Candy | GV3 125TC1-07 | Candy GV3 125TC1-07 User manual

Candy GV3 125TC1-07 User manual
UKR
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному
пранні
одягу,
навіть
делікатного.
Охорона
середовища
навколишнього
Прилад
має
маркування
відповідно
до
Європейської
Директиви щодо відпрацьованого
електричного й електронного
обладнання 2002/96/EC (WEEE).
Дотримуючись вимог щодо належної
утилізації цього приладу, ви допоможете
запобігти
потенціальному
негативному
впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей, який може виникнути через
неправильну утилізацію цього приладу.
Символ на виробі вказує, що він не підлягає
утилізації у якості побутових відходів.
Натомість його слід здати до відповідного
пункту
приймання
електронного
та
електричного обладнання для подальшої
утилізації. Виріб має бути утилізовано
відповідно
до
вимог
місцевих
природоохоронних норм щодо утилізації
відходів. За більш докладною інформацією
щодо поводження з цим виробом та його
утилізації звертайтеся до місцевої влади,
служби вивозу та утилізації побутової
техніки або до магазину, де ви придбали
виріб.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте
користування
пральною машиною лише після уважного
прочитання
цієї
інструкції.
Ми
рекомендуємо
завжди
тримати
цю
інструкцію поруч та зберігати у належному
стані, аби нею можна було скористатися в
майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код є своєрідним Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
2
l Даний
прилад
призначений
тільки для використання в
домашніх та побутових умовах,
таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх, або
подібних
умовах,
таких
як
комерційне професійне використання
не передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим.
Якщо, прилад використовується в
комерційних цілях, це може
призвести до скорочення терміну
придатності
та
втрачається
гарантійне обслуговування.
Будь-які пошкодження приладу, які
виникають під час використання не
в побутових умовах та не за
призначенням (навіть якщо прилад
знаходиться
в
побутовому
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання
встановлених правил.
l Не допускайте, щоб діти грались
з приладом.
l Тримайте
дітей до 3 років
подалі від машини, якщо вони
не знаходяться під постійним
контролем.
l У
разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від
0,05 МПа до 0,8 МПа.
l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
машини та вентиляційних отворів.
l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
вертикальне положення. Встановлення
поворотної ручки у будь-яке інше
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
машину.
l Прилад дозволяється використовувати
дітям від 8 років та людям з
обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями, а
також недосвідченим користувачам за
умови здійснення нагляду за ними або
надання їм пояснень щодо безпечного
використання приладу та розуміння
ними пов’язаних із цим небезпек. Не
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
l Максимальне
сухої
3
білизни
навантаження
залежить від
UKR
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям
забороняється
виконувати
чищення та обслуговування пральної
машини самостійно і без нагляду.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
використовуваної моделі (див.
панель управління).
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки
управління або лоток для прального
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
l Щоб отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
Вказівки з безпечної експлуатації
l У разі виникнення несправностей
l Перед чисткою або обслуговуванням
та/або
порушення
нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
та не розбирайте прилад. Одразу ж
зверніться до Сервісного Центру та
використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Невиконання цих
вказівок може вплинути на безпеку
цього приладу.
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
l Впевніться,
що
електричну
систему заземлено. Якщо це не
так, зверніться до відповідного
кваліфікованого спеціаліста.
l Будь ласка, не використовуйте
Прилад відповідає Європейським
Директивам:
l Директива про низьковольтне
обладнання 2006/95/ЕC (LVD);
l Директива про електромагнітну
сумісність 2004/108/ЕC (EMC);
l Директива щодо обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні 2011/65/EU
(RoHS);
l Даний прилад сертифікований
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
продукції Державним комітетом
України з питань технічного
регулювання
та
споживчої
політики
державна
система
перетворювачі, багатомісні розетки
або подовжувачі.
УВАГА:
протягом циклу прання вода
може нагріватися до дуже
високих температур.
l Перед
відкриттям
дверцят,
переконайтеся, що в барабані
машини відсутня вода.
l Не тягніть за кабель живлення
або прилад, щоб відключити його
з розетки.
l Не
допускайте потрапляння
пральної машини під дощ, прямі
сонячні промені або вплив
інших атмосферних явищ.
сертифікації УкрСЕПРО
.
з
подальшими
змінами
доповненнями.
4
і
l Обережно
видаліть затяжки,
якими з’єднано шланги, та
кабель живлення, щоб не
пошкодити при цьому шланги та
кабель живлення.
UKR
2. УСТАНОВКА
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть 2 або 4 гвинти (A) на
B
B
A
A
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться
у
пакеті
з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна
машина
є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
2
A
1
l У деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини:
нахиліть
пральну
машину вперед, щоб дістати їх.
Закрийте отвори, використовуючи
заглушки, які знаходяться у пакеті
з інструкцією з експлуатації.
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
C
l Розмістіть захисний лист знизу,
3
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
2
5
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до водопровідного
крану, використовуйте лише зливний
шланг, наявний у комплекті з пральною
машиною (Рис.3).
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН.
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
4
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
1
l АКВАСТОП
5
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
6
B
A
A
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
B
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
max 100 cm
min 4 cm
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
UKR
8
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
9
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
7
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
8
UKR
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його назад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
9
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
необхідну програму.
L
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l По завершенню програми на дисплеї
з’явиться надпис «end» або загориться
відповідна індикаторна лампочка.
M
B
C
D
E
F
G
H
I
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
Зачекайте доки не згасне індикаторна
лампочка фіксації дверцят пральної
машини: приблизно через 2 хвилини після
завершення програми.
D Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
E Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
F Кнопка РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
G Кнопка ДОДАТКОВЕ
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
ПОЛОСКАННЯ
H Кнопка ОПЦІЇ
I Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
L Цифровий дисплей
M Світловий індикатор
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
10
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
Відчинення люка
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
вибраний цикл.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
l Виконавши заплановані дії, закрийте
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
запустити вибраний цикл.
l Щоб відмінити програму, встановіть
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
перемикач у положення ВИМК..
l Виберіть іншу програму.
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Перевстановіть перемикач програм у
положення ВИМК..
11
UKR
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання, перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
УВАГА:
Не торкайтесь дисплея, вставляючи
вилку до розетки, тому що протягом
кількох перших секунд машина
калібрує
системи:
якщо
Ви
торкаєтесь дисплея, машина може
працювати неправильно. У такому
випадку витягніть вилку з розетки,
після чого знову вставте її.
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення
кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо обрано варіант, який не
сумісний з обраною програмою,
тоді індикатор опцій спочатку
блимає, а потім гасне.
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
дії:
ШВИДКОСТІ
- Встановіть потрібну програму.
l Натиснувши цю кнопку, можна зменшити
максимальну швидкість і, за бажанням,
відмінити цикл віджиму.
l Щоб відновити цикл віджиму, натискайте
кнопку, доки не буде встановлено
потрібну швидкість віджиму.
Щоб
попередити
пошкодження
тканини під час вибору програми
заборонено
встановлювати
швидкість,
яка
перевищує
автоматично допустиму.
l Швидкість віджиму можна змінювати,
не зупиняючи машину.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї
почне блимати). Почнеться відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
Машину обладнано спеціальним
електронним
пристроєм,
який
зупиняє
цикл
віджиму,
якщо
навантаження не збалансоване.
Це дозволяє знизити шум і вібрацію
машини і, таким чином, подовжити
термін її служби.
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Кнопка РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Ця
l За
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Для збереження тканини, температуру
неможливо
підвищити
максимально допустимого
для кожної програми.
більше
значення
12
допомогою цієї кнопки можна
вибрати
один
з
трьох
рівнів
інтенсивності прання залежно від того,
наскільки тканини забруднені (можна
використовувати тільки для деяких
програм, як показано в таблиці
програм).
- ГІГІЄНА
l За допомогою цього параметру можна
провести санітарну обробку одягу, при
якому
програма
прання
досягає
температури 60°С.
вибору програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
l При виборі іншого рівня забрудненості
- НІЧНИЙ ЦИКЛ
l Цей параметр зменшує проміжну
швидкість віджиму до 400 обертів за
хвилину, за необхідності, та збільшує
рівень води під час полоскання. У кінці
останнього
полоскання
білизна
залишається зануреною у воду для
рівного розташування волокон тканини.
загориться відповідний індикатор.
Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Ця
кнопка
дозволяє
додавати
полоскання в кінці циклу прання.
Максимальна
кількість
додаткових
полоскань
залежить
від
обраної
програми.
l Під час фази замочування, блимає
відповідний індикатор, сповіщуючи, що
машинка у фазі паузи.
l Ця функція була введена для людей з
l Вимкніть цю опцію, щоб закінчити цикл
ніжною і чутливою шкірою, у яких
навіть найменші залишки прального
засобу можуть викликати подразнення
чи алергію.
прання,
провести
віджим
(за
допомогою відповідної кнопки можна
налаштувати швидкість віджиму або
взагалі його вимкнути) і злити воду.
l Рекомендується також використовувати
l Завдяки електронній системі контролю,
цю функцію для дитячих речей і при
пранні дуже брудних речей, для яких
інакше
було
б
необхідно
використовувати
багато
прального
засобу, або при пранні рушників, чиї
волокна загалом мають тенденцію
втримувати мийний засіб.
злив води в проміжних фазах циклу
прання досить тихий, що якнайкраще
підходить для нічного циклу прання.
Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
Ця функція обирає параметри прання в
такий спосіб,щоб звести до мінімуму
зминання одягу.
Її можна використовувати для програм
"змішане прання", "делікатне прання" і
"вовна", при якій проміжні віджими
усунено. У змішаній програмі цей
параметр зменшує тривалість останнього
віджиму, у програмах делікатного прання
та прання вовни зливав води і віджим
речей не відбувається, поки кнопку не
вимкнено.
Кнопка ОПЦІЇ
За допомогою цієї кнопки можна вибрати
один з трьох варіантів:
- ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
l Цей параметр дозволяє здійснювати
попереднє прання, що особливо
корисно для сильно забрудненої
білизни (його можна використовувати
тільки для деяких програм, як показано
в таблиці програм).
Під час цього останнього етапу, мигає
світловий індикатор, сповіщаючи, що
машинуа знаходиться в режимі паузи.
Щоб завершити цикл, вимкніть цю
кнопку.
l Ми
рекомендуємо використовувати
тільки 20% прального засобу від
рекомендованої кількості, зазначеної
на упаковці.
13
UKR
l Після
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
Цифровий дисплей
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
2
3
4
5
6
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ
7
2
1
8
Цей індикатор вказує швидкість віджиму
для обраної програми, яку можна
змінювати або пропустити за допомогою
відповідної кнопки.
9 10
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
3) ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ
3
1
l Ця іконка відображає закриті дверцята
Це індикатор показує температуру
прання обраної програми, яку можна
змінювати (де це дозволено) за
допомогою відповідної кнопки.
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
4
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
l Після запуску програми на дисплеї
l Спеціальний
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
14
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
5
9) ЗАТРИМКА СТАРТУ
{
UKR
5) РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
9
l Після
обрання програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
Індикатор блимає, коли була задана
затримка початку програми.
10) Kg Check - Автоматичне зважування
(ця функція активна тільки для
програм "Бавовна" і "Синтетика")
l При виборі іншого рівня забрудненості
загориться відповідний індикатор.
6) ДОДАТКОВІ ПОЛОСКАННЯ
10
l Протягом
{
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg Check" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і відповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
6
Світловий індикатор показує кількість
додаткових полоскань, вибраних відповідною
кнопкою.
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
7) ОПЦІЇ
}
Check"
дозволяє
отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
7
- визначає тривалість циклу прання;
Світловий індикатор показує, що цю
опцію можна вибрати відповідною кнопкою
(ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ, ГІГІЄНА І
НІЧНИЙ ЦИКЛ).
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
8) Wi-Fi (лише для деяких моделей)
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
8
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
l У моделях з опцією Wi-Fi, іконка
показує, що система Wi-Fi працює.
l Додаткову інформацію про систему
Wi-Fi можна отримати в спеціальному
керівництві,
яке
знаходиться
на
внутрішній панелі машинки.
15
Таблиця програм
2
ТЕМПЕРАТУРА
°C
кг *
(МАКС.)
ПРОГРАМА
Рекомендована
Макс.
1
МИЮЧИЙ
ЗАСІБ
2
1
Швидке прання
14 хв.
1
1
1
1,5
30°
30°
Швидке прання
30 хв.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Швидке прання
44 хв.
3
3
3,5
3,5
30°
40°
5
6
7
8
60°
90°
( )
( )
Білі речі
1)
Комбіноване
прання
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
Baby
1) 3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
Злив + Віджим
-
-
-
-
-
-
Шовк
1
2
2
2
30°
30°
Ручне прання
1
2
2
2
30°
30°
Шерсть
1
2
2
2
40°
40°
Делікатне
прання
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Бавовна
**
1)
16
( )
для
програми
Передозування миючого засобу може
викликати надмірне піноутворення. Якщо
пристрій
виявить надлишок піни, він
може пропустити стадію віджимання або
продовжити
програму,
збільшивши
витрати води.
( )
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
1)
Також
можна
зменшити
швидкість
віджимання згідно з рекомендаціями на
ярличку
або
повністю
відмінити
віджимання для делікатних тканин за
допомогою кнопки вибору швидкості
віджиму. Цю функцію можна активувати
за допомогою кнопки ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ.
Якщо на ярличку не вказано особливої
інформації, можна використовувати віджим
17
Тільки з опцією ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (програми в яких
доступна опція ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ).
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу
та інтенсивність прання за
допомогою
кнопки
РІВЕНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ.
UKR
на
максимальній
швидкості.
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Швидке прання 14 хв. / 30 хв. / 44 хв.
Повний цикл прання (прання, полоскання
і віджимання). Ця програма підходить для
злегка
забруднених
бавовняних
і
змішаних тканин. За допомогою цієї
програми рекомендується використовувати
тільки 20% від кількості прального засобу,
який зазвичай використовується, щоб
уникнути його надмірних витрат.
Білі речі
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
Комбіноване прання
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Baby
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C.
Для досягнення дезінфікуючого ефекту
ми
рекомендуємо
використовувати
пральний порошок.
Mix & Wash
Програма дозволяє одночасно прати різні
тканини (напр., бавовна + синтетика тощо.)
при низькій витраті енергії, завдяки тому,
що температура на етапі прання не
перевищує 40°C.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
18
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Шовк
Спеціальна програма для машинного прання
шовкових тканин. Обороти барабана
максимально делікатні, температура не
перевищує 30°C, і програма завершується
легким віджимом.
Ручне прання
Програма для прання речей, для яких підходить
лише ручне прання. Програма завершується 3
полосканнями і повільним віджимом.
Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
EcoMix 20°
Ця інноваційна програма дозволяє одночасно
прати речі з різних тканин і різних кольорів,
наприклад, бавовни, синтетики і комбінованих
тканин, при температурі 20°C, забезпечуючи
максимальну ефективність прання. Витрата
енергії та води для цієї програми складає
40% від витрати звичайної програми прання
бавовни 40°C.
Бавовна 40°C - 60°C
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Якщо ви вважаєте, що ваша пральна машина несправна, рекомендуємо звернутися
до наведеної нижче таблиці, в якій містяться поради щодо вирішення найбільш
поширених несправностей.
Несправність
Можливі причини та усунення несправності
Пральна машина не
працює/вмикається
Впевніться, що машину правильно підключено до електромережі.
Впевніться, що наявне електропостачання.
Перевірте, що програму було обрано вірно та правильно
включено пральну машину.
Впевніться, що не перегорів запобіжник, а розетка є справною.
Розетку можна перевірити, увімкнувши до неї інший прилад,
наприклад, лампу.
Дверцята пральної машини можуть бути погано зачинені:
відкрийте їх та знов закрийте.
Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Впевніться, що таймер встановлено правильно.
Пральна машина не
набирає воду
Пральна машина не
зливає воду
Вода витікає на
підлогу
біля
пральної машини
Пральна машина не
віджимає
Машина
сильно
вібрує під час циклу
віджиму
Якщо з’явився або
блимає
номер
певної ПОМИЛКИ
Впевніться, що фільтр не засмічений.
Впевніться, що зливний шланг не перегнутий.
Впевніться, що у фільтрі немає сторонніх предметів.
Це може статися через протікання прокладки між водопровідним
краном та водоналивним шлангом; у цьому разі замініть
прокладку та затягніть шланг і кран.
Таке може статися, якщо воду було злито не повністю: зачекайте
декілька хвилин.
У деяких моделях пральних машин є функція «без віджиму»:
впевніться, що її не активовано.
Надмірна кількість прального засобу може перешкоджати
віджиманню: при наступному пранні використовуйте меншу
кількість прального засобу.
Пральну машину не було вирівняно належним чином: за
необхідності відрегулюйте висоту ніжок згідно з інструкціями у
відповідному розділі.
Впевніться, що пакувальні стрічки для транспортування було
знято.
Впевніться, що речі у барабані завантажено рівномірно.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 0, 1, 5, 7 або 8,
зверніться безпосередньо до Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 2, машина не може
набрати воду. Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 3, машина не може злити
воду. Впевніться, що зливу води ніщо не перешкоджає, а зливний
шланг не перегнутий.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 4, машина
перезавантажена. Закрийте кран подачі води та зверніться до
Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 9, вимкніть пральну
машину, зачекайте 10-15 секунд та запустіть програму знову.
19
UKR
7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
Якщо несправність не усунено або якщо
ви підозрюєте наявність несправності,
негайно
зверніться
до
Центру
обслуговування клієнтів Candy.
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Candy рекомендує завжди використовувати
оригінальні запасні частини, що є у наявності в
нашому Центрі обслуговування клієнтів.
Гарантія
Цей виріб підлягає гарантійному
обслуговуванню відповідно до строків
та умов, вказаних у гарантійному
талоні, що додається до цього виробу.
Гарантійний талон слід повністю
заповнити
та
зберегти
для
пред’явлення, за необхідності, в
авторизованому Сервісному центрі
Candy.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це
не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому випадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь-які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
20
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- GVT/GSF (5÷8) -
14.09 - 45318403 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising