Candy | LB CBL85 SY | Candy LB CBL85 SY Manuale utente

Candy LB CBL85 SY Manuale utente
RU
UKR
CZ
IT
EN
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Automatická praöka
Istruzioni per l’uso
User instructions
CBL 85
RU
2
CZ
UKR
IT
EN
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÚVOD
COMPLIMENTI
OUR COMPLIMENTS
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
VáÏen˘ zákazníku,
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
CANDY âR s.r.o.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma CANDY âR s.r.o.
dodává, a dÛslednû se jím
fiiìte. Návod, kter˘ jste k
v˘robku obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
3
RU
4
UKR
OÃËABËEHÈE
ÇÌIÑÒ
Ââåäåíèe
Âñòóï
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Ãàpàíòèÿ
Ãàpàíòi¿
ÏAPAÃPAÔ
PÎÇÄIË
KAPITOLA
CAPITOLO
CHAPTER
CZ
IT
EN
OBSAH :
INDICE
INDEX
Úvod
Prefazione
Introduction
1
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Note generali alla consegna
General points on delivery
2
Záruka
Garanzia
Guarantee
3
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Prescrizioni di sicurezza
Safety Measures
Mepû áåçoïacíocòè
Çàõîäè áåçïåêè
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
4
Technické údaje
Dati tecnici
Technical Data
Ycòaíoâêa
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
5
Instalace
Messa in opera, installazione
Setting up and Installation
Oïècaíèe êoìaíä
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
6
Popis ovládacího panelu
Descrizione comandi
Control Description
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
7
Zásobník pracích prostüedkå
Cassetto detersivo
Detergent drawer
Bûáop ïpoãpaìì
Âèáip ïpîãpàìè
8
Volba programå
Selezione
Selection
The Product
Tèï áeëüÿ
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
9
Prádlo
Il prodotto
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
10
Tabulka programå
Tabella programmi
Table of Programmes
Còèpêa
Ïpàííÿ
11
Praní
Lavaggio
Washing
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
12
Öiätëní a bëïná udrïba
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Cleaning and routine
maintenance
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
13
Neï zavoláte odbornÿ servis
Ricerca guasti
Faults Search
5
RU
CZ
IT
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
PÎÇÄIË 1
KAPITOLA 1
CAPITOLO 1
CHAPTER 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) TAPPO
D) CAP
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTIMENT
G) MISURATORE
DETERSIVO
PROGRAMMA 32’
G) 32 MINUTE
PROGRAMME
DOSING SCOOP
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB.
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ.
G) BAHHOЧKA ÄËß
ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB
CÏEÖÈAËÜHO ÄËß
32-MÈHÓTHOÉ
ÏPOÃPAMMÛ.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
EUROPE
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ
PRACÍ PROSTÜEDKY
C
G) DÁVKOVACÍ
NÁDOBKA PRÁÄKU
PRO 32 MIN.
PROGRAM
G) ÑOBOÊ ÄËß
ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß
32-ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍί
ÏPOÃPAMÈ
D
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) KRYCÍ ZÁTKA
B
TRATTENERE
F
G
'
2
3
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
6
UKR
E
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
RU
8
CZ
IT
KAPITOLA 2
CAPITOLO 2
CHAPTER 2
UKR
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
PÎÇÄIË 2
ÃÀPÀÍÒÈß
ÃÀPÀÍÒI¯
ZÁRUKA
GARANZIA
GUARANTEE
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
L’apparecchio é
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica, salvo l’addebito di
un diritto fisso di chiamata,
per il periodo di un anno
dalla data d’acquisto.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance
Service, apart from a fixed
call out charge, for a period
of one year from the date of
purchase.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
☎ 199. 123. 123
Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü ÷àñòü
A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà
äëÿ íåîáõîäèìîé
påãèñòpàöèè â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè.
Íå çàáóäüòå âiäïpàâèòè
÷àñòèíó À ãàpàíòiéíîãî
ñåpòèôiêàòà äëÿ íåîáõiäíî¿
påºñòpàöi¿ ïpîòÿãîì 10 äíiâ ç
äíÿ êóïiâëi.
Ricordi di spedire la parte A
del certificato di garanzia,
per la necessaria convalida
entro10 giorni dalla data di
acquisto.
Remember to post part B of
the guarantee certificate
within 10 days of the
purchase date.
Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî
ñåpòèôèêàòà äîëæíà
õpàíèòüñÿ ó Âàñ è áûòü
çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì
îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ
âìåñòå ñ ÷åêîì èëè
êâèòàíöèåé, âûäàííîé
ïpîäàâöîì, ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïpè íåîáõîäèìîñòè
ïpîèçâåñòè påìîíò.
Чàñòèíà Â ñåpòèôiêàòà
ïîâèííà çáåpiãàòèñÿ ó Âàñ i
ïîâèííà áóòè çàïîâíåíà
âiäïîâiäíèì ÷èíîì äëÿ
ïpåä'ÿâëåííÿ pàçîì ç ÷åêîì
àáî êâèòàíöiºю, âèäàíîю
ïpîäàâöåì, ñëóæái òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ó âèïàäêó
íåîáõiäíîñòi çpîáèòè påìîíò.
La parte B dovrà essere da
Lei conservata,
debitamente compilata, per
essere esibita al Servizio
Assistenza Tecnica, in caso
di necessità di intervento,
insieme alla ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore al
momento dell’acquisto.
Part A should be filled in and
kept by you to be shown if
necessary to the technician
from the Technical
Assistance Service. The sales
receipt should also be kept.
9
RU
UKR
CZ
IT
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
PÎÇÄIË 3
KAPITOLA 3
CAPITOLO 3
CHAPTER 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
SAFETY MEASURES
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
Àïïàpàòópà ôèpìû
Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
● Remove the plug
ze zásuvky el. sítë
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● Turn off the water inlet tap.
● Uzavüete kohout püívodu
● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
● All Candy appliances are
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
● Väechny el.spotüebiöe
zn.CANDY jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit
pracovníkem odborné firmy.
Toto zaüízení
odpovídá Smërnicím EHS
89/336 a 73/23 a následnÿm
zmënám.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma
rukama nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
pîççóòèìè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
10
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Tolga la spina.
vody
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v
místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
IT
EN
RU
UKR
CZ
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Non usi adattatori o spine
● Do not use adaptors or
multiple
multiple plugs.
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
● Nedovolte, aby püístroj
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
● Non permetta che
● Do not allow the appliance
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Non tiri il cavo di
● Do not pull the mains lead
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Non lasci esposto
● Do not leave the
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In caso di trasloco non la
● In the case of removal,
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● Durante il trasporto non
● During transportation
appoggi mai l’oblò al
carrello.
do not lean the door against
the trolley.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● Sollevarla in due persone
● Lift the appliance in pairs
come illustrato in figura.
as illustrated in the diagram.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● In caso di guasto e/o di
● In the case of failure
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Se il cavo di alimentazione
● Should the supply cord
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
òà ïåpåõiäíèêàìè;
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
12
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
13
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
UKR
CZ
PÎÇÄIË 4
KAPITOLA 4
IT
CAPITOLO 4
EN
CHAPTER 4
54 cm
85 cm
60 cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
TECHNICKÉ ÚDAJE
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
kg
5
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
l
6÷15
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
ACQUA LIVELLO NORMALE
NORMAL WATER LEVEL
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
W
MAX.PÜÍKON
POTENZA
ASSORBITA
POWER INPUT
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
kWh
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG.90°C)
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Å çàïîáiæíèê
A
10
JIÄTËNÍ
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
POWER CURRENT FUSE
AMP
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
giri/min.
850
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
GIRI DI
CENTRIFUGA
SPIN
r.p.m.
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VODY
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
WATER PRESSURE
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
Íàïpóãà â
ìåpåæi
V
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
TENSIONE
SUPPLY VOLTAGE
14
2150
15
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
UKR
PÎÇÄIË 5
CZ
IT
EN
KAPITOLA 5
CAPITOLO 5
CHAPTER 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
SETTING UP
INSTALLATION
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
Tagli le fascette fermatubo
Cut tube-holding straps.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.
Çpiæòå ñòpi÷êè, ÿêi òèì÷àñîâî
êpiïëÿòü òpóáêè.
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).
Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò
(À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ
ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü
ñêîáó (Ñ).
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Svitare la vite centrale (A);
svitare le 4 viti laterali (B) e
rimuovere la traversa (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.
Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i
çâiëüíiòü ¿¿ âiä
ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà,
âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi
ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç
áîêiâ êîpïóñó.
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.
Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà
çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó
ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю)
â îòâip íà çàäíié êpèøöi
ìàøèíè.
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
Richiudere il foro utilizzando
il tappo contenuto nella
busta istruzioni.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
16
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
RU
CZ
UKR
IT
EN
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
Connect the fill hose
to the tap.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê
ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå
íà òî, ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó
íà áîpòó pàêîâèíû èëè
ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé
òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé
âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà
50 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
RU
UKR
CZ
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorovnou polohu praöky.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
Use front feet to level the
machine with the floor.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
A
B
EN
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ʇڇ.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Zkontrolujte, Ïe tlaãítko START
není stisknuté.
Verificare che il tasto “START”
non sia premuto.
Ensure that the START button
is not pressed.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Verificare che la manopola
programmi sia in posizione
“OFF” e che l’oblò sia
chiuso.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Zapojte záströku do sítë.
Inserisca la spina.
Insert the plug.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
20
C
IT
21
RU
CZ
UKR
PÎÇÄIË 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
A DEFG
22
IT
EN
KAPITOLA 6
CAPITOLO 6
CHAPTER 6
OVLÁDACÍ PRVKY
COMANDI
CONTROLS
M
H
BC
L
Îïèñàíèå êîìàíä
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ
çàñîáiâ
A
Zásobník pracích prostüedkå
Cassetto detersivo
Detergent drawer
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
B
Tlaöítko otevírání dveüí
Tasto apertura oblò
Door open button
Êëàâèøà “START”
Êëàâiøà “START”
Tlaöítko “START”
Tasto “START”
START button
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
C
D
Tlaöítko pro velmi rychlé praní
Tasto Super Rapido
Super Rapid button
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
E
Tlaöítko pro zabránëní
pomaökání
Tasto stiro facile
Crease guard button
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
F
Tlaöítko “Super Máchání”
Tasto extra risciacquo
Extra rinse button
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
G
Tlaöítko intenzivního praní
Tasto lavaggio intensivo
Intensive wash button
Peãyëÿòop cêopocòè
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
H
Voliö otáöek odstüed’ování
Manopola di regolazione
velocità
Spin speed control
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Pó÷êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì
ïpàííÿ
L
Voliö programå
Manopola programmi di
lavaggio
Timer knob for wash
programmes
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
M
Indikátor START/STOP
Segnalazione luminosa di
funzionamento
Off/On indicator light
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
N
Kontrolky znázorñující fázi
programu
Spie avanzamento
programma
Indicator lights showing which
phase the programme is in
23
RU
EN
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
DESCRIZIONE
COMANDI
DESCRIPTION OF
CONTROL
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ
çàãpóçî÷íîãî ëюêà
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ
TASTO APERTURA OBLÒ
DOOR OPEN BUTTON
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
24
IT
CZ
UKR
B
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
äçéèäÄ ëíÄêí
äçéèäÄ ëíÄêíì
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí, ˘Ó· Ó·‡ÚË ˆËÍÎ
(Á„¥‰ÌÓ Á Ó·‡ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó‰ËÌ Á
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ Á‡„ÓËÚ¸Òfl)
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà
ëíÄêí Ñé çÄóÄãÄ
êÄÅéíõ åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
çéíÄíäÄ: èßëãü íéÉé üä
äçéèäÄ ëíÄêí
çÄíàëçìíÄ, èêàëíêéû
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ Ñé èéóÄíäì
êéÅéíà.
ËÁÏÂÌÂÌË ԇ‡ÏÂÚÓ‚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ ˆËÍ·
(Ô‡ÛÁ‡)
èÓÒΠ̇˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÁÏÂÌÂËfl ‚ ÂÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚ÌÓÒËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
à̉Ë͇ÚÓ ̇˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸. ÇÌÂÒËÚÂ
LJ¯Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë Ì‡ÊÏËÚ ¢Â
‡Á ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
áϥ̇ ÔÓ„‡ÏË Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ
ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ê Á‡ÔÛ˘Â̇ (è‡ÛÁ‡)
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ ÓÁÔÓ˜‡Ú‡, ÁÏ¥ÌË
ÏÓÊÎË‚Ó ‚ÌÓÒËÚË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÔÓÚ¥·Ì¥ ÍÌÓÔÍË.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
äÓÎË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ, Á‡„ÓËÚ¸Òfl, ÁÓ·¥Ú¸
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ Ç‡Ï ÁÏ¥ÌË Ë ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
2 min.
C
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL
LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA
2 MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
TLAâÍTKO START
TASTO START
START BUTTON
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ (na základû druhu
zvoleného programu se
rozsvítí jedna z kontrolek).
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi (a seconda del
ciclo impostato si illuminerà
una delle spie).
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ÚPRAVA NASTAVENÍ PO
SPU·TùNÍ PROGRAMU (PAUZA)
Po spu‰tûní programu mohou
b˘t upravena pouze
nastavení pomocí tlaãítek
pro jednotlivé volby.
Uvolnûte tlaãítko START.
Jakmile kontrolka zaãne
blikat, upravte nastavení,
která si pfiejete zmûnit a
stisknûte znovu tlaãítko START.
NOTA: DOPO AVERE
AVVIATO LA
LAVABIANCHERIA CON
IL TASTO START SI
DOVRÀ ATTENDERE
ALCUNI SECONDI
AFFINCHÉ LA
MACCHINA INIZI IL
PROGRAMMA.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
Modificare impostazioni
dopo avvio del programma
(PAUSA)
Dopo l’avvio del
programma possono essere
modificate solo le
regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione.
Rilasciare il tasto START.
Una spia inizierà a
lampeggiare, modificate
quanto desiderato e
premete nuovamente il
tasto START annullando
l’intermittenza.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the
relevant buttons.
Release the START button.
One indicator lights will flash,
make your changes and
press the START button once
more.
25
RU
UKR
CZ
IT
EN
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, rilasciare il tasto
START ed attendere DUE
minuti affinché il dispositivo
di sicurezza liberi il blocco
dell’oblò.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e
premuto il tasto START, la
macchina ripartirà dal
punto in cui era stata
fermata.
If you wish to add or remove
items during washing,
release the START button
and wait 2 minutes until the
safety device unlocks the
door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLAZIONE
PROGRAMMA IMPOSTATO
E’ possibile cancellare in
qualsiasi momento il
programma agendo come
segue:
Rilasciare il tasto START
Portare il selettore in
posizione OFF
Riavviare portando il
selettore fuori da OFF
Attendere 5 secondi circa e
la lavatrice è pronta per un
altro programma o per
essere spenta
definitivamente.
CANCELLING A SELECTED
PROGRAMME
The programme can be
cancelled at any time in the
following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to
the OFF position and then
away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready
for another programme or to
be switched off.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ·¥ÎËÁÌÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË,
ÔÓÍË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰˜ËÌËÚ¸
‰‚Â¥.
äÓÎË ÇË ÁÓ·ËÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔËÒÚ¥È ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸
Ó·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní,
uvolnûte tlaãítko START a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu
od stejného místa, ve kterém
byl cyklus pfieru‰en.
éÚÏÂ̇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡ÏÏχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÓÚÏÂÌÂ̇ ‚ β·ÓÈ Û‰Ó·Ì˚È Ç‡Ï
ÏÓÏÂÌÚ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ˜ÂÂÁ ÓÚÏÂÚÍÛ Çõäã Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉.
èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Ï‡¯Ë̇ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚‡
Í ‚˚·ÓÛ ‰Û„ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË
ÓÚÍβ˜ÂÌ˲.
ÄÌÛ₇ÌÌfl Ó·‡ÌÌÓª ÔÓ„‡ÏË
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÌÛθӂ‡Ì‡ ‚
·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ
˜ËÌÓÏ:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ Ì‡
ÔÓÁˈ¥˛ OFF
èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
凯Ë̇ ·Û‰Â „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ¥Ì¯Óª
ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÏÍÌÂÌÓ˛
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné zru‰it program v
jak˘koli okamÏik, a to
následujícím zpÛsobem:
Uvolnûte tlaãítko START
Nastavte voliã programÛ do
polohy OFF
VymaÏte pÛvodnû nastaven˘
program z pamûti praãky
nastavením voliãe programÛ
do jakékoli polohy odli‰né od
OFF. Vyãkejte zhruba 5 vtefiin,
pak je praãka pfiipravená
buì pro nastavení nového
programu nebo pro
definitivní vypnutí. Pro
definitivní vypnutí praãky je
nutné znovu nastavit voliã
programÛ do polohy OFF.
ÇçàåÄçàÖ:
áÄÉêìáéóçõâ ãûä çÖ
éíäêéÖíëü, Ñé íÖï èéê
èéäÄ çÄÜÄíÄ äçéèäÄ
ëíÄêí.
ìÇÄÉÄ:
ÑÇÖêß çÖ åéÜçÄ
ÇßÑóàçüíà, èéäà
ìÇßåäçÖçÄ äçéèäÄ
ëíÄêí
POZOR:
NESMÍTE OTEVÍRAT
DVͤKA PRAâKY,
POKUD TLAâÍTKO START
NENÍ UVOLNùNÉ.
26
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âpeìÿ
ïpoãpaììû còèpêè
coêpaùaeòcÿ ía 10-50 ìèíyò
â çaâècèìocòè oò âûápaííoé
ïpoãpaììû è òeìïepaòypû.
Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè
ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía
ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo
5 êã.
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
ùÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
‰Îfl ıÎÓÔÍÓ‚˚ı Ë ÒËÌÂÚÂÚ˘ÂÒÍËı
Ú͇ÌÂÈ.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
D
ATTENZIONE:
NON PUÒ ESSERE
APERTO L’OBLÒ SE IL
TASTO START NON È
RILASCIATO.
ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
TASTO SUPER RAPIDO
SUPER RAPID BUTTON
Stisknutím tohoto tlaöítka se
zkrátí öas praní o max. 50
minut, a to v závislosti na
zvoleném programu a teplotë
praní. Tlaöítko pro velmi rychlé
praní måïe bÿt pouïito pro
náplñ od 1 do 5 kg suchého
prádla.
Premendo questo tasto la
durata dei programmi di
lavaggio di questa
lavabiancheria viene ridotta
fino ad un massimo di 50
minuti a seconda del
programma e della
temperatura prescelti. È
possibile utilizzare il tasto
Super rapido per lavaggi da
1 a 5 kg di biancheria.
(Questo tasto è attivo solo
nei cicli cotone e sintetici).
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(Toto tlaöítko je aktivní pouze u
pracích cyklå pro bavlnëné a
smíäené tkaniny).
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
27
RU
28
UKR
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË
“¯ÂÒÚË” ËÎË ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ ËÎË “¯ÂÒÚË” ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË Ç˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ‚¢Ë,
Ë ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
- ÔÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã.
- ‚˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ëãàÇ
- ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ ëíÄêí
ÄÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ‰Ó ϥ̥ÏÛÏÛ
ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÏ’flÚËı ˜ÂÈ, ÔË
ˆ¸ÓÏÛ o·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡
Ô‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÔ‡ÚË.
ì ‡Á¥ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì Á‡‰‡‚‡ÌÌfl
ÍÓχ̉ Ù‡ÁË „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÁÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸ÌÂ
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„ÚË
χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ˢ ‚͇Á‡Ì¥
ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ,
Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÔÓÚ Á
‰Ó‰‡‚‡ÌÌflÏ Ù‡ÁË ÒÚ‡Ú˘ÌÓª ‚Ó‰Ë Û
·‡‡·‡Ì¥ Á ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ
Ô¥ÒÎfl ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ì ÔÓ„‡Ï¥ ‰Îfl Ï¥ˆÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡
‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇ ‚ËÍÓÌÛπ Î˯ ӉÌÛ
ÙÛÌ͈¥˛ Á‡Î˯‡ÚË Ú͇ÌËÌË Û ‚Ó‰¥ ‚
ͥ̈¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á
ÏÂÚÓ˛ χÍÒËχθÌÓ„Ó ÓÁÚfl„Û‚‡ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË.
ÑÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl
Ï¥ˆÌËı, ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡
‚Ó‚ÌË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌ¥
ÓÔÂ‡ˆ¥ª:
- ‚¥‰ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ áÄèéÅßÉÄççü
å’üííü íäÄçàçà, ˘Ó·
Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ù‡ÁË ÁÎË‚Û Ú‡
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ ·‡Ê‡πÚ Î˯ ÁÎËÚË
‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ START
- èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡˜ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë
- èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- Ç¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ START
CZ
E
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
Nastavením této funkce,
aktivní pouze u pracích cyklå
pro smíäené a jemné tkaniny, je
moïné sníïit na minimum
pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a pro
jemné odstüed’ování, öímï je
zajiätëna nevyääí regenerace
pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou
vlny, je postup stejnÿ jako u
vÿäe uvedenÿch smësnÿch
tkanin, je ale doplnën o funkci
ponechání vody v bubnu po
ukonöení závëreöného
máchání.
U odolnÿch tkanin a programu
pro praní vlny má toto tlaöítko
pouze funkci ponechání vody
v bubnu po skonöení
posledního máchání, aby se
tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Pro dokonöení cyklu praní
odolnÿch tkanin, jemnÿch
tkanin a vlny måïete zvolit
následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, Ïe chcete pouze
vypustit vodu:
- vypnûte praãku tlaãítkem START
- otoãte voliãem programÛ do
polohy OFF
- zvolte program pro pouhé
vypu‰tûní vody
- vyãkejte 5 vtefiin
- znovu uveìte praãku do
chodu
IT
EN
TASTO STIRO FACILE
CREASE GUARD BUTTON
Attivando questa funzione è
possibile ridurre al minimo la
formazione di pieghe
personalizzando ulteriormente
il ciclo di lavaggio in base al
programma scelto ed al tipo
di biancheria da lavare.
In modo particolare per i
tessuti misti l’azione
combinata di una fase di
raffreddamento graduale
dell’acqua, l’assenza di
rotazione del cesto durante
gli scarichi dell’acqua ed una
centrifuga delicata a bassa
velocità assicura la massima
distensione dei capi.
Per i tessuti delicati, ad
esclusione della lana,
vengono svolte le fasi già
descritte sopra per i tessuti
misti ad eccezione del
raffreddamento graduale
dell’acqua ma con
l’aggiunta di una fase di
fermo acqua in vasca con
stop dopo l’ultimo risciacquo.
Per i tessuti resistenti e nel
programma lana questo tasto
ha la sola funzione di lasciare
i capi immersi nell’acqua alla
fine dell’ultimo risciacquo al
fine di distendere
perfettamente le fibre.
Per terminare il ciclo dei
tessuti resistenti, delicati e
della lana le operazioni
possono essere:
- rilasciare il tasto per
terminare il ciclo con la fase
di scarico e centrifuga
Nel caso in cui si voglia
effettuare solo lo scarico:
- spegnere la macchina
premendo il tasto START
- ruotare la manopola
programmi in posizione OFF
- selezionare il programma
solo scarico
- attendere 5 secondi
- riavviare la macchina
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
RESISTANT FABRICS AND
WOOLLENS - after the final
rinse, the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- release the START button
- turn the selector knob to
the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance
again by pressing the START
button
29
RU
30
UKR
Êëàâèøà “∋êñòpà
ïîëîñêàíèÿ”
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
èË ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË, ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ·Óθ¯ËÏ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚, ÎË·Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
ùÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÎÎÂ„ËÂÈ.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, Á‡ÎÂÊÌÓ
‚¥‰ Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ÏÓÊ̇
‰Ó‰‡‚‡ÚË Ò‡ÏÛ Ù‡ÁÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
‡·Ó Ê ·¥Î¸¯Â ‚Ó‰Ë Ì‡ ˆ¥È Ù‡Á¥.
Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ
ëюäåé ç ÷óòëèâîю øêipîю òà
òèõ, ÿêi ñòpàæäàюòü àëåpãiºю.
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
èË ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË,
‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÚÓθÍÓ ÔË ÒÚËÍÂ
·Âθfl ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ,
ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Á‡‰‡Ì̇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ̇ ‡Á΢Ì˚ı
˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ.
ùÚ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò
‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÏ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÚÒÚË˚‚‡Ú¸ ‰‡Ê ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌÓ ·Âθ ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı
Ú͇ÌÂÈ.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ‰‡ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ڥθÍË Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎ¥‚
‰Îfl ÒÚ¥ÈÍËı ÓÒÓ·ÎË‚Ó ·Û‰ÌËı
Ú͇ÌËÌ, ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË ÒÚ¥ÈÍÓª
‚Ë·‡ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Îfl ÛÒ¥ı Ù‡Á
ˆËÍÎ¥‚ Ô‡ÌÌfl.
ñfl ËÒ‡, ÔÓπ‰Ì‡Ì‡ Á
‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓ˛ Ï¥ı‡Ì¥˜ÌÓª ‰¥π˛,
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÓÚËχÚË ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥
ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
·Û‰ÌËı Ú͇ÌËÌ.
CZ
F
G
IT
EN
SUPER MÁCHÁNÍ
TASTO SUPER RISCIACQUO
SUPER RINSE BUTTON
Stisknutím tohoto tlaöítka
bude do kaïdého máchání
püidáno více vody.
To je zvláät dåleïité pro osoby
s citlivou pokoïkou.
Premendo questo tasto, a
seconda del programma
scelto, viene aggiunta più
acqua nei risciacqui o viene
aggiunto un risciacquo
supplementare. Questo
risulta particolarmente
importante per evitare
irritazioni da residui di
detersivo nelle persone con
pelli particolarmente
delicate.
This function will allow an
extra rinse or more water
added at the rinse stage –
depending on the
programme selected. This is
particularly important for
avoiding skin irritation from
detergent residues for
people with particularly
sensitive skin.
TLAÖÍTKO INTENZIVNÍHO
PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka,
které je funköní pouze u
programu pro odolné
tkaniny, se udrïuje teplota
prací láznë na hodnotë
nastavené bëhem väech fází
pracího cyklu.
Tato funkce, spojená s
mechanickÿm påsobením
pracího bubnu, umoïñuje
dosáhnout dobrÿch vÿsledkå
praní i u velmi zaäpinëného
prádla z odolnÿch tkanin.
TASTO LAVAGGIO INTENSIVO
INTENSIVE WASH BUTTON
Premendo questo tasto,
attivo solo nei cicli cotone, è
possibile mantenere
costante la temperatura
selezionata durante tutte le
fasi del ciclo di lavaggio.
Questa proprietà,
combinata ad una azione
meccanica sostenuta,
consente di ottenere ottimi
risultati di lavaggio con capi
resistenti particolarmente
sporchi.
This function which is
available on all cotton
programmes is very useful for
heavy soiling. The
temperature is kept
constant throughout all the
wash phases and the
programme is extended to
ensure an extra deep
cleaning performance.
31
RU
Peãyëÿòop cêopocòè
Moæío âpaùaòü êaê
ïo ÷acoâoé, òaê è
ïpoòèâ ÷acoâoé
còpeëêè.
Öèêë oòæèìa ÿâëÿeòcÿ o÷eíü
âaæíûì äëÿ ïoäãoòâêè ê
xopoøeé cyøêe ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó
áeëüÿ, ïo∋òoìy ìaøèía
èìeeã ìaêcèìaëüíyю
ãèáêocòü â yäoâëeòâcpeíèè
∋òèx ïoòpeáíocòeé.
Bpaùaÿ py÷êy, ìoæío
cíèçèòü cêopocòü oòæèìa
öeíòpèôyãè c ìaêcèìyìa äo
ee ïoëíoão oòêëю÷eíèÿ
(ïoëoæeíèe py÷êè “
”).
Ïpèìe÷aíèe.
Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe
ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò
âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè
(oòæèìa), ecëè áeëüe
â áapaáaíe
paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
Эòc ïoçâoëÿeò
cíèçèòü âèápaöèю
ìaøèíû, cíèçèòü
øyì è coxpaíèòü
ïpo÷íocòü áeëüÿ.
32
CZ
UKR
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà
Âàì íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà
çìåíøèòè ìàêñèìàëüíó
øâèäêiñòü àáî, çà áàæàííÿì,
âiäìiíèòè öèêë âiäæèìó
(ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
H
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Cyklus odstüed’ování je velmi
dåleïitÿ pro odstranëní
maximálního mnoïství vody z
prádla, aniï by doälo k
poäkození tkanin. Måïete
nastavit otáöky
odstüed’ování podle svého
poïadavku. Sníïí se tím
rychlost otáöení bubnu püi
koneöném odstüedëní
prádla u programå pro
odolné tkaniny. Pokud
chcete odstüed’ování zcela
vylouöit, nastavte voliö do
polohy
.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
IT
EN
REGOLATORE DI VELOCITÀ
SPIN SPEED CONTROL
PUÒ RUOTARE NEI DUE
SENSI
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Agendo sulla manopola è
possibile ridurre la velocità
massima fino alla completa
eliminazione della
centrifuga (posizione ).
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO
DI UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO
ELETTRONICO CHE
IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI.
QUESTO SERVE A
MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA
DURATA DELLA
LAVABIANCHERIA.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum
speed, and if you wish, the
spin cycle can be cancelled
altogether-position .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
33
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅÖ
ëíéêéçõ, áÄÉéêÄÖíëü
àçÑàäÄíéê Çäã/Çõäã
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÓÔËÒ‡ÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ Â ÒËÏ‚ÓÎÛ ËÎË
ÌÓÏÂÛ, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎˈÂ
ÔÓ„‡ÏÏ.
èêàåÖóÄçàÖ: Ñãü
ÇõäãûóÖçàü
ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ
èéÇÖêçàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
UKR
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
CZ
L
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF
EN
PROGRAMME SELECTOR
WITH OFF POSITION
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH
-ROZSVÍTÍ SE SVùTELNÁ
KONTROLKA “ON” –
PUO’ RUOTARLA NEI DUE
SENSI.
-SI ACCENDE LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA ON –
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
THE ON/OFF
INDICATOR LIGHT WILL
GO ON
퇷Îˈ¥ ÁÓ·‡ÊÛ˛Ú¸ ÔÓ„‡ÏË
Ô‡ÌÌfl ̇ ·‡Á¥ Ó·‡ÌËı ˆËÙ ‡·Ó
ÒËÏ‚ÓÎ¥‚.
Tabulky v kapitole t˘kající
se praní popisují rÛzné
programy a oznaãují ãíslo
nebo symbol pro nastavení
pfiíslu‰ného programu.
Le tabelle nel capitolo
relativo al lavaggio
descrivono i vari programmi
e ne indicano il numero o
simbolo da impostare.
The tables describe the
washing programme on
the basis of the number or
symbol chosen.
N.B. Ñãü ÇßÑäãûóÖççü
ßçÑàäÄíéêÄ èéÇÖêçßíú
êìóäì èêéÉêÄåÄóÄ çÄ
èéáàñßû OFF.
POZOR: PRO VYPNUTÍ
SVùTELNÉ KONTROLKY
“ON” OTOâTE VOLIâEM
PROGRAMÒ DO
POLOHY OFF.
N.B. PER SPEGNERE LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA ON RUOTARE
LA MANOPOLA
PROGRAMMI SULLA
POSIZIONE OFF.
N.B. TO SWITCH OFF
THE INDICATOR LIGHT
MOVE THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION
éÅÖêíà Ç éÅéï
çÄèêüåäÄï ìÇßåäçÖççü
ßçÑàäÄíéêßÇ ON/OFF
SEGNALAZIONE LUMINOSA
DI FUNZIONAMENTO
ON/OFF INDICATOR LIGHT
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
SPIE AVANZAMENTO
PROGRAMMA
INDICATOR LIGHTS SHOWING
WHICH PHASE THE
PROGRAMME IS IN
Kontrolky na panelu se
rozsvítí v pfiíslu‰né fázi
programu praní
Nella zona avanzamento
programma si illuminano le
luci corrispondenti alla fase
in corso.
Lights will come on to
indicate the wash stage of
the programme.
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
M
INDIKÁTOR START/STOP
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
N
 çîíå, ïîêàçûâàюùóю
âûïîëíåíèå pàçëè÷íûõ
эòàïîâ ïpîãpàììû
âûñâå÷èâàюòñÿ ñèìâîëû,
îáîçíà÷àюùèå, êàêîé èìåííî
эòàï ñòèpêè âûïîëíÿåòñÿ â
íàñòîÿùèé ìîìåíò
 çîíi, äå âèäíî âèêîíàííÿ
piçíèõ åòàïiâ ïpîãpàìè,
âèñâi÷óюòüñÿ ñèìâîëè, ùî
îçíà÷àюòü, ÿêèé ñàìå åòàï
ïpàííÿ âèêîíóºòüñÿ â öåé ÷àñ
34
IT
35
UKR
RU
PÎÇÄIË 7
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå
îòäåëåíèÿ.
- I îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ
ïîpîøêà
ïpåäâàpèòåëüíîé ñòèpêè.
- ÇÚÓÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ "II",
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚, Í‡Í ‰Îfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ë‚Âı·˚ÒÚÓÈ 32- ÏËÌÛÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
- III îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ.
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ
çàëèâàюò òîëüêî
æèäêèå ñpåäñòâà.
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
36
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÃOYÈÕ
ÇÀÑÎÁIÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèãîyèx
çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè
âiääiëeííÿ.
- I âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ïîïåpåäíüîãî
ïpàííÿ.
- ÑÛ„ËÈ, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ “ßß”, - ˆÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌËı
ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl Ú‡ ‰Îfl
̇‰¯‚ˉÍÓª ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl.
Ïpè âèêopècòaííi piäèíè
íeoáxiäío âcòaâèòè â II
âiääiëåííÿ âaíío÷êy, ÿêa
äoäaºòüñÿ äo ìaøèíè.
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi
ïopoøêè âàæêî
âèäaëÿ˛òüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy
påêîìåíäóºìî
çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp,
ÿêèé çàïoâí˛ºòüñÿ
ïîpîøêoì i
pîçòàøîâóºòüñÿ
áeçïîcepeäíüo â
áapaáaíi (ïpoäaºòüñÿ ç
ìèéíèì çàñoáoì).
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü
äëÿ âèáië˛âà÷a.
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ
çàëèâa˛òü òiëüêè piäêi
ìèéíi çacoáè.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ
äîáàâîê: çì’ÿêøóâà÷iâ,
àpîìàòèçàòîpiâ,
êpîõìàë˛, ñèíüêè òîùî.
EN
CZ
IT
KAPITOLA 7
CAPITOLO 7
CHAPTER 7
ZÁSOBNÍK
PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
CASSETTO
DETERSIVO
DETERGENT
DRAWER
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
cl
- první öást pro prací
práäek na püedpírku
- Druhé oddûlení násypky
oznaãené symbolem “II”
slouÏí pro prací
prostfiedek pro praní
nebo pro rychloprogram
32’.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
- la prima contrassegnata
con “l”, serve per il
detersivo del
prelavaggio.
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
o del programma
rapido 32’.
Per i detersivi liquidi usare la
bacinella in dotazione da
posizionare come in figura.
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE
ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
- The first I for the
prewash detergent
- The second II for the
main wash detergent or
for 32 minute rapid
programme detergent
A special container is
supplied for use with liquid
detergent. This can be
placed inside the draw as
shown in fig.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- la terza cl serve per il
candeggiante
- The third
bleach
compartment
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
- tüetí
öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
✿
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
✿
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
37
RU
CZ
IT
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
PÎÇÄIË 8
KAPITOLA 8
CAPITOLO 8
CHAPTER 8
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
VOLBA PROGRAMÅ
SELEZIONE
PROGRAMMI
SELECTION
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 4
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1. Miöhi òêàíèíè
1. ODOLNÉ TKANINY
1 Tessuti resistenti
1 Resistants Fabrics
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è
ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe
peçy∧üòaòû á∧aãoäapÿ
òùaòe∧üío ïoäoápaííoé
cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧èêaòíûé
oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 Tessuti misti e sintetici
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei
livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una
ridotta formazione di pieghe
sui tessuti.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 Tessuti delicatissimi
3 Special Delicate Fibres
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch
tkanin, napü. öisté stüiïní vlny
se znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím
jsou zajiätëny dokonalé
vÿsledky.
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati quali la Pura
Lana Vergine. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics such
as Pure Machine Washable
Wool. The wash cycle and
rinses are carried out with
high water levels to ensure
best results.
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé
è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa
÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ
ìaøèííoé còèpêè. Còèpêa è
ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ
ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx
peçy∧üòaòoâ.
38
UKR
39
RU
CZ
UKR
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50 ë.
å‡ÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÓӯ͇ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ËÁÏÂflÂÚÒfl ÒÔˆˇθÌÓÈ ÎÓÔ‡ÚÍÓÈ,
ÔÓϘÂÌÌÓÈ "32’". èÓÓ¯ÓÍ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
(ÔÓϘÂÌÓ "II").
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
å‡ÍÒËχθ̇ ͥθͥÒÚ¸ Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, flÍÛ ÏÓÊÎË‚Ó
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË, ÔÓÁ̇˜Â̇ ̇
‚ËÏ¥ÌÓÏÛ ÔË·‰¥, ˘Ó ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl.
32’
4. Speciální programy
4. Programmi speciali
4. Specials
RYCHLOPROGRAM 32 MINUT
PROGRAMMA RAPIDO 32
MINUTI
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
Il programma rapido 32
minuti permette di
effettuare in 30 minuti circa
un ciclo completo di
lavaggio per un massimo di
2 kg di biancheria ad una
temperatura di 50°. La
quantità massima di
detersivo utilizzabile per
questo programma è
indicata sull’apposito
misuratore 32’in dotazione.
Il detersivo deve essere
caricato nella vaschetta per
il lavaggio II.
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
The maximum quantity of
detergent that can be used
is marked on the enclosed
32 minute gauge. The
detergent must be placed
in the main wash
compartment (marked II) in
the detergent dispenser.
Rychloprogram 32 minut
vykoná za zhruba 30 min.
kompletní prací cyklus pro
max. 2 kg prádla pfii teplotû
50° C. Maximální mnoÏství
pracího prostfiedku, které se
pouÏívá pro tento program,
je dáno odmûrkou 32’, která
je souãástí vybavení
spotfiebiãe.
Prací prostfiedek musí b˘t
vloÏen do oddûlení násypky
pro praní ã. II.
å˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓÏ¥ÒÚËÚË
Û „ÓÎÓ‚ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
(ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ßß) Û ‚¥‰‰¥Î ÍÓÌÚÂÈÌÂ¥‚
‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
40
EN
IT
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
êìóçÖ èêÄççü
RUâNÍ PRANÍ
LAVAGGIO A MANO
HAND WASH
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
ÓÒ̇˘Â̇ Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı
Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30 ë,
ËÏÂÂÚ 2 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 2 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen
dvûma máchacími cykly a
jemn˘m odstfiedûním.
La macchina presenta
anche un ciclo di lavaggio
delicato chiamato Lavaggio
a mano.
Il programma consente un
ciclo di lavaggio completo
per i capi da lavare
esclusivamente a mano.
Il programma raggiunge
una temperatura massima
di 30° e termina con 2
risciacqui e una centrifuga
delicata.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 2 rinses and
a slow spin.
41
RU
èÄêÄÉêÄî 9
PÎÇÄIË 9
íàè ÅÖãúü
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
42
CZ
UKR
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
IT
EN
CAPITOLO 9
CHAPTER 9
IL PRODOTTO
THE PRODUCT
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
KAPITOLA 9
PRÁDLO
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
43
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaì
-ìa
Teìïepa
òypa
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
ïpo÷íûe òêàíè
90
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
5
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
5
60
60°
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
60
5
5
(*
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
●
90°
Õëîïîê, ëåí
●
❀
❙❙
●
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
●
●
●
●
●
●
Õëîïîê
5
-
Õëîïîê, ëeí
çÓχθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
2
60
60°
(*
2
60
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
50
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
40
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ
2
30
30°
●
●
2
-
●
●
-
-
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
(*
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
1
-
●
●
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ
-
-
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
2
50
50°
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
30
30°
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
44
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
Ha ïpoãpaììax, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
*) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
●
●
45
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ïpîãpàìà
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
❙
Áàâîâíà, ëüîí
Å¥ÎËÁ̇
5
90
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
5
60
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
60
60°
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
50
50°
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
40
40°
(*
90°
60°
●
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
5
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
2
60
60°
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
60
60°
●
●
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
50
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
40
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
30
30°
●
●
●
●
Áàâîâíà
Áàâîâíà, ëüîí
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
Ñóìiøíi, äåëiêàòíi
ñèíòåòè÷íi, âîâíà
Äëÿ áiëèçíè áåç âiäæèìó
46
(*
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
2
-
äÓÓÚÍËÈ ˆËÍÎ
-
-
(*
●
1,5
40
40°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
30
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
-
●
●
äÓÓÚÍËÈ ˆËÍÎ
-
-
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32 ı‚ËÎËÌË
2
50
50°
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
1
30
30°
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
ã˯ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸
ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇
‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
●
●
●
47
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
Tabulka pracích programå
MAX.
NÁPLÑ
kg
PROGRAM PRO
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❙
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
5
90
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
90°
❀
❙❙
●
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
*) Programy podle evropské normy EN 60456.
Bavlna, smësné odolné
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
Bavlna, smësné
Barevné odolné tkaniny
Bavlna
Bavlna, len
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
60
60°
5
60
60°
Barevné odolné tkaniny
5
50
50°
Jemné barevné tkaniny
5
40
40°
5
(*
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
Intenzivní odstfiedûní
Barevné odolné tkaniny
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Barevné odolné tkaniny
(*
Jemné barevné tkaniny
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
Smësné, jemné
syntetické vlna
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
48
(*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
60
60°
2
60
60°
●
●
2
50
50°
●
●
40
40°
●
●
30
30°
●
●
2
-
●
●
-
-
2
Jemné odstfiedûní
Velmi jemné tkaniny
-
2
Jemné barevné tkaniny
Smësné, jemné
syntetické
2
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
5
-
●
●
●
●
1,5
40
40°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
30
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
-
●
●
Jemné odstfiedûní
-
-
Rychloprogram 32’
2
50
50°
●
Ruãní praní
1
30
30°
●
Máchání
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
Jemné tkaniny
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné
prádlo lze odstüed’ování zcela vylouöit.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete nejlepších
možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní používali správný
prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada pracích prášků a vybrat si ten
vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom mohli určit
ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že pouze
jedna značka odpovídá našemu vysokému standardu - značka, díky které
bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše
prádlo vypadat dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální
doporučení od firmy Candy.
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
●
●
49
IT
CAPITOLO 10
TIPO DI TESSUTO
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
kg
SELEZ.
PROG.
CARICO DETERSIVO
TEMP.
°C
❙
Note da considerare
❀
❙❙
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
●
●
5
-
●
●
Centrifuga energica
-
-
Colorati resistenti con prelavaggio
2
60
60°
●
●
2
60
60°
●
●
Bianchi
5
90
90°
Colorati resistenti con prelavaggio
5
60
60°
Colorati resistenti
5
60
Colorati resistenti
5
Colorati delicati
5
Colorati delicati
Lavaggio a freddo
Cotone, lino
Tessuti misti e sintetici
Cotone, misti resistenti
Cotone, misti
Cotone
(*
Misti resistenti
(*
●
●
Misti, cotone, sintetici
Colorati resistenti
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Colorati resistenti
2
50
50°
●
●
Colorati delicati
2
40
40°
●
●
Colorati delicati
2
30
30°
●
●
Colorati delicati
Lavaggio a freddo
2
-
●
●
Centrifuga delicata
-
-
Misti, sintetici delicati
Tessuti delicatissimi
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico
Trevira)
Misti, sintetici delicati,
lana
Delicati
(*
1,5
40
40°
●
●
Lana “lavabile in lavatrice”
1
30
30°
●
●
Lana “lavabile in lavatrice”
1
-
●
●
Centrifuga delicata
-
-
Ciclo rapido 32’
2
50
50°
●
Lavaggio a mano
1
30
30°
●
Risciacquo
-
-
Solo scarico
-
-
Speciali
Per biancheria da non
centrifugare
50
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del
carico a non più di 3 kg.
Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio automatico mettendo
il candeggiante liquido nella vaschetta
.
* Programmi di prova secondo CENELEC EN 60456.
In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il
consiglio del fabbricante del tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla
massima velocità prevista dal programma.
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA CANDY
Quando costruiamo un nuovo modello di lavatrice, lo
sottoponiamo a tutti i possibili test. Ed uno dei più
importanti è quello che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere i problemi del
bucato. Dash ha saputo rispondere alle nostre
esigenze: far funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata, raggiungere i migliori
risultati di lavaggio. Questa costante eccellenza di
risultati, che era l’obiettivo principale del test che
abbiamo effettuato, ha determinato la nostra scelta e
la nostra raccomandazione. La funzione primaria di un
detersivo che risponda a tutte le esigenze del lavaggio
è quella di collaborare con l’acqua per rimuovere lo
sporco dai tessuti, trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e controllare il
volume della schiuma che si forma nella lavatrice,
sempre senza danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente queste esigenze,
perchè contiene elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano eccellenti risultati in
tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella nuova
formula compatta di Dash Ultra.
●
●
51
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAM FOR
WEIGHT
MAX
Kg
PROG.
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❙
❀
❙❙
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites
5
90
●
90°
●
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is
reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Cotton, mixed
resistant
Whites with Prewash
Cotton, mixed
Fast coloureds
5
60
60°
5
60
Fast coloureds
5
Non fast coloureds
5
Non fast coloureds
cold wash
Cotton, linen
Mixed fabrics and
synthetics
Cotton
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
●
●
5
-
●
●
Normal spin
-
-
Fast coloureds with Prewash
2
60
60°
2
60
Fast coloureds
2
Non fast coloureds
(*
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
Non fast coloureds
2
30
30°
●
●
Non fast coloureds
cold wash
2
-
●
●
Short spin
-
-
Mixed, resistant
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Fast coloureds
(*
(*
Very delicate fabrics
Delicates
1,5
40
40°
●
●
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
30
30°
●
●
1
-
●
●
Short spin
-
-
rapid 32 minute
2
50
50°
●
Hand wash
1
30
30°
●
Rinse
-
-
Drain only
-
-
“MACHINE WASHABLE” woollens
Mixed, delicate
synthetics, wool
For fabrics that should not
be spun
52
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the
spin completely this option is available with a spin speed selector.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash. There
are many detergents available in the market and making a choice
from the wide range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines. We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s why
Candy gave Ariel their official seal of approval.
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
●
●
53
RU
IT
EN
PÎÇÄIË 11
KAPITOLA 11
CAPITOLO 11
CHAPTER 11
ÑÒÈPÊÀ
ÏPÀÍÍß
PRANÍ
LAVAGGIO
WASHING
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Promënlivá kapacita praöky
CAPACITÁ VARIABILE
VARIABLE CAPACITY
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Questa lavatrice é in grado
di adattare
automaticamente il livello
dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad
una diminuzione dei
consumi d’energia e ad
una riduzione sensibile dei
tempi di lavaggio.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ
ïpî÷íûõ òêàíåé - 5 êã. Äëÿ
äåëèêàòíûõ òêàíåé
påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå
áîëüøå 2 êã (1 êã èç ÷èñòîé
øåpñòè, “ñòèpàåìîé â
ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå
îápàçîâàíèÿ çàìÿòîñòåé,
òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Äîïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ
âàæêèõ òêàíèí - 5 êã. Äëÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí
påêîìåíäóºòüñÿ
çàâàíòàæåííÿ íå áiëüøå 2 êã
(1 êã ÷èñòî âîâíÿíî¿ áiëèçíè ç
åòèêåòêîю “ìîæëèâå
ìàøèííå ïpàííÿ”), ùîá
óíèêíóòè çiáãàííÿ, âàæêîãî
äëÿ âèïpàñîâóâàííÿ.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Maximální hmotnost tëïkÿch
tkanin je 5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin
nedoporuöujeme
püekraöovat 2 kg (respektive
1 kg püi programu “öistá
vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se
pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Il carico ammesso per i
tessuti resistenti é di 5 kg
mentre nel caso di tessuti
delicati, si consiglia di non
superare i 2 kg (1 kg nel
caso di capi in “Pura Lana
Vergine” lavabile in
lavatrice), per evitare la
formazione di pieghe difficili
da stirare. Per tessuti molto
delicati é consigliabile
l’utilizzo di un sacchetto di
rete.
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Supponiamo che il bucato
da lavare sia di COTONE
MOLTO SPORCO (se ha
delle macchie
particolarmente resistenti le
asporti con l’apposita
pasta).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
54
CZ
UKR
55
CZ
RU
UKR
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Ïîñìîòpèòå òàáëèöó
ïpîãpàìì ñòèpêè. Âû óâèäèòå
êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ
âåñòè.
ÏPÈÊËÀÄ
Ïîäèâèâøèñü òàáëèöю
ïpîãpàì, Âè ïîáà÷èòå, ÿê
“Êàíäi” påêîìåíäóº Âàì
ïîâîäèòèñÿ ç ìàøèíîю:
● Óáåäèòåñü, ÷òî íà
∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ
íàäïèñü “90°Ñ”.
IT
EN
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Le consigliamo di non fare
un carico di soli capi in
tessuto di spugna che,
assorbendo molta acqua,
diventano troppo pesanti.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení CANDY podle
tabulky programå praní:
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei
programmi di lavaggio,
vedrà come Candy le
consiglia di comportarsi:
EXAMPLE:
The advice of Candy is set
out in the washing
programme table:
● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà
åòèêåòêàõ âèpîáiâ º íàïèñ
“90°Ñ”;
● Zjistëte, zda ätítky na
obleöení mají oznaöení
90°C.
● Si assicuri che sulle
etichette dei capi ci sia
scritto “90° C”.
● Ensure that article labels
carry the indication 90°C.
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà
êëàâèøó Â.
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè
êëàâiøó (Â);
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka B
● Apra l’oblò con il tasto (B).
● Open the door by
pressing button (B).
● Çàãpóçèòå áàpàáàí
ìàêñèìàëüíî 5 êã ñóõîãî
áåëüÿ.
● çàâàíòàæòå ìàêñèìóì 5 êã
ñóõî¿ áiëèçíè;
● Naplñte buben praöky
max. 5 kg prádla.
● Riempia il cestello con
5 kg massimo di biancheria
asciutta
● Load the drum with a
maximum of 5 kg. of dry
washing.
● Çàêpîéòå ëюê.
● çàêpèéòå ëюê.
● Zavüete dvíüka.
● Chiuda l’oblò.
● Close the door
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå A.
● Apra il cassetto detersivo
(A).
● Open the detergent
drawer (A).
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II
ïîpîøîê (120 ã)
● Çàñèïòå ó II âiääiëåííÿ 120 ã
ïîpîøêó.
● Nasypejte cca 120 g
práäku do öásti zásobníku II.
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 120 g di
detersivo
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
.
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella
vaschetta additivo
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A);
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● Chiuda il cassetto
detersivo (A).
● Close the detergent
drawer (A).
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● And that the discharge
tube is in place.
✿
56
✿
90° C
5 kg MAX
✿
✿
✿
57
RU
CZ
IT
EN
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
èêéÉêÄåÄó
VOLBA PROGRAMU
SELEZIONE PROGRAMMA
PROGRAMME SELECTION
éÚÍÓÈÚ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ ‰Îfl
‚˚·Ó‡ ̇˷ÓΠÓÔÚËχθÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë Ï‡¯Ë̇
̇˜ÌÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ó·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
‰Ó‚¥‰ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
èÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ ‰Îfl
‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ÚËÒÌÂ̇,
ÔË·‰ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ ‚ ÔÓfl‰ÍÛ
Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
S pomocí tabulky programÛ
zvolte vhodn˘ program.
Zvolen˘ program nastavíte
otáãením voliãe
programátoru do pfiíslu‰né
pozice a po stisknutí tlaãítka
START bude praãka
uvedena do chodu.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
Fate riferimento alla tabella
programmi per scegliere il
programma più adatto.
Ruotando il selettore si attiva
il programma scelto,
dopodiché premendo il
tasto START la lavatrice inizia
la sequenza operativa.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
the required programme is
activate.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
Warning: If there is any
break in the power supply
while the machine is
operating, a special
memory stores the selected
programme and,when the
power is restored, it
continues where it left off.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● Na konci programu se
rozsvítí svûtelná kontrolka
konce pracího cyklu.
● Alla fine del programma si
illumina la spia di fine ciclo.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÓÚʇ‚
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí è ÔÓ‚ÂÌÛ‚
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Çõäã.
● è¥ÒÎfl ‰ÂͥθÍÓı ÒÂÍÛ̉ ÔË·‰
ÓÁÔӘ̠Ó·ÓÚÛ
● Vypnûte praãku tlaãítkem
START a nastavte voliã
programÛ do polohy OFF.
● Spegnere la
lavabiancheria premendo il
tasto START e portare la
manopola programma in
posizione OFF.
● Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå
áåëüå.
● Âiäêpèéòå ëюê i
âèâàíòàæòå áiëèçíó.
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
● Open the door and
remove the washed articles.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
58
UKR
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE
ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente
durante il funzionamento
della lavabiancheria, una
speciale memoria
conserverà l’impostazione
effettuata e, al ritorno della
corrente, la macchina
ripartirà dal punto in cui si
era fermata.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
59
RU
CZ
IT
EN
PÎÇÄIË 12
KAPITOLA 12
CAPITOLO 12
CHAPTER 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Pulizia vaschette.
● Cleaning of drawer
compartments.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● Öiätëní filtru.
● Pulizia filtro.
● Filter cleaning
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Öiätëní dávkovaöe pracích
prostüedkå:
PULIZIA VASCHETTE
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Remove the compartments
by pulling gently.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Clean with water.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
Put the compartments back
into place
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
60
UKR
The washing machine
requires very little
maintenance:
61
IT
EN
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Uvolnëte kryt zobrazenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Tolga lo zoccolo come
mostrato in figura.
● Ease off the base as shown
in fig.
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● Odäroubujte äroubek,
kterÿm je filtr upevnën.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
● Loosen the screw holding
the filter.
● ïîñëàáòå ãâèíò, ÿêèé
ôiêñóº ôiëüòpi;
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Remove and clean.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul catino,
fino alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● îñëàáüòå âèíò,
ôèêñèpó˛ùèé ôèëüòp;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî
÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
62
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
CZ
ÖISTËNÍ FILTRU
63
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
64
65
IT
CZ
CAPITOLO 13
KAPITOLA 13
ANOMALIA
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
66
RIMEDIO
CAUSA
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
67
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
68
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
02.07 - 41002247.B - Printed in Italy - Imprimé en Italie
RU
UKR
CZ
IT
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising