Candy | GO4 105-16S | Candy GO4 105-16S Navodila za uporabo

Candy GO4 105-16S Navodila za uporabo
CZ
SL
RU
UKR
SK
Automatická praöka
Navodilo za uporabo
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Návod na obsluhu
GO4
CZ
SL
SK
UKR
ÚVOD
âESTITAMO!
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
VáÏen˘ zákazník, ìakujeme
Vám, Ïe ste si zakúpil v˘robok
spoloãnosti Candy.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
2
RU
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Pred prv˘m pouÏitím v˘robku si
pozorne preãítajte priloÏen˘
slovensk˘ návod , ktor˘ firma
Candy dodáva, a dôsledne sa
ním riaìte.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Návod, ktor˘ ste k v˘robku
prijali vychádza zo
v‰eobecného radu v˘robkov a
z tohto dôvodu môÏe dôjsÈ k
situácii, Ïe niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslu‰enstvo
nie sú urãené pre vበv˘robok.
ëakujeme za pochopenie.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
3
SL
CZ
4
OBSAH :
KAZALO
Úvod
Uvod
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Záruka
KAPITOLA
POGLAVJE
ÏAPAÃPAÔ
PÎÇÄIË
KAPITOLA
RU
SK
UKR
OÃËABËEHÈE
ÇÌIÑÒ
OBSAH:
Ââåäåíèe
Âñòóï
Úvod
1
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
V‰eobecné pokyny pri prevzatí
v˘robku
Garancija
2
Ãàpàíòèÿ
Ãàpàíòi¿
Záruka
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Varnostni predpisi
3
Mepû áåçoïacíocòè
Çàõîäè áåçïåêè
Pokyny pre bezpeãné
pouÏívanie práãky
Technické údaje
Tehniãni podatki
4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Technické údaje
Instalace
Namestitev in prikljuãitev
stroja
5
Ycòaíoâêa
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
In‰talácia
Popis ovládacího panelu
Opis stikalne plo‰ãe
6
Oïècaíèe êoìaíä
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Popis ovládacieho panelu
Tabulka programå
Razpredelnica s programi
7
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Tabuºka programov
Volba programå
Izbiranje programov in
temperatur
8
Bûáop ïpoãpaìì
Âèáip ïpîãpàìè
Voºba programov
Zásobník pracích prostüedkå
Predalãek za pralna
sredstva
9
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Zásobník pracích prostriedkov
Prádlo
Priprava perila na pranje
10
Tèï áeëüÿ
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
BielizeÀ
Praní
Razpredelnica programov
pranja
11
Còèpêa
Ïpàííÿ
Pranie
Öiätëní a bëïná udrïba
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
12
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
âistenie a beÏná údrÏba
Neï zavoláte odbornÿ servis
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
13
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Skôr ako zavoláte odborn˘
servis
5
CZ
KAPITOLA 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
SL
UKR
RU
1. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
PÎÇÄIË 1
KAPITOLA 1
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
V·EOBECNÉ
POKYNY PRI
PREVZATÍ
V¯ROBKU
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
Pri dodaní a prevzatí v˘robku
skontrolujte starostlivo, ãi bolo
dodané nasledujúce
‰tandardné
príslu‰enstvo:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) NAVODILO ZA
UPORABO
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) NÁVOD NA
OBSLUHOVANIE
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
B) ZOZNAM S ADRESAMI
ODBORN¯CH
SERVISN¯CH
STREDÍSK
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIJSKI LIST
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
C) ZÁRUâN¯ LIST
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) POKROVâKI
D) ÇÀÃËÓØÊA;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
A
B
C
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
6
SK
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
D
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
D) KRYCIA ZÁTKA
E) DRÎIAK ODTOKOVEJ
HADICE, TVARU „U“
Z PRAKTICK¯CH
DÔVODOV
PRÍSLU·ENSTVO
USCHOVÁVAJTE NA
BEZPEâNOM MIESTE.
Pri prevzatí vybalenú práãku
starostlivo skontrolujte, ãi
nebola poãas prepravy
akokoºvek po‰kodená. Ak áno,
reklamujte ‰kody u vá‰ho
predajcu.
7
CZ
SL
SK
UKR
RU
KAPITOLA 2
KAPITOLA 2
2. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
PÎÇÄIË 2
ZÁRUKA
GARANCIJA
ÃÀPÀÍÒÈß
ÃÀPÀÍÒI¯
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Na poskytnutie kvalitného
záruãného a pozáruãného
servisu uschovajte v‰etky
doklady o kúpe a prípadn˘ch
opravách v˘robku.
Odporúãame vám poãas
záruãnej lehoty uschovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku.
Skôr ako budete kontaktovaÈ
servisné stredisko, starostlivo
pre‰tudujte záruãné podmienky
v záruãnom liste.
Obracajte sa iba na
autorizované servisné
strediská.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
8
9
SL
CZ
KAPITOLA 3
3. POGLAVJE
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
VARNOSTNI
PREDPISI
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
10
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
POZOR! NIηIE
UVEDENÉ POKYNY
PLATIA PRE
AK¯KOªVEK DRUH
âISTENIA A ÚDRÎBY
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
èË·‰ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ‰ËÂÍÚË‚‡Ï
73/23/EEC ¥ 89/336/EEC, Á‡Ï¥ÌÂÌËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡ÏË 2006/95/EC ¥
2004/108/EC, ‰Ó flÍËı Ô¥ÁÌ¥¯Â ·ÛÎÓ
‚ÌÂÒÂÌÓ ÔÓÔ‡‚ÍË.
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● Püed otevüením praöky se
POKYNYNA
BEZPEâNÉ
POUÎÍVANIE
PRÁâKY
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● Ne uporabljajte podalj‰kov
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Nejvyääí pozornost vënujte
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
KAPITOLA 3
● Uzavrite kohútik prívodu
bosí.
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
PÎÇÄIË 3
● Vytiahnite vidlicu el. kábla zo
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
SK
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Nepouïívejte praöku jste-li
UKR
RU
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
zásuvky el. siete
vody
● V‰etky el.spotrebiãe
zn.Candy sú uzemnené.
Zaistite, aby napájacia el.sieÈ
umoÏÀovala ochranu
uzemnením.
V prípade pochybností
nechajte preveriÈ pracovníkom
odbornej firmy.
Spotrebiã zodpovedá
európskym smerniciam
73/23/CEE (Bezpeãnostná
smernica – nízke napätie) a
89/336/CEE (Smernica pre
elektromagnetickú
kompatibilitu), ktoré boli
nahradené smernicami
2006/95/CE a 2004/108/CE a
ich neskor‰ími zmenami.
● Nedot˘kajte sa práãky
mokr˘mi ãi vlhk˘mi rukami
alebo nohami
● NepouÏívajte práãku ak ste
bosí.
● Najvy‰‰iu pozornosÈ venujte
pouÏívaniu rôznych adaptérov,
rozvodiek a predlÏovacích
káblov v miestnostiach ako sú
kúpeºne alebo v miestnostiach
so sprchou.
Ak to je moÏné, vyhnite sa ich
pouÏívaniu vôbec.
UPOZORNENIE: POâAS
CYKLU PRANIA MÔÎE
VODA DOSIAHNUË
TEPLOTU AÎ 90°C
● Pred otvorením práãky sa
uistite, Ïe v bubne nie je
Ïiadna voda
11
CZ
RU
UKR
SK
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
● NepouÏívajte adaptéry alebo
viacnásobné zásuvky.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov
ali razdelilnikov.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Nedovolte, aby püístroj
● Ne dovolite, da otroci ali
neodgovorne osebe stroj
uporabljajo nenadzorovani.
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti
vtiã iz vtiãnice.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
● Nenechávejte püístroj
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju
ne dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
12
SL
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
stroja, stroj takoj izklopite in
iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter
zaprite pipo za dotok vode
do stroja. Nato pokliãite
enega od poobla‰ãenih
Candyjevih serviserjev, da
vam stroj popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo
originalnih Candyjevih
rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko
nabavite kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● Nedovoºte, aby prístroj
pouÏívali deti alebo
nekompetentné osoby bez
dozoru.
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● Pri odpájaní zo siete
neÈahajte iba za sieÈov˘ kábel,
ale vytiahnite zástrãku zo
zásuvky
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
● Nenechávajte prístroj
vystaven˘ atmosférick˘m
vplyvom (dáÏì, slnko atì.)
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
name‰ãena vrata) na
voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki
je prekrit s tekstilnimi
oblogami, skrbno preverite,
ãe vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraãenje, ki so name‰ãene
na spodnjem robu stroja.
Stroj morata dvigniti vedno
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● Pri premiestÀovaní prístroja
ho nedvíhajte za ovládacie
voliãe alebo zásuvku na
prá‰ok.
● Pri prevoze neopierajte
práãku dvierkami o vozík.
DôleÏité!
Ak umiestnite prístroj na
koberec, skontrolujte, ãi nie sú
ohrozené ventily v spodnej
ãasti práãky.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
● Prístroj zdvíhajte v páre
podºa obr.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
● V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti vypnite
práãku, uzavrite prívod vody a
neodborne s prístrojom
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisné centrum
Candy a Ïiadajte originálne
náhradné diely. NedodrÏanie
t˘chto podmienok by mohlo
ohroziÈ bezpeãnú prevádzku
spotrebiãa.
● Ak by do‰lo k po‰kodeniu
prívodného kábla, musí byÈ
nahraden˘ in˘m originálnym
dodávan˘m servisn˘mi
centrami Candy.
13
SL
CZ
4. POGLAVJE
KAPITOLA 4
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
PÎÇÄIË 4
SK
KAPITOLA 4
85
cm
40 cm
60 cm
14
TECHNICKÉ ÚDAJE
TEHNIâNI PODATKI
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
MAX.PÜÍKON
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
TECHNICKÉ ÚDAJE
5
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
MAX. HMOTNOSË SUCHEJ
BIELIZNE v
l
6÷15
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NORMÁLNA HLADINA VODY
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
W
2150
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
MAX. PRÍKON
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
kWh
1,8
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
SPOTREBA ENERGIE PRI
PROG. 90°C
JIÄTËNÍ
MOâ VAROVALKE
A
10
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Å çàïîáiæíèê
ISTENIE
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ
(ot./min.)
TLAK VODY
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
TLAK VODY
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
NAPETOST
V
230
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
Íàïpóãà â
ìåpåæi
NAPÁJACIE NAPÄTIE
kg
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
GL.TABLICO S PODATKI
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË
VIë ·TÍTOK SO ZÁKLADN¯MI ÚDAJMI
15
CZ
KAPITOLA 5
5. POGLAVJE
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
16
SL
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
UKR
PÎÇÄIË 5
SK
KAPITOLA 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
IN·TALÁCIA
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Opatrne prestrihnite plastovú
sponu upevÀujúcu odpadovú
hadicu a prívodn˘ kábel s
vidlicou.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
é·ÂÂÊÌÓ ÔÂÂÚÌ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ
Âϥ̸, flÍËÈ ÚËχπ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ¯ÌÛ
Ú‡ ÒÚ¥˜ÌËÈ ¯Î‡Ì„.
Odstrihnite pásku, ktorá drÏí
hadicu a dajte pozor
Aby ste nepo‰kodili hadicu a
elektrick˘ kábel
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ 4 Ù¥ÍÒÛ˛˜Ëı „‚ËÌÚ‡
ÔÓÁ̇˜ÂÌËı (A) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ 4 ÓÁ·¥Ì¥
‰ÂڇΥ ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ (B).
Odskrutkujte 4 skrutky (A) na
zadnej stene a odstráÀte 4
di‰tanãné vloÏky.
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
á‡ÍËÈÚ ˆ¥ 4 ÓÚ‚ÓË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Í˯ÍË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ‚ Ô‡ÍÛÌÍÛ Á ·ÛÍÎÂÚÓÏ
¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
Uzavrite 4 otvory pouÏitím 4
krytiek, ktoré sú uloÏené v
sáãku s návodom na pouÏitie.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
POZOR:
ODSTRÁ≈TE ZVY·KY
OBALU Z DOSAHU
DETÍ, MOHLI BY BYË
ZDROJOM
NEBEZPEâENSTVA.
17
CZ
SL
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Upevnite ku dnu práãky
priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa
obrázka.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Hadicu prívodu vody pripevnite k
vodovodnému kohútiku koncom
s poistn˘m ventilom (Water stop
system).
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody novou hadicou,
ktorá
je súãasÈou v˘bavy spotrebiãa.
Staré hadice nesmú byÈ znovu
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
SK
UKR
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
DÔLEÎITÉ:
V TEJTO FÁZE NEPÚ·ËAJTE
VODU.
Oprite koniec odtokovej hadice o
vaÀu a dbajte na to, aby na
hadici nevznikli zlomy alebo
ohnutia. Odtoková hadica má
byÈ umiestená vo v˘‰ke min. 50
cm.
Je lep‰ie ak pouÏijete pevn˘
odpad s väã‰ím priemerom, ako
je priemer odtokovej hadice, t˘m
umoÏníte priechod vzduchu.
Ak je to potrebné, pouÏite pevn˘
U-drÏiak na upevnenie hadice.
Prípadné predæÏenie odtokovej
hadice môÏe zaviniÈ poruchy
v chode odtokového ãerpadla a
filtra, najmä v prípade, ak je
dlh‰ia ako 1 m.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
CZ
RU
UKR
SK
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ò¥ 4 Ì¥ÊÍË, ˘Ó·
‚Ë¥‚ÌflÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥.
Umiestnite praãku do roviny
pomocou 4 nastavovacích
noÏiãiek:
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
a) Matico, s katero je
pritrjena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Otáãajte maticou skrutky v
smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku
noÏiãky.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) Otáãaním zniÏujte alebo
zdvíhajte noÏiãku, k˘m
dokonale nepriºne k podlahe.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
c) Po konãanem
izravnavanju nogico
ponovno pritrdite tako, da jo
z ustreznim kljuãem privijate v
smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) Upevnite polohu noÏiãky
otoãením matice skrutky proti
smeru hod. ruãiãiek.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Skontrolujte, Ïe voliã
programov je v polohe OFF a
dvierka práãky sú zatvorené.
Zapojte záströku do sítë.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Zapojte zástrãku do siete.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
Stroj mora biti name‰ãen
tako, da lahko vtiãnico
doseÏete v vsakem trenutku.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Po in‰talácii spotrebiãa sa
uistite, Ïe spotrebiã je
umiestnen˘ tak, aby bola ºahko
prístupná zásuvka.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
20
SL
A
B
C
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
21
SL
CZ
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
6. POGLAVJE
KAPITOLA 6
M
G
L
I
H
UKR
PÎÇÄIË 6
SK
KAPITOLA 6
N
P
F
E
D
C
B
A
OVLÁDACÍ PRVKY
OPIS STIKALNE PLO·âE
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Roãaj vrat
Kontrolka zamãená dvífika
Kontrolna luãka zaklenjena vrata
Tlaãítko “Start”
Tipka Start
Tlaãítko pro zabránûní pomaãkání
Tipka za lahko likanje
Tlaãítko Aquaplus
Tipka za Allergie
Tlaãítko Intenzivní Praní
Îïèñàíèå êîìàíä
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
OVLÁDACIE PRVKY
A
êÛÍÓflÚ͇ β͇
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
DrÏadlo otvorenia dvierok
B
C
D
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
ß̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ
Kontrolka zamknuté dvierka
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
äÌÓÔÍË “ëÚ‡Ú”
Tlaãidlo „·tart“
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
äÌÓÔÍË Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ˛ ÁÏË̇ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË (ã„Í Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl)
Tlaãidlo na zabránenie pokrãenia
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
äÌÓÔÍË "Aquaplus"
Tlaãidlo Aquaplus
Tipka za intenzivno pranje
E
F
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
KÌÓÔ͇ "¥ÌÚÂÌÒË‚Ì Ô‡ÌÌfl"
Tlaãidlo intenzívne pranie
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Tipka za zamik vklopa
G
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
KÌÓÔ͇ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
Tlaãidlo odloÏeného ‰tartu
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
H
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
KÌÓÔ͇ "¯‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë"
Tlaãidlo vol’ba odstredenia
Kontrolky Otáãky Odstfiedûní
Kontrolna luãka za nastavljeno
hitrost centrifugiranja
I
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ ¯‚ˉÍÓÒÚ¥
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë
Kontrolkyo táãky odstredenia
Kontrolky zb˘vajícího ãasu
Sistem za prikaz ãasa do konca
programa
L
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ ÒËÒÚÂÏ˚
Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‚ÂÏÂÌË
ëËÒÚÂχ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌËı ·ÏÔÓ˜ÓÍ
‰Îfl ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ
Kontrolky zostávajúceho ãasu
Kontrolky Tlaöítek
Kontrolne luãke posameznih tipk
M
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
Kontrolky Tlaãidiel
Voliã programÛ s OFF
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
N
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á ÔÓÁˈ¥π˛ OFF
(‚ËÏÍÌÂÌÓ)
Voliã programov s OFF
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Predalãek za pralna sredstva
P
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
Zásobník pracích prostriedkov
22
23
CZ
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
SL
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
ROâAJ VRAT
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
A
2 min.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
24
RU
SK
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV
êìäéüíäÄ ãûäÄ
êìóäÄ ÑÇÖêÖâ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ԇθ˜ËÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË ‰Îfl ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
DRÎADLO OTVORENIA
DVIEROK
Na otvorenie dvierok stlaãte
poistku umiestnenú na
vnútornej strane drÏadla.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
B
UKR
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
POZOR:
·PECIÁLNA POISTKA
ZABRA≈UJE OTVORENIU
DVIEROK PRÁâKY
IHNEë PO SKONâENÍ
PRANIA.
HNEë AKO SKONâÍ
ÎM¯KANIE, POâKAJTE 2
MINÚTY A AÎ
POTOM DVIERKA
OTVORTE.
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
KONTROLKA ZAMKNUTÉ
DVIERKA
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
Kontrolka svieti, ak sú dvierka
správne zatvorené a práãka je
zapnutá.
Po stlaãení tlaãidla
·TART/PAUZA najskôr
kontrolka bliká, po chvíli sa
rozsvieti trvale a svieti aÏ do
konca prania.
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ
Ó‰‡ÁÛ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl. ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË
Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡
Ô¥ÒÎfl ‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
V prípade, Ïe dvierka neboli
zatvorené správne, kontrolka
bude naìalej blikaÈ.
·peciálne bezpeãnostné
zariadenie zabraÀuje, aby sa
dvierka mohla otvoriÈ okamÏite
po skonãení pracieho cyklu.
Poãkajte 2 minúty, aÏ kontrolka
zhasne, potom vypnite práãku
nastavením voliãa programov
do vypnutej polohy OFF.
25
CZ
SL
TLAâÍTKO START
Po zvolení programu vyãkejte
neÏ kontrolka “STOP” zaãne
blikat, poté stisknûte tlaãítko
START.
TIPKA START
Ko je program izbran,
poãakajte, da zaãne utripati
kontrolna luãka STOP, nato
pa pritisnite na tipko START.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ (na základû druhu
zvoleného programu se
rozsvítí jedna z kontrolek).
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program
(osvetli se ustrezna kontrolna
luãka).
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí. DrÏte stisknuté
tlaãítko “START/PAUSA” asi 2
sekundy. Blikání kontrolek
funkãních tlaãítek, kontrolky
zb˘vající doby a kontrolky
odstfieìování znamená, Ïe
spotfiebiã stojí. ZmûÀte
poÏadované nastavení a
znovu stisknûte tlaãítko
“START/PAUSA”, kter˘m se
pfiestávka ukonãí.
Nyní zmûÀte poÏadované
nastavení a znovu stisknûte
tlaãítko START/PAUSA, kter˘m
se zru‰í pfieru‰ení programu.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné kdykoli zru‰it
nastaven˘ program
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
OFF.
26
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
V vsakem trenutku lahko
program zaãasno prekinete
- pribliÏno 2 sekundi
pritiskajte na tipko
Start/pavza. Ko je stroj v
naãinu pavze, utripata
kontrolni luãki 'âas do
konca programa', hitrost
centrifugiranja in tipke za
opcije. Ko Ïelite s pranjem
nadaljevati, spet pritisnite na
tipko START/Pavza.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati
potekajoãi program, obrnite
gumb programatorja na
OFF (izklopljeno).
RU
C
UKR
SK
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
äçéèäÄ ëíÄêíì
TLAâIDLO ·TART
ÖÒÎË ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
ÔÂʉ ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚˯Û
START, ‰ÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”.
èÂ‰ ‚Ë·ÓÓÏ ÔÓ„‡ÏË,
Á‡˜Â͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
◊ëíéè” ·ÎËÏÌ ÔÂ‰
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Á„¥‰ÌÓ
Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ó‰ËÌ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸Òfl).
Po zvolení programu vyãkajte
neÏ kontrolka „STOP“ zaãne
blikaÈ, potom stlaãte tlaãidlo
·TART.
Stlaãením tohto tlaãidla dôjde k
spusteniu programu
nastaveného na voliãi
programov (na základe druhu
zvoleného programu sa rozsvieti
jedna z kontroliek).
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
Ç˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
̇ʇÚËfl Ë Û‰ÂʇÌËfl ‚ Ú˜ÂÌËË
ÔËÏÂÌÓ 2 ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍË
“ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”. äÓ„‰‡ χ¯Ë̇
‚ÓȉÂÚ ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚, Ë̉Ë͇ÚÓ˚
“ÇÂÏfl ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl”, ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ë ÍÌÓÔÓÍ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÏË„‡Ú¸.
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
áϥ̇ ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸ Á‡
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ÓÁÔÓ˜‡Î‡Òfl
(èÄìáÄ)
èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇ ÔËÔËÌËÚË Û ·Û‰¸flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡"
¥ ÚËχ˛˜Ë ªª Ú‡Í ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥
ÒÂÍÛ̉Ë. äÓÎË Ï‡¯Ë̇ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
Û ÂÊËÏ¥ "è‡ÛÁ‡", ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸
Ò‚¥ÚËÚËÒfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇
"ó‡Ò ‰Ó Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl", ÍÌÓÔ͇
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ú‡ ÍÌÓÔ͇
‚Ë·ÓÛ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÌÂ
ÓÁ·ÎÓÍÛ𠉂ÂˆflÚ‡.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‚Ë ‚ËÍÓ̇ÎË Ú‡ÍËÈ
χÌ‚, Á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" ¥ χ¯Ë̇
ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‡ÌÛ₇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, ͇ۘ
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË
ÔÓ‚ÂÌÂ̇ Û ÔÓÁˈ¥˛ OFF
(ÇàåäçÖçé).
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
POZN.: PO SPUSTENÍ
PRÁâKY TLAâIDLOM ·TART
JE NUTNÉ VYâKAË
NIEKOªKO SEKÚND, NEÎ JE
PRÁâKA UVEDENÁ DO
CHODU.
Zmûna nastavení po spu‰tûní
programu (PAUSA)
Po spustení programu je moÏné
zmeniÈ iba tie nastavenia a
funkcie, ktoré sa volia pomocou
tlaãidiel funkcií. DrÏte stlaãené
tlaãidlo „·TART/PAUZA“ asi 2
sekundy. Blikanie kontroliek
funkãn˘ch tlaãidiel, kontrolky
zostávajúceho ãasu a kontrolky
odstreìovania znamená, Ïe
spotrebiã stojí. ZmeÀte
poÏadované nastavenie a znovu
stlaãte tlaãidlo „·TART/PAUZA“,
ktor˘m sa prestávka ukonãí.
Teraz zmeÀte poÏadované
nastavenie a znovu stlaãte
tlaãidlo ·TART/PAUZA, ktor˘m
sa zru‰í preru‰enie programu.
Ak si prajete vybraÈ ãi pridaÈ
bielizeÀ poãas prania, vyãkajte
DVE minúty, pok˘m
bezpeãnostné zariadenie
neuvoºní dvierka práãky.
Po vloÏení ãi vybratí bielizne,
opätovnom uzatvorení dvierok
práãky a stlaãení tlaãidla ·TART,
bude práãka pokraãovaÈ v
pracom cykle od rovnakého
miesta, v ktorom bol cyklus
preru‰en˘.
ZRU·ENIE NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné kedykoºvek zru‰iÈ
nastaven˘ program prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutie OFF.
27
CZ
SL
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
TIPKA ZA LAHKO LIKANJE
Nastavením této funkce, (Není
k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a pro
jemné odstüed’ování, öímï je
zajiätëna nevyääí regenerace
pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou
vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe
uvedenÿch smësnÿch tkanin, je
ale doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní vlny má
toto tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního máchání,
aby se tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda stojí
ve vanû praãky, kontrolka
tlaãítka bliká, coÏ znamená, Ïe
je praãka v pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny måïete
zvolit následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude
ukonãen fází vypuätëní vody a
odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete provést
pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
âe Ïelite, da je perilo kar
najmanj zmeãkano (ni
moÏno na programih za
BOMBAÎ), vklopite to
funkcijo. Ta edinstveni sistem
za prepreãevanje meãkanja
perila je prilagojen
posebnim vrstam tkanin.
Tkanine iz me‰anice vlaken
– voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neÏno
centrifugiranje, kar
zagotavlja, da perilo ne bo
zmeãkano.
Obãutljive tkanine – zadnji
dve fazi izpiranja sta brez
centrifugiranja, po
konãanem pranju pa ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
Volna – po zadnjem izpiranju
ostane perilo v vodi, dokler
ga ne Ïelite pobrati iz stroja;
kontrolna luãka utripa.
Ko Ïelite pobrati perilo iz
stroja, pritisnite na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
âe pa ne Ïelite, da bi stroj
perilo oÏel, lahko vklopite
samo izãrpavanje vode:
- Obrnite gumb
programatorja na oznako
OFF.
- Izberite program za
izãrpavanje vode
.
- Vklopite stroj – znova
pritisnite na tipko
START/Pavza.
RU
D
SK
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
Tlaãidlá funkcií musia byÈ
navolené pred stlaãením
tlaãidla ‰tart.
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
äçéèäà áÄèéÅßÉÄççû
áåàçÄççü íäÄçàçà (ãÖÉäÖ
èêÄëìÇÄççü)
TLAâIDLO NA ZABRÁNENIE
POKRâENIA
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª (ÌÂχπ Û
ÔÓ„‡Ï¥ "ÅÄÇéÇçüçß ÇàêéÅà")
‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË
ÁÏË̇ÌÌfl ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl
Ô‚ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ô‡ÌÌfl, ˘Ó
Ó·Ë‡πÚ¸Òfl Ú‡ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰
ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ÔÂÂÚ¸Òfl.
éÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ô‡ÌÌfl
ÔÓπ‰ÌÛπ Ù‡ÁË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛
Ó·ÂÚ¥‚ ‚ ·‡ˆ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰ÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë
Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‰‡π
χÍÒËχθÌ ÓÁÔflÏÎÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
Nastavením tejto funkcie, (Nie je
k dispozícii pre programy
BAVLNA) aktívnej iba pri pracích
cykloch pre zmie‰ané a jemné
tkaniny,
je moÏné zníÏiÈ na minimum
pokrãenie bielizne v nadväznosti
na prací cyklus zvolen˘
v˘berom programu a druhu
pranej bielizne.
V prípade zmesov˘ch tkanín sa
pri praní vyuÏívajú funkcie na
postupné ochladzovanie vody,
vylúãenie otáãania bubna poãas
vypú‰Èacieho kúpeºa a na jemné
odstreìovanie, ãím je zaistená
najvy‰‰ia regenerácia pran˘ch
tkanín.
Pri jemn˘ch tkaninách, s
v˘nimkou vlny, je postup
rovnak˘ ako pri vy‰‰ie
uveden˘ch zmesov˘ch
tkaninách, je ale doplnen˘ o
funkciu ponechania vody v
bubne po ukonãení závereãného
plákania.
Pri programe na pranie vlny má
toto tlaãidlo iba funkciu
ponechania vody v bubne po
skonãení posledného plákania,
aby sa t˘m zachovala dokonalá
pruÏnosÈ vlákien.
Poãas tejto fázy, kedy voda
stojí vo vani práãky, kontrolka
tlaãidla bliká, ão znamená, Ïe
je práãka
v pauze.
Na dokonãenie cyklu prania
jemn˘ch tkanín a vlny môÏete
zvoliÈ nasledujúci postup: - zru‰iÈ
túto funkciu
vypnutím tlaãidla na
ZABRÁNENIE POKRâENIA.
Prací cyklus bude ukonãen˘
fázou vypú‰Èania
vody a odstredením bielizne.
V prípade, keì chcete vykonaÈ
iba vypustenie:
- nastavte najskôr voliã
programov do polohy OFF
- zvoºte program obyãajného
vypú‰Èania
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
28
UKR
ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ, Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ‚Ó‚ÌË, Ù‡ÁË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥
ÛÊ Á ‚ˢ‚͇Á‡ÌËÏË ‰Îfl
ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ ÙÛÌ͈¥flÏË Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î Á
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ Ù‡ÁÓ˛ Á‡Î˯‡ÌÌfl
‚Ó‰Ë ‚ ·‡ÍÛ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛ ÔÂ‰
ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ‚¥‰ ÊËÏÓÏ.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇
Î˯ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‡Î˯ËÚË
Ú͇ÌËÌÛ Û ‚Ó‰¥ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚¥‰ ÊËÏÛ ‰Ó ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÈχÚË ·¥ÎËÁÌÛ.
襉 ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó ÍÌÓÔ͇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ
·Û‰Â ·ÎËχÚË.
äÓÎË ÇË „ÓÚÓ‚¥ ‚Ë „ÛÁËÚË ·¥ÎËÁÌÛ,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ã„ÍÂ
è‡ÒÛ‚‡ÌÌfl, ˆÂ ‰‡ÒÚ¸ ÁÏÓ„Û ÁÎË‚Û
Ú‡ ‚¥‰ÊËÏÛ.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
Ó‰fl„ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË Î˯ ÁÎË‚:
- ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇
‚¥‰Ï¥ÚÍÛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ‚¥‰ÊËÏÛ
- ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰ ÁÌÓ‚Û,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ëíÄêí
- znovu práãku spustite
opätovn˘m stlaãením tlaãidla
·TART.
29
CZ
SL
TLAâÍTKO AQUAPLUS
TIPKA ALLERGIE
Díky novému systému Sensor
Activa System je moÏné
pomocí tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘ je
vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna.
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor Activa. Ta
opcija zagotavlja neÏno
ravnanje s perilom in je
predvsem namenjena
osebam z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in volno.
30
RU
E
UKR
SK
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
äçéèäÄ "AQUAPLUS"
TLAâIDLO AQUAPLUS
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÒÂÌÒÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚Ë ÁÏÓÊÂÚÂ
‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥
‚ËÓ·Ë" Ú‡ "CyÏi¯Ìi". ñfl ÓÔˆ¥fl
Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‰ÂΥ͇ÚÌÛ Ó·Ó·ÍÛ
‚ÓÎÓÍÓÌ Ó‰fl„Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡ıËÒÚ
˜ÛÚÎË‚Óª ¯Í¥Ë ÚËı, ıÚÓ ÌÓÒËÚ¸ ˆÂÈ
Ó‰fl„.
èË Ô‡ÌÌ¥ Ó‰fl„Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯‡ ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, ¥
ÔË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓÏÛ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌ¥
ÌÓ‚Ëı Ó·’π‰Ì‡ÌËı ˆËÍÎ¥‚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ, ÍÓÎË ‚Ó‰‡ ̇·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl, Á‡·ÂÁÔ˜ÛπÚ¸Òfl
‰ÓÒÍÓ̇ΠÔ‡ÌÌfl ‚‡¯Ó„Ó Ó‰fl„Û.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl Ú‡Í, ˘Ó Á‡Ò¥· ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl,
Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. 襉 ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ú‡ÍÓÊ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl,
‰Îfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·Û‚
ÛÒÛÌÂÌËÈ Á ‚ÓÎÓÍÓÌ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛. ñfl
ÙÛÌ͈¥fl ÓÁÓ·ÎÂ̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ˜ÛÚÎË‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛, Û flÍËı
̇‚¥Ú¸ Ì‚ÂÎË͇ ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË
ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl ‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ ¥, ‚Á‡„‡Î¥, ‰Îfl ˜ÂÈ
Á ÚÓÌÍÓª Ú͇ÌËÌË ‡·Ó Ê ‰Îfl ˜ÂÈ,
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌËı Á Ú͇ÌËÌË ‰Îfl
Û¯ÌËÍ¥‚, ‚ÓÎÓÍ̇ flÍÓª ÒıËθ̥
‚·Ë‡ÚË ·¥Î¸¯Û ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl Ì¥Ê Á‚˘‡ÈÌ¥ ˜¥.
ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ó„Ó
Ó·ÓÚË ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ‚Ó̇
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "ÇËÓ·Ë Á
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ" Ú‡ "òÂÒÚflÌ¥
‚ËÓ·Ë".
Vìaka novému systému Sensor
Activa System je moÏné
pomocou tlaãidla vykonaÈ nov˘
‰peciálny cyklus prania, ktor˘ je
vhodn˘ pri praní odoln˘ch a
zmesov˘ch tkanín a ktor˘ sa
stará o vlákna a jemnú pokoÏku
toho, kto ich nosí.
PouÏitie oveºa väã‰ie mnoÏstvo
vody a nová kombinácia cyklov
otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje
dosiahnuÈ dokonale ãistú a
vyplákanú bielizeÀ.
MnoÏstvo vody pri praní je teraz
vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok
naozaj úplne rozpustil a zaruãil
tak perfektn˘ úãinok prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz
pouÏívané aj v okamihu plákania
tak, aby sa odstránili v‰etky
stopy pracieho prostriedku z
vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená
‰peciálne pre osoby s jemnou a
citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe
aj minimálny zvy‰ok pracieho
prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie
alebo alergiu.
Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní
detského obleãenia, praní jemnej
bielizne v‰eobecne alebo pri
praní froté bielizne, pretoÏe
vlákna froté majú väã‰iu
tendenciu zachycovaÈ
prací prá‰ok.
Na zaistenie najlep‰ích v˘konov
pri praní je táto funkcia vÏdy
aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna.
31
CZ
TLAâÍTKO NTENZIVNÍ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaãítka,
které je aktivní pouze u
programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového
Activa systému. Tyto snímaãe
pracují jak se zvolenou
teplotou, kterou udrÏují
konstantní bûhem v‰ech fází
pracího programu, tak s
mechanickou ãinností bubnu.
Buben se v klíãov˘ch
okamÏicích otáãí dvûma
rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek
proniká do prádla, buben se
otáãí tak, aby se prá‰ek
rozdûlil v bubnu rovnomûrnû,
jeho rychlost se v‰ak zvy‰uje v
okamÏiku praní a máchání
tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto
speciálnímu systému se
zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
32
SL
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
S pritiskom na to tipko lahko
pri programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem Activa. Senzorji
zagotavljajo, da se
nastavljena temperatura
ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje
bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost
pa se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar
zagotavlja optimalen uãinek.
Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI
PROGRAMA.
RU
F
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
UKR
SK
äçéèäÄ "ßçíÖçëàÇçÖ èêÄççü"
TLAâIDLO
INTENZÍVNE PRANIE
è¥ÒÎfl ̇ÚËÒ͇ÌÌfl ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË, fl͇
ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì‡ ڥθÍË Û
ˆËÍ·ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥ ‚ËÓ·Ë", Û
ÌÓ‚¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸
ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÚË ÒÂÌÒÓË. ÇÓÌË
Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ Ó·‡ÌÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
Ô¥‰ ˜‡Ò ÛÒ¸Ó„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl, ‡
Ú‡ÍÓÊ ‰¥˛Ú¸ ̇ ÏÂı‡Ì¥˜Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª
·‡‡·‡ÌÛ.
Ň‡·‡Ì ÁÓ·ÎÂÌÓ Ú‡Í, ˘Ó· Û
ÍËÚ˘̥ ÏÓÏÂÌÚË ‚¥Ì Ï¥„
Ó·ÂÚ‡ÚËÒfl ̇ ‰‚Óı ¥ÁÌËı
¯‚ˉÍÓÒÚflı. äÓÎË Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
ÔÓÚ‡ÔÎflπ Û Ú͇ÌËÌÛ, ·‡‡·‡Ì
Ó·ÂÚ‡πÚ¸Òfl Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· ˆÂÈ
Á‡Ò¥· ÓÁÔÓ‰¥Îfl‚Òfl ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ; ‡ÎÂ
Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
¯‚ˉͥÒÚ¸ Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl χÍÒËχθÌÓ„Ó
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. ᇂ‰flÍË ˆ¥È ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È
ÒËÒÚÂÏ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl
Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ÅÖá ÅìÑú-üäéÉé
èêéÑéÇÜÖççü óÄëì
îìçäñßéçìÇÄççü èêéÉêÄåà.
Stlaãením tohto tlaãidla, ktoré
je aktívne iba pri programe
bavlna, zaãnú fungovaÈ
snímaãe nového
Activa systému. Tieto snímaãe
pracujú ako so zvolenou
teplotou, ktorú udrÏujú
kon‰tantnú poãas v‰etk˘ch fáz
pracieho programu, tak s
mechanickou ãinnosÈou bubna.
Bubon sa v kºúãov˘ch
okamihoch otáãa dvoma
r˘chlosÈami. Keì prací prá‰ok
preniká do bielizne, bubon sa
otáãa tak, aby sa prá‰ok
rozdelil v bubne rovnomerne,
jeho r˘chlosÈ sa v‰ak zvy‰uje v
okamihu prania a plákania tak,
aby prací úãinok bol
maximálny. Vìaka tomuto
‰peciálnemu systému sa
zlep‰uje úãinnosÈ prania BEZ
PREDΩÎENIA DOBY TRVANIA
PROGRAMU.
33
CZ
TLAâÍTKO ODLOÎENÉHO
STARTU
Pomocí tohoto tlaãítka je
moÏné naprogramovat spu‰tûní
pracího cyklu se zpoÏdûním o
3, 6 nebo 9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu
postupujte následujícím
zpÛsobem: Nastavte zvolen˘
program (kontrolka STOP zaãne
blikat) Stisknûte tlaãítko
ODLOÎEN¯ START (pfii kaÏdém
stisknutí se mÛÏe zadat start
odloÏen˘ o 3, 6 nebo 9 hodin
a kontrolka, která pfiíslu‰í
zvolenému ãasu zaãne blikat)
Stisknûte tlaãítko START
(kontrolka pfiíslu‰ející zvolenému
ãasu zÛstane svítit), tím zaãne
odpoãítávání, na jehoÏ konci se
program automaticky spustí.
Nastavení odloÏeného startu je
moÏné zru‰it následujícím
zpÛsobem: opakovanû
stisknûte tlaãítko ODLOÎEN¯
START, aby zhasly kontrolky (na
potvrzení, Ïe odloÏen˘ start byl
zru‰en, zaãne blikat kontrolka
STOP) . V tomto okamÏiku je
moÏné spustit dfiíve zvolen˘
program stisknutím tlaãítka
START nebo zru‰it nastavení
programu tak, Ïe otoãíte voliã
programÛ do polohy OFF, pak
mÛÏete zvolit jin˘ program.
34
SL
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program (kontrolna
luãka "STOP" utripa). Pritisnite
na tipko za zamik vklopa; ob
vsakem pritisku se spremeni
vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
ustrezna kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (3-69) ne ugasnejo (kontrolna
luãka STOP utripa). Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite na
tipko START, ali pa izklopite
stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
RU
G
äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè ÏË„‡ÂÚ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË
Á‡ÔÛÒÍ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚,
Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÓÚÒÓ˜ÍË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë
Ò‚ÂÚËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇:
ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ (ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè), Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó
‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
UKR
äçéèäÄ áÄíêàåäà èìëäì
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË ÏÓÊ̇
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ˜‡Ò Û‚¥ÏÍÌÂÌÌfl ÔË·‰Û
¥Á Á‡ÚËÏÍÓ˛ ̇ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ.
ÑÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÛÒÍÛ ¥Á
Á‡ÚËÏÍÓ˛ ‚ËÍÓÌÛÈÚ ڇͥ ÍÓÍË:
é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ (·ÎËχπ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ STOP (ëíéè))
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
Start Delay (Á ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ
̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÛÒÍ ‚¥‰Í·‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
̇ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ¥
·ÎËχÚËÏ ҂¥ÚÎÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ START (èìëä)
‰Îfl ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª Start Delay
(á‡ÚËÏ͇ ÔÛÒÍÛ) (Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ, ˘Ó ‚͇ÁÛπ ̇ Ó·‡ÌËÈ
˜‡Ò Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ, ÔËÔËÌflπ
·ÎËχÚË Ú‡ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ON (ÇÍÎ.).
èÓ„‡Ï‡ ‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û Í¥Ìˆ¥
‚͇Á‡ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ÚËÏÍË.
ôÓ· Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÙÛÌ͈¥˛ Start Delay
(á‡ÚËÏ͇ ÔÛÒÍÛ):
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Start Delay,
‰ÓÍË ÌÂ ‚ËÏÍÌÂÚ¸Òfl Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ (ÔÓ˜Ë̇π ·ÎËχÚË
¥Ì‰Ë͇ÚÓ STOP). èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇
·Û‰Â Á‡ÔÛÒÚËÚË ‚Û˜ÌÛ,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ START,
‡·Ó ‚ËÏÍÌÛÚË ÔË·‰, ÔÓ‚ÂÌÛ‚¯Ë
Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
Off (ÇËÍÎ.).
SK
TLAâIDLO ODLOÎENÉHO
·TARTU
Pomocou tohto tlaãidla je moÏné
naprogramovaÈ spustenie
pracieho cyklu s oneskorením
o 3, 6 alebo 9 hodín.
Pre nastavenie odloÏeného
‰tartu postupujte nasledujúcim
spôsobom: Nastavte zvolen˘
program (kontrolka STOP zaãne
blikaÈ) Stlaãte tlaãidlo
ODLOÎEN¯ ·TART (pri kaÏdom
stlaãení sa môÏe zadaÈ
‰tart odloÏen˘ o 3, 6 alebo 9
hodín a kontrolka, ktorá
prislúcha zvolenému ãasu zaãne
blikaÈ) Stlaãte tlaãidlo ·TART
(kontrolka prislúchajúca
zvolenému ãasu zostane svietiÈ),
t˘m zaãne odpoãítavanie,
na ktorého konci sa program
automaticky spustí.
Nastavenie odloÏeného ‰tartu je
moÏné zru‰iÈ nasledujúcim
spôsobom: opakovane stlaãte
tlaãidlo ODLOÎEN¯ ·TART, aby
zhasli kontrolky (na potvrdenie,
Ïe odloÏen˘ ‰tart bol zru‰en˘,
zaãne blikaÈ kontrolka STOP) . V
tomto okamihu je moÏné spustiÈ
skôr zvolen˘ program stlaãením
tlaãidla ·TART alebo zru‰iÈ
nastavenie programu tak, Ïe
otoãíte voliã programov do
polohy OFF, potom môÏete
zvoliÈ in˘ program.
35
CZ
SL
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
H
KONTROLKY OTÁâKY
ODST¤EDùNÍ
V okamÏiku zvolení programu
bude maximální moÏná
rychlost odstfieìování
automaticky zobrazena
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky.
Pokud si zvolíte niωí rychlost
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka,
rozsvítí se odpovídající
kontrolka.
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
I
KONTROLKY ZB¯VAJÍCÍHO
âASU
UmoÏÀují, abyste byli
nepfietrÏitû informováni o
ãase, kter˘ zb˘vá do konce
pracího cyklu.
Kontrolka 90:
zb˘vá ménû neÏ 60’
Kontrolka 60:
zb˘vá ménû neÏ 60’
Kontrolka 30:
zb˘vá ménû neÏ 30’
Kontrolka 15:
zb˘vá ménû neÏ 15’
Kontrolka STOP :
konec programu
PRIKAZ âASA DO KONCA
PROGRAMA
Da bi vam omogoãili bolj‰e
razpolaganje s ãasom, smo ta
pralni stroj opremili s sistemom
za prikaz ãasa, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Tako ste sproti obve‰ãeni, kdaj
bo perilo oprano.
Indikator 90 minut: do konca
programa je veã kot 60 minut
Indikator 60 minut: do konca
programa je manj kot 60 minut
Indikator 30 minut: do konca
programa je manj kot 30 minut
Indikator 15 minut: do konca
programa je manj kot 15 minut
Osvetljen indikator STOP:
Program je zakljuãen.
L
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
36
UKR
SK
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
äçéèäÄ "òÇàÑäßëíú
ñÖçíêàîìÉà"
ñËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl π ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚ËÏ ‰Îfl ÛÒÛÌÂÌÌfl flÍÓÏÓ„‡
·¥Î¸¯Óª ͥθÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë Á ˜ÂÈ ·ÂÁ
ªı ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl. ÇË ÏÓÊÂÚÂ
‚¥‰„Û₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ï‡¯ËÌË Ú‡Í, flÍ ‚‡Ï
ÔÓÚ¥·ÌÓ. ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊ̇ ÁÏÂ̯ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ¥ Á‡ ·‡Ê‡ÌÌflÏ ÔËÔËÌËÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ÁÌÓ‚Û ‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl, ‰ÓÒÚ‡Ú̸Ó
̇ÚËÒ͇ÚË ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Ì ·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÓÚ¥·ÌÓª
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡ÔÓ·¥„ÚË
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌ˛ ˜ÂÈ, Ô¥‰ ˜‡Ò
‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸,
·¥Î¸¯Û Á‡ ÚÛ, fl͇
‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
ò‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ÏÓÊ̇
ÁÏ¥ÌËÚË Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ¥ ·ÂÁ
ÔËÁÛÔËÌÂÌÌfl Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË.
TLAâIDLO VOªBA
ODSTREDENIA
Fáza odstreìovania je veºmi
dôleÏitá pre prípravu dobrého
usu‰enia. Vበmodel je
vybaven˘ tak, aby bol schopn˘
vyhovieÈ v‰etk˘m va‰im
potrebám.
Stlaãením tohto tlaãidla je moÏné
obmedzovaÈ maximálnu r˘chlosÈ
odstreìovania, ktorú je moÏné
pouÏiÈ pre zvolen˘ program, aÏ
do úplného vyradenia
odstreìovania.
Pre nové spustenie
odstreìovania staãí znovu
stlaãiÈ tlaãidlo a nastaviÈ ho
aÏ na poÏadovanú
r˘chlosÈ. Pre ochranu tkanín
nie je moÏné nastaviÈ r˘chlosÈ
vy‰‰iu, neÏ je r˘chlosÈ, ktorá
sa automaticky stanovuje
v okamihu zvolenia programu.
R˘chlosÈ odstreìovania je
moÏné zmeniÈ kedykoºvek,
spotrebiã nemusí byÈ v reÏime
PAUZA.
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
ßçÑàäÄíéêçÄ ãÄåèéóäÄ
òÇàÑäéëíß ñÖçíêàîìÉà
襉 ˜‡Ò Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ÏË͇πÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇, fl͇ ÔÓ͇ÁÛπ
χÍÒËχθÌÓ ÏÓÊÎË‚Û ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ‰Îfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
KONTROLKYO TÁâKY
ODSTREDENIA
V okamihu zvolenia programu
bude maximálna moÏná r˘chlosÈ
odstreìovania automaticky
zobrazená rozsvietením
príslu‰nej kontrolky.
Ak si zvolíte niωiu r˘chlosÈ
pomocou príslu‰ného tlaãidla,
rozsvieti sa zodpovedajúca
kontrolka.
ëàëíÖåÄ ßçÑàäÄíéêçàï
ãÄåèéóéä Ñãü ÇßÑãßäì óÄëì
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ‚Ë ÏÓ„ÎË Í‡˘Â
ÓÁÔÓfl‰Ê‡ÚËÒfl Ò‚ÓªÏ ˜‡ÒÓÏ, ˆfl
Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
ÒËÒÚÂÏÓ˛ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌËı ·ÏÔÓ˜ÓÍ,
Á‡‚‰flÍË flÍ¥È ‚Ë Á‡‚Ê‰Ë ÏÓÊÂÚÂ
·‡˜ËÚË, ÒͥθÍË ˜‡ÒÛ Á‡Î˯ËÎÓÒfl ‰Ó
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ.
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 90:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ·¥Î¸¯Â 60 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 60:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 60 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 30:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 30 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 15:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 15 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ "Stop"
("ëÚÓÔ"): Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
KONTROLKY
ZOSTÁVAJÚCEHO âASU
UmoÏÀujú, aby ste boli
nepretrÏite informovaní o ãase,
ktor˘ zostáva do konca pracieho
cyklu.
RU
äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
ëàëíÖåõ éÅêÄíçéÉé
éíëóÖíÄ ÇêÖåÖçà
Ç ˆÂÎflı ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ò
χ¯ËÌÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ
Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ˆËË, ÓÚÓ·‡Ê‡˛˘‡fl
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛:
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 90: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË Ò‚˚¯Â 60 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 60: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 60 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 30: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 30 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 15: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 15 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè
("STOP"): ÒÚË͇ Á‡‚Â¯Â̇.
Kontrolka 90:
zostáva menej neÏ 60‘
Kontrolka 60:
zostáva menej neÏ 60‘
Kontrolka 30:
zostáva menej neÏ 30‘
Kontrolka 15:
zostáva menej neÏ 15‘
Kontrolka STOP:
koniec programu
37
CZ
KONTROLKY TLAÖÍTEK
Kontrolka okolo tlaöítka
volitelné funkce se rozsvítí, je-li
nastavena tato zvláätní volba.
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH.
JAKMILE ZVOLÍTE NùJAK¯
PROGRAM, PO
NùKOLIKA SEKUNDÁCH
ZAâNE BLIKAT SVùTELNÁ
SIGNALIZACE “STOP”.
ZHASNUTÍ SVùTLENÉ
SIGNALIZACE “STOP”
PROVEDETE OTOâENÍM
VOLIâE PROGRAMÒ DO
POLOHY OFF.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
âe izberete opcijo, se osvetli
ustrezna kontrolna luãka.
M
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
N
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. STROJ VKLOPITE
TAKO, DA OBRNETE
GUMB NA ÎELENI
PROGRAM. UTRIPATI
ZAâNE KONTROLNA
LUâKA STOP, KI UTRIPA,
DOKLER STROJ NE
ZAâNE DELOVATI OZ.
DOKLER NE OBRNETE
GUMBA NAZAJ V
IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
38
RU
SL
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
UKR
SK
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ͇ʉÓÈ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌ͈ËË.
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
KONTROLKY TLAâIDIEL
ë‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÍÌÓÔÍË ·Û‰Â
Ò‚¥ÚËÚËÒfl, ÍÓÎË Ô‚̇ ÓÔˆ¥fl Ó·‡Î‡.
Kontrolka okolo tlaãidla voliteºnej
funkcie sa rozsvieti, ak je
nastavená táto zvlá‰tna voºba.
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
VOLIâ PROGRAMOV S OFF
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
(êÖÜàå Çäã.)
èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
ëíàêäà èêà èéåéôà
êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå.
ÑÄççõâ ëíÄíìë
èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
åÄòàçì ÇõäãûóÄí
èéÇéêéíéå êìäéüíäà
ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
éÅÖêíÄ∏íúëü ì éÅéï
çÄèêüåäÄï.
åÄòàçÄ ÇåàäÄ∏íúëü
óÖêÖá éÅàêÄççü
èêéÉêÄåà áÄ
ÑéèéåéÉéû èêéÉêÄåÄ
íéêÄ.
ñÖâ ëíÄíìë ÅìÑÖ
èéäÄáÄçàâ ÅãàåÄççüå
ëíéè ßçÑàäÄíéêÄ, ëÇßíãé
ÅìÑÖ èêéÑéÇÜìÇÄíà
ÅãàåÄíà Ñéäà åÄòàçÄ
çÖ êéáèéóçÖ êéÅéíì ÄÅé
èéÇÖêçÖíúëü Ñé OFF
îìçäñß∫.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
MOÎNO NÍM OTÁâAË V
OBOCH SMEROCH
HNEë AKO ZVOLÍTE
NEJAK¯ PROGRAM, PO
NIEKOªK¯CH
SEKUNDÁCH ZAâNE
BLIKAË SVETELNÁ
SIGNALIZÁCIA
„STOP“.
ZHASNUTIE SVETLENEJ
SIGNALIZÁCIE „STOP“
VYKONÁTE
OTOâENÍM VOLIâA
PROGRAMOV DO POLOHY
OFF.
Stlaãte tlaãidlo „·tart/Pauza“ a
spustite cyklus prania.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastavením na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Po ukonãení cyklu vypnite
práãku nastavením voliãa
programu do polohy „OFF“.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMOV MUSÍ
BYË PO UKONâENÍ
PRANIA VÎDY
PRESTAVEN¯ DO POLOHY
OFF, AÎ POTOM
MÔÎETE ZVOLIË NOV¯
PROGRAM.
39
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
VOLBA
TEPLOTY
°C
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
MAX.
NÁPLÑ
kg
90
5
90°
●
●
5
60°
●
●
5
60°
●
●
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
Bavlna, smësné odolné
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
60
P
Bavlna, smësné
Barevné odolné
tkaniny
60
Barevné odolné
tkaniny
40
5
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
30
5
30°
●
●
**) Programy podle evropské normy EN 60456.
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze
odstüed’ování zcela vylouöit.
2,5
60°
●
●
Bavlna
Smësné a syntetické
tkaniny Smësné odolné
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Jemné barevné
tkaniny
praní za studena
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
60
P
Barevné odolné
tkaniny
60
Barevné odolné
tkaniny
50
2,5
50°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Máchání
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
5
40°
●
Rychloprogram 32’
2
50°
●
Ko‰ile
Smësné, jemné
syntetické
Jemné tkaniny
40
Vlna urãená k praní
v praãce
30
Vlna urãená k praní
v praãce
Ruãní praní
Speciální
programy
**
Jemné barevné
tkaniny
praní za studena
Velmi jemné tkaniny
40
**
30
**
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
●
●
●
41
SL
7. POGLAVJE
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
BombaÏ, platno
Belo perilo
90
5
90°
●
●
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
60
P
5
60°
●
●
Obstojne barve
60 **
5
60°
●
●
Obstojne barve
40
5
40°
●
●
Neobstojne barve
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
BombaÏ
Neobstojne barve,
pranje s hladno
vodo
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve s
predpranjem
60°
●
●
60 **
2,5
60°
●
●
50
2,5
50°
●
●
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Izpiranje
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
Program Mix &
Wash System
5
40°
●
Hitri 32-min.
program
2
50°
●
Obstojne barve
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Obstojne barve
Neobstojne barve
Me‰anica vlaken, obãutljiva
sintetika
Zelo obãutljive tkanine
** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
2,5
BombaÏ, tkanine iz
me‰anih vlaken, sintetika
Srajce
Neobstojne barve,
pranje s hladno
vodo
Obãutljive tkanine
Volna (za strojno
pranje)
40 **
30
Volna (za strojno
pranje)
Posebni
programi
Roãno pranje
42
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
60
P
Odporne tkanine
●
30
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
●
●
43
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Teìïepa
òypa
°C
êìäéüíäÄ
ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà
Çäã.:
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
90
5
90°
●
●
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
60
P
5
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
60 **
5
60°
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
5
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
30
5
30°
●
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
cyxoão áeëüÿ.
5
-
●
●
60°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Õëîïîê
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
60
P
2,5
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
60 **
2,5
60°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
50
2,5
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
2,5
40°
●
●
PÛ·a¯ÍË
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
5
40°
●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
2
50°
●
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
40 **
30
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
44
30
●
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.
●
** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
●
●
45
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Ïpîãpàìà
ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ,
êã
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
2
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
1
Å¥ÎËÁ̇
90
5
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
5
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
5
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
5
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
**
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Áàâîâíà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
50
2,5
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” ïpîãpàìà
5
40°
●
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË
2
50°
●
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
ëÓÓ˜ÍË
**
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
40
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
30
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
46
30
**
●
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè
çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿ áiëèçíè.
●
**) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı
Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
●
47
SK
KAPITOLA 7
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
PROGRAM PRE
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV
NA:
MAX.
NÁPL≈
kg
Biele tkaniny
90
5
Bavlna zmesové
odolné
Farebné odolné
tkaniny
s predpraním
60
P
5
Bavlna,
zmesové
Farebné odolné
tkaniny
60
Farebné odolné
tkaniny
40
Jemné farebné
tkaniny
30
Bavlna
Zmesové a
syntetické tkaniny
Zmesové odolné
Bavlna, zmesové a
syntetické tkaniny
Syntetické
tkaniny (silón,
perlon),
zmesová bavlna
Zmesové jemné
syntetické
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
●
●
60°
●
●
60°
●
●
5
40°
●
●
5
30°
5
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
60
P
Farebné odolné
tkaniny
60
Farebné odolné
tkaniny
50
2,5
50°
●
●
Jemné farebné
tkaniny
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Plákanie
-
-
Intenzívne
odstredenie
-
-
Jednoduché
vypú‰Èanie vody
-
-
„MIX & WASH
SYSTEM“ PROGRAM
5
40°
●
2
50°
●
Ko‰ele
Jemné tkaniny
40
Vlna urãená na
pranie v práãke
30
RUâNÉ PRANIE
·PECIÁLNE
PROGRAMY
90°
Farebné odolné
tkaniny
s predpraním
Vlna urãená na
pranie v práãke
48
1
R˘chloprogram 32‘
●
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
**
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
Veºmi jemné
tkaniny
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
2
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
**
VOªBA
TEPLOY
v °C
30
**
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3 kg.
**) Programy podºa európskej normy EN 60456.
●
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno
odstreìovanie úplne vylúãiÈ.
●
●
49
CZ
SL
UKR
RU
SK
KAPITOLA 8
8. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
PÎÇÄIË 8
KAPITOLA 8
VOLBA PROGRAMÅ
IZBIRANJE
PROGRAMOV
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
VOªBAPROGRAMOV
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka
4 okruhy programå
rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní (viz
tabulka programå).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí
piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠ4 ãpóïè ïpîãpàì,
ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym
stupÀom za‰pinenia má práãka 4
okruhy programov rozdelené podºa
druhu prania, teploty a ãasu trvania
prania (viì tabuºka programov).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ.
Âîíè ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ
ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
1. ODOLNÉTKANINY
Tieto programy boli navrhnuté tak,
aby sa dosiahli najlep‰ie
v˘sledky prania a plákania. Krátke
odstreìovanie zaradené
po kaÏdom plákaní zaisÈuje
dokonalé vyplákanie bielizne.
Závereãné odstreìovanie zaisÈuje
vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ
äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì
îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì
âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº
íàéìåíøèé ñòóïiíü çáiãàííÿ
òêàíèí.
2 ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
Pri hlavnom praní sú dosahované
najlep‰ie v˘sledky vìaka
premenliv˘m rytmick˘m otáãkam
pracieho bubna a v˘‰ke hladiny
napustenej vody. Jemné
odstreìovanie zamedzí
nadmernému pokrãeniu bielizne.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch tkanin,
napü. öisté stüiïní vlny se
znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím jsou
zajiätëny dokonalé vÿsledky.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program pranja, pri
katerem se izmenjujeta fazi
pranja in namakanja in ga
priporoãamo za pranje zelo
obãutljivih tkanin, kot so to
volnena oblaãila iz ãiste runske
volne, primerna za pranje v
stroju. Pranje in izpiranje poteka
v veliki koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
3. éëéÅé ÑÖãàäÄíçõÖ íäÄçà
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa ÷ècòoé
øepcòè ä∧ÿ ìaøèííoé còèpêè.
Còèpêa è ïo∧ocêaíèe
âûïo∧íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì
ypoâíe âoäû ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ
íaè∧y÷øèx peçy∧üòaòoâ.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ, ÿêèé
÷åpãóº ïpàííÿ òà çàìî÷óâàííÿ,
îñîáëèâî påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ
ïpàííÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí –
òàêèõ, ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ
òà ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
3 . VEªMI JEMNÉ TKANINY
Nov˘ koncept prania, ktor˘ strieda
fázy prania a fázy
odmáãania, obzvlá‰È vhodn˘ na
pranie veºmi jemn˘ch
tkanín, napr. ãistej striÏnej vlny so
znaãkou moÏnosti prania
v práãke.
Pranie a plákanie prebieha pri
vysokej hladine vody a t˘m sú
zaistené dokonalé v˘sledky.
RUâNÍ PRANÍ 30°
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo obãutljivega
perila, enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo 'Roãno
pranje'. Stroj opere perilo pri
30°C, program pa se zakljuãi z
3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
êìóçÖ èêÄççü 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ ÂÊËÏ
‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl Ó‰fl„Û, flÍËÈ
χπ ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl “í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó
è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡ Ô‡ˆ˛π ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30 „‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 3
ÂÊËÏË ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥
Ó·ÓÓÚË.
RUâNÉ PRANIE 30°
Práãka je vybavená tieÏ pracím
cyklom pre jemné tkaniny. Tento
cyklus sa naz˘va „Ruãné pranie“.
Program „ruãného prania“ je
vhodn˘ pre tkaniny, ktoré sa inak
perú v˘hradne ruãne. Program
dosiahne maximálnu teplotu 30° C
a je zakonãen˘ 3 plákacími cyklami
a jemn˘m odstredením.
50
51
SL
CZ
SK
4. Speciální programy
4. Posebni programi
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
4 . ·peciálne programy
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s
prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit
nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
IZPIRANJE
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı ÚËÔÓ‚
Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·Âθfl.
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl (çà
íåîáõiäíîñòi ìîæíà
çìåíøóâàòè îáåpòè ÷è
âèìèêàòè öåíòpèôóãó çà
äîïîìîãîю ñïåöiàëüíî¿
êíîïêè). ÇÓ̇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸-flÍËı ÚËÔ¥‚
Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl Û˜ÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl.
·PECIÁLNY PROGRAM
„PLÁKANIE“
Tento program vykonáva 3
plákania bielizne s priebeÏn˘m
odstreìovaním (ktoré je moÏné
prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ
pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa na plákanie v‰etk˘ch
typov tkanín, napr. aj na pranie v
rukách.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊òÇàÑäéÉé ÇßÑÜàå”
èÓ„‡Ï‡ ◊¯‚ˉÍËÈ ‚¥‰ÊËÏ” ‰‡π
χÍÒËχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
(ÿêó çà íåîáõiäíîñòi ìîæíà
çìåíøóâàòè çà äîïîìîãîю
ñïåöiàëüíî¿ êíîïêè).
·PECIÁLNY PROGRAM
„VEªMI R¯CHLE
ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva
odstreìovanie pri maximálnej
r˘chlosti.
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ
alebo zru‰iÈ pomocou
príslu‰ného tlaãidla).
ÇéÑéëíßä íßãúäà
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
IBA VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná
vypustenie vody.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
52
UKR
RU
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
53
CZ
54
SL
RU
UKR
SK
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
PROGRAM »MIX & WASH«
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
èêéÉêÄåÄ ◊MIX AND WASH
SYSTEM”
PROGRAM „MIX & WASH
SYSTEM“
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
ñ ÂÍÒÍβÁË‚ ÒËÒÚÂÏË Candy, ˘Ó
‚Íβ˜‡π ‰‚¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÔÂ‚‡„Ë ‰Îfl
ÒÔÓÊË‚‡˜‡:
Ide o program, ktor˘ je
v˘hradn˘m patentom firmy
Candy a ktor˘ priná‰a pre
pouÏívateºov 2 veºké v˘hody:
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
• Ô‡ÌÌfl ‡ÁÓÏ ¥ÁÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ
(ÍÓÚÓÌ Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ) Ì flÒÍ‡‚Ó
Á‡·‡‚ÎÂÌËı
• moÏno spoloãne praÈ
bielizeÀ z rôznych tkanín
(napr. bavlna + syntetika a
pod. ...) NEPÚ·ËAJÚCE
FARBU;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
• Ô‡ÚË Á¥ Á̇˜ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛
ÂÌÂ„¥ª
• vykonávaÈ pranie sa
znaãnou úsporou energie.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 3
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 3 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash"
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë ˜Â‰ÛÂÚ
‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
èÓ„‡Ï‡ ◊MIX AND WASH
SYSTEM” Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥
40ë „‡‰ÛÒ¥‚ Ú‡ ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë
‰Ë̇ϥ˜Ì¥ (Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡ÍÛ) Ú‡
ÒÚ‡Ú˘̥ Ù‡ÁË (Ú͇ÌËÌË Û ¥‰ËÌ¥ ‚
Ù‡Á¥ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÍÛ) Á ÚË‚‡Î¥ÒÚ˛
ÔÓ„‡ÏË ‰Ó 3 „Ó‰ËÌ.
Program pre pranie „Mix &
Wash“ perie pri teplote 40°C a
strieda dynamické fázy (bubon
sa otáãa) so statick˘mi fázami
(namoãená bielizeÀ v
pokojovej fáze).
Z tohto dôvodu trvá dlh‰ie,
doba trvania je takmer. 3
hodiny.
Spotreba elektrickej energie na
cel˘ cyklus je iba 850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
Pomembno!
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
LJÊÎË‚Ó:
• èÂ¯Â Ô‡ÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÍÓθÓÓ‚Ëı
˜ÂÈ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl
ÓÍÂÏÓ
Upozornenie:
• prvé pranie novej farebnej
bielizne je nutné vykonaÈ
oddelene.
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
• Ç ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‡Á¥, Ì¥ÍÓÎË ÌÂ
ÁÏ¥¯ÛÈÚ ÒËθÌÓ Á‡·‡‚ÎÂÌ¥
Ú͇ÌËÌË.
• v Ïiadnom prípade nikdy
nemie‰ajte farebnú bielizeÀ
pú‰Èajúcu farbu.
RYCHLOPROGRAM 32 MINUT
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
R¯CHLOPROGRAM 32
MINÚT 50°
Rychloprogram 32 minut
vykoná za zhruba 30 min.
kompletní prací cyklus pro
max. 2 kg prádla pfii teplotû
50° C.
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko
najveã 2 kg perila hkrati,
pranje pa poteka pri
temperaturi 50°C.
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
R˘chloprogram 32 minút
vykoná za pribliÏne 30 min.
kompletn˘ prací cyklus pre
max. 2 kg bielizne pri teplote
50° C.
Pokud zvolíte
“Rychloprogram 32’”,
pouïijte pouze 20%
doporuöeného mnoïství
pracího prostüedku.
Priporoãamo, da v predelek
II predalãka za pralna
sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine
detergenta za obiãajno
pranje.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
Ak zvolíte "R˘chloprogram 32'",
pouÏite iba 20% odporúãaného
mnoÏstva pracieho
prostriedku.
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
55
SL
CZ
KAPITOLA 9
9. POGLAVJE
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
✿
56
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
OD ÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V ÄECH
CYKLECH PRANÍ.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
UKR
SK
PÎÇÄIË 9
KAPITOLA 9
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊1” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
Zásobník pracích prostriedkov
sa skladá z troch ãastí:
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ✿”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
– ãasÈ oznaãená symbolom
“1” je urãená pre program
predpierky
– ãasÈ oznaãená symbolom
“ ✿ ” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ,
bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.
– ãasÈ oznaãená symbolom
“2” je urãená pre prací
prostriedok
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE
NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE
ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE
ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH
NÁDOBIEK A ICH
VLOÎENIE DO
PRACIEHO BUBNA.
POZNÁMKA : DO âASTI
OZNAâENEJ
SYMBOLOM “✿“
DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY.
V¯ROBOK JE
NAPROGRAMOVAN¯
TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY
DOSTALI ZO
ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY
V PRIEBEHU
POSLEDNÉHO
MÁCHANIA A TO PRI
V·ETKYCH PRACÍCH
PROGRAMOCH.
57
CZ
RU
UKR
PÎÇÄIË 10
SK
KAPITOLA 10
10. POGLAVJE
èÄêÄÉêÄî 10
PRÁDLO
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
íàè ÅÖãúü
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
BIELIZE≈
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
DÔLEÎITÉ:
Pri praní ÈaÏk˘ch prikr˘vok
alebo in˘ch ÈaÏk˘ch predmetov
odporúãame nepouÏívaÈ
odstredenie.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
58
SL
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
KAPITOLA 10
Ak majú byÈ v práãke prané
vlnené obleky alebo iné
predmety z vlny, musia maÈ
oznaãenie „Machine
Washable“ (moÏno praÈ v
práãke).
DÔLEÎITÉ:
Pri triedení bielizne:
- zistite, ãi v nej nie sú
kovové predmety (Ïabky,
spínacie ‰pendlíky,
‰pendlíky, kancelárske
sponky, mince a pod.)
- zistite, ãi povlaky
vankú‰ov, zipsy a háãiky
na obleãení sú zapnuté
- zo záclon odstráÀte Ïabky
- venujte pozornosÈ ‰títkom
na obleãení
- ak nájdete zaschnuté
‰kvrny na obleãení, mali
by byÈ odstránené
‰peciálnym prostriedkom
(odporúãan˘m na ‰títku).
59
CZ
SL
KAPITOLA 11
11. POGLAVJE
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
60
RU
UKR
SK
PÎÇÄIË 11
KAPITOLA 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
UÎITO NÉ RADY
PRE UÎÍVATEªA
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
Pri pouÏívaní vá‰ho spotrebiãa
dbajte na zásady ochrany
Ïivotného prostredia a
ekonomickej prevádzky.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
MAXI MALIZUJTE VEªKOSË
NÁPLNE
Najlep‰ie v˘sledky pri vyuÏití
elektrickej energie, vody,
pracích prostriedkov aj ãasu
dosiahnete t˘m, Ïe budete
vyuÏívaÈ maximálne odporúãané
dávky pre pranie jednotliv˘ch
druhov bielizne.
AÏ 50% energie u‰etríte, keì
vyperiete jednu plnú dávku
bielizne miesto dvoch
poloviãn˘ch náplní.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
POTREBUJETE VÎDY
PREDPRANIE BIELIZNE?
Iba pre silno za‰pinenú bielizeÀ
! Ak nebudete pouÏívaÈ
predpranie pri mierne alebo
stredne za‰pinenej bielizni,
u‰etríte medzi 5 aÏ 15 %
pracích prostriedkov, ãasu, vody
a elektrickej energie.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
JE PRANIE NA 90° C NUTNÉ?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
Ak ‰kvrny na bielizni dopredu
odstránite vhodn˘m
predpieracím prostriedkom
alebo odstraÀovaãom
‰kv⁄n, nie je nutné praÈ pri
90°C. Pri pracom programe na
60°C u‰etríte aÏ 50% energie.
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
61
SL
CZ
SK
UKR
RU
PRANÍ
PRANJE
ÑÒÈPÊÀ
ÏPÀÍÍß
PRANIE
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Çìiííi ìîæëèâîñòi
PREMENLIVÁ
KAPACITA PRÁâKY
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
Táto práãka automaticky nastaví
v˘‰ku hladiny napustenej
vody podºa druhu a mnoÏstva
bielizne. Je t˘m tieÏ moÏné
docieliÈ individuálny postup
prania z hºadiska úspory
energie.
Systém zniÏuje spotrebu
energie a znaãne skracuje ãas
prania.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PÜÍK
KLAD:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
✿
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
62
PRIMER:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
✿
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
PRÍKLAD:
ÏPÈÊËÀÄ
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ .
✿
✿
Na pranie zvlá‰È jemn˘ch tkanín
by ste mali pouÏiÈ ‰peciálnu
sieÈku (vrecú‰ko).
Predpokladajme, Ïe bielizeÀ sa
skladá z veºmi za‰pinen˘ch
bavlnen˘ch odevov (zaschnuté
‰kvrny by mali byÈ odstránené
‰peciálnymi prostriedkami).
Odporúãame nepraÈ dohromady
dávku bielizne iba z tkanín,
ktoré absorbujú vodu, dávka v
práãke by mohla byÈ po
namoãení príli‰ ÈaÏká.
● Otvorte zásobník pracích
prostriedkov.
● Nasypte cca 120 g prá‰ku do
ãasti zásobníka 2.
● Do poslednej ãasti vlejte cca
50 cm3 poÏadovanej aviváÏe .
● ZasuÀte zásuvku s pracími
prostriedkami.
63
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
- poãkejte, aÏ kontrolka
“STOP” zaãne blikat
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START
zahájí praãka prací cyklus.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
SL
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da zaãne utripati
indikator "STOP".
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ÑÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û START.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek
(2 minuty od ukonãení
programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
“OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
64
UKR
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ëíéè”
Á‡„ÓËÚ¸Òfl
èÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● Skontrolujte, ãi máte pustenú
vodu a ãi je odtoková hadica
na mieste.
VOªBAPROGRAMU
V˘ber najvhodnej‰ieho
programu vykonajte podºa
tabuºky programov.
- Otoãením voliãa programov
aktivujte zvolen˘ program
- poãkajte, aÏ kontrolka „STOP“
zaãne blikaÈ
- potom stlaãte tlaãidlo ·TART.
Po stlaãení tlaãidla ·TART
zaãne práãka prací cyklus.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastaven˘m na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
POZOR: Ak by poãas chodu
práãky do‰lo k v˘padku
elektrického prúdu, práãka je
vybavená ‰peciálnou pamäÈou,
ktorá zachová zvolené
nastavenie a po návrate
elektrického prúdu práãka
spustí program od miesta, v
ktorom bol preru‰en˘.
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● Na konci programu sa
rozsvieti svetelná kontrolka
konca pracieho cyklu.
● ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË).
● Poãkajte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvierok
(2 minúty od ukonãení
programu)
● ÇËÍβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
● Vypnite praãku prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutia „OFF“
● Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
SK
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetli indikator 'Konec
programa'.
● Na konci programu se
rozsvítí svûtelná kontrolka
konce pracího cyklu.
RU
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
● Otvorte dvierka a vyberte
bielizeÀ
PRI V·ETK¯CH
TYPOCH PROGRAMOV
SA POZRITE DO
TABUªKY A
VYKONAJTE âINNOSTI,
KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
65
CZ
SL
KAPITOLA 12
12. POGLAVJE
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● predalãek za detergent,
● Öiätëní filtru.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
66
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
UKR
PÎÇÄIË 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
SK
KAPITOLA 12
âISTENIE A
ÚDRÎBA
Na ãistenie vonkaj‰ka práãky
nepouÏívajte abrazívne
prostriedky, alkohol a
rozpú‰Èadlá. Staãí pouÏiÈ vlhkú
handru.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● âistenie zásobníka pracích
prostriedkov.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● âistenie filtra
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
Práãka vyÏaduje len minimálnu
údrÏbu:
● Odpojenie pri dlhodobom
nepouÏívaní práãky.
âistenie dávkovaãa pracích
prostriedkov:
Hoci to nie je nutné,
odporúãame obãas vyãistiÈ
zásobník prá‰ku na pranie,
bieliacich prostriedkov a
aviváÏe nasledovne:
- pouÏitím miernej sily
vytiahneme celú zásuvku,
umyjeme ju vodou, osu‰íme a
nasunieme späÈ.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
67
CZ
SL
ÖISTËNÍ FILTRU
âI·âENJE FILTRA
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Odprite pokrov.
● Otevfiete dvífika
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
68
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
SK
âISTENIE FILTRA
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
Práãka je vybavená
‰peciálnym filtrom, ktor˘
zachytáva väã‰ie predmety,
ktoré by mohli upchaÈ
odtokovú hadicu, napr. mince,
gombíky, atì. Tie potom môÏu
byÈ vybraté nasledujúcim
spôsobom:
● Ç¥‰ÍËÚË Á‡ÒÛ‚ÍÛ
● OtvoriÈ dvierka.
● í¥Î¸ÍË ‚ ÓÍÂÏËı ÏÓ‰ÂÎflı:
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„,
‚ËÈÏ¥Ú¸ ÔÓ·ÍÛ Ú‡ ÁÎËÈÚÂ ‚Ó‰Û Û
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte
uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.
● èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌflÚË Ù¥Î¸Ú,
ÔÓÍ·‰¥Ú¸ ‡·ÒÓ·Û˛˜Û ÒÂ‚ÂÚÍÛ Ô¥‰
Í˯ÍÛ Ù¥Î¸Ú‡, ˘Ó· Á¥·‡ÚË
ÌÂÁ̇˜ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, fl͇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ̇ÒÓÒÛ.
● Pred odskrutkovaním filtra sa
doporuãuje poloÏiÈ pod filter
savú látku pre zachytenie
prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● Otoãte filter proti smeru
hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ZloÏte ho a oãistite.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
● Po vyãistení ho pripevnite
späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako
pri demontáÏi.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
PREMIESTENIE ALEBO
DLHODOBÉ NEPOUÎÍVANIE
PRÁâKY:
Ak práãku premiesÈujete alebo
nepouÏívate dlh‰í ãas
a najmä ak stojí práãka v
nevykurovanej miestnosti, je
nutné dopredu vypustiÈ v‰etku
vodu z hadíc.
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Prístroj musí byÈ odpojen˘ zo
siete a vypnut˘.
Uvoºnite koniec odpadovej
hadice a nechajte odtiecÈ
v‰etku vodu do pripravenej
nádoby. Potom hadicu
upevnite do pôvodnej polohy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
Rovnako postupujte aj pri
vypú‰Èaní napú‰Èacej hadice.
69
CZ
SL
KAPITOLA 13
MOTNJA
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
70
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
71
RU
UKR
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Ìàøèíà îñíàùåíà ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå çíèæóº øóì i âiápàöiю ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
72
73
SK
13
KAPITOLA1
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
zástrãka nie je v zásuvke
zasuÀte zástrãku
nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã
zapnite hlavn˘ spínaã
v˘padok el. prúdu
skontrolujte
porucha el. fázy
skontrolujte
otvorené dvierka práãky
zatvorte dvierka
viì príãina 1
skontrolovaÈ
uzatvoren˘ prívod vody
otvoriÈ prívod vody
zle nastaven˘ programátor
nastavte správne programátor
ohnutá odtoková hadica
upchan˘ filter
narovnajte odtokovú hadicu
skontrolujte, vyãistite filter
z práãky vyteká pena
zníÏiÈ dávku prac. prá‰ku
5. PRÁâKA
NEODSTREëUJE
práãka e‰te nevypustila vodu
vyãkajte niekoºko minút,
práãka vypustí vodu
stlaãené tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
vypnite tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
6. SILNÉ OTRASY
PRI
ODSTREëOVANÍ
práãka nestojí rovno
nastaviÈ noÏiãky práãky
neboli odstránené fix. vloÏky
odstráÀte fixaãné vloÏky
bielizeÀ nerovnomer. rozloÏená
rozloÏte rovnomerne bielizeÀ
1. NEFUNGUJE
ÎIADNY
PROGRAM
2. PRÁâKA
NENAPÚ·ËA
VODU
3. PRÁâKA
NEVYPÚ·ËA VODU
4. VODA NA ZEMI
V OKOLÍ PRÁâKY
POZNÁMKA:
PRÁâKA JE VYBAVENÁ ·PECIÁLNYM ELEKTRONICK¯M ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNI PRED
NADMERN¯MI VIBRÁCIAMI A HLUKOM POâAS ODSTREëOVANIA, AK ZL¯M ROZLOÎENÍM BIELIZNE
DÔJDE V BUBNE K NEVYVÁÎENOSTI NÁPLNE. PREDΩÎI SA TAK ÎIVOTNOSË PRÁâKY.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa na servisnú organizáciu. Uveìte vÏdy typ práãky (nájdete ho buì na
zadnej stene spotrebiãa alebo na záruãnom liste).
DôleÏité:
1 PouÏitie ekologick˘ch bezfosfátov˘ch pracích prá‰kov môÏe maÈ vplyv na:
- Odtekajúca voda po plákaní môÏe byÈ chladnej‰ia vìaka prítomnosti zeolitov v zmesi.
Neovplyvní to úãinnosÈ plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môÏe objaviÈ biely prá‰ok (zeolity), ktor˘ v‰ak na nej nezostane a tieÏ
neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypú‰Èanej po poslednom plákaní sa môÏe objaviÈ pena, ktorá neznamená, Ïe by bielizeÀ bola
nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne ãastice, súãasÈ pracích prá‰kov, sa ãasto odstraÀujú hor‰ie a niekedy sa
objavujú ako zvy‰ky peny na bielizne. ëal‰ie plákanie ich neodstráni.
2 Ak práãka nefunguje a poruchy uvedené v tabuºke nie je moÏné odstrániÈ, obráÈte sa na odborn˘ Candy
servis.
74
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî
ìiñòÿòüñÿ â öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ
ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ, çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi
õàpàêòåpèñòèêè.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na
pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich
v˘robkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z
elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m
negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû
chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m
domácím odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci
elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se
likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na
pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho
poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
07.04 - 41024027.A- www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl (Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÓÚÓ˜Û˛˜Â
ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó ϥ҈‚ӄÓ
ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
CZ
SL
RU
UKR
SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising