Candy | GC 1072D1/1-S | Candy GC 1072D1/1-S User manual

Candy GC 1072D1/1-S User manual
PL
UKR
CZ
SL
EN
Instrukcja obsäugi
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Automatická praöka
GC 2D
Navodilo za uporabo
User instructions
Ó
Grand
PL
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè
Âàì öю íîâó ïpàëüíó ìàøèíó çäîáóòîê áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó, íàáóòîãî
íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó
iç ñïîæèâà÷åì.
Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi÷íiñòü i
øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäàº
öÿ ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó ãàìó
åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ:
ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè, ïpàëüíî-ñóøèëüíi
ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i, õîëîäèëüíèêè
òà ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ
ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè
“Êàíäi”.
чÌËÈ ÔË·‰ ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ‰Óχ¯Ì¥ı Ú‡ ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı
ÛÏÓ‚‡ı, Ú‡ÍËı flÍ:
- äÛıÌfl ‰Îfl ÔÂÒÓ̇ÎÛ ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙ¥Ò‡ı
Ú‡ ¥Ì¯Ëı Ó·Ó˜Ëı ÛÏÓ‚‡ı;
- îÂÏË;
- Ç¥‰‚¥‰Û‚‡˜‡ÏË ‚ „ÓÚÂÎflı, ÏÓÚÂÎflı Ú‡
¥Ì¯Ëı ÊËÚÎÓ‚Ëı ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı ÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó
ÚËÔÛ;
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ‚ ‰Óχ¯Ì¥ı, ‡·Ó ÔÓ‰¥·ÌËı
ÛÏÓ‚‡ı, Ú‡ÍËı flÍ ÍÓÏÂˆ¥ÈÌ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ÔÂ‰·‡˜ÂÌ ‚
‚ˢÂÁ‡Á̇˜ÂÌËı ÔÛÌÍÚ‡ı ¥ π ̉ÓÔÛÒÚËÏËÏ.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
ü͢Ó, ÔË·‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚
ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËı ˆ¥Îflı, ˆÂ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ÚÂÏ¥ÌÛ Ôˉ‡ÚÌÓÒÚ¥ Ú‡
‚Ú‡˜‡πÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ
ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà
äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè, óñòàíîâêè,
åêñïëóàòàöi¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, à
òàêîæ äåÿêi êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
2
UKR
ÅÛ‰¸-flÍ¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ÔË·‰Û, flÍ¥
‚ËÌË͇˛Ú¸ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ‚
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÛÏÓ‚‡ı Ú‡ Ì Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ
(̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ÔË·‰ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓ·ÛÚÓ‚ÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢ¥) ·Û‰ÛÚ¸
ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÒfl ‚ËÓ·ÌËÍÓÏ, flÍ
̉ÓÚËχÌÌfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı Ô‡‚ËÎ.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю
äëÿ íàñòóïíèõ êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè “Êàíäi” àáî
äî îäíîãî ç ¿¿ öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü
òà G-íîìåp (ÿêùî òàêèé º).
CZ
SL
EN
ÚVOD
âESTITAMO!
OUR COMPLIMENTS
VáÏen˘ zákazníku,
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete kompromisnih
re‰itev in da ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Tento spotfiebiã je urãen˘
pro pouÏití v domácnosti a
podobn˘ch místech:
- zamûstnanecké kuchynû v
prodejnách, kanceláfiích a
jiném pracovním prostfiedí;
- na farmách;
- klienty hotelu, motelu
apod.;
- v prostfiedí pro pfiípravu
snídanû.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo
domácnosti nebo na jiné
neÏ bûÏné pouÏití, jako je
komerãní vyuÏití
profesionály, není zahrnuto
ve v˘‰e uvedeném popisu
pouÏití.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá
nesprávnû, mÛÏe se zkrátit
jeho Ïivotnost a uÏivatel
mÛÏe ztratit právo na
záruku.
Jakékoliv po‰kození
spotfiebiãe nebo jiná
po‰kození a ztráty vypl˘vající
z nesprávného pouÏití
spotfiebiãe jako domácího
spotfiebiãe (i kdyÏ se nachází
v domácnosti) není
v˘robcem akceptováno.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj, rezultat
dolgoletnih raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci. Izbrali
ste kakovost, vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa
imamo na izbiro ‰e pomivalne in
su‰ilne stroje, prostostojeãe
‰tedilnike, kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice, vgradne
peãice in ‰tedilnike ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte najnovej‰i
Candyjev katalog.
Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajne kuhinje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih;
- poãitni‰kih hi‰icah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Tudi v takih primerih, ki se razlikujejo
od obiãajnega gospodinjstva,
komercialna uporaba s strani
strokovnjakov ali izuãenih
uporabnikov ni dovoljena.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost
garancije.
Za morebitne po‰kodbe na aparatu
ali drugaãno ‰kodo, ki bi bila
posledica nenamenske uporabe, ki
bi se razlikovala od obiãajne
uporabe v gospodinjstvih (tudi ãe bi
potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
Uporaba tega novega pralnega
stroja je enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno preberete
NAVODILO ZA UPORABO in ga v
celoti upo‰tevate. V navodilu so
navedene vse pomembne
informacije v zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo stroja.
Priporoãamo, da skrbno shranite to
knjiÏico z navodili, da jo boste lahko
prebrali tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega stroja
poklicati enega od na‰ih serviserjev
mu obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe je
navedena na plo‰ãici s tehniãnimi
podatki, ki je
pritrjena na stroju.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
3
PL
4
UKR
ROZDZIAÄ
PÎÇÄIË
KAPITOLA
POGLAVJE
CHAPTER
SPIS TREÉCI
ÇÌIÑÒ
Wstëp
Âñòóï
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
1
Gwarancja
Ãàpàíòi¿
2
Érodki bezpieczeñstwa
Çàõîäè áåçïåêè
3
Dane techniczne
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
4
Instalacja pralki
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
5
Opis panelu sterujåcego
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
6
Tabela programów
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
7
Wybór programu
Âèáip ïpîãpàìè
8
Szuflada na proszek
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
9
Produkt
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
10
Pranie
Ïpàííÿ
11
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
12
Lokalizacja usterek
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
13
CZ
SL
EN
OBSAH :
KAZALO
INDEX
Úvod
Uvod
Introduction
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
General points on delivery
Záruka
Garancija
Guarantee
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Varnostni predpisi
Safety Measures
Technické údaje
Tehniãni podatki
Technical Data
Instalace
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Setting up and Installation
Popis ovládacího panelu
Opis stikalne plo‰ãe
Control Description
Tabulka programå
Razpredelnica s programi
Table of Programmes
Volba programå
Izbiranje programov in
temperatur
Selection
Zásobník pracích prostüedkå
Predalãek za pralna
sredstva
Detergent drawer
Prádlo
Priprava perila na pranje
The Product
Praní
Razpredelnica programov
pranja
Washing
Öiätëní a bëïná udrïba
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Cleaning and routine
maintenance
Neï zavoláte odbornÿ servis
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Faults Search
5
PL
UKR
ROZDZIAÄ 1
PÎÇÄIË 1
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) KARTA
GWARANCYJNA
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
D) ZATYCZKA
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
A
B
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
6
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
D
E
CZ
SL
EN
1. POGLAVJE
CHAPTER 1
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIJSKI LIST
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) POKROVâKI
D) CAPS
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
KAPITOLA 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
PL
ROZDZIAÄ 2
8
UKR
PÎÇÄIË 2
GWARANCJA
ÃÀPÀÍÒI¯
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
CZ
SL
EN
KAPITOLA 2
2. POGLAVJE
CHAPTER 2
ZÁRUKA
GARANCIJA
GUARANTEE
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
9
PL
ROZDZIAÄ 3
PÎÇÄIË 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
10
UKR
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
èË·‰ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ‰ËÂÍÚË‚‡Ï
73/23/EEC ¥ 89/336/EEC, Á‡Ï¥ÌÂÌËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡ÏË 2006/95/EC ¥
2004/108/EC, ‰Ó flÍËı Ô¥ÁÌ¥¯Â ·ÛÎÓ
‚ÌÂÒÂÌÓ ÔÓÔ‡‚ÍË.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
SL
CZ
EN
KAPITOLA 3
3. POGLAVJE
CHAPTER 3
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
VARNOSTNI
PREDPISI
SAFETY MEASURES
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Turn off the water inlet tap.
● Zaprite pipo za dotok
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
PL
UKR
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
● To urzàdzenie nie jest
● ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
Ñ¥ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ – „‡‡ÌÚ¥fl, ˘Ó
‚ÓÌË Ì ·Û‰ÛÚ¸ „‡ÚËÒfl Á ˆËÏ
ÔËÒÚÓπÏ.
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
òà ïåpåõiäíèêàìè;
‚ËÓÒÚ‡ÌÌfl β‰¸ÏË (‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥
‰¥Ú¸ÏË) Á Ù¥Á˘ÌËÏË ‚‡‰‡ÏË,
ÓÁÛÏÓ‚Ó ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÏË, ˜ÛÚÎË‚ËÏË, ˜Ë
χÎÓ‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËÏË, ÔÓÍË ‚ÓÌË
ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËı β‰ÂÈ ‡·Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
‰Ó ¥ÌÒÚÛ͈¥ª ÔÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛
ÔËÒÚÓ˛.
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
● W przypadku awarii czy teã
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
12
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
CZ
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
PL
UKR
PÎÇÄIË 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
49 cm
52 cm
60 cm
DANE TECHNICZNE
14
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
49
cm
49
cm
52
cm
6
7
8
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
kg
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
W
1500
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
Å çàïîáiæíèê
A
10
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
GL.TABLICO S PODATKI
SEE RATING PLATE
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
CIÉNIENIE WODY W SIECI
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPIËCIE ZASILANIA
Íàïpóãà â
ìåpåæi
V
220-240
CZ
KAPITOLA 4
SL
4. POGLAVJE
EN
CHAPTER 4
TECHNICKÉ ÚDAJE
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICAL DATA
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
MAX.PÜÍKON
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
POWER INPUT
JIÄTËNÍ
MOâ VAROVALKE
POWER CURRENT FUSE
AMP
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
SPIN
r.p.m.
TLAK VODY
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
WATER PRESSURE
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
NAPETOST
SUPPLY VOLTAGE
15
PL
ROZDZIAÄ 5
PÎÇÄIË 5
INSTALACJA
PRALKI
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
é·ÂÂÊÌÓ ÔÂÂÚÌ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ
Âϥ̸, flÍËÈ ÚËχπ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ¯ÌÛ
Ú‡ ÒÚ¥˜ÌËÈ ¯Î‡Ì„.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
16
UKR
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ 4 Ù¥ÍÒÛ˛˜Ëı „‚ËÌÚ‡
ÔÓÁ̇˜ÂÌËı (A) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ 4 ÓÁ·¥Ì¥
‰ÂڇΥ ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ (B).
á‡ÍËÈÚ ˆ¥ 4 ÓÚ‚ÓË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Í˯ÍË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ‚ Ô‡ÍÛÌÍÛ Á ·ÛÍÎÂÚÓÏ
¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
CZ
SL
EN
KAPITOLA 5
5. POGLAVJE
CHAPTER 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
SETTING UP
INSTALLATION
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
PL
UKR
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
Type 1
Type 2
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
CZ
SL
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Connect the fill hose
to the tap.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
max 100 cm
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
UKR
PL
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ò¥ 4 Ì¥ÊÍË, ˘Ó·
‚Ë¥‚ÌflÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî óïîpó.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Ñé ìÇÄÉà
èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Á‡Ï¥ÌË Í‡·Âβ,
Á`π‰Ì‡ÌËı ÔÓ‚Ó‰¥‚, Á`π‰ÌÛÈÚ ªı
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ªı ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚ¥
(ÍÓθÓ¥‚/ÍÓ‰¥‚):
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
20
ÅãÄäàíçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇàâ
- èßÑ çÄèêìÉéû (L)
ÜéÇíé-áÖãÖçàâ - áÄáÖåãÖççü (
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó·
¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
B
C
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡ ‰‚Â¥
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
GRANATOWY
A
)
CZ
SL
EN
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Zapojte záströku do sítë.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Insert the plug.
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
MODRA
- NULA (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
RJAVA
- FAZA (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
PL
ROZDZIAÄ 6
UKR
PÎÇÄIË 6
CBF
H
G MD
N
P
ME
A
22
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Otwarte drzwiczki
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
A
Kontrolka rozpocz´cia
programu
ß̉Ë͇ÚÓ Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË
B
Przycisk start
äÌÓÔÍË “ëÚ‡Ú”
C
Przycisk Aquaplus
äÌÓÔÍË "Aquaplus"
Przycisk Prania “Na Zimno”
è‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
D
E
Przycisk “Opóêniony start”
KÌÓÔ͇ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
F
Przycisk wybór wirowania
KÌÓÔ͇ "¯‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë"
G
WyÊwietlacz “digit”
ˆËÙÓ‚ËÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
H
Lampka kontrolna
przycisków
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
M
Pokr´t∏o programów z OFF
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á ÔÓÁˈ¥π˛ OFF
(‚ËÏÍÌÂÌÓ)
N
Szuflada na proszek
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
P
SL
CZ
EN
KAPITOLA 6
6. POGLAVJE
CHAPTER 6
OVLÁDACÍ PRVKY
OPIS STIKALNE PLO·âE
CONTROLS
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Roãaj vrat
Door handle
Kontrolka „zaãátek
programu“
Luãka start
Programme start light
Tlaãítko “Start”
Tipka Start
Start button
Tlaãítko Aquaplus
Tipka za Allergie
Aquaplus button
Tlaãítko studené Praní
Tipka za pranje s hladno vodo
Cold wash button
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Tipka za zamik vklopa
Start Delay button
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Spin Speed button
Displej Digit
Digitalni prikazovalnik
Digital Display
Kontrolky Tlaöítek
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Buttons indicator light
Voliã programÛ s OFF
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Predalãek za pralna sredstva
Detergent drawer
23
PL
UKR
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
OTWARTE DRZWICZKI
êìóäÄ ÑÇÖêÖâ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ԇθ˜ËÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË ‰Îfl ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
WEMU
NATYCHMIASTOW
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
KONTROLKA ROZPOCZ¢CIA
PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
ßçÑàäÄíéê áÄèìëäì
èêéÉêÄåà
ñÂÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡πÚ¸Òfl Ô¥ÒÎfl
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË "èìëä".
24
A
2 min.
B
CZ
SL
EN
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
DESCRIPTION OF
CONTROL
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
ROâAJ VRAT
DOOR HANDLE
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
KONTROLKA „ZAâÁTEK
PROGRAMU“
Tato kontrolka se rozsvítí po
stisknutí tlaãítka START.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
LUâKA START
PROGRAMME START LIGHT
Osvetli se, ko pritisnete na
tipko START.
This lights up when the START
button has been pressed.
25
PL
PRZYCISK START
äçéèäÄ ëíÄêíì
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
26
UKR
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
áϥ̇ ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸ Á‡
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ÓÁÔÓ˜‡Î‡Òfl
(èÄìáÄ)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Ú‡ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE") ÛÔÓ‰Ó‚Ê
ÔË·ÎËÁÌÓ 2-ı ÒÂÍÛ̉. åÂÂıÚ¥ÌÌfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ ÍÌÓÔÓÍ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÙÛÌ͈¥È Ú‡ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
Á‡Î˯ÍÓ‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ‚͇ÁÛ‚‡ÚËÏÛÚ¸
̇ ÚÂ, ˘Ó Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇
ÔÂ‚‰Â̇ Û ÂÊËÏ Ô‡ÛÁË.
ëÍÓ„ÛÈÚ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª Ú‡ ˘Â
‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE") ‰Îfl ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÌÂ
ÓÁ·ÎÓÍÛ𠉂ÂˆflÚ‡.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‚Ë ‚ËÍÓ̇ÎË Ú‡ÍËÈ
χÌ‚, Á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" ¥ χ¯Ë̇
ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‚ËÍβ˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
ÔÓÒÚ‡‚Ú ÔÂÂÏË͇˜ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
"ÇàåäçÖçé" ("OFF").
é·Â¥Ú¸ ¥Ì¯Û ÔÓ„‡ÏÛ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ÔÓ„‡Ï Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl "ÇàåäçÖçé" ("OFF").
C
CZ
TLAâÍTKO START
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
SL
TIPKA START
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
in pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk
za opcije in indikatorja ãasa
do konca programa
opozarja, da je stroj v
naãinu pavze. Opravite
ustrezne nastavitve in
ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
EN
START BUTTON
Press to start the selected
cycle.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
PL
UKR
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
PRZYCISK “AQUAPLUS”
äçéèäÄ "AQUAPLUS"
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÒÂÌÒÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚Ë ÁÏÓÊÂÚÂ
‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥
‚ËÓ·Ë" Ú‡ "CyÏi¯Ìi". ñfl ÓÔˆ¥fl
Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‰ÂΥ͇ÚÌÛ Ó·Ó·ÍÛ
‚ÓÎÓÍÓÌ Ó‰fl„Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡ıËÒÚ
˜ÛÚÎË‚Óª ¯Í¥Ë ÚËı, ıÚÓ ÌÓÒËÚ¸ ˆÂÈ
Ó‰fl„.
èË Ô‡ÌÌ¥ Ó‰fl„Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯‡ ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, ¥
ÔË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓÏÛ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌ¥
ÌÓ‚Ëı Ó·’π‰Ì‡ÌËı ˆËÍÎ¥‚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ, ÍÓÎË ‚Ó‰‡ ̇·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl, Á‡·ÂÁÔ˜ÛπÚ¸Òfl
‰ÓÒÍÓ̇ΠÔ‡ÌÌfl ‚‡¯Ó„Ó Ó‰fl„Û.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl Ú‡Í, ˘Ó Á‡Ò¥· ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl,
Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. 襉 ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ú‡ÍÓÊ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl,
‰Îfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·Û‚
ÛÒÛÌÂÌËÈ Á ‚ÓÎÓÍÓÌ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛. ñfl
ÙÛÌ͈¥fl ÓÁÓ·ÎÂ̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ˜ÛÚÎË‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛, Û flÍËı
̇‚¥Ú¸ Ì‚ÂÎË͇ ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË
ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl ‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ ¥, ‚Á‡„‡Î¥, ‰Îfl ˜ÂÈ
Á ÚÓÌÍÓª Ú͇ÌËÌË ‡·Ó Ê ‰Îfl ˜ÂÈ,
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌËı Á Ú͇ÌËÌË ‰Îfl
Û¯ÌËÍ¥‚, ‚ÓÎÓÍ̇ flÍÓª ÒıËθ̥
‚·Ë‡ÚË ·¥Î¸¯Û ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl Ì¥Ê Á‚˘‡ÈÌ¥ ˜¥.
ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ó„Ó
Ó·ÓÚË ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ‚Ó̇
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "ÇËÓ·Ë Á
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ" Ú‡ "òÂÒÚflÌ¥
‚ËÓ·Ë"/”ê̠ۘÔ‡ÌÌfl”.
28
D
CZ
SL
EN
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
TIPKA “ALLERGIE”
“AQUAPLUS” BUTTON
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
29
PL
UKR
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
È‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
äçéèäÄ "áÄíêàåäÄ èìëäì"
30
E
ᇂ‰flÍË ˆ¥È ÙÛÌ͈¥ª ÇË ÁÏÓÊÂÚÂ
Ó·‡ÚË Ô‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥, ÌÂ
ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚
Ô‡ÌÌfl (Ó·’πÏ ‚Ó‰Ë, ˜‡Ò, ˜‡ÒÚÓÚÛ
‚¥‰ÊËχÌÌfl Ú‡ ¥Ì¯Â).
òÚÓË, Ì‚ÂÎËÍ¥ ԇ·ÒË, ˜¥ Á
‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡ ·¥ÎËÁ̇ Á
ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË
·ÂÁÔ˜ÌÓ ‚ËÔ‡Ì¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ˆ¥πª ÌÓ‚Óª ÙÛÌ͈¥ª.
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË ÏÓÊ̇
Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ÔÓ„‡ÏÛ
Ô‡ÌÌfl ¥ Á‡ÚËÏÛ‚‡ÚË Á‡ÔÛÒÍ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl ̇ ÔÂ¥Ó‰ ‰Ó 24 „Ó‰ËÌ.
ÑÎfl Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ ‚ËÍÓ̇ÈÚ ڇͥ
ÍÓÍË:
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ.
ÑÎfl ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Ó‰ËÌ ‡Á (̇ ÂÍ‡Ì¥ Á’fl‚ËÚ¸Òfl
"h00"), Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ˘Â ‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡ÚËÏÍË
Á‡ÔÛÒÍÛ Ì‡ 1 „Ó‰ËÌÛ (̇ ÂÍ‡Ì¥
Á’fl‚ËÚ¸Òfl "h01"). ßÁ ÍÓÊÌËÏ
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ
Á‡ÚËÏ͇ Á‡ÔÛÒÍÛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ̇ 1 „Ó‰ËÌÛ, ‰ÓÍË
̇ ÂÍ‡Ì¥ Ì Á’fl‚ËÚ¸Òfl "h24". ô ӉÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂ‚ӉËÚ¸
ÂÊËÏ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ Ô‡ÌÌfl ̇
"ÌÛθ".
ÑÎfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ó·‡ÌÓ„Ó
ÂÊËÏÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ" ("START/PAUSE")
(¥Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΪ ÔÓ˜ÌÂ
ÏÂÂıÚ¥ÚË). êÓÁÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl Á‚ÓÓÚÌ¥È
‚¥‰Î¥Í, Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl flÍÓ„Ó
ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÑÎfl ‚¥‰Ï¥ÌË ÂÊËÏÛ Á‡ÚËÏÍË
Á‡ÔÛÒÍÛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl ‚ËÍÓ̇ÈÚ ڇͥ
ÍÓÍË:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Ú‡ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÛÔÓ‰Ó‚Ê 5 ÒÂÍÛ̉, ‰ÓÍË Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ÌÂ
Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl Ô‡‡ÏÂÚË Ó·‡ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ÏÓÊ̇ Á‡ÔÛÒÚËÚË
Ó·‡ÌÛ ‡Ì¥¯Â ÔÓ„‡ÏÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE"), ‡·Ó ÔËÔËÌËÚË
ÔÓˆÂÒ, ÔÂ‚¥‚¯Ë ÔÂÂÏË͇˜ Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl "ÇàåäçÖçé" ("OFF"),
Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ.
F
CZ
STUDENÉ PRANÍ
Stisknutim tohoto tlaãítka je
moÏno zmûnit kaÏd˘ program
na studené prani beze zmûny
ostatních vlastností (kvalita
vody, rychlost otáãek, ãas atd).
Závûsy, malé koberce, ruãnû
vyrábûné jemné tkaniny, citlivá
barevna obleãení, mÛÏete
bezpeãnû vyprat díky tomuto
zarízení.
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu, postupujte
následujícím zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na displeji
se objeví h00). Opûtovn˘m
stisknutím nastavte odloÏení o
1 hodinu (na displeji se objeví
h01). KaÏd˘m dal‰ím stisknutím
se odloÏení prodlouÏí o 1
hodinu aÏ po h24. V pfiípadû
dal‰ího stisknutí se odloÏen˘
start zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat) potvrdíte
spu‰tûní poãítání nastaveného
ãasu. Po jeho uplynutí se
program automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5 sekund,
dokud se na displeji nezobrazí
parametry zvoleného
programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte ovladaã
programÛ do polohy OFF a
následnû zvolte jin˘ program.
SL
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete tudi
zavese, manj‰e preproge,
obãutljive sintetiãne tkanine
in perilo neobstojnih barv.
TIPKA ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za najveã
24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da jo
aktivirate (na prikazovalniku
se prikaÏe vrednost h00), nato
pa znova pritisnite na isto
tipko, da nastavite 1-urni
zamik (na prikazovalniku se
prikaÏe vrednost h01). Ob
vsakem pritisku na tipko se
vrednost poveãa za 1 uro. Ko
je na prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza) – luãka v
prikazovalniku zaãne utripati.
Zaãne se od‰tevanje
nastavljenega ãasa; ko ta
poteãe, zaãne stroj
samodejno izvajati program.
âe Ïelite preklicati nastavljeni
ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom na
tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
EN
COLD WASH BUTTON
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display
will show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
31
PL
UKR
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
äçéèäÄ "òÇàÑäßëíú
ñÖçíêàîìÉà"
ñËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl π ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚ËÏ ‰Îfl ÛÒÛÌÂÌÌfl flÍÓÏÓ„‡
·¥Î¸¯Óª ͥθÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë Á ˜ÂÈ ·ÂÁ ªı
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl. ÇË ÏÓÊÂÚÂ
‚¥‰„Û₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ï‡¯ËÌË Ú‡Í, flÍ ‚‡Ï
ÔÓÚ¥·ÌÓ. ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊ̇ ÁÏÂ̯ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ¥ Á‡ ·‡Ê‡ÌÌflÏ ÔËÔËÌËÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ÁÌÓ‚Û ‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ˆËÍÎ
ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl, ‰ÓÒÚ‡Ú̸Ó
̇ÚËÒ͇ÚË ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚËı Ô¥, ÔÓÍË
Ì ·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÓÚ¥·ÌÓª ¯‚ˉÍÓÒÚ¥
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡ÔÓ·¥„ÚË
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌ˛ ˜ÂÈ, Ô¥‰ ˜‡Ò
‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸, ·¥Î¸¯Û
Á‡ ÚÛ, fl͇ ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
ò‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ÏÓÊ̇
ÁÏ¥ÌËÚË Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ¥ ·ÂÁ
ÔËÁÛÔËÌÂÌÌfl Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË.
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
32
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº
öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå
çíèæóº øóì i âiápàöiю
ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
G
CZ
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM,
KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A
HLUKEM BËHEM
ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD
ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne da
bi ga pri tem po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam. Z
nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi izkljuãite.
âe Ïelite ponovno aktivirati
fazo centrifugiranja, preprosto
pritisnete na tipko, dokler ni
nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE PERILO
V BOBNU NI URAVNOTEÎENO.
S TEM JE ZMANJ·ANA
GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
PL
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
UKR
ñàîêéÇàâ ÑàëèãÖâ
ᇂ‰flÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥
‰ËÒÔβ ÇË ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ
ÔÓ¥ÌÙÓÏÓ‚‡Ì¥ ÔÓ ÒÚ‡ÚÛÒ Ó·ÓÚË
Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË:
1) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
1) òÇàÑäßëíú ÇßÑÜàåÄççü
è¥ÒÎfl ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl χÍÒËχθÌÓ ÔËÔÛÒÚËχ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËχÌÌfl ‰Îfl ˆ¥πª
ÔÓ„‡ÏË. ßÁ ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡
ÍÌÓÔÍÛ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª ‚¥‰ÊËχÌÌfl
¯‚ˉͥÒÚ¸ ÁÏÂ̯ۂ‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ̇ 100
Ó·./ı‚. å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡ ¯‚ˉͥÒÚ¸
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 400 Ó·./ı‚. èÓ‚ÚÓÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª
‚¥‰ÊËχÌÌfl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓÔÛÒÚËÚË
ˆËÍÎ ‚¥‰ÊËχÌÌfl.
2) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
2) ßçÑàäÄíéê áÄíêàåäà èìëäì
åÂÂıÚ¥ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ‚͇ÁÛπ
̇ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥˛ ÂÊËÏÛ Á‡ÚËÏÍË
ÔÛÒÍÛ.
3) KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu
otwarciu drzwiczek po
zakoƒczeniu cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty,
a˝ kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
3) ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
34
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ Ó‰‡ÁÛ
ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË Ô¥ÒÎfl
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ Ô¥ÒÎfl
‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
H
4
3
2
1
CZ
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
1) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
SL
EN
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
“DIGITAL” DISPLAY
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
1) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
najvi‰ja dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to
hitrost zniÏate; ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
zmanj‰a za 100 vrt./min.
NajniÏja moÏna hitrost
centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
1) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
2) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
2) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
2) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
3) KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
3) LUâKA 'ZAKLENJENA
VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
3) DOOR LOCKED
INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
35
PL
UKR
4) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
4) íêàÇÄãßëíú ñàäãì èêÄççü
èË ‚Ë·Ó¥ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl, fl͇ ÏÓÊ ‚‡¥˛‚‡ÚË
Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ó·‡ÌËı ÓÔˆ¥È.
è¥ÒÎfl Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚͇ÁÛπÚ¸Òfl ˜‡Ò ‰Ó
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca
programu dla za∏adunku
wzorcowego; podczas
prania urzàdzenie przelicza
ten czas w oparciu o
rzeczywistà wielkoÊç i rodzaj
za∏adunku.
36
èË·Ó ‚˚Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍÂ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË, ÔË·Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
H
4
3
2
1
CZ
4) DÉLKA CYKLU
V momentu zvolení pracího
programu se automaticky
zobrazí délka cyklu, která se
mÛÏe mûnit v závislosti od
jednotliv˘ch zvolen˘ch funkcí.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
SL
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
trajanje programa, ki se
spreminja glede na izbrane
opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa
na osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas
prilagaja glede na koliãino in
sestavo perila.
EN
4) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
The appliance calculates
the time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
37
PL
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU POKR¢T¸A
WYÂWIETLACZ ZAPALA SI¢ I
POKAZUJE PARAMETRY
WYBRANEGO PROGRAMU.
PO ZAKO¡CZENIU CYKLU
ORAZ PEWNYM OKRESIE BRAKU
AKTYWNOÂCI JASNOÂå
WYÂWIETLACZA ZOSTAJE
ZMNIEJSZONA ZE WZGL¢DÓW
NA OSZCZ¢DNOÂå ENERGII.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA POZYCJ¢
“OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
38
UKR
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
M
ñ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË Á‡„Ó‡˛Ú¸Òfl ÔË
‚Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÍÌÓÔÓÍ.
èË Ó·‡ÌÌ¥ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Óª ÙÛÌ͈¥ª,
ÌÂÒÛÏ¥ÒÌÓª Á Ó·‡ÌÓ˛
ÔÓ„‡ÏÓ˛, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ ÍÌÓÔˆ¥
ÔÓ˜Ë̇π ÏÂÂıÚ¥ÚË ¥
‚ËÏË͇πÚ¸Òfl.
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
èêà ÇäãûóÖççß
èÖêÖåàäÄóÄ èêéÉêÄå
ÑàëèãÖâ èßÑëÇßóì∏íúëü
íÄ èéäÄáì∏ èÄêÄåÖíêà
éÅêÄçé∫ èêéÉêÄåà.
Ñãü ùçÖêÉéëÅÖêÖÜÖçàü,
Ç äéçñÖ ñàäãÄ àãà Çé
ÇêÖåü éëíÄçéÇäà
åÄòàçäà, ìêéÇÖçú
äéçíêÄëíçéëíà ÑàëèãÖü
ÅìÑÖí ìåÖçúòÄíúëü.
ìÇÄÉÄ! Ñãü ÇàäãûóÖççü
èêÄãúçé∫ åÄòàçà
èÖêÖÇÖÑßíú èÖêÖåàäÄó
èêéÉêÄå ì èéãéÜÖççü
"ÇàåäçÖçé" ("OFF").
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
N
CZ
SL
EN
KONTROLKY TLAÖÍTEK
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
NA KONCI CYKLU NEBO
PO NEâINNOSTI Z
DÒVODU ENERGETICKÉ
ÚSPORY POKLESNE
INTENZITA SVÍTIVOSTI
DISPLEJE.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV, SE
PRIKAZOVALNIK OSVETLI IN
PRIKAÎEJO SE NASTAVITVE
ZA IZBRANI PROGRAM. DA
BI PRIHRANILI NA ENERGIJI,
SE PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU ALI TAKRAT, KO
STROJA NE UPORABLJATE,
KONTRAST
PRIKAZOVALNIKA
ZMANJ·A.
OPOMBA: STROJ IZKLOPITE Z
OBRAâANJEM GUMBA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED. FOR ENERGY
SAVING, AT THE END OF THE
CYCLE OR WITH AN
INACTIVITY PERIOD, THE
DISPLAY LEVEL CONTRAST
WILL DECREASE.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR TO
THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
39
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Nietrwaäe kolory
6
7
8
30°
●
●
Trwa∏e kolory
3
3,5
4
50°
●
●
Nietrwaäe kolory
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Tkaniny delikatne
2
2
2,5
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Pranie r´czne
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Szybkie wirowanie/
Tylko
odprowadzanie
wody
-
-
-
-
-
-
-
-
tkaniny
odporne/mieszane
1
1
1,5
30°
●
●
tkaniny
odporne/mieszane
2
2
2,5
30°
●
●
tkaniny odporne
3
3
3
40°
●
●
Trwa∏e kolory
Programy specjalne
40
1
90°
Trwa∏e kolory
Bardzo delikatne
materiaäy
2
8
baweäna mieszane
wytrzymaäe
mieszane, delikatne
syntetyczne
*
ÉRODEK PIORÅCY
7
Biaäe z praniem
wst´pnym
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
TEMP.
°C
6
baweäna, len
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
MAKS.
ÄADUNEK
kg
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Koszule
P∏ukanie
●
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
41
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Ïpîãpàìà
ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ,
êã
*
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
42
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
Òåìïåpàòópa,
°Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
2
1
6
7
8
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
**
6
7
8
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
**
6
7
8
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
6
7
8
30°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
3
3,5
4
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
3
3,5
4
40°
●
●
ëÓÓ˜ÍË
3
3,5
4
30°
●
●
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
2
2
2,5
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ/
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
-
-
åßñçß ‡·Ó áåßòÄçß
íäÄçàçà
1
1
1,5
30°
●
●
åßñçß ‡·Ó áåßòÄçß
íäÄçàçà
2
2
2,5
30°
●
●
åßñçß íäÄçàçà
3
3
3
40°
●
●
●
●
Ïpèìiòü äî óâàãè!
*) å‡ÍÒËχθ̇ Ï¥ÒÚÍ¥ÒÚ¸ ‰Îfl Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÒÛıÓ„Ó Ó‰fl„Û Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥, fl͇
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl (‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË).
**ëڇ̉‡Ú̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó (∏ë) No 1015/2010
Ú‡
No 1061/2010
èêéÉêÄåÄ Ñãü èêÄççü ÅÄÇéÇçüçàï êÖóÖâ èêà 60°ë
èêéÉêÄåÄ Ñãü èêÄççü ÅÄÇéÇçüçàï êÖóÖâ èêà 40°ë
ñ¥ ÔÓ„‡ÏË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl Á‚˘‡ÈÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ¥ π
̇ȷ¥Î¸¯ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÔÓ„‡Ï Á ÍÓÏ·¥ÌÓ‚‡ÌËÏ ÂÌÂ„ÂÚ˘ÌËÏ Ú‡
‚Ó‰ÌËÏ ÒÔÓÊË‚‡ÌÌflÏ.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
43
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
s pfiedpírkou
Bavlna, smësné
Barevné odolné
tkaniny
Barevné odolné
tkaniny
Smësné a syntetické
tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
VOLBA
TEPLOTY
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
*
2
Speciální programy
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
6
7
8
30°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
3
3,5
4
50°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
3
3,5
4
40°
●
●
Ko‰ile
3
3,5
4
30°
●
●
Jemné tkaniny
2
2
2,5
30°
●
●
Vlna urãená k praní
v praãce
Ruãní praní
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Intenzivní
odstfiedûní /
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
-
-
Máchání
-
-
-
-
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
1
1
1,5
30°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetiické tkaniny
2
2
2,5
30°
●
●
Odolné tkaniny
3
3
3
40°
●
●
Velmi jemné tkaniny
44
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
●
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste
zakoupili (viz ‰títek se základními údaji).
** TESTOVÁNÍ PROGRAMÒ NA BAVLNU DLE (EU) ã. 1015/2010 a ã. 1061/2010.
PROGRAM BAVLNA pfii teplotû 60°C
PROGRAM BAVLNA pfii teplotû 40°C
Tyto programy jsou vhodné pro praní bûÏnû zneãi‰tûného bavlnûného prádla
a jsou nejúãinnûj‰í s ohledem na kombinovanou spotfiebu vody a energie pro
praní bavlny.
Tyto programy byly vytvofieny v souladu s popisky teplot praní na obleãení a
skuteãná teplota vody mÛÏe b˘t mírnû odli‰ná od té deklarované v cyklu.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo
lze odstüed’ování zcela vylouöit.
45
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
*
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Neobstojne barve
6
7
8
30°
●
●
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
3
3,5
4
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Obãutljive tkanine
2
2
2,5
30°
●
●
Volna (za strojno
pranje)
Roãno pranje
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Centrifugiranje z
velikohitrostjo/Samo
izãrpavanje
-
-
-
-
Izpiranje
-
-
-
-
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
1
1
1,5
30°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2
2
2,5
30°
●
●
Odporne tkanine
3
3
3
40°
●
●
BombaÏ, platno
Belo perilo s
predpranjem
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
Obstojne barve
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive
tkanine
46
Srajce
●
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA BOMBAÎ SKLADNO Z DOLOâILI PREDPISA (EU) ‰t.
1015/2010 in ·t. 1061/2010
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 60° C
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 40° C
Programa sta primerna za pranje obiãajno umazanega bombaÏnega perila in sta najbolj
uãinkovita programa glede na porabo energije in vode za pranje bombaÏnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za prilagajanje priporoãeni temperature za pranje,
navedeni na etiketah na oblaãilih. Dejanska temperature vode se lahko nekoliko razlikuje od
deklarirane temperature za ta program.
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
47
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites with
Prewash
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
Fast coloureds
**
6
7
8
40°
●
●
Non fast coloureds
6
7
8
30°
●
●
Fast coloureds
3
3,5
4
50°
●
●
Non fast coloureds
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Delicates
2
2
2,5
30°
●
●
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
Hand wash
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Fast spin/
Drain only
-
-
-
-
Rinse
-
-
-
-
Resistant or Mixed
fabrics
1
1
1,5
30°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Shirts
Resistant fabrics
48
CHARGE DETERGENT
Fast coloureds
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the
wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
49
PL
UKR
ROZDZIAÄ 8
PÎÇÄIË 8
WYBÓR
PROGRAMU
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu
prania (patrz tabela
programów prania).
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí
piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠ4 ãpóïè ïpîãpàì,
ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne usuniëcie
wody.
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ.
Âîíè ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ
ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ
äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì
îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì
âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº
íàéìåíøèé ñòóïiíü çáiãàííÿ
òêàíèí.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów prania
i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi òêàíèíè
ñ – ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl, flÍËÈ ÔÓπ‰ÌÛπ
Ô‡ÌÌfl Á Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌflÏ, ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‰ÛÊ ̥ÊÌËı
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ëı
ÂÁÛθڇڥ‚ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl Ú‡
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸Òfl ÔË
‚ËÒÓÍÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚Ó‰Ë.
PROGRAM WE¸NA & R¢CZNY
Program wykonuje cykl prania
przeznaczony dla wyrobów
we∏nianych „dopuszczonych
do prania w pralce” lub
wyrobów dla których
zalecane jest wy∏àcznie
pranie r´czne.
Program osiàga temperatur´
30°C po czym nast´pujà 3
p∏ukania i faza delikatnego
wirowania.
èêÄççü òÖêëíüçàï êÖóÖâ íÄ
êìóçÖ èêÄççü
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ ÔÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl flÍ ‰Îfl ˜ÂÈ, flÍ¥ ÏÓÊ̇ Ô‡ÚË
‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ˜ÂÈ, flÍ¥
ÒÎ¥‰ Ô‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚Û˜ÌÛ. å‡ÍÒËχθ̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ô‡ÌÌfl 30°ë, ÔÓ„‡Ï‡
‚Íβ˜‡π ‚ Ò· 3 ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl, Ó‰ÌÂ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÍÓ̉ˈ¥ÓÌÂÓÏ Ú‡
ÔÓ‚¥Î¸ÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
50
30°
30°
CZ
SL
EN
KAPITOLA 8
8. POGLAVJE
CHAPTER 8
VOLBA PROGRAMÅ
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELECTION
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo pranje
razliãno umazanega perila, kot
seveda tudi pranje razliãnih vrst
tkanin. Programi pranja se med
seboj razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4 different
programme bands according
to: wash cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle programmes).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin intervals,
ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient
removal of water.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm
otáökám pracího bubnu a
vÿäce hladiny napouätëné
vody. Jemné odstüed’ování
zamezí nadmërnému
pomaökání prádla.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in
je predvsem namenjen pranju
zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and soaking
and is particularly
recommended for very delicate
fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water levels
to ensure best results.
PROGRAM VLNA & RUâNÍ
PRANÍ
Tento program provádí prací
cyklus pro jemné tkaniny,
urãen˘ k praní “Vlny, kterou
lze prát v praãce” nebo pro
textil, urãen˘ v˘luãnû k
ruãnímu praní.
Program dosáhne teploty
30°C a konãí tfiemi
mácháními a jemn˘m
odstfiedûním.
PROGRAM ZA VOLNO &
ROâNO PRANJE
Program zagotavlja popolno
pranje perila, izdelanega iz
volnenih tkanin, ki ga je
dovoljeno prati v stroju, ter
perila, ki je namenjeno
roãnemu pranju in oznaãeno z
ustrezno etiketo (“Samo roãno
pranje”). Najvi‰ja temperature
med izvajanjem programa je
30° C, program pa se zakljuãi s
3 izpiranji, zadnje poteka z
dodatkom mehãalca, ter
neÏnim oÏemanjem.
WOOL & HAND WASH
PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “MachineWashable” Wool fabrics and
laundry items specified as “Hand
Wash only” on the fabric label. The
programme has a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses, one for
fabric conditioner, and a slow
spin.
2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that the
fabrics become less creased.
51
PL
4. Programy specjalne
UKR
4.éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
PROGRAM "EcoMix"
Ten innowacyjny program
umo˝liwia wspólne pranie
tkanin o róznych kolorach i
sk∏adzie, jak bewe∏na,
mieszane oraz syntetyczne,
przy zachowaniu
optymalnych wyników prania
w temperaturze 20°C.
Zu˝ycie energii dla tego
programu wynosi oko∏o 40%
zu˝ycia normalnego
programu Bawe∏na 40°C.
èêéÉêÄåÄ "EcoMix"
ñfl ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥È̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‰‡π
¥‰Â‡Î¸Ì¥ ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ ¥ÁÌËı ÍÓθÓ¥‚ Ú‡ ÚËÔ¥‚ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ Î˯ 20°C.
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Î˯ 40% ‚¥‰
Òڇ̉‡ÚÌËı ÔË Ô‡ÌÌ¥ ·‡‚Ó‚ÌË
ÔË 40°C.
ODWIROWANIE & TYLKO
WYPOMPOWANIE
Ten program wykonuje jeden
cykl wirowania przy
maksymalnych obrotach
które mo˝na ewentualnie
zmniejszyç przyciskiem
obrotów wirowania a˝ do
zera, kiedy to woda zostaje
tylko wypompowana z pralki.
èéãéëäÄççü íÄ ÇéÑéëíßä
íßãúäà
èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÊËÏÛ Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ̇
χÍÒËÏ‡Î¸Ì¥È ¯‚ˉÍÓÒÚ¥, ªª ÏÓÊ̇
„Û₇ÚË ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ ÍÌÓÔÍÓ˛
Spin Speed, ‡·Ó ̇‚¥Ú¸, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ËÏÍÌÛÚË, flÍ˘Ó Ç‡Ï ÔÓÒÚÓ
ÔÓÚ¥·ÌÓ ÁÎËÚË ‚Ó‰Û.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten obejmuje 3
p∏ukania przy Êredniej
pr´dkoÊci wirowania
(wirowanie mo˝na
ewentualnie wy∏àczyç za
pomocà przycisku ustawienia
wirowania) Mo˝na w ten
sposób p∏ukaç wszelkie typy
tkanin , tak˝e odzie˝ wypranà
uprzednio r´cznie.
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ‚ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥ª Á ÔÓÏ¥ÌËÏ
‚¥‰ÊËχÌÌflÏ (‚¥‰ÊËχÌÌfl ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚¥‰Ï¥ÌÂÌËÏ Á‡‚‰flÍË
‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥È ÍÌÓÔˆ¥). ÇÓ̇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸-flÍËı ÚËÔ¥‚
Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl Û˜ÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl.
52
CZ
SL
EN
4. Speciální programy
4. Posebni programi
4. SPECIALS
"EcoMix" PROGRAM
Tento inovativní program
vám umoÏÀuje spoleãné
praní rÛzn˘ch typÛ látek a
barev, jako je bavlna,
syntetické a smûsné látky pfii
teplotû 20°C a nabízí
v˘jimeãn˘ prací úãinek.
Spotfieba energie tohoto
programu je pfiibliÏnû 40% pfii
standardním 40°C programu
pro bavlnu.
PROGRAM "EcoMix"
To je novi program, ki
omogoãa skupno pranje
perila razliãnih barv in iz
razliãnih vrst tkanin, na
primer perila iz bombaÏa,
sintetike in iz me‰anice
vlaken. Pranje poteka pri
samo 20°C, rezultati pranja
pa so odliãni.
Poraba pri tem programu je
le pribliÏno 40% v primerjavi s
porabo pri pranju bombaÏa
pri 40°C.
"EcoMix" PROGRAMME
This innovative programme,
allows you to wash different
fabrics and colours
together, such as cottons,
synthetics and mixed fabrics
at only 20°C and provides
an excellent cleaning
performance.
Consumption on this
program is about 40% of a
conventional 40°C. cottons
wash.
ODST¤EëOVÁNÍ A
SAMOSTATNÉ VYPOU·TùNÍ
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti, pfiípadû rychlosti
sníÏené pomocí tlaãítka
Odstfieìování nebo s
moÏností jeho vynulování,
pokud si pfiejete pouze
samostatné vypou‰tûní.
OÎEMANJE & IZâRPAVANJE
VODE
Program za oÏemanje perila
opravi oÏemanje pri najveãji
moÏni hitrosti, ki jo lahko po
Ïelji s pomoãjo opcijske tipke
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja zniÏate ali pa
povsem prekliãete, ãe Ïelite,
da stroj samo izãrpa vodo.
SPIN & DRAIN
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
IZPIRANJE
Stroj perilo trikrat izpere, med
izpiranji pa stroj perilo oÏame
(oÏemanje lahko tudi
prekliãete s pomoãjo
ustrezne tipke).
Ta program je namenjen
izpiranju razliãnega perila po
pranju na roke.
Tento program provádí 3
máchání prádla s
prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit
nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
The spin programme
completes the spin at the
maximum spin speed, this
can be reduced by using
the Spin Speed option
button or excluded if you
want drain only.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
53
PL
UKR
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 14’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
14’.
- za∏adunek do 1/1,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
ôéÑÖççÖ èêÄççü èêà 30°C –
èêàëäéêÖçÖ 14 ı‚ËÎËÌË
èÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Ô‡ÌÌfl,
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ‚¥‰ÊËχÌÌfl)
Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 14
ı‚ËÎËÌË:
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 30’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
30’.
- za∏adunek do 2/2,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
ôéÑÖççÖ èêÄççü èêà 30°C –
èêàëäéêÖçÖ 30 ı‚ËÎËÌ
èÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Ô‡ÌÌfl,
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ‚¥‰ÊËχÌÌfl)
Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ:
- å‡ÍÒËχθÌ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl 2/2,5
Í„;
- ë··ÍÓ Á‡·Û‰ÌÂ̇ Ú͇ÌË̇
(·‡‚ӂ̇ ‡·Ó ÁÏ¥¯‡Ì‡)
ÑÎfl ˆ¥πª ÔÓ„‡ÏË ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË 20
% ‰ÓÁË Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û (ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ Ô‡ÌÌflÏ), ˘Ó·
‰‡ÂÏÌÓ Ì ‚ËÚ‡˜‡ÚË Ï˲˜ËÈ
Á‡Ò¥·.
SZYBKI 59 minut - 40°C
ôÓ‰ÂÌÌ Ô‡ÌÌfl 59 ı‚. – 40°C
Ten program zapewnia
najlepszà jakoÊç prania przy
czym jego zaletà jest
znaczàce skrócenie czasu
trwania ca∏ego programu.
ч̇ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓπ‰ÌÛπ ‚ËÒÓÍÛ
flÍ¥ÒÚ¸ Ú‡ ¯‚ˉͥڸ Ô‡ÌÌfl.
Program pierze w
temperaturze 40°C
maksymalnie 3kg odzie˝y,
po czym nast´pujà 2
p∏ukania i odwirowanie na
wysokiej pr´dkoÊci.
54
- å‡ÍÒËχθÌ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl 1/1,5
Í„;
- ë··ÍÓ Á‡·Û‰ÌÂ̇ Ú͇ÌË̇
(·‡‚ӂ̇ ‡·Ó ÁÏ¥¯‡Ì‡)
ÑÎfl ˆ¥πª ÔÓ„‡ÏË ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË 20
% ‰ÓÁË Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û (ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ Ô‡ÌÌflÏ), ˘Ó·
‰‡ÂÏÌÓ Ì ‚ËÚ‡˜‡ÚË Ï˲˜ËÈ
Á‡Ò¥·.
èÓ„‡Ï‡ ÔËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
χÍÒËÏÛÏ 3-ı Í„. ·¥ÎËÁÌË ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 40°C. í‡ ‚Íβ˜‡π ‚
Ò· ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ
‚¥‰ÊËÏÛ.
CZ
SL
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 14’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfieìování) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 14
minut:
Maximální dávka aÏ do 1/1,5
kg;
Jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo zbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 14-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 14 minutah.
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 1/1,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DAILY WASH 30°C – FAST 14’
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 30’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfiedûní) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 30
minut:
maximální dávka aÏ do
2/2,5 kg;
jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo nadbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 30-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 30 minutah:
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 2/2,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DAILY WASH 30°C – FAST 30’
EN
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 14
minutes:
- a maximum load of 1/1,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 30
minutes:
- a maximum load of 2/2,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
DAILY 59 Min. – 40°C
DNEVNI 59 Min. – 40°C
DAILY 59 Min. – 40°C
Toto je speciálnû navrÏen˘
program uchovávající vysok˘
úãinek praní se znaãn˘m
sníÏením doby praní.
Program je navrÏen˘ pro
maximální náplÀ 3 kg s
teplotou 40°C a konãící 2 cykly
máchání a vysokorychlostním
odstfiedûním.
Ta namensko zasnovani
program zagotavlja izjemno
uãinkovito pranje v obãutno
kraj‰em ãasu.
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance whilst greatly
reducing the wash time.
Program je namenjen pranju
do najveã 3 kg perila pri
temperaturi 40°C, zakljuãi
pa se z 2 izpiranji in
oÏemanjem z veliko hitrostjo.
The programme is designed
for a maximum load of 3 kg
with a temperature of 40°C
and concludes with 2 rinses
and a high speed spin
sequence.
55
UKR
PL
PÎÇÄIË 9
ROZDZIAÄ 9
SZUFLADA NA
PROSZEK
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊1” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
✿
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
56
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ✿ ”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
SL
CZ
EN
KAPITOLA 9
9. POGLAVJE
CHAPTER 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
DETERGENT
DRAWER
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
✿
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖENA
ÖÁST JE OZNAÖ
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
ËHEM POSLEDNÍHO
BË
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
57
PL
ROZDZIAÄ 10
PÎÇÄIË 10
PRODUKT
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
58
UKR
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
CZ
SL
EN
KAPITOLA 10
10. POGLAVJE
CHAPTER 10
PRÁDLO
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
THE PRODUCT
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
59
PL
UKR
ROZDZIAÄ 11
PÎÇÄIË 11
PORADY DLA
KLIENTA
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST PO
OTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
60
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
CZ
SL
EN
KAPITOLA 11
11. POGLAVJE
CHAPTER 11
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
CUSTOMER
AWARENESS
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
61
PL
UKR
PRANIE
ÏPÀÍÍß
ZMIENNY POZIOM
WODY
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
ÏPÈÊËÀÄ
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
62
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
✿
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ .
SL
CZ
EN
PRANÍ
PRANJE
WASHING
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
VARIABLE CAPACITY
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PÜÍKLAD:
PRIMER:
EXAMPLE:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Open the detergent
drawer (P).
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
✿
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
.
aviváïe
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
✿
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● Close the detergent
drawer (P).
63
PL
UKR
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
WYBÓR PROGRAMU
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl Ô‡‡ÏÂÚË
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
64
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÙÛÌ͈¥È (ÔË ÔÓÚ·¥).
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èË Á‡‚Â¯ÂÌÌ¥ ÔÓ„‡ÏË Ì‡
ÂÍ‡Ì¥ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÒÎÓ‚Ó "ä¥Ìˆ¸".
● ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË).
● ÇËÍβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
● Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
● èÂÂÍËÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
SL
EN
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● And that the discharge
tube is in place.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
● Open the door and remove
the laundry.
● Turn off the water supply
after every use.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
65
PL
UKR
ROZDZIAÄ 12
PÎÇÄIË 12
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
66
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
CZ
SL
EN
KAPITOLA 12
12. POGLAVJE
CHAPTER 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Öiätëní filtru.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● predalãek za detergent,
● Filter cleaning
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Remove the compartments
by pulling gently.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Clean with water.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Put the compartments back
into place
67
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Otwórz klapk´ okienka
● Ç¥‰ÍËÚË Á‡ÒÛ‚ÍÛ
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● í¥Î¸ÍË ‚ ÓÍÂÏËı ÏÓ‰ÂÎflı:
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„,
‚ËÈÏ¥Ú¸ ÔÓ·ÍÛ Ú‡ ÁÎËÈÚÂ ‚Ó‰Û Û
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌflÚË Ù¥Î¸Ú,
ÔÓÍ·‰¥Ú¸ ‡·ÒÓ·Û˛˜Û ÒÂ‚ÂÚÍÛ Ô¥‰
Í˯ÍÛ Ù¥Î¸Ú‡, ˘Ó· Á¥·‡ÚË
ÌÂÁ̇˜ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, fl͇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ̇ÒÓÒÛ.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
68
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
CZ
SL
ÖISTËNÍ FILTRU
âI·âENJE FILTRA
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Odprite pokrov.
● Otevfiete dvífika
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
● Odejmëte jej a oöistëte.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
69
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w elektroniczny ukäad kontroli prëdkoéci wirowania
zapobiegajåcy nie r ó wnomiernemu rozäoã eniu sië bielizny w bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i wibracje pralki a w konsekwencji wydäuãa jej ãywotnoéç.
70
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wa to na skutecznoéç samego päukania.
wpäyw
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatn
niego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obec
cne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mo
ogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany..
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on
wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
Dla programów w temperaturach od 40°C do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju
tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla
odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki
przeznaczone do tkanin kolorowych.
Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest stosowanie detergentów w
płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez
producenta.
71
UKR
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe
Biäêpèéòe êpaí
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
7. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ
8. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 2
凯Ë̇ Ì Á‡ÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë ‚¥‰ÍËÚËÈ Í‡Ì ‚Ó‰Ë
9. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 3
凯Ë̇ Ì ÁÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥ÚË‚Òfl ÁÎË‚ .èÂ‚¥ËÚË
¯Î‡Ì„ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë, ˘Ó· Ì ÔÂ„ÌÛ‚Òfl
10. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 4
凯Ë̇ ‰ÛÊ Á‡ÔÓ‚ÌÂ̇ ‚Ó‰Ó˛
á‡ÍËÈÚ Í‡Ì ‚Ó‰Ë. á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó
ˆÂÌÚÛ.
Ìàøèíà îñíàùåíà ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå çíèæóº øóì i âiápàöiю ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
72
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão
oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è
âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp
òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç
âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi). Ïoâiäoìèâøè öю
iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
êÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª ˘Ó‰Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ÔË ¥ÁÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı
èË Ô‡ÌÌ¥ ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ·¥ÎËı ˜ÂÈ, ÏË ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ "è‡ÌÌfl
·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ÔË 60°C" ‡·Ó Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ, flÍËÈ Ï¥ÒÚËÚ¸ ‚¥‰·¥Î˛˛˜¥ ÂÎÂÏÂÌÚË.
èË Ô‡ÌÌ¥ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ ‚¥‰ 40°C ‰Ó 60°C ÒÎ¥‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓÓ¯ÓÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ‰Ó ¥‚Ìfl
Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ Ú͇ÌËÌ.
Ⴂ‡ÈÌ¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl ·¥ÎËı Ú‡ ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ Á ÒËθÌËÏ Á‡·Û‰ÌÂÌÌflÏ, ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò,
flÍ ¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË Ú‡ "Á‡ıˢ‡˛˜¥ ÍÓÎ¥", Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl Ì ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ.
èË Ô‡ÌÌ¥ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ ÌËʘ 40°C, ÏË ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË,
χÍÓ‚‡Ì¥ flÍ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁ̇˜ÂÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÔË ÌËÁ¸ÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı.
èË Ô‡ÌÌ¥ ¯ÂÒÚ¥ Ú‡ ¯Ó‚ÍÛ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÓÁÓ·ÎÂÌËÈ ‰Îfl ‰‡ÌÓ„Ó ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ.
èË ‰ÓÁÛ‚‡ÌÌ¥ ÒÎ¥‰ÛÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏ ‚͇Á‡ÌËÏ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥.
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï Ô‡‚ËÎ ·ÂÁÔÂÍË . í‡ÍÓÊ ‰Ó‚Ó‰ËÏÓ ‰Ó
LJ¯Ó„Ó ‚¥‰Óχ, ˘Ó ˆÂÈ ‚Ë¥· ÒÂÚËÙ¥ÍÓ‚‡ÌËÈ Á„¥‰ÌÓ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ·ÂÁÔÂÍË Ó„‡ÌÓÏ ÔÓ
ÒÂÚË٥͇ˆ¥ª ÔÓÏËÒÎÓ‚Óª ÔÓ‰Û͈¥ª ÑÂʇ‚ÌËÏ ÍÓÏ¥ÚÂÚÓÏ ìÍ‡ªÌË Á ÔËڇ̸
ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó „Û₇ÌÌfl Ú‡ ÒÔÓÊË‚˜Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Âʇ‚̇ ÒËÒÚÂχ ìÍëÂÔÓ.
73
CZ
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBR
RACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
ÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁ
74
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky
(najdete jej bud’ na zadní stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi.
Neovlivní to úöinnost máchání.
a závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm
- Na
nezåstane a také neo
ovlivní barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která
neznamená,, ïe by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích prá
áäkå, se öasto odstrañují
håüe a nëkdy se objevují jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodsstraní.
2Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na
andy servis.
odbornÿ Ca
'RSRUXĀHQtSURSRXçLWtSUDFtKRSURVWʼnHGNXSʼnLUś]QìFKWHSORWiFK
.SUDQtVSURJUDP\SUREDYOQXDSʼnLWHSORWė! ƒ&SʼntOLå]QHĀLåWėQpKRRGROQpKRSUiGODVH
GRSRUXĀXMHSRXçLWtSUiåNRYpKRSUDFtKRSURVWʼnHGNXQHERő KHDY\GXW\ REVDKXMHEėOLFtOiWN\
NWHUpSʼnLVWʼnHGQėY\VRNìFKWHSORWiFKGRVDKXMtYìERUQìFKYìVOHGNś
1DSUDQtSʼnLSURJUDPHFKDSʼnLWHSORWėPH]Lƒ&Dƒ&YìEėUW\SXSUDFtKRSURVWʼnHGNXPXVt
]RKOHGļRYDW GUXK WH[WLOLH EDUYX D VWXSHļ ]QHĀLåWėQt 9H YåHREHFQRVWL VH QD SUDQt EtOpKR
RGROQpKRSUiGODSʼnLY\VRNpPVWXSQL]QHĀLåWėQtGRSRUXĀXMHSRXçtWSUiåNRYìSUDFtSURVWʼnHGHN
QDSUDQtEDUHYQpKRSUiGODEH]]DVFKOìFKVNYUQVHGRSRUXĀXMHSRXçtWWHNXWìSUDFtSURVWʼnHGHN
QHERSUiåNRYìSUDFtSURVWʼnHGHNVHV\VWpPHPRFKUDQ\EDUHY
1DSUDQtSʼnLWHSORWėƒ&VHGRSRUXĀXMHSRXçtWWHNXWìSUDFtSURVWʼnHGHNQHERSUiåNRYìSUDFt
SURVWʼnHGHNXUĀHQìQDSUDQtSʼnLQt]NìFKWHSORWiFK
1DSUDQtYOQ\DKHGYiEtSRXçtYHMWHSUDFtSURVWʼnHGHNXUĀHQìYìKUDGQėQDYOQX
3UR VSUiYQp SRXçLWt D GiYNRYiQt SUDFtKR SURVWʼnHGNX VH GRSRUXĀXMH GRGUçRYDW SRN\Q\
XYHGHQpQDREDOXSUDFtKRSURVWʼnHGNX
75
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
76
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske
uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov
motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v
tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro
izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz
perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih
sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane.
Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja
lastnikov avtorskih pravic.
Priporočila za uporabo detergenta pri različnih temperaturah
Priporočamo, da za pranje zelo umazanega belega perila izberete program za pranje
bombaža pri 60°C ali več, ter uporabite običajen pralni prašek (večje učinkovitosti), ki
vsebuje belila, ki zagotavljajo odlične rezultate pri srednjih/višjih temperaturah.
Za pranje pri 40°C in 60°C izberite detergent, ki ustreza vrsti tkanine in stopnji umazanosti
perila.
Običajni pralni praški so primerni za “belo” perilo ali perilo obstojnih barv, ki je zelo
umazano, tekoči detergenti ali detergenti, ki “varujejo barve” pa so bolj primerni za pranje
pisanih tkanin, sploh če perilo ni zelo umazano.
Za pranje pri temperaturah pod 40°C priporočamo uporabo tekočih detergentov ali
namenskih detergentov, prirejenih za pranje pri nizkih temperaturah.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo namenske detergente, prirejene prav pranju teh
tkanin.
Pri doziranju ustrezne količine upoštevajte navodila proizvajalca, odtisnjena na embalaži.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
78
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt
servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on
the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the
following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing
cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of
inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or
above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at
medium/high temperatures provide excellent results.
For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be appropriate
for the type of fabric and level of soiling.
Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while liquid
detergents or “colour protecting” powders are suitable for coloured fabrics with light
levels of soiling.
For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or
detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.
For washing wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics.
For dosage amounts please follow the instructions on the detergent package label.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ
â öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
79
! "#$ $ %&'(& ) * %+! , $- $ '
$ + %) + *, '( &! . * ,
$ / 0 $ # * # 1- / 0 $ /+ 1)(2*3 + ,! $#
.! & #*$ + + $- $ 4 .*
, $ / 5
6 & *, + $ 4
6 & $ ! , / ) * ) / + $*
3+(& $ / !#78+! *, * +(
& $ /. .+! *,) .
) + *, * 1 . 1. # 1- + + 9 .# (
:; <=>?@A <BCD@E;DB CFGADB C H>=;IJ>KBL MK=B<;NOPIBFB QBLCR SBAB
KGATBAGK ;?;IJ=>EDBFB J@ ;?;IJ=BDDBFB BU?@AD@DDV %WXXY'( WXXY ZGOJVJP VI
C@U=RADLLEG =;EBK>D> %VIG ZB[RJP O<=>E>DVJ> D;F@J>KDG D@O?GAI> A?V ABKIG??V'. J@I G
BODBKDG;?;Z;DJ>%VIGZB[D@K>IB=>OJBKRK@J><BKJB=DB'(H?VD@?;[DBFBK>A@?;DDVKOGT
C@U=RADLLE>T=;EBK>DGCU>=@DDVJ@RJ>?GC@\G]KOGTZ@J;=G@?GKK@[?>KB.@U><BKBA[;DDV
CWXXYKGAURK@?BOVCABJ=>Z@DDVZO<;\G@?PD>T<=B\;AR=(^=BZ@AVD>ZB[RJPKGAGF=@K@J>
K@[?>KR =B?P R C@<BUGF@DDG K>D>ID;DDL C@F=BC> ABKIG??L KGA WXXY4 A?V \PBFB AR[;
K@[?>KBABJ=>ZRK@J>OVBODBKD>T<=@K>?5
6 D;ZB[D@<BKBA>J>OVCWXXY.VICGCK>E@ND>Z>ABZ@_DGZ>KGATBA@Z>4
6 WXXYO?GACA@K@J>ABKGA<BKGAD>T<RDIJGKCU>=@DDV.B=F@DGCBK@D>TZGO\;K>Z>B=F@D@Z>
K?@A>@UBK>=BUD>I@Z>E><=BA@K\VZ>J@IBFBBU?@AD@DDV(`U@F@JPBTI=@]D@TWXXY
K;?>I>T=BCZG=GKZB[;CU>=@J>OVRZGO\VT<=B[>K@DDVO<B[>K@EGK(
`U@F@JPBTI=@]D@T<=><BIR<\GDBKBFB<=>?@AR<=BA@K\LZB[D@<BK;=DRJ>OJ@=>N<=>?@A.
VI>N JBN Z@a C@U=@J> U;C ABA@JIBKB] <?@J>. VISB OJ@=; BU?@AD@DDV a ;IKGK@?;DJDBFB
J><RJ@Z@aJ@IGO@ZGbRDI\G].VIGDBK;BU?@AD@DDV(
” * d d e$ e+• – –/ $ —/
$ —/”– –/%2'(2*/ – d }˜ ––$™. š+/›* e – f e –” –.™$ –+
. š+/*— ef (
œ ›$ f š e• e •+ ” * d›+ e$™} – ” / $ e . * *$
d }˜ ––$™”™ •$ e e™ + ™$. š+/*— eef .*$ $e™ (
 š / – ›$ f $ ” }• – /. * 2 ›* $ *$š+ e ™+ f e –/
” –(ž š fe •$ ™$ –/e $5
6 2* +•$*— $™ ™ +e –+ +4
6 2*+•$*—” ™ $ e ”–$} š+*• š++–•*– * e —/
›(
 + / +–/ $ ” – eš/ ” * d e™ — ” * d . ”– – e e$ –/ 9 š+ š ”– –( $f*
e™ – +(
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both polluting substances (which can cause
negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used).
c + /e &* 3 + . +e properly all pollutants, and recover and recycle all materials. Individuals can play an important
role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow
some basic rules:
- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer
who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.
PL
UKR
CZ
SL
EN
14.12 - 43006223
c $ d $ e * $ d $ + %22'(22e * e . f $ % $/ e e$ e $ ' e +
% / +d e * '( + +* e $ *e e22. +d e $ e / f e$
ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
d e f e $ 224 ++ } e e /
pravil:
6 22 e +* d + e4
6 22 * $ * $ }d e.e$ *d $ f* (} e $ / fe/ e d 22 * +e /(
} e $ / fe/$/* e $. $f e * $d d $
4e $ e + . + e
tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising