Candy | GO 127DF/L1-S | Candy GO 127DF/L1-S Manual de usuario

Candy GO 127DF/L1-S Manual de usuario
PT
EL
PL
HU
ES
EN
Instruções de Utilização
Instrukcja obsäugi
Használati utasítás
Instrucciones para el uso
GO DF
PT
PL
PARABÉNS!
GRATULACJE
Ao adquirir este electrodoméstico
Candy, demonstrou não estar disposta a
contentar-se com qualquer coisa: você
quer o melhor!
Candy, : .
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Candy ! ", " " # " . $
, % # ".
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
A Candy alegra-se de lhe poder
oferecer esta nova máquina de lavar
roupa, resultado de anos de
investigação e de experiência de
mercado, em contacto directo com os
nossos clientes. Ao escolher esta
máquina, está a escolher a qualidade, a
durabilidade e as características
excepcionais que ela tem para
oferecer.
Mas a Candy orgulha-se ainda da vasta
gama de electrodomésticos que
coloca à disposição dos seus clientes:
máquinas de lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de lavar e de
secar, fogões, micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos e
congeladores.
Peça ao seu agente da especialidade
que lhe dê o catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas em contexto doméstico ou
semelhnate, tais como:
- Áreas de cozinha de lojas, escritórios e
outros ambientes de trabalho, que
sejam reservadas aos funcionários;
- Casas de férias, de praia ou de
campo;
- Por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial;
- Em quartos e alojamento do género
de “cama e pequeno almoço”.
A utilização deste aparelho em
ambientes diferentes do ambiente
familiar e doméstico, como o uso
comercial por especialistas, está
absolutamente excluída e não se
integra nas recomendações dadas
anteriormente.
Se o aparelho for utilizado de maneira
não conforme às recomendações, livro
de instruções ou for utilizado para outros
fins que não os indicados, isso pode
reduzir a vida útil do aparelho e pode
anular a garantia do fabricante.
Qualquer avaria ou dano provocado ao
aparelho resultante de qualquer uso
que não seja o próprio e o
recomendado, ou resultante de
utilização que não seja do âmbito
doméstico, não serão aceites pelo
fabricante, mesmo estando o
electrodoméstico dentro da garantia
máxima prevista por lei.
2
EL
Candy # : ", ", − " ,
! , # ",
# , % % .
& " " " Candy.
' ! (
( ":
− ) ( , # ,
( .
− ' .
− ' ( (.
−* "
! .
# " " " " "
( .
' # , " !" ( .
+ ! # ! % ( () "! "
#" .
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
HU
ES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ENHORABUENA
Ennek a Candy háztartási készüléknek
a megvásárlásával Ön megmutatta,
hogy nem fogadja el a
kompromisszumokat: csakis a
legjobbat akarja.
Con la compra de este
electrodoméstico Candy; usted ha
demostrado no conformarse con
cualquier cosa: usted quiero lo
mejor.
A Candy örömmel mutatja be Önnek új
mosógépét, amely több éves kutatás
és a vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség, tartósság és
kiváló teljesítmény mellett döntött.
Candy se complace en ofrecerle
esta nueva lavadora, fruto de años
de investigación y de experiencia
en el marcado y del contacto
directo con los Consumidores. Usted
ha escogido la calidad, la duración
y las enormes prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
A Candy sokféle más háztartási gépet
is kínál: mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒ- és
fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes katalógusát
kérje helyi kiskereskedŒjétŒl.
A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történŒ
használatra terveztük, például:
- üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- lakóépületekben;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel” típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettŒl vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérŒ
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történŒ
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások esetében sem
megengedett.
Candy le ofreces además, una
amplia gama de
electrodomésticos: lavadoras,
lavavajillas, lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos y
encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Solicite a su vendedor el catálogo
completo de la gama de productos
Candy.
Este aparato se ha creado para ser
utilizado en tareas domésticas y
aplicaciones similares como:
- Las áreas de venta de cocinas por
parte de personal de las tiendas,
oficinas y otros ambientes de
trabajo;
- Granjas;
- Por los clientes en los hoteles,
moteles y otros establecimientos de
tipo residencial;
- Casas de alojamiento.
Un uso diferente de este aparato al
del hogar o el uso comercial por
experto o usuarios especializados,
se excluyen de las aplicaciones
anteriores.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Ha a készüléket nem a fentiek szerint
használják, akkor az csökkentheti a
készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja el a
készülék sérülését vagy más jellegı
olyan károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérŒ használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
Si el aparato se usa de una manera
incoherente con lo especificado,
puede reducir la vida del aparato y
puede anular la garantía del
fabricante.
Cualquier daño al aparato u otro
daño o pérdida que se produzca
por su uso y que no sea el
correspondiente al doméstico o uso
en casa (aun cuando se encuentre
en un ambiente doméstico) no se
admitirá por el fabricante más allá
de los términos especificados por la
legislación vigente.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez
a füzetet, mert fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények eléréséhez
a mosógép használata során.
Le rogamos lea atentamente la
información contenida en este
manual ya que proporciona
importantes instrucciones sobre
seguridad en su instalación, uso,
mantenimiento y algunos consejos
prácticos para que ested saque el
mejor provecho de su lavadora.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en contacto con
Candy o con sus centros de
Asistencia mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G (si lo
tiene). Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém não só
informações importantes sobre a
instalação, a utilização e a manutenção
seguras da sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como tirar o
melhor proveito da sua máquina.
# , ( #
#
, .
Preserve este livro cuidadosamente,
mantendo-o à mão para futuras
consultas.
0 # , (
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Quando contactar o seu agente Candy
ou os Serviços de Assistência Técnica
refira sempre o modelo e o número da
sua máquina, bem como o número G
(se aplicável). Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas da sua
máquina.
K # " Candy 1 * 1 #
, ' ' G # # # .
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
A Candy szerviz felkeresésekor mindig
adja meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
EL
PT
INDICE
2 Introdução
) "
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
3 ( Garantia
)
Instruções de segurança
# CAPÍTULO
KO
ROZDZIA Ä
FEJEZET
CAPÍTULO
PL
HU
ES
SPIS TREÉCI
TARTALOMJEGYZÉK
ÍNDICE CAPÍTULO
Wstëp
Bevezetés
Introduccíon
1
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Általános szállítási tájékoztató
Notas generales a la
entrega
2
Gwarancja
Garancia
Garantía
3
Érodki bezpieczeñstwa
Biztonsági intézkedések
Normas de seguridad
Dados técnicos
* 4
Dane techniczne
Mıszaki adatok
Datos técnicos
Instalação
) 5
Instalacja pralki
A készülék elhelyezése és
telepítése
Puesta en funcionamiento
instalación
Descrição dos comandos
2 # "
6
Opis panelu sterujåcego
A készülék kezelése
Descripción de los mandos
Tabela de programas de
lavagem
2 "
7
Tabela programów
Programtáblázat
Tabla de programas
Selecção dos programas
) 8
Wybór programu
Programválasztás
Seleción
Colocação do detergente
9
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Cubeta del detergente
Separação das peças de
roupa
* 10
Produkt
A termék
El producto
Lavagem
2 11
Mosás
Lavado
Limpeza e manutenção da
máquina
K 12
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Tisztítás és karbantartás
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Eliminação de avarias
' # "
13
Lokalizacja usterek
Hibakeresés
Causas de averías
Pranie
4
5
PT
PL
EL
1. FEJEZET
CAPÍTULO 1
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
K ,
:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) KARTA
GWARANCYJNA
K 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
D) TAMPÖES
%) K3244
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
A
B
K F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
4
- 5.
+ ,
.
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
F
E
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) ZÁRÓSAPKA
D) TAPONES
D) ZATYCZKA
C
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
ES
ROZDZIAÄ 1
CAPÍTULO 1
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
HU
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
7
PT
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.
8
EL
K 2
PL
HU
ES
ROZDZIAÄ 2
2. FEJEZET
)
GWARANCJA
GARANCIA
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
" Service, " , .
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
El aparato está garantizado en las condiciones y términos
indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
CAPÍTULO 2
Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
identificativos del producto y el precio de compra. .
El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
recambios que son totalmente gratuitos..
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
Además, le recordamos que en el propio certificado de
garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
documentos necesarios para prolongar la garantía del
aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
solamente pagará el desplazamiento.
Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
número: 902 404 144.
.
ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
dirigirme?
Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
recomendamos
encarecidamente
realizar
las
comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
Si el problema per siste, marcando el "Número único"
902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
Para más información, consulte el sitio web www.candy.es
¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO?
Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
(16 caracteres que comienzan con el número 3) que
encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
costes.
9
PT
CAPÍTULO 3
K 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
ROZDZIAÄ 3
# :
K K K
● 4
!.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● K ● Feche a torneira de
alimentação de água.
● + Candy
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
10
PL
EL
.
" . 4 " "
" ( ! .
) CE
, #( )"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
!
.
●
.
●
● D ! " ! , # "
(.
: K K K 90C
● 2 " .
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
HU
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
ES
CAPÍTULO 3
NORMAS DE
SEGURIDAD
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Zárja el a vízcsapot!
● Cierre el grifo del agua.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
11
PL
HU
! .
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● '
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
PT
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado por
crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes no
que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua
segurança.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a assegurar
que não brinquem com o
aparelho.
● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● Durante o transporte nunca
EL
●
! ( " () " # ,
% (, % " # .
( !.
●
# # ( , .).
●
● " # (
.
● " # F
#.
deite a máquina sobre o lado
da porta.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Candy, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
12
!
" "
, " # " .
● (
(" # ).
● " /
, % . (
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
ES
● No use adaptadores o
enchufes múltiples.
● Este aparato no esta
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● No tire del cable de
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● No deje el aparato a la
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● En caso de traslado no la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
● Durante su transporte no
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Levántela ayudado por
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
13
CAPÍTULO 4
K 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
PL
EL
PT
52 cm
HU
4. FEJEZET
ES
CAPÍTULO 4
85
cm
54 cm
60 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
DANE TECHNICZNE
MÙSZAKI ADATOK
DATOS TÉCNICOS
7
8
9
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
POTENCIA
ABSORBIDA
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
BIZTOSÍTÉK
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
CENTRIFUGÁLÁS
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
min. 0,05
max. 0,8
CIÉNIENIE WODY W SIECI
VÍZNYOMÁS
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
220-240
NAPIËCIE ZASILANIA
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TENSION
DADOS TÉCNICOS
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
)3D* 266**'
*)3HIH J61LIH
POTÊNCIA ABSORVIDA
2'J6L J)1 '*6
W
1500
FUSÍVEL
)H*' J)1 '*6
A
10
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
*'L1**' *DMD '*6
( # / )
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
2D) H)J61
MPa
TENSÃO
*' J)1 '*6
V
kg
60 cm
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
!! ! ! "
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
VER TARJETA DE DATOS
15
PT
CAPÍTULO 5
K 5
INSTALAÇÃO
!7 Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
4 5 5 .
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
16
PL
EL
5. FEJEZET
CAPÍTULO 5
INSTALACJA
PRALKI
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
9 4 (A)
5 (B).
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
ES
ROZDZIAÄ 5
K8 5 .
K 98 4 9
7 .
HU
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
17
PT
PL
EL
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.
1o o 59o "
" o
, 5 .
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.
+ 9
9 .
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
H .
9 set
.
T set . ..
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
#$:
' '( )
* +
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
1 .
K , ’ .
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
HU
ES
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EL
PT
HU
PL
ES
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
L 4
" #:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Nivele la máquina con los 4
pies.
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
) % # ( (
" % .
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
") 2 # ,
%( "
#.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
#) , o #, " # " .
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI” Verificar que el mando de los
helyzetben legyen, és az ajtó
porgramas esté en posición
legyen becsukva.
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
A
B
C
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada
4 ( " OFF .
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
4
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
:
" ( #,
( #"
" " :
AZUL
- NEUTRO (N)
− (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
CASTANHO
- FASE (L)
K
− BRÑZOWY
- FAZA (L)
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
20
K
!.
Dugja be a csatlakozódugót.
Enchúfela.
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
− − $%
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
(L)
(
M ,
"Q Q ( !.
)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
A telepítés után a készüléket úgy
Po zainstalowaniu, urzådzenie kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
naleãy ustawiç w pozycji
legyen.
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
)
AZUL
- NEUTRO (N)
MARRÓN
- FASE (L)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
21
CAPÍTULO 6
PL
EL
PT
K 6
C H G ME
HU
ES
ROZDZIAÄ 6
6. FEJEZET
CAPÍTULO 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
KEZELÃSZERVEK
CUADRO DE MANDOS
N
P
B
F MD
A
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Manipulo para abrir a porta
" &' *+'
A
B
Otwarte drzwiczki
Ajtófogantyú
Manilla apertura puerta
Kontrolka blokada drzwiczek
Ajtózár jelzŒlámpa
Piloto seguridad puerta
Przycisk start
Start/Szünet Gomb
Tecla “Start/Pausa”
Przycisk Aquaplus
Aquaplus gomb
Tecla “No Alergia”
Indicador de fecho de porta
, -./1&' *'
Botão início (START)
K,1* &&'
Tecla Aquaplus
- Aquaplus
C
D
Tecla de lavagem a frio
- *-,1' 1 5 +
E
Przycisk Prania “Na Zimno”
Hideg mosás gomb
Tecla “lavado en frío”
Botão de início de
funcionamento retardado
- 7,&&'
F
Przycisk “Opóêniony start”
Késleltetett indítás gomb
Tecla “Inicio Diferido”
Tecla velocidade de
centrifugação
- *-#' 8/
,;1
G
Przycisk wybór wirowania
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Tecla “Regulación
Centrifugado”
Visor “Digital”
<&8 7+&
H
WyÊwietlacz “digit”
Digitális kijelzŒ
Display Digital
Luzes das teclas
.=' -,' *-/
M
Lampka kontrolna
przycisków
Nyomógombok jelzŒlámpái
Pilotos de las teclas
Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
*-#=' *#11/ 1
7=& OFF.
N
Pokr´t∏o programów z OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Mando selector de
programas con posición de
“OFF”
P
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Cubeta del detergente
Gaveta para detergente
22
, *,*5
23
PT
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
2 # "
MANIPULO PARA ABRIR A
PORTA
" &' *+'
Pressione o botão no
manípulo para abrir a porta
2 .
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA DA PORTA
NO FIM DO CICLO DE
LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR 2
MINUTOS PARA PODER
ABRIR A PORTA.
24
EL
A
2 min.
K%
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de
“INÍCIO” é pressionado com
a porta da máquina
fechada, o indicador
luminoso piscará
momentâneamente e
depois ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a
piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para
a posição “OFF”.
" " 2 " 6H ( ).
+ (START) , .
& *+ . -
& . -, 7
, "".
$ # " .
2 2 , "
"
" 2 " .
,
, − " OFF.
HU
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
OTWARTE DRZWICZKI
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
MANILLA APERTURA PUERTA
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO.
AL FINAL DE LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
: −
K ?
% K
< .
< 2
? .
INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
PL
B
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
ES
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
25
PT
BOTÃO INÍCIO (START)
Pressione para começar o
ciclo seleccionado.
NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.
Alterar a programação após
o início do programa
(PAUSA)
Prima o botão
“START/PAUSE”
(arranque/pausa),
mantendo-o premido
durante cerca de 2
segundos; o piscar dos
indicadores luminosos dos
botões de selecção de
opções e do indicador do
tempo remanescente
indica que a máquina foi
colocada no modo de
pausa; efectue os ajustes
que forem necessários e, em
seguida, volte a premir o
botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para que
os indicadores luminosos
deixem de piscar.
Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.
CANCELANDO O
PROGRAMA
Para cancelar o programa
tem de rodar o botão de
selecção de programas
para a posição “OFF”
(desligada).
Isto feito, seleccione então
um programa diferente.
Volte a rodar o botão de
selecção de programas
para a posição “OFF”
(desligada).
26
PL
EL
K KK
(START)
2 .
&1/&: 85
* ,1*
&&' (START), &
,, 1* 1
.,+-* # B.
--D' ' *-#='
85 = #*&7 *+#11 (PAUSE)
2 "START/PAUSE" 2 − ( −
" "START/PAUSE" .
3 , (START) .
) # , 2 ( " .
+ ( , (START). .
K %
$ 3 (
, OFF.
) # .
) " OFF.
C
HU
ES
PRZYCISK START
START/SZÜNET GOMB
TECLA START/PAUSA
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE
LA LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
MODIFICAR LA
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del
programa pueden ser
modificados sólo las opciones y
parámetros mediante las teclas
función. Mantener pulsada la
tecla “INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de
parpadear.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad
libere el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición
OFF.
27
A opção do botão deverá
ser seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
*=' -,#'−
*-#=' (*G' *-) *=* *-#5−#*&75
* *&1 , *-,
=B&' (START).
TECLA “AQUAPLUS”
K
Pressionando esta tecla
poderá activar um novo
ciclo de lavagem especial
nos programas de Cores e
Tecidos Mistos, graças ao
novo Sistema Sensor. Esta
opção cuida
delicadamente das fibras
das roupas e da delicada
pele daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa
maior quantidade de água
e isso, em conjunto com a
nova combinação de
acção de ciclos de rotação
do tambor, dar-lhe-à roupa
que foi lavada e enxaguada
na perfeição. A quantidade
de água na lavagem foi
aumentada de forma a que
o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de
água também foi
aumentada no ciclo de
enxaguamento permitindo
que todas as partículas de
detergente sejam removidas
das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma
pequena quantidade de
detergente pode causar
alergias ou irritações na
pele.
Esta função também é
recomendada para a
lavagem de roupa de
criança ou tecidos
delicados em geral, ou para
quando lava tecidos turcos,
uma vez que as fibras
tendem a absorver uma
elevada quantidade de
detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é
sempre activada nos
programas de Tecidos
Delicados e Lãs/lavagem à
mão.
28
PL
EL
PT
"AQUAPLUS"
2 ( " (Mix and Wash)
Sensor System. ' # ! # .
* # # . ( ", . "
" " " # ".
' ( " .
"
(, # # " " # "
#
.
3 # " " " " "
" # ".
D
HU
ES
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
PRZYCISK “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” GOMB
TECLA “NO ALERGIA”
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y especial
ciclo de lavado aplicable en
los programas para tejidos
mixtos y resistentes que tiene
además de especial cuidado
de las fibras de los tejidos, una
especial atención de la piel
de las personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y la
nueva acción combinada de
ciclos de rotación del cesto
con cargas y descargas de
agua, permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se
aumenta el agua también en
el momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede causar
irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana/Lavado a
mano.
29
PT
EL
TECLA DE LAVAGEM A FRIO
#, ,- /! / 0
2
Com esta função podem-se
executar todos os ciclos de
lavagem sem acquecimento da
água, ficando inalteradas todas
as outras caracteristicas da
lavagem, (nível de água, tempos
e ritmos de lavagem etc.).
Os programas de lavagem a frio
são indicados para a lavagem de
todas as peças de roupa cujas
cores não sejam resistentes á
temperaturas elevadas e para a
lavagem de cortinas, fibras
sintéticas particularmente
delicadas, pequenos tapetes ou
tecidos pouco sujos.
0 ,
9 9
9 , ( 9,
v , , ...).
1 9 9 ,
7 5
, 7 ,
9
, 5
, 5
5
.
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
#K $
'&' KK'
Este botão permite-lhe programar
previamente o ciclo de lavagem e
retardar o seu arranque até um
máximo de 24 horas.
Se quiser retardar o arranque da
máquina, proceda da seguinte
forma: Regule o programa de
lavagem pretendido.
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida, volte
a premir o botão para regular um
retardamento de 1 hora (no visor
fica visível a indicação “h01”); de
cada vez que premir este botão
estará a retardar o arranque do
programa em mais uma hora, até
no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se, estando
esta indicação visível no visor (ou
seja, se tiver sido programado um
retardamento de 24 horas), voltar a
premir o botão, o retardamento é
reposto a zeros. Prima o botão
“START/PAUSE” (arranque/pausa)
para confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso no
visor começa a piscar). A
contagem decrescente inicia-se e,
quando chegar ao fim, o programa
seleccionado inicia-se
automaticamente.
Se quiser, pode cancelar o
retardamento do arranque, para o
que terá de executar as seguintes
operações: Prima o botão e
mantenha-o premido durante 5
segundos, até no visor ver as
definições relativas ao programa
seleccionado. Nesta altura pode
premir o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
desencadear o arranque imediato
do programa previamente
regulado, ou, em alternativa, pode
cancelar o processo, rodando o
botão de selecção de programas
para a posição “OFF” (desligada) e,
se for esse o caso, seleccionando
um outro programa.
30
7
9
9 24 .
:
! 7
.
0 5 7
7 ( 5 h00 ) 7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1
5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 , 5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7
OFF 5
7
.
PL
HU
ES
E
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
“HIDEG MOSÁS” GOMB
LAVADO EN FRIO
Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.
Escogiendo esta funcion se
consigue efectuar todos los
ciclos de lavado sin calentar
el agua restando no obstante
invariables todas las demas
caracteristicas (nivel de
agua, tiempo, ritmo de
lavado, etc.).
Los programas de lavado en
frio estan especialmente
indicados para lavar las
prendas de colores poco
solidos o delicados y tambien
para el lavado de visillos,
cubre camas, fibras sinteticas
muy delicadas, tapetes o
tejidos poco sucios.
F
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
TECLA “INICIO RETARDADO”
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor 1
órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Esta tecla permite programar
el inicio del ciclo de lavado
con un retraso máximo de
24h. Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado. Pulsar el interruptor
una primera vez para
activarlo (en el display se
visualizará la leyenda 00h) y
pulsar nuevamente para
programar un retraso de 1
hora (en el display se
visualizará la leyenda 01h).
Pulsándolo sucesivamente, el
retraso programado aumenta
a razón de 1 hora hasta un
máximo de 24h, mientras que
presionándolo nuevamente se
vuelve a poner a cero el inicio
retardado.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta que
se visualicen en el display los
parámetros del programa
elegido. En este punto es
posible iniciar con antelación
el programa elegido pulsando
la tecla “INICIO/PAUSA” o
cancelar la operación
llevando el selector a la
posición OFF y seleccionando
sucesivamente otro
programa.
31
PT
TECLA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
O ciclo de centrifugação é
muito importante para remover
a maior quantidade de água
possível da roupa, sem danificar
os tecidos. Poderá ajustar a
velocidade de centrifugação
de acordo com as suas
necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade de
centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação a
qualquer momento, mesmo
sem colocar a máquina em
pausa.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO
COM UM DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS
CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A
UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO
PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA
DE LAVAR.
32
EL
K $
%
< K % # # " #. % ( .
2 ( (
% (
"
.
3 % ! % $ *877 1 *7
8 / ,81/
' . 1* *-=B
1#-5& *+ & ,+1
*-#1=& *+ *-,
' 5& ,;1'.
) # % " " .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI
E?OI MENH ME EIIKO
HEKTPONIKO AI HTHPIO
OY AOTPEEI THN
EKTEE H TOY KYKOY
TI<IMATO AN TA POYXA
TO TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA
KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO KAI
TI ONH EI KAI
E?A AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH
Y KEYH .
G
PL
HU
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
ES
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su modelo
está dotado de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE
UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRIFUGADO EN CASO
DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA LAVADORA.
33
PT
HU
ES
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar constantemente
informado del funcionamento
del aparato:
1) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
1) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
1) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
PL
EL
H
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
VISOR “DIGITAL”
< K O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
6 (
" :
1) VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada no
visor a velocidade de
centrifugação máxima admitida
para esse programa. Cada
pressão no botão de selecção
da velocidade de
centrifugação reduz a
velocidade de centrifugação
em 100 rpm. A velocidade de
centrifugação mínima admitida
é de 400 rpm, sendo que, em
alternativa, também é possível
suprimir a centrifugação final,
para o que basta premir
repetidamente o botão de
selecção da velocidade de
centrifugação.
1) *'L1**' *J60IH
, #( #! . 2 ( "
#( ( 100 rpm #. 6
#( 400 rpm, (
# ( % )
( " #(.
2) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a
picar sempre que tiver sido
programado um arranque
retardado do programa.
2) Z1LHD' )*'LJ
6H6Z63 )H )H'J[
.
2) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
2) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
2) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
3) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE DO PROGRAMA
Este indicador luminoso iluminase depois de o botão”START”
(arranque) ter sido premido.
3) 32*"# !KK#*'+'+
0$&$441&+
START.
3) KONTROLKA
ROZPOCZ¢CIA PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
3) PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
3) LUZ INDICADORA DE INICIO
DE PROGRAMA
Se ilumina tras pulsar la tecla
INICIO.
4) DURAÇÃO DO CICLO
Sempre que um programa é
seleccionado é
automaticamente apresentada
no visor a duração do ciclo, que
pode variar em função das
opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar,
o utilizador é constantemente
mantido ao corrente do tempo
que falta até ao fim da
lavagem.
4) \D'JK)D' K1KZ61 2Z1
+ !
, #
#, . ' ( .
4) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
4) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca
programu dla za∏adunku
wzorcowego; podczas
prania urzàdzenie przelicza
ten czas w oparciu o
rzeczywistà wielkoÊç i rodzaj
za∏adunku.
A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a
ciklus közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
4) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
del ciclo, que podrá variar
según las opciones
seleccionadas.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
A máquina calcula o tempo na
base de um carregamento
standard, no entanto no
decorrer do ciclo a máquina
corrigirá o tempo segundo o
volume e a composição do
carregamento.
34
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
1
' 7 7 7 7
9 5 9 9 7 9 5 .
3
2
4
h mm
La lavadora calcula el tiempo
en base a una carga
estándar, pero
durante el ciclo corrige el
tiempo según el volumen y la
composición de la carga.
35
PT
LUZES DAS TECLAS
PL
HU
ES
M
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
INDICADORES LUMINOSOS
TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción
no compatible con el
programa elegido, la luz del
botón primero parpadeará
y después se apagará.
N
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
A PROGRAMVÁLASZTÓ
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON
POSICIÓN DE “OFF”
EL
K K %
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os
botões a que estão associados
são premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
6 " " .
" , .
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
*-#=' *#11/ 1
7=& OFF.
SEMPRE QUE O BOTÃO
DESELECÇÃO DE
PROGRAMAS É RODADO,
O VISOR ILUMINA-SE
PARA MOSTRAR AS
DEFINIÇÕES PARA O
PROGRAMA
SELECCIONADO.
NOTA: PARA DESLIGAR A
MÁQUINA TEM DE RODAR
O BOTÃO DE SELECÇÃO
DE PROGRAMAS PARA A
POSIÇÃO “OFF”
(DESLIGADA).
$
$ %,
W $
$
$ . $ $ K , $ $
"OFF".
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Pressione a tecla
“Start/Pause” para iniciar o
ciclo seleccionado.
2 / ("Start/Pause")
.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
* ! , ( " "
( ) , .
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
No fim do programa desligue
a máquina de lavar rodando
o selector para a posição
“OFF”.
+ " , ! " "OFF"
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
% :
,1* ,
.+*&−
*-#=
*#11/ *=*
* 7 &
7=& OFF 1 =-'
+' *#11' * *-# = =
*+#11 *-,1'.
36
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR
A KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
GIRANDO EL MANDO,
EL DISPLAY SE
ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
NOTA: PARA APAGAR
LA LAVADORA, GIRAR
EL MANDO DE
PROGRAMAS HASTA LA
POSICIÓN “OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora
llevando el mando selector
de programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
37
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
QUANTIDA-DE
MÁXIMA DE
ROUPA
kg
*
Tecidos resistentes
Algodão, linho
Algodão,
tecidos mistos,
resistentes
Brancos
Brancos com pré
lavagem
TEMPECOLOCAÇÃO DO
RATURA DETERGENTE NA GAVETA
°C
2
1
7
8
9
90°
●
●
7
8
9
60°
●
●
●
Tecidos coloridos
**
7
8
9
60°
●
●
Tecidos coloridos
**
7
8
9
40°
●
●
Tecidos normais
7
8
9
30°
●
●
Tecidos mistos e
sintéticos
Tecidos coloridos
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Tecidos normais
3,5
4
4,5
40°
●
●
Camisas
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
** PROGRAMAS DE ALGODÕES STANDARD EM CONFORMIDADE COM (EU) Nº 1015/2010 E
Nº 1061/2010
●
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 60ºC
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 40ºC
Algodão,
tecidos mistos
Mistos, sintéticos,
delicados
TECIDOS
MUITO DELICADOS
Especiais
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
38
Tecidos delicados
2
Lãs "laváveis à
máquina"
1
Lavagem à mão
1
Enxaguamentos
-
-
-
-
Centrifugação
-
-
-
-
Despejo simples
da água
-
-
-
-
Programa “Mix &
Wash systems”
7
8
9
40°
●
●
Tecidos mistos e
resistentes
3
3,5 3,5
40°
●
●
Tecidos mistos e
resistentes
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a
placa de identificação
Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a
máquina com mais de 3/4 kg de roupa.
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo
com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer
qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista
pelo programa.
Estes programas são adequados para lavar roupas em algodão com sujidade normal, são
os programas mais eficientes em termos de consumos de energia e água para a lavagem
de roupas em algodão.
Estes programas foram desenvolvidos para serem compatíveis com a temperatura na
etiqueta de lavagem de roupas, e a temperatura da água pode diferir ligeiramente da
temperatura declarada do ciclo.
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
compartimento com a marca “2” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
especial “ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque
a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.
39
EL
#!! !// K 7
> -? /!!
-
, ,
-
, -? /!!,
->
! 4, #,0 -! >!
-? /!!
.
*#11
+ ( )
4
40
-,
, -
MAX
)
(kg)
#&
#&
+'
;:
#& &I
-, 1 *+*-,&
;
.
(°C)
*
#
#*#'K*
2
1
7
8
9
90°
●
●
7
8
9
60°
●
●
●
●
●
●
●
●
●
7
/1
**
7
8
9
60°
7
/1
**
7
8
9
40°
7
/1
7
8
9
30°
7
/1
3,5
4
4,5
50°
●
●
*) # ( ", " ()
,7&
/1
3,5
4
4,5
40°
●
●
− 9 3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
,1
! ! !!,0/ !4 !-6 /" ,7&
2
"1" *,
*-=
*-,
1
# *-51* =
1
B="#-1
-
2
2
1,5 1,5
-
-
-
+ ;1
-
-
-
-
1+ =#/1
-
-
-
-
+#11 1G
5/
7
>/
3
>/
2
3/4 .
' 4' 4'K)JIH 1 0IH'
) *H 6\3D' )) ' . 1015/2010 ' 3D' 4' 4'K)J' 60°C
' 3D' 4' 4'K)J' 40°C
* "" ( " ( " # .
* #( ( # # " " , (
.
O #( % " #( % ( ) " % , " ". 6
% ( % #" .
●
●
3,5 3,5
40°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
9
2J63J'
2J63J'
●
40°
8
** 2J63J'
1061/2010
( 5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
J 9 7 7 7
"OFF", 9 7 5
7
9 .
41
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
MAKS.
ÄADUNEK
kg
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
TEMP.
°C
ÉRODEK PIORÅCY
*
2
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
1
Bia∏e
7
8
9
90°
●
●
Biaääe z praniem
wst´pnym
7
8
9
60°
●
●
Trwa∏e kolory
**
7
8
9
60°
●
●
Trwa∏e kolory
**
7
8
9
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
7
8
9
30°
●
●
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory
3,5
4
4,5
50°
●
●
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Nietrwaääe kolory
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
Tkaniny delikatne
2
2,5
2,5
40°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
2
2
30°
●
●
Pranie r´czne
1
1,5
1,5
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
Tylko
odprowadzanie
wody
-
-
-
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
7
8
9
tkaniny
odporne/mieszane
3
3,5
tkaniny
odporne/mieszane
2
2,5
baweäna mieszane
wytrzymaäe
mieszane, delikatne
syntetyczne
Programy
specjalne
Bardzo delikatne
materiaäy
42
Koszule
●
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
40°
●
●
3,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami
wybielajàcymi mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny
zbiorniczek, wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA”
(
). Po zakoƒczeniu tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç
normalne pranie na wybranym programie.
43
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
HÃM.,
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
MOSÓSZERADAG
2
1
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Fehér
7
8
9
90°
●
●
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehér, elŒmosás
7
8
9
60°
●
●
7
8
9
60°
●
●
7
8
9
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
7
8
9
30°
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
3,5
4
4,5
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
3,5
4
4,5
40°
●
●
Gyorsan fakuló
Pamut, vegyes
Gyorsan fakuló
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
44
**
**
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
Ingek
3,5
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
** SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A 1061/2010/EU
IRÁNYELVNEK MEGFELELÃEN
30°
●
●
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten
4
Finom
2
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
Kézi mosás
1
Öblítés
-
-
-
-
Gyors centrifugálás
-
-
-
-
Csak vízürítés
-
-
-
-
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
7
8
9
40°
●
●
Pamut/Kevert
3
3,5 3,5
40°
●
●
Pamut/Kevert
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget
3/4 kg-ra.
Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására alkalmasak, és
a pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb programoknak tekinthetŒk a
kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ
címkéknek megfelelŒen fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé eltérhet a
ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a
centrifugálás, ami a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony
fehérítŒszerrel kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2”
jelı rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe,
tegye be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
45
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
Algodón, lino, cáñamo
Algodón, mixtos
resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL
MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS
SOBRE:
TEMP.
°C
CARGA
MAX
kg
*
CARGA
DETERGENTE
2
1
Blanco
7
8
9
90°
●
●
Colores resistentes
con prelavado
7
8
9
60°
●
●
●
Colores resistentes
**
7
8
9
60°
●
●
Colores resistentes
**
7
8
9
40°
●
●
Colores delicados
7
8
9
30°
●
●
Tejidos mixtos y
sintéticos
Colores resistentes
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Colores delicados
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
**PROGRAMAS DE ALGODÓN SEGUN (EU) No 1015/2010 e No 1061/2010.
30°
●
●
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 60ºC
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 40ºC
30°
●
●
Algodón, mixtos
Notas a considerar:
Mixtos, sintéticos
delicados
Tejidos muy
delicados
Speciali
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
46
Camisas
Delicados
2
Lana lavable en
lavadora
1
Lavado a mano
1
Aclarados
-
-
-
-
Centrifugado
enérgetico
-
-
-
-
Sólo vaciado
-
-
-
-
Pograma
“Mix y lavado”
7
8
9
40°
●
●
Tejidos
resistentes/
mixtos
Tejidos
resistentes/
mixtos
2
2
1,5 1,5
●
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo
seleccionado de lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la
carga a máximo 3/4 kg.
Estos programas están indicados para lavar prendas de algodón de suciedad normal y son
más eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía para lavados de
colada de algodón.
Estos programas se han desarrollado para ser conformes con las temperaturas de lavado del
etiquetado energético y la temperatura efectiva pudiera variar ligeramente de la declarada en
el ciclo.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo
del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede
centrifugar a la máxima velocidad prevista en el programa.
3
3,5 3,5
40°
●
●
2
2,5 2,5
30°
●
●
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con
productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la
lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín
previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a
las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
programa deseado.
47
PT
EL
PL
HU
ES
CAPÍTULO 8
K 8
ROZDZIAÄ 8
8. FEJEZET
CAPÍTULO 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
) WYBÓR
PROGRAMU
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
A máquina dispõe de 4 grupos
de programas diferentes
baseados nos diversos tipos de
tecidos a lavar, nos vários graus
de sujidade, na temperatura a
na duração do programa de
lavagem (vide a tabela de
programas).
3 # # "
", 4
# # " : , ( ).
1 TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de modo a
garantirem os melhores
resultados de lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa.
A centrifugação final assegura
que as peças de roupa fiquem
bem torcidas.
1 7 u81
* ( v vo o po
o # % o
#!ov o o .
2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o enxaguamento
estão optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor e
dos níveis de água.
A centrifugação suave assegura
uma formação reduzida de
pregas e de rugas nos tecidos.
2 uv7
u81
" vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
3 TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um
novo conceito de lavagem que
alterna fases de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito delicados.
Para que os resultados de
lavagem sejam os melhores,
tanto a lavagem, como o
enxaguamento, se processam
com um nível elevado de água.
3 -5 ,7& ,81
2 ( % , , "
" " .
* .
PROGRAMA DE LÃS
Um programa dedicado à
lavagem de roupas de lã. O ciclo
é composto por períodos
alternados de actividades e
pausas. Este programa tem a
temperatura máxima de 30ºC e é
concluído ao fim de três
enxaguamentos e uma curta
centrifugação.
$ %
%
) " # "Woolmark". (
" ". 30°C
3 % ( #(.
LAVAGEM À MÃO 30°
Esta máquina de lavar também
tem um programa de ciclo de
lavagem à mão. Este programa
tem um ciclo completo de
lavagem para roupas,
denominado como "Só
Lavagem à Mão". O programa
tem uma temperatura de 30º C
e é concluído com 3
enxaguamentos e uma lenta
centrifugação.
% 30°
' , ,
. * # " ". * 30‘C (
% .
48
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i
jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem
prania, temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a következŒk:
mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).
Para tratar los diferentes tipos de
tejidos y los diferentes grados de
suciedad, la lavadora dispone
de una selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane w
celu maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami wirowania,
co zapewnia doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado
de lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto. El centrifugado
final a la máxima velocidad
garantiza un escurrido óptimo.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w
duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko
pogniecenia pranych tkanin.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a vízszintnek
köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé gyırŒdnek
össze.
2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los niveles
de agua. El centrifugado en
modo delicado, asegura una
reducción en la formación de
pliegues sobre los tejidos.
3 MATERIAÄY WYJåTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do prania,
które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w du˝ej
iloÊci wody, co zapewnia najlepsze
wyniki.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és a
szünet váltakozó periódusaiból álló
ciklussal, amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek mosására. A
mosás és az öblítés magas vízszinten
történik a legjobb eredmény
érdekében.
PROGRAM WE¸NA
Program ten jest przeznaczony
wy∏àcznie do prania tkanin
we∏nianych dopuszczonych do
prania w pralce.
W cyklu tym naprzemiennie sà
momenty prania i momenty pauzy,
przy temperaturze maksymalnej
30°C z 3 p∏ukaniami i jednym
delikatnym wirowaniem.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego –pranie
r´czne
Jest to kompletny cykl prania dla
bielizny przeznaczonej wy∏àcznie
do prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
WOOLMARK
A Woolmark emblémával jelölt
szövetek mosására
szolgáló program. Ez a ciklus a
mûködés és a szünet váltakozó
periódusaiból áll. A mosás és az
öblítés magas
vízszinten történik a legjobb
eredmény érdekében.
A program maximális hõmérséklete
30°C; három öblítéssel, ebbõl egy
az öblítõszeres öblítéshez és egy
rövid centrifugálás.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel a
programmal azok a ruhadarabok
moshatók ki, amelyek címkéjén a
„Csak kézzel mosható” felirat
található. A program 30°C
hŒmérsékleten mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel de
agua para garantizar las mejores
prestaciones.
PROGRAMA LANA
Es un programa dedicado
exclusivamente a los tejidos de
"lana lavables en lavadora".
El ciclo alterna momentos de
trabajo con momentos de pausa
con una temperatura máxima de
30ºC y concluye con 3 aclarados y
un centrifugado delicado.
PROGRAMA ESPECIAL “LAVADO
A MANO”
La lavadora presenta también
un ciclo de lavado delicado
completo para los tejidos de
lavar exclusivamente a mano.
El programa alcanza una
temperatura máxima de 30ºC y
termina con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
49
PT
50
PL
EL
HU
ES
4. Programy specjalne
4. Speciális anyagok
4. PROGRAMAS ESPECIALES
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten obejmuje 3
p∏ukania przy Êredniej
pr´dkoÊci wirowania
(wirowanie mo˝na
ewentualnie wy∏àczyç za
pomocà przycisku
ustawienia wirowania)
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora con
centrifugado intermedio
(eventualmente reducible o
anulable mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
' Z ( " ").
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd
a mosóprogramok táblázatát).
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla
de programas).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a
tecla correcta).
K ^$ < * % % % (
" ( )
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
A*=,&
* , .
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del
agua.
4. Programas Especiais
. *#11
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é constituído
por três enxaguamento
com uma centrifugação
intermédia (que pode ser
reduzida ou excluída
usando a tecla correcta).
Pode ser utilizado para
enxaguar qualquer tipo de
tecido, ou por exemplo
para utilizar após a lavagem
de roupa à mão.
K $ ?W$ %
' " % ( " "
% ( ). # . .
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
51
EL
PT
PROGRAMA MIX & WASH
Este é um sistema exclusivo
Candy que envolve duas
grandes vantagens para o
consumidor:
● possibilidade de lavar
conjuntamente vários tipos
de tecidos ( por exemplo
algodões + sintéticos etc…)
não coloridos;
● lavar com uma
considerável poupança de
energia.
O programa “Mix & Wash”
lava a uma temperatura de
40ºC e alterna fases
dinâmicas (o tambor gira)
com fases estáticas (tecidos
em fase de repouso). O
programa “Mix & Wash” tem a
duração de quase 2 horas.
O consumo de energia para
um ciclo completo é de
apenas 0,85 kW/h.
Importante:
● a primeira lavagem de
tecidos coloridos deve ser
feita separadamente;
● em todo o caso, nunca
junte tecidos coloridos.
52
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
' CANDY " :
● \ ! # # " (. .) LJI '*D*'
261 \)H [)4'061H
● \ " .
* "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # 2 ( .
" # 850 W/h.
&1+:
● ( "
" ( # " " .
● " . 7
*=* 1#5 &
*-5& /1 ,81
*, B"8,.
HU
PL
ES
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAMA “MIX Y LAVADO”
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• Poder lavar conjuntamente
tejidos diversos (Ej. Algodón
+ sintético, etc..) QUE NO
DESTIÑAN.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
• Efectuar un lavado con un
grandísimo ahorro de
energía.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása mindössze
850 W/h.
El programa de lavado “Mix
y Lavado” se realiza a una
temperatura de 40ºC y
alterna fases dinámicas (el
cesto que gira) y estáticas
(tejidos en remojo en fase de
reposo). Por este motivo
posee una duración más
elevada de casi 2 horas
(mucho menor que dos
ciclos independientes de
lavado).
El consumo de energía
eléctrica para todo el ciclo
es de sólo 0,85 kW/h
UWAGA:
● Pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
FONTOS!
Advertencias:
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
• El primer lavado, en la ropa
de color, se debe realizar
separadamente.
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
– soha ne keverjen össze NEM
SZÍNTARTÓ textíliákat!
• En cualquier caso, no
mezclar nunca ropa de
color que destiña.
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
Se trata de una exclusiva
Candy y comporta dos
grandes ventajas para el
usuario:
53
PT
EL
LAVAGEM DIÁRIA 40ºC – RÁPIDA
44’ (minutos)
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 44’
(minutos):
- uma carga máxima de 3/3,5
kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 30% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
$ 40°C
− K 44’ (-*)
) ( , ,
% ) 44
( :
− # 3/3,5 (
"
− # "" "
( ( (/ ()
3 ",
30% .
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
32’ (minutos)
$ 30°C
− K 32’ (-*)
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 32’
(minutos):
- uma carga máxima de 2/2,5 kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
) ( , ,
% ) 32
( :
− # 2/2,5 (
"
− # "" "
( ( (/ ()
3 ",
20% .
54
PL
HU
PRANIE CODZIENNE 40°CCYKL SZYBKI 44’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
44’.
- za∏adunek do 3/3,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 30% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
NAPI 44 ’
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 32’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
32’.
- za∏adunek do 2/2,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
NAPI 32’
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 32 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2/2,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 44
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 3/3,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
ES
LAVADO DIARIO 40ºC
– CICLO RÁPIDO 44'
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 44 minutos:
- cargas máximas hasta 3/3,5
kg;
tejidos poco sucios (algodón y
mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 30%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 32'’
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 32 minutos:
- cargas máximas hasta
2/2,5 kg; - tejidos poco sucios
(algodón y mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
55
PT
EL
HU
PL
CAPÍTULO 9
K 9
ROZDZIAÄ 9
9. FEJEZET
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
1J*'JD
'26JJ12'H*DK61
SZUFLADA NA
PROSZEK
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
#$ :
/ ! -!
! ?"! /
- ,! , !- !
!,0 ! ! !
>0/
!´->! /6 ! > - !
-0.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
56
#$:
0 > 6 !
/2 - . - !
!//! /6
" ! ! ?
!-2/!! ! ,-! 64!,/! !
2 >!
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
ES
CAPÍTULO 9
CUBETA DEL
DETERGENTE
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
57
PT
PL
HU
ES
CAPÍTULO 10
K 10
ROZDZIAÄ 10
10. FEJEZET
CAPÍTULO 10
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
* 5
PRODUKT
A TERMÉK
EL PRODUCTO
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
58
EL
:
+ , , .
2 , # .
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
:
^ "D 5
*-,
""/7 +:
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
− (" # ,
, .)
− ", # , !( " # .
− − "
"
− ! 5 , , - nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
59
PT
CAPÍTULO 11
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&L&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
PL
HU
ROZDZIAÄ 11
11. FEJEZET
PORADY DLA
KLIENTA
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
+9 7 7 .
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 L.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
# #& $
G ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
60
EL
# ; & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
ES
CAPÍTULO 11
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
61
PL
EL
PT
LAVAGEM
2 CAPACIDADE VARIÁVEL
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
HU
PRANIE
MOSÁS
LAVADO
ZMIENNY POZIOM
WODY
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACIDA VARIABILE
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
PÉLDA:
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
EJEMPLO:
Para tejidos se aconseja el
uso de una bolsa de rejilla.
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
* v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
EXEMPLO:
$:
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
D !
.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
' "
( ! " ).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
! ,
# .
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Abra a gaveta para
detergente (P).
● ' (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● * 120 g 2.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● 4 50 . .
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
✿
● Feche a gaveta para
detergente (P).
62
✿
● K (P).
ES
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
● Abra la cubeta del
detergente.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
aditivos
.
✿
● Cierra la cubeta del
detergente.
63
PT
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● Quando o programa
chega ao fim, a indicação
“End” (fim) é apresentada no
visor
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
● Desligue a máquina,
rodando o selector para a
posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a
roupa.
● Desligue a torneira de
fornecimento de água após
cada utilização.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
64
EL
● 4 " .
PL
● 4 " " .
*-# *#11'
K " .
3! , .
6 #
.
2 ( )
+ (START) , .
* ! , ( " "
( ) , .
.*&&: , , ! .
● + " , "End" # ● 2 2 " " ( .
● − " OFF.
● ' .
● H .
$ W K $ K
K K .
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
HU
ES
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Cierre el grifo del agua
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
65
EL
PT
PL
HU
CAPÍTULO 12
K 12
ROZDZIAÄ 12
12. FEJEZET
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
K CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
,
" # /
" . ' .
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
3 ! :
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● ● Limpeza do filtro.
● # Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● czyszczenia filtra.
ES
CAPÍTULO 12
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● Limpieza filtro
● SzırŒtisztítás.
66
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● # " LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
K −
K
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
2 ( ,
!
, " "
( .
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
[ Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
[
.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
67
PT
EL
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
K; *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
68
● ● % :
1 , 5 77 .
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
& #−
% $+ *
#*'*
J 5 7
7 , .
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
HU
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
● Nyissa ki a fedelet.
● Abatir la tapa
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
1 7.
L . 1 7 , 5 .
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
! 9.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
ES
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Extráigalo y limpielo.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
69
PT
CAPÍTULO 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
3. A máquina não
despeja a água
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
Endireite a mangueira
4. Agua no chão ao pé
da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
5. A máquina não faz a
centrifugação
6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
Verifique o filtro
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8,9
-
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de
Assistência Técnica Candy. Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será
recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de
características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os
seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à
presença de zeólitos em suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta
película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente
um sinal de um enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para
máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e,
mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação
de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à
sua máquina, proceda às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.
70
71
EL
K 13
#)
1. % 7
7
2. % *
% - % (ON/OFF)
% 5 9
!7
\ !7
5
' K 7 (1)
' 9 9 !7
9
& v 3. % & # n 9
- !7 5
K 5 5
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 \ &"# +1#]#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 1 9 5
5 6. % 8 7. + 5 0,1,5,7,8,9
8. + 5 2
_
4 5 9
!! -! ?6 !/! ->0 ! - 2 ,> ! 0
?-,,!- !-0. !! -! 6 ! /! ! 4 V2 44! ! !,,Q ! 4! ! ! -.
5
K 5 9
K 1 !7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 ! 5 , Candy. 77 , 7 779
.
# 1
! -!" - ! ?, 4,, ! 6 -
?
? ,!! / ! 6 !6, /!:
− 2 ! 64!,/! / ! ! >,2 ,2 ,-" -,// - ! -!0
− 2 !-2 Q !, /!2! - 4,/!.
− #! - ! ,-" -,// ! 0 ! ! 6, ,0 . !
-,//!! !- /!"! 0?! /! ! Q- !
"/!!.
− #! - ! !? 0 ! ,-! 64!,/!, /! !! !! !,6
64!,/!.
− ?!! ! - 6 ! !
! -! ,- ! 0 , ! !?! >0 !2 ! 0 ! ! 6 ! / 6 2,
/ 0 ! -
!2 /! /2 !? 0.
− " !-6, ! ,6 4,/!! ?6 - !6!
!6, /!.
2 ,- ,- , ,6 " - !! ?!
! ! 0 - ! 4 >! Candy.
9
K 9 .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI E?OI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN
EKTEE H TOY KYKOY TI<IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA
KATANEMHMENA. AYTO AOTPEEI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E?A AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
72
73
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wpäywa to na skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany.
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w elektroniczny ukäad kontroli prëdkoéci wirowania
zapobiegajåcy nie r ó wnomiernemu rozäoã eniu sië bielizny w bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i wibracje pralki a w konsekwencji wydäuãa jej ãywotnoéç.
74
75
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez
nem befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe,
és nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
76
77
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
–
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el
modelo de lavadora, relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la
puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de
zeolitos en suspensión sin que resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se
incrusta en el tejido ni altera los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una
indicación de un mal aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para
lavadoras, resultan ser a menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una
cantidad mínima, pueden producir visibles fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún
beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica
Candy, compruebe los puntos arriba mencionados.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
78
79
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia
2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir
eventuais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra
forma, poderiam resultar de um tratamento incorrecto deste produto, quando
eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo
doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para
reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos
localmente aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a
reciclagem deste produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade
municipal competente, com o serviço de eliminação de lixos e resíduos ou com o
estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
- - 6 >> !-2 /! !,->"! - !V ! 2002/96EC ! ! , !
! , ! //!! (WEEE).
> !!0, - V2, >! 4> / >!2 ! " -" 0! - 4,, ! !> " -!, ! / ! ,> !2 !!,,,
! ! // .
/! V2 -/4,Q 2 2 !-2 V2 >! 6 ! > > ! 6!
-> /6 !2 //!. >6 >! 6 ! ! !> !,,, / -,, ! !!0, , 0 ! , 0 , /0.
> >! 6 ! !/!> 0/? ! / 6 4!,,6 ! ! !!0, ! // .
&! 2 , ? / !! ! -,, ! !!0, - V2
!->-> !- , ! ! !!0, ! /! !2 />- ! - - .
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az
egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell
történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol
a terméket megvásárolta.
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un anómalo tratamiento
de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal, en su
ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el tratamiento de
los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor contacte
con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a
domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
PT
EL
PL
HU
ES
10.11 - 41035965 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci
tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci
domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´
z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta
w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising