Candy | CMXG20DR | Candy CMXG20DR Operating instrustions

Candy CMXG20DR Operating instrustions
CMXG20DR
CMXG20DS
CMXG20DW
MAGNETRONOVEN
GEBRUIK SAANWIJZING
NL
NL
Magnetronoven
Gebruiksaanwijzing
Type: CMXG20DR
CMXG20DS
CMXG20DW
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u deze
magnetronoven in gebruik neemt en bewaar deze
zorgvuldig.
Als u de instructies opvolgt zult u jaren lang plezier van uw
oven hebben.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
Door het plaatsen van de (
) markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen verantwoordelijkheid,
te voldoen aan alle Europese veiligheid-, gezondheid- en
milieu-eisen vastgelegd in de wetgeving van het product.”
1
NL
MAGNETRON/GRILL/COMBI
ONTDOOIEN OP GEWICHT
ONTDOOIEN OP TIJD
KLOK/PROGRAMMEREN/
KINDERSLOT/CHILD LOCK
STOP /ECO FUNCTIE
START
AUTO MENU
TIJD /GEWICHT
2
NL
VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING
VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN HOGE
NIVEAUS VAN MICROGOLFENERGIE
(a) Schakel de oven niet in terwijl de deur open is omdat
dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan
microgolfenergie. Beschadig of forceer de
veiligheidsblokkeringen niet.
(b) Plaats geen objecten tussen de voorzijde van de oven
en de deur en zorg ervoor dat er zich geen vuil of
schoonmaakmiddelresten op de afdichtingoppervlakken
verzamelt.
(c) Waarschuwing: Als de deur of de deurafdichtingen zijn
beschadigd, mag de oven niet worden gebruikt totdat
deze is gerepareerd door een vakkundig persoon.
Toevoeging
Wanneer het apparaat niet goed wordt schoongehouden, kan
de oppervlakte degraderen en dit kan de levensduur van het
apparaat beïnvloeden en kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
Specificaties
Type:
CMXG20DR /CMXG20DS/CMXG20DW
Nominale spanning:
230V~50Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron): 1050W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron): 700 W
Nominaal ingangsvermogen (grill):
1000W
Ovencapaciteit (l):
20 L
Draaiplateaudoorsnede:
255 mm
Afmetingen buitenzijde (l x b x h):
440 x 357.5x 259 mm
Leeg gewicht:
11.0 kg
3
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schok, verwonding
van personen of blootstelling aan hoge niveaus van
microgolfenergie bij het gebruik van uw magnetronoven
te verkleinen moeten basisvoorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen, inclusief het volgende:
1) Waarschuwing: Vloeistoffen en ander voedsel mogen
niet worden verwarmd in afgesloten verpakkingen, omdat
ze kunnen ontploffen.
2) Waarschuwing: Het is voor iedereen, behalve een
vakkundig persoon, gevaarlijk om een afdekking, die
beschermt tegen microgolfstraling, te verwijderen.
3) Waarschuwing: Laat kinderen nooit de oven zonder
toezicht gebruiken.
4) Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor
gebruik in magnetronovens.
5) De oven moet regelmatig worden gereinigd en alle
voedselresten moeten worden verwijderd.
6) Lees de specifieke "VOORZORGSMAATREGELEN
TER VOORKOMING VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING
AAN EXTREME MICROGOLFENERGIE" en pas deze toe.
7) Wanneer in plastic of papieren doosjes verpakt voedsel
wordt verwarmd, let dan op de oven in verband met de
mogelijkheid van ontbranding.
8) Wanneer rook wordt waargenomen, schakel het
apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en
houd de deur gesloten om eventuele vlammen te smoren.
9) Laat voedsel niet overgaar worden.
10) Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte. Bewaar
geen zaken als brood, koekjes e.d. in de oven.
11) Verwijder draadsluiters en metalen handvaten van
papieren of plastic doosjes of zakken.
4
NL
12) Installeer of plaats deze oven alleen zoals
aangegeven in de meegeleverde installatie-instructies.
13) Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren
mogen niet in de magnetronoven worden verhit omdat zij
kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetronverhitting is
gestopt.
14) Gebruik dit apparaat alleen voor het bedoelde gebruik
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik
geen corrosieve chemicaliën of dampen in dit apparaat.
Deze oven is speciaal ontworpen voor verwarmen. Hij is
niet ontworpen voor industrieel - of laboratoriumgebruik.
15) Wanneer de netspanningskabel is beschadigd, moet
deze worden vervangen door de fabrikant, of door zijn
service-organisatie of vergelijkbaar gekwalificeerde
personen om gevaar te voorkomen.
16) Gebruik of bewaar dit apparaat niet buitenshuis.
17) Gebruik deze oven niet in de buurt van water, in een
natte kelder of bij een zwembad.
18) De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan
hoog zijn tijdens gebruik van het apparaat. Houd het
netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en dek
ventilatieopeningen van de oven niet af.
19) Laat het netsnoer niet over de rand van tafel of
werkblad hangen.
20) Het niet schoonhouden van de oven kan leiden tot
beschadiging van de oppervlakte wat de levensduur van
het apparaat kan beïnvloeden en mogelijk kan leiden tot
een gevaarlijke situatie.
21) De inhoud van voedingsflesjes en
kindervoedingspotjes moet voor gebruik worden geroerd
of geschud om verbrandingen te voorkomen.
22) Het met de magnetron verhitten van dranken kan
leiden tot vertraagd heftig koken, wees daarom
voorzichtig bij het omgaan met het glas of de beker.
5
NL
23). Het gebruik van dit apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of tekort van ervaring
en kennis, tenzij er toezicht of instructie is van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
24).Kinderen moeten in de gaten worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat gaan
spelen.
25). De microwave oven mag niet op een rek worden
gebruikt tenzij het op het rek is getest.
26). De apparaten mogen niet worden gebruikt met behulp
van een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
27).De achterzijde van het apparaat moet tegen een muur
geplaatst worden.
28.Deze applicatie kan gebruikt worden door kinderen vanaf
acht jaren en daarboven en personen met gereduceerde
fysische, mentalecapaciteiten of gebrek aan ervaring en
begrip als zij onder supervisie staan of instructie betreffend
gebruik van de applicatie gegeven wordt op een een veilige
manier en de gevaren betreffend begrijpen. Kinderen moeten
niet spelen met de applicatie. Reiniging en onderhoud door
gebruiker moet niet gedaan worden door kinderen zonder
supervisie.
29.Houd de applicatie en zijn kabel buiten het bereik van
kinderen minder dan acht jaren oud.
30.Als rook wordt ontwikkeld, schakel uit of verwijder het
apparaat van de stroom en hou de deur gesloten om
aanwezige vlammen te doven.
31.Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in
huishoudens en gelijke applicaties zoals:
– personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en
andere werken omgevingen;
– Door klanten en hotels, motels en andere residentiële
soorten omgevingen;
– boerderijen;
– bed en ontbijt soorten omgevingen.
6
NL
32.WAARSCHUWING: De applicatie en zijn toegankelijke
onderdelen worden heet tijdens gebruik. Voorzichtigheid
moet in acht worden genomen om het aanraken van
verwarmende elementen te vermijden.Kinderen minder dan
acht jaren oud moeten weg gehouden worden tenzij
voortdurend onder supervisie staande.
33.De magnetron moet bediend worden met de decoratieve
deur open. (Voor ovens met een decoratieve deur.)
34.Stoomreiniger moet niet gebruikt worden.
35.Gebruik geen harde agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te
reinigen omdat zij het oppervlak te kunnen beschadigen,
wat kan resulteren tot stuk springen van het glas.
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK
7
NL
Om het risico van verwonding van personen
te verkleinen Installatie-aarding
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok. Het aanraken van
bepaalde interne onderdelen kan zwaar persoonlijk
letsel of de dood tot gevolg hebben. Haal het apparaat
niet uit elkaar.
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok.
Het verkeerd gebruik van de aarding kan leiden tot een
elektrische schok. Steek de stekker niet in het stopcontact
voordat het apparaat correct is geïnstalleerd en geaard.
REINIGEN
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Reinig de binnenzijde van de oven na gebruik met een
licht vochtige doek.
2. Reinig de accessoires op de gebruikelijke manier met een
sopje.
3. De deurrand, de afdichting en bijbehorende onderdelen
moeten als zij vuil zijn met een vochtige doek worden
schoongemaakt. Dit apparaat moet worden geaard. In
het geval van een elektrische korstsluiting reduceert
aarding het risico op een elektrische schok door het
aanwezig zijn van een aarddraad die de elektrische stroom
afleidt. Dit apparaat is uitgevoerd met een netsnoer met
aarddraad en een randaardestekker. De stekker moet
worden geplaatst in een goed geïnstalleerd en geaard
stopcontact.
8
NL
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of
servicetechnicus als u de aardingsinstructies niet volledig
begrijpt, of als u twijfelt of het apparaat goed is geaard. Als
het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan
uitsluitend 3-aderig snoer met randaardestekker en contrastekker. De apparaatstekker wordt dan geplaatst in
de contrastekker van het verlengsnoer.
1. Er wordt een kort netsnoer geleverd om het risico te
vermijden dat u in een langer snoer verstrikt raakt of erover
struikelt.
2. Als een lang netsnoer of een verlengsnoer wordt gebruikt:
1) De aangegeven stroomsterkte van het snoer of het
verlengsnoer moet minimaal gelijk zijn aan die van het
apparaat.
2) Het verlengsnoer moet van een driedraads randgeaard
type zijn.
3) Het langere snoer moet zodanig worden geleid dat het
niet over de rand van werkblad of plank hangt waardoor er
door kinderen aan kan worden getrokken of er over kan
worden gestruikeld.
9
NL
GEBRUIKSVOORWERPEN
LET OP Gevaar voor persoonlijk letsel
Het is voor iedereen, behalve voor ter zake kundige
personen, gevaarlijk om service- of reparatiewerkzaamheden
uit te voeren waarbij een afdekking wordt verwijderd die
beschermt tegen microgolfstraling.
Zie de instructies over "materialen die gebruikt kunnen worden in de
magnetronoven of die niet mogen worden gebruikt" Er zijn bepaalde niet-metalen
gereedschappen die niet veilig in een magnetron kunnen worden gebruikt. In
twijfelgevallen kunt u het betreffende product testen volgens de hieronder
aangegeven procedure.
Test voor gebruiksvoorwerpen:
1) Plaats in de magnetron een voor magnetron geschikte beker met koud water
(250 ml) samen met het betreffende gebruiksvoorwerp.
2) Verhit op maximum vermogen gedurende 1 minuut.
3) Voel voorzichtig aan het gebruiksvoorwerp. Als het lege voorwerp warm is,
gebruik het dan niet voor magnetrongebruik.
4) Verhit niet langer dan 1 minuut.
Materialen die u kunt gebruiken in de magnetron
Opmerkingen over gebruiksartikelen
Aluminiumfolie
Braadschaal
Serviesgoed
Glazen potten
Glaswerk
Ovenkookzakken
Papieren borden
en kopjes
Alleen voor afscherming. Kleine gladde stukjes kunnen worden
gebruikt om kleine stukjes vlees of gevogelte af te dekken om te
gaar worden te voorkomen. Vonken kunnen ontstaan als de folie te
dicht bij de ovenwanden komt. De folie moet minimaal 2,5 cm van
de ovenwanden blijven.
Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de braadschaal
moet zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau bevinden. Niet
correct gebruik kan leiden tot het defect raken van het draaiplateau.
Alleen magnetronbestendig serviesgoed gebruiken. Volg de
instructies van de fabrikant. Gebruik geen borden met barsten of
waar stukjes af zijn.
Verwijder altijd de deksel. Gebruik ze alleen om voedsel warm te
maken. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen
breken.
Gebruik alleen hittebestendig glaswerk. Let er op dat er geen
metalen rand is. Gebruik geen borden met barsten of waar stukjes
af zijn.
Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet met een metalen
draadsluiter. Maak gaten waardoor stoom kan ontsnappen.
Gebruik alleen voor kort koken/verwarmen. Gebruik de oven niet
zonder toezicht tijdens het koken.
10
NL
Papieren doekjes
Perkamentpapier
Plastic
Plastic folie
Thermometers
Vetvrij papier
Gebruik voor het afdekken van voedsel en het absorberen van vet.
Gebruik alleen met toezicht en voor verhitten voor korte periodes.
Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen of als wikkel voor
stomen.
Alleen voor magnetron geschikt plastic gebruiken. Volg de
instructies van de fabrikant. Moet gemerkt zijn als " geschikt voor
magnetron". Sommige plastic bakjes worden zacht als het voedsel
erin heet wordt. "kookzakken" en gesealde plastic zakken moeten
worden ingeprikt, ingesneden of geventileerd zoals op de
verpakking is aangegeven.
Alleen voor magnetron geschikt plastic gebruiken. Gebruik dit om
voedsel af te dekken om vocht vast te houden. Zorg dat het plastic
niet in contact komt met het voedsel.
Alleen voor magnetron geschikt type gebruiken.
(vleesthermometers).
Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en vocht vast te
houden.
Materialen die niet in de magnetronoven mogen worden
gebruikt
Opmerkingen over gebruiksartikelen
Aluminium schaal
Kan vonken veroorzaken. Breng het voedsel over in
een voor magnetron geschikte schaal.
Kartonnen
Kan vonken veroorzaken. Breng het voedsel over in
voedselverpakking met
een voor magnetron geschikte schaal.
metalen handgreep
Kookgerei van metaal of
Metaal schermt het voedsel af van de
met metalen rand
microgolfenergie. Een metalen rand kan vonken
veroorzaken.
Metalen draadsluiters
Kan vonken en brand in de oven veroorzaken.
Papieren zakken
Kan brand in de oven veroorzaken.
Plastic schuim
Plastic schuim kan smelten of de vloeistof erin
verontreinigen wanneer hoge temperaturen optreden.
Hout
Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan
splijten of barsten.
11
NL
HET INSTALLEREN VAN UW OVEN
Namen van ovenonderdelen en accessoires
Haal de oven en alle materialen uit de kartonnen doos en de binnenverpakking.
De oven wordt geleverd met de volgende accessoires:
Glazen plateau
1
A
Draairing
1
Gebruiksaanwijzing
1
F
A) Bedieningspaneel
B) As van draaiplateau
C) Draairing
D) Glazen plateau
E) Raam
G
F) Deur
G) Veiligheidsblokkeringssysteem
E
D
C
B
Grillrekje (alleen voor de grilluitvoeringen)
Waarschuwing:
Gebruik het grillrekje niet in de magnetronstand!
Verwijder het altijd als de magnetronstand wordt gebruikt!
Schakelt de oven uit wanneer de deur wordt geopend tijdens bedrijf.
Installatie van het draaiplateau
Naaf (onderzijde)
Glazen plateau
As van draaiplateau
a. Plaats de glazen schaal nooit ondersteboven.
De glazen schaal moet altijd vrij kunnen
draaien.
b. Bij het gebruik van de oven moeten altijd de
glazen schaal en de draairing worden
gebruikt.
c. Al het voedsel en het serviesgoed moet altijd
op het draaiplateau worden geplaatst bij het
koken.
d. Als het plateau of de draairing barst of breekt
Draairing
moet u contact opnemen met het
dichtstbijzijnde geautoriseerde service center.
12
NL
Installatie van het apparaat
Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de accessoires. Controleer de oven op
beschadigingen, bijvoorbeeld deuken of een defecte deur. Installeer de oven niet
als deze is beschadigd.
Ovenbehuizing: Verwijder eventueel op het ovenoppervlak aangebrachte
beschermende folies.
Verwijder niet de lichtbruine mica folie in de ovenruimte die de
magnetronbuis beschermt.
Installatie
1. Kies een horizontaal vlak met genoeg ruimte voor de inen uitblaasopeningen.
0cm
30cm
20cm
20cm
min85cm
Een minimum afstand van 20 cm moet worden aangehouden
tussen de oven en alle aangrenzende muren. Een zijde
moet open zijn.
(1) Laat boven de oven een ruimte van minimaal 30 cm open.
(2) Verwijder de pootjes aan de onderzijde van de oven niet.
(3) Het blokkeren van de in- en uitblaasopeningen kan de
oven beschadigen.
(4) Plaats de oven zo ver mogelijk van tv's en radio's. De
magnetronoven kan uw radio- of tv-ontvangst storen.
2. Steek de stekker van het netsnoer in een standaard
stopcontact. Controleer dat spanning en frequentie gelijk
zijn aan die vermeld op het typeplaatje.
WAARSCHUWING: Plaats de oven niet boven een fornuis
of ander warmteproducerend apparaat. Wanneer de oven
wordt geïnstalleerd dichtbij of boven een warmtebron kan
deze beschadigen en vervalt de garantie.
Aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens bedrijf heet
worden.
13
NL
Gebruiksaanwijzing
Deze magnetronoven maakt gebruik van moderne elektronische regelingen voor
het instellen van de kookfuncties om u beter van dienst te zijn bij het koken.
1. Het instellen van de klok
Als de magnetronoven wordt aangesloten, zal het display aangeven "0:00", er klinkt
een kort geluidssignaal.
1)
Druk de toets "
2)
Draai "
3)
Druk de toets "
", de uuraanduiding knippert.
" om de uren in te stellen. De tijd moet liggen tussen 0 - 23.
", de minutenaanduiding knippert.
4)
Draai "
" om de minuten in te stellen. De tijd moet liggen tussen
0 – 59
5) Druk de toets "
", om de klokinstelling af te sluiten. " : " zal
knipperen.
Opmerking:1) Als de klok niet is ingesteld werkt deze niet als het apparaat wordt
aangezet.
2) Als tijdens de klokinstelling wordt gedrukt op "
" of wanneer langer
dan 1 minuut wordt gewacht zal de oven de instelling verlaten.
2. Magnetrongebruik
Druk de toets "
" eenmaal in. Draai "
" nogmaals in om 80%
" om de kooktijd in te stellen.
vermogen te kiezen. Druk op "
". Draai "
Druk op "
" om de bereiding te starten.
Voorbeeld: Als u 20 minuten wilt koken met 80 % vermogen stelt u de oven als
volgt in.
1) Druk de toets "
" eenmaal in. Het LED-display geeft
aan "P100", de "
" indicator is verlicht.
2)
" nogmaals in om 80% vermogen te
kiezen. Het LED-display geeft aan "P80". Druk op "
Draai "
"
3)
Draai "
" om de kooktijd in te stellen tot het ovendisplay aangeeft
"20:00". (De maximale kooktijd is 95 min).
4) Druk op "
" om de bereiding te starten. " : " zal branden en de "
"
indicator knippert. (Het signaal klinkt 5 keer na afloop van de kooktijd).
Opmerking: De stapgroottes voor de tijdinstelling met de draaiknop zijn als volgt:
0-1 min.
:
5s
1-5 min.
:
10 s
5-10 min.
:
30 s
10-30 min.
:
1 min.
30-95 min.
:
5 min.
Magnetron vermogenskaart
Magnetronvermogen
100%
80%
50%
14
30%
10%
NL
3. Koken met de grill
1)
Druk de toets "
" 2 keer in, het display geeft aan
".
"G" en de grillfunctie is geselecteerd. Druk op "
2)
Draai "
3)
Druk op "
is verlicht.
" om de kooktijd in te stellen. De maximale kooktijd is 95 min.
" om de bereiding te starten. "
" zal knipperen en " : "
4. Combinatiekoken
1) Druk de toets "
" 2 keer in, het display geeft aan
"G" en de grillfunctie is geselecteerd.
Draai
om “C-1”, “C-2” te selecteren.
2)
Druk op "
3)
Draai "
4)
Druk op "
" om de bereiding te starten. De kookindicators zullen
knipperen en " : " is verlicht.
"
" om de kooktijd in te stellen. (De maximale kooktijd is 95 min).
Opmerking: combinatie-instructies
Instructies
1
LED display
2
magnetronvermogen
55%
grillvermogen
45%
36%
64%
5. Snel koken
" indrukken om voedsel te verhitten
1).Vanuit de rustsituatie de toets "
op maximum magnetronvermogen gedurende 30 s. De kooktijd wordt na elke keer
drukken op de "
" toets met 30 s verlengd en de maximale kooktijd is
95 minuten.
Opmerking: De tijd kan worden verhoogd door te drukken op de “
” toets,
behalve voor gewicht ontdooien en auto menu programma
2) In de wachtstand, draai “ ” naar links om de kooktijd direct te kiezen, druk dan
op de “
” toets om te koken met 100% microwave voeding.
Dit programma kan als de eerste van multi stages worden ingesteld.
6. Ontdooien op basis van tijd
Druk eenmaal op de toets "
geeft aan "dEF1".
1)
2)
3)
". Het LED-display
Draai "
" om de ontdooitijd te kiezen. Tevens zullen de "
" en
"
" indicators aan gaan. De tijd is instelbaar tussen 5 en 95 minuten.
Het standaard magnetronvermogen is P30. Dit kan niet worden
veranderd.
Druk op de "
" toets om het ontdooien te starten.
de "
" en "
" indicators knipperen.
15
NL
NL
7. Ontdooien op basis van gewicht
". Het LED-display geeft
Druk tweemaal op de toets "
aan "dEF2".
2) Draai "
" om het gewicht van het voedsel in te stellen. Hierbij zal het
1)
3)
display "g" tonen. Het gewicht is instelbaar tussen 100 - 2000 gram.
Druk op de "
" toets om het ontdooien te starten.
de "
" en "
8. Auto menu
" indicators knipperen en de "g" indicator gaat uit.
1). In stand-by stand, draai “
” naar rechts om het menu dat u nodig
heeft te kiezen. “A-01”, “A-02” ....”A-10” zal in volgorde te zien zijn.
2). Druk “
” om het gekozen programma te bevestigen.
3). Draai “ ” om het menu te selecteren van b-1 tot b-4.
4). Druk “
” om te bakken.
Als het bakken gedaan is zal er vijf keer een pieptoon afgaan. Als de klok op voorhand
ingesteld is zal de actuele tijd afgebeeld worden, anders zal er 0:00 staan.
Bijvoorbeeld: pasta koken
1). Draai “
”, “A-07” is afgebeeld en het pasta menu is geselecteerd.
“
” en “
” indicatoren zullen oplichten.
2). Druk “
” om het geselecteerde menu te bevestigen.
3). Draai “ ” om het menu te selecteren van b-4.
4). Druk “
” om te beginnen koken.
Na het koken zal er vijf keer een pieptoon afgaan. Keer dan terug naar stand-by modus.
9. Koken met meerdere stadia
Maximaal kunnen 2 stadia worden ingesteld. Als een van deze stadia ontdooien is,
wordt deze automatisch als eerste geprogrammeerd. Het geluidssignaal klinkt
eenmaal als het eerste stadium is afgelopen en het tweede stadium begint.
Opmerking: automenu kan niet als een van de meerdere stadia worden ingesteld.
Voorbeeld: als u het voedsel van 500 gram wilt ontdooien en daarna 5 minuten wilt
verhitten met 80% magnetronvermogen zijn de stappen als volgt:
1)
2)
". Het LED-display geeft
Druk tweemaal op de toets "
aan "dEF2".
Draai "
" om het gewicht van het voedsel in te stellen. Stop met draaien als
"500" verschijnt.
3)
Druk de toets "
" eenmaal in. Draai "
in om 80% vermogen te kiezen. Druk op "
".
4)
Draai "
" nogmaals
" om de kooktijd van 5 minuten in te stellen.
5) Druk op de "
" toets om het kookproces te starten.
Opmerking: Het signaal klinkt 1 keer als het eerste stadium afloopt en het tweede
stadium begint. Na afloop van de totale kooktijd klinkt het geluidssignaal 5 keer en
gaat de magnetronoven naar de rustsituatie.
16
NL
10. Uitgestelde startfunctie
1) Stel eerst de klok in. (Zie de gebruiksaanwijzing voor het instellen van de klok).
2) Voer het kookprogramma in. Maximaal 2 stadia kunnen worden ingesteld.
Ontdooien mag hier niet worden ingesteld.
3)
Druk de toets "
". De huidige tijd wordt aangegeven. De
uuraanduiding knippert.
4)
Draai "
5)
Druk de toets "
" om de uren in te stellen. De tijd moet liggen tussen 0 - 23.
", de minutenaanduiding knippert.
6)
Draai "
" om de minuten in te stellen. De tijd moet liggen
tussen 0 - 59.
7) Druk de toets "
", om de klokinstelling af te sluiten. " : " is verlicht,
het signaal klinkt 2 keer als de tijd wordt bereikt en het kookproces zal
automatisch worden gestart.
Opmerking: 1) De klok moet als eerste worden ingesteld. Anders werkt de
uitgestelde startfunctie niet.
2) Als het uitgestelde startprogramma wordt ingesteld zonder kookprogramma, zal
de instelling worden gebruikt als alarmklok. Dat betekent dat als de ingestelde tijd
wordt bereikt alleen het geluidssignaal 5 keer klinkt.
11. ECO Functie
In stand-by modus, Druk “
” als er geen actie verricht wordt zal het scherm uitgaan.
Op elk ogenblik kunt u op één van de knoppen drukken om het scherm weer aan te laten
gaan.
Nota:
1). De oven kan niet naar eco modus overgaan als de deur open staat.
2). Druk op één van de knoppen of open de deur om het scherm onder eco modus weer
aan te laten gaan.
3). Als u in eco modus overgaat met het kinderslot aan; stel het kinderslot weer in.
12. Informatiefunctie
1) Wanneer tijdens de bereiding op de toets "
" wordt gedrukt,
wordt gedurende 3 s het op dat moment ingestelde magnetronvermogen
getoond.
2) Druk in de uitgestelde startperiode op de toets "
" om de
uitgestelde starttijd op te vragen. Deze tijd wordt 3 s knipperend aangegeven.
Daarna wordt weer de huidige tijd aangegeven.
3) Druk tijdens de bereiding op de toets "
" om de huidige tijd te
controleren. Deze wordt gedurende 3 s getoond.
17
NL
13. Blokkeringsfunctie voor kinderen
Blokkeren: uitgaande van de rustsituatie, druk de toets "
" gedurende
3 s in. Een lange toon klinkt wat betekent dat de kinderblokkering is ingesteld. Het
LED display toont "
" is verlicht.
Blokkering opheffen: uitgaande van de blokkeringstoestand, druk de toets
"
" gedurende 3 s in Een .lange toon klinkt wat betekent dat de
kinderblokkering is opgeheven. Het LED display toont weer de klok en "
" gaat uit.
1 4 .Stille modus:
Wanneer uw toestel niet werkzaam is, drukt u tegelijkertijd op "
" en dan op
"
" gedurende 3 seconden om de stille modus te activeren. Geen enkele
knop en buzzer zal geactiveerd worden in de stille modus.
Om het geluid te activeren: Wanneer uw toestel niet werkzaam is, drukt u
tegelijkertijd op "
" en vervolgens op "
" gedurende 3 seconden om
de stille modus te verlaten.
15. Ventilatorbeveiliging
Wanneer magnetron- of combinatiekoken langer duurt dan 5 minuten stopt dit de
laatste 15 s. Alleen de ventilator draait.
16. Beveiliging van de magnetronbuis
Als het apparaat langer dan 30 minuten op hoog vermogen werkt, wordt het
vermogen verlaagd naar 80% om de magnetronbuis te beschermen.
Deze functie werkt tijdens het koken met meerdere stadia en in andere standen.
17. Specificatie
1) Het geluidssignaal klinkt eenmaal als met het draaien aan de knop wordt
begonnen.
2) "
" moet worden ingedrukt om door te gaan met bereiden als de
deur tijdens de bereiding wordt geopend.
3) Wanneer het kookprogramma is ingesteld en "
" wordt niet
binnen 1 minuut ingedrukt, dan vervalt de instelling en het display toont weer
de klok.
4) Een kort geluidssignaal klinkt 1 keer bij het goed indrukken van een toets. Bij
onvoldoende indrukken is er geen reactie.
18
NL
Auto menu grafiek
Menu
A-01
BROOD
A-02
AARDAPPELEN
A-03
VLEES
A-04
VIS
A-05
GROENTEN
A-06
WARME DRANKEN
A-07
PASTA
A-08
CAKE
A-09
GEZONDHEID
gewicht(g)
b-1 Pizza heropwarmen
b-2 Brood heropwarmen
b-3 smaakvolle taart
b-4 deeg
b-1 Stoom
b-2 Aardappel kroket
Display
200
200
400
500
400
500
Vermogen
P100
P100
P80+P0+P80
P30
P100
C-1
b-3 Aardappel bakken
b-4 Frieten
b-1 Kip
b-2 Kalkoen
b-3 Varken
b-4 Rood vlees
b-1 Mosselen
b-2 Zalm
b-3 Tonijnfilet
b-4 Zeebaars
b-1 Broccoli
b-2 Spinazie
b-3 Wortelen
b-4 Venkel
b-1 Melk(1beker/240ml)
b-2 Kofie(1beker/120ml)
b-3 Thee
b-4 Warme
chocolademelk
b-1 Gevulde pasta
b-2 Rijst
b-3 Soep
b-4 Pasta
500
200
800
800
450
800
200
350
350
350
400
400
400
200-400
1 beker
1 beker
1 beker
200
C-1
P100
P100
P100
P100
C-1
P80
P80
P80
P80
P100
P100
P100
P80+P0
P100
P100
P100
P70
450
1 beker
250
50 (500ml water
toevoegen)
200
1 beker
400
400
100
1 liter
150 (500ml water
toevoegen
500
P80
P100+P50
P100
P80
b-1 Koekjes
b-2 Cake
b-3 Confituur
b-4 Muffins
b-1 Droog voedsel
b-2 Huisgemaakte yoghurt
b-3 Volkeren pasta
b-4 Peulvruchten
A-10
BABY
P80+P0+P80
P80
P100+P0
P100
P80+P0
P30
P100
P100
b-1 Gehomogeniseerd
150
P80+P0
b-2 Bouillon
b-3 Gesteriliseerd
b-4 Baby melk
200
1 bodem
100ml
P100+P0
P100
P30
19
NL
Foutzoeken
Normaal
Magnetronoven stoort tvontvangst
Zwakke ovenverlichting.
Stoomontwikkeling bij de deur,
hete lucht ontsnapt uit
openingen.
De oven is per ongeluk
aangezet zonder dat er voedsel
in staat.
Probleem
Oven kan niet worden
gestart.
Radio- en tv-ontvangst kunnen worden gestoord
wanneer de magnetron in bedrijf is. Dit is
vergelijkbaar met storing veroorzaakt door kleine
elektrische apparaten zoals mixer, stofzuiger en
ventilator. Dit is normaal.
Wanneer de magnetron gebruikt wordt met laag
vermogen kan de ovenverlichting zwakker
worden. Dit is normaal.
Tijdens gebruik kan stoom uit voedsel komen.
Het meeste zal ontsnappen uit
ventilatieopeningen. Maar een gedeelte kan
neerslaan op een koele plaats zoals de
ovendeur. Dit is normaal.
De oven beschadigt niet als deze korte tijd leeg
wordt gebruikt. Maar dit moet worden
vermeden.
Mogelijke oorzaak
(1) Netspanningskabel
niet goed ingeplugd.
(2) De zekering is defect
geraakt of de
zekeringautomaat is
afgeschakeld.
(3) Probleem met het
stopcontact.
Oplossing
Trek de stekker eruit. Dan
na 10 s opnieuw insteken.
Vervang de zekering of
schakel de
zekeringautomaat weer in,
(reparatie door vakkundig
personeel van ons bedrijf).
Test het stopcontact met
een ander elektrisch
apparaat.
Oven wordt niet warm.
(4) Deur niet goed
gesloten.
Sluit de deur goed.
Het glazen draaiplateau
maakt lawaai als de
magnetron wordt
gebruikt.
(5) Vervuilde draairing
en ovenbodem.
Zie "onderhoud van de
magnetron" om vervuilde
onderdelen te reinigen.
KLANTENSERVICE
Wanneer u de oorzaak van het probleem niet kunt vinden: zet het apparaat uit (ga er niet ruw mee om) en neem contact op met de klantenservice.
SERIENUMMER PRODUCT. Waar kan ik dit vinden?
De klantenservice heeft de productcode en het bijbehorende serienummer nodig (dit is een 16-cijferige reeks die begint met nummer 3). U kunt deze
vinden op het garantiebewijs of op het informatieplaatje op het apparaat.
Hiermee voorkomt u onnodig contact met onderhoudsmonteurs en, belangijker nog, onnodige kosten.
20
NL
Op dit apparaat zijn de Europese richtlijnen (2002/96/EG) voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) van toepassing. Door dit product op een verantwoorde manier aan te bieden voor
afvalverwerking, helpt u mee om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen.
Het symbool op dit product geeft aan dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld.
In plaats daarvan moet het worden aangeboden aan een daarvoor ingericht inzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparatuur. Het weggooien moet geschieden in overeenstemming met
de plaatselijke milieu-richtlijnen voor afvalverwerking.
Voor meer informatie over verwerking, terugwinning en recycling van dit product, kunt u contact
opnemen met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het
product heeft gekocht.
21
NL
Kookgebruiksaanwijzing
Magnetron
Microgolfenergie doordringt voedsel, en wordt aangetrokken en geabsorbeerd door
het daarin aanwezige water, vet en de suikerinhoud.
De microgolven zorgen ervoor dat de moleculen in het voedsel zeer snel gaan
bewegen. De snelle beweging van de moleculen veroorzaakt wrijving en de
hierdoor ontstane warmte kookt het voedsel.
Koken
Kookgerei voor het koken met de magnetron
Het serviesgoed moet de microgolfstraling zo goed mogelijk doorlaten. Microgolven
kunnen doordringen door keramiek, glas, porselein en plastic en ook door papier en
hout, maar zij worden gereflecteerd door metaal, zoals roestvrij staal, aluminium en
koper. Daarom moet voedsel nooit worden bereid in metalen serviesgoed.
Voor magnetron geschikt voedsel:
Veel soorten voedsel zijn geschikt voor bereiding in de magnetron, inclusief verse
of bevroren groente, fruit, pasta, rijst, granen, bonen, vis en vlees. Sauzen, custard,
soepen, gestoomde puddingen, conserven en chutneys kunnen ook in de
magnetron worden bereid. In het algemeen kan gesteld worden dat
magnetronbereiding ideaal is voor elk type voedsel dat normaalgesproken op een
fornuis wordt bereid.
Afdekken tijdens de bereiding
Het afdekken van het gerecht tijdens het bereiden is erg belangrijk, omdat het
verdampte water opstijgt als stoom en bijdraagt aan het kookproces. Het voedsel
kan op verschillende manieren worden afgedekt: bijvoorbeeld met een keramisch
bord, plastic afdekking of met voor magnetron geschikte folie.
Standtijd
Na het bereiden van het gerecht is de standtijd belangrijk om er voor te zorgen dat
een gelijkmatige temperatuur wordt bereikt.
22
NL
Kookgebruiksaanwijzing voor bevroren groente
Gebruik een geschikte Pyrex glazen kom met deksel. Kook afgedekt gedurende de
minimum tijd - zie tabel. Kook langer door om het door u gewenste resultaat te
krijgen.
Roer twee keer tijdens het koken en een keer erna. Voeg zout, kruiden of boter toe
na het koken. Dek af tijdens de standtijd.
Voedsel
Portie
Vermogen
P80
Tijd
(min.)
5-6
Standtijd
(min.)
2-3
Spinazie
150 g
Broccoli
300g
P80
8-9
2-3
Erwten
300g
P80
7-8
2-3
Groene bonen
300g
P80
7½-8½
2-3
Gemengde
groenten
(wortels/
erwten/ maïs)
Gemengde
groenten
(Chinese mix)
300g
P80
7-8
2-3
300g
P80
7½-8½
2-3
Instructies
Voeg 15 ml (1
eetlepel) koud
water toe.
Voeg 30 ml (2
eetlepels) koud
water toe.
Voeg 15 ml (1
eetlepel) koud
water toe.
Voeg 30 ml (2
eetlepels) koud
water toe.
Voeg 15 ml (1
eetlepel) koud
water toe.
Voeg 15 ml (1
eetlepel) koud
water toe.
Kookgebruiksaanwijzing voor verse groente
Gebruik een geschikte Pyrex glazen kom met deksel. Voeg 30-45 ml koud water
toe (2-3 eetlepels) voor elke 250 g groente tenzij een andere hoeveelheid wordt
aanbevolen - zie tabel. Kook afgedekt gedurende de minimum tijd - zie tabel. Kook
langer door om het door u gewenste resultaat te krijgen. Roer twee keer tijdens het
koken en een keer erna. Voeg zout, kruiden of boter toe na het koken. Dek af
tijdens de standtijd van 3 minuten.
23
NL
Tip:
Snijd de verse groenten in ongeveer gelijke stukken. Hoe kleiner ze zijn,
des te eerder zijn ze gaar.
Alle verse groente moet worden bereid met het volle magnetronvermogen.
(P100).
Voedsel
Broccoli
Portie
250g 500g
Tijd (min.)
3½-4
6-7
Standtijd (min.)
3
Spruitjes
250g 500g
5 - 5½
3
Wortelen
250g 500g
3½-4
3
Bloemkool
250g 500g
4 -4½
6½-7½
3
Courgettes
250g 500g
3-3½
3
Aubergines
250g 500g
2½-3
3
Prei
250g 500g
3-3½
3
Paddestoelen
250g 500g
1-1½
2-2½
3
Uien
250g 500g
4-4½
3
Peper
250g 500g
3½-4
3
Aardappels
250g 500g
3-4
6-7
3
koolrabi
250g 500g
4½-5
3
24
Instructies
Maak even grote
roosjes. Leg de stronkjes
naar het midden.
Voeg 60-75 ml (5-6
eetlepels) water toe.
Snijd wortelen in gelijke
schijfjes.
Maak even grote
roosjes. Halveer grote
roosjes Leg de stronkjes
naar het midden.
Snijd de courgettes in
schijven. Voeg 30 ml (2
eetlepels) water toe of
een klont boter. Kook tot
het juist zacht is.
Snijd de aubergines in
kleine schijfjes en
besprenkel ze met een
eetlepel citroensap.
Snijd de prei in dikke
plakken.
Prepareer kleine hele of
gesneden paddestoelen.
Voeg geen water toe.
Besprenkel met
citroensap. Kruid met
zout en peper. Giet af
voor het opdienen.
Snijd uien in schijven of
helften. Voeg slechts 15
ml (1 eetlepel) water toe.
Snijd de peper in kleine
schijfjes.
Weeg de geschilde
aardappels en snijd ze in
ongeveer gelijke helften
of kwarten.
Snijd de koolrabi in
kleine vierkantjes.
NL
Kookgebruiksaanwijzing voor rijst en pasta
Rijst: Gebruik een geschikte Pyrex glazen kom met deksel - rijst verdubbelt in
volume tijdens het bereiden. Gebruik de deksel bij de bereiding.
Na afloop van de kooktijd doorroeren voor de standtijd en voeg zout toe of kruiden
en boter.
Opmerking: De rijst heeft mogelijk na het koken niet al het water opgenomen.
Pasta: Gebruik een grote Pyrex glazen kom. Voeg kokend water toe, een snufje
zout en roer goed. Kook zonder deksel. Roer af en toe tijdens en na het koken. Dek
af tijdens de standtijd en giet daarna goed af.
Voedsel
Portie
Vermogen
Tijd
(min.)
15 - 16
17½18½
Standtijd
(min.)
5
Witte rijst
(voorgekookt)
250 g
375g
P100
Bruine rijst
(voorgekookt)
250g
375g
Gemengde
rijst (rijst +
wilde rijst)
Gemengd
(rijst met
graan)
Pasta
Instructies
P100
20-21
22-23
5
250g
P100
16- 17
5
250g
P100
17-18
5
Voeg 400 ml
koud water toe.
250g
P100
10 - 11
5
Voeg 1000 ml
heet water toe.
Voeg 500 ml
koud water toe.
Voeg 750 ml
koud water toe.
Voeg 500 ml
koud water toe.
Voeg 750 ml
koud water toe.
Voeg 500 ml
koud water toe.
OPWARMEN
Uw magnetronoven warmt voedsel op in een fractie van de tijd die conventionele
fornuisovens nodig hebben.
Gebruik de vermogensinstellingen en de opwarmtijden in de volgende tabel als een
richtlijn. De tijden in de kaart zijn gebaseerd op vloeistoffen op kamertemperatuur
van ongeveer +18 tot +20 ºC of gekoeld voedsel met een temperatuur van circa +5
tot +7 ºC.
Schikken en afdekken
Voorkom het opwarmen van grote delen zoals rollades - hierbij zal het vlees te gaar
worden en kan de rand uitdrogen voor het door en door heet is. Het opwarmen van
kleine stukken geeft een beter resultaat.
Vermogensniveaus en roeren
Bepaald voedsel kan worden opgewarmd met maximum vermogen terwijl ander
voedsel opgewarmd moet worden met lager vermogen.
Neem de tabel als indicatie. In het algemeen is het beter om voedsel op een lager
vermogen op te warmen als het gaat om delicaat voedsel, of om grote
hoeveelheden of als het waarschijnlijk is dat het snel opwarmt (zoals bepaalde
25
NL
soorten gebak). Roer goed of draai het gerecht om tijdens het opwarmen voor het
beste resultaat. Indien mogelijk nogmaals omroeren voor het serveren.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoedsel. Om
heftig koken van vloeistoffen en mogelijke verbranding te voorkomen dient voor
tijdens en na het verwarmen geroerd te worden. Laat het product in de magnetron
tijdens de standtijd. We adviseren om een plastic lepel of een glazen staafje in de
vloeistof te zetten. Voorkom oververhitting (en daardoor verspilling) van het voedsel.
Het is aan te bevelen om de kooktijd laag te schatten en extra tijd toe te voegen
indien nodig.
Verwarmingstijden en standtijden
Wanneer voedsel voor de eerste keer wordt opgewarmd, is het nuttig om de tijd te
noteren - voor toekomstige referentie.
Let erop dat opgewarmd voedsel altijd door en door verhit wordt.
Geef het voedsel na het verhitten even de tijd om de temperatuur gelijkmatig te
laten worden. De aanbevolen standtijd na het opwarmen is 2- 4 minuten, tenzij een
andere tijd wordt aanbevolen in de tabel.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoedsel. Zie ook
het hoofdstuk met de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen.
HET OPWARMEN VAN VLOEISTOFFEN
Hanteer altijd een standtijd van minimaal 20 s nadat de oven is uitgeschakeld,
zodat de temperatuur gelijkmatig wordt. Roer tijdens het verwarmen indien nodig,
en roer ALTIJD na het verwarmen. Om heftig koken en mogelijke verbranding te
voorkomen dient een lepel of glazen staafje in de drankjes gezet te worden en roer
voor, tijdens en na het verhitten.
HET OPWARMEN VAN BABYVOEDING
BABYVOEDING:
Doe de babyvoeding in een diep keramisch bord. Dek af met een plastic deksel.
Roer goed door na het verwarmen!
Laat 2-3 min. staan voor het serveren. Roer opnieuw en controleer de temperatuur.
Aanbevolen opdientemperatuur: tussen 30 - 40 ºC.
BABYMELK:
Schenk de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verhit
nooit een babyflesje met de speen erop, omdat de fles kan exploderen bij
oververhitting. Schud voor de standtijd en nog eens voor het opdienen! Controleer
altijd nauwkeurig de temperatuur van babymelk of - voedsel voor het aan de baby
wordt gegeven. Aanbevolen serveertemperatuur : ca. 37 ºC.
OPMERKING:
Met name babyvoeding moet nauwkeurig gecontroleerd worden voor het opdienen
om verbranding te voorkomen.
Gebruik de vermogensniveaus en tijden in de volgende tabel als richtlijn voor het
opwarmen.
26
NL
Opwarmen van vloeistoffen en voedsel
Gebruik de vermogensniveaus en tijden in deze tabel als richtlijn voor het
opwarmen.
Voedsel
Portie
Vermogen
Tijd
(min.)
Dranken
(koffie,
melk,
thee,
water op
kamertemperatu
ur)
150ml
(1 kop)
300ml
(2 kopjes)
450 ml
(3 kopjes)
600 ml
(4 kopjes)
P100
Soep
(gekoeld)
250g
350g
450g
550g
P100
2-2½
2½-3
3-3½
3½-4
2-3
Stoofpot
(gekoeld)
350g
P80
4½5½
2-3
Pasta met
saus
(gekoeld)
350g
P80
3½4½
3
Gevulde
pasta met
saus
(gekoeld)
350g
P80
4-5
3
Maaltijd
op een
bord
(gekoeld)
350g
450g
550g
P80
4½5½
5-6
5½6½
3
1-1½
1½-2
2½-3
3-3½
27
Standtijd
(min.)
1-2
Instructies
Giet in een keramische
kop en verwarm
zonder deksel. Plaats
1 kop in het midden, 2
tegenover elkaar en 3
of 4 in een cirkel. Roer
zorgvuldig voor en na
de standtijd. Wees
voorzichtig bij het uit
de oven pakken.
Giet de soep in een
diep keramisch bord of
een diepe keramische
kom. Dek af met een
plastic deksel. Roer
goed na het
opwarmen. Roer
nogmaals voor het
opdienen.
Doe de stoofpot in een
diep keramisch bord.
Dek af met een plastic
deksel. Roer af en toe
tijdens het verwarmen
en opnieuw na het
opwarmen en voor het
opdienen.
Leg de pasta (bijv.
spaghetti of mie) op
een vlakke keramische
plaat. Dek af met
magnetronfolie. Roer
voor het opdienen.
Doe de gevulde pasta
(bijv. ravioli, tortellini)
in een keramisch diep
bord. Dek het bord af
met een plastic deksel.
Roer af en toe tijdens
het opwarmen en
opnieuw voor de
standtijd en het
opdienen.
Leg 2-3 gekoelde
onderdelen van een
maaltijd op een
keramisch bord. Dek af
met magnetronfolie.
NL
Opwarmen van babyvoeding en melk
Gebruik de in deze tabel aangegeven vermogens en tijden als richtlijnen voor het
opwarmen
Voedsel
Portie
Vermogen
Tijd
Babyvoedsel
(groenten +
vlees)
190g
P80
30 s
Standtijd
(min.)
2-3
Babypap
(pap+ fruit)
190g
P80
20 s
2-3
Babymelk
100ml
200ml
P30
30-40 s
1 min.
tot
1min.10s
2-3
28
Instructies
Doe het voedsel in
een keramisch diep
bord. Dek het bord af.
Roer na de bereiding
goed door. Laat 2-3
min. staan. Voor het
opdienen goed roeren
en controleer
nauwkeurig de
temperatuur.
Doe de pap in een
keramisch diep bord.
Dek het bord af. Roer
na de bereiding goed
door. Laat 2-3 min.
staan. Voor het
opdienen goed roeren
en controleer
nauwkeurig de
temperatuur.
Roer of schud goed
en giet het in een
gesteriliseerde glazen
fles. Plaats de fles
midden op het
draaiplateau. Bereid
zonder deksel. Schud
goed en laat minimaal
3 minuten staan. Voor
het opdienen goed
schudden en
controleer nauwkeurig
de temperatuur.
NL
Kookgebruiksaanwijzing
GRILLEN
Het grillbakelement is boven in de ovenruimte geplaatst. Het element is actief als de
deur gesloten is en de draaitafel draait. Het draaien van het draaiplateau zorgt voor
een betere verdeling van de bruining van het voedsel. Het 4 minuten
voorverwarmen van de grill zorgt voor het sneller bruinen van het voedsel.
Servies voor het grillen:
Dient vlambestendig te zijn en mag metaal bevatten. Gebruik geen plastic
serviesgoed omdat dit kan smelten.
Voor grillen geschikt voedsel:
Karbonades, worstjes, steaks, hamburgers, bacon en hamplakken, dunne porties
vis, sandwiches en alle soorten toast met beleg.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Onthoud dat het voedsel moet worden geplaatst op het hoge rekje, tenzij een
andere instructie wordt aanbevolen.
MAGNETRON +GRILLl
Deze bereidingsmethode combineert de stralingswarmte van de grill met de
snelheid van magnetronbereiding. Het werkt alleen als de deur gesloten is en het
draaiplateau draait. Dankzij het draaien van het draaiplateau bruint het gerecht
gelijkmatig.
Kookgerei voor het koken met magnetron en grill
Gebruik alstublieft serviesgoed geschikt voor magnetron. Het serviesgoed moet ook
vlambestendig zijn. Gebruik geen metalen serviesgoed in de combinatiestand.
Gebruik geen plastic serviesgoed omdat dit kan smelten.
Voor grillen en magnetron geschikt voedsel:
Geschikt voedsel voor koken in de combinatiestand omvat alle soorten gekookt
voedsel dat opgewarmd en gebruind moet worden. (bijv. gebakken pasta), evenals
voedsel dat een korte kooktijd nodig heeft om een bruin korstje te krijgen. Ook kan
deze stand worden gebruikt voor het bereiden van dikke porties die voordeel
hebben van een gebruind en knapperig oppervlak, bijvoorbeeld kipdelen, (draai ze
halverwege het bereiden om). Zie de grilltabel voor meer details.
Het gerecht moet worden omgedraaid als het aan beide zijden moet worden
gebruind.
29
NL
Grilgebruiksaanwijzing voor vers voedsel
Verwarm de grill 4 minuten voor in de grilfunctie.
Gebruik de vermogensinstellingen en tijden in deze tabel als richtlijnen voor het
grillen.
Vers
voedsel
Portie
Vermogen
Alleen grill
Tijd 1e
zijde
(min.)
3½-4½
Tijd 2e
zijde
(min.)
3-4
Sneetjes
toast
4 stuks
(elk 25
gram)
2-4 stuks
Alleen grill
2½-3½
1½-2½
Gegrilde
tomaten
200g (2
stuks)
400 g (4
stuks
C2
3½-4½
5-6
-
Tomatenkaas toast
4 stuks
(300g)
C2
4-5
-
Toast
Hawaï
(ananas,
ham, kaas
sneetjes)
2 stuks
(300g) 4
stuks
(600g)
C1
3½-4½
6-7
-
Gebakken
aardappel
en
250g
500g
C1
4½-5½
6½-7½
-
Gratin
Aardappel
en/groente
(gekoeld)
500g
C1
9-11
-
kipdelen
450g (2
stuks)
650 g (23 stuks)
850g (4
stuks)
C2
7-8
9-10
11-12
7-8
8-9
9-10
Gegrilde
kip
900g
1100g
C1
10-12
12-14
9-11
11-13
Broodjes
(al
gebakken)
30
Instructies
Zet de toastsneetjes naast
elkaar op het rekje
Zet de broodjes eerst
ondersteboven in een
cirkel direct op de
draaitafel
Halveer de tomaten. Leg
er wat kaas op. Leg ze in
een cirkel op een platte
schaal van Pyrex glas.
Plaats deze op het rekje.
Toast eerst de
broodsneetjes. Zet de
toast met het beleg op het
rek. Laat het na het
bereiden nog 2 - 3 minuten
staan.
Toast eerst de
broodsneetjes. Zet de
toast met het beleg op het
rek. Zet 2 toasts naast
elkaar direct op het rekje.
Laat het na het bereiden
nog 2 - 3 minuten staan.
Halveer de aardappels.
Plaats ze in een cirkel op
het rekje met de gesneden
kant boven.
Doe de verse gratin in een
kleine Pyrex glazen
schaal. Zet de schaal op
het rekje. Na het bereiden
2 - 3 minuten laten staan.
Smeer de kipdelen in met
olie en kruiden. Leg ze in
een cirkel met de smalle
kant naar het midden.
Plaats bij alleen 1 kipdeel
deze niet in het centrum
van het rekje. Laat na
afloop nog 2- 3 minuten
staan.
Smeer de kip in met olie
en kruiden. Zet de kip
eerst met de borst naar
beneden, daarna met de
borst naar boven, direct op
het draaiplateau. Laat 5
minuten staan na het
grillen.
NL
Lamskarb
onades
(medium)
400g (4
stuks)
Alleen grill
10-12
8-9
Varkensst
eaks
250g (2
stuks)
500g (4
stuks)
magnetron
+ grill
C2
6-7
7-8
(Alleen
grill)
5-6
7-8
Gerooster
de vis
450 g
650g
C2
6-7
7-8
7-8
8-9
Gebakken
appels
2 appels
(ca.400g)
4 appels
(ca.800g)
C2
6-7
-
10-12
31
Smeer de lamskarbonades
in met olie en kruiden. Leg
ze in een cirkel op het
rekje. Laat 2-3 minuten
staan na het grillen.
Smeer de varkenssteaks
in met olie en kruiden. Leg
ze in een cirkel op het
rekje. Laat 2-3 minuten
staan na het grillen.
Smeer de huid van de hele
vis in met olie, kruiden en
specerijen. Leg de vissen
naast elkaar op het rekje
(kop naast staart)
Ontpit de appels en vul ze
met rozijnen en jam. Leg
er geschaafde amandel
op. Leg de appels op een
vlakke Pyrex glazen
schaal. Zet de schaal
direct op het draaiplateau.
NL
Grilgebruiksaanwijzing voor bevroren voedsel
Gebruik de vermogensinstellingen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het grillen.
Vers
voedsel
Portie
Vermogen
Broodjes
(elk circa
50 gram)
2 stuks
4 stuks
Magnetron
+ grill
Baguettes
/knoflookbrood
200250g
(1
stuks)
400g
Magnetron
+ grill
C1
3½-4
C1
13-15
400g
C1
14-16
-
400g
C1
16-18
-
Gratin
(groente
of
aardappel
)
Pasta
(canneloni
,
macaroni,
lasagne)
Vis gratin
Tijd 1e
zijde
(min.)
C2
1½-2
2½-3
Tijd 2e
zijde
(min.)
Alleen
grill
2-3
2-3
Alleen
grill
2-3
Instructies
Zet de broodjes eerst
ondersteboven in een cirkel
direct op het draaitableau.
Grill daarna de andere zijde
van de broodjes zolang tot
de door u gewenste
knapperigheid is bereikt.
Laat daarna 2 - 5 min.
staan.
Plaats de bevroren baguette
schuin op bakpapier op het
rekje. Laat na het grillen 2-3
minuten staan.
Doe de bevroren gratin in
een kleine Pyrex glazen
schaal. Plaats de schaal op
het rekje. Laat na het grillen
2-3 minuten staan
Doe de bevroren pasta in
een kleine platte
rechthoekige Pyrex glazen
schaal. Plaats de schaal
direct op het draaiplateau.
Laat na het bereiden 2-3
minuten staan
Doe de bevroren visgratin in
een kleine platte
rechthoekige Pyrex glazen
schaal. Plaats de schaal
direct op het draaiplateau.
Laat na het grillen 2-3
minuten staan.
PN:16170000A34186
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising