Candy | GO 6100 D-16S | Candy GO 6100 D-16S User manual

Candy GO 6100 D-16S User manual
EN
ES
PL
HU
RO
User instructions
Instrucciones para el uso
Instrukcja obsäugi
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
GO 6100 D
EN
OUR COMPLIMENTS
ENHORABUENA
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
2
ES
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
PL
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
HU
RO
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
EN
4
ES
INDEX
ÍNDICE CAPÍTULO
Introduction
Introduccíon
General points on delivery
Notas generales a la
entrega
Guarantee
CHAPTER
CAPÍTULO
ROZDZIAÄ
FEJEZET
CAPITOLUL
PL
HU
RO
SPIS TREÉCI
TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
Wstëp
Bevezetés
Felicitari
1
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Garantía
2
Gwarancja
Garancia
Garantie
Safety Measures
Normas de seguridad
3
Érodki bezpieczeñstwa
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Technical Data
Datos técnicos
4
Dane techniczne
Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
Setting up and Installation
Puesta en funcionamiento
instalación
5
Instalacja pralki
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Control Description
Descripción de los mandos
6
Opis panelu sterujåcego
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Table of Programmes
Tabla de programas
7
Tabela programów
Programtáblázat
Descrierea programelor
Selection
Seleción
8
Wybór programu
Programválasztás
Selectionarea programelor
Detergent drawer
Cubeta del detergente
9
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
The Product
El producto
10
Produkt
A termék
Produsul
Washing
Lavado
11
Pranie
Mosás
Spalarea
Cleaning and routine
maintenance
Limpieza y mantenimiento
ordinario
12
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Faults Search
Causas de averías
13
Lokalizacja usterek
Hibakeresés
Anomalii in functionare
5
EN
PL
ES
CHAPTER 1
CAPÍTULO 1
ROZDZIAÄ 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) INSTRUCTION MANUAL
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) CAP
D) TAPON
D) ZATYCZKA
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
B) KARTA
GWARANCYJNA
A
B
C
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
CONSÉRVELOS
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
6
RO
HU
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
F
E
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
EN
ES
PL
HU
RO
CHAPTER 2
CAPÍTULO 2
ROZDZIAÄ 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
GUARANTEE
GARANTIA
GWARANCJA
GARANCIA
GARANTIE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
El aparato va acompañado
de un Certificado de
Garantía de 24 meses.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
SERVICIO POST VENTA
☎ 902. 100. 150
8
9
EN
ES
PL
CHAPTER 3
CAPÍTULO 3
ROZDZIAÄ 3
SAFETY MEASURES
NORMAS DE
SEGURIDAD
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Remove the plug
● Desenchúfela.
● Turn off the water inlet tap.
● Cierre el grifo del agua.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
10
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
HU
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
ES
do not lean the door against
the trolley.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
manipulación del aparato a
niños o incapacitados, sin
vigilancia.
● Urzådzenie nie powinno
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urzådzeniem.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali
aljzatból.
● Nu lasati copiii sa
intrebuinteze aparatul fara
supraveghere.
● No tire del cable de
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Ha máshová szeretné
helyezni a készüléket, soha ne
emelje meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● No permita la
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● En caso de traslado no la
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Lift the appliance in pairs
● Levántela ayudado por
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
12
RO
● Gyermekek és
cselekvésükben korlátozottak
felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket.
enchufes múltiples.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
as illustrated in the diagram.
HU
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
● No use adaptadores o
● Durante su transporte no
● During transportation
PL
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
FONTOS!
HA A KÉSZÜLÉKET
SZÃNYEGPADLÓRA
HELYEZI, ÜGYELJEN
ARRA, HOGY AZ ALSÓ
SZELLÃZÃNYÍLÁSOK NE
DUGULJANAK EL.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a
mosógépet, zárja el a
vízcsapot, és ne fogjon hozzá a
készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez
és kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
ES
EN
CHAPTER 4
CAPÍTULO 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
PL
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
85
cm
54 cm
60 cm
52 cm
HU
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
DANE TECHNICZNE
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
5
6
7,5
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMÁL VÍZSZINT
NIVEL NORMAL DE APA
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
1,8
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
10
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
min. 0,05
max. 0,8
CIÉNIENIE WODY W SIECI
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
230
NAPIËCIE ZASILANIA
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
NORMAL WATER LEVEL
NIVEL NORMAL DE AGUA
l
6÷15
POWER INPUT
POTENCIA
ABSORBIDA
W
2150
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 90°C)
kWh
POWER CURRENT FUSE
AMP
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
A
SPIN
r.p.m.
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
WATER PRESSURE
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
MPa
SUPPLY VOLTAGE
TENSION
V
kg
60 cm
SEE RATING PLATE
VER TARJETA DE DATOS
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
TENSIUNE
15
EN
PL
HU
RO
CHAPTER 5
CAPÍTULO 5
ROZDZIAÄ 5
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
SETTING UP
INSTALLATION
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
INSTALACJA
PRALKI
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Cut tube-holding straps.
Corte las cintas del tubo.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Desenroscar el tornillo
central (A); desenroscar los
4 tornillos laterales (B) y
extraer el travesaño (C).
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Inclinar la máquina hacia
delante y sacar los sacos de
plástico que contienen los
dos protectores de plástico
puestos sobre 2 lados,
tirando hacia abajo.
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
16
ES
Tapar un agujero utilizando
el tapón que contiene la
bolsa con las instrucciones.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
Vágja el a csŒtartó szalagokat.
Csavarozza ki a középsŒ
csavart (A); csavarozza ki a 4
oldalsó csavart (B) és vegye le
a kereszttartót (C).
Döntse elŒre a gépet, és lefelé
húzva vegye ki a kétoldalt lévŒ
két polisztirol blokkot
tartalmazó mıanyag zsákokat.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati benzile cu care este
legat tubul.
Zatkaç otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Nyomja be a dugót a nyílásba
(a dugó a kezelési utasításhoz
mellékelt borítékban található).
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
Desurubati surubul central
(A), cele patru suruburi
laterale (B) si inlaturati
panoul posterior (C).
Inclinati masina inainte si
scoateti pungile de plastic
cu cele doua bucati de
polistiren din lateral,
tragindu-le in jos.Montati
dopul (gasit in punga cu
instructiunile) in
orificiu.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
PL
ES
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
RO
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Conectati tubul de apa la
robinet. Masina trebuie
conectata la reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EN
PL
ES
HU
RO
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Nivele la máquina con los 4
pies.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Girar la tuerca en el
sentido de las agujas del
reloj para desbloquear el
tornillo del pie.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
b) Girar el pie y hacerlo
bajar o subir hasta
conseguir su perfecta
adherencia al suelo.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez
forgassa el a lábat, amíg az
stabilan meg nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine
o aderenta perfecta la sol.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que se adhiera al
fondo de la lavadora.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az
neki nem feszül a gép aljának.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Verificar que el mando de
los porgramas esté en
posición OFF y que la
escotilla esté cerrada.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a
„KI” helyzetben legyen, és az
ajtó legyen becsukva.
Dugja be a csatlakozódugót.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia
“OFF” si hubloul este inchis.
Insert the plug.
Enchúfela.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una
vez instalado.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
20
A
B
C
Introduceti stekerul in priza.
A telepítés után a készüléket
úgy kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
EN
CHAPTER 6
PL
ES
CAPÍTULO 6
IB
L
O
RO
HU
ROZDZIAÄ 6
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
M
P
H G F E D C
N
A
CONTROLS
CUADRO DE MANDOS
Door handle
Manilla apertura puerta
A
Otwarte drzwiczki
Ajtófogantyú
Manerul usii
Door locked indicator light
Piloto seguridad puerta
B
Kontrolka blokada drzwiczek
Ajtózár jelzŒlámpa
Led indicator hublou blocat
Start button
Tecla Start/Pausa
C
Przycisk start
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
Crease Guard button
Tecla Fàcil Plancha
D
Przycisk ∏atwe prasowanie
GyırŒdésvédŒ Gomb
Buton Antisifonare
Wash Temperature button
Tecla Selección Temperatura
E
Przycisk “Wybór
temperatury”
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Buton “Temperatura spalare”
Start Delay button
Tecla Inicio Diferido
F
Przycisk “opóêniony start”
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
Aquaplus button
Tecla No Alergia
G
Przycisk Aquaplus
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
Pre-wash button
Tecla Prelavado
H
Przycisk “Pranie wst´pne”
Elõmosás
Buton prespalare
Spin Speed button
Tecla Regulación
Centrifugado
I
Przycisk wybór wirowania
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
Digital Display
Display Digital
L
WyÊwietlacz “digit”
Digitális kijelzŒ
Afisaj “Digital”
Degree of soiling button
Tecla Nivel de Suciedad
M
Przycisk “poziom
zabrudzenia”
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Buton “Grad de murdarire”
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
N
Pokr´t∏o programów z OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Buttons indicator light
Pilotos de las teclas
O
P
Kontrolki przycisków
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
Detergent drawer
22
Cubeta del detergente
23
EN
ES
DESCRIPTION OF
CONTROL
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
DOOR HANDLE
MANILLA APERTURA PUERTA
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO.
AL FINAL DE LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
DOOR LOCKED INDICATOR
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
24
A
2 min.
B
PL
HU
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
OTWARTE DRZWICZKI
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
MANERUL USII
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii
pentru a deschide usa .
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
RO
ATENTIE: UN DISPOZITIV
SPECIAL DE SIGURANTA
IMPIEDICA
DESCHIDEREA IMEDIATA
A HUBLOULUI LA
SFARSITUL SPALARII.
DUPA TERMINAREA
CENTRIFUGARII
ASTEPTATI DOUA MINUTE
INAINTE DE A DESCHIDE
HUBLOUL.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
25
EN
START BUTTON
Press to start the selected
cycle.
26
TECLA START/PAUSA
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE
LA LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
MODIFICAR LA
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del
programa pueden ser
modificados sólo las opciones y
parámetros mediante las teclas
función. Mantener pulsada la
tecla “INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de
parpadear.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad
libere el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
PL
ES
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición
OFF.
C
HU
RO
PRZYCISK START
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
ATENTIE: CAND ATI
APASAT BUTONUL
START, POT TRECE
CATEVA SECUNDE
INAINTE CA APARATUL
SA PORNEASCA.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
A PROGRAM TÖRLÉSE
OPRIREA UNUI PROGRAM
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
27
EN
ES
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
CREASE GUARD BUTTON
TECLA FÀCIL PLANCHA
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
28
Con ayuda de esta tecla (no
disponible para los programas
ALGODON) podrá reducir la
formación de arrugas
personalizando
posteriormente el ciclo de
lavado según cual sea el
programa seleccionado y la
naturaleza del tejido que se
lave.
En particular, para los tejidos
sintéticos la acción
combinada de una fase de
enfriamiento gradual del
agua, la falta de acción
mecánica del tambor
durante el vaciado del agua
y una fase de centrifugado
suave a baja velocidad para
garantizar la distensión
máxima de las fibras.
Para los tejidos delicados, su
lavadora realizará las
acciones anteriormente
mencionadas para los tejidos
mixtos salvo el enfriamiento
gradual del agua y con la
adición de una fase de
parada de cuba llena tras el
último aclarado.
En el programa lana y lavado
a mano la única función de
esta tecla es la de dejar las
prendas inmersas en el agua
durante la última fase de
centrifugado para garantizar
la distensión máxima de las
fibras. Durante la fase de
parada de cuba llena el
piloto de la tecla parpadea
para indicar que la lavadora
está en pausa.
Para terminar el ciclo de
tejidos delicados, lana y
lavado a manodeberán
realizarse las siguientes
operaciones:
-Podrá soltar la tecla para
terminar el ciclo.
Si desease realizar sólo un
vaciado:
- Gira el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
- Seleccione el programa sólo
vaciado
.
- Ponga en marcha la
lavadora pulsando de nuevo
el botón “Start/Pausa”.
PL
D
HU
RO
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
PRZYCISK ¸ATWE
PRASOWANIE
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala
zmniejszyç do minimum
gniecenie si´ pranych tkanin
przez modyfikacj´
parametrów programu dla
wybranego cyklu i typu
tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych
po∏àczone dzia∏anie fazy
stopniowego sch∏adzania
wody, braku obrotów b´bna
podczas odprowadzania
wody i delikatnego
wirowania minimalizuje
gniecenie si´ w∏ókien. W
przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w
b´bnie po ostatnim p∏ukaniu,
a wyeliminowano etap
sch∏adzania wody pozwoli∏o to uzyskaç
najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka
tego przycisku miga i
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
GYÙRÃDÉSVÉDÃ GOMB
BUTON ANTISIFONARE
E funkció (A PAMUT
programoknál nem áll
rendelkezésre)
bekapcsolásával minimálisra
csökkenthet a ruhagyrrddés,
miután a program és a
mosásra váró ruha típusának
a kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését” eredményezi,
különösen a kevert textíliák
esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal a
kivétellel, hogy nem történik
meg a víz fokozatos httése,
viszont az öblítés után a víz a
dobban marad.
A gyapjúhoz/kézi mosás
kialakított programoknál
ennek a gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
(A végsõ öblítési szakaszban
a gép megáll, az opciójelzõk
villognak).
A finom textíliák és a
gyapjú/kézi mosás
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYÙRÃDÉSVÉDÃ gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Állítsa a beállítógombot a KI
helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja be
újra a készüléket.
Aceasta functie (Nu este
valabil pentru programele
pentru BUMBAC)
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" si apa
va fi evacuata.
3. Lana/Spalare cu mana
Dupa spalare cu mana
ultima clatire, rufele sunt
lasate in apa pana cand le
scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" care
va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
29
EN
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
The Wash Temperature button
allows a reduction in the
wash temperature in each
programme.
Each time the button is
pressed the temperature
decreases until a minimum of
15°C (cold Wash
).
Note: The temperature must
be adjusted before selecting
DEGREE OF SOILING.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
30
PL
ES
TECLA “SELECCIÓN
TEMPERATURA”
E
Con esta opción es posible
lavar a cualquier temperatura
por debajo de la máxima
prevista para cada
programa.
En cada presión de la tecla
se disminuye la temperatura
hasta un mínimo de 15ºC
(lavado en frío
)
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y wykonaç
przed wyborem POZIOMU
ZABRUDZENIA
Nota: La temperatura debe
modificarse antes de
seleccionar el NIVEL DE
SUCIEDAD.
TECLA “INICIO RETARDADO”
Esta tecla permite programar el
inicio del ciclo de lavado con
un retraso máximo de 24h.
Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una primera
vez para activarlo (en el display
se visualizará la leyenda 00h) y
pulsar nuevamente para
programar un retraso de 1 hora
(en el display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a razón
de 1 hora hasta un máximo de
24h, mientras que
presionándolo nuevamente se
vuelve a poner a cero el inicio
retardado.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta que
se visualicen en el display los
parámetros del programa
elegido.
En este punto es posible iniciar
con antelación el programa
elegido pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el selector
a la posición OFF y
seleccionando sucesivamente
otro programa.
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Ta opcja pozwala na pranie
w dowolnie wybranej
temperaturze jednak˝e tylko
ni˝szej ni˝ przewidziana dla
danego programu. Ka˝de
wciÊni´cie tego przycisku
powoduje zmniejszenie
temperatury do minimum
15°C (pranie na zimno
).
F
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
HU
RO
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
A „Mosási hŒmérséklet” gomb
mindegyik programban a
mosási hŒmérséklet
csökkentését teszi lehetŒvé.
A gomb minden egyes
lenyomásakor a hŒmérséklet
a minimális 15°C értékig
(hideg mosás
) csökken.
Megjegyzés: A hŒmérsékletet
a SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKÉNEK a kiválasztása
elŒtt kell beállítani.
BUTON “TEMPERATURA
SPALARE”
Butonul pentru selectarea
temperaturii permite
reducerea temperaturii de
spalare pentru fiecare
program.
De fiecare data cand este
apasat butonul, temperatura
scade pana la minimul de
15°C (Spalare cu apa rece
).
Observatie: Temperatura
trebuie sa fie ajustata inainte
de a selecta GRADUL DE
MURDARIRE.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
31
EN
AQUAPLUS BUTTON
TECLA “NO ALERGIA”
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor Activa System. This
option treats with care the
fibres of garments and the
delicate skin of those who
wear them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Gracias la nuevo Sensor
Activa System, accionando
esta tecla función, es
posible efectuar un nuevo y
especial ciclo de lavado
aplicable en los programas
para tejidos mixtos y
resistentes que tiene
además de especial
cuidado de las fibras de los
tejidos, una especial
atención de la piel de las
personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y
la nueva acción
combinada de ciclos de
rotación del cesto con
cargas y descargas de
agua, permite obtener
tejidos perfectamente
limpios y aclarados. Se
aumenta el agua en el
lavado para obtener una
perfecta disolución del
detergente, garantizando
una eficaz acción
limpiadora. Se aumenta el
agua también en el
momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede
causar irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general
o también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de
absorver detergente
(albornoces, toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana/Lavado a
mano.
32
PL
ES
G
HU
RO
PRZYCISK AQUAPLUS
AQUAPLUS GOMB
BUTON AQUAPLUS
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi Activa System,
wykonaç dodatkowy
specjalny cykl prania
przeznaczony dla osób o
delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
Az új Sensor Activa
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor Activa".
Rufele sunt spalate intr-o
cantitate mai mare de apa
si aceasta, impreuna cu
actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
33
EN
PRE-WASH BUTTON
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
TECLA PRELAVADO
Esta opción es útil, sobre todo,
para la ropa muy sucia y se
puede utilizar sólo en algunos
programas tal y como indica
la tabla de programas". Verter
el detergente para este
programa en el
compartimiento de la cubeta
marcado con “1” (para más
información, véase el
apartado “Cubeta del
detergente” de este manual).
Se recomienda utilizar sólo el
20% de la cantidad
recomendada en el
compartimento del
detergente.
SPIN SPEED BUTTON
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su modelo
está dotado de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
34
PL
ES
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE
UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRIFUGADO EN CASO
DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA LAVADORA.
H
I
HU
RO
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
ELÕMOSÁS
BUTON PRESPALARE
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na
jej u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji
obs∏ugi). Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie
nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
Ez az opció pamut és
mûszálas ruhanemûk mosási
programjához használható. A
Sport program esetében az
elõmosás automatikusan
mûködik. Ez az opció
különösen hasznos erõsen
szennyezett ruhákhoz; a fõ
mosási program kiválasztása
elõtt lehet használni. Az
ehhez a programhoz való
mosószert az adagolófiók “1”
jelzésû elsõ
rekeszébe kell tenni (lásd a
Használati utasítás
“Adagolófiók” címû részét).
Azt ajánljuk, hogy az
elõmosószer mennyisége a
fõmosáshoz használt
mosószer mennyiségének
csak a 20%-a legyen.
Aceasta optiune este utila in
special pentru rufele cu grad
mare de murdarire si poate fi
utilizata doar pentru unele
programe asa cum este
indicat si in tabelul cu
programe.
Detergentul pentru acest
program trebuie sa fie
adaugat in compartimentul
marcat cu “1” (vezi sectiunea
“Sertarul pentru detergent”
din manual).
Va recomandam sa utilizati
doar 20% din cantitatile
recomandate afisate pe
ambalajul pachetului de
detergent iar balsamul de
rufe nu trebuie sa fie utilizat
pentru acest program.
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
BUTON VITEZA DE STOARCERE
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
35
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the maximum possible wash
temperature.
Selecting a lower
temperature using the
special button will cause the
corresponding indicator to
light up.
Note: The temperature must
be adjusted before
selecting DEGREE OF
SOILING.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE
button has been pressed
the light first flashes then
stops flashing and remains
on until the end of the wash.
2 minutes after the end of
the wash the light goes off
to show that the door can
now be opened.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
1) TEMPERATURA DE LAVADO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la
temperatura máxima posible
de lavado al encenderse la luz
indicadora correspondiente.
Eligiendo una temperatura
menor mediante la tecla
adecuada, se iluminará la luz
indicadora correspondiente.
Nota: La temperatura debe
modificarse antes de
seleccionar el NIVEL DE
SUCIEDAD.
2) LUZ INDICADORA DE
APERTURA DE PUERTA
Después de haber presionado
la tecla INICIO/PAUSA,
inicialmente la luz parpadeará
para, a continuación,
mantenerse fija hasta el
término del lavado.
Transcurridos 2 minutos desde
el término del lavado, la luz se
apagará para indicar que ya
es posible abrir la puerta.
3) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
4) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
5) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
5) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
del ciclo, que podrá variar
según las opciones
seleccionadas.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
L
RO
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta asupra
starii masinii de spalat:
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely a
maximális lehetséges mosási
hŒmérsékletet mutatja.
Egy kisebb hŒmérsékletnek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
Megjegyzés: A hŒmérsékletet
a SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKÉNEK a kiválasztása
elŒtt kell beállítani.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Atunci cand este selectata,
indicatorul corespunzator se
va aprinde pentru a indica
temperatura maxima
posibila.
Selectarea unei temperaturi
mai mici cu ajutorul butonului
special va face ca
indicatorul respectiv sa se
aprinda.
Observatie: Temperatura
trebuie sa fie ajustata inainte
de a selecta GRADUL DE
MURDARIRE.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
2) INDICATOR BLOCARE USA
Dupa ce a fost apasat
butonul START/PAUSE, lumina
clipeste apoi ramane aprinsa
pana la finalul programului
de spalare.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
3) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
4) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
4) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
5) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
5) DURATA PROGRAMULUI
Atunci cand un program este
selectat, pe afisaj va apare
automat durata programului,
care poate varia in functie
de optiunea selectata.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in
permanenta asupra timpului
ramas pana la incheierea
programului.
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
4
{
5
6
{
7
3
2
1
1
2
{
3
4
5
{
36
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar constantemente
informado del funcionamento
del aparato:
{
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
{
“DIGITAL” DISPLAY
HU
PL
ES
{
EN
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
1) TEMPERATURA PRANIA
W momencie wyboru
programu automatycznie
pojawi si´, za pomocà
odpowiedniej kontrolki
,maksymalna temperatura
prania .
JeÊli za pomocà
odpowiedniego przycisku,
wybierzemy ni˝szà
temperatur´ zaÊwieci si´
kontolka odpowiadajàca tej
temperaturze.
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y
wykonaç przed wyborem
POZIOMU ZABRUDZENIA
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
37
EN
ES
6) PROGRAMME START LIGHT
This lights up when the START
button has been pressed.
6) LUZ INDICADORA DE INICIO
DE PROGRAMA
Se ilumina tras pulsar la tecla
INICIO.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible
degree of soiling.
Selecting a greater degree
of soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
Note: The degree of soiling
can vary automatically,
depending on the
temperature selected.
7) NIVEL DE SUCIEDAD
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente el nivel
mínimo posible de suciedad al
encenderse la luz indicadora
correspondiente.
Eligiendo un nivel de suciedad
superior mediante la tecla
adecuada, se iluminará la luz
indicadora correspondiente.
Nota: El nivel de suciedad
puede variar
automáticamente según la
temperatura seleccionada.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme and
wash temperature have
been selected the degree
of soiling indicator is
automatically set to the
minimum allowed; pressing
the button increases the
level and the settings for the
cycle duration are also
adjusted accordingly.
TECLA “NIVEL DE SUCIEDAD”
38
Mediante esta tecla
(disponible sólo en los
programas ALGODÓN y
MIXTO) es posible escoger 3
niveles de intensidad de
lavado, según el grado de
suciedad de los tejidos.
Después de la selección del
programa y de la
temperatura de lavado, el
indicador de grado de
suciedad se sitúa
automáticamente en el nivel
mínimo permitido.
Presionando la tecla, se
aumenta el nivel, y
consiguientemente se
modifican también los
parámetros de la duración
del ciclo.
PL
6
}
7
M
HU
RO
6) KONTROLKA
ROZPOCZ¢CIA PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
6) PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
6) INDICATOR PORNIRE
PROGRAM
Acest indicator se aprinde
atunci cand este apasat
butonul START.
7) POZIOM ZABRUDZENIA
W momencie wyboru
programu minimalny poziom
zabrudzenia b´dzie
wskazany za pomocà
odpowiedniej kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy
poziom zabrudzenia za
pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
kontrolka odpowiadajaca
temu poziomowi.
Uwaga: Poziom zabrudzenia
mo˝e zmieniç si´
automatycznie w zale˝noÊci
od wybranej temperatury
prania.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely
a minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja.
Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
Megjegyzés: A
szennyezettség mértékének
beállítása a kiválasztott
hŒmérséklettŒl függŒen
automatikusan változhat.
7) GRADUL DE MURDARIRE
Atunci cand este selectat
programul dorit, indicatorul
corespunzator se va aprinde
pentru a indica gradul minim
posibil de murdarire.
Selectarea unui grad mai
mare de murdarire cu
ajutorul butonului special va
duce la aprinderea
indicatorului respectiv.
Observatie: Gradul de
murdarire poate varia
automat, in functie de
temperatura selectata.
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wybraniu programu i
temperatury prania
kontrolka stopnia
zabrudzenia ustawia si´
automatycznie na poziomie
minimalnym
wymaganym.WciÊni´cie
przycisku zwi´kasza poziom
zabrudzenia i w
konsekwencji modyfikuje
tak˝e parametry d∏ugoÊci
cyklu prania.
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
BUTON “GRAD DE
MURDARIRE”
Ezzel a gombbal (amely csak
a PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének
mértékétŒl függŒen.
A program és a mosási
hŒmérséklet kiválasztása
után a szennyezettségjelzŒ
automatikusan a
megengedett minimális
szintre áll. A gomb
lenyomásával növelhetjük a
szintet, ekkor a ciklus
idŒtartamával kapcsolatos
beállítások is ennek
megfelelŒen változnak.
Cu ajutorul acestui buton
(activ doar pentru
programele BUMBAC si
TESATURI MIXTE) puteti
selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a
spalarii, in functie de cat de
murdare sunt rufele.
Dupa ce au fost selectate
programul si temperatura de
spalare, indicatorul pentru
gradul de murdarire este
setat automat la minim;
apasati butonul pentru a
mari nivelul iar setarile pentru
durata programului vor fi
ajustate corespunzator.
39
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
ES
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON
POSICIÓN DE “OFF”
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora
llevando el mando selector
de programas a la posición
“OFF”.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
LUCES INDICADORAS
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción
no compatible con el
programa elegido, la luz del
botón primero parpadeará
y después se apagará.
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A
WYÂWIETLACZ ZAPALA
SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY
WYBRANEGO
PROGRAMU.
UWAGA: ABY
WY¸ÑCZYå PRALK¢
NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
40
N
GIRANDO EL MANDO,
EL DISPLAY SE
ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
NOTA: PARA APAGAR
LA LAVADORA, GIRAR
EL MANDO DE
PROGRAMAS HASTA LA
POSICIÓN “OFF”.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
PL
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
O
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z
wybranym programem
kontrolka najpierw b´dzie
migaç a potem zgaÊnie.
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR
A KIJELZÃN
FELGYULLADÓ LÁMPA A
KIVÁLASZTOTT PROGRAM
BEÁLLÍTÁSAIT MUTATJA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
ATUNCI CAND
BUTONUL SELECTOR
ESTE ROTIT, AFISAJUL SE
APRINDE PENTRU A
INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
KONTROLKI PRZYCISKÓW
RO
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se
aprind atunci cand sunt
apasate butoanele
corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
41
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR ON:
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
5
6
7,5
Up to:
90°
●
●
(● )
**
5
6
7,5
Up to:
60°
●
●
(● )
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).
**
2,5
3
3,5
Up to:
60°
●
●
(● )
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
2
Up to:
40°
●
●
**Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Degree of
Soiling selected.
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
Very delicate fabrics
1)
1,5 1,5
Rinse
-
-
-
-
Fast spin
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
-
Rapid 32 minute
42
1)
1
2
2
2
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
Up to:
40°
●
Hand wash
1
1
1,5
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
1
1,5
Up to:
40°
●
●
Mix & Wash system programme
5
6
7,5
Up to:
40°
●
●
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked
"2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
43
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL MANDO
SELECTOR DE
PROGRAMAS SOBRE:
5
1)
Algodón, mixtos resistentes,
Colores
Mixtos, Algodón, Sintéticos
Tejidos muy delicados
Sintéticos (Rayon, Acrilicos)
1)
6
CARGA
DETERGENTE
2
1
7,5
Hasta:
90°
●
●
(● )
●
●
(● )
(● )
Notas a considerar:
**
5
6
7,5
Hasta:
60°
**
2,5
3
3,5
Hasta:
60°
●
●
2
Hasta:
40°
●
●
1,5 1,5
Aclarados
-
-
-
-
Centrifugado enérgetico
-
-
-
-
Sólo vaciado
-
-
-
-
Ciclo rápido
44
*
1)
Algodón, lino, cáñamo
Tejidos mixtos y sintéticos
TEMP.
°C
CARGA
MAX
kg
2
2
2
●
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo seleccionado de
lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga a
máximo 3/4 kg.
** Programa aconsejado también para lavados a bajas temperaturas (inferiores a la máx.
indicada).
Programa de prueba según CENELEC EN 60456 en el que se ha seleccionado el nivel de
suciedad máximo.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo del
fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar a la
máxima velocidad prevista en el programa.
( ) Sólo con la tecla de prelavado pulsada.
Pulsando la tecla de temperatura de lavado, es posible lavar a cualquier temperatura por
debajo de la temperatura máxima permitida.
1) Mediante la tecla NIVEL DE SUCIEDAD, es posible regular el tiempo y la intensidad del
lavado en los programas indicados.
Hasta:
40°
●
Lavado a mano
1
1
1,5
Hasta:
30°
●
●
Lana lavable en lavadora
1
1
1,5
Hasta:
40°
●
●
Pograma
“Mix y lavado”
5
6
7,5
Hasta:
40°
●
●
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con productos
blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín previsto sobre
la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a las
prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el programa deseado.
45
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
Bardzo delikatne materiaäy
*
**
**
ÉRODEK PIORÅCY
2
1)
baweäna, len
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
TEMP.
°C
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1
5
6
7,5
Do:
90°
●
●
( ●)
5
6
7,5
Do:
60°
●
●
( ●)
2,5
3
1,5 1,5
( ●)
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki
(patrz tabliczka znamionowa).
3,5
Do:
60°
●
●
2
Do:
40°
●
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
●
** Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym poziomem zabrudzenia.
P∏ukanie
-
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
-
-
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
( ) Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
46
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
Cykl szybki 32’
2
2
2
Do:
40°
●
Pranie r´czne
1
1
1,5
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
1
1,5
Do:
40°
●
●
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
5
6
7,5
Do:
40°
●
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu
tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç
pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
47
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
HÃM.,
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
Pamut, kevert textília,
szintetikus
Nagyon finom
anyagok
2
6
7,5
Max:
90°
●
●
(● )
5
6
7,5
Max:
60°
●
●
(● )
3,5
Max:
60°
2
Max:
40°
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
**
2,5
3
1,5 1,5
-
-
-
-
Gyors centrifugálás
-
-
-
-
-
-
Gyors 32 perces
1
5
Öblítés
Csak vízürítés
48
**
MOSÓSZERADAG
-
2
-
2
●
●
●
●
●
(● )
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3/4 kg-ra.
** Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél
kisebb).
A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális
szennyezettség kiválasztásával.
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát
és intenzitását állíthatja be.
( )
Csak az ElŒmosás gomb választásakor. (ElŒmosás gombbal rendelkezésre álló programok)
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt
bármilyen hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
2
Max:
40°
●
●
●
Kézi mosás
1
1
1,5
Max:
30°
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
1
1,5
Max:
40°
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
5
6
7,5
Max:
40°
●
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell
kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı
rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a
többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
49
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
TEMP.
°C
GREUT.
MAX.
Kg
*
2
1)
bumbac, in, canepa
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
1)
Tesaturi amestec
si sintetice
1)
**
**
6
7,5
Pina la:
90°
●
●
(● )
5
6
7,5
Pina la:
60°
●
●
(● )
3,5
Pina la:
60°
●
2
Pina la:
40°
●
2,5
3
50
1,5 1,5
●
(● )
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3/4 kg.
Clatire
-
-
-
-
Stoarcere rapida
-
-
-
-
-
-
-
-
●
Doar evacuare apa
1
5
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
Tesaturi foarte delicate
CASETA DET.
●
** Program recomandat pentru spalari la temperatura scazuta (mai mica decat maximul afisat).
Program testat in concordanta cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdarire selectat.
●
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului
pentru selectarea gradului de murdarire.
( )
Numai cu butonul Prespalare selectat (Programe disponibile cu prespalare).
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta
rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de
viteza de stoarcere).
Rapid 32 minute
2
2
2
Pina la:
40°
Spalat cu mana
1
1
1,5
Pina la:
30°
●
●
Lana
"De spalat in masina"
1
1
1,5
Pina la:
40°
●
●
Progra
“Mix&Wash”
5
6
7,5
Pina la:
40°
●
●
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu lichide speciale de
scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul marcat "2" in
caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF, adaugati
restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
51
EN
CHAPTER 8
CAPÍTULO 8
SELECTION
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
Para tratar los diferentes tipos
de tejidos y los diferentes
grados de suciedad, la
lavadora dispone de una
selección de diversos
programas para los
diferentes tipos de tejidos,
temperatura y duración
(véase la tabla de
programas de lavado).
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo
grado de lavado y los
aclarados, intercalados con
fases de centrifugado,
asegurando un lavado
perfecto.
El centrifugado final a la
máxima velocidad garantiza
un escurrido óptimo.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
52
ES
2. TEJIDOS MIXTOS Y
SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los
niveles de agua.
El centrifugado en modo
delicado, asegura una
reducción en la formación
de pliegues sobre los tejidos.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente
recomendado para el
lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel
de agua para garantizar las
mejores prestaciones.
PL
HU
RO
ROZDZIAÄ 8
8. FEJEZET
WYBÓR
PROGRAMU
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
CAPITOLUL 8
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
53
EN
PL
4. SPECIALS
4. PROGRAMAS ESPECIALES
4. Programy specjalne
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora
con centrifugado
intermedio (eventualmente
reducible o anulable
mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature of
40°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
54
ES
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla
de programas).
HU
RO
4. Speciális anyagok
4. Special
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.
Include 3 clatiri si o
stoarcere foarte usoara.
(Care poate fi redusa daca
e actionat butonul
corespunzator).
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd
a mosóprogramok táblázatát).
Acest program poate fi
utilizat ca si program de
inalbire (vezi lista cu
programele de spalare).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del
agua.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
32 PERCES GYORS
PROGRAM
A 32 perces gyors program
körülbelül 30 perc alatt
elvégezhetŒ mosási ciklust
tesz lehetŒvé legfeljebb 2 kgos adaggal és max. 40°C
hŒmérsékleten.
A „32 perces gyors program”
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk felhasználni.
PROGRAM RAPID 32 MINUTE
Asigura un program complet
de spalare in aprox. 30
minute, cu o incarcare
maxima de 2 kg si la o
temperatura de 40°C.
Recomandam folosirea a
20% din cantitatea de
detergent ce o folositi pentru
o spalare obisnuita.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel
a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak kézzel
mosható” felirat található. A
program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30 0C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
PROGRAMA RÁPIDO “32
MINUTOS”
El programa rápido 32
minutos permite efectuar en
alrededor de 30 minutos un
ciclo completo de lavado
para un máximo de 2 kg de
ropa a una temperatura de
40ºC.
Si se selecciona este
programa, se recomienda
utilizar sólo el 20% de la dosis
recomendada en el envase
PROGRAMA ESPECIAL
“LAVADO A MANO”
La lavadora presenta
también un ciclo de lavado
delicado completo para los
tejidos de lavar
exclusivamente a mano.
El programa alcanza una
temperatura máxima de
30ºC y termina con 3
aclarados y un centrifugado
delicado.
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
40°C.
Gdy wybieramy program
"Szybki" wsypujemy tylko 20%
normalnej iloÊci proszku.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl
prania delikatnego ,
zwanego –pranie r´czne
Jest to kompletny cykl
prania dla bielizny
przeznaczonej wy∏àcznie do
prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3
p∏ukaniami i delikatnym
wirowaniem.
55
PL
EN
ES
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
PROGRAMA LANA
Gracias a un especial ciclo,
certificado WOOLMARK, los
tejidos se lavan en
profundidad con el máximo
respecto para su integridad.
El ciclo alterna momentos
de trabajo y de pausa con
una temperatura máxima
de 40ºC y se finaliza con 3
aclarados y un centrifugado
delicato.
PROGRAM WE¸NA
WOOLMARK PROGRAM
PROGRAMUL WOOLMARK
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z czystej
we∏ny sà prane dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
W cyklu tym nast´pujà po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.
A WOOLMARK által
hitelesített speciális
program lehetŒvé teszi a
ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
A ciklus aktív és passzív
fázisok váltakozását foglalja
magában maximum 40°C
hŒmérsékleten, 3 öblítést és
egy rövid centrifugálást hajt
végre.
Acest program special,
certificat de WOOLMARK ,
permite spalarea tesaturilor
din lâna, fara deteriorarea
acestora.
Programul cuprinde etape
alternative de activitate si
pauza, la o temperatura
maxima de 40˚C si se
încheie cu 3 clatiri si o
centrifugare scurta.
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
PROGRAMA “MIX Y
LAVADO”
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
PROGRAM MIX&WASH
Se trata de una exclusiva
Candy y comporta dos
grandes ventajas para el
usuario:
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
● különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut
+ szintetikus anyag stb.)
NEM GYORSAN FAKULÓ;
● poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si
sintetice etc.)
● a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
● se economiseste o
energie considerabila.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 3 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Temperatura programului
este de 40 0C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste)
cu faze statice (cand are
loc o inmuiere). Durata lui e
de aproximativ 3 ore, iar
energia consumata de tot
ciclul e doar 850 W/h.
FONTOS!
● az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
Important:
● Prima spalare a hainelor
colorate noi trebuie
facuta separat;
● soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ
textíliákat!
● În orice caz, nu
amestecati niciodata
tesaturi colorate care ies.
● to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) NON-FAST
COLOUREDS;
● to wash with a
considerable energy
saving.
● Poder lavar
conjuntamente tejidos
diversos (Ej. Algodón +
sintético, etc..) QUE NO
DESTIÑAN.
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´ +
tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
● Efectuar un lavado con
un grandísimo ahorro de
energía.
● pranie w tym programie
daje znaczne oszcz´dnoÊci
energii elektrycznej.
El programa de lavado “Mix
y Lavado” se realiza a una
temperatura de 40ºC y
alterna fases dinámicas (el
cesto que gira) y estáticas
(tejidos en remojo en fase
de reposo). Por este motivo
posee una duración más
elevada de casi 3 horas
(mucho menor que dos
ciclos independientes de
lavado).
El consumo de energía
eléctrica para todo el ciclo
es de sólo 0,85 kW/h
Program „Mix and Wash” ma
temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 3 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
Important:
● the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
Advertencias:
● El primer lavado, en la
ropa de color, se debe
realizar separadamente.
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
● En cualquier caso, no
mezclar nunca ropa de
color que destiña.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
56
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
HU
RO
Acest program este un
sistem unic dezvoltat de
CANDY, care are 2 avantaje
pentru consumator:
57
EN
HU
CHAPTER 9
CAPÍTULO 9
ROZDZIAÄ 9
DETERGENT
DRAWER
CUBETA DEL
DETERGENTE
SZUFLADA NA
PROSZEK
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
58
PL
ES
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
RO
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
59
EN
ES
CHAPTER 10
CAPÍTULO 10
THE PRODUCT
EL PRODUCTO
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
60
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
PL
HU
RO
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
A TERMÉK
PRODUSUL
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
61
EN
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
ES
CAPÍTULO 11
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
PL
HU
ROZDZIAÄ 11
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
PORADY DLA
KLIENTA
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
RO
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
62
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
63
PL
ES
EN
WASHING
LAVADO
PRANIE
MOSÁS
SPALAREA
VARIABLE CAPACITY
CAPACIDA VARIABILE
ZMIENNY POZIOM
WODY
CAPACITATE VARIABILA
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
EXAMPLE:
EJEMPLO:
PÉLDA:
EXEMPLU:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Para tejidos muy delicados
se aconseja el uso de una
bolsa de rejilla.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Open the detergent
drawer (P).
● Abra la cubeta del
detergente.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
.
aditivos
● Close the detergent
drawer (P).
● Cierra la cubeta del
detergente.
✿
64
RO
HU
✿
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
✿
65
EN
ES
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● And that the discharge
tube is in place.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Modificar ocasionalmente la
temperatura de lavado.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
Adjust the wash temperature if
necessary.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Open the door and remove
the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
66
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
67
EN
CHAPTER 12
ES
CAPÍTULO 12
HU
ROZDZIAÄ 12
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
The washing machine
requires very little
maintenance:
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Filter cleaning
● Limpieza filtro
● czyszczenia filtra.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
68
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
Czyéç za pomocå wody.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
RO
PL
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
69
PL
EN
ES
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
● Open the flap
● Abatir la tapa
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Remove and clean.
● Extráigalo y limpielo.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
70
HU
RO
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
La final se repeta operatia in
sens invers.
71
EN
ES
CHAPTER 13
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
FAULT
REMEDY
CAUSE
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
Turn on water inlet tap
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
Timer not set correctly
Set timer on correct position
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Odd material blocking filter
Check filter
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. Display reads
error 2
No water fill.
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
Call service.
Check water supplies are on.
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
–
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
72
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
73
HU
PL
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
13. FEJEZET
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Wezwij serwis.
-
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
-
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
74
HIBA
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
75
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
76
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un
anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico
normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el
tratamiento de los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor
contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de
recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és
az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye
el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint
kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az
illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy
az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la
Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea
potentialelor consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor,
consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui
produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca
acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru
eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs,
va rugam sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau
magazinul de unde ati cumparat produsul.
EN
ES
PL
HU
RO
07.04 - 41023963.A - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising