Candy | CS1 105-16S | Candy CS1 105-16S Ohjekirja

Candy CS1 105-16S Ohjekirja
FI
SV
Käyttöohje
Bruksanvisning
CS1 105
FI
2
SV
SV
FI
KAPPALE
AVSNITT
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candy långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candy omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
För service kontaktas någon
av Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
3
FI
SV
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPPALE 2
AVSNITT 2
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
A
B
C
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
4
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
E
5
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Sulje vesihana
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Stäng vattenkranen.
● Alla Candy maskiner är
● Anslut inte maskinen till
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● När maskinen lyfts behövs
● Mikäli kone on
● Om maskinen går sönder
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● Käytöstä poistettu kone
● En maskin som inte längre
● Mikäli virtajohto on
● Skulle sladden för
haaroituspistorasiaa.
sähkölaitteilla.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
adapter eller skarvdosor.
maskinen.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
SV
● Älä käytä adapteria tai
ulkotiloihin
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
6
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
FI
SV
FI
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
det två personer som på
bilden.
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
7
KAPPALE 4
FI
SV
FI
AVSNITT 4
SV
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
ÅTGÄRDER FÖRE
INSTALLATION
Kun kone on purettu
pakkauksestaan, poista
kuljetustuet ja säädä kone
suoraan seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
När man emballerat av
maskinen, skall dessa
åtgärder vidtagas:
åtgärdas på baksidan av
maskinen
C A C D
85
cm
Työskentele koneen takana
40 cm
1) Irrota kuvan mukaiset
kiinnikkeet A ja C (2kpl).
Irrota palkki D sekä
muovinen välikappale
1) Skruva loss centrumstaget
A, de två sidoskruvarna C
och avlägsna stången D
samt plastdistansen
2) Irrota kaksi kiinnikettä B.
Välikappaleet No2 ja No4
putoavat koneen sisälle
2) Skruva loss de två stagen
B och avlägsna dem.
Plastdistanserna med nr. 2
eller nr. 4 kommer att falla
ner i maskinen.
3) Kallistamalla konetta saat
em. Osat pois koneen sisästä
3) Avlägsna de ovan
nämnda plastdistanserna.
4) Aseta koneen mukana
käyttöohjeen muovipussissa
tulevat tulpat kuljetustukien
aukkoihin ja säädä
säädettävistä etujaloista
kone seisomaan suoraan.
4) Montera igen hälen med
pluggarna, som finns i påsen
med bruksanvisningen.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERI
AL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
60 cm
8
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
5
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
l
6÷15
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°C)
kWh
1,8
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
2150
KATSO ARVOKILPEÄ
SE UPPSTÄLLNINGEN MED
KAPACITETSVÄRDEN
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
B
B
9
FI
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
FI
SV
SV
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
FI
SV
KAPPALE 6
FI
AVSNITT 6
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU
LUCKAN ÖPPEN
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
C
L
M
SV
A
2 min.
P
DEFG
B
N
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
A
12
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
Start Kytkin
Start-knapp
AQUAPLUS-painike
Knappen AQUAPLUS
TEHOPESUPAINIKE
INTENSIVE-knappen
PAINIKE 1000/400
Knapp til halv centrifugering
1000/400
ALOITUKSEN AJASTUS - painike
Knappen STARTFÖRDRÖJNING
Jäljellä olevan ajan näyttö
Indikatorlampor för
tidsnedräkningssystem
Painikkeiden merkkivalot
Tryckknapparnas
kontrollampa
M
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljare med OFF
position
N
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
A
B
C
D
E
F
G
L
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
B
13
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Odota ohjelmavalinnan
aikana, että LOPETUSmerkkivalo välähtää, ennen
kuin painat START-painiketta.
När programvalet pågår,
vänta till lampan "STOPP"
börjar blinka innan du
trycker på knappen START.
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman (yksi
merkkivalo syttyy)
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
OHJELMAN KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN (KESKEYTYS)
Ohjelma voidaan
keskeyttää milloin tahansa
pesun aikana painamalla
START-painiketta noin
kahden sekunnin ajan. Kun
pesukone on keskeytetyssä
tilassa, JÄLJELLÄ OLEVAN
AJAN merkkivalo ja
toimintopainikkeet vilkkuvat.
Ohjelma voidaan
käynnistää jälleen
painamalla START-painiketta
uudelleen.
ÄNDRING AV
INSTÄLLNINGARNA EFTER ATT
PROGRAMMEN HAR STARTAT
(PAUS)
Programmet kan pausas vid
valfritt tillfälle under
tvättcykeln genom att
trycka ner knappen START
under ungefär två sekunder.
När maskinen är i pausläge,
blinkar lampan
"Nedräkning" och knappen
alternativ.
Återstarta programmet med
knappen START.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
AVBROTT I PROGRAMMET
Ohjelma voidaan peruuttaa
kiertämällä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon.
Programmet kan avbrytas
genom att vrida väljaren till
läge AV.
14
FI
C
SV
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
AQUAPLUS-painike
Knappen AQUAPLUS
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor Activa –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valkokirjopyykki- ja Tekokuidutohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden
määrää on lisätty myös
huuhtelun aikana (5 erillistä
huuhtelua), jolloin kaikki
pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja
yleensäkin arkoja kankaita
tai pestäessä
froteevaatteita, joiden
kuidut yleensä imevät
itseensä enemmän
pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vitkulörtvätt, Bland- och
syntetmaterial när du trycker
på knappen, tack vare det
nya Sensor Activa System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som
fylls på och töms ut enligt en
ny princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur
fibrerna.
Funktionen är särskilt
utformad för personer med
ömtålig och känslig hud, där
också obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att
också använda denna
funktion för barnkläder och
för ömtåliga textilier i
allmänhet, samt när du
tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle.
D
15
FI
TEHOPESUPAINIKE
INTENSIVE-knappen
Tämä painike, jota voidaan
käyttää vain
puuvillaohjelmissa, käynnistä
uuden Active-järjestelmän
sensorit. Ne vaikuttavat
valittuun lämpötilaan
pitämällä sen tasaisena koko
pesun aikana sekä rummun
mekaaniseen toimintaan.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu
pyörii siten, että pesuaine
jakautuu tasaisesti. Pesun ja
huuhtelun aikana rummun
nopeus kuitenkin kasvaa, jotta
puhdistus tapahtuisi
mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän erikoisjärjestelmän
ansiosta pesun tehokkuus
paranee ILMAN, ETTÄ
OHJELMAN KESTO PITENEE.
Trycker du på den här knappen
aktiveras sensorerna i det nya
Activa-systemet. Det kan bara
aktiveras i programmet Cotton
(bomull). Sensorerna påverkar
vald temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och
trummans mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda
tillfällen. När tvättmedlet sugs in
i textilierna roteras trumman så
att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten så
att rengöringen maximeras.
Tack vare detta specialsystem
förbättras effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
PAINIKE 1000/400
KNAPP TIL HALV
CENTRIFUGERING 1000/400
Tvätt maskinen anpassar
automatisk til den högste
centrifugering.
Denna knapp vil reducera
centrifugeringshastighetten til
max. 400 varv per minut.
Pesukone lisää vaiheittain
linkousnopeuden maksimiin.
Tällä painikkeella
pudotetaan max.
linkousnopeus 400
kierrokseen minuutissa.
16
FI
SV
E
F
1000
400
SV
ALOITUKSEN AJASTUS PAINIKE
Laitteen käynnistysaika
voidaan asettaa tällä
painikkeella, ja sen
käynnistystä voidaan lykätä
3, 6 tai 9 tuntia.
Aseta ajastettu aloitus
seuraavasti:
Valitse ohjelma (LOPETUSmerkkivalo vilkkuu)
Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
painettaessa aloitusta
lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
painallusten mukaan ja
ajastusta vastaava valo
syttyy).
Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta
(valittua Aloituksen ajastus aikaa vastaava merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan jatkuvasti).
Määritetyn ajastusajan
lopussa ohjelma käynnistyy.
Knappen
STARTFÖRDRÖJNING
Utrustningens starttid kan
ställas in med denna knapp.
Starten kan fördröjas med 3,
6 eller 9 timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (lampan
"STOPP" blinkar)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9
timmar, och motsvarande
lampor blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och
lyser med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
Aloituksen ajastus -toiminto
voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes
merkkivalot sammuvat
(LOPETUS-valo vilkkuu), jolloin
ohjelma voidaan käynnistää
manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
laitteesta virta siirtämällä
ohjelmanvalitsin offasentoon.
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av (lampan "STOPP"
blinkar) och programmet kan
startas manuellt med
knappen START eller
utrustningen stängas av
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN
MERKKIVALOT
Tässä pesukoneessa on
ajanhallintaa varten
merkkivalojärjestelmä, jonka
ansiosta tiedät koko ajan,
kuinka paljon pesuaikaa on
jäljellä.
INDIKATORLAMPOR FÖR
TIDSNEDRÄKNINGSSYSTEM
För att bättre kunna hantera
din tid, har tvättmaskinen ett
indikatorbelysningssystem
som håller dig konstant
informerad om den
återstående cykeltiden.
Merkkivalo 90:
Jäljellä on yli 60 minuuttia.
Lampan "90": Mer än 60
minuter kvar
Merkkivalo 60: Jäljellä on alle
60 minuuttia.
Lampan "60": Mindre än 60
minuter kvar
Merkkivalo 30: Jäljellä on alle
30 minuuttia.
Lampan "30": Mindre än 30
minuter kvar
Merkkivalo 15: Jäljellä on alle
15 minuuttia.
Lampan "15": Mindre än 15
minuter kvar
Lopetuksen merkkivalo:
Ohjelma on päättynyt.
Lampan "Stopp":
Programmet slut
G
L
17
FI
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Merkkivalo painikkeen
vieressä osoittaa, että
toiminto on valittu.
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN.
PESUKONE
KÄYNNISTETÄÄN
VALITSEMALLA OHJELMA
OHJELMANVALITSIMELLA.
TÄMÄN TILAN MERKIKSI
LOPETUS-MERKKIVALO
VILKKUU. MERKKIVALO
VILKKUU SIIHEN ASTI, KUN
KONE ON KÄYNNISTYNYT
TAI PALANNUT OFFASENTOON.
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
MASKINEN SLÅS PÅ
GENOM ATT VÄLJA ETT
PROGRAM MED
PROGRAMVÄLJAREN.
STATUS VISAS GENOM
ATT LAMPAN "STOPP"
BLINKAR, OCH
FORTSÄTTER ATT BLINKA
TILLS MASKINEN
STARTATS ELLER
MASKINEN ÅTERSTÄLLTS
TILL LÄGET AV.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
M
Kontrollampan vid
tryckknapparna tänds då
man väljer en viss funktion.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
18
SV
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
N
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Kaikki yllämainitut
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
❙❙
❙
5
90°
●
●
Valko-kirjopyykki +
esipesu
60
P
5
60°
●
●
Kirjopyykki,
kestävät värit
60
5
60°
●
●
Kirjopyykki,
kestävät värit
40
5
40°
●
●
Huom!
Kirjopyykki, arat
värit
30
5
30°
●
●
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
5
-
●
●
* EN 60456 mukainen ohjelma
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
*
Kirjopyykki, arat
värit, kylmäpesu
Tekokuidut, kestävät
värit + esipesu
60
P
Tekokuidut, kestävät
värit
60
Tekokuidut, kestävät
värit
50
2,5
50°
●
●
Tekokuidut, arat
värit
40
2,5
40°
●
●
Tekokuidut, arat
värit
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Huuhtelu
-
-
Normaali linkous
-
-
Tyhjennys
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Hienopyykki
40
Konepesun kestävä
villa
30
Konepesun kestävä
villa,
kylmäpesu
Käsipesu
Erikoisohjelmat
PESUAINEKOTELO
90
Hienopyykki
20
LÄMPÖTILA
°C
MAX
Valko-kirjopyykki
*
Tekokuidut, arat
värit, kylmäpesu
Villa
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
“Mix & Wash
System” ohjelma
32 min pikaohjelma
30
40
50
*
●
●
●
●
21
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE
PÅ:
Tvättprogram
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
❙❙
❙
Vittvätt
90
5
90°
Bomull, Linne
●
●
Tåligt blandmaterial
Bomull
Vittvätt med
förtvätt
60
P
5
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
60
5
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
40
5
40°
●
●
OBS!:
Kulörtvätt inte
färgäkta
Kulörtvätt inte
färgäkta med
förtvätt
Kulörtvätt
färgäkta med
förtvätt
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt inte
färgäkta
30
5
30°
●
●
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
5
-
●
●
* Program enligt EN 60456.
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
50
2,5
50°
●
●
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Sköljningar
-
-
Normal
centrifugering
-
-
Utpumpning
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Alla ovannämnda
Bland- och
syntetmaterial
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte
färgäkta
*
60
P
60
*
Kulörtvätt inte
färgäkta med förtvätt
Fintvätt
Skontvätt
40
Ullprogram
30
Ylle
Ullprogram
Special
Handtvätt
Programmet “Mix
&Wash System”
32 minuters
snabbtvätt
22
30
40
50
*
●
●
●
●
23
FI
KAPPALE 8
24
FI
SV
AVSNITT 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 Valko- ja kirjopyykki
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
1. Vit- och kulörtvätt
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
2 Bland- och syntetmaterial
3 Hienopyykki
3 Fintvätt
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
SV
4. ERIKOIS OHJELMAT
4. Specialprogram
KÄSIPESU 30°
HANDTVÄTT 30°
Tässä pesukoneessa on
myös hellävarainen
Käsipesu-ohjelma. Tämä
ohjelma mahdollistaa
konepesun sellaisillekin
vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja
siihen kuuluu 2 huuhtelua ja
lyhyt linkous.
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som
kan användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30
grader därefter 2
skonsamma sköljningar med
en svag centrifugering.
ERITYINEN
HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset.
Sitä voidaan käyttää minkä
tahansa pyykin
huuhtelemiseen, esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering.
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella.
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering.
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
UTPUMPNINGSPROGRAM
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
25
FI
26
FI
SV
"MIX & WASH" -OHJELMA
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM" (BLANDA & TVÄTTA)
Tämän on Candyn
erikoisominaisuus, joka antaa
käyttäjälle kaksi suurta etua:
Det här är en exklusiv
funktion i Candy-systemet
som ger två betydande
fördelar:
● Erityyppistä pyykkiä
voidaan pestä yhdessä
(esimerkiksi puuvillaa ja
synteettisiä kuituja jne.)
KESTÄVÄT VÄRIT.
● Det går att tvätta olika
typer av textilier på en
gång (till exempel bomull
+ syntetmaterial etc.),
färgäkta textilier.
● Pesussa voidaan säästää
huomattavasti energiaa.
● Tvätten sker på ett
energibesparande sätt.
Mix & Wash -ohjelman
lämpötila on 40 °C ja siinä on
vaihtelevasti tehokkaita
jaksoja (rumpu pyörii) ja
staattisia jaksoja (pyykki
likoaa lepotilassa) ja kestoohjelma, joka kestää melkein
3 tuntia.
Energiankulutus koko
ohjelman aikana on vain
850 W/h.
Programmet Mix & Wash
utförs vid en temperatur på
40 °C, med omväxlande
dynamiska faser (trumman
vänder) och stillastående
faser (textilierna blötläggs i
viloläge) under nästan tre
timmar.
Energiförbrukningen för hela
cykeln är bara 850 W/h.
Tärkeää:
● Uudet värilliset vaatteet
pitää pestä erikseen
ensimmäisellä kerralla.
Viktigt!
● Nya färgade textilier
måste tvättas separat
första gången.
● Älä koskaan sekoita VÄRIÄ
PÄÄSTÄVÄÄ PYYKKIÄ.
● Kom ihåg att aldrig
blanda textilier som INTE
ÄR FÄRGÄKTA.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA 50°
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja korkeintaan
50°C:en pesuohjelmalle,
jolloin pesu tapahtuu noin
puolessa tunnissa.
Käyttäessäsi “32 minuutin
pikaohjelma” suosittelemme
käytettävän pesuainetta
ainoastaan n. 20%
pakkauksessa mainitusta
määrästä.
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Då du väljer “32 minuters
snabbprogram”
rekommenderar vi att
endast ca. 20% av
tvättmedelmängden
används som nämns på
förpackningen.
SV
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “I”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”II” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
✿
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
- Den facket märkt ”I”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”II” är till
huvudtvätten.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
27
FI
SV
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPPALE 11
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
28
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
AVSNITT 11
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
29
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
EXEMPEL:
Pesua edeltävä tahranpoisto
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Laita 120 g pesuainetta
II-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack
II. Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Sulje pesuainekotelo.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
✿
30
✿
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Odota, että LOPETUSmerkkivalo alkaa vilkkua.
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
PROGRAMVÄLJAREN
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills lampan "STOPP"
börjar blinka.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
● Ohjelman päätyttyä
”Ohjelma päättynyt”
–merkkivalo syttyy.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Kun ohjelma on päättynyt:
Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
Katkaise virta pesukoneesta
kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
Avaa luukku ja poista pyykki.
● När programmet har
avslutats:
Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
Öppna dörren och ta bort
tvätten.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
31
FI
32
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Irrota jalkalista varovasti
kuten kuvassa.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
33
FI
SV
KAPPALE 13
VIKA
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
34
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
35
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee
toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö, som i
annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas till
ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på
återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
06.10 - 41022432 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
FI
SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising