Candy | GV 137D3/1-S | Candy GV 137D3/1-S User manual

Candy GV 137D3/1-S User manual
EN
NO
FI
SV
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at
den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske
dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter
dag.
Miljøbetingelser
Dette apparat er mærket i
overensstemmelse
med
EUdirektivet 2002/96/EC for affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bortskaffes
korrekt, er du med til at undgå potentielle
negative følgevirkninger for miljøet og
menneskeligt helbred, som ellers kunne
forekomme
som
følge
af
ukorrekt
behandling af dette produkt. Symbolet på
produktet indikerer, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. I stedet
skal det overdrages til det gældende
indsamlingspunkt for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal
udføres i overensstemmelse med lokal
miljølovgivning for affaldsbehandling.
For mere information om behandling,
genindvinding og genbrug af dette
produkt, så kontakt venligst dit lokale
kommunekontor, dit center for bortskaffelse
af husholdningsaffald eller butikken hvor du
har købt produktet.
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar
ved hånden og i god stand til mulige
fremtidige ejere.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke.
Tjek også at stik, holder til afløbsslange og
bakker til flydende vaskemiddel eller
blegemiddel (kun visse modeller) er
inkluderet. Vi anbefaler, at du beholder alle
disse komponenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
Hvert produkt er identificeret med en unik
16-cifret kode, også kaldet "serienummer",
som står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
3. PRAKTISKE TIPS
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
2
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end i
husholdningsmiljø eller til typiske
husholdningsformål, som kommerciel
brug af eksperter eller trænede
brugere, udelukkes, selv ved de
ovennævnte anvendelser. Hvis dette
apparat anvendes på en måde, ikke i
overensstemmelse med dette, kan
det reducere apparatets levetid og
annullere producentens garanti.
Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn bør være under opsyn for at
sikre, at de
apparatet.
ikke
leger
med
l Børn under 3 år bør holdes væk,
medmindre de er under konstant
opsyn.
l Hvis ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå fare.
l Brug kun de medfølgende slanger til
vandforsyning stilslutningen (genbrug
ikke gamle slanger).
l Vandtrykket skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund
ventilationsåbningerne.
og
l Tilstanden SLUKKET opnås ved
at indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT.
l Dette apparat kan bruges af børn fra
8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
l Efter
montering skal apparatet
placeres således at stikket er
tilgængeligt.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj
afhænger af den brugte model (se
kontrolpanel).
3
DA
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l For at se apparatets bilagskort
refereres der
hjemmeside.
til
l Ved
flytning,
så
løft
ikke
vaskemaskinen i håndtagene eller
bakkerne; under transport placér da
aldrig åbningen på vognen. Vi
anbefaler, at to personer løfter
vaskemaskinen.
producentens
Sikkerhedsinstruktioner
l Før rengøring og vedligeholdelse
l I
tilfælde af defekt og/eller
funktionsfejl,
så
sluk
for
vaskemaskinen, luk for vandhanen
og
pil
ikke
ved
apparatet.
Tag
omgående
kontakt
til
kundeservicecenteret og brug kun
originale reservedele. Undladelse af
at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets sikkerhed.
af maskinen, skal stikket tages ud
og vandhanen lukkes.
l Vær sikker på, at det elektriske
system har jordforbindelse. Hvis
ikke,
så
søg
professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget
temperaturer under vask.
høje
l Vær sikker på, at der ikke er vand
Apparatet er i overensstemmelse
med følgende europæiske
direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og efterfølgende ændringer.
i tromlen før døren åbnes.
l Træk
ikke i ledningen eller
apparatet for at trække maskinens
stik ud.
l Udsæt ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andet
vejr.
4
l Skær slangestropperne over, pas
DA
2. MONTERING
1
på ikke at beskadige slangen og
ledningen.
A
B
A
B
l Skru 2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist på
figur 1.
l Luk
2 eller 4 huller
propperne
inkluderet
instruktionskuverten.
B
B
A
A
med
i
l Hvis
vaskemaskinen
er
indbygget, så skru 3 eller 4
skruer(A) ud, efter at have skåret
slangestropperne over, og fjern 3
eller 4 mellemlægsplader (B).
2
A
1
2
3
l På nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
B
ADVARSEL:
hold indpakningsmateriale væk
fra børn.
C
l Placér polionda-arket i bunden
3
som
vist
på
figur
2
(i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
2
5
1
Hydrauliske forbindelser
3
l Tilslut vandslangen til vandhanen; brug
kun den afløbsslange, der følger med
vaskemaskinen (fig. 3).
ÅBN IKKE FOR VANDHANEN.
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
4
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
5
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
DA
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
7
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
8
DA
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
Forslag ved længere manglende
brug
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
Rengøring af filter
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
l Træk stikket ud.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
og dræn al vandet ned i et kar.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
l Fastgør
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
bagefter.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
9
afløbsrøret
med
stroppen
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
M
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
starte vasken.
P
B
C
Skulle strømmen gå ud mens vaskemaskinen
kører, gemmer en speciel hukommelse
indstillingerne, og når strømmen kommer
tilbage, vil maskinen fortsætte hvor den
stoppede.
det tilsvarende LED vil tændes når
programmet er færdigt.
O
I
L
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
l Beskeden "slut" vil vises på displayet eller
N
D
E
F
G
H
A Programvælger med FRA-knap
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
Vent indtil dørens låselys slukkes:
omkring
2
minutter
efter
at
programmet er færdigt.
D FORVASK-knap
E STRYGELET-knap
l Sluk for vaskemaskinen.
F CENTRIFUGERINGSVALG-knap
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
G TEMPERATURVALG-knap
Tekniske data
I
H HURTIGVASK-knap
Digitalt display
L KNAPPER indikatorlys
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M DØRSIKKERHED indikatorlys
N CENTRIFUGERINGSVALG
indikatorlys
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
O TEMPERATURVALG indikatorlys
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
P HURTIGVASK indikatorlys
10
START/PAUSE-knap
En
særlig
sikkerhedsanordning
forhindrer døren i at blive åbnet
umiddelbart efter afslutningen af
cyklussen.
Vent 2 minutter efter vaskecyklussen
afsluttes og lampen "Dørsikkerhed"
er slukket, før du åbner døren.
PROGRAM-vælger
position
med
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen, kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
FRA
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
l Efter
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen
(starter
programmet fra hvor det blev afbrudt).
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
l Når
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
indstille vælgeren til FRA-positionen.
l Vælg et andet program.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
l Nulstil
programvælgeren
positionen.
vælgeren til FRA.
til
FRA-
UDSKYD START-knap
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
11
DA
Åbning af døren
l For at udskyde starten, brug følgende
fremgangsmåde:
- Indstil det ønskede program.
- Tryk på knappen en gang, for at aktivere
den (h00 vises på displayet), og tryk
derefter på den igen, for at indstille en
1-times udskydelse (h01 vises på
displayet). Den forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang du trykker på
knappen, indtil h24 vises på displayet, på
hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte
udskydelsen tilbage til nul.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen (lyset på displayet vil begynde at
blinke). Nedtællingen begynder, og når den
er færdig, vil programmet starte automatisk.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
start ved at dreje programvælgeren til FRApositionen.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i
drift, vil en særlig hukommelse gemme
det valgte program, og når strømmen
genoprettes, vil det fortsætter, hvor det
slap.
under alle omstændigheder overstiges de
maksimale temperaturer i det valgte
vaskeprogram ikke (f.eks vil temperatur i
HÅNDVASK-programmet være 30°C.
STRYGELET-knap
Denne funktion minimerer så meget som
muligt, at tøjet bliver krøllet.
Den kan bruges på både "blandet"-, ”finvask”og "uld"-programmerne - den fjerner de
mellemliggende centrifugeringer. På blandetprogrammet reducerer indstillingen varigheden
af den sidste centrifugering, på uld- og
finvaskprogrammet dræner og centrifugerer
maskinen ikke, før knappen er slukket.
I den sidste fase blinker lyset for at
indikere, at maskinen er på pause.
Fravælges knappen er vaskecyklussen
færdig.
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l Ved at trykke på denne knap, er det
muligt at reducere den maksimale
hastighed, og hvis man ønsker det, kan
centrifugeringen annulleres.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
Funktionsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indstillingsknappen
først og slukker derefter.
du trykke på knappen, indtil du når den
centrifugeringshastighed du vil indstille.
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over,
hvad der er automatisk egnet i
forbindelse med udvælgelsen af
programmet.
FORVASK-knap
Det giver dig mulighed for at foretage en
forvask ved begyndelsen af cyklussen.
Temperaturen overstiger ikke 40°C og
12
l Det
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden,
uden
at
afbryde maskinen.
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
TEMPERATURVALG-knap
l Når du vælger et program, lyser den
anbefalede temperatur. Det er også
muligt at ændre temperaturen, men ikke
over maksimum, for at passe på
stofferne.
l En særlig sikkerhedsanordning forhindrer
døren i at blive åbnet umiddelbart efter
afslutningen af cyklussen. Vent 2
minutter efter vaskecyklussen afsluttes
og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før
du åbner døren. Ved slutningen af
cyklussen skal du dreje programvælgeren
til FRA.
HURTIGVASK-knap
Knappen bliver aktiv, når du vælger
HURTIGVASK-programmet på knappen;
dette lader dig vælge en af de tre
varigheder angivet.
2) CYKLUSVARIGHED
l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
Digitalt display
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
2
3
l Når programmet er startet, vil du konstant
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
1
3
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
3) KNAPPER INDIKATORLYS
3
l Disse lyser op, når der trykkes på de
1) DØRSIKKERHED INDIKATORLYS
relevante knapper.
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
l Hvis der vælges en indstilling, der ikke er
kompatibel med det valgte program, vil
lyset først blinke på knappen og derefter
slukkes.
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
13
DA
l Når der trykkes på START/PAUSE på
Maskinen er udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering hvis indholdet er
ubalanceret.
Det reducerer støj og vibrationer i
maskinen, og forlænger levetiden på
din maskine.
Programtabel
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
1)
Anbefalet
Maks.
1
VASKEMIDDEL
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Hvidt
5
6
7
8
60°
90°
( )
Blandet
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygiejne
5
6
7
8
60°
60°
Skylninger
-
-
-
-
-
-
Tømning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
Silke
1
2
2
2
30°
30°
Håndvask
1
2
2
2
30°
30°
Uld
1
2
2
2
40°
40°
Finvask
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Hurtigvask
(14’ – 30’ – 44’)
Bomuld
**
14
( )
( )
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling
med
flydende
blegemidler, kan man foretage
fjernelse af pletterne forud for
vasken.
Hæld blegemiddel i beholderen til
flydende blegemiddel, der er sat
ind i afdelingen mærket "2" i
sæbeskuffen, og indstil det
specielle program SKYLNING.
Når denne fase er afsluttet,
drejes programvælgeren til FRApositionen, og du kan tilsætte
resten af tekstilerne og fortsætte
med en normal vask på det mest
passende program.
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER
IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr
1061/2010.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmer er egnede til
at
rengøre
normalt
snavset
bomuldsvasketøj og de er de mest
effektive programmer i form af
kombineret energi-og vandforbrug for
tøjvask af bomuld.
Disse programmer er blevet udviklet i
overensstemmelse med temperaturen
på vaskemærket på tøjet og den
faktiske vandtemperatur kan afvige let
fra den angivne temperatur på
cyklussen.
1)
Centrifugeringshastigheden
kan
også
reduceres, for at matche alle retningslinjer
på stoffets etiket, eller for meget sarte
stoffer kan centrifugering annulleres helt;
denne indstilling er tilgængelig med
en centrifugeringshastighedsknap. Denne
funktion kan aktiveres med knappen
CENTRIFUGERINGSVALG. Hvis etiketten
ikke angiver specifikke oplysninger, er det
muligt at anvende den maksimale
centrifugering angivet for programmet.
15
Hvis du vælger HURTIGVASKprogrammet på knappen, vil det
være muligt at vælge en af de tre
hurtige programmer til rådighed
blandt 14', 30' og 44'.
DA
Overdosering af vaskemiddel kan forårsage
overdreven skumdannelse.
Hvis maskinen detekterer tilstedeværelsen
af meget skum, kan en centrifugering
udelukkes eller programmet kan forlænges,
hvormed vandforbruget øges.
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
Hurtigvask
Vaskecyklus foreslået for lav belastning og
lidt beskidt. Med dette program anbefales
det, at reducere mængden af vaskemiddel,
der normalt anvendes, for at undgå
unødvendigt spild. Hvis du vælger
HURTIGVASK-programmet kan du kan
vælge en af tre programmer til rådighed.
Mix & Wash
Programmet giver dig mulighed for at
blande forskellige stoffer (f.eks.: bomuld +
syntetisk, osv. ...) og vaske dem med
lavt energiforbrug, fordi temperaturen i
vasketrinet ikke overstiger 40°C.
Hvidt
Lavet til en perfekt vask. Den endelige
centrifugering ved maksimal hastighed giver
mere effektiv rengøring.
Blandet
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Jeans
Dette program er designet til at tilbyde den
højeste kvalitet af rengøring af stoffer
såsom jeans: ideelt til at fjerne snavs, uden
at påvirke elasticiteten af fibrene.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
Silke
Dedikeret program for silkestoffer, der
kan vaskes i en vaskemaskine. Tromlens
omdrejninger er sarte, er temperaturen
overstiger ikke 30°C, og programmet slutter
med en blid centrifugering.
Håndvask
Program til tøj der kun tåler håndvask,
programmet slutter med 3 skylninger og en
langsom centrifugering.
Uld
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
Baby
Dette all baby program vasker perfekt rent
ved 60 grader.
Vi anbefaler at der bruges vaskepulver.
EcoMix 20°
Dette nyskabende program giver dig
mulighed for at vaske forskellige stoffer og
farver sammen, som bomuld, syntetiske og
blandede tekstiler på kun 20°C og giver en
fremragende rengøringsydeevne. Forbruget
på dette program er omkring 40% af en
konventionel 40°C bomuldsvask.
Hygiejne
Program til slidstærke stoffer, der giver dig
mulighed for at rense tøjet. Vi anbefaler
brug af vaskepulvere der øger effektiviteten
af steriliseringen.
Bomuld 40°C – 60°C
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
16
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, så konsultér kvikguiden anført
nedenfor, som indeholder praktiske tips, til hvordan de mest normale problemer fikses.
Problem
Vaskemaskinen
virker/starter ikke
Vaskemaskinen
fyldes ikke med
vand
Vaskemaskinen
tømmes ikke for
vand
Der lækkes vand på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Der høres
voldsomme
vibrationer under
centrifugering
Hvis en specifik
FEJL opstår med
blink
Mulige årsager og praktiske løsninger
Vær sikker på, at strømmen er korrekt tilsluttet.
Vær sikker på, at strømmen er slået til.
Tjek om det ønskede program er valgt korrekt og maskinen er startet
korrekt.
Sørg for at sikringen ikke er sprunget og at stikkontakten virker; afprøv
den med et andet apparat såsom en lampe.
Åbningen er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Vær sikker på, at timeren er korrekt indstillet.
Vær sikker på, at filteret ikke er tilstoppet.
Vær sikker på, at afløbsslangen ikke er bøjet.
Vær sikker på, at der ikke findes nogen fremmede objekter i filteret.
Dette kan være på grund af en læk i pakningen mellem vandhanen og
forsyningsrøret; i dette tilfælde, så udskift den og stram samling ved
røret og vandhanen.
Dette kan være fordi vandet ikke er drænet helt: vent et par minutter.
Visse modeller har en "ingen centrifugering"-funktion: Sørg for at den
ikke er slået til.
En overdreven mængde af vaskemiddel kan forhindre centrifugering:
reducér mængden ved næste vask.
Vaskemaskinen står måske ujævnt: hvis nødvendigt, så justér
fødderne som indikeret i den tilhørende sektion
Vær sikker på, at transportbeslagene er fjernet.
Vær sikker på, at portionen er jævnt fordelt.
Hvisfejl nr.
0, 1, 5, 7 eller 8 vises eller blinker, så kontakt
kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 2 vises eller blinker, så fyldes maskinen ikke med vand.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Hvisfejl nr. 3 vises eller blinker, så drænes maskinen ikke korrekt. Vær
sikker på, at afløbet er frit, og at afløbsslangen ikke er bøjet.
Hvisfejl nr. 4 vises eller blinker, så er maskinen overfyldt. Luk for
vandhanen og kontakt kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 9 vises eller blinker, så sluk for vaskemaskinen, vent 10 15 sekunder og genstart programmet.
17
DA
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis der opstår et problem, eller hvis du har
mistanke om en funktionsfejl, så kontakt
omgående Candy's servicecenter.
Candy anbefaler, at du altid bruger originale
reservedele, som er tilgængelige hos vores
servicecenter.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er dækket af garanti i
overensstemmelse med de vilkår og
betingelser, som angivet i det certifikat, der
følger med produktet. Garanticertifikatet
skal udfyldes korrekt og gemmes, så det
kan fremvises hos autoriserede Candyservicecenter hvis nødvendigt.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
18
DA
19
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
Miljörelaterad information
Produkten är märkt i enlighet
med WEEE-direktivet 2002/96/EG
avseende avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter.
Genom att se till att den här produkten
kasseras på rätt sätt hjälper du till att skydda
miljön och människors hälsa, vilka kan utsättas
för risker om produkten hanteras ovarsamt.
Symbolen på produkten visar att den här
produkten inte får hanteras som vanligt
hushållsavfall. Den ska lämnas in på en
godkänd avfallsstation för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering
måste utföras i enlighet med lokala
miljöföreskrifter för avfallshantering. Mer
detaljerad information om hantering och
återvinning av den här produkten kan fås från
kommunen,
återvinningsstationen
eller
försäljningsstället.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan du
börjar
använda
tvättmaskinen.
Vi
rekommenderar
att
du
förvarar
bruksanvisningen
inom
räckhåll
för
användaren och att den skyddas så att den är i
gott skick under hela tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera
också att pluggar, hållare för avloppsslang
samt kopp för flytande tvättmedel eller
blekmedel (endast vissa modeller) finns med.
Vi rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett
sitter fast på maskinen (i närheten av luckan)
eller i kuvertet med dokumentation som ligger
inuti produkten. Den här koden fungerar som
ett specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
2. INSTALLATION
3. PRAKTISKA TIPS
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
20
l Den här apparaten är avsett för
hushållsbruk
och
liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell och
andra bostadsliknande miljöer;
− på bed and breakfast-liknande
inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning av
experter
eller
professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda användningsområden. Om
apparaten används på ett annat sätt
än det avsedda, kan livslängden
påverkas och garantin upphöra att
gälla. Tillverkaren ansvarar inte för
eventuella skador på maskinen eller
annan skada eller förlust som uppstår
på grund av användning som inte
faller inom ramen för normalt
hushållsbruk (även om maskinen
placerats i en hushållsliknande miljö) i
den fulla utsträckning som lagen
tillåter.
l Håll uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn under 3 år får endast vistas i
närheten under konstant tillsyn.
l Om elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig behörighet
för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket måste vara mellan
0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ.
l Maskinen måste installeras så att
elkontakten är nåbar.
l Produkten får användas av barn
över 8 års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar
nödvändig erfarenhet och kunskap,
förutsatt att de får tillräckligt
bistånd och anvisningar om säker
l Högsta
tvättmängd för torra
kläder beror på modellen (se
kontrollpanelen).
l Informationsblad för produkten kan
hämtas på tillverkarens webbplats.
21
SV
användning och förstår vilka risker
som finns.
Låt inte barn leka med apparaten.
Låt inte barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIF
TER
l Om tvättmaskinen slutar att fungera
Säkerhetsanvisningar
l Före rengöring eller underhåll av
tvättmaskinen måste strömmen
brytas
och
vattentillförseln
stängas av.
l Kontrollera att elförsörjningen är
jordad. I annat fall måste en
behörig elektriker tillkallas.
under
drift
stänger
du
av
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen på
egen hand. Kontakta servicecentret
omedelbart. Använd bara originaldelar
vid reparation. Produktsäkerheten
äventyras om dessa anvisningar
inte följs.
l Använd
inte
konverterare,
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING!:
Vattentemperaturen
kan
bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera att det inte finns kvar
något vatten i trumman innan du
öppnar luckan.
l Dra
aldrig i elkabeln eller i
maskinen vid frånkoppling från
elnätet.
l Tvättmaskinen ska skyddas mot
regn, direkt solljus och andra
klimatyttringar.
l Lyft aldrig tvättmaskinen genom
att ta tag i reglagen eller i
tvättmedelsfacket. Låt inte luckan
vila mot kärran eller liknande vid
transport. Det rekommenderas att
alltid vara två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
22
Produkten är utformad i
enlighet med följande EUdirektiv:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
med senare ändringar.
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen eller
elkabeln skadas.
1
l Skruva ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
A
SV
A
B
A
B
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen
är
en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas bort
efter att slangremmarna klippts
av. Ta sedan bort de 3 eller 4
kontaktblecken (B).
2
A
1
vissa modeller kan 1 eller
fler
kontaktbleck
falla
ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna dem.
Tillslut hålen med pluggarna som
finns i dokumentationskuvertet.
2
3
l I
VARNING!:
Låt
inte
barn
leka
förpackningsmaterialet.
B
med
C
3
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende på
modell, se version A, B eller C).
2
23
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till vattenkranen.
Använd bara den slang som följde med
tvättmaskinen (fig. 3).
ÖPPNA INTE KRANEN.
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
4
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
24
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
l Anslut strömmen.
SV
l Justera maskinens nivå med stöden som
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
25
3. PRAKTISKA TIPS
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
26
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
SV
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
klar.
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
27
5. SNABBGUIDE
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
program.
M
l Justera tvättemperaturen om det behövs
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
programmet.
eller också tänds motsvarande indikator
när programmet är slut.
P
B
C
l Meddelandet ”slut" visas på displayen
O
I
L
och tryck på knapparna för ”tillval".
Om strömmen bryts medan tvättmaskinen är
igång sparas inställningarna i tvättmaskinens
minne så att tvättcykeln kan fortsätta från
samma ställe när strömmen kommer tillbaka.
N
D
E
F
G
H
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
C FÖRDRÖJD START-knapp
D FÖRTVÄTT-knapp
Vänta tills indikatorn för luckspärren
släcks, d.v.s. cirka 2 minuter efter
programmets slut.
E STRYKFRITT-knapp
F VARVTALSVAL-knapp
G TEMPERATURVAL- knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
H SNABB-knapp
I
Digitalskärm
L KNAPPAR indikatorlampor
Tekniska data
M DÖRRSÄKRING indikatorlampa
Vattentryck:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
N VARVTALSVAL indikatorlampa
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
P SNABB indikatorlampor
O TEMPERATURVAL indikatorlampa
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
28
l Tryck för att starta den valda cykeln.
Öppna dörren
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
PROGRAM-väljare med AV-position
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet
av en cykel eller vid längre inaktivitet.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l Vill du avbryta ett program vrider du
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
väljaren till AV-positionen.
påbörja den valda cykeln.
l Välj ett annat program.
l När du har valt ett program kommer
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
l Vrid tillbaka väljaren till AV-positionen.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
FÖRDRÖJD START-knapp
väljaren till AV.
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
l Vill du fördröja starten gör du så här:
- Ställ in program.
START/PAUS-knapp
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
29
SV
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
En särskild säkerhetsanordning
förhindrar att dörren öppnas direkt
när en cykel är klar.
Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln är
klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren.
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen
(skärmens
lampor börjar blinka). Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
"skonsamt"- och "ull"-programmen kommer
maskinen inte att pumpa ut vatten och
centrifugera tills knappen trycks.
Under denna sista fas blinkar en
lampa för att visa att maskinen
pausats. När du trycker bort knappen
är tvättcykeln klar.
VARVTALSVAL-knapp
l Med den här knappen kan du minska
hastigheten på centrifugeringen
hoppa över den helt om du vill.
eller
l Vill du aktivera centrifugeringen igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
Det går inte att ställa in ett högre
varvtal än vad som automatiskt är
lämpligt vid val av program. Detta för
att undvika att tygerna skadas.
Du väljer dina alternativ med
knapparna innan du trycker på
START/PAUS-knappen.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar alternativlampan
och släcks sedan.
l Du kan ändra varvtalet utan att pausa
maskinen.
Maskinen har en särskild elektronisk
anordning som gör att centrifugeringen
förhindras om maskinen är obalanserad.
På så sätt minskas ljud och vibrationer
vilket förlänger maskinens livstid.
FÖRTVÄTT-knapp
Med denna knapp kan du göra en förtvätt
innan
cykeln
börjar.
Temperaturen
överstiger inte 40°C och kommer inte att
överstiga maxtemperaturen för det valda
programmet (exempelvis 30°C för HANDprogrammet).
STRYKFRITT-knapp
Med den här funktionen minskas rynkor.
Kan användas på "blandat"-, "skonsamt"- och
"ull"-programmen och tar bort mellanliggande
centrifugering. För "blandat"-programmet körs
den sista centrifugeringen kortare och för
30
TEMPERATURVAL-knapp
När du väljer ett program lyser den
rekommenderade temperaturen. Det går att
ändra temperaturen, men inte över
maxtemperaturen. Detta för att skydda
tygerna.
SNABB-knapp
Du kan använda knappen när du valt
SNABB-programmet för att välja en av tre
programlängder.
2) CYKELLÄNGD
Digitalskärm
l När du har valt ett program visas
l När programmet startat kan du hela tiden
2
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
1
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
3
3
3
3) KNAPPAR INDIKATORLAMPOR
l De här lamporna lyser när du trycker in
1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
de tillhörande knapparna.
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
l Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt med det valda programmet
blinkar knapplampan och släcks sedan.
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
l En särskild säkerhetsanordning förhindrar
att dörren öppnas direkt när en cykel är
klar. Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln
är klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren. När
cykeln är klar vrider du programväljaren
till AV.
31
SV
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
Programtabell
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Rekommen
deras
Max.
1
TVÄTTMEDE
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Vit
5
6
7
8
60°
90°
( )
Blandat
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygien
5
6
7
8
60°
60°
Sköljning
-
-
-
-
-
-
Utpumpning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
Silke
1
2
2
2
30°
30°
Hand
1
2
2
2
30°
30°
Ull
1
2
2
2
40°
40°
Ömtåligt
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Snabb
(14 – 30 – 44)
Bomull
**
32
( )
( )
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan användas
med alternativet FÖRTVÄTT).
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL
ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr.
1061/2010.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 40°C.
De här programmen är lämpliga för tvätt
av normalsmutsig bomullstvätt och är
också de mest effektiva programmen för
vatten- och energiförbrukning för
bomullstvätt.
Programmen har utvecklats för att följa
temperaturerna på klädernas tvättmärkning
och den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig något från den temperatur som
anges för cykeln.
1)
Varvtalet för centrifugeringen kan också
minskas för att följa riktlinjerna på etiketten
eller så kan centrifugeringen hoppas över
helt
för
mycket
ömtåliga
material.
Alternativet är tillgängligt med en varvtalsknapp. Funktionen kan aktiveras med
VARVTALSVAL-knappen.
Om det inte finns några specifika uppgifter
på märkningen kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
33
Med SNABB-programmet kan du
använda SNABB-knappen för att
välja ett av de tre tillgängliga
programmen på 14, 30 och 44
minuter.
SV
Använder du för mycket tvättmedel kan det
leda till överdrivna mängder skum.
Om maskinen känner av stora mängder
skum kan centrifugeringen hoppas över
eller så kan programmet förlängas och
vattenförbrukningen ökas.
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
Snabb
En tvättcykel som passar små tvättmängder
som inte är så smutsiga. Använder du det
här programmet rekommenderar vi att du
använder mindre tvättmedel är vanligt
för att undvika slöseri. Välj SNABBprogrammet och använd SNABB-knappen
för att välja ett av de tre programmen.
Mix & Wash
Med det här programmet kan du blanda
olika material (som bomull + syntetiskt och
liknande) och tvätta dem med låg
energiförbrukning eftersom tvättemperaturen
inte överstiger 40°C.
Vit
För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen
med
högsta
hastighet
ger
effektiv
borttagning.
Blandat
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
Jeans
Det här programmet har utformats för
högsta möjliga kvalitet vid tvätt av material
som jeans: perfekt för borttagning av smuts
utan att påverka fibrernas elasticitet.
Baby
Med det här programmet kan du tvätta alla
babykläder i lägst 60°C och få ett perfekt
och hygieniskt resultat.
För bästa tvätteffekt rekommenderar vi
pulvertvättmedel.
Hygien
Ett program för tåliga material så att du kan
sterilisera din tvätt. Vi rekommenderar
pulvertvättmedel för större effekt.
34
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Silke
Ett särskilt program för maskintvättbara
silkestyger.
Trummans
rotationer
är
mjukare och temperaturen överstiger inte
30°C. Programmet avslutas med en
försiktig centrifugering.
Hand
Ett program för plagg som endast ska
handtvättas. Avslutas med 3 sköljningar och
en långsam centrifugering.
Ull
Det här programmet har en tvättcykel
särskilt utformad för maskintvättbara
ulltyger eller för plagg som ska tvättas för
hand.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
EcoMix 20°
Med det här innovativa programmet kan
du tvätta olika tyger och kulörer ihop,
som bomull, syntet och blandade tyger
i bara 20°C med utmärkt tvättresultat.
Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Bomull 40°C - 60°C
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
Problem
Tänkbara orsaker och praktiska lösningar
Tvättmaskinen
fungerar inte/startar
inte
Kontrollera att den anslutits korrekt.
Kontrollera att strömmen är på.
Kontrollera att önskat program har valts och att du har startat
maskinen.
Kontrollera att säkringen är hel och att eluttaget fungerar. Testa med
en annan elapparat, t.ex. en lampa.
Det går inte att stänga luckan ordentligt: öppna och stäng den igen.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att timern är rätt inställd.
Inget vatten fylls på
i tvättmaskinen
Tvättmaskinen töms
inte på vatten
Vatten har läckt ut
på golvet bredvid
tvättmaskinen
Centrifugeringen
startar inte
Kraftiga vibrationer
under
centrifugeringen
Om ett
FELMEDDELANDE
visas eller blinkar
Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Kontrollera att det inte finns några veck på avloppsslangen.
Kontrollera att det inte finns några lösa föremål i filtret.
Det kan bero på en läcka i tätningen mellan kranen och
tillförselslangen. Om så är fallet måste tätningen bytas, och slangen
och kranen dras åt.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter.
På en del modeller finns det en funktion för tvätt ”utan centrifugering":
se till att funktionen inte är på.
För mycket tvättmedel kan göra att centrifugeringen inte startar:
använd mindre tvättmedel vid nästa tvätt.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera vid behov stöden enligt
anvisningarna i tillämpligt avsnitt.
Kontrollera att transportsäkringarna har tagits bort.
Se till att lasten fördelas jämnt.
Om fel nummer 0, 1, 5, 7 eller 8 visas eller blinkar kontaktar du
omedelbart servicecentret.
Om fel nummer 2 visas eller blinkar fungerar inte vattentillförseln till
maskinen. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Om fel nummer 3 visas eller blinkar töms inte maskinen som avsett.
Kontrollera att avloppet inte är tilltäppt och att det inte finns några veck
på avloppsslangen.
Om fel nummer 4 visas eller blinkar är maskinen överlastad. Stäng
vattenkranen och kontakta servicecentret.
Om fel nummer 9 visas eller blinkar, stänger du av tvättmaskinen,
väntar 10–15 sekunder och startar om programmet.
35
SV
Om du upptäcker att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du kontrollera om felet
kan åtgärdas med hjälp av tipsen i snabbguiden nedan.
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Om problemet kvarstår eller om du
misstänker att det är fel på tvättmaskinen
kontaktar du omedelbart Candys servicecenter.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Candy rekommenderar att alltid använda
originaldelar som kan beställas från vårt
servicecenter.
Garanti
För produkten gäller garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Garantibeviset
måste vara fullständigt ifyllt och sparas
så att det kan uppvisas för Candys
auktoriserade servicecenter vid behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
36
SV
37
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden –
myös arkojen – päivittäisessä pesussa.
Ympäristöehdot
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen
sähköja
elektroniikkalaiteromudirektiivin
2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Varmistamalla
laitteen
asianmukaisen
hävittämisen estät ympäristölle ja ihmisten
terveydelle mahdollisesti koituvat haitat,
joita laitteesta syntyvän jätteen virheellinen
käsittely voi aiheuttaa.
Jos tuotteessa on tämä symboli, tuotetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan
se on vietävä asianmukaiseen sähköja
elektroniikkalaitteita
kierrättävään
keräyspisteeseen.
Hävittämisen tulee tapahtua paikallisten
jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
Kysy
tarvittaessa
lisätietoja
tuotteen
käsittelystä, keräilystä ja kierrätyksestä
paikallisilta
viranomaisilta,
jätehuoltoorganisaatiolta tai liikkeestä, josta hankit
tuotteen.
Käytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu
tarraan,
joka
on
liimattu
laitteeseen (luukun lähelle) tai joka löytyy
tuotteen sisällä olevasta asiakirjakuoresta.
Koodi on eräänlainen tuotekohtainen
tunnistekortti, jota tarvitaan tuotteen
rekisteröimiseen ja otettaessa yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
38
turvallisella tavalla ja he ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa ja
huoltaa laitetta ilman valvontaa.
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Tämä
laite
on
tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden,
toimistojen
ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen kaltaisessa
käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista
kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös
edellä kuvatuissa paikoissa. Jos
laitetta käytetään näistä ohjeista
poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi
lyhentyä ja valmistajan takuu voi
raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka
aiheutuvat
kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös laitteen
ollessa kotitalousympäristössä), lain
sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä laitetta voivat käyttää vähintään
8-vuotiaat lapset sekä henkilöt,
joiden fyysiset tai henkiset valmiudet
eivät
riitä
laitteen
turvallisen
käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen
käytön edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet
ohjeistuksen
laitteen
käyttöön
ja
käyttö
tapahtuu
l Lapsia on valvottava, etteivät he
leiki laitteella.
loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto
on
vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä veden syöttöliitäntään vain
laitteen
mukana
toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen tulee olla 0,05–0,8
MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä.
l Laite on asennettava siten, että
pistotulppaan on esteetön pääsy.
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista
(katso ohjauspaneeli).
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
saatavana valmistajan verkkosivulta.
39
FI
l Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä
l Vian tai toimintahäiriön sattuessa
Turvallisuusohjeet
l Irrota pesukoneen virtajohto ja
sulje
vesihana
ennen
kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä
on maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Älä käytä muuntimia, haaroituspistorasioita
tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista ennen luukun avaamista,
että rummussa ei ole vettä.
l Älä
koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta tai
koneesta.
l Älä altista pesukonetta sateelle,
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
l Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä
valitsimista tai pesuainekotelosta,
äläkä koskaan kuljeta pesukonetta
siten,
että
luukku
painautuu
työntökärryä vasten. Suosittelemme,
että pesukonetta nostamassa on
kaksi henkilöä.
40
Laite noudattaa eurooppalaisia
direktiivejä:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
ja niiden myöhemmät muutokset.
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta letkua
ja virtajohtoa.
1
A
B
A
B
l Irrota takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
B
A
A
FI
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
B
l Tuki 2 tai 4 reikää käyttöohjekuoressa
olevilla tulpilla.
l Jos pesukone on sisäänrakennettu,
katkaise letkun pakkausnauhat ja
irrota 3 tai 4 ruuvia (A) ja poista 3
tai 4 täytelevyä (B).
2
A
1
l Joissain malleissa yksi tai useampi
täytelevy putoaa koneen sisään;
poista nämä levyt kallistamalla
pesukonetta eteenpäin. Tuki reiät
kirjekuoressa olevilla tulpilla.
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta.
C
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
3
2
41
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
vesiletku
hanaan
ja
käytä
vain pesukoneen mukana toimitettua
tyhjennysletkua (piirros 3).
ÄLÄ AVAA HANAA.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma-
4
ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
5
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
A
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
7
6
B
B
A
Sijoittaminen
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
42
min 4 cm
max 100 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
9
1
2
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
43
FI
C
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
Täyttövinkkejä
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
44
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
FI
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kiinnikkeeseen.
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
45
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
M
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
N
O
P
I
L
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
B
C
D
E
F
G
H
Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
”end” tai vastaava merkkivalo palaa.
C AJASTETTU ALOITUS -painike
D ESIPESU-painike
Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo sammuu. Tämä tapahtuu
noin
kahden
minuutin
kuluttua
ohjelman päätyttyä.
E HELPOSTI SILIÄVÄ -painike
F LINKOUKSEN VALINTA –
painike
G LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
l Katkaise pesukoneen virta.
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
H PIKA-painike
Teknisiä tietoja
L PAINIKKEIDEN merkkivalot
I
Digitaalinäyttö
M LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
N LINKOUKSEN VALINNAN
merkkivalot
O LÄMPÖTILAN VALINNAN
merkkivalot
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
P PIKAPESUN merkkivalot
46
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
Luukun avaaminen
tätä.
Turvalaite estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä.
Odota kaksi minuuttia pesuohjelman
päättymisen jälkeen, kunnes luukun
turvamerkkivalo on sammunut, ennen
kuin avaat luukun.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
kunnes
luukun
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
kääntämällä
l Valitse toinen ohjelma.
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
l Palauta ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
valitsin POIS-asentoon.
AJASTETTU ALOITUS -painike
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
- Aseta haluttu ohjelma.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
47
FI
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta (näytön valo alkaa vilkkua).
Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
l Ajastettu
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta,
jossa
se
oli
sähkön
katketessa.
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, valintailmaisin
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
Viimeisen vaiheen aikana valo vilkkuu
osoittamassa, että kone on tauolla.
Kun painikkeen valinta poistetaan,
pesuohjelma suoritetaan loppuun.
LINKOUKSEN VALINTA -painike
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa valitulle
ohjelmalle sopivaa enimmäisnopeutta
suuremmaksi.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
ESIPESU-painike
Painikkeella
voidaan
valita
esipesu
pesuohjelman alkuun. Lämpötila ei ole
yli 40°C, eikä se missään tapauksessa
ylitä valitun pesuohjelman enimmäislämpötilaa
(esim. käsinpesuohjelman lämpötila on 30°C).
HELPOSTI SILIÄVÄ -painike
Toiminto vähentää rypistymistä mahdollisimman
paljon.
Valintaa voidaan käyttää sekapyykki-, arat
kuidut- ja villaohjelmissa, ja se poistaa
ohjelmasta välilinkoukset. Sekapyykkiohjelmassa
valinta lyhentää viimeisen linkouksen
kestoa, ja arat kuidut- ja villaohjelmissa
kone ei tyhjennä ja linkoa ennen kuin
painikkeen valinta poistetaan.
48
muuttaa
Koneessa on elektroninen laite, joka
estää linkouksen, mikäli kuorma ei ole
tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
Kun ohjelma valitaan, näytössä näkyy
suositeltu lämpötila. Lämpötilaa voi
myös
muuttaa,
mutta
tekstiilien
säästämiseksi sitä ei voi nostaa yli
enimmäislämpötilan.
PIKA-painike
Painike aktivoituu, kun valitsimesta
valitaan PIKA-ohjelma. Painikkeesta
voi valita jonkin kolmesta mainitusta
ohjelman kestosta.
2) OHJELMAN KESTO
Digitaalinäyttö
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
2
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
1
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
3
3
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
3
3) PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
1) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
l Valot
syttyvät, kun niitä
painikkeet ovat painettuina.
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
vastaavat
l Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, painikkeen
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
l Turvalaite
estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä. Odota 2
minuuttia pesuohjelman päättymisen
jälkeen, kunnes luukun turvallisuuden
merkkivalo on sammunut, ennen kuin
avaat luukun. Kun ohjelma on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
49
valo
FI
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
Ohjelmataulukko
2
LÄMPÖT. °C
kg *
(ENINT.)
OHJELMA
1)
Suositus
Enint.
1
PESUAINEMÄÄ
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Valkopyykki
5
6
7
8
60°
90°
( )
Sekapyykki
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Farkut
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygienia
5
6
7
8
60°
60°
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys ja
linkous
-
-
-
-
-
-
Silkki
1
2
2
2
30°
30°
Käsinpesu
1
2
2
2
30°
30°
Villa
1
2
2
2
40°
40°
Arat kuidut
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Pika
(14’ – 30’ – 44’)
Puuvilla
**
50
( )
Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa
liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi
ohittaa
linkousvaiheen
tai
pidentää
ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on
tahroja, joita pitää käsitellä
nestemäisellä
valkaisuaineella,
tahrojen
esikäsittely
voidaan
suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POISasentoon, lisää loput pyykit ja
jatka
tavanomaiseen
pesuun
sopivimmalla ohjelmalla.
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n
MUKAISESTI.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.
Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin
pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden
pesuohjeiden
lämpötilamerkintää,
ja
todellinen veden lämpötila voi hieman
poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
1)
Linkousnopeutta voidaan myös vähentää
vastaamaan vaatteen pesuohjemerkintöjen
suosituksia, ja erittäin arkojen tekstiilien
linkous
voidaan
poistaa
käytöstä
linkousnopeuspainikkeesta.
Toiminto
voidaan ottaa käyttöön LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
51
Kun valitsimesta valitaan PIKAohjelma, voi PIKA-painikkeesta
valita pikaohjelman kestoksi 14,
30 tai 44 minuuttia.
FI
( )
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
Pika
Pesuohjelmaa suositellaan pienille määrille
vähän
likaantunutta
pyykkiä.
Tähän
ohjelmaan
suositellaan
käytettäväksi
tavallista vähemmän pesuainetta, jotta sitä
ei mene tarpeettomasti hukkaan. PIKAohjelman valitsemisen jälkeen voidaan
painikkeesta
valita
yksi
kolmesta
käytettävissä olevasta ohjelmasta.
Mix & Wash
Ohjelman avulla voit sekoittaa eri kuituja
(esim. puuvillaa, keinokuituja jne.) ja pestä
ne energiaa säästäen, sillä pesuvaiheen
lämpötila ei ole yli 40°C.
Valkopyykki
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
Sekapyykki
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Farkut
Ohjelma
kestävien
tekstiilien,
kuten
farkkukankaiden,
parhaaseen
pesuun.
Poistaa erittäin hyvin likaa vaikuttamatta
tekstiilien joustavuuteen.
Baby
Tämän ohjelman avulla voit pestä kaikki
vauvan vaatteet täydellisen puhtaaksi, aseta
pesulämpötilaksi vähintään 60 astetta.
Optimoidaksesi
puhdistus
tuloksen
suosittelemme jauhemaisen pesuaineen
käyttöä.
Hygienia
Kestäville tekstiileille suunniteltu ohjelma,
joka pesee pyykin erittäin puhtaaksi.
Puhdistustehon lisäämiseksi suosittelemme
jauhemaisen pesuaineen käyttöä.
52
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka
voidaan
ohittaa
kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
Tyhjennys ja linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Silkki
Erityisesti konepestäville silkkikankaille
suunniteltu
ohjelma.
Rumpu
pyörii
hellävaraisesti, lämpötila ei ole yli 30°C ja
ohjelma päättyy rauhalliseen linkoukseen.
Käsinpesu
Ohjelma käsinpestäville vaatteille. Ohjelma
päättyy kolmeen huuhteluun ja hitaaseen
linkoukseen.
Villa
Ohjelmaan
kuuluu
konepestäville
villakankaille
tai
käsinpestäville
villavaatteille sopiva pesujakso.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
EcoMix 20°
Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit
pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja
ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä
kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C:n
lämpötilassa, ja se tuottaa erinomaisen
pesutuloksen. Ohjelma kuluttaa vain
noin 40 prosenttia perinteisen 40°C:n
kirjopesuohjelman kulutuksesta.
Puuvilla 40°C–60°C
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Pesukoneeseen ei
tule vettä
Pesukone ei poista
vettä
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
kovaäänistä tärinää
Jos jokin
VIRHEILMOITUKSISTA
tulee näkyviin tai
vilkkuu
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko pesukone
käynnistetty oikein.
Tarkista, että sulake ei ole lauennut, ja kokeile jollain toisella laitteella,
kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että ajastin on säädetty oikein.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut.
Tarkista, että suodattimessa ei ole esineitä.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tämä voi johtua siitä, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota
muutama minuutti.
Joissakin malleissa on linkouksenestotoiminto. Tarkista, että se ei ole
käytössä.
Liiallinen pesuaineen määrä voi estää linkouksen. Käytä seuraavassa
pesussa vähemmän pesuainetta.
Pesukone ei ehkä ole kunnolla vaakatasossa. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja toisaalla tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetuskiinnikkeet on poistettu.
Tarkista, että pyykki täyttää koneen tasaisesti.
Jos ilmaantuu virhe nro 0, 1, 5, 7 tai 8, ota suoraan yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 2, kone ei ota vettä. Tarkista, että hana on
auki.
Jos ilmaantuu virhe nro 3, kone ei tyhjennä vettä oikein. Tarkista,
että viemäri ei ole tukossa ja poistoletku ei ole taittunut.
Jos ilmaantuu virhe nro 4, kone on liian täysi. Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 9, sammuta pesukone, odota 10–15 sekuntia
ja käynnistä ohjelma uudelleen.
53
FI
Ongelma
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Candy suosittelee, että käytät aina
huoltoliikkeidemme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
Takuu
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana
toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja
takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä
ja säilytettävä huolellisesti, ja se on
pyydettäessä näytettävä valtuutetussa
Candy-huollossa.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
54
FI
55
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i henhold
til EU-direktiv 2002/96/EC om
kassering
av
elektrisk
og
elektronisk utstyr (WEEE).
Hvis du sørger for å avfallsbehandle dette
produktet på riktig måte, er du med på å
forhindre eventuelle negative følger for
miljøet og personers helse, som ellers kan
forårsakes, dersom dette produktet ikke
avfallsbehandles korrekt. Symbolet på
produktet emballasjen forteller at dette
produktet ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall. Istedenfor må det
leveres til en innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Kassering må utføres i henhold til
lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering.
For
mer
detaljert
informasjon
om
behandling, resirkulering og gjenvinning av
dette produktet, kan du ta kontakt med
kommunen din, renholdsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god
stand for eventuelle fremtidige eiere.
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
Hvert produkt identifiseres av en unik 16tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
56
Rengjøring og vedlikehold skal ikke
gjøres av barn med mindre de har
tilsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Dette produktet er kun ment for
l Sørg for at barn ikke har mulighet
bruk i husholdninger og liknende
bruk som:
− Personalkjøkken i butikker,
på
kontorer
og
andre
arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller, moteller
og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre
enn typiske husholdningsfunksjoner,
som kommersiell bruk av eksperter
eller opplærte brukere er unntatt
selv ved ovenstående bruk. Om
produktet brukes på en måte som
ikke overensstemmer med dette
kan det redusere produktets
levetid og kan ugyldiggjøre
produsentens garanti. Enhver
skade på produktet eller annen
skade eller tap oppstått ut fra bruk
som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i
den utstrekning det er tillatt ved lov.
til å leke med produktet.
l Barn under 3 år bør holdes unna
produktet, med mindre de er
under kontinuerlig oppsyn.
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk kun slangesett som fulgte med
produktet for tilkobling til vannforsyning
(ikke bruk gamle slangesett på nytt).
l Vanntrykket
må være
0,05 MPa og 0,8 MPa.
mellom
l Sørg
for at et teppe ikke
sperrer
for
sokkelen
og
ventilasjonsåpningene nederst på
produktet.
l AV-tilstanden
oppnås ved å
plassere
referansemerket
på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand.
l Dette produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
l Etter montering må produktet være
plassert slik
tilgjengelig.
at
støpselet
er
l Den maksimale lastekapasiteten
for tørre klær avhenger av hvilken
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
57
NO
l Om
l For
informasjon om produktets
mikrokort kan du se produsentens
webside.
Sikkerhetsanvisninger
l Trekk alltid ut støpselet og skru av
vannkranen før vedlikehold av
vaskemaskinen.
l Ved
feil eller problemer må
vaskemaskinen
skrus
av,
vannkranen stenges og man må
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
og bruk kun originale reservedeler.
Manglende
overholdelse
av
disse instruksjonene kan sette
produktsikkerheten i fare.
l Sørg for at det elektriske systemet
er jordet. Ellers, søk kvalifisert
profesjonell assistanse.
l Ikke bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
høye
temperaturer
vaskesyklusen.
veldig
under
l Pass på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke trekk i strømkabelen eller
produktet for å koble fra maskinen.
l Utsett
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andre
værelementer.
l Ved flytting må ikke vaskemaskinen
løftes
etter
knottene
eller
vaskemiddelskuffen; under transport
må aldri døren hvile på trallen. Vi
anbefaler at to mennesker løfter
vaskemaskinen.
58
Dette produktet er i samsvar
med EU-direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og senere endringer.
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og
forsiktig så ikke slange
strømkabel skades.
vær
eller
1
A
B
A
B
l Skru løs
2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4 skiver
(B) som vist i figur 1.
B
B
A
A
l Lukk 2 eller 4 hull med pluggene som
NO
følger med i dokumentkonvolutten.
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
l På noen modeller vil 1 eller flere
1
skiver falle inne i maskinen, vipp
vaskemaskinen forover for å
fjerne dem. Lukk hullene med
pluggene
som
finnes
i
konvolutten.
2
3
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
C
l Plasser poliondaarket i bunnen
3
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B eller
C).
2
59
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til vannkranen, bruk
kun tappeslangen som
vaskemaskinen (fig. 3).
fulgte
med
IKKE ÅPNE VANNKRANEN.
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
1
5
6
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
60
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Niveller produktet med føttene som vist i
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
C
om
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
61
NO
Vaskemiddelskuff
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Innleggingstips
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50 %
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15
% energiforbruk ved å IKKE velge forvask
for lett til normalt skittent tøy.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
62
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
NO
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
Rengjøring av filter
l Koble fra vaskemaskinen.
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
dette er fullført.
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
63
5. HURTIGVEILEDNING
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
A
Programvalg
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
M
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
N
O
P
I
L
l Trykk knappen START/PAUSE for å
begynne vasking.
Om strømmen går mens vaskemaskinen går
vil et spesielt minne lagre innstillingene og når
strømmen kommer tilbake gjenopptar
maskinen programmet fra hvor det stoppet.
B
C
D
E
F
G
H
l Meldingen "end" vil vises på displayet
eller tilhørende led vil skrus på når
programmet er fullført.
Vent til dørens låsesymbollys slukkes:
omtrent
2
minutter
etter
at
programmet fullføres.
A Programvelger med OFF (AV)posisjon
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
l Skru av vaskemaskinen.
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
D FORVASK-knapp
E STRYKELETT-knapp
F SENTRIFUGERING-knapp
Tekniske data
G TEMPERATURVALG-knapp
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
H HURTIG-knapp
I
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
Digitalt display
L KNAPPER-indikatorlys
M DØRSIKKERHET-indikatorlys
N SENTRIFUGERING-indikatorlys
O TEMPERATURVALG-indikatorlys
P HURTIG-Indikatorlamper
64
l Trykk for å starte valgt syklus.
Åpne døren
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
En spesiell sikkerhetsenhet hindrer
døren fra å åpnes direkte etter
syklusen er ferdig.
Vent i 2 minutter etter vaskesyklusen
er ferdig og lyset for «dørsikkerhet»
har slukket før du åpner døren.
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
PROGRAM-velger med posisjon
OFF (AV)
knappen i ca. 2 sekunder (en
indikatorlampe
og
indikatoren
for
gjenværende programtid vil begynne å
blinke. Dette betyr at maskinen har blitt
satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
AVBRYTE ET PROGRAM
starte valgt syklus.
l For å avbryte et program flytter du
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l Velg et annet program.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
l Sett programvelgeren til posisjonen OFF
velgeren til OFF (AV).
(AV) igjen.
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen «OFF» på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
START/PAUSE-knapp
l For å vente med en start bruker du
følgende prosedyre:
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
- Sett på ønsket program.
65
NO
l Trykk og hold inne START/PAUSE-
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE (lyset på displayet
begynner å blinke). Nedtelling begynner
og når den er ferdig starter programmet
automatisk.
Den kan brukes på både "blandet"-,
"skånsom"- og "ull"-programmet og fjerner
mellomrundene med sentrifugering. Med
alternativet blandet program reduseres
varigheten
til
den
siste
runden
med sentrifugering. På skånsom- og
ullprogrammet tømmer ikke maskinen ut
vannet og sentrifugerer fram til knappen
skrus av.
I denne siste fasen blinker lyset som
indikerer at maskinen er satt på
pause. Hvis du velger bort dette på
knappen, vil vaskesyklusen være
komplett.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
SENTRIFUGERING-knapp
l Ved å trykke på denne knappen er det
mulig å redusere makshastigheten, og om
du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
l For å aktivere sentrifugeringen igjen
Knappen for alternativer bør velges
før
du
trykker
på
knappen
START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke er
kompatibelt
med
det
valgte
programmet, blinker først lyset og
slukker etterpå.
trykker du på knappen til du kommer til
den sentrifugeringshastigheten du vil ha.
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
FORVASK-knapp
Dette lar deg utføre en forhåndsvask på
begynnelsen av syklusen. Temperaturen
går ikke over 40°C og den går uansett
ikke over makstemperaturen på valgt
vaskeprogram (f.eks. temperaturen til
HAND-programmet er på 30°C.
STRYKELETT-knapp
Denne funksjonen gir så få bretter og rynker
som mulig.
66
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
uten å sette maskinen på pause.
Maskinen kommer med et spesielt
elektronisk
utstyr
som
hindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert.
Dette reduserer støyet og vibrasjonen
i maskinen og forlenger levetiden på
den.
TEMPERATURVALG-knapp
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
Når du velger et program lyser det opp den
anbefalte temperaturen. Det er også mulig
å endre temperaturen, men ikke over
makstemperaturen, for å ikke ødelegge
tøyet.
l En spesiell sikkerhetsenhet hindrer døren
HURTIG-knapp
Denne knappen aktiveres når du velger
programmet HURTIG på knotten; det lar
deg velge en av tre utpekte varigheter.
NO
fra å åpnes direkte etter syklusen er
ferdig. Vent i 2 minutter etter
vaskesyklusen er ferdig og lyset for
«dørsikkerhet» har slukket før du åpner
døren. På slutten av syklusen vrir du
programvelgeren til OFF (AV).
2) SYKLUSVARIGHET
Digitalt display
l Når et program er valgt viser displayet
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
l Når programmet har startet blir du stadig
2
informert om
programmet.
1
gjenværende
til
på
l Produktet
3
3
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
3
3) KNAPPER-INDIKATORLYS
1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
l Disse lyser når de relevante knappene
trykkes.
l Symbolet viser døren som lukkes
l Hvis et alternativ velges som ikke er
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
kompatibelt med valgt program lyser først
lyset på knappen, og slukkes etterpå.
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
67
Programtabell
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
1)
Anbefalt
Maks.
1
VASKEMIDDEL
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Hvitt
5
6
7
8
60°
90°
( )
Blandet
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygiene
5
6
7
8
60°
60°
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
Tømming +
sentrifugering
-
-
-
-
-
-
Silke
1
2
2
2
30°
30°
Hånd
1
2
2
2
30°
30°
Ull
1
2
2
2
40°
40°
Finvask
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Hurtig
(14’ – 30’ – 44’)
Bomull
**
68
( )
Overdosering av vaskemiddel kan føre til
overflødig skumming.
Dersom produktet oppdager overflødig
skum kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller forlenge varigheten på programmet og
øke vannforbruket.
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte (programmer med FORVASK
alternativet tilgjengelig).
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres
i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen
for flytende blekemiddel som er
satt inn i delen markert med «2» i
skuffen for vaskemiddel, og still inn
spesialprogrammet SKYLLING.
Når denne fasen avsluttes vrir du
programvelgeren til posisjonen
OFF (AV), legg til resten av tøyet
og fortsett med normal vask på
det programmet som passer best.
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og
Nr. 1061/2010.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det
gjelder kombinasjon av energi- og
vannforbruk for vask av den typen
bomullstøy.
Disse programmene har blitt utviklet til å
overholde temperaturen på vaskelappen på
plaggene, og den faktiske temperaturen på
vannet kan variere litt fra den oppgitte
temperaturen på syklusen.
1)
Sentrifugehastigheten kan også reduseres
for å passe alle retningslinjer som
er anbefalt på tøylappen, eller for
veldig delikate stoffer kan du avbryte
sentrifugeringen fullstendig. Dette alternativet
kan
aktiveres
med
knappen
for
sentrifugehastighet. Denne funksjon kan
aktivert med knappen SENTRIFUGERING.
Dersom merkelapp ikke gir noen spesifikk
informasjon er det mulig å bruke
maksimalhastigheten som følger med
programmet.
69
Velg HURTIG-programmet på
knotten, det er mulig å velge det
med knappen HURTIG, ett av
tre følgende hurtigprogram er
tilgjengelige mellom 14’, 30’ and 44’.
NO
( )
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
Hurtig
Vaskesyklus som anbefales for små
mengder som er litt skitne. Med dette
programmet anbefales det å redusere
mengden vaskemiddel som normalt brukes,
for å kunne unngå unødvendig avfall. Når
du velger HURTIG kan du velge ett av tre
tilgjengelige program.
Mix & Wash
Programmet lar deg blande ulike tekstiler
(f.eks: bomull + syntetisk, osv.) og vaske
dem
med
lavt
energiforbruk,
fordi
temperaturen
på
vasketrinnet
ikke
overstiger 40°C.
Hvitt
Laget for å vaske perfekt. Siste runde med
sentrifugering på maksimal hastighet gir
mer effektiv fjerning av flekker.
Blandet
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
Jeans
Dette programmet er laget for å ha
vasking av høyeste kvalitet slik som
motstandsdyktige jeans: ideell for fjerning
av skitt uten å påvirke elastisitet til fibrene.
Baby
Dette programmet vasker alle babyklær på
minimum 60° grader, slik at de blir helt rene
og oppnår en desinfiserende effekt.
For best mulig resultat med desinfiserende
effekt, anbefaler vi at du bruker vaskepulver.
Hygiene
Program for holdbare tekstiler, og lar deg
rense klesvasken. Vi anbefaler at du bruker
pulvervaskemiddel for å øke effektiviteten til
rensingen.
70
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger med
en
mellomsentrifugering
(som
kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
Tømming + sentrifugering
Dette
programmet
fullfører
tømming
og gjør en runde med maksimal
sentrifugering. Det er mulig å slette eller
redusere sentrifugering med knappen
SENTRIFUGERING.
Silke
Program rettet mot silketøy som kan vaskes
i vaskemaskin. Roteringene til trommelen er
skånsomme, temperaturen overskrider ikke
30°C og programmet avslutter med en rolig
sentrifugering.
Hånd
Program for klær som kun kan håndvaskes.
Programmet slutter med 3 skyllinger og en
langsom sentrifugering.
Ull
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
EcoMix 20°
Dette innovative programmet lar deg vaske
ulike typer tekstiler og farger sammen, slik
som bomull, syntetisk og blandede stoffer
på kun 20°C og gir utmerket vaskeresultat.
Forbruket på dette programmet er omtrent
40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.
Bomull 40°C – 60°C
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Sørg for at den er korrekt koblet til.
Sørg for at strømmen er på.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
maskinen er korrekt startet.
Pass på at sikringen ikke har gått og at vegguttaket virker, test med et
annet apparat, som for eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Sørg for at timeren er korrekt innstilt.
Vaskemaskinen
fylles ikke med vann
Vaskemaskinen
tømmer ikke ut vann
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Sterke vibrasjoner
høres under
sentrifugering
Om en spesifikk
ERROR (FEIL) lyser
eller blinker
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd.
Sørg for at det ikke er noen fremmedlegemer i filteret.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og
forsyningsslangen; i dette tilfellet må slangen byttes ut og man må
stramme til slangen og kranen.
Dette kan være på grunn av at vannent ikke er helt tømt ut; vent noen
få minutter.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger"-funksjon; pass på at den ikke
er på.
En overdreven mengde vaskemiddel kan forhindre sentrifugering;
reduser mengden ved neste vask.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Pass på at transportbrakettene er fjernet.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt.
Om feil nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 lyser eller blinker må kundeservicesenteret
kontaktes.
Om feil nr. 2 lyser eller blinker tar ikke maskinen inn vann. Sørg for at
vannkranen er åpen.
Om feil nr. 3 lyser eller blinker tømmes ikke maskinen korrekt. Sørg
for at avløpet er fritt og at tappeslangen ikke er bøyd.
Om feil nr. 4 lyser eller blinker er maskinen for full. Lukk vannkranen
og kontakt kundeservicesenteret.
Om feil nr. 9 lyser eller blinker, skru av vaskemaskinen og vent i 10 –
15 sekunder og start programmet på nytt.
71
NO
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Candy anbefaler at du alltid bruker originale
reservedeler som er tilgjengelig fra vårt
kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene og
betingelsene som er angitt på sertifikatet
som følger med produktet. Garantisertifikatet
må fylles ut og tas vare på slik at det kan
vises til autorisert Candy servicesenter
ved behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
72
NO
73
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
Environmental conditions
This appliance is marked
according to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste handling
of this product.
The symbol on the product indicates that
this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed
over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment.
Disposal must be carried out in accordance
with local environmental regulations for
waste disposal.
For more detailed information about
treatment, recovery and recycling of this
product, please contact your local city office,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.
washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
Contents
1. GENERAL SAFETY RULES
2. INSTALLATION
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker affixed to
the appliance (porthole area) or in the
document envelope found inside the
product. This code is a sort of specific
product ID card that you will need to
register it and should you need to contact
the Candy Customer Service Centre.
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND
WARRANTY
74
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
1. GENERAL SAFETY
RULES
l This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from
typical
housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is
excluded even in the above
applications. If the appliance is
used in a manner inconsistent with
this it may reduce the life of the
appliance and may void the
manufacturer’s
warranty.
Any
damage to the appliance or other
damage or loss arising through
use that is not consistent with
domestic or household use (even if
located in a domestic or household
environment)
shall
not
be
accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
l Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
l Children of less than 3 years
should be kept away
continuously supervised.
unless
l If the supply cord is damaged, it
must
be
replaced
by
the
manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
with the appliance for the water
supply connection (do not reuse
old hose-sets).
l Water pressure must be between
0,05 MPa and 0,8 MPa.
l Make sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
l The OFF condition is reached by
placing the reference mark on the
programmes control/knob in the
vertical position. Any other different
position of such control sets the
machine in ON condition.
l This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical,
sensory
or
mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the
hazards involved.
l After installation, the appliance
must be positioned so that the
plug is accessible.
l The maximum load capacity of
dry clothes depends on the model
used (see control panel).
75
EN
l Only use the hose-sets supplied
l To consult the product fiche please
refer to the manufacturer website.
Safety instructions
l Before cleaning or maintaining the
washing machine, unplug the
appliance and turn off the water
faucet.
l In
the event of fault and/or
malfunction, turn off the washing
machine, close the water faucet
and do not tamper with the
appliance.
Immediately contact the Customer
Service Centre and only use
original spare parts. Failure to
observe these instruction may
jeopardise appliance safety.
l Make sure the electrical system is
grounded. Otherwise, seek qualified
professional assistance.
l Please do not use converters,
multiple
cords.
sockets
or
extension
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the wash
cycle.
l Make sure there is no water in the
drum before opening the porthole.
l Do not pull on the power cord or
appliance to unplug the machine.
l Do
not expose the washing
machine to rain, direct sunlight or
other weather elements.
l When moving, do not lift the
washing machine by the knobs or
detergent drawer; during transport,
never rest the porthole on the
trolley. We recommend two people
lift the washing machine.
76
Appliance complies with
European Directives:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
and subsequent amendments.
2. INSTALLATION
l Cut the tube straps, being careful
1
not to damage the tube and
power cord.
A
B
A
B
l Unscrew the 2 or 4 screws (A) on
the back and remove the 2 or 4
shims (B) as illustrated in figure
1.
B
B
A
A
l Close the 2 or 4 holes using the
plugs included in the instruction
envelope.
l If the washing machine is built-in,
2
A
1
2
3
EN
after cutting the hose straps,
unscrew the 3 or 4 screws (A)
and remove the 3 or 4 shims (B).
l In some models, 1 or more
shims will fall inside the machine:
tilt the washing machine forward
to remove them. Close the holes
using the plugs found in the
envelope.
B
WARNING:
keep packaging materials away
from children.
C
l Place the polionda sheet on the
3
bottom as shown in figure 2
(according to the model, consider
version A, B or C).
2
77
1
Hydraulic connections
3
l Connect the water tube to the faucet, only
using the drain tube supplied with the
washing machine (fig. 3).
DO NOT OPEN THE FAUCET.
l Some models may include one or more of
the following features:
4
l HOT&COLD (fig. 4):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet
and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.
1
5
l AQUASTOP (fig. 5):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 6):
Should water leak from the primary
internal tube "A", the transparent
containment sheath "B" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
7
Setting
l Near the washing machine to the wall,
78
min 4 cm
max 100 cm
being careful that the tube is not bent or
crushed, and place the drain tube in the
tub or, preferably, connect it to a wall
drain at least 50 cm high with diameter
greater than the washing machine tube
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Level the appliance using the feet as
illustrated in figure 8:
a. turn the nut clockwise to release the
screw;
b. rotate the foot to raise or lower it until it
adheres to the floor;
c. lock the foot, screwing in the nut, until it
adheres to the bottom of the washing
machine.
l Plug in the appliance.
8
A
B
WARNING:
contact the Customer Service Centre
should
the
power
cord
need
replacement.
C
Detergent drawer
9
WARNING:
only use liquid products; the washing
machine is set to automatically dose
additives at each cycle during the last
rinse.
2
10
l compartment "2": for washing detergent.
A liquid detergent cup is also included in
some models (fig. 10). To use it, place it in
compartment "2". This way, liquid
detergent will only enter the drum at the
right time. The cup can also be used for
bleach when the “Rinse” program is
selected.
11
WARNING:
some detergents are hard to remove.
In this case we recommend using the
specific container to be placed in the
drum (example in figure 11).
79
EN
1
The detergent draw is split into 3
compartments as illustrated in figure 9:
l compartment "1": for prewash detergent;
l compartment “ ”: for special additives,
softeners, starch fragrances, etc.;
Is a hot wash required?
3. PRACTICAL TIPS
l Pretreat stains with stain remover or soak
Load tips
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.
dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
80
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
To clean the washing machine exterior, use
a damp cloth, avoiding abrasives, alcohol
and/or solvents. The washing machine does
not require any special care for ordinary
cleaning: clean drawer compartments and
the filter; some tips on how to move the
machine or on long periods of disuse are
provided below.
Drawer cleaning
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
l We recommend you clean the drawer to
detergent
and
l Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
l To do this, extract the drawer using slight
force, clean it with running water and
reinsert it in its housing.
l Unplug the washing machine.
l Detach the tube from the strap and lower
it, fully draining water into a bowl.
Filter cleaning
l Secure the drain tube with the strap when
finished.
l The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.
l Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop in the vertical position.
l Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it clockwise.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
81
EN
avoid accumulating
additive residue.
5. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
M
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
washing.
l The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.
O
P
I
L
l Press the START/PAUSE button to start
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.
N
B
C
D
E
F
G
H
A Programme selector with OFF
position
B START/PAUSE button
C DELAY START button
D PREWASH button
Wait until the porthole locked light
turns off: about 2 minutes after the
program ends.
E EASY IRON button
F SPIN SELECTION button
l Turn off the washing machine.
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
G TEMPERATURE SELECTION
button
H RAPID button
I
Technical data
Digital display
L BUTTONS indicator lights
Water pressure:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M DOOR LOCKED indicator light
N SPIN SELECTION indicator lights
Spin r.p.m.:
See rating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage:
See rating plate.
82
O TEMPERATURE SELECTION
indicator lights
P RAPID indicator lights
l Press to start the selected cycle.
Opening the door
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
l Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
PROGRAMME selector with OFF
position
l Wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
CANCELLING THE PROGRAMME
N.B.: To switch the machine off, turn
the programme selector to the OFF
position.
l To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.
l Press the START/PAUSE button to start
l Select a different programme.
the selected cycle.
l Re-set the programme selector to the
l Once a programme is selected the
OFF position.
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
DELAY START button
l Switch off the washing machine by
turning the selector to OFF.
l This button allows you to pre-programme
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
the wash cycle to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
l To delay the start use the following
procedure:
- Set the required programme.
START/PAUSE button
- Press the button once to activate it (h00
appears on the display) and then press
it again to set a 1 hour delay (h01
appears on the display). The pre-set
delay increases by 1 hour each time the
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
83
EN
l After you have added or removed items,
button is pressed, until h24 appears on
the display, at which point pressing the
button again will reset the delay start to
zero.
- Confirm by pressing the START/PAUSE
button (the light on the display starts to
flash). The countdown will begin and
when it has finished the programme will
start automatically.
l It is possible to cancel the delay start by
turning the programme selector to OFF.
During this last phase, the light
flashes indicating that the machine is
in pause. Deselecting the button, the
washing cycle will be complete.
SPIN SELECTION button
l By pressing this button, it is possible to
reduce the maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be cancelled.
l To reactivate the spin cycle press the button
If there is any break in the power supply
while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme
and, when the power is restored, it
continues where it left OFF.
The option buttons should be selected
before pressing the START/PAUSE
button.
If an option is selected that is
not compatible with the selected
programme then the option indicator
first flashes and then goes off.
until you reach the spin speed you would
like to set.
To prevent damage to the fabrics, it is
not possible to increase the speed
over that which is automatically
suitable during the selection of the
program.
l It is possible to modify the spin speed
without pausing the machine.
PREWASH button
It allows you to do a preliminary wash at the
beginning of the cycle. The temperature does
not exceed 40°C and in any case it does not
exceed the maximum temperatures of the
selected washing program (ex. the temperature
of HAND program will be 30°C.
EASY IRON button
This function minimizes creases as much
as possible.
It can be used on "mixed" "delicate" and "wool"
programmes, it eliminates the intermediate spins.
On the mixed programme the option reduces the
duration of the last spin, on the delicate and wool
one, the machine will not drain and spin until the
button is switched off.
84
The machine is fitted with a special
electronic device, which prevents the
spin cycle should the load be
unbalanced.
This reduces the noise and vibration in
the machine and so prolongs the life of
your machine.
TEMPERATURE SELECTION
button
When you select a program, the light
illuminates the recommended temperature.
It is also possible to change the
temperature but not over the maximum in
order to save the fabrics.
RAPID button
The button becomes active when you select
the RAPID program on the knob; it allows you
to select one of three durations indicated.
2) CYCLE DURATION
Digital Display
l When a programme is selected the
display automatically shows the cycle
duration, which can vary, depending on
the options selected.
The display’s indicator system allows you to
be constantly informed about the status of
the machine.
l Once the programme has started you will
2
be kept informed constantly of the time
remaining to the end of the wash.
1
l The appliance calculates the time to the
3
3
end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle,
the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of
the load.
3
3) BUTTONS INDICATOR LIGHTS
1) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT
l These light up when the relevant buttons
door is fully closed.
l If an option is selected that is not
compatible with the selected programme
then the light on the button first flashes
and then goes off.
Close the door BEFORE selecting the
START/PAUSE button.
l When START/PAUSE
is pressed on
the machine with the door closed, the
indicator will flash momentarily and then
illuminate.
If the door is not properly closed,
the light will continue to flash for
about 7 seconds, after which the
start command will be automatically
delete. In this case, close the door
in the proper way and press the
START/PAUSE button.
l A special safety device prevents the door
from being opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2 minutes after
the wash cycle has finished and the
DOOR LOCKED light has gone out before
opening the door. At the end of the cycle
turn the programme selector to OFF.
85
EN
are pressed.
l The indicator light is illuminated when the
Table of programmes
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Recommended
Max.
1
DETERGENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Whites
5
6
7
8
60°
90°
( )
Mixed
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygiene
5
6
7
8
60°
60°
Rinse
-
-
-
-
-
-
Drain + Spin
-
-
-
-
-
-
Silk
1
2
2
2
30°
30°
Hand
1
2
2
2
30°
30°
Wool
1
2
2
2
40°
40°
Delicates
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Rapid
(14’ – 30’ – 44’)
Cottons
**
86
( )
An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.
(Only for models with liquid
detergent compartment)
When only a limited number of
articles have stains which require
treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of
stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid
bleach container, inserted into the
compartment marked "2" in the
detergent drawer, and set the
special programme RINSE.
When this phase has terminated,
turn the programme selector on
the OFF position, add the rest of
the fabrics and proceed with a
normal wash on the most suitable
programme.
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES
ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010.
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.
WITH
A
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.
WITH
A
Only with PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).
These programmes are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and
they are the most efficient programmes
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton
laundry.
These
programmes
have
been
developed to be compliant with the
temperature on the wash label on the
garments and the actual water
temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
1)
The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
87
Selecting the RAPID program on
the knob, it will be possible to
select with the RAPID button, one
of the three rapid programs
available among 14’, 30’ and 44’.
EN
( )
Programs selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table).
Rapid
Washing cycle suggested for low loads and
slightly dirty. With this program it is
recommended to reduce the quantity of
detergent normally used, in order to avoid
unnecessary waste. Selecting the RAPID
program and acting on the button you can
choose one of three programs available.
Mix & Wash
The program allow you to mix different fabrics
(ex: cotton + synthetic, etc. ..) and wash them
with low energy consumption, because the
temperature in the wash step does not
exceed 40°C.
Whites
Made to have a perfect washing. The final
spin at maximum speed gives more efficient
removal.
Mixed
The washing and rinsing are optimized in the
rhythms of rotation of the drum and to the
water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
Jeans
This program has been designed to have the
highest quality cleaning of fabrics such as
jeans resistant: ideal for removing dirt without
affecting the elasticity of the fibers.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button) . It
is used for rinsing any type of fabric, for
example after a wash carried out by hand.
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
Silk
Dedicated program for silk fabrics that can be
wash with a washing machine washable. The
rotations of the drum are delicate, the
temperature does not exceed 30°C and the
program ends with a gentle spin.
Hand
Program for hand wash only clothes, the
program ends with 3 rinses and a slow spin.
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
Delicates
This program alternates among moments of
work during breaks and is particularly suitable
for washing delicate fabrics . The wash cycle
and rinses are carried out with a high level of
water to ensure the best performance.
Baby
This program allows you to wash all baby
clothes getting a perfect clean and
sanitizing effect, setting the temperature at
60°C minimum.
To optimize the result of the sanitizing effect
we recommend the use of powder detergent.
EcoMix 20°
This innovative programme, allows you to wash
different fabrics and colours together, such as
cottons, synthetics and mixed fabrics at only
20°C and provides an excellent cleaning
performance. Consumption on this program is
about 40% of a conventional 40°C. cottons
wash.
Hygiene
Program for durable fabrics, it allows you to
sanitize the laundry. We recommend the use
of powder detergents to increase the
effectiveness of sanitizing.
Cottons 40°C - 60°C
This program is suitable to clean normally soiled
cotton laundry and it is the most efficient program
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton laundry.
88
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work/start
Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.
The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water
Make sure the water faucet is open.
Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
89
EN
Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge
Make sure the timer is correct set.
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Candy Service Centre in
case of need.
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
Register your product!
Don’t waste time. Register your washing
machine at once, and discover the
benefits to which you are entitled.
Discover how at www.registercandy.com
or by calling the number stated on the
related material.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction, immediately contact the
Candy Customer Service Centre.
You can also register for the Candy
service plan to receive free home service
after the warranty expires.
Attention: the call is not toll-free. The cost
will be communicated in a voice message
by your telephone operator's customer
service.
Candy recommends you always use
original spare parts available at our
Customer Service Centre.
90
fkhldsk
- GVD (5÷8) -
14.06 - 43006831 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising