Candy | CMXG20DR | Candy CMXG20DR Uživatelský manuál

Candy CMXG20DR Uživatelský manuál
CMXG20DR
CMXG20DS
CMXG20DW
Mikrovlnná trouba
Návod k použití
CZ
1
CZ
Mikrovlnná trouba
Návod k použití
Model: CMXG20DR
CMXG20DS
CMXG20DW
Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě
ho uschovejte.
Pokud budete mikrovlnnou troubu používat podle údajů uvedených v tomto
návodu, bude Vám poskytovat skvělé služby řadu let.
Na výrobek bylo vydané ES prohlášení o shodě.
Hlučnost výrobku (EN 60704-2-13)
CMXG20DR .............. 60 dB (A)
CMXG20DS .............. 60 dB (A)
CMXG20DW .............. 60 dB (A)
) na tomto výrobku prohlašujeme na svou
Umístěním označení (
odpovědnost dodržování všech evropských bezpečnostních,
zdravotních a environmentálních požadavků stanovených v právních
předpisech pro tento produkt.
VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí
1
CZ
MICRO/GRIL/COMBI
ROZMRAZOVÁNÍ DLE HMOTNOSTI/DOBY
HODINY / PŘEDNASTAVENÍ / DĚTSKÝ
ZÁ MEK
STOP/CLEAR /ECO FUNKCE
START / EXPRESS
AUTO MENU/ČAS/HMOTNOST
2
CZ
OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNÉMU
VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ
ENERGII
(a) Nepokoušejte se spouštět tuto troubu s otevřenými dvířky,
protože by to mohlo mít za následek nebezpečné vystavení
se mikrovlnné energii. Je důležité nerozbíjet či jinak narušovat
bezpečnostní zámky.
(b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stěnu trouby a
dveře a nedovolte, aby se na povrchu těsnění hromadila
nečistota nebo zbytky čisticího prostředku.
(c) UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k poškození těsnění dvířek,
trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena
kompetentní osobou.
DODATEK
Pokud přístroj nebude udržován v dobrém a čistém stavu, jeho
povrch může být poškozen a může to mít dopad na životnost
přístroje a vést k potenciálním nebezpečným situacím.
Technické specifikace
Modely:
CMXG20DR /CMXG20DS/CMXG20DW
Jmenovité napětí
230V~50Hz
Jmenovitý příkon na vstupu (mikrovlnný)
1050 W
Jmenovitý výkon na výstupu (mikrovlnný)
700 W
Jmenovitý výkon na výstupu (gril)
1000 W
Objem trouby
20 l
Průměr otočného talíře
ø255 mm
Vnější rozměry (š x h x v)
440 x 357.5x 259 mm
Hmotnost netto
11.0 kg
3
CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění
Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění
osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii při používání
vašeho spotřebiče dodržujte základní opatření, včetně:
1. Upozornění: Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v
utěsněných nádobách, protože mají tendenci explodovat.
2. Upozornění: Pro jinou než kompetentní osobu je nebezpečné
odstraňovat kryt, který poskytuje ochranu proti vystavení
mikrovlnné energii.
3. Upozornění: Dětem dovolte používat troubu pouze pod
dohledem a po poskytnutí příslušných instrukcí, aby dítě bylo
schopno používat troubu bezpečně a chápalo rizika spojená s
nesprávným používáním.
4. Upozornění: Když je spotřebič provozován v kombinovaném
režimu, děti by měly troubu používat pouze pod dozorem dospělé
osoby, protože dochází k vytváření vysoké teploty (pouze pro
řady s grilem).
5. Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v
mikrovlnné troubě.6. Trouba by měla být pravidelně čištěna a
jakékoliv zbytky jídla musí být odstraněny.
7. Prostudujte si a dodržujte specifické:„OPATŘENÍ PRO
ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉHO VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ
MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách,
troubu neustále kontrolujte s ohledem na možnost vznícení se.
9. Pokud se objeví kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od
zdroje a dveře nechte zavřené, aby se uhasily případné plameny.
10. Jídlo nevařte příliš dlouho.
11. Vnitřní část trouby nepoužívejte pro účely skladování. Uvnitř
trouby neskladujte žádné potraviny, jako např. chleba, sušenky
atd.
4
CZ
12. Odstraňte drátky a kovová držadla z papíru nebo plastových
nádob/sáčků, než je umístíte do trouby.
13. Tuto troubu instalujte nebo umísťujte pouze v souladu s
poskytnutými instalačními pokyny.
14. Vejce ve skořápce a celá na tvrdo vařená vejce by neměla
být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože mohou explodovat, i
po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
15. Spotřebič používejte pouze pro účel, k němuž je určen, jak
je popsáno v manuálu. V tomto spotřebiči nepoužívejte korosivní
chemikálie nebo výpary. Tato trouba je navržena speciálně pro
ohřívání. Není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití.
16. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, bude muset být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně
kvalifikovanouosobou,abysezabránilojakémukoliv nebezpečí.
17. Spotřebič neskladujte a nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu
nebo blízko bazénu.
19. Teplota přístupného povrchu může být při provozu
spotřebiče vysoká. Kabel veďte mimo zahřívaný povrh a
nezakrývejte žádné ventilační otvory na troubě.
20. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
21. Neschopnost udržet troubu v čistém stavu by mohla vést ke
zhoršení stavu povrchu, což by mohlo mít negativní dopad na
životnost spotřebiče a případně způsobovat nebezpečné situace.
22. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s jídlem pro děti je
nutno promíchat či protřepat a před konzumací je nutno
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek
zpožděné eruptivní ohřívání, proto při manipulaci s nádobou
buďte opatrní.
24. Spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí,
dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo
samostatným dálkovým systémem.
5
CZ
27. Upozornění: Před výměnou žárovky se ujistěte, zda je
spotřebič odpojený od síťové zástrčky.
28. Přístupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte
děti mimo dosah spotřebiče. Nepoužívejte parní vysokotlaké
čističe.
29. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré škrabky k
čištění dvířek mikrovlnné trouby, neboť mohou poškrábat povrch.
30. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se
ohřevného tělesa uvnitř trouby.
31. Používejte pouze teplení sondu určenou pro tuto mikrovlnnou
troubu. (pro trouby vybavené možností použití tepelné sondy.)
32. zadní stěnu spotřebiče postavte proti stěně.
33.Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání
přístroje v případě, že jsou pod dohledem zodpovědné osoby
nebo pokud jim byly poskytnuty instrukce ohledně správného
a bezpečného použití přístroje a pokud jsou si tyto osoby a děti
vědomi možných rizik. Děti by si neměly s přístrojem hrát.
Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru
zodpovědné osoby.
34.Držte přístroj a jeho napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších
8 let.
35.Pokud cítíte kouř, vypněte nebo odpojte přístroj a nechte
dveře zavřené, abyste zabránili možným plamenům.
36.Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a v zařízeních
jako: –kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a
ostatních pracovních prostředích;
– použití klienty v hotelích, motelech a ostatních zařízeních
rezidentského typu;
– v zemědělských obytných staveních;
– v ubytovacích zařízeních.
6
CZ
37.VAROVÁNÍ: Přístroj a jeho přístupné části se během použití
zahřívají. Měli byste se vyhnout kontaktu s horkými částmi.
Děti mladší 8 let by se měli držet od přístroje dál, pokud nejsou
pod dozorem zodpovědné osoby.
38.Mikrovlnná trouba musí být používána spolu s otevřenými
ozdobnými dvířky.(platí pro trouby s ozdobnými dvířky.)
39.Parní čistič se nesmí používat.
40.K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte žádné drsné
abrazivní čisticí prostředky nebo ostré drátěnky, protože by
mohlo dojít k poškrábání povrchu, což může mít za následek
poškození skla.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ A USCHOVEJTE
PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
7
CZ
Pro snížení rizika zranění osob
Instalace uzemnění
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Dotknutí se některých vnitřních
součástí může způsobit zranění nebo smrt. Nikdy neprovádějte
demontáž spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Nesprávné použití
uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.
Nezapínejte spotřebič do zásuvky, dokud nebude správně
nainstalován a uzemněn.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste troubu odpojili od přívoduenergie.
1. Po použití vnitřek trouby vyčistěte navlhčeným hadrem.
2. Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové
vodě.
3. Pokud jsou znečištěné, rám dvířek, těsnění a sousední
části musí být pečlivě vyčištěny vlhkým hadrem.
Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického
zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
tím, že zajišťuje vodič pro odvedení elektrického proudu.
Tentospotřebič je vybaven přívodním kabelem, který má
uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí
být zapojena dovývodu, který je řádně nainstalován a
uzemněn.Konzultujte kvalifikovaného elektrikáře nebo
servisního technika, pokud pokyny pro uzemnění zcela
nechápete nebo pokudexistují pochyby, zda je spotřebič
řádně uzemněn. Pokud je nutno použít prodlužovací kabel,
používejte pouze prodlužovací kabel s 3 vodiči.
8
(4) Troubu umístěte co možná
nejdále od rádia a televize.
Fungování mikrovlnné trouby
může způsobit rušení příjmu
CZ
1. Spotřebič je vybaven krátkým přívodním kabelem, aby se
snížilo riziko vznikající z možného zamotání se do delšího
přívodního kabelu nebo zakopnutí o něj.
2. Pokud se používá dlouhý přívodní kabel nebo prodlužovací
kabel:
1) Vyznačený elektrický výkon přívodního kabelu nebo
prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký, jako
je elektrický výkon spotřebiče.
2) Prodlužovací kabel musí být uzemněného typu s 3 vodiči.
3) Dlouhý kabel musí být uložen tak, aby nevisel přes plochu
pultu nebo stolu, kde by za něj mohly zatáhnout děti nebo kde
by se o něj mohlo nechtěně zakopnout.
KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ
POZOR
Nebezpečí zranění
Je nebezpečné, aby kdokoliv
jiný nežkompetentní osoba
prováděl jakýkoliv servisnebo
opravu, která vyžaduje
sejmutí krytu,který poskytuje
ochranu proti vystavení se
mikrovlnné energii.
Přečtěte si pokyny v odstavci „Materiály vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě a Materiály nevhodné pro použití
v mikrovlnné troubě.“ Mohou existovat nekovové nástroje,
které nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. V případě
pochybností je možné nástroj vyzkoušet následujícím způsobem.
Test nástrojů:
1. Vložte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu s 1 šálkem
studené vody (250ml) vedle příslušného nástroje.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně se nástroje dotkněte. Pokud je nástroj teplý,
nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nevařte ho déle než 1 minutu.
9
CZ
Materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě
Alobal
Pouze jako ochrana. Malé hladké kusy lze použít na zakrytí tenkých plátků
masa nebo drůbeže, které má zabránit přílišnému upečení. Mohlo by dojít
k jiskření, pokud je alobal příliš blízko stěnám trouby. Alobal by měl být
umístěn ve vzdálenosti alespoň 2,5 cm od stěn trouby.
Keramické nádobí
Postupujte podle pokynů výrobce. Dno keramického nádobí musí být
alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit
rozbití otočného talíře.
Talíře
Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné nádoby
Odstraňte vždy víko. Používejte pouze pro ohřívání pokrmů tak, aby bylo
pouze teplé. Mnoho skleněných nádob není odolných na teplo a mohly by
se rozbít.
Skleněné nádobí
Pouze nádobí z varného skla a vhodné pro použití do trouby. Ujistěte se, že
nemá kovový dekor. Nepoužívejte nádobí prasklé nebo otlučené.
Varné sáčky do trouby
Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou sponou. Udělejte do
nich zářez, aby mohla pára unikat.
Papírové talíře a hrnky
Používejte pouze krátkou dobu a pouze pro vaření/ohřev. Při vaření
nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky
Používejte k zakrytí pokrmů pro ohřev nebo pro případné pohlcení tuku.
Používejte pouze krátké doby vaření pod dohledem.
Pergamenový papír
Používejte k zakrytí na ochranu před vystříknutím nebo k zabalení proti
odpařování.
Plast
Pouze určený pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Měl
by být označen štítkem “Do mikrovlnné trouby”. Některé plastové nádoby
změknou, jakmile se jídlo uvnitř ohřeje. Varné sáčky a hermeticky uzavřené
plastové sáčky je nutno rozstřihnout, propíchnout nebo odvětrat tak, jak je
uvedeno na obalu.
Plastové obaly
Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí pokrmů během
vaření, aby jídlo nevyschlo. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Teploměr
Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. (Teploměry na maso a zákusky).
Voskový papír
Používejte k zakrytí jídla jako ochranu před vystříknutím a vyschnutím
pokrmu.
Materiály nevhodné pro použití v mikrovlnných troubách
Hliníkové nádobí
Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do
mikrovlnné trouby.
Papírové krabice na potraviny
s kovovou rukojetí
Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do
mikrovlnné trouby.
Kovové nástroje
Kov stíní pokrm před mikrovlnným zářením. Kovový dekor může
způsobit jiskření.
Kovové spony
Může způsobit jiskření a vznik požáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky
Mohou v troubě způsobit požár.
Polystyrénové nebo
polyuretanové nádoby
Nádoby se mohou při vystavené vysoké teplotě roztavit nebo
kontaminovat kapalinu uvnitř nádoby.
Dřevo
Dřevo se vysuší, pokud je používáno v mikrovlnné troubě, může
pak prasknout nebo puknout.
10
CZ
INSTALACE TROUBY
Názvy součástí a příslušenství trouby
Vyndejte troubu a veškeré materiály z obalu a vnitřního prostoru trouby.
Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:
1 Skleněný otočný talíř
1 Sestava otočného podstavce
1 Návod k použití
A
F
E
G
C
B
A) Ovládací panel
B) Hřídel otočného talíře
C) Sestava otočného podstavce
D) Skleněný talíř
E) Okénko pro nahlížení do trouby
F) Dvířka
G) Systém bezpečnostního zavírání
Upozornění:
Nepoužívejte grilovací
rošt v režimu mikrovln!
Před použitím mikrovln jej
vždy vyjměte!
Grilovací rošt (Pouze pro verze
s grilem)
Instalace otočného talíře
Nosný kotouč (spodní část)
D
.
a. Nikdy neumísťujte skleněný talíř horní stranou dolů.
Skleněný talíř by neměl být nikdy zablokovaný.
b. Je nutno během vaření vždy použít jak skleněný talíř, tak
otočný podstavec.
Skleněný
talíř
c. Všechna jídla a nádoby s pokrmy musí být při vaření
umístěny vždy na skleněném talíři.
Hřídel otočného
talíře
d. Pokud skleněný talíř nebo otočný podstavec praskne
nebo se rozbije, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko.
Sestava otočného podstavce
11
CZ
Instalace pracovní desky
Vnitřní část: Odstraňte veškerou ochrannou fólii
z povrchu vnitřní části mikrovlnné trouby.
Neodstraňujte tenký světle hnědý obklad, který je
připevněn na vnitřním prostoru trouby na
ochranu magnetronu.
Odstraňte veškerý obalový materiál
a příslušenství. Prohlédněte troubu, zda není
poškozená, zda nejsou dvířka otlučená nebo
nejsou ulomené západky dvířek. V případě
poškození troubu neinstalujte.
Instalace
1. Vyberte rovný povrch,
který poskytuje dostatečně
otevřený prostor pro přívod
a odvod vzduchu pro
ventilační otvory.
(4) Troubu umístěte co možná
nejdále od rádia a televize.
Fungování mikrovlnné trouby
může způsobit rušení příjmu
rádia nebo televize.
30cm
2. Troubu zapojte do
20cm
standardní domácí zásuvky.
Ujistěte se, že napětí a
min85cm
frekvence je stejná jako napětí
a frekvence na typovém štítku
se jmenovitými hodnotami.
POZOR: Troubu neinstalujte
Mezi troubou a vedlejšími
nad varnou desku nebo jiný
stěnami musí byl minimální
spotřebič produkující teplo.
odstup 20 cm.
Pokud ji nainstalujete v
(1) Nad troubou musí být
blízkosti nebo nad zdroj tepla,
ponechán minimální odstup
mohlo by dojít k poškození
30 cm.
(2) Ze dna trouby neodstraňujte trouby a ztrátě záruky.
nožičky.
Přístupný povrch může být
(3) Zablokování přívodních
během fungování trouby horký.
a/nebo výstupních otvorů
může způsobit poškození
trouby.
0cm
20cm
12
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické systémy, kterými reguluje parametry vaření tak,
aby co nejlépe uspokojila svými výkony Vaše potřeby.
1. Nastavení hodin
Jakmile připojíte mikrovlnnou troubu k síťové zásuvce, zobrazí se na displeji „0:00“ a je slyšet
zvuková signalizace.
1)
Stiskněte „
2)
Otočením „
3)
Stiskněte „
4)
Otočením „
5)
Stiskněte „
“, čísla hodin začnou blikat.
“ nastavte hodiny. Zadané číslo hodin by mělo být v rozsahu 0--23.
“, čísla minut začnou blikat.
„ nastavte minuty, zadané číslo pro minuty by mělo být v rozsahu 0--59.
“ a nastavení hodin je ukončeno. „:“ bude blikat.
Pozn.: 1) Pokud nejsou hodiny nastaveny, nebudou při zapojení trouby fungovat..
2) Pokud během nastavování hodin stisknete „STOP
„ nebo pokud neprovedete žádný úkon v
průběhu poslední minuty, trouba opustí funkci nastavování.
2. Mikrovlnné vaření
Stiskněte „
“ a vyberte požadovanou funkci.
“.
“. Nastavení doby vaření proveďte otočením „
Stiskněte „
“, kterým spustíte vaření.
“ , Otáčením „
Stiskněte několikrát „
Příklad: pokud chcete použít 80% výkon po dobu vaření 20 minut, nastavte troubu v následujících
krocích:
“, kontrolka LED zobrazí „P100“, symbol „
1) Stiskněte jednou „
2) Otáčením „
Stiskněte „
“ svítí.
“ a zvolte výkon 80%, kontrolka LED zobrazí „P80“.
“.
3) Otáčením „
“ „ nastavte dobu vaření, na displeji bude nastaveno „20:00“ (maximální
doba vaření je 95 minut.)
“ spusťte vaření, rozsvítí se „:“ a symbol „
4) Stisknutím „
signalizace zazní po ukončení doby vaření pěti pípnutími).
“ bude blikat (zvuková
POZN.: Nastavení naprogramované doby se provádí po následujících krocích:
0---1 min :
5 sekund
1---5 min :
10 sekund
5---10 min :
30 sekund
10---30 min :
1 minuta
30---95 min :
5 minut
Tabulka úrovně výkonu mikrovlnné trouby:
Mikrovlnný výkon
100%
80%
50%
13
30%
10%
CZ
3. Grilování
1) Stiskněte dvakrát tlačítko „
Stiskněte „
2) Otočením „
“, zobrazí se „G“, funkce grilu je zvolená.
“.
“ nastavte dobu přípravy. Maximální možná doba přípravy je 95 minut.
“ spusťte grilování. Bliká „
3) Stisknutím tlačítka „
“, „:“ svítí.
4. Kombinované vaření
1) Stiskněte dvakrát tlačítko „
“, zobrazí se „G“, funkce grilu je zvolená.
abyste vybrali "C-2" nebo "C-1".
Otočte,
2) Stiskněte „
3) Otočením „
“.
“ nastavte dobu přípravy. (Maximální doba přípravy je 95 minut.)
“ spusťte přípravu. Kontrolka pečení bliká a „:“ svítí.
4) Stisknutím tlačítka „
Poznámka: Pokyny ke kombinované přípravě
Pokyn
LED displej
Výkon mikrovln
Výkon grilu
1
55%
45%
2
36%
64%
5. Rychlé spuštění
1). Když je trouba v klidovém stavu, stiskněte tlačítko „
“, tím začne vaření na maximální
mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund. Doba vaření se zvýší o 30 sekund pokaždé, když stisknete
tlačítko „
„. Maximální doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.
Poznámka: Čas může být zvýšen stisknutím tlačítka “
” kromě programů
hmotnost odmrazovánía programu auto menu
2) V klidovém stavu otočte “
stiskněte tlačítko “
” vlevo pro přímé zvolení doby pečení, následně
” pro vaření se 100% mikrovlnným výkonem.
Tento program může být nastaven jako první z několika fází.
6. Rozmrazování podle nastaveného času
1) Stiskněte jednou „
“, kontrolka LED zobrazí „dEF1“.
“. Zároveň budou svítit „
2) Dobu vaření zvolte otočením „
nastavení se pohybuje v rozmezí od 00:05 do 95:00.
3) Nastavená úroveň výkonu je P30. Nelze ji měnit.
4) Stiskněte tlačítko „
“a„
„ pro spuštění rozmrazování. Symboly „
14
“ . Doba
“a„
“ budou blikat.
CZ
7. Rozmrazování podle nastavené hmotnosti
“, kontrolka LED zobrazí „dEF2“.
1) Stiskněte tlačítko „
2) Pro volbu hmotnosti pokrmu, který chcete rozmrazit otáčejte „
svítit „g“. Hmotnost musí být v rozmezí 100 a 2000 g.
“. Současně bude
„ pro zahájení rozmrazování. Symboly „
3) Stiskněte tlačítko „
blikat a symbol „g“ zhasne.
“a„
“ budou
8. Automatické programy pro vaření
1) Otáčejte "
" a zvolte požadovaný program .
Budou se zobrazovat "A-01", "A-02",...."A-08" v tomto pořadí.
" pro potvrzení vybraného menu.
2) Stiskněte "
3). Otáčejte "
" a navolte menu o b-1 po b-4.
4) Stiskněte "
" , kterým spustíte vaření. Po ukončení vaření zvuková signalizace vydá pět
pípnutí. Pokud jste předtím nastavili hodiny, bude se zobrazovat běžný čas, v opačném případě
se bude zobrazovat 0:00.
Např.: chcete uvařit těstoviny.
" a zobrazí se "A-07" a bude proveden výběr programu pro těstoviny.
1) Otáčejte "
Symboly "
2) Stiskněte "
3). Otočením "
"a"
" budou svítit.
" pro potvrzení vybraného menu.
" zvolte "b-4".
4) Vaření spusťte stisknutím "
".
Po dovaření bude slyšet zvukový signál pěti pípnutími. Pak vraťte ovladač do klidové polohy.
15
CZ
9. Postupné vaření na několika programech
Je možné nastavit maximálně dva programy vaření za sebou. Pokud je jedním programem
rozmrazování, musí být tento program zařazen jako první. Po každém programu bude slyšet zvuková
signalizace a pak začne následující program.
Poznámka: Funkci Auto menu nelze nastavit jako jeden z programů v řadě.
Příklad: chcete rozmrazit 500 g jídla a vařit ho výkonem 80% po dobu 5 minut.
Proveďte následující kroky:
“, kontrolka LED zobrazí „dEF2“.
1) Stiskněte tlačítko „
2) Otočením „
“ nastavte hmotnost jídla. Zastavte na, jakmile bude zobrazeno „500“.
“, kontrolka LED zobrazí „P100“, symbol „
3) Stiskněte jednou „
4) Otáčením „
Stiskněte „
5) Otočením „
6) Stisknutím „
“ svítí.
“ a zvolte výkon 80%, kontrolka LED zobrazí „P80“.
“.
“ nastavte dobu vaření na 5 minut.
„ spusťte vaření.
Poznámka: po ukončení prvního programu bude slyšet zvuková signalizace a pak bude spuštěn další
program.
Po ukončení všech kroků bude slyšet pět pípnutí a mikrovlnná trouba se vrátí do klidového stavu.
10. Vaření s odloženým startem
1) Nejdříve nastavte hodiny. (Viz návod na nastavení hodin).
2) Nastavte program vaření. Je možné nastavit maximální dva programy.
U této funkce nelze nastavit rozmrazování.
3) Stiskněte „
4) Otočením „
5) Stiskněte „
6) Otočením „
0--59.
“. Zobrazí se hodiny. Číslo odpovídající dané hodině bliká.
“ nastavte hodiny. Číslo zadané jako hodiny by mělo být v rozsahu 0--23.
“. čísla odpovídající minutám budou blikat.
“ nastavte minuty, zadané číslo platné pro minuty musí být v rozsahu
7) Stisknutím „
„ ukončíte nastavení. Bude svítit ” : ”, zvuková signalizace vydá dvě
pípnutí při dosažení nastavené hodiny a vaření automaticky začne.
Pozn.:
1) Hodiny musí být nastaveny před zahájením této operace. V opačném případě nebude fungovat
odložený start.
2) Pokud byl program s odloženým startem nastavený bez programu vaření, celé nastavení se
použije jako budík. To znamená, že po dosažení přednastaveného času pouze zazní pětkrát
akustický signál.
16
CZ
11. ECO Function
V klidovém stavu stiskněte tlačítko "
" a pokud nebude zvolena žádná operace během 1
minuty, obrazovka se vypne. V tom případě, stisknutím libovolného tlačítka zapnete obrazovku.
Poznámka: 1). Trouba nemůže vstoupit do režimu ECO, pokud jsou dveře otevřené.
2). Stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete dveře pro zapnutí obrazovky v režimu ECO.
3). Pokud vstoupíte do režimu ECO v případě aktivního dětského zámku, poté zámek znovu
aktivujte.
12. Funkce kontroly nastavení
(1) Během vaření stiskněte „
“. Na 3 sekundy se zobrazí aktuální mikrovlnný výkon.
“, kterým se zobrazí hodiny pro odložený start. Doba
(2) Ve fázi odloženého startu stiskněte „
začátku vaření bude na 3 sekundy blikat. Pak se trouba vrátí na zobrazení hodin.
(3) Během vaření stiskněte „
“ pro kontrolu aktuální hodiny. Zobrazí se na 2 sekundy.
13. Funkce dětské pojistky
Pojistka: v nezablokovaném stavu stiskněte na 3 sekundy „
že jste aktivovali dětskou pojistku. Kontrolka LED zobrazí „
“, dlouhý zvukový signál ohlásí,
“ a bude svítit „
Uvolnění pojistky: v zablokovaném stavu stiskněte na 3 seundy „
ohlásí, že pojistka byla vypnutá. Kontrolka LED bude ukazovat hodiny a „
“.
“. Dlouhý zvukový signál
“ zhasne.
14. Tichý režim
V pohotovostním stavu aktivujete tichý režim stisknutím tlačítek "
"a
"
" najednou po dobu 3 sekund. Všechna zvuková upozornění budou vypnutá.
V pohotovostním stavu zvuk opět aktivujete stisknutím tlačítek "
"a
"
" najednou po dobu 3 sekund.
15. Ochrana ventilátoru
Po mikrovlnném vaření nebo po kombinovaném vaření, které je delší než 5 minut, se trouba na
posledních 15 minut zastaví a bude fungovat jen ventilátor.
16. Funkce ochrany kontrolního vedení Magnetronu
Pokud jednotka funguje 30 minut na maximální úrovni výkonu, nastaví se trouba automaticky na 80%
mikrovlnného výkonu, aby chránila kontrolní vedení Magnetronu.
17. Specifikace
(1) Zvuková signalizace vydá pípnutí, jakmile otočíte ovladač na začátek postupu.
(2) Pokud dojde k otevření dvířek během vaření, je nutné pro pokračování stisknout tlačítko
„
“.
“ do 1 minuty. V opačném
(3) Jakmile je nastavený program vaření, musíte stisknout tlačítko „
případě se zobrazí aktuální čas a nastavení bude zrušeno.
(4) Zvukový signál vydá pípnutí v případě správného postupu stisknutí, v opačném případě nebude
slyšet žádná zvuková signalizace.
17
CZ
Tabulka automatických programů
Menu
Displej
Váha
Výkon
A-01 Chléb
b-1 Ohřev pizzy
200
P100
b-2 Ohřev chlebu
200
P100
b-3 Slaný koláč
400
P80 + P0 + P80
b-4 Těsto
500
P30
b-1 Pára
400
P100
b-2 Bramborové krokety
500
C-1
b-3 Pečené brambory
500
C-1
b-4 Hranolky
200
P100
b-1 Kuře
800
P100
b-2 Krocan
800
P100
b-3 Vepřové maso
450
P100
b-4 Červené maso
800
C-1
b-1 Mušle
200
P80
b-2 Losos
350
P80
b-3 Filet z tuňáka
350
P80
b-4 Mořský vlk
350
P80
b-1 Brokolice
400
P100
b-2 Špenát
400
P100
b-3 Mrkev
400
P100
b-4 Fenykl
200-400
P80 + P0
A-02
Brambory
A-03 Maso
A-04 Ryby
A-05 Zelenina
18
CZ
Tabulka automatických programů
Menu
Váha
Výkon
b-1 Mléko (1 šálek / 240 ml)
1 šálek
P100
b-2 Káva (1 šálek / 120 ml)
1 šálek
P100
b-3 Čaj
1 šálek
P100
b-4 Horká čokoláda
200
P70
A-07
b-1 Plněné těstoviny
450
P80
Těstoviny
b-2 Rýže
1 šálek
P100 + P50
b-3 Polévka (ohřev zeleninové
250
P100
A-06 Horké
nápoje
Displej
polévky)
b-4 Těstoviny
50 (přidejte 500 ml vody)
P80
A-08
b-1 Sušenky
200
P80 + P0 + P80
Moučníky
b-2 Koláč
1 šálek
P80
b-3 Zavařenina
400
P100 + P0
b-4 Muffiny
400
P100
b-1 Suché pokrmy
100
P80 + P0
b-2 Domácí jogurt
1 litr
P30
b-3 Celozrnné těstoviny
150 (přidejte 500 ml vody)
P100
500
P100
A-09 Zdravé
b-4 Zelenina
A-10 Děti
b-1 Homogenizace
150
P80 + P0
b-2 Vývar
200
P100 + P0
b-3 Sterilizace
na dně
P100
b-4 Dětské mléko
100 ml
P30
19
CZ
Odstránění možných problémů
NORMÁLNÍ
Rušení příjmu TV mikrovlnnou troubou.
Příjem rádia a televize může být při provozu
mikrovlnné trouby rušen. Tento jev se podobá
rušení malými elektrickými spotřebiči jako je
mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Jde to
normální stav.
Ztlumení světla trouby.
Při nízkém výkonu mikrovlnného vaření se může
světlo ztlumit. Je to normální stav.
Pára hromadící se na dvířkách, horký vzduch
vycházející z větracích otvorů.
Během vaření může z jídla vycházet pára.
Většina této páry vyjde ven z větracích otvorů.
Ale nějaké množství se může nahromadit na
studených místech jako jsou dvířka trouby. Je to
normální stav.
Trouba byla náhodně spuštěna, když uvnitř
nebylo žádné jídlo.
Troubu nepoškodí, pokud po velmi krátký čas
funguje prázdná. Ale měli byste se této situaci
vyhnout.
Problém
Možná příčina
Náprava
Trouba se nezapne.
Napájecí kabel není správně
zapojený do síťové zásuvky.
Vytáhněte kabel ze zásuvky,
počkejte 10 sekund a znovu ho
zapojte.
Spálená pojistka nebo zásah
automatického spínače.
Vyměňte pojistku nebo znovu
nastavte automatický spínač
(opravený kvalifikovaným
personálem naší společnosti).
Problémy s vývodem.
Zkontrolujte vývod pomocí
jiného spotřebiče.
Trouba nehřeje.
Dvířka nejsou správně zavřená
Zavřete správně dvířka.
Skleněný talíř vydává během
fungování trouby hluk.
Špinavé válečky nebo zbytky
na dně trouby.
Viz odstavec „údržba
mikrovlnné trouby“, kde
je popsán způsob čištění
znečištěných částí.
Tento spotřebič je označen ve shodě s evropskou směrnicí WEEE 2002/96/EC o
zacházení s odpadem z elektronických a elektrických spotřebičů. Tím, že zákazník zaručí
správnou likvidaci odpadu, přispívá k ochraně zdraví osob a ochraně životního prostředí,
které by mohlo jinak být poškozeno nevhodnou likvidací odpadu. Symbol, který je na
spotřebiči umístěn znamená, že tento výrobek nemůže být zlikvidován jako normální
komunální odpad, ale musí být odevzdán do nejbližšího sběrného místa nebo střediska
recyklace elektrického a elektronického odpadu. Likvidace musí být provedena podle
místních platných předpisů pro ochranu životního prostředí a likvidaci odpadu.
Další informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne místní organizace
odpovědná za likvidaci nebo obchod, ve kterém byl nákup proveden.
20
CZ
Průvodce vařením
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Voda, tuky a uhlovodany, které tvoří jídlo, absorbují mikrovlnnou energii během procesu, který
indukuje molekuly s rychlou vibrací. Tento rychlý pohyb vytvářející tření a napětí generuje teplo, které
vaří potraviny.
VAŘENÍ
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě: Nádobí musí umožnit mikrovlnné energii, aby jím mohla
procházet s maximální účinností. Mikrovlny mohou pronikat keramikou, sklem, porcelánem a plastem
stejně jako papírem a dřevem. Jsou naopak odráženy kovem, nerezovou ocelí, hliníkem a mědí, proto
se potraviny nikdy nesmí připravovat v nádobách tohoto druhu.
Potraviny vodné pro přípravu v mikrovlnné troubě:
Mnoho druhů potravin je vhodné na příprav v mikrovlnné troubě, je to mražená nebo čerstvá zelenina,
ovoce, těstoviny, rýže, obilniny, fazole, ryby i maso, stejně tak omáčky, krémy, polévky, nákypy,
marmelády a šťávy.
Obecně lze říci, že vaření pomocí mikrovlnné energie je ideální pro všechny potraviny, které
připravujete na normálním sporáku.
Zakrytí během vaření
Je velmi důležité, abyste potraviny při vaření zakrývali, protože voda se přeměňuje na páru, která pak
přispívá k procesu vaření. Potraviny mohou být zakryty několika způsoby: např. keramickým talířem,
plastovou poklicí nebo fólii vhodnou k použití do mikrovlnné trouby.
Doby odpočinku
Je velmi důležité, abyste po dovaření jídla chvilku počkali tak, aby se jeho teplota mohla vyrovnat.
21
CZ
Průvodce vařením
Průvodce vařením zmrazené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z varného skla s poklicí.
Potraviny vařte přikryté minimální dobu, orientujte se podle následující tabulky. Poté s vařením
pokračujte až k dosažení požadovaného výsledku. Jídlo promíchejte dvakrát během přípravy a jednou
po dovaření. Sůl, koření nebo máslo přidávejte až po dokončení přípravy. Během odstátí jídlo přikryjte.
Potraviny
Porce
Výkon
Doba
vaření
(min.)
Doba
odpočinku
(min.)
Pokyny
Špenát
150 g
P80
5-6
2-3
Přidejte 15 ml (1 lžíci)
studené vody
Brokolice
300 g
P80
8-9
2-3
Přidejte 30 ml
(2 lžíce) studené vody
Hrášek
300 g
P80
7-8
2-3
Přidejte 15 ml (1 lžíci)
studené vody
Zelené fazolky
300 g
P80
7½ -8½
2-3
Přidejte 30 ml (2 lžíce)
studené vody
Zeleninová směs
(mrkev/ hrášek/
obilniny)
300 g
P80
7-8
2-3
Přidejte 15 ml (1 lžíci)
studené vody
Zeleninová
směs (čínská)
300 g
P80
7½ -8½
2-3
Přidejte 15 ml (1 lžíci)
studené vody
22
CZ
Průvodce vařením
Průvodce vařením čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z varného skla s poklicí.
Přidejte 30-45 ml studené vody (2-3 polévkové lžíce) na každých 250 g, pokud není doporučeno jiné
množství vody: orientujte se podle tabulky. Zeleninu vařte zakrytou po minimální doporučenou dobu.
Poté s vařením pokračujte až k dosažení požadovaného výsledku. Jídlo promíchejte jednou během
přípravy a jednou po dovaření. Sůl, koření nebo máslo přidávejte až po dokončení přípravy. Během 3
minutového odpočinku jídlo přikryjte.
Rada:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky.
Čím jsou kousky menší, tím rychleji se uvaří.
Veškerou čerstvou zeleninu musíte vařit v trouba na plný výkon (P100).
Potraviny
Brokolice
Porce
250 g
250 g
Doba
vaření
(min.)
3½ -4
6-7
Doba
odpočinku
(min.)
3
Pokyny
Připravte rovnoměrné díly. Košťál položte
do středu.
Růžičková kapusta
250 g
5-5½
3
Přidejte 60-75 ml (5-6 lžic) vody.
Mrkev
250 g
3½-4
3
Mrkev nakrájejte na stejné plátky.
Květák
250 g
500 g
4-4½
6½ -7½
3
Připravte stejné kousky. Pokud máte
velké kusy, překrojte je na polovinu.
Košťál položte do středu.
Cuketa
250 g
3-3½
3
Cukety nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml
(2 lžíce) vody nebo oříšek másla. Vařte,
dokud nejsou křehké.
Lilky
250 g
2½-3
3
Lilky nakrájejte na plátky a polijte ke
polévkovou lžící citronové šťávy.
Pórek
250 g
3-3½
3
Pórek nakrájejte na tenké plátky.
Houby
125 g
250 g
1-1½
2-2½
3
Malé houby připravujte celé, větší
nakrájejte na plátky. Nepřidávejte
vodu. Ochuťte je solí a pepřem. Před
podáváním je slijte.
Cibule
250 g
4-4½
3
Cibuli nakrájejte na plátky nebo ji
překrojte na polovinu. Přidejte pouze 15
ml (1 polévková lžíce) vody.
Paprika
250 g
3½-4
3
Papriky nakrájejte na plátky.
Brambory
250 g
500 g
3-4
6-7
3
Oloupané brambory zvažte a překrájejte
na poloviny nebo rovnoměrné čtvrtky.
Kedluben
250 g
4½-5
3
Kedluben musíte nakrájet na kostičky.
23
CZ
Průvodce vařením
Průvodce přípravou rýže a těstovin
Rýže: Použijte objemnou nádobu z varného skla s poklicí. Rýže při vaření zdvojnásobí svůj objem.
Musí se vařit zakrytá. Jakmile je vaření ukončeno, zamíchejte ji, osolte nebo přidejte koření a máslo a
pak ji nechte odpočívat.
Poznámka: může se stát, že se do rýže nevsákne do konce vaření všechna voda.
Těstoviny: Použijte objemnou nádobu z varného skla s poklicí. Přidejte vroucí vodu, špetku soli a
dobře promíchejte. Musí se vařit nezakryté. Občas promíchejte během vaření i v době odstátí. Během
odstátí zakryjte a poté je důkladně slijte.
Potraviny
Porce
Výkon
Doba
vaření
(min.)
Doba
odpočinku
(min.)
Pokyny
Rýže
(parboiled)
250 g
375 g
P100
15-16
17½ -18½
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Rýže natural
(parboiled)
250 g
375 g
P100
20-21
22-23
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Směs rýže
(tříbená i netříbená
rýže)
250 g
P100
16-17
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Směs cereálií
(rýže+pšenice)
250 g
P100
17-18
5
Přidejte 400 ml studené
vody.
Těstoviny
250 g
P100
10-11
5
Přidejte 1000 ml studené
vody.
OHŘEV POTRAVIN
Vaše mikrovlnná trouba dokáže jídlo ohřát v kratším čase, než k tomu potřebují normální
sporáky. Používejte úrovně výkonů a doby ohřevu tak, jak jsou uvedeny v následujícím přehledu, který
Vám doporučujeme jako základní vodítko.
Doby uvedené v tabulce uvažují kapaliny s okolní teplotou cca +18 / +20°C nebo studené potraviny o
teplotě cca +5 / +7°C.
Potraviny rozložte na talíř a zakryjte
Neohřívejte velké kusy jako jsou např. celé porce masa, protože mají tendenci se příliš upéct a vysušit
ještě dříve, než jsou uprostřed upečené. Lepší výsledky budete mít s ohříváním menších dílů.
Úroveň výkonu a míchání
Některé potraviny lze ohřát na maximálním výkonu, zatímco jiné je nutno ohřívat s nižšími výkony.
Pro orientaci se podívejte do tabulek. Obecně je lepší ohřívat potraviny s nižším výkonem, pokud jsou
jemné, je jich větší množství nebo pokud se ohřívají rychle (např. zapečená mletá masa).
Dobře jídlo při ohřívání promíchejte nebo obracejte, dosáhnete lepších výsledků. Pokud je to možné,
promíchejte je ještě jednou před podáváním. Dejte zejména pozor, když ohříváte tekutiny nebo jídlo
pro děti. Aby nedocházelo ke spálení a přetečení vroucích kapalin, míchejte je před, během a po jejich
ohřívání. Po dobu odstátí je nechávejte v mikrovlnné troubě. Doporučujeme Vám, abyste do tekutin
vložili plastovou lžičku nebo skleněnou tyčku. Vyhnete se tím přehřátí (a tedy zničení) těchto potravin.
Raději nejdříve nastavte kratší dobu ohřívání a pak případně v případě nutnosti čas ohřevu přidejte.
24
CZ
Doby ohřevu a doby odpočinku
Když ohříváte potraviny poprvé, je velmi užitečné si poznamenat, jaké časy jste k tomu použili.
Poslouží Vám to v budoucnu. Vždy se ujistěte, že je ohřívané jídlo úplně horké. Nechte potraviny
po ohřátí krátkou dobu odpočívat, abyste umožnili vyrovnání teploty. Doporučená doba odpočinku
po ohřátí je 2-4 minuty, pokud není v tabulce uveden jiný údaj. Dejte zejména pozor, když ohříváte
tekutiny a potraviny pro děti. Viz také kapitola týkající se bezpečnostních opatření.
OHŘEV TEKUTIN
Tekutiny nechte vždy odpočinout alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby se mohla ustálit jejich
teplota. Po ohřátí STÁLE míchejte. Abyste se vyhnuli přetečení tekutin a případnému popálení, dejte
do nápojů plastovou lžičku nebo skleněnou tyčku a dobře je před, během i po ohřívání míchejte.
OHŘÍVÁNÍ POKRMŮ PRO DĚTI
POKRMY PRO DĚTI:
Položte je na hluboký keramický talíř a zakryjte plastovou poklicí. Po ohřátí dobře promíchejte! Nechte
před podáváním 2-3 minuty odpočívat. Znovu promíchejte a zkontrolujte teplotu.
Doporučená teplota podávání: mezi 30-40 °C.
MLÉKO PRO DĚTI:
Mléko nalijte do skleněné sterilizované dětské láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte láhev s
dudlíkem, protože by mohla při přehřátí explodovat.
Dobře promíchejte před dobou odpočinku a ještě jednou před podáváním! Vždy pozorně zkontrolujte
teplotu mléka nebo jídla, než ho dítěti podáte.
Doporučená teplota podávání: mezi 37°C.
POZN.:
Potraviny pro děti je nutno obzvláště pečlivě a pozorně kontrolovat, než je podáte dětem, aby nemohlo
dojít k popálení. Používejte úrovně výkonu a doby uvedené v následující tabulce jako základní vodítko
pro ohřívání potravin.
25
CZ
Průvodce vařením
Ohřívání tekutin a potravin
Používejte úrovně výkonu a doby uvedené v této tabulce jako základní vodítko pro ohřev potravin.
Potraviny
Porce
Výkon
Nápoje (káva,
mléko, čaj, voda
s teplotou
okolního
prostředí)
150 ml
(1 šálek)
300 ml
(2 šálky)
450 ml
(3 šálky)
600 ml
(4 šálky)
P100
Polévky
(studené)
250 g
350 g
450 g
550 g
P100
Guláš
(studený)
350 g
Těstoviny
s omáčkou
(studené)
Doba
vaření
(min.)
Doba
odpočinku
(min.)
1-1½
Pokyny
1-2
Nalijte do keramického šálku
a ohřívejte nezakryté. Šálek
nebo hrnek vložte do středu
otočného talíře. Před a po době
odstátí důkladně promíchejte.
2 - 2½
2½ - 3
3 - 3½
3½ - 4
2-3
Nalijte do hlubokého
keramického talíře nebo do
hluboké keramické misky.
Zakryjte plastovou poklicí.
Po ohřátí dobře promíchejte.
Před podáváním ještě jednou
promíchejte.
P80
4½ - 5½
2-3
Vložte guláš do hlubokého
keramického talíře. Zakryjte ho
plastovou poklicí. Při ohřívání
občas promíchejte a jednou
ho promíchejte ještě než ho
necháte odstát a pak před
podáváním.
350g
P80
3½ - 4½
3
Těstoviny (např. špagety nebo
vaječné taštičky) dejte na
mělký keramický talíř. Zakryjte
fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Před podáváním
promíchejte.
Plněné těstoviny
s omáčkou
(studené)
350 g
P80
4-5
3
Vložte plněné těstoviny např.
ravioli, tortellini) do hlubokého
keramického
talíře. Zakryjte plastovou
poklicí. Občas při ohřívání
promíchejte a ještě jednou
promíchejte předtím, než je
necháte odstát a pak před
podáváním.
Hotová jídla
(studená)
350 g
450 g
550 g
P80
4½ - 5½
5-6
5½ - 6½
3
Vložte studené hotové jídlo
(2-3 porce) na keramický
talíř. Zakryjte fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby.
1½ - 2
2½ - 3
3-3½
26
CZ
Průvodce vařením
Potraviny
Porce
Výkon
Doba
vaření
(min.)
Doba
odpočinku
(min.)
Pokyny
Jídlo pro děti
(zelenina +
maso)
190 g
P80
30 sekund
2-3
Vložte pokrm do hlubokého
keramického talíře. Musí se
ohřívat zakryté. Po uplynutí
doby ohřevu promíchejte.
Nechte odpočívat 2-3
minuty. Před podáváním
dobře promíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Kaše pro děti
(pšenice + mléko
+ ovoce)
190 g
P80
20 sekund
2-3
Vložte kaši do hlubokého
keramického talíře. Musí se
ohřívat zakrytá. Po uplynutí
doby ohřevu promíchejte.
Nechte odpočívat 2-3
minuty. Před podáváním
dobře promíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Mléko pro děti
100 ml
200 ml
P80
30 - 40 s
1 min.
1 min. 10
sekund
2-3
Mléko dobře promíchejte,
protřepte a nalijte ho do
sterilizované skleněné dětské
láhve. Umístěte láhev do
středu otočného talíře. Musí
se ohřívat nezakryté. Dobře
protřepte a nechte odpočívat
alespoň 3 minuty.
Před podáváním dobře
promíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
27
CZ
Průvodce vařením
GRIL
Grilovací topné těleso je umístěné na horní stěně trouby. Je v provozu, pokud jsou dvířka zavřená a
otáčí se otočný talíř. Otáčení talíře umožňuje rovnoměrnější opečení pokrmů. Předehřátí grilu po dobu
4 minut umožní rychlejší opečení pokrmu.
Nádobí pro grilování:
Musí být žáruvzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte plastové nádobí, mohlo by se roztavit.
Pokrmy vhodné ke grilování:
Kotlety, klobásy, steaky, hamburgery, slanina a stehno, tenké porce ryb, sendviče a všechny typy
toastů s oblohou.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Pokrm musíte postavit na vysoký rošt, dokud není jinak doporučené v návodu.
MIKROVLNY + GRIL
Tento druh přípravy kombinuje vyzařované teplo z grilu s rychlostí mikrovlnného ohřevu. V provozu
je pouze pokud jsou uzavřená dvířka a otáčí se otočný talíř. Díky otáčení talíře se pokrm opéká
rovnoměrněji.
Nádobí pro pečení s mikrovlnami + grilem
Používejte nádobí, které přepouští mikrovlny. Nádobí musí být žáruvzdorné. V kombinovaném režimu
nepoužívejte kovové nádobí. Nepoužívejte žádný typ plastového nádobí.
Pokrmy vhodné pro kombinovaný druh ohřevu:
Mezi pokrmy vhodné pro kombinovaný druh přípravy patří všechny druhy hotových pokrmů, které
chcete ohřát a zapéct (např. zapékané těstoviny), i pokrmy, které vyžadují krátkou dobu zapečení.
Tento druh přípravy lze použít také pro silné části pokrmů, u kterých chcete křupavou kůrku (např.
kuřecí kousky, obraťte je v polovině přípravy). Viz tabulku časů přípravy pro podrobnější informace.
Pokud chcete pokrm opéct po obou stranách, musíte jej otočit.
28
CZ
Průvodce vařením
Příručka grilování čerstvých pokrmů
Předhřejte gril zapnutím funkce grilu na dobu 4 minut.
Použijte výkony a doby podle této tabulky.
Čerstvé
potraviny
Porce
Výkon
1. strana
(minuty)
2. strana
(minuty)
Pokyny
Toastové plátky
4 kusy
(každý
25 g)
Pouze
gril
3½-4½
3-4
Postavte plátky chleba vedle
sebe na rošt.
Chlebové rolky
(již upečené)
2-4
kusy
Pouze
gril
2½-3½
1½-2½
Položte chlebové rolky dnem
vzhůru do kruhu přímo na
otočný talíř.
200 g
(2 kusy)
400 g
(4 kusy)
C2
3½-4½
-
Nakrájejte rajčata na polovinu.
Navrch posypte sýrem.
Postavte do kruhu na rovnou
skleněnou žáruvzdornou mísu.
Postavte na rošt.
Rajčatovo-sýrové
toasty
4 kusy
(300 g)
C2
4-5
-
Nejdříve opečte plátky chleba.
toast s oblohou postavte na
rošt. Nechte odstát 2-3 minuty.
Toast
Hawai
(ananas,
šunka, sýrové
plátky)
2 kusy
(300 g)
4 kusy
(600 g)
C1
3½-4½
-
Nejdříve opečte plátky chleba.
Toasty s oblohou postavte
na rošt. 2 toasty položte
obrácenou stranou přímo na
rošt. Nechte odstát 2-3 minuty.
Pečené
brambory
250 g
500 g
C1
4½-5½
6½-7½
-
Nakrájejte brambory na
poloviny. Postavte je v kruhu
na rošt řezem směrem ke grilu.
Gratinované
brambory/
zelenina
(chlazená)
500 g
C1
9-11
-
Vložte čerstvé brambory do
malé skleněné žáruvzdorné
mísy. Mísu postavte na rošt.
Po opečení nechte odstát 2-3
minuty.
450 g
(2 kusy)
650 g
(2-3
kusy)
850 g
(4 kusy)
C2
7-8
7-8
8-9
9-10
Potřete kuře olejem a kořením.
Položte je do kruhu kostí
doprostřed. Jeden kuřecí
kousek postavte doprostřed
roštu. Nechte odstát 2-3
minuty.
900 g
1100 g
C1
9-11
11-13
Potřete kuře olejem a kořením.
Kuře položte prsíčky směrem
dolů, pak obráceně nahoru
přímo na otočný talíř. Po
grilování nechte odstát 5 minut.
Grilovaná rajčata
Kuřecí kousky
Pečené kuře
5-6
6-7
9-10
11-12
10-12
12-14
29
CZ
Průvodce vařením
Příručka grilování čerstvých pokrmů
Čerstvé
potraviny
Porce
Výkon
1. strana
(minuty)
2. strana
(minuty)
Pokyny
Jehněcí kotlety
(medium)
400 g
(4 kusy)
Pouze
gril
10-12
8-9
Potřete maso olejem a
kořením. Rozložte maso do
kruhu na rošt. Po grilování
nechte odstát 2-3 minuty.
Vepřové steaky
250 g
(2 kusy)
500 g
(4 kusy)
Mikrovlny
+
Gril
C2
(Pouze gril)
6-7
8-10
5-6
7-8
Potřete maso olejem a
kořením. Rozložte maso v
kruhu na rošt. Po grilování
nechte odstát 2-3 minuty.
450 g
650 g
C2
6-7
7-8
7-8
8-9
Potřete kůži celé ryby olejem
a kořením nebo bylinkami.
Položte ryby vedle sebe (hlavu
ke chvostu) na rošt.
2 jablka
(cca. 400 g)
4 jablka
(cca. 800 g)
C2
6-7
-
Z jablk odstraňte jádra a
naplňte je rozinky a džemem.
Navrch dejte kousky mandlí.
Postavte jablka na rovnou
žáruvzdornou mísu. Mísu
postavte přímo na otočný talíř.
Pečené ryby
Pečená jablka
10-12
30
CZ
Průvodce vařením
Příručka grilování mražených pokrmů
Použijte výkony a doby podle této tabulky.
Potraviny
Porce
Výkon
1. strana
(minuty)
2. strana
(minuty)
Pokyny
Chlebové rolky
(každá cca. 50 g)
2 kusy
4 kusy
Mikrovlny
+
Gril
C2
1½-2
2½-3
Pouze gril
2-3
2-3
Postavte rolky do kruhu dnem
vzhůru přímo na otočný talíř.
Druhou stranu grilujte do
požadovaného stupně
křupavosti. Nechte odstát 2-5
minut.
Bagetky/
Česnekový chléb
200-250 g
(1 kus)
Mikrovlny
+
Gril
C1
3½-4
Pouze gril
2-3
Položte mražené bagety
diagonálně na pečicí papír na
rošt. Po grilování nechte odstát
2-3 minuty.
Gratinované
(zelenina nebo
brambory)
400 g
C1
13-15
-
Vložte mražené gratinované
pokrmy do malé žáruvzdorné
mísy. Mísu postavte na rošt.
Po upečení nechte odstát 2-3
minuty.
Těstoviny
(cannelloni,
makaróny,
lazaně)
400 g
C1
14-16
-
Vložte mražené těstoviny
do malé hranaté skleněné
žáruvzdorné mísy. Mísu
postavte přímo na otočný talíř.
Po dopečení nechte odstát 2-3
minuty.
Gratinované ryby
400 g
C1
16-18
-
Vložte mražené gratinované
ryby do malé hranaté
žáruvzdorné mísy. Mísu
postavte přímo na otočný talíř.
Po dopečení nechte odstát 2-3
minuty.
31
CZ
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
PN:16170000A34182
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising