Candy | MIC25GDFX | Candy MIC25GDFX Používateľská príručka

Candy MIC25GDFX Používateľská príručka
Mikrovlnná rúra
Návod na obsluhu
Model: MIC 25 GDFX
1
Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
Ak budete postupovať podľa týchto pokynov, rúra vám bude slúžiť mnoho rokov.
TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE
2
OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU SA
NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII
(a) Nepokúšajte sa spúšťať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože by to mohlo
mať za následok nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité
nerozbíjať ani inak narúšať bezpečnostné zámky.
(b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere, a nedovoľte,
aby sa na povrchu tesnenia hromadila nečistota alebo zvyšky čistiaceho
prostriedku.
(c) UPOZORNENIE: Ak dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť
používaná, pokým nebude opravená kompetentnou osobou.
DODATOK
Ak prístroj nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže
byť poškodený a môže to skrátiť životnosť prístroja a viesť k potenciálnym
nebezpečným situáciám.
Technické údaje
Model:
MIC 25 GDFX
Menovité napätie:
230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie):
1450 W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie):
900 W
Menovitý príkon (gril):
1000 W
Kapacita rúry:
25 l
Priemer otočného taniera:
Ø 315 mm
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
594 x 382 x 388 mm
Netto hmotnosť:
približne 16,5 kg
Na výrobok bolo vydané ES prehlásenie o zhode.
Hlučnosť výrobku (EN 60704-2-13)
MIC 25GDFX .............. 60 dB (A)
3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Upozornenie
Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo
vystaveniu nadmerné mikrovlnnej energii pri používaní vášho spotrebiče
dodržiavajte základné opatrenia, vrátane:
1. Upozornenie: Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v utesnených nádobách, pretože
majú tendenciu explodovať.
2. Upozornenie: Pre inú ako kompetentnú osobu je nebezpečné odstraňovať kryt, ktorý poskytuje
ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii.
3. Upozornenie: Deťom dovoľte používať rúru len pod dohľadom a po poskytnutí príslušných
inštrukcií, aby dieťa bolo schopné používať rúru bezpečne a chápalo riziká spojené s nesprávnym
používaním.
4. Upozornenie: Keď je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom režime, deti by mali rúru
používať len pod dozorom dospelej osoby, pretože dochádza k vytváraniu vysokej teploty (len pre
modely s grilom).
5. Používajte len kuchynské potreby vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
7. Prečítajte si a dodržiavajte: „OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA
NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“.
8. Ak ohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte s ohľadom na
možnosť vznietenia sa.
9. Ak sa objaví dym, spotrebič vypnite alebo odpojte od zdroja a dvere nechajte zatvorené, aby sa
uhasili prípadné plamene.
10. Jedlo nevarte veľmi dlho.
11. Vnútornú časť rúry nepoužívajte na skladovanie. V rúre neskladujte žiadne potraviny, ako napr.
chlieb, sušienky atď.
12. Odstráňte drôty a kovové držadlá z papiera alebo plastových nádob/vreciek.
13. Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte len v súlade s poskytnutými inštalačnými pokynmi.
14. Vajcia v škrupine a celé na tvrdo varené vajcia by nemali byť v mikrovlnnej rúre ohrievané, pretože
môžu explodovať, aj po ukončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
15. Spotrebič používajte len na určené účely, ako je popísané v návode. V tomto spotrebiči
nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Táto rúra je navrhnutá špeciálne pre ohrievanie.
Nie je určená na priemyslové alebo laboratórne použitie.
16.Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, bude musieť byť vymenený výrobcom, jeho
servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek
nebezpečenstvu.
17. Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo blízko bazéna.
19. Teplota prístupného povrchu môže byť pri prevádzke spotrebiča vysoká. Kábel veďte mimo
zahrievaný povrch a nezakrývajte žiadne ventilačné otvory na rúre.
20. Nenechajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu.
21. Neschopnosť udržať rúru v čistom stave by mohla viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo
mať negatívny vplyv na životnosť spotrebiča a prípadne spôsobovať nebezpečné situácie.
22. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s jedlom pre deti je nutné premiešať alebo pretrepať a pred
konzumáciou je nutné skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
23. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené eruptívne ohrievanie,
preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
24. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
25.Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
26. Mikrovlnnú rúru nedávajte do skrinky, ak na to nie je určená.
4
27. Spotrebič nesmie byť ovládaný externým časovačom alebo samostatným diaľkovým systémom.
28.Upozornenie: Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič odpojený od sieťovej zástrčky.
29. Prístupné časti sa môžu počas použitia zahrievať. Udržiavajte deti mimo dosah spotrebiča.
Nepoužívajte parné vysokotlakové čističe.
30. Povrch roštu môže byť horúci.
31. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré škrabky na čistenie dvierok rúry, pretože
môžu poškriabať povrch.
32. Počas použitia sa spotrebič zahrieva. Nedotýkajte sa ohrevného telesa v rúre.
33. Používajte len teplenú sondu určenú pre túto mikrovlnnú rúru. (pre rúry vybavené možnosťou
tepelnej sondy.)
34* Počas prevádzky sa môžu dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča zahrievať.
5
Na zníženie rizika zranenia osôb
Inštalácia uzemnenia
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nevykonávajte
demontáž spotrebiča.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom. Nezapínajte spotrebič do zásuvky, pokým nebude správne nainštalovaný a
uzemnený.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.
1. Po použití vnútro rúry vyčistite navlhčenou utierkou.
2. Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Ak je znečistený, rám dvierok, tesnenie a susedné časti musí byť vyčistené vlhkou utierkou.
Zástrčka s dvoma oblými kolíkmi.
Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvedenie elektrického prúdu. Tento spotrebič je
vybavený prívodným káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí
byť zapojená do vývodu, ktorý je správne nainštalovaný a uzemnený.
Konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie
úplne nechápete alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený. Ak je nutné použiť
predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.
1. Spotrebič je vybavený krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného
zamotania sa do dlhšieho prívodného kábla alebo zakopnutie.
2. Ak sa používa dlhý prívodný kábel alebo predlžovací kábel:
1) Vyznačený elektrický výkon prívodného kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne
rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli
potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechcene zakopnúť.
6
KUCHYNSKÉ PRÍBORY
POZOR
Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské
potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie
v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek
pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať
na základe nižšie uvedeného postupu.
Nebezpečenstvo zranenia
Je nebezpečné, aby kedykoľvek iná ako
kompetentná osoba vykonávala akýkoľvek servis
alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu,
ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa
mikrovlnnej energii.
Test kuchynského náradia:
1. Naplňte nádobu pre použitie v mikrovlnnej
rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml) spolu
s testovaným náradím.
2. Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne siahnite na testované náradie.
Ak je teplé, nepoužívajte ho na varenie v
mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte čas varenia v dĺžke 1
minúty.
Viď pokyny ohľadne „Materiálov, ktoré môžete
používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú
byť používané v mikrovlnnej rúre.“
Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre
Kuchynské náradie
Poznámky
Hliníková fólia
Len odtienenie. Malé hladké kusy je možné použiť na zakrytie tenkých
plátkov mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo prevareniu. Môže
dochádzať k iskreniu, ak je fólia veľmi blízko k stenám rúry. Fólia by
mala byť minimálne 1 palec (2,5 cm) od steny rúry.
Nádoba na vyprážanie
Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na vyprážanie byť
minimálne 3/16 palca (5 mm) nad otočným kruhom. Nesprávne
používanie môže spôsobiť prasknutie otočného kruhu.
Stolový riad
Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa
pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Poháre
Vždy zložte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina
pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenené nádoby
Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, že nemajú
žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre
Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou.
Prerežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky
Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri
varení bez dohľadu.
Papierové obrúsky
Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku.
Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier
Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako
obal pri varení v pare.
Plast
Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte
podľa pokynov výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný
pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď
sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká
by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na
obale.
7
Kuchynské náradie
Poznámky
Plastová fólia
Len riad bezpečný na používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na
zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa
plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery
Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na
mäso a cukrovinky).
Voskový papier
Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie
vlhkosti.
Hliníkový podnos
Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na
použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s
kovovým držadlom
Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na
použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové potreby alebo
potreby s kovovými
časťami
Kov odtieňuje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu
spôsobiť iskrenie.
Kovové svorky
Môžu spôsobiť iskrenie a otvorený oheň v rúre.
Papierové vrecká
Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Pórovitý plast
Pórovitý plast sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri,
ak bude vystavený vysokej teplote.
Drevo
Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo
praskať.
NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY
Názvy častí rúry a príslušenstvo
Vyberte rúru a všetky materiály z lepenkovej krabice a vnútra rúry.
Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier
1
)
Jednotka otočného kruhu
1
Návod na obsluhu 1
$
(
'
&
%
*
Grilovacia mriežka (len pre modely s funkciou grilu)
8
A) Ovládací panel
B) Hriadeľ otočného kruhu
C) Jednotka otočného kruhu
D) Sklenený podnos
E) Okienko
F) Jednotka dverí
G) Systém bezpečnostnej zámky
Inštalácia otočného kruhu
a. Sklenený podnos nikdy neumiestňujte
naopak. Sklenenému podnosu by nikdy nič
nemalo brániť v otáčaní.
Stred (dolná strana)
b. Pri varení sa vždy musí používať sklenený
podnos aj jednotka otočného kruhu.
Sklenený podnos
c. Jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy
umiestňujú na sklenený podnos.
d. Ak dôjde k prasknutiu alebo rozbitiu
skleneného podnosu alebo otočného stola,
skontaktujte najbližšie autorizované servisné
stredisko.
Hriadeľ otočného kruhu
Jednotka otočného kruhu
Inštalácia a pripojenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
Táto rúra je vstavaný spotrebič. Nie je určená na používanie na linke alebo v skrinke.
Dodržiavajte prosím špeciálne pokyny na inštaláciu.
Spotrebič môže byť nainštalovaný v 60 cm širokej nástennej skrinke (minimálne 55 cm hlbokej a 85
cm od podlahy).
Spotrebič je vybavený zástrčkou a je možné ho pripojiť len do správne nainštalovanej uzemnenej
zásuvky.
Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
Zásuvku musí inštalovať a prívodný kábel môže vymieňať len kvalifikovaný elektrikár. Ak zásuvka
nebude po inštalácii prístupná, musí byť na mieste inštalácie pólové odpájacie zariadenie s
kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.
Nesmú byť používané adaptéry, rozdeľovače a predlžovačky. Preťaženie môže mať za následok
riziko požiaru.
Prístupný povrch môže
byť pri prevádzke horúci.
9
Návod na obsluhu
1. Nastavenie hodín
Keď je mikrovlnná rúra pripojená k zdroju energie, displej zobrazí „0:00“ a zaznie jeden signál.
1) Stlačte „
2) Otočením „
“, začnú blikať hodiny.
“ nastavte údaj hodín, zadaný čas musí byť medzi 0-23.
3) Stlačte „
4) Otočením „
“, začnú blikať minúty.
“ nastavte čas v minútach, vložený čas by mal byť v rozmedzí 0-59.
5) Na dokončenie nastavenia hodín stlačte „
údaj.
“. Bude blikať „:“ a rozsvieti sa časový
Poznámka:
1) Ak hodiny nebudú nastavené, nebudú pri zapnutí prívodu energie fungovať.
2) Ak pri procese nastavovania hodín stlačíte „
“, rúra prejde automaticky späť do
predchádzajúceho stavu.
2. Mikrovlnné varenie
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na displeji sa zobrazí „P100“. Stlačte opakovane
Stlačte „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ alebo otočením ovládača „
„ “ zvoľte požadovaný výkon, pre každé ďalšie
otočenie sa zobrazí „P100“, „P80“ „P50“, „P30“ alebo „P10“. Potom stlačte „
pre potvrdenie a otáčaním „
stlačte „
“
“ nastavte čas varenia od 0:05 do 95:00. Pre spustenie varenia opäť
“.
Príklad: Ak chcete používať 80 % mikrovlnný výkon pre varenie na 20 minút, môžete postupovať podľa
nasledujúcich krokov.
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na displeji sa zobrazí „P100“.
1) Stlačte raz „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ ešte raz alebo otáčaním „
2) Stlačte „ 3) Stlačte „
4) Otáčaním „
5) Stlačte „
“ zvoľte 80 % mikrovlnného výkonu.
“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
“ nastavte čas varenia, pokým sa nezobrazí „20:00“.
“ na spustenie varenia.
Poznámka: Veľkosti kroku pre nastavenie času kódovacieho tlačidla sú nasledujúce:
0---1 min
: 5 sekúnd
1---5 min
: 10 sekúnd
5---10 min
: 30 sekúnd
10---30 min
: 1 minúta
30---95 min
: 5 minút
10
Príkaz „Microwave.“
Zobrazenie pokynov
Mikrovlnný výkon
Grilovací výkon
1
P100
100%
2
P80
80%
3
P50
50%
4
P30
30%
5
P10
10%
6
G
0%
100%
7
C-1
55%
45%
8
C-2
36%
64%
3. Gril alebo kombinované varenie
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, zobrazí sa „P100“, potom niekoľkokrát stlačte
Stlačte raz „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ alebo ovládačom „
„ “ zvoľte požadovaný výkon, pre každé ďalšie
stlačenie sa zobrazí „G“, „C-1“ alebo „C-2“. Potom stlačte „
a otáčaním „
“ na potvrdenie
“ nastavte čas varenia od 0:05 do 95:00. Na spustenie varenia opäť stlačte „
“.
Príklad: Ak chcete používať 55 % mikrovlnný výkon a 45 % grilovací výkon (C-1) na varenie počas 10
minút, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov.
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na displeji sa zobrazí „G“.
1) Stlačte raz „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ alebo ovládačom „
2) Stlačte opakovane „ 3) Stlačte „
4) Otáčaním ovládača „
5) Stlačte „
“ vyberte kombinovaný režim 1.
“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „C-1“.
“ nastavte čas varenia, pokým sa nezobrazí „10:00:00“.
“ na spustenie varenia.
Poznámka: Keď uplynie polovica doby grilovania, ozve sa dvakrát signál, toto je normálne.
Aby ste dosiahli lepší výsledok pri grilovaní jedla, mali by ste jedlo obrátiť, zatvoriť dvierka, a rúra bude
pokračovať vo varení.
11
4. Rýchle spustenie
1) V stave čakania stlačte „ 6WDUW6HF&RQILUP “ na spustenie varenia na 100 % výkon, každé
ďalšie stlačenie predĺži čas varenia o 30 sekúnd až do 95 minút.
2) V stave mikrovlnného varenia grilovania, kombinovaného varenia alebo časového rozmrazovania,
každé stlačenie „
“ môže predĺžiť čas varenia o 30.
3) V stave čakania otáčajte ovládačom „
mikrovlnného výkonu, potom stlačte „
“ proti smeru hodinových ručičke pre nastavenie 100 %
“ na spustenie varenia.
5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
:HLJKW7LPH'HIURVW “ raz, na rúre sa zobrazí „dEF1“.
1) Stlačte „ 2) Otočným ovládačom „
“ zvoľte hmotnosť jedla od 100 do 2000 g.
3) Na spustenie rozmrazovania stlačte „
“.
6. Rozmrazovanie podľa času
:HLJKW7LPH'HIURVW “ dvakrát, na rúre sa zobrazí „dEF2“.
1) Stlačte „ 2) Otočným ovládačom „
“ nastavte trvanie rozmrazovania.
3) Na spustenie rozmrazovania stlačte „
“.
7. Automatické menu
1) Otáčaním „
“ doprava vyberte menu a postupne sa zobrazí „A-1“ až „A-8“, čo znamená pizza,
zemiaky, mäso, zelenina, ryba, cestoviny, polievka a ovsená kaša.
2) Na potvrdenie stlačte „
3) Ovládačom „
“.
“ zvoľte implicitnú hmotnosť podľa tabuľky menu.
4) Stlačte „
“ na spustenie varenia.
Príklad: Ak chcete použiť funkciu „Automatické menu“ na prípravu ryby o hmotnosti 350 g.
1) Ovládačom „
“ otáčajte v smere hodinových ručičiek pre zobrazenie „A-4“.
2) Na potvrdenie stlačte „
3) Otáčaním „
4) Stlačte „
“.
“ vyberte hmotnosť ryby, pokým sa nezobrazí „350“.
“ na spustenie varenia.
12
Tabuľka menu:
Menu
Hmotnosť
Displej
A-1
Pizza
200 g
200 g
400 g
400 g
A-2
Zemiaky
200 g
200 g
400 g
400 g
600 g
600 g
250 g
250 g
350 g
350 g
450 g
450 g
250 g
250 g
350 g
350 g
450 g
450 g
A-5
Zelenina
200 g
200 g
300 g
300 g
400 g
400 g
A-6
Nápoje
1 šálka (120 ml)
1
2 šálky (240 ml)
2
3 šálky 360 ml)
3
A-7
Cestoviny
50 g (so 450 ml studenej vody)
50 g
100 g (so 800 studenej vody)
100 g
A-8
Popcorn
50 g
50 g
100 g
100 g
200 g
200 g
400 g
400 g
600 g
600 g
800 g
800 g
200 g
200 g
400 g
400 g
600 g
600 g
A-3
Mäso
A-4
Ryba
A-9
Kurča
A-10
Ohrev
8. Program nastavenia vopred
1) Najskôr nastavte hodiny. (Postupujte podľa návodu pre nastavenie hodín.)
2) Vložte program varenie. Je možné maximálne nastaviť dve fázy. Rozmrazovanie by nemalo byť
nastavené ako program varenia.
Príklad: Ak chcete variť pri 80 % výkonu mikrovlnnej rúry 7 minút, postupujte následovne:
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na displeji sa zobrazí „P100“.
a. Stlačte raz „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ ešte raz alebo otáčajte ovládačom „
b. Stlačte „ mikrovlnného výkonu.
13
“ pre výber 80 %
c. Stlačte „
“ pre potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
d. Otáčajte ovládačom „
“ pre nastavenie času varenia, kým sa na rúre nezobrazí „7:00“.
Po uskutočnení vyššie uvedených krokov dávajte pozor, aby ste nestlačili „
pre spustenie varenia.
3) Stlačte „
“, začnú blikať hodiny.
4) Otáčajte ovládačom „
5) Stlačte „
“
“ pre nastavenie údaju hodín, zadaný čas musí byť medzi 0--23.
“, začnú blikať minúty.
6) Otáčajte ovládačom „
“ pre nastavenie času v minútach, vložený čas by mal byť v rozsahu 0-59.
7) Stlačte „
“ pre dokončenie nastavenia. Ak budú dvierka zatvorené, dvakrát sa
ozve signál, keď nastane nastavený čas a potom sa automaticky spustí varenie.
9. Varenie vo viacerých častiach
Na varenie je možné nastaviť maximálne 2 časti. Pri varení vo viacerých častiach, ak je jednou z častí
rozmrazovanie, rozmrazovanie musí byť nastavené ako prvá časť.
Príklad: Ak chcete rozmrazovať jedlo 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry 7 minút,
potom postupujte následovne:
:HLJKW7LPH'HIURVW “ dvakrát, na rúre sa zobrazí „dEF2“.
1) Stlačte „ 2) Otáčajte ovládačom „
“ pre výber času rozmrazovania, pokým sa nezobrazí „5:00“.
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na displeji sa zobrazí „P100“.
3) Stlačte raz „ 0LFURZDYH*ULOO&RPEL “ alebo ovládačom „
4) Stlačte ešte raz „ 5) Stlačte „
6) Otočným ovládačom „
“ zvoľte 80 % mikrovlnného výkonu.
“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
“ nastavte čas varenia, pokým sa na displeji rúry nezobrazí „7:00“.
7) Stlačte „
“ na spustenie varenia. Signál sa ozve raz pre prvú časť a čas
rozmrazovania sa bude odpočítavať. Signál zaznie opäť po prechode do druhej časti varenia. Keď
varenie skončí, signál sa ozve päťkrát.
10. Funkcia zisťovania údajov
0LFURZDYH*ULOO&RPEL “, na 3
1) V stave mikrovlnného, grilovacieho a kombinovaného varenia stlačte „ sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa rúra vráti späť do predchádzajúceho stavu;
2) V stave varenia stlačte „
“ na zistenie času a čas sa zobrazí na 3 sekundy.
3) V prednastavenom stave stlačte „
prednastavený čas sa zobrazí na 3 sekundy.
“ pre zistenie prednastaveného času a
14
11. Funkcia detskej poistky
Uzamknutie: V stave čakania stlačte „
„ na 3 sekundy, ozve sa dlhé pípnutie
oznamujúce vstup do stavu aktivovaného detského zámku a zobrazí sa indikátor zamknutého stavu,
ak ak bol nastavený čas, inak sa na displeji zobrazí „
Zrušenie uzamknutia: V zamknutom stave stlačte „
pípnutie označujúce zrušenie zámky.
“.
6WRS&OHDU „ na 3 sekundy, ozve sa dlhé
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Ak budete vykonávať riešenie problémov, pred vyhľadaním pomoci najskôr vykonajte nasledujúce kontroly.
Normálna situácia
Mikrovlnná rúra ruší príjem TV.
Príjem rozhlasu a televízie môže byť pri prevádzke mikrovlnnej
rúry narušený. Je to podobné, ako v prípade interferencie s
malými elektrickými spotrebičmi, ako napr. mixér a vysávač. Je to
normálne.
Tlmené svetlo rúry.
Pri chladení mikrovlnnej rúry na nízky výkon môže byť svetlo rúry
tlmené. Je to normálne.
Para hromadiaca sa na
dverách, horúci vzduch
vychádzajúci z ventilačných
otvorov.
Pri varení sa v jedle môže vytvárať para. Väčšina pary odíde
z rúry ventilačnými otvormi. Určitá časť pary sa však môže
sústrediť na chladnom mieste, ako napríklad na dverách rúry. Je
to normálne.
Rúra bola náhodou spustená
bez jedla.
Je zakázané používať jednotku bez jedla.
Je to veľmi nebezpečné.
Problém
Rúru nie je možné
zapnúť.
Možná príčina
Odstránenie
(1) Prívodný kábel nie je pevne
zapojený.
Kábel odpojte. Potom opäť zapojte
po 10 sekundách
(2) Vypálená poistka alebo istič.
Vymeňte poistku alebo opäť
nastavte istič (opravujú odborníci z
našej spoločnosti)
(3) Problém s výstupom.
Vyskúšajte výstup s iným
elektrickým spotrebičom.
Rúra nehreje
(4) Dvere nie sú dobre zatvorené.
Dvere dobre zatvorte.
Sklenený otočný tanier
vydáva pri prevádzke
mikrovlnnej rúry hluk.
(5) Špinavé opierky valčekov
alebo dolná časť rúry.
Viď „Údržba mikrovlnnej rúry“ pre
vyčistenie špinavých častí.
ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM
Ak nemôžete zistiť prevádzkové problémy: spotrebič vypnite (nevyvíjajte hrubú silu) a kontaktujte
Asistenčnú službu.
VÝROBNÉ ČÍSLO. Kde ho nájdem?
Je dôležité oznámiť asistenčnej službe kód vášho výrobku a jeho výrobné číslo (kód so 16
znakmi, začínajúci číslicou 3). Toto číslo je možné nájsť na záručnom liste alebo na štítku s údajmi
umiestnenými na spotrebičmi. Tým sa vyvarujete zbytočnej návšteve technika, a teda (čo je
dôležitejšie), ušetríte príslušné náklady na konzultácie technika.
15
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising