Candy | LB CNE 85 TS | Candy LB CNE 85 TS Instrukcja obsługi

Candy LB CNE 85 TS Instrukcja obsługi
PL
Instrukcja obsäugi
CNE 85 TS
PL
GRATULACJE
SPIS TREÉCI
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze.
Wstëp
Firma Candy ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i
doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z
konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå
sprawnoéç - cechy charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi,
zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie
informacje så obwiedzione ramkå narysunku obok
2
PL
CAPITOLO
ROZDZIA Ä
Uwagi ogólne dotyczåce dostawy
1
Gwarancja
2
Érodki bezpieczeñstwa
3
Dane techniczne
4
Instalacja pralki
5
Opis panelu sterujåcego
6
Szuflada na proszek
7
Wybór programu
8
Produkt
9
Tabela programów
10
Porady dla klienta/Pranie
11
Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki
12
Lokalizacja usterek
13
3
PL
PL
ROZDZIAÄ 1
ROZDZIAÄ 2
UWAGI OGÓLNE DOTYCZÅCE DOSTAWY
GWARANCJA
Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå
pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i
serwisu w okresie gwarancyjnym.
W momencie dostawy sprawdã, czy poniãsze elementy
zostaäy dostarczone wraz z pralkå:
A) INSTRUKCJA UÃYTKOWANIA
B) KARTA GWARANCYJNA
C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie
gwarancyjnej)
Czëéç B karty gwarancyjnej winna byç wysäana do Candy
Polska przez sprzedawcë w ciågu 10 dni od daty sprzedaãy.
D) ZATYCZKA
E) KOLANKO WËÃA WYLEWOWEGO
EUROPE
Dovunque
tu sia.
F) POJEMNIK NA PÄYN DO PRANIA
A
G) “32 - MINUTOWA” MIARKA
SPEDIRE
B
TRATTENERE
Czëéç A karty gwarancyjnej powinna zostaç wypeäniona i
przechowywana w celu ewentualnego okazania technikom
z punktu serwisowego w przypadku naprawy. Naleãy takãe
zachowaç fakturë potwierdzajåcå zakup urzådzenia.
C
PRZECHOWUJ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i wyposaãenie jest w dobrym stanie i nie
ulegäa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ skontaktuj sië ze sklepem, w którym
nabyäeé urzådzenie.
D
F
'
2
3
G
4
E
5
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI
URZÅDZENIA NAL EÃY
PL
● Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz
osoby nie zaznajomione z urådzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy
ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego
urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników
atmosferycznych (deszcz, säoñce itp. ..)
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego.
● Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania.
● Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody.
● Firma CANDY wyposaãa w uziemiene wszystkie
produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko
zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij
wykwalifikowanego elektryka.
Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii
Europejskiej 89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
● Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek
pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym
dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så
zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi
rëkami lub nogami.
● Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby,
● Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania
● Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii
elektrycznej.
tak jak to pokazane jest to na rysunku.
wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië
jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem
serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ
moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel)
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE
OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90°C
zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt serwisowy.
● Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w
bëbnie nie ma wody.
6
7
PL
PL
ROZDZIAÄ 5
ROZDZIAÄ 4
INSTALACJA PRALKI
52 cm
Ustawiç pralkë w miejscu przeznaczenia bez opakowania.
Przeciåç taémy przytrzymujåce wëãe i przewody.
85 cm
A), 4 boczne (B
B) po czym
Wykrëciç érodkowå érubë (A
zdemontowaç blokadë.
60 cm
Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
8
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
kg
4,5
POZIOM NORMALNY WODY
l
8÷15
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 2)
kWh
1,75
BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA
A
10
OBROTY WIRÓWKI
obr./min.
850
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPIËCIE ZASILANIA
V
230
2150
Zatkaj otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå wraz z
pralkå.
UWAGA:
NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYÃ
ELEMENTY TE MOGÅ STANOWIÇ POTENCJALNE
ÃRÓDÄO NIEBEZPIECZEÑSTWA.
9
PL
PL
Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku.
Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami.
Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë.
a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek
zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za
pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.
A
c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie
przylegaäa do dna pralki.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ JESZCZE KRANU
Upewnij sië, ãe przycisk wäåczajåcy pralkë (C) nie jest
wciéniëty.
Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy
na krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i
aby byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego
odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë
z pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 50 cm.
W miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka,
dostarczonego w komplecie wraz z pralkå.
B
C
Upewnij sië, ãe wszystkie pokrëtäa så ustawione w pozycji
„0”, a drzwiczki pralki så zamkniëte.
Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki).
Wciénij przycisk wäåczajåcy pralkë (C). Spowoduje to
zapalenie sië lampki sygnalizujåcej zasilanie (N). Jeéli
kontrolka nie zapali sië naleãy poszukaç przyczyny na liécie
podanej w rozdziale „Lokalizacja usterek”.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
PL
PL
OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA
ROZDZIAÄ 6
H
I
L
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY DRZWICZKI
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU
DRZWICZEK TUZ PO ZAKOÑCZENIU PRANIA, PO
JEGO ZATRZYMANIU LUB PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ 2 MINUTY.
A
DE
2 min.
N B C
PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY/ WYÄÅCZAJÅCY
PRZYCISK ZATRZYMANIE PÄUKANIA
OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA
12
B
Szuflada na proszek
A
Przycisk odblokowujåcy drzwiczki
B
Przycisk wäåczajåcy/ wyäåczajåcy
C
Przycisk “zatrzymanie päukania”
D
Przycisk dodatkwego päukania
E
Pokrëtäo regulacji prëdkoéci wirowania
H
Pokrëtäo regulacji temperatury prania
I
Pokrëtäo programatora
L
Lampka kontrolna zasilania
N
Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum
gniecenie si´ pranych tkanin przez modyfikacj´
parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas odprowadzania wody i
delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien.
W przypadku tkanin delikatnych, z wyjàtkiem we∏ny,
opisane wczeÊniej etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap sch∏adzania wody - pozwoli∏o to
uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania tkanin wytrzyma∏e i we∏ny przycisk ten
wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po
zakoƒczeniu ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin wytrzyma∏e, tkanin
delikatnych i we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ZATRZYMANIE PÄUKANIA si´ tkanin,
pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem odprowadzenia
wody i wirowania.
Mo˝na równie˝ zakoƒczyç pranie tylko odprowadzeniem
wody. Nale˝y wtedy:
- Przyciskajàc przycisk ON/OFF wy∏àczyç pralk´,
- Wybraç program Z,
- Ponownie w∏àczyç pralk´ przyciskajàc przycisk ON/OFF,
C
D
13
PL
PRZYCISK DODATKOWEGO P¸UKANIA
WciÊni´cie tego przycisku, zale˝nie od wybranego
programu powoduje zwi´kszenie iloÊci wody podczas
cyklów p∏ukania lub dodaje jeszcze jedno p∏ukanie.
Funkcja ta jest szczególnie waãna dla ludzi z bardzo
wraãliwå skórå.
PL
E
POKRËTÄO PROGRAMATORA PRANIA
L
UWAGA:
NIGDY NIE WOLNO PRZEKRËCAÇ POKRËTÄA
PROGRAMATORA W KIERUNKU PRZECIWNYM DO
RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA: POKRËTÄEM NALEÃY
KRËCI Ç W KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA I
NIGDY NIE NALEÃY WCISKAÇ PRZYCISKU
WÄÅCZANIA (C) PRZED WYBRANIEM PROGRAMU.
POKRËTÄO REGULACJI PRËDKOÉCI WIROWANIA
H
POKRËTÄEM MOÃNA OBRACAÇ W OBU KIERUNKACH
Celem wirowania jest odprowadzenie jak najwiëkszej iloéci wody
z pranej bielizny bez powodowania uszkodzeñ pranych tkanin.
Obracajåc pokrëtäem moãna obniãyç prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie wyäåczyç wirowanie ustawiajåc
pokrëtäo w pozycji ‘0’.
Tabele pokazujå, któremu programowi prania
odpowiadajå wybrane numery i symbole.
WA˚NE: W PRZYPADKU KONIECZNOÂCI ZMIANY JU˚
URUCHOMIONEGO PROGRAMU, ZALECAMY PRZED
ZMIANÑ PO¸O˚ENIA PROGRAMATORA WY¸ÑCZYå
PRALK¢ WCISKAJÑC PRZYCISK ON/OFF. W
PRZECIWNYM RAZIE PRALKA PO KILKU MINUTACH
AUTOMATYCZNIE USTAWI SI¢ W POZYCJI
POCZÑTKOWEJ.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY
UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY ODWIROWANIU BIELIZNY, KTÓRA
NIE DAJE SIË RÓWNOMIERNIE ROZÄOÃYÇ W BËBNIE.
DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE
PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
POKRËTÄO REGULACJI TEMPERATURY PRANIA
POKRËTÄO TO MOÃE OBRACAÇ SIË W OBYDWU
KIERUNKACH
OK
I
LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA
N
Pokrëtäo to pozwala zmniejszyç, lecz nie zwiëkszyç
temperaturë danego programu prania. Tabela programów
podaje maksymalnå temperaturë zalecanå dla kaãdego
typu prania.
UWAGA: TEMPERATURY TEJ NIE WOLNO W ÃADNYM
PRZYPADKU PRZEKRACZAÇ
14
15
PL
PL
ROZDZIAÄ 7
ROZDZIAÄ 8
SZUFLADA NA PROSZEK
WYBÓR PROGRAMU
Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegródki:
- przeznaczona “I” jest na Êrodek do prania wst´pnego
lub na Êrodek pioràcy do programu szybkiego prania,
trwajàcego 32 minuty.
- Druga przegródka II jest przeznaczona na proszek do
prania zasadniczego.
cl
Pralka posiada trzy róãne grupy programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem prania, temperaturå i
däugoéciå cyklu prania (patrz tabela programów prania).
Uãywajåc érodków päynnych moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady (patrz rysunek).
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM
PIORÅCYM WKÄADANEGO BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
cl
- trzecia
przegródka szuflady jest przeznaczona
na wybielacz
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA PRZEGRÓDKA PRZEZNACZONE
SÅ WYÄÅCZNIE NA PRODUKTY PÄYNNE
✿
- czwarta
przegródka jest przeznaczona na
specjalne dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce
wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze.
16
3. Tkaniny delikatne, we∏na i pranie r´czne.
Grupa ta obejmuje szereg istotnie ró˝niàcych si´ od siebie
programów, wÊród nich - przeznaczonych szczególnie do
prania materia∏ów wymagajàcych szczególnego
traktowania. Program delikatnego prania przeznaczony do
delikatnych tkanin. Program prania we∏ny przeznaczony do
wy∏àcznego stosowania w odniesieniu do materia∏ów
wykonanych z „we∏ny nadajàcej si´ do prania w pralce”.
Program prania r´cznego przeznaczony do delikatnego
prania tkanin zazwyczaj pranych r´cznie.
17
PL
ROZDZIAÄ 9
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z weäny moãna praç w pralce, jeéli
na metce umieszczony jest odpowiedni symbol “Pure new
wool” i informacja “nie filcuje sië” lub “moãna praç w
pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki razem z odzieãå metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
- powäoczki na poduszki zapiëte byäy na guziki, zapiëte
równiez rzamki bäyskawiczne i haftki, natomiast luãne
paski i däugie tasiemki przy sukniach zawiåzane byäy w
wëzeäki;
- zdjåç pozostale ewentualnie ãabki do firanek;
- zapoznaç sië z treéciå wszytych w odzieã metek;
- uporczywe plamy usunåç przed praniem specjalnå
pastå lub érodkiem do plam.
18
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM DLA MATERIA∏ÓW
MAKS.
ÄADUNEK
(kg)
PROG.
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
●
●
❀
●
●
●
Pokr´t∏o termostatu umo˝liwia obni˝enie temperatury prania, np. cykl
intensywnego prania bawe∏ny mo˝e byç wykonany w zimnej wodzie
przez zwyk∏e przesuni´cie strza∏ki na symbol kranu.
●
●
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo
delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
●
●
●
4,5
2
Do
90°
●
4,5
3
Do
60°
Kolory nietrwa∏e
3,5
4
Do
40°
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
D∏ugotrwa∏e wirowanie
-
-
Kolory trwa∏e
Tkaniny mieszane
*)
*)
mieszane, wytrzymaäe
2
5
Do
60°
●
●
●
●
●
●
●
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Tkaniny kolorowe
2
6
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Anilana
2
7
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
-
-
mieszane, delikatne
syntetyczne
Krótkie wirowanie
1,5
8
Do
40°
1
9
Pranie r´czne
1
10
Do
40°
bis
30°
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
Krótkie wirowanie
-
-
Bardzo delikatne
materiaäy
Pranie delikatne
weäniane
Pranie we∏ny nadajàcej
si´ do prania w pralce
syntetyczne
(dralon, akryl, trevira)
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
materiaäy, które nie mogå
byç odwirowywane
20
Do
50°
Do
40°
*)
Program szybki
2
Odplamianie
4,5
Odpompowanie wody
-
RAPID
32’
Do
50°
-
Z
-
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
Do
90°
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
❙❙
1
Bielizna
baweäna, len
❙
Uwagi:
4,5
Bielizna i pranie wst´pne
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
baweäna
ÉRODEK PIORÅCY
TEMP.
°C.
●
●
●
●
●
●
* Programy zgodne z normå EN 60456
32-Minutowy program szybki
32-minutowy Program Szybki umoãliwia wykonanie peänego cyklu prania
w 30 minut, przy maksymalnym zaäadunku do 2 kg i temperaturze nie
wyãszej niã 50°C
C. Temperatura prania moãe byç zmniejszona przez
uãycie pokrëtäa kontrolnego I.
Maksymalna iloéç érodka pioråcego jaka moãe byç uãyta jest
oznaczona na zaäåczonej “32-minutowej” miarce.
Proszek naleãy umieéciç w szufladzie na érodek pioråcy, w przegrodzie
do prania wstëpnego (oznaczonej I).
W przypadku silnie zabrudzonych tkanin mieszanych, wyrobów
syntetycznych i bardzo delikatnych tkanin lub dzianin mo˝na wybraç
cykl prania wst´pnego przed wyborem programu prania zasadniczego,
decydujàc si´ na 32-minutowy program szybkiego prania (Êrodek
pioràcy nale˝y umieÊciç w przegródce oznaczonej „I”).
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
●
●
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
21
PL
ROZDZIAÄ 11
PORADY DLA KLIENTA
Kilka wskazówek dotyczåcych ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie energii, wody, érodków pioråcych i
czasu przez uãycie rekomendowanej, maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa razy poäowë wsadu.
PL
Wlej wybielacz do specjalnej przegródki w szufladzie na
proszek i ustaw pokrëtäo (L) na specjalnym programie
„WSTËPNE USUWANIE PLAM” (PRE-WASH STAIN REMOVAL) cl .
Po zakoñczeniu tej fazy dodaj resztë prania i przyståp do
normalnego prania za pomocå najbardziej odpowiedniego
programu. Nie zaleca sië komponowania prania caäkowicie
skäadajåcego sië z materiaäów typu rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå sië zbyt ciëãkie.
Maksymalny äadunek dla materiaäów wytrzymaäych to 4,5
kg, zaé w przypadku materiaäów delikatnych zaleca sië nie
przekraczanie 2 kg (1 kg w przypadku rzeczy z weäny
nadajåcej sië do prania mechanicznego), co pozwoli
uniknåç marszczenia sië materiaäów i trudnoéci przy
prasowaniu. W przypadku szczególnie delikatnych
materiaäów powinna byç uãywana specjalna siateczka.
PRZYKÄAD:
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek pioråcy, czas, wodë i zmniejszyç
od 5 do 15% zuãycie energii nie wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i normalnie zabrudzonej bielizny.
Spójrz na tabelë programów i stosuj zalecenia firmy Candy
● Upewnij sië, ãe na metkach pranych rzeczy podano
temperaturë 60°C.
cl
OK
60° C
4,5 kg MAX
● Otwórz drzwiczki naciskajåc przycisk (B).
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie, aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii uãywajåc programu do
prania w 60°C
PRANIE
● Zaäaduj do bëbna pralki maksymalnie 4,5 kg suchego
prania.
● Zamknij drzwiczki.
UWAGA:
UPEWNIJ SIË, ÃE W TRAKCIE USTAWIANIA
PROGRAMU PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY PRALKË NIE
JEST WCIÉNIËTY.
ZMIENNY POZIOM WODY
Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i
iloéci pranej bielizny. W ten sposób moãliwe jest uzyskanie
„zindywidualizowanego” prania z punktu widzenia zuãycia
energii. System ten pozwala zmniejszyç zuãycie energii oraz
znacznie skróciç czas prania.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do usuniëcia plamy mogå byç usuniëte za
pomocå wybielacza). Jeéli tylko niektóre rzeczy majå plamy
wymagajåce potraktowania wybielaczem, moãliwe jest
wstëpne usuniëcie plam w pralce.
22
Wybierz program 2 przekrëcajåc pokrëtäo (L) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby numer
programu na pokrëtle zgadzaä sië z symbolem.
● Ustaw pokrëtäo temperatury (I) maksymalnie na 60°C.
● Otwórz szufladå na proszek (A).
23
PL
PL
● Wsyp 60g proszku do drugiej przegródki szuflady.
ROZDZIAÄ 12
CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA PRALKI
● Wlej 100 cc wybielacza do przegródki na wybielacz
cl
.
● Wlej 50 cc wybranego érodka do przegródki na dodatki
.
cl
Do czyszczenia zewnëtrznej obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej szmatki.
Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
✿
● czyszczenie przegródek szuflady na proszki,
● Zamknij szufladë na proszek (A).
● czyszczenia filtra.
● Upewnij sië, ãe kran doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● a takãe przy przewoãeniu lub po däugim postoju.
● oraz, ãe wåã odprowadzajåcy jest na swoim miejscu.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI
● Naciénij przycisk ON (C). Zapali sië kontrolka (N). Pralka
wykona ustawiony program.
● Po zakoñczeniu programu naciénij przycisk wyäåcznika (C).
Kontrolka zasilania zgaénie.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij uprane rzeczy.
Pomimo, ãe nie jest to konieczne zaleca sië czyszczenie od
czasu do czasu przegródek na proszek, wybielacz i
dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem na swoje miejsce.
DLA KAÃDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDÃ TABELË
PROGRAMÓW I POSTËPUJ WE WSKAZANY SPOSÓB.
24
25
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w specjalny filtr, którego zadaniem
jest zatrzymywanie duãych ciaä obcych, które mogäyby
zatkaç wëãe odpäywowe, takich jak drobne monety, guziki
itp. Przedmioty te mogå byç äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda nastëpujåco:
PL
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
● Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej sië w
filtrze.
2. Pralka nie nabiera
wody.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc podane
wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Uwaga! JeÊli filtr wymaga oczyszczenia przy praniu pozostajàcym
wcià˝ w b´bnie nale˝y post´powaç zgodnie z instrukcjami
opró˝niania pralki z wody, podanymi w dalszej cz´Êci. Zapobiegnie
to nadmiernemu odp∏ywowi wody przez filtr.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
PRZEPROWADZKI I OKRESY DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub okresie däuãszego przestoju pralki w
nieogrzewanych pomieszczeniach wåã odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek wody.
Urzådzenie powinno zostaç wyäåczone i odäåczone od sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã odprowadzajåcy wodë i opuéç go do
miski, aby caäa woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem doprowadzajåcym wodë.
26
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
● Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.
● Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
Uwaga:
Pokr´t∏o wyboru programu podczas procesu prania nie dokonuje pe∏nego obrotu.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
27
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
03.12 - 41007723.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising