Candy | GV 138TWHC3/1-S | Candy GV 138TWHC3/1-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GV 138TWHC3/1-S Εγχειρίδιο χρήστη
HU
HR
EL
CS
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
Условия за околната среда
Този уред е маркиран според
Европейска директива 2002/96/ EC
за изхвърляне на електронно и
електрическо оборудване (WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, вие помагате за
предпазване от потенциални негативни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които могат да бъдат
причинени от неправилно изхвърляне на
този продукт.
Символът върху този продукт указва, че
този продукт не може да бъде третиран
като битов отпадък. Той трябва да бъде
предаден до съответния събирателен
пункт за рециклиране на електронно и
електрическо оборудване. Изхвърлянето
трябва да се извърши според местните
наредби за околна среда.
За повече информация за третирането
и рециклирането на този продукт,
моля свържетесе с вашата районна
администрация, службите за сметосъбиране
или магазина, където сте закупили продукта.
Можете да регистрирате вашият продукт
на
www.registercandy.com
за
да
получите бърз достъп до допълнителни
услуги единствено запазени за нашите
най-лоялни клиенти.
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
Моля проверете дали уреда е доставен
с
инструкции
за
експлоатация,
гаранционна карта, адрес на сервиз и
етикет за енергийна ефективност.
Препоръчваме ви да пазите всички тези
документи.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
2
l Тези уреди са предназначени
да
бъдат
използвани
за
домакински и подобни приложения,
като например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели и
други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този
уред извън домакинското му
приложението или за типични
домакински
функции,
като
професионалното му използване
от
експерт
или
обучени
потребители, не
се допуска,
дори и в по-горните приложения.
Ако уредът се използва по начин,
несъвместим с употребата му
за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда
и да анулира гаранцията на
производителя.
Всяка повреда на уреда или
друга повреда, или загуба
произтичаща от използване,
което не е в съответствие с
използването на уреда за
домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което
е в пълно съответствие със
закона.
l Децата
трябва
да
бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата на по-малко от 3 години
трябва да се държат далеч от
уреда, и
да се наблюдават
непрекъснато.
l Ако
захранващият
кабел
е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За свързване на уреда с вода,
използвайте само комплекта
маркучи доставен с уреда.(Не
използвайте
стар
комплект
маркучи за връзка).
l Налаягането на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Този уред може да се използва
от деца на
възраст от 8
години и повече, и от хора с
ограничени физически, сетивни
l Състояние ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
3
BG
или умствени способности, или
липса на опит и познания, само ако
се наблюдават или са инструктирани
относно използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с уреда.
Почистване и поддръжка на уреда да
не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Уверете се, че няма вода в
барабана преди да отворите
люка.
l За
да изключите машината
от контакта, не
дърпайте
захранващият кабел или уреда.
l След
инсталирането
уреда
трябва да се постави така, че
контакта му да е достъпен.
l Не излагайте пералната машина
на дъжд, директна слънчева
светлина или природните стихии.
l Максималният
капацитет на
натоварване на
сухо пране
зависи
от
модела
(вижте
контролният панел).
l При
местене не вдигайте
пералната машина за копчетата
или чекмеджето за препарат; по
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
люка.Препоръчваме ви двама
души да повдигат машината.
l За
да се консултирате с
продуктовият етикет се обърнете
към website на производителя.
Инструкции за безопасност
l В
случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
затворете водната връзка и
не започвайте да поправяте
уреда веднага. Свържете се с
оторизираният ни сервизен
център и използвайте само
оригинални резервни части.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
безопасността на уреда.
l Преди
да
почистване
и
поддръжка, изключете уреда от
контакта и спрете захранването
му с вода.
l Уверете се, че електрическата
ви система е
заземена. В
противен случай, потърсете
квалифицирана професионална
помощ.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители.
Уредът отговаря на
европейските директиви:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
и последващите изменения.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне до
висока температура, по време
на процеса на пране.
4
l Внимателно срежете поддържащата
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е
за
вграждане,
след
като
освободите маркуча, развийте
трите или четирите винта (A) и
махнете подложките (B).
2
A
l При някои модели още една
1
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните материали,
далече от деца.
C
l Закрепете капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В или С).
3
2
5
1
Водни връзки
3
l Свържете
тръбата
за
вода
с
захранващият кран, използвайте за
отводняване само отводнителната
тръба на пералната машина (фиг. 3).
НЕ ОТВАРЯТЕ СПИРАТЕЛНИТЯ КРАН
В ТОЗИ МОМЕНТ.
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
4
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по -висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
1
5
l AQUASTOP (фиг. 5):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
BG
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
10
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай в и препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
7
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% ене ргия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки д рехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с
целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
8
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и /или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: п очистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Само за някои модели: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
9
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
L
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
M
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
B
C
стартирате прането.
D
E
F
G
H
I
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Съобщение „край“ ще се появи на
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте докато индикатора за
заключена врата изгасне: около 2
минути след края на програмата.
C Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
D Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
E Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
F Бутон НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
G Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
H Бутон ОПЦИИ
I
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
L Цифров дисплей
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
10
M Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Отваряне на вратата
l Натиснете за да стартирате избрания
Специално предпазно устройство
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата.
Преди
да
отворите
вратата,
изчакайте 2 минути, след края на
програмата за пране и да изгасне
светилният индикатор „Заключена
врата“.
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
l След като сте добавили или махнали
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l Изберете друга програма.
l За
зануляване
на
програмата
превключвателя трябва да бъде на
позиция OFF.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
11
BG
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да
изберете и
стартирате
следващата програма.
ВНИМАНИЕ:
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди
тя
калибрира
системите
си:
натискайки
дисплея
машината
няма да може да работи коректно.
В този случай, извадете щепсела и
повторете операцията.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Бутоните с опциите за пране трябва
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Ако е избрана опция която не е
съвместима с избраната програма на
пране светлинния индикатор за
опцията ще започне да мига и после
ще изгасне.
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Като натиснете този бутон вие можете
да намалите максималната скорост, а
ако желаете цикъла на центрофугиране
може да бъде отменен.
l За да активирате отново цикъла на
центрофугиране е
достатъчно да
натиснете бутона, докато достигнете
желаната скорост на въртене.
За да не се повредят тъканите не е
възможно да увеличавате скоростта
на центрофугиране, над автоматично
зададената за всяка отделна програма.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрофугата без да се поставя
машината на пауза.
Машината е снабдена със специален
електронен уред, който прекратява
центрофугирането, ако товарът е
небалансиран.
Това намалява шума и вибрациите,
което увеличава живота на вашата
машина.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново
ще занули дисплея и ще започне
отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
(светлината
на
дисплея ще започне да мига).
Обратното броене ще започне и
когато
свърши
програмата
ще
започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутон НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Избирайки този бутон имате три нива
l Този бутон ви позволява да променяте
температурата на програмите за пране.
l Не
е възможно до увеличавате
температурата
над
максимално
позволената за всяка специфична
програма, това е направено с цел да
запазите тъканите.
12
на интензивно пране, зависи колко
замърсени са тъканите(тази опция
може да се използва само при някои
програми,
както е
показано в
таблицата с програмите).
l Веднъж избрана индикаторна светлина
автоматично ще покаже степента на
зададена
за
тази
- ХИГИЕНИЗИРАНЕ
l Тази
опция
се
използва
за
хигиенизиране на дрехите, програмата
за пране достига температура от 60°C.
l Избирайки други нива на замърсеност
съответният индикатор ще светне.
- НОЩЕН ЦИКЪЛ
l Тази опция редуцира средната скорост
на въртене до 400 оборота в минута,
когато това е приложимо, увеличава
нивото на
водата по време на
изплакване и държи прането накиснато
във вода след последното изплакване,
това предпазва влакната.
Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
l Този бутон Ви позволява да прибавите
изплаквания в края на програмата за
пране.
Максималният
брой
от
допълнителни изплаквания е свързан с
избраната програма.
l По време на фазата, в която водата се
задържа в барабана , съответният
светлинен индикатор мига, което
показва, че машината е в застой.
l Тази функция е създадена за хора с
l Отменете опцията и в края цикъла ще
деликатна и чувствителна кожа, за
които най-малкият остатък на препарат
може да предизвика дразнене или
алергия.
продължи с центрофуга (чиято скорост
може да редуцирате или отмените
черз съответният бутон) и фаза на
изпразване.
l Съветваме ви да използвате тази
l Благодарение
на
електронният
контрол, водата в междините фази се
изпомпва безшумно, правейки тази
опция много подходя за пране през
нощта.
функция и за детски дрехи и в
случаите на много замърсено пране,
кога е необходимо използването на
много перилен препарат или
при
пране на хавлиени изделия, чиято
влакна имат тенденция да се задържат
перилен препарат.
Бутон ОПЦИИ
Можете да избирате между различни
опции:
- ПРЕДПРАНЕ
l Тези опция ви позволява да правите
предпране и е много полезна при
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с
програмите).
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
Тази функция минимизира намачкването
на прането колкото е възможно по малко.
Може да бъде използвана при програми
„смесено“.. „деликатно“ и „вълна“, премахват
се междините центрофугирания. При
смесената програма опцията редуцира
продължителността на последната центрофуга,
при деликатната програма и програма вълна
машината няма да източи и центрофугира
докато бутона не бъде изключен.
При тази последна фаза на пране,
светлините индикатори на машината
ще почнат да мигат и ще индикират, че
е в пауза. Премахнете чрез бутона
функцията лесно гладене за да
завършите цикъла на пране.
l Препоръчваме ви да използвате само
20% от препоръчителните количества,
показани на опаковката на перилния
препарат.
13
BG
замърсеност
програма.
Цифров дисплей
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
2
3
4
5
6
2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
2
7
Това
показва
скоростта на
центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
1
8
края на цикъла на пране завъртете
програматора
на
позиция
OFF
(изключено)
9 10
3) ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАНЕ
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
3
1
Това показва температурата на пране на
избраната програма. Температурата
може да бъде променяна (където е
позволено) посредством съответният
бутон.
l Тази икона показва затворена врата
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
4
l Когато е избрана програма дисплея
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
l След като започне програмата в ие ще
l Специално предпазно устройство не
позволява
отварянето
на
врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата,изчакайте
2 минути, след края на програмата за
пране и
да изгасне светилният
индикатор „Заключена врата“. След
14
бъдете постоянно информиран за
оставащото време до края на
изпирането
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на
прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
5) СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЕНОСТ
{
BG
5
9) ОТЛОЖЕН СТАРТ
9
l При
Тава мига когато е
старт.
вече
избрана
програма,
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за
тази програма.
зададен отложен
10) Kg Check - Проверка на килограмите
(функцията е активна само при
програмите Памук и Синтетика )
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.
6) ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
10
l При началото на програмата, "Kg
{
Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
6
Индикатора показва допълнителните
изплаквания избрани чрез съответният
бутон.
l През всяка фаза на пране "Kg Check"
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
7) ОПЦИИ
}
7
- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла
на пране;
Индикаторните
светлини
показват
опциите които могат да бъдат избрани
чрез съответният бутон (ПРЕДПРАНЕ,
ХИГИЕНИЗИРАНЕ и НОЩЕН ЦИКЪЛ).
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
8) Wi-Fi (само при някои модели)
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
8
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
l За останалата информация за Wi-Fi
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
системата, има приложено с машината
специална инструкция за експлатация.
15
Таблица с програми
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
ПРОГРАМА
Препоръчителна
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Интензивно
1) 3,5
пране 40°C
4
4,5
5,5
40°
40°
Хигиенизиране
60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Бърза 30 Мин.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Бърза 14 Мин.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby (Бебе) 1) 3,5
1
ПРЕПАРАТ
2
1
Изплакване
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
Ръчно/Коприна
1
2
2
2
30°
30°
Вълнени
1
2
2
2
40°
40°
Деликатно пране
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Бели тъкани 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Смесено
Памук
16
( )
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Само
с
избрана
опция
ПРЕДПРАНЕ
(програми
с
налична опция ПРЕДПРАНЕ).
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат
петна,
които
изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване на
петна може да бъде извършено в
пералната машина.
Поставете препарата в контейнера
за избелващи течни препарати,
който е в улея маркиран с "2" в
чекмеджето за перилни препарати
и изберете специалната програма
ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи,
завъртете програмния превключвател
на позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки найподходящата програма.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК с
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са
най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
1)
Скоростта на центрофугата също може
променяната за да съвпадне с всякакви
насоки приложени върху етикета на
дрехата или за много деликатни тъкани
да бъде отменена изцяло.Тази опция е
налична с бутона избор на скорост на
центрофугата. Тази функция може да
бъде активирана с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА.
Ако етикета не посочва специфична
информация е възможно да използвате
максималните обороти за съответната
програма.
17
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и интензитета на прането
използвайки бутона НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
BG
Предозиране на препарата може да
доведе до прекомерно образуване на
пяна.
Ако уреда засече наличието на много пяна,
това може да доведе до изключване на
фазата на центрофугиране
или до
увеличаване на времето за пране и
консумацията на вода.
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Mix Power System +
Пералната машина има иновативна
система за предварително смесване на
препарата и водата. Струя под високо
наляга впръсква сместа от препарат и
водата в барабана.
В началната фаза на цикъла на пране се
впръсква под високо налягане ра зтвор
от перилен препарат и вода , за да се
даде възможност на изпиращата смес
да проникне напълно в тъканите, да се
премахне мръсотията и да се осигурят
най-добри резултати на изпиране.
Машината също използва "Mix Power
System +" по време на изплакването за
да отстрани напълно остатъците от
перилен препарат, посредством водно
струя под високо налягане, която се
впръсква във пералната.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Тази иновативна технология "Mix Power
System +", ви позволява пране на памук,
синтетика и
смесени тъкани при 20°C с
резултати, които са сравними с пране при 40°C.
Консумацията на тази програма е около
50% по-малко в сравнение с стандартните
програми на 40°C пране на памук.
Препоръчително е зараждането на пералната
машина да е 2/3 от максималният и капацитет.
Тази програма се прилага за системата на
пране "Mix & Wash", която ви позволява да се
перете различни тъкани и цветове заедно.
Интензивно пране 40°C
Тази програма е подходяща за пране на
памучни тъкани и
постига отлични
резултати при 40°C запазвайки тъканите
и цветовете.
Хигиенизиране 60°C
Тази програма е подходяща за памучни
тъкани и е специално разработена да
премахва упорити петна вече при 60°C
благодарение на технологията на "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Специално създадена програма за
перфектни резултати в прането като в
същото време значително се намалява
времето за пране.
Програмата
е
предназначена
за
намалено натоварване на к оличестото
пране (виж таблицата на програмите).
Бърза 30 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Бърза 14 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
ВНИМАНИЕ:
Първото изпиране на нови цветни
тъкани трябва да става по отделно.
В никакъв случай не смесвайте
тъкани с неустойчиви цветове.
18
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани
в ритъма на въртене на барабана и на
нивото на водата. Нежното въртене,
осигурява намалено образуване на гънки в
плата.
Ръчно/Коприна
Тази програма позволява деликатен
цикъл на
изпиране на
облекла
определени "Само за ръчно пране" и
коприна или специфицирано на етикета
на плата като "Пери като Коприна".
Памук 40°C - 60°C
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е найефективната програма за пране на памучни
тъкани, от гледна точна на консумация на
енергия и вода.
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
19
BG
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Ако мислите че машината не работи както трябва, се консултирайте с
предоставеното по -долу ръководство с някои практични съвети, как да отстраните
често срещани проблеми.
Проблем
Възможна причина и решение
Пералната машина
не
работи/
не
стартира
Вижте дали правилно е включена в контакта.
Уверете че е включена.
Проверете дали исканата програма е правилно избрана и дали
машината е стартирана.
Уверете се, че бушона не е гръмнал и контакта работи, тествайте
го с друг уред, например лампа.
Люка на машината не е затворен правилно: отворете и го
затворете тоново.
Уверете се че захранващият кран е отворен.
Уверете се че таймера е коректно настроен.
Уверете се че филтъра не е задръстен.
Уверете се че изходящият маркуч не е прегънат.
Уверете се че няма предмети във филтъра.
Пералната машина
не се пълни с вода
Пералната машина
не иска да изпомпи
водата
Тече вода на пода
около машината
Пералната машина
не иска да
центрофугира
Има силни вибрации
при центрофугиране
Ако специфична
ГРЕШКА се появи
Това може да се дължи на теч в уплътнението между кранчето и
захранващата тръба; в този случай го сменете и затегнете
тръбата и кранчето.
Може да се дължи на това че водата в машината не е напълно
източена: изчакайте няколко минути.
Някои модели имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.
Прекомерното количество препарат може да попречи на центрофугата:
намалете количството на препарата при следващо пране.
Машината не е напълно нивелирана: нивелирайте крачетата на
машината.
Уверете се че транспортните скоби са махнати
Уверете се че прането е правилно разпределено.
Ако грешка № 0, 1, 5, 7 или 8 се появи или почне да мига, моля
свържете се с оторизираният сервиз
Ако грешка № 2 се появи или мига, машината не се пълни с вода.
Уверете, се че захранващият кран е отворен.
Ако грешка № 3 се появи или започне да мига машината не се
изпразва. Уврете се че канала не е запушен и че източващият
маркуч не е прегънат.
Ако се появи грешка № 4 или започне да мига машината е
твърде пълна.Затворете захранващият кран и се свържете с
оторизираният сервиз.
Ако грешка № 9 се появи или замига, изключете машината,
изчакайте 10-15 сек. И рестартирайте програмата.
20
Гаранция
Този продукт е гарантиран по реда и
условията посочени в
гранционата
карата на продукта. Гаранционата
карата трябва да бъде надлежно
попълнена и да се пази, така че в
случай на нужда да бъде представена
на оторизираният сервиз на Candy.
- отичане на
мътна вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
Регистрирайте вашият продукт!
Не губете време. Регистрирайте вашата
машина веднъж и открийте предимствата,
на които имате право.Открийте как на
www.registercandy.com или се обадете.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: н яма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в
своите
продукти, които счита за полезни,
без да
променят основните им
характеристики.
Ако се появи проблем с и подозирате
неизправност на машината незабавно
се свържете с оторизираният сервиз на
Candy.
Вие също можете да се регистрирате за
сервизен план Candy за да получите
безплатен сервиз и след като изтече
гаранцията.
Внимание: обаждането не е безплатно.
Candy ви препоръчва винаги за
използвате оригинални резервни части,
налични в оторизираният ни сервиз.
21
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Děkujeme za výběr pračku značky Candy.
Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2002/96/EC o Likvidaci starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
Zajištěním
správné
likvidace
tohoto
spotřebiče pomůžete chránit před možným
negativním dopadem na životní prostředí a
lidské zdraví, které bude ohrožené v
případě
nesprávné
likvidace
tohoto
spotřebiče.
Symbol na výrobku znamená, že tento
výrobek se nesmí likvidovat společně s
běžným komunálním odpadem. Odneste jej
na příslušné sběrné místo pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s
místními předpisy o likvidaci odpadu.
Pro podrobnější informace o sběru, likvidaci
a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte
místní správu, recyklační středisko nebo
prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a š títek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
22
l Nedovolte
dětem
spotřebičem.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
hrát
si
se
l Děti do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou
dohledem.
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké
kuchyně
v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
neustále
pod
l Pokud je poškozený přívodní kabel,
musí jej vyměnit výrobce, jeho
servisní technik nebo podobně
kvalifikovaná
osoba,
aby
se
zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze
hadice
dodané
se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak vody musí být v rozsahu od
0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte, aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného
symbolu
na
ovládacím prvku do vertikální
pozice. Jakákoliv jiná pozice
tohoto ovladače pračku zapne.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Po instalaci musíte pračku umístit tak,
aby
zůstala
přístupná.
zástrčka
snadno
l Maximální
kapacita
suchého
prádla závisí od modelu (viz
ovládací panel).
l K
nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
23
CS
l Tento spotřebič je určený pro
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od síťové
zásuvky a zastavte ventil přívodu
vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě
vyhledejte
odborný
servis.
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned
kontaktujte
nejbližší
servisní středisko a používejte
pouze originální náhradní díly.
Nedodržením
těchto
pokynů
můžete
negativně
ovlivnit
bezpečnost spotřebiče.
l Nepoužívejte převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během
praní
může
voda
dosahovat
velmi
vysokých
teplot.
l Před otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
l Při odpojování spotřebiče netahejte
za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku
dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
l Při přemisťování nezvedejte pračku
za ovládací prvky ani zásobník
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
na vozík. Při zvedání doporučujeme
asistenci druhé osoby.
24
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky hadic,
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A)
B
B
A
A
CS
nepoškoďte hadice a přívodní
kabel.
na zadní straně spotřebiče a
vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrázku 1.
l Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím
dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a
sundejte 3 nebo 4 podložky (B).
2
A
1
2
3
l U některých modelů, 1 nebo více
podložek padne do spotřebiče:
nakloňte pračku dopředu a
vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí
dodaných záslepek.
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
3
l Umístěte „polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
2
25
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
26
max 100 cm
min 4 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
8
A
CS
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
9
1
2
10
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
27
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
28
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
29
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
M
START/PAUZA
B
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Vypněte pračku.
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Technické údaje
I
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
30
Tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
CS
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
volič
l Zvolte jiný program.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l Nastavte volič programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Pračku vypněte otočením voliče do
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
pozice OFF.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
31
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
bez
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu se automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně
znečištění nastavenou pro daný program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
32
l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí
odpovídající kontrolka.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
- PŘEDPÍRKY
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Toto funkce minimalizuje pomačkání.
Lze ji použít u programů „směsné“,
„jemné“ a „vlna“, eliminuje prostřední
odstředění. U smíšených programů tato
možnost snižuje trvání posledního
odstředění, u programů pro jemné a vlnu
pračka nevypouští a neodstřeďuje,
dokud nevypnete tlačítko
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
Béehem této poslední fáze kontrolky
blikají pro indikaci, že pračka je
v režimu
pozastavení.
Deaktivací
tlačítka se prací cyklus dokončí
- HYGIENA
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
33
CS
- NOČNÍ CYKLUS
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8
9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
34
5
{
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
l Volbou jiného stupně znečištění se
10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
rozsvítí příslušná kontrolka.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg Check" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg Check"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKY,
HYGIENA
a
NOČNÍ
CYKLUS).
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
o
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
35
CS
10
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivní 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiena 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Rychlý 30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
Ruční
praní/Hedvábí
1
2
2
2
30°
30°
Vlna
1
2
2
2
40°
40°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Bílé
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Směsné
36
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
37
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚN.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Tento program se vztahuje na prací systém
"Mix & Wash", který umožňuje společné
praní různých látek a barev.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
Intenzivní 40°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a dosahuje perfektních výsledků při
40°C, zajišťuje uchování aplikací a barev.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý 30 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté.
K docílení výsledku perfektního praní
doporučujeme použít prací prášek místo
pracího gelu.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
při
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
38
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze
ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna 40°C - 60°C
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
39
CS
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu
v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
40
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registercandy.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Candy.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Candy
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Candy doporučuje vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
41
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα
πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι
τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που
θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος
τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον πιο
ευαίσθητο ρουχισµό.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή φέρει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/CE που αφορά
στα απορρίµµατα από ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές (WEEE).
Φροντίστε να εξασφαλίσετε την σωστή
απόσυρση αυτής της συσκευής, µε αυτό το
τρόπο συµβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας των
ανθρώπων από παρενέργειες που µπορεί
να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης
διαχείρισης της απόσυρσης της συσκευής
Το
σύµβολο
επάνω
στη
συσκευή
υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν µπορεί
να αντιµετωπισθεί σας ένα κοινό οικιακό
απόρριµµα, πρέπει να παραδοθεί στο
πλησιέστερο
σηµείο
ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών . Η
απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
την διαδικασία ανάκτησης και ανακύκλωσης
της συσκευής επικοινωνήστε µε τις κατά
τόπους αρµόδιες αρχές ή το κατάστηµα
από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Καταχωρείστε την συσκευή σας στο
www.registercandy.com ώστε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση στις συµπληρωµατικές
παροχές που αφορούν µόνο στους πιο
πιστούς πελάτες.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο
οδηγιών για να το συµβουλεύστε όποτε
παραστεί ανάγκη αλλά και για να το δώσετε
αν χρειαστεί στους επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία
τεχνικής υποστήριξης και την ενεργειακή
ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
συνοδεύεται από τις τάπες, το U για τη
στήριξη του σωλήνα αποχέτευσης και το
δοχείο για υγρό απορρυπαντικό (σε µερικά
µοντέλα) Φυλάξτε όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
42
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
l Η
συσκευή
αυτή
προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και παρεµφερείς
µε την οικιακή χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για
χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8
ετών και από άτοµα µε µειωµένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς
προγενέστερη εµπειρία και γνώση
στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο
ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν
οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν
κατανοήσει τους κινδύνους που
εγκυµονεί η χρήση της συσκευής.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε
43
τη συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές ,πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
από ειδικευµένο τεχνικό ή
από
εξειδικευµένο άτοµο προκειµένου να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονεί
η λανθασµένη αν τικατάσταση του
καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε
ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η
ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων είναι
κάθετα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Το
µέγιστο φορτίο των ρούχων l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής
ανασηκώνετε τη συσκευή από
(δες τον πίνακα).
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου
,αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο
θα συνδέσετε τη συσκευή διαθέτει
γείωση, διαφορετικά ζητήστε την
βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση
και
µην
δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε την
πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε
το
πλυντήριο
εκτεθειµένο στην βροχή, τ ον ήλιο
ή σε άλλους ατµοσφαιρικούς
παράγοντες.
44
Η συσκευή αυτή πληροί τις
προδιαγραφές που
εµπεριέχονται στις Ευρωπαϊκές
οδηγίες που ακολουθούν::
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
Και όσες έπονται των πιο
πάνω.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε τις ταινίες που στηρίζουν
1
το σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και
στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
A
B
A
B
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
B
A
A
EL
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
B
l Καλύψτε
τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης των
σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες
στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε
τους 3 η 4 αποστάτες στήριξης (B).
l Σε µερικά µοντέλα, 1 η περισσότεροι
αποστάτες θα πέσουν στο εσωτερικό
της συσκευής: σε αυτή την περίπτωση
γείρετε το πλυντήριο για να τους
αφαιρέσετε. Ξανακλείστε τις οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
45
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την
βρύση (εικ. 3).
ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο . Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
46
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
47
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο
,µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η
εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
48
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
49
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
L
το πρόγραµµα που θέλετε.
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
M
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει
το αντίστοιχο led.
B
D
E
F
G
H
I
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
F Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
G Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Τεχνικά στοιχεfα
I
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
L Ψηφιακή οθόνη
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
50
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή,
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα
κατά την διάρκεια των πρώτων
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την
οθόνη η
συσκευή δεν µπορεί
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή και
επαναλάβετε την διαδικασία.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Λειτουργία πόρτας
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
µε
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να
χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
για
2
περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµ ίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
(το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο
επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
l Επιλέξτε ένα νέο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
l Επαναφέρετε τον επιλογέα στην θέση
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
OFF.
51
EL
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη ε µφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα
στυψίµατος ή και να ακυρώσετε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη που θέλετε.
Για να αποφευχθούν φθορές στα
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του
στυψίµατος.
l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το
στύψιµο όταν το φορτίο είναι
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία της συσκευής.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε να προσαρµόσετε
την
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη
για
το
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.
52
µπορείτε
να
επιλέξετε
µεταξύ
3
διαβαθµίσεων το βαθµό βρωµιάς του
ρουχισµού που θα πλύνετε (ανάλογα µε
το πόσο βρώµικα είναι τα ρούχα). Η
λειτουργία αυτή αφορά σε συγκεκριµένα
προγράµµατα τα οποία µπορείτε να
πληροφορηθείτε
από
τον
πίνακα
προγραµµάτων.
επιλέξετε το πρόγραµµα µια
φωτεινή ένδειξη θα σας εµφανίσει τον
βαθµό βρωµιάς του συγκεκριµένου
προγράµµατος.
- ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
l Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να
καθαρίσετε υγιεινά σε βάθος τα ρούχα
στους 60°C.
l Επιλέγοντας έναν διαφορετικό βαθµό
- ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ .α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
βρωµιάς θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη.
Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε
να
προσθέσετε
φάσεις
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων
ξεβγάλµατος
εξαρτάται
από
το
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει.
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωρινά.
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και αλλεργία .
l Απενεργοποιήστε
την
επιλογή
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα
µωρουδιακά
καθώς
και
για
τις
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που
λόγω της υφής τους
τείνουν να
αποθηκεύουν απορρυπαντικό.
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γ ίνεται
αθόρυβα,ώστε η
επιλογή
του
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα
(ώρες κοινής ησυχίας).
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι δυνατότητες επιλογών µε την βοήθεια
πλήκτρων είναι τρεις:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για το πλύσιµο ιδιαίτερα
βρώµικων
φορτίων
ρουχισµού
,η
λειτουργία
ενεργοποιείται
µόνο
σε
συγκεκριµένα
προγράµµατα
που
µπορείτε να πληροφορηθείτε στο πίνακα
προγραµµάτων.
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Με αυτή την λειτουργία περιορίζεται το
τσαλάκωµα του ρουχισµού. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί
σε
προγράµµατα
για
’ανάµεικτο’’
‘ευαίσθητο’
και
‘’µάλλινο’
ρουχισµό, ακυρώνει τα ενδιάµεσα στυψίµατα.
Στο πρόγραµµα για ανάµεικτο ρουχισµό
µειώνει την διάρκεια του τελευταίου
στυψίµατος ενώ στα ευαίσθητα και µάλλινα η
συσκευή δεν αποχετεύει και δεν στύβει
ενόσω το πλήκτρο βρίσκεται στο OFF.
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
Κατά την διάρκεια της τελευταίας
φάσης, οι λυχνίες αναβοσβήνουν
διαπιστώνοντας ότι η συσκευή είναι
σε αναµονή. Πιέστε το πλήκτρο για
να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης
ποσότητας από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της
πλύσης .
53
EL
l Μόλις
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ψηφιακή Οθόνη
2
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
2
3
4
5
6
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
7
1
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
8
3
9 10
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Το
εικονίδιο
αυτό
εµφανίζει
την
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµα
που επιλέξατε η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί
(‘οπου
προβλέπεται)
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
1
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
4
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα
παραµείνει
αναµµένη.
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου ,η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
54
5) ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
5
l Όταν
{
επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα ανάψει αυτόµατα.
10) Kg Check (η λειτουργία υπολογισµού
βάρους φορτίου αφορά µόνο στα
προγράµµατα
για
Συνθετικά
και
Βαµβακερά).
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.
6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ
10
{
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Check"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
6
Η
φωτεινή
ένδειξη
καταγράφει
τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
}
"Kg Check" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
7
Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου
πλήκτρου (ΠΡΟΠΛΥΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ).
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
8
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
l Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα WiFi αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο που
συνοδεύει τη συσκευή.
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
9
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή
µετάθεσης
έναρξης λειτουργίας.
55
EL
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
Πίνακας προγραµµάτων
2
Θερµ.°C
kg *
(MAX.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνιστώµενη
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Πλύσιµο σε
1) 3,5
βάθος στους 40°
4
4,5
5,5
40°
40°
Υγιεινό πλύσιµο σε
βάθος στους 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Κύκλος Διάρκειας
30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Κύκλος Διάρκειας
14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
Απορρυπαντικό
2
1
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού +
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
Απαλό πλύσιµο /
Μεταξωτά
1
2
2
2
30°
30°
Μάλλινα
1
2
2
2
40°
40°
Ευαίσθητα
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Βαµβακερά
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Λευκά
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Ανάµικτα
56
Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει
την κατανάλωση του νερού.
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να α νταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
1)
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί για να
προσαρµοστεί στις οδηγίες που αναγράφουν οι
ετικέτες του ρουχισµού, η και να ακυρωθεί στην
περίπτωση πολύ ευαίσθητου ρουχισµού. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια του πλήκτρου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν
στην ε τικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το
στύψιµο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη προβλεπόµενη ταχύτητα για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
57
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
EL
( )
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Mix Power System +
Η συσκευή διαθέτει ένα καινοτόµο
µηχανισµό διάλυσης του απορρυπαντικού
στο νερό πριν από την έναρξη του κύκλου.
Ένας πίδακας νερού ψεκάζει µε πίεση το
διάλυµα αυτό απευθείας στο ρουχισµό.
Στην αρχική φάση του κύκλου της πλύσης,
ο υψηλής πίεσης ψεκασµός διευκολύνει τη
διείσδηση του διαλύµατος στις ίνες των
ρούχων εξασφαλίζοντας άριστες επιδόσεις
καθαρισµού σε βάθος.
Το σύστηµα ενεργοποειί το µηχανισµό Mix
Power, κατά την διάρκεια του ξεβγάλµατος,
όπου ο ψεκασµός µε πίεση του νερού
εξασφαλίζει την ολοσχερή αποµάκρυνση
των υπολοίπων απορρυπαντικού από τον
ρουχισµό.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Η καινοτόµος τεχνολογία "Mix Power
System +", επιτρέπει το πλύσιµο βαµβακερού,
συνθετικού και σύµµεικτου ρουχισµού στους
20°C µε αποτελέσµατα καθαρισµού όπως
εκείνα µε πλύσιµο στους 40°C.
Η κατανάλωση αυτού του κύκλου είναι
µειωµένη περίπου 50% σε σχέση µε ένα
συµβατικό κύκλο για βαµβακερά στους
40°C. Σε αυτό το κύκλο θα ήταν σκόπιµο το
µέγεθος του φορτίου να µην ξεπερνά τα 2/3
της µέγιστης χωρητικότητας της συσκευής.
Το πρόγραµµα α υτό συνδυάζεται µε το
σύστηµα "Mix & Wash" που σας δίνει
την δυνατότητα να πλένετε ταυτόχρονα
διαφορετικά είδη ρουχισµού και χρωµάτων.
Πλύσιµο σε βάθος στους 40°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και εξασφαλίζει
άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού στους
40°C εξασφαλίζοντας την δυνατότητα
αξιοποίησης σε χρωµατιστό ρουχισµό.
Υγιεινό πλύσιµο σε βάθος στους 60°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε µε την αξιοποίηση της
τεχνολογίας "Mix Power System +" να
αποµακρύνει και τους πιο ανθεκτικούς
λεκέδες στους 60°C.
Perfect Rapid 59 Min
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να διατηρεί την υψηλή ποιότητα καθαρισµού
µε σηµαντική µείωση της διάρκειας του
κύκλου. Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί
για µειωµένο φορτίο (συµβουλευθείτε τον
πίνακα προγραµµάτων).
Κύκλος Διάρκειας 30 Min
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Κύκλος Διάρκειας 14 Min
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο) Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος.. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθ µίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C.
Για τη µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των
ρούχων συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή
σκόνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο καινούργιος χρωµατιστός ρουχισµός
πρέπει να πλένεται ξεχωριστά την
πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε στο χρωµατιστό
ρουχισµό ,ρουχισµό ΠΟΥ ΞΕΒΑΦΕΙ.
58
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
EL
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Απαλό πλύσιµο / Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτέπει έναν απαλό
κύκλο πλύσης στα ρούχα µε ετικέτα "ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ" καθώς και στα
µεταξωτά/ευαίσθητα υφάσµατα µε ετικέτα
"ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ".
Βαµβακερά 40°C - 60°C
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το πλύσιµο
βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα βρώµικου και
χαρακτηρίζονται για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
59
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις
πιο κοινές βλάβες.
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / δεν
ενεργοποιείται.
Το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό.
Το πλυντήριο δεν
αποστραγγίζει το νερό.
Διαρροή νερού στο
δάπεδο κοντά στο
πλυντήριο.
Το πλυντήριο δεν
στύβει.
Κατά την διάρκεια
του στυψίματος
ακούτε κραδασμούς.
Εάν αναβοσβήνει
κάποια λυχνία ή
εμφανίζεται η ένδειξη
ERROR.
Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα.
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε
και ξανακλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο.
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη.
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα.
Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση.
Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει ,
περιµένετε µερικά λεπτά.
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει.
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του
απορρυπαντικού .
Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την
µεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η
αποχέτευση δεν είναι
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ
νέου το πρόγραµµα.
60
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
Καταχωρείστε τη συσκευή σας!
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site
www.registercandy.com ή καλέστε τον
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο
σχετικό ενηµερωτικό υλικό.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρ ίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Candy.
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Candy,
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης.
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο
θέλετε να επικοινωνήσετε.
Η Candy συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.
61
EL
Εγγύηση
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι
όροι της οποίας αναγράφονται στο
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Candy,
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη.
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj je uređaj u skladu s
Europskom smjernicom 2002/96/EZ
o otpadu električne i elektronske
opreme (WEEE).
Brigom o pravilnom zbrinjavanju ovog uređaja,
pridonijet
ćete
prevenciji
potencijalnih
negativnih posljedica za prirodu i ljudsko
zdravlje, do kojih bi u suprotnom moglo doći u
slučaju nepravilnog zbrinjavanja otpada nakon
završetka vijeka trajanja uređaja. Simbol na
proizvodu označava da se ovaj uređaj ne smije
tretirati kao obični kućanski otpad; umjesto
toga, mora se odvesti do najbližeg mjesta za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Zbrinjavanje se mora izvršiti u skladu s trenutno
važećim zakonskim propisima o zbrinjavanju
otpada. Za detaljnije informacije o upotrebi,
popravku i recikliranju ovog proizvoda,
kontaktirajte nadležno javno tijelo (ogranak za
ekologiju i okoliš), službu za zbrinjavanje
kućanskog otpada ili prodavaonicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
I
2. INSTALACIJA
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
62
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pazite na djecu i držite ih pod
l Ovaj
l Djeca mlađa od 3 godine trebaju
stalnim nadzorom kako se ne bi
igrala s uređajem.
uređaj
namijenjen
je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika manjih
obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima i sl.
Ovaj
uređaj
namijenjen
je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci
ili posebno obučeni korisnici.
Korištenje koje nije u skladu s ovim
uputama može smanjiti radni vijek
uređaja ili dovesti do ukidanja
jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimjernog korištenja ili
onoga koje nije u skladu s
korištenjem u kućanstvu (čak i ako
se uređaj nalazi u kućanstvu) neće
biti
prihvaćena
od
strane
proizvođača u jamstvenom roku.
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji je
isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko je perilica postavljena na
podu, podmetnite tepih ili sličnu
podlogu te pripazite da otvori za
ventilaciju na dnu uređaja nis
blokirani.
l Položaj "isključeno" (OFF) postiže se
postavljanjem pripadajuće oznake na
gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (ON).
l Ovaj uređaj mogu koristiti djeca
l Pripazite da su nakon instalacije i
sa 8 ili više godina te osobe sa
smanjenim psihičkim i mentalnim
kapacitetom ili manjkom iskustva i
znanja ako su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na siguran
način i razumiju moguće posljedice.
Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
Čišćenje i korištenje uređaje ne
smiju raditi djeca bez nadzora.
postavljanja uređaja, utikač i utičnica
dostupni u svakom trenutku.
l Maksimalan
kapacitet
suhog
rublja ovisi o modelu (vidi
kontrolnu ploču).
l Dokumentaciju o proizvodu možete
pronaći i na web stranici prizvođača.
63
HR
l Koristite isključivo novi komplet
l U slučaju kvara ili nepravilnog
Sigurnosne upute
l Prije početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i zatvorite
dovod vode.
l Pripazite da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite
dovod
vode.
Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda u
perilici rublja može postići vrlo
visoku temperaturu.
l Prije
otvaranja vrata perilice
rublja, provjerite da u bubnju
nema vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
l Držite perilicu rublja podalje od
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
kiše, vlage, izravne sunčeve
svjetlosti.
l Prilikom prenošenja ili pomicanja
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
transportna kolica. Kako je
perilica rublja veoma teška,
preporučamo da je uvijek podižu
dvije osobe.
64
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama
dopunama.
i
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake
kojima
su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite
2 ili 4 vijka (A) sa
stražnje strane uređaja te 2 ili 4
podloška (B) kao što je prikazano
na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite 2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
je
perilica
rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
HR
l Ukoliko
l Kod nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van dohvata
djece jer za njih može biti
opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako je
prikazano na slici 2 (zavisno o
modelu uređaja, uzmite u obzir
verziju A, B ili C).
C
3
2
65
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
6
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda ć e se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
66
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
C
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
67
HR
Ladica za deterdžent
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
68
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
69
povezivanjem
ili
HR
Čišćenje ladice za deterdžent
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
L
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
M
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
C
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "end" (kraj) ili ć e se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
70
B
D
E
F
G
H
I
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
G
H
I
L
M
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
Tipka DODATNIH OPCIJA
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Digitalni display
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
START/PAUSE tipka
Otvaranje vrata
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego š to otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
pokrenuli odabrani program.
l Kako bi poništili odabrani program,
l Nakon odabira programa, programator
okrenite programator na OFF položaj.
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Odaberite željeni program.
l Ponovno okrenite programator na OFF
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
položaj.
71
HR
program.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator ć e zatreperiti i
potom se ugasiti.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak:
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Odaberite željeni program.
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
l Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
na
OFF
Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
l Ovom tipkom birate između tri razine
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
tipka
omogućuje
temperature ciklusa pranja.
programatora
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
l Ova
postavljanjem
položaj.
promjenu
l Nije moguće podesiti temperaturu iznad
maksimalne dopuštene razine određenog
programa, kako bi se očuvale tkanine.
72
intenziteta pranja, ovisno o stupnju
zaprljanosti rublja (dostupno samo kod
pojedinih programa, kao prikazano u
tablici programa).
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
postavljen
za
odabrani
- NOĆNI CIKLUS
l Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će
indikator.
se
odgovarajući
svjetlosni
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
l Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
l Ova
tipka omogućuje vam odabir
dodatnog ispiranja na kraju ciklusa
pranja.
Maksimalan
broj
dodatnih
ispiranja odgovara odabranom programu.
l Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
l Ova funkcija namjenjena je osobama s
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
osjetljivom kožom, kod kojih i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije ili alergije.
l Preporuča se koristiti ovu funkciju i za
l Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
pranje dječje odjeće te u slučaju iznimno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, kao i kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Tipka DODATNIH OPCIJA
Možete birati između tri različite opcije:
Ova funkcija smanjuje nabore, koliko god je
moguće.
Može se korisiti kod programa za pranje
miješanih, osjetljivih i vunenih tkanina, te
sprječava prijelaznu centrifugu. Kod programa
za miješane tkanine, opcija smanjuje trajanje
završne centrifuge; kod osjetljivih i vunenih
tkanina, sprječava istjecanje vode i centrifugu
dok se tipka ne isključi
- PRETPRANJE
l Ova opcija omogućava pretpranje,
posebno je korisna za iznimno zaprljano
rublje (dostupna samo kod pojedinih
programa, kao prikazano u tablici
programa).
l Preporuča
se upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
Tijekom te završne faze, svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
Odznačivanjem tipke, ciklus pranja je
završen.
- HIGIJENSKI
l Ova opcija omogućava higijensko
pranje odjeće, program pranja doseže
temperaturu od 60°C.
73
HR
zaprljanosti
program.
Digitalni display
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
2
3
4
5
6
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
2) BRZINA CENTRIFUGE
7
2
1
8
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
9 10
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
3) TEMPERATURA PRANJA
3
1
Prikazuje temperaturu pranja odabranog
programa koju možete promjeniti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom.
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
4
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator ć
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
e
l Nakon odabira programa, automatski se
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon č ega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
l Uređaj
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
74
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
9) ODGODA POČETKA PRANJA
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA
5
{
9
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ovaj indikator svjetli nakon odabira odgode
početka pranja.
10) Kg Check (funkcija aktivna samo kod
programa za pamuk i sintetiku)
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će se odgovarajući indikator.
6) DODATNO ISPIRANJE
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
{
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
6
Svjetlosni indikatori prikazuju dodatna
ispiranja odabrana odgovarajućom tipkom.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
7) DODATNE OPCIJE
}
- podešava potrebnu količinu vode;
7
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom
(PRETPRANJE, HIGIJENSKI i NOĆNI
CIKLUS).
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
8
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
l Ostale
informacije o Wi-Fi sustavu
potražite u posebnom priručniku unutar
uređaja.
75
HR
10
Tabelarni pregled programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
Perfect 20°
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higijenski 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Brzi 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Brzi 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERDŽENT
2
1
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
Ručno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Vuna
1
2
2
2
40°
40°
Osjetljivo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Pamuk
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Bijelo
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Miješano
76
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Molimo proučite sljedeće bilješke:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
1)
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
77
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
odabirom tipke za STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA.
HR
( )
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Mix Power System +
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
"Mix Power System +" tehnologija također
osigurava, tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje
ostataka deterdženta zahvaljujući mlazu vode
po visokim tlakom.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija omogućava pranje pamučnih,
sintetičkih i miješanih tkanina na samo 20°C
uz učinak pranja na 40°C.
Potrošnja na ovom programu je oko 50%
klasičnog programa za pamuk na 40°C.
Preporuča se količina rublja od 2/3
maksimalnog kapaciteta perilice.
Ovaj program nudi i "Mix & Wash" funkciju
koja omogućuje pranje rublja različitih
tkanina i boja zajedno.
UPOZORENJE:
Novo obojano rublje prvi puta treba
prati odvojeno.
Higijenski 60°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, posebno je razvijen za uklanjanje
tvrdokornih mrlja već na 60°C zahvaljujući
"Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi 30 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Brzi 14 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Nikada ne miješajte rublje nepostojanih
boja.
Intenzivni 40°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, postiže izvrsne rezultate pranja na
40°C istovremeno osiguravajući očuvanje
tkanina i boja.
78
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program nudi nježan ciklus pranja za
odjeću deklariranu "isključivo za ručno
pranje", svilene tkanine i odjevne predmete
deklarirane za pranje na programu za svilu.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
HR
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
79
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
80
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
81
HR
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
Köszönjük, hogy Candy mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
Környezetvédelem
A készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladék-elhelyezéséről
szóló 2002/96/EK európai irányelvnek
(WEEE).
A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével
Ön elősegíti a környezetre és az emberi
egészségre
kifejtett
esetleges
negatív
következmények megelőzését, amelyeket a
termék nem megfelelő hulladékkezelése
idézhet elő. A terméken lévő szimbólum azt
jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként
nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt,
elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell
leadni. Az elhelyezést a hulladékkezelésre
vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal
összhangban kell elvégezni. A termék
kezelésével,
visszanyerésével
és
újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő
szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
Termékét
a
www.registercandy.com
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő
szolgáltatásokhoz.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a
mosógépet. Javasoljuk, hogy őrizze meg a
kézikönyvet az esetleges későbbi tulajdonosok
számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e
(csak
bizonyos
típusok
esetében). Javasoljuk, hogy ő rizze meg
ezeket az alkatrészeket.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Minden
terméket
egy
egyedi,
16
karakterből álló kód azonosít, amelyet
sorozatszámnak
nevezünk.
Ez
a
sorozatszám a készülékre ragasztott
címkére van nyomtatva (az ablakrésznél),
vagy a termékben található borítékban
van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
82
l A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek,
irodák
és
más
munkakörnyezetek
személyzeti
konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérő
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások
esetében
sem
megengedett. Ha a készüléket nem a
fentiek szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A
törvények által megengedett mértékben
a gyártó nem fogadja el a készülék
sérülését vagy más jellegű olyan
károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérő használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket
csak
akkor
használhatják 8 éven felüli gyerekek,
csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi
képességű,
illetve
tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos
használatáról,
és
megértették a készülék használatában
83
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó felügyelet hiányában a 3
évesnél kisebb gyerekeket távol
kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a
veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt kicserélnie.
l Csak a készülékkel együtt szállított
tömlőkészletet használja a vízellátás
csatlakoztatásához (ne használjon
régi tömlőkészletet).
l A víznyomásnak 0,05 MPa és 0,8
MPa között kell lennie.
l Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A kikapcsolt helyzet (KI) úgy érhető
el, hogy a programválasztó gombon
lévő jelet függőleges helyzetbe
állítjuk. A gomb bármilyen más
helyzete bekapcsolja a mosógépet.
l A telepítés után a készüléket úgy kell
beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A maximális száraz ruhaadag az
alkalmazott típustól függ (lásd a
kapcsolólapot).
l A termék-adatlap a gyártó weboldalán
tekinthető meg.
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l Hiba és/vagy hibás működés esetén
Biztonsági utasítások
l A
mosógép tisztítása vagy
karbantartása előtt húzza ki a
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot.
l Gondoskodjon
az elektromos
rendszer földeléséről. Ha a
rendszer nincs földelve, akkor
szakembertől kérjen segítséget.
l Ne
használjon
elosztókat
vagy
kábeleket.
kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a
vízcsapot, és ne fogjon hozzá a
készülék szakszerűtlen javításához.
Vegye fel azonnal a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal, és kizárólag eredeti
tartalék alkatrészeket használjon.
A fenti utasítások betartásának
elmulasztása
veszélyeztetheti
a
készülék biztonságát.
átalakítókat,
hosszabbító
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az ablak kinyitása előtt, ügyeljen
arra, hogy ne legyen víz a dobban
l A csatlakozódugó kihúzásához ne
húzza meg a hálózati kábelt vagy a
készüléket.
l Ne tegye ki a készüléket eső,
közvetlen napsugárzás vagy más
időjárási körülmények hatásának.
l A készülék mozgatásakor ne emelje
meg a mosógépet a gomboknál vagy
a mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás közben soha ne fektesse a
készülék ablakát a szállítókocsira.
Javasoljuk, hogy a mosógépet két
személy emelje meg.
84
A készülék a:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
európai irányelveknek és azok
későbbi módosításainak felel
meg.
2. TELEPÍTÉS
l Vágja el a csőrögzítő szalagokat,
1
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
A
B
A
B
l Csavarozza ki a hátoldalon lévő 2
vagy 4 csavart (A), és távolítsa el
a 2 vagy 4 alátétet (B) az 1.
ábrán látható módon.
B
B
A
A
l Takarja le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban
található
felhasználásával.
dugók
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
HU
l Beépített
2
A
1
l Bizonyos típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja
le
a
furatokat
a
borítékban található dugókkal.
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
C
l Helyezze a polionda lemezt alulra
3
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
2
85
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, és
kizárólag a mosógéppel együtt szállított
elvezető csövet használja (3 ábra).
NE NYISSA KI A VÍZCSAPOT.
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
86
min 4 cm
max 100 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
l “2” rekesz: a mosószer számára.
2
10
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
87
HU
1
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
88
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
a szíjjal.
Szűrőtisztítás
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
89
HU
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
L
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
M
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
B
C
START/SZÜNET gombot.
D
E
F
G
H
Ha a mosógép működése közben áramszünet
következik be, a készülék memóriája megőrzi
a beállításokat, és az áramszünet után a
mosógép annál a ciklusnál folytatja a mosást,
amelyiknél abbahagyta.
A Programválasztó
helyzettel
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
B START/SZÜNET gomb
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
I
gomb
KI
C CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
D HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
Várja meg, amíg kialszik az ablakzárat
jelző lámpa: ez a program vége után
körülbelül 2 perccel következik be.
E KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
F SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
G EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
H OPCIÓK gomb
I
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
L Digitális kijelző
Műszaki adatok
M AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
Víznyomás:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Centrifugálás:
lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség:
lásd a géptörzslapot.
90
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozódugó behelyezésekor
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első
másodpercekben
a
rendszerek
beállítását végzi a gép: a kijelző
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet.
START/SZÜNET gomb
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
Az ajtó kinyitása
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
beindításához.
A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali kinyitását.
A mosási ciklus befejezése és az
„Ajtóbiztonság” jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná
az ajtót.
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Programválasztó gomb KI
helyzettel
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtózárat.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
l A
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
a
l Válasszon egy másik programot.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
l Állítsa vissza a programválasztó gombot
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
a KI helyzetbe.
91
HU
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Az opciógombokat a START/SZÜNET
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző lámpa
először villog, majd pedig kialszik
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhető.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
Az anyagok kímélése érdekében a
programválasztás közben az automatikusan
megengedhető
érték
fölé
nem
növelhető a fordulatszám.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott
ruhaadag
egyenetlenül
oszlik el.
Ezáltal csökken a gép által keltett zaj
és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
- Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával
(a
kijelzőn
lévő
lámpa
villogni
kezd). Megkezdődik a visszaszámlálás,
amelynek befejeződésekor a program
automatikusan elindul.
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
mosási ciklusok hőmérsékletét.
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
érték
alábbi
l A késleltetett indítás a programválasztó
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
az
fölé
92
l Ezzel a gombbal a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a
ruhák, (csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
- ÉJSZAKAI CIKLUS
l Ez az opció 400 fordulat/perc értékre
csökkenti a közbenső centrifugálást, és
ahol lehet, növeli a vízszintet az öblítés
közben; az utolsó öblítés után vízbe
merülve tartja a ruhát a szövetszálak
egyenletes eloszlatása céljából.
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
l Annál a fázisnál, amelynél a program a
dobban tartja a vizet, a megfelelő
jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a gép
üzemszüneti állapotban van.
l Ezzel a gombbal öblítések hajthatók
végre a mosási ciklus végén. Az extra
öblítések maximális száma a kiválasztott
programhoz kapcsolódik.
l Törölje az opciót a ciklus szárítással
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és
l Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
nagyon piszkos ruhadarabok esetében is
használni, amelyekhez nagy mennyiségű
mosószer használata szükséges, vagy
törülközőanyag mosásához, amelynek
szövetszálai hajlamosak a mosószer
megkötésére.
a közbenső fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció nagyon alkalmas
az éjszakai mosáshoz.
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
OPCIÓK gomb
Ez a funkció a lehető legkisebb mértékűre
csökkenti a gyűrődést.
A „vegyes”, a „finom” és a „gyapjú”
programoknál egyaránt használható, kihagyja a
közbenső centrifugálásokat. A „vegyes” program
esetében ez az opció csökkenti az utolsó
centrifugálás időtartamát, a „finom” és a „gyapjú”
program esetében pedig a gép nem üríti le a
vizet és nem centrifugál, amíg nem kapcsoljuk
ki a gombot.
Háromféle opció közül lehet választani:
- ELŐMOSÁS
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi
lehetővé, és különösen az erősen
szennyezett ruhák esetében hasznos
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A
mosószeres
dobozon
ajánlott
mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk
felhasználni.
Az utolsó fázisban a lámpák villogása
azt jelzi, hogy a gép szünetet tart. A
gomb kikapcsolásával befejeződik a
mosási ciklus.
- HIGIÉNIA
l Ezzel az opcióval higiénikussá tehetők a
ruhadarabok, a mosóprogram hőmérséklete
eléri a 60°C-ot.
93
HU
(amely a megfelelő gombbal csökkenthető
vagy törölhető) és ürítési fázissal történő
befejezése céljából.
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
Digitális kijelző
2
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
2
3
4
5
6
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
7
3) MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET
1
3
8
9 10
A
kiválasztott
program
mosási
hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő
gombbal (ahol lehet) módosítható.
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
4) CIKLUSIDŐTARTAM
1
4
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l A program kiválasztásakor a kijelző
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
l A program beindulása után a gép
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza meg
az ajtó azonnali kinyitását. A mosási
ciklus befejezése és az „Ajtóbiztonság”
jelzőlámpa kialvása után várjon 2 percet,
mielőtt kinyitná az ajtót. A ciklus végén
fordítsa a programválasztó gombot a KI
helyzetbe.
94
5
{
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
10) Kg Check (ez a funkció csak a pamut
és a szintetikus programok esetében
aktív)
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
6) EXTRA ÖBLÍTÉSEK
10
l A ciklus első perceiben a "Kg Check"
{
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.
6
A jelzőlámpák a megfelelő gombbal
kiválasztott extra öblítéseket mutatják.
7) OPCIÓK
l A
7
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely
kiválasztható
a
megfelelő
gombbal
(ELŐMOSÁS, HIGIÉNIA és ÉJSZAKAI
CIKLUS).
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
8
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik
a Wi-Fi rendszer.
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
l A Wi-Fi rendszerrel kapcsolatos további
információk a gépben lévő speciális
kézikönyvben találhatók.
9) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
9
A késleltetett indítás beállításakor ez a
lámpa villog.
95
HU
}
"Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
Programtáblázat
2
HŐMÉRSÉKLET
°C
kg *
(max.)
PROGRAM
Ajánlott
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzív 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higiénikus 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Gyors, 30 perces
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Gyors, 14 perces
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
MOSÓSZER
2
1
Öblítés
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
Kézi/Selyem
1
2
2
2
30°
30°
Gyapjú
1
2
2
2
40°
40°
Finom
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Pamut
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Fehér
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Vegyes
96
Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A mosószer túladagolása túlzott habképződést
eredményezhet.
Ha a készülék túl sok hab jelenlétét
érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a program
időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
az
a
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű
rekeszébe van behelyezve, és
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
** SZABVÁNYOS
PAMUTMOSÓ
PROGRAMOK AZ 1015/2010/EU ÉS
AZ 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELŐEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
Ezek a programok az átlagosan
szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása
terén a leghatékonyabb programoknak
tekinthetők a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon
lévő, hőmérsékletet és mosást jelző
címkéknek megfelelően fejlesztettük ki;
a tényleges vízhőmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hőmérsékleti
értékétől.
1)
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
gombbal aktiválható.
97
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
HU
( )
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Mix Power System +
A mosógép a mosószer és a víz innovatív
előkeverő rendszerével rendelkezik. Egy
nagynyomású
vízsugár
közvetlenül
permetezi a keveréket a ruhára.
A mosási ciklus első fázisában a
nagynyomású
permet
segíti
elő
a
mosóoldat behatolását a szálakba, így a
legjobb
mosási
teljesítmény
elérése
érdekében
alaposan
eltávolítja
a
szennyeződéseket.
A rendszer a "Mix Power System +"
technológiát az öblítés során is biztosítja,
így a nagynyomású vízsugár hatására
teljes
mértékben
távoznak
a
mosószermaradványok.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Az innovatív "Mix Power System +"
technológia lehetővé teszi a pamutból, a
szintetikus anyagokból és a kevert
anyagokból készült textíliák 20°C-on történő
mosását, amelynek hatása a 40°C
hőmérsékleten végzett mosáséval azonos.
A
program
energiafogyasztása
a
hagyományos 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül 50%-a.
A gép teljes befogadóképességének 2/3
részéig javasoljuk a ruhaadag betöltését.
Ez a program a "Mix & Wash"
mosórendszerhez
kapcsolódik,
amely
különböző textíliák és színek együttes
mosását teszi lehetővé.
FIGYELMEZTETÉS:
Az új színes ruhákat elkülönítve kell
mosni az első mosás alkalmával.
Intenzív 40°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kitűnő eredmények érhetők el
vele 40°C-on, és különböző textíliák és
színek kezelését teszi lehetővé.
Higiénikus 60°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kifejezetten a rászáradt foltok
eltávolítására fejlesztettük ki már 60°C-on,
ami
a
"Mix
Power
System
+"
technológiának köszönhető.
Perfect Rapid 59 Min
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors, 30 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program elsősorban az
enyhén szennyezett pamut- és kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Gyors, 14 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program az enyhén
szennyezett
pamutés
kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
A NEM SZÍNTARTÓ ANYAGOKAT
soha nem szabad összekeverni.
98
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
Kézi/Selyem
Ezzel a programmal azon ruhadarabok
finom mosása végezhető el, amelyek
címkéjük szerint "Csak kézzel moshatók" és
selyemből
készültek,
vagy
"Mosás
selyemként" címkével vannak ellátva.
Gyapjú
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
Pamut 40°C – 60°C
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Fehér
Tökéletes mosást biztosít. A maximális
fordulatszámú utolsó centrifugázás még
hatékonyabb mosást eredményez.
HU
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
99
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy a mosógép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid
útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma
megoldásához.
Probléma
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem
működik/nem indul
be
Ellenőrizze, hogy be van-e dugaszolva a hálózati csatlakozódugó.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
megfelelően indította-e be a gépet.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és működik-e a fali
csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy
lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ablak: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ellenőrizze, hogy az időkapcsoló megfelelően van-e beállítva.
A mosógép nem
telik meg vízzel
A mosógép nem
ereszti le a vizet
Víz
szivárog
a
padlóra a mosógép
körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés
következik be
centrifugálás közben
Ha egy speciális
HIBAJELZÉS jelenik
meg vagy villog
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze, hogy nem csavarodott-e meg a tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a szűrőben.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből: várjon néhány percet.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy
nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
A túl nagy mennyiségű mosószer akadályozhatja a centrifugálást: a
következő mosásnál csökkentse a mennyiséget.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be a lábakat.
Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szállítókereteket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaadag egyenletesen oszlik-e szét a
mosógépben.
Ha a 0, 1, 5, 7 vagy 8 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor vegye
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Ha a 2 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem tölti be a
vizet. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ha a 3 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem üríti ki
megfelelően a vizet. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
eltömődve vagy megcsavarodva.
Ha a 4 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép túlságosan tele
van. Zárja el a vízcsapot és vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal.
Ha a 9 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor kapcsolja ki a
mosógépet, várjon 10-15 másodpercet, és indítsa újra a programot.
100
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és meg
kell őrizni, hogy szükség esetén
bemutathassa a Candy hivatalos
Szervizközpontjának.
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Candy Ügyfélszolgálatával.
Regisztrálhat a Candy szervizprogramjába
is, hogy a garanciaidő lejárta után is
díjmentes otthoni szervizben részesülhessen.
Figyelmeztetés: a hívás nem ingyenes.
A
költségekről
telefonszolgáltatójának
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.
A Candy azt javasolja, hogy mindig eredeti
tartalék alkatrészeket használjon, amelyek
az Ügyfélszolgálaton szerezhetők be.
101
HU
Regisztrálja termékét!
Ne vesztegesse az időt. Regisztrálja most
mosógépét, és fedezze fel az azzal járó
előnyöket. Tudjon meg többet a
www.registercandy.com oldalon, vagy
hívja a mellékelt anyagon található
telefonszámot.
fkhldsk
fkhldsk
14.07 - 43006988 -
- GVT/GSF MPS (5÷8) -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising