Candy | GC4 1072D3/2-S | Candy GC4 1072D3/2-S Használati utasítás

Candy GC4 1072D3/2-S Használati utasítás
Instrukcja obsäugi
BG
HR
HU
EL
Instrukcja
àÌÒÚÛ͈ËËobsäugi
Á‡ ÛÔÓÚ·‡ èÂ‡Î̇ χ¯Ë̇
Használati
utasítás
Upete za kori‰tenje
Automatická praöka
Navodilo za uporabo
GC4 2D
BG
èéáÑêÄÇãÖçàü!
âESTITAMO!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ë˙Ò Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY ÇË ÔÓ͇Á‡ıÚÂ, ˜Â Ì ÒÚÂ
ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï ÍÓÏÔÓÏËÒË. ÇËÂ
ËÒ͇Ú ̇È-‰Ó·ÓÚÓ.
Candy
proizvoda
Kupnjom
ovog
Ennek
háztartási
a Candy
ste
Candy,
Ïelite
készüléknek
pokazali
da ne
prihvatiti
a
megvásárlásával
Ön megmutatta,
:
sporazumno
rje‰enje,
hogy
nem
fogadja
el a veç Ïelite
.
najbolje.
kompromisszumokat:
csakis a
legjobbat
akarja.
Candy ! ", Candy
ima
zadovoljstvo
daÖnnek
A"
Candy
örömmel
be
mutatja
Vam
új
moÏe "
ponuditi
ovu
novu
mosógépét,
amely
több
éves
#
perilicu
kutatás
rublja,
koja
je
rezultat
és
a
vevŒkkel
fennálló
közvetlen
" . $
vi‰egodi‰njeg
iskustva
kapcsolat
szerzett
piacii , révén
istraÏivanja
%
tapasztalat
eredménye.
Ön a mosógép
na trÏi‰tu,
u
neposrednom
dodiru
#
által
nyújtott
minŒség,
tartósság
és
sa
potro‰aãima.
Izabrali
ste
".
kiváló
teljesítmény
döntött.
kvalitetu,
trajnostmellett
i osebujne
znaãajke
koje
ovaj
uredjaj
nudi.
Candy # A Candy
sokféle
másháztartási
gépet
is
kínál::
mosógépeket,
", mosogatógépeket,
mosóOsim
perilice
rublja
koju
", − "ste ,
szárítógépeket,
tızhelyeket,
izabrali,
se ponosi
‰irokim
!
, Candy
#
",
mikrohullámú
izborom uredjaja
domaçinstvo:
#
sütŒket.
za
, % Hagyományos
sütŒket
és
perilicama
sudja,
perilicama
za
% .
tızhelylapokat,
valamint
és
pranje i su‰enje
rublja hıtŒednjacima,
fagyasztógépeket.
mikrovalnim
peçnicama,
& " tradicionalnim
peçnicama,
" " Candy.
Agrijaãim
Candy termékek
teljes
katalógusáti
ploãama,
hladnjacima
kérje
helyi
kiskereskedŒjétŒl.
ledenicama.
' ! (
A
készüléket
háztartásokban
TraÏite
od svog
prodavaãa
(
": és
hasonló
történŒ
najnovijikörnyezetekben
katalog Candy
használatra
terveztük,
proizvoda.
−
) (például:
, # ,
( -
üzletek,
irodák
más
Ovaj
uredjaj
namjenjen
za
.jeés
munkakörnyezetek
személyzeti
kori‰tenje
u domaçinstvu
−
' . I sliãnim
konyháiban;
situacijama
su: ( −
' kao
‰to
-
- lakóépületekben;
osoblje
u trgovinama,
(.uredima I
-−*
szállodák,
motelek
és
más
ostalim
mjestima;
radnim
"
lakókörnyezetek
ügyfelei
- farmama;
! által;
.
-- „szoba
reggelivel”
gostima
hotela, típusú
motela i ostalih
környezetekben.
smje‰tajnim
# objekata;
- prenoãi‰tima.
"
A
készülék
vagy
háztartási
környezettŒl
a"
tipikus
feladatoktól
eltérŒ
od
Razliãitoháztartási
kori‰tenje
uredjaja
használata,
például
szakemberek
vagy
" "
"
domaçinstva
ili uobiãajnih
kuçnih
képzett
felhasználók
által történŒ
(
. kao komercijalno
poslova,
npr.
kereskedelmi
használata a fent említett
kori‰tenje u profesionalne
svrhe
alkalmazások
'
esetében
sem
nije pokriveno
jamstvom.
megengedett.
# , " seuredjaj
!" nepravilno,
Ako
koristi
Ha
a készüléket
a fentiek
(
nem
szerint
Ïivotni
vijekakkor
mu
se
smanjuje
i moÏe
használják,
az
csökkentheti
a
jamstvo.
.
izbjeçi
készülék élettartamát és
O‰teçenje uredjaja
ili neko
drugo
érvénytelenítheti
a
gyártó
garanciáját.
+
! iligubitak
o‰teçenje
kroz kori‰tenje
A#
törvények
által
megengedett
!u
%
koje nije
sa
uputama
mértékben
askladu
gyártó
nem
fogadja
el a
(iako je uredjaj
u domaçinstvu)
készülék
jellegı
sérülését
vagy
más
(
neçekárosodását
biti
pokriveno
olyan
vagykárát,
amely az
proizvodjaãkim
jamstvom.
otthoni
a
háztartási
használattól
vagy
()
"!
eltérŒ
következik
be
használat
ove
miatt
"
Upotreba
nove
perilice
je
(még
akkor sem,
ha a készülék
otthoni
#"
jednostavna,
ali
Vas molimo
da
vagy
háztartási
környezetben
van).
.
paÏljivo
proãitate UPUTE ZA
KORI·TENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici
One
i da
ih hogy
u potpunosti
po‰tujete.
Kérjük,
figyelmesen
olvassa
el ez
#
,
(
#
Vam
daju
vaÏne
podatke
u
svezi
a
füzetet,
mert
fontos
útmutatásokkal
#
sigurnog
postavljanja,
kori‰tenja i
szolgál
a
készülék
biztonságos
, perilice,
te
odrÏavanja
korisne
telepítésével,
használatával
za
najboljih
és
savjete
postizanje
karbantartásával
kapcsolatban,
rezultata
pranja.tanácsokat ad
továbbá
hasznos
a
.
legkedvezŒbb eredmények eléréséhez
âuvajte
paÏljivo
ovu
knjiÏicu,
jer bi
a0
mosógép
során.
használata
#
, (
Vam ubuduçe
jo‰ mogla
zatrebati.
Kérjük,
tartsa ezt a
tájékoztató
füzetet
Kada bi u sluãaju
biztonságos
helyen, kvara
hogy aperilice,
késŒbbiek
morali
pozvati
jednog
od
na‰ih
során
is
bármikor
belelapozhasson.
K # servisera,
mu recite
" obavezno
Candy
oznaku
perilice
i broj
A1
Candy
szerviz
modela,
* felkeresésekor
broj
1
mindig
G,
ako
je
naveden
na
ploãici
s adja
meg
a
típust,
a
típusszámot
#
, 'és
atehniãkim
G-számot
(lásd
a készülék
podacima,
koja je ' G
#
#
adatlapját).
priãvr‰çena
na perilici.
#
.
CANDY Ëχ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÇË
Ô‰ÎÓÊË Ú‡ÁË ÌÓ‚‡ ÔÂ‡ÎÌfl,
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‰˙΄ӄӉ˯ÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËfl, Ô‡Á‡ÂÌ ÓÔËÚ Ë
‰ËÂÍÚÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
ÇË ËÁ·‡ıÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ,
Ú‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ
ÇË Ô‰·„‡ Ú‡ÁË ÔÂ‡ÎÌfl.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, CANDY ÇË Ô‰·„‡
‰̇ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‰ÓχÍËÌÒÍË
ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë:ÔÂ‡ÎÌË, ÏËflÎÌË
χ¯ËÌË, ÔÂ‡ÎÌË Ò˙Ò ÒÛ¯ËÎÌË,
Ô˜ÍË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÙÛÌË,
ı·‰ËÎÌËˆË Ë ÙËÁÂË.
àÁËÒ͇ÈÚ ÓÚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËflÚ ÇË
‰ËÎ˙ Ô˙ÎÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„ ̇ ‡ÚËÍÛÎËÚÂ
̇ CANDY.
íÓÁË Û‰  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
ÛÔÓÚ·‡ ‚ ‰Óχ¯ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl,
̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‚ χ„‡ÁËÌË, ÓÙËÒË Ë ‰.
- ıÓÚÂÎË, ÏÓÚÂÎË Ë ‰.;
- Í˙˘Ë, ‚ËÎË Ë ‰.
ì‰‡ Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÎË. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡
ÒÔ‡Á‚‡ÈÍË ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ‚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Á‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ Û‰‡.
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ÍÌËÊ͇, ÍÓËÚÓ ˘Â ÇË
‰‡‰‡Ú ‚‡ÊÌË Ì‡ÒÓÍË ÓÚÌÓÒÌÓ
ÏÓÌڇʇ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇
ËÁ·‡ÌËfl ÓÚ Ç‡Ò Û‰, ͇ÍÚÓ Ë ÌflÍÓË
ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Á‡ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡
·˙‰Â˘Ó ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
äÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡Ú Ò
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ë ÒÂ‚ËÁÌË ˆÂÌÚÓ‚Â
̇ CANDY, ‚Ë̇„Ë Ô‰ÒÚ‡‚flÈÚÂ
ÏӉ· Ë ÒÂËÈÌËfl ÌÓÏÂ ̇
ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
2
HR
EL
HU
ROZDZIAÄ
BG
HR
EL
HU
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
POGLAVLJE
KO
FEJEZET
ë˙‰˙ʇÌËÂ
KAZALO
2 TARTALOMJEGYZÉK
è‰ÒÚ‡‚flÌÂ
Uvod
) "
Bevezetés
é·˘Ë Ò‚Â‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒÌÓ
‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ
Opçenita
upozorenja
3 ( tájékoztató
i Általános
szállítási
savjeti
prilikom isporuke
uredaja
1
ɇ‡ÌˆËfl
Jamstvo
)
Garancia
2
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Sigurnosne
mjere
#
Biztonsági
intézkedések
3
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Tehniãki
podaci
* adatok
Mıszaki
4
åÓÌÚ‡Ê
Postavljanje
i
prikljuãivanje
)
A
készülék
elhelyezése
és
perilice
rublja
telepítése
5
éÔËÒ‡ÌË ̇ ÍÓÌÚÓÎÌËÚ ·ÛÚÓÌË
Opis
upravljaãke
ploãe
2 készülék
#
"
A
kezelése
6
퇷Îˈ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ
Tabelarni
pregled programa
2 "
Programtáblázat
7
èÓ‰·Ó ̇ Ú˙͇ÌË
Odabir
) programa pranja
Programválasztás
8
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Ladica
pranje
sredstava
Mosószertároló
fiókza
9
ᇠÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ
Priprema
*termék
rublja i savjeti za
A
pranje
10
è‡ÌÂ
Pranje
2 Mosás
11
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
âi‰çenje
i odrÏavanje
K Tisztítás
és
karbantartás
perilice
rublja
12
Ç˙ÁÏÓÊÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË, Ô˘ËÌË
Ë Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂ
Uklanjanje
manjih "
' #
Hibakeresés
nedostataka u radu
13
3
BG
EL
HU
HR
ROZDZIAÄ
1
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
1
ROZDZIAÄ
1
ROZDZIAÄ
11
ROZDZIAÄ
1
ROZDZIAÄ
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ1
1
ROZDZIAÄ
11
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ 1
K
1.
FEJEZET 1 1
POGLAVLJE
éÅôà ëÇÖÑÖçàü
éíçéëçé
ÑéëíÄÇäÄíÄ
OPåENITA ÁLTALÁNOS
I
UPOZORENJA
SZÁLLÍTÁSI
SAVJETI PRI ISPORUCI
TÁJÉKOZTATÓ
UREDJAJA
èË ÔÓÍÛÔ͇ڇ ̇ ÚÓÁË Û‰,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò‡
‚Íβ˜ÂÌË ÒΉÌËÚÂ:
KPrilikoé
isporuke
leszállításakor
uredjaja
,
A
készülék
az
alábbiak
ellenŒrizze
provjerite
da
li suuw
perilicu
meglétét:
isporuãeni
slijedçi dokuéenti
:
i pribor:
Ä) àçëíêìäñàà áÄ
ÖäëèãéÄíÄñàü
A)
UTASÍTÁS
A)
KEZELÉSI
UTASÍTÁS
A)KEZELÉSI
UPUTE ZA UPORABU
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
Ç) ÄÑêÖëà çÄ äÇÄãàîàñàêÄçà
ëÖêÇàáçà ñÖçíêéÇÖ
ë). ÉÄêÄçñàéççÄ äÄêíÄ
D) íÄèÄ
Ö) äêàÇÄ áÄ åÄêäìóÄ áÄ
éíêÄÅéíÖçÄíÄ ÇéÑÄ
-)
KATA+TA+H
B)
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
B)
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
B) CÍMJEGYZÉK
ADRESE
OVLA·TENIH
%IEY.YN+E(N
CÍMJEGYZÉK
SERVISA
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
C)
)
0#+1&0&#'1#K&
C)GARANCIAJEGY
JAÉSTVENI
LIST
C)
GARANCIAJEGY
!2'+!(+
D)
ZÁRÓSAPKA
%)
K3244
D)
D) ZÁRÓSAPKA
âEPOVI
!) 03+1#K& K#+1$&
E)
ELVEZETÃ
# 1' +2K−
E)
ELVEZETÃ
E) KÖNYÖKCSÃ
SAVIJENI
$1'+' NOSAâ
1&2
KÖNYÖKCSÃ
ODVODNE
CIJEVI
+(3'* !K$&'+
A
B
C
PRZECHOWUJ
JE
W
PRZECHOWUJ
JE
W
PRZECHOWUJ
JE
W
PRZECHOWUJ
JE
W
PRZECHOWUJ
JE
W
PRZECHOWUJ
JE
W
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
PRZECHOWUJ
JE
W
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
PRZECHOWUJ
JE
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
PRZECHOWUJ
JE
W
BEZPIECZNYMMIEJSCU
MIEJSCU
PRZECHOWUJ
JE W
W
BEZPIECZNYM
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
áÄèÄáÖíÖ
Çëàóäà
BEZPIECZNYM
PRZECHOWUJ
JE
W
BEZPIECZNYMMIEJSCU
MIEJSCU
éèàëÄçà èé-ÉéêÖ
BEZPIECZNYM
MIEJSCU
ÄäëÖëéÄêà.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇
Ì  ÔÓ‚‰Â̇ ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ.
4
K
EZEKET
A MOLIMO DA
SVE
TARTOZÉKOKAT
NABROJENO
BRIÎNO
BIZTONSÁGOS
HELYEN
SPREMITE!
KELL
TÁROLNI.
-
perilicu
a
EllenŒrizze,
hogy
gép
nem
Provjerite
da prilikom
sérült-e
szállítás
közben.
meg
nije
o‰teçena.
transporta
Ha
lépjen kapcsolatba
Ako
igen,
5.
je o‰teçena,
obratitease
Candy
szervizzel.
+
prodavaãu.
D
E
BG
HR
EL
HU
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ 22
K
POGLAVLJE
2.
FEJEZET 22
ÉÄêÄçñàü
)
JAMSTVO
GARANCIA
ì‰˙Ú Â ÔˉÛÊÂÌ ÓÚ
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ ͇Ú‡, ÍÓflÚÓ ÇË ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÂÁÔ·ÚÌË ÒÂ‚ËÁÌË ÛÒÎÛ„Ë ÔÂÁ
„‡‡ÌˆËÓÌÌËfl ÒÓÍ.
Akészülékhez
garanciajegyet
Prilikom
mellékeltünk,
amely
kupnje
uredjaja
a fix
prodavaã
Vam
mora
izdati
kiszállási
díjon
kívül
"
ispunjeni
i napjától
potvrdjeni
a
vásárlás
számított
Service,
jamstveni
egy
évig alist.
Candy
"
szerviz
, díjmentes
igénybevételét
Na
jamstvenog lista
teszi
lehetŒvé.
poledjini
.
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
5 5
BG
EL
HU
HR
ROZDZIAÄ 3
ROZDZIAÄ 3
ëíêÄçàñÄ
K
3. FEJEZET 3
POGLAVLJE
3
àçëíêìäñàà áÄ
ÅÖáéèÄëçéëí
SIGURNOSNE
MJERE
# BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
UWAGA:
DO JAKIEJKOLWIEK
PRZED
PRZYSTÅPIENIEM
ÇÄÜçé:
CZYNNOÉCI
DO
JAKIEJKOLWIEK
èêà
ÇëüäÄ
éèÖêÄñàü
CZYSZCZENIA
LUB
CZYNNOÉCI
èé
èéóàëíÇÄçÖíé
KONSERWACJILUB àãà
CZYSZCZENIA
èéÑÑêöÜäÄíÄ
çÄ
URZÅDZENIA
NALEÃY
KONSERWACJI
èÖêÄãçüíÄ:
URZÅDZENIA NALEÃY
A: KÉSZÜLÉK
FONTOS!
ZNAâAJNO!
PRIJE
K âI·åENJA
K
ILI
TISZTÍTÁSA
ÉS
POâETKA
K
PERILICE
KARBANTARTÁSA
ODRÎAVANJA
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
●
4 ki
!.
● Húzza
a csatlakozódugót!
SIGURNOSNIH
MJERA:
K el avízcsapot!
● Zárja
● àÁÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡
● ÇÒ˘ÍË ÛÂ‰Ë Ì‡ CANDY Á‡
Á‡ÁÂÏÂÌË.
íÓÁË Û‰ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl –
ÑËÂÍÚË‚‡ 73/23/ÖÖë Ë 89/336/ÖÖë
Ë Á‡ÏÂÌÂÌË Ò 2006/95/Öë Ë
2004/108/Öë Ë ÔÓÒΉ‚‡ÎËÚÂ
ËÁÏÂÌÂÌËfl.
● ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ Û‰‡ Ò ‚·ÊÌË
ËÎË ÏÓÍË ˙ˆÂ ËÎË Í‡Í‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ
Ò ·ÓÒË Í‡Í‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÒ‚ÂÌ Ò
ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÌËχÌËÂ,
Û‰˙ÎÊËÚÂÎË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ ·‡Ìfl.
ÇçàåÄçàÖ:
èé ÇêÖåÖ çÄ èêÄçÖíé
íÖåèÖêÄíìêÄíÄ
OSTRZEÃENIE: çÄ
ÇéÑÄíÄ
åéÜÖ
ÑÄ
W CZASIE
PRANIA
OSTRZEÃENIE:
ÑéëíàÉçÖ
90°ë.
WODA
W PRALCE
W CZASIE
PRANIA
MOÃE OSIÅGNÅÇ
WODA
W PRALCE
TEMPERATURË
90 C
MOÃE OSIÅGNÅÇ
C Û‚ÂÂÚÂ
èÂ‰Ë ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ90
β͇,
●TEMPERATURË
ÒÂ, ˜Â Ì  ÓÒڇ̇· ‚Ó‰‡ ‚
·‡‡·‡Ì‡.
6
.
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite
za dotok
vode.
●
A
készülékek
+Candy
slavinu
földelve
Candy
vannak.
Gondoskodjon
"
. 4 "az uredjaji
za
●
elektromos
fŒhálózat
Svi
Candy
"
domaçinstvo
opremljeni
földelésérŒl.
Szükség
esetén
"
( !
su
kablom
forduljon
szakképzett
za
zemljenje.
villanyszerelŒhöz!
Provjerite
da li je Va‰a
.
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja
) perilice
CE
pravilno
struãna osoba.
,uãini
#(
)"5
6megfelel
A készülék
a
73/23/EEC 2006/95/EK
és 89/336/EEC,
a 2004/108/EK
felváltott,
és
irányelvvel
a
Uredjaj
u suglasnosti s
késŒbbiekben
módosított
2006/95/EC
je
2004/108/EC,
europskim
direktivama
73/23/EGK
és 89/336/EGK
73/23/EEC
koje
európai
irányelveknek.
i 89/336/EEC
.
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● !
●
érintse
meg
a készüléket
Ne
.
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nehasználja
●
a készüléket
Ne
ako.
●
uredjaj
ha
Öndirajte
mezítláb
van!
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako
bosi.
● D ste
! Nagyon
"
●
körültekintŒen
kell
Posvetite
krajnju
paÏnju
●
! eljárni,
ha a fürdŒszobában
perilici
ako
je spojena
vagy
a,zuhanyozóhelyiségben
preko
produÏnog
u kupaonici
hosszabbító
kábeleket
# kabla
használ.
"
Hacsak
lehet,
kerülje
a
ili
drugoj
vlaÏnoj
prostoriji.
(.
hosszabbító
Gdje
god jekábelek
moguçe,
használatát.
izbjegavajte
spajanje.
:takvo
K K FIGYELMEZTETÉS:
UPOZORENJE:
K
MOSÁS
KÖZBEN
A VÍZ
TIJEKOM
PRANJA
HÃMÉRSÉKLETE
VODAU
PERILICI
MOÎE
90°C-OT
IS
ELÉRHETI.
90C
A
SE
ZAGRIJATI
I DO 90°C.
●
A
●
● Prije
2mosógép
otvaranja
ajtajának
vrata
a kinyitása
elŒtt
ellenŒrizze,
perilice
provjerite
da u hogy
"
nincs-e
avoda.
dobban!
bubnju
nije
víz
.
BG
HR
EL
HU
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÓË ËÎË
˘ÂÔÒÂÎË, ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ
Û‰‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
●
prikljuãujte
na
perilicu
●●Ne
Ne
használjon
adaptereket
elektriãnu
és
elosztókat.
mreÏu
preko
ispravljaãa,
vi‰estrukih utikaãa ili
! .
produÏnih kablova.
● ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ Û‰˙Ú ‰‡ ÒÂ
használhatják
●
Ovaj uredjaj
!
csökkent
nije
namijenjen
fizikai,
érzékszervi
vagy
szellemi
za
osobama
(uporabu
"
képességı,
illetve
(ukljuãujuçi
i
djecu)
() "sa # ,
tapasztalatokkal
és
smanjenim
fiziãkim,
osjetilnim
ili
ismeretekkel
nem
rendelkezŒ
mentalnim
te
% sposobnostima
személyek
sem),
osabama
i znanja,
(, bez
(gyerekek
iskustva
hacsak
a biztonságukért
felelŒs
osim
ako
ih koriste
nadzor
%
uz
személy
a osobe
njihovu
odgovorne
nem
felügyeli
"za készülék
sigurnost
ili od iste
osobe
dobiju
használatát.
pravilne
upute za
#
kori‰tenje
.
Ügyelni
kell
arra,
hogy
gyerekek
uredjaja.
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ÓÚ
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË Îˈ‡ ·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
●●A'
készüléket
nem
ne
● játsszanak
a készülékkel.
( ● ç ‰˙Ô‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ,
Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ˘ÂÔÒ·.
● ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Û‰‡ ̇
‡ÚÏÓÒÙÂÌË ‚ÎËflÌËfl – ‰˙ʉ,
ÒÎ˙ÌˆÂ Ë Ú.Ì.
● èË ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ÌËÍÓ„‡ ÌÂ
‚‰Ë„‡ÈÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Á‡
ÍÓχ̉ÌËÚ ·ÛÚÓÌË ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú.
● èÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÌËÍÓ„‡
Ì ÔÓ‰ÔË‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ̇ β͇.
i djecu
kao se
Pazite
nadzirite
●
A csatlakozókábelt
vagy
nebi
igralas !.
uredjajem.
magát a készüléket megrántva
ne
húzza
ki
●Ne
# utikaã
a
●
izvlaãite
utiãnice
a csatlakozódugót
faliiz aljzatból.
da
prikljuãni
#
kabel
tako
vuãete
ki(
, az
ili
sam
uredjaj.
●
Ne tegye
a készüléket
.). hatásainak (esŒ, nap
idŒjárás
●
Elektriãni uredjaji ne smiju biti
stb.).
●
atmosferskim
" #
izloÏeni
utjecajima
(
sunce
itd.
● Ha‰to
máshová
szeretné
helyezni
kao
su to
npr.
ki‰a,
soha
a
készüléket,
ne emelje
meg
azt da kod
.premje‰tanja ili
●
Pazite
a gomboknál perilicu
vagy a fióknál
prevoÏenja,
ne diÏete
fogva.
● je " #
drÏeçi
za upravljaãke
tipke
i
odnosno
zaladicu
gumbe,
F
sredstva
za pranje.
● Szállítás
#.közben ne döntse a
készülék ajtaját a
●
Tijekom prevoÏenja kolicima
szállítókocsinak.
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
!
Waãne!
LJÊÌÓ
Ç ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Â
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ‚˙ıÛ ÔÓÍËÚ ÔÓ‰
(ÏÓÍÂÚ, ÍËÎËÏ) Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
ÒË„ÛÌË, ˜Â ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË
‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ Û‰‡ Ì ҇
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
" FONTOS!
Znaãajno!
"
ha
a je
készüléket
szŒnyegpadlóra
Ako
perilica
postavljena
na
,
" ilisagom,
helyezi,
ügyeljen
pod
prekrit
tepisonom
#
"
arra, hogy
az alsó da njihova.
paÏljivo
provjerite
szellŒzŒnyílások
ne duguljanak
vlakna
ne zatvaraju
otvore za
el.
● (
perilice
koji
se
provjetravanje
nalaze na donjoj strani
perilice.
● ì‰˙Ú ‰‡ Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÓÚ ‰‚‡Ï‡
●
uvijekazmoraju
diçi
●●Perilicu
Akészüléket
ábrán látható
"
dvije
osobe
kako
to /
módon
kell je
megemelni.
párban
na
,
prikazano
slici. % ● Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË
és/vagy
kvara
mıködés
Hiba
hibás
●U
i/ili
sluãaju
.
esetén
kapcsolja
ki a
mosógépet,
neispravnog
rada
perilice,
el
(
iz
zárja
ajevízcsapot,
éseleltriãne
ne fogjon
odmah
iskljuãite
,
utikaã
"iz zidne
hozzá
ai izvucite
készülék
szakszerıtlen
mreÏe
dotok
javításához.
utiãnice
te
zatvorite
Candyjavíttatása
! céljából
A készülék
vode.
Zatim
jednog
forduljon
a Candy
szervizhez
pozovite
Candy,
#és
od
kérjen
ovla‰tenih
. Candy
servisera
radi
popravka.
Ako
potrebno
eredeti
Candy
" pótalkatrészeket.
je
zamijeniti
neki
dio
perilice,
A fentiek
betartásának
#
uvijek
elmulasztása
. zahtijevajte ugradnju
originalnih
Candy
rezervnih
korlátozhatja
a készülék
biztonságos
mıködését.
dijelova.
ovih ● E o Nepo‰tivanje
o
uputa
utjecati
moÏe
na siguran
i pravilan
perilice.
rad
‰Û¯Ë, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡, ËÁÍβ˜ÂÚ „Ó,
Á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë Ì ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ „Ó ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
ᇠ‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÂÏÓÌÚ Ò ӷ˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ̇ CANDY,
͇ÚÓ ÔÓËÒ͇Ú ÔÓ‰Ïfl̇ Ò
ÓË„Ë̇ÎÌË ˜‡ÒÚË.
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÒÂËÓÁÌË
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Û‰‡.
● ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl ͇·ÂÎ) ·˙‰Â ÔÓ‚‰ÂÌ,
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÌÂÌ Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ Í‡·ÂÎ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ ÒÂ‚ËÁ.
(" # ).
, csatlakozókábel
o o Service
● Ako
A hálózati
●
se glavni
elektriãni kabel
Gias.
sérülése
esetén
az
o‰teti, mora se zamijeniti
ügyfélszolgálati
központtól
posebnim
kablom
kojeg
beszerezhetŒ speciális
kábellel
moÏete
nabaviti
kell kicserélni
azt. u ovla‰tenom
servisnom centru.
7
EL
HU
HR
BG
4.K
FEJEZET 44
POGLAVLJE
ROZDZIAÄ
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ 4
85
cm
40 cm
60 cm
íÖïçàóÖëäà ÑÄççà
MÙSZAKI
ADATOK
åÄäëàåÄãÖç äÄèÄñàíÖí
(ëìïé èêÄçÖ)
MAXIMÁLIS
MOSÁSI ADAG
)3D* 266**'
SZÁRAZON
*)3HIH
J61LIH
åéôçéëí
2'J6L J)1 '*6
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
Åìòéç
BIZTOSÍTÉK
)H*'
J)1 '*6
ëäéêéëí çÄ ÇöêíÖçÖ
(éÅ/åàç.)
CENTRIFUGÁLÁS
*'L1**'
*DMD '*6
( # / )
kg
7
W
A
ÇàÜíÖ íÄÅÖãäÄíÄ
ë íÖïçàóÖëäàíÖ
ïÄêÄäíÖêàëíàäà
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
SEE RATING
RATING PLATE
PLATE
SEE
SEE
SEE RATING
RATING PLATE
PLATE
8
çÄãüÉÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
VÍZNYOMÁS
2D)
H)J61
MPa
min. 0,05
max. 0,8
ÇéãíÄÜ
HÁLÓZATI
FESZÜLTSÉG
*' J)1
'*6
V
220-240
BG
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ 55
5
ROZDZIAÄ 5
åéçíÄÜ
EL
HR
HU
K
POGLAVLJE
5.
FEJEZET 55
A
KÉSZÜLÉK
!7
I
POSTAVLJANJE
ELHELYEZÉSE
PRIKLJUâIVANJEÉS
TELEPÍTÉSE
PERILICE
èÂÏÂÒÚÂÚ Û‰‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó
ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ·ÂÁ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.
Vigye
a bez
gépet
4 5
a Perilicu
podmetaãa
csomagoláshoz
használt
blizu
mjesta
gdje
postavite
alapzattal
együtt
végleges
a 5 .
çe
stalno
stajati.
felállítási helyére.
éÚÂÊÂÚ „˂̇ڇ ÍÓflÚÓ
ÔËÍÂÔ‚‡ χÍÛ˜‡.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
K8 vágja
Óvatosan
le a glavni
5 kabel
a
rögzítŒszalagot,
amely
elektriãni
i odvodnu
kábelt
és hálózati
az elvezetŒ
cijev.
tömlŒt
tartja..
ê‡Á‚ËÈÚ 2 ËÎË 4 ÒÚ‡Ì˘ÌË ·ÓÎÚ‡
(Ä) Ë ˜ÂÚËËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎfl (Ç).
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke
B.
9
2 4s4db
Távolítsa
eloznaãene
a 2 vagy
„A”
(A) rögzítŒcsavart,
5 jelı
és vegye ki
a 2 vagy
4 db (B).
„B” jelı távtartót.
á‡Ú‚ÓÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó 2 ËÎË 4 ÓÚ‚Ó‡
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇԇڇ
(Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡Â‰ÌÓ
Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl).
Zatvorite
4beotvora
Helyezze
4 furatba
K 98 2a24vagy
9
kori‰tenjem
ãepova
akezelési
utasítást
tartalmazó
isporuãenih
csomagban
található
védŒdugókat.
uz
sa uputama
omot
7 . za
kori‰tenje.
UWAGA:
UWAGA:
NIE
NALEÃY
NIE
NALEÃY
ÇçàåÄçàÖ:
UWAGA:
POZOSTAWIAÇ
POZOSTAWIAÇ
NIE
NALEÃY çÄ ÑÖñÄ
çÖ
ÑÄÇÄâíÖ
ELEMENTÓW
ELEMENTÓW
POZOSTAWIAÇ
OPAKOWANIA
ÖãÖåÖçíàíÖ éí DO
OPAKOWANIA
DO
ELEMENTÓW
ZABAWY
DZIECIOM,
éèÄäéÇäÄíÄ,
èéêÄÑà
ZABAWY
DZIECIOM,
OPAKOWANIA
DO
GDYÃ
ELEMENTY
TE
èéíÖçñàÄãçÄ
GDYÃ
ELEMENTY
TE
ZABAWY
DZIECIOM,
MOGÅ
STANOWIÇ
éèÄëçéëí.
MOGÅ
STANOWIÇ
GDYÃ
ELEMENTY
TE
POTENCJALNE
ÃRÓDÄO
POTENCJALNE
ÃRÓDÄO
MOGÅ
STANOWIÇ
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
POTENCJALNE
ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
!
UPOZORENJE:
FIGYELMEZTETÉS:
"
"#
# NE
DIJELOVI
AMBALAÎE
GYERMEKEKET
NE
$K
$K$
SMIJU
DOåI
NA DOHVAT
ENGEDJEN
A
DJECI,
JER CSOMAGOLÓANYAG
$K
%
ZA
NJIH MOGU
BITI
KÖZELÉBE,
MERT
AZ
# &
'#
OPASNI.
POTENCIÁLIS
'K$"$"
VESZÉLYFORRÁSNAK
K"&$".
MINÃSÜL.
9
BG
HR
EL
HU
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÎËÒÚ‡ ÓÚ ÔÓÂÒÚ
χÚÂˇΠ(Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ÔÓÂχÌÂ
̇ ‚·„‡Ú‡) ̇ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
Priãvrstite
ploãu
od 1o
o 59o
Az
ábrán látható
módon
valovitog
materijala
na dno
"
alulra
"
o
rögzítse
a hullámlemezt.
perilice
, kako
je
5aprikazano
a na
Csatlakoztassa
tömlŒt
slici. .
csapra.
ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ò
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
+
vode
9
Cijev za
dovod
9 na
. slavinu.
priãvrstite
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚Ë Ï‡ÍÛ˜Ë (ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓ‚ÚÓ̇ ÒÚ‡Ë
χÍÛ˜Ë).
HA
spajanje
új .
Zakészüléket
perilice
na
9
kellkoristite
tömlŒgarnitúrával
a
vodovodnu
mreÏu
set
vízhálózatra
csatlakoztatni.
samo
novu
garnituru
cijevi.
.
A
régi cijevi
tömlŒgarnitúrákat
nem
Stare
nije
dobro
T
újra
set használni.
szabad
ponovno
koristiti.
. ..
ÇçàåÄçàÖ:
çÖ
éíÇÄêüâíÖ äêÄçÄ Ç
UWAGA:
íéáà
åéåÖçí.
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
èË·ÎËÊÂÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰Ó ÒÚÂ̇ڇ,
͇ÚÓ ‚ÌËχ‚‡Ú ‰‡ Ì Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú
˜ÛÔÍË ËÎË ÔËÚËÒ͇ÌËfl ̇ χÍÛ˜‡.
ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
‚Ó‰‡.
àÎË ÔÓ-‰Ó· ҂˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Ò
ÔÓÒÚÓflÌÂÌ Óڂ‰ÂÌ Í‡Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ Â Ò
ÔÓ-¯ËÓÍ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ ÚÓÁË Ì‡
χÍÛ˜‡ Ë Â Ì‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ Ì ÔÓ-χÎÍÓ
ÓÚ 50ÒÏ. Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í˂͇ڇ ÍÓflÚÓ Â
Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
Type 1
Type 2
UPOZORENJE:
FONTOS!
:
UWAGA:
SLAVINU JO· NE
NE
NYISSA
KI EZZEL
"
"(#
# %
NIE
ODKRËCAÇ
OTVARAJTE!
EGYIDEJÙLEG
A CSAPOT.
$
#)
JESZCZE
KRANU
Smjestite
perilicu a fal mellé.
Állítsa
a mosógépet
1
do
neposredno
zida. a Akassza
a
kifolyócsövet
kád
.odvodna
Obratite
pritisnuta.
peremére
úgy,
hogy
csΠne
K a
tekeredjen
vagy ne csavarodjon
meg.
, ’ Ennél
jobb .megoldás az, ha a
Odvodnu cijev
zatim
kifolyócsövet
olyan
fix elvezetŒ
obijesite
preko ruba kade.
nyílásra csatlakoztatja,
Znatno
je az
bolje
ako
unagyobb
amelynek
átmérŒje
!
vodovodnoj
instalaciji
a
kifolyócsŒ
átmérŒjénél,
és
legalább
50 stalni
cm
magasságban
predvidite
odvod,
koji
van.
mora
biti veçeg
promjera
, od
a 7 odvodnog
9 crijeva,
Használja
a postaviti
mellékelt
mıanyag
morate
ga
na visni
csŒtoldatot.
98 50
50 cm
n najmanje
od poda.
koristite
5. i!
Ako je potrebno,
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
BG
HR
EL
HU
çË‚ÂÎË‡ÈÚ χ¯Ë̇ڇ Ò Ô‰ÌËÚÂ
Í‡˜ÂÚ‡.
Koristite
4 noÏice
kako
állításához
4 bi
AL
gép vízszintbe
poravnali
4 lábat.
használja
aperilicu.
" #:
a)a)ᇂ˙ÚÂÚ „‡È͇ڇ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇ Á‡ ‰‡
a)
ÓÚ·ÎÓÍË‡Ú ‚ËÌÚ‡ ̇ Í‡˜ÂÚÓ.
a)
a)
Maticu
kojom
je priãvr‰çena
)Fordítsa
% el
az
a)
anyát
az nogica
oslobodite
tako da je
#
( óramutató
járásával
megegyezŒ
odgovarajuçim
kljuãem
(jobbra),
(
" irányban
odvijete
smjeru
kretanja
szabaddá
u%
.
hogy
váljon
kazaljki
na satu.
lábszabályozó
csavar.
b)b)ᇂ˙ÚÂÚ Í‡˜ÂÚÓ ‰Ó͇ÚÓ ÒÎÂÁÂ
ÔÓ-̇‰ÓÎÛ
ËÎË Ò ͇˜Ë ÔÓ-̇„ÓÂ
b)
‰Ó͇ÚÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Á‡Òڇ̠ڂ˙‰Ó
̇
b)ÔÓ‰‡.
c)c)ÅÎÓÍË‡ÈÚ Í‡˜ÂÚÓ Í‡ÚÓ
Á‡‚˙ÚËÚÂ
„‡È͇ڇ ‚ ÔÓÒÓ͇,
c)
Ó·‡Ú̇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇
‰Ó͇ÚÓ
ÔËÎÂÔÌ ‰Ó ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚÂ̇
c)
̇ χ¯Ë̇ڇ.
#) c)
Nakon
‰to
ste
zavr‰ili
Rögzítse
,
o
c)
a lábat
a megfelelŒ
poravnavanje,
nogicu
helyzetben
az
anya
óramutató
ponovno
priãvrstite
tako
ellentétes
#, "
da je
járásával
irányban
odgovarajuçim
kljuãem
# csavarásával,
" az neki
(balra)
amíg
priteÏete
uasmjeru
suprotnom
feszül
.
nem
gép aljának.
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ·ÛÚÓÌ˙Ú Â ‚ ÔÓÁˈËfl
◊OFF“ Ë ‚‡Ú‡Ú‡  Á‡Ú‚ÓÂ̇.
4 ( Provjerite
da"
su sviagumbi
Ügyeljen
arra,
hogy
ana
„KI”
gomb
poloÏaju
helyzetben
legyen,
és az ajtó
OFF "OFF"
odnosno
iskljuãeni
i
da
su
vrata
perilice
legyen
becsukva.
.
zatvorena.
ÇÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·.
Utaknite
u zidnu
Dugja
csatlakozódugót.
4 be
autikaã
!.
utiãnicu.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‰‡ Ò ÒÏÂÌË
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÊˈËÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò
ÒΉÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â/ÍÓ‰Ó‚Â:
:
FIGYELEM!
UPOZORENJE:
szükségessé
" atápkábel
Ha
válik
Ako
je neophodno
a
zamijeniti
az
cseréje,
akkor
vezetéket
glavni
elektriãni
kabel,
spojite
(
#,
alábbi
színek/kódok
szerint
kell
Ïice
prema
niÏe
navedenim
( #"
csatlakoztatni:
bojama/oznakama:
" " :
ëàç
– çìãÄ (N)
PLAVO
KÉK:
äÄîüÇ
– îÄáÄ (L)
− SMEDJE
- FAZA
(L) (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI
VEZETÉK
K
− (L)
ÎUTO/ZELENO
- UZEMLJENJE
( (L) )
Üöãíé-áÖãÖç – áÖåü (
)
B
C
NEUTRALNO (N)(N)
--NULLAVEZETÉK
SÁRGA-ZÖLD:
K − - FÖLDVEZETÉK
− $% ((
ëΉ ÏÓÌڇʇ, ÔÓÁˈËÓÌË‡ÈÚÂ
Û‰‡ ڇ͇, ˜Â ˘ÂÔÒ· ‰‡  ÎÂÒÌÓ
‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
A
") 2 # ,
b)
Nogicu
%(
okretanjem
"
b)
A
készülék
megemeléséhez
povisujete
tako
lesüllyesztéséhez
ili
snizujete
forgassa
vagy
dugo
dokamíg
sasvim
ne prijanja
#.
el
a lábat,
az stabilan
meg uz
pod.
nem áll a padlón.
))
,perilica
AMtelepítés
után
a készüléket
úgy
Nakon
namje‰tanja,
"Q
hogy
da
je
kell
beállítani,
a tako
mora
biti smje‰tena
uvijek
Qdostupan.
(
csatlakozódugó
hozzáférhetŒ
utikaã
!.
legyen.
11
BG
ROZDZIAÄ66
ëíêÄçàñÄ
HR
HU
EL
POGLAVLJE
6.
FEJEZET 66
K
CBF
H
G MD
N
P
ME
A
äéçíêéãçà Åìíéçà
OPIS
UPRAVLJAâKE
KEZELÃSZERVEK
PLOâE
Ñ˙Ê͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
Ruãica
"
&'vrata
*+'
Ajtófogantyú
A
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Svjetlo&&'
pokrenutog
programa
,
Program
kezdete lámpa
*#--'
B
ÅÛÚÓÌ “ÒÚ‡Ú”
Tipka start/pauza
Start/Szünet
Gomb
K,-* &&'
Tipka Aquaplus
Aquaplus
gomb
. Aquaplus
Tipka za
hladno
pranje
Hideg
mosás
gomb
.
*.,-'
- / +
C
D
E
ÅÛÚÓÌ “ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú”
Tipka za1,&&'
odgodu
Késleltetett
indításpoãetka
gomb
.
pranja
F
ê„Û·ÚÓ Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
Tipka za*.#'
pode‰avanje
brzine
„Centrifugálási
sebesség”
.
57
centrifugiranja
gomb
,8-
G
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
“Digitalni”
ekran
Digitális
kijelzŒ
;&5
1+&
H
à̉Ë͇ÚÓË Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
Svjetlosni pokazatelji
tipki
Nyomógombok
jelzŒlámpái
<='
.,'
*.7
M
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á‡ ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÔÓÁˈËfl
OFF (ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
programatora
s
AGumb
mosóprogramok
kapcsolóóra*.#='
*#--7
-
poloÏajem
OFF (iskljuãeno)
beállító
gombja,
„KI” helyzet
1=&
OFF.
N
ÅÛÚÓÌ “Aquaplus”
ÅÛÚÓÌ ◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
12
Ladica
sredstava
za pranje
Mosószertároló
fiók
, *,*/
P
BG
HR
HU
EL
éèàëÄçàÖ çÄ
äéçíêéãçàíÖ Åìíéçà
OPIS
KONTROLA
A
2 KEZELÃSZERVEK
#
"
ISMERTETÉSE
ÑêöÜäÄ áÄ éíÇÄêüçÖ çÄ
ÇêÄíÄíÄ
RUâICA
VRATA
" &'
*+'
AJTÓFOGANTYÚ
Az otvorite
ajtó nyitásához
nyomja meg
Da
vrata pritisnite
a2
fogantyú
lévŒ zasun
strani
na unutra‰njoj
belsejében
gombot.
ruãice
vrata.
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ‡ ̇ÏË‡˘ Ò ÓÚ
‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
UWAGA:
UWAGA:
URZÅDZENIE
URZÅDZENIE
JEST
ÇÄÜçé: JEST
WYPOSAÃONE
W
WYPOSAÃONE
W
ëèÖñàÄãÖç åÖïÄçàáöå
SPECJALNY
SYSTEM
SPECJALNY
SYSTEM
ÇöáèêÖèüíëíÇÄ
ZABEZPIECZAJÅCY,
ZABEZPIECZAJÅCY,
KTÓRY
éíÇÄêüçÖíé çÄ KTÓRY
ZAPOBIEGA
ZAPOBIEGA
ÇêÄíÄíÄ
ÇÖÑçÄÉÄ
ëãÖÑ
NATYCHMIASTOWEMU
NATYCHMIASTOWEMU
äêÄü çÄ èêÄçÖíé.
ëãÖÑ
OTWARCIU
DRZWICZEK
OTWARCIU
DRZWICZEK TUZ
TUZ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
PO
ZAKOÑCZENIU
PRANIA,
PO
ZAKOÑCZENIU
PRANIA,
íêüÅÇÄ
ÑÄ
àáóÄäÄíÖ
2
PO
JEGO
ZATRZYMANIU
LUB
PO
JEGO èêÖÑà
ZATRZYMANIU
LUB
åàçìíà
ÑÄ
PO ZAKOÑCZENIU
ZAKOÑCZENIU
PO
åéÜÖíÖ ÑÄPRZED
éíÇéêàíÖ
WIROWANIA.
WIROWANIA.
PRZED
ÇêÄíÄíÄ.
OTWARCIEM
DRZWICZEK
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY
NALEÃY ODCZEKAÇ
ODCZEKAÇ
22 MINUTY
MINUTY
àçÑàäÄíéê áÄ çÄóÄãé çÄ
èêéÉêÄåÄíÄ
à̉Ë͇ÚÓ‡ ˘Â Ò‚ÂÚÌ ÔË
̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓÌ START.
A
2 min.
: −
ZNAâAJNO:
FONTOS!
IMA
PERILICA
UGRADJENU
AK
MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
POSEBNU
SIGURNOSNU
VÉGÉN
EGY
SPECIÁLIS
NAPRAVU
KOJA SPRIJEâAVA
BIZTONSÁGI
?
OTVARANJE
VRATA
ODMAH
BERENDEZÉS
% PO
ZAVR·ETKU
AKADÁLYOZZA
MEG AZ
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
AJTÓ
KINYITÁSÁT.
NAKON
·TO K
A CENTRIFUGÁLÁS
; . ZAVR·I
CENTRIFUGIRANJE
BEFEJEZÉSEKOR
JO·
OKO
PRIâEKAJTE
2
VÁRJON
2 PERCET
;
NEGO AZ
MINUTE
PRIJE
AJTÓ
KINYITÁSA
ELÃTT.
2
OTVORITE VRATA.
? .
PROGRAM
KEZDETE LÁMPA
SVJETLO
$" POKRENUTOG
KK"
PROGRAMA
'#
Ez
a svjetlo
lámpa
a START
gomb
Ovo
se ukljuãiti
çe
kada
pritisnete
START.
lenyomásakor
gyullad
ki.
tipku
START.
B
13
BG
Åìíéç ëíÄêí
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
TIPKA
START
START/SZÜNET
K
KK GOMB
(START)
Pritisnite
da pokrenete
A
kiválasztott
ciklus
odabrani
pranja.
2
ciklus
meg
beindításához
nyomja
a
gombot.
.
ÇçàåÄçàÖ:
äéÉÄíé çÄíàëçÖíÖ
ÅìíéçÄ áÄ èìëäÄçÖ
START èÖêÄãçÄíÄ
åÄòàçÄ çÖ áÄèéóÇÄ ÑÄ
àáèöãçüÇÄ ñàäöãÄ
ÇÖÑçÄÉÄ, Ä ëöë
áÄÅÄÇüçÖ ëãÖÑ çüäéãäé
ëÖäìçÑà.
&-7&: 5/
* ,-*
ZNAâAJNO:
MEGJEGYZÉS:
&&'
&
NAKON
·TO(START),
PRITISNETE
A START
GOMB ,,
-*
TIPKU
START,
LENYOMÁSAKOR
PERILICI
JE-
POTREBNO
ELTELIK NÉHÁNY
<,+.*
# NEKOLIKO
PERC
A
GÉP
B. DA ZAPOâNE
TRENUTAKA
ELÃTT.
SBEINDULÁSA
RADOM.
èÓÏfl̇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒΉ ͇ÚÓ
 Á‡ÔӘ̇ΠˆËÍ˙· (Ô‡ÛÁ‡)
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ò ÒÔ ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ˆËÍ˙· Á‡ Ô‡Ì ͇ÚÓ Á‡‰˙ÊËÚÂ
̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
ÓÍÓÎÓ ‰‚ ÒÂÍÛ̉Ë. äÓ„‡ÚÓ
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Ô‡ÛÁ‡ ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚ Ë̉Ë͇ÚÓË Ì‡
·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË, ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ
ÓÚ ˆËÍ˙· ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ë Á‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÏË„‡Ú.
ë‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ “Ë̉Ë͇ÚÓ
Á‡ ·ÎÓÍË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡” ÓÒÚ‡‚‡ ‰‡
Ò‚ÂÚË ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË. ÇË ˘Â
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡ ‰‚‡
ÒΉ ͇ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ
Á‡„‡ÒÌÂ. ᇠ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡.
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ú˙͇ÌË, ËÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
‰‚ ÏËÌÛÚË, ‰Ó͇ÚÓ Á‡˘ËÚÌËfl
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÓÚÍβ˜Ë ‚‡Ú‡Ú‡.
ÑÓ·‡‚ÂÚ ËÎË ËÁ‚‡‰ÂÚ Ú˙͇ÌËÚÂ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START.
èêÖäöëÇÄçÖ çÄ èêéÉêÄåÄíÄ
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Á‡‚˙ÚÂÚ ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
(“OFF”). ëΉ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡
‡Á΢̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÔÛÒÌÂÚ ‚
‡·ÓÚ‡ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ڇ͇ ͇ÚÓ
 ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-„ÓÂ.
14
HR
HU
EL
..D' RADNIH
' *.#='
MIJENJANJE
POSTAVKI
A BEÁLLÍTÁS
5/
=
#*&1 NAKON
POKRETANJA
MEGVÁLTOZTATÁSA
A
PROGRAMA
*+#-- PRANJA
(PAUSE)(PAUZA)
PROGRAM
BEINDÍTÁSA
Pritisnite
drÏite
tipku
2
i
UTÁN
(SZÜNET)
“START/PAUSE”
na oko
"START/PAUSE"
2 Nyomja
másodpercig
sekunde,
pokazatelji
le,
2svjetlosni
és 2 −
tartsa lenyomva
opcijskih
tipki
çeatreptati
a „START/SZÜNET”
gombot.
pokazatelj
preostalog
( Az
opciógombokon
villogóda
lámpák
vremena
çe prikazati
je
és
a
hátralévŒ
idŒt
jelzŒ
lámpa
perilica
privremeno
−
azt mutatja,
hogy
zaustavljena,
podesite
"
a gép
prema
mıködése
szünetel.
Szükség
potrebi
i pritisnite
ponovno
szerint
állítsa be a gépet,
és a
tipku
“START/PAUSE”
da
"START/PAUSE"
lámpák villogásának
törléséhez
poni‰tite
treptanje
svjetla.
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET”
.
gombot.
Ako tijekom pranja Ïelite
3 iliizvaditi
rublje,
dodati
,
dvije
minute
priãekajte
oko
(START) .
kako
bi sigurnosni
ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
)
Ha a mosás
Nako
‰to
ste közben
to
izveli,
zatvorite
ruhadarabokat
szeretne
#pritisnite
betenni
i
vrata,
tipku
START
vagy
kivenni
a
gépbŒl,
várjon
çe
nastaviti
, 2
perilica
s radom
percig,
amíg
a
biztonsági
2
(
od toãke gdje je bila
berendezés
" oldja
az
. ajtó
zaustavljena.
rögzítését.
+
( , A
mıvelet (START).
elvégzéseután
csukja
ajtót,
le a
be
az
nyomja
START
és a
gombot,
gép
.
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
A PROGRAM
TÖRLÉSE
K
%
Da
poni‰tite
trenutni
program
$ postavite
gumb za
pranja,
A program
törléséhez
állítsa a
izbor
na poloÏaj
3
programa
(
választógombot
a KI helyzetbe.
“OFF”.
,
Válasszon
egy
másik
Odaberite
program
drugi
OFF.
programot.
pranja.
)
# Állítsa
vissza
a
programválasztó
Ponovno
postavite
gumb za
.
gombot
a KI helyzetbe.
izbor
programa
)
na poloÏaj
“OFF”.
" OFF.
C
BG
HR
EL
HU
éÔˆËËÚ Í˙Ï ÓÒÌӂ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ô‡Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·Ë‡ÌË
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË ·ÛÚÓ̇
ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡ “START”.
Opcijske
tipke potrebno
je
*='
.,#'−
Az
opciógombokat
a START
*.#='
(*G'
na
odabrati
prijepritiska
gomb
lenyomása
elŒtt
kell
tipku
START.*.) *=* kiválasztani.
*.#/−#*&1/
Åìíéç îìçäñàü “AQUAPLUS”
TIPKA “AQUAPLUS”
K "AQUAPLUS
“AQUAPLUS”
GOMB "
Å·„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ
Sensor activa  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Í‡ÚÓ ÒÂ
̇ÚËÒÌÂ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ ·ÛÚÓ̇
“Aquaplus” ‰‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌË ˆËÍ˙Î Ò˙Ò
ÒÔˆËÙ˘ÌÓ ËÁÔË‡Ì Á‡
ËÁ‰˙ÊÎË‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË ÔÓ ÚËÔ
Ú˙͇ÌË. àÁÔË‡ÌÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂχıÌ ‚Òfl͇Í˙‚ ÓÒÚ‡Ú˙Í ÓÚ
ÔÂËÎÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË Ë
ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ÔÓ„ËÊËÚ Á‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ÍÓʇ ̇
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎfl ÍÓflÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò˙Ò ‚·Í̇ڇ ̇ Ú˙͇ÌËÚÂ.
ÑÓ·‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ÔË Ô‡ÌÂÚÓ Í‡ÍÚÓ
Ë ÛÒËÎÂÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ Ò ÏÂʉËÌÌË
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë ˜ËÒÚÓ Ô‡Ì ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·Í̇ÚÓ. ᇠ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë
ÓÔÚËχÎÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÔË Ô‡ÌÂÚÓ
Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ÔÂÁ
Ú‡ÁË Ù‡Á‡ ̇ ˆËÍ˙· „‡‡ÌÚË‡
‰ÌÓ Ë‰Â‡ÎÌÓ ‡ÁÚ‚‡flÌ ̇
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú. äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ ÔÓ Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ ˜Â ‰‡
Ò ÔÂχıÌ‡Ú ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ÒÎÂ‰Ë ÓÚ
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú ÓÚ ‚·Í̇ڇ ̇
Ú˙͇ÌÚ‡. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ÒÔˆˇÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂ̇ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ë
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÍÓÊË ÔË ÍÓËÚÓ ‰‡ÊÂ
Ë ÏËÌËχÎÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡Ú˙Í
̇ ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌË ËÎË
‡ÎÂ„ËË. ë˙˘Ó ڇ͇ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Á‡
ËÁÔË‡Ì ̇ ‰ÂÚÒÍË ‰ÂıË, Ë Á‡
‰ÂÎË͇ÚÌÓ Ô‡Ì ‚ Ú‡È-Ó·˘Ëfl
ÒÎÛ˜‡È ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ËÁÔË‡Ì ̇
Ú˙͇ÌË ÚËÔ „˙·‡ ˜ËËÚÓ ‚·Í̇ ËχÚ
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂËÎÌËfl
ÔÂÔ‡‡Ú. ᇠ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË Ì‡È‰Ó·ÓÚÓ ËÁÔË‡Ì ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl Â
‚Ë̇„Ë ‡ÍÚ˂̇ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ë
‚˙ÎÌÂÌË Ú˙͇ÌË.
Pritiskom na ovu tipku moÏete
2 új
(Sensor
System
Az
aktivirati poseban novi ciklus
köszönhetŒen
rendszernek
pranja za programe pranja
"
ennek
a gombnak
a
rublja postojanih boja i
(Mix and
lenyomásával
egyWash)
speciális, új
mije‰anih tkanina,
és a
ciklust
aktiválhat
a Színtartó
zahvaljujuçi novom Sustavu
Sensorprogramban.
System. ' Ez
Kevert
anyagok
Senzora.
opció
#
! #
az
gyengéden
kezeli a és a
ruhaszálakat
ruhát.
viselŒk
Ova opcija s posebnom
* #bŒrét.
finom
paÏnjom postupa s vlaknima
ruha
nagyobb
A
mosása
sokkal
odjeçe a idealna je i za
történik,
mennyiségı
vízben
osobe s osjetljivom koÏom.
és
ezáltal
tökéletesen
tiszta
# ruhát
kapunk;
kiöblített
ehhez
Rublje se pere u znatno veçoj
párosul
még
a dob .
forgási
koliãini vode a zajedno s
mıködése,
ciklusainak
kombinált
novim kombiniranim
( a víz
ahol
betöltésére
és
djelovanjem okretanja bubnja
kerül
", ürítésére
i vi‰ekratnim punjenjem i
sor.
A ruhában
lévŒ víz
praÏnjenjem vode dobiva se
megnövekszik,
.
mennyisége
ígya
savr‰eno isprano i oprano
tökéletesen
mosószer
kioldódik,
rublje.
tisztítást
"
ami
hatékony
" A
az
eredményez.
vízmennyiség
Koliãina vode u pranju je
"közben
is
öblítés
megnövekszik,
poveçana tako da je
a mosószernyomok
" #is".
így
deterdÏent u potpunosti
' a távoznak
otopljen ãime je osigurano
(
szövetszálak
közül. vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
és
Ezt
a funkciót
finom
érzékeny
Koliãina vode poveçana je i
" bŒrı
emberek
számára
tijekom postupka ispiranja
terveztük,
akiknél
tako da su iz rublja u
a
legkisebb
mosószermaradvány
potpunosti uklonjeni svi ostaci
.
is
bŒrirritációt
vagy allergiát
deterdÏenta. Ova funkcija
okozhat.
posebno je namijenjena
a gyermekruhák
Ezt
funkciót
és
osobama s osjetljivom koÏom
"
finom
szálú anyagok
esetében,
koje mogu biti osjetljive i na
(,
törülközŒanyagoknál
vagy
olyan
najmanje ostatke
#
alkalmazni,
#amelyek
is
célszerı
deterdÏenta u rublju.
"
szövetszálai
nagyobb
Ovu funkciju posebno
mosószert
" #nyelnek
"
mennyiségı
preporuãujemo za pranje
el. #
djeãje odjeçe, osjetljivih
legjobb
teljesítmény
A
mosási
tkanina opçenito ili odjeçu i
érdekében
.
biztosítása
ez a
predmete od frotira ãija
3 #
funkció
mindig aktiválvavan a
vlakna inaãe upijaju veçu
Finom
és a Gyapjú/kézi
mosás koliãinu deterdÏenta.
" esetében.
programok
Kako bi osigurali najbolji
" " uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
* *&- , *.,
D
15
BG
HR
EL
HU
Åìíéç
◊ëíìÑÖçé
PRZYCISK
PRANIAèêÄçÖ“
PRZYCISK
PRANIA
““ NA
NA ZIMNO”
ZIMNO”
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ËχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ô‡Ì Ò˙Ò
ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡, ·ÂÁ
ÚÓ‚‡ ‰‡ Ó͇Á‚‡ ‚ÎËflÌË ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (ÌË‚Ó Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ë ‰.).
ᇂÂÒË, χÎÍË ÔÓ‰Ó‚Ë Ì‡ÒÚËÎÍË, ˙˜ÌÓ
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁÔ‡ÌË ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ú‡ÁË ÌÓ‚‡
ÙÛÌ͈Ëfl.
TIPKA
HLADNO
*+
*,PRANJE
- GOMB
/ - 0
“HIDEG
MOSÁS”
1
Åìíéç ◊éíãéÜÖç ëíÄêí“
Tipka
“ODGODA
POâETKA
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS”
GOMB
K#
PRANJA” #
"'"
KK"
Ova
tipka
omoguçuje
da
Ez a gomb
a mosási
ciklus odgodu
predprogramirate
elŒzetes
beprogramozását
7
pranja
do
9
poãetka
ciklusaezáltal
24
teszi
lehetŒvé,
9
a ciklus
sata.
kezdete
legfeljebb
24
órával
poãetak
24 .
Da
odgodite
pranja,
késleltethetŒ.
kako
slijedi:
postupite
Az
indításÏeljeni
késleltetése
az
Podesite
program
alábbi
eljárással
végezhetŒ
:
pranja.
el: Állítsa
be
aza
kívánt
!
7
.
Pritisnite
tipku
odgodu
programot.
Az aktiváláshoz
poãetka
jednom
da7je
0
pranja
5
nyomja
le(na
egyszer
ekranu
çe
aktivirate
7
a(gombot
5 se
(h00 felirat
jelenik
a
prikazati
oznaka
h00
) h00)
meg
i zatim
kijelzŒn),
pedig
ponovno
pritisnite
da
majd
7
tipku
nyomja
meg
ismét
az 1 órás
vrijeme
odgode
podesite
7
1
na 1
késleltetés
beállításához
sat
ekranu
çe
prikazati
(
5((na
h01
se
).(h01
'
felirat
jelenik
meg a pritiskom
kijelzŒn).
oznaka
h01);svakim
Az
elŒre
beállított
késleltetési
na
vrijeme odgode
tipku
7
1
idŒ
gomb
minden
egyes
poveçat
çe se
za 1sat,
sve
a
5
dok
se
na
ekranu
prikaÏe
lenyomásakor
1
órával
, ne
5 oznaka
h24,
od
te
toãke
növekszik
mindaddig,
amíg
a
h24,
pritiskom
tipku
h24
felirat
jelenik
ponovnim
meg
na a
.
vrijeme
vratiti
kijelzŒn.odgode
A gomb
ebben
a
!
çe
se
na
poloÏaj
nula.
helyzetben
történŒ
"START/PAUSE"
(
Potvrdite
pode‰avanje
lenyomásával
a késleltetett
pritiskom
na tipku
indítás
ismét
nullára
áll vissza.
).
'
5
“START/PAUSE”
(svjetla
na
Nyugtázza
a beállítást
a
ekranu
poãet
çe
treptati).
gomb
7
„START/SZÜNET”
Zapoãet
çe odbrojavanje
7
.
lenyomásával
(a
kijelzŒn
lévŒ
vremenai kada
zavr‰i
program
4
kezd).
lámpapokrenut
villogni
pranja
çe
se 7 a
MegkezdŒdik
automatski.
visszaszámlálás,
amelynek
7:
befejezŒdésekor
a program
Da
poni‰tite pode‰enu
0
poãetka
elindul.
odgodu
pranja,
automatikusan
7 kako
5 , postupite
slijedi:
i drÏite
5 indítás
tipku
na
A
késleltetett
az
Pritisnite
5 7
7
.
alábbi
módon
törölhetŒ:
sekundi,
sve
dok
se na ekranu
+
le,postavke
Nyomja
és
5 másodpercig
ne
prikaÏu
7
tartsa lenyomva
a gombot,
odabranog
programa.
na
tipku
amíg
a
kijelzŒ
a kiválasztott
Od
te,
toãke
pritiskom
"START/PAUSE",
program
beállításait
mutatja.
“START/PAUSE”
moguçe
je
7
Ebben a fázisban
pokrenuti
prethodno odabrani
OFF
poni‰titi
elŒzŒleg
program
ili ga
tako da
beindítható
az
5
gumb
za
odabir
programa
kiválasztott program
a
7
. poloÏaj
postavite
na
OFF.
„START/SZÜNET”
gomb
Nakon
toga moÏete
lenyomásával,
vagyodabrati
neki
drugi a
program
pranja.
törölhetŒ
folyamat
a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
Á‡·‡‚fl ÒÚ‡Ú‡ Á‡ ÔÛÒ͇Ì ‚ ‡·ÓÚ‡
̇ ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ Ò ‰Ó 24 ˜‡Ò‡.
àÁÔ˙ÎÌÂÚ ÒΉ̇ڇ Ôӈ‰Û‡:
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ô‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú Â‰ËÌ Ô˙Ú Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ (Ë̉Ë͇ÚÓ‡ h00 ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl). ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú Ò Â‰ËÌ ˜‡Ò
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡ h01 ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl). èË ‚ÒflÍÓ ÒΉ‚‡˘Ó
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Û‚Â΢‡‚‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú Ò 1 ˜‡Ò. äÓ„‡ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚Ë h24 Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒÚ‡ÚË‡Ú ÓÚ̇˜‡ÎÓ.
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË Ê·ÌÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START/PAUSE Á‡
‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡).
凯Ë̇ڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÚ‡ÚË‡
ÓÚ·Ófl‚‡Ì ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÒÚ‡ÚË‡ ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‡ÌÛÎË‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡ ‚ ÒΉÌËfl ‰:
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë ‡Á‰˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú Á‡ ÓÍÓÎÓ 5 ÒÂÍÛ̉Ë
‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚flÚ
̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START/PAUSE
ËÎË ‰‡ ‡ÌÛÎË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ͇ÚÓ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ‚ ÔÓÁˈËfl
OFF. ëΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
16
Pritiskom
na ovu
tipku moguçe
Ezt a gombot
lenyomva
minden
E
je
svaki program
pretvoriti u
programot
0
hideg
,
hladno
pranje,
bez
mijenjanja
mosóprogrammá
alakíthatunk
át
9
9
ostalih
karakteristika
(razina
a
többi
jellemzŒ
(vízszint,
9
, vode,
vrijeme,
ritam
idŒtartam, ritmus stb.)pranja,
itd...).
megváltoztatása
nélkül. az
manje
eszköznek
sagove,
ruãno
Zavjese,
Ebben
új
izradjene
osjetljive
tkanine
( 9,i
köszönhetŒen
biztonságosan
odjeçu
nepostojanih
v
a függönyök,
, boja
a moshatók
moÏete
sigurno
prati
kisméretı
szŒnyegek,
a finom
, ...).
1 9
zahvaljujuçi
ovoj
novoj
kézi szŒttesek,
a nem
9
, és
7színes
moguçnosti.
ruhadarabok.
5
, 7
,
, 9
F
BG
Åìíéç “ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
î‡Á‡Ú‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ Â
ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇ ‰ÌÓ
‰Ó·Ó ÒÛ¯ÂÌÂ Ë ‚‡¯Ëfl ÏÓ‰ÂÎ
ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò
„ÓÎflχ „˙‚͇‚ÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl
Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‚Ò˘ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl.
ç‡ÚËÒ͇ÈÍË ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ̇χÎËÚ χÍÒËχÎ̇ڇ
‚˙ÁÏÓÊ̇ ÒÍÓÓÒÚ Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ‰Ó ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‰‡ ̇ÚËÒ͇Ú ·ÛÚÓ̇ ‰Ó͇ÚÓ
‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡
ÒÍÓÓÒÚ.
ᇠ‰‡ Ò Ô‰ԇÁflÚ Ú˙͇ÌËÚ Ì Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ۂÂ΢Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇‰ Ú‡ÁË ÍÓflÚÓ ÒÂ
ËÁ‚‰ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇
ËÁ·Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚Ë̇„Ë ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌfl
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ·ÂÁ
‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò ÒÔË‡
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Ô‡ÛÁ‡.
Uwaga
áÄÅÖãÖÜäÄ:
pralka
wyposaãona
jest
íÄáà
åÄòàçÄ
Ö
w elektroniczny
ëçÄÅÑÖçÄ
ëöë ukäad
kontroli prëdkoéci
ëèÖñàÄãçé
ìëíêéâëíÇé,
wirowania
äéÖíé
èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
zapobiegajåcy nie çÄ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
r wnomiernemu
rozäoã
èêÄçÖíé
Ääé íé çÖ
Ö
eniu sië bieliznyíéÇÄ
w
ÅÄãÄçëàêÄçé.
bëbnie. dziëki
temu
çÄåÄãüÇÄ
òìåÄ
à
zmniejsza siëàgäoénoéç i
ÇàÅêÄñààíÖ
wibracje pralki
a w çÄ
ìÑöãÜÄÇÄ
ÜàÇéíÄ
konsekwencji
wydäuãa jej
ÇÄòÄíÄ
åÄòàçÄ.
ãywotnoéç.
HR
HU
EL
K ZAPODE·AVANJE
$
%
TIPKA
„CENTRIFUGÁLÁSI
;
GOMB
BRZINE
CENTRIFUGE
SEBESSÉG”
K a centrifugálás
vrlo
%
Ciklus
centrifugiranja
jea
Fontos,
hogy
ukloni
#
vaÏan
da
se iz rublja
textíliák
károsítása
nélkül
minél
jevizet
vi‰e
moguçe
bez
‰to
vode
több
seo‰tete
#
"
da
tkanine.
Brzina
vonjon
ki
a ruhákból.
A gép
#.
centrifuge
moÏe
se podesiti
centrifugálási
sebességét
saját
%
tako
da
odgovara
va‰im
igényeinek
( potrebama.
ovu
megfelelŒen
be.na
állíthatja
Pritiskom
.
tipku
A
gomb
lenyomásával
2
(moguçe
je
smanjiti
najveçu
brzinu
centrifuge
a csökkenthetŒ
maximális
(
a
%
ako
Ïelite
centrifugiranje
se
sebesség,
akarja,
és
ha
(
"
i u potpunosti
iskljuãiti.
amoÏe
centrifugázási
ciklus
törölhetŒ.
.
Da
pokrenete
A
ismételt
3 centrifugálás
ponovno
elegendŒ
% ciklus
centrifugiranja
aktiválásához
!
da
dovoljno
pritisnete
lenyomni
ajegombot,
amíg
éri
dok
postignete
kívánt
tipku
ne
el
nemsve
abeállítani
%
Ïeljenu brzinu. Kako nebi
centrifuga-sebességet.
anyagok
tkanine,
o‰tetili
brzinu
Az
kímélése
$ *511
- *1
centrifuge
nije
érdekében
a moguçe
5
7
,5-7
podesiti
iznad
brzine
koja az
je
programválasztás
közben
' < -*
*.=B
automatski
pode‰ena
prema
automatikusan
-#./& *+ & ,+-
odabranom
programu
megengedhetŒ
érték
fölé nem
*.#-=& *+
*.,
pranja.
Brzinu
centrifuge
növelhetŒ
a fordulatszám.
' /&
,8-'.
G
moguçe
je fordulatszáma
promijeniti u
A
centrifuga
svakom
to bez
bármikor
módosítható,
akár
) # trenutku
i a
privremenog
zaustavljanja
gép
leállítása
%
perilica
rublja
nélkül
is.
(pauza).
" " .
MEGJEGYZÉS:
H:
A HMEI%
GÉP SPECIÁLIS
H Y KEYH EINAI
ZNAâAJNO:
PERILICA JE
ELEKTRONIKUS
E?OI MENHPOSEBNIM
ME
EIIKO
OPREMLJENA
BERENDEZÉSSEL
VAN
HEKTPONIKO
AI
HTHPIO
ELEKTRONSKIM
UREDJAJEM
FELSZERELVE,
AMELY
OY AOTPEEI
THNRUBLJE
KOJI
SPREâAVA DA
MEGAKADÁLYOZZA
A
EKTEE H TOY KYKOY
PRI
CIKLUSU
CENTRIFUGÁLÁST,
A
TI;IMATO AN TAHA
POYXA
CENTRIFUGIRANJA
BERAKOTT
RUHAADAG
TO TYMANO
EN EINAI
POREMETI
RAVNOTEÎU.
TO
EGYENETLENÜL
OSZLIK EL.
OMOIOMOPA
SPRIJEâAVA
RADNU
EZÁLTAL
CSÖKKEN
A BUKU
GÉP I
KATANEMHMENA.
AYTO
VIBRACIJU
PERILICE
ÁLTAL
KELTETT
ÉS I TAKO
AOTPEEI
TOZAJ
OPYBO
KAI
AKO
PRODUÎUJE
VIBRÁCIÓ,
ÉS KAIRADNI
TI ONH
EI
VIJEK
TRAJANJA
VA·E
MEGHOSSZABBODIK
A
E?A AIZEI
ME$AYTEPH
PERILICE.
MOSÓGÉP
ÉLETTARTAMA
IS.
IAPKEIA Z%H
TH
Y KEYH .
1717
BG
HR
HU
EL
ÑàÉàíÄãÖç ÑàëèãÖâ
à̉Ë͇ÚÓËÚ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÇË ‰‡‚‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‰‡
ÔÓÒΉfl‚‡Ú ÚÂÍÛ˘Ëfl ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡
χ¯Ë̇ڇ.
“DIGITALNI”
EKRAN
;
K DIGITÁLIS
KIJELZÃ
Sustav
pokazatelja
A kijelzŒ
rendszer na ekranu
omoguçuje
Vam
stalni
uvid u
6
folyamatosan
tájékoztatást
podatke
o stanju
ad
a gép
aktuális
helyzetérŒl.
perilice:
(
" 1) ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡, χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
„ÛÎË‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡. èË
‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇,
̇χÎfl‚‡Ú 100 Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
åËÌËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÍÓflÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ  400 Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
1)
BRZINA
CENTRIFUGE
1)*'L1**'
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG
1)
*J60IH
Nakon
‰to stekiválasztása
program
A
program
után
odabrali
dozvoljena
,
pranja,
najveça
az adott
programhoz
brzina
centrifuge
za
taj
program
maximális
megengedett
#(çe
sena
prikazat
ekranu.
centrifugálási
sebesség
#!
Svakim
pritiskom
na tipku
jelenik
meg
a
kijelzŒn.
Aza "
. 2 (
çe
sesmanjiti
centrifugu,
brzina
centrifuga-gomb
#(
Najmanja
( minden
za
100
o/min.
egyes
100lenyomásával
rpm
centrifuge
#.100
6 je
moguça
brzina
fordulat/perc
értékkel
#(
400
o/min;
a
moguçe
je i csökkenthetŒ
a
centrifugálási
400
rpm, iskljuãiti
centrifugu
potpuno
sebesség.
A megengedett
(
#
% )
ponovnim
na(tipku.
minimális pritiskom
centrifugálási
( 400
fordulat/perc,
sebesség
" a
#(.
de
centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
2) à̉Ë͇ÚÓ éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú
à̉Ë͇ÚÓ‡ Ò‚ÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
2)
SVJETLO
ODGODE
POâETKA
2)Z1LHD'
KÉSLELTETETT
INDÍTÁS
2)
)*'LJ
PRANJA
LÁMPA
6H6Z63
)H
)H'J[
Ovo
svjetlo
trepti
kada
késleltetett
indítás je
A
odgoda
pode‰ena
poãetka
beállításakor
ez
a lámpa
.
pranja.
villog.
3) à̉Ë͇ÚÓ˙Ú "á‡Íβ˜Â̇ ‚‡Ú‡"
Ò‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ̇Ô˙ÎÌÓ
Á‡Ú‚ÓÂ̇ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â
ÇäãûóÖçé.
äÓ„‡ÚÓ Â Ì‡ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ ëíÄêí ̇
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ÔË Á‡Ú‚ÓÂ̇
‚‡Ú‡, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â ÏË„‡
ËÏÔÛÎÒÌÓ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡
Ò‚ÂÚË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì  Á‡Ú‚ÓÂ̇
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡
ÔÂÒ‚ÂÚ‚‡.
ëÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ô‰ԇÁ‚‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ
ÓÚ‚‡flÌ ‚‰̇„‡ ÒΉ Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·.
àÁ˜‡Í‚‡ Ò 2 ÏËÌÛÚË ÒΉ
Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇ ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ
‰Ó͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ á‡Íβ˜Â̇
‚‡Ú‡Ú‡ Û„‡Ò‚‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË
‚‡Ú‡Ú‡ Ç Í‡fl ̇ ˆËÍ˙· ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ OFF ÓÚ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ̇
ÔÓ„‡ÏË.
KZ)D\I
)H
3)
SVJETLOSNI
POKAZATELJ
3)Z1LHD'
AJTÓZÁR
JELZÃLÁMPA
26J*'
"ZAKLJUâANIH"
Az „ajtó zárva” VRATA
jelzŒlámpa
akkor
világít,
pokazatelj
Svjetlosni
ha az ajtó
"
"
2
"svjetli
"zakljuãanih
vrata"
kada
teljesen
zárva
van,
és a gép
„BE”
zatvorena
su
vrata
potpuno
a
van
kapcsolva.
van,
se
perilica
je ukljuãena.
Ako
Ha az ajtó
zárva
a START
6Hpokrene
( ).
perilica
(pritisak na
gomb
lenyomásakor
+
s zatvorenim
a
tipku
START)
jelzŒlámpa
egy pillanatra
(START)
vratima
pokazatelj
felvillan,
majd
égve
svjetlosni
, marad.
çe
tren
zatreptati
Hana
az ajtó
nincs zárva,
a a nakon
toga
svjetliti.
jelzŒlámpa
tovább
villog.
çe
Ako
vrata
nisu ispravno
ciklus
befejezése
után egy
A
.
zatvorena
svjetlosni
speciális
biztonsági
& *+
< . &
pokazatelj
çeakadályozza
neprekidno
berendezés
<
.,
1 ,
treptati.
"".
meg
az ajtó azonnali
Perilica
ugradjenu
$
ima
kinyitását.
#
sigurnosnu
posebnu
napravu
A mosás
befejezése
és
az
"
koja
spreãava
otvaranje
„ajtó
zárva”
jelzŒlámpa
zavr‰etku
.
vrata
odmah
kialvása
után po
várjon
2
2percet,
pranja.
2 ciklusa
Nakon
‰toaz
mielŒtt
kinyitná
, "
zavr‰i
ciklus
pranja
priãekajte
ajtót.
A ciklus
végén
fordítsa
a
prije
"
oko
2 minute
nego
programválasztó
gombot
"
2perilice,
" otvorite
vrata
helyzetbe.
a „KI”
da
takodjer
priãekajte
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
Nakon zavr‰etka ciklusa
pranja gumb programatora
okrenite na poloÏaj OFF.
18
H
4
3
2
1
BG
HR
HU
EL
4) èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡, ̇
‰ËÒÔÎÂfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ÍÓflÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁ·‡ÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË.
ëΉ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÇË ˘Â ·˙‰Â ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
ì‰˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Í‡ÎÍÛÎË‡
Í‡ÈÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ‰ÌÓ
Òڇ̉‡ÚÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ. èÓ ‚ÂÏÂ
̇ ˆËÍ˙·  ‚˙ÁÏÓÊ̇ ÔÓÏfl̇ ̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ô‡ÌÂÚÓ.
4)
SVJETLO
TRAJANJA
4)\D'JK)D'
CIKLUSIDÃTARTAM
4)
K1KZ61 CIKLUSA
2Z1
PRANJA
A program
a
+
kiválasztásakor
Nakon
‰to
je
odabran
kijelzŒ
automatikusan
program
!
pranja
na
ekranu
çe
se
mutatja
a
ciklus
idŒtartamát,
automatski
trajanje
ami a választott
,
prikazati
opcióktól
#
ciklusa,
koje
moÏe varirati,
függŒen
változhat.
#,
zavisno
o
odabranim
opcijama.
A
program
beindulása
után
Nakon
program
pranja
Ön
tájékoztatást
folyamatos
‰to
. '
çe
zapoãne,
stalno
Vam biti
kap
végéig
pruÏeni
a mosás
podaci
o
preostalom
hátralévŒ
idŒrŒl.
(
vremenu do kraja pranja.
.
Uredjaj
izraãunava
vrijeme
'
7
A készülék
a szabványos
rada
programa
7
odabranog
adag
alapján kiszámítja
a
na
osnovu
standardnog
7
7
kiválasztott program végéig
rubljem,
a
tijekom
punjenja
9
5
tartó idŒt, majd pedig a ciklusa
pranja,
uredjaj
9korrigálja
9 çe
ciklus
közben
az
korigirati
vrijeme
prema
idŒtartamot
a ruhaadag
koliãini
i vrsti
és
7rublja.
9 méretéhez
összetételéhez
képest.
5 H
4
3
1
2
1919
BG
HR
EL
HU
ëÇÖíãàççà àçÑàäÄíéêà çÄ
ÅìíéçàíÖ
íÂÁË Ò‚ÂÚÎËÌÌË Ë̉Ë͇ÚÓË Ò‚ÂÚflÚ
ÍÓ„‡ÚÓ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ÒÂ
̇ÚËÒÌÂ. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌflÍÓfl ÓÚ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ÓÔˆËË ÍÓËÚÓ Ì ҇
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡,
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ ˘Â
Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â
ËÁ„‡ÒÌÂ.
SVJETLOSNI
TIPKI
K
POKAZATELJI
NYOMÓGOMBOK
K %
JELZÃLÁMPÁI
Ova
svjetla ukljuãuju seakada
A
nyomógomblámpák
je pritisnuta
6
tartozó
" pripadajuça
gombok
" hozzájuk
lenyomásakor
gyulladnak
.
tipka.
fel.
"
koja
Akoolyan
je odabrana
opcija
Ha
opciót választ,
nije u skladu
s odabranim
amely
nem kompatibilis
a programmal,
,
kiválasztott
programom
pranja, svjetlo
lévŒ
akkor
a gombnál
lámpa
prvo trepti
a zatim
çe
se
.
elŒször
iskljuãiti.villog, majd pedig
kialszik.
M
èêéÉêÄåÄíéê áÄ éèêÖÑÖãüçÖ
èêéÉêÄåàíÖ áÄ èêÄçÖ ë
èéáàñàü OFF (àáäãûóÇÄçÖ)
*.#='
*#--7
A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GUMB
PROGRAMATORA
SA-
1=&
OFF. OFF
POLOÎAJEM
N
èÖêÄãçÄíÄ åÄòàçÄ ëÖ
ÇäãûóÇÄ Ç êÄÅéíÄ äÄíé ëÖ
àáÅÖêÖ ÖÑçÄ èêéÉêÄåÄ ëöë
ÅìíéçÄ áÄ àáÅéê çÄ
èêéÉêÄåà. íéáà êÖÜàå ëÖ
èéäÄáÇÄ ëöë ëÇÖíãàççàü
àçÑàäÄíéê.
áÄÅÖãÖÜäÄ: áÄ ÑÄ
àáäãûóàíÖ åÄòàçÄíÄ,
èéëíÄÇÖíÖ èêéÉêÄåÄíéêÄ Ç
èéáàñàü OFF.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÔÛÒ͇ÌÂ/Ô‡ÛÁ‡
(START/PAUSE) Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ
ˆËÍ˙·.
ñËÍ˙· Á‡ Ô‡Ì Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‡Îˆ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‰Ó͇ÚÓ Úfl Ì ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌË. ç‡ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ̇
ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÔflÌÓ Á‡‚˙Ú‡ÈÍË
ÔÓ͇Á‡Îˆ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
“OFF”.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄ ÑÄ áÄÑÄÑÖíÖ
ëãÖÑÇÄôàü ñàäöã, íé
ÅìíéçÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
íêüÅÇÄ ÑÄ ëÖ èéëíÄÇü çÄ
èéãéÜÖçàÖ àáäãûóÖçé
“OFF” èêÖÑà ÑÄ ëÖ àáÅÖêÖ
ëãÖÑÇÄôÄíÄ èêéÉêÄåÄ à
èêéÉêÄåÄíÄ ÑÄ ëÖ èìëçÖ
Ç êÄÅéíÄ.
20
ZA
KADA
OKRENETE
GUMB
A
PROGRAMVÁLASZTÓ
$
GOMB
A
ODABIRELFORDÍTÁSAKOR
PROGRAMA,
KIJELZÃN
$ %, FELGYULLADÓ
SVJETLA
NA
EKRANU
åE SE
W
$
LÁMPA
A KIVÁLASZTOTT
UKLJUâITI
DA PRIKAÎU
PROGRAM
BEÁLLÍTÁSAIT
POSTAVKE
ODABRANOG
$
MUTATJA.
PROGRAMA.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
ENERGIJE,
.
ZA$
·TEDNJU
NA
OKOKBÓL
A CIKLUS VÉGÉN
$
?K
KRAJU
CIKLUSA
ILI
ZA
VAGY
AZ
INAKTÍV
$ , VRIJEME
MIROVANJA,
IDÃSZAKOKBAN
A
KK
[ KIJELZÃ RAZINA
KONTRASZT
CSÖKKEN.
KONTRASTA
, DISPLAYA
åE
SE
SMANJITI
MEGJEGYZÉS:
A
GÉP
% OPASKA:
DA
ISKLJUâITE
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
%.
FORDÍTSA
EL A
PERILICU,
OKRENITE
GUMB ZA
$
PROGRAMVÁLASZTÓ
ODABIR$
PROGRAMA
NA
GOMBOT
A
„KI” HELYZETBE.
POLOÎAJ
“OFF”.
K , $ $
"OFF".
Pritisnite
tipku ciklus
START/PAUSE da
A
kiválasztott
pokrenete
ciklus
beindításához
nyomja
le a 2
odabrani
/
pranja.
„Start/Szünet”
gombot.
("Start/Pause")
le, hogy
Aprogram
úgy
zajlik
a
ciklus befejezŒdéséig
a
Program
pranja çe se izvesti
s
.
programválasztó
gumbom programatora u
gomb
a
kiválasztott
*
! , na
( nepomiãnom
poloÏaju
programon
"marad.
sve
"
odabranom
programu
Kapcsolja
ki
a
mosógépet
(
) dok ciklus
pranja
ne zavr‰i.a
programválasztó
gomb
KI
helyzetbe
történŒ
, iskljuãite
Perilicu
rublja
elfordításával.
okretanjem.
gumba
programatora na poloÏaj OFF.
+ " , ! MEGJEGYZÉS:
ZNAâAJNO:
" "OFF"
A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GUMB
PROGRAMATORA
GOMBOT
VISSZA KELL
NAKON SVAKOG
% A
: HELYZETBE
ÁLLÍTANI
KI
CIKLUSA
PRANJA
MORA
,-*
,
MINDEN
EGYES
BITI
VRAåEN
NACIKLUS
<+*&−
VÉGÉN,
VAGY
POLOÎAJ
OFF, EGY ÚJ
*.#=
MOSÁSI
CIKLUS
ODNOSNO
PRI
*#--7
*=*
BEINDÍTÁSAKOR
A
POKRETANJU SLIJEDEåEG
*
PRANJA
1
&
KÖVETKEZÃ
PROGRAM
CIKLUSA
A PRIJE
1=&
OFF
-
KIVÁLASZTÁSA
ÉS =.'
NEGO TAJ NAREDNI
+'
*#--'
BEINDÍTÁSA
ELÃTT. PROGRAM
BUDE
*
*.#
= =
ODABRAN
I POKRENUT.
*+#-- *.,-'.
dfgfhgfjhgfjhg
ëíêÄçàñÄ 7
BG
íÄÅãàñÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ áÄ èêÄçÖ
éèàëÄçàÖ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
èéáàñàü çÄ
èêéÉêÄåÄíéêÄ
åÄäë.äÄèÄñà
íÖí (äÉ.)*
íÖåè.
°ë
èêÖèÄêÄí
2
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ú˙͇ÌË
è‡ÏÛÍ, ÎÂÌ
ÅÂÎË Ú˙͇ÌË
è‡ÏÛÍ, ÒÏÂÒÂÌË
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
7
90°
●
●
**
7
60°
●
●
**
7
40°
●
●
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
7
30°
●
●
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
3,5
50°
●
●
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
3,5
40°
●
●
êËÁË
3,5
30°
●
●
ÑÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË
2
30°
●
●
Ç˙ÎÌÂÌË ◊凯ËÌÌÓ
Ô‡Ì“
◊è‡Ì ̇ ˙͇“
1
30°
●
●
EcoMix 20°
7
20°
●
●
Å˙Á‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡/
àÁˆÂʉ‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡
-
-
àÁÔ·͂‡ÌÂ
-
-
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
1
30°
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
2
30°
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ú˙͇ÌË
3
40°
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
ëÏÂÒÂÌË Ë ÒËÌÚÂÚ˘ÌË
Ú˙͇ÌË
ëËÌÚÂÚË͇, ÒÏÂÒÂÌË
Ô‡ÏÛ˜ÌË Ú˙͇ÌË
ëÏÂÒÂÌË Ë ‰ÂÎË͇ÚÌË
ëèÖñàÄãçà
åÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË
22
1
●
●
●
●
●
●
●
●
åéãü èêéóÖíÖíÖ íÖáà áÄÅÖãÖÜäà
** ëíÄçÑÄêíçÄ èêéÉêÄåÄ áÄ èêÄçÖ çÄ èÄåìóçà íöäÄçà Ç ëöéíÇÖíëíÇàÖ ë (EU) No 1015/2010 Ë No
1061/2010.
èÄåìóçà íöäÄçà ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 60°ë
èÄåìóçà íöäÄçà ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 40°ë
íÂÁË ÔÓ„‡ÏË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ Ô‡Ì ̇ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË Ë Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÏË ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ‚Ó‰‡  ÂÎ.ÂÌÂ„Ëfl.
íÂÁË ÔÓ„‡ÏË ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔÓÒÓ˜Â̇ ̇ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ‰ÂıËÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ÎÂÍÓ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡.
ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÏÓÊ Ò˙˘Ó ‰‡ ·˙‰Â ̇χÎÂ̇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ‰ÂıËÚ ËÎË Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË. àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ë Á‡ Ô˙ÎÌÓ
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡.
23
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
*
Nem érzékeny
anyagok Pamut,
vászon
Fehér, elŒmosás
Pamut, vegyes
Gyorsan fakuló
Gyorsan fakuló
Nem gyorsan fakuló
MOSÓSZERADAG
2
1
6
7
7
90°
●
●
**
6
7
7
60°
●
●
**
6
7
7
40°
●
●
6
7
7
30°
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
3 3,5 3,5
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
3 3,5 3,5
40°
●
●
3 3,5 3,5
30°
●
●
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
24
Ingek
Finom
2
2
2
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
Kézi mosás
1
1
1
30°
●
●
Öblítés20°
EcoMix
6-
7
7-
20°
Gyors centrifugálás /
Gyors centrifugálás
Csak vízürítés
-
-
-
-
Öblítés
Csak
vízürítés
-
-
-
-
Pamut/Kevert
1
1
1
30°
●
●
Pamut/Kevert
2
2
2
30°
●
●
Pamut
3
3
3
40°
●
●
●
●
●
59’
OFF
90°
30’
+
Pre
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
**SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A
1061/2010/EU IRÁNYELVNEK MEGFELELÃEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten
Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programoknak tekinthetŒk a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ
címkéknek megfelelŒen fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami
a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
25
BG
ROZDZIAÄ 8
ROZDZIAÄ
ëíêÄçàñÄ
88
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ 8
8
àáÅéê çÄ íöäÄçà
ᇠ‡Á΢ÌËÚ ÚËÔÓ‚Â Ú˙͇ÌË Ë Á‡
‡Á΢ÌËÚ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
̇ Ô‡ÌÂÚÓ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Ëχ 4
‡Á΢ÌË ÔÓ Ó·ı‚‡Ú ÔÓ„‡ÏË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ: ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ˆËÍ˙·
(ÇËÊ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡
ˆËÍÎË
Á‡ Ô‡ÌÂ). WYTRZYMAÄE
1 MATERIAÄY
1
MATERIAÄY
WYTRZYMAÄE
1. ëíéâóàÇà
íöäÄçà
1
WYTRZYMAÄE
1 MATERIAÄY
MATERIAÄY
WYTRZYMAÄE
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ·Â¯Â ‡Á‡·ÓÚÂ̇ Á‡
χÍÒËχÎÌÓ ËÁÔË‡ÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
Ò˙Ò ËÌÚÂ‚‡ÎË Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡ ˉ‡ÎÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
èÓÒΉÌÓÚÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ‰‡‚‡ ̇ȉӷÓ ËÁˆÂʉ‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
8.
FEJEZET 88
POGLAVLJE
K
PROGRAMVÁLASZTÁS
ODABIR
) PROGRAMA
PRANJA
Az anyagtípusoknak és a
3 razliãite
#
#
" Za
vrste szintnek
tkanina
i razliãite
szennyezettségi
stupnjeve
prljav‰tine
ova
perilica
megfelelŒen
a mosógép
4 ",
skupine
4 # különbözŒ
rublja
imaprogramsávval
4razliãite
koji
#
rendelkezik,
amelyek
a következŒk:
programa
su uskladu
sa:"
: ,
mosási
ciklus,
ciklusom
pranja,
temperaturom
ciklus
a
ciklus
és a
pranja
i hŒmérséklete
duÏinom
ciklusa
(
hossza
(lásd atabelarni
mosóprogramok
(pogledajte
prikaz
).
táblázatát).
programa pranja).
1.
POSTOJANE
TKANINE
1.
NEM
ÉRZÉKENY
ANYAGOK
1 1
u5-
Ovi
programialapos
namijenjeni
su
A
programot
mosáshoz
* és
ostvarivanju
najveçe
öblítéshez,
valamint
tökéletes
(
v
vo
o
djelotvornosti
pranja
i ispiranja.po
öblítést
centrifugáláshoz
o biztosító
izmjenjuju
Tijekom
ovih
programa
terveztük.
# koji
%daju
o
se
ciklusi
centrifugiranja
Az
utolsó
centrifugálás
hatékonyabb
#!ov
o o .
odliãne
rezultate
i ciklus
spiranja.
vízeltávolítást
eredményez.
Zadnje centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje temeljito
ocijedi.
2 MATERIAÄY Z WT
2 uv1 u5-
2.
KEVERT
ÉS SZINTETIKUS
"
2.
TKANINE
ANYAGOK
vov
OD
p MIJE·ANIH
o I
SINTETIâKIH
VLAKNA
A
fŒmosás
az öblítés
p
v oéspo
ap dob
po# Glavno
pranje
pranje
i vispiranje,
forgási
ritmusának
és a
vízszintnek
o o po.
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
köszönhetŒen
$v o #eredményeket.
o biztosítja
a legjobb
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja
po
v i
A#
finom
centrifugázás
razini
vode.
Blago azt jelenti,
apo
"v.
hogy
textíliák
kevésbé
gyırŒdnek
centrifugiranje pomaÏe da se
össze. manje guÏvaju.
tkanine
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
3 ./
,1& ,5-
3.
KÜLÖNLEGESEN
3.
KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ
ANYAGOK
2
OSJETLJIVE
( 3.
POSEBNO
FINOMSZÁLÚ
ANYAGOK
Ez
újfajta
elv,a
újfajta
%mosási
,mûködés
és
TKANINE
Ez
mosási
elv,a
mûködés
és a
a
szünet
váltakozó
periódusaiból
Ovo
je
novi
ciklus
u álló
pranja
szünet
váltakozó
periódusaiból
álló
ciklussal,
amely
különösen
alkalmas
kojem
se
izmjenjuje
pranje
i
,
ciklussal,
amelyszövetek
különösen
alkalmasA
nagyon
finom
mosására.
namakanje,
je
posebno
mosására.
A
nagyon
finom
szövetek
mosás
és
az
öblítés
magas
preporuãljiv
za vrlo
osjetljive
"
mosás
és
az
öblítés
magas
vízszinten
történik
a
legjobb
tkanine.
vízszinten
történik
a legjobb *
" "
.
eredmény
érdekében.
eredmény
érdekében.
.
2. ëåÖëÖçà
à ëàçíÖíàóçà
MIESZANYCH
2
MATERIAÄY
ZZI WT
íöäÄçà
2
MATERIAÄY
WT
SYNTETYCZNYCH
2
MATERIAÄY
MIESZANYCH
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂZII ËWT
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
MIESZANYCH
MIESZANYCH
I
SYNTETYCZNYCH
‰‡‚‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚË
SYNTETYCZNYCH
SYNTETYCZNYCH
·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ËÚ˙χ ̇ ‚˙ÚÂÌ ̇
·‡‡·‡Ì‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡.
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ˘Â
‰Ó‚‰ ‰Ó ÚÓ‚‡ ˜Â Ú˙͇ÌËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ú‡È-χÎÍÓ „˙ÌÍË.
DELIKATNE
3. ëèÖñàÄãçà
ÑÖãàäÄíçà
íöäÄçà
3
MATERIAÄY
WYJÅTKOWO
íÓ‚‡3
ÂMATERIAÄY
ÌÓ‚ ˆËÍ˙Î Á‡WYJÅTKOWO
Ô‡Ì ÍÓÈÚÓ
3
MATERIAÄY
WYJÅTKOWO
DELIKATNE
DELIKATNE
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡
DELIKATNE
Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó
‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Á‡
˜ËÒÚÓ Ï‡¯ËÌÌÓ Ô‡Ì ̇ ‚˙Î̇. ñËÍ˙·
Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡Ì Ò ‰ۂ‡Ú Ë
Á‡‚˙¯‚‡Ú Ò˙Ò „ÓÎflÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡
Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
èêéÉêÄåÄ ÇöãçÄ à êöóçé èêÄçÖ
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙ÎÌÂÌË Ú˙͇ÌË, ÓÔ‰ÂÎÂÌË Í‡ÚÓ
"Machine-Washable" Ë Ô‡ÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡ ˙˜ÌÓ Ô‡ÌÂ
"Hand Wash only” Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ Ì‡
Ù‡·˘ÌËÚ ÂÚËÍÂÚË.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 30°C Ë Á‡‚˙¯‚‡ Ò 3
ËÁÔ·͂‡ÌËfl, ‰ÌÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl Ë
·‡‚ÌÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
26
HU
HR
EL
GYAPJÚ
ÉS KÉZI
MOSÁS
PROGRAMI
VUNA
& RUCNO
*. *#--
#
-..
PROGRAM
PRANJE
,1&
* Ez
a program
teljes
mosási
Ovaj
program
omoguçuje
pranja
ciklust
tesz lehetŒvé
a „Géppel
kompletan
ciklus
za
készül
mosható” predmete
gyapjúszövetbŒl
odjevne
oznaãene
ruhák,
valamint a „Csak kézi
kao
“Machine-Washable”.
#feliratú
"2
"
mosás”
címkével
ellátott
Vunene
tkanine
i rublje
számára.
"2 ruhadarabok
oznaãeno
na
etiketi
sa
“Hand
".
A
program
Wash
Only”.
maximális
hŒmérséklete
30°C,
Program
ima
maksimalnu
30°C ,
három
öblítést,
szövetkondicionálást
temperaturu
30°C
zavr‰ava
# egy
, i #
és
egy
lassú
sa
tri ispiranja
i laganom
centrifugálást
% hajt
.
végre.
centrifugom.
BG
HR
RO
HU
4.ëèÖñàÄãçà èêéÉêÄåà
4.
4. Posebni
Special programi
4.
Speciális
anyagok
poseban program
"EcoMix" èêéÉêÄåÄ
í‡ÁË ËÌÓ‚‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÔÂÂÚ ‡Á΢ÌË
ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ë ‚ˉӂ Ú˙͇ÌË Á‡Â‰ÌÓ,
͇ÚÓ Ô‡ÏÛÍ, ÒËÌÂÚË͇ Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ Ò‡ÏÓ
20°C ͇ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‚Ë ‰‡‚‡
ÓÚ΢ÌË ÂÁÎÛÚ‡ÚË Ì‡ ËÁÔË‡ÌÂ.
äÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ÔË Ú‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Â
ÓÍÓÎÓ 40% ÔÓ-χÎ͇ ÓÚ
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ÔË Ô‡Ì Ò˙Ò
Òڇ̉‡Ú̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÏÛÍ Ì‡
40°C.
PROGRAM
"EcoMix"
"EcoMix"
PROGRAM
PROGRAM
"EcoMix"
Ovaj
inovativni
program,
Ez
az
innovatív
program
Acest program
va
omoguçuje
vamnou
datextíliák,
zajedno
különbözŒ
színek
és
pemiterazliãite
sa spalati
diverse
perete
tkanine
i
például
pamut,
szintetikus
tipuri kao
de tesaturi,
divers és
boje,
‰to suegyüttes
pamuk,
kevert
anyagok
colorate,
împreuna,
cum
ar fi
sintetika
I mije‰ane
tkanine
mosását
teszi
lehetŒvé
bumbac,
sintetice
si tesaturi
na
samo 20°C
i omoguçuje
mindössze
20°C-os
mixte, la numai
20°C pranja.
si ofera
izvanredne
rezultate
hŒmérsékleten,
és kiváló
rezultate excelente
Potro‰nja
nabiztosít.
ovom la
tisztítóhatást
spalare. je oko 40% u
programu
A
program fogyasztása
a
Consumul
program
odnosu
na acestui
program
40°C
hagyományos,
40°C-os
este
de
numai
40%
fata
de
pamuãnog
pranja.
pamutmosásnak
körülbelül la
a
programul conventional
60%-a.
40
40°C, pentru bumbac.
ñÖçíéêîìÉÄ à àáíéóÇÄçÖ
STOARCERE
& DOAR
CENTRIFUGIRANJE
I
GYORS
CENTRIFUGÁLÁS
&
EVACUARE
APA
ISPU·TANJE
VODE
CSAK
VÍZÜRÍTÉS
Programul
de
centrifugare
Program
za centrifugiranje se
A centrifuga-program
finalizeaza
cu
o centrifugare
zavr‰ava
na
najveçoj
brzini
maximális
sebességgel
végzi a
la viteza maxima.
Viteza a
centrifuge,
brzina
centrifugálást.
A sebesség
poate
fi
redusa
prin
centrifugiranja
moÏe se
Spin Speed opciógombbal
apasarea
butonului
pentru
smanjiti
kori‰tenjem
za
csökkenthetŒ,
illetve tipke
selectarea
vitezei
brzinu
centrifuge
ilide
potpuno
kapcsolható
ki,
ha csak
a vizet
centrifugare
sau samo
iskljuãiti
akoleengedni.
Ïelite
szeretnénk
centrifugarea
poate fi
istjecanje
vode.
eliminata daca doriti numai
èÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
Á‡‚˙¯‚‡ ̇ χÍÒËχÎÌË Ó·ÓÓÚË
̇ ‚˙ÚÂÌÂ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
‰ۈË‡ÌÓ Ò ÓÔˆËÓ̇ÎÌËflÚ ·ÛÚÓÌ
Á‡ ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ é·ÓÓÚËÚ ËÎË
‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡ ‡ÍÓ
ËÒ͇Ú ҇ÏÓ ‰‡ ËÁÚÓ˜ËÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ
χ¯Ë̇ڇ.
ëèÖñàÄãçÄ èêéÉêÄåÄ
“àáèãÄäÇÄçÖ”
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ Ò ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl Ò˙Ò ÏÂʉËÌÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì (ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â Ó„‡Ì˘ÂÌÓ ËÎË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
·ÛÚÓÌ). íÓÁË ˆËÍ˙Π̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡
ËÁÔ·͂‡Ì ̇ ‚Òfl͇Í˙‚ ÚËÔ
Ú˙͇ÌË, ̇ÔËÏÂ ÒΉ ˆËÍ˙·
Ô‡Ì ̇ ˙͇.
POSEBAN
PROGRAM
SPECIÁLIS
„ÖBLÍTÉS”
CLATIRE
“ISPIRANJE“
PROGRAM
Acest program efectueaza
Ovaj
programhárom
izvodiöblítést
tri
Ez
program
treiaclatiri
si o centrifugare
ispiranja
sa
végez
közepes
centrifugálási
intermediara
(aceasta
medjucentrifugiranjem
(koje
sebességgel
(amisau
a megfelelŒ
poate fi redusa
exclusa
se
modjecsökkenthetŒ
iskljudjiti pritiskom
gombbal
vagy
prin utilizarea
butonului
na
odgovarajudju
tipku).
kihagyható).
Bármilyen
típusú
corespunzator)
Takvo
moÏe se
textília ispiranje
öblítéséhez
koristiti
za
bilo
koju
vrstu
használható, például kézi
tkanina,
npr. koristite ga
mosás után.
nakon ruãnog pranja.
27
BG
28
HR
EL
HU
14 åàçìíçÄ ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ 30°ë
14 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ô˙ÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÓ
14 ÏËÌÛÚË:
- χÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
ÓÚ 1 Í„ Ô‡ÌÂ
- ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
ÒÏÂÒÂÌË)
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÎfl Á‡·ÂÎÂÊÂÚ ˜Â ÌË ‚Ë
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ
20% ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡
ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú.
SVAKODNEVNO
PRANJE
30°C
–
14 ’ $
30°C
NAPI
(.*)
− BRZI
14’ K 14’
(
,
)
mosási
,
Potpuni
ciklus
pranja
(pranje,
Teljes
% )
ciklus
14
ispiranje
i centrifugiranje)
(mosás,öblítés
és :
( omoguçen
je za
otprilike
centrifugálás),
amely
kb.14
14
− #
1 (
minuta:
perc
alatt képes kimosni a
"
kg,
- ruhát,
najveça
koliãina
rublja
1
a következõkre
− #
"" "
( ( alkalmas:
- maximum
prljavo
rublje
(pamuk i
manje
(/
()
1 kg
ruhanemû
3 ",
mije‰ane
tkanine).
kissé
szennyezett
szövetek
Preporuãujemo
da s ovim (pamut és kevertszálas)
20%
programom
koristite 20%
manje
E
program
esetében
azt
.
deterdÏenta
(uausporedbi s
ajánljuk,hogy
uobiãajenom
koliãinom) kako bi
mosószerpazarlás
izbjegli
nepotrebno
tro‰enje
megelõzése
érdekében
deterdÏenta.
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
30 åàçìíçÄ ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ 30°ë
30 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ô˙ÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÓ
30 ÏËÌÛÚË:
- χÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
ÓÚ 2 Í„ Ô‡ÌÂ
- ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
ÒÏÂÒÂÌË)
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ “30 ÏËÌÛÚ̇
·˙Á‡” ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÎfl Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
˜Â ÌË ‚Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ 20% ÓÚ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡ ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Î
̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú.
NAPI
30’ $
30°C
SVAKODNEVNO
PRANJE
30°C
–
− BRZI
30’ K 30’ (.*)
Teljes
mosási
ciklus
(mosás,
Potpuni ciklus pranja (pranje,
öblítés
centrifugálás),
) és
ispiranje
i centrifugiranje)
amely
kb.
30
(
,alatt
,
omoguçen
je perc
za otprilike
30
% )
a
ruhát,
képes
kimosni
a 30
minuta:
(
:
következõkre
alkalmas:
- −najveça
rublja
2 kg,
koliãina
#
2 (
2 kg
ruhanemû
- maximum
manje
prljavo
rublje
(pamuk
i
"
kissé
szennyezett
szövetek
mije‰ane
tkanine).
− #és
kevertszálas)
"" "
(pamut
Preporuãujemo
( ( da s ovim
E
aztmanje
programom
koristite
program
(/esetében
() 20%
ajánljuk,
hogy
3 a
", s
deterdÏenta
(u
usporedbi
mosószerpazarlás
bi
uobiãajenom
koliãinom)
kako
megelõzése
20% érdekében
izbjegli
nepotrebno
tro‰enje
csökkentse
a
.
deterdÏenta.
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
ÖÜÖÑçÖÇçé 59 åËÌ. – 40°C
í‡ÁË ÒÔˆˇÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰Â̇
ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒË„Ûfl‚‡
‚ËÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÔË‡Ì ͇ÚÓ ‚
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡  Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡
Ô‡ÌÂ
Ò Ï‡ÍÒËχÎÌÓ
Ú„ÎÓ ‰Ó 3 Í„Á‡
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡
 Ô‰̇Á̇˜Â̇
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ 40
°° CC ËË‰Ó 3 Í„
Ô‡ÌÂ
Ò Ï‡ÍÒËχÎÌÓ
Ú„ÎÓ
Á‡‚˙¯‚‡
Ò ‰‚ ËÁÔ·͂‡ÌËfl
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ 40 ° C Ë Ë
‚ËÒÓ͇
ÒÍÓÓÒÚ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
Á‡‚˙¯‚‡
Ò ‰‚Â̇
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë
.
.‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
.
$program,
DNEVNI
59
Min.59
–59’40°C
NAPI
perc –
$ 59’
40°C
)
kialakított
Ovaj
program
odrÏava
Ez
a posebni
különlegesen
)
mosóhatás
visoku
uãinkovitost
kvalitete
program
a kiváló
se
"A"
pranja
dok
znaãajno
fenntartása
mellett
jelentŒs
"A"
pranja.
"
"
smanjuje
duÏina
mértékben
csökkenti
a " idŒt.
"
. *
mosási
.
*
je
predvidjen
legfeljebb
za
Program
A
programot
3 punjenje
sa
#
adag
"
3 (od
maksimalno
3 kg
kg-os
40°C
# "
3
(
i 40°C
temperaturom
od
40°C2
hŒmérsékleten
történŒ
sa
2I
40°C
zavr‰ava
2
ispiranja
mosásához
terveztük,
#"
%
% amely
".
centrifugiranjem.
két
öblítéssel
és
egy
nagy
% #" % ".
sebességı centrifugálással
fejezŒdik be.
EL
HU
HR
BG
ROZDZIAÄ
ëíêÄçàñÄ 9
ROZDZIAÄ
99
ROZDZIAÄ 9
K
9.
FEJEZET 99
POGLAVLJE
äéçíÖâçÖê áÄ
èÖêàãÖç èêÖèÄêÄí
1J*'JDSREDSTAVA
LADICA
MOSÓSZERTÁROLÓ
'26JJ12'H*DK61
ZA
PRANJE
FIÓK
Le tiroir à lessive est divisé en 3
petits bacs:
– è˙‚ÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ “1”  Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú
“1”
“1” Á‡
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂ;
“1”
✿
– ÇÚÓÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ
 Á‡ ÒÔˆˇÎÌË
‰Ó·‡‚ÍË, ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË Á‡
Ú˙͇ÌË, ‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË, Á‡
ÍÓÎÓÒ‚‡ÌÂ, Ë ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎË Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ
✿
✿
✿
✿
– íÂÚÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ “2”  Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁÔË‡ÌÂ.
“2”
“2”
“2”
UWAGA:
UWAGA:
PAMIËTAJ,
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE
ÃE NIEKT
NIEKT RE
RE
ÉRODKI
PIORÅCE
SÅ
PAMIËTAJ,
ÃE NIEKT
ÉRODKI
PIORÅCE
SÅ RE
áÄÅÖãÖÜäÄ:
TRUDNE
DO
USUNIËCIA;
ÉRODKI
PIORÅCE
SÅ
TRUDNE
DO USUNIËCIA;
çüäéà
èÖêàãçà
èêÖèÄêÄíà
W
TAKIM
PRZYPADKU
TRUDNE
DO
USUNIËCIA;
W
ëÄ TAKIM
íêìÑçàPRZYPADKU
áÄ êÄáêÖÜÑÄçÖ,
ZALECA
W
PRZYPADKU
ZALECA
SIË
UÃYCIE
ÖíéTAKIM
áÄôéSIË
çàÖUÃYCIE
Çà
POJEMNICZKA
ZE
ZALECA
SIË UÃYCIE
èêÖèéêöóÇÄåÖ
ÑÄ
POJEMNICZKA
ZE
àáèéãáÇÄíÖPIORÅCYM
ëèÖñàÄãçàü
ÉRODKIEM
POJEMNICZKA
ZE
ÉRODKIEM
PIORÅCYM
ÑéáÄíéê
äéâíé
Ö
WKÄADANEGO
ÉRODKIEM
PIORÅCYM
WKÄADANEGO
èéëíÄÇÖç ÇöÇ ÅÄêÄÅÄçÄ
BEZPOÉREDNIO
DO
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO
DOë
(èêéÑÄÇÄ ëÖ áÄÖÑçé
BËBNA
PRALKI.
BEZPOÉREDNIO
DO
èÖêàãçàíÖ
èêÖèÄêÄíà).
BËBNA
PRALKI.
BËBNA PRALKI.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄêÖÜÑÄâíÖ ëÄåé íÖóçà
èêéÑìäíà ÇöÇ Çíéêéíé
éíÑÖãÖçàÖ “ “.
“
èÖêàãçÄíÄ åÄòàçÄ
“ Ö“
“
èêéÉêÄåàêÄçÄ “ “
ÄÇíéåÄíàóçé ÑÄ ÇáÖåÄ éí
ÑéÅÄÇäàíÖ èé ÇêÖåÖ çÄ
éäéçóÄíÖãçéíé
àáèãÄäÇÄçÖ áÄ ÇëÖäà
ñàäöã çÄ èêÄçÖ.
✿ ✿
✿
✿
✿
1 Ladica
sredstava
za pranje
9 Apodjeljena
mosószertároló
fiók
3
je na
3 rekeszre
pregradka:
− ' oszlik:
, ’’1’’, 9 7
–– pregradak
s"1"
az elsŒ
„1”obiljeÏen
jelı
fiókaz
namijenjen
elŒmosás közben
je sredstvima
za
predpranje,
használható;
−'
9 , – pregradak
s
“a második
” „obiljeÏen
9
7 fiók
– namijenjen
“ jelı
je posebnim
adalékokat,
,
,
speciális
dodacima
kao
‰to su:.
lágyítószereket,
,
parfümöket,
omek‰ivaãi,
mirisi,
‰tirke itd.
−'
élénkítŒ
, szereket
keményítŒt,
’’2’’,obiljeÏen
9
– pregradak
s "2"7
stb. tartalmaz.
je namijenjen
deterdÏentu
9
. pranje.
glavno
– za
a harmadik
„2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
✿
✿
✿
✿
✿
UPOZORENJE!
MEGJEGYZÉS:
NAPOMINJEMO DA SU
BIZONYOS
NEKA SREDSTVA ZA
MOSÓSZEREKET
: TOPIVA,
PRANJE
TEÎE
NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI.
-
,
AKO
PERETE
OVAKVIM
6
-A
EZEK
ESETÉBEN
SREDSTVIMA
,* , ,+DA
IH
DOBBAN
PREPORUâUJEMO
ELHELYEZENDÃ
STAVITE
U
POSEBNU
*0 ADAGOLÓ
SPECIÁLIS
POSUDICU
KOJA SE
80-
HASZNÁLATÁT
STAVLJA
IZRAVNO
U
´,8 / JAVASOLJUK.
BUBANJ
-; MEDJU
8+ RUBLJE.
, , 0.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
MEGJEGYZÉS:
SREDSTVIMA!
A
MÁSODIK
:
PERILICA
JE REKESZBE
CSAK
FOLYÉKONY
0
8+ ;
PROGRAMIRANA
DA SZEREKET
-1 ,<.
PRANJE
,,+
DODATKE
ZASZABAD
TÖLTENI.
AUTOMATSKI
UZIMA
<
-- -;
A
GÉP ÚGY
VAN
TIJEKOM
ZAVR·NOG
6
BEPROGRAMOZVA,
ISPIRANJA
NA
SVIM
,1- AZ
ÖSSZES
HOGY
PROGRAMIMA
*, ;=< PRANJA.
*- MOSÁSI
CIKLUSBAN
AZ
18
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
29
BG
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ 10
10
K
10
10.
FEJEZET
POGLAVLJE
10
áÄ íéáà èêéÑìäí
*
5
A
TERMÉK
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
WAÃNE:
ÇÄÜçé:
äÓ„‡ÚÓ ÔÂÂÚ ÚÂÊÍË Ú˙͇ÌË, ͇ÚÓ
Ó‰Âfl·, ı‡‚ÎËÂÌË Í˙ÔË, Ô˙ÚÂÍË Ë
‰Û„Ë, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ì „Ë
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÚÂ.
FONTOS!
: UPOZORENJA:
ZNAâAJNA
Plédek,
ágytakarók
vagy más
+
da
, ne
Preporuãamo
nehéz
anyagok
mosásakor
ne
centrifugu
, ukljuãujete
kada
végezzen
centrifugálást.
u perilici peretemanje
prostirke,
. pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ᇠ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÂÚ ‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË ‚ ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â ÚÓ‚‡  ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ Ì‡
ÂÚËÍÂÚ‡.
Gyapjúból
készült
ruhadarabok
2
smijete
U perilici
pratisamo
vagy más
gyapjútartalmú
ruhák
,
odjeçu
i rublje
takvu vunenu
csak
akkor
moshatók
gépben,
koji#
imaju oznaku
ha
megtalálható
rajtuk
a
pranje
"dopu‰teno
u perilici".
„Géppel
mosható” címke.
.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
UWAGA:
è‰Ë
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂodzieãy
Przy sortowaniu
ËÁ·Ó‡
Û‚ÂÂÚÂnaleãy
Ò ˜Â:
przed ÒË
praniem
-dopilnowaç,
èÓ ‰ÂıËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ
Ìflχ
aby:
-
-
30
EL
HU
HR
ÏÂÚ‡ÎÌË Ô‰ÏÂÚË
(̇ÔËÏÂ ÍÎËÔÒÓ‚Â,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË Ë„ÎË Í·ÏÂË ,
ÏÓÌÂÚË Ë ‰Û„Ë);
á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚ ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡ ̇
͇Î˙ÙÍËÚ Á‡ ‚˙Á„·‚ÌˈË,
ˆËÔÓ‚ÂÚÂ, Ò‚Ó·Ó‰ÌË
Á‡‚˙Á‚‡˘Ë ÎÂÌÚË Ë ‰˙΄Ë
Ô‡˜ÂÚ‡ ̇ ‰ÂıËÚÂ;
å‡ıÌÂÚ ÓÚ ÔÂ‰ÂÚ‡Ú‡
ÂÎÂÏÂÌÚËÚ Á‡ Á‡Í‡˜‚‡ÌÂ;
èÓ˜ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ;
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ô„Ή‡
Á‡·ÂÎÂÊËÚ ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË ÔÂÚ̇
ÔÂχıÌÂÚ „Ë Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú ËÎË Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Ô‡ÒÚ‡ Á‡
ËÁÔË‡ÌÂ.
:
UPOZORENJE:
Prije
`
"D /
FONTOS!
poãetka
pranja razvrstajte
*.,
A
ruhadarabok
rublje
isvaki komad
""71
+:
szétválogatásakor
paÏljivo pregledajte,
− ügyeljen
a vrijedi
‰toposebno
za
következŒkre:
dÏepove teistovremeno
#
,
- ("
ne legyenek
a
uãinite
jo‰
i fémtárgyak
(pl.
.)
szennyes ,
között
slijedeçeodnosno
−pregledajte:
brosstık,
biztosítótık,
gombostık,
pénzérmék
- da
na,",
odnosno
u rublju
#
nisu
stb.);
koje
Ïeliteoprati
,
!( predmeti
- aostali
párnahuzatokat
be kell
metalni
"
kao npr.
kopãe,
gombolni,
a cipzárakat
fel
#
sigurnosne
igle, metalni
kell
húzni, a köntösök
laza
öveit
.
novac
Itd.,
és hosszú
pántjait
−
zakopãajte
kell
csomózni;
na
- össze
gumbe
zatvorite
- aposteljini,
függönykarikákat
le kell
patentne zatvaraãe,
venni;
−- a lévŒ
"
kopãe,kell
zapone
i sliãno,
figyelni
ruhákon
"
zaveÏite pojaseve i
címkékre;
−- a duge
trake
naodjeçi,
az
elŒkészítéskor
- uklonite
kopãe
sa foltokat
a címkén
ajánlott
! el kell
zavjesa,
folttisztítóval
, a
- 5
paÏljivo
pregledajte
távolítani
mosás elŒtt.
etikete
na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
BG
ROZDZIAÄ 11
ROZDZIAÄ 11
ROZDZIAÄ
11
ROZDZIAÄ
11
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ 11
11
ÑéèöãçàíÖãçÄ
àçîéêåÄñàü
EL
HU
HR
K
11
11. FEJEZET11
POGLAVLJE
X$'+#4!+ 03'$
SAVJETI
ZA# 1&2+
VÁSÁRLÓI
&C&$#!+
KORISNIKA
TÁJÉKOZTATÓ
"$'+1!+
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
+9
rublja.
7 Útmutató
akészülék
perilice
Útmutató
környezetbarát
a készülék
és
környezetbarát
és gazdaságos
gazdaságos
használatához.
használatához. 7 åÄäëàåàáàêÄâíÖ
äéãàóÖëíÇéíé
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
MAKSYMALNE
ZWIËKSZENIE
èêÄçÖ
MAKSYMALNE
ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI
ôÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂZAÄADUNKU
̇È-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
MAKSYMALNE
ZWIËKSZENIE
MAKSYMALNE
ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI
ZAÄADUNKU
‡ÍÓ
ÚÓ˜ÌÓ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
WIELKOÉCI
ZAÄADUNKU
WIELKOÉCI
ZAÄADUNKU
χÍÒËχÎÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡ÌÂÚÓ.
í‡Í‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÔÂÒÚËÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„Ëfl.
NAJVEåA
KOLIâINA
PUNJENJA
MAXIMÁLIS
RUHAADAG
#)
#$
$"#$
Da
bi sprijeãili
svaki
moguçi
Az
energia,
a
víz,
a
mosószer
elektriãne
enrgije,
gubitak
és
az
legjobb
7 felhasználása
, 9
vode
iliidŒ
deterdÏenta
i vremena,
érdekében
maximális
9,da perilicu
preporuãujemo
ruhaadagok
használatát
u,potpunosti.
Sa
5,
napunite
javasoljuk.
potpuno
7 napunjenjenom
Két
féladag
helyett
egy
teljes
u‰tedjet
5 çete
perilicom
i do
adagelektriãne
kimosásával
.energije
4akár
50%
50%
umjesto
energia
megtakarítható.
da
sa dva poloviãna
perete
is
5
punjenja.
7
50%
9
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
áÄÑöãÜàíÖãçé
ãà Ö PRANIE
WSTËPNE?
CZY JEST POTRZEBNE
èêÖÑèêÄçÖíé?
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
WSTËPNE?
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
CZY Á‡
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
WSTËPNE?
ë‡ÏÓ
ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË.
WSTËPNE?
WSTËPNE?
èË
Ò··Ó Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË ˘Â
ÒÔÂÒÚËÚ ‚ÂÏÂ, ‚Ó‰‡ Ë ÏÂÊ‰Û 5 Ë 15%
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„Ëfl ‡ÍÓ çÖ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‰Ô‡ÌÂ.
DA
LI JE
POTREBNO #
'#
VAN-E
SZÜKSÉG
PREDPRANJE?
>#
$ ?
ELÃMOSÁSRA?
Samo7za 9
jako zaprljano
4
rublje!
Csak a nagyon
szennyezett
U·TEDITE
sredstva
za pranje,
!
ruhák
esetében!
vrijeme,
vodu
izmedju
5 do 15%
!
5 15%
Ha
az
enyhén
és
az
áltagosan
potro‰nje
energije
7
elektriãne
ruha
esetében
57
szennyezett
ako
NE
koristite
program
7 ki
9
9
NEM választja
az elŒmosást,
predpranja
normalno
. za
akkor azzal
mosóport, idŒt,
zaprljano
rublje.
vizet és 5–15%-ban energiát
CZY JEST
POTRZEBNE
PRANIE
äéÉÄ
Ö çÖéÅïéÑàåé
èêÄçÖ
ë
W
GORÅCEJ
WODZIE?
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
íéèãÄ
ÇéÑÄ?
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
W
GORÅCEJ
WODZIE?
åÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó 50%
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
CZY
JEST
POTRZEBNE
PRANIE
W
GORÅCEJ
WODZIE?
W
WODZIE?
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl
W GORÅCEJ
GORÅCEJËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
WODZIE? 60°ë
ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÚÂÚË‡Ú ÔÂÚ̇ڇ ÔÓ Ú˙͇ÌËÚ Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂ.
èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ìflχ ‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÚÓÔ·
‚Ó‰‡.
@
' #
TAKARÍTHAT
MEG.
DA
LI JE
POTREBNO
PRANJE
$
" &()
?
VAN-E SZÜKSÉG
FORRÓ
VRELOM
VODOM?
'
obradite
sredstvom
MOSÁSRA?
Mrlje
za 9
9
A forró vizes
program
uklanjanje
mrlja
ili namakanjem
elkerülése
suhih
mrlja
u vodi
prije pranja
használatának
7
kezelje
potrebu
a foltokat
za
da
bi smanjili
érdekében
pranja
programom
sa60°C.
vrelom
folttisztítóval
vagy
áztassa
be a
!
5
vodom.
U‰tedite
do
50%
rászáradt
foltokat
tartalmazó
50%
a elektriãne
energije
kori‰tenjem
ruhákat
mosás
elŒtt.
pranja
na
programa
60°C.
A 60°C-os
mosóprogram
60°C.
használatával 50% energia
takarítható meg.
31 31
HR
HU
EL
BG
èêÄçÖ
PRANJE
MOSÁS
2
ZMIENNY POZIOM
ZMIENNY
èêéåÖçüô
ëÖ
WODY POZIOM
WODY
äÄèÄñàíÖí
ETABHTH
PROMJENJIVI
KAPACITE
VÁLTOZÓ
X%PHTIKOTHTA
MENNYISÉG
çflÍÓË ÚËÔÓ‚Â ÔÂ‡ÎÌË Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔÓÏÂÌfl˘ Ò ͇ԇˆËÚÂÚ, ÔË ÍÓÂÚÓ
Ò ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ Ë
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó ̇
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ô‡ÌÂ. í‡ÁË ÒËÒÚÂχ
ÓÒ‚ÂÌ, ˜Â ̇χÎfl‚‡ ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
PRZYKÄAD:
PRZYKÄAD:
èêàåÖê:
* v o v v
Ova
perilica
rublja
A mosógép
automatikusan
oo
o o
automatski
prilagodjava
hozzáigazítja
a vízszintet
a o #"v
ov o
razinu
vode
prema
vrsti és
i
szennyes
típusához
v o ruha
"v
o"v.
koliãini
rublja.
Na
taj
naãin
mennyiségéhez.
Ev
o v # v
moguçe
“vlastiti”
Energiatakarékossági
#je izvesti
naãin
pranja
s gledi‰ta
szempontból
így
„személyre
"o"
" u‰tede
energije.
szabott”
mosás
el.
v végezhetŒ
o.
Ovaj
pruÏa
A
sustav
o csökkenti
manju
v
A rendszer
az
potro‰nje
osjetno
" energije
iés
v energiafogyasztást,
smanjuje
vrijeme
pranja.
" o
érezhetŒen
lerövidíti
amosási
vo
idŒt is. .
$:
PRIMJER
UPOTREBE:
PÉLDA:
ᇠÓÒÓ·ÂÌÓ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË Úfl·‚‡
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔˆˇÎÌË ÚÓ·Ë Á‡
Ô‡ÌÂ.
ч Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜Â ‰ÂıËÚ ÍÓËÚÓ
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÂÂÚ ҇ ëàãçé
áÄåöêëÖçà (‡ÍÓ Ëχ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÔÂÚ̇, „Ë
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ Ô‡ÒÚ‡).
ë˙‚ÂÚ‚‡Ï ÇË ‰‡ Ì Ò·„‡Ú ‚
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò‡ÏÓ ÒËÎÌÓ ÔÓÂχ˘Ë ‚Ó‰‡
Ú˙͇ÌË (̇Ô. ı‡‚ÎËÂÌË Í˙ÔË),
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÚÂÊÍË.
D
osobito
Za
osjetljive
tkanine
A nagyon
finom
anyagból
sekoristiti
! esetében
trebala
bi
posebna
készült ruhadarabok
. készült
mreÏasta
vreçica.
hálóból
zsákot kell
használni.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Tételezzük
fel,
hogy ERÃSEN
Savjetujemo
Vam
da perilicu
SZENNYEZETT
PAMUTOT
!
,
napunite
razliãitim
vrstama
kell
(a rászáradt
kimosnunk
#
rublja,
amegfelelŒ
ne samo
s jednom
foltokat
folttisztítóval
vrstom,
npr.
frotirom.
Rublje
kell eltávolítani).
Javasoljuk,
.upija puno
od
frotira
i
hogy
a mosandó
adag vode
ne
zato
postaje
prete‰ko.
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
● éÚ‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡
ÔÂÔ‡‡ÚË (ê).
●
sredstva
● Otvorite
'
za Nyissa kiladicu
a
mosószertároló
za
pranje
(P).
fiókot
(P). (P).
● ëÎÓÊÂÚ 120 „. Ô‡ı Á‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ô‡Ì ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2.
●
deterdÏenta
*
gr
g a ● Stavite
Tegyen 120
120
g120
mosószert
u
pregradak
za glavno
harmadik
„2”
rekeszbe.
uznaãen
2.
pranje
s 2.
● ëÎÓÊÂÚ ÓÍÓÎÓ 50 ÏÎ. ͇͂ËÚÓ
Ê·ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË (‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË,
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË) ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
.
●
4
5050
.50
ml
oko
Ïeljenog
● Ulijte
Öntsön
ml
dodatka
u pregradak
za adalékanyagot
az
. dodatke
adalékanyag-rekeszbe.
.
● á‡Ú‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ (ê).
●
ladicu
za
● Zatvorite
Csukja
a mosószertároló
●
K
be
"P".
sredstva
fiókot (P).za pranje
(P).
✿
✿
32
✿
✿
✿ ✿
✿✿
✿
✿
✿
✿
✿
BG
HR
HU
EL
● ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Í‡Ì˙Ú Á‡ ‚Ó‰‡ Â
ÓÚ‚ÓÂÌ.
●●Nyissa
Provjerite
slavina za
4 "
li je
ki ada
vízcsapot.
●
dotok
otvorena.
vode
.
● EllenŒrizze,
Budite sigurni
da je ürítŒcsŒ
●
● 4 "cijev
hogy
naaz
" mjestu.
aodvodna
helyén
van-e.
.
● ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â χÍÛ˜˙Ú Á‡
ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ ‚Ó‰‡  Í˙‰ÂÚÓ Úfl·‚‡.
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ
èӄΉÌÂÚ ڇ·Îˈ‡Ú‡ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ˘Â ‚ˉËÚÂ
Í‡Í CANDY ÇË Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‰‡
ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ. ᇂ˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
‰Ó Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ËÌÙÓχˆËfl ̇
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
àÁ·ÂÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ‡ÍÓ
Ê·ÂÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START Á‡ ‰‡
ÒÚ‡ÚË‡Ú ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡ Ò ËÁ·Ó
ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ,ÍÓËÚÓ ÒÚÓË
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ‰‡ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙· ̇
Ô‡ÌÂ.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÔË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ ,
Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒÚ‡‚‡
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ Ë ˘Â ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂ̇
ÒΉ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
● äÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔËÍβ˜Ë, ̇
‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡‰ÔËÒ‡ ◊End“.
● àÁ˜‡Í‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË ‰‡ ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë Á‡˘ËÚÌËfl ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
● ᇂ˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ‰Ó
ÔÓÁˈËfl OFF.
● éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
‰ÂıËÚÂ.
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
áÄ äÄäöÇíé à ÑÄ Ö ÇàÑ
DLA KAÃDEGO
RODZAJU
èêÄçÖ
ëÖ äéçëìãíàêÄâíÖ
ë
PRANIA SPRAWDÃ
íÄÅãàñÄíÄ
çÄ èêéÉêÄåàíÖ
TABELË
PROGRAMÓW I
à
ëãÖÑÇÄâíÖ
èéëãÖÑéÇÄíÖãçéëííÄ
çÄ
POSTËPUJ WE
éèÖêÄñààíÖ,
ëÄ
WSKAZANY äÄäíé
SPOSÓB.
èéëéóÖçà.
*.#PROGRAMA
*#--'
ODABIR
PRANJA
PROGRAMVÁLASZTÁS
Upuçujemo
tebelarni
K
na
A
legmegfelelŒbb
program
pregled
programa
kako
bi
" olvassa
el
kiválasztásához
a
izabrali
najprikladniji
. program
programtájékoztatót.
pranja.
Okrenite
gumb
a , A3!
kívánt program
programatora
na Ïeljeni
választógomb
elfordításával
da
program
ga aktivirate.
aktiválható.
.
6
çe#
Na
ekranu
biti prikazane
A
kijelzŒ
a kiválasztott
program
postavke
odabranog
beállításait
mutatja.
.pranja.
programa
Nyomja
opciógombokat
2 leopcijske
az
Pritisnite
tipke
(ako
(ha
szükséges).
(
)
je
potrebno).
+ Ezután
nyomja
(START)
letipku
,aSTART
Kada
pritisnete
gombot.
A START
gombSTART
.
perilica
çe
pode‰avati
lenyomásakor a készülék tijek
rada
u hodu.
Pri
izvodjenju
* ! , ( beállítja
a mıveleti
sorrendet.
programa
pranja
gumb
A
program
le, hogy"a
úgy
" zajlik
programatora
nepomiãno
ciklus
befejezŒdéséig
a
(
) stoji
na
odabranom
programválasztó
gomb
sve
kraja
a programu
do
kiválasztott
programon
,pranja.
marad.
ciklusa
.
<*&&: Ha
UPOZORENJE:
FIGYELMEZTETÉS:
a gép
Ako
dodje
do bilo
kojeg
közben
áramszünet
mıködése
prekida
elektriãne
energije
következik
be,,
a készülék
tijekom
rada
perilice,
eltárolja
speciális
programja
a
posebna
memorija
pohranit
kiválasztott
programot,
és
çe
postavke
odabranog
az
áramszolgáltatás
, programa
i kada
se
helyreállítása
után
folytatja
a
! ott
vrati,
elektriãna
energija
mosást,
abbahagyta.
ahol
zapoãeti
sa .
perilica
çe
radom
gdje je
● + od mjesta
stala.
●
A program ,befejezŒdésekor
"
"End" az#
„End” szó
meg a
jelenik
● Kada program
pranja
kijelzŒn.
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
● 2 2 prikazat
çe sena
ekranu.
●
A program
"
befejezŒdésekor
" Várja
meg
az
ajtózár
kioldását
●
Nakon
zavr‰etka
(körülbelül
2 perc(
a program
programa
pranja
után).
proãekajte
.
befejezése
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj
● "otkljuãa"
vrata.
− ●
Iskljuãite
perilicu
●
Kapcsolja ki
a OFF.
"a gépet
okretanjem gumba
programválasztó
„KI” helyzetbe
programatora na poloÏaj
fordításával.
● '
OFF
(iskljuãeno).
.
●
Nyissa
ki
az ajtót,
és vegye ki
Otvorite vrata
i izvadite
a●
●ruhákat.
H rublje.
használat
után
.
●
zárja
● Minden
Zatvorite dovod vode
el
a vízcsapot.
nakon
svake uporabe
$ uredjaja.
MINDEN
MOSÁSNÁL
ZAW
SVE VRSTE
PRANJA
VEGYE
FIGYELEMBE
K
U POTRAÎITE
UPUTE
ATABELARNOM
PROGRAMTÁBLÁ$ PRIKAZU
K
ZATOT,
ÉS KÖVESSE
K
AZ
PROGRAMA,
SLJEDITE
K
OTT
MEGADOTT
POSTUPKE
PRIKAZANIM
.
MÙVELETI
SORRENDET.
REDOM
3333
BG
HR
HU
EL
ROZDZIAÄ
12
ëíêÄçàñÄ
ROZDZIAÄ
12
ROZDZIAÄ 12
12
POGLAVLJE
12
K
12.
FEJEZET12
èéóàëíÇÄçÖ à
èéÑÑêöÜäÄ
K
I âI·åENJE
TISZTÍTÁS
ÉS
ODRÎAVANJE
KARBANTARTÁS
PERILICE
ᇠÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙̯̇ڇ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡·‡ÁË‚Ë, ‡ÎÍÓıÓÎ ËÎË
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ò‡ÏÓ
ËÁ·˙Ò‚‡ÌÂ Ò ‚·ÊÂÌ Ô·Ú.
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÔÓ‰‰˙ʇÌÂ:
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ë
‚‡Ì˘ÍËÚÂ
uvijek
,
Kuãi‰te
perilice
NE
HASZNÁLJON
A obri‰ite
samo
vlaÏnom
krpom.
KÉSZÜLÉK
KÜLSÃ
"
Kuãi‰te
perilice
ne smijete
RÉSZÉN
DÖRZSÖLÃ
# /
ãistiti
abrazivnim
HATÁSÚ
SZEREKET,
"
.
'– grubim
sredstvima
ãi‰çenje,
ALKOHOLT
ÉS/VAGY
za
.
alkoholom
i/ili
HÍGÍTÓSZEREKET.
razrjedjivaãem.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
3 OdrÏavanje
perilice
vrlo
je
!kevés
A
mosógép
nagyon
jednostavno,igényel.
ali je vaÏno da
:
karbantartást
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
●A
●
fiókos tárolórekeszek
● ladicu za sredstva za
tisztítása.
pranje
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡
filtar
● SzırŒtisztítás.
# ●
● ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl Ë ‰˙΄Ë
ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ.
● Elszállítás
odnosno da
pripremite
●
vagy
hosszú
ideig
●
#
perilicu
u sluãaju:
preseljenja
tartó
üzemszünet.
"
ili duÏeg
mirovanja.
CZYSZCZENIEçÄ
PRZEGR
DEK
èéóàëíÇÄçÖ
äéçíÖâçÖêÄ
CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE
PRZEGR
DEK
NA PRZEGR
PROSZKI DEK
àSZUFLADY
ÇÄçàóäàíÖ
SZUFLADY
NA
PROSZKI
SZUFLADY NA PROSZKI
âI·åENJE
LADICE
ZA −
K
A
FIÓKOS
SREDSTVA
PRANJEK
ZA TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
å‡Í‡ Ë Ì Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ, ‰Ó· Â
ÓÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÚÂ
‚‡Ì˘ÍËÚ Á‡ Ô‡ı, Á‡ ·ÂÎË̇ Ë
‰Ó·‡‚ÍË.
Preporuãamo
2
da
szükséges,
Bár
nem
feltétlenül
povremeno
oãistite
ovu ,
alkalmanként
(
de
célszerı
ladicu,
jerase s vremenom
u
kitisztítani
!
sredstava
és
njoj nakupe
ostaci
mosószert,
afehérítŒszert
za adalékanyagokat
pranje. , tartalmazó
az
" "
rekeszeket.
( .
ᇠÚÓ‚‡  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ χÎÍÓ ÔÓ-ÒËÎÌÓ Ì‡Ô‰,
ÌÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ.
Ladicu izvlaãite
iz perilice
Óvatosan
meghúzva
vegye ki
[ .jaãe
‰to jemalo
atako
rekeszeket.
povuãete.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÔÓ‰ ÒÚÛfl ‚Ó‰‡.
Zatim ladicu
isperite pod
Tisztítsa
le vízzel
[
a rekeszeket.
tekuçom vodom.
.
Po zavr‰etku
vratite
Tegye
vissza aãi‰çenja
rekeszeket
a
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
helyükre.
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ó·‡ÚÌÓ.
34
BG
HR
EL
HU
èéóàëíÇÄçÖ çÄ
îàãíöêÄ
CZYSZCZENIE
FILTRA
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ ÙËÎÚ˙, ÍÓÈÚÓ Â ‚
Ò˙ÒÚÓflÌË ‰‡ ÛÎÓ‚Ë Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
Ô‰ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡ÎË Ì‡ÔÓÏÔ‚‡ÌÂÚÓ
(ÏÓÌÂÚË, ÍÓÔ˜ÂÚ‡ Ë ‰.). í ÔÓÒÎÂ
ÎÂÒÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‚‡‰ÂÌË.
èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ÙËÎÚ˙‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÂÊÂÏÂÒ˜ÌÓ.
âI·åENJE FILTRA
K@
#$
SZÙRÃTISZTÍTÁS
ima
ugradjen
filtar
APerilica
mosógép
speciális
szırŒvel
1
van
koji zaustavlja
sve
veçe
felszerelve,
amely
az
olyan
5
7
7
predmete (npr.
Metalni(pl.
nagyobbidegen
anyagokat
gumbe
(.
, bi
novac,
itd.), koji
pénzérméket,
gombokat
stb.)
.)
mogli
sprijeãiti
istjecanje
fogja fel, amelyek eltömíthetik Preporuãamo
5
vode.
filtar
az
ürítŒcsövet.
Így
ezek
.kivehetŒk.
' na
A povremeno
oãistiti
könnyen
szırŒ
tisztítását
9
a5 slijedeçi
naãin:
:
következŒkképpen kell
végezni:
● ● éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
● ë‡ÏÓ Á‡ ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË:
ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ χÍÛ˜‡, Ò‚‡ÎÂÚÂ
Ú‡Ô‡Ú‡ Ë ËÁˆÂ‰ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
● èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚‡ÎËÚ ÙËÎÚ˙‡
ÔÓÔËÈÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ÔÓÔË‚‡ÚÂÎ̇
Í˙Ô‡.
● ᇂ˙ÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ ÔÓÒÓ͇
Ó·‡Ú̇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇,
‰Ó͇ÚÓ ÒÔ ‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
● àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Ë „Ó ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ.
● åÓÌÚË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÙËÎÚ˙‡,
͇ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â ‰‚Âڠ΄·
Ò˙‚Ô‡‰‡Ú Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Ô˙Ú˜ÍË,
Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÚÂ
„ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË ‚
Ó·‡ÚÂÌ ‰.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
èêà èêÖåÖëíÇÄçàü à ÑöãÉà
èÖêàéÑà çÄ èêÖëíéâ çÄ
åÄòàçÄíÄ.
èË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl ËÎË
ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ Ì ÛÔÓÚ·‡ ̇
χ¯Ë̇ڇ, ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl χÍÛ˜
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÁÌÂÌ ÓÚ
‚Ó‰‡Ú‡.
àÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
ÏÂʇ. 낇ÎÂÚ ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl
χÍÛ˜ Ë ËÁÚÓ˜ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ (Á‡
ˆÂÎÚ‡ ˘Â ÇË Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÍÛÔ‡).
èÓ‚ÚÓÂÚ Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡ Ë Ò
‚ÔÛÒÍ‚‡ÚÂÎÌËfl χÍÛ˜.
●
ki apoklopac
Otvorite
●●%
Nyissa
fedelet.
:
● Dostupno
samo
na 1
odredjenim
,
5 modelima:
cijev
povucite
Csak
77
áll
●Rebrastu
bizonyos
típusokon
prema
.van, uklonite
rendelkezésre:
graniãnik
i ispustite tömlŒt,
vodu u
Húzza
ki a bordázott
spremnik.
●
0ki 5
ésürítse
5,
vegye
a dugót,
a
vizet egy edénybe.
●
Prije
nego
uklonite
filtar,
7 8 ispod
filtra
stavite
7
poklopca
9 ruãnik
da
sakupite
●
A
szırŒ
kivétele
elŒtt
. manju
koliãinu vode
koja se
helyezzen
egy nedvszívó
vjerovatno
zadrÏala
crpki.
törlŒruhát
a
●
/ aszırŒsapka
5,ualá
szivattyúban
lévŒ
kis 5 ,
o vízmennyiség
felfogása
céljából.
.
● Okreçite gumb filtra u
●smjeru
-7suprotnom
5na
od
satu dok
kazaljki
Fordítsa
el a szırŒt
balra,
amíg
●kretanja
.
semeg
ne zaustavi
u vertikalnom
az
nem áll függŒleges
poloÏaju.
helyzetben.
●
4 , i oãistite
ga.
●5
Uzmite filtar
7 7 ●
Vegye
ki
és
tisztítsa
meg a
szırŒt.5 . ● 75
Ponovno
namjestite
filtar tisztítás
után
tegye
na
ureza
krajua
●okretanjem
A
vissza
.uúgy,
filtra
smjeru
szırŒt
hogy kretanja
a végén található
kazaljkijobbra
na satu.
Zatim
hornyot
fordítja
el. Ezután
ponovite
gore opisane
fordított
sorrendben
végezze el a
postupke,
ali
obrnutim
fenti mıveleteket.
#
' −
redoslijedom.
& ) #$
$"#$
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
PRIPREMANJE
PERILICE ZA
IDEIG
TARTÓ ÜZEMSZÜNET
SELJENJE ILI DUÎE
Q
MIROVANJE
5 vagy
ha
Szállításkor,
a gépet Ako
bi
moÏda
perilicu
7 selili ili
hosszabb
idŒre
fıtetlen
bi
duÏe
vremena
7
u
helyiségbe teszi, az stajala
prostoriji
se
ne
grije,
ürítŒcsŒbŒl
koja
ki kell
folyatni
a,benne
morate
perilice
i cijevi
vizet.
iz
maradt
svu
.
Aispustiti
készüléket
kivodu.
kell kapcsolni, és
izvucite
utikaã iz
kiNajprije
kell húzni
a csatlakozódugóját.
utiãnice,
zatim
izvadite
1
Készítsen
odvodno
na
edényt.
crijevo
iz leÏi‰ta
elŒ
egy
Vegye
ki
az 7.
straÏnjoj
strani
perilice.
ürítŒcsövet
a rögzítŒkapocsból,
és
C
. 1 Crijevo
zatim
nagnite
prema
tartsa
edény fölé, amíg
az a víz ki
dolje
i
priãekajte
da
iz
njega
ne
folyik belŒle. iscuri,
sva
toga
Végezze
elvoda.
ugyanezt
mıveletet
7
5 Nakon
a
crijevo
ponovno
a
vízbevezetŒ
tömlŒvel
is.
namjestite
u leÏi‰te.
i sa
Isto
uãinite
dovodnim crijevom.
3535
BG
ëíêÄçàñÄ 13
çÖàáèêÄÇçéëíà
êÄáêÖòÄÇÄçÖ
èêàóàçÄ
ç  ‚Íβ˜ÂÌ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó
ÅÛÚÓÌ˙Ú On/Off Ì  ‚Íβ˜ÂÌ
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó
çflχ ÚÓÍ
èÓ‚ÂÂÚÂ
ÖÎ. Ô‰ԇÁËÚÂÎËÚ ҇ ËÁ„ÓÂÎË
èÓ‚ÂÂÚÂ
Ç‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇
èÓ‚ÂÂÚ á‡Ú‚ÓÂÚ fl
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.1
èÓ‚ÂÂÚÂ
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËflÚ Í‡Ì  Á‡Ú‚ÓÂÌ
éÚ‚ÓÂÚÂ „Ó
èÓ„‡Ï‡ÚÓ˙Ú Ì  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÚÓ˜ÌÓ ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÔÓÁˈËfl
àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
å‡ÍÛ˜˙Ú Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ ‚Ó‰‡  Ô„˙̇Ú
àÁÔ‡‚ÂÚ „Ó
ç‡Î˘Ë ̇ ˜ÛÊ‰Ó ÚflÎÓ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡
èÓ‚ÂÂÚ ÙËÎÚ˙‡
4. ç‡Î˘Ë ̇ ‚Ó‰‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
í˜ ÓÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Í‡Ì˜ÂÚÓ Ë Ï‡ÍÛ˜‡ Á‡
‚Ó‰‡
èÓ‰ÏÂÌÂÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡ Ë Á‡Ú„ÌÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï
Í‡Ì˜ÂÚÓ
5. ç ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡
èÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚Ò Ӣ Ì  ËÁı‚˙ÎË· ‚Ó‰‡Ú‡
àÁ˜‡Í‡ÈÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË, Á‡ ËÁı‚˙Îfl̇ ÌÂ
‚Ó‰‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡ Â
‚Íβ˜ÂÌ (Ò‡ÏÓ ÔË ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
àÁÍβ˜ÂÚ „Ó
èÂ‡ÎÌflÚ‡ Ì  ÌË‚ÂÎË‡Ì‡ ‰Ó·Â
ê„ÛÎË‡ÈÚ Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ Á‡ ÌË‚ÂÎË‡ÌÂ
ç ҇ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÒÍÓ·ËÚ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
éÚÒÚ‡ÌÂÚ „Ë
çÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌÓ Ô‡ÌÂ
ê‡ÁÔ‰ÂÎÂÚ „Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
1. ç ‡·ÓÚË ÌËÚÓ Â‰Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡
2. ç ͇˜‚‡ ‚Ó‰‡
3. ç ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
6. ëËÎÌË ‚Ë·‡ˆËË ÔÓ
‚ÂÏ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ
–
7.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 0, 1, 5, 7, 8, 9
é·‡‰ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
8.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 2
ç Ò Ô˙ÎÌË Ò ‚Ó‰‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Â ‚Íβ˜ÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò
‚Ó‰‡.
9.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 3
ÇÓ‰‡Ú‡ Ì Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡.
èÓ‚ÂÂÚ ˜Â ‰Â̇ʇ  ÓÚÔÛ¯ÂÌ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‰Â̇ÊÌËfl χÍÛ˜ Ì Â
Ô„˙̇Ú.
10.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 4
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ÔÂÔ˙ÎÌÂ̇ Ò ‚Ó‰‡.
ëÔÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚Ó‰‡.
é·‡‰ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
íÄáà åÄòàçÄ Ö ëçÄÅÑÖçÄ ëöë ëèÖñàÄãçé ìëíêéâëíÇé, äéÖíé èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé çÄ èêÄçÖíé Ääé íé çÖ Ö ÅÄãÄçëàêÄçé. íéÇÄ çÄåÄãüÇÄ òìåÄ à ÇàÅêÄñààíÖ
à ìÑöãÜÄÇÄ ÜàÇéíÄ çÄ ÇÄòÄíÄ åÄòàçÄ.
36
ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ì Ô‡‚ËÎÌÓ, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ̇ CANDY, ͇ÚÓ
Ò˙Ó·˘ËÚ ÏӉ· ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ̇ Ú‡·ÂÎ͇ڇ ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‚˙ıÛ
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡. ч‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl, ÇË ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ·˙Á‡ Ë ÂÙË͇Ò̇ ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ ̇ÏÂÒ‡.
LJÊÌÓ
1 àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ ˜ËÒÚË ÔÂÔ‡‡ÚË ·ÂÁ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÙÓÒÙ‡ÚË ÏÓÊ ‰‡ ÔÓËÁ‚‰Â
ÒΉÌËÚ ÂÙÂÍÚË:
àÁÚ˘‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔË ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-Ï˙Ú̇, ÔÓ‡‰Ë ̇΢ËÂÚÓ ‚ ÌÂfl ̇ ÁÂÓÎËÚË,
·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ̇Û¯Ë ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ÔÓ ‰ÂıËÚ ÔÓÎÂÔ̇Π·flÎ Ô‡ı (ÁÂÓÎËÚ), ÍÓÈÚÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ Ë Ì ‚ÎËfl ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ Ôfl̇ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔË ÔÓÒΉÌÓÚÓ Ô·ÍÌÂÌ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡ ÎÓ¯Ó Ô·ÍÌÂÌÂ.
ÄÍÚË‚ÌËÚ ‡ÌËÓÌË, ̇ÏË‡˘Ë Ò ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ ÔÂËÎÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË, ˜ÂÒÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ú ÓÚ
Ô‡ÌÂÚÓ Ë ‰ÓË ‚ χÎÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ò Ô˘Ë̇ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ôfl̇
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ˆËÍÎË Ì‡ Ô·ÍÌÂÌ ‚ „ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚ ÒÎÛ˜‡Ë Ì ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
2 Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â LJ¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl Ì ‡·ÓÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ, ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
ÔÓ‚ÂÍËÚ ÔÓ „Ó̇ڇ Ú‡·Îˈ‡.
èÂÔÓ˙ÍË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú ÔË ‡Á΢ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
èË Ô‡Ì ̇ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ ·flÎÓ Ô‡Ì , ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡ÏË Á‡ Ô‡ÏÛÍ Ì‡ 60 ° C ËÎË
Ôӂ˜° C Ë ÌÓχÎÂÌ Ô‡ı Á‡ Ô‡Ì (ìÒËÎÂÌ), ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙ʇ ËÁ·Â΂‡˘Ë ‡„ÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÔË Ò‰ÌÓ /
‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰‡‚‡Ú ÓÚ΢ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ᇠÔ‡Ì ÏÂÊ‰Û 40 ° C Ë 60 ° C ‚ˉ‡ ÔÂÔ‡‡Ú ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Á‡ ÚËÔ‡ Ú˙Í‡Ì Ë
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ.
çÓχÎÌËÚ Ô‡ıÓ‚Â Á‡ Ô‡Ì ҇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ·ÂÎËÚ ËÎË ˆ‚ÂÚÌË Ô·ÚÓ‚Â Ò ‚ËÒÓÍÓ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ
Ú˜ÌË ÔÂËÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË "Á‡˘ËÚ‡ ̇ ˆ‚ÂÚ‡" Ô‡ıÓ‚Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ˆ‚ÂÚÌË Ú˙͇ÌË Ò ÎÂÍË ÌË‚‡ ̇
Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ.
ᇠÔ‡Ì ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÓ‰ 40 ° C Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˜ÌË ÔÂËÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË
‰ÂÚÂ„ÂÌÚË ÒÔˆˇÎÌÓ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Í‡ÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË ÌËÒ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Ô‡ÌÂ. .
ᇠÔ‡Ì ̇ ‚˙Î̇ Ë ÍÓÔË̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÂÔ‡‡ÚË ÒÔˆˇÎÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÚÓÁË ‚ˉ Ú˙͇ÌË.
ᇠ‰ÓÁË‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÏÓÎfl ÒΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÓÔËÒ‡ÌË ‚˙ıÛ ÂÚËÍÂÚ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ÔÂÔ‡‡Ú.
37
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
38
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez
nem befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe,
és nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
Ajánlások a mosószer különbözŃ hŃmérsékleten történŃ használatához
ErŃsen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb hŃmérsékletŝ
pamutprogramok és normál (nagy teljesítményŝ) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan
fehérítŃszereket is tartalmaz, amelyek kitŝnŃ eredményeket kínálnak közepes/magas hŃmérsékleten. 40°C
és 60°C hŃmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textília típusának és a
szennyezettség mértékének. A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erŃsen szennyezett
anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédŃ” mosóporok az enyhén szennyezett színes
textíliákhoz alkalmasak. A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hŃmérsékletŝ
mosásra alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk. Gyapjú- vagy selyemmosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell használni. Kérjük, hogy az
adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán található utasításokat.
îËχڇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
Ô˜‡ÚÌË „¯ÍË ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚ‡
‰‡ ‚̇Òfl ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ ÌÂÈÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡
‚ÎËfl ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
kuçanski
7.!
elhárít
su
a za
domaçinstvu.
Candy
namijenjeni
iskljuãivo
kori‰tenje
u
A
gyártó
minden uredjaji
felelosséget
az
ebben
füzetben
esetleg
eloforduló
nyomdahibákkal
A gyártó
,
megváltoztatása
Ako
Ïelite
odnosno
namjeravate
upotrebljavati
koji
Candy
kuçanski
uredjaj u
kapcsolatban.
– a lényeges
jellemzok
svrhe,
.szükség
profesionalne
prethodno
se posavjetujte
s dobavljaãem!
nélkül
– fenntartja
a termékek
szerinti módosításának
jogát.
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
39
A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól
(WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek. A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése
és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy
a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály
betartása:
- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő
gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és
az otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek,
akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója
azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.
Този уред е маркиран в съответствие с Европейска Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно Oборудване (ОЕЕО). ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до негативни последици за околната среда), така и
основни компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са
обект на специална обработка, за да се премахнат и да се депонират правилно всички
замърсители, и да се възстановят и рециклират всички материали. Гражданите могат да
играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат проблем за околната среда;
от съществено значение е да се следват някои основни правила:
- ОЕЕО не трябва да се третират като битов (домакински) отпадък;
- ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В много страни може да има събиране от
дома на големи ОЕЕО.
В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното оборудване.
BG
15.07 - 45318594 - Canon Italia - Business Services Channel
HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising