Candy | GVS44138TWC3/2-S | Candy GVS44138TWC3/2-S, GVFW4106LWHC/5-S Uživatelský manuál

Candy GVS44138TWC3/2-S, GVFW4106LWHC/5-S Uživatelský manuál
SK
RO
HU
CS
2
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
3
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Tento
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a
bez ohřevu (cyklus chlazení)
k zajištění, aby prádlo zůstalo při
znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném
teplotě, která nepoškodí prádlo.
4
z pěnové gumy (latexová
pěna),
koupací
čepice,
voděodolné textilie, pogumované
díly a prádlo nebo polštáře plněné
pěnou se nesmí sušit v tomto
spotřebiči.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
instalaci musíte pračku umístit
výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za
vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné
sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy
způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči
oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek
teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované.
zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého
olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz
může zabránit úniku tepla a
ovládací panel).
zvýšit riziko požáru.
l Po
l Pokud
látky nevyhnutně obsahují
olej, nebo byly kontaminovány
vlasy ošetřujícími výrobky a
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
s přidaným množstvím pracího
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Spotřebič
se nesmí používat,
pokud byly k čištění použity
průmyslné chemikálie.
l Ve spotřebiči
nesušte nevyprané
prádlo.
l Prádlo
znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes
vyndejte
veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn,
předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte
zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
před sušením v sušičce.
5
CS
l Prádlo
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič
před ukončením cyklu sušení,
pokud rychle nevyndáte
veškeré prádlo a nerozprostřete
k rozptýlení tepla.
l V
případě závady pračku
vypněte, zavřete ventil přívodu
vody a nemanipulujte se
spotřebičem. Ihned kontaktujte
nejbližší servisní středisko a
používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se
ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného
produktu.
l Při
přemisťování nezvedejte
pračku za ovládací prvky ani
zásobník pracích prostředků;
během přepravy nikdy nepokládejte
pračku otvorem na vozík. Při
zvedání doporučujeme asistenci
druhé osoby.
6
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
7
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
8
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
9
Před
použitím
sušicího
(PRAČKY-SUŠIČKY)
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
programu
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
se
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v
pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
10
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
11
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
P
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném
případě
bude
možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
l Stisknutím
tlačítka
F
Q
D
C
B
G H
START/PAUZA
spusťte praní.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
12
O
I
L M NE
A Volič programů s polohou
OFF (VYPNUTO)
B Tlačítko START/PŘERUŠIT
C Tlačítko VÝBĚR OTÁČEK
D Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÝ START
F Tlačítko RYCHLÉ/ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko PŘEDPÍRKA
H Tlačítko HYGIENA PLUS
I Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
L Tlačítko VÝBĚR SUŠENÍ
M Tlačítko PAMĚŤ
N Tlačítko FUNKCE PÁRY
O Digitální displej
P Kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
E+N UZAMKNUTÍ
Q Oblast SMART Fi+
PŘED stisknutím tlačítka START/
PŘERUŠIT je nutné zavřít dvířka.
l Stisknutím spusťte vybraný cyklus.
Když
bylo
stisknuto
tlačítko
START/PŘERUŠIT, může trvat několik
sekund, než se cyklus spustí.
Volič programů s polohou OFF
(VYPNUTO)
PŘIDÁNÍ NEBO
POTÉ, CO SE
(PŘERUŠENÍ)
Když se otočí voličem programů, rozsvítí
se kontrolky zobrazující nastavení pro
vybraný program.
Kvůli úspoře energie se na konci cyklu
nebo v období nečinnosti kontrast
displeje sníží.
ODEBRÁNÍ PRÁDLA
PROGRAM SPUSTIL
l Stiskněte a přidržte tlačítko START/PŘERUŠIT
asi na 2 sekundy (některá kontrolka
a indikátor zbývajícího času budou blikat
na znamení, že byl cyklus přerušen).
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
Poznámka: Pokud chcete spotřebič
vypnout, otočte volič programů do
polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek zkontrolujte, že
je hladina vody pod okrajem otvoru
pro dvířka, aby voda nevytekla.
l Pokud chcete spustit vybraný cyklus,
stisknete tlačítko START/PŘERUŠIT.
l Jakmile
l Po přidání nebo odebrání prádla zavřete
l Na konci programu se na displeji zobrazí
ZRUŠENÍ PROGRAMU
je program vybrán, volič
programů zůstává ve své poloze až do
konce cyklu.
dvířka
a stiskněte
tlačítko
START/PŘERUŠIT (program se spustí
z místa, kde byl přerušen).
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
l Vypněte
pračku
otočením
programů do polohy VYPNUTO.
l Pokud chcete program zrušit, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO.
voliče
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
zařízení neodemkne dvířka.
Tlačítka voleb je nutné stisknout před
stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT.
Pokud je vybrána volba, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
kontrolka volby zabliká a zhasne.
Před výběrem dalšího programu
a spuštěním dalšího cyklu praní nebo
na konci cyklu je nutné otočit volič
programů do polohy VYPNUTO.
13
CS
Tlačítko START/PŘERUŠIT
VAROVÁNÍ:
Při zasouvání zástrčky se nedotýkejte
displeje, protože v prvních sekundách
pračka kalibruje systém: pokud se
dotknete displeje, pračka nemůže
řádně fungovat. V takovém případě
vytáhněte zástrčku a opakujte operaci.
Tlačítko VÝBĚR OTÁČEK
Tlačítko ODLOŽENÝ START
l Stisknutím
l Toto tlačítko umožňuje předprogramovat
tohoto tlačítka lze snížit
maximální otáčky a, v případě potřeby,
zrušit cyklus otáček.
l Pokud
chcete odložit
postupujte následovně:
Zrušena rychlost otáčení.
l Pokud
štítek
neuvádí
specifické
informace, je možné použít maximální
otáčky očekávané v programu.
Aby se předešlo poškození prádla,
není možné zvýšit otáčky nad
maximum povolené pro program.
l Pokud chcete reaktivovat cyklus otáček,
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
otáček, které chcete nastavit.
l Otáčky lze změnit, aniž by se přerušil
cyklus praní.
Příliš mnoho pracího prostředku může
způsobit nadměrné pěnění. Pokud
spotřebič rozpozná nadměrné pěnění,
může vynechat fázi otáčení nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit
spotřebu vody.
start
cyklu,
- Vyberte požadovaný program.
- Jednou stiskněte tlačítko (na displeji se
zobrazí h00). Dalším stisknutím tlačítka
nastavíte zpoždění 1 hodinu (na displeji
se zobrazí h01). Při každém stisknutí
tlačítka se zpoždění zvýší o 1 hodinu,
dokud není dosaženo hodnoty h24. Při
dalším stisknutí tlačítka se zpoždění
nastaví na nula hodin.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT
(kontrolka na displeji začne blikat).
Začne odpočítávání a po skončení
odpočítávání se program automaticky
spustí.
l Odložený start lze zrušit otočením voliče
programů do polohy VYPNUTO.
Pokud
dojde
k výpadku
napájení
v průběhu
cyklu
praní,
nastavený
program se uloží do speciální paměti
a po
obnovení
napájení
program
pokračuje z bodu, kde byl přerušen.
Pračka je vybavena speciálním
elektronickým zařízením, které brání
cyklu otáčení, pokud je zatížení
nevyvážené. Tím se snižuje hluk
a vibrace pračky, takže se prodlužuje
životnost pračky.
Tlačítko RYCHLÉ /
ZNEČIŠTĚNÍ
ÚROVEŇ
Toto tlačítko umožňuje volit mezi dvěma
možnostmi, v závislosti na zvoleném
programu.
Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
- RYCHLÉ
l Toto tlačítko umožňuje změnit teplotu
cyklu praní.
Praní za studena.
l Aby
bylo
prádlo
chráněné
před
poškozením, není možné zvýšit teplotu
nad maximum povolené programem.
14
cyklus praní a odložit spuštění cyklu až o
24 hodin.
Tlačítko se aktivuje, když vyberete
voličem program RYCHLÉ (14/30/44 min.)
a můžete vybrat jeden ze zobrazených
časů praní.
- Tlačítko ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po výběru programu se automaticky
zobrazí čas praní pro vybraný program.
Pokud není program praní kompatibilní s
vybraným
automatickým
sušením,
nebude tato funkce aktivována.
úrovněmi intenzity a tím upravit délku
programu v závislosti na tom, jak je
prádlo znečištěné (lze použít pouze pro
některé programy, jak je uvedeno v
tabulce programů).
Pokud překročíte maximální množství
prádla, které lze sušit, uvedené
v tabulce, prádlo nemusí být řádně
vysušeno.
Tlačítko PŘEDPÍRKA
l Tato možnost umožňuje předeprání a je
zvláště užitečná pro velmi znečištěné
prádlo (lze použít pouze s některými
programy podle tabulky programů).
l Pokud chcete zrušit výběr před tím, než
se program spustí, opakovaně stiskněte
tlačítko, až kontrolka zhasne, nebo
přesuňte volič programů do polohy
VYPNUTO.
l Doporučujeme
použít
pouze
20%
množství pracího prostředku uvedeného
na obalu pracího prostředku.
l Cyklus pouze sušení:
Tlačítko HYGIENA PLUS
ovladačem vyberte program sušení
odpovídající sušenému prádlu. Stisknutím
tohoto tlačítka lze nastavit stupeň sušení,
který je jiný než výchozí nastavení
(s výjimkou programu pro vlnu).
Touto volbou je možné dezinfikovat prádlo.
V průběhu praní dosáhne teplota 60°C.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Pokud chcete zrušit cyklus v průběhu
l Toto tlačítko umožňuje přidat máchání na
sušení, stiskněte
3 sekundy.
konci cyklu praní. Maximální počet dalších
máchání závisí a zvoleném programu.
tlačítko
asi
na
l Funkce je určena osobám s jemnou
a citlivou pokožkou, pro které zbytky
pracího prostředku mohou způsobit
podráždění a alergie.
VAROVÁNÍ:
Po zrušení programu sušení začne
fáze chlazení. Před otevřením dvířek
vyčkejte asi 10/20 minut.
l Doporučuje se použít tuto funkci také pro
dětské
prádlo
a pro
praní
silně
znečištěného prádla, které vyžaduje
použití velké dávky pracího prostředku,
nebo pro praní osušek, jejichž vlákna
mají tendenci zadržovat prací prostředek.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
Tlačítko VÝBĚR SUŠENÍ
Cyklus sušení lze zrušit otočením
voliče programů do polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek je nutné čekat,
až skončí fáze chlazení (10/20 minut)
a kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA
zhasne.
l Automatický cyklus praní/sušení:
po výběru programu praní podle typu
prádla stisknutím tohoto tlačítka vyberte
stupeň sušení. Na konci programu praní
se automaticky spustí vybraný cyklus
sušení.
15
CS
l Tato volba umožňuje vybrat mezi 3
Tlačítko PAMĚŤ
Tlačítko FUNKCE PÁRY
Tato funkce vám umožňuje uložit nastavení
dvou nejoblíbenějších programů, včetně
teploty, otáček a úrovně znečištění, takže je
můžete rychle vyvolat.
Po výběru programu „SNADNÉ ŽEHLENÍ“
vyberte mezi třemi intenzitami ošetření
parou, které je vhodné pro suché nebo
mokré prádlo a typ prádla:
Jak poprvé uložit program:
- Snadné žehlení Syntetické/Smíšené
(výchozí nastavení) na displeji se
zobrazí P1
Tento program je vhodný pro syntetické
a smíšené prádlo. Pokud se jedná
o mokré prádlo (např. po praní), po sušení
je dosaženo ideální vlhkosti pro snadné
žehlení. Středně dlouhé trvání.
1)
Vyberte
program
možnosti.
2)
Stiskněte tlačítko PAMĚŤ a vyberte
M1 nebo M2. Pokud vyberete M1,
jedná se o první program, který
uložíte.
3)
a požadované
Abyste uložili program do zvoleného
umístění, ponechte prst na tlačítku
PAMĚŤ asi na 3 sekundy.
Uložení nového programu, když již byly
programy uloženy do M1 a M2:
1)
Nastavte
možnosti.
2)
Abyste uložili program do zvoleného
umístění, stiskněte tlačítko PAMĚŤ
asi na 3 sekundy. Pro uložení
kombinace do M1. Program původně
uložený v paměti M1 se přesune do
M2.
Spuštění
paměti:
program
programu
a požadované
uloženého
- Osvěžení párou
(dvě stisknutí tlačítka) na displeji se
zobrazí P3
Pára v tomto cyklu osvěží a uvolní prádlo
a odstraní pomačkání. V první fázi tohoto
programu pára odstraní přebytečnou
vlhkost a závěrečná fáze prádlo připraví
k použití. Tento program je vhodný pro
suché prádlo.
do
l Krátce stiskněte tlačítko PAMĚŤ (jednou
pro M1, dvakrát pro M2) a poté stiskněte
tlačítko START/PŘERUŠIT.
l Po vyvolání programu z paměti můžete
pomocí příslušných tlačítek změnit volby
a nastavení. V takovém případě budou
změny uloženy do paměti.
Tento cyklus je vhodný pro dávky prádla do
1,5 kg.
UZAMKNUTÍ
l Pokud
současně stisknete tlačítka
FUNKCE PÁRY a ODLOŽENÝ START
na asi 3 sekundy, pračka vám umožní
zamknout tlačítka.
Tímto zabráníte provedení nechtěných
změn v nastavení při náhodném stisknutí
tlačítka během cyklu.
l Uzamknutí lze snadno zrušit opětovným
Pokud neúmyslně vyberete uložený
program,
stačí
otočit
ovladač
programů do jiné polohy.
stisknutím obou tlačítek současně nebo
otočením voliče programů do polohy
VYPNUTO.
16
- Snadné žehlení Bavlna
(jedno stisknutí tlačítka) na displeji se
zobrazí P2
Tento program je určen pro bavlněné
prádlo. Pokud se jedná o mokré prádlo
(např. po praní), po sušení je dosaženo
ideální vlhkosti pro snadné žehlení.
Středně dlouhé trvání.
Zobrazuje
teplotu
praní
vybraného
programu, která může být změněna (pokud
je to možné) příslušným tlačítkem.
Systém digitálního displeje vás průběžně
informuje o stavu pračky.
1 15
6 10
16 12
Praní za studena.
5
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Pokud
3
je vybrán program, displej
automaticky zobrazí trvání cyklu, které se
může měnit v závislosti na provedených
volbách.
2
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
l Po spuštění programu budete souvisle
informováni o čase zbývajícím do konce
praní.
1) KONTROLKA DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
l Spotřebič vypočítává čas do konce
l Kontrolka se rozsvítí, když jsou dvířka
vybraného
programu
na
základě
standardního zatížení, během cyklu,
a spotřebič upravuje čas podle velikosti
a složení náplně.
zcela zavřena.
PŘED
stisknutím
tlačítka
START/PŘERUŠIT je nutné zavřít
dvířka.
l Pokud je zvoleno automatické praní/sušení,
na konci fáze praní se bude zobrazovat
na displeji zbývající čas sušení.
l Pokud je stisknuto na pračce tlačítko
START/PŘERUŠIT
při
zavřených
dvířkách, kontrolka chvíli bliká a poté
svítí.
5) KONTROLKY ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po výběru programu kontrolka automaticky
zobrazí úroveň znečištění pro zvolený program.
l Pokud zvolíte jinou úroveň znečištění,
Pokud
dvířka
nejsou
řádně
uzavřena, kontrolka bude blikat asi
7 sekund, po kterých bude pokyn ke
spuštění
automaticky
zrušen.
V takovém případě zavřete řádně
dvířka a stiskněte tlačítko START
/PŘERUŠIT.
rozsvítí se příslušná kontrolka.
6) KONTROLKY EXTRA MÁCHÁNÍ
Kontrolky zobrazují další máchání, které je
vybráno příslušným tlačítkem:
7) KONTROLKY MOŽNOSTI
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
Kontrolky zobrazují možnosti, které jsou
vybrány příslušným tlačítkem:
8) Wi-Fi (pouze některé modely)
l U modelů s funkcí Wi-Fi indikuje ikona, že
2) OTÁČKY
systém Wi-Fi funguje.
Zobrazuje otáčky vybraného programu,
které mohou být sníženy nebo zrušeny
příslušným tlačítkem.
l Informace
o funkcionalitě
a pokyny
pro
snadnou
konfiguraci
Wi-Fi
naleznete v části „Download“ na webu
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Zrušena rychlost otáčení.
17
CS
3) TEPLOTA PRANÍ
Digitální displej
9) KONTROLKA ODLOŽENÝ START
14) KONTROLKA UCPANÝ FILTR
Bliká, pokud byl nastaven odložený start.
Ukazuje, že nelze z pračky vypustit vodu:
doporučuje
se
vypnout
pračku,
zkontrolovat, zda není filtr ucpaný nebo
hadice překroucená.
10) Kontrolka Kontrola kg (funkce pouze
pro některé programy)
l V programech, kde je funkce „Kontrola
kg“ aktivní spotřebič v prvních minutách
programu vypočítá, kolik prádla bylo
vloženo, a aktualizuje údaje na displeji
v reálném čase.
Každá úroveň na displeji je 20%
maximální kapacity.
Po volbě programu se doporučená
maximální kapacita zobrazí na displeji.
l V každé
fázi praní „Kontrola kg“
umožňuje sledovat informace o zatížení
praní v bubnu a v prvních minutách praní:
– nastavení požadovaného množství vody;
– řídí máchání podle vybraného typu
prádla, které se pere;
– nastavení rytmu otáčení bubnu pro typ
praného prádla;
– rozpoznání
přítomnosti
pěny,
a v případě potřeby, zvětší množství
vody při máchání;
– nastavení otáček podle zatížení a tím
zamezení nevyváženosti.
11) KONTROLKA PAMĚŤ
Kontrolka ukazuje, že je funkce paměti
aktivní.
12) KONTROLKA UZAMKNUTO
že
jsou
16) KONTROLKY VÝBĚR SUŠENÍ
Kontrolky zobrazují stupeň sušení, který lze
vybrat příslušným tlačítkem:
MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
běžné prádlo).
župany
a
SUCHÉ NA ŽEHLENÍ
(prádlo po vysušení je připraveno na
žehlení).
SUCHÉ PRO ULOŽENÍ
(pro prádlo, které bude uloženo bez
žehlení).
Programy sušení s nastaveným časem
Lze použít pro programy sušení s
nastaveným časem.
Fáze chlazení
zámky
13) KONTROLKA UZAVŘENÝ PŘÍVOD
VODY
Ukazuje, že je uzavřený přívod vody do
pračky: doporučuje se vypnout pračku,
zkontrolovat, že je přívod vody otevřen
a tlak vody není mimořádně slabý.
18
Kontrolky se rozsvítí, pokud vyberete
nejúčinnější program z hlediska spotřeby
vody a energie pro praní normálně
zašpiněného bavlněného prádla.
Programy automatického sušení
– určení délky cyklu praní;
Kontrolka ukazuje,
uzamknuty.
15) STANDARDNÍ
PROGRAMY
PRO
PRANÍ BAVLNY KONTROLKY (viz
tabulka programů)
Aktivuje se na konci každého sušení
v posledních 10/20 minutách cyklu.
Umístěte chytrý telefon tak, aby
anténa NFC na jeho zadní straně byla
poblíž loga SMART Fi+ na pračce.
Tento spotřebič je vybaven technologií
SMART Fi+, která umožňuje ovládat pračku
na dálku pomocí aplikace přes připojení
Wi-Fi.
REGISTRACE PRAČKY (V APLIKACI)
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Candy simply-Fi.
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro zařízení používající operační
systém Android nebo iOS pro tablety
i chytré telefony.
Pokud neznáte polohu antény NFC,
pohybujte pomalu krouživými pohyby
chytrým telefonem nad logem SMART
Fi+ do té doby, než aplikace potvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný, je důležité V PRŮBĚHU
TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND DRŽET
TELEFON NA OVLÁDACÍM PANELU;
o správném průběhu této operace vás
bude informovat zpráva na zařízení
a řekne vám, kdy můžete odebrat
chytrý telefon od panelu.
Všechny informace o funkci SMART
Fi+ zjistíte při procházení aplikace v
DEMO režimu.
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a registrujte spotřebič podle pokynů na
displeji telefonu nebo podle „Stručné
příručky“ dodané s pračkou.
Pokud
používáte
chytrý
telefon
s operačním
systémem
Android
vybavený technologií NFC (Near Field
Communication), proces registrace je
jednodušší (Easy Enrollment); pokud
chcete provést registraci v aplikaci,
postupujte podle pokynů na displeji
telefonu, který UMÍSTÍTE A PŘIDRŽÍTE
POBLÍŽ LOGA SMART Fi+ na
ovládacím panelu pračky.
Silné obaly nebo kovové nálepky na
vašem chytrém telefonu mohou
ovlivnit nebo zabránit přenosu dat
mezi pračkou a telefonem. V případě
potřeby je odstraňte.
Výměna některých součástí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
za neoriginální součásti může vést
k odstranění antény NFC.
POVOLENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
(Z APLIKACE)
Po registraci pračky pokaždé, když ji chcete
ovládat na dálku z aplikace, musíte nejprve
vložit prádlo, prací prostředek, zavřít dvířka
a vybrat na pračce SMART Fi+. Od této
chvíle můžete pračku ovládat příkazy
aplikace.
19
CS
POZNÁMKY:
SMART Fi+
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
2
(Viz ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
Snadné žehlení
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Antialergenní
4)
Perfect Rapid 4)
59 Min.
59 min.
Rychlé
1
3) 4)
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
6
8
9
40 °
60 °
10 10 11 12 13
40 °
8
14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30‘ 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40 °
10 10 11 12 13
90 °
Bavlna**
Jemné
2)
4)
6
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40 °
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlna/Hedvábí
1
2
2
2
2
2 2,5 2,5
Sušení vlny
1
1
1
1
1
1
Smíšené
3
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
-
5
5
8
-
(sušení)
Bavlna
(sušení)
Rychlé P+S
59 Min.
6
6
8
1
8
1
8
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
-
8
4 5,5 6 6,5 6,5 7
2
( )
30°
-
30°
Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete umožnit dálkové ovládání z aplikace
(přes Wi-Fi). Můžete také stisknout na pračce tlačítko START/PŘERUŠIT. Spustí
se cyklus „Auto-Clean“ a pračka se vyčistí.
20
Pokud zvolíte program RYCHLÉ,
je možné tlačítkem RYCHLÉ
vybrat jeden ze tří rychlých
programů 14’, 30’ a 44’.
4)
Programy pro automatické sušení
INFORMACE
LABORATOŘE
50229)
Použijte
program
**
s výběrem
maximálního
stupně
znečištění,
maximálními otáčkami a teplotou 60 °C.
Program je doporučen i pro zkoušku
s nižší teplotou.
(Pouze modely s přihrádkou na
kapalný prací prostředek)
Pouze když jsou skvrny na
některém prádle, které vyžaduje
použití
tekutých
bělicích
prostředků, je možné předběžně
odstranit skvrny v pračce.
Nalijte tekutý bělicí prostředek do
nádobky, vložte do zásuvky na
prací prostředek označené „2“
a nastavte
speciální
program
MÁCHÁNÍ
Když skončí tato fáze, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO,
přidejte ostatní prádlo a spusťte
praní nejvhodnějším programem.
1)
2)
Sušení
První sušení s A kg (náplň pračky se
skládá z povlaků na polštáře a ručníků).
Vyberte program pro sušení bavlny
(
) suché pro uložení (
).
Druhé sušení s B kg (náplň pračky se
skládá z pokrývek a ručníků). Vyberte
program pro sušení bavlny (
suché pro uložení (
).
)
Kapacita
(praní)
(kg)
A (kg)
B (kg)
První
sušení
Druhé
sušení
Vybrána pouze možnost PŘEDPÍRKA
(programy s možností předeprání).
6
5
1
8
5
3
Když je vybrán program, na
displeji se zobrazí doporučená
teplota, kterou lze snížit (je-li to
povoleno) příslušným tlačítkem.
9
6
3
10
6
4
10
8
2
11
8
3
12
8
4
13
8
5
Pro zobrazené programy lze
upravit dobu trvání a intenzitu
pomocí
tlačítka
ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
21
ZKUŠEBNÍ
Normy EN
Praní
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální náplň suchého prádla podle
použitého modelu (viz ovládací panel).
( )
PRO
(Ref.
CS
3)
Výběr programů
Pro praní různých typů prádla s různým
stupněm znečištění je pračka vybavena
různými programy, které plní veškeré
potřeby praní (viz tabulka programů).
PRANÍ
Snadné žehlení
Tento program používá ošetření parou,
které omezí a uvolní pomačkání a dosáhne
ideální vlhkosti pro snadné žehlení.
Tlačítkem je možné vybrat jednu ze tří
intenzit pro suché nebo mokré prádlo podle
typu prádla.
Mix Power System +
Pračka je vybavena moderním systémem
míchání vody a pracího prostředku. Proud
vody pod vysokým tlakem stříká směs
přímo na prádlo. V počáteční fázi cyklu
proud vody pod vysokým tlakem pomáhá
pracímu prostředku proniknout vlákny
a důkladně odstranit nečistoty, čímž je
zajištěno dokonalé vyprání.
Antialergenní
Program
zaručuje
dokonalé
čištění,
dezinfekci
a potlačení
alergenů
díky
optimalizovanému cyklu z hlediska teploty
a máchání. Odstraňuje alergeny a zbytky
pracího prostředku. Ideální pro osoby
s citlivou pokožkou. Je vhodný pro
bavlněné prádlo vyprané při teplotě 60°C
a je určen pro menší náplň.
Perfektní rychlé 59 min.
Tento speciální program zaručuje
kvalitu praní a při tom výrazně
dobu trvání praní. Tento program
pro menší náplň prádla (viz
programů).
vysokou
zkracuje
je určen
tabulka
Rychlé (14/30/44 min.)
Cyklus praní určený pro malé dávky slabě
znečištěného prádla. U tohoto programu se
doporučuje použít menší dávku pracího
prostředku, než se používá běžně, aby bylo
méně
odpadu.
Výběrem
programu
RYCHLÉ můžete tlačítkem vybrat jeden z
dostupných tří programů.
Systém používá „Mix Power System +“
v průběhu máchání, aby se dokonale
odstranily zbytky pracího prostředku
proudem vody pod vysokým tlakem.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní
normálně zašpiněného bavlněného prádla
a jedná
se
o nejúčinnější
program
z hlediska spotřeby energie a vody při praní
bavlněného prádla.
Perfektní smíšené
Tento program umožňuje prát společně
různé typy prádla různých barev. Krouživý
pohyb bubnu a hladina vody jsou v průběhu
praní a máchání optimalizovány. Přesné
otáčky zaručují menší pomačkání prádla.
Díky technologii „Mix Power System +“ je
možné optimalizovat celý cyklus praní.
Jemné
Tento program používá omezený cyklus
rotace bubnu a je zvláště vhodný pro praní
jemného prádla. Cyklus praní a máchání
pro nejlepší výsledek používá velké
množství vody.
VAROVÁNÍ:
Nové barevné prádlo je nutné prát
samostatně alespoň 5 až 6 prvních praní.
Některé velké tmavé prádlo, jako jsou
džínsy a ručníky je nutné vždy prát
samostatně.
Odčerpání + Odstředění
Tento
program
dokončí
vypouštění
a používá maximální otáčky. Je možné
zrušit nebo omezit otáčení tlačítkem
OTÁČKY.
Nikdy nemíchejte NESTÁLOBAREVNÉ
prádlo.
22
Máchání
Tento program provede trojí máchání
s přerušovaným otáčením (které lze omezit
nebo zrušit příslušným tlačítkem). Používá
se pro máchání jakéhokoliv prádla,
například pro máchání po praní v ruce.
Smíšené (nízká teplota)
Program
sušení
při
nízké
teplotě
doporučený pro syntetická a smíšená
vlákna (vždy se řiďte štítkem na prádle).
Bavlna (vysoká teplota)
Program sušení při vysoké teplotě
doporučený pro bavlněné a plátěné prádlo
(vždy se řiďte štítkem na prádle).
SUŠENÍ
Rychlé P+S 59 min.
Pokud máte jen malé množství prádla na
praní a sušení a spěcháte, tento program
trvající 59 minut je ideální šetřič času!
Vhodné pro malé dávky prádla do 1,5 kg
(např. 4 košile) nebo mírně zašpiněné
prádlo. Tento program vypere, vymáchá,
vyždímá a usuší vaše prádlo za méně než
hodinu. Abyste omezili množství odpadu,
doporučujeme pro tento program použít
menší množství pracího prostředku.
VAROVÁNÍ:
Dávkovače
používané
pro
koncentrované prací prášky a tekuté
prací prostředky je nutné z bubnu
odstranit před tím, než se spustí
program sušení s otáčením bubnu.
V průběhu sušení se mění směr otáčení
bubnu. To brání zamotání prádla a zaručuje
rovnoměrné sušení. Aby se minimalizovalo
pomačkání prádla, posledních 10/20 minut
cyklu používá studený vzduch.
SMART Fi+
Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete
umožnit dálkové ovládání z aplikace (přes
Wi-Fi). V takovém případě se aplikace
spustí příkazy z aplikace.
Můžete také stisknout na pračce tlačítko
START/PŘERUŠIT. Spustí se cyklus
„Auto-Clean“. Tento program dezinfikuje
buben, odstraňuje pachy a prodlužuje
životnost pračky. Před spuštěním programu
„Auto-Clean“ zkontrolujte, že v pračce není
žádné prádlo a použijte prostředek na
čištění pračky. Po dokončení programu
nechte dvířka pračky otevřená, aby buben
uschnul. Doporučujeme použít po každém
padesátém praní.
Sušení vlny
Program sušení při nízké teplotě. Ideální
pro vlněné prádlo s maximální jemností
a měkkostí, snižuje tření prádla o sebe
a brání plstnatění. Doporučuje se před
sušením obrátit prádlo naruby. Délka trvání
závisí na množství prádla a otáčkách
zvolených pro praní. Tento cyklus je vhodný
pro malé dávky prádla do 1 kg (3 svetry).
Cyklus pro sušení vlny tohoto spotřebiče
byl schválen "The Woolmark Company" pro
sušení vlněného oblečení za předpokladu,
že produkty lze prát v pračce v závislosti na
pokynech na štítku oblečení a prohlášení
výrobce tohoto spotřebiče.
Symbol Woolmark je certifikační
známka v mnoha zemích. M1715
23
CS
Vlna/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní,
zvláště vhodné pro vlněné prádlo, které má
značku „Lze prát v pračce“ a prádlo
z hedvábí, které má značku „Prát jako
hedvábí“.
l Pouze suché odstředěné prádlo.
7. CYKLUS SUŠENÍ
l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
nejlepších výsledků sušení.
Správný způsob sušení
l Otevřete dvířka.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste
přizpůsobili správný stupeň sušení.
l Nedoporučujeme sušit látky, které se
snadno třepí, jako jsou koberce nebo
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků.
náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
(např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
l Zavřete dvířka.
následujícího
l Otočte volič programů na nejvhodnější
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla
l Spotřebič může provést následující typy
l Rozdělte
prádlo
podle
postupu:
program sušení podle vašeho prádla.
sušení:
- Program sušení s Nízkou teplotou
Vhodné pro sušení v sušičce.
doporučený pro vlněné tkaniny (
symbol na voli či programů).
Sušení při vysoké teplotě.
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený
pro
směsné
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušení pouze při nízké teplotě.
(
NESUŠIT v bubnové sušičce.
symbol na voliči programů).
- Programy sušení s Vysokou teplotou
doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
len, konopné látky, apod... (
symbol na voliči programů).
- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla).
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavlna/syntetické směsné.
24
l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
Po zvolení programu sušení vlny není
možné zvolit určitý stupeň suchosti
odlišný od výchozího.
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
sušení
a
požadovanou
zbytkovou
vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
správně
rozsvícení
l Po skončení programu se na displeji
l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro
ventil a zda je
odtoková hadice.
a
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
umístěna
programů do pozice OFF.
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
UPOZORNĚNÍ:
Nesušte oblečení se speciálním
polstrováním (např. deky, prošívané
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte
menší množství oděvů, aby se
zabránilo pomačkání.
l Zavřete vodovodní ventil.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
displeji se zobrazí zbývající doba sušení).
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví
čas podle velikosti a složení náplně.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
25
CS
l Pokud chcete zvolit časovany program
l Pokud chcete zvolit časovany program
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANÍ/SUŠENÍ
sušení,
stiskněte
tlačítko
VOLBA
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé.
l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Kontrolka programu sušení svítí až do
l Viz seznam pracích programů podle
l Po skončení programu se na displeji
prané látky (např. velmi znečištěná
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
spuštění fáze chlazení
příslušné kontrolky.
a
rozsvícení
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to
nutné).
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
l Zavřete vodovodní ventil.
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je
odtoková hadice.
správně
umístěna
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
- Sušení
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:
EXTRA SUCHÉ
(vhodné pro ručníky,
objemné prádlo).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo
žehlení).
SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které
žehlit).
župany
a
připravené
k
se
nemusí
Po
zvolení
programu
vlny
je
k dispozici pouze výchozí stupeň
suchosti.
26
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Pro
správný
provoz
spotřebiče
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
27
pracího
CS
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
28
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
29
kontaktujte
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy ő rizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Környezetvédelem
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
30
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
31
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
mosó-szárító ciklus befejező
viasszal
és
viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik
szennyezett ruhadarabokat a mosóle
(hűtési
ciklus)
annak
szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a
meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten
mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket.
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
FIGYELMEZTETÉS:
szárítani.
Soha ne állítsa le a mosól Az
öblítőszereket és a hasonló
termékeket
az
öblítőszerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
szárítógépet a szárítási ciklus
vége előtt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
l A
telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A
készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal
ellátott ajtó mögé telepíteni,
amely
a
mosó-szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van, és így akadályozná a mosószárítógép ajtajának teljes nyitását.
l A
öngyulladásra hajlamosak, különösen
ha olyan hőforrás hatásának vannak
kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
ruhadarabok felmelegednek és
oxidációs reakciót indítanak el az
olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
hő nem tud távozni, a ruhadarabok
eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
ruhadarabok egymásra helyezése,
egymásra halmozása vagy tárolása
megakadályozhatja a hő távozását,
ezért tűzveszélyt idéznek elő.
maximális száraz ruhaadag
az alkalmazott típustól függ
(lásd a kapcsolólapot).
l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
l A készülék nem használható, ha
hajápolási termékekkel átitatott
ipari vegyszereket használtak a
ruhadarabok kerüljenek a mosótisztításhoz.
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben.
forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval,
veszélyt.
32
ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a
emelje meg a mosógépet a
zsebekből.
gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A
termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,
hogy a mosógépet két személy
Biztonsági utasítások
emelje meg.
l A
mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot.
hozzá a készülék szakszerűtlen
javításához. Vegye fel azonnal a
l Gondoskodjon az elektromos
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer földeléséről. Ha a
és kizárólag eredeti tartalék
rendszer nincs földelve, akkor
alkatrészeket használjon. A fenti
szakembertől kérjen segítséget.
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne
használjon átalakítókat,
veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt,
ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
l A
csatlakozódugó kihúzásához
A
jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt
elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
európai
biztonsági,
közvetlen napsugárzás vagy összes
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
követelménynek.
hatásának.
33
HU
l Vegyen
2. TELEPÍTÉS
l Vágja
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
1
A
B
A
B
l Csavarozza
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
B
A
A
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
2
A
1
l Bizonyos
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
l Helyezze
a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
34
C
3
2
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra
HU
(3 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
min 4 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
35
max 100 cm
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
1
2
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
36
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
A szárítóprogram használata előtt
(MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)
l Idő- és energia-megtakarítás céljából
válassza a nagy sebességű centrifugálást,
hogy a szárítóprogram beindítása előtt
csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
l A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön
meg róla, hogy azok mosógépben
moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
Van-e szükség forró mosásra?
l A forró vizes program használatának
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
37
HU
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
Szűrőtisztítás
a szíjjal.
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l CSAK
BIZONYOS TÍPUSOKON ÁLL
RENDELKEZÉSRE: húzza ki a bordázott
tömlőt, vegye ki a dugót, és ürítse a vizet egy
edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
38
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
HU
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
P
a kívánt programot.
F
Q
D
C
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
B
G H
SZÁRÍTÁS
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti
a mosást, és azt követően dönthet a
szárítóprogramról.
I
L M NE
A Program választókapcsoló
OFF állásban
B INDÍTÁS/SZÜNET gomb
C CENTRIFUGA KIVÁLASZTÁSA
gomb
D HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS
gomb
E INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE
gomb
F GYORS / FOLT SZINT gomb
G ELŐMOSÁS gomb
H HIGIÉNIA PLUS gomb
I EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
L SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA
gomb
M MEMÓRIA gomb
N GŐZ FUNKCIÓ gomb
O Digitális kijelző
P AJTÓZÁR jelzőlámpa
E+N GOMBZÁR
Q SMART Fi+ terület
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
START/SZÜNET gombot.
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg
az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség: lásd a géptörzslapot.
39
O
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozó dugó csatlakoztatása
alatt ne érintse a kijelzőt, mivel a gép
az első másodpercekben kalibrálja a
rendszert: a kijelző érintése miatt
előfordulat, hogy a gép nem működik
megfelelően.
Ebben
az
esetben
távolítsa el a csatlakozót és ismételje
meg a műveletet.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb kiválasztása
ELŐTT zárja az ajtót.
l Nyomja meg a ciklus kiválasztásához.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomása
után a készülék néhány másodperc után
működni kezd.
PROGRAM választókapcsoló
OFF állásban
TÉTEL
BEHELYEZÉSE
VAGY
ELTÁVOLÍTÁSA A PROGRAM INDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
l Nyomja le és tartsa lenyomva az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot körülbelül 2
másodpercig (néhány jelzőlámpa és a
fennmaradó idő jelző lámpa villog, jelzi,
hogy a gép üzemelése szünetel).
Amikor a program választókapcsolót
elfordítja, a kijelző bekapcsol, és
megjeleníti a kiválasztott programhoz
tartozó beállításokat.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy inaktív időszakban a kijelző
kontraszt csökken.
l Az ajtó kinyitása előtt várjon, míg az
AJTÓZÁR lámpa lekapcsol.
JÓL JEGYEZZE MEG: A gép
kikapcsolásához állítsa a program
választókapcsolót OFF állásba.
Mielőtt kinyitja az ajtót, ellenőrizze,
hogy a víz nem éri-e el az ajtó nyílását,
a kifolyás elkerülésére.
l Nyomja
meg az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot a kiválasztott ciklus indításához.
l A program kiválasztása után a program
kiválasztó
kapcsoló
a
kiválasztott
program állásában marad a ciklus végéig.
l "Kész" jelenik meg a kijelzőn a program
végén, majd az AJTÓZÁR lámpa
kikapcsol, ekkor kinyithatja az ajtót.
l Kapcsolja le a mosógépet, fordítsa a
választókapcsolót OFF állásba.
tételeket, zárja az ajtót és nyomja meg az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot (a program
onnan indul tovább, ahol leállt).
PROGRAM TÖRLÉSE
l A program törléséhez állítsa
választókapcsolót OFF állásba.
a
l Várjon 2 percet mg a biztonsági rendszer
kioldja az ajtót.
Az
opciós
gombokat
az
INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomása
előtt nyomja meg.
Ha egy olyan funkciót választ ki, ami
nem kompatibilis a kiválasztott
programmal, az opció jelző lámpa
először villog, majd kikapcsol.
A program választó kapcsolót fordítsa
OFF állásba minden ciklus végén,
vagy következő program kiválasztása
és indítása előtt a mosási ciklus
indításakor.
40
l Miután behelyezte vagy eltávolította a
l A programhoz tartozó maximum fölé nem
CENTRIFUGÁLÁS
KIVÁLASZTÁSA gomb
állíthatja be a hőmérsékletet a szövet
védelme érdekében.
l Ezzel
a gombbal csökkentheti a
maximum sebességet, és törölheti a
centrifuga ciklust.
l Ezzel a gombbal előre beprogramozhatja
centrifugálás sebesség törölve.
a mosási ciklust, és késleltetheti a ciklus
indítását maximum 24 óráig.
l Ha a címkén nem található speciális
információ, lehetőség van a maximális
sebesség kiválasztására.
l Az indítás késleltetéséhez végezze el az
alábbiakat:
- Állítsa be a használni kívánt programot.
A szövet sérülésének megakadályozása
érdekében
nincs
lehetőség
a
programban meghatározott maximum
sebességnél
nagyobb
sebesség
beállítására.
- Nyomja meg a gombot míg aktiválódik
(h00 jeleni meg a kijelzőn), majd nyomja
meg
újra
1
órás
késleltetés
beállításához (h01 jelenik meg a
kijelzőn). Az előre beállított késleltetés 1
óránként nő, ahányszor megnyomja a
gombot, míg h24 jelenik meg a kijelzőn,
ekkor a gomb megnyomásakor a
késleltetés indítás nullázódik.
l A centrifuga ciklus aktiválásához nyomja
meg a gombot a beállítani kívánt sebesség
eléréséig.
l Lehetőség van a centrifuga sebesség
módosítására a gép
szüneteltetése nélkül.
- Erősítse meg az INDÍTÁS/SZÜNET
gombbal (a kijelző lámpája villogni
kezd). A számláló elindul, és ha leáll, a
program automatikusan elindul.
üzemelésének
A tisztítószer túladagolása túlzott
habzást okozhat. Ha a gép túl sok
habot észlel, letiltja a centrifugálást
vagy meghosszabbítja a program
időtartamát és növeli a vízfogyasztást.
l Az
indítás késleltetést törölheti
választókapcsoló OFF állásba állítja.
Ha áramkimaradás lép fel a gép
üzemelése alatt, egy speciális memória
eltárolja a kiválasztott programot, majd
az áramellátás helyreállása után a
program onnan indul tovább, ahol leállt
A gép egy speciális elektronikus
rendszerrel
rendelkezik,
mely
megakadályozza,
hogy
a
kiegyensúlyozatlan
terhelést.
Ez
csökkenti a gép által kibocsátott zajt
és a vibrálást és meghosszabbítja a
gép élettartamát.
GYORS / SZENNYEZETTSÉG
SZINT gomb
Ezzel a gombbal a kiválasztott programnak
megfelelően választhat ki két különböző
opciót.
HŐMÉRSÉKLET
KIVÁLASZTÁSA gomb
- GYORS
A gomb akkor aktiválódik, amikor a
GYORS (14/30/44 perc.) programot
válassza ki a gombon, három programhossz
kiválasztására van lehetőség.
l Ezzel a gombbal módosíthatja a mosási
ciklus hőmérsékletét.
hideg mosás.
41
ha
HU
INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE gomb
- SZENNYEZETTSÉG SZINT gomb
SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA gomb
l A program kiválasztása után a programhoz
tartozó mosási idő automatikusan megjelenik.
l Ezzel az opcióval 3 mosási intenzitás
szintet lehet kiválasztani a programhossz
kiválasztásával attól függően, hogy a
szövet mennyire szennyezett (csak
néhány programnál használható a
programtáblázat alapján).
ELŐMOSÁS gomb
l Ezzel a funkcióval előmosást végezhet,
különösen az erősen szennyezett ruháknál
hasznos (csak néhány program esetében
használható, lásd a programtáblázatot).
l Javasoljuk, hogy a tisztítószer dobozán
feltüntetett javasolt mennyiségnek csak a
20%-át használja.
HIGIÉNIA PLUS gomb
Ezzel a funkcióval a ruhák higiénikus mosását
végezheti 60°C-on.
l Automatikus mosás/szárítás ciklus:
a mosás program kiválasztása után,
válassza ki ezzel a gombbal a mosásnak
megfelelő szárítási fokozatot. A mosás
program végén a kiválasztott szárítási
ciklus automatikusan elindul.
Ha a mosási program nem kompatibilis
az automatikus szárítással, ez a funkció
nem aktiválódik.
Ha meghaladta a program táblázatban
jelzett maximum szárítható töltetet, a
szárítás nem lesz megfelelő.
l Ha törölni szeretné a kiválasztást a program
indítása előtt, nyomja meg a gombot, míg a
lámpa kikapcsol vagy állítsa a program
választó kapcsolót OFF állásba.
l Szárítás ciklus:
válassza ki a gombbal a szövetnek
megfelelő szárítási programot, ezzel a
gombbal kiválaszthatja a szárítás fokozatot,
mely különbözik az alapbeálltástól (kivéve a
gyapjú szárító programnál).
l A ciklust törölheti a szárítási fázis alatt,
ehhez nyomja le a gombot körülbelül 3
másodpercig.
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
l Ezzel a gombbal mosás végén öblítéseket
végezhet. Azextra öblítések száma
kiválasztott programra vonatkozik.
a
l Ez a program az érzékeny bőrű emberek
esetében használható, akiknél a legkisebb
mennyiségű tisztítószer is irritációt vagy
allergiát okozhat.
l Ez funkció gyerekruhákhoz vagy nagyon
szennyezett ruhákhoz használható, melyek
nagyon sok tisztítószert igényelnek, vagy
törölközők mosásához, melyek szálai
megtartják a tisztítószert.
42
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítás program törlése után a
hűtés fázis elindul, várjon körülbelül
10/20 percet az ajtó kinyitása előtt.
l "Kész" jelenik meg a kijelzőn a program
végén, majd az AJTÓZÁR lámpa kikapcsol,
ekkor kinyithatja az ajtót.
A szárítás ciklust úgy is törölheti, hogy a
program választó kapcsolót OFF állásba
állítja. Az ajtó kinyitása előtt várja meg a
hűtés fázis végét (10/20 perc) és várja
meg, mg az AJTÓZÁR lámpa kikapcsol.
MEMÓRIA gomb
Ha véletlenül mentett programot
választ ki, egyszerűen fordítsa el a
programhoz tartozó gombot egy
másik program kiválasztására.
Ezzel a funkcióval elmentheti két kedvenc
egyénileg beállított programját, beleértve a
hőmérsékletet, a centrifuga sebességet és
a szennyezettség mértékét, a programokat
gyorsan lekérdezheti.
A
"KÖNNYŰ
VASALÁS"
program
kiválasztásával
válasszon
a
három
különböző intenzitású gőzkezelés közül,
melyek száraz vagy nedves ruhákhoz
alkalmasak a szövet típusának megfelelően:
Program mentése első alkalommal:
1)
Válassza ki a programot és a funkciót.
2)
Nyomja meg a MEMMÓRIA gombot,
válassza ki az M1 vagy M2 opciót.
Válassza ki az M1 opciót, ha ez az
első program, amit menteni szeretne.
3)
- Könnyen vasalható szintetikus/vegyes
(alapértelmezett) P1 jelenik meg a
kijelzőn
A program szintetikus és vegyes
ruhákhoz alkalmas. Nedves ruhák esetén
(pl. mosás után) a gyűrődés pihentetés
kiválasztásakor centrifugálás után a
száraz ruhák ideális nedvességet érnek el
az egyszerű vasaláshoz. Közepes idő.
Tartsa ujját a MEMÓRIA gombon
körülbelül 3 másodpercig és mentse
a
kombinációt
a
kiválasztott
pozícióban.
Mentse az új programot, ha M1 és M2
már mentett programmal rendelkezik:
1)
Állítsa be a programot és a funkciót.
2)
Tartsa ujját a MEMÓRIA gombon
körülbelül 3 másodpercig és mentse
a kombinációt M1 állásban. A
korábban M1-ben mentett program
M2 állásba kerül.
- Könnyen vasalható pamut
(csak egy gombnyomás) P2 jelenik meg
a kijelzőn
Ez
a
program
pamut
ruhákhoz
használható. Nedves ruhák esetén (pl.
mosás után) a gyűrődés pihentetés
kiválasztásakor centrifugálás után a
száraz ruhák ideális nedvességet érnek el
az egyszerű vasaláshoz. Közepes idő.
- Frissítés gőzzel
(két gombnyomás) P3 jelenik meg a
kijelzőn
A gőz hatása miatt a ciklus felfrissíti a
ruhák gyűrődéseit használat után. Ez a
program
olyan
indítási
fázissal
rendelkezik, ahol gőz kerül bevezetésre,
és a felesleges nedvesség végső fázisban
eltávolításra kerül, lehetővé téve az
azonnal használatot. Ez a ciklus száraz
ruhákhoz megfelelő.
Indítsa el a már mentett programot:
l Nyomja
meg röviden a MEMÓRIA
gombot (M1 esetén egyszer, M2 esetén
kétszer),
majd
nyomja
meg
az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot.
l A mentett program lekérdezésekor még
mindig módosíthatja a funkciókat és a
beállításokat, ehhez nyomja meg a
megfelelő gombokat. Ebben az esetben a
hozzáadott funkció nem kerül mentésre.
A funkció
alkalmas.
43
HU
GŐZ FUNKCIÓ gomb
maximum
1,5
kg
töltethez
l Az ajtó kinyitása előtt várjon, míg az
GOMBZÁR
AJTÓZÁR lámpa lekapcsol.
l Ha
egyszerre megnyomja a GŐZ
FUNKCIÓ
és
az
INDÍTÁS
KÉSLELTETÉSE gombot körülbelül3
másodpercig, aktiválódik a gépen a
gombzár.
Így elkerülheti a véletlen vagy nem kívánt
módosításokat, a kijelzőn lévő gombot
véletlenül megnyomják a ciklus alatt.
2) CENTRIFUGA SEBESSÉGE
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét jelzi, ami módosítható vagy
kihagyható a megfelelő gombbal.
centrifugálás sebesség törölve.
l A gombzár kioldható, ha egyszerre
megnyomja újból mindkét gombot, vagy
OFF állásba fordítja a program gombot.
Digitális kijelző
A kijelző jelzőrendszere folyamatosan
tájékoztatja a gép állapotáról.
1 15
6 10
16 12
5
3) MOSÁS HŐMÉRSÉKLETE
A
kiválasztott
program
mosási
hőmérsékletét jelzi, ami módosítható (ha ez
lehetséges) egy megfelelő gombbal.
hideg mosás.
4) CIKLUS IDŐTARTAMA
l Egy program kiválasztásakor a kijelző
automatikusan megjeleníti a ciklus
időtartamát, mely a kiválasztott pozíciótól
függően változhat.
3
2
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
l A program indítása után folyamatos
információkat talál
fennmaradó időről.
1) AJTÓZÁR JELZŐLÁMPA
l A jelzőlámpa világít, amikor az ajtó
teljesen zárva van.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb kiválasztása
ELŐTT zárja az ajtót.
l Ha
az
INDÍTÁS/SZÜNET
gombot
megnyomja akkor, amikor az ajtó zárva
van, a jelzőlámpa villog egyet, majd
folyamatosan világít.
mosás
végéig
l A gép a ciklus alatt a standard töltet
alapján kiszámítja a kiválasztott program
végéig hátramaradó időt, korrigálja a
töltet méretéhez és összetételéhez
alkalmazható időt.
l Ha az automatikus mosást/szárítást válassza
ki a mosás fázis végén, a kijelzőn megjelenik
a ciklus végégig fennmaradó szárítási idő.
5)SZENNYEZETTSÉG SZINT JELZŐLÁMPÁK
Ha az ajtó nem záródik megfelelően, a
lámpa villog körülbelül 7 másodpercig,
majd az indítás parancs automatikusan
törlődik. Ebben az esetben, zárja
megfelelően az ajtót, és nyomja meg az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot.
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi a programhoz beállított
szennyezettségi szintet.
l Eltérő szennyezettségi szint kiválasztásakor
a megfelelő jelzőlámpa fog világítani.
44
a
6) EXTRA ÖBLÍTÉSEK JELZŐLÁMPÁJA
-
A jelzőlámpák a megfelelő gombbal
kiválasztott extra öblítéseket jelzik.
- felismeri a hab jelenlétét, és szükség
esetén növeli az öblítés alatt a víz
mennyiségét;
gombbal
-
8) Wi-FI (csak néhány modellnél)
l Wi-Fi funkcióval rendelkező modelleknél
beállítja a centrifuga sebességet a
töltetnek megfelelően, így elkerülve a
kiegyensúlyozatlanságot.
az ikon a Wi-Fi rendszer működését jelzi.
11) MEMÓRIA
l A Wi-Fi funkció egyszerű konfigurálására
vonatkozó
előírásokkal
kapcsolatos
információkhoz tanulmányozza a "Letöltés"
szakaszt a http://simplyfiservice.candyhoover.com oldalon.
A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a memória
funkció aktív.
12) GOMBZÁR JELZŐLÁMPA
9)INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE JELZŐLÁMPA
A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a gombok
blokkolva vannak.
Az indítás késleltetésének beállítása után
villog.
13) CSAP ZÁRVA JELZŐLÁMPA
10) Kg Check (csak bizonyos programoknál
aktív)
l Azoknál a programoknál, ahol a "Kg
Check" funkció aktív, a gép az első
percekben kiszámítja a tényleges töltetet,
valós időben frissíti a szinteket a kijelzőn.
Minden szint, ami a kijelzőn megjelenik a
maximum töltési kapacitás 20%-a.
A program kiválasztásakor a javasolt
maximum kapacitás jelenik meg a
kijelzőn.
Azt jelzi, hogy a gép nem tud vizet betölteni:
javasoljuk, hogy kapcsolja ki a gépet,
ellenőrizze, hogy a csapot megnyitotta-e, és
a víznyomás nem alacsony.
14)SZŰRŐ BLOKKOLVA JELZŐLÁMPA
Azt jelzi, hogy a gép nem tudja a vizet
leereszteni: javasoljuk, hogy kapcsolja ki a
gépet, ellenőrizze, hogy szűrő nincs-e
eltömődve vagy az elvezető tömlő nincs-e
megtekeredve vagy megtörve.
l Minden mosás fázis alatt a "Kg Check"
megjeleníti a dobban lévő töltetre és a
mosás
első
perceire
vonatkozó
információkat:
15)STANDARD PAMUT PROGRAMOK
JELZŐLÁMPÁI (lásd programtáblázat)
A lámpák akkor világítanak, amikor a
leghatékonyabb programot válassza ki a
víz-, és energiafogyasztás szempontjából
átlagosan
szennyezett
pamut
ruhák
mosásához.
- beállítja a megfelelő víz mennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
45
HU
- beállítja a dob forgásának ritmusát a mosott
szövet típusának megfelelően;
7) FUNKCIÓ JELZŐ LÁMPÁK
A jelzőlámpák a megfelelő
kiválasztható funkciót jelzik.
ellenőrzi a mosni kívánt szövet típusának
megfelelően az öblítést;
16) SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁI
A jelzőlámpák a szárítás fokozatait jelenítik
meg, ami a megfelelő gombbal választható ki:
Automatikus szárítás programjai
EXTRA SZÁRÍTÁS
(törölközők,
fürdőköpenyek
nagyobb ruhák).
és
SZÁRÍTÁS VASALÁSHOZ
(a mosott ruhát vasalásra készen
szárítja).
TELJES SZÁRÍTÁS
(olyan ruhákhoz, melyeket vasalás
nélkül tehet el).
46
Időzített szárítás programjai
Időzített
szárítás
programjainak
kiválasztására használhatók.
Hűtés fázis
A végső hűtés periódus alatt
aktiválódik, a szárítási fázis utolsó
10-20 percében.
MEGJEGYZÉSEK:
SMART Fi+
Helyezze okostelefonját úgy, hogy az
NFC antenna a hátulján egybeessen a
gépen
lévő
SMRT
Fi+
logo
pozíciójával.
A gép SMART Fi+ technológiával
rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy Wi-Fi
funkció segítségével alkalmazással történő
távvezérlést.
HU
GÉP BEÁLLÍTÁS (ALKALMAZÁSON)
l Töltse le a Candy simply-Fi alkalmazást
az eszközére.
A Candy simply-Fi alkalmazás Android
és iOS eszközökön érhető el, tablet
készülékeken és okostelefonokon.
A
SMART
Fi+
alkalmazás DEMO
részleteket.
Ha nem ismeri NFC antennája helyét,
lassan
mozgassa
okostelefonját
körkörösen a SMART Fi+ logo felett,
míg az alkalmazás megerősíti a
csatlakozást. A sikeres adatátvitelhez
TARTSA NÉHÁNY MÁSODPERCIG A
MŰSZERFALON OKOSTELEFONJÁT;
az eszközön egy üzenet tájékoztatja a
sikeres műveletről, és értesíti, ha
eltávolíthatja okostelefonját.
funkciókról
az
módjában talál
l Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre
egy felhasználó profilt és állítsa be
a
gépet
a
készülék
kijelzőjének
utasításai vagy a géphez mellékelt
"Gyorsútmutató" előírásai alapján.
A vastag burkolatok, vagy fém matricák
okostelefonján
befolyásolhatják
az
adatátvitelt a gép és a telefon között.
Szükség esetén távolítsa el ezeket.
NFC technológiával (Kommunikáció
mező mellett) rendelkező Android
okostelefon
esetén
a
beállítás
egyszerűsített (Egyszerű beállítás);
ebben az esetben kövesse a telefon
kijelzőjén megjelenő utasításokat,
HELYEZZE EL A gépen lévő SMART
Fi+ logo KÖZELÉBE, ÉS TARTSA OTT,
ha az alkalmazás erre kéri.
Ha okostelefonja egyes részeit (pl.
hátlap, akkumulátor stb...) nem eredeti
alkatrészekre cseréli, az NFC antenna
eltávolítását okozhatja.
TÁVVEZÉRLÉS
ENGEDÉLYEZÉSE
(ALKALMAZÁSSAL)
A gép beállítása után, ha alkalmazással
szeretné távvezérelni, először töltse be a
ruhákat, a tisztítószert, zárja az ajtót, és
válassza ki a SMART FI+ állást a gépen.
Ekkor alkalmazás vezérlőkkel vezérelheti a
gépet.
47
Programtáblázat
1)
(MAX.)*
2
(lásd vezérlőpanel)
PROGRAM
(MAX.)
Könnyű vasalás
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
4)
Antiallergén
Perfect Rapid 4)
59 perc
Gyors
1
3) 4)
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
6
8
9
40°
60°
10 10 11 12 13
40°
8
14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
10 10 11 12 13
90°
Gyapjú**
2)
4)
Finom anyagok
6
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Víz leeresztés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gyapjú/Selyem
1
2
2
2
2
2 2,5 2,5
Száraz gyapjú
1
1
1
1
1
1
3
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
-
5
5
8
-
(szárítás)
Vegyes
(szárítás)
Pamut
(szárítás)
Gyors W&D
59 perc
6
6
8
1
8
1
8
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
-
8
4 5,5 6 6,5 6,5 7
2
( )
30°
-
30°
Az a pozíció, amit az alkalmazáson (Wi-Fi-n) keresztül történő távvezérléshez
engedélyez. Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomásával lefuttathatja a dob
tisztítását végző "Automatikus tisztítás" ciklust.
48
2)
Szárítás
Első szárítás A kg (a töltet tartalma:
párnahuzatok és kéztörlők) a pamut
szárítás
program
kiválasztásával
(
) teljes szárítás (
).
Második szárítás B kg (a töltet tartalma:
lepedők és kéztörlők) a pamut szárítás
program
kiválasztásával
(
Csak kiválasztott ELŐMOSÁS
funkcióval (programok ELŐMOSÁS
funkcióval).
Ha kiválasztotta a programot a
kijelzőn megjelenik a mosási
hőmérséklet, mely csökkenthető
(ahol lehetséges) a megfelelő
gombbal.
A megjelent programokhoz a
SZENNYEZŐDÉS SZINT gombbal
beállíthatja a mosás időtartamát és
intenzitását.
) teljes szárítás (
).
Kapacitás
(mosás)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Első
szárítás
Második
szárítás
6
5
1
8
5
3
9
6
3
10
6
4
10
8
2
11
8
3
12
8
4
13
8
5
HU
Automatikus szárítás programjai.
Használja a ** programot a maximum
szennyeződés fokkal, maximum centrifuga
sebességgel 60°C-on. Javasolt program
alacsonyabb
hőmérsékleten
végzett
teszthez.
49
4)
Mosás
(Csak
folyékony
mosószer
tartóval rendelkező modelleknél)
Ha csak néhány tétel szennyezett
oly módon, hogy folyékony
fehérítőszer használatára van
szükség, a mosógépben előzetesen
eltávolítható a szennyeződés.
Öntsön fehérítőt a folyékony
fehérítőtartóba, mely a "2"
jelölésű tartályban található a
tisztítószer ürítőben, és állítsa
meg
a
speciális
RINSE
programot.
A fázis végén állítsa a program
kiválasztó kapcsolót OFF állásba,
adja hozzá a többi textíliát és
futtassa a normál mosást a
megfelelő programmal.
1)
A GYORS program kiválasztásával a
gombon kiválasztható a GYORS
gomb, a három 14’, 30’ és 44’
program közül egy elérhető.
VIZSGÁLATI LABORATÓRUMOKRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (lásd
50229 szabványok)
Kérjük
olvassa
el
az
alábbi
megjegyzéseket:
* Maximum száraz ruha töltési kapacitás a
használt modellnek megfelelően (lásd
vezérlőpanel).
( )
3)
Programok kiválasztása
Különböző, eltérően szennyezett textíliák
tisztításához
a
mosógép
speciális
programokkal rendelkezik, mellyel minden
mosás igényt kielégít (lásd programtáblázat).
MOSÁS
Könnyű vasalás
Ez az exkluzív program gőz kezelés
használ, mellyel csökkentheti a gyűrődést
az egyszerűbb vasaláshoz szükséges
nedvességszint elérésével. A megfelelő
gombbal három különböző intenzitás szint
választhat ki, egyedi beállítással száraz és
nedves tételekhez, és a szövet típusának
megfelelően.
Mix Power System +
A
mosógép
innovatív
mosószer-víz
előkeverő
funkcióval
rendelkezik.
Nagynyomású
vízsugár
a
keveréket
közvetlenül a ruhákra szórja. A mosási
ciklus elején a nagynyomású szórás
megkönnyíti a mosóoldat bejutását a
szövetekbe, és eltávolítja a szennyeződést,
ezzel
optimális
mosási
teljesítményt
biztosít. A rendszer ezt a
„Mix Power
System +” funkciót öblítés során is
alkalmazza, teljesen eltávolítja a mosószert a
nagynyomású vízsugárral.
Perfect Mix
A programmal különböző típusú és színű
szöveteket moshat együtt. A dob forgó
mozgása és a víz szintje a mosás és öblítés
fázisa alatt optimalizálódik. A gondos
centrifugálás
csökkenti
a
textília
gyűrődését. A „Mix Power System +”
technológiának köszönhetően lehetséges a
teljes mosás optimalizálás.
FIGYELMEZTETÉS:
Az új, színes ruhákat 5-6 mosásig
külön mossa.
Az
olyan
nagy
méretű,
sötét
darabokat, mint a farmer és a
törölköző, mindig külön mossa.
Soha ne mosson
SZÍNTARTÓ ruhákat.
együtt
Perfect Rapid 59 Min.
Ez a speciális program kiváló minőségű
mosási teljesítményt biztosít, míg nagyban
csökkenti a mosási időt. A program
tervezése csökkentett töltethez történt (lásd
programtáblázat).
Gyors (14/30/44 perc)
Kis töltethez, enyén szennyezett ruhákhoz
javasolt program. Ehhez a programhoz
javasoljuk, hogy csökkentse a normál esetben
használt tisztítószer mennyiségét, ezzel
elkerülhető a felesleges . A GYORS program
kiválasztásával és a gomb lenyomásával
kiválaszthatja a három program egyikét.
Pamut
Ezzel a programmal átlagosan szennyezett
pamut
ruhákat
tisztíthat,
ez
a
leghatékonyabb program, mely kombinálja
a
pamut
ruhák
mosásához
az
energiafogyasztást és a vízfogyasztást.
Finom anyagok
Ennél a programnál a ciklus alatt a dob
forgásának ideje rövidebb, különösen
alkalmas finom szövetek mosásához. A
mosási ciklus és az öblítések magas víz
szinttel történnek a legjobb teljesítmény
biztosítása érdekében.
Öblítés
Ez a program 3 öblítést végez közepes
centrifugálással (mely csökkenthető vagy
kizárható a megfelelő gombbal). Bármilyen
típusú szövet öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
Víz leeresztés + centrifugálás
A program víz elszívást és maximum
centrifugálást végez. Lehetőség van a
centrifugálás törlésére vagy csökkentésére
a CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉG gombbal.
NEM
50
Antiallergén
Ez a program mélytisztítást végez, a hatékony
fertőtlenítés
és
antiallergén
hatás
a
hőmérséklet és az öblítési ciklus tekintetében
optimalizált ciklusnak köszönhetően eltávolítja
az allergén anyagokat és a mosószer
maradványokat. Ideális érzéken bőrű emberek
esetében. Alkalmas 60°C-on mosható pamut
ruhákhoz, és javasoljuk kevés töltetnél.
Vegyes (Alacsony hőmérséklet)
Az alacsony hőmérsékletű szárítás program
szintetikus és vegyes szövetekhez javasolt
(minden esetben tanulmányozza a ruhán
található címkét).
Pamut (Magas hőmérséklet)
A magas hőmérsékletű szárítás program
pamut és vászon anyagokhoz javasolt
(minden esetben tanulmányozza a ruhán
található címkét).
SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
A koncentrált por és folyékony
mosószereket a forgódobos szárítás
előtt el kell távolítani.
A dob a szárítás ciklus alatt irányt változtat,
így a ruhák nem törnek meg és jobban
száradnak. A gyűrődés minimalizálására a
szárítás ciklus utolsó 10-20 percében a
program hűtött levegőt használ.
Gyors mosás & szárítás 59 perc.
Ha csak kevés ruhát szeretne mosni és
szárítani, egy 59 perces ciklus ideális az
időmegtakarításhoz! Alkalmas 1,5 kg
töltethez (pl 4 ing) vagy enyhén piszkos
szövetekhez, ez a ciklus egy óra alatt
mossa ki, öblíti, centrifugálja és szárítja
meg a ruháit. Javasoljuk, hogy csökkentse
a mosószer adagot ennél a programnál.
SMART Fi+
Száraz gyapjú
Az alacsony hőmérsékletű szárítás program
ideális maximális védelmet és lágyságot
igénylő gyapjú ruhákhoz, csökkenti a szövetek
dörzsölődését,
és
megakadályozza
a
nemezelődést. Javasoljuk, hogy szárítás
előtt fordítsa meg a ruhát. Az időzítés a
mosás mennyiségére és a mosáshoz
kiválasztott
centrifugálási
sebességre
vonatkozik. A ciklus kis töltetekhez alkalmas,
maximum 1 kg-hoz (3 pulóver).
Az a pozíció, amit az alkalmazáson (Wi-Fin)
keresztül
történő
távvezérléshez
engedélyez . Ebben az esetben a ciklus
indítása az alkalmazás vezérléssel történik.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomásával
lefuttathatja az "Automatikus tisztítás"
ciklust. Tervezése a dob fertőtlenítésére, a
kellemetlen szagok eltávolítására és a gép
élettartamnak meghosszabbítására történt,
az "Automatikus tisztítás" indítása előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e ruha a dobban, és
használjon megfelelő tisztítószert vagy por
mosószert. Hagyja nyitva a gép ajtaját a
ciklus végén, hogy a dob megszáradjon.
Javasolt 50 mosásonként.
A készülék gyapjúszárító ciklusát a The
Woolmark Company is jóváhagyta a
gépben
mosható
gyapjútermékek
szárításához, azzal a feltétellel, hogy a
termékek mosása és szárítása a
ruhadarabokon lévő címke, illetve a
készülékgyártó utasításai szerint történik.
A Woolmark szimbólum számos
országban rendelkezik tanúsítvánnyal.
M1715
51
HU
Gyapjú/selyem
Ez a program finom mosási ciklust végez,
különösen alkalmas „Géppel mosható”
gyapjú szövetek és selyemből készül ruhákhoz
vagy a szövet címkéjén „Selyemként mosandó”
-ként meghatározott ruhákhoz.
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű,
ezért a legjobb szárítási eredmények
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk,
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt
mértékét.
l A légcsatorna eltömődésének elkerülése
érdekében ne szárítson gyorsan kopó
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos
ruhákat.
l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer
szerint válogassa szét a ruhákat:
- A ruhadarabok kezelési útmutató
címkéjén
látható
szimbólumok
szerint
Szárítógépben
alkalmas.
történő
Szárítás
gépben,
hőmérsékleten.
szárításra
magas
Szárítógépben
csak
alacsony
hőmérsékleten szárítható.
- Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Csak
előzetesen
kicentrifugázott
ruhaneműt szabad szárítani.
A helyes szárítási mód
l Nyissa ki az ajtót.
l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy
ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
maximális szárítható ruhamennyiséget.
Nagyméretű anyagok (például lepedők)
vagy erősen nedvszívó anyagok (például
törülközők, farmernadrágok) esetében
célszerű az adag méretét csökkenteni.
l Csukja be az ajtót.
l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának
legjobban megfelelő szárítóprogramra.
l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási
módokra alkalmas:
- Az
Alacsony
hőmérsékletű
szárítópotrogram, gyapjúruhákhoz ajánlott
NEM szárítható géppel.
(
Ha a ruhadarabon nincs kezelési
útmutató címke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
szárításra nem alkalmas.
- Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
kevert
anyagokhoz
(szintetikus/pamut)
és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
(
- Méret és vastagság szerint
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa
szét
a
ruhadarabokat
(például a törülközőket az alsóneműtől).
52
szimbólum a programtárcsán).
szimbólum a programtárcsán).
- A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kenderszövethez
stb.
Javasoljuk
(
szimbólum a programtárcsán).
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
A szabványos adag alapján a
készülék kiszámítja a kiválasztott
program végéig tartó időt, majd pedig
a ciklus közben korrigálja az
időtartamot a ruhaadag méretéhez és
összetételéhez képest.
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
HU
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
elosztása és a szárítási teljesítmény
optimálissá tétele céljából.
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
választani, akkor addig nyomja le a
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
l A program befejeződésekor az "End"
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
A gyapjúszárító program választásakor
nem lehet az alapértelmezettől eltérő
szárítási fokot választani.
l Az
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
egyik
automatikus
program
kiválasztásával a mosó-szárítógép a
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja
a
szárításhoz szükséges időt és a
szükséges maradó nedvességet.
KI helyzetbe fordításával.
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
megfelelően
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
van-e
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szárítson különleges párnázású
ruhadarabokat
(például
paplant,
steppelt anorákot stb.) vagy finom
textíliát.
Ha a ruhákat facsarás nélkül kell
szárítani, akkor a gyűrődések elkerülése
érdekében kisebb mennyiséget tegyen
be a gépbe.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot (a
hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn).
53
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
8. AUTOMATIKUS
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
választani, akkor addig nyomja le a
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett
maximális
szárítható
ruhamennyiséget, mert különben a
ruha nem szárad meg megfelelően.
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A mosási fázis végén a hátralévő
szárítási idő látható a kijelzőn.
- Mosás
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő
mennyiséget.
l A kimosandó textíliának megfelelően
l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,
amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
l A program befejeződésekor az "End"
(például nagyon piszkos pamut) tekintse
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el
a választógombot a kívánt programra.
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
l Szükség esetén állítsa be a mosási
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
hőmérsékletet.
l Nyomja
le
szükséges).
az
opciógombokat
(ha
megfelelően
van-e
- Szárítás
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
EXTRA SZÁRAZ
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).
VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).
SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
A gyapjúprogram választásakor csak
az alapértelmezett szárítási szint
érhető el.
54
l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
l Zárja el a csapot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső
elhelyezve.
KI helyzetbe fordításával.
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
A
készülék
megfelelő
működése
érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
ciklust, hacsak az nem feltétlenül
szükséges.
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.
l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)
Jelzett hiba
E2 (kijelzővel)
A LED-jelzők 2
felvillanása
(kijelző nélkül)
E3 (kijelzővel)
A LED-jelzők 3
felvillanása
(kijelző nélkül)
E4 (kijelzővel)
A LED-jelzők 4
felvillanása
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel)
A LED-jelzők 7
felvillanása
(kijelző nélkül)
Egyéb kódok
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A gép nem tud vizet beszívni.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
A mosógép nem engedi le a vizet.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze,
hogy
az
elvezetőtömlő
nincs-e
meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
Túl sok a hab és/vagy a víz.
Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
mosógéphez készült terméket.
Ajtóprobléma.
Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.
55
HU
HIBAJELENTÉS
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK
Probléma
A mosógép
nem működik/
nem indul be
Víz folyt ki a padlóra
a mosógép körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés / zaj
hallható centrifugálás
közben
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be
a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).
A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt
keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.
56
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
alkatrészeket
használjon,
amelyek
a
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és
meg
kell
őrizni,
hogy
szükség
esetén
bemutathassa
a
hivatalos
Ügyfélszolgálatnak.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
57
HU
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
Vă mulțumim că ați ales o mașină de
spălat Candy! Suntem siguri că vă va ajuta
să spălați în siguranță rufele, chiar și pe
cele delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune
condiții, pentru referințe ulterioare.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
58
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
59
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care
butonul pentru setarea programului
nu au fost spălate.
este pe poziția vertical. Orice altă
poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu
substanţe cum ar fi ulei pentru gătit,
funcționarea mașinii (numai pentru
acetonă, alcool, petrol, kerosen,
modelele cu buton programator).
produse pentru îndepărtarea petelor,
l Partea finală a programului de
terebentină, ceară sau produse de
spălare cu uscare se realizează fără
curăţare pe bază de ceară trebuie
încălzire (numai fază de răcire),
spălate în apă fierbinte, cu o cantitate
pentru a se asigura faptul că rufele
suplimentară de detergent, înainte de
rămân la o temperatură la care
a fi uscate în uscător.
ţesătura nu va fi deteriorată.
l Articolele din cauciuc (spumă de
latex), căştile de duş, materialele
ATENȚIE:
impermeabile, articole cu suprafaţă
Nu opriţi maşina de spălat
cauciucată şi hainele sau pernele cu
rufe cu uscător înainte de
umplutură de tip vatelină nu trebuie
finalizarea programului de
uscate în uscător.
uscare, ci numai după ce aţi scos
rapid toate rufele şi le-aţi întins, l Balsamurile de rufe sau alte
pentru ca să se disipeze căldura.
produse similare trebuie utilizate
numai în conformitate cu specificaţiile
producătorului produsului respectiv.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor
l Articolele impregnate cu uleiuri se
accesibilă.
pot aprinde spontan, în special dacă
l Aparatul nu trebuie instalat în spatele
sunt expuse unor surse de căldură,
unei uşi care se blochează, a unei uşi
cum este şi cazul uscătorului.
culisante sau vis-a-vis de o uşă cu
Aceste articole se încălzesc,
balamale, pentru a se permite
provocând o reacţie de oxidare a
deschiderea uşoară a uşii maşinii de
uleiului şi oxidarea produce căldură.
spălat rufe, cu uscător.
În cazul în care căldura nu poate fi
l Capacitatea maximă de încărcare
eliminată, articolele devin suficient
pentru rufe uscate depinde de
de fierbinţi pentru a se aprinde.
modelul utilizat (vezi panoul de
Depozitarea sau aşezarea unor
control).
astfel de articole impregnate cu ulei
l Nu introduceţi rufele în uscător
unele peste altele poate împiedica
dacă pentru curăţarea acestora
eliminarea căldurii şi reprezintă
au fost utilizate produse chimice.
pericol de incendiu.
60
nu se poate evita spălarea
în maşina de spălat cu uscător a
unor ţesături care sunt impregnate
cu uleiuri vegetale sau ulei pentru
gătit sau care au fost pătate cu
produse pentru întreţinerea părului,
acestea trebuie săplate mai întâi cu
apă fierbinte şi cu o cantitate
suplimentară de detergent. În acest
mod se reduce pericolul, dar nu este
eliminat.
l Scoateţi din buzunare obiecte
precum
brichetele
sau
chibriturile.
l Pentru a consulta fișa produsului,
vă rugăm să accesați website-ul
producătorului.
l Înainte
de a deschide hubloul
asigurați-vă că nu a rămas apă
în cuvă.
Instrucțiuni privind siguranța
l În
l Nu
trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
din priză, trageți de ștecher.
l Nu
expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
soarelui sau alte intemperii.
l Când
mutați mașina, nu trageți
de butoane sau de sertarele
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
greutatea mașinii pe hublou.
Este recomandat ca mașina să
fie ridicată de 2 persoane.
cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
61
RO
l Dacă
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
B
A
A
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
2
A
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
62
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
RO
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
63
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
64
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
3. SUGESTII PRACTICE
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
Înainte de a utiliza programul de uscare
(MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR)
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l ECONOMISIŢI energie
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Pentru articolele din lână, verificați mai
întâi dacă pot fi spălate în mașina de
spălat rufe. Citiți informațiile de pe
etichetă.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
65
RO
şi timp prin
selectarea unei viteze de centrifugare mai
mari pentru reducerea conţinutului de apă
din rufe înainte de utilizarea programului
de uscare.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l DISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE
MODELE: scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati apa intr-un
vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
66
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Așezați furtunul la loc în suport.
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
programul de spălare dorit.
O
F
D
C
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
B
G H
USCARE
Dacă doriţi ca programul de uscare să
înceapă
automat
după
spălare,
selectaţi programul dorit cu ajutorul
butonului SELECTARE USCARE.
În caz contrar, se poate finaliza
spălarea şi se poate decide ulterior
asupra programului de uscare, în
funcţie de încărcătură.
I
L M NE
A Selector de programe pe poziția
OPRIT
B Buton PORNIRE/PAUZĂ
C Buton SELECTARE
STOARCERE
D Buton SELECTAREA
TEMPERATURII
E Buton AMÂNARE PORNIRE
F Butonul NIVEL RAPID/PATĂ
G Buton PRESPĂLARE
H Buton IGIENĂ PLUS
I Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
L Buton SELECTARE USCARE
M Buton MEMORIE
N Buton FUNCȚIE ABUR
O Afișaj digital
P Indicator luminos UȘĂ BLOCATĂ
E+N BLOCARE TASTE
Q Zonă SMART Fi+
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
începe rularea programului de spălare.
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”End” și va apărea acest mesaj și
pe ecran.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
67
Q
RO
P
l Porniți mașina de spălat și selectați
Buton PORNIRE/PAUZĂ
AVERTISMENT:
Nu atingeți afișajul în timp ce
introduceți ștecărul deoarece mașina
calibrează sistemul în timpul primelor
secunde: atingând afișajul, mașina
poate să nu funcționeze corect. În
acest caz, scoateți ștecărul și repetați
operațiunea.
Selector de
poziția OPRIT
PROGRAME
Închideți ușa ÎNAINTE de a selecta
butonul PORNIRE/PAUZĂ.
l Apăsați pentru a iniția ciclul selectat.
Atunci când ați apăsat butonul
PORNIRE/PAUZĂ, aparatul are nevoie
de câteva secunde înainte de a iniția
funcționarea.
pe
Atunci când selectorul de programe este
pornit, afișajul se aprinde pentru a indica
setările aferente programului selectat.
Pentru economisire de energie, la sfârșitul
ciclului sau al unei perioade de inactivitate,
nivelul de contrast al afișajului va scădea.
ADĂUGAREA SAU ELIMINAREA DE
ARTICOLE
DUPĂ
INIȚIEREA
PROGRAMULUI (PAUZĂ)
l Apăsați
și
țineți
apăsat
butonul
PORNIRE/PAUZĂ timp de aproximativ 2
secunde (un indicator luminos și
indicatorul de timp rămas vor clipi
intermitent, indicând faptul că mașina a
fost pusă pe pauză).
N.B.: Pentru a comuta dispozitivul pe
poziția oprit, rotiți selectorul de
programe pe poziția OPRIT.
l Apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru
a iniția ciclul selectat.
l Așteptați
până când indicatorul UȘĂ
ÎNCHISĂ se stinge pentru a deschide ușa.
l După selectarea programului, selectorul
rămâne poziționat pe programul selectat
până la terminarea ciclului.
l La sfârșitul programului pe afișaj va
apărea „Sfârșit”, iar indicatorul luminos
UȘĂ BLOCATĂ se va stinge; în acel
moment se poate deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat rotind selectorul
pe poziția OPRIT.
l După ce ați adăugat sau scos articole,
închideți
ușa
și
apăsați
butonul
PORNIRE/PAUZĂ
(programul
va
reîncepe de unde a rămas).
ANULAREA PROGRAMULUI
Selectorul
de
programe
trebuie
repoziționat pe OPRIT la sfârșitul
fiecărui ciclu sau atunci când inițiați un
ciclu de spălare ulterior, înainte de
selectarea și inițierea următorului
program.
l Pentru
a anula programul,
selectorul pe poziția OPRIT.
setați
l Așteptați 2 minute până când dispozitivul
de siguranță deblochează ușa.
68
Înainte de a deschide ușa, vă rugăm
să verificați ca nivelul apei să fie sub
deschiderea ușii pentru a evita
inundarea.
Buton SELECTARE
TEMPERATURĂ
Butoanele cu opțiuni trebuie selectate
înainte
de
apăsa
butonul
PORNIRE/PAUZĂ. Dacă se selectează
o opțiune care nu este compatibilă cu
programul selectat, atunci indicatorul
luminos de opțiuni va clipi intermitent și
apoi se va stinge.
l Acest buton vă permite să modificați
temperatura ciclurilor de spălare.
spălare la rece.
peste limita maximă permisă pentru
fiecare program, pentru a conserva
materialele.
l Apăsând acest buton, este posibilă
Buton AMÂNARE PORNIRE
reducerea vitezei maxime și, dacă doriți,
ciclul de stoarcere poate fi anulat.
l Acest buton vă permite să programați în
viteză de rotații anulată.
avans ciclul de spălare pentru a amâna
inițierea ciclului până la 24 de ore.
l Dacă
eticheta nu indică informații
specifice, este posibilă utilizarea stoarcerii
maxime preconizată pentru program.
l Pentru
a amâna pornirea,
următoarea procedură:
Pentru
a
preveni
deteriorarea
materialelor, nu este posibilă creșterea
vitezei peste limita maximă permisă
pentru program.
- Setați programul necesar.
- Apăsați butonul o dată pentru a-l activa
(pe afișaj apare h00), iar apoi apăsați-l
din nou pentru a seta amânarea cu 1
oră (h01 apare pe afișaj). Amânarea
presetată crește cu 1 oră la fiecare
apăsare de buton, până când pe afișaj
apare 24 de ore, moment în care dacă
apăsați butonul din nou veți reseta
amânarea la zero.
l Pentru a reactiva ciclul de stoarcere, apăsați
butonul până când ajungeți la viteza de
stoarcere pe care ați dori să o setați.
l Este posibilă modificarea vitezei fără a
pune mașina pe pauză.
O dozare în exces de detergent poate
determina formarea de spumă în
exces. Dacă un dispozitiv detectează
prezența spumei excesive, acesta
poate exclude faza de stoarcere sau
poate prelungi durata programului și
crește consumul de apă.
- Confirmați
apăsând
butonul
PORNIRE/PAUZĂ (lumina de afișaj
începe
să
clipească
intermitent).
Numărătoarea inversă va începe și
atunci când se termină, programul va
începe automat.
l Este posibilă anularea amânării rotind
Mașina este dotată cu un dispozitiv
electronic special, care împiedică
stoarcerea dacă sarcina nu este
echilibrată. Aceasta reduce zgomotul și
vibrațiile mașinii și, astfel, prelungește
durata de viață a mașinii dvs.
selectorul de programe pe poziția OPRIT.
Dacă există o întrerupere a alimentării cu
curent în timpul funcționării mașinii, o
memorie specială reține programul
selectat și, la revenirea alimentării,
aceasta continuă DE UNDE A RĂMAS.
69
folosiți
RO
l Nu este posibilă creșterea temperaturii
Buton SELECTARE
STOARCERE
l Această funcție a fost studiată pentru
Butonul NIVEL RAPID/PATĂ
Acest buton vă permite să alegeți între
două opțiuni diferite, în funcție de programul
selectat.
- RAPID
Butonul se activează atunci când
selectați programul RAPID (14/30/44
Min.) pe butonul rotativ și vă permite să
selectați una din cele trei durate indicate.
- Buton NIVEL PETE
l După ce s-a selectat programul, durata
de spălare setată pentru acel program va
fi indicată automat.
l Această opțiune vă permite să alegeți
între 3 niveluri de intensitate a spălării,
modificând durata programului, în funcție
de cât de murdare sunt rufele (poate fi
utilizată numai la anumite programe,
conform tabelului de programe).
Buton PRESPĂLARE
l Această opțiune vă permite să efectuați o
prespălare și este îndeosebi utilă pentru
hainele extrem de murdare (poate fi
utilizat numai la anumite programe conform
indicațiilor din tabelul de programe).
l Vă recomandăm să utilizați numai 20%
din cantitățile recomandate indicate pe
ambalajul detergentului.
Buton IGIENĂ PLUS
Cu
această
opțiune
este
posibilă
igienizarea hainelor, programul de spălat
ajunge la o temperatură de 60°C.
Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
l Acest buton vă permite să adăugați clătiri
la sfârșitul ciclului de spălare. Numărul
maxim de clătiri suplimentare este aferent
programului selectat.
70
persoanele cu piele delicată li sensibilă,
pentru care cea mai mică urmă de reziduuri
de detergent poate cauza iritații sau alergii.
l Se recomandă utilizarea acestei funcții
pentru hainele de copii și în cazul spălării
hainelor extrem de murdare care necesită
utilizarea a mult detergent sau pentru
spălarea prosoapelor ale căror fibre au în
general tendința de a reține detergentul.
Buton SELECTARE USCARE
l Pentru ciclul de spălare/uscare:
după selectarea programului de spălat
conform tipului de rufe, selectați un grad
de uscare apăsând acest buton. La
sfârșitul programului de spălat, ciclul de
uscare selectat va porni automat.
Dacă un program de spălat nu este
compatibil cu uscarea automată selectată,
această funcție nu va fi activată.
Dacă depășiți sarcina maximă de rufe
de uscat indicată în tabelul cu programe,
este posibil ca rufele să nu fie uscate
satisfăcător.
l Dacă doriți să ștergeți selectarea înainte
de inițierea programului, vă rugăm să
apăsați repetat butonul până când
luminile se sting sau repoziționați
selectorul de programe pe poziția OPRIT.
l Ciclul numai de uscare:
selectați cu ajutorul butonului rotativ
programul de uscare împreună în funcție
de materialele dvs., apăsând acest buton
este posibilă selectarea unui grad de
uscare care diferă față de cel implicit (cu
excepția programului de uscare a lânii).
l Pentru a anula ciclul în timpul fazei de
uscare, vă rugăm să apăsați butonul timp
de 3 secunde.
2)
AVERTISMENT:
După anularea programului de uscare,
va începe faza de răcire și vă rugăm
să așteptați timp de aproximativ 10/20
de minute înainte de a manipula ușa.
Apăsați butonul MEMORIE timp de
aproximativ 3 secunde pentru a salva
combinația în poziția M1. Programul
pre-salvat M1 se va muta pe poziția
M2.
Porniți un
memorat:
l La sfârșitul programului pe afișaj va
program
care
este
deja
l Apăsați scurt pe butonul MEMORIE (o
apărea „Sfârșit”, iar indicatorul luminos
UȘĂ BLOCATĂ se va stinge; în acel
moment se poate deschide ușa.
l După ce ați rechemat un program
memorat, încă mai puteți opera modificări
ale opțiunilor și setărilor sale, apăsând
tastele corespunzătoare. În acest caz,
opțiunile memorate nu vor fi memorate.
Este posibilă și anularea ciclului de
uscare rotind selectorul de programe pe
poziția OPRIT. Trebuie să așteptați
încheierea fazei de răcire (10/20 de
minute) și ca indicatorul luminos UȘĂ
BLOCATĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
Dacă accidental selectați un program
memorat, pur și simplu rotiți selectorul
de programe pentru a selecta altul.
Buton MEMORIE
Buton FUNCȚIE ABUR
Această funcție vă permite să salvați
setările a două programe personalizate
favorite, inclusiv temperatura, viteza de
stoarcere și nivelul de murdărie, astfel încât
să le puteți reinstaura rapid.
Modul de memorare
pentru prima dată:
a
După selectarea programul „CĂLCARE
UȘOARĂ”, selectați între cele trei intensități
diferite ale tratamentelor cu aburi care sunt
adecvate pentru hainele uscate sau umede
și conform tipului de material:
programului
1)
Selectați programul și opțiunile pe
care le doriți.
2)
Apăsați butonul MEMORIE, alegând
M1 sau M2. Trebuie să alegeți M1
dacă acesta este primul program pe
care l-ați salvat.
3)
Țineți degetul apăsat pe butonul
MEMORIE timp de aproximativ 3
secunde pentru a salva combinația în
poziția aleasă.
- Călcare ușoară Sintetice/Combinate
(selectare implicită) P1 apare pe afișaj
Acest program este adecvat pentru
hainele din material sintetic și combinat.
În cazul hainelor ude (adică după
spălare), dacă se selectează netezirea
cutelor, după stoarcere hainele ude vor
atinge gradul de umezeală ideal pentru o
călcare ușoară. Durată medie.
- Călcare ușoară bumbac
(numai o atingere de buton) P2 apare
pe afișaj
Acest program este numai pentru hainele
din bumbac. În cazul hainelor ude (adică
după spălare), dacă se selectează
netezirea cutelor, după stoarcere hainele
ude vor atinge gradul de umezeală ideal
pentru o călcare ușoară. Durată medie.
Memorați un program nou atunci când
M1 și M2 au deja programe salvate:
1)
Setați programul și opțiunile pe care
le doriți.
71
RO
dată pentru M1 și de două ori pe M2) și
apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ.
- Reîmprospătare la abur
(două atingeri de buton) P3 apare pe
afișaj
Datorită acțiunii aburului, ciclul permite
reîmprospătarea și netezirea cutelor
hainelor după utilizare. Acest program
constă dintr-o fază de debut în care
aburul este introdus, iar umezeala în
exces este îndepărtată în etapa finală
pentru a permite utilizarea promptă. Acest
ciclu este adecvat pentru hainele uscate.
Funcția este adecvată pentru sarcinile de
maxim 1,5 kg.
BLOCARE TASTE
l Apăsând simultan butoanele FUNCȚIE
ABUR și AMÂNARE PORNIRE timp de
aproximativ 3 secunde, mașina vă
permite să blocați tastele.
Astfel, puteți evita efectuarea accidentală
sau nedorită de modificări în cazul în care
apăsați accidental un buton de afișaj în
timpul unui ciclu.
l Blocarea tastelor poate fi pur și simplu
anulată apăsând simultan din nou cele
două butoane sau rotind butonul de
programe pe poziția OPRIT.
Afișaj digital
Sistemul indicator al afișajului vă permite să
fiți la curent în mod constant referitor la
starea mașinii.
1 15
6 10
16 12
5
Închideți ușa ÎNAINTE de a selecta
butonul PORNIRE/PAUZĂ.
l Atunci când se apasă PORNIRE/PAUZĂ
pe mașina cu ușa închisă, indicatorul va
clipi momentan intermitent și apoi se va
aprinde.
Dacă ușa nu este închisă adecvat,
lumina va continua să clipească
intermitent timp de aproximativ 7
secunde, după care comanda de
începere va fi ștearsă automat. În
acest caz, închideți ușa în mod
corespunzător și apăsați butonul
PORNIRE/PAUZĂ.
l Așteptați până când indicatorul UȘĂ
ÎNCHISĂ se stinge pentru a deschide ușa.
2) VITEZA DE ROTAȚIE
Acesta indică viteza de rotație a
programului selectat care poate fi redusă
sau omisă cu ajutorul butonului relevant.
viteză de rotații anulată.
3) TEMPERATURĂ DE SPĂLARE
Acesta indică temperatura de spălare a
programului selectat care poate fi
modificată (unde este permis) cu ajutorul
butonului relevant.
spălare la rece.
3
2
4) DURATA CICLULUI
7
7
13 14
7
8
l Atunci când se selectează un program,
7
7
9 11 4
afișajul indică automat durata ciclului, care
poate varia, în funcție de opțiunile selectate.
1) INDICATOR LUMINOS UȘĂ BLOCATĂ
l Indicatorul luminos este iluminat atunci
când ușa este închisă complet.
72
l După ce programul a fost inițiat, veți fi
informat constant cu privire la timpul
rămas până la sfârșitul spălării.
l Mașina calculează timpul până la sfârșitul
10) Kg Check (funcția va fi activă numai
pentru anumite programe)
programului selectat pe baza unei sarcini
standard, în timpul ciclului, mașina
corectează durata care se aplică
dimensiunii și compoziției sarcinii.
Check” este activă, mașina calculează în
primele minute sarcina reală de spălat,
actualizând nivelurile pe afișaj în timp
real.
Fiecare nivel de pe afișaj este la 20% din
capacitatea maximă de încărcare.
Atunci când se selectează un program,
capacitatea maximă sugerată este
indicată pe afișaj.
l Dacă se selectează spălarea/uscarea
automată, la sfârșitul fazei de spălare,
timpul de uscare rămas la sfârșit va fi
indicat pe afișaj.
5) INDICATOR LUMINOS NIVEL PETE
l După
ce s-a selectat programul,
indicatorul luminos va indica automat
nivelul de pete setat pentru acel program.
l La fiecare fază de spălare „Kg Check”
vă permite monitorizarea informațiilor de
pe sarcina de spălat din tambur și în
primele minute de spălare a acesteia:
l Selectând un nivel diferit de pete veți
aprinde indicatorul luminos relevant.
6) INDICATORI
LUMINOȘI
SUPLIMENTARE
- ajustează cantitatea de apă necesară;
CLĂTIRI
- determină durata ciclului de spălare;
Indicatorii
luminoși
afișează
clătirile
suplimentare care se pot selecta cu ajutorul
butonului relevant.
- controlează clătirea conform tipului de
material selectat pentru spălarea
acestuia;
7) INDICATORI LUMINOȘI OPȚIUNI
- ajustează ritmul rotațiilor tamburului
pentru tipul de material spălat;
Indicatorul luminos afișează opțiunile care
se pot selecta cu ajutorul butoanelor
relevante.
- recunoaște prezența spumei, crescând,
în caz de necesitate, cantitatea de apă
în timpul clătirii;
8) Wi-Fi (numai pentru unele modele)
l La
modelele
cu
opțiunea
Wi-Fi,
pictograma indică faptul că sistemul Wi-Fi
funcționează.
- ajustează viteza de rotație în funcție de
sarcină,
evitând
astfel
orice
dezechilibre.
l Pentru
toate
informațiile
despre
funcții
și
instrucțiuni
pentru
o
configurare facilă a Wi-Fi, vă rugăm să
consultați secțiunea „Descărcare" pe
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) INDICATOR
AMÂNARE
LUMINOS
11) MEMORIE
Indicatorul luminos arată faptul că funcția
de memorie este activă.
PORNIRE
12) INDICATOR
TASTE
Acesta clipește intermitent atunci când s-a
setat pornirea amânării.
BLOCARE
Indicatorul luminos arată faptul că tastele
sunt blocate.
73
LUMINOS
RO
l Pentru programele la care funcția „Kg
13) INDICATOR LUMINOS ROBINET ÎNCHIS
16) INDICATORI LUMINOȘI SELECTARE
USCARE
Indică faptul că mașina nu poate încărca
apă: se sugerează să opriți mașina, să
verificați dacă robinetul este deschis și dacă
presiunea apei nu este scăzută.
Indicatorii afișează gradele de uscare care
se pot selecta cu ajutorul butonului relevant:
Programe de uscare automate
FOARTE USCATE
(adecvat pentru prosoape, halate și
lucruri voluminoase).
14) INDICATOR LUMINOS FILTRU BLOCAT
Indică faptul că mașina nu poate drena apa:
se sugerează să opriți mașina, să verificați
dacă filtrul nu este înfundat sau dacă
furtunul de drenare nu este răsucit sau
zdrobit.
USCATE PENTRU CĂLCAT
(care pregătește rufele pentru călcat).
USCARE PENTRU DULAP
(pentru articolele care fi depozitate
fără călcare).
Programe de uscare cronometrate
15) INDICATORI LUMINOȘI BUMBAC
STANDARD
(consultați
tabelul
de
programe)
Indicatorii luminoși se vor aprinde atunci
când selectați cel mai eficient program în
ceea ce privește consumul de apă și de
energie, pentru a spăla hainele din bumbac
cu un grad normal de murdărie.
74
Acestea pot fi utilizate pentru a
selecta programele de uscare
cronometrate.
Faza de răcire
Activată în timpul perioadei de
numărare inversă, în ultimele 10/20
de minute ale fiecărei faze de uscare.
NOTE:
SMART Fi+
Amplasați telefonul dvs. smartphone,
astfel încât antena NFC de pa spatele
acestuia să fie în poziție cu logo-ul
SMART Fi+ de pe mașină.
Această mașină este dotată cu tehnologie
SMART Fi+ care vă permite să o controlați
cu ajutorul aplicației, datorită funcției Wi-Fi.
ÎNREGISTRAREA MAȘINII (PE APLICAȚIE)
l Descărcați aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul dvs.
RO
Aplicația
Candy
simply-Fi
este
disponibilă pentru dispozitivele dvs.
care rulează pe Android și iOS, atât
pentru tablete, cât și smartphone-uri.
Dacă nu cunoașteți poziția antenei
dvs. NFC, mișcați ușor smartphone-ul
într-o mișcare circulară peste logo-ul
SMART Fi+ până când aplicația
confirmă conexiunea. Pentru ca
transferul de date să reușească, este
esențial SĂ MENȚINEȚI SMARTPHONEUL PE PANOU ÎN TIMPUL ACESTOR
CÂTEVA SECUNDE DE PROCEDURĂ;
un mesaj de pe dispozitiv vă va informa
despre rezultatul corect al operațiunii și
vă va indica când puteți muta telefonul.
Obțineți detaliile funcțiilor SMART Fi+
explorând aplicația în modul demonstrativ.
l Deschideți aplicația, creați profilul de
utilizator și înregistrați aparatul urmând
instrucțiunile de pe afișajul dispozitivului
sau „Ghid rapid” atașat la mașină.
Utilizând un smartphone Android
dotat cu tehnologie NFC (Comunicare
în câmp apropiat), procesul de
înregistrare
este
simplificat
(Înregistrare facilă); în acest caz,
respectați instrucțiunile de pe afișajul
telefonului, AMPLASAȚI-L ȘI ȚINEȚI-L
ÎN APROPIEREA logo-ului SMART Fi+
de pe panoul mașinii, atunci când
aplicația vă solicită acest lucru.
Carcasele groase sau autocolantele
metalice
de
pe
telefonul
dvs.
smartphone pot afecta sau împiedica
transmiterea datelor între mașină și
telefon. Dacă este necesar, scoateți-le.
Înlocuirea unor componente ale
telefonului
smartphone
(de
ex.,
capacul din spate, bateria etc.) cu
unele non-digitale, poate duce la
scoaterea antenei NFC.
ACTIVAREA CONTROLULUI DE LA
DISTANȚĂ (PRIN APLICAȚIA)
După înregistrarea mașinii, de fiecare dată
când doriți să o gestionați de la distanță cu
ajutorul aplicației, mai întâi trebuie să
încărcați rufele, detergentul, închideți ușa și
selectați poziția SMART Fi+ pe mașină. Din
acel moment o puteți gestiona prin
comenzile aplicației.
75
Tabel de programe
1)
(MAX.)*
2
(consultați panoul de control)
PROGRAM
(MAX.)
Călcare ușoară
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3
Antialergie
4)
Perfect Rapid 4)
59 Min.
Rapid
1
3) 4)
Bumbac**
Delicate
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
6
8
9
40°
60°
10 10 11 12 13
40°
8
14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
10 10 11 12 13
90°
2)
4)
6
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uscare +
Stoarcere
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lână/Mătase
1
2
2
2
2
2 2,5 2,5
Lână uscată
1
1
1
1
1
1
Amestecate
3
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
-
5
5
8
-
(uscare)
Bumbac
(uscare)
Rapid W&D
59 Min.
6
6
8
1
8
1
8
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
-
8
4 5,5 6 6,5 6,5 7
2
( )
30°
-
30°
Poziționați ceea ce trebuie să selectați atunci când doriți să activați controlul la
distanță prin intermediul aplicației (Wi-Fi). Alternativ, apăsați butonul
PORNITE/PAUZĂ de pe mașină, se va efectua ciclul „Auto-curățare", destinat
să vă curețe tamburul.
76
2)
Programele
automată.
uscarea
Uscarea
Prima uscare cu A kg (o sarcină
constă din: fețe de pernă și prosoape de
mâini) selectând programul de uscare
pentru bumbac (
dulap (
).
) uscare pentru
A doua uscare cu B kg (o sarcină
constă din: cearșafuri și prosoape de
mâini) selectând programul de uscare
pentru bumbac (
dulap (
).
Numai cu opțiunea de PRESPĂLARE
selectată (programe cu opțiunea
PRESPĂLARE disponibilă).
Când se selectează un program,
pe afișaj este indicată temperatura
de spălare recomandată care
poate fi redusă (unde este permis)
cu ajutorul butonului relevant.
Pentru programele indicate puteți
ajusta durata și intensitatea
spălării utilizând butonul NIVEL
DE PETE.
) uscare pentru
Capacitate
(spălare)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prima
uscare
A doua
uscare
6
5
1
8
5
3
9
6
3
10
6
4
10
8
2
11
8
3
12
8
4
13
8
5
RO
pentru
Utilizați programul ** cu gradul maxim de
murdărie selectat, viteza de rotație
maximă și o temperatură de 60°C.
program recomandat și pentru testarea la
o temperatură mai redusă.
77
4)
Spălarea
(Numai pentru modelele cu
compartiment pentru detergent
lichid)
Atunci când un număr limitat de
articole au pete care necesită
tratamentul cu agenți de înălbire
lichizi, mai întâi se poate efectua
îndepărtarea petei în afara mașinii
de spălat.
Turnați înălbitor în recipientul
pentru înălbitor lichid, introdus în
compartimentul marcat cu „2” din
sertarul de detergent și setați
programul special CLĂTIRE.
Când se termină această fază,
rotiți selectorul de programe pe
poziția OFF, adăugați restul
materialelor și continuați cu o
spălare normală la cel mai
adecvat program.
1)
Selectând programul RAPID de
pe butonul rotativ va fi posibilă
selectarea cu butonul RAPID a
unuia dintre cele trei programe
disponibile dintre 14', 30' și 44'.
INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE (Ref. Standardele
EN 50229)
Vă rugăm să citiți aceste note:
* Capacitatea maximă de încărcare a
hainelor uscate, conform modelului utilizat
(consultați panoul de comenzi).
( )
3)
Selectarea programelor
Pentru a curăța diverse tipuri de materiale
și diverse niveluri de murdărie, mașina de
spălat are programe specifice care
îndeplinesc fiecare necesitate de spălare
(consultați tabelul cu programe).
SPĂLARE
Călcare ușoară
Acest program exclusiv utilizează un tratament
cu aburi care vă permite să reduceți și să
neteziți cutele atingând nivelul ideal de
umezeală pentru o călcare ușoară. Cu ajutorul
unui buton dedicat este posibilă selectarea a
trei
niveluri
diferite
de
intensitate,
personalizându-le pentru articolele uscate sau
ude, și conform tipului de material.
Mix Power System +
Mașina de spălat este dotată cu o preamestecare inovatoare a detergentului cu apa.
Un jet de apă la presiune înaltă pulverizează
amestecul direct peste haine. În faza inițială a
ciclului de spălare, presiunea înaltă facilitează
penetrarea soluției de spălare printre fibre,
eliminând metodic murdăria garantând cea mai
bună performanță de spălare.
Sistemul folosește „Mix Power System +” și în
timpul clătirii pentru a finaliza îndepărtarea
reziduurilor de detergent datorită jetului său de
apă la presiune înaltă care pătrunde în haine.
Combinația perfectă
Acest program vă permite să spălați diverse
tipuri de materiale și culori diferite împreună.
Mișcarea rotativă a tamburului și nivelurile de
apă sunt optimizate în timpul fazelor de spălare
și clătire. Rotația corespunzătoare asigură
formarea redusă a cutelor în material. Datorită
tehnologiei „Mix Power System +”, este posibilă
optimizarea unui ciclu de spălare complet.
AVERTISMENT:
Hainele colorate noi trebuie spălat separat
timp de cel puțin 5 sau 6 spălări.
Anumite articole de culoare închisă mari,
cum ar fi blugii și prosoapele trebuie
mereu spălate separat.
Nu amestecați niciodată materialele NON
COLOURFAST.
Perfect Rapid 59 Min.
Acest program conceput special menține
performanța spălării de înaltă calitate în
timp ce reduce cu mult durata de spălare.
Programul este conceput pentru o sarcină
redusă (consultați tabelul de programe).
Rapid (14/30/44 Min.)
Ciclul de spălare sugerat pentru sarcinile mici și
ușor murdare. Pentru acest program se
recomandă reducerea cantității de detergent
utilizate în mod normal pentru a evita
reziduurile inutile. Selectând programul RAPID
și acționând butonul puteți alege unul dintre
cele trei programe posibile.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru rufele
din bumbac murdărite normal și este cel
mai eficient program în ceea ce privește
consumurilor combinate de energie și apă
pentru spălarea rufelor din bumbac.
Delicate
Acest program are perioade reduse de
rotire a tamburului în timpul ciclului și este
adecvat în special pentru spălarea
materialelor delicate. Ciclul de spălare și
clătirile sunt efectuate cu un nivel crescut
de apă pentru a garanta cea mai bună
performanță.
Clătire
Acest program efectuează 3 clătiri cu o
stoarcere intermediară (care poate fi redusă
sau exclusă utilizând butonul adecvat).
Acesta este utilizat pentru clătirea oricărui
tip de material, de exemplu, după o spălare
efectuată manual.
Uscare + stoarcere
Programul finalizează scurgerea și o stoarcere
maximă. Este posibilă ștergerea sau reducerea
cu ajutorul butonului VITEZĂ ROTAȚIE.
78
Antialergie
Acest program asigură o curățare profundă, o
acțiune de igienizare și antialergică eficientă
datorită ciclului optimizat în ceea ce privește
temperatura și ciclurile de clătire, eliminând
alergenii și reziduurile de detergent. Ideal
pentru persoanele cu piele sensibilă. Este
adecvat pentru hainele din bumbac, spălate la
60°C și este sugerat pentru o sarcină redusă.
Lână/mătase
Acest program vă permite un ciclu de
spălare delicat pentru haine cu specificația
„Numai spălare automată” și articole de
spălat confecționate din mătase sau cu
specificația „A se spăla drept mătase” pe
eticheta materialului.
Amestecate (Căldură redusă)
Programul de uscare la temperaturi joase
recomandat pentru fibre sintetice și
combinate (consultați întotdeauna cu
atenție eticheta hainelor).
USCAREA
AVERTISMENT:
Dozatoarele utilizate pentru detergenții
pulbere și lichizi concentrați trebuie
scoase din tambur înainte de a iniția
programele de uscare la tambur.
Rapid W&D 59 Min.
Atunci când aveți doar câteva articole de
spălat și uscat în grabă, acest ciclu de 59
de minute este ideal pentru a economisi
timp! Adecvat pentru o sarcină de 1,5 kg
(de ex., 4 cămăși) sau materiale ușor
murdare, acest ciclu va spăla, clăti, stoarce
și usca rufele dvs. în puțin sub o oră. Vă
recomandăm să reduceți doza de detergent
atunci când utilizați acest program pentru a
evita risipa.
Tamburul își modifică direcția în timpul ciclului
de uscare pentru a preveni încâlcirea rufelor și
cu un efect crescut de uscare. În timpul
ultimelor 10/20 de minute ale ciclului de uscare
se utilizează aer rece pentru a reduce cutarea.
Lână uscată
Program de uscare la temperatură redusă,
ideal pentru a usca haine din lână cu îngrijire și
moliciune maxime, reducând fricțiunea
materialelor și evitând posibila împâslire. Se
sugerează întoarcerea hainelor pe dos înainte
de uscare. Durata este aferentă cantității de
spălat și vitezei de rotație selectate pentru
spălare. Ciclul este adecvat pentru sarcinile
mici de până la 1 kg (3 pulovere).
SMART Fi+
Poziționați ceea ce trebuie să selectați
atunci când doriți să activați controlul la
distanță prin intermediul aplicației (Wi-Fi). În
acest caz, inițierea ciclului va avea loc prin
intermediul comenzilor aplicației. Alternativ,
apăsați butonul PORNITE/PAUZĂ de pe
mașină, se va efectua ciclul „Autocurățare". Destinat să igienizez tamburul,
să înlăture mirosurile grele și să
prelungească durata de viață a mașinii,
asigurați-vă că nu există sarcini în tambur
înainte de a începe ciclul de „Autocurățare” și utilizați un agent de curățare
sau un detergent pulbere adecvat pentru
curățarea mașinii de spălat. Lăsați ușa
mașinii deschisă la sfârșitul ciclului pentru a
lăsa tamburul să se usuce. Recomandat la
fiecare 50 de spălări.
Programul de uscare pentru lână pentru
această mașină a fost aprobat de "The
Woolmark Company" pentru țesături din
lână care pot fi spălate în mașina de spălat
rufe, cu condiția ca rufele să fie spălate și
uscate în conformitate cu instrucțiunile de
pe etichetă și cele recomandate de
producătorul acestei mașini.
Simbolul Woolmark este o marcă de
Certificare în numeroare țări. M1715
79
RO
Bumbac (Căldură intensă)
Programul de uscare la temperaturi ridicate
recomandat pentru articole din bumbac și in
(consultați întotdeauna cu atenție eticheta
hainelor).
l Uscaţi
7. PROGRAM USCARE
numai rufele
centrifugate înainte.
l Informaţiile
oferite sunt cu caracter
general, de aceea, cele mai bune
rezultate se vor obţine numai după ce veţi
efectua mai multe programe.
l La prima utilizare, vă recomandăm să
setaţi o durată mai mică pentru uscare
decât cea indicată, pentru a stabili gradul
de uscare dorit.
l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături
care se pot destrăma uşor, cum ar fi
covoraşe sau articole cu fir lung, pentru a
se se evita blocarea tuburilor de aer.
l Vă recomandăm să sortaţi rufele după
următoarele metode:
- În funcţie de simbolurile pentru
uscare, de pe etichetele rufelor
care
au
fost
Efectuarea corectă a programului
de uscare
l Deschideţi uşa.
l Introduceţi rufele, având grijă să nu
depăşiţi cantitatea maximă de încărcare
pentru uscare, indicată în tabelul cu
programe. În cazul unor articole mai mari
(ex. cearşafuri) sau a unor articole cu
grad mare de absorbţie (ex. prosoape
sau jeans), se recomandă reducerea
greutăţii încărcăturii.
l Închideţi uşa.
Adecvat pentru uscare în uscător.
l Rotiţi
butonul pentru programe la
programul cel mai adecvat de uscare
pentru rufele dumneavoastră.
Uscare la temperatură ridicată.
Uscare numai la temperatură scăzută.
l Maşina de spălat rufe cu uscător poate
A NU SE USCA în uscător.
efectua următoarele tipuri de uscare:
Dacă rufele nu au nicio etichetă, se
consideră că nu sunt adecvate a fi
uscate în uscător.
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru țesături din
- În funcţie de dimensiune şi grosime
De fiecare dată când încărcătura pentru
spălare
este
mai
mare
decât
capacitatea de uscare, separaţi rufele în
funcţie de grosime (ex. separaţi
prosoapele de lenjeria intimă).
- În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: prosoape,
ţesături din
bumbac, lenjerie de pat şi feţe de
masă.
Sintetice: bluze, cămăşi, tricouri etc.
din poliester sau poliamidă, precum şi
ţesături mixte bumbac/sintetic.
80
lână (simbolul
programe).
de pe selectorul de
- Temperatură scăzută program de
uscare recomandat pentru ţesături
mixte
(sintetice/bumbac),
sintetice
(simbolul
programe).
de pe selectorul de
- Temperatură ridicată program de
uscare recomandat pentru bumbac, in,
cânepă etc... (simbolul
selectorul de programe).
de pe
l Selectați gradul de uscare dorit:
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
În timpul fazei de uscare, cuva va
accelera la o viteză mai mare, pentru
distribuirea
rufelor
şi
pentru
optimizarea performanţelor de uscare.
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
l Dacă doriţi să selectaţi un program de
uscare cu durată de timp programată,
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE
până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
l Indicatorul luminos pentru programul de
uscare este aprins, până când începe
faza de răcire şi indicatorul corespunzător
acesteia se va aprinde.
l La finalul programului, pe afişaj apare
Dacă selectați programul pentru
uscarea țesăturilor din lână, nu puteți
să selectați un alt grad de uscare în
afară de cel setat implicit.
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Maşina de spălat cu uscător va calcula
durata de timp necesară pentru uscare
şi umiditatea reziduală, în funcţie de
încărcătură şi de tipul de uscare selectat.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
ATENȚIE:
Nu uscați articole de îmbrăcăminte cu
căptușeală
specială
(ex.
pilote,
hanorace groase etc.) și țesături foarte
delicate.
Dacă rufele sunt umede/uscate,
încărcați mai puține articole, pentru a
preveni șifonarea.
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
l Apăsați butonul START/PAUZĂ (pe afișaj
apare durata de timp
programul de uscare).
rămasă
din
81
RO
Aparatul calculează durata de timp
până la finalizarea programului
selectat pe baza unei
încărcări
standard, şi în timpul programului,
aparatul corectează durata de timp în
funcţie de încărcătura actuală şi de
compoziţia acesteia.
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
8. PROGRAM AUTOMAT
SPĂLARE/USCARE
Dacă selectați programul pentru lână,
este disponibil numai gradul de
uscare setat implicit.
Vă recomandăm să nu depăşiţi
cantitatea maximă de încărcare pentru
uscare
indicată
în
tabelul
cu
programe. În caz contrar, rezultatele
de uscare nu vor fi mulţumitoare.
l Dacă doriţi să selectaţi un program de
uscare cu durată de timp programată,
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE
până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
- Spălare
l Deschideţi sertarul pentru detergent,
alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea
corectă de detergent.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
l Verificaţi lista cu programe de spălare,
l Indicatorul luminos pentru programul de
pentru a selecta programul adecvat
rufelor care vor fi spălate (ex. ţesături din
bumbac, foarte murdare) şi rotiţi butonul
selector la programul dorit.
l Reglaţi temperatura de spălare, dacă
este necesar.
l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă
este cazul).
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect.
afişaj apare durata de timp rămasă până
la finalizarea programului de uscare.
uscare este aprins, până când începe
faza de răcire şi indicatorul corespunzător
acesteia se va aprinde.
l La finalul programului, pe afişaj apare
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
modele, pe afişaj apar două linii).
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
l Închideţi robinetul.
ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
- Uscare
l Selectați gradul de uscare dorit:
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de
baie și țesături grele).
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
USCARE FĂRĂ CĂLCARE
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
82
l La finalul programului de spălare, pe
ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
de a deschide uşa.
Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
este de preferat să nu se întrerupă
programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
83
RO
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
84
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
85
RO
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
86
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
87
SK
Životné prostredie
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
88
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Konečný
cyklus práčky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
že bielizeň zostala pri teplote,
ktorá nepoškodí bielizeň.
l Bielizeň
z penovej
gumy
(latexová
pena),
kúpacia
čapica, vodeodolné textílie,
pogumované diely a bielizeň
alebo vankúše plnené penou sa
nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
UPOZORNENIE:
Nikdy nezastavujte spotrebič
pred
ukončením
cyklu
sušenia, ak rýchlo nevyberiete
bielizeň a nerozprestrete ju
pre rozptýlenie tepla.
l Aviváže
alebo
podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov výrobcu týchto
prostriedkov.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné
môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi
vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču
sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok
spôsobí
oxidačnú
reakciu
spotrebiča blokované.
oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna
kapacita suchej
sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď
ohňa.
Hromadenie
alebo
ovládací panel.
skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať,
zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie.
l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú
vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň.
a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako
v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín,
množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn,
Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač
nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vyberte
všetky
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek
predmety ako sú zapaľovače a
pracieho
prostriedku
pred
zápalky.
sušením v sušičke.
89
SK
l Spotrebič
l Pre
nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
Bezpečnostné pokyny
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
práčky odpojte zástrčku od
nemanipulujte so spotrebičom.
sieťovej zásuvky a zastavte
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
ventil prívodu vody.
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
l Uistite sa, č i je elektrický
Nedodržaním týchto pokynov môžete
systém uzemnený. V opačnom
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
prípade vyhľadajte odborný
spotrebiča.
servis.
l Pred
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
Umiestnením značky
na
za prívodný kábel.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Nevystavujte práčku dažďu, zodpovednosť zhodu so všetkými
priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
ani iným poveternostným vplyvom. bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
prostredia, ktoré sú zakotvené v
l Pri
premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného
práčku za ovládacie prvky ani produktu.
90
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
SK
l Prekryte
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
91
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
92
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
93
SK
Zásobník pracích prostriedkov
3. PRAKTICKÉ RADY
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
programu
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte š títok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
94
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
95
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
stlačte
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia
automaticky
po
praní,
zvoľte
požadovaný
program
pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť
program sušenia a náplň.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
rozsvieti
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
96
F
Q
D
C
G H
l Na konci programu sa zobrazí správa
sa
O
B
ŠTART/PAUZA
"End" (Koniec) alebo
príslušná LED kontrolka.
P
A
B
C
D
E
F
I
L M NE
Volič programov v polohe OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo VOĽBA ODSTREĎOVANIA
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
G Tlačidlo PREDPIERKA
H Tlačidlo VYŠŠIA DEZINFEKCIA
I Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
L Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
M Tlačidlo PAMÄŤ
N Tlačidlo FUNKCIA PARY
O Digitálny displej
P Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
E+N UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Q Oblasť SMART Fi+
l Stlačením spustite zvolený cyklus.
VÝSTRAHA:
Pri vkladaní zástrčky sa nedotýkajte
displeja, pretože práčka počas prvých
sekúnd kalibruje systémy: po dotyku
displeja práčka nebude správne
fungovať. V tomto prípade zástrčku
vytiahnite a operáciu zopakujte.
Po stlačení tlačidla Š TART/PAUZA
môže uplynúť niekoľko sekúnd, než
spotrebič začne pracovať.
PRIDANIE
ALEBO
ODSTRÁNENIE
ODEVOV NA PRANIE PO SPUSTENÍ
PROGRAMU (POZASTAVENIE)
Volič programov v polohe OFF
na približne 2 sekundy (bude blikať
niektorá
kontrolka
a ukazovateľ
zostávajúceho č asu, č o znamená, ž e
práčka je pozastavená).
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
Pozn.: Ak chcete práčku vypnúť, otočte
volič programov do polohy OFF.
l Stlačením
tlačidla
spustite zvolený cyklus.
Než otvoríte dvierka, skontrolujte, či je
hladina vody pod otvorom dvierok,
aby sa nevyliala.
ŠTART/PAUZA
l Po
zvolení programu zostane volič
programov na zvolenom programe až do
skončenia cyklu.
l Po pridaní alebo odstránení kusov na
pranie zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí tam,
kde sa prerušil).
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Vypnite práčku otočením voliča do polohy
OFF.
l Ak chcete program zrušiť, nastavte volič
do polohy OFF.
Volič programov sa musí na konci
každého cyklu alebo pri spustení
ďalšieho cyklu prania pred výberom
a spustením ďalšieho programu vrátiť
do polohy OFF.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostné
zariadenie odomkne dvierka.
Tlačidlá možností je potrebné zvoliť
pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie
je
kompatibilná
so
zvoleným
programom, kontrolka danej možnosti
bude najprv blikať a potom zhasne.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
PRED výberom tlačidla Š TART/PAUZA
zatvorte dvierka.
97
SK
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
Po otočení voliča programov sa displej
rozsvieti a zobrazí nastavenia pre
zvolený program.
Z dôvodu úspory energie sa na konci
cyklu alebo počas nečinnosti úroveň
kontrastu displeja zníži.
Tlačidlo VOĽBA ODSTREĎOVANIA
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
l Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť
l Pomocou
maximálne otáčky a ak chcete, cyklus
odstreďovania môžete zrušiť.
otáčky odstreďovania zrušené.
l Ak na etikete nie sú uvedené konkrétne
informácie, je možné použiť maximálne
odstreďovanie, ktoré sa v programe
predpokladá.
Aby sa zabránilo poškodeniu látky,
otáčky nie je možné zvýšiť viac, ako je
maximum povolené pre daný program.
l Ak chcete cyklus odstreďovania znovu
aktivovať, stlačte toto tlačidlo, kým
nedosiahnete otáčky odstreďovania, ktoré
chcete nastaviť.
l Otáčky odstreďovania je možné upraviť
bez pozastavenia práčky.
Príliš veľa pracieho prostriedku môže
spôsobiť nadmerné penenie. Ak
spotrebič zistí prítomnosť veľkého
množstva peny, môže vylúčiť fázu
odstreďovania alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
l Na
oneskorenie
nasledovný postup:
spustenia
použite
- Nastavte požadovaný program.
- Jedným stlačením tlačidla ho aktivujte
(na displeji sa zobrazí h00) a potom
ďalším stlačením nastavte oneskorenie
1 hodinu (na displeji sa zobrazí h01).
Pri každom stlačení tlačidla sa
prednastavené oneskorenie zvýši o
1 hodinu, kým sa na displeji nezobrazí
h24, kedy sa ďalším stlačením tlačidla
oneskorené spustenie vynuluje.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(svetlo na displeji začne blikať).
Odpočítavanie sa začne a po jeho
skončení sa program spustí automaticky.
l Oneskorené spustenie je možné zrušiť
otočením voliča programov do polohy
OFF.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Práčka je vybavená špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
zabráni cyklu odstreďovania, ak by
bola náplň nevyvážená. Tým sa
znižuje hlučnosť a vibrácie práčky
a následne predlžuje jej životnosť.
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Pomocou tohto tlačidla môžete meniť
teplotu pracích cyklov.
Pomocou tohto tlačidla môžete vyberať
medzi
dvomi
rôznymi
možnosťami,
v závislosti od zvoleného programu.
- RÝCHLY
studené pranie.
l Z dôvodu ochrany látky nie je možné
teplotu zvýšiť nad maximum povolené pre
každý program.
98
tohto
tlačidla
môžete
predprogramovať cyklus prania tak, aby
sa
spustenie
cyklu
oneskorilo
o maximálne 24 hodín.
Toto tlačidlo sa aktivuje, keď na otočnom
ovládači vyberiete program RÝCHLY
(14/30/44 Min.) a umožní vám vybrať
jedno z troch uvedených trvaní.
l Táto funkcia sa odporúča aj v prípade
- Tlačidlo STUPEŇ ZNEČISTENIA
zvolení
programu
sa
automaticky zobrazovať čas
nastavený pre tento program.
detskej
bielizne
a umývania
veľmi
znečistených kusov, kedy je potrebné
použiť veľa pracieho prostriedku, alebo
pri umývaní uterákov, ktorých vlákna
majú väčšinou tendenciu zadržiavať prací
prostriedok.
bude
prania
l Táto možnosť vám umožňuje výber
medzi
3 úrovňami
intenzity
prania
úpravou dĺžky programu, podľa toho, ako
je textil znečistený (dá sa používať iba na
niektorých programoch, ako je to
uvedené v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
l Pre automatický cyklus prania/sušenia:
po výbere pracieho programu podľa typu
bielizne vyberte stlačením tohto tlačidla
stupeň suchosti. Na konci pracieho
programu sa automaticky spustí zvolený
cyklus sušenia.
Tlačidlo PREDPIERKA
l Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť
Ak prací program nebude kompatibilný
so zvoleným automatickým sušením,
táto funkcia sa neaktivuje.
predpierku, ktorá je zvlášť užitočná pri
silno znečistenej náplni (môže sa
používať iba pri niektorých programoch
uvedených v tabuľke programov).
Ak
prekročíte
maximálnu
várku
bielizne, ktorú je možné usušiť,
uvedenú v tabuľke programov, bielizeň
sa nemusí vysušiť dostatočne.
l Odporúčame
vám použiť iba 20 %
odporúčaného množstva uvedeného na
balení pracieho prostriedku.
l Ak
chcete
výber
odstrániť
pred
spustením
programu,
opakovane
stláčajte
tlačidlo,
kým
kontrolky
nezhasnú,
alebo
presuňte
volič
programov do polohy OFF.
Tlačidlo VYŠŠIA DEZINFEKCIA
Pomocou tejto možnosti je možné
dezinfikovať oblečenie, prací program
dosiahne teplotu 60 °C.
l Iba cyklus sušenia:
pomocou otočného ovládača vyberte
požadovaný program sušenia podľa
vášho textilu. Stlačením tohto tlačidla je
možné vybrať stupeň suchosti, ktorý je
iný než predvolený (okrem programu na
sušenie vlny).
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
l Pomocou tohto tlačidla môžete pridávať
oplachovania na konci pracieho cyklu.
Maximálny
počet
dodatočných
oplachovaní
závisí
od
zvoleného
programu.
l Ak chcete cyklus zrušiť počas fázy
sušenia, stlačte toto tlačidlo približne na
3 sekundy.
VÝSTRAHA:
Po zrušení programu sušenia sa začne
fáza chladenia a pred otvorením
dvierok počkajte približne 10/20 minút.
l Táto funkcia je navrhnutá pre ľudí
s jemnou a citlivou pokožkou, u ktorých aj
minimálne množstvo zvyšného pracieho
prostriedku
môže
spôsobovať
podráždenia alebo alergie.
99
SK
l Po
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
l Po vyvolaní uloženého programu môžete
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
stále zmeniť jeho možnosti a nastavenia
stlačením
zodpovedajúcich
tlačidiel.
V tomto prípade sa pridané možnosti
neuložia.
Cyklus sušenia je možné zrušiť aj
otočením voliča programov do polohy
OFF (Vypnuté). Pred otvorením
dvierok je potrebné počkať na
skončenie fázy chladenia (10/20
minút) a zhasnutie svetla ZAMKNUTÉ
DVIERKA.
Ak nechcene zvolíte uložený program,
otočením ovládača programov vyberte
iný.
Tlačidlo FUNKCIA PARY
Tlačidlo PAMÄŤ
Táto funkcia umožňuje uložiť nastavenia
vašich dvoch obľúbených personalizovaných
programov,
vrátane
teploty,
otáčok
odstreďovania a úrovne znečistenia, aby
ste ich mohli rýchlo vyvolať.
Ako uložiť program prvýkrát:
1)
Zvoľte program
chcete.
2)
Stlačte tlačidlo PAMÄŤ a vyberte buď
M1 alebo M2. Ak ide o prvý program,
ktorý ste uložili, mali by ste vybrať M1.
3)
a možnosti,
ktoré
Podržte prst na tlačidle PAMÄŤ
približne 3 sekundy, aby sa táto
kombinácia uložila vo zvolenej
polohe.
Uloženie nového programu, keď sú už
uložené programy M1 a M2:
1)
2)
Nastavte program a možnosti, ktoré
chcete.
Stlačte tlačidlo PAMÄŤ na približne
3 sekundy, aby sa táto kombinácia
uložila
v polohe
M1. Existujúci
program uložený v polohe M1 sa
presunie na pozíciu M2.
Spustenie
uložený:
programu,
ktorý
je
už
l Krátko stlačte tlačidlo PAMÄŤ (jedenkrát
pre M1, dvakrát pre M2) a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
Po výbere programu „ĽAHKÉ ŽEHLENIE“
vyberte jednu z troch rôznych intenzít
úpravy parou, ktorá je vhodná pre suché
alebo mokré oblečenie, a podľa typu látky:
- Ľahké žehlenie pre syntetiku/zmiešané
(predvolený výber) na displeji sa
zobrazí P1
Tento program je vhodný pre syntetiku
a zmiešané oblečenie. Ak sa v prípade
mokrého oblečenia (t.j. po praní) po
odstreďovaní zvolí uvoľnenie záhybov,
suché oblečenie bude mať ideálnu
vlhkosť na ľahké žehlenie. Stredný čas.
- Ľahké žehlenie pre bavlnu
(jedno stlačenie tlačidla) na displeji sa
zobrazí P2
Tento program je určený pre bavlnené
oblečenie. Ak sa v prípade mokrého
oblečenia (t.j. po praní) po odstreďovaní
zvolí uvoľnenie záhybov, suché oblečenie
bude mať ideálnu vlhkosť na ľahké
žehlenie. Stredný čas.
- Osvieženie parou
(dve stlačenia tlačidla) na displeji sa
zobrazí P3
Vďaka pôsobeniu pary sa oblečenie
osvieži a uvoľnia sa záhyby. Tento
program tvorí začiatočná fáza, počas
ktorej sa privádza para, a koncová fáza,
pri ktorej sa odstráni nadbytočná vlhkosť,
aby bolo možné rýchle použitie. Tento
cyklus je vhodný pre suché oblečenie.
Táto funkcia je vhodná pre náplň max. do
1,5 kg.
100
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
l Súčasným stlačením tlačidiel FUNKCIA
PARY a ODLOŽENÝ ŠTART na približne
3 sekundy môžete uzamknúť tlačidlá na
práčke.
Takto môžete zabrániť náhodným alebo
neželaným zmenám pri náhodnom
stlačení tlačidla na displeji počas cyklu.
l Zámok tlačidiel je možné jednoducho
zrušiť súčasným stlačením týchto dvoch
tlačidiel ešte raz alebo otočením ovládača
programov do polohy OFF.
2) OTÁČKY ODSTREĎOVANIA
Zobrazuje otáčky odstreďovania zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
vynechať pomocou príslušného tlačidla.
otáčky odstreďovania zrušené.
3) TEPLOTA PRANIA
Zobrazuje
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú je možné zmeniť pomocou
príslušného tlačidla (ak je to povolené).
Digitálny displej
Prostredníctvom systému ukazovateľov na
displeji môžete byť neustále informovaní
o stave práčky.
1 15
6 10
16 12
4) TRVANIE CYKLU
l Keď je zvolený program, na displeji sa
automaticky zobrazuje trvanie cyklu, ktoré
sa môže líšiť, v závislosti od zvolených
možností.
5
l Po spustení programu budete nepretržite
3
informovaní o čase, ktorý zostáva do
konca prania.
2
l Spotrebič vypočíta čas do skončenia
7
7
13 14
7
8
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej náplne a počas cyklu ho
spotrebič upraví na čas, ktorý zodpovedá
veľkosti a zloženiu náplne.
7
7
9 11 4
1) KONTROLKA ZAMKNUTÝCH DVIEROK
l Kontrolka svieti, keď sú dvierka úplne
zatvorené.
Dvierka zatvorte PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
l Ak
je
zvolené
automatické
pranie/sušenie, na konci fázy prania sa
na
displeji
zobrazí
čas
sušenia
zostávajúci do konca.
výberom
5) KONTROLKY STUPŇA ZNEČISTENIA
l Keď stlačíte tlačidlo ŠTART/PAUZA na
práčke so zatvorenými dvierkami, kontrolka
bude chvíľu blikať a potom sa rozsvieti.
Ak dvierka nie sú riadne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne
ďalších 7 sekúnd a potom sa príkaz
na spustenie automaticky odstráni.
V tomto prípade dvierka riadne zatvorte
a stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Po výbere programu bude táto kontrolka
automaticky ukazovať úroveň znečistenia
nastavenú pre tento program.
l Výberom inej úrovne znečistenia sa
rozsvieti príslušná kontrolka.
6) KONTROLKY EXTRA PLÁKANIE
Tieto kontrolky zobrazujú dodatočná
plákania zvolené pomocou príslušného
tlačidla.
101
SK
studené pranie.
7) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Tieto kontrolky zobrazujú možnosti, ktoré je
možné zvoliť pomocou príslušných tlačidiel.
12) KONTROLKA ZÁMKU TLAČIDIEL
Táto kontrolka ukazuje, že tlačidlá sú
zamknuté.
8) Wi-Fi (iba niektoré modely)
l Na modeloch s možnosťou Wi-Fi táto
ikona oznamuje, že Wi-Fi systém pracuje.
13) KONTROLKA ZATVORENIA UZÁVERU
Ukazuje, že práčka nemôže napustiť vodu:
odporúča sa vypnúť práčku, skontrolovať, či
je vodný uzáver otvorený a tlak vody nie je
veľmi nízky.
l Všetky
informácie
o tejto
funkcii
a pokyny na jednoduchú konfiguráciu
siete Wi-Fi nájdete v časti „Download“
(Na
prevzatie)
na
stránke
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) KONTROLKA ODLOŽENÝ ŠTART
Bliká po nastavení oneskoreného spustenia.
10) Kontrola hmotnosti (funkcia aktívna
iba na niektorých programoch)
l V prípade programov, v ktorých je funkcia
„Kontrola hmotnosti“ aktívna, spotrebič
počas prvých minút vypočíta skutočnú
náplň práčky a aktualizuje tieto úrovne na
displeji v reálnom čase.
Všetky úrovne zobrazované na displeji sú
20 % maximálnej kapacity náplne.
Po výbere programu sa na displeji
zobrazuje maximálna odporúčaná kapacita.
l Počas
všetkých fáz prania funkcia
„Kontrola
hmotnosti“
umožňuje
monitorovanie informácií o náplni v bubne
a počas prvých minút prania:
14) KONTROLKA UPCHATÉHO FILTRA
Ukazuje, že práčka nemôže vypustiť vodu:
odporúča sa vypnúť práčku, skontrolovať, či
filter nie je upchatý alebo vypúšťacia hadica
nie je skrútená alebo poškodená.
15) SVETLÁ ŠTANDARDNÝCH PROGRAMOV
PRE
BAVLNU
(pozri
tabuľku
programov)
Svetlá
sa
rozsvietia,
keď
zvolíte
najefektívnejší program z hľadiska spotreby
vody a energie na pranie bavlneného
oblečenia s bežným stupňom znečistenia.
16) KONTROLKY VOĽBY SUŠENIA
Tieto kontrolky zobrazujú stupne suchosti,
ktoré je možné zvoliť pomocou príslušného
tlačidla:
Automatické programy sušenia
EXTRA SUCHÉ
(vhodný pre uteráky, župany
objemné náplne).
- upravuje množstvo potrebnej vody,
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(necháva bielizeň pripravenú
žehlenie).
- určuje dĺžku cyklu prania,
- riadi plákanie podľa typu zvolenej látky,
ktorá sa má prať,
na
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(pre bielizeň, ktorá sa uloží bez
žehlenia).
- upravuje rytmus otáčania bubna pre
praný typ látky,
- rozoznáva prítomnosť peny a v prípade
potreby zvyšuje množstvo vody počas
plákania,
a
Časované programy sušenia
Môžu
sa
použiť
na
výber
časovaných programov sušenia.
- upravuje otáčky odstreďovania podľa
náplne, čím zabraňuje nevyváženosti.
Fáza chladenia
11) PAMÄŤ
Kontrolka ukazuje, že funkcia pamäte je
aktívna.
102
Aktivovaná
počas
konečného
chladenia, posledných 10/20 minút
každej fázy sušenia.
POZNÁMKY:
SMART Fi+
Tento spotrebič je vybavený technológiou
SMART Fi+, ktorá umožňuje diaľkové
ovládanie spotrebiča pomocou aplikácie
vďaka funkcii Wi-Fi.
Smartfón umiestnite tak, aby anténa
NFC
na
jeho
zadnej
strane
zodpovedala polohe loga SMART Fi+
na spotrebiči.
REGISTRÁCIA PRÁČKY (V APLIKÁCII)
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Candy simply-Fi.
Ak polohu antény NFC nepoznáte,
smartfónom zľahka pohybujte krúživým
pohybom nad logom SMART Fi+, kým
aplikácia nepotvrdí pripojenie. Aby bol
presun údajov úspešný, je nevyhnutné
POČAS TÝCHTO NIEKOĽKÝCH SEKÚND
POSTUPU NECHAŤ SMARTFÓN NA
OVLÁDACOM
PANELI;
správa
na
zariadení bude informovať o správnom
výsledku operácie a oznámi vám, keď
bude možné smartfón zobrať preč.
Všetky
podrobnosti
o funkciách
SMART Fi+ môžete zistiť prezeraním
aplikácie v režime DEMO.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
profil a zaregistrujte spotrebič podľa
pokynov na displeji zariadenia alebo
podľa „Stručnej príručky“ dodávanej so
zariadením.
Ak
použijete
smartfón
Android
vybavený technológiou NFC (Near
Field
Communication),
proces
registrácie sa zjednoduší (Easy
Enrollment);
v tomto
prípade
postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a keď vás o to aplikácia
požiada, UMIESTNITE A NECHAJTE
HO V BLÍZKOSTI loga SMART Fi+ na
ovládacom paneli práčky.
Prenos
údajov
medzi
práčkou
a smartfónom môžu ovplyvniť alebo
mu môžu zabrániť hrubé obaly alebo
kovové
nálepky
na
smartfóne.
V prípade potreby ich odstráňte.
Pri výmene niektorých komponentov
smartfónu (napr. zadného krytu,
batérie atď.) za neoriginálne môže
dôjsť k odstráneniu antény NFC.
AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(POMOCOU APLIKÁCIE)
Vždy, keď po zaregistrovaní budete chcieť
práčku ovládať diaľkovo prostredníctvom
aplikácie, najprv musíte do nej naložiť
bielizeň, nasypať čistiaci prostriedok,
zatvoriť dvierka a vybrať polohu SMART
FI+ na práčke. Od tejto chvíle ju môžete
ovládať pomocou príkazov aplikácie.
103
SK
Aplikácia Candy simply-Fi je k
dispozícii pre zariadenia so systémom
Android a iOS, pre tablety aj
smartfóny.
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
2
(pozri ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
Ľahké žehlenie
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2)
Perfect Mix 4) 3 4 4,5 5 5 5,5 6 6,5
Antialergický 4)
4 5,5 6 6,5 6,5 7 8 8
program
Perfect Rapid 4)
6 8 9 10 10 11 12 13
59 Min.
Rýchly
1
3) 4)
40°
60°
40°
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
10 10 11 12 13
90°
Jemná
2)
4)
6
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie a
odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlna/Hodváb
1
2
2
2
2
2 2,5 2,5
Sušenie vlny
1
1
1
1
1
1
Zmiešaná
3
4 4,5 5
5 5,5 6 6,5
-
5
5
8
-
(sušenie)
Bavlna
(sušenie)
Rýchle pranie
a sušenie
59 Min.
6
6
8
1
8
1
8
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1
-
14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Bavlna**
2
( )
30°
-
30°
Poloha, ktorú musíte zvoliť, keď chcete aktivovať diaľkové ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Prípadne sa po stlačení tlačidla
ŠTART/PAUZA na spotrebiči vykoná cyklus „Auto-Clean“ (Automatické čistenie),
určený na vyčistenie bubna.
104
(Iba pre modely s priehradkou
na kvapalný prací prostriedok)
Ak sa škvrny, na ktoré je potrebné
naniesť
tekuté
bielidlá,
nachádzajú iba na obmedzenom
počte kusov, v práčke je možné
vykonať predbežné odstránenie
škvŕn.
Nalejte bielidlo do nádobky na
tekuté
bielidlo,
vloženej
do
priehradky
s označením
„2“
v zásuvke na pracie prostriedky,
a nastavte špeciálny program
PLÁKANIE.
Po skončení tejto fázy otočte volič
programov
do
polohy
OFF
(Vypnuté), pridajte zvyšné textílie
a pokračujte s bežným praním
v najvhodnejšom programe.
( )
1)
2)
4)
Programy
sušenie.
na
automatické
INFORMÁCIE
PRE
SKÚŠOBNÉ
LABORATÓRIÁ (podľa noriem EN
50229)
Pranie
Použite program ** so zvoleným
maximálnym
stupňom
znečistenia,
maximálnymi otáčkami odstreďovania
a teplotou 60 °C. Program odporúčaný aj
pre test s nižšou teplotou.
Sušenie
Prvé sušenie s hmotnosťou A kg (náplň
tvoria vankúše a uteráky) s výberom
programu na sušenie bavlny (
sušenie do skrine (
).
)
Druhé sušenie s hmotnosťou B kg (náplň
tvorí
posteľná
bielizeň
a uteráky)
s výberom programu na sušenie bavlny
(
Iba so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIE (programy s
dostupnou možnosťou PREDPIERANIE).
Keď sa zvolí program, na displeji
sa zobrazí odporúčaná teplota
prania, ktorú je možné znížiť (ak je
to
dovolené)
pomocou
príslušného tlačidla.
Na
uvedených
programoch
môžete upraviť trvanie a intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
105
Po výbere programu RÝCHLY na
otočnom ovládači bude možné
pomocou tlačidla RÝCHLY vybrať
jeden z troch dostupných rýchlych
programov 14’, 30’ a 44’.
) sušenie do skrine (
).
Kapacita
(pranie)
(kg)
A (kg)
B (kg)
Prvé
sušenie
Druhé
sušenie
6
5
1
8
5
3
9
6
3
10
6
4
10
8
2
11
8
3
12
8
4
13
8
5
SK
Prečítajte si, prosím, tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchého oblečenia,
podľa použitého modelu (pozri ovládací
panel).
3)
Výber programov
Na čistenie rôznych typov textílií a rôznych
úrovní znečistenia má práčka osobitné
programy, ktoré vyhovujú rôznym potrebám
pri praní (pozri tabuľku programov).
PRANIE
Ľahké žehlenie
Tento
exkluzívny
program
využíva
ošetrenie parou, pomocou ktorého môžete
obmedziť a uvoľniť záhyby a dosiahnuť tak
jednoduchšie žehlenie pri ideálnej hladine
vlhkosti. Pomocou špeciálneho tlačidla je
možné vybrať tri rôzne úrovne intenzity
prispôsobené pre suché alebo mokré odevy
a podobne pre typ látky.
Mix Power System +
Práčka je vybavená inovatívnym predmiešavaním
pracieho prostriedku a vody. Prúd vody pod
vysokým tlakom rozstrekuje zmes priamo do
náplne. V počiatočnej fáze pracieho cyklu
vysokotlakový
nástrek
uľahčuje
prienik
pracieho roztoku cez vlákna, a tak dôkladne
odstraňuje nečistoty a zaisťuje najlepšiu
účinnosť prania.
Systém „Mix Power System +“ sa využíva aj
počas oplachovania, kedy kompletne odstráni zvyšky
pracieho prostriedku pomocou vysokotlakového
prúdu vody, ktorý preniká do bielizne.
Perfect Mix
Tento program umožňuje prať látky rôznych
typov a rôzne farby všetky spolu. Otáčavý
pohyb bubna a hladina vody sú počas fáz
prania
a oplachovania
optimalizované.
Presné odstreďovanie znižuje vytváranie
záhybov v látke. Vďaka technológii „Mix
Power System +“ je možná optimalizácia
kompletného pracieho cyklu.
VÝSTRAHA:
Nové farebné oblečenie sa musí prať
osobitne najmenej 5 alebo 6 praní.
Niektoré veľké tmavé kusy, napríklad
džínsy a uteráky, sa musia vždy prať
osobitne.
Nikdy nemiešajte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
Antialergický program
Tento program zaisťuje hĺbkové čistenie,
účinnú
dezinfekciu
a protialergické
pôsobenie vďaka optimalizovanému cyklu
z hľadiska teploty a oplachov a eliminuje
alergény a zvyšky pracieho prostriedku.
Ideálny pre ľ udí s citlivou pokožkou. Je
vhodný pre bavlnené oblečenie, prané pri
teplote 60 °C, a odporúča sa pre menšiu
náplň.
Perfect Rapid 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
umožňuje vysoko kvalitné pranie a zároveň
výrazne skracuje čas prania. Program je
určený pre menšiu náplň (pozri tabuľku
programov).
Rýchly (14/30/44 min.)
Cyklus prania určený pre malé náplne
a mierne znečistenie. S týmto programom
sa odporúča znížiť množstvo bežne
používaného pracieho prostriedku, aby sa
zabránilo plytvaniu. Po výbere programu
RÝCHLY môžete stlačením tlačidla vybrať
jeden z troch dostupných programov.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlnenej bielizne a je to
najefektívnejší program na umývanie
bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby
energie a vody.
Jemná
Tento program má skrátený čas otáčania
bubna počas cyklu a je osobitne vhodný na
pranie jemných textílií. Prací cyklus
a oplachovanie sa vykonáva s vysokou
hladinou vody, aby sa zaistila najlepšia
účinnosť.
Plákanie
Tento program vykoná 3 oplachy prerušené
odstreďovaním (ktoré je možné skrátiť
alebo vylúčiť pomocou vhodného tlačidla).
Používa sa na oplachovanie všetkých typov
textilu, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie a odstredenie
Tento
program
vykoná
sušenie
a
maximálne odstreďovanie. Odstreďovanie
je možné odstrániť alebo obmedziť
pomocou
tlačidla
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA.
106
SUŠENIE
VÝSTRAHA:
Pred začatím programov sušenia
v bubne sa musia z bubna odstrániť
dávkovače používané na koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky.
Bubon počas sušiaceho cyklu mení smer,
aby sa bielizeň nezamotala a aby bolo
sušenie účinnejšie. Počas posledných
10/20 minút sušiaceho cyklu sa používa
studený vzduch, aby sa bielizeň č o
najmenej pokrčila.
Sušenie vlny
Nízkoteplotný sušiaci program ideálny na
sušenie vlneného oblečenia s maximálnou
starostlivosťou a jemnosťou, ktorý znižuje
odieranie látok a zabraňuje prípadnému
plsteniu Pred sušením sa odporúča
prevrátiť oblečenie. Čas závisí od množstva
pranej bielizne a otáčok odstreďovania
zvolených pre pranie. Tento cyklus je
vhodný pre malé náplne do 1 kg (3 svetre).
Cyklus pre sušenie vlny tohto
spotrebiča bol schválený „The
Woolmark Company“ pre sušenie
vlneného oblečenia za predpokladu,
že produkty môžete prať v pračke v
závislosti od pokynov na štítku
oblečenia a prehlásenia výrobcu
tohto spotrebiča.
Symbol Woolmark je certifikačná
známka v mnohých krajinách. M1715
Zmiešaná (nízka teplota)
Nízkoteplotný sušiaci program odporúčaný
pre syntetické a zmiešané látky (vždy si
pozrite pokyny na bielizni).
Bavlna (vysoká teplota)
Vysokoteplotný sušiaci program odporúčaný
pre bavlnené a ľanové kusy (vždy si pozrite
pokyny na bielizni).
Rýchle pranie a sušenie 59 min.
Keď rýchlo potrebujete oprať a vysušiť iba
niekoľko kusov, tento 59-minútový cyklus
vám ideálne ušetrí čas. Tento cyklus
vhodný pre malú veľkosť náplne 1,5 kg
(napr. 4 košele) alebo mierne znečistené
látky operie, opláchne, odstredí a vysuší
vaše oblečenie za menej ako hodinu. Pri
použití tohto programu odporúčame znížiť
dávku pracieho prostriedku, aby sa
zabránilo plytvaniu.
SMART Fi+
Poloha,
ktorú
musíte
zvoliť,
keď
chcete
aktivovať
diaľkové
ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi).
V tomto prípade sa cyklus spustí pomocou
príkazov aplikácie. Prípadne sa po stlačení
tlačidla ŠTART/PAUZA na spotrebiči
vykoná cyklus „Auto-Clean“ (Automatické
čistenie). Pred spustením cyklu „AutoClean“ (Automatické čistenie) určeného na
dezinfekciu bubna, odstránenie zápachov
a predĺženie životnosti spotrebiča sa uistite,
či v bubne nie je žiadna náplň, a použite
značkový č istiaci prostriedok na práčky
alebo práškový prací prostriedok. Na konci
cyklu nechajte dvierka práčky otvorené, aby
mohol bubon oschnúť. Odporúča sa po
každých 50 praniach.
107
SK
Vlna/Hodváb
Tento program umožňuje šetrný prací
cyklus, osobitne vhodný pre odevy z vlny
s označením
„Machine-Washable"
(Na
pranie v práčke) a bielizeň vyrobenú
z hodvábu alebo s označením „Wash as
Silk“ (Perte ako hodváb) na štítku.
7. CYKLUS SUŠENIA
Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie
najlepších výsledkov sušenia.
l Otvorte dvierka.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prestieradlá)
alebo
veľmi
savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
znížte množstvo náplne.
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste
prispôsobili správny stupeň sušenia.
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Zatvorte dvierka.
l Otočte volič programov na najvhodnejší
program sušenia podľa vašej bielizne.
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho
postupu:
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
sušenia:
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na
štítku bielizne
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
vlnené
tkaniny
Vhodné na sušenie v sušičke.
(
Sušenie pri vysokej teplote.
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný
pre
zmiešané
látky
(syntetické/bavlna)
syntetické
látky
Sušenie len pri nízkej teplote.
(
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
- Podľa veľkosti a hrúbky
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
spodnej bielizne).
symbol na ovládacom paneli).
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
odporúčané
pre
bavlnu,
froté
uteráky, ľan, konopné látky, a pod...
Ak bielizeň neobsahuje informačný
štítok, musí byť braná ako nevhodná
na sušenie.
(
symbol na ovládacom paneli).
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey,
posteľná a stolová bielizeň.
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy,
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná.
l Len suchá odstredená bielizeň.
108
symbol na ovládacom paneli).
dosiahnuť:
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
l Ak chcete zvoliť časovaný program
l Po skončení programu sa na displeji
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného.
l Vypnite
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je
odtoková hadica.
správne
umiestnená
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
UPOZORNENIE:
Nesušte oblečenie so špeciálnou
výstelkou (napr. deky, prešívané
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
menšie množstvo bielizne, aby sa
zabránilo pokrčeniu.
l Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
displeji sa zobrazí zostávajúci
sušenia).
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
dvierok musíte počkať približne 10/20
minút.
(na
čas
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
Spotrebič vypočíta dobu do konca
programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
109
SK
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť,
podľa bielizne a zvoleného sušenia.
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Na konci fázy prania displej zobrazí
zostávajúcu dobu sušenia.
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke
programov, v opačnom prípade nebudú
výsledky sušenia uspokojivé.
l Kontrolka programu sušenia svieti až do
spustenia fázy chladenia a rozsvietenia
príslušnej kontrolky.
- Pranie
l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a
naplňte správne množstvo.
l Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (u určitých modelov displej
zobrazí dva riadky).
l Viď zoznam pracích programov podľa
pranej látky (napr. veľmi znečistená
bavlna) a nastavte volič programov na
požadovaný program.
l Prípadne nastavte požadovanú teplotu.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
správne
spotrebič nastavením
programov do pozície OFF.
umiestnená
- Sušenie
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete
dosiahnuť:
l Zatvorte vodovodný ventil.
ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA
l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
objemnú bielizeň).
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí
fáza
chladenia
a
pred
otvorením dvierok musíte počkať
približne 10/20 minút.
SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).
Pre správnu prevádzku spotrebiča
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
ak to nie je nutné.
Po zvolení programu vlny je k
dispozícii iba počiatočný stupeň
suchosti.
l Ak chcete zvoliť časovaný program
sušenia,
stlačte
tlačidlo
VOĽBA
SUŠENIA,
pokým
sa
nerozsvieti
príslušná kontrolka.
110
voliča
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné).
ventil a či je
odtoková hadica.
l Vypnite
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
111
pracieho
SK
Zobrazená chyba
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
112
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
113
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
fkhldsk
fkhldsk
- GVFWL MPS -
18.02 - 43023090 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising