Candy | EVO4 1072D/1-S | Candy EVO4 1072D/1-S Руководство пользователя

Candy EVO4 1072D/1-S Руководство пользователя
RO
RU
Instructiuni de utilizare
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
EVO4
RO
FELICITÅRI!
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat ca
nu acceptati compromisuri,
vreti doar ce e cel mai bun.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor ani
de cercetari si studii asupra
nevoilor consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
CANDY va ofera o gama larga
de aparate electrocasnice:
masini de spalat vase, masini
de spalat si uscat rufe,
aragaze, cuptoare cu
microunde, cuptoare
traditionale si hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama completa
Candy.
Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
- bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- ferme;
- de catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii
rezidentiale;
- la pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele mentionate
mai sus, duce la reducerea
duratei de viata a aparatului si
la anularea garantiei.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca
urmare a neutilizarii aparatului
pentru uz casnic (chiar daca a
fost utilizat într-un mediu casnic
sau rezidential) nu vor fi
acoperite de agrantie.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza informatii
importante cu
privire la instalarea, folosirea si
intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii pentru
a obtine cele mai bune
rezultate la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta de
cite ori aveti nevoie.
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé,
êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
2
RO
RU
CAPITOLUL
ÏAPAÃPAÔ
CUPRINS
OÃËABËEHÈE
Felicitari
Ââåäåíèe
Informatii generale
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
1
Garantie
Ãàpàíòèÿ
2
Masuri de securitate
Mepû áåçoïacíocòè
3
Caracteristici tehnice
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
4
Instalare punerea in functiune
Ycòaíoâêa
5
Descrierea comenzilor
Oïècaíèe êoìaíä
6
Descrierea programelor
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
7
Selectionarea programelor
Bûáop ïpoãpaìì
8
Caseta de detergenti
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
9
Produsul
Tèï áeëüÿ
10
Spalarea
Còèpêa
11
Curatarea si intretinerea
aparatului
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
12
Anomalii in functionare
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
13
3
RO
CAPITOLUL 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
INFORMATII
GENERALE
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) DOPURI
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
4
RU
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
A
B
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉÂ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÁÏ¢Â̇ ̇
Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
C
D
E
RO
CAPITOLUL 2
GARANTIE
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
5
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Se scoate stekerul din
priza.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● Se inchide robinetul de
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● Toate produsele Candy au
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
apa.
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● Nu utilizati aparatul cand
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Nu utilizati prelungitoare in
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
sunteti desculti.
camera de baie.
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
6
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
RO
RU
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
7
RO
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
CAPITOLUL 4
85
cm
40 cm
60 cm
CARACTERISTICI TEHNICE
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
CAPACITATE RUFE USCATE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
5
6
7
PUTERE
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
1500
1500
1500
AMPERAJUL FUZIBILULUI
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
10
10
ROTATII CENTRIFUGA
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TENSIUNE
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
V
220-240
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
8
CITITI PE PLACUTA MASINII
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
I (ÔÂ‚˚È)
RO
CAPITOLUL 5
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 2 ËÎË 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇
Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 2 ËÎË 4
‡ÒÔÓÌ˚ı ‚ÚÛÎÍË (B).
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Indepartati cele 2 sau 4
suruburi marcate cu A si cele
2 sau 4 distantatoare
marcate cu B.
Acoperiti cele 2 sau 4 gauri
folosind capacele furnizate in
punga cu manuale de
instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
á‡ÍÓÈÚ 2 ËÎË 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
9
RO
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Conectati tubul de apa la
robinet.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Type 1
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Type 2
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
RO
RU
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
A
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Introduceti stekerul in priza.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
ALBASTRU
- NUL (N)
MARO
- FAZA (L)
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
)
B
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
C
)
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
11
RO
CAPITOLUL 6
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
CCDDHH LL
I IEEFF
BB
59 Min
OFF
90° + Pre
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
O
C
A
30 Min
40°C
ON
30°
PP
&
D
50°
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
EEGG
AA
COMENZI
Îïèñàíèå êîìàíä
Manerul usii
êÛÍÓflÚ͇ β͇
A
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
B
Buton Pornit/Oprit
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
C
Indicator pornire program
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚
D
Leduri indicatoare butoane
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
E
Buton Aquaplus
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
F
Buton spalare rece
äÌÓÔ͇ “ëÚË͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ”
G
Buton pornire intarziata
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
H
Buton viteza de stoarcere
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
I
Afisaj “Digital”
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
L
Caseta detergenti
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
P
12
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
RO
RU
DESCRIERE
COMENZI
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
MANERUL USII
Pentru a deschide usa masinii
de spalat rufe, rasuciti
mânerul, asa cum se observa
în imagine.
un dispozitiv special de
siguranta
impiedica deschiderea
imediata a hubloului la
sfarsitul spalarii.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
êìäéüíäÄ ãûäÄ
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ, ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
Û˜ÍÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI SELECTAT.
PENTRU REDUCEREA
CONSUMULUI DE ENERGIE,
LA FINALUL UNUI PROGRAM
SAU DUPA O PERIOADA DE
NEUTILIZARE, NIVELUL
CONTRASTULUI ECRANULUI
VA SCADEA.
OBSERVATIE: PENTRU A OPRI
APARATUL, ROTITI BUTONUL
SELECTOR PE POZITIA “OFF”.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
Ñãü ëéïêÄçÖçàü ùçÖêÉàà, Ç
äéçñÖ ñàäãÄ àãà Ç íÖóÖçàÖ
èÖêàéÑÄ ÅÖáÑÖâëíÇàü,
ìåÖçúòàíëü äéçíêÄëíçéëíú
ìêéÇçü ÑàëèãÖü . N.B.: óíéÅõ
Çõäãûóàíú åÄòàçì,
ìëíÄçéÇàíÖ èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç èéãéÜÖçàÖ
"Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Apasati butonul "Start/Pause"
pentru a incepe un ciclu de
spalare. Ciclul se va desfasura
cu butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat rotind
butonul de programe pe
pozitia OFF.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
A
B
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé ÇéáÇêÄôÄíú
Ç èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä íÄäÜÖ
èêà ÜÖãÄçàà çÄóÄíú
ëãÖÑìûôàâ ëÖÄçë èÖêÖÑ
íÖå, äÄä ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
13
RO
BUTON PORNIT/OPRIT
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
ATENTIE: CAND ATI
APASAT BUTONUL
START, POT TRECE
CATEVA SECUNDE
INAINTE CA APARATUL
SA PORNEASCA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
RU
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
C
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
OPRIREA UNUI PROGRAM
14
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
INDICATOR PORNIRE
PROGRAM
Acest indicator se aprinde
atunci cand este apasat
butonul START.
àçÑàäÄíéê áÄèìëäÄ
èêéÉêÄååõ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚Ë¯Û "èìëä" (‡Ì„Î. "Start").
D
RO
RU
LED INDICATOR BUTOANE
Aceste indicatoare se
aprind atunci cand sunt
apasate butoanele
corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
BUTON “AQUAPLUS”
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor System".
Rufele sunt spalate intr-o
cantitate mai mare de apa
si aceasta, impreuna cu
actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat, este
bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o cantitate
mare de detergent. Pentru a
asigura o buna spalare,
aceasta functie e
intotdeauna activata in
cadrul programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ
‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ
ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ ˆËÍÎÓ‚
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚,
·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ Ó‰ÂʉÂ
·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË Ë
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ·Âθfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ·Âθfl
Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â ËÎË ÔË
ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‚ÓÎÓÍ̇
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ·Óθ¯ÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
E
F
15
RO
BUTON SPALARE RECE
Prin apasarea acestui buton
orice program poate fi
transformat în spalare rece,
fara modificarea celorlalte
caracteristici (nivel de apa,
durata, ritm etc.).
Draperiile, covoarele mici,
tesaturile delicate, articolele
colorate pot fi spalate în
siguranta datorita acestei
caracteristici.
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru
a seta o intarziere de 1 ora
(pe afisaj va apare mesajul
h01); intarzierea presetata
mareste timpul cu cate 1 ora
de fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea
va incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati
pornirea intarziata prin
realizarea urmatoarelor
actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
16
RU
äçéèäÄ “ëíàêäÄ ïéãéÑçéâ
ÇéÑéâ”
G
Ïpè íaæaòèè ía ∋òy êíoïêy âce
∋òaïû còèpêè áyäyò
âûïoëíeíûe xapaêòepècòèêè
ocòaюòcÿ íeèçìeíeííûìè
(ypoâåíü âoäû, âpeìÿ còèpêè,
peæèì còèpêè è ò.ä.).
Эòa ïpoãpàììa ïpeäíaçía÷eía
äëÿ còèpêè òêaíeé, íe
âûäepæèâaюùèx âûcoêèx
òeìïepaòyp, öâeòíûx òêaícé,
çaíaâecoê è äeëèêaòíûx
cèíòeòè÷ecêèx òêaíeé,
ìaëeíüêèx êoâpèêoâ è
ìaëoçaãpÿçíeííûx âeùeé.
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚Ò ÓÚÏÂÌËÚ¸,
‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ." (‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ
‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
H
RO
RU
BUTON VITEZA DE STOARCERE
äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
I
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe
â áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
17
RO
RU
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta asupra
starii masinii de spalat:
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
1) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
1) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ. èË
Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
2) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
2) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
3) INDICATOR HUBLOU
BLOCAT
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
Atentie: un dispozitiv special
de siguranta impiedica
deschiderea imediata a
hubloului la sfarsitul spalarii.
Dupa terminarea
centrifugarii asteptati doua
minute inainte de a deschide
hubloul.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
3) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
18
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ‚‡¯ÂÈ
χ¯ËÌÓÈ:
L
4
3
2
1
RO
RU
4) DURATA PROGRAMULUI
Atunci cand un program este
selectat, pe afisaj va apare
automat durata programului,
care poate varia in functie
de optiunea selectata.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in
permanenta asupra timpului
ramas pana la incheierea
programului.
4) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
Ç ÏÓÏÂÌÚ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
‚˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË. ÇÂÏfl ÒÚËÍË ‚‡¸ËÛÂÚÒfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÛÌ͈ËÈ, ÍÓÚÓ˚ ‚˚
‚˚·ÂÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Í
ÔÓ„‡ÏÏÂ.èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇
ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇ ‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
Masina de spalat calculeaza
timpul ramas pâna la finalul
programului bazându-se pe
încarcarea standard. În
timpul ciclului, masina de
spslat corecteaza timpul
astfel încât sa se fie potrivit
cu greutatea si compozitia
încarcaturii.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍ Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ‡ÁÏÂÛ Ë ÒÓÒÚ‡‚Û
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
19
RO
CAPITOLUL 7
TABEL DE PROGRAME
PROGRAM PENTRU:
SELECTOR
PROGRAME
PE:
GREUT. MAX.
Kg
*
TEMP.
°C
CASETA DET.
2
1
5
6
7
90°
●
●
**
5
6
7
60°
●
●
**
5
6
7
40°
●
●
Culori delicate
5
6
7
30°
●
●
Tesaturi amestec
si sintetice
Culori rezistente
2,5
3
3,5
50°
●
●
Sintetice (nylon),
amestec bumbac
Culori delicate
2,5
3
3,5
40°
●
●
2,5
3
3,5
30°
●
●
Delicate
2
2
2
30°
●
●
Lana
"De spalat in masina"
Spalat cu mana
1
1
1
30°
●
●
EcoMix 20°
5
6
7
20°
Stoarcere rapida/
Doar evacuare apa
-
-
-
-
Clatire
-
-
-
-
Tesaturi
rezistente/Sintetice
1
1
1
30°
●
●
Tesaturi
rezistente/Sintetice
2
2
2
30°
●
●
Tesaturi rezistente
3
3
3
40°
●
●
Tesaturi rezistente
Albe cu prespalare
bumbac, in, canepa
Bumbac,
tesaturi mixte
Culori rezistente
Culori rezistente
Amestec,
sintetice delicate
Speciale
Tesaturi foarte
delicate
20
Camasi
●
●
●
●
59 Min
OFF
60°C
14 Min
40°C
&
EcoMix
20°
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul
utilizat (cititi pe placuta masinii)
** PROGRAM STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU)
Nr 1015/2010 si Nr 1061/2010
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 60°C
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 40°C
Aceste programe sunt adecvate pentru spalarea rufelor din bumbac ce au un grad
normal de murdarire si sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al
consumului de apa si de energie.
Aceste programe au fost realizate pentru a se respecta temperatura de spalare
indicatape eticheta articolelor de îmbracaminte si este posibil ca temperatura apei sa
fie putin diferita de cea indicata de masina de spalat.
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile
de pe eticheta rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet
(optiune asigurata de butonul de viteza de stoarcere).
21
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
Maêc. çaãpyçêa, Teìïepa
òypa
êã
*
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
5
6
7
90°
●
●
**
5
6
7
60°
●
●
**
5
6
7
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
6
7
30°
●
●
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2,5
3
3,5
50°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2,5
3
3,5
40°
●
●
2,5
3
3,5
30°
●
●
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
2
2
2
30°
●
●
èÓ„‡Ïχ òÂÒÚ¸
Ë êۘ̇fl ÒÚË͇
1
1
1
30°
●
●
EcoMix 20°
5
6
7
20°
●
●
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ /
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
1
1
1
30°
●
●
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
2
2
2
30°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
3
3
3
40°
●
●
Õëîïîê, ëåí
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
22
PÛ·a¯ÍË
●
●
59 Min
OFF
60°C
14 Min
40°C
&
EcoMix
20°
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË
χ¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ (COTTON) Ç
ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
23
RO
CAPITOLUL 8
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl âoäû.
Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò,
÷òo áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
3. TESATURI DELICATE
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
24
COTTON
MIXED
DELICATES
RO
RU
PROGRAMUL LANA SI
SPALARE MANUALA
Acest program permite
derularea unei faze
complete de spalare pentru
articole de îmbracaminte
din lâna care au mentionat
pe eticheta simbolul
„Spalare automata” sau a
celor delicate care au
mentionat pe eticheta
simbolul „Spalare manuala”.
Temperatura maxima a
programului este de 30°C si
se încheie cu 3 clatiri, o
etapa de distribuire a
balsamului de rufe si o
centrifugare delicata.
4. Special
PROGRAM "EcoMix"
Acest program nou va
pemite sa spalati diverse
tipuri de tesaturi, divers
colorate, împreuna, cum ar fi
bumbac, sintetice si tesaturi
mixte, la numai 20°C si ofera
rezultate excelente la
spalare.
Consumul acestui program
este de numai 40% fata de
programul conventional la
40°C, pentru bumbac.
STOARCERE & DOAR
EVACUARE APA
Programul de centrifugare se
finalizeaza cu o centrifugare
la viteza maxima. Viteza
poate fi redusa prin
apasarea butonului pentru
selectarea vitezei de
centrifugare sau
centrifugarea poate fi
eliminata daca doriti numai
clatire.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana. Include 3
clatiri si o stoarcere foarte
usoara (aceasta poate fi
redusa sau exclusa prin
utilizarea butonului
corespunzator).
èêéÉêÄååÄ òÖêëíú à êìóçÄü
ëíàêäÄ
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
¯ÂÒÚË Ë ‰Û„Ëı Ú͇ÌÂÈ Ò
χÍËÓ‚ÍÓÈ "ÑÓÔÛÒÚËχ ÚÓθÍÓ
ۘ̇fl ÒÚË͇". èÓ„‡Ïχ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 30°
Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl 3-Ïfl ˆËÍ·ÏË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl, Ó‰ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ
ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚Ï
‚‡˘ÂÌËÂÏ ·‡‡·‡Ì‡.
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ПРОГРАММА "EcoMix"
Эта инновационная программа
позволяет вам вместе стирать
изделия из различных тканей
и изделия разных цветов,
например, изделия из хлопка,
синтетических тканей, и
комбинированных тканей при
температуре всего 20°C и
добиваться при этом
прекрасных результатов стирки.
Потребление электроэнергии
при использовании этой
программы составляет всего
40% от потребления
электроэнергии при
использовании обычной
стирки изделий из хлопка при
температуре 40°C.
ÇêÄôÖçàÖ à ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ ‚‡˘ÂÌËfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛. ëÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ
ÍÌÓÔÍË Spin Speed (ëÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl), ËÎË ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÌËÚ¸
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ (ÓÚÊËÏ), ÂÒÎË ‚˚
ıÓÚËÚ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û ËÁ χ¯ËÌ˚.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ
̇ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍÓÈ).
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı
ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·Âθfl.
25
RO
RU
SPALARE ZILNICA LA 30°C –
PROGRAM RAPID 14 min.
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 14'
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 14 de minute:
- încarcare maxima 1 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 20% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 14 ÏËÌÛÚ˚:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 1 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÚÂÚ¸ (20%)
Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÌÛÊÌÓ.
SPALARE ZILNICA LA 30°C –
PROGRAM RAPID 30 min.
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 30 de minute:
- încarcare maxima 2 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 20% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 30'
DAILY 59 Min. – 40°C
Acest program este special
realizat pentru a se mentine o
spalare de calitate într-un
program de spalare cu o
durata mai mica.
Acest program este destinat
pentru o încarcare de
maximum 3 kg, la o
temperatura de 40°C si se
finalizeaza cu 2 clatiri la viteza
mare.
26
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 1/1,5 Í„,
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 30 ÏËÌÛÚ:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 2 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÔflÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
(20%) Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓӯ͇, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl ÌÂÂ
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.
ЕЖЕДНЕВНАЯ 59 минут – 40°C
Эта специальная программа
обеспечивает высококачественную
стирку при значительном
уменьшении времени стирки.
Программа рассчитана на
максимальную загрузку 3 кг
при температуре 40°C и
включает в себя 2 ополаскивания
и отжим при высокой скорости
вращения барабана.
RO
RU
CAPITOLUL 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
CASETA DE
DETERGENTI
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
27
RO
CAPITOLUL 10
èÄêÄÉêÄî 10
PRODUSUL
íàè ÅÖãúü
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
28
RU
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
RO
CAPITOLUL 11
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60°C.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60°C.
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60°ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
29
RO
RU
SPALAREA
ÑÒÈPÊÀ
CAPACITATE VARIABILA
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
EXEMPLU:
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Puneti 50 ml de aditivi in
.
compartimentul
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
.
äîáàâêè â îòäåëåíèå
● Inchideti caseta de
detergenti.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
✿
30
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
✿
RO
RU
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
● Opriti alimentarea cu
apa dupa fiecare utilizare a
masinii.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
● Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
31
RO
CAPITOLUL 12
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● curatarea casetei de
detergenti
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● curatarea filtrului
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
32
RO
RU
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Deschideti capacul
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
33
RO
CAPITOLUL 13
PROBLEMA
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE IMPIEDICA PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL SARCINILOR DEZECHILIBRATE. PRIN ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE SI SE PRELUNGESTE DURATA DE VIATA A MASINII DE SPALAT.
34
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest
lucru nu afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu
intra in tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire
neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat
de pe rufe si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un
avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti
verificarile sus mentionate
Recomandări pentru utilizarea detergentului la diverse temperaturi
Dacă spălaţi rufe albe foarte murdare, vă recomandăm să utilizaţi programul pentru
bumbac la 60°C sau la o temperatură mai ridicată şi un detergent pudră pentru spălare
normală care conţine agenţi de înnălbire şi care la temperaturi medii/ridicate oferă
rezultate excelente.
Pentru spălare la temperaturi cuprinse între 40°C şi 60°C, tipul de detergent utilizat trebuie
să fie adecvat pentru tipul de ţesătură şi pentru gradul de murdărire.
Detergenţii pudră normali sunt adecvaţi pentru rufe albe şi colorate rezistente cu grad
ridicat de murdărire, în timp ce detergenţii lichizi sau detergenţii pentru protejarea rufelor
colorate sunt adecvaţi pentru ţesături colorate cu grad ridicat de murdărire.
Pentru spălare la temperaturi mai mici de 40°C, vă recomandăm utilizarea unor detergenţi
lichizi sau a unor detergenţi speciali pentru temperaturi de spălare scăzute.
Pentru spălarea articolelor din lână sau mătase, utilizaţi numai detergenţi speciali pentru
astfel de ţesături.
În ceea ce priveşte cantitatea care trebuie utilizată, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.
35
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
Çàêpûòü ëюê.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe
â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
36
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè, ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â
ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå
ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ,
ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
Рекомендации относительно использования моющих средств при различных температурах
При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться
программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°С или выше и использовать
при этом обычный стиральный порошок (для отстирования сильно загрязненных вещей),
содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах
обеспечивает превосходные результаты.
Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен
соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения.
Обычные стиральные порошки хорошо подходят для “белых” и цветных тканей с прочной
краской, а жидкие моющие средства или "защищающие цвет" порошки хорошо подходят для
стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.
Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие
средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки
при низкой температуре.
Для стирки изделий из шерсти или шелка пользуйтесь только специальными моющими
средствами, предназначенными для этих тканей.
Количество загружаемого в машину моющего средства должно соответствовать указанном на
его упаковке.
37
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE
referitoare la Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la
prevenirea potentialelor consecinte negative asupra mediului înconjurator si
sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea
necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica
faptul ca acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie
predat la punctul de colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului
electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale
pentru eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea
acestui produs, va rugam sa contactati administratia locala, serviciul de
eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
14.05 - 43006594
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
RO
RU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising