Candy | GS 1493DH3-S | Candy GS 1493DH3-S User manual

Candy GS 1493DH3-S User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Automatická
praöka
User instructions
GOY 1252 D
FI
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Candy har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Candy långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet
och oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
I Candy omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och
liknande tillämpningar som:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilökunnan
taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande
miljöer.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten kaupallinen
käyttö ammattilaisten tai tehtävään
koulutettujen henkilöiden käytössä,
jää käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää käyttöä
varten.
2
SV
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Candy - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero). Nämä
tiedot löytyvät koneen arvokilvestä,
joka sijaitsee täyttöaukon
yläreunassa.
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på
annat sätt kan dess livslängd
förkortas och garantin upphöra
att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster
på grund av användning som
inte är förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras
inte av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på typskylten
vid påfyllningsöppningen.
DA
NO
TILLYKKE
GRATULERER
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Candy,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med tørketrommel,
komfyrer, mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Candyprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er
utelatt selv i de ovennevnte
bruksområdene.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti
ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det
foregår i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
DA
NO
EN
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Valg af program
Valg av program
Selection
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
5
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
A
E) POISTOLETKUN PIDIKE
B
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
C
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
E
DA
NO
EN
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) CAPS
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
SV
FI
8
KAPPALE 2
AVSNITT 2
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
DA
NO
EN
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Candy pesukoneet
● Alla Candy maskiner är
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
● Använd inga skarvsladdar
jatkojohtoja .
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
DA
NO
EN
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
SV
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
adapter eller skarvdosor.
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet eller
kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
● Irrottaessasi pistotulppaa
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Utsätt inte maskinen för
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
tvättmedelsbehållaren när Du
lyfter maskinen.
● Älä nosta konetta kytkimistä
● Tvättmaskinen för inte
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök inte
öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en auktoriserad
Candy serviceverkstad. En
sakkunnig service garanterar
en säker funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa hos
serviceverkstaden.
DA
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
multistik.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
“tjuvkontakter.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Trekk alltid i selve støpselet,
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist på
ill.
● Hvis maskinen går i stå eller
ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service. Reparationer
skal altid udføres af Aut,
Candy Service center.
Anvend altid originale
reservedele. I modsat fald
bortfalder enhver form for
garanti fra Fabrikant og
Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges, skal
den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
FI
SV
AVSNITT 4
KAPPALE 4
85
cm
60 cm
14
60 cm
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
1800
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220-240
9
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
DA
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
15
FI
SV
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
DA
NO
EN
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Type 1
Type 2
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
DA
EN
NO
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
max 100 cm
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
SV
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
B
C
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
DA
EN
NO
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
c) Spænd contra møtrikken
igen.
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
GUL-GRØNN
- JORD (
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
KAPPALE 6
SV
AVSNITT 6
O
DN
D DNN O O
FF
E
EE
PP
P
F
GG HH I I CC LL MM
BB
G H I C L M
B
A
A A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
C
D
Likaisuusaste-painike
Knappen smutsighetsgrad
E
Painikkeiden merkkivalot
Knapplampor
Tehopesupainike
Intensive-knappen
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Ajastin-painike
Knappen fördröjd Start
F
G
H
I
Rypistymisen
esto painike
Good
Night -painike
Kapp
för skrynkelskydd
Nattknapp
L
Start Kytkin
Start-knapp
M
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
N
Digitaalinäyttö
Digital-display
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
O
P
A
B
DA
NO
EN
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
Luge håndtag
Dør håndtag
Door handle
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Knappen Vasketemperatur
Vasketemperatur-knapp
Wash Temperature button
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Spin Speed button
Tilsmudsning-knappen
Knappen skittenhetsgrad
Degree of soiling button
Knap-indikatorer
Lamper ved knapper
Buttons indicator light
Knappen for Intensiv vask
Intensiv-knappen
Intensive button
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Aquaplus button
Udskyd Start-knap
Knappen "forsinket start"
Start Delay button
Godnat-knap
Anti krøl knappen
Good
Night-knapp
Antikrøll
knappen
Night Option
Crease
Guardbutton
button
Start knap
Start-knapp
Start button
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked indicator light
Digital-display
Digitalt display
Digital Display
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
EN
FR
FI
IT
PT
SV
DESCRIPTION
OF
DES
OHJAUSTAULUN
CONTROL
COMMANDES
SELITYKSET
DESCRIZIONE
DESCRIÇÃO
DOS
MANÖVERPANECOMANDI
COMANDOS
LENS FUNKTIONER
“Kg
DETECTOR”
”Kg DETECTOR”
DETECTOR” (Toiminto on
“Kg
(La
fonction
n’est
active
käytössä
vain
puuvillalle
ja
(Function
active
only
on que
pour
lesand
programmes
Coton et
tekokuiduille
tarkoitetuissa
Cotton
Synthetics
Synthétique)
pesuohjelmissa)
programmes)
Le
DETECTOR”
permet
”Kg“Kg
DETECTOR”
tarkkailee
Through
every wash
phasede
“Kg
mesurer
une
série d’information
rummussa
olevan
pyykin
DETECTOR”
allows
to monitor
sur
le
linge
chargé
dans
le
painoa jokaisessa
information
on
tambour
durant toues les
pesuvaiheessa.
the
wash
in the drum.
phases
duload
lavage.
So,
asdurant
soon as
the
“Kg
Ainsi,
les
4 premières
Kun ”Kg DETECTOR”
on päällä,
DETECTOR”
iscycle
set inde
motion,
in the
minutes
du
lavage,
le
pesuohjelman
first
minutes ofneljän
“Kg4DETECTOR”
:the wash, it:
minuutin
aikana
--ensimmäisen
adjusts
the
amount
of
water
régule la quantité d’eau
se
required
nécessaire
säätää veden
määrän
--- determines
length
the
détermine
lathe
durée
du of
cycle
sopivaksi
wash
cycle
de
lavage
valitsee
--- controls
rinsing
ajuste
lespesuajan
rinçages
- määrittelee
sopivan
according
type of fabric
En
fonctionto
dethe
la quantité
et du
huuhtelun.
selected
to belavé:
washed it:
type de linge
Pestävän
kangastyypin
-- adjusts
the
rhythm
ofrotations
drum
régule le
rythme
des
mukaan
se the
myös
rotation
for
of fabric
du
tambour
pertype
l’adapter
au
-type
säätää
rummun
being
washed
de tissu
kankaalle
--pyörimisliikkeen
recognises
the
presence
reconnaît la présence de of
sopivaksi
lather,
increasing,
if necessary,
mousse
et augmente
- tarkkailee
määrää
the
amountvaahdon
of water
during
éventuellement
le niveau
ja tarvittaessa
lisää
rinsing
d’eau
durant les
rinçages
--huuhteluvettä
adjusts
the
spin speed
régule la
vitesse
d’essorage en
- säätää de
linkousnopeuden
fonction
lathe
charge,
according
to
load,pour
thus
pyykkimäärän
mukaan, mikä
éviter
les déséquilibres
avoiding
any imbalance.
estää
pesurumpua
“Kg
DETECTOR”
parvient ainsi à
assurer
systématiquement
menemästä
epätasapainoon.
In
this way
“Kg
DETECTOR” la
is
recette
de lavage
la
plusthe
”Kg DETECTOR”
valitsee
able
to decide,
by
itself,
adaptée
à
la programme
charge de
linge
jokaisella
pesukerralla
juuri
most
suitable
for
parmi
la centaine
de recettes
kyseiselle
pyykillewash
sopivan
each
individual
from the
possibles.
pesuohjelman
sadoista
hundreds
of possible
wash
“Kg
DETECTOR” répond aux
mahdollisista.
combinations.
exigences de simplicité
d’utilisation
en permettant
”Kg DETECTOR”
DETECTOR”
helpottaa
“Kg
meets
the une
sélection
simplifiée
du
koneen
need
forkäyttöä,
easy
usekoska
by
programme
lavage.on
En effet,
ohjelman valitseminen
permitting
a de
simplified
l’utilisateur
indique
simplement
yksinkertaista.
Käyttäjän
programme
selection.
In
le
type
tissu
chargé
dans
la
tarvitsee
vain
kertoa
koneelle,
fact,
thede
user
need
only
tell the
machine
et
degré
millaista kangasta
onde
machine
theletype
of
fabric in
salissure
vêtements,
et ilofse
pestävänä
ja
kuinka
likaista
the
drumdes
and
the degree
obtiendra
un
linge
on, ja kone
huolehtii
parhaasta
soiling,
to obtain
a parfaitement
perfect
lavé
et
essoré
dans
le
respect
mahdollisesta
pesutuloksesta
wash
with the highest
des
sekätextiles.
tehokkaasta
ja with a
level
of
drying possible
hellävaraisesta
spin
which reallylinkouksesta.
cares for your
clothes.
“Kg
DETECTOR”
”KgDETECTOR”
DETECTOR”
(Funktionen
“Kg
(detector
de peso)
(Funzione
attiva
solo
nei
är endast
aktiv
för bomullsFunção
activa
apenas
para
programmi
Cotone
e Sintetici)
och syntetprogrammet)
programas
para
Algodão
e
E’
l’ultima frontiera dell’
Sintéticos
Under varje
tvättfas alle
gör ”Kg
elettronica
applicata
Ao
longo de cada
fase de att
DETECTOR”
möjligt
tecnologie
didet
lavaggio.
lavagem,
a função
“Kg DETECTOR”
övervaka
information
om
“Kg
DETECTOR”
consente
(detector de peso) permitedi
tvätten durante
i trumman.
misurare
tutte lesobre
fasi del
controlar
as
informações
a
lavaggio
una
di
informazioni
Så snart
somserie
”Kg
DETECTOR”
carga
de roupa
colocada
no
sulla
biancheria
inserita
all’
har satts
i rörelse
gör den
tambor.
interno
delunder
cesto.
Desta
forma,
assimde
queförsta
a função
följande
4
In
questo
modo
“Kg
DETECTOR”
“Kg
DETECTOR” (detector de peso)
minuterna:
nei
primi 4 minuti
del ciclo
di
é- activada,
nos
primeiros
4
minutos
justerar mängden vatten
lavaggio:
da lavagem, ela:
avgörala
längden
-•-regola
quantitàpå
dide
acqua
ajusta
quantidade
água
tvättcykeln
necessaria
necessária
kontrollerar
sköljning
-•-determina
la
durata
del
determina a duração do ciclo de
lavaggio
enligt den typ av tyg som har
lavagem
controla
o enxaguamento
-•valts
regola
i risciacqui
e,
em função
do tipo
roupa
in
base
al carico
e alde
tipo
di
- justerar
trumrotationsrytmen
seleccionado
para
ser
lavado,
biancheria
che
sityg
è scelto
diela:
för
den
typ
av
som
• ajusta o ritmo da rotação do
lavare:
tvättas
tambor
de
acordo
com
o
tipo
de
- regola il ritmo di rotazione del
- känner
av
roupa
que adattarlo
estálödder
a ser lavado
cesto
per
aloch
tipoökar
di
nödvändigt
mängden
•om
reconhece
a presença
de
tessuto
e,
se necessário,
aumenta
vatten
under
-espuma
riconoscere
lasköljning
presenza
di
a- justerar
quantidade
de água durante o
schiuma,
aumentando
rotationshastigheten
enxaguamento
eventualmente
il livello
efter mängden
tvätt, och
• ajusta a velocidade
dell’acqua
durante obalans.
i de
risciacqui
undviker därmed
centrifugação
de
acordo
com a
-På
regola
il numero
di giri
della
så
sätt
kan
”Kg
carga, evitando,
destaDETECTOR”
forma,
centrifuga
in
funzione
del carico,
själv
välja
det
lämpligaste
eventuais desequilíbrios.
evitando
che ci siano squilibri
programmet
för
Assim,
a função
“Kg DETECTOR”
Così
“Kg
DETECTOR”
riesce a
(detector
de
peso)
está
a
varje
tvätt
hundratals
decidere dautifrån
sola tra
le apta
centinaia
decidir,
autonomamente,
möjliga
di
possibilitvättkombinationer.
combinazioni qual
di o
programa,
entre as
várias
centenas
”Kg DETECTOR”
lättanvänd
lavaggio
quale
si är
adatta
meglio
de combinações de lavagem
alle
singole
condizioni
tack
vare
ett
förenklat
possíveis,
que
melhor
se del
adequa a
bucato.
programval.
cada
lavagemAnvändaren
individual.
“Kg
DETECTOR”
viene
bara
angeincontro
vilken
Abehöver
função
“Kg
DETECTOR”
(detector
alle
esigenze
di
semplicità
de
peso)
satisfaz
aligger
necessidade
typ
av
tyg
som
i di de
utilizzo
della
lavatrice
uma
utilização
fácil
esmutsigt
simples,
trumman
och
hur
permettendo
un’impostazione
possibilitando
uma
selecção
det är för att
det
ska tvättas
semplificata
del
programma
simplificada do
programa.
Na di
perfekt
och
bli
så
lavaggio.
Infatti
l’utilizzatore
verdade, o utilizador só tem de
torrt
som
möjligt
med
en
indicando
solo
il
tipo
di
tessuto
comunicar à máquina qual o tipo
inserito
nel
cesto
il grado di
rotation
som
är eskonsam
mot
de
roupa
que
está
colocado
no
sporco
degli
indumenti
otterrà
un
dina kläder.
tambor
e o grau
de sujidade,
para
bucato
perfettamente
pulito
e o
obter uma
lavagem perfeita,
com
con
più
elevato mais
grado
dipossível,
nível ilde
secagem
alto
asciugatura
ottenibile con
com uma centrifugação
que,una
centrifuga
attenta
ai
capi.
verdadeiramente, protege a roupa.
LUUKKU
KAHVA
DOOR
HANDLE
POIGNEE
D’OUVERTURE DU HUBLOT
Avaa
luukku
kääntämällä
Pour ouvrir
le hublot
actionner le
To
open
the
door turn
kädensijaa
kuvan
poignée en faisant
levierthe
comme
handle
as
shown
in
indiqué dans latavalla.
figure.the
Un picture.
dispositif
osoittamalla
A
special
safety
device
de
sécurité
spécial
vous
empêche
Erityinen turvalaite estää
prevents
the
door
from
being
d’ouvrir
la
porte
immédiatement
luukun avaamisen
heti
pesun
opened
immediately
after the
après la fin
du cycle.
Attendez
2
jälkeen.
Odota
2Wait
minuuttia
end
of the
cycle.
for 2 de
minutes
après
la
fin
du
cycle
pesun
loppumisen
ja
Luukku
minutes
the wash
lavage etafter
assurez-vous
quecycle
le témoin
lukittu
-valon
sammumisen
has
finished
and
the Door
est éteint
avant
d’ouvrir
la porte.
jälkeen,
ennen
kuin
avaat
Locked
light
has
gone
out
Par mesure de sécurité, vérifiez qu’il
before
opening
the
door.
At the
luukun.
Käännä
pesun
lopussa
n’y a plus
d’eau dans
le tambour.
end
of du
cycle
turn
the le sélecteur
ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon.
A la fin
cycle,
tournez
programme
selector
to OFFOFF.
.
painiketta
uudelleen.
de programmes
à la position
24
HANDTAG
MANIGLIA
APERTURA
MANIPULO PARA
ABRIROBLÒ
A PORTA
Öppna
genom
Paraaprire
abrirluckan
a
porta
rodar
o att
Per
l’oblò
agire
sulla
manipulo
como ilustrado
maniglia
facendo
leva
vrida
handtaget
enligtna
figura. indicato in figura.
come
bilden.
Um dispositivo
especial de
Uno
speciale
dispositivo
di
Det
finns en
särskild
segurança
previne que
a l’oblò
porta
sicurezza
impedisce
che
säkerhetsanordning
som
abra
de
imediato
ao
fim
do ciclo
possa venire aperto
förhindrar
att
dörren
öppnas
de
lavagem.
Espere
2
minutos
immediatamente dopo la fine di
omedelbart
efter
att
cykeln
depois
de lavagem
ter 2
un
ciclodo
di ciclo
lavaggio,
attendere
terminado,
ea
luz si
de
fecho
de
avslutats.
två
minuter
minuti
che Vänta
la
spia
spenga
e
porta att
desligar-se-á
da porta
quindi
spegnere
la antes
macchina
efter
tvättcykeln
avslutats
se abrir.
Nolafim
dolampa
ciclo de
portando
manopola
och
dörrlåsets
slocknat
lavagem,
rode
o
selector
de
programmi
in posizione diSätt
“OFF”.
innan
dörren
programas
paraöppnas.
a posição “OFF”.
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
A
DE
IT
DA
CZ
NO
HU
EN
EN
CZ
DESCRIZIONE
BESCHREIBUNG
BESKRIVELSE
AF DER
COMANDI
BEDIENELEMENTE
FUNKTIONER
DESCRIPTION
OF
DESCRIPTION
OF
OVERSIKT
OVER
OVLÁDACÍCH
POPIS
POPIS OVLÁDACÍCH
A
KEZELÃSZERVEK
CONTROL
CONTROL
KONTROLLER
PRVKÅ
PRVKÅ
ISMERTETÉSE
“Kg
DETECTOR”
”Kg
DETECTOR” (denne funktion
“Kg DETECTOR”
(Funzione
attiva
(Funktion
nur
für nei
die
er
kun aktiv
iaktivsolo
programmi
Cotone
e Sintetici)
Programmgruppe
Baumwolle
und
vaskeprogrammerne
til bomuld
E’
l’ultima
frontiera
dell’
Synthetik)
og
syntetiske
materialer)
elettronica
applicata
alle
Es handelt sich hierbei um die
Ineueste
hver af Errungenschaft
vaskefaserne
tecnologie
di lavaggio.giver
der ”Kg
DETECTOR”
brugeren
mulighed
“Kg
DETECTOR”
consente
di
Elektronik
in der
Waschtechnik.
for
se oplysninger
om
misurare
durante
tutte
le den
fasi del
„Kgat
DETECTOR“
tastet
während
tøjmængde,
aller Waschphasen
ganze
lavaggio
una der
serieereine
dii tromlen.
informazioni
Reihe
von”Kg
Informationen
über die
Så
snart
DETECTOR”
sulla
biancheria
inserita all’
Wäschedel
insker
der
Trommel
ab. In iden
interno
cesto.
aktiveres,
der følgende
ersten
4 Minuten
des
Waschzyklus’
In
questo
modo
“Kg
løbet
af
de
første
fireDETECTOR”
minutter
werden
„Kg DETECTOR“
nei
primimit
4 minuti
del ciclo di
af
vaskecyklussen:
Wassermenge
lavaggio:
-- die
Denbenötigte
påkrævede
errechnet
-vandmængde
regola la quantità
di acqua
justeres.
-necessaria
die
Dauer
des
Waschgangs
-festgelegt
Vaskecyklussens
længde
-fastsættes.
determina la durata del
- die Klarspülgänge entsprechend
lavaggio
-eingerichtet
Skylningen kontrolleres.
-Afhængigt
regola i risciacqui
afArt
den
stoftype,
Aufgrund
und
in
base
alder
carico
alder
tipoMenge
di
som
maskinen
er eindstillet
til at
der Wäsche
werden
außerdem:
biancheria
che
si
è
scelto
vaske,
sker
der
følgende:
- der Reversierrhythmus der di
lavare:
-Trommel
Tromlehastighedens
rytme
an die Gewebeart
-justeres
regola til
il ritmo
di rotazione
den type
stof, derdel
angepasst
cesto
per adattarlo al
tipo
di
- das Vorhandensein
von
Schaum
vaskes.
tessuto
Wasser erkannt,
und bei Bedarf
-imEventuelt
skum registreres,
og
-hvis
riconoscere
la presenza
di
das
Wasserniveau
der
det er nødvendigt,
øges
schiuma,
aumentando
Klarspülgänge
dementsprechend
vandmængden ved
eventualmente
il livello
erhöht
skylningen.
dell’acqua
durante i risciacqui
die
Schleuderdrehzahl
an
die
--- regola
Rotationshastigheden
justeres
il numero
di giri della
angepasst,
so dass
iWäscheladung
forhold til in
tøjmængden,
centrifuga
funzione
keine Unwucht
entstehtdel carico,
hvorved
ubalancer
evitando
che
ci kann
siano
squilibri
Auf diesereventuelle
Weise
„Kg
undgås.
DETECTOR“
alleine unter
Hunderte
Così
“Kg DETECTOR”
riesce
a
På
denne
måde
vælger
”Kg
Kombinationsmöglichkeiten
den
decidere
da sola tra le centinaia
DETECTOR”
automatisk
det
mest
Waschvorgang
auswählen,
sich
di
possibili combinazioni
di der
velegnede
vaskeprogram
til
am
besten
für
die
spezielle
lavaggio quale si adatta meglio
hver
enkelt condizioni
vask
blandt
flere
Wäscheladung
eignet.
alle
singole
del
hundrede
mulige wird die
Mit “Kg DETECTOR”
bucato.
Bedienung
der Waschmaschine
vaskekombinationer.
“Kg
DETECTOR”
viene incontro
noch
einfacher
die Einstellung
”Kg esigenze
DETECTOR”
opfylder
alle
diund
semplicità
di
des
richtigen
Waschprogramms
behovet
for lavatrice
brugervenlighed,
utilizzo
della
noch
schneller.
Der
Benutzer
da
programvalget
forenkles.
permettendo un’impostazione
braucht nämlich
nurfaktisk
die Artkun
der
Brugeren
skaldel
rent
semplificata
programma
di
Wäsche hvilken
und
denl’utilizzatore
indstille,
stoftype der
lavaggio.
Infatti
Verschmutzungsgrad
der
lægges
i
tromlen
og
tøjets
indicando
solo
il
tipo
di
tessuto
Wäschestücke anzugeben und
tilsmudsningsgrad
for
at opnå
inserito
nel perfekt
cesto egereinigte
il grado
di
erhält eine
en
optimal
med
den
sporco
degli
indumenti
otterrà un
Wäsche
mit vask
dem
höchstmöglichen
bucato
perfettamente
e
højest
mulige
tørhedsgrad
efter
Trocknungsergebnis
bei pulito
con
il più elevato
grado
di
en
centrifugering,
der er
gleichzeitiger
Schonung
der
asciugatura
ottenibile
una
virkeligt
skånsom
modcon
tøjet.
Wäschestücke.
centrifuga attenta ai capi.
”Kg
DETECTOR”
(Funksjonen er
„Kg
DETECTOR”
“DETEKTOR
hmotnosti”
aktiv
i programmene
for u
(Tatobare
funkce
je aktivní pouze
(Kg-érzékelŒ)
programÛ
pro
bavlnu
a
bomullsstoffer
og
syntetiske
(Csak
pamut
és
mıszálas
syntetické látky)
stoffer)
programoknál
mıködŒ funkció)
Je poslední
hranicí
aplikované
Vaskemengden
i trommelen
i
Mindegyik
mosófázisban
a „Kg
elektroniky
pro
technologii
hver
vaskefase
Detector” tesziovervåkes
lehetŒvé
amed
praní.
”Kg
DETECTOR”.
dobban
lévŒ ruhaadaggal
“DETEKTOR
hmotnosti”
Denne
funksjonen
kobles inn
kapcsolatos
információk
nabídne
bûhem
v‰ech
like
etter
igangsetting
avfází
figyelemmel
kísérését.
praní rÛzné
informace
o
maskinen,
deretter
gjøres
Amint
a
„Kg
Detector”
vloÏenémi løpet
prádle.
følgende
av
de fire
første
mozgásba
jön,
a
mosás
elsŒ
4
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
minuttene
av
percében:
hmotnosti”
bûhem
prvních
4
vaskeprogrammet:
- beállítja
a szükséges
pracího
cyklu:
-minut
Vannmengden
reguleres.
-Vaskesyklusens
nastavuje mnoÏství
potfiebné
-vízmennyiséget,
lengde
vody
-fastsettes.
meghatározza a mosóciklus
- urãuje délku praní
-hosszát,
reguleres. prádla
- Skyllingen
nastavuje
ellenŒrzi
azmáchání
öblítést.
I-podle
samsvar
med
valgt
stofftype
hmotnosti
a typu
prádla
A mosáshoz
kiválasztott
gjøres
også
følgende:
urãené
na
praní:
megfelelŒen:
-textiltípusnak
Trommelens
omdreiningsrytme
rytmus
otáãení
-- anastavuje
kiválasztott
textiltípushoz
reguleres
i samsvar
med typu
bubnu, aby
jej pfiizpÛsobil
beállítja
a
dob
forgási
ritmusát,
stofftypen
som
skal
vaskes.
tkaniny
érzékeli
a hab
jelenlétét,
és a
--- Stofftypen
identifiseres,
og
rozeznává
pfiítomnost
pûny
szükség
esetén under
öblítésskylling
közben
vannmengden
podle potfieby
zvy‰uje
növeli
a víz
mennyiségét,
økes
mnoÏství
vody
bûhem
-máchání
a ruhaadagnak
om
nødvendig. megfelelŒen és
kiegyensúlyozatlanság
-a- Sentrifugehastigheten
podle
hmotnosti nastavuje
elkerülése
érdekében
beállítja a
poãet otáãek
odstfieìování,
reguleres
i samsvar
med
pfiiãemÏslik
brání
pfiípadné
vekten,
at eventuell
centrifugálási
sebességet.
nerovnováze
ubalanse
unngås.
Így
a „Kg Detector”
saját
“DETEKTOR
hmotnosti”
si maga
På
denne
måten
fastsettes
det
választja
kizpÛsobem
a több
száz
takov˘m
dokáÏe
mest
egnede
programmet
for
lehetséges
mosásistovek
kombináció
vybrat
z nûkolika
hver
enkeltvask
moÏn˘ch
kombinací
právû
közül
az adott
mosáshoz
a tu,
blant
de
flere
hundre
forskjellige
která se
pro jednotlivé
legmegfelelŒbb
programot.
mulige
vaskekombinasjonene.
podmínky
prádla
hodí
nejvíc.
A
„Kg Detector”
Funksjonen
dekkeregyszerı
behovet
for
“DETEKTOR
hmotnosti”
programválasztással
teszi
enkel
bruk ved
at valg
av
vyhovujeaforenkles.
potfiebám
lehetŒvé
könnyı használat
program
I snadného
pouÏívání
praãky,
pfiiãemÏ
iránti
igények
kielégítését.
A
realiteten
trenger
ikke
brukeren
umoÏÀuje
zjednodu‰ení
angi
annet enncsak
stofftype
i
felhasználónak
a dobban
nastavení pracího programu.
trommelen
og
skittenhetsgrad
lévŒ
textília
típusát
és a typu
UÏivatel
pouze
zadáním
for
at vasken
skalmértékét
bliaså
perfekt
szennyezettség
kell a
vloÏeného
prádla
stupnû
og
så tørr
som
mulig,
med
gépen
beállítania
a tökéletes
zneãi‰tûní
dosáhne
dokonale
sentrifugering
virkelig
er
mosás
és a lehetŒ
ãisté prádlo
asom
to slegkiválóbb
nejvût‰ím
skånsom
for
klærne.su‰ení
szárítás
úgy, hogy
moÏn˘meléréséhez
stupnûm
díkya
centrifuga
valóban
óvja a odûv.
odstfiedûní,
které chrání
ruhákat.
“Kg
DETECTOR”
“DETEKTOR
hmotnosti”
“Kg
DETECTOR”
(Function
active
(Tato funkce
je aktivní
pouze u
(Function
active
only on
Cotton
andpro
Synthetics
programÛ
bavlnu a
Cotton
and
Synthetics
programmes)
syntetické látky)
programmes)
Through
every
Je poslední
hranicí
Through
every
washaplikované
phase “Kg
DETECTOR”
allows
to monitor
monitor
elektroniky allows
pro
technologii
DETECTOR”
to
information
on
praní.
information
on
the
wash load
load
in the
the drum.
drum.
“DETEKTOR
hmotnosti”
the
wash
in
So,
as soon
soon
as the
thev‰ech
“Kg fází
nabídne
bûhem
So,
as
as
“Kg
DETECTOR”
setininmotion,
motion,
praní rÛznéisisinformace
o ininthe
DETECTOR”
set
the
4 minutes
the wash,
vloÏeném
prádle.
first
4first
minutes
of theofwash,
it:
it:
zpÛsobem“DETEKTOR
-Tímto
adjusts
the amount of water
adjusts
the
amount
of
water
hmotnosti”
bûhem
prvních
4
required
minut
pracího
cyklu:
-required
determines
the
length of the
-- determines
the length
of the
nastavuje
potfiebné
wash
cycle mnoÏství
cycle
vody
-wash
controls
rinsing
-- controls
rinsing
urãuje délku
praní
according
to the
type of fabric
according
the
typeprádla
of
- nastavuje
máchání
selected
toto
be
washed
it:
fabric
selected
to
podle
hmotnosti
a
typu
prádla
- adjusts the rhythmbe
ofwashed
drum
it:
urãené
na
praní:
rotation for the type of fabric
-- adjusts
therytmus
rhythmotáãení
of drum
nastavuje
being
washed
for the
type
of fabric
bubnu,
aby
jej pfiizpÛsobil
typu
-rotation
recognises
the
presence
of
being
washed
tkaniny
lather,
increasing,
if necessary,
-- recognises
the
presence
of a
rozeznává
pfiítomnost
pûny
the
amount of
water
during
lather,
if necessary,
podle increasing,
potfieby zvy‰uje
rinsing
the
amount
of
water
during
mnoÏství
vody
bûhem
- adjusts the spin speed
rinsing
máchání to the load, thus
according
-- adjusts
the
speed
podle hmotnosti
nastavuje
avoiding
anyspin
imbalance.
according
to the
load, thus
poãet otáãek
odstfieìování,
avoiding
any
pfiiãemÏ
brání
pfiípadné
In
this way
“Kgimbalance.
DETECTOR” is
In
this way “Kg DETECTOR” is
nerovnováze
able
to
decide,
by
the
able
to decide,
by itself,
itself,
“DETEKTOR
hmotnosti”
si the
most
suitable
programme
for
most
suitable
programme
for
takov˘m
zpÛsobem
dokáÏe
each
individual
wash
from
each
individual
wash
from the
the
vybrat
z
nûkolika
stovek
hundreds
of
possible
wash
hundreds
of possible wash
moÏn˘ch kombinací
právû tu,
combinations.
combinations.
která se pro jednotlivé
“Kg
DETECTOR”
meets
podmínky
prádla
hodíthe
nejvíc.
“Kg
DETECTOR”
meets
need
for easy
use
by the
“DETEKTOR
hmotnosti”
need
for
easy
use
by
permitting
a
simplified
vyhovuje potfiebám snadného
permitting
a selection.
simplified
programme
In
pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ
programme
selection.
Intell the
fact,
the user
need only
umoÏÀuje
zjednodu‰ení
fact,
the
user
need
only
tell the
machine
type of
fabric
in
nastaveníthe
pracího
programu.
machine
the
of fabric
the
drumpouze
andtype
the
degree
ofin
UÏivatel
zadáním
typu
the
drum
and
the
degree
of
soiling,
to obtain
aa
perfect
vloÏeného
prádla
stupnû
soiling,
to obtain
a perfect
wash
with
the
highest
zneãi‰tûní
dosáhne
dokonale
wash
with
the
highest
level
drying
possible
with a
ãisté of
prádlo
a to
s nejvût‰ím
level
of drying
possible
with
a
spin
which
really
cares
fordíky
your
moÏn˘m
stupnûm
su‰ení
spin
which
really
cares
for
your
clothes.
odstfiedûní, které chrání odûv.
clothes.
MANIGLIA
APERTURA OBLÒ
LUGE
HÅNDTAG
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
Per
agire
sulla
For
at åbne
låge,
Um aprire
die
Tür l’oblò
zu maskinens
öffnen
drücken
Sie
maniglia
facendo
auf dem
Griff,
wie som
inleva
dervist
Zeichnung
drej
håndtaget
på
come
indicato
in
figura.
abgebidet.
billedet.
Uno
specialeSicherheitsvorrichtung
dispositivo di
Einesærlig
spezielle
En
sikkerhedsenhed
sicurezza
che l’oblò
verhindert,impedisce
dass das Bullauge
forhindrer,
at
lugen
possa
venire
aperto
unmittelbar
nach
demkan åbnes
umiddelbart
endt
immediatamente
dopo
lavask.
fine di
Programmendeefter
geöffnet
werden
un
ciclo
di lavaggio,
attendere
Vent
2 minutter,
indtil
kann.Warten
Sie ca.
2 Minuten,
bis2
minuti
che lafor
spia
si spenga
e
die Leuchtanzeige
ausgeht
und
indikatoren
den
lukkede
quindi
spegnere
la
macchina
schalten
Sie dann
das Gerät
durch
luge
holder
op med
at lyse,
portando
manopola
Drehenlugen
deslaProgrammwahlschalters
inden
åbnes. Når
programmi
in posizione
auf die Position
AUS ab. di “OFF”.
vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
AJTÓFOGANTYÚ
DØR
HÅNDTAG
DRÎADLO
OTEV¤ENÍ DVͤEK
Az
ajtó
kinyitásához
fordítsa
el a
Vri
håndtaket
som
vist
påna
K otevfiení
dvífiek
zatlaãte
fogantyút
az
ábrán
láthatóna
bildet
å åpne
døren.
rukojeÈfor
podle
zobrazení
módon.
En
spesiell
obrázku.Speciální
A
ciklus befejezése
után
egy
sikkerhetsanordning
forhindrer
bezpeãnostní
zafiízení
speciális
berendezés
døren
frabiztonsági
åaby
kunne
åpnes rett
zabraÀuje,
se dvífika
akadályozza
meg
az ajtóer
etter
atotevfiít
vaskesyklusen
mohla
okamÏitû
poover.
azonnali
Vent
i to kinyitását.
minuttercyklu.
etter at
konãení
pracího
A
mosás
befejezése
és
az
„ajtó
vaskesyklusen
er avsluttet
og
Poãkejte 2 minuty,
aÏ
zárva”
után
til
Låst jelzŒlámpa
dør-lampen
harvypnûte
slukket
kontrolka
zhasne,kialvása
pak
várjon
2
percet,
mielŒtt
kinyitná
før
du åpner
døren.voliãe
Når
praãku
nastavením
az
ajtót. A ciklus
vaskesyklusen
ervégén
over, fordítsa
vrir
du
programÛ
do vypnuté
polohy
a
programválasztó
gombot
programvelgeren
til AV. a
OFF.
„KI” helyzetbe.
DOOR
HANDLE
DOOR
HANDLE
DRÎADLO
OTEV¤ENÍ DVͤEK
To
open the
door zatlaãte
turn the na
K otevfiení
dvífiek
handle
as
shown
in
the
picture.
To
openpodle
the
door
turn
the
rukojeÈ
zobrazení
na
A
special
handle
as safety
showndevice
in the picture.
obrázku.Speciální
prevents
the
door
from
being
A
special
safety
device
bezpeãnostní zafiízeníafter the
opened immediately
prevents
theaby
door
from
being
zabraÀuje,
seWait
dvífika
end
of the
cycle.
for 2the
opened
immediately
after
mohla
otevfiít
okamÏitû
po
minutes
after
the Wait
washfor
cycle
end
of the
cycle.
2
konãení
pracího
cyklu.
has
finished
and
Door
minutes
after
the the
wash
cycle
Poãkejte
2
minuty,
aÏ
Locked
light
has
gone
out
has finished and the Door
kontrolka
zhasne,
pak
vypnûte
before
opening
door.
At
Locked
light
has the
gone
out
the
end
of cyclethe
turn
the At the
praãku
nastavením
voliãe
before
opening
door.
programme
selector
OFF .
programÛ
do
vypnuté
end
of cycle
turn
the to polohy
programme
selector to OFF .
OFF.
25
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KUN
OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
NYKYAIKAISET PESUAINEET
OVAT TEHOKKAITA MYÖS
ALHAISISSA
LÄMPÖTILOISSA, JOTEN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN ALHAISIA
PESULÄMPÖTILOJA MYÖS
TEHOPESUOHJELMIA
KÄYTETTÄESSÄ.
PESULÄMPÖTILAA VOI
NOSTAA
LÄMPÖTILAPAINIKKEELLA.
OHJELMATAULUKOSTA
NÄET PESUOHJELMIEN
KORKEIMMAT SUOSITELLUT
LÄMPÖTILAT.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
26
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP MED
OFF POSITION.
NÄR
PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN
UPP FÖR ATT VISA DET
VALDA PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
NYA TVÄTTMEDEL ÄR
EFFEKTIVA ÄVEN VID
LÅGA TEMPERATURER.
DÄRFÖR
REKOMMENDERAS LÅGA
TEMPERATURER ÄVEN
FÖR INTENSIVPROGRAM
MED DEN HÄR
TVÄTTMASKINEN.
DET ÄR MÖJLIGT ATT
ÄNDÅ VÄLJA HÖGA
TEMPERATURER MED
KNAPPEN TEMPERATURE.
KONTROLLERA
MAXTEMPERATUREN FÖR
VARJE PROGRAM I
PROGRAMTABELLEN
OBS! OM DU VILL
STÄNGA AV MASKINEN,
VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
Tryck på knappen Start/Pause
för att påbörja vald cykel.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen till
OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
B
DA
PROGRAMVÆLGER KNAP MED
OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVÆLGEREN
ER DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR
DET VALGTE PROGRAM.
NYE VASKEMIDLER ER
MERE EFFEKTIVE, OGSÅ
VED LAVE
TEMPERATURER. DERFOR
ANBEFALES DET AT
VASKE VED EN LAVERE
TEMPERATUR, OGSÅ
VED INTENSIVE
PROGRAMMER.
HVIS DET IKKE ER
MULIGT, KAN
VASKETEMPERATUREN
ØGES VED HJÆLP AF
TEMPERATURKNAPPEN.
DEN MAKSIMALE
VASKETEMPERATUR FOR
HVERT PROGRAM KAN
FINDES I
PROGRAMOVERSIGTEN.
NB SLUK MASKINEN VED
AT DREJE
PROGRAMVÆLGEREN
TIL OFF.
Tryk på knappen "Start/Pause"
for at starte det valgte forløb.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen hen
på OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVELGEREN ER
SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
NYE VASKEMIDLER ER
MER EFFEKTIVE VED LAV
TEMPERATUR. AV DEN
GRUNN ANBEFALES
LAVERE TEMPERATURER
OGSÅ FOR INTENSIVE
PROGRAMMER.
UANSETT HVOR HØY
VASKETEMPERATUREN ER,
ER DET MULIG Å BRUKE
TEMPERATURKNAPPEN.
EN OVERSIKT OVER DEN
HØYESTE TILLATTE
TEMPERATUREN FOR
HVERT PROGRAM
FINNES I
PROGRAMTABELLEN.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I
OFF-STILLING.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
Programvelgeren blir stående
på det valgte program hele
vaskeprosessen.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK FØR
NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
FI
SV
“PESULÄMPÖTILA”-PAINIKE
KNAPPEN “DISKTEMPERATUR”
Kun pesuohjelma on valittu,
suositellun pesulämpötilan
ilmaiseva valo syttyy.
Lämpötilan säätöpainikkeella
voit nostaa tai laskea
valitsemasi pesuohjelman
lämpötilaa.
Aina kun painiketta
painetaan, pesulämpötilan
merkkivalossa näkyy uusi
lämpötila
Jos haluat kylmän
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med rekommenderad
tvättemperatur.
Knappen Temperature
används för att höja eller
sänka temperaturen för vald
tvättcykel.
Varje gång du trycker på
knappen visas den nya
temperaturen på indikatorn
för tvättemperatur.
Om du vill tvätta i kallt vatten
måste alla indikatorer vara
avstängda.
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
“SPIN SPEED”-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är viktig
för att så mycket av vattnet
som möjligt avlägsnas från
tvätten utan att skada
textilierna. Du kan justera
centrifugeringens hastighet
efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå från
centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln behöver
du bara trycka på knappen
tills du når den hastighet du
vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa
linkousnopeutta milloin
tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Jos pyykki ei ole
jakautunut tasaisesti
rummussa, elektroninen
ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä
sekä tärinää koneessa ja
näin pidentää koneen
käyttöikää. jos linkous on
estynyt, jaa pyykki
tasaisesti rumpuun ja
käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
28
Du kan ändra hastigheten när
som helst, också utan att sätta
maskinen i pausläge.
Maskinen är utrustad med
en elektronisk
centrifugerings-kontroll,
som avbryter
centrifugering om tvätten
är ojämnt fördelad i
trumman. detta minskar
ljud och vibrationer
och förlänger maskinens
livslängd.
om centrifugeringen
avbrutits, fördela tvätten
jämt i trumman och starta
centrifugerinsprogrammet på nytt.
C
D
DA
NO
EN
KNAPPEN "VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Temperaturknappen bruges til
at sænke eller øge
temperaturen i den valgte
vaskecyklus.
Efter hvert tryk på knappen
vises den nye temperatur på
indikatoren for
vasketemperatur.
Hvis du ønsker at vaske en
kold vask, skal alle indikatorer
være slukket.
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren og
viser anbefalt
vasketemperatur.
Temperaturen i den valgte
vaskesyklusen reduseres og
økes med
temperaturknappen.
Hver gang knappen trykkes
ned, vises den nye
temperaturen i
vasketemperaturindikatoren.
Hvis du ønsker å gjennomføre
en kald vask må alle
indikatorene være av.
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
If you want carry out a cold
wash all the indicators must be
off.
KNAP FOR “VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED”
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan justere
maskinens
centrifugeringshastighed efter
behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
“SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og du
kan stanse sentrifugeringen
hvis du ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
“SPIN SPEED” BUTTON
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Bemærk:
denne maskine er udstyret
med elektronisk
centrifugerings kontrol. det
betyder at hvis tøjet i
maskinen er i uballance
nedsættes centrifugerings
hastigheden automatisk,
og på den måde hindre at
vibrationer skal skade
maskinen.
Merk:
maskinen er utstyrt med
en elektronisk føler som
stopper sentrifugeringen
hvis vasketøyet er skjevt
fordelt. dette reduserer
støy og vibrasjoner og
forlenger maskinens
levetid.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
29
FI
“LIKAISUUSASTE”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla
(käytettävissä vain Puuvillaja Sekakuitu-ohjelmissa)
voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden
likaisuusasteen mukaan.
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
Valittuasi pikapesuohjelman
voit tällä painikkeella valita
ohjelman pituudeksi 14, 30 tai
44 minuuttia.
SV
KNAPPEN
”SMUTSIGHETSGRAD”
Med den här knappen
(endast aktiv i programmen för
BOMULL och BLANDADE
FIBRER) kan du välja mellan tre
tvättintensitetsgrader,
beroende på hur smutsiga
textilierna är.
När programmet har valts visar
indikatorlampan automatiskt
graden av nedsmutsning
inställd för det programmet.
Om en annan grad av
nedsmutsning väljs tänds den
relevanta indikatorlampan.
Med den här knappen kan du,
efter att ha valt
snabbprogrammet, välja
mellan tre olika
programlängder: 14’, 30’ och
44’.
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
KNAPPLAMPOR
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
TEHOPESUPAINIKE
Tämä painike, jota voidaan
käyttää vain
puuvillaohjelmissa, käynnistä
uuden “Sensor”-järjestelmän
sensorit. Ne vaikuttavat
valittuun lämpötilaan
pitämällä sen tasaisena koko
pesun aikana sekä rummun
mekaaniseen toimintaan.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu
pyörii siten, että pesuaine
jakautuu tasaisesti. Pesun ja
huuhtelun aikana rummun
nopeus kuitenkin kasvaa,
jotta puhdistus tapahtuisi
mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän erikoisjärjestelmän
ansiosta pesun tehokkuus
paranee ILMAN, ETTÄ
OHJELMAN KESTO PITENEE.
INTENSIVE-KNAPPEN
Trycker du på den här
knappen aktiveras sensorerna
i det nya “Sensor”-systemet.
Det kan bara aktiveras i
programmet Cotton (bomull).
Sensorerna påverkar vald
temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och
trummans mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda
tillfällen. När tvättmedlet sugs
in i textilierna roteras trumman
så att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten
så att rengöringen
maximeras. Tack vare detta
specialsystem förbättras
effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
30
E
F
G
DA
NO
EN
“TILSMUDSNING”-KNAPPEN
KNAPPEN "SKITTENHETSGRAD"
Når du vælger denne knap
(kan kun vælges ved
programmerne BOMULD og
BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af
vaskeintensitet alt efter, hvor
tilsmudset tøjet er.
Når du trykker på denne
knappen (bare aktiv ved
programmene BOMULL og
BLANDINGSFIBRE), kan du
velge mellom 3 nivåer av
vaskeintensitet, avhengig av
hvor skittent tøyet er.
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for det
valgte program.Vælges en
anden tilsmudsningsgrad, vil
den relevante indikator lyse.
Hvis kvikvaskprogrammet er
valgt, er det muligt at vælge
mellem tre forskellige
programvarigheder på 14, 30
og 44 minutter med denne
knap.
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som er
angitt for dette programmet.
Hvis man velger et annet
smussnivå, vil den aktuelle
indikatorlampen lyse opp.
Når et hurtigprogram er valgt,
er det mulig å velge mellom
tre forskjellige programlengder
på 14, 30 og 44 minutter med
denne knappen.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the stain level set for that
programme. Selecting a
different stain level the
relevant indicator will light
up. For example: Using this
button on the Rapid Wash
cycle will enable you to
select either a 14, 30 or 44
minute wash cycle.
KNAP-INDIKATORER
LAMPER VED KNAPPER
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet,
blinker først lampen før den
slukker
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
Ved at trykke på denne knap,
der kun kan aktiveres under
bomuldsprogrammer,
aktiveres sensorerne i det nye
“Sensor”-system. De påvirker
både den valgte temperatur,
der bevares konstant under
hele vasken, samt tromlens
mekaniske funktion.
Tromlen er fremstillet til at
rotere ved to forskellige
hastigheder på afgørende
tidspunkter. Når vaskemidlet
blandes med tøjet, roterer
tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed,
for at optimere
vaskeprocessen. Takket være
dette specielle system er
vaskeeffektiviteten blevet
forbedret UDEN AT FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
INTENSIV-KNAPPEN
Ved å trykke på denne
knappen, som bare kan
brukes sammen med Bomullprogrammet, aktiveres
sensorene i det nye “Sensor”systemet. Disse berører både
valgt temperatur, ved å holde
denne konstant gjennom hele
vaskeprogrammet, og den
mekaniske
trommelfunksjonen.
Systemet gjør at trommelen
roterer med to forskjellige
hastigheter på forskjellige
stadier i programmet. Når
vaskemiddelet kommer inn i
maskinen, roterer trommelen
slik at vaskemiddelet blir
fordelt på alt tøyet; mens den
under vasking og skylling vil
rotere med høyere hastighet
for optimal vaskeeffekt. Med
dette spesielle systemet vil
vaskeresultatet bli bedre UTEN
AT PROGRAMMET BRUKER
LENGER TID.
INTENSIVE BUTTON
By pressing this button,
which can only be
activated in the Cotton
cycles, the sensors in the
new “Sensor” system come
into operation. They affect
both the selected
temperature, keeping it at a
constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum.
The drum is made to turn at
two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the
garments, the drum rotates
in such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed
increases in order to
maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN
THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
31
FI
SV
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
32
H
DA
NO
EN
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
“AQUAPLUS” BUTTON
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor System, aktivere en
speciel, ny vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
33
FI
SV
“AJASTIN”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
34
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
I
DA
NO
EN
“UDSKYD START”-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
35
FI
36
SV
GOOD NIGHT -PAINIKE
NATTKNAPP
Tällä painikkeella
(käytettävissä kaikissa
pesuohjelmissa)
välilinkouksen nopeutta
voidaan mahdollisuuksien
mukaan laskea 400
kierrokseen minuutissa.
Tällöin veden pinta nousee
huuhtelun aikana ja
vaatteet pysyvät veden alla
viimeisen huuhtelun jälkeen,
jolloin niiden kuidut leviävät
tasaisesti.
Taukoa osoittava merkkivalo
palaa, kun rummussa on
vettä.
Kun painiketta painetaan,
pesuohjelman lopuksi
käynnistyvät linkous (jota
voidaan lyhentää tai joka
voidaan peruuttaa
kokonaan asianomaista
painiketta painamalla) sekä
veden tyhjennys.
Elektronisen ohjauksen
ansiosta kone poistaa
välivaiheissa veden
äänettömästi, eli Good
Night -valinta on kätevä
erityisesti pestäessä pyykkiä
yöaikaan.
Den här knappen (som kan
användas med alla
tvättprogram) sänker
hastigheten på
mellancentrifugeringen till
400 varv/min, där så är
möjligt. Vattennivån stiger
under sköljningen och
vattnet hålls kvar efter den
sista sköljningen så att
tvättgodsets fibrer blir jämna
och fina.
Under den tid som vattnet
hålls kvar i tvättrumman lyser
indikatorn för att visa att
maskinen står stilla.
Tryck på knappen för att
avsluta med en
centrifugering (som man
kan förkorta eller avbryta
genom att trycka på
motsvarande knapp) och
tömning.
Tack vare en elektrisk kontroll
är ljudnivån under
mellantömningarna låg,
vilket är mycket praktiskt när
man vill tvätta nattetid.
L
DA
GODNAT-KNAP
Tryk på denne knap (kan
benyttes ved alle
vaskeprogrammer) for at
reducere den
mellemliggende
centrifugeringshastighed til
400 rpm, hvis relevant;
vandniveauet stiger under
skylning, og vasketøjet er
dækket af vand efter den
sidste skylning for at sprede
fibrene jævnt.
I den fase, hvor vandet
holdes i tromlen, lyser
indikatoren for at vise, at
maskinen står stille.
Slip knappen for at afslutte
programmet med en
centrifugering (der kan
reduceres eller annulleres
via den relevante knap) og
en tømning.
Med den elektroniske kontrol
tømmes vandet i de
mellemliggende faser støjfrit,
hvilket gør denne indstilling
meget velegnet til vask om
natten.
EN
NO
TLAÖÍTKO
“PRO ZABRÁNËNÍ
GOOD NIGHT-KNAPP
POMAÖKÁNÍ”
Trykk på denne knappen
(tilgjengelig for alle
vaskeprogrammer) for å
redusere hastigheten på
den mellomste
sentrifugeringen til 400 o/m,
der det er mulig. Vannivået
økes under skyllingen, og
smësnÿch
vasken holdes nedsenket i
vann etter den siste
skyllingen for en jevn
spredning av fibrene.
I løpet av den fasen der
vannet holdes i trommelen,
viser indikatorlampene at
maskinen har stoppet.
jemnÿch
Slipp
opp knappen for å
avslutte syklusen med en
sentrifugering (som kan
reduseres eller avbrytes ved
å trykke på riktig knapp) og
tømming.
Takket være den
vlny/ruöní
praní
elektroniske
kontrollen
tømmes vannet i de
mellomste fasene stille, noe
som gjør dette valget svært
praktisk hvis du vil vaske om
natten.
jemnÿch
praní
NIGHT OPTION BUTTON
Press this button (available
for all the washing
programmes) to reduce the
intermediate spin speed to
400 rpm, where applicable;
the water level is increased
during rinsing and the
washing is kept immersed in
water after the final rinse in
order to spread the fibres
evenly.
During the phase in which
the water is held in the tub,
the indicator lights to show
that the machine is at a
standstill.
Release the button to end
the cycle with a spin dry
(which may be reduced or
cancelled using the
appropriate button) and
emptying phase.
Thanks to electronic control,
the water in the
intermediate phases is
emptied silently, making this
option very useful for
washing at night.
vlny/ruöní
37
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
HUOMAUTUS:
MUUTAMA SEKUNTI
PESUOHJELMAN
KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN ”Kg DETECTOR”
-TOIMINTO (VAIN
PUUVILLALLE JA
TEKOKUIDUILLE
TARKOITETTUJEN
PESUOHJELMIEN
YHTEYDESSÄ) ALOITTAA
NELJÄ MINUUTTIA
KESTÄVÄN
PYYKKIMÄÄRÄN
TUNNISTAMISEN.
TÄSSÄ VAIHEESSA
NÄYTÖN MERKKIVALOT
PYÖRIVÄT
MYÖTÄPÄIVÄÄN. JOKA
VIIDES SEKUNTI NÄKYY
PESUOHJELMAN
MAKSIMIPITUUS.
”Kg DETECTOR”
MERKKIVALO ILMAISEE
TOIMINNON OLEVAN
PÄÄLLÄ.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen Start/Taukopainiketta, jolloin valot
lakkaavat vilkkumasta.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen kuin
turvalukitus mahdollistaa
luukun avaamisen.
Kun olet lisännyt tai poistanut
pyykkiä, sulje ovi, paina STARTpainiketta ja laite jatkaa
toimintaansa siitä kohdasta
mihin se jäi.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin takaisin
OFF-asentoon.
38
OBS!
NÅGRA SEKUNDER EFTER
START KÖR TVÄTTMASKINEN,
TACK VARE ”Kg DETECTOR”
(ENDAST AKTIV FÖR
BOMULLS- OCH
SYNTETPROGRAMMET),
UNDER DE FÖRSTA 4
MINUTERNA NORMALT
AVKÄNNING AV MÄNGDEN
TVÄTT I TRUMMAN.
UNDER DEN HÄR FASEN
ROTERAR DIODERNA PÅ
DISPLAYEN MEDSOLS OCH
VISAR LÄNGSTA CYKELTID
VAR FEMTE SEKUND. UNDER
DEN HÄR PERIODEN ANGER
LAMPAN ”Kg DETECTOR” ATT
FUNKTIONEN KÖRS.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen ”START/PAUS”
i cirka 2 sekunder. De
blinkande lamporna på
valknapparna och indikatorn
för återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och tryck
på knappen ”START/PAUS”
igen för att stänga av de
blinkande lamporna.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att ta
ut tvätt eller lägga in, vänta 2
minuter tills säkerhetsdörrlåset
har löst ut. Därefter öppnas
luckan och det Aktuella
plagget kan tas ut eller
läggas in. Tryck in
startknappen igen, och
programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
AVBROTT I PROGRAMMET
Om du vill avbryta
programmet, placera väljaren
i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
M
DA
NO
EN
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
Press to start the selected
cycle.
BEMÆRK!
FÅ SEKUNDER EFTER, AT
MASKINEN SÆTTES I
GANG, AKTIVERES ”Kg
DETECTOR” (KUN AKTIV I
VASKEPROGRAMMERNE
TIL BOMULD OG
SYNTETISKE MATERIALER),
OG I LØBET AF DE FØRSTE
FIRE MINUTTER
REGISTRERES MÆNGDEN
AF VASKETØJ I TROMLEN.
I DENNE FASE LYSER
INDIKATORERNE PÅ
DISPLAYET SKIFTEVIS I
URETS RETNNG, OG DEN
MAKSIMALE VARIGHED
AF VASKECYKLUSSEN
VISES HVERT FEMTE
SEKUND. I DENNE
PERIODE LYSER
INDIKATOREN ”Kg
DETECTOR” FOR AT
INDIKERE, AT DENNE
FUNKTION ER AKTIV.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Tryk på, og hold START/PAUSEknappen inde i ca. 2
sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er standset.
Juster som nødvendigt, og
tryk på START/PAUSE-knappen
igen for at annullere de
blinkende indikatorer.
MERK:
LIKE ETTER
IGANGSETTING AV
MASKINEN KOBLES ”Kg
DETECTOR” (AKTIV BARE I
PROGRAMMENE FOR
BOMULLSSTOFFER OG
SYNTETISKE STOFFER)
INN, OG I DE FIRE FØRSTE
MINUTTENE AV
VASKEPROGRAMMET
ANALYSERES
VASKEMENGDEN I
TROMMELEN.
I DENNE FASEN ROTERER
LYSDIODENE PÅ
DISPLAYET MED KLOKKEN
OG VISER MAKSIMAL
SYKLUSVARIGHET HVERT
FEMTE SEKUND. ET ANNET
LYS VISER AT ”Kg
DETECTOR” ER KOBLET
INN.
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved valgknappene
og indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte i
sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer tøy,
vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til OFF
for at annullere programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til OFF
igen.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet ved
å sette programvelgeren i
OFF-stilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG
DETECTOR (ACTIVE ONLY
ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE “Kg
DETECTOR” INDICATOR
IS ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
39
SV
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
DIGITAALINÄYTTÖ
”DIGITAL”-DISPLAY
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad om maskinens
status:
1) PESULÄMPÖTILA
Kun pesuohjelma on valittu,
suositeltua pesulämpötilaa
ilmaiseva valo syttyy.
Voit valita toisen lämpötilan
lämpötilapainikkeella.
Lämpötila näkyy näytössä.
Jos haluat kylmän
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
1) TVÄTTEMPERATUR
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med rekommenderad
tvättemperatur.
Välj en annan temperatur
med knappen Temperature.
Temperaturen visas på
displayen.
Om du vill tvätta i kallt
vatten måste alla indikatorer
vara avstängda.
N
O
4
{
5
{
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
{
1
1
40
2) LUCKLAMPA
När knappen START/PAUS
har tryckts in blinkar lampan
först och lyser sedan med
fast sken tills
tvättprogrammet är slut.
2 minuter efter avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att
luckan nu kan öppnas.
{
7
3
2
2) LUUKUN MERKKIVALO
Kun Start/Tauko-painiketta
painetaan, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
palaa pesuohjelman loppuun
asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
6
{
FI
2
DA
NO
EN
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
DOOR LOCKED INDICATOR
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
DIGITAL-DISPLAY
DIGITALT DISPLAY
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden
få informasjon om maskinens
status:
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) VASKETEMPERATUR
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Når der vælges en anden
temperatur ved hjælp af
temperaturknappen, vises
temperaturen på displayet.
Hvis du ønsker at vaske en
kold vask, skal alle
indikatorer være slukket.
1) VASKETEMPERATUR
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren
og viser anbefalt
vasketemperatur.
Velg en annen temperatur
med temperaturknappen,
så vises temperaturen i
displayet.
Hvis du ønsker å
gjennomføre en kald vask
må alle indikatorene være
av.
2) LÅGE-INDIKATOR
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker indikatoren først for
derefter at holde op med at
blinke og bliver ved med at
lyse, indtil vasken er færdig.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren
for at vise, at lågen nu kan
åbnes.
2) DØRLAMPE
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker lampen først, før den
lyser konstant til vasken er
fullført.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle. Wait for
2 minutes after the wash
cycle has finished and the
Door Locked light has gone
out before opening the door.
At the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The
Temperature button can be
used to decrease or increase
the temperature of your
chosen wash cycle. Each
time the button is pressed,
the new temperature level is
shown on the Wash
Temperature Indicator.
If you want carry out a cold
wash all the indicators must
be off.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE button
has been pressed the light
first flashes then stops flashing
and remains on until the end
of the wash.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
41
FI
SV
3) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten för
det aktuella programmet på
displayen. Om du trycker på
centrifugeringsknappen sänks
hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
5) PESUOHJELMAN KESTO
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy täyden
koneellisen vaatima pisin
pesuaika, joka vaihtelee sen
mukaan, mitä muita valintoja
olet tehnyt.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
Pesukone laskee ohjelman
kestoajan
vakiopyykkimäärän
perusteella ja tarkistaa aikaa
pesun aikana pyykin
todellisen määrän ja
koostumuksen mukaan.
5) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
längsta cykeltid för en full
maskin, som kan variera
beroende på vilka alternativ
som väljs, automatiskt på
displayen.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
Tvättmaskinen beräknar tiden
fram till det valda
programmets slut baserat på
en standardlast, under
tvättomgången korrigeras
tiden så att den passar lastens
storlek och sammansättning.
6)”Kg DETECTOR” merkkivalo
(vain puuvillalle ja
tekokuiduille tarkoitettujen
pesuohjelmien yhteydessä)
Tämä merkkivalo syttyy, kun
anturi punnitsee pyykkiä.
”Kg DETECTOR” -valo on
päällä pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
laitteen laskiessa pyykkierälle
sopivaa lopetusaikaa.
6) Indikatorn ”Kg DETECTOR”
(endast aktiv för bomulls- och
syntetprogrammet)
Indikatorn börjar lysa när den
intelligenta sensorn väger
tvätten.
Under de första 4 minuterna
lyser lampan ”Kg DETECTOR”
medan tvättmaskinen
beräknar tiden till cykelns slut
beroende på tvätten.
7) LIKAISUUSASTE
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
7) GRAD AV NEDSMUTSNING
När programmet har valts
visar indikatorlampan
automatiskt graden av
nedsmutsning inställd för det
programmet. Om en annan
grad av nedsmutsning väljs
tänds den relevanta
indikatorlampan.
42
4
4
5
5
h mm
6
6
7
{
4) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
{
3
{{
4) AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
3
}
7
DA
NO
EN
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med 100
omdr./min., hver gang du
trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er 400
omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
3) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten for
programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is 400
rpm, or it is possible to omit the
spin by pressing the spin
button repeatedly.
4) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
4) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
5) PROGRAMVARIGHED
Når der er valgt et program, vises
den maksimale
programvarighed for en fuld
maskine automatisk på
displayet.Varigheden afhænger
af de valgte indstillinger. Når
programmet er startet, kan du
hele tiden se, hvor lang tid der er
tilbage, før vasken er færdig.
Mængdeautomatikken
beregner den tid det tager at
afslutte det valgte program på
grundlag af en standard
mængde vasketøj, i løbet af
vaskeprogrammet korrigere
Mængdeautomatikken det
tidsrum, der gælder for
vasketøjsmængdens størrelse
og sammensætning.
5) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt,vises
den maksimale syklusvarigheten
for en full vask automatisk i
displayet.Varigheten kan variere
avhengig av hvilke funksjoner
som er valgt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden informert
om hvor lang tid som gjenstår
av vaskesyklusen.
Maskinen beregner tiden til
avslutning av det valgte
programmet basert på
en standardmengde tøy. I løpet
av vaskesyklusen vil maskinen
korrigere denne tiden slik
at den stemmer overens med
mengden tøy og dets
sammensetning.
5) WASH CYCLE TIME
When a programme is selected
the display automatically shows
the maximum cycle duration for
a full load, which can vary,
depending on the options
selected. Once the programme
has started you will be kept
informed constantly of the time
remaining to the end of the
wash.The appliance calculates
the time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading, during
the cycle, the appliance
corrects the time to that
applicable to the
size and composition of the
load.
6) Indikatoren ”Kg DETECTOR”
(kun aktiv i
vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer) Denne indikator
lyser, når den intelligente
sensor registrerer vasketøjets
vægt. I de første fire minutter
af vaskecyklussen lyser
indikatoren ”Kg DETECTOR”,
mens vaskecyklussens
sluttidspunkt beregnes på
baggrund af den mængde
vasketøj, der er i maskinen.
6)”Kg DETECTOR” Indikator
(aktiv bare i programmene for
bomullsstoffer og syntetiske
stoffer)
Denne indikatoren lyser når
smartføleren veier vasken.
I de fire første minuttene av
vaskeprogrammet lyser
indikatoren mens tiden til
endt syklus avhengig av vask
telles ned.
6)Kg DETECTOR Indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the first
4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh the
laundry and adjust the cycle
time, water and electricity
consumption accordingly.
7) TILSMUDSNINGSGRAD
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for
det valgte program. Vælges
en anden tilsmudsningsgrad,
vil den relevante indikator
lyse.
7) SMUSSNIVÅ
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp.
7) STAIN LEVEL
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the stain level set for that
programme. Selecting a
different stain level the
relevant indicator will light up.
43
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
Valko-kirjopyykki
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
SUOSITELTAVA
LÄMPÖTILA
KORKEIN
°C
LÄMPÖTILA
°C
1)
9
60°
Maks:
90°
9
40°
Maks:
60°
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
4,5
40°
Maks:
60°
Hienopyykki
2,5
40°
Maks:
40°
-
-
Nopea linkous
-
-
Tyhjennys
-
-
1,5
30°
Maks:
30°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
30 min pikaohjelma
2,5
30°
Maks:
40°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
44 min pikaohjelma
3,5
30°
Maks:
40°
Käsipesu
1,5
30°
Maks:
30°
Konepesun kestävä villa
2
40°
Maks:
40°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
9
20°
Maks:
20°
Puuvilla, Pellava,
+ esipesu
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet, Kirjopyykki,
1)
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut 1)
Huuhtelu
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
14 min pikaohjelma
44
**
2)
-
-
PESUAINEKOTELO
2
1
Huom!
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
1) Voit valita edellä kuvattujen ohjelmien keston ja voimakkuuden Likaisuusastepainikkeen avulla.
2) Kun ensin valitset “14’-30’-44” pikapesun ohjelmanvalitsinpainikkeella, voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Pesulämpötila-painiketta painamalla voidaan valita mikä tahansa
enimmäislämpötilaa alempi lämpötila.
45
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
Tvättprogram
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
Vit-kulõrtvätt
1)
Tåligt blandmaterial
Bomull, Kulörtvätt
1)
Bland- och syntetmaterial
1)
Bomull, Linne
med förtvätt
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Fintvätt
Skontvätt
**
TVÄTTMÄNG REKOMMENDERAD
TEMPERATUR
MAX
D
°C
TEMPERATUR
MAX
°C
kg
9
60°
Opp Till:
90°
9
40°
Opp Till:
60°
4,5
40°
Opp Till:
60°
2,5
40°
Opp Till:
40°
Sköljningar
-
Snabbcentrifugering
-
Utpumpning
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
14 minuters snabbtvätt
-
2)
1,5
30°
Opp Till:
30°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
30 minuters snabbtvätt
2,5
30°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
44 minuters snabbtvätt
3,5
30°
Opp Till:
40°
Handtvätt
1,5
30°
Opp Till:
30°
Ullprogram
2
40°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
9
20°
Opp Till:
20°
46
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
OBS!:
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
NR 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns angivna
temperatur.
1) För de program som visas kan du ställa in varaktigheten och intensiteten med hjälp
av knappen för smutsighetsgrad.
2) Om du väljer snabbprogrammet “14’-30’-44” med programratten och använder
knappen ”SMUTSIGHETSGRAD” kan du välja mellan 3 olika programlängder: 14’, 30’
och 44’.
Om du trycker på knappen för tvättemperatur kan du tvätta i valfri temperatur
som är lägre än den tillåtna maxtemperaturen.
47
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
Kogevask Normal Vask
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
1)
FYLDNIG
MAX
kg
ANBEFALET
TEMPERATUR MAKSIMAL
TEMPERATUR
°C
9
60°
Op til:
90°
9
40°
Op til:
60°
4,5
40°
Op til:
60°
2,5
40°
Op til:
40°
Skylninger
-
-
-
centrifugering
-
-
-
Udpumpning
-
-
-
1,5
30°
Op til:
30
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
30 minutter quick vask
2,5
30°
Op til:
40
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
44 minutter quick vask
3,5
30°
Op til:
40°
Håndvask
1,5
30°
Op til:
30°
Uldvask
2
40°
Op til:
40°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
9
20°
Op til:
20°
Bomuld Linned
med forvask
Bomuld, Blandet,
Kraftigt, Kulørt vask
1)
Skånevask
Syntetiske Stoffer
1)
**
Bomuld Blandet, Syntetisk
Ekstra Finvask
Skånevask
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
14 minutter quick vask
48
2)
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
1
Vigtige noter:
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde maskinen med
3 kg.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især
til de sarte vaske programmer.
** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
No 1061/2010
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
bomuldstøj.
Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og den
egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.
1) Du kan tilpasse vaskens varighed og intensitet for de viste programmer ved at
bruge tilsmudsningsknappen.
2) Når du har valgt kvikvaskprogrammet af “14’-30’-44” varighed med programvælgeren,
kan du vælge mellem de tre forskellige programvarigheder på 14, 30 og 44 minutter
med knappen TILSMUDSNING.
Når du trykker på vasketemperaturknappen, kan du vaske ved enhver temperatur,
der er lavere end den maksimalt mulige.
49
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
Motstandskyktige stoffer
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS.
VEKT
kg
1)
ANBEFALT
HØYESTE
TEMPERATUR
TILLATTE
°C
TEMPERATUR
°C
9
60°
Opp til:
90°
9
40°
Opp til:
60°
4,5
40°
Opp til:
60°
2,5
40°
Opp til:
40°
-
-
Høy sentrifugeringshastighet
-
-
Utpumping
-
-
1,5
30°
Opp til:
30°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
30 minutter hurtigvask
2,5
30°
Opp til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
44 minutter hurtigvask
3,5
30°
Opp til:
40°
Håndvask
1,5
30°
Opp til:
30°
Ullvask
2
40°
Opp til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
9
20°
Opp til:
20°
Bomull, lin
med forvask
Bomull, blandet
motstandsdyktighet, Kulørt vask
1)
Blandete og syntetiske stoffer
1)
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
**
Svært ømtålige stoffer
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Skylninger
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
14 minutter hurtigvask
50
2)
-
-
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
1
Merk
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 3 kg.
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
nr. 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de mest
effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask av
bomullstøy.
Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
temperaturen i syklusen.
1) Du kan justere varighet og intensitet for de viste programmene ved hjelp av
knappen for skittenhetsgrad.
2) Når hurtigprogrammet på “14’-30’-44” er valgt, er det mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder på 14, 30 og 44 minutter med knappen for
skittenhetsgrad.
Hvis du trykker på knappen for vasketemperatur, er det mulig å vaske ved en
hvilken som helst temperatur som er lavere enn den tillatte maksimaltemperaturen.
51
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg
RECOMMENDED
MAX TEMP.
TEMP.
°C
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
9
60°
Up to:
90°
9
40°
Up to:
60°
4,5
40°
Up to:
60°
Very delicate fabrics
2,5
40°
Up to:
40°
Rinse
-
-
-
Fast spin
-
-
-
Drain only
-
-
-
1,5
30°
Up to:
30°
2,5
30°
Up to:
40°
3,5
30°
Up to:
40°
Hand wash
1,5
30°
Up to:
30°
“MACHINE WASHABLE”
woollens
2
40°
Up to:
40°
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
9
20°
Up to:
20°
Cotton, linen
with Prewash
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
52
2)
**
1
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most
efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing
cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the wash
label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the declared
temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with
a spin speed button.
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
53
FI
54
SV
KAPPALE 8
AVSNITT 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous ,
jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
3 HIENOPYYKKI
3 FINTVÄTT
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
DA
NO
EN
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
VALG AF
PROGRAM
VALG
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
1 NORMAL VASK KOGEVASK - NORMALE
TEKSTILER
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 SOLIDE STOFFER
1 RESISTANTS FABRICS
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE
STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
SELECTION
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
55
FI
SV
4. Erikois ohjelmat
4. Specialprogram
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota
voi hidastaa vastaavalla
painikkeella).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
UTPUMPNINGSPROGRAM
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
PIKAPESU
Kun ensin valitset “14’-30’-44”
pikapesun
ohjelmanvalitsinpainikkeella,
voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman
LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Lisätietoa ohjelmista on
ohjelmataulukossa.
Pikapesuohjelmalla pestäessä
neuvomme käyttämään
pesuainetta vain 20 %
paketissa suositellusta
määrästä.
SNABBPROGRAM
Om du väljer
snabbprogrammet “14’-30’44” med programratten och
använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du
välja mellan 3 olika
programlängder: 14’, 30’
och 44’.
Mer information om de här
programmen finns i
programtabellen.
När du väljer
snabbprogrammet
rekommenderar vi att du
endast använder 20 % av
den rekommenderade
mängden på
tvättmedelsförpackningen.
KÄSIPESU 30°
Tässä pesukoneessa on myös
hellävarainen Käsipesuohjelma. Tämä ohjelma
mahdollistaa konepesun
sellaisillekin vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja siihen
kuuluu 3 huuhtelua ja lyhyt
linkous.
HANDTVÄTT 30°
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som kan
användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30 grader
därefter 3 skonsamma
sköljningar med en svag
centrifugering.
56
DA
EN
NO
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
4. SPECIALS
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Under dette program udføres
3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper, f.eks.
kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den relevante
knap).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
KUN TØMMING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
KVIKVASKPROGRAM
Når du har valgt
kvikvaskprogrammet af “14’30’-44” varighed med
programvælgeren, kan du
vælge mellem de tre
forskellige programvarigheder
på 14, 30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Oplysninger om disse
programmer kan findes i
programoversigten.
Bemærk, at det ved brug af
kvikvaskprogrammet
anbefales, at du kun bruger 20
% af de anbefalede
mængder, der er angivet på
vaskemiddelpakningen.
HURTIGPROGRAM
Når hurtigprogrammet på
“14’-30’-44”er valgt, er det
mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder
på 14, 30 og 44 minutter med
knappen for skittenhetsgrad.
Mer informasjon om disse
programmene finnes i
programtabellen.
Vi gjør oppmerksom på at vi
anbefaler å bruke bare 20 %
av den anbefalte mengden
på vaskemiddelpakken når
et hurtigprogram brukes.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows a
washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
When selecting the rapid
programme, please note that
we recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack. For information
about these programmes
please refer to the
programmes table.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som kan
anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 3
skånsomme skylninger med en
svag centrifugering.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som kan
anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”. Programmet
indeholder skånsom vask ved
30 grader etterfulgt av 3
skånsomme skyllinger med en
svag sentrifugering.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
57
FI
58
SV
WOOLMARK-OHJELMA
YLLEPROGRAMMET
Tämä ohjelma on tarkoitettu
Woolmark-merkillä
varustettujen villavaatteiden
pesemiseen. Pesussa on
toiminta- ja taukovaiheita.
Ohjelman enimmäislämpötila
on 40 °C, ja se päättyy 3
huuhteluun ja lyhyeen
linkoukseen.
Ett program avsett för att
tvätta tyger märkta med
yllemärket. Cykeln består av
omväxlande aktivitet och
pauser. Programmet har en
maximal temperatur på
40°C och avslutas med tre
sköljningar och en kort
centrifugering.
"EcoMix"-OHJELMA
Tämän innovatiivisen
ohjelman avulla voit pestä
samaan aikaan erilaisia
materiaaleja ja värejä, kuten
puuvillaa, synteettisiä kuituja
ja sekoitekankaita, vain 20°C:
lämpötilassa, ja se tuottaa
erinomaisen pesutuloksen.
Ohjelman kulutus on vain noin
40 prosenttia perinteisen
40°C:n kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
"EcoMix"-PROGRAM
Ett innovativt program där
du kan tvätta olika material
och färger tillsammans, t.ex.
bomull, syntet och blandade
material, vid endast 20°C
och ändå få ett utmärkt
tvättresultat.
Det här programmet
förbrukar endast cirka 40
procent av den energi som
krävs för en vanlig
bomullstvätt på 40°C.
DA
NO
ULDPROGRAM
ULL-PROGRAM
Et program, der er beregnet
til at vaske tekstiler med
uldmærkning.
Vaskeprogrammet består af
skiftevis aktivitets- og
pauseperioder. Programmet
har en maks. temperatur på
40° C og slutter af med 3
skylninger og en kort
centrifugering.
Dette programmet er
beregnet på vasking av tøy
utstyrt med ullmerket.
Vaskeprogrammet veksler
mellom aktivitet og pauser.
Programmet har en
maksimumstemperatur på
40 °C og avsluttes med tre
skyllinger og en kort
sentrifugering.
PROGRAMMET "EcoMix"
Dette nyskabende program
giver dig mulighed for at
vaske forskellige typer stof
og farver samtidig, f.eks.
bomuld, syntetiske stoffer
eller blandede tekstiler ved
kun 20°C og stadig opnå en
fremragende vaskeevne.
Forbruget ved dette
program er ca. 40 % af, hvad
en almindeligt 40°C
bomuldsvask ville forbruge.
"EcoMix"-PROGRAM
Med dette nyskapende
programmet kan du vaske
ulike stoffer og farger
sammen, som for eksempel
bomull og syntetisk eller en
blanding av forskjellige
tekstiler på bare 20°C – og
resultatet blir utmerket.
Forbruket til dette
programmet er omtrent 40 %
av en normal bomullsvask
på 40°C.
EN
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
"EcoMix" PROGRAMME
This innovative programme,
allows you to wash different
fabrics and colours
together, such as cottons,
synthetics and mixed fabrics
at only 20°C and provides
an excellent cleaning
performance.Consumption
on this program is about 40%
of a conventional 40°C.
cottons wash.
59
FI
SV
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
✿
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
60
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
DA
EN
NO
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
61
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
62
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DA
NO
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
63
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
64
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
DA
NO
EN
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
CHAPTER 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
CUSTOMER
AWARENESS
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
IS A HOT WASH REQUIRED?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
65
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (P).
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
.
kaukaloon
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
.
facket för sköljmedel
✿
✿
● Sulje pesuainekotelo (P).
66
✿
✿
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (P).
DA
NO
EN
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
WASHING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
VARIABLE CAPACITY
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXAMPLE:
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Åben sæbeskuffen (P).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer (P).
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
✿
● Luk sæbeskuffen.
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (P).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● Close the detergent
drawer (P).
67
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
68
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
DA
NO
EN
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme. Turning the
selector knob required
programme is activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
Press the option buttons (if
required)
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Open the door and remove
the laundry.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
69
FI
70
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
DA
NO
EN
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Remove the compartments
by pulling gently.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
71
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
72
DA
NO
EN
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Åben lugen
● Åpne luken
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
73
FI
KAPPALE 13
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
–
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8.
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
11. Näytössä lukee
virhe 9
–
Peruuta ohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFF-asentoon.
Valitse ohjelma uudelleen ja paina
START/PAUSE –painiketta käynnistääksesi
koneen.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
74
SV
AVSNITT 13
FEL
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
–
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
11.Displayen
meddelar fel 9
–
Stäng av programmet med vrida tillbaka
programväljaren till position OFF.
Välj igen programmet and tryck på
START/PAUSE knappen för att sätta på
maskinen.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
75
DA
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres Candy vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
6. Maskinen
centrifugerer ikke
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
–
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8
Ring efter service.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
13.Display viser fejl 9
–
Slet programmer ved at dreje knappen
over på OFF.
Vælg igen program and tryk START/PAUSE
knappen for at starte maskinen.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller farver.
76
NO
KAPITTEL 13
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
–
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8
Ring Kundeservice.
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
11. Displayet viser feil
nr. 9
–
Slet programmer ved at dreje knappen
over på OFF.
Vælg igen program and tryk
START/PAUSE knappen for at starte
maskinen.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8
–
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
11. Display reads
error 9
–
Cancel the programme by returning
the selector to the OFF position.
Select again the programme and press
the START/PAUSE button to switch the
machine on.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
78
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60°C:ssa tai sitä korkeammassa
lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat kohtalaisissa/korkeissa
lämpötiloissa erinomaisen tuloksen. 40–60°C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyypin
ja likaisuuden mukaan. Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja värinsä hyvin pitävälle, erittäin
likaiselle pyykille, kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat nestemäiset pesuaineet tai "värejä
suojaavat" jauheet. Alle 40°C:n pesuun suosittelemme nestemäisten pesuaineiden tai matalan lämpötilan
pesemiseen erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer.
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60°C samt vanligt tvättmedel
med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga temperaturer för bästa resultat.
För tvättar mellan 40°C och 60°C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket nedsmutsade, medan
flytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade textilier som är lätt
nedsmutsade.För tvätt vid lägre temperaturer än 40°C rekommenderar vi flytande tvättmedel eller
specialtvättmedel som är avsett för tvätt vid låga temperaturer.
Använd tvättmedel avsett för ylle eller siden vid tvätt av textilier i sådana material.
Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et bomuldsprogram på 60°C eller mere
samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der indeholder blegemiddel, der ved medium/høje temperaturer vil
give dig rigtig gode resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende den type vaskemiddel, der er
passende til den type tekstil, du ønsker at vaske samt hvor tilsmudset det er. Normalt vaskepulver er passende til
“hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte, imens flydende vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere
er passende farvede tekstiler, der er mindre beskidte.
For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af flydende vaskemidler eller vaskemidler specielt
egnede til vask ved lave temperaturer.
Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da kun vaskemidler specielt egnet til disse typer af tekstiler.
For dosering, følg venligst instruktionerne på vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
Anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer.
Når du vasker hvitt tøy som er svært skittent, anbefaler vi bomullsprogrammer på 60°C eller mer og vanlig
vaskemiddel (kraftig) som inneholder blekemidler som gir utmerket resultat på middels/høye temperaturer.
For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet være egnet til tøytypen og grad av tilsmussing.
Vanlig vaskepulver egner seg til “hvitt” eller fargebestandig tøy som er svært tilsmusset, mens flytende vaskemidler
eller “fargebeskyttende” pulver egner seg for kulørt tøy med lett grad av tilsmussing.
For vasking på temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemiddel eller vaskemidler som er spesifikt
merket som passende for vasking på lave temperaturer.
Til vask av ull eller silke skal du kun bruke vaskemidler som er beregnet på slikt tøy.
Når det gjelder dosering, følger du anvisningene på vaskemiddelemballasjen.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal
washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide
excellent results. For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be appropriate for the
type of fabric and level of soiling.
Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature washing.
For washing wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics.
For dosage amounts please follow the instructions on the detergent package label.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU
mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa
ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet
ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää. Yksityishenkilöillä on
tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien
perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen
yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on
vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja
vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE). Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och grundläggande
komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och
att samla in och återvinna allt material. Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att
följa vissa grundläggande regler:
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som
hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför
avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större
volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta
emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den
apparat som ursprungligen levererades.
Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)). Avfall fra elektrisk
og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser
for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende
materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer
til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å
følge noen grunnleggende regler:
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som
eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet
til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences
for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected
to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all
materials. Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental
issue; it is essential to follow some basic rules:
- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered
companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to
collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the
same functions as the supplied equipment.
FI
SV
DA
NO
EN
15.05 - 43010668 - Canon Italia - Business Services Channel
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan
have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at
underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig
af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ
kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som
administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden
af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren,
som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme
funktioner, som det leverede apparat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising