Candy | GV4 117DC3-S | Candy GV4 117DC3-S Használati utasítás

Candy GV4 117DC3-S Használati utasítás
SR
RO
HU
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
Termékét
a
www.registercandy.com
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő
szolgáltatásokhoz.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
Környezetvédelem
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
2
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
3
HU
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
telepítés után a készüléket úgy l A készülék mozgatásakor ne emelje
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
meg a mosógépet a gomboknál vagy
hozzáférhető legyen.
a mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás közben soha ne fektesse a
l A maximális száraz ruhaadag
készülék ablakát a szállítókocsira.
az alkalmazott típustól függ
Javasoljuk, hogy a mosógépet két
(lásd a kapcsolólapot).
személy emelje meg.
l A
termék-adatlap a gyártó
l Hiba és/vagy hibás működés
weboldalán tekinthető meg.
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
Biztonsági utasítások
hozzá a készülék szakszerűtlen
l A mosógép tisztítása vagy
javításához. Vegye fel azonnal a
karbantartása előtt húzza ki a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
készülék csatlakozódugóját és
és kizárólag eredeti tartalék
zárja el a vízcsapot.
alkatrészeket használjon.
A fenti utasítások betartásának
l Gondoskodjon az elektromos
elmulasztása veszélyeztetheti a
rendszer földeléséről. Ha a
készülék biztonságát.
rendszer nincs földelve, akkor
szakembertől kérjen segítséget.
l Ne
használjon átalakítókat,
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt, ügyeljen
arra, hogy ne legyen víz a dobban.
A készülék a:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
európai irányelveknek és
azok későbbi módosításainak
felel meg.
l A
csatlakozódugó kihúzásához
ne húzza meg a hálózati kábelt
vagy a készüléket.
l Ne
tegye ki a készüléket eső,
közvetlen napsugárzás vagy
más időjárási körülmények
hatásának.
4
l Vágja
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
HU
2. TELEPÍTÉS
1
A
B
A
B
l Csavarozza
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
B
A
A
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
2
A
1
l Bizonyos
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
C
l Helyezze
a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
3
2
5
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, és
kizárólag a mosógéppel együtt szállított
elvezető csövet használja (3 ábra).
NE NYISSA KI A VÍZCSAPOT.
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
4
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
1
5
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
min 4 cm
max 100 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
HU
8
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
1
2
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
7
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Van-e szükség előmosásra?
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
8
HU
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
a szíjjal.
Szűrőtisztítás
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
9
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
M
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
Várja meg, amíg kialszik az ablakzárat
jelző lámpa: ez a program vége után
körülbelül 2 perccel következik be.
P
B
C
START/SZÜNET gombot.
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
O
I
L
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
Ha a mosógép működése közben áramszünet
következik be, a készülék memóriája megőrzi
a beállításokat, és az áramszünet után a
mosógép annál a ciklusnál folytatja a mosást,
amelyiknél abbahagyta.
N
D
E
F
G
A Programválasztó
helyzettel
B
C
D
E
F
H
gomb
KI
START/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
ELŐMOSÁS gomb
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
G HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
H
I
L
M
N
GYORS gomb
Digitális kijelző
NYOMÓGOMBOK jelzőlámpái
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
jelzőlámpák
O HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
jelzőlámpák
Centrifugálás:
lásd a géptörzslapot.
P GYORS jelzőlámpák
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség:
lásd a géptörzslapot.
10
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
Az ajtó kinyitása
A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali kinyitását.
A mosási ciklus befejezése és az
„Ajtóbiztonság” jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná
az ajtót.
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Programválasztó gomb KI
helyzettel
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
berendezés oldja az ajtózárat.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
l A
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
a
l Válasszon egy másik programot.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
l Állítsa vissza a programválasztó gombot
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
a KI helyzetbe.
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
START/SZÜNET gomb
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
az
- Állítsa be a kívánt programot.
11
alábbi
HU
beindításához.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával
(a
kijelzőn
lévő
lámpa
villogni
kezd). Megkezdődik a visszaszámlálás,
amelynek befejeződésekor a program
automatikusan elindul.
l A késleltetett indítás a programválasztó
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
Az opciógombokat a START/SZÜNET
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző lámpa
először villog, majd pedig kialszik
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhető.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
Az anyagok kímélése érdekében a
programválasztás közben az automatikusan
megengedhető
érték
fölé
nem
növelhető a fordulatszám.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott
ruhaadag
egyenetlenül
oszlik el.
Ezáltal csökken a gép által keltett zaj
és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
ELŐMOSÁS gomb
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
Előmosás elvégzését teszi lehetővé a ciklus
kezdetekor. A hőmérséklet nem haladja
meg a 40°C-ot, és semmilyen körülmények
között sem haladja meg a kiválasztott
mosóprogram hőmérsékletét (a KÉZI
program hőmérséklete például 30°C).
Programválasztáskor a lámpa az ajánlott
hőmérsékleti értéket világítja meg. A
hőmérséklet megváltoztatható, azonban az
anyagok
kímélése
érdekében
nem
növelhető a maximális érték fölé.
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
GYORS gomb
Ez a funkció a lehető legkisebb mértékűre
csökkenti a gyűrődést, kihagyja a közbenső
centrifugálásokat, vagy csökkenti az utolsó
centrifugálás intenzitását.
A gomb a GYORS program kiválasztásakor
válik aktívvá. A kijelzett három időtartam
egyikének a kiválasztását teszi lehetővé.
12
l A program kiválasztásakor a kijelző
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
2
l A program beindulása után a gép
1
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
l A szabványos adag alapján a készülék
3
3
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
3
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
3) NYOMÓGOMBOK JELZŐLÁMPÁI
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
l A nyomógomblámpák a hozzájuk tartozó
gombok lenyomásakor gyulladnak fel.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Ha olyan opciót választ, amely nem
kompatibilis a kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévő lámpa először
villog, majd pedig kialszik.
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza meg
az ajtó azonnali kinyitását. A mosási
ciklus befejezése és az „Ajtóbiztonság”
jelzőlámpa kialvása után várjon 2 percet,
mielőtt kinyitná az ajtót. A ciklus végén
fordítsa a programválasztó gombot a KI
helyzetbe.
13
HU
2) CIKLUSIDŐTARTAM
Digitális kijelző
Programtáblázat
2
kg *
(max.)
PROGRAM
1)
1
HŐMÉRSÉKLET
°C
MOSÓSZER
Ajánlott
Max.
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
(vegyes program)
5
6
7
8
40°
40°
Fehér
5
6
7
8
60°
90°
( )
Vegyes
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Farmernadrág
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Higiénikus
5
6
7
8
60°
60°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
Selyem
1
2
2
2
30°
30°
Kézi
1
2
2
2
30°
30°
Gyapjú
1
2
2
2
40°
40°
Finom
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Gyors
(14’ – 30’ – 44’)
Pamut
**
14
( )
( )
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
az
a
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű
rekeszébe van behelyezve, és
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
** SZABVÁNYOS
PAMUTMOSÓ
PROGRAMOK AZ 1015/2010/EU ÉS
AZ 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELŐEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
Ezek a programok az átlagosan
szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása
terén a leghatékonyabb programoknak
tekinthetők a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon
lévő, hőmérsékletet és mosást jelző
címkéknek megfelelően fejlesztettük ki;
a tényleges vízhőmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hőmérsékleti
értékétől.
1)
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
gombbal aktiválható.
15
A GYORS program kiválasztásakor
a rendelkezésre álló három gyors
program egyikét választhatjuk ki
(14’, 30’ és 44’) a GYORS
gombbal.
HU
Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A mosószer túladagolása túlzott habképződést
eredményezhet.
Ha a készülék túl sok hab jelenlétét
érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a program
időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Gyors
Kis adagokhoz és enyhén szennyezett
ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. A
szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében
ezzel a programmal csökkenthető a
megszokott módon használt mosószer
mennyisége. A GYORS program kiválasztásával
és a gomb megnyomásával három program
közül választhatunk ki egyet.
Mix & Wash (vegyes program)
A program különböző anyagok (például
pamut + szintetikus anyagok stb.) keverését
és kis energiafogyasztással történő mosását
teszi lehetővé, mert a mosás közben a
hőmérséklet nem haladja meg a 40°C-ot.
Fehér
Tökéletes mosást biztosít. A maximális
fordulatszámú utolsó centrifugázás még
hatékonyabb mosást eredményez.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
Farmernadrág
Ezt a programot olyan anyagok kiváló
minőségű tisztításához tervezték, mint a
farmernadrágok: ideális a szennyeződések
eltávolításához úgy, hogy nem csökkenti a
szövetszálak rugalmasságát.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
Selyem
Selyemből készül, mosógépben mosható
ruhadarabokhoz kialakított program. A dob
forgása kíméletes, a hőmérséklet nem
haladja meg a 30°C-ot, és a program finom
centrifugálással fejeződik be.
Kézi
Csak kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított program, amely három öblítéssel
és egy lassú centrifugálással zárul.
Gyapjú
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
EcoMix 20°
Ez az innovatív program különböző színek
és textíliák, például pamut, szintetikus
és kevert anyagok együttes mosását
teszi
lehetővé
mindössze
20°C-os
hőmérsékleten, és kiváló tisztítóhatást
biztosít. A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül a 40%-a.
Higiénikus
A tartós textíliákhoz kialakított program
lehetővé teszi a szennyes ruha higiénikus
tisztítását. Mosópor használatát javasoljuk
a higiénikus tisztítás hatékonyságának
növelése érdekében.
Pamut 40°C – 60°C
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
16
Ha úgy véli, hogy a mosógép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid
útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma
megoldásához.
Probléma
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem
működik/nem indul
be
Ellenőrizze, hogy be van-e dugaszolva a hálózati csatlakozódugó.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
megfelelően indította-e be a gépet.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és működik-e a fali
csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy
lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ablak: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ellenőrizze, hogy az időkapcsoló megfelelően van-e beállítva.
A mosógép nem
telik meg vízzel
A mosógép nem
ereszti le a vizet
Víz
szivárog
a
padlóra a mosógép
körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés
következik be
centrifugálás közben
Ha egy speciális
HIBAJELZÉS jelenik
meg vagy villog
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze, hogy nem csavarodott-e meg a tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a szűrőben.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből: várjon néhány percet.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy
nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
A túl nagy mennyiségű mosószer akadályozhatja a centrifugálást: a
következő mosásnál csökkentse a mennyiséget.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be a lábakat.
Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szállítókereteket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaadag egyenletesen oszlik-e szét a
mosógépben.
Ha a 0, 1, 5, 7 vagy 8 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor vegye
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Ha a 2 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem tölti be a
vizet. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ha a 3 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem üríti ki
megfelelően a vizet. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
eltömődve vagy megcsavarodva.
Ha a 4 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép túlságosan tele
van. Zárja el a vízcsapot és vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal.
Ha a 9 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor kapcsolja ki a
mosógépet, várjon 10-15 másodpercet, és indítsa újra a programot.
17
HU
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és meg
kell őrizni, hogy szükség esetén
bemutathassa a Candy hivatalos
Szervizközpontjának.
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
Regisztrálja termékét!
Ne vesztegesse az időt. Regisztrálja most
mosógépét, és fedezze fel az azzal járó
előnyöket. Tudjon meg többet a
www.registercandy.com oldalon, vagy
hívja a mellékelt anyagon található
telefonszámot.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Candy Ügyfélszolgálatával.
Regisztrálhat a Candy szervizprogramjába
is, hogy a garanciaidő lejárta után is
díjmentes otthoni szervizben részesülhessen.
Figyelmeztetés: a hívás nem ingyenes.
A
költségekről
telefonszolgáltatójának
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.
A Candy azt javasolja, hogy mindig eredeti
tartalék alkatrészeket használjon, amelyek
az Ügyfélszolgálaton szerezhetők be.
18
HU
19
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele
delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă
puteți
înregistra
produsul
pe
www.registercandy.com pentru un acces
mai rapid la servicii suplimentare rezervate
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI
GARANȚIE
20
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
21
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Înainte de a deschide hubloul
butonul pentru setarea programului
asigurați-vă că nu a rămas apă
este pe poziția vertical. Orice altă
în cuvă.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
modelele cu buton programator).
din priză, trageți de ștecher.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
accesibilă.
soarelui sau alte intemperii.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Când mutați mașina, nu trageți
depinde de modelul utilizat (vezi
de butoane sau de sertarele
panoul de control).
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului,
greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul
Este recomandat ca mașina să
producătorului.
fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța
l În cazul unei defectări, opriți
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
l Nu
ATENȚIE:
În timpul ciclului de spălare
temperatura apei poate atinge
valori foarte mari.
22
Produsul respectă următoarele
Directive Europeene:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
și amendamentele lor ulterioare.
2. INSTALARE
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
B
A
A
RO
l Tăiați
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
2
A
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
23
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul pentru alimentare cu
apă la robinet. Folosiți doar furtunul
furnizat împreună cu mașina de spălat.
(fig. 3).
NU DESCHIDEȚI ROBINETUL.
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
4
1
5
6
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
24
max 100 cm
min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
RO
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
25
Avem nevoie de apă caldă?
3. SUGESTII PRACTICE
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
26
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
RO
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l Disponibil numai pentru anumite modele:
scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
27
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
M
l Porniți mașina de spălat și selectați
N
O
P
I
L
programul de spălare dorit.
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
B
C
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
D
E
F
G
H
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”END” și va apărea acest mesaj și
pe ecran.
Așteptați până ce lumina indicatoare
pentru hublou se închide: acest lucru se
întâmplă după aproximativ 2 minute de la
terminarea programului de spălare.
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton PRESPĂLARE
E Buton CĂLCARE UŞOARĂ
F Buton SELECTARE
CENTRIFUGARE
VITEZĂ
l Opriți mașina de spălat.
G Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
H Buton RAPID
I
Afişaj digital
L Indicatoare luminoase BUTOANE
Caracteristici tehnice
M Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
N Indicator luminos SELECTARE
VITEZĂ CENTRIFUGARE
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
O Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
P Indicatoare luminoase RAPID
28
l Apăsaţi
Deschiderea uşii
pentru
a
activa
programul
selectat.
Un dispozitiv special de siguranţă
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
RO
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
Selectare program cu poziţie
OPRIT
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
ANULAREA PROGRAMULUI
activa programul selectat.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
l După selectarea programului, butonul
selector în poziţia OPRIT.
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l Selectaţi un alt program.
l Readuceţi butonul selector în poziţia
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
OPRIT.
butonului selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
Buton START/PAUZĂ
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- Setaţi programul dorit.
29
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ (indicatoarele luminoase
de pe afişaj încep să clipească). Începe
numărătoarea inversă şi programul începe
automat în momentul în care se ajunge la
intervalul de timp setat.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
Buton CĂLCARE UŞOARĂ
Această funcţie permite reducerea şifonării
pe cât mai mult posibil, prin eliminarea
centrifugărilor
intermediare
sau
prin
reducerea intensităţii ultimei centrifugări.
Buton SELECTARE
CENTRIFUGARE
VITEZĂ
l Prin apăsarea acestui buton se poate
reduce viteza maximă şi, dacă doriţi, faza
de centrifugare poate fi anulată.
l Pentru a activa din nou faza de
centrifugare, apăsaţi butonul până când
ajungeţi la viteza de centrifugare pe care
doriţi să o setaţi.
Pentru
a
preveni
deteriorarea
ţesăturilor, nu se poate seta o viteză de
centrifugare mai mare decât cea
corespunzătoare programului selectat.
l Viteza de centrifugare poate fi modificată
fără a face o pauză în programul de
spălare.
Butoanele pentru opţiuni trebuie
apăsate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
Dacă este selectată o opţiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
atunci indicatorul corespunzător opţiunii
va clipi şi apoi se va stinge.
Maşina este prevăzută cu un dispozitiv
electronic special care previne începerea
fazei de centrifugare dacă încărcătura nu
este echilibrată în cuvă.
În acest mod se reduc zgomotul şi
vibraţiile şi se prelungeşte durata de
viaţă a maşinii de spălat.
Buton PRESPĂLARE
Permite efectuarea unei spălări la începutul
programului. Temperatura nu depăşeşte
40°C şi în orice caz, nu depăşeşte
temperatura maximă a programului de
spălare
selectat
(ex.
temperatura
programului MANUAL este de 30°C).
30
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
Când selectaţi un program, se aprinde
indicatorul luminos corespunzător temperaturii
recomandate.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă”
înainde de a deschide uşa.
Buton RAPID
Acest buton devine activ când selectaţi
programul RAPID cu selectorul de
programe; vă permite să selectaţi una dintre
cele trei durate de timp indicate.
l Când este selectat un program, pe afişaj
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
Afişaj digital
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
2
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
1
l Aparatul calculează durata de timp până
3
3
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
3
1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
3) INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE
l Acest simbol indică faptul că uşa este
l Aceste indicatoare se aprind când sunt
apăsate butoanele corespunzătoare.
închisă.
l Dacă este selectată o opţiune care nu
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul
luminos
corespunzător
butonului va clipi mai întâi şi apoi se va
stinge.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
l Un dispozitiv special de siguranţă previne
deschiderea uşii imediat după finalizarea
programului.
31
RO
2) DURATA PROGRAMULUI
Tabel cu programe
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Recom.
Max.
1
DETERGENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Ţesături albe
5
6
7
8
60°
90°
( )
Ţesături mixte
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Igienizare
5
6
7
8
60°
60°
Clătire
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
Mătase
1
2
2
2
30°
30°
Manual
1
2
2
2
30°
30°
Ţesături lână
1
2
2
2
40°
40°
Ţesături delicate
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Rapid
(14’ – 30’ – 44’)
Bumbac
**
32
( )
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
( )
Numai
dacă
este
selectată
opţiunea PRESPĂLARE (programe cu
opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
1)
Viteza de centrifugare poate fi redusă,
pentru a fi adecvată la cea sugerată pe
etichetele articolelor de îmbrăcăminte sau
pentru
ţesăturile
foarte
delicate
centrifugarea poate fi complet anulată cu
ajutorul butonului pentru selectarea vitezei
de centrifugare. Această funcţie poate fi
activată cu butonul pentru selectarea vitezei
de centrifugare.
33
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
RO
Dacă pe etichetă nu este indicată nicio
informaţie în acest sens, se poate utiliz
viteza maximă de centrifugare inclusă în
program.
Dacă adăugaţi o cantitate prea mare de
detergent se va forma multă spumă.
În cazul în care aparatul detectează o
cantitate prea mare de spumă, va exclude
faza de centrifugare sau va prelungi durata
programului şi consumul de apă va fi mai
mare.
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Rapid
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire. Pentru
acest program se recomandă reducerea
cantităţii de detergent utilizată în mod normal,
pentru a se evita consumul inutil de detergent.
Dacă selectaţi cu butonul selector programul RAPID,
apăsaţi butonul corespunzător pentru a alege
una dintre cele trei durate de timp disponibile.
Mix & Wash
Acest program vă permite să spălaţi împreună
diverse tipuri de ţesături (ex. bumbac +
sintetice, etc.) şi să le spălaţi cu un consum
redus de energie, deoarece temperatura pentru
faza de spălare nu depăşeşte 40°C.
Ţesături albe
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Jeans
Acest program a fost realizat pentru a se
asigura o spălare de cea mai bună calitate
pentru ţesăturile de tip jeans: ideal pentru
îndepărtarea murdăriei, fără a se afecta
elasticitatea fibrelor.
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Igienizare
Program pentru ţesături rezistente, permite
igienizarea rufelor. Se recomandă utilizarea
de detergent pudră pentru a se asigura o
igienizare eficientă.
34
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE VITEZĂ CENTRIFUGARE.
Mătase
Program dedicat pentru ţesăturile din mătase
care pot fi spălate în maşina de spălat. Rotaţiile
cuvei sunt delicate, temperatura nu depăşeşte
30°C şi programul se finalizează cu o
centrifugare delicată.
Manual
Program pentru rufe care trebuie spălate
manual, programul se încheie cu 3 clătiri şi
o centrifugare uşoară.
Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
EcoMix 20°
Acest program inovativ vă permite să spălaţi
împreună articole de diverse culori şi din diverse
tipuri de fibre, cum ar fi bumbac, sintetice şi
amestec la numai 20°C şi oferă performaţe de
spălare excelente. Consumul acestui program
este de numai 40% faţă de un program
convenţional de spălare la 40°C pentru bumbac.
Bumbac 40° - 60°
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
7. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI GARANȚIE
Problemă
Cauze posibile și soluții practice
Mașina de spălat nu
pornește/ nu
funcționează
Verificați dacă este corect conectată la priza de alimentare.
Verificați dacă este pornită.
Verificați dacă a fost corect selectat programul de spălare și dacă
mașina a fost pornită corect.
Verificați dacă nu a sărit siguranța din tabloul electric și că priza la care
este conectată mașina funcționează, testând cu un alt aparat electric,
de exemplu cu o lampă.
Hubloul nu este bine închis, deschideți-l și închideți-l din nou.
Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Verificați că ați setat corect cronometrul.
Mașina nu se umple
cu apă
Nu se elimină apa
uzată din mașină
Lângă mașină, pe
podea, este o baltă
Mașina nu stoarce
rufele
În timpul centrifugării
se aud zgomote și
vibrații puternice
Dacă apare mesajul
ERROR
Verificați că filtrul nu este înfundat cu reziduuri.
Verificați furtunul de evacuare a apei, să nu fie îndoit.
Verificați filtrul, să nu conțină anumită reziduuri.
Cauza poate fi o scurgere de la o garnitură, între robinet și furtun.
Dacă este cazul, înlocuiți garnitura și fixați mai bine furtunul.
Dacă apa nu s-a scurs în totalitate, etapa de centrifugare nu poate
începe. Așteptați câteva minute.
Anumite modele au funcția de „fără centrifugare": verificați că nu a fost
activată.
S-a pus prea mult detergent de spălare. Data viitoare trebuie să folosiți
o cantitate mai mică de detergent.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este necesar, reglați
piciorușele în modul indicat la secțiunea anterioară.
Verificați dacă au fost scoase benzile de prindere de siguranță în
timpul transportului.
Verificați că rufele sunt repartizate uniform în cuvă.
Dacă apare mesajul error no. 0, 1, 5, 7 sau 8, contactați un centru
autorizat de service.
Dacă apare mesajul error no. 2, înseamnă că mașina nu primește
apă. Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Dacă apare mesajul error no. 3, înseamnă că mașina nu evacuează
apa uzată. Verificați scurgerea și furtunul de evacuare a apei, să nu fie
îndoit.
Dacă apare mesajul error no. 4 înseamnă că mașina este prea plină.
Închideți robinetul de apă și contactați centrul de service.
Dacă apare mesajul error no. 9 opriți mașina, așteptați 10-15 secunde
și reporniți-o.
35
RO
Dacă vi se pare că mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de
mai jos pentru a încerca să remediați problemele apărute.
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Garanție
Produsul este garantat în conformitate cu
termenii și condițiile stipulate în certificatul
furnizat împreună cu produsul. Certificatul
de garanție trebuie să fie completat în mod
corespunzător și păstrat, pentru a fi
prezentat la Centrul Autorizat de Service
Candy, în caz de nevoie.
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
Înregistrați-vă produsul!
Nu pierdeți timpul! Înregistrați mașina de
spălat și descoperiți beneficiile de care
puteți dispune. Descoperiți cum pe
www.registercandy.com sau sunând la
numărul de telefon indicat pe materialele
conexe.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Dacă problema persistă sau dacă
suspectați o defecțiune, contactați imediat
Centrul de Relații cu Clienții Candy.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
Puteți alege de asemenea planul de service
Candy pentru a beneficia de intervenții
gratuite la domiciliu după expirarea
perioadei de garanție.
Atenție: apelul nu este gratuit. Costul vă va fi
comunicat de către operatorul dumneavoastră
de telefonie printr-un mesaj vocal.
Candy
vă
recomandă
să
utilizați
întotdeauna piese de schimb originale
disponibile la Centrul de Relații cu Clienții.
36
RO
37
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Svoju novu mašinu za pranje veša možete
registrovati na www.registercandy.com i na
taj način dobiti brži pristup dodatnim
uslugama, namenjenim isključivo za naše
najvernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA
38
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
39
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnog
električnog kabla, zamena kabla
mora biti izvršena od strane
ovlašćenog servisa kako bi se
sprečila opasnost po korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Opcija
“isključeno” (OFF) postiže se
okretanjem dugmeta programatora
na željeni položaj. Svaki drugi položaj
dugmeta na programatoru ostavlja
mašinu za pranje veša “uključenom”
(ON). Važi samo za modele koji imaju
dugme za izbor programa.
SR
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Nakon
instalacije i postavljanja l Kada isključite uređaj nemojte
uređaja na mesto gde će stalno
vući električni kabl ili sam
stajati, utikač i utičnica moraju
uređaj.
uvek biti dostupni.
l Ne
izlažite
veš
mašinu
l Maksimalan kapacitet suvog veša
vremenskim
uslovima:
kiši,
zavisi od modela koji se koristi
vlazi,
direktnoj
sunčevoj
svetlosti.
(vidite kontrolnu tablu mašine).
l Dokumentaciju
o proizvodu
možete pronaći i na web stranici
proizvođaća.
Sigurnosna uputstva
l Pre
čišćenja ili održavanja,
izvadite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Budite
sigurni da je električna
instalacija u Vašoj kući ili stanu
UZEMLJENA. U suprotnom
zatražite pomoć ili savet od
kvalifikovanog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
l Pre
otvaranja vrata mašine za
pranje veša, proverite da u
bubnju nema vode.
40
l Pri
prenošenju ili pomeranju,
nemojte veš mašinu držati za
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
fioku za deterdžent. Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
naslanjati vrata veš mašine na
transportna kolica. Veš mašina je
vrlo teška i savetujemo da je uvek
nose dve osobe.
l U
slučaju kvara ili nepravilnog
rada, isključite iz struje mašinu
za pranje veša i zatvorite dovod
vode. Ne dirajte uređaj i ne
pokušavajte da ga popravite sami
već se obratite ovlašćenom
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
originalnih
rezervnih
delova.
Nepoštovanje uputstva za
upotrebu može uticati na
siguran rad uređaja i sigurnost
samog korisnika.
Uređaj je izrađen u skladu sa
evropskim propisima:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmenama i
dopunama.
2. INSTALACIJA
l Presecite
trake kojima su
pričvršćene cevi i električni kabl,
ali budite oprezni da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Odšrafite
2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
B
B
A
A
2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
SR
l Zatvorite
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
l Na
nekim modelima mašina za
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar
uređaja, nagnite mašinu za pranje
veša napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite otvore korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Materijal
od
ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kao
što je prikazano na slici 2
(zavisno od modela uređaja,
uzmite u obzir verziju A, B ili C).
41
C
3
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cev na slavinu. Za odvod
vode iz uređaja koristite
isporučenu cev (sl. 3).
isključivo
NE OTVARAJTE SLAVINU (pre nego što
pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu).
l Neki modeli mašina za pranje veša mogu
imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti:
4
l VRUĆA
I HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
1
5
6
B
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
A
B
A
7
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
42
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
8
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
SR
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
C
Fioka za deterdžent
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
9
1
2
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
10
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
samo uz neke modele veš mašina (sl. 10).
Ako je želite koristiti, stavite posudicu u
pregradu 2. Samo na taj način će tečni
deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica
se može koristiti i za beljenje veša ako je
odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženata se teško
otapaju. Pri korišćenju takve vrste
deterdženata koristite posebnu posudu
koja se stavlja direktno u bubanj veš
mašine (primer na slici 11).
11
43
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVETI
l Da biste izbegli pranje na visokim
Saveti za pripremu veša
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
l kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l vunenu odeću i druge vunene predmete
perite u veš mašini samo ako imaju
oznaku : “čista vuna”, “ne oduzima sjaj” ili
“moguće pranje u mašini za pranje veša”.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
Uštedite do 50% električne energije
pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
44
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
SR
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Čišćenje fioke za deterdžent
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Savetujemo da fioku za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
ispustite svu vodu.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
lepljivom trakom.
l Dostupno samo na nekim modelima:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
45
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
A
Izbor peograma pranja
M
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
program pranja.
l Odredite temperaturu pranja i prema
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
O
P
I
L
da
U slučaju da tokom rada mašine za pranje veša
iz bilo kog razloga nestane električne energije,
postavke programa pranja će se sačuvati u
posebnoj memoriji, tako da će nakon povratka
električne energije, veš mašina nastaviti da radi
od onog mesta na kome je stala.
N
B
C
D
E
F
G
H
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B
C
D
E
F
Dugme START/PAUZA
Dugme za ODLOŽENI START
Dugme za PREDPRANJE
Dugme za LAKO PEGLANJE
Dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE
Tehnički podaci
G
H
I
L
M
Pritisak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
Dugme za BRZE PROGRAME
Digitalni displej
Svetlosni indikatori DUGMADI
Svetlosni indikator za BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
N Svetlosni indikator za IZBOR
BRZINE CENTRIFUGE
Centrifuga r.p.m.:
pogledajte podatke na pločici
O Svetlosni indikator za IZBOR
TEMPERATURE
l Nakon što se program pranja završi
prikazaće se na ekranu „end“ (kraj) ili će
se isključiti određeni svetlosni indikator.
Sačekajte da se isključi svetlosni
indikator „zaključanih vrata“ oko 2
minute nakon završetka programa pranja.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon:
pogledajte podatke na pločici
46
P Svetlosni indikator za BRZE
PROGRAME
Otvaranje vrata
Kada pritisnete dugme START/PAUZA
biće potrebno nekoliko sekundi da se
program pokrene.
Poseban sigurnosni sistem sprečava
otvaranje vrata neposredno po
završetku ciklusa.
Sačekajte 2 minuta po završetku
ciklusa da se lampica za bezbedno
otvaranje vrata ugasi i tek nakon toga
otvorite vrata.
DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
PROGRAM (PAUZA)
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).
Regulator za izbor programa sa
pozicijom OFF (isključeno)
l Sačekajte 2 minuta pre nego što
sigurnosni mehanizam otključa vrata.
l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
Kada je regulator za izbor programa
uključen na ekranu će zasvetleti izabrani
program. Kako bi se uštedela električna
energija osvetljenost displeja će se
umanjiti.
Napomena: Kako biste isključili mašinu
regulator za izbor programa postavite u
poziciju “OFF”.
zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastavite sa
mesta odakle je prethodno prekinut).
PREKID PROGRAMA
l Kako biste poništili program, podesite
regulator za izbor programa na poziciju
OFF.
l Izaberite drugi program.
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi
izabrani ciklus mogao da počne.
l Postavite regulator za izbor programa u
poziciju OFF.
l Jednom kada izaberete program, regulator
za izbor programa se neće pomerati dok se
ciklus ne završi.
Dugme za ODLOŽENI START
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite
poziciju OFF.
ciklus pranja do 24h.
l Kako
biste odložili početak pranja,
molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
Regulator za izbor programa mora biti
vraćen u položaj OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora narednog
programa.
- Podesite željeni program.
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
ekranu će se prikazati oznaka h00), a
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti
oznaka
h01).
Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
kada pritisnete dugme, sve dok se
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
čega ćete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
Dugme START/PAUZA
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
pritiskanja
l Pritisnite START kako biste pokrenuli
izabrani program.
47
SR
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite dugme START/PAUZA (svetlo
na ekranu će automatski početi da
trepće). Nakon što se odbrojavanje
završi, program će se automatski
pokrenuti.
l Možete
poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
OFF.
Ako dođe do nestanka struje ili bilo
kakve pauze u napajanju za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
struje mašina će nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
Dugme
za
CENTRIFUGE
IZBOR
BRZINE
l Pritiskom na ovo dugme moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge, a po želji
možete ovu opciju i sasvim isključiti .
l Kako biste ponovo aktivirali ovu opciju
pritiskajte dugme dok ne budete podesili
željenu jačinu centrifuge.
Kako biste sprečili oštećenja tkanina,
nije
moguće
povećati
brzinu
centrifuge od one koja je automatski
podešena prilikom izbora programa.
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge, a
da prethodno ne zaustavljate mašinu.
Izaberite opcioni program pre nego što
pritisnete dugme START/PAUZA.
Ako opcija koju ste izabrali nije
kompatibilna sa izabranim programom,
simbol te opcije na ekranu će prvo
zatreptati, a potom se isključiti.
Mašina je opremljena posebnim
elektronskim uređajem koji sprečava
aktiviranje centrifuge u slučaju da veš
nije dobro raspoređen u bubnju.
Ovaj uređaj smanjuje buku i vibracije i
na taj način produžava životni vek
Vašeg aparata.
Dugme za PREDPRANJE
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
Ovaj program Vam omogućava da obavite
predpranje pre glavnog ciklusa pranja.
Temperatura ne prelazi 40°C i svakako ne
prelazi maksimalne temperature izabranog
ciklusa pranja (na primer program za
RUČNO PRANJE neće prelaziti 30°C).
Nakon što izaberete program, preporučena
temperatura će zasvetleti na ekranu.
Moguće je izmeniti preporučenu temperaturu,
ali ne preko njenog maksimuma kako ne bi
oštetila tkanine.
Dugme za BRZE PROGRAME
Dugme za LAKO PEGLANJE
Ova opcija omogućava smanjivanje nabora
na odeći i smanjuje intenzitet poslednje
centrifuge.
48
Ova opcija Vam omogućava da izaberete
jedan od navedena tri trajanja ciklusa
pranja. Opcija momentalno postaje aktivna
kada regulator postavite na ovu poziciju.
Digitalni diplej
l Jednom kada se pokrene program bićete
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
2
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
1
3) SVETLOSNI INDIKATORI DUGMADI
indikatori se
pritisnete željeno dugme.
3
3
pale
kada
l Ako izabrana opcija nije kompatibilna sa
3
izabranim programom, svetlosni indikator
će prvo zasvetleti, a onda će se ugasiti.
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
vrata, a nakon startovanja programa.
Zatvorite vrata PRE pritiskanja
dugmeta START/PAUZA.
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
svetlo će nastaviti da treperi oko 7
sekundi, posle čega će komanda
START automatski biti ukinuta. U
ovom
slučaju,
zatvorite
vrata
pravilno, a zatim ponovo pritisnite
dugme START/PAUZA.
l Poseban sigurnosni sistem sprečava
otvaranje vrata neposredno nakon
završetka ciklusa. Sačekajte 2 minute
nakon što se ciklus pranja završi i
svetlosni indikator ugasi. Na kraju ciklusa
regulator za izbor programa postavite u
poziciju OFF.
2) DUŽINA CIKLUSA
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
49
SR
l Svetlosni
Tabela programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Preporučeno
Max.
1
DETERDŽENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Beli veš
5
6
7
8
60°
90°
( )
Mešani veš
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Džins
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Higijensko pranje
5
6
7
8
60°
60°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Centrifuga i Samo
ispuštanje vode
-
-
-
-
-
-
Svila
1
2
2
2
30°
30°
Ručno pranje
1
2
2
2
30°
30°
Vuna
1
2
2
2
40°
40°
Osetljive tkanine
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Brzi programi
(14’ – 30’ – 44’)
Pamuk
**
50
( )
( )
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
**
STANDARDNI
PROGRAM
PRANJE
PAMUKA
PREMA
PROPISIMA BR. 1015/2010 I
1061/2010
Samo u slučaju ako je prethodno
izabrana opcija PREDPRANJE
(samo za programe na kojima je
dostupna opcija PREDPRANJE).
(Samo za modele za posudom
za tečni deterdžent)
Pre pranja potrebno je sa odeće
ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje
Vam savetujemo da uklonite
tečnim izbeljivačem. Prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti i
u mašini za veš.
Sipajte izbeljivač u posudu za
tečni deterdžent, koji se nalazi u
odeljku obeleženim brojem “2” i
podesite na poseban program za
ISPIRANJE.
Kada se ova faza pranja završi,
dugme
za
izbor
programa
obavezno postavite u položaj
OFF, dodajte preostale tkanine i
nastavite sa normalnim pranjem
na najoptimalnijem programu.
ZA
EU
BR.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi su pogodni za pranje
normalno zaprljanog veša i najefikasniji
su u pogledu kombinovane potrošnje
energije i vode za pranje pamučnog veša.
Ovi programi su osmišljeni kako bi bili
usaglašeni sa temperaturom za pranje
navedenim na odeći, a stvarna
temperatura vode može se neznatno
razlikovati od navedene temperature
ciklusa.
1)
Brzina centrifuge se može smanjiti, tako da
odgovara smernicama navedenim na etiketi
odeće, ali možete i potpuno isključiti
centrifugu za pranje vrlo osetljivih tkanina.
Ovu funkciju ponovo možete aktivirati
pritiskom na dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE.
Ako na odeći nije ukazana konkretna
informacija, moguće je koristiti maksimalnu
centrifugu koja je propisana izabranim
programom.
51
Okrećući regulator na opciju
BRZE PROGRAME, dostupna
će Vam biti tri brza programa
od 14, 30 i 44 minuta.
SR
Prekomerno doziranje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene. U
slučaju da uređaj detektuje prisustvo
prekomerne
pene,
može
doći
do
automatskog isključivanja centrifuge ili do
produžavanja trajanja ciklusa, a samim tim i
povećanja potrošnje vode.
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
Brzi programi
Brzi programi su najpogodniji za pranje sa
malim opterećenjem i umereno zaprljanom
odećom. Preporučujemo da smanjite količinu
deterdženta koju biste inače koristili pri
normalnom pranju. Možete odabrati jedan od
tri dostupna programa brzog pranja.
Mix & Wash
Ovaj program Vam omogućava da pomešate
različite vrste tkanina (pamuk, sintetika, itd),
kao i da ih perete sa niskom potrošnjom
elektirčne energije, obzirom da temperatura u
trenutku ispiranja ne prelazi 40°C.
Beli veš
Program osmišljen kako bi Vam omogućio
najbolje rezultate pranja. Poslednja centrifuga
sa
maksimalnim
brzinom
omogućava
efikasnije uklanjanje mrlja sa odeće.
Mešani veš
Pranje i ispiranje su optimizovani ritmom
okretanja bubnja i nivoom vode. Nežna
centrifuga osigurava smanjeno formiranje
nabora na tkanini.
Džins
Ovaj program osmišljen je kako bi obezbedio
najefikasnije rezultate pranja tkanina kao što
je džins: uklanja nečistoće sa odeće pri tom
ne oštećujući elastičnost vlakna.
Baby
Ovaj program Vam omogućava da perete garderobu
namenjenu bebama podešavanjem programa na
60°C. Veš će biti higijenski opran, dezinfikovan i
savršeno čist. Za optimalne rezultate dezinfekcije
savetujemo Vam da koristite detardžent u prahu.
Higijensko pranje
Program za postojanost tkanina, koji Vam
dozvoljava da veš perete na visokim
temperaturama. Preporučujemo upotrebu
praškastih deterdženata kako bi se
povećala efikasnost pranja.
52
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine
centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena
pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan je za
ispiranje odeće nakon ručnog pranja.
Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
korišćenjem dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE ili potpuno izostaviti ako
želite samo ispuštanje vode.
Svila
Program namenjen tkaninama od svile koje se
mogu prati u mašini za veš. Temperatura vode
ne prelazi 30°C, okretanje bubnja je veoma
nežno, a program se završava sa veoma
blagom centrifugom.
Ručno pranje
Program za ručno pranje odeće završava se
sa 3 ispiranja i sporom centrifugom.
Vuna
Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
od vune koje su pogodne za pranje u veš
mašini, ali i za ručno pranje.
Osetljive tkanine
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa
visokim nivoom vode, kako bi se obezbedila
najbolja efikasnost pranja.
EcoMix 20°
Ovaj inovativni program omogućava Vam da
zajedno perete različite tkanine i boje, kao što
su pamuk, sintetika i mešovite tkanine na samo
20°C i pruža odlične rezultate pranja. Potrošnja
električne energije i vode pri ovom programu je
manja za 40% u odnosu na konvencionalne
programe, kao što je na primer program za
pranje pamuka.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno
zaprljanog pamučnog veša i to je najefikasniji
program u pogledu kombinovanja potrošnje
energije i vode za pranje.
7. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA
Problem
Mogući uzrok i praktična rešenja
Veš
mašina
ne
radi/ne može da se
pokrene
Proverite da li je ispravno priključena na električnu mrežu.
Proverite da li je uključena.
Proverite da li je željeni program pravilno odabran i da li se veš mašina
pravilno pokrenula.
Proverite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. lampu)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Proverite da li je slavina otvorena.
Proverite da li je dugme za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
mašinu za pranje
veša
Veš
mašina
ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko veš mašine
Veš
mašina
ne
centrifugira
Jake vibracije
centrifugiranju
pri
Trepti oznaka za
grešku
u
radu
(ERROR)
Proverite da filter nije začepljen.
Proverite da odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Proverite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog zaptivke između dovodne cijevi i slavine, jače
stegnite dovodnu cev na slavinu ili zamenite zaptivke.
To bi moglo biti iz razloga što voda nije u potpunosti ispražnjena,
pričekajte nekoliko minuta.
Napomena: neki modeli veš mašina imaju funkciju potpunog
isključivanja centrifuge.
Prekomerna količina deterdženta može sprečiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Veš mašina nije pravilno izravnata, ako je potrebno podesite okretne
nožice kako je navedeno u pripadajućem pasusu.
Proverite da li je uklonjena transportna zaštita.
Veš u bubnju nije ravnomerno raspoređen, uredno složite i rasporedite
veš.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 or 8 obratite se ovlašćenom servisu.
Greška (error) br. 2, veš mašina ne uzima vodu, proverite da li je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 veš mašina ne ispušta vodu, proverite da li
odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u veš mašini, zatvorite dovod vode,
obratite se ovlašćenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite veš mašinu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
53
SR
Ako smatrate da Vaša mašina za pranje veša ne radi ispravno, a pre nego što pozovote
ovlašćeni servis, pročitajte niže navedene praktične savete, jer neke probleme možete
rešiti sami.
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Garancija
Proizvod ima garanciju pod uslovima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Garantni list mora biti uredno
popunjen i overen kako bi se u slučaju
potrebe pokazao ovlašćenom Candy
servisu. Čuvajte garantni list.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
Registrujte Vaš uređaj!
Nemojte gubiti vreme. Registrujte Vašu veš
mašinu odmah i upoznajte se s
pogodnostima na koje imate pravo.
Registrujte se na www.registercandy.com
ili pozivom na telefonski broj naveden u
dokumentaciji.
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Ako probleme u radu veš mašine ne
možete rešiti prema prethodnim uputstvima
ili sumnjate u njenu ispravnost, obratite se
u što kraćem roku ovlašćenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
Nakon isteka garancije možete se
registrirovati na Candy servisni sistem kako
biste ostvarili neke besplatne usluge.
Napomena: telefonski pozivi nisu besplatni.
Cena telefonskih poziva zavisi od Vašeg
operateru.
Candy preporučuje da za popravku Vašeg
uređaja uvek zahtevate ugradnju originalnih
rezervnih delova koji se mogu nabaviti u
ovlašćenim servisima.
54
fkhldsk
- GVD (5÷8) -
15.09 - 43006904.A - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising