Candy | GC 1462D1/1-S | Candy GC 1462D1/1-S User manual

Candy GC 1462D1/1-S User manual
BG
HR
SRB
SL
EN
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ èÂ‡Î̇ χ¯Ë̇
Upete za kori‰tenje
Uputstvo za upotrebu
Navodilo za uporabo
User instructions
GC 2D
BG
èéáÑêÄÇãÖçàü!
âESTITAMO!
ë˙Ò Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY ÇË ÔÓ͇Á‡ıÚÂ, ˜Â Ì ÒÚÂ
ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï ÍÓÏÔÓÏËÒË. ÇËÂ
ËÒ͇Ú ̇È-‰Ó·ÓÚÓ.
Kupnjom ovog Candy proizvoda
pokazali ste da ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç Ïelite
najbolje.
CANDY Ëχ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÇË
Ô‰ÎÓÊË Ú‡ÁË ÌÓ‚‡ ÔÂ‡ÎÌfl,
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‰˙΄ӄӉ˯ÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËfl, Ô‡Á‡ÂÌ ÓÔËÚ Ë
‰ËÂÍÚÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
ÇË ËÁ·‡ıÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ,
Ú‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ
ÇË Ô‰·„‡ Ú‡ÁË ÔÂ‡ÎÌfl.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, CANDY ÇË Ô‰·„‡
‰̇ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‰ÓχÍËÌÒÍË
ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë:ÔÂ‡ÎÌË, ÏËflÎÌË
χ¯ËÌË, ÔÂ‡ÎÌË Ò˙Ò ÒÛ¯ËÎÌË,
Ô˜ÍË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÙÛÌË,
ı·‰ËÎÌËˆË Ë ÙËÁÂË.
àÁËÒ͇ÈÚ ÓÚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËflÚ ÇË
‰ËÎ˙ Ô˙ÎÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„ ̇ ‡ÚËÍÛÎËÚÂ
̇ CANDY.
íÓÁË Û‰  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
ÛÔÓÚ·‡ ‚ ‰Óχ¯ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl,
̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‚ χ„‡ÁËÌË, ÓÙËÒË Ë ‰.
- ıÓÚÂÎË, ÏÓÚÂÎË Ë ‰.;
- Í˙˘Ë, ‚ËÎË Ë ‰.
ì‰‡ Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÎË. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡
ÒÔ‡Á‚‡ÈÍË ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ‚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Á‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ Û‰‡.
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ÍÌËÊ͇, ÍÓËÚÓ ˘Â ÇË
‰‡‰‡Ú ‚‡ÊÌË Ì‡ÒÓÍË ÓÚÌÓÒÌÓ
ÏÓÌڇʇ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇
ËÁ·‡ÌËfl ÓÚ Ç‡Ò Û‰, ͇ÍÚÓ Ë ÌflÍÓË
ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Á‡ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡
·˙‰Â˘Ó ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
äÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡Ú Ò
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ë ÒÂ‚ËÁÌË ˆÂÌÚÓ‚Â
̇ CANDY, ‚Ë̇„Ë Ô‰ÒÚ‡‚flÈÚÂ
ÏӉ· Ë ÒÂËÈÌËfl ÌÓÏÂ ̇
ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
2
HR
Candy ima zadovoljstvo da Vam
moÏe ponuditi ovu novu perilicu
rublja, koja je rezultat
vi‰egodi‰njeg istraÏivanja i iskustva
na trÏi‰tu, u neposrednom dodiru
sa potro‰aãima. Izabrali ste
kvalitetu, trajnost i osebujne
znaãajke koje ovaj uredjaj nudi.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi ‰irokim
izborom uredjaja za domaçinstvo:
perilicama sudja, perilicama za
pranje i su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama, hladnjacima i
ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu I sliãnim
situacijama kao ‰to su:
- osoblje u trgovinama, uredima I
ostalim radnim mjestima;
- farmama;
- gostima hotela, motela i ostalih
smje‰tajnim objekata;
- prenoãi‰tima.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i moÏe
izbjeçi jamstvo.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo
o‰teçenje ili gubitak kroz kori‰tenje
koje nije u skladu sa uputama
(iako je uredjaj u domaçinstvu)
neçe biti pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
Upotreba ove nove perilice je
jednostavna, ali Vas molimo da
paÏljivo proãitate UPUTE ZA
KORI·TENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici
i da ih u potpunosti po‰tujete. One
Vam daju vaÏne podatke u svezi
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te korisne
savjete za postizanje najboljih
rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer bi
Vam ubuduçe jo‰ mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara perilice,
morali pozvati jednog od na‰ih
servisera, obavezno mu recite
oznaku modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na ploãici s
tehniãkim podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
SRB
âESTITAMO !
Kupovinom ovog Candy proizvoda
pokazali ste da ne Ïelite prihvatiti
sporazumno re‰enje, veç Ïelite
najbolje.
Candy ima zadovoljstvo da Vam
moÏe ponuditi ovu novu ma‰inu za
ve‰, koja je rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na trÏi‰tu u
neposrednom dodiru sa potro‰acima.
Izabrali ste kvalitet, trajnost i osebine
koje ovaj uredjaj nudi.
Osim ma‰ine za ve‰ koju ste izabrali,
Candy se ponosi ‰irokim izborom
uredjaja za domaçinstvo: ma‰inama
za ve‰, ma‰inama za sudove,
ma‰inama za pranje i su‰enje ve‰a,
‰poretima,
mikrotalasnim i tradicionalnim
rernama, grejnim ploãama,
friÏiderima i zamrzivaãima.
TraÏite od svog prodavca najnoviji i
potpuni katalog Candy proizvoda.
Ovaj uredjaj je namenjen za
kori‰çenje u domaçinstvu ili sliãnim
uslovima kao na primer:
- kuhinjama za osoblje u
prodavnicama, kancelarijama ili
drugom radnom prostoru;
- seoskim gazdinstvima;
- od strane gostiju u hotelima,
motelima i drugim turistiãkim
ustanovama sliãnog tipa;
- u pansionima tipa noçenje sa
doruãkom.
Upotreba drugaãija od one u kuçnim
uslovima ili uslovima sliãnim prethodno
opisanim, kao komercijalna upotreba
od strane struãnjaka ili obuãenih
korisnika, nije dozvoljena.
Kori‰çenje uredjaja koje nije saglasno
sa opisanim uslovima moÏe smanjiti
radni vek uredjaja i poni‰titi
proizvodjaãku garanciju.
Odgovornost za bilo koju ‰tetu na
uredjaju, ili drugu ‰tetu ili gubitak
nastalih kao posledica nepo‰tovanja
uslova kori‰ãenja u domaçinstvu ili
sliãnim uslovima (ãak i kad su uredjaji
locirani u kuçnim prostorijama) neçe
biti prihvaçena od strane
proizvodjaãa.
Upotreba ove nove ma‰ine je
jednostavna, ali Vas molimo da
paÏljivo proãitate UPUTSTVA ZA
KORI·åENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici i
da ih u potpunosti po‰tujete. Ona çe
Vam pruÏiti vaÏne podatke u vezi
sigurnog postavljanja, kori‰çenja i
odrÏavanja te korisne savete za
postizanje najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer bi
Vam ubuduçe jo‰ mogla zatrebati.
Ako u sluãaju kvara pozovete jednog
od na‰ih ovla‰çenih servisera,
obavezno mu recite oznaku modela,
broj ma‰ine i broj G, ako je naveden
na ploãici s tehniãkim podacima,
koja je priãvr‰çena na ma‰ini.
SL
EN
âESTITAMO!
OUR COMPLIMENTS
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete kompromisnih
re‰itev in da ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj, rezultat
dolgoletnih raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci. Izbrali
ste kakovost, vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa
imamo na izbiro ‰e pomivalne in
su‰ilne stroje, prostostojeãe
‰tedilnike, kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice, vgradne
peãice in ‰tedilnike ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte najnovej‰i
Candyjev katalog.
Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajne kuhinje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih;
- poãitni‰kih hi‰icah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Tudi v takih primerih, ki se razlikujejo
od obiãajnega gospodinjstva,
komercialna uporaba s strani
strokovnjakov ali izuãenih
uporabnikov ni dovoljena.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost
garancije.
Za morebitne po‰kodbe na aparatu
ali drugaãno ‰kodo, ki bi bila
posledica nenamenske uporabe, ki
bi se razlikovala od obiãajne
uporabe v gospodinjstvih (tudi ãe bi
potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
Uporaba tega novega pralnega
stroja je enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno preberete
NAVODILO ZA UPORABO in ga v
celoti upo‰tevate. V navodilu so
navedene vse pomembne
informacije v zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo stroja.
Priporoãamo, da skrbno shranite to
knjiÏico z navodili, da jo boste lahko
prebrali tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega stroja
poklicati enega od na‰ih serviserjev
mu obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe je
navedena na plo‰ãici s tehniãnimi
podatki, ki je
pritrjena na stroju.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
3
BG
4
HR
ëíêÄçàñÄ
POGLAVLJE
POGLAVLJE
POGLAVJE
CHAPTER
ë˙‰˙ʇÌËÂ
KAZALO
è‰ÒÚ‡‚flÌÂ
Uvod
é·˘Ë Ò‚Â‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒÌÓ
‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
1
ɇ‡ÌˆËfl
Jamstvo
2
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Sigurnosne mjere
3
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Tehniãki podaci
4
åÓÌÚ‡Ê
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
éÔËÒ‡ÌË ̇ ÍÓÌÚÓÎÌËÚ ·ÛÚÓÌË
Opis upravljaãke ploãe
6
퇷Îˈ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ
Tabelarni pregled programa
7
èÓ‰·Ó ̇ Ú˙͇ÌË
Odabir programa pranja
8
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Ladica sredstava za pranje
9
ᇠÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
è‡ÌÂ
Pranje
11
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
Ç˙ÁÏÓÊÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË, Ô˘ËÌË
Ë Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂ
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
SL
SRB
EN
SADRÎAJ
KAZALO
INDEX
Uvod
Uvod
Introduction
Op‰ta upozorenja i saveti
prilikom isporuke uredjaja
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
General points on delivery
Garancija
Garancija
Guarantee
Sigurnosne mere
Varnostni predpisi
Safety Measures
Tehniãki podaci
Tehniãni podatki
Technical Data
Postavljanje i prikljuãivanje
ma‰ine
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Setting up and Installation
Opis upravljaãke ploãe
Opis stikalne plo‰ãe
Control Description
Tabelarni pregled programa
Razpredelnica s programi
Table of Programmes
Izbor programa pranja
Izbiranje programov in
temperatur
Selection
Posuda sredstava za pranje
Predalãek za pralna
sredstva
Detergent drawer
Priprema ve‰a i saveti za
pranje
Priprava perila na pranje
The Product
Saveti za korisnika/Pranje
Razpredelnica programov
pranja
Washing
âi‰çenje i odrÏavanje
ma‰ine
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Cleaning and routine
maintenance
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Faults Search
5
HR
BG
ëíêÄçàñÄ 1
POGLAVLJE 1
éÅôà ëÇÖÑÖçàü
éíçéëçé
ÑéëíÄÇäÄíÄ
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
èË ÔÓÍÛÔ͇ڇ ̇ ÚÓÁË Û‰,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò‡
‚Íβ˜ÂÌË ÒΉÌËÚÂ:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
Ä) àçëíêìäñàà áÄ
ÖäëèãéÄíÄñàü
A) UPUTE ZA UPORABU
Ç) ÄÑêÖëà çÄ äÇÄãàîàñàêÄçà
ëÖêÇàáçà ñÖçíêéÇÖ
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
ë). ÉÄêÄçñàéççÄ äÄêíÄ
C) JAÉSTVENI LIST
D) íÄèÄ
D) âEPOVI
Ö) äêàÇÄ áÄ åÄêäìóÄ áÄ
éíêÄÅéíÖçÄíÄ ÇéÑÄ
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
F) éíÑÖãÖçàÖ áÄ íÖóÖç
èÖêàãÖç èêÖèÄêÄí
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
áÄèÄáÖíÖ Çëàóäà
éèàëÄçà èé-ÉéêÖ
ÄäëÖëéÄêà.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇
Ì  ÔÓ‚‰Â̇ ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ.
6
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
A
B
C
D
F
E
SRB
POGLAVLJE 1
OP·TA
UPOZORENJA I
SAVETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
Prilikom isporuke uredjaja
proverite da li su uz ma‰inu
isporuãeni sledeçi
dokumenti i pribor:
A) UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
B) ADRESE OVLA·åENIH
SERVISA
SL
1. POGLAVJE
CHAPTER 1
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
C) GARANCIJSKI LIST
C) GARANTNI LIST
D) âEPOVI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CEVI
F) POSUDA ZA TEâNI
DETERDÎENT ILI TEâNI
IZBELJIVAâ
MOLIMO DA SVE
NAVEDENO
PAÎLJIVO âUVATE!
Proverite ma‰inu da nije
o‰teçena prilikom
transporta.
Ako je o‰teçena, obratite
se prodavcu.
EN
D) POKROVâKI
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
BG
HR
ëíêÄçàñÄ 2
POGLAVLJE 2
ÉÄêÄçñàü
JAMSTVO
ì‰˙Ú Â ÔˉÛÊÂÌ ÓÚ
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ ͇Ú‡, ÍÓflÚÓ ÇË ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÂÁÔ·ÚÌË ÒÂ‚ËÁÌË ÛÒÎÛ„Ë ÔÂÁ
„‡‡ÌˆËÓÌÌËfl ÒÓÍ.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
8
SRB
SL
EN
POGLAVLJE 2
2. POGLAVJE
CHAPTER 2
GARANCIJA
GARANCIJA
GUARANTEE
Prilikom kupovine uredjaja
prodavac Vam mora izdati
ispunjeni i overeni garantni
list.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Na poledjini garantnog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰çeni da
popravljaju Candy uredjaje.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
9
BG
HR
ëíêÄçàñÄ 3
POGLAVLJE 3
àçëíêìäñàà áÄ
ÅÖáéèÄëçéëí
SIGURNOSNE MJERE
ÇÄÜçé:
èêà ÇëüäÄ éèÖêÄñàü
èé èéóàëíÇÄçÖíé àãà
èéÑÑêöÜäÄíÄ çÄ
èÖêÄãçüíÄ:
● àÁÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡
● ÇÒ˘ÍË ÛÂ‰Ë Ì‡ CANDY Á‡
Á‡ÁÂÏÂÌË.
íÓÁË Û‰ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl –
ÑËÂÍÚË‚‡ 73/23/ÖÖë Ë 89/336/ÖÖë
Ë Á‡ÏÂÌÂÌË Ò 2006/95/Öë Ë
2004/108/Öë Ë ÔÓÒΉ‚‡ÎËÚÂ
ËÁÏÂÌÂÌËfl.
● ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ Û‰‡ Ò ‚·ÊÌË
ËÎË ÏÓÍË ˙ˆÂ ËÎË Í‡Í‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ
Ò ·ÓÒË Í‡Í‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÒ‚ÂÌ Ò
ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÌËχÌËÂ,
Û‰˙ÎÊËÚÂÎË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ ·‡Ìfl.
ÇçàåÄçàÖ:
èé ÇêÖåÖ çÄ èêÄçÖíé
íÖåèÖêÄíìêÄíÄ çÄ
ÇéÑÄíÄ åéÜÖ ÑÄ
ÑéëíàÉçÖ 90°ë.
● èÂ‰Ë ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ β͇, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â Ì  ÓÒڇ̇· ‚Ó‰‡ ‚
·‡‡·‡Ì‡.
10
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
SL
SRB
EN
POGLAVLJE 3
3. POGLAVJE
CHAPTER 3
VARNOSTNI
PREDPISI
SAFETY MEASURES
SIGURNOSNE MERE
VAÎNO!
PRE POâETKA âI·åENJA
ILI ODRÎAVANJA
MA·INE OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE SLEDEåIH
SIGURNOSNIH MERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
● Zatvorite slavinu za dovod
vode.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za uzemljenje.
Proverite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
pre prikljuãenja ma‰ine
pravilno uãini struãna osoba.
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Turn off the water inlet tap.
● Zaprite pipo za dotok
● All Candy appliances are
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Ne dirajte uredjaj ako
● Z vlaÏnimi rokami ali
● Posvetite krajnju paÏnju
ma‰ini ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupatilu ili
drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gde god je moguçe,
izbegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TOKOM PRANJA VODA
U MA·INI MOÎE SE
ZAGREJATI I DO 90°C.
● Pre otvaranja vrata ma‰ine
proverite da u bubnju nema
vode.
● Remove the plug
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
Uredjaj je izradjen
prema standardima br.
89/336/EEC, 73/23/EEC koje
zamenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i
kasnije dopune
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
BG
HR
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÓË ËÎË
˘ÂÔÒÂÎË, ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ
Û‰‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ Û‰˙Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ÓÚ
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË Îˈ‡ ·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● ç ‰˙Ô‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ,
Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ˘ÂÔÒ·.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Û‰‡ ̇
‡ÚÏÓÒÙÂÌË ‚ÎËflÌËfl – ‰˙ʉ,
ÒÎ˙ÌˆÂ Ë Ú.Ì.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● èË ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ÌËÍÓ„‡ ÌÂ
‚‰Ë„‡ÈÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Á‡
ÍÓχ̉ÌËÚ ·ÛÚÓÌË ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú.
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● èÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÌËÍÓ„‡
Ì ÔÓ‰ÔË‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ̇ β͇.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
LJÊÌÓ
Ç ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Â
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ‚˙ıÛ ÔÓÍËÚ ÔÓ‰
(ÏÓÍÂÚ, ÍËÎËÏ) Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
ÒË„ÛÌË, ˜Â ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË
‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ Û‰‡ Ì ҇
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● ì‰˙Ú ‰‡ Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÓÚ ‰‚‡Ï‡
‰Û¯Ë, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡, ËÁÍβ˜ÂÚ „Ó,
Á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë Ì ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ „Ó ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
ᇠ‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÂÏÓÌÚ Ò ӷ˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ̇ CANDY,
͇ÚÓ ÔÓËÒ͇Ú ÔÓ‰Ïfl̇ Ò
ÓË„Ë̇ÎÌË ˜‡ÒÚË.
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÒÂËÓÁÌË
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Û‰‡.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl ͇·ÂÎ) ·˙‰Â ÔÓ‚‰ÂÌ,
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÌÂÌ Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ Í‡·ÂÎ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ ÒÂ‚ËÁ.
12
SRB
● Ne prikljuãujte ma‰inu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa
ili produÏnih kablova. Gde
god je moguçe, izbegavajte
takvo spajanje.
● Ne dopustite deci ili drugim
neodgovornim osobama da
koriste uredjaj bez nadzora.
● Ne izvlaãite utikaã iz
utiãnice tako ‰to vuãete
prikljuãni kabal ili sam uredjaj.
● Elektriãni uredjaji ne smeju
biti izloÏeni atmosferskim
uticajima kao ‰to su npr. ki‰a,
sunce itd.
● Pazite da kod preme‰tanja
ili prevoÏenja, ma‰inu ne
diÏete drÏeçi je za upravljaãke
tastere (dugmad), odnosno
za posudu sredstva za pranje.
● Tokom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte ma‰inu na
prednju stranu gde su vrata.
VaÏno!
Ako ma‰inu postavite na pod
prekriven itisonom ili tepihom,
paÏljivo proverite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provetravanje koji se nalaze
na donjoj strani.
● Ma‰inu uvek moraju podiçi
dve osobe kao ‰to je
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada, odmah je
iskljuãite iz elektriãne mreÏe,
izvucite utikaã iz zidne
utiãnice i zatvorite dovod
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰çenih Candy
servisera radi popravke. Ako
je potrebno zameniti neki
deo, uvek zahtevajte
ugradnju originalnih Candy
rezervnih delova.
Nepo‰tovanje ovih uputstava
moÏe uticati na siguran i
pravilan rad ma‰ine.
● Ako se glavni elektriãni
kabal o‰teti, mora se zameniti
posebnim kablom koji moÏete
nabaviti u ovla‰çenom
servisnom centru.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
BG
ëíêÄçàñÄ 4
HR
POGLAVLJE 4
85
cm
60 cm
52 cm
íÖïçàóÖëäà ÑÄççà
TEHNIâKI PODACI
åÄäëàåÄãÖç äÄèÄñàíÖí
(ëìïé èêÄçÖ)
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
kg
PRIKLJUâNA SNAGA
W
1500
SNAGA OSIGURAâA
A
10
åéôçéëí
Åìòéç
ëäéêéëí çÄ ÇöêíÖçÖ
(éÅ/åàç.)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
6
7
ÇàÜíÖ íÄÅÖãäÄíÄ ë íÖïçàóÖëäàíÖ
ïÄêÄäíÖêàëíàäà
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
POGLEDATI PLOâICU (NALEPNICU) S TEHNIâKIM
GL.TABLICO S PODATKI
SEE RATING PLATE
14
8
çÄãüÉÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
ÇéãíÄÜ
NAPON
V
220-240
SRB
POGLAVLJE 4
TEHNIâKI PODACI
SL
4. POGLAVJE
TEHNIâNI PODATKI
MAKSIMALNA KOLIâINA SUVOG NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
VE·A ZA JEDNO PUNJENJE
EN
CHAPTER 4
TECHNICAL DATA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
PRIKLjUâNA SNAGA
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
POWER INPUT
SNAGA OSIGURAâA
MOâ VAROVALKE
POWER CURRENT FUSE
AMP
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
SPIN
r.p.m.
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
WATER PRESSURE
NAPON
NAPETOST
SUPPLY VOLTAGE
15
BG
ëíêÄçàñÄ 5
POGLAVLJE 5
åéçíÄÜ
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
èÂÏÂÒÚÂÚ Û‰‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó
ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ·ÂÁ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
éÚÂÊÂÚ „˂̇ڇ ÍÓflÚÓ
ÔËÍÂÔ‚‡ χÍÛ˜‡.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
ê‡Á‚ËÈÚ 2 ËÎË 4 ÒÚ‡Ì˘ÌË ·ÓÎÚ‡
(Ä) Ë ˜ÂÚËËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎfl (Ç).
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
á‡Ú‚ÓÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó 2 ËÎË 4 ÓÚ‚Ó‡
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇԇڇ
(Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡Â‰ÌÓ
Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl).
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
ÇçàåÄçàÖ:
çÖ ÑÄÇÄâíÖ çÄ ÑÖñÄ
ÖãÖåÖçíàíÖ éí
éèÄäéÇäÄíÄ, èéêÄÑà
èéíÖçñàÄãçÄ
éèÄëçéëí.
16
HR
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
SRB
POGLAVLJE 5
SL
EN
5. POGLAVJE
CHAPTER 5
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâENJE VE·
MA·INE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
SETTING UP
INSTALLATION
Ma‰inu bez ambalaÏe
postavite blizu mesta gde
çe stalno stajati.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
PaÏljivo presecite sigurnosnu
traku s kojom je privezan
elektriãni kabal i odvodna
cev.
Odvrnite 4 ‰rafa (A); i
uklonite 4 podlo‰ke (B).
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Otvore zatvorite s priloÏenim
ãepovima koje çete pronaçi
u kesici sa uputstvom za
upotrebu.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
UPOZORENJE:
DELOVI AMBALAÎE NE
SMEJU DOåI NA
DOHVAT DECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
AMBALAÎU ODLOÎITE
PREMA SIGURNOSNIM
PROPISIMA O ZA·TITI
OKOLINE.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
BG
HR
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÎËÒÚ‡ ÓÚ ÔÓÂÒÚ
χÚÂˇΠ(Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ÔÓÂχÌÂ
̇ ‚·„‡Ú‡) ̇ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ò
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚Ë Ï‡ÍÛ˜Ë (ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓ‚ÚÓ̇ ÒÚ‡Ë
χÍÛ˜Ë).
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
ÇçàåÄçàÖ:
çÖ éíÇÄêüâíÖ äêÄçÄ Ç
íéáà åéåÖçí.
èË·ÎËÊÂÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰Ó ÒÚÂ̇ڇ,
͇ÚÓ ‚ÌËχ‚‡Ú ‰‡ Ì Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú
˜ÛÔÍË ËÎË ÔËÚËÒ͇ÌËfl ̇ χÍÛ˜‡.
ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
‚Ó‰‡.
àÎË ÔÓ-‰Ó· ҂˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Ò
ÔÓÒÚÓflÌÂÌ Óڂ‰ÂÌ Í‡Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ Â Ò
ÔÓ-¯ËÓÍ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ ÚÓÁË Ì‡
χÍÛ˜‡ Ë Â Ì‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ Ì ÔÓ-χÎÍÓ
ÓÚ 50ÒÏ. Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í˂͇ڇ ÍÓflÚÓ Â
Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
Type 1
Type 2
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
SRB
SL
EN
Priãvrstite ploãu od
talasastog materijala na
dno ma‰ine kako je
prikazano na slici.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Cev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Connect the fill hose
to the tap.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smestite ma‰inu
neposredno do zida.
Obratite paÏnju da pri
tome dovodno i odvodno
crevo nije savijeno ili
pritisnuto. Odvodno crevo
zatim obesite preko ruba
kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promera od
odvodnog creva, a morate
ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog creva.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
max 100 cm
Za spajanje ma‰ina na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru creva.
Stara creva nemojte
ponovo koristiti.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
BG
HR
çË‚ÂÎË‡ÈÚ χ¯Ë̇ڇ Ò Ô‰ÌËÚÂ
Í‡˜ÂÚ‡.
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
a) ᇂ˙ÚÂÚ „‡È͇ڇ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ Á‡ ‰‡
ÓÚ·ÎÓÍË‡Ú ‚ËÌÚ‡ ̇ Í‡˜ÂÚÓ.
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
b) ᇂ˙ÚÂÚ Í‡˜ÂÚÓ ‰Ó͇ÚÓ ÒÎÂÁÂ
ÔÓ-̇‰ÓÎÛ ËÎË Ò ͇˜Ë ÔÓ-̇„ÓÂ
‰Ó͇ÚÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Á‡Òڇ̠ڂ˙‰Ó
̇ ÔÓ‰‡.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
c) ÅÎÓÍË‡ÈÚ Í‡˜ÂÚÓ Í‡ÚÓ
Á‡‚˙ÚËÚ „‡È͇ڇ ‚ ÔÓÒÓ͇,
Ó·‡Ú̇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇
‰Ó͇ÚÓ ÔËÎÂÔÌ ‰Ó ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚÂ̇
̇ χ¯Ë̇ڇ.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ·ÛÚÓÌ˙Ú Â ‚ ÔÓÁˈËfl
◊OFF“ Ë ‚‡Ú‡Ú‡  Á‡Ú‚ÓÂ̇.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
ÇÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‰‡ Ò ÒÏÂÌË
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÊˈËÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò
ÒΉÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â/ÍÓ‰Ó‚Â:
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
ëàç
– çìãÄ (N)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
äÄîüÇ
– îÄáÄ (L)
SMEDJE
- FAZA (L)
Üöãíé-áÖãÖç – áÖåü (
)
ëΉ ÏÓÌڇʇ, ÔÓÁˈËÓÌË‡ÈÚÂ
Û‰‡ ڇ͇, ˜Â ˘ÂÔÒ· ‰‡  ÎÂÒÌÓ
‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
20
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
A
B
C
SL
SRB
EN
Koristite prednje okretljive
noÏice da poravnate ma‰inu .
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Okrenite maticu u smeru
kretanja kazaljki na satu da
otpustite podesivi ‰raf noÏice.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) NoÏicu okretanjem spu‰tate
ili diÏete dok ãvrsto ne stoji na
podu.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, noÏicu
ponovno priãvrstite tako da
maticu priteÏete u smeru
suprotnom kretanju kazaljki na
satu dok sasvim ne prilegne na
dno ma‰ine.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Proverite da li su svi tasteri na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da li su vrata ma‰ine
zatvorena.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Insert the plug.
UPOZORENJE:
Ako je potrebno da zamenite
elektriãni kabl, Ïice spojite
prema dole navedenim
bojama/oznakama:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
MODRA
- NULA (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
RJAVA
- FAZA (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
PLAVA
-NEUTRALNA
(NULA N)
BRAON
-FAZA (L)
ÎUTO/ZELENA: UZEMLJENJE (
Nakon name‰tanja, ma‰ina
mora biti sme‰tena tako da je
utikaã uvek dostupan.
)
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
)
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
HR
BG
ëíêÄçàñÄ 6
POGLAVLJE 6
CBF
H
G MD
N
P
ME
A
äéçíêéãçà Åìíéçà
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Ñ˙Ê͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
Ruãica vrata
A
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Svjetlo pokrenutog programa
B
ÅÛÚÓÌ “ÒÚ‡Ú”
Tipka start/pauza
ÅÛÚÓÌ “Aquaplus”
Tipka Aquaplus
ÅÛÚÓÌ ◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
Tipka za hladno pranje
C
D
E
ÅÛÚÓÌ “ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú”
Tipka za odgodu poãetka
pranja
F
ê„Û·ÚÓ Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
G
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
“Digitalni” ekran
H
à̉Ë͇ÚÓË Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
Svjetlosni pokazatelji tipki
M
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á‡ ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÔÓÁˈËfl
OFF (ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
N
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Ladica sredstava za pranje
P
22
SL
SRB
EN
POGLAVLJE 6
6. POGLAVJE
CHAPTER 6
OPIS KONTROLNE
TABLE
OPIS STIKALNE PLO·âE
CONTROLS
Ruãica vrata
Roãaj vrat
Door handle
Svetlosni indikator
programa start
Luãka start
Programme start light
Dugme START/PAUZA
Tipka Start
Start button
Dugme AQUAPLUS
Tipka za Allergie
Aquaplus button
Dugme za hladno pranje
Tipka za pranje s hladno vodo
Cold wash button
Dugme za odlaganje
poãetka pranja
Tipka za zamik vklopa
Start Delay button
Dugme za izbor brzine
centrifuge
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Spin Speed button
Digitalni display
Digitalni prikazovalnik
Digital Display
Svetlosni indikator dugmadi
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Buttons indicator light
Dugme programatora sa
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Fioka sredstava za pranje
Predalãek za pralna sredstva
Detergent drawer
23
BG
HR
éèàëÄçàÖ çÄ
äéçíêéãçàíÖ Åìíéçà
OPIS KONTROLA
ÑêöÜäÄ áÄ éíÇÄêüçÖ çÄ
ÇêÄíÄíÄ
RUâICA VRATA
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ‡ ̇ÏË‡˘ Ò ÓÚ
‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
ÇÄÜçé:
ëèÖñàÄãÖç åÖïÄçàáöå
ÇöáèêÖèüíëíÇÄ
éíÇÄêüçÖíé çÄ
ÇêÄíÄíÄ ÇÖÑçÄÉÄ ëãÖÑ
äêÄü çÄ èêÄçÖíé. ëãÖÑ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
íêüÅÇÄ ÑÄ àáóÄäÄíÖ 2
åàçìíà èêÖÑà ÑÄ
åéÜÖíÖ ÑÄ éíÇéêàíÖ
ÇêÄíÄíÄ.
àçÑàäÄíéê áÄ çÄóÄãé çÄ
èêéÉêÄåÄíÄ
à̉Ë͇ÚÓ‡ ˘Â Ò‚ÂÚÌ ÔË
̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓÌ START.
24
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
A
2 min.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
SVJETLO POKRENUTOG
PROGRAMA
Ovo svjetlo çe se ukljuãiti kada
pritisnete tipku START.
B
SL
SRB
EN
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
DESCRIPTION OF
CONTROL
RUâICA VRATA
ROâAJ VRAT
DOOR HANDLE
Da otvorite vrata pritisnite
kapak na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
OPIS KONTROLA
VAÎNO:
MA·INA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPREâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE
ZAVR·I SAâEKAPJTE
JO· OKO 2 MINUTA PRE
NEGO ·TO OTVORITE VRATA
SVETLOSNI INDIKATOR
PROGRAMA START
Upali se kada pritisnete
dugme START.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
LUâKA START
PROGRAMME START LIGHT
Osvetli se, ko pritisnete na
tipko START.
This lights up when the START
button has been pressed.
25
BG
Åìíéç ëíÄêí
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
ÇçàåÄçàÖ:
äéÉÄíé çÄíàëçÖíÖ
ÅìíéçÄ áÄ èìëäÄçÖ
START èÖêÄãçÄíÄ
åÄòàçÄ çÖ áÄèéóÇÄ ÑÄ
àáèöãçüÇÄ ñàäöãÄ
ÇÖÑçÄÉÄ, Ä ëöë
áÄÅÄÇüçÖ ëãÖÑ çüäéãäé
ëÖäìçÑà.
èÓÏfl̇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒΉ ͇ÚÓ
 Á‡ÔӘ̇ΠˆËÍ˙· (Ô‡ÛÁ‡)
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ò ÒÔ ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ˆËÍ˙· Á‡ Ô‡Ì ͇ÚÓ Á‡‰˙ÊËÚÂ
̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
ÓÍÓÎÓ ‰‚ ÒÂÍÛ̉Ë. äÓ„‡ÚÓ
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Ô‡ÛÁ‡ ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚ Ë̉Ë͇ÚÓË Ì‡
·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË, ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ
ÓÚ ˆËÍ˙· ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ë Á‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÏË„‡Ú.
ë‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ “Ë̉Ë͇ÚÓ
Á‡ ·ÎÓÍË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡” ÓÒÚ‡‚‡ ‰‡
Ò‚ÂÚË ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË. ÇË ˘Â
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡ ‰‚‡
ÒΉ ͇ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ
Á‡„‡ÒÌÂ. ᇠ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡.
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ú˙͇ÌË, ËÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
‰‚ ÏËÌÛÚË, ‰Ó͇ÚÓ Á‡˘ËÚÌËfl
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÓÚÍβ˜Ë ‚‡Ú‡Ú‡.
ÑÓ·‡‚ÂÚ ËÎË ËÁ‚‡‰ÂÚ Ú˙͇ÌËÚÂ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START.
èêÖäöëÇÄçÖ çÄ èêéÉêÄåÄíÄ
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Á‡‚˙ÚÂÚ ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
(“OFF”). ëΉ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡
‡Á΢̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÔÛÒÌÂÚ ‚
‡·ÓÚ‡ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ڇ͇ ͇ÚÓ
 ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-„ÓÂ.
26
HR
TIPKA START
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
C
SRB
TASTER START/PAUZA
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja
VAÎNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TASTER START, MA·INI JE
POTREBNO NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE SA
RADOM.
PROMENA POSTAVKI
PROGRAMA NAKON ·TO SU
PROGRAMI POKRENUTI (PAUSE)
Pritisnite i drÏite dugme
“START/PAUSE” oko 2 sekunde.
Kada je ma‰ina privremeno
zaustavljena treptaçe svetlosni
indikatori "vreme do kraja" i
opcioni tasteri, pokazujuçi da
je ma‰ina pauzirana. Podesite
Ïeljenu opciju i pritisnite
ponovo dugme “START/PAUSE”
za nastavak programa.
Ako tokom pranja Ïelite dodati
ili izvaditi ve‰, saãekajte oko
dva minuta kako bi sigurnosni
uredjaj omoguçio otvaranje
vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite taster START i
ma‰ina çe nastaviti sa radom
od taãke gde je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite
dugme za biranje programa
na poloÏaj “OFF”.
Odaberite drugi program
pranja. Ponovno postavite
dugme za biranje programa
na poloÏaj “OFF”.
SL
TIPKA START
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
in pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk
za opcije in indikatorja ãasa
do konca programa
opozarja, da je stroj v
naãinu pavze. Opravite
ustrezne nastavitve in
ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
EN
START BUTTON
Press to start the selected
cycle.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
BG
éÔˆËËÚ Í˙Ï ÓÒÌӂ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ô‡Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·Ë‡ÌË
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË ·ÛÚÓ̇
ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡ “START”.
Åìíéç îìçäñàü “AQUAPLUS”
Å·„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ
Sensor activa  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Í‡ÚÓ ÒÂ
̇ÚËÒÌÂ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ ·ÛÚÓ̇
“Aquaplus” ‰‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌË ˆËÍ˙Î Ò˙Ò
ÒÔˆËÙ˘ÌÓ ËÁÔË‡Ì Á‡
ËÁ‰˙ÊÎË‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË ÔÓ ÚËÔ
Ú˙͇ÌË. àÁÔË‡ÌÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂχıÌ ‚Òfl͇Í˙‚ ÓÒÚ‡Ú˙Í ÓÚ
ÔÂËÎÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË Ë
ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ÔÓ„ËÊËÚ Á‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ÍÓʇ ̇
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎfl ÍÓflÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò˙Ò ‚·Í̇ڇ ̇ Ú˙͇ÌËÚÂ.
ÑÓ·‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ÔË Ô‡ÌÂÚÓ Í‡ÍÚÓ
Ë ÛÒËÎÂÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ Ò ÏÂʉËÌÌË
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë ˜ËÒÚÓ Ô‡Ì ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·Í̇ÚÓ. ᇠ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë
ÓÔÚËχÎÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÔË Ô‡ÌÂÚÓ
Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ÔÂÁ
Ú‡ÁË Ù‡Á‡ ̇ ˆËÍ˙· „‡‡ÌÚË‡
‰ÌÓ Ë‰Â‡ÎÌÓ ‡ÁÚ‚‡flÌ ̇
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú. äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ ÔÓ Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ ˜Â ‰‡
Ò ÔÂχıÌ‡Ú ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ÒÎÂ‰Ë ÓÚ
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú ÓÚ ‚·Í̇ڇ ̇
Ú˙͇ÌÚ‡. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ÒÔˆˇÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂ̇ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ë
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÍÓÊË ÔË ÍÓËÚÓ ‰‡ÊÂ
Ë ÏËÌËχÎÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡Ú˙Í
̇ ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌË ËÎË
‡ÎÂ„ËË. ë˙˘Ó ڇ͇ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Á‡
ËÁÔË‡Ì ̇ ‰ÂÚÒÍË ‰ÂıË, Ë Á‡
‰ÂÎË͇ÚÌÓ Ô‡Ì ‚ Ú‡È-Ó·˘Ëfl
ÒÎÛ˜‡È ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ËÁÔË‡Ì ̇
Ú˙͇ÌË ÚËÔ „˙·‡ ˜ËËÚÓ ‚·Í̇ ËχÚ
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂËÎÌËfl
ÔÂÔ‡‡Ú. ᇠ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË Ì‡È‰Ó·ÓÚÓ ËÁÔË‡Ì ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl Â
‚Ë̇„Ë ‡ÍÚ˂̇ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ë
‚˙ÎÌÂÌË Ú˙͇ÌË.
28
HR
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
TIPKA “AQUAPLUS”
Pritiskom na ovu tipku moÏete
aktivirati poseban novi ciklus
pranja za programe pranja
rublja postojanih boja i
mije‰anih tkanina,
zahvaljujuçi novom Sustavu
Senzora.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno veçoj
koliãini vode a zajedno s
novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja
i vi‰ekratnim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobiva se
savr‰eno isprano i oprano
rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta. Ova funkcija
posebno je namijenjena
osobama s osjetljivom koÏom
koje mogu biti osjetljive i na
najmanje ostatke
deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
D
SRB
SL
EN
Opcijske dugmiçe potrbno je
izabrati pre pritiska na dugme
START.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TASTER AQUAPLUS
TIPKA “ALLERGIE”
“AQUAPLUS” BUTTON
Zahvaljujuçi novom Sistemu
Activ Senzora, pritiskom na
ovaj taster aktiviraçe se
poseban novi ciklus pranja za
programe pranja
POSTOJANIH i ME·ANIH
tkanina.
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Zbog posebno paÏljivog
postupanja sa tkaninama ova
opcija idealna je za osobe sa
osetljivom koÏom.
Ve‰ se pere u znatno veçoj
koliãini vode, a zajedno sa
novim kombinovanim
delovanjem okretanja bubnja
i ãe‰çim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobija se
savr‰eno ispran i opran ve‰.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uspe‰no ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tokom postupka ispiranja tako
da su iz ve‰a u potpunosti
uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta.
Ova funkcija posebno je
namenjena osobama sa
osetljivom koÏom koje mogu
biti osetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u ve‰u.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
deãje odeçe, osetljivih
tkanina uop‰te ili odeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvek, kada koristite
programe pranja za osetljive i
vunene tkanine.
29
BG
HR
Åìíéç ◊ëíìÑÖçé èêÄçÖ“
TIPKA HLADNO PRANJE
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ËχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ô‡Ì Ò˙Ò
ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡, ·ÂÁ
ÚÓ‚‡ ‰‡ Ó͇Á‚‡ ‚ÎËflÌË ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (ÌË‚Ó Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ë ‰.).
ᇂÂÒË, χÎÍË ÔÓ‰Ó‚Ë Ì‡ÒÚËÎÍË, ˙˜ÌÓ
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁÔ‡ÌË ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ú‡ÁË ÌÓ‚‡
ÙÛÌ͈Ëfl.
Pritiskom na ovu tipku moguçe
je svaki program pretvoriti u
hladno pranje, bez mijenjanja
ostalih karakteristika (razina
vode, vrijeme, ritam pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
izradjene osjetljive tkanine i
odjeçu nepostojanih boja
moÏete sigurno prati
zahvaljujuçi ovoj novoj
moguçnosti.
Åìíéç ◊éíãéÜÖç ëíÄêí“
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
Á‡·‡‚fl ÒÚ‡Ú‡ Á‡ ÔÛÒ͇Ì ‚ ‡·ÓÚ‡
̇ ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ Ò ‰Ó 24 ˜‡Ò‡.
àÁÔ˙ÎÌÂÚ ÒΉ̇ڇ Ôӈ‰Û‡:
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ô‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú Â‰ËÌ Ô˙Ú Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ (Ë̉Ë͇ÚÓ‡ h00 ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl). ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú Ò Â‰ËÌ ˜‡Ò
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡ h01 ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl). èË ‚ÒflÍÓ ÒΉ‚‡˘Ó
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Û‚Â΢‡‚‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú Ò 1 ˜‡Ò. äÓ„‡ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚Ë h24 Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒÚ‡ÚË‡Ú ÓÚ̇˜‡ÎÓ.
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË Ê·ÌÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START/PAUSE Á‡
‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡).
凯Ë̇ڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÚ‡ÚË‡
ÓÚ·Ófl‚‡Ì ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÒÚ‡ÚË‡ ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‡ÌÛÎË‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡ ‚ ÒΉÌËfl ‰:
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë ‡Á‰˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú Á‡ ÓÍÓÎÓ 5 ÒÂÍÛ̉Ë
‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚flÚ
̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START/PAUSE
ËÎË ‰‡ ‡ÌÛÎË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ͇ÚÓ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ‚ ÔÓÁˈËfl
OFF. ëΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
30
Tipka “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i program
pranja pokrenut çe se
automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno odabrani
program ili ga poni‰titi tako da
gumb za odabir programa
postavite na poloÏaj OFF.
Nakon toga moÏete odabrati
neki drugi program pranja.
E
F
SRB
TASTER HLADNO PRANJE
Pritiskom na ovaj taster
moguçe je svaki
program pretvoriti u hladno
pranje, bez menjanja ostalih
karakteristika (nivoa vode,
vreme, ritam pranja, itd...).
Zavese, manje tepihe, ruãno
izradjene osetljive tkanine,
odeçu nepostojanih boja ili
manje zaprljan ves moÏete
sigurno prati zahvaljujuçi ovoj
moguçnosti.
TASTER ZA ODLAGANJE
POâETKA PRANJA
Ovaj taster omoguçuje da
predprogramirate odlaganje
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odloÏite poãetak pranja,
postupite kako sledi:
Podesite Ïeljeni program
pranja. Pritisnite taster za
odlaganje poãetka pranja,
jednom da je aktivirate (na
ekranu çe se prika-zati
oznaka h00) i zatim ponovno
pritisnite taster da vreme
odlaganja podesite na 1 sat
(na ekranu ce se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na taster vreme odlaganja
poveçaçe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te taãke
ponovnim pritiskom na taster
vreme odlaganja çe se vratiti
na poloÏaj nula. Potvrdite
pode‰avanje pritiskom na
taster “START/PAUSE” (svetla
na ekranu poãeçe da
trepçu). Zapoãeçe
odbrojavanje vremena i kada
zavr‰i program pranja
pokrenuçe se automatski.
Da poni‰tite pode‰eno
odlaganje poãetka pranja,
postupite kako sledi:
Pritisnite i drIite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa. Od te
taãke pritiskom na taster
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da dugme za
odabir programa
postavite na poloIaj “OFF”.
Nakon toga moÏete odabrati
neki drugi program pranja.
SL
EN
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete tudi
zavese, manj‰e preproge,
obãutljive sintetiãne tkanine
in perilo neobstojnih barv.
COLD WASH BUTTON
TIPKA ZAMIK VKLOPA
“DELAY START” BUTTON
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za najveã
24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da jo
aktivirate (na prikazovalniku
se prikaÏe vrednost h00), nato
pa znova pritisnite na isto
tipko, da nastavite 1-urni
zamik (na prikazovalniku se
prikaÏe vrednost h01). Ob
vsakem pritisku na tipko se
vrednost poveãa za 1 uro. Ko
je na prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza) – luãka v
prikazovalniku zaãne utripati.
Zaãne se od‰tevanje
nastavljenega ãasa; ko ta
poteãe, zaãne stroj
samodejno izvajati program.
âe Ïelite preklicati nastavljeni
ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom na
tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display
will show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
31
BG
Åìíéç “ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
î‡Á‡Ú‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ Â
ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇ ‰ÌÓ
‰Ó·Ó ÒÛ¯ÂÌÂ Ë ‚‡¯Ëfl ÏÓ‰ÂÎ
ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò
„ÓÎflχ „˙‚͇‚ÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl
Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‚Ò˘ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl.
ç‡ÚËÒ͇ÈÍË ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ̇χÎËÚ χÍÒËχÎ̇ڇ
‚˙ÁÏÓÊ̇ ÒÍÓÓÒÚ Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ‰Ó ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‰‡ ̇ÚËÒ͇Ú ·ÛÚÓ̇ ‰Ó͇ÚÓ
‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡
ÒÍÓÓÒÚ.
ᇠ‰‡ Ò Ô‰ԇÁflÚ Ú˙͇ÌËÚ Ì Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ۂÂ΢Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇‰ Ú‡ÁË ÍÓflÚÓ ÒÂ
ËÁ‚‰ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇
ËÁ·Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚Ë̇„Ë ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌfl
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ·ÂÁ
‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò ÒÔË‡
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Ô‡ÛÁ‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
íÄáà åÄòàçÄ Ö
ëçÄÅÑÖçÄ ëöë
ëèÖñàÄãçé ìëíêéâëíÇé,
äéÖíé èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé çÄ
èêÄçÖíé Ääé íé çÖ Ö
ÅÄãÄçëàêÄçé. íéÇÄ
çÄåÄãüÇÄ òìåÄ à
ÇàÅêÄñààíÖ à
ìÑöãÜÄÇÄ ÜàÇéíÄ çÄ
ÇÄòÄíÄ åÄòàçÄ.
32
HR
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete
ciklus centrifugiranja
dovoljno je da pritisnete
tipku sve dok ne postignete
Ïeljenu brzinu. Kako nebi
o‰tetili tkanine, brzinu
centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM UREDJAJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
G
SRB
DUGME ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz
rublja ukloni ‰to je vi‰e
moguçe vode bez
o‰teçenja tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se
podesiti tako da odgovara
va‰im potrebama.
Pritiskom na ovo dugme,
moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge, a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i iskljuãiti.
Da ponovo pokrenete ciklus
centrifugiranja
dovoljno je da pritisnete
dugme sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako ne bi o‰tetili tkanine
brzinu centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programum
pranja.
Brzinu centrifuge moguçe je
promeniti u svakom trenutku i
to bez privremenog
zaustavljanja ma‰ine (pauza).
NAPOMENA:
OVAJ MODEL MA·INE ZA
PRANJE VE·A JE
OPREMLJEN SA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM UREDJAJEM
KOJI SPREâAVA
NEURAVNOTEÎENOST VE·A
ZA VREME
CENTRIFUGIRANJA.
TO SMANJUJE RADNU BUKU
I VIBRACIJE TE POVEåAVA
RADNI VEK MA·INE ZA VE·.
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne da
bi ga pri tem po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam. Z
nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi izkljuãite.
âe Ïelite ponovno aktivirati
fazo centrifugiranja, preprosto
pritisnete na tipko, dokler ni
nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE PERILO
V BOBNU NI URAVNOTEÎENO.
S TEM JE ZMANJ·ANA
GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
BG
HR
ÑàÉàíÄãÖç ÑàëèãÖâ
à̉Ë͇ÚÓËÚ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÇË ‰‡‚‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‰‡
ÔÓÒΉfl‚‡Ú ÚÂÍÛ˘Ëfl ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡
χ¯Ë̇ڇ.
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
1) ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡, χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
„ÛÎË‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡. èË
‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇,
̇χÎfl‚‡Ú 100 Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
åËÌËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÍÓflÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ  400 Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
1) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
2) à̉Ë͇ÚÓ éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú
à̉Ë͇ÚÓ‡ Ò‚ÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
2) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
3) à̉Ë͇ÚÓ˙Ú "á‡Íβ˜Â̇ ‚‡Ú‡"
Ò‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ̇Ô˙ÎÌÓ
Á‡Ú‚ÓÂ̇ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â
ÇäãûóÖçé.
äÓ„‡ÚÓ Â Ì‡ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ ëíÄêí ̇
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ÔË Á‡Ú‚ÓÂ̇
‚‡Ú‡, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â ÏË„‡
ËÏÔÛÎÒÌÓ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡
Ò‚ÂÚË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì  Á‡Ú‚ÓÂ̇
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡
ÔÂÒ‚ÂÚ‚‡.
ëÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ô‰ԇÁ‚‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ
ÓÚ‚‡flÌ ‚‰̇„‡ ÒΉ Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·.
àÁ˜‡Í‚‡ Ò 2 ÏËÌÛÚË ÒΉ
Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇ ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ
‰Ó͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ á‡Íβ˜Â̇
‚‡Ú‡Ú‡ Û„‡Ò‚‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË
‚‡Ú‡Ú‡ Ç Í‡fl ̇ ˆËÍ˙· ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ OFF ÓÚ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ̇
ÔÓ„‡ÏË.
3) SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni
pokazatelj çe neprekidno
treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje
vrata odmah po zavr‰etku
ciklusa pranja. Nakon ‰to
zavr‰i ciklus pranja priãekajte
oko 2 minute prije nego
otvorite vrata perilice,
takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
34
Nakon zavr‰etka ciklusa
pranja gumb programatora
okrenite na poloÏaj OFF.
H
4
3
2
1
SRB
SL
EN
“DIGITALNI DISPLAY”
Sistem indikatora displeja
omoguçuje da konstantno
moÏete da budete informisani
oko statusa ma‰ine:
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
“DIGITAL” DISPLAY
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
1) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to odaberete neki
program pranja na ekranu çe
biti prikazana najveça
dozvoljena brzina centrifuge
za taj program. Brzinu
centrifuge moÏete smanjiti
pomoçu dugmeta za
pode‰avanje brzine
centrifuge, svaki put kada
pritisnete dugme brzina
centrifuge çe se smanjiti za
100 o/min. Najmanja brzina
centrifuge je 400 o/min a
centrifugu moÏete i potpuno
iskljuãiti jo‰ jednim pritiskom na
dugme.
1) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
najvi‰ja dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to
hitrost zniÏate; ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
zmanj‰a za 100 vrt./min.
NajniÏja moÏna hitrost
centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
2) SVETLOSNA INDIKACIONA
LAMPICA ODLOÎENOG
STARTA
Ako je pode‰en odloÏeni start,
lampica çe treptati.
2) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
2) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
3) INDIKATOR ZATVORENIH
VRATA
Nakon ‰to pritisnete dugme
START/PAUSE svetlosni
indikator “Indikator zatvorenih
vrata” çe prvo da treperi a
nakon toga çe biti stalno
ukljuãen sve do kraja
programa pranja. 2 minute
nakon zavr‰etka programa
pranja svetlosni indikator çe
se iskljuãiti i tek tada moÏete
otvoriti vrata. Ako vrata nisu
zatvorena indikator çe
nastaviti da treperi.
3) LUâKA 'ZAKLENJENA
VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
3) DOOR LOCKED
INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
1) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
35
BG
HR
4) èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡, ̇
‰ËÒÔÎÂfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ÍÓflÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁ·‡ÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË.
ëΉ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÇË ˘Â ·˙‰Â ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
ì‰˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Í‡ÎÍÛÎË‡
Í‡ÈÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ‰ÌÓ
Òڇ̉‡ÚÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ. èÓ ‚ÂÏÂ
̇ ˆËÍ˙·  ‚˙ÁÏÓÊ̇ ÔÓÏfl̇ ̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ô‡ÌÂÚÓ.
4) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to je odabran program
pranja na ekranu çe se
automatski prikazati trajanje
ciklusa, koje moÏe varirati,
zavisno o odabranim opcijama.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
36
Uredjaj izraãunava vrijeme
rada odabranog programa
na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom
ciklusa pranja, uredjaj çe
korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
H
4
3
2
1
SRB
4) INDIKATOR TRAJANJA
PROGRAMA
Nakon ‰to odaberete neki
program pranja na ekranu çe
biti prikazano vremensko
trajanje programa koje se
moÏe razlikovati, zavisno od
drugih odabranih opcija
pranja. Nakon ‰to se program
pranja pokrene na ekranu çe
biti stalno biti prikazano vreme
do kraja programa.
Aparat izraãunava vreme do
kraja odabranog programa
na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa
aparat çe korigovati vreme
trajanja programa u odnosu
na koliãinu i vrstu ve‰a u
bubnju.
SL
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
trajanje programa, ki se
spreminja glede na izbrane
opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa
na osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas
prilagaja glede na koliãino in
sestavo perila.
EN
4) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
The appliance calculates
the time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
37
BG
HR
ëÇÖíãàççà àçÑàäÄíéêà çÄ
ÅìíéçàíÖ
íÂÁË Ò‚ÂÚÎËÌÌË Ë̉Ë͇ÚÓË Ò‚ÂÚflÚ
ÍÓ„‡ÚÓ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ÒÂ
̇ÚËÒÌÂ. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌflÍÓfl ÓÚ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ÓÔˆËË ÍÓËÚÓ Ì ҇
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡,
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ ˘Â
Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â
ËÁ„‡ÒÌÂ.
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
èêéÉêÄåÄíéê áÄ éèêÖÑÖãüçÖ
èêéÉêÄåàíÖ áÄ èêÄçÖ ë
èéáàñàü OFF (àáäãûóÇÄçÖ)
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
èÖêÄãçÄíÄ åÄòàçÄ ëÖ
ÇäãûóÇÄ Ç êÄÅéíÄ äÄíé ëÖ
àáÅÖêÖ ÖÑçÄ èêéÉêÄåÄ ëöë
ÅìíéçÄ áÄ àáÅéê çÄ
èêéÉêÄåà. íéáà êÖÜàå ëÖ
èéäÄáÇÄ ëöë ëÇÖíãàççàü
àçÑàäÄíéê.
áÄÅÖãÖÜäÄ: áÄ ÑÄ
àáäãûóàíÖ åÄòàçÄíÄ,
èéëíÄÇÖíÖ èêéÉêÄåÄíéêÄ Ç
èéáàñàü OFF.
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
ZA ·TEDNJU ENERGIJE, NA
KRAJU CIKLUSA ILI ZA
VRIJEME MIROVANJA,
RAZINA KONTRASTA DISPLAYA
åE SE SMANJITI
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÔÛÒ͇ÌÂ/Ô‡ÛÁ‡
(START/PAUSE) Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ
ˆËÍ˙·.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
ñËÍ˙· Á‡ Ô‡Ì Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‡Îˆ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‰Ó͇ÚÓ Úfl Ì ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌË. ç‡ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ̇
ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÔflÌÓ Á‡‚˙Ú‡ÈÍË
ÔÓ͇Á‡Îˆ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
“OFF”.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄ ÑÄ áÄÑÄÑÖíÖ
ëãÖÑÇÄôàü ñàäöã, íé
ÅìíéçÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
íêüÅÇÄ ÑÄ ëÖ èéëíÄÇü çÄ
èéãéÜÖçàÖ àáäãûóÖçé
“OFF” èêÖÑà ÑÄ ëÖ àáÅÖêÖ
ëãÖÑÇÄôÄíÄ èêéÉêÄåÄ à
èêéÉêÄåÄíÄ ÑÄ ëÖ èìëçÖ
Ç êÄÅéíÄ.
38
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
M
N
SRB
SL
EN
SVETLOSNI INDIKATOR I
DUGMADI
Svetlosni indikatori oko
opcijskih dugmadi svetle
kada je izabrana
odgovarajuça opcija.
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
DUGME PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
(ISKLJUâENO)
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
KADA JE DUGME SELEKTORA
PROGRAMA UKLJUâENO
NA DISPLEJU åE SE POJAVITI
POSTAVKE IZABRANOG
PROGRAMA. DA BI
SAâUVALA ENERGIJU, NA
KRAJU CIKLUSA ILI KADA
NIJE U REÎIMU RADA, NIVO
KONTRASTA DISPLEJA åE
OPASTI.
NAPOMENA: DA BI
ISKLJUâILI MA·INU,
OKRENITE SELEKTOR
PROGRAMA NA POZICIJU
“OFF”.
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV, SE
PRIKAZOVALNIK OSVETLI IN
PRIKAÎEJO SE NASTAVITVE
ZA IZBRANI PROGRAM. DA
BI PRIHRANILI NA ENERGIJI,
SE PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU ALI TAKRAT, KO
STROJA NE UPORABLJATE,
KONTRAST
PRIKAZOVALNIKA
ZMANJ·A.
OPOMBA: STROJ IZKLOPITE Z
OBRAâANJEM GUMBA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED. FOR ENERGY
SAVING, AT THE END OF THE
CYCLE OR WITH AN
INACTIVITY PERIOD, THE
DISPLAY LEVEL CONTRAST
WILL DECREASE.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR TO
THE “OFF” POSITION.
Ma‰inu ukljuãujete na dugme
START/PAUZA.
U toku trajanja programa
dugme programatora miruje
(ne okreçe se).
Ma‰inu iskljuãujete tako ‰to
okrenete dugme
programatora na OFF.
VAÎNO:
DUGME PROGRAMATORA
MORATE OKRENUTI NA
OFF POSLE ZAVR·ETKA
PRANJA, ODNOSNO AKO
ÎELITE IZABRATI I
UKLJUâITI NOVI
PROGRAM.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
39
BG
ëíêÄçàñÄ 7
íÄÅãàñÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ áÄ èêÄçÖ
éèàëÄçàÖ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
èéáàñàü çÄ
èêéÉêÄåÄíéêÄ
åÄäë.äÄèÄñà
íÖí (äÉ.)*
íÖåè.
°ë
èêÖèÄêÄí
2
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ú˙͇ÌË
è‡ÏÛÍ, ÎÂÌ
ÅÂÎË Ú˙͇ÌË
è‡ÏÛÍ, ÒÏÂÒÂÌË
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
6
7
8
30°
●
●
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
3
3,5
4
50°
●
●
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
3
3,5
4
40°
●
●
êËÁË
3
3,5
4
30°
●
●
2
2
2,5
30°
●
●
Ç˙ÎÌÂÌË ◊凯ËÌÌÓ
Ô‡Ì“
◊è‡Ì ̇ ˙͇“
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Å˙Á‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡/
àÁˆÂʉ‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡
-
-
-
-
àÁÔ·͂‡ÌÂ
-
-
-
-
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
1
1
1,5
30°
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
2
2
2,5
30°
3
3
3
40°
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
ëÏÂÒÂÌË Ë ÒËÌÚÂÚ˘ÌË
Ú˙͇ÌË
ëËÌÚÂÚË͇, ÒÏÂÒÂÌË
Ô‡ÏÛ˜ÌË Ú˙͇ÌË
ëÏÂÒÂÌË Ë ‰ÂÎË͇ÚÌË
ëèÖñàÄãçà
åÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË
ÑÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ú˙͇ÌË
40
1
●
●
●
●
●
●
●
●
åéãü èêéóÖíÖíÖ íÖáà áÄÅÖãÖÜäà
* å‡ÍÒËχÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÒÛıË ‰ÂıË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ· (‚ËÊÚ ڇ·ÂÎ͇ڇ Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË).
** ëíÄçÑÄêíçÄ èêéÉêÄåÄ áÄ èêÄçÖ çÄ èÄåìóçà íöäÄçà Ç ëöéíÇÖíëíÇàÖ ë (EU) No 1015/2010 Ë No
1061/2010.
èÄåìóçà íöäÄçà ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 60°ë
èÄåìóçà íöäÄçà ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 40°ë
íÂÁË ÔÓ„‡ÏË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ Ô‡Ì ̇ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË Ë Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÏË ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ‚Ó‰‡  ÂÎ.ÂÌÂ„Ëfl.
íÂÁË ÔÓ„‡ÏË ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔÓÒÓ˜Â̇ ̇ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ‰ÂıËÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ÎÂÍÓ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡.
ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ÏÓÊ Ò˙˘Ó ‰‡ ·˙‰Â ̇χÎÂ̇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ‰ÂıËÚ ËÎË Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË. àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ë Á‡ Ô˙ÎÌÓ
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡.
äÓ„‡ÚÓ Ò‡ÏÓ ÌflÍÓË ÓÚ Ú˙͇ÌËÚ Ò ÌÛʉ‡flÚ ÓÚ ËÁ·Â΂‡Ì ËÎË ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÔÂÚ̇, ÏÓÊÂÚÂ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÔÂÚ̇.
ëËÔÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÁ·Â΂‡˘ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÓ Ò “2” Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÒÔˆˇÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË Ù‡Á‡ Á‡‚˙¯Ë, Á‡‚˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ‰Ó ÔÓÁˈËfl OFF, ‰Ó·‡‚ÂÚ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
Ú˙͇ÌË Ë ÔÓ‰˙ÎÊÂÚÂ Ò Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡.
41
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
Postojane tkanine
pamuk, lan
bijelo rublje
s predpranjem
pamuk, mije‰ane
postojane boje
postojane boje
MAX. TEÎINA
kg
*
PUNJENJE
DETERDÎENTA
TEMP.
°C
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
nepostojane boje
6
7
8
30°
●
●
Mije‰ane tkanine i
sintetika
postojane boje
3
3,5
4
50°
●
●
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
nepostojane boje
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
osjetljivo rublje
2
2
2,5
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
"ruãno pranje"
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Brzo
centrifugiranje /
samo istjecanje vode
-
-
-
-
ispiranje
-
-
-
-
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
1
1
1,5
30°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
2
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
mije‰ane osjetljiva
sintetika
Posebni
programi
Vrlo osjetljive
tkanine
Ko‰ulje
Postojane tkanine
42
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
** STANDARDNI PROGRAMI ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA PREMA NORMAMA (EU) br.
1015/2010 i br. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 60°C,
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 40°C
Ovi programi pranja pogodni su za pranje uobiãajeno prljavog pamuãnog rublja i
najuãinkovitiji su u smislu zajedniãke potro‰nje elektriãne energije i vode.
Ovi programi pranja razvijeni su da usklade razlike izmedju temperatura pranja koje su
navedene na etiketama odjeçe i stvarne temperature vode.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo
osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje
koje zahtjevaju postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja
moÏe se izvesti u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i
namjestite poseban program “ ” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj
“OFF” (ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s
uobiãajenim pranjem na Ïeljenom programu.
43
SRB
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
DUGMEPROGRAM
A-TORA NA:
MAX. TEÎINA
kg
*
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENT
2
Postojane tkanine
pamuk, lan
belo rublje s
predpranjem
pamuk, me‰ane
postojane boje
postojane boje
Me‰ane tkanine i
sintetika
sintetika (najlon, perlon)
me‰ane pamuãne
me‰ane osetljiva
sintetika
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
nepostojane boje
6
7
8
30°
●
●
postojane boje
3
3,5
4
50°
●
●
nepostojane boje
3
3,5
4
40°
●
●
Ko‰ulje
3
3,5
4
30°
●
●
osetljivo rublje
2
2
2,5
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U MA·INI
"ruãno pranje"
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Brzo centrifugiranje/
samo ispu‰tanje
vode
-
-
-
-
-
-
-
-
Postojane tkanine/
Me‰ane tkanine i
sintetika
1
1
1,5
30°
Postojane tkanine/
Me‰ane tkanine i
sintetika
2
2
2,5
30°
Postojane tkanine
3
3
3
40°
Posebni
programi
Vrlo osetljive tkanine
44
ispiranje
●
●
●
●
●
●
●
●
Molimo da po‰tujete sledeçe:
* Najveçi kapacitet punjenja ma‰ine, zavisi od modela (pogledate ploãicu sa
tehniãkim podacima).
** STANDARDNI PROGRAM ZA PAMUK U SKLADU SA (EU) No 1015/2010 i
No 1061/2010
PROGRAM ZA PAMUK na temperaturi 60°C
PROGRAM ZA PAMUK na temperaturi 40°C
Ovi programi su prikladni za pranje uobiãajeno zaprljano zaprljanog pamuãnog ve‰a i oni su
najefikasniji programi u odnosu na upotrebu energije i vode za pranje pamuãnog ve‰a.
Programi su bili namenski razvijani da budu u skladu sa temperaturom, navedenom na
etiketama na garderobi.
Stvarna temperatura vode moÏe vrlo malo odstupati od deklarisane temperature tog
programa.
Kod svih programa moÏete po potrebi smanjiti brzinu centrifugiranja od
najveçe predvidjene brzine za pojedinaãan program, pri pranju veoma
osetljivih tkanina moÏete iskljuãiti centrifugiranje. To ãinite uz pomoç dugmeta
za smanjenje brzine centrifugiranja.
Ako su na pojedinim delovima fleke koje treba odstraniti uz pomoç teãnog
izbeljivaãa, preporuãujemo, da postupak odradite u ma‰ini pre nego ‰to
napunite ma‰inu ostalim ve‰om.
Odmerite teãni izbeljivaã u posebnu pregradu, sme‰ten u pregradu "2"
(pregrada za deterdÏent za glavno pranje) i izaberite poseban program
ispiranje. Kada je program zavr‰en, okrenite dugme za izbor programa u
iskljuãen poloÏaj, dodajte preostali ve‰ i zatim izaberite odgovarajuçi program
pranja.
45
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
*
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Neobstojne barve
6
7
8
30°
●
●
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
3
3,5
4
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Obãutljive tkanine
2
2
2,5
30°
●
●
Volna (za strojno
pranje)
Roãno pranje
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo/
Samo izãrpavanje
-
-
-
-
Izpiranje
-
-
-
-
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
1
1
1,5
30°
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2
2
2,5
30°
Odporne tkanine
3
3
3
40°
BombaÏ, platno
Belo perilo s
predpranjem
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
Obstojne barve
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive
tkanine
46
Srajce
●
●
●
●
●
●
●
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA BOMBAÎ SKLADNO Z DOLOâILI PREDPISA (EU) ‰t.
1015/2010 in ·t. 1061/2010
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 60° C
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 40° C
Programa sta primerna za pranje obiãajno umazanega bombaÏnega perila in sta najbolj
uãinkovita programa glede na porabo energije in vode za pranje bombaÏnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za prilagajanje priporoãeni temperature za pranje,
navedeni na etiketah na oblaãilih. Dejanska temperature vode se lahko nekoliko razlikuje od
deklarirane temperature za ta program.
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
47
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites with
Prewash
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
CHARGE DETERGENT
2
1
6
7
8
90°
●
●
Fast coloureds
**
6
7
8
60°
●
●
Fast coloureds
**
6
7
8
40°
●
●
Non fast coloureds
6
7
8
30°
●
●
Fast coloureds
3
3,5
4
50°
●
●
Non fast coloureds
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Delicates
2
2
2,5
30°
●
●
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
Hand wash
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Fast spin/
Drain only
-
-
-
-
Rinse
-
-
-
-
Resistant or Mixed
fabrics
1
1
1,5
30°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Shirts
Resistant fabrics
48
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the
wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with
liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF"
position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most
suitable programme.
49
BG
HR
ëíêÄçàñÄ 8
POGLAVLJE 8
àáÅéê çÄ íöäÄçà
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
ᇠ‡Á΢ÌËÚ ÚËÔÓ‚Â Ú˙͇ÌË Ë Á‡
‡Á΢ÌËÚ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
̇ Ô‡ÌÂÚÓ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Ëχ 4
‡Á΢ÌË ÔÓ Ó·ı‚‡Ú ÔÓ„‡ÏË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ: ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ˆËÍ˙·
(ÇËÊ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡
ˆËÍÎË Á‡ Ô‡ÌÂ).
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
stupnjeve prljav‰tine ova perilica
rublja ima 4 razliãite skupine
programa koji su u skladu sa:
ciklusom pranja, temperaturom
pranja i duÏinom ciklusa
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
1. ëíéâóàÇà íöäÄçà
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ·Â¯Â ‡Á‡·ÓÚÂ̇ Á‡
χÍÒËχÎÌÓ ËÁÔË‡ÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
Ò˙Ò ËÌÚÂ‚‡ÎË Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡ ˉ‡ÎÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
èÓÒΉÌÓÚÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ‰‡‚‡ ̇ȉӷÓ ËÁˆÂʉ‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa izmjenjuju
se ciklusi centrifugiranja koji daju
odliãne rezultate i ciklus spiranja.
Zadnje centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje temeljito
ocijedi.
2. ëåÖëÖçà à ëàçíÖíàóçà
íöäÄçà
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁÔË‡ÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
‰‡‚‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚË
·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ËÚ˙χ ̇ ‚˙ÚÂÌ ̇
·‡‡·‡Ì‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡.
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ˘Â
‰Ó‚‰ ‰Ó ÚÓ‚‡ ˜Â Ú˙͇ÌËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ú‡È-χÎÍÓ „˙ÌÍË.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
3. ëèÖñàÄãçà ÑÖãàäÄíçà íöäÄçà
íÓ‚‡  ÌÓ‚ ˆËÍ˙Î Á‡ Ô‡Ì ÍÓÈÚÓ
‰ۂ‡ Ô‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡
Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó
‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Á‡
˜ËÒÚÓ Ï‡¯ËÌÌÓ Ô‡Ì ̇ ‚˙Î̇. ñËÍ˙·
Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡Ì Ò ‰ۂ‡Ú Ë
Á‡‚˙¯‚‡Ú Ò˙Ò „ÓÎflÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡
Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
èêéÉêÄåÄ ÇöãçÄ à êöóçé èêÄçÖ
PROGRAMI VUNA & RUCNO
PRANJE
Ovaj program omoguçuje
kompletan ciklus pranja za
odjevne predmete oznaãene
kao “Machine-Washable”.
Vunene tkanine i rublje
oznaãeno na etiketi sa “Hand
Wash Only”.
Program ima maksimalnu
temperaturu 30°C i zavr‰ava
sa tri ispiranja i laganom
centrifugom.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙ÎÌÂÌË Ú˙͇ÌË, ÓÔ‰ÂÎÂÌË Í‡ÚÓ
"Machine-Washable" Ë Ô‡ÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡ ˙˜ÌÓ Ô‡ÌÂ
"Hand Wash only” Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ Ì‡
Ù‡·˘ÌËÚ ÂÚËÍÂÚË.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 30°C Ë Á‡‚˙¯‚‡ Ò 3
ËÁÔ·͂‡ÌËfl, ‰ÌÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl Ë
·‡‚ÌÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
50
SRB
SL
EN
POGLAVLJE 8
8. POGLAVJE
CHAPTER 8
IZBOR PROGRAMA
PRANJA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELECTION
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite nivoe prljav‰tine, ova
ma‰ina ve‰a ima 4 razliãite
grupe programa koji su u skladu
sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i duÏinom
ciklusa (pogledajte tabelarni
prikaz programa pranja).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo pranje
razliãno umazanega perila, kot
seveda tudi pranje razliãnih vrst
tkanin. Programi pranja se med
seboj razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4 different
programme bands according
to: wash cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle programmes).
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namenjeni su
ostvarivanju najveçe
delotvornosti pranja i ispiranja.
Tokom ovih programa menjaju
se ciklusi centrifugiranja koji
daju odliãne rezultate ispiranja.
Zadnje centrifugiranje posebno
je delotvorno da bi se ve‰
temeljno ocedio.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin intervals,
ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient
removal of water.
2. TKANINE OD ME·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKANA
Glavno pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje
vrednosti zahvaljujuçi rotiranju
bubnja i nivou vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
3. POSEBNO OSETLJIVE TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja
tokom kog se smenjuju pranje i
namakanje, a posebno je
preporuãljiv za vrlo osetljive
tkanine.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in
je predvsem namenjen pranju
zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and soaking
and is particularly
recommended for very delicate
fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water levels
to ensure best results.
PROGRAM ZA VOLNO &
ROâNO PRANJE
Program zagotavlja popolno
pranje perila, izdelanega iz
volnenih tkanin, ki ga je
dovoljeno prati v stroju, ter
perila, ki je namenjeno
roãnemu pranju in oznaãeno z
ustrezno etiketo (“Samo roãno
pranje”). Najvi‰ja temperature
med izvajanjem programa je
30° C, program pa se zakljuãi s
3 izpiranji, zadnje poteka z
dodatkom mehãalca, ter
neÏnim oÏemanjem.
WOOL & HAND WASH
PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “MachineWashable” Wool fabrics and
laundry items specified as “Hand
Wash only” on the fabric label. The
programme has a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses, one for
fabric conditioner, and a slow
spin.
PROGRAM ZA VUNU & I RUâNO
PRANJE
Ovaj program pranja
omoguçuje komplatan ciklus
pranja za vunenu odeçu koja na
etiketi
ima oznaku "perivo u ma‰ini" i
"iskljuãivo za ruãno pranje".
Tokom ovog programa smenjuju
se faze rada i mirovanja pri
temperaturi maksimalno do 30°C
i program zavr‰ava sa tri
ispiranja, a poslednje protiãe sa
dodatkom omek‰ivaãa i
laganom centrifugom.
2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that the
fabrics become less creased.
51
BG
4.ëèÖñàÄãçà èêéÉêÄåà
4. Posebni programi
poseban program
"EcoMix" èêéÉêÄåÄ
í‡ÁË ËÌÓ‚‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÔÂÂÚ ‡Á΢ÌË
ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ë ‚ˉӂ Ú˙͇ÌË Á‡Â‰ÌÓ,
͇ÚÓ Ô‡ÏÛÍ, ÒËÌÂÚË͇ Ë ÒÏÂÒÂÌË
Ú˙͇ÌË, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ Ò‡ÏÓ
20°C ͇ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‚Ë ‰‡‚‡
ÓÚ΢ÌË ÂÁÎÛÚ‡ÚË Ì‡ ËÁÔË‡ÌÂ.
äÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ÔË Ú‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Â
ÓÍÓÎÓ 40% ÔÓ-χÎ͇ ÓÚ
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ÔË Ô‡Ì Ò˙Ò
Òڇ̉‡Ú̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÏÛÍ Ì‡
40°C.
PROGRAM "EcoMix"
Ovaj inovativni program,
omoguçuje vam da zajedno
perete razliãite tkanine i
boje, kao ‰to su pamuk,
sintetika I mije‰ane tkanine
na samo 20°C i omoguçuje
izvanredne rezultate pranja.
Potro‰nja na ovom
programu je oko 40% u
odnosu na program 40°C
pamuãnog pranja.
ñÖçíéêîìÉÄ à àáíéóÇÄçÖ
CENTRIFUGIRANJE I
ISPU·TANJE VODE
Program za centrifugiranje
zavr‰ava na najveçoj brzini
centrifuge, brzina
centrifugiranja moÏe se
smanjiti kori‰tenjem tipke za
brzinu centrifuge ili potpuno
iskljuãiti ako Ïelite samo
istjecanje vode.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
Á‡‚˙¯‚‡ ̇ χÍÒËχÎÌË Ó·ÓÓÚË
̇ ‚˙ÚÂÌÂ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
‰ۈË‡ÌÓ Ò ÓÔˆËÓ̇ÎÌËflÚ ·ÛÚÓÌ
Á‡ ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ é·ÓÓÚËÚ ËÎË
‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡ ‡ÍÓ
ËÒ͇Ú ҇ÏÓ ‰‡ ËÁÚÓ˜ËÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ
χ¯Ë̇ڇ.
52
HR
ëèÖñàÄãçÄ èêéÉêÄåÄ
“àáèãÄäÇÄçÖ”
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ Ò ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl Ò˙Ò ÏÂʉËÌÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì (ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â Ó„‡Ì˘ÂÌÓ ËÎË ËÁÍβ˜ÂÌÓ
͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
·ÛÚÓÌ). íÓÁË ˆËÍ˙Π̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡
ËÁÔ·͂‡Ì ̇ ‚Òfl͇Í˙‚ ÚËÔ
Ú˙͇ÌË, ̇ÔËÏÂ ÒΉ ˆËÍ˙·
Ô‡Ì ̇ ˙͇.
POSEBAN PROGRAM
“ISPIRANJE“
Ovaj program izvodi tri
ispiranja sa
medjucentrifugiranjem (koje
se modje iskljudjiti pritiskom
na odgovarajudju tipku).
Takvo ispiranje moÏe se
koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ Ò˙˘Ó ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ ˆËÍ˙Î Á‡ ËÁ·Â΂‡ÌÂ
(‚ËÊ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Á‡ ˆËÍÎËÚ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ).
Ovaj program moÏe se
takodjer koristiti kao ciklus
bijeljenja (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
SL
SRB
EN
4. POSEBNI PROGRAMI
4. Posebni programi
4. SPECIALS
"EcoMix" PROGRAM
Ovaj inovativni program
vam omoguçuje da perete
razliãite tkanine, kao ‰to su
pamuãne, sintetiãke i
me‰ane, kao i razliãite boje
zajedno na temperaturi od
samo 20°C obezbedjujuçi
izvanredne rezultate pranja.
PROGRAM "EcoMix"
To je novi program, ki
omogoãa skupno pranje
perila razliãnih barv in iz
razliãnih vrst tkanin, na
primer perila iz bombaÏa,
sintetike in iz me‰anice
vlaken. Pranje poteka pri
samo 20°C, rezultati pranja
pa so odliãni.
Poraba pri tem programu je
le pribliÏno 40 % v primerjavi
s porabo pri pranju
bombaÏa pri 40°C.
"EcoMix" PROGRAMME
This innovative programme,
allows you to wash different
fabrics and colours
together, such as cottons,
synthetics and mixed fabrics
at only 20°C and provides
an excellent cleaning
performance.
Consumption on this
program is about 40% of a
conventional 40°C. cottons
wash.
CENTRIFUGIRANJE & SAMO
ISPUSTANJE VODE
Ovaj program zavr‰ava
centrifugu na najveçoj brzini,
‰to se moÏe smanjiti
kori‰çenjem dugmeta za
regulaciju centrifuge ili
potpuno izostaviti ako Ïelite
samo ispu‰tanje vode.
OÎEMANJE & IZâRPAVANJE
VODE
Program za oÏemanje perila
opravi oÏemanje pri najveãji
moÏni hitrosti, ki jo lahko po
Ïelji s pomoãjo opcijske tipke
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja zniÏate ali pa
povsem prekliãete, ãe Ïelite,
da stroj samo izãrpa vodo.
SPIN & DRAIN
PROGRAM "POSEBNO
ISPIRANJE"
Ovaj program zvodi tri
ispiranja i
medjucentrifugiranje (ãija
brzina moÏe biti smanjena ili
potpuno iskljuãena
kori‰çenjem odgovarajuçeg
tastera).
IIZPIRANJE
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Ovaj program se moÏe
takodje koristiti kao i ciklus za
beljenje (pogledajte
tabelarni prikaz programa).
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
Potro‰nja je na ovom
program otprilike 40% one
koju imate na
tradicionalnom pranju
pamuka na temperaturi od
40°C.
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
The spin programme
completes the spin at the
maximum spin speed, this
can be reduced by using
the Spin Speed option
button or excluded if you
want drain only.
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
53
BG
54
HR
14 åàçìíçÄ ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ 30°ë
44 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ô˙ÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÓ
14 ÏËÌÛÚË:
- χÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
ÓÚ 1/ 1.5 Í„ Ô‡ÌÂ
- ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
ÒÏÂÒÂÌË)
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÎfl Á‡·ÂÎÂÊÂÚ ˜Â ÌË ‚Ë
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ
20% ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡
ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú.
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
BRZI 14’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 14
minuta:
- najveça koliãina rublja 1/1,5
kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 20% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
30 åàçìíçÄ ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ 30°ë
30 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ô˙ÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÓ
30 ÏËÌÛÚË:
- χÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
ÓÚ 2 / 2.5 Í„ Ô‡ÌÂ
- ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
ÒÏÂÒÂÌË)
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ “30 ÏËÌÛÚ̇
·˙Á‡” ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÎfl Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
˜Â ÌË ‚Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ 20% ÓÚ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡ ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Î
̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú.
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
BRZI 30’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 30
minuta:
- najveça koliãina rublja 2/2,5 kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 20% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
ÖÜÖÑçÖÇçé 59 åËÌ. – 40°C
í‡ÁË ÒÔˆˇÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰Â̇
ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒË„Ûfl‚‡
‚ËÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÔË‡Ì ͇ÚÓ ‚
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
DNEVNI 59 Min. – 40°C
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡  Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡
Ô‡ÌÂ Ò Ï‡ÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ ‰Ó 3 Í„
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 40 ° C Ë
Á‡‚˙¯‚‡ Ò ‰‚ ËÁÔ·͂‡ÌËfl Ë
‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
.
Program je predvidjen za
maksimalno punjenje od 3 kg sa
temperaturom od 40°C i
zavr‰ava sa 2 ispiranja I
centrifugiranjem.
Ovaj posebni program odrÏava
visoku uãinkovitost kvalitete
pranja dok se znaãajno
smanjuje duÏina pranja.
SRB
SL
14’ MINUTNI BRZI PROGRAM
30°
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje) koji
omoguçuje da se ve‰ opere
za oko 14 minuta:
- maksimalno punjenje do
1/1,5 kg ve‰a;
- manje zaprljan ve‰ (pamuk i
me‰ane tkanine) Na ovom
programu, preporuãujemo
kori‰çenje 20% deterdÏenta
od koliãine prikazane na
ambalaÏi, kako bi spreãili
uzaludno tro‰enje
deterdÏenta.
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 14-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 14 minutah.
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 1/1,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DAILY WASH 30°C – FAST 14’
DNEVNO PRANJE NA 30° C BRZI 30'
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 30-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 30 minutah:
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 2/2,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
DAILY WASH 30°C – FAST 30’
DAILY 59 Min. – 40°C
DNEVNI 59 Min. – 40°C
DAILY 59 Min. – 40°C
Ovaj specijalno dizajnirani
program omoguçuje pranje
visokog kvaliteta uz znaãajno
skraçenje trajanja programa.
Program je namenjen pranju
najvi‰e 3 kg ve‰a na
temperature od 40°C i
zavr‰ava se sa 2 ispiranja i
centrifugom na visokom broju
obrtaja.
Ta namensko zasnovani
program zagotavlja izjemno
uãinkovito pranje v obãutno
kraj‰em ãasu.
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance whilst greatly
reducing the wash time.
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
koji omoguçuje da se ve‰
opere
za oko 30 minuta:
- maksimalno punjenje do
2/2,5 kg ve‰a;
- manje zaprljan ve‰ (pamuk
i me‰ane tkanine) Na ovom
programu, preporuãujemo
kori‰çenje 20% deterdÏenta
od koliãine prikazane na
ambalaÏi, kako bi spreãili
uzaludno tro‰enje
deterdÏenta.
Program je namenjen pranju
do najveã 3 kg perila pri
temperaturi 40°C, zakljuãi
pa se z 2 izpiranji in
oÏemanjem z veliko hitrostjo.
EN
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 14
minutes:
- a maximum load of 1/1,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 30
minutes:
- a maximum load of 2/2,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
The programme is designed
for a maximum load of 3 kg
with a temperature of 40°C
and concludes with 2 rinses
and a high speed spin
sequence.
55
BG
ëíêÄçàñÄ 9
POGLAVLJE 9
äéçíÖâçÖê áÄ
èÖêàãÖç èêÖèÄêÄí
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
Le tiroir à lessive est divisé en 3
petits bacs:
– è˙‚ÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ “1”  Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú Á‡
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÔË‡ÌÂ;
– ÇÚÓÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
 Á‡ ÒÔˆˇÎÌË
͇ÚÓ
‰Ó·‡‚ÍË, ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË Á‡
Ú˙͇ÌË, ‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË, Á‡
ÍÓÎÓÒ‚‡ÌÂ, Ë ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎË Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ
✿
– íÂÚÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ “2”  Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁÔË‡ÌÂ.
ÄÍÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ú˜ÂÌ ÔÂËÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú, ÏÓÎfl ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
ÒÔˆˇÎÌËfl ÂÁÂ‚Ó‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ë
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
͇ÚÓ “2” ‚˙‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡
ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú. íÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡
˜Â Ú˜ÌËfl ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ‚˙‚ ·‡‡·‡Ì‡ ‚˙‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ò˙ÒÚÓflÌË ‚ ˆËÍ˙·
̇ Ô‡ÌÂÚÓ.-ÚÓÁË ÒÔˆˇÎÂÌ
ÂÁÂ‚Ó‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚˙‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ Í‡ÚÓ “2” ‚˙‚
˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡ ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú,
Ò˙˘Ó ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ë Ê·ÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
“ËÁÔ·͂‡Ì” ͇ÚÓ ˆËÍ˙Î Á‡
ËÁ·Â΂‡ÌÂ.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
çüäéà èÖêàãçà èêÖèÄêÄíà
ëÄ íêìÑçà áÄ êÄáêÖÜÑÄçÖ,
Öíé áÄôé çàÖ Çà
èêÖèéêöóÇÄåÖ ÑÄ
àáèéãáÇÄíÖ ëèÖñàÄãçàü
ÑéáÄíéê äéâíé Ö
èéëíÄÇÖç ÇöÇ ÅÄêÄÅÄçÄ
(èêéÑÄÇÄ ëÖ áÄÖÑçé ë
èÖêàãçàíÖ èêÖèÄêÄíà).
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄêÖÜÑÄâíÖ ëÄåé íÖóçà
èêéÑìäíà ÇöÇ Çíéêéíé
éíÑÖãÖçàÖ “ “.
èÖêàãçÄíÄ åÄòàçÄ Ö
èêéÉêÄåàêÄçÄ
ÄÇíéåÄíàóçé ÑÄ ÇáÖåÄ éí
ÑéÅÄÇäàíÖ èé ÇêÖåÖ çÄ
éäéçóÄíÖãçéíé
àáèãÄäÇÄçÖ áÄ ÇëÖäà
ñàäöã çÄ èêÄçÖ.
✿
56
HR
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
SRB
SL
EN
POGLAVLJE 9
9. POGLAVJE
CHAPTER 9
FIOKA SREDSTAVA ZA
PRANJE
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
DETERGENT
DRAWER
Fioka sredstava za pranje
podeljena je na 3
pregrade:
- pregrada obeleÏena sa “1”
namenjena je sredstvima
za predpranje,
- pregrada obeleÏena
✿
sa“ ”namenjena je
posebnim dodacima kao
‰to su: omek‰ivaãi, mirisi,
‰tirak itd;
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- pregrada obeleÏena sa “2”
namenjena je deterdÏentu
za glavno pranje,
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
Ako perete tekuçim
sredstvom, umetnite u
pregradu “2" priloÏenu
posudu kako je prikazano na
slici. To çe omoguçiti da teãni
deterdÏent udje u
bubanj u pravom trenutku
ciklusa pranja.
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
Ova posebna posudica mora
biti umetnuta u pregradu
oznaãenu sa “2" u fioci za
deterdÏent kada Ïelite da
koristite program “RINSE”
(ISPIRANJE) kao i ciklus
BELJENJA.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE
RASTVORLJIVA. AKO
PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA
IH STAVITE U POSEBNU
POSUDU KOJA SE
STAVLJA U BUBANJ
MEDJU VE·.
UPOZORENJE!
PREGRADU OZNAâENU
SA “✿” MOÎETE PUNITI
SAMO TEâNIM
SREDSTVIMA!
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
57
BG
HR
ëíêÄçàñÄ 10
POGLAVLJE 10
áÄ íéáà èêéÑìäí
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
ÇÄÜçé:
äÓ„‡ÚÓ ÔÂÂÚ ÚÂÊÍË Ú˙͇ÌË, ͇ÚÓ
Ó‰Âfl·, ı‡‚ÎËÂÌË Í˙ÔË, Ô˙ÚÂÍË Ë
‰Û„Ë, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ì „Ë
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÚÂ.
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ᇠ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÂÚ ‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË ‚ ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â ÚÓ‚‡  ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ Ì‡
ÂÚËÍÂÚ‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
èÂ‰Ë ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂ
ËÁ·Ó‡ ÒË Û‚ÂÂÚ Ò ˜Â:
- èÓ ‰ÂıËÚ Á‡ Ô‡Ì Ìflχ
ÏÂÚ‡ÎÌË Ô‰ÏÂÚË
(̇ÔËÏÂ ÍÎËÔÒÓ‚Â,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË Ë„ÎË Í·ÏÂË ,
ÏÓÌÂÚË Ë ‰Û„Ë);
- á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚ ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡ ̇
͇Î˙ÙÍËÚ Á‡ ‚˙Á„·‚ÌˈË,
ˆËÔÓ‚ÂÚÂ, Ò‚Ó·Ó‰ÌË
Á‡‚˙Á‚‡˘Ë ÎÂÌÚË Ë ‰˙΄Ë
Ô‡˜ÂÚ‡ ̇ ‰ÂıËÚÂ;
- å‡ıÌÂÚ ÓÚ ÔÂ‰ÂÚ‡Ú‡
ÂÎÂÏÂÌÚËÚ Á‡ Á‡Í‡˜‚‡ÌÂ;
- èÓ˜ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ;
- ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ô„Ή‡
Á‡·ÂÎÂÊËÚ ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË ÔÂÚ̇
ÔÂχıÌÂÚ „Ë Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú ËÎË Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Ô‡ÒÚ‡ Á‡
ËÁÔË‡ÌÂ.
58
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
SRB
POGLAVLJE 10
PRIPREMA VE·A
I SAVETI ZA PRANJE
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Kada u ma‰ini perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odeçu,
preporuãujemo da ne
ukljuãujete centrifugu.
Vunenu odeçu i druge
vunene proizvode perite u
ma‰ini samo ako nose
oznaku "dozvoljeno pranje u
ma‰ini".
UPOZORENJE:
Pre poãetka pranja
razvrstajte ve‰ i svaki
komad paÏljivo
pregledajte, ‰to posebno
vaÏi za dÏepove i
istovremeno proverite
sledeçe:
- da u ve‰u koje Ïelite
oprati nisu ostali
metalni predmeti kao
npr. kopãe, sigurnosne
igle, metalni novac...
itd.,
- zakopãajte dugmad
na posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe i sliãno, zaveÏite
pojaseve i duge trake
na odeçi,
- uklonite kopãe sa
zavesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na ve‰u,
- ako na pojedinim
komadima ve‰a
opazite jake mrlje,
odstranite ih pre
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na
etiketi odeçe.
SL
EN
10. POGLAVJE
CHAPTER 10
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
THE PRODUCT
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
59
BG
HR
ëíêÄçàñÄ 11
POGLAVLJE 11
ÑéèöãçàíÖãçÄ
àçîéêåÄñàü
SAVJETI ZA
KORISNIKA
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
åÄäëàåàáàêÄâíÖ äéãàóÖëíÇéíé
èêÄçÖ
ô ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
‡ÍÓ ÚÓ˜ÌÓ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
χÍÒËχÎÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡ÌÂÚÓ.
í‡Í‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÔÂÒÚËÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„Ëfl.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
áÄÑöãÜàíÖãçé ãà Ö
èêÖÑèêÄçÖíé?
ë‡ÏÓ Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË.
èË Ò··Ó Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË ˘Â
ÒÔÂÒÚËÚ ‚ÂÏÂ, ‚Ó‰‡ Ë ÏÂÊ‰Û 5 Ë 15%
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„Ëfl ‡ÍÓ çÖ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‰Ô‡ÌÂ.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
äéÉÄ Ö çÖéÅïéÑàåé èêÄçÖ ë
íéèãÄ ÇéÑÄ?
åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÔÂÒÚËÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË 60°ë
ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÚÂÚË‡Ú ÔÂÚ̇ڇ ÔÓ Ú˙͇ÌËÚ Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂ.
èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ìflχ ‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÚÓÔ·
‚Ó‰‡.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
60
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
SRB
SL
EN
POGLAVLJE 11
11. POGLAVJE
CHAPTER 11
SAVETI ZA
KORISNIKA
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
CUSTOMER
AWARENESS
Saveti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e ma‰ine.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljan ve‰!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vreme, vodu i izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljan ve‰.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suvih mrlja u
vodi pre pranja da bi smanjili
potrebu za programom
pranja sa vrelom vodom.
U‰tedite do 50% elektriãne
energije kori‰çenjem
programa pranja na
60°C.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
IS A HOT WASH REQUIRED?
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi spreãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
ma‰inu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom ma‰inom
u‰tedeçete i do 50%
elektriãne energije umesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
61
HR
BG
èêÄçÖ
PRANJE
èêéåÖçüô ëÖ
äÄèÄñàíÖí
PROMJENJIVI KAPACITE
çflÍÓË ÚËÔÓ‚Â ÔÂ‡ÎÌË Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔÓÏÂÌfl˘ Ò ͇ԇˆËÚÂÚ, ÔË ÍÓÂÚÓ
Ò ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ Ë
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó ̇
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ô‡ÌÂ. í‡ÁË ÒËÒÚÂχ
ÓÒ‚ÂÌ, ˜Â ̇χÎfl‚‡ ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
èêàåÖê:
PRIMJER UPOTREBE:
ᇠÓÒÓ·ÂÌÓ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË Úfl·‚‡
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔˆˇÎÌË ÚÓ·Ë Á‡
Ô‡ÌÂ.
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
ч Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜Â ‰ÂıËÚ ÍÓËÚÓ
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÂÂÚ ҇ ëàãçé
áÄåöêëÖçà (‡ÍÓ Ëχ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÔÂÚ̇, „Ë
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ Ô‡ÒÚ‡).
ë˙‚ÂÚ‚‡Ï ÇË ‰‡ Ì Ò·„‡Ú ‚
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò‡ÏÓ ÒËÎÌÓ ÔÓÂχ˘Ë ‚Ó‰‡
Ú˙͇ÌË (̇Ô. ı‡‚ÎËÂÌË Í˙ÔË),
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÚÂÊÍË.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
● éÚ‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡
ÔÂÔ‡‡ÚË (ê).
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● ëÎÓÊÂÚ 120 „. Ô‡ı Á‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ô‡Ì ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● ëÎÓÊÂÚ ÓÍÓÎÓ 50 ÏÎ. ͇͂ËÚÓ
Ê·ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË (‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË,
.
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË) ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
.
dodatke
● á‡Ú‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ (ê).
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
✿
62
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
✿
SL
SRB
EN
PRANJE
PRANJE
WASHING
PROMENLJIVI KAPACITET
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
VARIABLE CAPACITY
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PRIMER UPOTREBE:
PRIMER:
EXAMPLE:
Za jako osetljive tkanine
trebalo bi da se koristi
posebna mreÏasta vreçica.
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Ova ma‰ina automatski
prilagodjava nivo vode
prema vrsti i koliãini ve‰a. Na
taj naãin moguçe je izvesti
“vlastiti” naãin pranja sa
gledi‰ta u‰tede energije.
Ovaj sistem pruÏa manju
potro‰nje energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJAN PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Savetujemo vam da ma‰inu
ne napunite u potpunosti
ve‰om od te‰kih tkanina koje
upija puno vode i zato
postaje prete‰ko.
● Otvorite fioku za sredstva
za pranje (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradu za glavno pranje
oznaãenu sa 2.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Open the detergent
drawer (P).
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
✿
● Sipajte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradu
za dodatke.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Zatvorite fioku sredstva za
pranje (P).
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
✿
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
✿
● Close the detergent
drawer (P).
63
BG
HR
● ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Í‡Ì˙Ú Á‡ ‚Ó‰‡ Â
ÓÚ‚ÓÂÌ.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â χÍÛ˜˙Ú Á‡
ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ ‚Ó‰‡  Í˙‰ÂÚÓ Úfl·‚‡.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ
èӄΉÌÂÚ ڇ·Îˈ‡Ú‡ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ˘Â ‚ˉËÚÂ
Í‡Í CANDY ÇË Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‰‡
ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ. ᇂ˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
‰Ó Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ËÌÙÓχˆËfl ̇
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
àÁ·ÂÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ‡ÍÓ
Ê·ÂÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START Á‡ ‰‡
ÒÚ‡ÚË‡Ú ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡ Ò ËÁ·Ó
ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ,ÍÓËÚÓ ÒÚÓË
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ‰‡ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙· ̇
Ô‡ÌÂ.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÔË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ ,
Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒÚ‡‚‡
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ Ë ˘Â ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂ̇
ÒΉ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
● äÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔËÍβ˜Ë, ̇
‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡‰ÔËÒ‡ ◊End“.
● àÁ˜‡Í‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË ‰‡ ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë Á‡˘ËÚÌËfl ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● ᇂ˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ‰Ó
ÔÓÁˈËfl OFF.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
‰ÂıËÚÂ.
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
áÄ äÄäöÇíé à ÑÄ Ö ÇàÑ
èêÄçÖ ëÖ äéçëìãíàêÄâíÖ ë
íÄÅãàñÄíÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
à ëãÖÑÇÄâíÖ
èéëãÖÑéÇÄíÖãçéëííÄ çÄ
éèÖêÄñààíÖ, äÄäíé ëÄ
èéëéóÖçà.
64
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
SRB
SL
EN
● Proverite da li je slavina za
dovod vode otvorena.
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Budite sigurni da je
odvodna cev na mestu.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● And that the discharge
tube is in place.
BIRANJE PROGRAMA PRANJA
Prema uputstvu za
kori‰çenje odaberite
najprikladniji program.
Okretanjem dugmeta
podesite Ïeljeni program çe
se pokrenuti. Na displeju çe
se prikazati postavke
odabranog programa.
Pritisnite opcionu dugmad
(ako Ïelite). Nakon ‰to
pritisnite dugme START
ma‰ina çe poãeti da
izvr‰ava program.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Pri izvodjenju programa
pranja dugme programator
nepomiãno stoji na
odabranom programu sve
do kraja ciklusa pranja.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
UPOZORENJE:
Ako dodje do prekida
elektriãne energije tokom
rada, posebna memorija çe
saãuvati ono ‰to ste
programirali, a kada se
elektriãna energija vrati,
ma‰ina çe zapoãeti sa
radom od mesta gde je
stala.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Kada se program zavr‰i,
na displeju çe se prikazati
reã “END”.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja saãekajte
oko 2 minuta da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
Iskljuãite ma‰inu okretanjem
dugmeta programatora na
poloÏaj OFF (iskljuãeno).
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Otvorite vrata i izvadite ve‰.
● Zavrnite slavinu za dovod
vode nakon svakog
kori‰çenja.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTSTVA U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA I SLEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
● Open the door and remove
the laundry.
● Turn off the water supply
after every use.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
65
HR
BG
ëíêÄçàñÄ 12
POGLAVLJE 12
èéóàëíÇÄçÖ à
èéÑÑêöÜäÄ
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
ᇠÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙̯̇ڇ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡·‡ÁË‚Ë, ‡ÎÍÓıÓÎ ËÎË
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ò‡ÏÓ
ËÁ·˙Ò‚‡ÌÂ Ò ‚·ÊÂÌ Ô·Ú.
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÔÓ‰‰˙ʇÌÂ:
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ë
‚‡Ì˘ÍËÚÂ
● ladicu za sredstva za
pranje
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡
● filtar
● ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl Ë ‰˙΄Ë
ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ.
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
èéóàëíÇÄçÖ çÄ äéçíÖâçÖêÄ
à ÇÄçàóäàíÖ
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
å‡Í‡ Ë Ì Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ, ‰Ó· Â
ÓÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÚÂ
‚‡Ì˘ÍËÚ Á‡ Ô‡ı, Á‡ ·ÂÎË̇ Ë
‰Ó·‡‚ÍË.
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
ᇠÚÓ‚‡  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ χÎÍÓ ÔÓ-ÒËÎÌÓ Ì‡Ô‰,
ÌÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÔÓ‰ ÒÚÛfl ‚Ó‰‡.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ó·‡ÚÌÓ.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
66
SRB
SL
EN
POGLAVLJE 12
12. POGLAVJE
CHAPTER 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
MA·INE ZA VE·
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Kuçi‰te ma‰ine ne smete
ãistiti grubim sredstvima za
ãi‰çenje, alkoholom i/ili
razre_ivaãem. Dovoljno je
kori‰çenje samo vlaÏne krpe.
Ma‰ina zahteva vrlo malo
odrÏavanja:
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● predalãek za detergent,
● Filter cleaning
● âi‰çenje pregrada fioke
za sredstva za pranje.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● âi‰çenje filtera
● Pripremu ma‰ine u sluãaju
preseljenja ili duÏeg
mirovanja.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
âI·åENJE PREGRADA FIOKE
SREDSTAVA ZA PRANJE
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
I ako nije nuÏno,
preporuãujemo da
povremeno oãistite ovu
fioku, jer se vremenom u njoj
nakupe ostaci sredstava za
pranje.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Fioku izvucite iz ma‰ine tako
‰to je lagano povuãete.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Remove the compartments
by pulling gently.
Fioku zatim isperite pod
tekuçom vodom.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Clean with water.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Put the compartments back
into place
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je nazad na mesto.
67
BG
èéóàëíÇÄçÖ çÄ îàãíöêÄ
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ ÙËÎÚ˙, ÍÓÈÚÓ Â ‚
Ò˙ÒÚÓflÌË ‰‡ ÛÎÓ‚Ë Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
Ô‰ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡ÎË Ì‡ÔÓÏÔ‚‡ÌÂÚÓ
(ÏÓÌÂÚË, ÍÓÔ˜ÂÚ‡ Ë ‰.). í ÔÓÒÎÂ
ÎÂÒÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‚‡‰ÂÌË.
èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ÙËÎÚ˙‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÂÊÂÏÂÒ˜ÌÓ.
● éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Otvorite poklopac
● ë‡ÏÓ Á‡ ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË:
ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ χÍÛ˜‡, Ò‚‡ÎÂÚÂ
Ú‡Ô‡Ú‡ Ë ËÁˆÂ‰ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚‡ÎËÚ ÙËÎÚ˙‡
ÔÓÔËÈÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ÔÓÔË‚‡ÚÂÎ̇
Í˙Ô‡.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● ᇂ˙ÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ ÔÓÒÓ͇
Ó·‡Ú̇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇,
‰Ó͇ÚÓ ÒÔ ‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Ë „Ó ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● åÓÌÚË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÙËÎÚ˙‡,
͇ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â ‰‚Âڠ΄·
Ò˙‚Ô‡‰‡Ú Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Ô˙Ú˜ÍË,
Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÚÂ
„ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË ‚
Ó·‡ÚÂÌ ‰.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
èêà èêÖåÖëíÇÄçàü à ÑöãÉà
èÖêàéÑà çÄ èêÖëíéâ çÄ
åÄòàçÄíÄ.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
èË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl ËÎË
ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ Ì ÛÔÓÚ·‡ ̇
χ¯Ë̇ڇ, ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl χÍÛ˜
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÁÌÂÌ ÓÚ
‚Ó‰‡Ú‡.
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
àÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
ÏÂʇ. 낇ÎÂÚ ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl
χÍÛ˜ Ë ËÁÚÓ˜ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ (Á‡
ˆÂÎÚ‡ ˘Â ÇË Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÍÛÔ‡).
èÓ‚ÚÓÂÚ Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡ Ë Ò
‚ÔÛÒÍ‚‡ÚÂÎÌËfl χÍÛ˜.
68
HR
SRB
âI·åENJE FILTERA
Ma‰ina ima ugradjen filter
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. metalni
novac, dugmad itd.), koji bi
mogli spreãiti isticanje vode.
Preporuãujemo da filter
povremeno oãistite na
sledeçi naãin:
SL
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Odprite pokrov.
● Uklonite poklopac na dnu
ma‰ine kao ‰to je prikazano
na slici.
● Pomoçu rebrastog creva
ispustite vodu pre otvaranja
filtera (samo na nekim
modelima).
● Okrenite filter u smeru
suprotnom kretanju kazaljki
na satu dok se na zaustavi u
uspravnom poloÏaju.
● Izvucite filter i oãistite ga.
● Po zavr‰etku ãi‰çenja
ponovno ga namestite u
ma‰inu okretanjem ureza na
kraju filtera u smeru kretanja
kazaljki na satu. Potom
ponovite ceo postupak
obrnutim redom..
PRIPREMA MA·INE U
SLUâAJU PRESELJENJA ILI
DUÎEG MIROVANJA
Ako ma‰inu moÏda selite ili
bi je duÏe vreme ostavili u
prostoriji koja se ne greje,
morate iz ma‰ine i cevi
ispustiti svu vodu.
Ma‰ina mora biti iskljuãena
a utikaã izva_en iz zidne
utiãnice. Zatim izvadite
odvodno crevo iz leÏi‰ta na
zadnjoj strani ma‰ine.
Crevo zatim nagnite prema
dole i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda u posudu
koju ste prethodno
pripremili. Nakon toga
crevo ponovno namestite u
leÏi‰te.
Isto uãinite i sa dovodnom
cevi.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
69
BG
ëíêÄçàñÄ 13
çÖàáèêÄÇçéëíà
êÄáêÖòÄÇÄçÖ
èêàóàçÄ
ç  ‚Íβ˜ÂÌ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó
ÅÛÚÓÌ˙Ú On/Off Ì  ‚Íβ˜ÂÌ
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó
çflχ ÚÓÍ
èÓ‚ÂÂÚÂ
ÖÎ. Ô‰ԇÁËÚÂÎËÚ ҇ ËÁ„ÓÂÎË
èÓ‚ÂÂÚÂ
Ç‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇
èÓ‚ÂÂÚ á‡Ú‚ÓÂÚ fl
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.1
èÓ‚ÂÂÚÂ
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËflÚ Í‡Ì  Á‡Ú‚ÓÂÌ
éÚ‚ÓÂÚÂ „Ó
èÓ„‡Ï‡ÚÓ˙Ú Ì  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÚÓ˜ÌÓ ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÔÓÁˈËfl
àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
å‡ÍÛ˜˙Ú Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ ‚Ó‰‡  Ô„˙̇Ú
àÁÔ‡‚ÂÚ „Ó
ç‡Î˘Ë ̇ ˜ÛÊ‰Ó ÚflÎÓ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡
èÓ‚ÂÂÚ ÙËÎÚ˙‡
4. ç‡Î˘Ë ̇ ‚Ó‰‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
í˜ ÓÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Í‡Ì˜ÂÚÓ Ë Ï‡ÍÛ˜‡ Á‡
‚Ó‰‡
èÓ‰ÏÂÌÂÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡ Ë Á‡Ú„ÌÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï
Í‡Ì˜ÂÚÓ
5. ç ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡
èÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚Ò Ӣ Ì  ËÁı‚˙ÎË· ‚Ó‰‡Ú‡
àÁ˜‡Í‡ÈÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË, Á‡ ËÁı‚˙Îfl̇ ÌÂ
‚Ó‰‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡ Â
‚Íβ˜ÂÌ (Ò‡ÏÓ ÔË ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
àÁÍβ˜ÂÚ „Ó
èÂ‡ÎÌflÚ‡ Ì  ÌË‚ÂÎË‡Ì‡ ‰Ó·Â
ê„ÛÎË‡ÈÚ Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ Á‡ ÌË‚ÂÎË‡ÌÂ
ç ҇ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÒÍÓ·ËÚ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
éÚÒÚ‡ÌÂÚ „Ë
çÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌÓ Ô‡ÌÂ
ê‡ÁÔ‰ÂÎÂÚ „Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
1. ç ‡·ÓÚË ÌËÚÓ Â‰Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡
2. ç ͇˜‚‡ ‚Ó‰‡
3. ç ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
6. ëËÎÌË ‚Ë·‡ˆËË ÔÓ
‚ÂÏ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ
–
7.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 0, 1, 5, 7, 8, 9
é·‡‰ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
8.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 2
ç Ò Ô˙ÎÌË Ò ‚Ó‰‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Â ‚Íβ˜ÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò
‚Ó‰‡.
9.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 3
ÇÓ‰‡Ú‡ Ì Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡.
èÓ‚ÂÂÚ ˜Â ‰Â̇ʇ  ÓÚÔÛ¯ÂÌ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‰Â̇ÊÌËfl χÍÛ˜ Ì Â
Ô„˙̇Ú.
10.ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇ 4
èÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ÔÂÔ˙ÎÌÂ̇ Ò ‚Ó‰‡.
ëÔÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚Ó‰‡.
é·‡‰ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
íÄáà åÄòàçÄ Ö ëçÄÅÑÖçÄ ëöë ëèÖñàÄãçé ìëíêéâëíÇé, äéÖíé èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé çÄ èêÄçÖíé Ääé íé çÖ Ö ÅÄãÄçëàêÄçé. íéÇÄ çÄåÄãüÇÄ òìåÄ à ÇàÅêÄñààíÖ
à ìÑöãÜÄÇÄ ÜàÇéíÄ çÄ ÇÄòÄíÄ åÄòàçÄ.
70
ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ì Ô‡‚ËÎÌÓ, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ̇ CANDY, ͇ÚÓ
Ò˙Ó·˘ËÚ ÏӉ· ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ̇ Ú‡·ÂÎ͇ڇ ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‚˙ıÛ
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡. ч‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl, ÇË ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ·˙Á‡ Ë ÂÙË͇Ò̇ ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ ̇ÏÂÒ‡.
LJÊÌÓ
1 àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ ˜ËÒÚË ÔÂÔ‡‡ÚË ·ÂÁ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÙÓÒÙ‡ÚË ÏÓÊ ‰‡ ÔÓËÁ‚‰Â
ÒΉÌËÚ ÂÙÂÍÚË:
àÁÚ˘‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔË ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-Ï˙Ú̇, ÔÓ‡‰Ë ̇΢ËÂÚÓ ‚ ÌÂfl ̇ ÁÂÓÎËÚË,
·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ̇Û¯Ë ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ÔÓ ‰ÂıËÚ ÔÓÎÂÔ̇Π·flÎ Ô‡ı (ÁÂÓÎËÚ), ÍÓÈÚÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ Ë Ì ‚ÎËfl ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ Ôfl̇ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔË ÔÓÒΉÌÓÚÓ Ô·ÍÌÂÌ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡ ÎÓ¯Ó Ô·ÍÌÂÌÂ.
ÄÍÚË‚ÌËÚ ‡ÌËÓÌË, ̇ÏË‡˘Ë Ò ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ ÔÂËÎÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË, ˜ÂÒÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ú ÓÚ
Ô‡ÌÂÚÓ Ë ‰ÓË ‚ χÎÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ò Ô˘Ë̇ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ôfl̇
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ˆËÍÎË Ì‡ Ô·ÍÌÂÌ ‚ „ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚ ÒÎÛ˜‡Ë Ì ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
2 Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â LJ¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl Ì ‡·ÓÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ, ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
ÔÓ‚ÂÍËÚ ÔÓ „Ó̇ڇ Ú‡·Îˈ‡.
èÂÔÓ˙ÍË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú ÔË ‡Á΢ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
èË Ô‡Ì ̇ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ ·flÎÓ Ô‡Ì , ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡ÏË Á‡ Ô‡ÏÛÍ Ì‡ 60 ° C ËÎË
Ôӂ˜° C Ë ÌÓχÎÂÌ Ô‡ı Á‡ Ô‡Ì (ìÒËÎÂÌ), ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙ʇ ËÁ·Â΂‡˘Ë ‡„ÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÔË Ò‰ÌÓ /
‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰‡‚‡Ú ÓÚ΢ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ᇠÔ‡Ì ÏÂÊ‰Û 40 ° C Ë 60 ° C ‚ˉ‡ ÔÂÔ‡‡Ú ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Á‡ ÚËÔ‡ Ú˙Í‡Ì Ë
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ.
çÓχÎÌËÚ Ô‡ıÓ‚Â Á‡ Ô‡Ì ҇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ·ÂÎËÚ ËÎË ˆ‚ÂÚÌË Ô·ÚÓ‚Â Ò ‚ËÒÓÍÓ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ
Ú˜ÌË ÔÂËÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË "Á‡˘ËÚ‡ ̇ ˆ‚ÂÚ‡" Ô‡ıÓ‚Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ˆ‚ÂÚÌË Ú˙͇ÌË Ò ÎÂÍË ÌË‚‡ ̇
Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ.
ᇠÔ‡Ì ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÓ‰ 40 ° C Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˜ÌË ÔÂËÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË
‰ÂÚÂ„ÂÌÚË ÒÔˆˇÎÌÓ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Í‡ÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË ÌËÒ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Ô‡ÌÂ. .
ᇠÔ‡Ì ̇ ‚˙Î̇ Ë ÍÓÔË̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÂÔ‡‡ÚË ÒÔˆˇÎÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÚÓÁË ‚ˉ Ú˙͇ÌË.
ᇠ‰ÓÁË‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÏÓÎfl ÒΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÓÔËÒ‡ÌË ‚˙ıÛ ÂÚËÍÂÚ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ÔÂÔ‡‡Ú.
71
HR
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
–
Zovite ovla‰teni servis
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM UREDJAJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
72
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da
pozovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model
perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na rubnoj strani okna bubnja ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad i Va‰
çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne
uãinke:
Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe
mijenjanjati djelotvornosti ispiranja.
Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju.
Medjutim, on neçe ni na koji naãin ‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo
nepotpuno.
Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je
te‰ko odstraniti i samim pranjem, zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni
postoje u malim koliãinama.
Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2.Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije
nego pozovete ovla‰teni Candy servis.
Preporuke za kori‰tenje deterdÏenta na razliãitim temperaturama
Kada perete jako prljavo bijelo rublje, preporuãujemo da koristite programe za pranje
pamuka na 60°C ili vi‰e i uobiãajeni deterdÏent koji sadrÏi sredstvo za izbjeljivanje.
Na taj naãin postiçi çete odliãne rezultate i na srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje izmedju 40°C i 60°C potrebno je koristiti deterdÏent koji je prikladan za vrstu
rublja koje se pere i stupanj prljav‰tine.
Uobiãajeni deterdÏenti u obliku praha prikladni su za bijelo ili rublje postojanih boja dok
su tekuçi deterdÏenti ili deterdÏenti u obliku praha koji "‰tite" boje prikladni za obojeno
rublje s malim stupanjem prljav‰tine.
Za pranje na temperaturama ispod 40°C preporuãujemo kori‰tenje tekuçih
deterdÏenata ili deterdÏenata posebno oznaãenih kao prikladnih za pranje na niÏim
temperaturama.
Za pranje vune ili svile, koristite deterdÏente posebno formulirane za takve vrste rublja.
Za toãno doziranje deterdÏenta, molimo da proãitate upute koje se nalaze na
ambalaÏi proizvoda.
73
SRB
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Ma‰ina ne radi ni
na jednom
programu.
MOGUåI UZROK
MOGUåI UZROK
Ma‰ina nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuto dugme START
Pritisnite dugme START
Nema struje
Proverite
Osiguraã je pregoreo
Proverite
Vrata ma‰ine nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod taãkom 1
Proverite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
3. Ma‰ina ne ispu‰ta
vodu.
Odvodno crevo je savijeno ili pritisnuto
Izravnajte ili oslobodite odvodno crevo
Neki predmet je zaãepio filter
Proverite filter
4. Na podu oko
ma‰ine je voda.
Curi na gumici izmedju slavine i
dovodnog creva
Zamenite gumicu i pritegnite crevo na
slavini.
5. Ma‰ina ne
centrifugira.
Ma‰ina nije izbacila vodu
Saãekajte nekoliko minuta dok ma‰ina
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namestite na centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomerno rasporedite rublje
Ma‰ina ne stoji potpuno stabilno
Niveli‰ite ma‰inuu prednjim noÏicama za
nivelaciju ma‰ine
Nije uklonjena transportna zatita
(blokada)
Uklonite transportnu za‰titu
2. Voda ne ulazi u
ma‰inu.
6. Ma‰ina se u toku
centrifugiranja
preterano trese.
7. Na displeju su
prikazane gre‰ke 0,
1, 5, 7, 8, 9
_
Nazovite servis.
8. Na displeju je
prikazana gre‰ka 2
Ma‰ina ne prima vodu.
Proverite da li je otvorena slavina za
dovod vode.
9. Na displeju je
prikazana gre‰ka 3
Ma‰ina ne izbacuje vodu.
Proverite da li su odvodi ãisti.
Proverite da odvodno crevo nije
pritisnuto ili previ‰e savijeno.
10. Na displeju je
prikazana gre‰ka 4
U ma‰ini je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode. Zovite ovla‰çeni
servis.
NAPOMENA:
OVAJ MODEL MA·INE ZA PRANJE VE·A JE OPREMLJEN SA POSEBNIM ELEKTRONSKIM UREDJAJEM
KOJI SPREâAVA NEURAVNOTEÎENOST VE·A ZA VREME CENTRIFUGIRANJA.
TO SMANJUJE RADNU BUKU I VIBRACIJE TE POVEåAVA RADNI VEK MA·INE ZA VE·.
U sluãaju da nedostatake u radu ma‰ine ne moÏete otkloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na ‰ih
ovla‰çenih servisera. Serviseru obavezno navedite model ma‰ine (naveden je na nalepnici sme‰tenoj iznad
gume na otvoru bubnja ili u garantnom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olakaçete serviseru rad i
Va‰a çe ma‰ina biti brÏe popravljena.
UPOZORENJE !
1. Kori‰çenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati sledeçe popratne pojave:
- Voda koja protiãe (cirkuli‰e) tokom ispiranja izgledaçe mutno, ali neçe menjati delotvornost ispiranja.
- V rlo tanak sloj belog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmeniti njenu boju.
- Prisutnost pene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anjone koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim
pranjem, zato se voda pri ispiranju peni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ove pojave.
2. Ako Va‰a ma‰ina ima smetnje u radu, obavite gore navedene provere pre nego ‰to pozovete ovla‰çeni
Candy servis.
74
UPOZORENJE!
Candy aparati za domaçinstvo namenjeni su
iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite
odnosno nameravate da u p o t r e b l j a v a t e C a
ndy aparate za domaçinstvo u
profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa
trgovcem, uvoznikom i ovla‰çenim servisom.
NENAMENSKO KORI·åENJE UREDJAJA POVLAâI
AUTOMATSKI GUBITAK GARANCIJE.
Ma‰inu koristite samo prema uputstvu.
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodu kovan ili prepisan u
bilo kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi
naãin, bez prethodnog Odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampi ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
Prilikom popravka ma‰ine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova koje
je moguçe nabaviti kod ovla‰çenog Candy servisa.
TEHNIâKA SLUÎBA
BESPLATAN INFO TELEFON
0800-303-304
BESPLATAN POZIV SA FIKSNIH TELEFONA NA TERITOTIJI CELE SBIJE
CANDY•HOOVER•BEOGRAD
Bulevar Zorana Dindiça 67/18, Novi Beograd
Tel:011/31-31-655, Faks: 011/31-31-549, info@candy.rs, www.candy.rs
Preporuka o kori‰çenju deterdÏenta na razliãitim temperaturama
Kada perete jako zaprljan beli ve‰, preporuãujemo kori‰çenje programa na 60°C ili vi‰e i
uobiãajen deterÏent koji sadrÏi izbeljivaã, koji prilikom visokih/srednjih temperatura daje
izvrsne rezultate.
Za pranje izmedju 40°C i 60°C, vrsta deterdÏenta koji se koristi, treba da bude odgovarajuçi za
vrstu tkanine i nivo zaprljanosti ve‰a.
Obiãan pra‰ak je prikladan za beli i ‰areni ve‰ postojanih boja veoma zaprljanog ve‰a, dok su
teãni deterdÏent ili pra‰kovi za “za‰titu boja” prikladni za obojene taknine niÏih nivoa
zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod 40°C preporuãujemo kori‰çenje teãnih deterÏenata ili
deterÏente koji imaju posebnu oznaku da su prikladni za pranje na niskim temperaturama.
Za pranje vune ili svile, treba koristiti samo deterÏente koji su posebno napravljeni za ovu
vrstu tkanina.
Prilikom doziranja koliãine, molimo vas, da pratite instrukcije koje se nalaze na nalepnici
pakovanja deterÏenta.
75
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
76
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske
uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov
motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v
tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro
izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz
perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih
sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane.
Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja
lastnikov avtorskih pravic.
Priporoãila za uporabo detergenta pri razliãnih temperaturah
Priporoãamo, da za pranje zelo umazanega belega perila izberete program za pranje
bombaÏa pri 60°C ali veã, ter uporabite obiãajen pralni pra‰ek (veãje uãinkovitosti), ki
vsebuje belila, ki zagotavljajo odliãne rezultate pri srednjih/vi‰jih temperaturah.
Za pranje pri 40°C in 60°C izberite detergent, ki ustreza vrsti tkanine in stopnji
umazanosti perila.
Obiãajni pralni pra‰ki so primerni za “belo” perilo ali perilo obstojnih barv, ki je zelo
umazano, tekoãi detergenti ali detergenti, ki “varujejo barve” pa so bolj primerni za
pranje pisanih tkanin, sploh ãe perilo ni zelo umazano.
Za pranje pri temperaturah pod 40°C priporoãamo uporabo tekoãih detergentov ali
namenskih detergentov, prirejenih za pranje pri nizkih temperaturah.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo namenske detergente, prirejene prav pranju
teh tkanin.
Pri doziranju ustrezne koliãine upo‰tevajte navodila proizvajalca, odtisnjena na
embalaÏi.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
78
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt
servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on
the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the
following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing
cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of
inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or
above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents
that at medium/high temperatures provide excellent results.
For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and level of soiling.
Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while
liquid detergents or “colour protecting” powders are suitable for coloured fabrics with
light levels of soiling.
For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents
or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.
For washing wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics.
For dosage amounts please follow the instructions on the detergent package label.
îËχڇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
Ô˜‡ÚÌË „¯ÍË ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚ‡
‰‡ ‚̇Òfl ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ ÌÂÈÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡
‚ÎËfl ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampi ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne
menjaju njegove bitne karakteristike.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
79
íÓÁË ‡Ô‡‡Ú Ò ÔÓ‰‡‚‡ ‚ Ú˙„Ó‚Ò͇ڇ ÏÂʇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/Öë ÓÚ̇Òfl˘‡
Ò Á‡ ‰ÂÔÓÌË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì (WEEE).
ì‚Âfl‚‡ÈÍË Ò ˜Â ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â Ô‡‚ËÎÌÓ ˆËÍÎË‡Ì, ‚Ë ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚˙ıÛ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
‰ÂÔÓÌË‡Ì ̇ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ.
ëËÏ‚Ó· ̇ÏË‡˘ Ò ̇ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ (‚ËÊ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡) ÔÓ͇Á‚‡ ˜Â ÚÓÈ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÂÚË‡Ì ͇ÚÓ
‰Óχ¯ÌËÚ ÍÛıÌÂÌÒÍË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. íÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ô‰‡‰Â ‚ ÔÛÌÍÚ‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ë ˆËÍÎË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ
Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
èËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò Ì‡‰·ËÚ ÓÚ̇Òfl˘Ë Ò ‰Ó ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇
ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ ÔË ‰ÂÔÓÌË‡Ì ̇ ÚÓÁË ÚËÔ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡, Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ë ˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò ‚‡¯ÂÚÓ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó, ‚‡¯Ëfl ˆÂÌÚ˙ Á‡ Ó·‡·ÓÚ͇ ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁË̇ ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ ‚Ë ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË
ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj
proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje
mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu,
recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu sa evropskim standardima 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske
oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi i tako spreãiti potencijalne
negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti prouzrokovane neodgovarajuçim
odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni
otpad. Umesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe mesto za reciklaÏu elektriãne i elektronske
opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu sa lokalnim ekolo‰kim propisima za odlaganje otpada. Za
op‰irnije informacije o tretmanu, reciklaÏi ili kori‰çenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoju
komunalnu sluÏbu, sluÏbu va‰eg lokalnog otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
BG
HR
SRB
SL
EN
13.08 - 43005241
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising