Candy | GVS 149DWC3-S | Candy GVS 149DWC3-S Kasutusjuhend

Candy GVS 149DWC3-S Kasutusjuhend
Täname, et valisite Candy pesumasina. Oleme kindlad, et see
on teile lojaalne igapäevane abiline, pestes turvaliselt ka kõige
õrnemaid riideesemeid.
Soovitame teil registreerida oma toote aadressil
www.registercandy.com. Nii on teile kiiremini kättesaadavad
lisateenused, mis on mõeldud ainult meie kõige lojaalsematele
klientidele.
Lugege see kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevõttu
tähelepanelikult läbi. Nii on tagatud, et kasutate seadet õigesti ja
ohutult. Kasutusjuhendist leiate ka kasulikke nõuandeid seadme
korrashoidmise kohta.
Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et seda
vajadusel uuesti lugeda või seadme järgmisele
omanikule edasi anda.
•
Kontrollige, et pesumasinaga oleks kaasas see kasutusjuhend,
garantiisertifikaat, teeninduskeskuse aadress ja
energiatõhususe etikett. Kontrollige alati, kas pesumasina
komplektis on korgid, vee väljalaskevooliku tugikonks ja
vedelpesuvahendi või valgendaja alus (ainult mõnel mudelil).
Soovitame kõik need osad alles hoida.
Igal tootel on ainulaadne 16-kohaline kood, mida nimetatakse ka
"seerianumbriks" ja mis on trükitud kleebisele. Selle leiate ukse
siseküljelt. See kood on ainulaadne ning teil on vaja seda teada,
kui soovite registreerida tootegarantii või pöördute
klienditeenindusse.
•
•
•
Keskkonnatingimused
Seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
(WEEE) kohta.
WEEE hõlmab nii keskkonnale ohtlikke aineid kui ka seadme
põhikomponente (mida saab taaskasutada). On oluline, et
elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid töödeldaks vastavalt nõuetele.
Nii eemaldatakse ja kõrvaldatakse nõuetekohaselt kasutuselt
kõik kahjulikud ained ning saadetakse taaskasutusse ja
ümbertöötlemisse kõik materjalid. Kõik inimesed saavad aidata
kaasa sellele, et elektrilised ja elektroonilised jäätmed ei
muutuks keskkonnale ohtlikuks. Selleks tuleb järgida peamisi
eeskirju:
•
elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid ei tohi visata olmeprügi
hulka,
•
sellised jäätmed tuleb viia vastavasse kogumispunkti.
Paljudes riikides saab suurtele elektrilistele ja
elektroonilistele jäätmetele äraviimiseks koju transpordi
tellida.
Paljudes riikides kehtib eeskiri, et uue seadme ostmisel peab
müüja vana seadme tasuta vastu võtma.
•
•
•
•
•
•
1. ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
•
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes
kohtades nagu:
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade
kööginurgad,
- talumajutused,
- - hotellid, motellid jm majutusasutused,
- külalistemajad. Seadet ei tohi kasutada
väljaspool kodumajapidamist ega otstarbel,
milleks see ei ole ette nähtud. Keelatud on
seadme kaubanduslik kasutamine
professionaalsel eesmärgil. Kui seadet
kasutatakse väljaspool kodumajapidamist ja
•
muul viisil kui selles juhendis kirjeldatud,
muudab see seadme garantii kehtetuks.
Tootja ei võta endale vastutust sellisest
kasutusviisist tulenevate seadme mis tahes
kahjustuste või muude kahjustuste või kahju
eest.
Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on
piiratud või kellel puuduvad piisavad
kogemused või teadmised seadme
kasutamiseks, tohivad seadet kasutada
järelevalve all või juhul, kui neile on antud
juhiseid seadme kasutamiseks ja nad
mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed
tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha
ainult järelevalve all.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest
eemal või tagage neile järelevalve.
Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu
vältimiseks välja vahetama tootja,
klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe
saanud tehnik.
Kasutage seadme veevõrku ühendamiseks
ainult seadmega kaasasolevaid
voolikukomplekte (ärge kasutage juba
kasutatud voolikukomplekte).
Veesurve peab olema vahemikus 0,05 MPa ja
0,8 MPa.
Kontrollige, et vaip ei blokeeriks seadme põhja
ega õhutusavasid.
Seade on välja lülitatud juhul, kui programmide
juhtnupul asuv märk on keeratud
püstiasendisse. Mis tahes muus asendis
juhtnupu korral on seade sisse lülitatud (ainult
mudelitel, millel on programmide juhtnupp).
Seade tuleb paigaldada nii, et selle pistikule
jääb vaba juurdepääs.
Pestavate esemete maksimumkogus sõltub
pesumasina mudelist (vt juhtpaneelilt).
Tehnilist spetsifikatsiooni vt tootja veebilehelt.
Ohutusjuhised
• Enne pesumasina puhastamist või
hooldustööde tegemist tõmmake seadme pistik
seinapistikupesast välja ja sulgege veekraan.
• Veenduge, et elektrisüsteem on
kaitsemaandatud. Vastasel juhul pöörduge
kvalifitseeritud elektriku poole.
• Ärge kasutage adaptereid, harupesi ega
pikendusjuhtmeid.
kallutage seadet ettepoole ja võtke vahetorud
põrandalt või seadme põhja seest ära.
HOIATUS!
Pesuvesi võib minna väga kuumaks.
•
•
•
•
•
Enne pesumasina ukse avamist veenduge, et
trumlis ei ole vett.
Ärge tõmmake pistikut seinapistikupesast välja
juhtmest hoides.
Ärge jätke seadet vihma, otseste päikesekiirte jms
ilmastikutingimuste kätte. Kaitske seadet
külmumise eest.
Seadme kohalt liigutamisel ärge tõstke seadet
nuppudest või pesuvahendi sahtlist hoides. Ärge
toetage seadme ust transpordikäru vastu.
Soovitame pesumasinat tõsta kahekesi.
Kui seadme töös esineb rikkeid või tõrkeid, lülitage
pesumasin välja ja keerake veekraan kinni. Ärge
proovige seadet ise remontida.
Võtke kohe ühendust klienditeeninduskeskusega ja
nõudke originaalvaruosade kasutamist. Nende
juhiste eiramisel ei pruugi seadme kasutamine
enam ohutu olla.
Sellel tootel on
märgis, mis tähendab meie
kinnitust, et seade vastab kõikidele asjakohastele
Euroopa ohutus-, tervishoiu- ja
keskkonnanõuetele.
2. PAIGALDAMINE
•
Võtke toitejuhe ja
vee väljalaskevoolik seadme tagaküljel
asuva turvasulguri küljest
lahti.
•
Eemaldage 2 või
4
transpordikruvi
(A) seadme
tagaküljel ning
eemaldage 2 või 4
lame-seibi, kummi-korki
ja plastist vahetoru (B),
nagu on näidatud
joonisel 1.
Integreeritava
pesumasina korral
kruvige lahti 3 või 4
transpordikruvi (A) ja
eemaldage 3 või 4
lameseibi,
kummikorki ja
plastist vahetoru
(B).
Kruvide eemaldamise
ajal võivad vahetorud
kukkuda seadme sisse. Nende eemaldamiseks
•
•
•
Katke lahtised transpordikruvide avad 2 või 4
plastkorgiga, mis on juhiste kotis.
HOIATUS!
Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.
•
Asetage lahtipakkimise ajal seadme ülaosas
olnud laineline plastleht seadme põhja, nagu
on näidatud joonisel 2 (vastavalt mudelile,
versioon A, B või C).
Veevõrku ühendamine
• Ühendage veevoolik
veekraaniga (joonis 3).
Kasutage ainult
seadmega kaasasolevat
voolikut (ärge kasutage
vanu voolikuid).
• Mõnel mudelil võib olla
üks või rohkem
järgmistest
funktsioonidest:
•
ÜHENDAMINE SOOJA
JA KÜLMA VEE
VÕRKU (joonis 4):
Nii on tagatud suurem
energiasääst. Ühendage hall
toru külma vee kraaniga ja
punane toru sooja vee
kraaniga. Pesumasina saab
ühendada ainult külma vee
kraaniga. Sel juhul võivad
mõned programmid käivituda
mõneminutise viivitusega.
• AQUASTOP (joonis 5):
Vee sissevõtutorus asuv seade, mis peatab
veevoolu juhul, kui toru kvaliteet on
halvenenud. Sel juhul kuvatakse aknas
“A” punane märk ja toru tuleb välja
vahetada. Mutri lahtikeeramiseks vajutage
ühesuunalist lukustusseadet "B".
• AQUAPROTECT - KAITSMEGA VEE
SISSEVÕTUTORU (joonis 6):
Kui peamisest vee sissevõtutorust "A" peaks
lekkima vett, läheb vesi läbipaistvasse
ümbrisesse "B" ja pesutsükli saab lõpuni
pesta. Tsükli lõppedes võtke ühendust
klienditeeninduskeskusega, et vee sissevõtutoru vahetada.
Seadistamine
HOIATUS!
Sellesse lahtrisse tohib panna ainult vedeltooteid.
Pesumasin on seadistatud nii, et lisaained
doseeritakse automaatselt viimase loputamise iga
tsükli ajal.
Vedelpesuvahendi tops on
kaasas MÕNE MUDELIGA
(joonis 10). Asetage see
kasutamiseks lahtrisse "2". Nii
doseeritakse vedelpesuvahend
trumlisse õigel ajal. Kui on valitud
loputusprogramm, saab seda topsi
kasutada ka pesuvalgendaja
doseerimiseks.
HOIATUS!
•
•
Mõnda pesuvahendit on
raske eemaldada. Sel
juhul soovitame kasutada
spetsiaalset anumat, mille saab
asetada trumlisse (näide joonisel 11).
Pesumasin tuleb oma lõppasendisse paigaldada nii, et
veevoolikus ei oleks murdekohti ning et see poleks millegi
vahele kiilutud. Laineline vee väljalaskevoolik tuleb
sisestada sobivasse väljavoolutorusse, mis on põrandast 5085 cm kõrgusel, kasutades selleks kumerat vee
väljalaskevooliku tuge. Kraanikausialuse ühenduse
kasutamisel tuleb vee väljalaskevoolik suunata kraanikausi
ületäitumise ava kohalt, et vältida vee tagasivoolu sifooni.
Olge ettevaatlik ja jälgige, et vee väljalaskevoolik sõlme ei
läheks või kuskile vahele kinni ei jääks (joonis 7).
Reguleerige seadme
jalad tasakaalu, nagu
on näidatud joonisel
8:
3. PRAKTILISED NÕUANDED
TÄHELEPANU! Pesu sorteerimise käigus:
- Veenduge, et esemete küljes ei ole lahtiseid metallist esemeid
(nõelad, mündid jms). Need võivad pesu käigus lahti tulla ning
pesumasinat kahjustada.
- Nööpige padjapüürid kinni, tõmmake tõmblukud kinni, siduge
lahtised rihmad ja pikad nöörid kokku.
- Eemaldage kardinatelt rullikud, konksud või klambrid.
- Lugege tähelepanelikult etikettidel toodud teavet.
- Kõrvaldage raskestieemaldatavd plekid spetsiaalsete
pesuvahenditega.
a. Keerake mutrit päripäeva, et
avada jala reguleerkruvi.
- Vaipade, voodikatete jms raskete esemete pesemisel –––
soovitame tsentrifuugimise tühistada.
b. Keerake jalga, et seda tõsta
või langetada, kuni jalg on
tugevalt vastu aluspinda.
- Villaste esemete pesemisel veenduge, et neid tohib
pesumasinas pesta.
c. Lukustage jalg valitud asendisse,
keerates mutrit, kuni see läheb vastu
pesumasina põhja.
Kasulikud nõuanded kasutajale
•
Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
HOIATUS!
Kui toitejuhet on vaja vahetada, pöörduge
klienditeenindusse.
Juhised seadme energiasäästlikuks ja ökonoomseks
kasutamiseks.
Maksimaalne pesukogus
• Kasutage energiat, vett, pesuvahendit ja aega võimalikult
säästlikult ning pange seadmesse soovitatud maksimumkogus
pesuesemeid.
Säästke kuni 50% energiat, pestes kaks täis masinatäit kahe
pooliku masinatäie asemel.
Kas eelpesu on vaja?
Pesuvahendi sahtel
Pesuvahendi sahtel on
jaotatud kolmeks lahtriks,
nagu on näidatud joonisel 9:
• lahter "1" on eelpesuvahendi
lahter;
• lahter "2" on pesuvahendi lahter.
• lahter
on mõeldud
lisaainetele (kangapehmendajad,
tärklis, lõhnaained jms);
• Ainult väga määrdunud pesuesemetele!
Säästke pesuvahendit, aega, vett ning 5-15% energiat - ÄRGE
kasutage kergelt või tavapäraselt määrdunud esemete
pesemiseks eelpesuprogrammi.
Kas pesta tuleb kuuma veega?
• Töödelge plekke enne pesu plekieemaldajaga või leotage
rõivaid vees. Nii ei pea pesuprogrammi vesi kuum olema.
Säästke kuni 50% energiat, kasutades pesuprogrammi
temperatuuril 60 °C.
Järgnevas lühijuhendis on toodud nõuanded ja soovitused
pesuvahendi kasutamise kohta erinevatel temperatuuridel.
Alati tuleb lugeda juhiseid pesuvahendi õige kasutamise ja
doseerimise kohta.
Väga määrdunud valget värvi esemete pesemiseks
soovitame kasutada puuvillaste esemete pesuprogramme
temperatuuril 60 °C või kõrgem ja tavapärast pesupulbrit, mis
sisaldab valgendajaid. See annab keskmistel ja kõrgetel
temperatuuridel pestes suurepärase tulemuse.
Pestes temperatuuridel vahemikus 40 °C kuni 60 °C, tuleb
pesuvahend valida vastavalt esemete tüübile ja
määrdumisastmele.
Tavapärased pesupulbrid sobivad väga määrdunud valgete või
värviliste esemete pesemiseks, samal ajal kui vedelpesuained
või värvi kaitsvad vahendid sobivad kergelt määrdunud värviliste
esemete pesemiseks.
Pestes temperatuuridel alla 40 °C, soovitame kasutada
vedelpesuvahendeid või spetsiaalselt madalatel temperatuuridel
pesemiseks mõeldud pesuvahendeid.
Villaste või siidesemete pesemiseks kasutage ainult
spetsiaalseid pesuvahendeid.
4. HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Ärge puhastage seadet väljastpoolt söövitava, alkoholi või
lahusteid sisaldava vahendiga. Pesumasina puhastamiseks
piisab niiskest lapist. Pesuvahendi sahtlit ja pumbafiltreid tuleks
puhastada regulaarselt. Soovitatav on kogu pesumasinat üks
kord kuus põhjalikult puhastada.
Pesuvahendi sahtli puhastamine
• Pesuvahendi sahtlit on soovitatav puhastada pärast igat
kasutuskorda - nii väldite pesuvahendi ja lisaainete jääkide
kuhjumist.
• Tõmmake sahtel välja, peske seda voolava vee all ja pange
oma kohale tagasi.
• Kontrollige, et sifooni kork oleks õigesti tagasi pandud.
Filtri puhastamine
• Pesumasinal on spetsiaalne filter, mis peab kinni esemed ja
osakesed, mis on piisavalt väiksed, et trumlist koos veega
välja voolata.
• Ainult teatud mudelitel: tõmmake laineline voolik välja,
eemaldage sulgur ja laske vesi anumasse.
• Kontrollige, et kogu vesi oleks trumlist välja jooksnud.
• Enne filtri lahtikruvimist soovitame selle alla panna imava lapi,
et põrand jääks kuivaks. Filtri eemaldamisel voolab sellest
veidi vett välja - see on normaalne.
• Keerake filtrit vastupäeva nii kaugele kui võimalik.
• Eemaldage filter ja puhastage see. Pange filter oma kohale
tagasi. Filtri käepide lukustub, kui filtrit ei saa enam kaugemale
keerata ja käepide on horisontaalasendis. Tagasipanemise
hõlbustamiseks võib filtri tihendile kanda veidi vedelseepi.
• Korrake eespool toodud samme vastupidises järjekorras, et
kõik osad uuesti kokku panna.
Soovitused seadme teisaldamiseks või ajaks,
kui te ei kavatse seadet pikemat aega
kasutada
• Kui pesumasinat hoitakse pikemat aega ilma kütteta ruumis,
tuleb pesumasina torudest kogu vesi välja lasta.
• Tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
• Võtke toru väljalaskesüsteemi küljest ära, kinnitage see
sulguriga seadme tahaküljele ja kallutage allapoole, lastes
kogu veel torust selle alla pandud anumasse välja voolata.
• Kui olete lõpetanud, kinnitage vee väljalasketoru
väljalaskesüsteemi külge ja seadme tahaküljele tagasi.
• Hoidke seadme ukseklaas ja tihend puhtad.
Tootja garantii katab ainult mehaanilisi ja elektrilisi defekte.
Garantii alla ei kuulu rikked, mis tulenevad seadme valest
kasutamisest või paigaldamisest. Sel juhul on seadme
remontimine tasuline.
5. LÜHIJUHEND
Seade reguleerib vee hulka automaatselt vastavalt
pesuesemete tüübile ja kogusele. Energiakulu ja programmi
tööajad on märgatavalt väiksemad.
Programmi valimine
• Lülitage pesumasin sisse ja valige soovitud programm.
• Vajadusel reguleerige pesutemperatuuri ja valige soovitud
lisafunktsioonid.
• Pesemise alustamiseks vajutage nuppu START/PAUS.
Elektrikatkestuse korral salvestab pesumasin valitud
seadistuse ja elektrikatkestuse lõppedes jätkub pesutsükkel
kohast, kus see pooleli jäi.
• Programmi lõppedes kuvatakse ekraanile kiri "End" ja mõnel
mudelil süttivad kõik pesuetapi märgutuled.
• Oodake, kuni ukselukustuse märgutuli on kustunud (ligikaudu
kaks minutit pärast programmi lõppemist).
• Lülitage pesumasin välja.
Enne mis tahes pesu pesemist tutvuge programmide
tabeliga ja järgige juhiseid etteantud järjekorras.
Tehnilised andmed
Veesurve:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
(0,05 MPa = u 1 liiter vett 10 sekundiga)
Tsentrifuugimiskiirus (p/min): vt andmeplaadilt.
Sisendvõimsus / Voolutugevuse kaitse amprites / Toitepinge: vt
andmeplaadilt.
6. JUHTNUPUD JA PROGRAMMID
Nupp START/PAUS
Sulgege pesumasina uks ENNE nupu START/PAUS
vajutamist.
• Vajutage nuppu START/PAUS valitud tsükli käivitamiseks.
Pärast nupu vajutamist kulub mõni sekund, enne kui seade
tööle hakkab.
PESUESEMETE LISAMINE JA ÄRAVÕTMINE PÄRAST
PROGRAMMIDE KÄIVITAMIST (PAUS)
• Hoidke nuppu START/PAUS ligikaudu kaks sekundit all (mõni
märgutuli ja programmi lõpuni jäänud aja märgutuli vilguvad,
mis näitab, et seadme töö on katkestatud).
Programmi valikunupp väljalülitatud asendis
Nupp START/PAUS
VIITAJAGA KÄIVITUSE nupp
LISAFUNKTSIOONIDE nupp
KIIRPESUPROGRAMMI / PLEKITASEME
nupp
F
TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp
G
TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE nupp
F + G KLAHVILUKK
H
Digitaalekraan
I
LISAFUNKTSIOONIDE märgutuled
L
UKSELUKUSTUSE märgutuli
M
KG DETEKTORI märgutuli
N
KLAHVILUKUSTUSE märgutuli
O
TEMPERATUURI REGULEERIMISE
märgutuled
P
TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE märgutuled
Q
SMART TOUCHI ala
A
B
C
D
E
Pesumasina ukse avamine
Spetsiaalne ohutusseade ei lase pesumasina ust kohe
pärast tsükli lõppu avada.
Oodake pärast pesutsükli lõppu kaks minutit. Kui
ukselukustuse märgutuli on kustunud, võib ukse avada.
Pesumasina ukse avamine
Spetsiaalne ohutusseade ei lase pesumasina ust kohe
pärast tsükli lõppu avada.
Oodake pärast pesutsükli lõppu kaks minutit. Kui
ukselukustuse märgutuli on kustunud, võib ukse avada.
• Oodake kaks minutit, kuni pesumasina uks on lahti
lukustunud.
Enne pesumasina ukse avamist kontrollige, et veetase
oleks alla ukseava, et vältida vee väljavoolamist masinast.
• Kui olete pesuesemeid juurde pannud või ära võtnud, sulgege
pesumasina uks ja vajutage nuppu START/PAUS (programmi
töö jätkub kohast, kus see pooleli jäi).
PROGRAMMI TÜHISTAMINE
• Programmi tühistamiseks keerake programmi valikunupp
väljalülitatud asendisse OFF.
VIITAJAGA KÄIVITUSE nupp
Selle nupuga saate eelprogrammeerida pesutsükli viitajaga
käivituse kuni 24 tunniks.
• Viitajaga käivituse aktiveerimiseks toimige järgmiselt:
-
Valige soovitud programm.
-
Viitajaga käivituse aktiveerimiseks vajutage nuppu üks
kord (ekraanile kuvatakse h00) ning viivituse
seadistamiseks ühe tunni kaupa vajutage nuppu uuesti
(ekraanile kuvatakse h01). Iga nupuvajutusega
suurendatakse viitajaga käivituse aega ühe tunni võrra,
kuni ekraanile kuvatakse h24 ja sellest järgmise
nupuvajutusega minnakse aja loendamisega tagasi nulli.
• Kinnitage valik nuppu START/PAUS vajutades. Aja
mahaloendamine algab ja selle lõppemisel käivitub programm
automaatselt.
• Viitajaga käivituse tühistamiseks keerake programmi
valikunupp väljalülitatud asendisse OFF.
Voolukatkestuse korral salvestatakse valitud programm
seadme mällu ja voolu taastumisel jätkub seadme töö
poolelijäänud kohast.
Lisafunktsioonide nuppe tuleb vajutada enne nupu START
vajutamist.
PROGRAMMI valikunupp väljalülitatud
asendis
LISAFUNKTSIOONIDE nupp
Programmi valikunupu keeramisel süttib ekraanivalgustus ja
ekraanile kuvatakse valitud programmi seadistus.
Energiasäästu eesmärgil vähendatakse ekraanivalgustust tsükli
lõppedes või ajal, kui pesumasin ei tööta.
NB! Pesumasina väljalülitamiseks keerake programmi
valikunupp väljalülitatud asendisse.
LISALOPUTUS
• Vajutage nuppu START/PAUS, et käivitada valitud tsükkel.
• Pärast programmi valimist jääb programmi valikunupp kuni
tsükli lõppemiseni selle programmi peale.
• Pesumasina väljalülitamiseks keerake programmi valikunupp
väljalülitatud asendisse OFF.
Programmi valikunupp tuleb väljalülitatud asendisse tagasi
keerata iga pesutsükli lõpus või järgmise pesutsükli
käivitamisel enne järgmise programmi valimist ja
käivitamist.
See nupp võimaldab valida kolme lisafunktsiooni:
• See lisafunktsioon võimaldab lisada pesutsükli lõppu veel ühe
loputuse. Sobib õrna ja tundliku nahaga inimestele, kellel võib
ka väike kogus pesuvahendi jääke põhjustada ärritust või
allergiat.
• Soovitame kasutada seda funktsiooni ka lasteriiete ja väga
määrdunud esemete pesemiseks, kus tuleb kasutada palju
pesupulbrit, ning samuti froteest esemete pesemiseks, sest
need imavad rohkem pesuvahendit.
HYGIENE + (hügieeniline pesuprogramm)
Aktiveeritakse temperatuuril 60 °C. See lisafunktsioon võimaldab
riideid sügavpuhastada, hoides kogu pesutsükli ajal ühtlast
temperatuuri.
- TRIIKIMISE HÕLBUSTAMINE
See lisafunktsioon vähendab riietelt kortse nii palju kui võimalik.
Tsentrifuugimine on pesemise ajal tühistatud või vähendatud
intensiivsusega.
Kui soovitud lisafunktsioon ei sobi valitud programmiga
kasutamiseks, hakkab lisafunktsiooni nupu tuli esmalt
vilkuma ja kustub seejärel.
1. LISAFUNKTSIOONIDE MÄRGUTULED
Need märgutuled näitavad funktsioone,
mida saab vastava nupuga valida.
2. TSÜKLI TÖÖAEG
KIIRPESUROGRAMMI / PLEKITASEME nupp
Selle nupuga saate sõltuvalt valitud programmist valida kahe
erineva lisafunktsiooni vahel.
• Pärast programmi valimist kuvatakse ekraanile automaatselt
tsükli tööaeg, mis võib sõltuvalt tehtud valikutest erineda.
- KIIRPESUPROGRAMM
See nupp muutub aktiivseks, kui valite KIIRPESUPROGRAMMI
(14/30/44 MIN). Saate valida ühe kolmest toodud tööajast.
• Tsükli alguses arvutab seade tsükli tegeliku tööaja, tuginedes
pestavate esemete kogusele ja valitud lisafunktsioonidele.
Seejärel kuvatakse tegelik pesuaeg. Pesemise ajal võidakse
tööaeg sõltuvalt pesuvahendi tasemest ja pesukoguse
tasakaalustatusest ümber arvutada.
- PLEKITASEME nupp
3. UKSELUKUSTUSE MÄRGUTULI
• Pärast programmi valimist kuvatakse automaatselt sellele
programmile seadistatud tööaeg.
• Ukselukustuse märgutuli põleb, kui uks on täielikult kinni.
• See lisafunktsioon võimaldab valida kolme erineva tasandiga
pesemisintensiivsuse vahel, mille tööaeg sõltub riiete
määrdumisastmest (kasutatava ainult mõne programmiga, vt
programmide tabel).
TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp
• See nupp võimaldab muuta pesutsüklite temperatuuri.
• Riiete kahjustamise vältimiseks ei saa valida suuremat
temperatuuri kui valitud programmile ettenähtud.
• Kui soovite pesta külma veega, peavad kõik märgutuled olema
väljas.
TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE nupp
• Seda nuppu vajutades saate maksimumkiirust vähendada ja
soovi korral tsentrifuugimistsükli tühistada.
• Kui etiketil ei ole toodud konkreetset teavet, tohib kasutada
programmi maksimaalset tsentrifuugimiskiirust.
Riiete kahjustamise vältimiseks ei saa valida suuremat
tsentrifuugimiskiirust kui programmi lubatud maksimumkiirus.
• Tsentrifuugimistsükli uuesti aktiveerimiseks vajutage lihtsalt
nuppu, kuni jõuate soovitud tsentrifuugimiskiiruseni.
• Tsentrifuugimiskiirust saab muuta igal ajal. Selleks ei pea
seadme tööd katkestama.
Pesuvahendi liigne doseerimine võib põhjustada liigse vahu
teket. Kui seade tuvastab liigse vahu olemasolu, võidakse
tsentrifuugimisetapp tühistada või programmi pikendada ja
veekulu suurendada.
Pesumasinal on spetsiaalne elektrooniline seade, mis tühistab
tsentrifuugimistsükli, kui seadmes olev pesukogus on
tasakaalust väljas. See vähendab müra ja vibratsiooni,
pikendades nii seadme tööiga.
KLAHVILUKK
•
•
Hoides TEMPERATUURI REGULEERIMISE ja
TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE nuppe üheaegselt 3 sekundit all,
saate seadme klahvid lukustada. Nii väldite juhuslikke või
soovimatuid muudatusi, kui ekraanil asuvat nuppu tsükli ajal
kogemata vajutatakse.
Klahvilukustuse saab hõlpsalt tühistada, vajutades uuesti
üheaegselt kahte nuppu või lülitades seadme välja.
Digitaalekraan
Ekraani märgutulede süsteem võimaldab teil seadme olekuga
pidevalt kursis ol
Sulgege pesumasina uks ENNE nupu START/PAUS
vajutamist.
• Kui suletud uksega seadmel vajutada nuppu START/PAUS,
vilgub märgutuli korraks ja jääb siis põlema.
Kui pesumasina uks ei ole korralikult kinni, vilgub märgutuli
veel ligikaudu seitse sekundit, pärast mida tühistatakse
käivituskäsk automaatselt. Sel juhul pange pesumasina uks
korralikult kinni ja vajutage nuppu START/PAUS.
• Spetsiaalne ohutusseade ei lase pesumasina ust kohe pärast
tsükli lõppu avada. Oodake pärast pesutsükli lõppu kaks
minutit. Kui ukselukustuse märgutuli on kustunud, võib ukse
avada. Programmi lõppedes keerake programmi valikunupp
väljalülitatud asendisse OFF.
4. Kg DETEKTORI märgutuli (funktsioon on aktiivne ainult
puuvillaste esemete ja sünteetiliste esemete
pesuprogrammidega)
• Funktsiooni "Kg DETEKTOR" märgutuli põleb pesutsükli
esimeste minutite jooksul, kuni intelligentne sensor on
määranud kindlaks pesuesemete kaalu ning reguleerinud
vastavalt sellele tsükli tööaja ning vee- je energiakulu.
• "Kg DETEKTOR" võimaldab kogu pesutsükli vältel järgida
teavet trumlis oleva pesu kohta. Pesutsükli esimeste minutite
jooksul kilogrammi detektor:
- reguleerib vajaliku vee kogust,
- määrab kindlaks pesutsükli tööaja,
- kontrollib loputamist vastavalt pestavate esemete tüübile,
- reguleerib trumli pöörlemise rütmi vastavalt pestavate
esemete tüübile,
- tuvastab liiga suure koguse seebivahtu ja reguleerib
vajadusel loputusvee hulka,
- reguleerib tsentrifuugimiskiirust vastavalt pesukogusele,
vältides nii tasakaalustamatust.
5. KLAHVILUKUSTUSE MÄRGUTULI
See märgutuli näitab, et klahvid on lukus.
6. PESUTEMPERATUURI MÄRGUTULED
Kuvatakse valitud programmi pesutemperatuur, mida saab
vastavast nupust muuta (kui see on võimalik).
Kui soovite pesta külma veega, peavad kõik märgutuled olema
väljas.
7. TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE märgutuled
Kuvatakse valitud programmi tsentrifuugimiskiirus, mida saab
vastavast nupust vähendada või tühistada.
SMART TOUCH
JÄRGMINE KASUTUSKORD - Regulaarne kasutamine
Seadmes on Smart Touchi tehnoloogia, mis võimaldab teil
rakenduse kaudu suhelda nutitelefonidega, mis põhinevad
Androidi operatsioonisüsteemil ja on varustatud NFC (lähivälja)
tehnoloogia funktsiooniga.
• Iga kord, kui soovite seadet läbi rakenduse juhtida, peate
kõigepealt lubama režiimi Smart Touch, keerates nupu
näidikule Smart Touch.
• Laadige oma nutitelefoni rakendus Candy simply-Fi .
• Nutikas hooldus - Nutikas kontroll ja automaatsedpuhastustsüklid ning veaotsingu juhised.
• Minu statistika - Pesemise statistika ja nõuanded seadme
efektiivsemaks kasutamiseks.
Rakendus Candy simply-Fi on kasutatav nii Androidi kui ka
iOSi tahvelarvutite ja nutitelefonidega. Oma seadmega
saate suhelda ja Smart Touchi tehnoloogia pakutavaid
eeliseid kasutada aga vaid Androidi nutitelefonidega, millel
on NFC-tehnoloogia, ning seda vastavalt järgmisele
funktsioonide skeemile:
Androidi nutitelefon NFCSuhtlemine seadmega + sisu
tehnoloogiaga
Androidi nutitelefon ilma
Ainult sisu
NFC-tehnoloogiata
Androidi tahvelarvuti
Ainult sisu
Appple´i iPhone
Ainult sisu
Apple´i iPad
Ainult sisu
FUNKTSIOONID
Rakenduse kasutamisel on saadaval järgmised põhifunktsioonid:
• Häälabiline - aitab teil valida sobivaima tsükli vaid kolme
häälsisendi põhjal (riided/materjal, värv, plekitase).
• Tsüklid - uue pesuprogrammi alla laadimiseks ja
käivitamiseks
• Nutikas hooldus – Smart Check-up ja automaatsed
puhastustsüklid ning veaotsingu juhised.
• Minu statistika - pesemise statistika ja nõuanded seadme
efektiivsemaks kasutamiseks.
Täpsemat teavet Smart Touchi funktsioonide kohta saate
rakenduse DEMO sirvides või aadressilt:
www.candysmarttouch.com
SMART TOUCHI KASUTAMINE
ESIMENE KORD - Masina registreerimine
• Minge oma Androidi nutitelefoni menüüsse "Seadistus" ja
aktiveerige menüüst "Traadita side & võrgud" NFC-funktsioon.
Sõltuvalt nutitelefoni mudelist ja selle Androidi
operatsioonisüsteemi versioonist võib NFC-tehnoloogia
aktiveerimise protsess olla erinev. Vt täpsemaid juhiseid
nutitelefoni kasutusjuhendist.
• Sensori võimaldamiseks armatuurlaual keerake nupp
asendisse Smart Touch.
• Avage rakendus, looge kasutajaprofiil ja registreerige seade,
järgides telefoni ekraanile kuvatavaid või seadmega
kaasasolevas "Lühijuhendis" toodud juhiseid.
Lisateavet, KKK ja video hõlpsaks registreerimiseks leiate
aadressilt: www.candysmarttouch.com/how-to
• Veenduge, et olete oma telefoni avanud (seisurežiimist) ja
aktiveerinud NFC-funktsiooni. Seejärel järgige eespool toodud
samme.
• Kui soovite pesutsükli käivitada, pange pesuesemed ja
pesuvahend masinasse ja sulgege selle uks.
• Valige rakenduses soovitud funktsioon (näiteks programmi
käivitamine, Smart Check-up tsükkel, statistika värskendamine
jms).
• Järgige telefoni
ekraanile kuvatavaid
juhiseid, HOIDES
SEDA pesumasina
armatuurlaual asuval
Smart Touchi logol,
kui rakendus annab
käsu nii teha.
MÄRKUS
Asetage oma nutitelefon nii, et selle
tagaküljel asuv NFC-antenn on
kohakuti seadmel asuva Smart
Touchi logoga (nagu on toodud
joonisel).
Kui te ei tea NFC-antenni asukohta, liigutage nutitelefoni
ringikujuliste liigutustega üle Smart Touchi logo, kuni
rakendus kinnitab ühenduse. Andmete ülekandeks on väga
oluline, et HOIAKSITE NUTITELEFONI SELLE MÕNE
SEKUNDI JOOKSUL ARMATUURLAUA KOHAL; seadmele
kuvatav sõnum teavitab teid toimingu õnnestumisest ja
sellest, millal nutitelefoni eemale liigutada võite.
Nutitelefoni paksud ümbrised või metallkleebised võivad
pesumasina ja telefoni vahelist andmete ülekannet
mõjutada või takistada. Vajadusel eemaldage need.
Nutitelefoni mõne osa (nt tagakaas, aku jms) asendamisel
mitteoriginaalosaga võite NFC-antenni eemaldada, mille
tulemusel ei saa rakendust täielikult kasutada.
Seadme haldamine ja juhtimine rakenduse kaudu on
võimalik ainult "lähedal olles": seda ei saa teha kaugelt
(teisest toast, kodust väljas)
Programmide tabel
1
(vt juhtpaneel)
5 6 7 8 9 10 11 12
kg
kg
kg
kg
kg kg kg
2
(MAX)
2
1
3,5 4 4,5 5,5 6
6,5
7
8
20°
•
•
Intensive 40°
2
Intensiivne
3,5 4 4,5 5,5 6
pesuprogramm 40°
6,5
7
8
40°
•
•
Hügienic 60°
Hügieeniline
pesuprogramm 60° 3,5 4 4,5 5,5 6
6,5
7
8
60°
•
•
3,5 3,5
4
40°
•
•
1 1,5 1,5 1,5 1,5
2
30°
•
•
2,5
3
30°
•
•
Kiirpesuprogramm
44 minutit 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
4
40°
•
•
Käsipesu- ja
siidesemete
pesuprogramm
1
1
1
2
2
2
2
2,5
30°
•
•
Villaste esemete
pesuprogramm
1
1
1
2
2
2
2
2,5
40°
•
•
Perfect 20°
Perfect 20°
Põhjalik
Perfect Rapid
kiirpesuprogramm 59 1,5 2 2,5 3
59 Min.
min
Kiirpesuprogramm
14 minutit 1
1
3
Kiirpesuprogramm 3)
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5
30'
Loputamine
-
Loputusveest
tühjendamine +
Tsentrifuugimine
-
2
Beebiriided
Õrnpesu
3,5 4 4,5 5,5 6
2
2
Sünteetika
6,5
7
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 3 3,5 4 4,5
8
60°
•
•
3
40°
•
•
5
5,5
6
60°
•
•
**
Puuvill
5
6
7
8
9
10
11
12
60°
•
•
5
6
7
8
9
10
11
12
90°
•
•
2
Valged riided + 2)
Eelpesu
Smart Touch^
•
•
Kohandatav seadistus, mis toimib vastastikku nutitelefoni rakendusega ja on mõeldud tsüklite alla laadimiseks
(vt vastavat osa). Tehases on vaikeprogrammina seadistatud automaatne puhastusprogramm, mis
desinfitseerib kogu masina.
Pal un lugeg e nei d mär kusi .
*
Pes tavate es emete maksimumkogus sõlt ub pes umasina mudelist ( vt j uhtpaneelilt).
** ST AND ARDSED PUUVILLAST E ESEMET E PESUPR OGR AMMID VAST AVALT DIR EKT IIVID ELE (EL) nr 1015/2010 ja nr 1061/2010.
PUUVILLAST E ESEM ET E PESUPR OGR AMM T EMPERATUUR IL 60 °C.
PUUVILLAST E ESEM ET E PESUPR OGR AMM T EMPERATUUR IL 40°C .
Need programmi d s obi vad tavapäraselt määrdunud puuvill aste esemete pesemis eks ni ng on energia- j a veekul u pooles t kõige säästli kumad programmi d puuvillaste esemete pesemis eks.
Need programmi d on välj a töötatud vas tavalt riiete eti ketti del toodud temper atuuridel e. Vee tegeli k temper atuur pesuts ükli jooks ul võib toodud temperatuurist veidi erineda.
(Ainult mudelitel, mill el on vedelpesuvahendi s ahtel)
Kui ainult mõnel es emel on pl ekid, mida on vaja töödel da vedela pl ekieemaldajaga, s aab sellis ed pl ekid eelnevalt pesumasi nas eemaldada.
Val age pleki eemal daj a vedel a pleki eemal daj a anumasse, mis on asetatud pesuvahendi s ahtlis lahtriss e"2" , ning käi vitage l oputus programm.
Kui see etapp on lõppenud, lülitage seade välj a, pange ül ejäänud pesu masi nasse ja käi vi tag e masin tavapär as e s obi va pesuts ükliga.
1)
Pär ast programmi vali mist kuvatakse ekr aanil s oovi tatud pesutemperatuur, mida s aab vastavast nupust vähendada ( kui s ee on l ub atud).
2)
Näidatud pr ogrammidel s aate PLEKIT ASEM E nupust r eguleerida pesutsükli tööaeg a j a intensii vs ust.
3)
Kiirpes uprogrammi vali misel nupus t s aate vali da ühe kolmes t tööaj aga programmist: 14', 30' ja 44' minutit.
Programmi vali mine
Erinevate materjali de ja määrdumisas tmete jaoks on pes umasinal l ai vali k pr ogramme ( vt programmi de tabel).
Mix Power System +
Pes umasinal on innovaatiline funktsi oon, mis s egab pesuvahendi eel nevalt veega. Kõrgsur vej oaga pi hustataks e s egu ots e pesusse.
Pes uts ükli algetapis s oodustab kõrgsur vej uga pesuvee tungimis t ki ududess e, eemaldades nii tõhus alt mus tus e j a tagades pari ma pes utulemus e.
Süs teemil on ka funktsioon "Mi x Power System +", mis eemaldab loputami se aj al kõrgsur vej oa toi mel täi eli kult pes uvahendi j ääg i d.
Perfect 20°
See i nnovaatiline "Mi x Power System +" tehnol oogi a või mal dab pesta erinevas t m aterjalist es emei d nag u puuvillas ed, sünteetilised ja s egamaterj alist es emed temper atuuril 20 °C tul emusega, mis on võrreldav pes emisega temperatuuril 40 °C.
Võrrel des tavapärase puuvill aste es emete pes upr ogrammiga temper atuuril 40 °C, on s elle pr ogrammi e nergiakul u poole väi ksem.
Soovitame pes umasina täita 2/3 ulatus es maksi mummahust.
Sell e pr ogrammiga r akendatakse pes usüsteem "Mi x & Was h", mis võimaldab pesta koos eri nevas t materj alist j a erineva vär viga esemeid.
HOIATU S!
Uusi vär vilisi es emeid tul eb esimes el 5-6 pesukorral pesta eral di.
Teatud s uuri tumedavär vilisi es emei d nagu teks ad ja käter äti kud tul eb alati pesta eral di.
Ärge pes ke koos es emei d, mis või vad anda vär vi!
Intensii vpes upr ogramm 40°
See programm sobib puuvillaste es emete pes emiseks ja tagab s uur epärased tul emus ed temper atuuril 40°C .
Hügieeniline pesuprogramm 60°
See programm sobib puuvillaste es emete pes emiseks ja on töötatud välja s petsi aals elt r as kesti eemaldatavate plekki de kõr val damis eks juba temperatuuril 60°C , seda tänu "Mi x Power Sys tem +" tehnoloogiale.
Põhjali k kiirpesuprogramm 59 mi n
See s petsi aals elt välja töötatud programm tag ab kvaliteets e pesutul emuse ol uliselt lühema pesuaj aga.
Programm on mõeldud kas utamiseks väi ks ema koguse pes ues emetega ( vt pr ogrammide tabel).
Kiirpes uprogramm ( 14/30/44 min)
Pes uts ükkel, mis on soovitatav väi kes e kogus e vähe määrdunud pes u pesemis eks . Selle pr ogrammiga on s oovi tatav kasutada tavali s est vähem pesuvahendit. Valige kiirpes upr ogramm ja üks kol me tööajaga valikus t.
Käsi pesu- j a sii des emete pes uprogramm
Sell e pr ogrammi pes utsükkel on õrn, sobides ai nul t käsitsi pestavatel e vill astele ja siidist es emetel e.
Villaste es emete pes upr ogramm
See programm on mõel dud masi n- või käsitsipes tavate vill aste esemete pesemis eks .
Loputami ne
Sell e pr ogrammi käigus l oputataks e pesues emei d kol m korda j a tsentrifuugitaks e nei d vahepeal (tsentrifuugi mis kiirus t s aab vähendada või ts entr ifuugi mise ül dse tühis tada vastavast nupust) . Kas utataks e erinevat tüüpi riiete loputamis eks , näiteks pärast riiete pes emist käsitsi.
Loputus vees t tühj endamine + Tsentrifuugi mine
See programm l õppeb vee välj alas kmis ega ja maksi mumkiirus el ts entrifuugi miseg a. T sentrifuugi mise s aab tsentrifuugi mis kiirus e nupust tühistada või sell e kiirust vähendada.
Beebiriided
Sell e pr ogrammiga s aate pes ta beebiriided täieli kult j a hügieeniliselt puhtaks temper atuuril 60 °C.
Soovitame kasutada pes upul brit.
Õrnpes u
Palun lugege neid märkusi.
* Pestavate esemete maksimumkogus sõltub pesumasina
mudelist (vt juhtpaneelilt).
** STANDARDSED PUUVILLASTE ESEMETE
PESUPROGRAMMID VASTAVALT DIREKTIIVIDELE (EL) nr
1015/2010 ja nr 1061/2010.
PUUVILLASTE ESEMETE PESUPROGRAMM TEMPERATUURIL
60 °C.
PUUVILLASTE ESEMETE PESUPROGRAMM TEMPERATUURIL
40°C.
Need programmid sobivad tavapäraselt määrdunud puuvillaste
esemete pesemiseks ning on energia- ja veekulu poolest kõige
säästlikumad programmid puuvillaste esemete pesemiseks.
Need programmid on välja töötatud vastavalt riiete etikettidel toodud
temperatuuridele. Vee tegelik temperatuur pesutsükli jooksul võib
toodud temperatuurist veidi erineda.
(Ainult mudelitel, millel on vedelpesuvahendi sahtel)
Kui ainult mõnel esemel on plekid, mida on vaja töödelda vedela
plekieemaldajaga, saab sellised plekid eelnevalt pesumasinas
eemaldada.
Valage plekieemaldaja vedela plekieemaldaja anumasse, mis on
asetatud pesuvahendi sahtlis lahtrisse"2", ning käivitage
loputusprogramm.
Kui see etapp on lõppenud, lülitage seade välja, pange ülejäänud
pesu masinasse ja käivitage masin tavapärase sobiva pesutsükliga.
1) Pärast programmi valimist kuvatakse ekraanil soovitatud
pesutemperatuur, mida saab vastavast nupust vähendada (kui
see on lubatud).
2) Näidatud programmidel saate PLEKITASEME nupust
reguleerida pesutsükli tööaega ja intensiivsust.
3) Kiirpesuprogrammi valimisel nupust saate valida ühe kolmest
tööajaga programmist: 14', 30' ja 44' minutit.
Programmi valimine
Erinevate materjalide ja määrdumisastmete jaoks on pesumasinal lai
valik programme (vt programmide tabel).
Mix Power System +
Pesumasinal on innovaatiline funktsioon, mis segab pesuvahendi
eelnevalt veega. Kõrgsurvejoaga pihustatakse segu otse pesusse.
Pesutsükli algetapis soodustab kõrgsurvejuga pesuvee tungimist
kiududesse, eemaldades nii tõhusalt mustuse ja tagades parima
pesutulemuse.
Süsteemil on ka funktsioon "Mix Power System +", mis eemaldab
loputamise ajal kõrgsurvejoa toimel täielikult pesuvahendi jäägid.
Perfect 20°
See innovaatiline "Mix Power System +" tehnoloogia võimaldab
pesta erinevast materjalist esemeid nagu puuvillased, sünteetilised
ja segamaterjalist esemed temperatuuril 20 °C tulemusega, mis on
võrreldav pesemisega temperatuuril 40 °C.
Võrreldes tavapärase puuvillaste esemete pesuprogrammiga
temperatuuril 40 °C, on selle programmi energiakulu poole väiksem.
Soovitame pesumasina täita 2/3 ulatuses maksimummahust.
Selle programmiga rakendatakse pesusüsteem "Mix & Wash", mis
võimaldab pesta koos erinevast materjalist ja erineva värviga
esemeid.
HOIATUS!
Uusi värvilisi esemeid tuleb esimesel 5-6 pesukorral pesta
eraldi.
Teatud suuri tumedavärvilisi esemeid nagu teksad ja
käterätikud tuleb alati pesta eraldi.
Ärge peske koos esemeid, mis võivad anda värvi!
Intensiivpesuprogramm 40°
See programm sobib puuvillaste esemete pesemiseks ja tagab
suurepärased tulemused temperatuuril 40°C .
Hügieeniline pesuprogramm 60°
See programm sobib puuvillaste esemete pesemiseks ja on töötatud
välja spetsiaalselt raskestieemaldatavate plekkide kõrvaldamiseks
juba temperatuuril 60°C , seda tänu "Mix Power System +"
tehnoloogiale.
Põhjalik kiirpesuprogramm 59 min
See spetsiaalselt välja töötatud programm tagab kvaliteetse
pesutulemuse oluliselt lühema pesuajaga.
Programm on mõeldud kasutamiseks väiksema koguse
pesuesemetega (vt programmide tabel).
Kiirpesuprogramm (14/30/44 min)
Pesutsükkel, mis on soovitatav väikese koguse vähe määrdunud
pesu pesemiseks. Selle programmiga on soovitatav kasutada
tavalisest vähem pesuvahendit. Valige kiirpesuprogramm ja üks
kolme tööajaga valikust.
Käsipesu- ja siidesemete pesuprogramm
Selle programmi pesutsükkel on õrn, sobides ainult käsitsi
pestavatele villastele ja siidist esemetele.
Villaste esemete pesuprogramm
See programm on mõeldud masin- või käsitsipestavate villaste
esemete pesemiseks.
Loputamine
Selle programmi käigus loputatakse pesuesemeid kolm korda ja
tsentrifuugitakse neid vahepeal (tsentrifuugimiskiirust saab
vähendada või tsentrifuugimise üldse tühistada vastavast nupust).
Kasutatakse erinevat tüüpi riiete loputamiseks, näiteks pärast riiete
pesemist käsitsi.
Loputusveest tühjendamine + Tsentrifuugimine
See programm lõppeb vee väljalaskmisega ja maksimumkiirusel
tsentrifuugimisega. Tsentrifuugimise saab tsentrifuugimiskiiruse
nupust tühistada või selle kiirust vähendada.
Beebiriided
Selle programmiga saate pesta beebiriided täielikult ja hügieeniliselt
puhtaks temperatuuril 60 °C.
Soovitame kasutada pesupulbrit.
Õrnpesu
Selle programmi käigus vaheldub trumli pöörlemine pausidega, olles
nii eelkõige sobib õrnade esemete pesemiseks. Pesutsükkel ja
loputus viiakse läbi suure hulga veega, et tagada parimad
tulemused.
Sünteetika
Pesu ja loputuse ajal optimeeritakse trumli liikumise kiirus ja rütm
ning veetasemed. Õrna tsentrifuugimisega kortsub pesu vähem.
Puuvill
See programm sobib tavapäraselt määrdunud puuvillaste esemete
pesemiseks ning on energia- ja veekulu poolest kõige säästlikum
programm puuvillaste esemete pesemiseks.
Valged riided + Eelpesu
See programm on mõeldud tugevamate plekkide eemaldamiseks
valgetelt puuvillastelt riietelt. Eelpesu tagab põhjaliku mustuse
eemaldamise. Pange sahtlisse "1" 20% pesuvahendi kogusest,
mida tavaprogrammiga kasutate.
Smart Touch
Kohandatav seadistus nupule, mille peate valima, kui soovite
käsklust rakendusest masinasse üle kanda ja tsükli alla laadida /
käivitada (lisateavet vt vastavast osast ja rakenduse
kasutusjuhendist).
Lisafunktsioonis Smart Touch on tehase vaiketsüklina seadistatud
"automaatne puhastamine", mis on mõeldud trumli
puhastamiseks, halva lõhna eemaldamiseks ja pesumasina elutsükli
pikendamiseks.
Enne "automaatse puhastamise" tsükli käivitamist veenduge, et
trummel oleks tühi. Kasutage sobivat pesumasina pesuvahendit või
pulbervahendit. Tsükli lõppedes jätke pesumasina uks avatuks, et
trummel saaks kuivada,
Soovitatav kasutada iga 50 pesukorra järel.
7. VEAOTSING JA GARANTII
Kui teile tundub, et pesumasin ei tööta korralikult, vaadale lühijuhendis toodud praktilisi nõuandeid. Võib-olla õnnestub probleem selle abil
lahendada.
SMART TOUCH MUDELS
Rakendusel Candy simply-Fi app on funktsioon Smart Check-up, mis võimaldab toote funktsioone ja olekut igal ajal kinnitada.
Rakenduse Candy simply-Fi kasutamiseks vajate NFC-tehnoloogiaga Androidi nutitelefoni. Lisateavet leiate rakendusest.
Kui masina ekraanile kuvatakse veateade (kood või vilkuvad LED-tuled), lülitage NFC-tehnoloogiaga Androidi nutitelefonil
rakendus sisse. Asetage oma nutitelefon vastu juhtpaneelil olevat Smart Touchi logo. Nüüd peaksite saama lugeda veakataloogi,
et probleem lahendada.
VEAKOODI VORMING
• Ekraaniga mudelid: veateade kuvatakse numbriga, mille ees on täht “E” (näiteks: E2 = viga 2).
• Ilma ekraanita mudelid: veateade kuvatakse LED-tulede vilkumise järjekorraga. Veakood kuvatakse vilkumiste arvuga, millele järgneb
viiesekundine paus (näiteks: kaks vilkumist - paus 5 sekundit - kaks vilkumist - korduv = viga 2).
Võimalikud põhjused ja lahendused
Kuvatav viga
Masinal puudub veevarustus.
Kontrollige, kas veekraan on lahti keeratud.
E2 (ekraaniga mudel)
LED-tuled vilguvad kaks korda
(ilma ekraanita mudel)
Kontrollige, et veevoolikus poleks sõlmi ega murdekohti ning et see poleks millegi vahele kinni jäänud.
Kontrollige, et väljavoolutoru oleks õigel kõrgusel (vt paigalduse osa).
Sulgege veekraan, kruvige täitevoolik pesumasina tagant lahti ja kontrollige, ega liivafilter ole määrdunud või
blokeeritud.
Seade ei lase vett välja.
E3 (ekraaniga mudel)
LED-tuled vilguvad kolm korda
(ilma ekraanita mudel)
Kontrollige, ega filter ole ummistunud.
Kontrollige, et veevoolikus poleks sõlmi ega murdekohti ning et see poleks millegi vahele kinni jäänud.
Kontrollige, ega majapidamise väljavoolutorud ole ummistunud. Proovige vesi lasta kraanikaussi.
E4(ekraaniga mudel)
LED-tuled vilguvad neli korda
(ilma ekraanita mudel)
Liiga palju vahtu ja/või vett.
Kontrollige, et kasutatud pesuvahendi kogus oleks õige ja et pesuvahend sobiks pesumasinale.
Probleem uksega.
E7 (ekraaniga mudel)
LED-tuled vilguvad seitse korda
(ilma ekraanita mudel)
Kontrollige, kas uks on korralikult kinni.
Kontrollige, et trumlis olevad esemed ei takistaks uksel täielikult sulgumast.
Kui uks on lukus, lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. Oodake 2-3 minutit ja
avage uks uuesti.
Lülitage seade välja, tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja oodake mõni minut. Lülitage seade uuesti sisse
ja taaskäivitage programm. Veakoodi kordumisel pöörduge selleks volitatud teeninduskeskusesse.
Muu veakood
MUUD KÕRVALEKALDED
Probleem
Võimalikud põhjused ja lahendused
Kontrollige, kas seadme toitejuhtme pistik on vooluvõrku ühendatud.
Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
Seade
ei hakka tööle
Kontrollige näiteks lambiga, et seinapistikupesa oleks töökorras.
Võimalik, et seadme uks ei korralikult kinni: tehke see korraks lahti ja pange uuesti kinni.
Kontrollige, kas soovitud programm on õigesti valitud ja kas käivitusnuppu on vajutatud.
Kontrollige, ega pesumasin ole pausi peal või viitajaga käivituse režiimis.
Võimalik, et veekraani, vee sissevõtuvooliku ja täiteklapi vaheline tihend lekib. Vahetage tihend ning keerake
Pesumasina kõrval põrandal on voolikuühendused tugevasti kinni.
vesi.
Kontrollige, et eespoolne filter oleks korralikult kinni.
Pesumasinal on tuvastussüsteem, mis kaitseb pesuesemeid ja seadet kahjustamise eest, kui pesukogus pole
enne tsentrifuugimist tasakaalus. Selle tulemuseks võib olla:
•
Seade proovib pesukogust tasakaalustada ja tsentrifuugimisaeg pikeneb.
• Tsentrifuugimiskiirust vähendatakse, et peatada vibratsioon ja müra.
Pesumasin ei tsentrifuugi
• Tsentrifuugimistsükkel katkestatakse, et kaitsta masinat ja pesukogust.
Sel juhul eemaldage pesu, sõlmige see lahti, pange pesu masinasse tagasi ja käivitage tsentrifuugimisprogramm.
Pesumasin ei ole vett välja lasknud. Oodake, kuni seade tühjeneb veest. Probleemi püsimisel vt veakoodi 3 osa.
Mõnel mudelil saab valida ilma tsentrifuugimiseta funktsiooni. Kontrollige, ega tsentrifuugimine ole tühistatud.
Kontrollige, millised lisafunktsioonid on valitud ja kuidas need tsentrifuugimistsüklit mõjutavad.
Liigne pesuvahend võib tsentrifuugimistsüklit takistada. Jälgige, et kasutaksite õiget kogust pesuvahendit.
Pesumasin vibreerib
tsentrifuugimistsükli ajal
tugevalt või kostub vali müra
Pesumasin ei ole täielikult tasakaalus. Reguleerige seadme jalad vastavalt juhistele.
Kontrollige, et transpordikruvid, kummikorgid ja vahetorud oleksid eemaldatud.
Kontrollige, et trumlis poleks võõrkehi (mündid, nupud jne).
Tavagarantii hõlmab elektrilisi või mehaanilisi rikkeid, mis tulenevad tootja tegevusest või tegematajätmisest. Kui rikke põhjus on
väline või tuleneb toote väärkasutusest või kasutusjuhendi eiramisest, võidakse toote remontimise eest tasu nõuda.
.
Keskkonnasäästlike fosfaadivabade pesuvahendite kasutamine
võib põhjustada järgmiseid efekte:
-
Äravoolav loputusvesi on ähmasem: see tuleneb vees
olevatest tseoliitidest ega mõjuta loputamise tõhusust.
-
Valge sade (tseoliidid) esemetel pesemise lõppedes: see
on tavapärane - pulber ei ole riidesse imendunud.
Tseoliitide eemaldamiseks valige loputusprogramm.
Kasutage edaspidi vähem pesuvahendit.
-
Viimane loputusvesi on vahune: see ei ole alati märk
halvast loputamisest. Kasutage edaspidi vähem
pesuvahendit.
-
Palju vahtu: selle põhjus on tihti pesuvahendites leiduvad
anioonsed pindaktiivsed ained.
Pesu ei ole vaja uuesti loputada, see ei mõjuta midagi.
Soovitame läbida hoolduspesu, kasutades selleks sobivat
vahendit.
Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada või kui kahtlustate, et
seade võib olla rikkis, võtke kohe ühendust volitatud
klienditeeninduskeskusega.
Soovitatav on alati kasutada originaalvaruosi, mis on saadaval
meie volitatud klienditeeninduskeskustes.
Soovitame läbida hoolduspesu, kasutades selleks sobivat
vahendit.
Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada või kui kahtlustate, et
seade võib olla rikkis, võtke kohe ühendust volitatud
klienditeeninduskeskusega.
Soovitatav on alati kasutada originaalvaruosi, mis on saadaval
meie volitatud klienditeeninduskeskustes.
Garantii
Toote garantii kehtib tootega kaasasolevas garantiisertifikaadis
toodud tingimustel. Garantiisertifikaat peab olema täielikult
täidetud ning see tuleb hoida kindlas kohas alles. Vajadusel
tuleb garantiisertifikaat esitada volitatud
klienditeeninduskeskusesse. Garantiiremondiks tuleb esitada
ostu tõendav dokument.
Tootja ei võta endale mingit vastutust seadmega
kaasasolevates materjalides olevate trükivigade eest. Tootja
jätab endale õigusi oma tooteid muuta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising