Candy | GO 1282D-18S | Candy GO 1282D-18S User manual

Candy GO 1282D-18S User manual
EN
DE
RU
HU
RO
User instructions
Bedienungsanleitung
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Candy bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Fragen Sie Ihren Fachhändler
nach dem kompletten
Candy Katalog.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut auf.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Candy oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
2
DE
HU
RO
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
DE
EN
4
INDEX
INHALT
Introduction
Einleitung
General points on delivery
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Guarantee
CHAPTER
KAPITEL
ÏAPAÃPAÔ
FEJEZET
CAPITOLUL
HU
RU
RO
OÃËABËEHÈE
TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
Ââåäåíèe
Bevezetés
Felicitari
1
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Garantie
2
Ãàpàíòèÿ
Garancia
Garantie
Safety Measures
Sicherheitsvorschriften
3
Mepû áåçoïacíocòè
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Technical Data
Technische Daten
4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
Setting up and Installation
Inbetriebnahme, Installation
5
Ycòaíoâêa
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Control Description
Bedienungsanleitung
6
Oïècaíèe êoìaíä
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Table of Programmes
Programmtabelle
7
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Programtáblázat
Descrierea programelor
Selection
Programm/Temperaturwahl
8
Bûáop ïpoãpaìì
Programválasztás
Selectionarea programelor
Detergent drawer
Waschmittelbehälter
9
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
The Product
Das Produkt
10
Tèï áeëüÿ
A termék
Produsul
Washing
Waschen
11
Còèpêa
Mosás
Spalarea
Cleaning and routine
maintenance
Reinigung und allgemeine
Wartung
12
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Faults Search
Fehlersuche
13
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Hibakeresés
Anomalii in functionare
5
DE
EN
RU
CHAPTER 1
KAPITEL 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) INSTRUCTION MANUAL
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
C) GARANTIESCHEIN
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) CAPS
D) STÖPSEL
D) ÇÀÃËÓØÊA;
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
A
B
C
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
D
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
6
RO
HU
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
F
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
EN
DE
CHAPTER 2
KAPITEL 2
GUARANTEE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
RU
HU
RO
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
GARANTIE
ÃÀPÀÍÒÈß
GARANCIA
GARANTIE
Der beiliegende
Garantieschein und die
Original-Kaufrechnung
ermöglicht die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WÄHLEN
SIE FÜR DEUTSCHLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLICHE
SERVICENUMMER
01805 - 625562 (12 CT./
MIN), DIE SIE AUTOMATISCH
MIT DEM ZUSTÄNDIGEN
GIAS-WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NÄHE VERBINDET.
GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
8
A
CH
9
DE
EN
CHAPTER 3
KAPITEL 3
SAFETY MEASURES
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Remove the plug
● Netzstecker ziehen.
● Turn off the water inlet tap.
● Wasserzufuhr sperren.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
3. FEJEZET
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Alle Candy Geräte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gerät entspricht
den Europäischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachträglichen
Veränderungen.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
10
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● All Candy appliances are
HU
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Gerät nicht an Adapter oder
Mehrfachsteckdosen
anschließen.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
● Kinder oder Personen mit
eingeschränkten körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten oder
mit ungenügenden Kenntnissen
und Erfahrung dürfen nur dann
das Gerät benutzen, wenn sie
beaufsichtigt werden oder
hinreichend Anweisungen zur
sicheren Behandlung des
Gerätes durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
erhalten haben.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
Kinder sind zu beaufsichtigen, um
sicher zu stellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
● This appliance is not
● Do not pull the mains lead
● Ziehen Sie den Stecker immer
am Stecker selbst aus der
Steckdose.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Setzen Sie das Gerät keinen
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
● Do not leave the
● Das Gerät niemals an den
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter anheben.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
● Während des Transportes mit
einer Sackkarre das Gerät nicht
auf das Bullauge lehnen.
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf, daß
die Lufteinlässe am Boden des
Gerätes nicht verstopft werden.
● Stets, wie auf der Zeichnung
dargestellt, zu zweit anheben.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
12
RU
HU
RO
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
DE
● Bei eventuellen Defekten und
Fehlfunktionen das Gerät
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Candy und bestehen Sie auf die
Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Gerätesicherheit führen.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie es
bitte ordnungsgemäß über Ihren
Fachhändler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Sollte das Netzkabel
beschädigt sein, muß dieses mit
dem speziellen Netzkabel ersetzt
werden, das vom
Gias-Kundendienst zur Verfügung
gestellt werden kann.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
DE
EN
CHAPTER 4
KAPITEL 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
RU
52 cm
HU
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
85
cm
54 cm
60 cm
60 cm
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
NORMAL WATER LEVEL
WASSERSTAND NORMAL.
l
POWER INPUT
GESAMTANSCHLUßWERT
W
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGR. 90°C)
kWh
POWER CURRENT FUSE
AMP
ABSICHERUNG
A
SPIN
r.p.m.
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/min.)
WATER PRESSURE
WASSERDRUCK
MPa
SUPPLY VOLTAGE
SPANNUNG
V
kg
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
6
8
9
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
NORMÁL VÍZSZINT
NIVEL NORMAL DE APA
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
1,8
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
10
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
min. 0,05
max. 0,8
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
230
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
6÷15
2150
2500
SEE RATING PLATE
SIEHE MATRIKELSCHILD
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
TENSIUNE
15
DE
EN
CHAPTER 5
KAPITEL 5
SETTING UP
INSTALLATION
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschädigen.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rückseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstücke (B).
RU
HU
RO
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
16
Schließen Sie die 4
Öffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stöpseln.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
Indepartati cele 4 suruburi
marcate cu A si cele 4
distantatoare marcate cu B.
Acoperiti cele 4 gauri folosind
capacele furnizate in punga
cu manuale de instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
DE
RU
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Conectati tubul de apa la
robinet.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH NICHT
ÖFFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf achten,
daß dabei der Schlauch nicht
verkrümmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von mindestens
50 cm Höhe anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
RO
HU
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DE
EN
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Richten Sie das Gerät mit
den 4 Verstellfüßen
waagerecht aus:
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
c) Blocati piciorusul rotind
helyzetben az anya óramutató
piulita in sens invers acelor
járásával ellentétes irányban
de ceasornic pana la capat.
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
A
B
C
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Sicherstellen, daß der
Schalter auf “OFF” steht, und
das Bullauge geschlossen ist.
Insert the plug.
Stecker einstecken.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Dugja be a csatlakozódugót.
Introduceti stekerul in priza.
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
ACHTUNG:
Falls das Netzkabel
ausgetauscht werden sollte,
achten Sie beim Anschluss
der einzelnen Kabel
unbedingt auf die folgende
Farbenbelegung:
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
- NULLLEITER (N)
- NULLAVEZETÉK (N)
- NEUTRAL (N)
BLAU
KÉK:
BLUE
BRAUN
- PHASE (L)
- îÄáÄ (L)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
- FAZA (L)
- LIVE (L)
äéêàóçÖÇõâ
MARO
BROWN
YELLOW-GREEN
- EARTH (
GELB-GRÜN
- ERDE (
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
20
RO
HU
RU
)
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
DE
EN
CHAPTER 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
KAPITEL 6
DN
O
F
RO
HU
RU
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
Îïèñàíèå êîìàíä
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
A
êÛÍÓflÚ͇ β͇
Ajtófogantyú
Manerul usii
B
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
C
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Buton “Temperatura spalare”
D
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
E
ä·‚˯‡ "ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl"
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Buton “Grad de murdarire”
F
‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
E
P
G H I C L M
B
A
CONTROLS
BEDIENUNGSELEMENTE
Door handle
Türöffnungsgriff
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Waschprogrammwahlschalter mit OFF
Wash Temperature button
Taste Temperaturwahl
Spin Speed button
Taste Schleuderdrehzahl
Degree of soiling button
Buttons indicator light
Taste Verschmutzungsgrad
Tastenanzeigen
Pre-wash button
Taste Vorwäsche
G
ä·‚˯‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË
Elõmosás gomb
Buton prespalare
Aquaplus button
Taste Aquaplus
H
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
Start Delay button
Taste Startzeitvorwahl
I
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
Crease Guard button
Taste Leichtbügeln
L
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
GyırŒdésvédŒ Gomb
Buton Antisifonare
Start button
Start/Pause Taste
M
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
Door locked indicator light
Leuchtanzeige Tür
geschlossen
N
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ajtózár jelzŒlámpa
Indicator hublou blocat
Digital Display
Display Digit
Digitális kijelzŒ
Afisaj “Digital”
Waschmittelbehälter
O
P
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
Detergent drawer
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
22
23
EN
DE
RU
HU
RO
DESCRIPTION OF
CONTROL
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
“Kg DETECTOR”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg DETECTOR” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
DETECTOR” is set in motion, in
the first 4 minutes of the wash,
it:
- adjusts the amount of water
required
- determines the length of the
wash cycle
- controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be washed
it:
- adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of fabric
being washed
- recognises the presence of
lather, increasing, if necessary,
the amount of water during
rinsing
- adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
“Kg DETECTOR”
(Funktion nur aktiv für die
Programmgruppe Baumwolle
und Synthetik)
Es handelt sich hierbei um die
neueste Errungenschaft der
Elektronik in der Waschtechnik.
„Kg DETECTOR“ tastet während
aller Waschphasen eine ganze
Reihe von Informationen über die
Wäsche in der Trommel ab. In
den ersten 4 Minuten des
Waschzyklus’ werden mit „Kg
DETECTOR“
- die benötigte Wassermenge
errechnet
- die Dauer des Waschgangs
festgelegt
- die Klarspülgänge
entsprechend eingerichtet
“Kg DETECTOR” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË)
ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
“Kg DETECTOR” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒÂ
·Âθfl, Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Kg DETECTOR”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚
χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “Kg DETECTOR”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“Kg DETECTOR” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.
„Kg DETECTOR”
(Kg-érzékelŒ)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
Detector” teszi lehetŒvé a
dobban lévŒ ruhaadaggal
kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését.
Amint a „Kg Detector”
mozgásba jön, a mosás elsŒ 4
percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
“DETECTOR Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „DETECTOR Kg”
permite monitorizarea
informatiilor cu privire la
încarcatura din cuva în
cadrul fiecarui program de
spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„DETECTOR Kg” este activata,
în primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se
astfel dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia
„DETECTOR Kg” este capabila
sa aleaga din sute de
combinatii posibile care este
cel mai potrivit program
pentru fiecare spalare.
„DETECTOR Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care
sa nu le deterioreze.
êìäéüíäÄ ãûäÄ
AJTÓFOGANTYÚ
MANERUL USII
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii pentru
a deschide usa .
In this way “Kg DETECTOR” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
“Kg DETECTOR” meets the
need for easy use by
permitting a simplified
programme selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the highest
level of drying possible with a
spin which really cares for
your clothes.
DOOR HANDLE
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
24
Aufgrund der Art und der Menge
der Wäsche werden außerdem:
- der Reversierrhythmus der
Trommel an die Gewebeart
angepasst
- das Vorhandensein von Schaum
im Wasser erkannt, und bei Bedarf
das Wasserniveau der
Klarspülgänge dementsprechend
erhöht
- die Schleuderdrehzahl an die
Wäscheladung angepasst, so
dass keine Unwucht entsteht
Auf dieser Weise kann „Kg
DETECTOR“ alleine unter Hunderte
Kombinationsmöglichkeiten den
Waschvorgang auswählen, der
sich am besten für die spezielle
Wäscheladung eignet.
Mit “Kg DETECTOR” wird die
Bedienung der Waschmaschine
noch einfacher und die
Einstellung des richtigen
Waschprogramms noch schneller.
Der Benutzer braucht nämlich nur
die Art der Wäsche und den
Verschmutzungsgrad der
Wäschestücke anzugeben und
erhält eine perfekt gereinigte
Wäsche mit dem höchstmöglichen
Trocknungsergebnis bei
gleichzeitiger Schonung der
Wäschestücke.
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
Um das Bullauge zu öffnen,
drücken Sie den Hebel im
Türgriff.
A
Így a „Kg Detector” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg Detector” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
25
EN
DE
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT
OFF
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
DURCH DREHEN AM
WAHLSCHALTER LEUCHTET
DAS DISPLAY AUF UND
ZEIGT DIE
VOREINSTELLUNGEN DES
GEWÄHLTEN PROGRAMMS.
DIE HEUTIGEN
WASCHMITTEL SIND BEREITS
BEI NIEDRIGEN
TEMPERATUREN WIRKSAM.
AUS DIESEM GRUND
EMPFIEHLT DAS GERÄT
AUCH BEI DEN
PROGRAMMEN FÜR
KOCHWÄSCHE EINE
NIEDRIGERE
TEMPERATUREINSTELLUNG.
SIE KÖNNEN JEDOCH DIE
WASCHTEMPERATUR MIT
DER HIERFÜR
VORGESEHENEN TASTE BEI
BEDARF AUCH ERHÖHEN.
BITTE SCHAUEN SIE IN DER
PROGRAMMTABELLE DIE
HÖCHSTMÖGLICHE
TEMPERATUREINSTELLUNG
FÜR JEDES PROGRAMM
NACH.
HINWEIS: UM DAS GERÄT
AUSZUSCHALTEN,
PROGRAMMWAHLSCHALTE
R AUF OFF STELLEN.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
26
Drücken Sie die START-Taste,
um das Programm zu starten.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewählten
Programm stehen.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gerät ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF.
HINWEIS:
DREHEN SIE IMMER NACH
BEENDIGUNG DES
PROGRAMMS, UND
BEVOR SIE EIN NEUES
PROGRAMM EINSTELLEN,
DEN
PROGRAMMWAHLSCHALT
ER AUF DIE POSITION AUS.
RU
B
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà.
ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
åÄòàçì, ìëíÄçéÇàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ "Çõäã." (‡Ì„Î.
Off).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
27
EN
DE
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
TASTE “TEMPERATURWAHL”
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
Wird ein Programm
ausgewählt, wird die für dieses
Programm empfohlene
Temperatur durch
Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige
angegeben.
Diese Temperatur kann durch
mehrmaliges Drücken der
Taste nach Bedarf erhöht
oder reduziert werden. Bei
jedem Drücken der Taste
leuchtet eine der Anzeigen
der möglichen wählbaren
Temperaturen auf.
“SPIN SPEED” BUTTON
TASTE “SCHLEUDERDREHZAHL”
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig für eine gute Trocknung
der Wäsche.Auch hier kann Ihr
Gerät sich sehr flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Durch Betätigen der Taste
Schleuderdrehzahl können Sie
die für das jeweilige Programm
höchstmögliche Tourenzahl
reduzieren oder die
Schleuderung ganz
ausschließen.
Um den Schleudergang
wieder zu aktivieren, brauchen
Sie nur die Taste erneut zu
drücken, bis die gewünschte
Tourenzahl angezeigt wird.
Um die Gewebe zu schonen,
ist es nicht möglich, eine
höhere Schleuderdrehzahl
einzustellen, als die, die bei der
Programmwahl automatisch
angezeigt wird.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
28
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des
Programms eingestellt werden.
Dabei brauchen Sie die Taste
PAUSE nicht zu betätigen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER
ELEKTRONISCHEN
VORRICHTUNG AUSGESTATTET,
DIE VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT
FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT
UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND,
STARTET. DIES TRÄGT ZU EINER
REDUZIERUNG DER
VIBRATIONEN, DER
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND
ZU EINER VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER
WASCHMASCHINE BEI.
RU
C
D
HU
RO
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË.
äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÎË
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ Ë̉Ë͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
BUTON “TEMPERATURA
SPALARE”
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
este utilizat pentru a mari sau
micsora temperatura pentru
programul de spalare ales.
De fiecare data când este
apasat acest buton,
indicatorul pentru
temperatura de spalare va
afisa noul nivel de
temperatura.
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
29
EN
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the minimum level required
for that programme. Pressing
the button increases the
duration of the wash cycle,
and adjusts the wash
settings accordingly. For
example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle.
DE
TASTE
“VERSCHMUTZUNGSGRAD”
Durch Betätigen dieser Taste
(die nur für die
Programmgruppe BAUMWOLLE
und MISCHGEWEBE aktiviert
werden kann) können Sie je
nach Verschmutzungsgrad der
Wäsche drei verschiedene
Stufen für die Intensität der
Waschbewegungen einstellen.
Nachdem das Programm
ausgewählt wurde, zeigt eine
Leuchtanzeige automatisch die
mindestmögliche Stufe an.
Diese kann durch Drücken der
Taste erhöht werden, was sich
natürlich auf die
Programmdauer auswirkt.
Wenn Sie diese Taste drücken,
nachdem das
Schnellprogramm ausgewählt
wurde, können Sie unter 3
möglichen Programmen mit
einer Dauer von 14, 30 bzw. 44
Minuten wählen.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
TASTENANZEIGEN
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Sie leuchten auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrückt werden.
Falls eine Option gewählt
wird, die mit dem
eingestellten Programm nicht
kompatibel ist, blinkt die
Anzeige auf der Taste zuerst,
dann erlischt sie.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Die Optionstasten müssen
VOR der Betätigung der
START-Taste gedrückt
werden.
“PRE-WASH” BUTTON
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
TASTE “VORWÄSCHE”
Diese Option ist besonders
empfehlenswert bei stark
verschmutzter Wäsche. Sie
kann nur bei bestimmten
Programmen gewählt
werden (s hierzu
Programmtabelle).
Für dieses Programm füllen
Sie das Waschmittel in die
Kammer „1“ des
Waschmitteilbehälters ein (für
nähere Informationen
schauen Sie bitte im Kapitel
über den
Waschmittelbehälter in
diesem Heft nach). Es ist
anzuraten, nur 20% der auf
der Waschmittelpackung
empfohlenen Menge
einzusetzen.
30
RU
E
F
G
HU
RO
äãÄÇàòÄ "ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü"
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
BUTON “GRAD DE
MURDARIRE”
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ
íäÄçà") ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3
ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
·Âθfl.
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ̇
ÏËÌËχθÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. ç‡Ê‡ÚËÂ
˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
Û‚Â΢ÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìfl
Á‡„flÁÌÂÌËfl, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Û‚Â΢ÂÌËÂ
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÒÎÂ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ,
30 ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének
mértékétŒl függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan a
megengedett minimális szintre
áll. A gomb lenyomásával
növelhetjük a szintet, ekkor a
ciklus idŒtartamával
kapcsolatos beállítások is
ennek megfelelŒen változnak.
Ezt a gombot használva, a
gyors program kiválasztása
után 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és
44 perc.
Cu ajutorul acestui buton
(activ doar pentru
programele BUMBAC si
TESATURI MIXTE) puteti
selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a
spalarii, in functie de cat de
murdare sunt rufele.
Dupa selectarea
programului, apare setarea
minima permisa; prin
apasarea acestui buton se
mareste nivelul si setarile
pentru durata programului
sunt reglate corespunzator.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului
rapid, se pot alege 3 durate
diferite ale programului: 14’,
30’ si 44’.
àçÑàäÄíéêõ
îìçäñàéçÄãúçõï äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se aprind
atunci cand sunt apasate
butoanele corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
äãÄÇàòÄ
“èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ ëíàêäà”
“ELÕMOSÁS” GOMB
BUTON “PRESPALARE”
Ez az opció pamut és
mûszálas ruhanemûk mosási
programjához használható. A
Sport program esetében az
elõmosás automatikusan
mûködik. Ez az opció
különösen hasznos erõsen
szennyezett ruhákhoz; a fõ
mosási program kiválasztása
elõtt lehet használni. Az
ehhez a programhoz való
mosószert az adagolófiók “1”
jelzésû elsõ
rekeszébe kell tenni (lásd a
Használati utasítás
“Adagolófiók” címû részét).
Azt ajánljuk, hogy az
elõmosószer mennyisége a
fõmosáshoz használt
mosószer mennyiségének
csak a 20%-a legyen.
Aceasta optiune este utila in
special pentru rufele cu grad
mare de murdarire si poate fi
utilizata doar pentru unele
programe asa cum este
indicat si in tabelul cu
programe.
Detergentul pentru acest
program trebuie sa fie
adaugat in compartimentul
marcat cu “1” (vezi sectiunea
“Sertarul pentru detergent”
din manual).
Va recomandam sa utilizati
doar 20% din cantitatile
recomandate afisate pe
ambalajul pachetului de
detergent iar balsamul de
rufe nu trebuie sa fie utilizat
pentru acest program.
îÛÌ͈Ëfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó˜Â̸
„flÁÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓ„‡ÏχÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎˈÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ
̇‰Ó ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚ „·‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚
˝ÚÓÈ Ê ËÌÒÚÛ͈ËË).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ
1/5 ˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙Âχ,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
31
EN
32
DE
“AQUAPLUS” BUTTON
TASTE “AQUAPLUS”
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Dank des neuen „Sensor
Systems“ kann durch
Drücken dieser Taste ein
neues, spezielles
Waschprogramm für Kochund Buntwäsche
durchgeführt werden, das
nicht nur Ihre Wäsche
besonders gut pflegt,
sondern auch besonders
schonend für empfindliche
Haut ist.
Durch die Hinzunahme von
bedeutend mehr Wasser
und die Kombination von
Trommeldrehungen
während der Wasserzu- und
-ablaufphasen wird Ihre
Wäsche porentief gereinigt
und rückstandsfrei gespült.
Um die vollständige
Auflösung des Waschmittels
zu garantieren, wird mehr
Wasser für die Waschlauge
hinzugefügt, so dass
perfekte Waschergebnisse
erreicht werden. Auch für
die Spülgänge wird die
Wassermenge erhöht, so
dass jegliche
Waschmittelrückstände von
den Fasern restlos entfernt
werden.
Diese Funktion wurde
speziell für Menschen mit
empfindlicher Haut
konzipiert, für die auch die
kleinsten
Waschmittelrückstände zu
Hautreaktionen oder
Allergien führen können.
Wir empfehlen, diese
Funktion auch zum Waschen
von Kinderwäsche und für
Feinwäsche im Allgemeinen
zu wählen, oder zum
Waschen von besonders
saugfähigem Gewebe, wie
Frottee o.Ä., dessen Fasern
die Waschlauge stärker
aufnehmen.
Damit die besten
Waschergebnisse
gewährleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen für Feinwäsche
und Wolle/Handwäsche
immer aktiviert.
RU
H
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
HU
RO
“AQUAPLUS” GOMB
BUTON “AQUAPLUS”
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
33
EN
DE
“DELAY START” BUTTON
TASTE “STARTZEITVORWAHL”
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Diese Taste ermöglicht die
Programmierung einer
Startzeitvorwahl von bis zu 24
Stunden. Um die
Startverzögerung einzustellen,
gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das gewünschte
Programm.
Drücken Sie die Taste einmal,
damit die Funktion aktiviert ist.
Das Display zeigt h00. Drücken
Sie die Taste erneut, um eine
Startverzögerung von einer
Stunde einzustellen (das
Display zeigt nun h01). Bei
jedem weiteren Drücken der
Taste wird die
Startverzögerung bis h24um je
eine Stunde erhöht. Durch ein
weiteres Drücken wird die
Verzögerungszeit annulliert.
Bestätigen Sie Ihre Einstellung
mit der Taste “START/PAUSE”.
Die Leuchtanzeige im Display
fängt an zu blinken und die
Zeit beginnt abzulaufen. Ist die
Zeit abgelaufen, startet das
Programm automatisch.
Sie können die
Startzeitvorwahl wie folgt
löschen:
Halten Sie die Taste 5
Sekunden lang gedrückt, bis
das Display die
Voreinstellungen des
gewählten Programms wieder
anzeigt.
Nun können Sie entweder das
Programm durch Drücken der
Taste “START/PAUSE” manuell
starten oder das Programm
durch Drehen des
Programmwahlschalters auf
OFF löschen und ein neues
Programm einstellen.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
34
RU
I
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
HU
RO
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
35
EN
DE
“CREASE GUARD” BUTTON
TASTE “LEICHTBÜGELN”
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
Diese Funktion (nicht
verfügbar für die
Programme KOCHWÄSCHE)
reduziert die Knitterbildung
durch die individuelle Wahl
der Programme und der
Wäscheart.
Im Besonderen für
Mischgewebe sorgt die
Kombination der langsamen
Abkühlphase verbunden mit
dem Stillstand der Wäsche
während des Abpumpens
und einem Schonschleudern
für die optimale Schonung
der Wäsche.
Für die Feinwäsche sind die
Phasen wie bei
Mischgewebe beschrieben,
mit Ausnahme der
Abkühlphase unter
Hinzunahme des
Wasserstopps nach dem
letzten Spülgang.
Für die Programme
Woolmark (Wolle) und
Handwäsche dient diese
Taste ausschließlich als
Spülstopp, um die Fasern zu
glätten.
In der Spülstopp-Phase
blinkt die Leuchtanzeige der
Taste, um anzuzeigen, dass
das Gerät sich in Pause
befindet.
Um die Feinwäsche bzw. das
Woll-oder HandwäscheProgramm zu beenden,
können Sie wie folgt
vorgehen:
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
36
- Drücken Sie die Taste
Leichtbügeln zurück, um das
Programm mit Abpumpen
und Schleudern
zu beenden
RU
L
HU
RO
äçéèäÄ “ÅÖá ëäãÄÑéä”
“GYÙRÃDÉSVÉDÔ GOMB
BUTON “ANTISIFONARE”
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl ÒÚË͇" ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
E funkció (A PAMUT
programoknál nem áll
rendelkezésre)
bekapcsolásával minimálisra
csökkenthet a ruhagyrrddés,
miután a program és a
mosásra váró ruha típusának
a kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését” eredményezi,
különösen a kevert textíliák
esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal a
kivétellel, hogy nem történik
meg a víz fokozatos httése,
viszont az öblítés után a víz a
dobban marad.
A gyapjúhoz/kézi mosás
kialakított programoknál
ennek a gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
(A végsõ öblítési szakaszban
a gép megáll, az opciójelzõk
villognak).
A finom textíliák és a
gyapjú/kézi mosás
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYÙRÃDÉSVÉDÃ gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Állítsa a beállítógombot a KI
helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja be
újra a készüléket.
Aceasta functie (Nu este
valabil pentru programele
pentru BUMBAC)
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl
ÒÚË͇"ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Wenn Sie nur abpumpen
wollen:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- drehen Sie den
Programmwahlschalter auf
die Position OFF
- wählen Sie das Programm
Abpumpen
- schalten Sie das Gerät
durch erneutes Drücken der
Taste START/PAUSE ein
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" si apa
va fi evacuata.
3. Lana/Spalare cu mana
Dupa spalare cu mana
ultima clatire, rufele sunt
lasate in apa pana cand le
scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" care
va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
37
EN
START BUTTON
Press to start the selected
cycle.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG
DETECTOR (ACTIVE ONLY
ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE “Kg
DETECTOR” INDICATOR
IS ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
38
DE
START/PAUSE TASTE
Drücken Sie diese Taste, um das
Programm zu starten, die mit dem
Programmwahlschalter gewählt
wurde.
Hinweis:
EINIGE SEKUNDEN, NACHDEM
DIE TASTE START GEDRÜCKT
WURDE, ERRECHNET DIE
FUNKTION „KG DETECTOR“
(AKTIV NUR IN DEN
PROGRAMMGRUPPEN
BAUMWOLLE UND SYNTHETIK) IN
DEN ERSTEN 4 MINUTEN DIE
MENGE DER WÄSCHE IN DER
TROMMEL. WÄHREND DIESER ZEIT
ROTIEREN DIE DISPLAYANZEIGEN
UND DIE MAXIMALE RESTZEIT
ZUM PROGRAMMENDE WIRD
ALLE 5 SEKUNDEN AKTUALISIERT.
WÄHREND DIESER PHASE IST DIE
ANZEIGE “KG DETECTOR”
EINGESCHALTET, UM
ANZUZEIGEN, DASS DIE
FUNKTION AKTIV IST.
EINSTELLUNGEN NACH DEM
PROGRAMMSTART ÄNDERN (PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, können nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verändert werden.
Drücken Sie die Taste
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden
lang. Die Lampen der
Optionstasten und der
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich in
einer Betriebspause befindet.
Verändern Sie nun die
gewünschten Einstellungen und
drücken Sie dann erneut die Taste
“START/PAUSE”, damit das Blinken
aufhört.
Wenn Sie während des
Programmablaufs Wäsche
entnehmen bzw. hinzufügen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Türverriegelungsmechanismus die
Tür entriegelt.
Nachdem Sie die Wäsche
entnommen bzw. hinzugefügt
haben, schließen Sie die Tür und
drücken Sie die START-Taste. Das
Gerät fängt wieder dort an zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte.
EINGESTELLTES PROGRAMM
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen,
drehen Sie den
Programmwahlschalter auf OFF.
Wählen Sie nun ein anderes
Programm.
Drehen sie dann den
Programmwahlschalter wieder auf
OFF.
RU
M
HU
RO
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
èêàåÖóÄçàÖ:
èéëãÖ áÄèìëäÄ ëíàêÄãúçéâ
åÄòàçõ ìëíêéâëíÇé “Kg
DETECTOR” (Ñéëíìèçé
íéãúäé Ñãü èêéÉêÄåå
ëíàêäà íäÄçÖâ àá ïãéèäÄ à
ëàçíÖíàäà) Ç íÖóÖçàÖ
èÖêÇõï 4 åàçìí êÄÅéíõ
åÄòàçõ éèêÖÑÖãüÖí ÇÖë
àáÑÖãàâ, áÄÉêìÜÖççõï Ç
ÅÄêÄÅÄç åÄòàçõ.
Ç ùíé ÇêÖåü äÄÜÑõÖ 5
ëÖäìçÑ ëÇÖíéÇÄü
àçÑàäÄñàü ÅìÑÖí åàÉÄíú èé
çÄèêÄÇãÖçàû ÑÇàÜÖçàü
óÄëéÇéâ ëíêÖãäà,
éíéÅêÄÜÄü åÄäëàåÄãúçéÖ
ÇêÖåü ñàäãÄ. Ç íÖóÖçàÖ
ùíéÉé ÇêÖåÖçà ëÇÖíéÇéâ
àçÑàäÄíéê “Kg DETECTOR”
ÅìÑÖí èéäÄáõÇÄíú, óíé
ÇäãûóÖçÄ ùíÄ îìçäñàü.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „KG
DETECTOR”-NAK
KÖSZÖNHETÃEN (CSAK
PAMUT ÉS SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELSÃ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
MÙKÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉVÃ
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZÃK JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉVÃ
MAXIMÁLIS
PROGRAMIDÃT.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELELÃ „KG
DETECTOR” JELZÃLÁMPA
JELZI, HOGY A FUNKCIÓ
MÙKÖDÉSBEN VAN.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE,
MASINA DE SPALAT, CU
AJUTORUL FUNCTIEI
„DETECTOR Kg” (ACTIV
NUMAI PENTRU
PROGRAMELE BUMBAC SI
SINTETICE) TIMP DE 4
MINUTE VA DETECTA
CANTITATEA DE RUFE DIN
CUVA. ÎN ACEASTA FAZA,
INDICATOARELE
LUMINOASE DE PE AFISAJ
SE VOR APRINDE
CONSECUTIV, CIRCULAR,
AFISAND DURATA MAXIMA
A PROGRAMULUI LA
FIECARE CINCI SECUNDE.
ÎN ACEASTA PERIOADA DE
TIMP, INDICATORUL
LUMINOS SITUAT ÎN
APROPIEREA SIMBOLULUI
PENTRU „DETECTOR Kg” VA
INDICA FAPTUL CA FUNCTIA
ESTE ACTIVATA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
39
EN
DOOR LOCKED INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
RU
N
LEUCHTANZEIGE TÜR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die
Tür korrekt geschlossen ist und
das Gerät eingeschaltet ist.
Nach Drücken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
HU
RO
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
Wenn das Bullauge nicht korrekt
geschlossen wurde, blinkt die
Leuchtanzeige weiter.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann.Warten Sie ca. 2
Minuten, bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gerät durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
DISPLAY “DIGIT”
Die Anzeigen im Display
geben Ihnen ständig Auskunft
über die gerade
durchgeführten Funktionen
des Gerätes.
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta
asupra starii masinii de
spalat:
1) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ‚‡Ï Ú·ÛÂÚÒfl ‰Û„‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË, ‚˚·ÂËڠ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. Ç˚·‡Ì̇fl ‚‡ÏË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru
spalare.
Selectati o temperatura
diferita cu ajutorul butonului
pentru temperatura,
temperatura va fi indicata
pe afisaj.
2) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
èÓÒΠ̇ʇÚËfl ̇ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÏË„‡ÂÚ, ‡
ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‰Ó
ÍÓ̈‡ ÒÚËÍË. à ¢ 2 ÏËÌÛÚ˚.
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Ë Î˛Í
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
2) INDICATOR BLOCARE USA
Dupa ce a fost apasat
butonul START/PAUSE, lumina
clipeste apoi ramane
aprinsa pana la finalul
programului de spalare.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE
button has been pressed
the light first flashes then
stops flashing and remains
on until the end of the wash.
2 minutes after the end of
the wash the light goes off
to show that the door can
now be opened.
2) TÜRVERRIEGELUNGSANZEIGE
Nachdem die Taste
START/PAUSE gedrückt wurde,
blinkt die Anzeige zuerst eine
Zeitlang, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
2 Minuten nach
Programmende erlischt die
Lampe, um anzuzeigen, dass
die Tür nun entriegelt ist und
geöffnet werden kann.
4
{
5
6
{
7
2
{
3
1
{
1) WASCHTEMPERATUR
Wenn ein Programm
ausgewählt wird, erscheint
automatisch die empfohlene
Waschtemperatur durch
Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige.
Falls eine andere Temperatur
durch Drücken der hierfür
vorgesehenen Taste eingestellt
worden ist, leuchtet die
entsprechende Anzeige auf.
O
{
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The
Temperature button can be
used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown
on the Wash Temperature
Indicator.
40
DE
1
2
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
41
EN
DE
RU
HU
RO
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
3) SCHLEUDERDREHZAHL
Sobald das Programm
gewählt wurde, erscheint auf
dem Display die
höchstmögliche Tourenzahl
für dieses Programm. Durch
wiederholtes Drücken der
Taste wird die
Schleuderdrehzahl jeweils um
100 U/Min herabgesenkt. Die
Mindestdrehzahl beträgt 400
U/Min, es ist jedoch auch
möglich, den Schleudergang
ganz zu unterdrücken, wenn
man die Taste
Schleuderdrehzahl wiederholt
drückt.
3) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ. èË
Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
3) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
4) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
4) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
5) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor
a kijelzΠautomatikusan
mutatja a teljes adag
maximális ciklusidejét, ami a
választott opcióktól függŒen
változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
5) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia,
în functie de optiunile
selectate.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in
permanenta asupra timpului
ramas pana la incheierea
programului.
6) à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR”
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ.
à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR” ·Û‰ÂÚ
„ÓÂÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç
˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚ÂÒ‡ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ
·Âθfl.
6) „Kg DETECTOR” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad
fel, amikor az intelligens
érzékelŒ a ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „KG
DETECTOR” jelzŒlámpa,
miközben a készülék a
berakott ruhamennyiségtŒl
függŒen kiszámítja a ciklus
végéig hátralévŒ idŒt.
6) Indicator “DETECTOR Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „DETECTOR Kg”
este aprins în timp ce
aparatul afiseaza durata de
timp ramasa pâna la
finalizarea programului, în
funcyie de greutatea rufelor.
7) ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü
Ç ÏÓÏÂÌÚ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
‚˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ
̇ËÏÂ̸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl.
ç‡ÊËχfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
Í·‚˯Û, ‚˚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ÏÓÊÂÚÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
ÒÚÂÔÂÌÂÈ Á‡„flÁÌÂÌËfl, - ÒΉËÚ Á‡
Ë̉Ë͇ÚÓÓÏ.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely
a minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja.
Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
7) GRADUL DE MURDARIRE
Atunci cand este selectat
programul dorit, indicatorul
corespunzator se va aprinde
pentru a indica gradul minim
posibil de murdarire.
Selectarea unui grad mai
mare de murdarire cu
ajutorul butonului special va
duce la aprinderea
indicatorului respectiv.
4) ANZEIGE
STARTZEITVORWAHL
Sie blinkt, wenn eine
Startzeitvorwahl eingestellt ist.
5) WASH CYCLE TIME
When a programme is
selected the display
automatically shows the
maximum cycle duration for a
full load, which can vary,
depending on the options
selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
5) PROGRAMMDAUER
Wird ein Programm
ausgewählt, so wird
automatisch die maximale
Programmdauer bei voller
Beladung angezeigt. Diese
Dauer kann sich je nach den
im Anschluss eingestellten
Zusatzoptionen ändern.
Nach dem Programmstart
gibt Ihnen die Anzeige
ständig Auskunft über die
Restzeit zum Programmende.
6)Kg DETECTOR Indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh
the laundry and adjust the
cycle time, water and
electricity consumption
accordingly.
6) Anzeige “Kg DETECTOR”
(aktiv nur für die
Programmgruppen
Baumwolle und Synthetik)
In den ersten 4 Minuten des
Programms bleibt die Anzeige
„Kg DETECTOR” eingeschaltet,
während das Gerät die
Restzeit zum Programmende
aufgrund der tatsächlich in
der Trommel eingefüllten
Wäschemenge errechnet.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible degree
of soiling.
Selecting a greater degree of
soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
7) VERSCHMUTZUNGSGRAD
Sobald ein Programm
gewählt wird, zeigt eine
Anzeige den voreingestellten,
mindestmöglichen
Verschmutzungsgrad an.
Wenn Sie eine höhere Stufe
durch Drücken der hierzu
vorgesehenen Taste wählen,
leuchtet die entsprechende
Anzeige auf.
42
4
5
{
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
{
3
h mm
6
}
7
43
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg*
RECOMMENDED
MAX TEMP.
TEMP.
°C
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
6
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
2
Rinse
-
Fast spin
Drain only
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
Hand wash
6
3
Very delicate fabrics
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
**
8
8
9
9
60°
Up to:
90°
●
●
(● )
40°
Up to:
60°
●
●
(● )
40°
Up to:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Up to:
40°
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Up to:
30°
2)
1,5 1,5
●
(● )
**Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Degree of
Soiling selected and a temperature of 60°C.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
●
●
Up to:
40°
Up to:
40°
●
●
●
●
2
2,5 2,5
30°
3
3,5 3,5
30°
1
1,5 1,5
30°
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
2
2
40°
Up to:
40°
●
●
Mix & Wash system programme
6
8
9
40°
Up to:
40°
●
●
44
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
4,5
4
-
1
1
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14,
30 or 44 minute wash cycle.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked
"2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
45
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE
PROGRAMM FÜR / GEWEBEART
Koch-/Buntwäsche
1)
6
Baumwolle Leinen Jute
Baumwolle Leinen
strapazierfähige Gewebe
Widerstandsfähige
1)
Synthetik
1)
Mischgewebe aus
Baumwolle und Synthetik
Feinwäsche
Spülen
Intensivschleudern
Abpumpen
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 30’
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 44’
**
8
9
EMPFOHLENE
TEMPERATUR
°C
60°
HÖCHSTTEMPERATUR
°C
WASCHMITTEL
EINFÜLLEN
2
Bis:
90°
●
1
●
8
9
40°
Bis:
60°
●
●
(● )
3
4
4,5
40°
Bis:
60°
●
●
(● )
2,5 2,5
40°
Bis
40°
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Bis:
30°
●
●
●
●
2)
1
1,5 1,5
●
Hinweise:
* Die maximale Fassungsvermögen für Trockenwäsche ist je nach Modell unterschiedlich (siehe
Matrikelschild).
Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf höchstens 3/4 kg zu
reduzieren.
** Empfohlenes Programm auch für Waschgänge bei niedriger Temperatur (niedrigere Einstellung als
die automatisch angezeigte)
Normprogramm nach CENELEC EN 60456 bei höchstem Verschmutzungsgrad und 60°C Temperatur.
In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des
Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wäscheetikett vorfinden, können sie
die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.
( ) Nur wenn die Taste Vorwäsche eingeschaltet ist (Programme, die die Option Vorwäsche zulassen)
Durch Drücken der Taste Waschtemperatur kann diese beliebig unterhalb des höchstmöglichen
Werts gesenkt werden.
1) Bei den angegebenen Programmen ist es möglich, mit der Taste Verschmutzungsgrad die
Programmdauer und die Waschintensität zu wählen.
2) Wenn Sie mit dem Programmwahlschalter das Schnellprogramm “14’-30’-44’” einstellen und die
Taste „VERSCHMUTZUNGSGRAD“ betätigen, können Sie unter 3 möglichen
Schnellprogrammen wählen, mit einer Dauer von jeweils 14, 30 e 44 Minuten.
2
2,5 2,5
30°
Bis:
40°
3
3,5 3,5
30°
Bis:
40°
●
●
Handwäsche
1
1,5 1,5
30°
Bis:
30°
●
●
Waschmaschinengeeignete Wolle
1
2
2
40°
Bis:
40°
●
●
“Mix & Wash system” Programm
6
8
9
40°
Bis:
40°
●
●
46
(● )
6
2
Synthetik (Dralon, Acryl, Trevira)
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 14’
MAX
BELADUNG
kg*
PROGRAMM-WAHLSCHALTER
EINSTELLEN
AUF
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flüssigen
Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der
Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “2“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für Flüssigmittel und
füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm „Spülen“ (
) ein.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF,
fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem
Waschprogramm Ihrer Wahl.
47
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
*
**
2
1
8
9
60°
Ño:
90°
●
●
(● )
6
8
9
40°
Ño:
60°
●
●
(● )
3
40°
Ño:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Ño:
40°
●
●
2
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
-
-
-
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
4,5
4
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
●
(● )
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3/4 êã cyxoão
áeëüÿ.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
** êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓ„‡Ïχ ‰Îfl ÒÚËÍË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËÊ Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒËÏÛχ).
èÓ„‡Ïχ ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ì‡ ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ú·ӂ‡ÌËflÏ Òڇ̉‡Ú‡ CENELEC EN 60456 ÔË Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÒÚËÍË 60°C.
( )ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Í·‚˯ÂÈ è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇ (凯Ë̇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
íÓθÍÓ ÒÎË‚
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 14’
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 30’
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
6
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
48
êÖäéåÖçÑìÖåü
íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
°C
1)
Õëîïîê, ëåí
ñ‚ÂÚÌ˚Â
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
-
-
-
-
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
-
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
2)
1
1,5 1,5
30°
Ño:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 44’
3
3,5 3,5
30°
Ño:
40°
●
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
1,5 1,5
30°
●
●
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
1
2
2
40°
●
●
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
6
8
9
40°
●
●
Ño:
30°
Ño:
40°
Ño:
40°
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ËÒÔÓθÁÛfl
ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë
44 ÏËÌÛÚ˚.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ,
ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
49
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
AJÁNLOTT
HÃMÉRSÉKLET MAXIMÁLIS
HÃMÉRSÉKLET
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
**
Csak vízürítés
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 14 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 30 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 44 perces
50
1
9
60°
Max:
90°
●
●
(● )
6
8
9
40°
Max:
60°
●
●
(● )
40°
Max:
60°
●
Max:
40°
●
2
Gyors centrifugálás
2
8
4
4,5
Pamut,kevert textília,szintetikus
Öblítés
°C
6
3
Nagyon finom
anyagok
MOSÓSZERADAG
2,5 2,5
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
●
●
(● )
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3/4 kg-ra.
** Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél kisebb).
A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális
szennyezettség és 60°C hŒmérséklet kiválasztásával.
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát és
intenzitását állíthatja be.
●
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gombbal történŒ kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
( )
Csak az ElŒmosás gomb választásakor. (ElŒmosás gombbal rendelkezésre álló programok)
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Max:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Max:
40°
●
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell kezelnünk,
akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı rekeszébe
van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Kézi mosás
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
●
●
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a többi
ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
2
2
40°
Max:
40°
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
8
9
40°
Max:
40°
●
●
2)
51
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
*
°C
1)
bumbac, in, canepa
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
TEMPERATURI
RECOMANDATE TEMPERATURA
°C
MAXIMA
GREUT.
MAX.
Kg
1)
**
9
60°
Pina la:
90°
●
●
(● )
6
8
9
40°
Pina la:
60°
●
●
(● )
40°
Pina la:
60°
3
Tesaturi foarte delicate
2
Clatire
-
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
52
1
8
4
4,5
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
Doar evacuare apa
2
6
1)
Stoarcere rapida
CASETA DET.
2,5 2,5
-
-
-
-
-
-
-
-
40°
Pina la:
40°
-
-
-
●
●
●
●
●
(● )
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3/4 kg.
** Program recomandat pentru spalari la temperatura scazuta (mai mica decat maximul afisat).
Program testat În concordanta cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdarire selectat si la o
temperature de 60°C.
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea gradului de murdarire.
2) Prin selectarea programului rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul butonului pentru programe si prin utilizarea
butonului „GRAD DE MURDARIRE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’, 30’ si 44’.
-
( )
Numai cu butonul Prespalare selectat (Programe disponibile cu prespalare).
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
-
-
30°
Pina la:
30°
●
●
30°
Pina la:
40°
●
●
Pina la:
40°
●
●
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu lichide speciale de scos
petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul marcat "2" in
caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
30°
Pina la:
30°
●
●
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF, adaugati restul
rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
2)
1
1,5 1,5
2
2,5 2,5
3
3,5 3,5
Spalat cu mana
1
1,5 1,5
Lana
"De spalat in masina"
1
2
2
40°
Pina la:
40°
●
●
Progra
“Mix&Wash”
6
8
9
40°
Pina la:
40°
●
●
30°
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta rufelor,
sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de viteza de
stoarcere).
53
EN
DE
RU
HU
RO
CHAPTER 8
KAPITEL 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
8. FEJEZET
SELECTION
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu
können, bietet Ihnen diese
Waschmaschine 4
Programmtypen für
unterschiedliche
Gewebearten, Temperaturen
und Programmdauer (siehe
Programmtabelle) an .
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
1. UNEMPFINDLICHE STOFFE
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
1. èêéóçõÖ íäÄçà
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
2. MISCHGEWEBE UND
KUNSTFASERN
Das Waschen und Spülen
dieser Gewebearten ist
durch die optimale Drehzahl
der Trommel und durch das
perfekt abgestimmte
Wasserniveau besonders
wirksam.
Das Schonschleudern
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
3. HOCHEMPFINDLICHE
STOFFE
Dieses neue Waschkonzept
mit abwechselnden Waschund Einweichphasen ist
besonders geeignet für die
Wäsche feinster Textilien. Die
Spülgänge werden mit
hohem Wasserstand
durchgeführt, um eine
schonende Behandlung und
beste Ergebnisse zu sichern.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
54
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
CAPITOLUL 8
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
55
EN
DE
RU
HU
RO
4. SPECIALS
4. SPEZIALPROGRAMM
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. Speciális anyagok
4. Special
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
SPEZIALPROGRAMM “SPÜLEN”
Das Programm Spülen führt
drei Spülgänge aus mit letztem
Schleudergang, der evtl.
reduziert oder ganz
ausgeschlossen werden kann
(drücken Sie die
entsprechende Taste).
Geeignet zum Spülen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per Hand.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana. Include 3
clatiri si o stoarcere foarte
usoara. (Care poate fi
redusa daca e actionat
butonul corespunzator).
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd
a mosóprogramok táblázatát).
Acest program poate fi
utilizat ca si program de
inalbire (vezi lista cu
programele de spalare).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM benutzt
werden (s.Programmtabelle).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
SPEZIALPROGRAMM
“INTENSIVSCHLEUDERN”
Dieses Spezialprogramm führt
einen Intensivschleudergang
(die Schleuderdrehzahl kann
evtl. durch Drücken der
entsprechenden Taste reduziert
werden).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
ABPUMPEN
Das Programm pumpt das
Wasser nur ab.
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows
a washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle.
When selecting the rapid
programme, please note that
we recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
For information about these
programmes please refer to
the programmes table.
SCHNELLPROGRAMM
Wenn Sie mit dem
Programmwahlschalter das
Schnellprogramm “14’-30’44’” einstellen und die Taste
„VERSCHMUTZUNGSGRAD“
betätigen, können Sie unter 3
möglichen
Schnellprogrammen wählen,
mit einer Dauer von jeweils 14,
30 e 44 Minuten.
Für die jeweiligen
Eigenschaften der
Schnellprogramme schauen
Sie bitte in der
Programmtabelle nach.
Bitte denken Sie daran, beim
Schnellprogramm das
Waschmittel entsprechend zu
reduzieren und verwenden Sie
nur 20% der vom Hersteller
angegebenen
Waschmittelmenge.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ë ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸
Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44
ÏËÌÛÚ˚.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 20 %
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors
programnak a programgombbal
és a „SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és
44 perc.
Ezen programokkal
kapcsolatos információk a
programtáblázatban találhatók.
A gyors program
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul
butonului pentru programe si
prin utilizarea butonului
„GRAD DE MURDARIRE” se
pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si
44’.
Pentru mai multe detalii cu
privire la aceste programe,
va rugam sa cititi tabelul cu
programe.
Când selectati programul
rapid, dorim sa va atragem
atentia asupra faptului ca
trebuie sa utilizati numai 20%
din cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul
detergentului.
SPECIAL “HAND WASH”
SPEZIALPROGRAMM
“HANDWÄSCHE”
Das Gerät verfügt auch über
ein besonders sanftes
Waschprogramm, das
Handwäsche-Programm. Es
handelt sich um einen
kompletten Waschzyklus für
Wäschestücke, die nur mit der
Hand gewaschen werden
können. Das Programm erreicht
eine Höchsttemperatur von
30°C und endet mit 3
Spülgängen und einem
Schonschleudergang.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel
a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak kézzel
mosható” felirat található. A
program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30°C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
56
57
EN
DE
RU
HU
RO
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
WOLLPROGRAMM
Mit diesem speziellen
WOOLMARK-zertifizierten
Waschprogramm kann Ihre
Wollwäsche nicht nur porentief
gereinigt werden, sondern wird
gleichzeitig besonders
geschont.
Der Waschzyklus arbeitet bei
einer Höchsttemperatur von
40°C, wobei sich
Arbeitsphasen mit
Waschpausen abwechseln.
Das Programm endet mit 3
Spülgängen und einem
sanften Schonschleudergang.
èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
WOOLMARK PROGRAM
PROGRAMUL WOOLMARK
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ, ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï
Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ
ÏËÌËχθÌÓ.
Ç‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ
40ë. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú
ÚË ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ò··˚È ÓÚÊËÏ.
A WOOLMARK által
hitelesített speciális
program lehetŒvé teszi a
ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
A ciklus aktív és passzív
fázisok váltakozását foglalja
magában maximum 40°C
hŒmérsékleten, 3 öblítést és
egy rövid centrifugálást hajt
végre.
Acest program special,
certificat de WOOLMARK,
permite spalarea tesaturilor
din lâna, fara deteriorarea
acestora.
Programul cuprinde etape
alternative de activitate si
pauza, la o temperatura
maxima de 40˚C si se
încheie cu 3 clatiri si o
centrifugare scurta.
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMM
Es handelt sich um ein
exklusives, von Candy
patentiertes Spezialprogramm,
das für Sie einen doppelten
Vorteil bedeutet:
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAM MIX&WASH
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• Sie können NICHT
AUSFÄRBENDE Wäschestücke
aus unterschiedlichen
Geweben zusammen
waschen (z.B. Baumwolle und
Kunstfasern, usw.)
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si sintetice
etc.)
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ
ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë
˜Â‰ÛÂÚ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛
Ù‡ÁÛ (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 2 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Temperatura programului
este de 40°C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste)
cu faze statice (cand are
loc o inmuiere). Durata lui e
de aproximativ 2 ore, iar
energia consumata de tot
ciclul e doar 850 W/h.
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
Important:
• Prima spalare a hainelor
colorate noi trebuie facuta
separat;
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
• În orice caz, nu
amestecati niciodata
tesaturi colorate care ies.
•to wash with a
considerable energy
saving.
• Gleichzeitig erreichen Sie mit
diesem Programm eine
außerordentliche
Energieersparnis
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Das Waschprogramm “Mix &
Wash“ wäscht mit einer
Temperatur von nur 40°C, wobei
sich dynamische Phasen (in
denen sich die Trommel dreht)
mit Ruhepausen (in denen die
Wäsche in der Waschflotte
liegen bleibt) abwechseln. Aus
diesem Grund ist die
Programmdauer mit fast 2
Stunden zwar länger, aber der
Energieverbrauch für das
gesamte Waschprogramm
beträgt nur 0,85 KW/h.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
Wichtiger Hinweis:
• Buntwäsche, die zum ersten
Mal gewaschen wird, sollte
separat gewaschen werden.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
•Mischen Sie niemals
ausfärbende Wäschestücke
mit anderer Wäsche.
58
Acest program este un
sistem unic dezvoltat de
CANDY, care are 2 avantaje
pentru consumator:
• se economiseste o
energie considerabila.
59
DE
EN
HU
RO
CHAPTER 9
KAPITEL 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
DETERGENT
DRAWER
WASCHMITTELBEHÄLTER
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
60
RU
Der Waschmittelbehälter ist in
3 Fächer unterteilt:
– Das Fach mit "1" ist für die
Vorwäsche.
– Das Fach “ ”, ist für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
– Das Fach mit "2" ist für das
Hauptwaschmittel.
✿
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer “2” der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
Der Einsatz für Flüssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm “SPÜLEN“ als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿” NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN. DAS GERÄT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL
AUTOMATISCH
WÄHREND DES LETZTEN
SPÜLGANGS IN ALLEN
WASCHPROGRAMMEN
EIN.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
61
EN
RU
HU
RO
CHAPTER 10
KAPITEL 10
èÄêÄÉêÄî 10
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
THE PRODUCT
DAS PRODUKT
íàè ÅÖãúü
A TERMÉK
PRODUSUL
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
62
DE
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
63
DE
EN
CHAPTER 11
KAPITEL 11
CUSTOMER
AWARENESS
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit der
maximalen Wäschefüllung zu
beladen. Das Waschen einer
vollen Wäscheladung emöglicht
eine Erspamis von bis zu 50%
Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
HU
RO
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche waschen,
sparen Sie zwischen 5% und 15%
Strom, wenn Sie keine Vorwäsche
wählen.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
IS A HOT WASH REQUIRED?
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über 60°C
in den meisten Fällen nicht mehr
nötig. Sie können bis zu 50%
sparen, wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
64
Wir möchten Ihnen im folgenden
einige Hinweise für die richtige
Nutzung Ihres Haushaltsgerätes,
damit Sie es umweltschonend
und mit der höchstmöglichen
Ersparnis betreiben können.
RU
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
65
DE
EN
RO
HU
RU
WASHING
WASCHEN
ÑÒÈPÊÀ
MOSÁS
SPALAREA
VARIABLE CAPACITY
UNTERSCHIEDLICHE
WÄSCHEMENGEN
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wäsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
EXAMPLE:
BEISPIEL:
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PÉLDA:
EXEMPLU:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Für die Wäsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
● Open the detergent
drawer (P).
● Waschmittelbehälter (P)
öffnen.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● in das Fach mit 2
(Hauptwäsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behälter
für Zusatzmittel geben.
● Close the detergent
drawer (P).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
✿
66
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
✿
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Waschmittelbehälter (P)
schließen.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
✿
✿
67
EN
DE
RU
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● überzeugen Sie sich, daß die
Wasserzufuhr geöffnet ist.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● And that the discharge
tube is in place.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
PROGRAMM WÄHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmübersicht am Gerät
hilft Ihnen, das geeignete
Programm für Ihre Wäsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm, bis die
Programmnummer mit der
Anzeigemarke übereinstimmt
Das Display zeigt sodann die
Voreinstellungen des gewählten
Programms.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
Optionstasten (sofern
gewünscht) drücken.
Drücken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis zum
Ende des Programmes auf dem
gewählten Programm stehen.
ACHTUNG: Bei einem
eventuellen Stromausfall
während des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewählten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so daß das
Gerät wieder dort anfängt zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte,
wenn der Strom wieder da ist.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Am Ende des Programms
erscheint im Display die Anzeige
“End”
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Warten Sie, bis die
Türverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position OFF
● Open the door and remove
the laundry.
● Das Bullage öffnen und die
Wäsche entnehmen.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
68
Bei Bedarf Waschtemperatur
verändern.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE UND
BEACHTEN SIE DIE O.A.
REIHENFOLGE.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
69
EN
CHAPTER 12
KAPITEL 12
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
HU
RO
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es genügt,
wenn Sie die Maschine mit
einem feuchten Lappen
abwischen.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
The washing machine
requires very little
maintenance:
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● Filter cleaning
● Reinigen des Flusensiebs
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
70
DE
Hierzu den Behälter mit wenig
Kraft herausziehen.
Clean with water.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
Put the compartments back
into place
Den Behälter wieder
einschieben.
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
71
EN
DE
RU
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern könnten. Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
● Open the flap
● Klappe herunter klappen
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stöpsel entfernen und
Restwasser in einem Behälter
auffangen.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfähigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Remove and clean.
HU
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig entleert
werden.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
72
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
La final se repeta operatia in
sens invers.
73
DE
EN
KAPITEL 13
CHAPTER 13
FEHLVERHALTEN
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
1. Programme
funktionieren nicht
Insert plug
Turn on mains switch
Mains switch not on
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
ABHILFE
GRUND
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
7. Folgende
Fehlermeldung auf
dem Display:
0,1,5,7,8,9
Kundendienst anrufen.
–
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
8. Fehlermeldung 2
auf dem Display
Waschmaschine füllt sich nicht mit
Wasser.
Überprüfen, ob der Wasserhahn
aufgedreht ist.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
9. Fehlermeldung 3
auf dem Display
Wasser wird nicht abgepumpt.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
Überprüfen, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist.
Überprüfen, ob der Schlauch geknickt ist.
10. Fehlermeldung 4
auf dem Display
Zu viel Wasser in Waschmaschine.
Wasserhahn für Waschmaschine
zudrehen.
Kundendienst anrufen.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
74
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:
- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der
Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich
aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar,
und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der
obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.
75
HU
RU
13. FEJEZET
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
HIBA
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
76
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Çàêpûòü ëюê.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
OK
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
77
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
78
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead
it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact
your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen
kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die Entsorgung muss im
Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen
Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile
de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu
poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator,
pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam
sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde
ati cumparat produsul.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
EN
DE
RU
HU
RO
09.02 - 41030213 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising