Candy | CFM 2050/1 E | Candy CFM 2050/1 E Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CFM 2050/1 E Εγχειρίδιο χρήστη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πληροφορίες ασφάλειας
Καθαρισμός και συντήρηση
Πίνακας οργάνων
Τι να κάνετε αν.
Θέση σε λειτουργία και εγκατάσταση
Περιγραφή της συσκευής
Χρήση ρουτίνας
Αντιστροφή της πόρτας
Χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις
Απόσυρση της συσκευής
H συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις οδηγίες της ΕU που ακολουθούν:
2006/95/EC -2004/108/EC -2009/125/EC. 643/2009
Πληροφορίες Ασφάλειας
Για την δική σας ασφάλεια και για την σωστή
λειτουργία της συσκευής, πριν δοκιμάσετε
να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών.
Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και ατυχήματα
είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όποιος θα
χρησιμοποιήσει τη συσκευή έχει εξοικειωθεί και
κατανοήσει το τρόπο λειτουργίας της. Φυλάξτε το
βιβλίο οδηγιών και φροντίστε ώστε να συνοδεύει τη
συσκευή κάθε φορά που θα μετακινείται ή αν την
πωλήσετε. Με αυτό το τρόπο οποιοσδήποτε θα
χρησιμοποιεί τη συσκευή θα έχει την δυνατότητα
να ενημερώνεται σωστά για την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της. Η μη τήρηση των οδηγιών
ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σε
αυτό το εγχειρίδιο απαλλάσσουν το κατασκευαστή
από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να
προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα.
Για την ασφάλεια των παιδιών και ατόμων που
χρήζουν προστασίας.
Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες και από άτομα
που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν εξοικειωθεί
στη χρήση παρόμοιων συσκευών. Η χρήση
της συσκευής από τους προαναφερθέντες
θα πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη ατόμου που θα φέρει την ευθύνη για την
ασφάλεια τους. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά
δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε
σημείο που μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο από τα παιδιά γιατί υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε τη συσκευή πρέπει να την αποσυνδέσετε ,να κόψετε το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με
•
•
την παροχή (όσο πιο κοντά μπορείτε στο σημείο σύνδεσης με τη συσκευή) και να αφαιρέσετε τη πόρτα προκειμένου να αποτρέψετε το κίνδυνο εγκλωβισμού των παιδιών ή
των κατοικίδιων μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αχρηστέψει τα κλείστρα της
πόρτας προκειμένου να απομακρύνετε κάθε
κίνδυνο εγκλωβισμού μέσα στη συσκευή.
Γενικές οδηγίες ασφάλειας
Διατηρείτε τους αγωγούς εξαερισμούς
καθαρούς από αντικείμενα ή βρωμιά.
Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά
για συνήθη οικιακή χρήση και ειδικά για την
συντήρηση τροφίμων ή ποτών, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο βιβλίο οδηγιών.
Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά εξαρτήματα
ή άλλο μηχανικό τρόπο προκειμένου να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης.
Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανή) μέσα στο
ψυγείο. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών
συσκευών μέσα στο ψυγείο μόνο εφόσον
αναφέρεται ρητά από το κατασκευαστή.
Μην προκαλείτε φθορές στο ψυκτικό κύκλωμα. Το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής περιέχει ισοβουτάνιο R600a, ένα φυσικό αέριο
ιδιαίτερα φιλικό με το περιβάλλον το οποίο
είναι εύφλεκτο.
Ακολουθείστε τις οδηγίες συντήρησης του
κατασκευαστή της συσκευής. Διαβάστε τη
σχετική παράγραφο.\
Κίνδυνος ανάφλεξης !
Βεβαιωθείτε ότι κατά την μεταφορά και την
εγκατάσταση της συσκευής δεν έχει προκληθεί ζημιά σε κάποιο σημείο του ψυκτικού κυκλώματος.
-αποφεύγετε τις ελεύθερες φλόγες και τους
σπινθήρες και αερίστε το χώρο μέσα στον
οποίο τοποθετήσατε τη συσκευή.
•
Μην τοποθετείτε αεριούχα ποτά στο θάλαμο
κατάψυξης:η πίεση που διαμορφώνεται στο
δοχείο της συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ,με τις επακόλουθες ζημιές για
τη συσκευή. 2
Τα παγάκια μπορεί να προκαλέσουν κρυοπάγημα , αν καταναλωθούν ευθύς ως βγουν
από το ψυγείο
Η συσκευή αυτή προορίζετε αποκλειστικά
για οικιακή χρήση και για χρήσεις παρεμφερούς έντασης με την οικιακή όπως :
-Στο χώρο εστίασης προσωπικού εργασιακών χώρων, κλπ,
Μην δοκιμάσετε να αλλοιώσετε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Εάν το καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίσει
φθορές ,μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Επισήμανση: Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
της συσκευής (καλώδιο, πρίζα, συμπιεστής)
πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό-έμπειρο τεχνητή.
1.Μην δοκιμάσετε να επιμηκύνετε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
2.Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη της συσκευής δεν πιέζει ή
προκαλεί ζημιά με κάποιο τρόπο στην πρίζα τροφοδοσίας. Όταν η πρίζα πιέζετε ή έχει φθαρεί μπορεί να
υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά.
3.Βεβαιωθείτε ότι το σημείο σύνδεσης της συσκευής
με την ηλεκτρική παροχή παραμένει εύκολα προσβάσιμο και μετά την εγκατάσταση
4.Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5.Εάν το φις ηλεκτρικής παροχής έχει ξεβιδώσει μην
δοκιμάσετε να συνδέσετε τη συσκευή Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
6.Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα
στο λαμπτήρα εσωτερικού φωτισμού.
•
-Στον αγροτουρισμό και από τους πελάτες
των ξενοδοχείων ,στα ξενοδοχεία κ.a
- Από επιχειρήσεις catering για ιδία χρήση.
Μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή λάμπες
κεριά και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα
προκειμένου να μην αναφλεγεί
Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή. εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες με εύφλεκτο
προωθητικό υλικό
Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εύφλεκτα αέρια ή υλικά προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης .
Μην
τοποθετείτε
κοντά στη
συσκευή λάμπες
Do not
store explosive
substances
such
κεριά
και
άλλα
αντικείμενα
φλόγα
as aerosol cans with με
a γυμνή
flammable
προκειμένου
αναφλεγεί
propellant in να
thisμην
appliance.
Η
συσκευή
αυτή
This
appliance
is προορίζετε
intended to αποκλειστικά
be used in
για
οικιακή χρήση
και γιαapplications
χρήσεις παρεμφεhousehold
and similar
such
ρούς
as έντασης με την οικιακή όπως :
-Στο
εστίασης
εργασια-staffχώρο
kitchen
areas inπροσωπικού
shops, offices
and
κών
κλπ,
otherχώρων,
working
environments;
-farm αγροτουρισμό
houses and by
in πελάτες
hotels,
-Στον
καιclients
από τους
motels
and
other
residential
των ξενοδοχείων ,στα ξενοδοχεία κ.a type
-environments;
Από επιχειρήσεις catering για ιδία χρήση.
-bed and breakfast type environments;
-catering and similar non-retail
applications.
Μην
κοντά στη συσκευή
Keepτοποθετείτε
burning candles,lamps
and λάμπες
other
κεριά
αντικείμενα
με γυμνή
items και
withάλλα
naked
flames away
fromφλόγα
the
προκειμένου
μην
appliance soνα
that
doαναφλεγεί
not set the appliance
on fire.
Μην δοκιμάσετε να βάλετε σε λειτουργία
μέσα στο ψυγείο κάποια ηλεκτρική συσκευή
(παγωτιέρα-μίξερ) .
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φις.
Επισήμανση!
Συντήρηση και καθαρισμός.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες καθαρισμού, διακόψτε την λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε την πρίζα από την παροχή.
Η συσκευή αυτή είναι ιδιαίτερα βαριά ,μεταφέρετε τη συσκευή προσεκτικά
Μην αφαιρείτε ή ακουμπάτε αντικείμενα που
βρίσκονται στο καταψύκτη εάν τα χέρια σας
είναι υγρά ή βρεγμένα γιατί μπορεί να προκληθούν εκχυμώσεις ή κρυοπαγήματα
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρήση ρουτίνας
Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα δίπλα
από τις πλαστικές επιφάνειες της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά από τον
αεραγωγό που βρίσκεται στην πλάτη του θαλάμου της συσκευής.1Μετά την απόψυξη τα
τρόφιμα δεν πρέπει να επαναψύχονται 2
Για την συντήρηση των προκατεψυγμένων
τροφίμων ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή2.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστές, οργανικούς διαλύτες
και σκληρά καθαριστικά.
•
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να
απομακρύνετε το πάγο που έχει σχηματισθεί,
από τη συσκευή. Για να καθαρίσετε το πάγο χρησιμοποιείστε μια πλαστική ράσπα.
Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του νερού
της απόψυξης. Εάν ο αγωγός αποστράγγισης
έχει φράξει το νερό θα μαζευτεί στο πυθμένα
της συσκευής.
Εγκατάσταση
Για την σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ,ακολουθείστε
επιμελώς τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό
το εγχειρίδιο.
•
•
•
•
Αφαιρέστε την συσκευασία της συσκευής και
ελέγξτε προσεκτικά εάν η συσκευή εμφανίζει ζημιές. Εάν έχουν γίνει ζημιές μην δοκιμάσετε να
την συνδέσετε και επικοινωνήστε αμέσως με το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φυλάξετε όλα
τα υλικά συσκευασίας.
Πριν συνδέσετε και βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή αφήστε να περάσει ένα τετράωρο προκειμένου να επιτρέψετε στο ψυκτικό υγρό του κυκλώματος να επανέλθει στο κομπρεσέρ.
Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή προκειμένου να διασφαλίσετε το σωστό
εξαερισμό της. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης προκειμένου ο ελεύθερος χώρος που
θα αφήσετε να επαρκεί .
Εφόσον είναι εφικτό η πλάτη της συσκευής πρέπει
να βλέπει σε ένα τοίχο, έτσι απομακρύνεται ο κίνδυνος επαφής με τα θερμά στοιχεία της συσκευής
•
•
(συμπυκνωτής και κομπρεσέρ). Για την αποφυγή
πρόκλησης πυρκαγιάς ακολουθείστε πιστά τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείτε κοντά σε
πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή εστίες μαγειρέματος.
Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο σημείο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής γίνεται ανεμπόδιστα και μετά την εγκατάσταση της.
Αποκατάσταση βλαβών
•
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να γίνονται
από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η αποκατάσταση βλαβών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης
Gias Service χρησιμοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.
1)Εφόσον συσκευή ανήκει στην κατηγορία Frost-Free
2)Εάν η συσκευή διαθέτει θάλαμο κατάψυξης.
Πίνακας οργάνων
Θερμοστάτης
Επισήμανση!
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
και συντήρησης εξασφαλίζεται μέσω ενός θερμοστάτη
τοποθετημένου στο επάνω διάζωμα του θαλάμου
συντήρησης.
Επιλογέας θερμοκρασίας
Ο επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας είναι
τοποθετημένος στο επάνω διάζωμα του θαλάμου
συντήρησης .
Ρύθμιση στην ένδειξη “0’’ ισούται “Οff’’
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή περιστρέψτε τον
επιλογέα δεξιόστροφα.
Ρύθμιση στην ένδειξη 1 σημαίνει :
Μεγαλύτερη θερμοκρασία, το πιο θερμό περιβάλλον.
Ρύθμιση στην ένδειξη 7 σημαίνει :
Χαμηλότερη θερμοκρασία, η πιο ψυχρή ρύθμιση.
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι μεταξύ των ενδείξεων
2/3 ή 4 ,περιστρέψτε τον επιλογέα ανάλογα για να
μειώσετε ή να αυξήσετε την θερμοκρασία ανάλογα με
τις ανάγκες σας.
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην χαμηλότερη
θερμοκρασία επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας. Ανάλογη της ρύθμισης θα
είναι και η κατανάλωση ενέργειας.
Επισήμανση!
Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή
(θερμές καλοκαιρινές ημέρες) εάν η ρύθμιση της
συσκευής είναι σε χαμηλή θερμοκρασία (6-7) μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα την αδιάκοπη λειτουργία του
κομπρεσέρ.
Αιτία της αδιάκοπης λειτουργίας: Όταν η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή
το κομπρεσέρ λειτουργεί αδιάκοπα για να
διατηρήσει σταθερή την εσωτερική χαμηλή
θερμοκρασία της συσκευής.
θερμοστάτης
λάμπα (μέσα)
κάλυμα
λάμπας
17
Firstσε
use
and Installation
Θέση
λειτουργία
και εγκατάσταση
Καθαρισμός
πριν απόuse
την ενεργοποίηση της
Cleaning before
συσκευής
Before using the appliance for the first
time,
wash the interior
and all
Πριν
ενεργοποιήσετε
τη συσκευή
γιαinternal
πρώτη
φορά
,καθαρίστεwith
το θάλαμο
με χλιαρό
accessories
lukewarm
water νερό
and
και some
ουδέτερο
σαπούνι
neutral
soap ώστε
so asναtoαπομακρυνθεί
remove the
η χαρακτηριστική
τουproduct,
καινούργιου
typical smell of μυρωδιά
a brand new
then
προϊόντος, στεγνώστε τις επιφάνειες
dry
thoroughly.
προσεκτικά.
Επισήμανση:
Μην not
χρησιμοποιείτε
κοκκώδη
Important! Do
use detergents
or
απορρυπαντικά και κρέμες για τον καθαρισμό
abrasive
powders,
as
these
will
damage
the
της συσκευής γιατί θα την καταστρέψουν.
finish.
Ενεργοποίηση
και εγκατάσταση της συσκευής
Installation Positioning
Προσοχή!:
Για τηνinstalling,
δική σαςread
ασφάλεια
Warning! Before
the
και την σωστή λειτουργία της συσκευinstruction carefully for your safety
ής, πριν από την εγκατάσταση και ενερand correct
operation
the appliance.
γοποίηση
της of
διαβάστε
τις οδηγίες
προσεκτικά.
Position the appliance
away
from
sources
Τοποθετείστε
τη συσκευή
μακριά
από
πηγές
θερμότητας
όπως
ηλιαof heat such
as σόμπες,
stoves, καλοριφέρ,
radiators, direct
κή
ακτινοβολία.
sunlight etc.
Η
επίτευξη των
μέγιστων επιδόσεων
και are
της
Maximum
performance
and safety
ασφαλούς
λειτουργίας
εξαρτώνται
από
την
guaranteed by maintaining the correct
διατήρηση της θερμοκρασίας του περιβάλindoorχώρου
temperature
for the
of unit
λοντα
στα επίπεδα
πουclass
αντιστοιχούν
concerned,
as
specified
on
the
rating
στην κλιματική κατηγορία της συσκευής,
Η
plate.
κλιματική κατηγορία αναφέρεται στο ταμπελάκι με τα χαρακτηριστικά.
to
This
application
from N καλή
Η
ρύθμιση
μεταξύperform
Ν και STwell
εξασφαλίζει
Η συσκευή
να μην
λειτουρSTεπίδοση.
. The Appliance
mayμπορεί
not work
properly
να λειτουργεί
if γεί
it σωστά
is left εάν
for την
a αφήσουμε
longer period
at a
για μεγάλη above
περίοδο
θερμοκρασία
κάτω ή
temperature
orσε
below
the indicated
γύρω
από
το
προβλεπόμενο
φάσμα
θερμοrange.
κρασίας.
Επισήμανση!:
Για τηνisεξασφάλιση
Important! There
a need ofυψηλών
good
επιδόσεων
και
εξοικονόμηση
ενέργειας
είναι
ventilation around the fridge
for easy
απαραίτητος ο καλός εξαερισμός γύρω από το
dissipation
of heat,
high efficiency
of
ψυγείο
προκειμένου
να διαχέεται
η θερμοκραrefrigeration
and lowαπό
power
consumption.
σία
που αναπτύσσεται
την λειτουργία
της
συσκευής.
Για αυτό τοsufficient
λόγο είναιclear
απαραίτητο
For this purpose,
space
γύρω
από
τη
συσκευή
να
υπάρχει
ένα κενό
should be available around the fridge.
It is.
Κενό 75mm μεταξύ της πλάτης της συσκευής
advisable
for και
there
to beμεταξύ
75mmτων
separating
και
του τοίχου
100mm
πλευρών
theτου
back
of the fridge
to the wall,
at least
και
παρακείμενου
εξοπλισμού
και της
οροφής
της συσκευής
είναι
για αυτό το
100mm
of space at
its επαρκές
two sides,height
of
σκοπό
.
Ανάλογο
κενό
πρέπει
να
υπάρχει
και
over 100mm from its top and a clear space
μπροστά από την πόρτα προκειμένου να ανοίupfront
to allow the
doors
to open
γει
ανεμπόδιστα
μέχρι
τις 160ο
. 160°.
Climate
class
Κλιματική
κατηγορία
Ambient
temperature
Θερμ.
περιβάλλοντος
χώρου
SN
+10°C
toέως
+32°C
Από
+10ο C
+32ο C
N
Από
+16ο C
+32ο C
+16°C
toέως
+32°C
ST
+16°C
toέως
+38°C
Από
+16ο C
+38ο C
T
Από
+16ο C
+43ο C
+16°C
toέως
+43°C
Ο επαρκής εξαερισμός της βάσης της συσκευής
είναι
γιατί ο
Sufficient
air εξίσου
must beαπαραίτητος
allowed to circulate
ανεπαρκής εξαερισμός της βάσης μπορεί να
in the lower
rear
section of
appliances,
as
επηρεάσει
την
λειτουργία
της.
Oι συσκευές
poorπρόκειται
air circulation
can affect
που
να εντοιχιστούν,
δεν perforπρέπει
να
τοποθετηθούν
σε πηγές
θερμόmance.
Built-in κοντά
appliances
should
be
τητας,
όπως
εστίες
μαγειρέματος
ούτε
να
positioned away from heat sources such
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.
as heaters and direct sunlight.
Leveling
Σταθεροποίηση
της συσκευής
Προκειμένου
να should
αποφευχθούν
οι κραδασμοί
The appliance
be level
in order to
ηeliminate
συσκευήvibration.
πρέπει ναTo
σταθεροποιηθεί.
Προς
make the appliance
τούτο φροντίστε η συσκευή να είναι κάθεlevel,
it should
be upright
both
τη
και τα
ρυθμιζόμενα
πόδια ναand
εφάπτοadjusters
should Για
be firmly
contacted with
νται
στο δάπεδο.
να σταθεροποιήσετε
τη
μπορείτε
χρησιμοποιήσετε
theσυσκευή
floor. You
can alsoναadjust
the level by
και
τον
ρυθμιστικό
λεβιέ
που
βρίσκεταιlevel
στο
screwing out the appropriate
κάτω μέρος στην πρόσοψη της συσκευής.
adjusteratνα
the
(use
fingers
a
(μπορείτε
τοfront
κάνετε
μεyour
το χέρι
ή μεor
την
suitableενός
spanner).
βοήθεια
κλειδιού για παξιμάδια)
Σύνδεση
δίκτυο παροχής
Electricalστο
connection
ηλεκτρικής ενέργειας
Caution! Any
required to
Προσοχή!:
Όλες electrical
οι εργασίεςwork
προετοιμασίας
install
appliance
should με
beτοcarried
για
την this
σύνδεση
της συσκευής
δίκτυο out
ηλεκτρικής
παροχής,
πρέπει να
γίνουν
by a qualified
or competent
person.
αποκλειστικά
απόappliance
εξειδικευμένο
τεχνικό
ή έμπειρο
Warning! This
must
be earthed.
τεχνίτη.
The manufacture declines any liability
Επισήμανση!: Η συσκευή αυτή απαιτεί γείωση. Ο
should
these δεν
safety
measures
be
κατασκευαστής
φέρει καμία
ευθύνη not
για ζημιές
observe.
που
μπορεί να προκληθούν από την μη τήρηση
των κανόνων ασφάλειας.
18
Χρήση
ρουτίνας
Daily use
Accessories1)
Movable shelves/trays
Αφαιρούμενες σχάρες και ράφια 1)
Various glass
plasticηstorage
shelves
or
Ανάλογα
με τοor
μοντέλο
συσκευή
συνοδεύεται
ένα αριθμό
γυάλινων,πλαστικών
wireαπό
trays
are included
with yourη
συρμάτινων
appliance – σχαρών.
different models have different
combinations and different models have
different quality.
Στα
εσωτερικά
θαλάμου
The walls
of the τοιχώματα
refrigerator του
are equipped
υπάρχουν
οδηγοίofπου
εξασφαλίζουν
διwith a series
runners
so thatτηνthe
αμόρφωση των ραφιών ανάλογα με τις ανάshelves can be positioned as desired.
γκες.
Positioningτων
theραφιών
door shelves
Τοποθέτηση
της πόρτας
Τα
πόρτας
να τοποθεTo ράφια
permitτης
storage
of μπορούν
food packages
of
τηθούν
διαφορετικά
ώστε can
να είναι
various σε
sizes,
the doorύψη
shelves
be
εφικτή η τοποθέτηση συσκευασιών διαφοplaced atδιαστάσεων.
different heights.
ρετικών
To
make
these την
adjustments
proceedτραas
Για να αλλάξετε
θέση των ραφιών
βήξτε
στη φορά
followsαπαλά
gradually
pull των
the τόξων
shelf το
in ράφι
the
μέχρι
να το
να το τοποdirection
of απαγκιστρώσετε
the arrows until και
it comes
free,
θετήσετε στη νέα θέση.
then repositions as required.
Συρτάρι
για Drawer
φρούτα και λαχανικά
Vegetable
Για
συντήρηση
των φρούτων
καιfruit
τωνand
λαTheτην
drawer
is suitable
for storing
χανικών.
vegetables.
Απόψυξη
τροφίμων
2)
Thawingτων
food
2)
In the
refrigerator
compartment.
Στο
θάλαμο
συντήρησης
Σε
περιβάλλοντος
At θερμοκρασία
room temperature.
Στο
μικροκυμάτων
In aφούρνο
microwave
oven.
Σε
συμβατικό
ή σε or
αερόθερμο
In a
conventional
fan oven. φούρνο
Τα
τρόφιμα
αποψύχονται
πρέπει
Food
once όταν
thawed
should beδεν
re-frozen
να
ψύχονται
εκ
νέου
.
only in exceptional cases.
Συρτάρι
Freezerκατάψυξης
Drawer
Theσυρτάρι
drawerείναι
is suitable
for για
storing
frozen
Το
κατάλληλο
την αποθήκευση
food. ήδη καταψυγμένων τροφίμων.
Ice-cube production
Παραγωγή
κύβων πάγου
Η
συσκευή
αυτή διαθέτει
ένα ή with
δυο δίσκους
This
appliance
is equipped
one or
για
τηνtrays
κατασκευή
πάγου.
more
for the κύβων
production
of ice-cubes.
Κατάψυξη
φρέσκων
τροφίμων
Freezing fresh
food
2)
The
freezer της
compartment
suitable
for
Ο
θάλαμος
κατάψυξης isείναι
κατάλληλος
για
να
χρησιμοποιηθεί
για
την
κατάψυξη
freezing fresh food and storing frozen and
φρέσκων
τροφίμων
για την συdeep-frozen
food forκαθώς
a long και
time.
ντήρηση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων για
The maximum
of food that can be
μεγάλο
χρονικόamount
διάστημα.
frozen
in ικανότητα
24 hours ημερήσιας
is specified
onκατάthe
Η
μέγιστη
(24h)
ψυξης
της συσκευής
αναγράφεται
μια
rating plate,
a label located
on the σε
inside
ετικέτα
στο
θάλαμο
της
συσκευής.
of the appliance.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες,
Theαυτό
freezing
process
lasts
hours:
σε
το χρονικό
διάστημα
μην24
προσθέτεduring
this period
do not add other food to
τε
τρόφιμα
στη συσκευή.
be
frozen.
Αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων 2)
Την πρώτη
φορά
που
Storing
frozen
food
2) θα χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή ή μετά από μεγάλη περίοδο
When first,ενεργοποιείστε
starting-up or after
period out
αχρησίας
τη a
συσκευή
με
ρύθμιση
πιο χαμηλή
of use. στη
Before
puttingθερμοκρασία,
the food inαφήthe
στε
τη σε λειτουργία
άδεια
γιαleast
δύο
compartment
let the εντελώς
appliance
run at
ώρες,
μετά
από
την
παρέλευση
των
δύο
2 hours on the higher settings.
ωρών μπορείτε να τοποθετείστε τα τρόφιμα μέσα.
Small piecesτα may
evenσεbe
cooked
still
Συσκευάστε
τρόφιμα
μικρές
ποσότητες
γιατί directly
έτσι εξασφαλίζετε
γρήγορηInκαιthis
σε
frozen,
from the freezer.
βάθος
ψύξη
και
την
εύκολη
απόψυξη
των
case, cooking will take longer.
τροφίμων στην ποσότητα που χρειάζεστε.
Important!
Επισήμανση !
In order to make the most of the volume of
the fresh food
storage compartment
and
Προκειμένου
να αυξήσετε
την χωρητικότητα
του
θαλάμουstorage
συντήρησης
και κατάψυξης
frozen-food
compartment,
the μποuser
ρείτε
να αφαιρέσετε
ένα ή shelves,
περισσότερα
ράcan removed
one or more
drawers,
φια-συρτάρια ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
out of the appliance, according to your daily
use.
1)Εφόσον
η συσκευή σας διαθέτει την αντί1) If λειτουργία
the appliance
contains related
στοιχη
και εξαρτήματα
accessories and function.
2)Εφόσον
έχει θάλαμο
κατάψυξης.
2) If theη συσκευή
appliance
contains
freezer
compartment.
•
•
19
Helpful hints
and tips και υποδείξεις
Χρήσιμες
πληροφορίες
Noises during
Θόρυβος
κατάOperation
την λειτουργία
Kλικ:
Όταν τίθεται
ή διακόπτεται
η λειτουργία
The following
noises
are characteristic
of
του
κομπρεσέρ
θα ακούσετε ένα κλικ.
refrigeration
appliances:
Clicks Whenever
compressor
switches
Βόμβος:
Ενόσω τοthe
κομπρεσέρ
βρίσκεται
σε
on
or
off,
a
click
can
be
heard.
λειτουργία
Humming As soon as the compressor is in
Γαργάρισμα:
το itψυκτικό
υγρό κυκλοoperation, youΕνόσω
can hear
humming.
φορεί στις λεπτές σωληνώσεις
Bubbling When refrigerant flows into thin
tubes, you can
hear που
bubbling
Παφλασμός:
Θόρυβο
μπορείorναsplashing
ακούσετε
noises. φορές όταν διακόπτεται η λειτουργία
μερικές
του
κομπρεσέρ.
Splashing
Even after the compressor has
been switched off, this noise can be heard
for a short time.
Energy saving
tips
Συμβουλές
για εξοικονόμηση
ενέργειας
Μην
τοποθετείτε
συσκευή
κοντά
στις
Do not
install the τη
appliance
near
cookers,
εστίες μαγειρέματος, καλοριφέρ ή άλλες
radiators or other sources of warmth.
εστίες θερμότητας.
Do not
open ανοικτή
the door
often
leave
Μην
αφήνετε
τη too
πόρτα
της or
συσκευtheγια
door
open χρονικό
any longer
than necessary.
ής
μεγάλο
διάστημα.
Μην
την θερμοκρασία
εάνthan
δεν
Do χαμηλώνετε
not set temperature
colder
είναι
απαραίτητο.
necessary.
Βεβαιωθείτε
ότι side
γύρωplates
από τη
και
Make sure the
andσυσκευή
back plate
στην
πλάτη
υπάρχει
αρκετό
κενό
ώστε
να
of the appliance are with some distance
εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός της
from the wall, follow
the instructions
συσκευής.(βλ.οδηγίες
εγκατάστασης)
relevant to installation.
I f sτροποποιείτε
k e t c h m a pτο sσυνδυασμό
h o w s t h eχωροθέright
Μην
τησης
των ραφιών
θαλάμουcrisper
γιατί αυτό
combination
of theτου
drawers,
and
μπορεί
να
επηρεάσει
την
ενεργειακή
καταshelves, do not adjust the com -bination, it
νάλωση.
would result in more energy-consuming.
Οδηγίες για την καλή συντήρηση των
Hints for fresh
foodστο
refrigeration
φρέσκων
τροφίμων
ψυγείο.
Προκειμένου να έχετε τις καλύτερες επιδόσεις
συντήρησης
To obtain the best performances:
Μην
τοποθετείτε
μέσα
στο or
θάλαμο
ζεστά
Do not
store warm
foods
evaporating
φαγητά
και
υγρά
liquids in the appliance.
Καλύπτετε
φαγητά
με έναparticularly
καπάκι ή if it
Do cover orταwrap
the food,
μεμβράνη
ιδιαίτερα
has a strong
flavor.εάν έχουν έντονη οσμή
Τοποθετείτε
τα τρόφιμα
τρόπο
να διPosition food
so thatμεair
can που
circulate
ασφαλίζει
την
κυκλοφορία
του
αέρα
freely around.
Hints forσυντήρησης
refrigeration
Οδηγίες
•
•
•
•
Κρέας
(ανεξάρτητα
απόinτοpolythene
είδος): τυλίξτε
Meat(all
types): wrap
bags
το
σε
πλαστικές
σακούλες
και
τοποθετείand place on the glass shelf above the
στε στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι
vegetable
drawer.For
safety,Τοstore
in εκεί
this
για
τα φρούτα
και λαχανικά.
κρέας
way only
or two days
at the most.
μπορεί
ναone
διατηρηθεί
με ασφάλεια
για δύο
ημέρες
πολύ. cold dishes, etc…: these
Cookedτοfoods,
should be covered
andκρύα
mayπιάτα
be placed
on
Μαγειρεμένα
φαγητά,
κλπ. Τα
τρόφιμα
αυτά τοποθετούνται
σε οποιοδήany shelf.Fruit
and vegetables:
these
ποτε
ράφι
να τα έχετε
καλύψει
.
should
beαρκεί
thoroughly
cleaned
and placed
Φρούτα
και λαχανικά
στο ειin the special
draw(s).Τοποθετούνται
provided.
δικό
συρτάρι
αφού
τα
πλύνετε
προσεκτικά.
Butter and cheese: these should be
Βούτυρο
τυροκομικά
: Τυλίξτε
καλά
σε
placed inκαι
aluminum
foil or
polythene
bags
αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη .
to exclude as much air as possible .
Μπουκάλια
γάλαshould
: Πρέπει
να aδιαθέτουν
Milk bottles:μεthese
have
cap and
τάπωμα και να τοποθετούνται στο ράφι στη
should
be
stored
in
the
bottle
rack
on the
πόρτα της συσκευής.
door
Συμβουλές
για την κατάψυξη των
Hints for freezing
τροφίμων.
Προκειμένου
να εξασφαλίσετε
To help you make
the most ofτην
theκαλύτερη
freezing
διαδικασία
κατάψυξης
τις πιο
process there
are someακολουθείστε
important hints:
κάτω υποδείξεις:
Η
μέγιστη
ποσότητα
τροφίμων
μπορεί
The
maximum
quantity
of foodπου
which
can
να
καταψύξει
η
συσκευή
ανά
24ωρο
αναbe frozen in 24 hrs. Is shown on the rating
γράφεται σε ετικέτα στο εσωτερικό του θαplate.
λάμου.
The
freezing κατάψυξης
process takes
Η
διαδικασία
διαρκεί2424hrs.no
ώρες
κατά
τηνfood
διάρκεια
οποίων
δεν be
πρέπει
να
further
to beτων
frozen
should
added
προσθέσετε
τρόφιμα
στη
συσκευή.
during the period.
Καταψύχετε τρόφιμα εξαιρετικής ποιότητας
Only
freeze
quality,
freshπροσεand
τα
οποία
πρέπει top
να έχετε
καθαρίσει
thoroughly
cleaned
foodstuffs.
κτικά.
Προετοιμάζετε
τρόφιμα
σε μικρές
ποσόPrepare food inταsmall
portions
to enable
it
τητες
γιατί έτσι
καταψύχονται
σε βάθος
to be rapidly
and
completely frozen
andκαι
to
γρήγορα
αυτό σας
διευκολύνει to
στην
διmake it και
possible
subsequently
thaw
αδικασία απόψυξης τους.
only the quantity required
20
Wrap upταthe
food in
foil or
Τυλίγετε
τρόφιμα
σε aluminum
αλουμινόχαρτο
ή
μεμβράνη
αεροστεγώς.
polythene and make sure that packages
are airtight;
Μην
ακουμπάτε
τα unfrozen
φρέσκα food
τρόφιμα
στα
Do not
allow fresh,
to touch
ήδη
κατεψυγμένα
γιατί
έτσι
έχουμε
διακυfood which is already frozen, thus
μάνσεις στη θερμοκρασία.
avoiding a rise in temperature of the latter.
Τα
τρόφιμα
και
Lean
foodsχωρίς
storeλιπαρά
better καταψύχονται
and longer than
διατηρούντα
καλύτερα
,το
αλάτι
μειώνει
την
fatty ones; salt reduce the storage life of
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
food.
Είναι
αναγράφετε
την ημερομηWaterσκόπιμο
ices, if να
consumed
immediately
after
νία
κατάψυξης
των
τροφίμων
προκειμένου
removal from the freezer compartment,
να την λαμβάνετε υπόψιν σας κατά την διcan possibly cause the skin to be freeze
άρκεια διαχείρισης των τροφίμων.
burnt.
It is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Συμβουλές για την συντήρηση των
Hints for storage
of frozen food
κατεψυγμένων
τροφίμων.
To obtain the
performance
from this
Προκειμένου
να best
αξιοποιήσετε
τις μέγιστες
επιδόσεις
της συσκευής
appliance,you
should:
Βεβαιωθείτε
ότι ταthe
τρόφιμα
που θα αγοράMake sure that
commercially
frozen
σετε
έχουνwere
συντηρηθεί
σωστά
από το κατάfoodstuffs
stored by
the retailer
στημα.
Be sure that
frozen όσο
foodstuffs
are
Μεταφέρετε
τα τρόφιμα
πιο γρήγορα
transferred
from
the
food
store
to
the
μπορείτε στο σπίτι
freezer in the shortest possible time
Μην
ανοιγοκλείνετε
καιfrequently
μην αφήνετε
ανοικτή
Do not
open the door
or leave
it
άσκοπα
την
πόρτα
της
συσκευής
open longer than absolutely necessary.
Τα
τρόφιμα
που αποψύχονται
αλλοιώνονται
Once
defrosted,
foods deteriorate
rapidly
σύντομα
και
δεν
πρέπει
να
ψύχονται
εκ
νέου.
and can not be re-frozen.
Μην
ημερομηνία
Do υπερβαίνετε
not exceedτηνthe
storageσυντήρηperiod
σης
που αναγράφεται
επάνω στη συσκευαindicated
by the food manufacture.
σία
απόIfτον
κατασκευαστή
των τροφίμων.
Note:
the
appliance contains
related
Σημείωση: Εξαρτάται από τον εξοπλισμό και τις λειaccessories and function.
τουργίες του μοντέλου
Cleaning and
Care
Συντήρηση
και καθαρισμός
της συσκευής
Cleaning andκαι
Care
Καθαρισμός
συντήρηση
Για
υγιεινής,
οι the
εσωτερικές
επιφάνειες
Forλόγους
hygienic
reasons
appliance
interior,
του
θαλάμου
και
των
εξαρτημάτων,
πρέπει
να
including interior accessories, should be
πλένονται
σε
τακτά
χρονικά
διαστήματα.
cleaned regularly.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συThe fridge
should
beδύοcleaned
and
ντηρείτε
τουλάχιστον
κάθε
μήνες.
maintained at least every two months.
Warning! Danger
of electrical shock!
Επισήμανση!
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!
Η
συσκευή
δεν πρέπει
να παραμένει
συνδεδεμένη
The
appliance
should
not be connected
to
στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ενόσω
the
mains
during
cleaning.
Before
την καθαρίζετε . Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες καcleaning απενεργοποιείστε
switch the appliance
and
θαρισμού
τη συσκευήoff
και αποremove the
plugτοfrom
the
mains, orτοswitch
συνδέστε
την από
δίκτυο
ή κατεβάστε
γενικό
ήoff
την
στη συσκευή.
orασφάλεια
turn outπου
the αντιστοιχεί
circuit breaker
or fuse.
Important!
Προσοχή!
•
Πριν
ξεκινήσετε
την διαδικασία
Remove
the food
from theκαθαρισμού
appliance
της
συσκευής
πρέπει
να
τα τρόbefore cleaning. Storeαφαιρέσετε
them in a
cool
φιμα από μέσα, να τα τοποθετήσετε σε δροplace,
well
covered.
σερό χώρο και να τα σκεπάστε τα καλά.
Never
clean theναappliance
with
steam
Μην
δοκιμάσετε
καθαρίσετε
τη a
συσκευή
με
κάποιο Moisture
ατμοκαθαριστή.
υγρασία μποcleaner.
could Ηaccumulate
in
ρεί
να
επικαθίσει
στα
ηλεκτρικά
εξαρτήματα
electrical components,
της συσκευής.
Hot
vapors
can
lead να
toπροκαλέσει
the damage
of
Ο
ζεστός
ατμός
μπορεί
ζημιά
plastic
parts. μέρη της συσκευής.
στα
πλαστικά
Τα
αιθέριαoils
έλαια
καιorganic
οι οργανικοί
διαλύτες
Ethereal
and
solvents
can
(πχ.
ο
χυμός
του
λεμονιού,
το
αιθέριο
έλαιο
attack plastic parts, e.g. lemon juice or the
από την φλούδα του πορτοκαλιού, το βουjuice from
orange peel, που
butyric
acid,
τυρικό
οξύ, απορρυπαντικά
περιέχουν
cleanser
that contain
acetic
acid.Doμεnot
οξύ
δεν πρέπει
να έρχονται
σε επαφή
τα
allow suchτης
substances
εξαρτήματα
συσκευής. to come into
Μην
χρησιμοποιείτε,
γιαparts.
το καθαρισμό της
contact
with appliance
συσκευής,
λειαντικές(κοκκώδη
απορρυπαDo not use any abrasive cleansers.
ντικά) ουσίες.
Clean the τηappliance
and ταthe
interior
Καθαρίστε
συσκευή και
εξαρτήμαaccessories
with με
a cloth
and lukewarm
τα
των θαλάμων
ένα ύφασμα
με χλιαρό
νερό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο απορρυwater. από
Commercially
available
dishγια
παντικό,
αυτά που διατίθενται
στην αγορά,
washing
detergents
may
also
be
used.
πλυντήρια πιάτων.
After το
cleaning
wipe
with fresh
water με
and
Μετά
καθαρισμό
περάστε
τη συσκευή
ένα
clean
dish cloth.
πανί
βρεγμένο
σε καθαρό νερό.
ΗAccumulation
συγκέντρωση σκόνης
of dustστον
at συμπυκνωτή,
the condenser
αυξάνει
την energy
κατανάλωση
ενέργειας.clean
Ο
increases
consumption,
the
συμπυκνωτής
που
βρίσκεται
στην
πλάτη
της
condenser at the back of the appliance
συσκευής
πρέπει
once a year
withνα
a καθαρίζεται
soft brush orμε
a μια μαλακή
βούρτσα
ή
με
μια
ηλεκτρική
σκούπα.
vacuum cleaner.
Ελέγχετε
την water
οπή αποχέτευσης
στο
Check the
drain hole του
on νερού
the rear
πίσω
μέρος
της συσκευής.
wall of
the refrigerator
compartment.
Εάν
η
οπή
είναι
βουλωμένη,
τηνof
Clear a blocked
drain holeξεβουλώστε
with the aid
με
ένα
εύκαμπτο
μη
αιχμηρό
αντικείμενο.
something like soft green peg, be careful
Φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά
not to make any damage to the cabinet by
στη συσκευή κάνοντας χρήση αιχμηρών
sharp things.
αντικειμένων.
After everything is dry place appliance
Στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή πριν την
back into
service.
βάλετε
εκ νέου
σε λειτουργία.
Defrosting
Απόψυξη
Why πρέπει
defrosting
Γιατί
να κάνετε απόψυξη
Water
in food
or getting
into και
air η
Το
νερόcontained
που περιέχεται
στα τρόφιμα
καθώς
inside the
fridge be opening
may
υγρασία
του περιβάλλοντος
η οποίαdoors
εισέρχεται
στο
το άνοιγμα
πόρτας
,μπορεί
formθάλαμο
a frostμεlayer
inside.της
It will
weaken
the
να
διαμορφώσουν
μια
παγωμένη
επικάλυψη
στις
refrigeration when the frost is thick. While
εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής. Η απόψυit is
more than
thick,
you περίπου
should
ξη
επιβάλλεται
όταν10mm
το πάχος
της είναι
defrost.
10mm.
Defrosting in fresh food storage
Απόψυξη του θαλάμου συντήρησης
compartment
automatically
controlled
by switching
ΗIt is
διαδικασία
ρυθμίζεται
αυτόματα
ενεργοποιώντας-απενεργοποιώντας
τον
επιλογέα
the temperature regulator on or off so that
ρύθμισης
θερμοκρασίας.
νερό που θα
there is noτης
need
of operation Το
of defrosting.
σχηματισθεί κατά την διαδικασία απόψυξης
Water from defrosting
will beενός
drained
intoσε
διοχετεύεται
αυτόματα μέσω
αγωγού
an λεκάνη
drip tray
a drain
pipeμέρος
at the
μια
πουthrough
βρίσκεται
στο πίσω
του
ψυγείου.
back of the fridge automatically.
21
Defrosting in frozen-food storage
compartment
Απόψυξη του θαλάμου κατάψυξης
Η
απόψυξηinστο
θάλαμο
κατάψυξης
γίνεται
Defrosting
freezer
chamber
is operated
χειροκίνητα.
Πριν
ξεκινήσετε
την
διαδικασία
manually. Before defrosting, take the food
πρέπει να αφαιρέσετε τα τρόφιμα.
out.
Αφαιρέστε
το tray
δίσκοand
για drawers
το πάγο out
και τα
Take the ice
or συρput
τάρια
(προσωρινά
μπορείτε
να
τα
τοποθετήthem into the fresh food compartment
σετε στο θάλαμο συντήρησης)
temporarily.
Set the knob
of the temperature
regulator
Ρυθμίστε
τον θερμοστάτη
στην ένδειξη
‘’0’’
(toδιακόπτεται
η λειτουργία
του κομπρεσέρ)
position “0”(where
the compressor
will
και
τη and
πόρτα
του the
ψυγείου
stopαφήστε
working)
leave
door ανοικτή
of the
μέχρι να λιώσει εντελώς ο πάγος και να συrefrigerator
open
until
ice
and
frost
γκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.
dissolve
thoroughly
and
accumulation
at
Στεγνώστε το νερό με ένα μαλακό ύφασμα.
the bottom of the freezer chamber. Wipe
off the water with soft cloth.
Για
να επιταχύνετε
την διαδικασία
απόψυξης
In the
case of speeding
up the process
of
μπορείτε να τοποθετήσετε μια λεκάνη με ζεdefrosting,
you
may
put
a
bowl
of
warm
στό νερό (50ο C) μέσα στο καταψύκτη και
water
(about το
50°C)
intoτηνthe
freezer
να
αφαιρέσετε
πάγο με
βοήθεια
της
σπάτουλας
για την
απόψυξη.
της
chamber, and
scrape
away Στο
theπέρας
ice and
εργασίας
έχετε After
επαναφέρει
frost with βεβαιωθείτε
a defrosting ότι
spatula.
doing
το
θερμοστάτη
στη
σωστή
ρύθμιση.
so,be sure to set the knob of the
temperature regulator to the original
position.
Μην
να to
θερμάνετε
It is δοκιμάσετε
not advisable
heat theαπευθείας
freezer
τον
καταψύκτη
με
ζεστό
νερό
ή με ένα
chamber directly with hot water
or πιστοhair
λάκι για τα μαλλιά γιατί υπάρχει κίνδυνος να
d r y e r w h i l e η dεπένδυση
e f r o s t i nτων
g τοιχωμάτων.
to avoid
παραμορφωθεί
deformation of the inner case.
Μην
να αφαιρέσετε
το off
πάγο
It is δοκιμάσετε
also not advisable
to scrape
iceή
να αφαιρέσετε τα δοχεία με τα τρόφιμα με
and frostαντικείμενα
or separate
the
αιχμηρά
ή με food
ξύλιναfrom
εργαλεία
containers
which
have
been
congealed
γιατί υπάρχει κίνδυνος να κάνετε ζημιά στα
εσωτερικά
τοιχώματα
τηςwith
συσκευής
και στην
together with
the food
sharp tools
or
επιφάνεια του εξατμιστή.
wooden bars, so as not to damage the
inner casing or the surface of the
evaporator.
Επισήμανση!
Warning! Switching off the appliance before
Απενεργοποιείστε
συσκευή πριν
από την
defrosting, turn theτηtemperature
regulator
to
απόψυξη, περιστρέφοντας τον επιλογέα θερposition
”0”.
μοκρασίας στην ένδειξη ‘’0’’
Important! The fridge should be defrosted
Σημαντικό!
Η απόψυξη
τουDuring
καταψύκτη
πρέat least every
one month.
the using
πει
να
γίνεται
τουλάχιστον
μια
φορά
το
μήνα.
process, if the door was opened frequently
Εάν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα συχνά ή η
or usingλειτουργεί
the appliance
the extreme
συσκευή
σε υγρό in
περιβάλλον,
είναι
humidity,
we advise
the user
to defrost
every
καλό
η απόψυξη
να γίνεται
κάθε
δύο εβδομάδες.
two weeks.
Προετοιμασία της συσκευής για
Go out of use
forλειτουργίας
a long time
παραμονή
εκτός
Αδειάστε
τη συσκευή.
Remove all
refrigerated packages.
Αποσυνδέστε
τηνappliance
από την παροχή
ηλεκτριSwitch off the
by turning
the
κής
ενέργειας
(βγάλτε
το
φις
από
τη
temperature regulator to position “0”.πρίζα)
Καθαρίστε
σχολαστικά
(βλέπε
παράγραφο
Remove the
mains plug
or switch
off or
disconnect the electricity supply.
Καθαρισμός
& συντήρηση)
Clean thoroughly
(see section: Cleaning
Αφήστε τη πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε
and
Care)
το
σχηματισμό
δυσοσμίας.
Leave
the: door
openη to
avoid the
build up
Σημείωση
Εφόσον
συσκευή
διαθέτει
ξεof
odors.
χωριστό θάλαμο κατάψυξης
Note:If the appliance contains freezer
compartment
ΤιWhat
να κάνετε
to do αν....
if…
Warning! Before trouble shooting,
Επισήμανση!
disconnect the power supply. Only a
Πριν από
κάθε εργασία
στη συσκευή
πρέπει να
qualified
electrician
of competent
την
αποσυνδέετε
από
την
παροχή
ηλεκτρικής
person must carry out the trouble shooting
ενέργειας.
Εργασίες
αποκατάστασης που δεν
that is not in
the manual.
αναφέρονται
σε
αυτό
εγχειρίδιο
πρέπει
να
Important! There areτοsome
sounds
during
πραγματοποιούνται αποκλειστικά από επαγn o r m a l ηλεκτρολόγο
u s e ( c o m p r eήsεξουσιοδοτημένο
s o r, r e f r i g e r a nτεt
γελματία
circulation)
χνίτη.
Problem
Πρόβλημα
Σημαντικό!
Important!
Η
αποκατάσταση
βλαβών της συσκευής
πρέRepairs
to refrigerators/freezers
may only
πει
γίνεται αποκλειστικά
από τουςservice
αρμόδιbe ναperformed
by competent
ους εξουσιοδοτημένους τεχνίτες των κέντρων
engineers.
Improper repairs
can giveεπεμβάrise to
τεχνικής
υποστήριξης.
Λανθασμένες
significant
hazards
for
the
user.
If
your
σεις στη συσκευή εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο
για
τον
χρήστη.
appliance needs repairing, please contact
Εάν
συσκευή dealer
εμφανίσει
κάποια
βλάβη
επιyourηspecialist
or your
local
Service
κοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής υποστήριForce
Center.
ξης
Gias
Service.
Possible
cause
Πιθανή
αιτία
Solution
Λύση
is not
on.
Switch on the τη
appliance.
ΗAppliance
συσκευή δεν
είναιswitched
ενεργοποιημένη
Ενεργοποιείστε
συσκευή
Appliance does not
Η συσκευή δεν
work.
λειτουργεί
Appliance cools too
much.
plug δεν
is not
plugged
in or
Insert mains
plug.
ΗMains
συσκευή
είναι
συνδεδεμένηΣυνδέστε
σωστά
το φις στη πρίζα.
ηisπρίζα
δεν
είναι
στη
θέση
της
σωστά
loose.
Fuseκαεί
has/βλάβη
blownη or
is defective.
Έχει
ασφάλεια
Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταCheck fuse, replace if necessary.
στήστε την εάν είναι απαραίτητο.
Socket is defective.
Ελαττωματική
πρίζα
Mains
malfunctions
are του
to be
Οι
αποκατάσταση
βλάβης
δικτύου
πρέπει να
ηλεκτρολόγο
corrected
byγίνει
an από
electrician.
setπολύ
too cold.
θερμοκρασίαis
είναι
χαμηλή
Η συσκευή παγώνει πολύ ΗTemperature
Turn the προσωρινά
temperature
to
Ρυθμίστε
τονregulator
θερμοστάτη
σε
μια πιο ζεστή
θερμοκρασία
a warmer
setting
temporarily.
22
‘’Θέση
Temperature
is not
Please look inτην
theπαράγραφο
“initial Start
Up”
Λάθος
ρύθμιση
τηςproperly
θερμοκρασί- Συμβουλευθείτε
σε
λειτουργία-ρύθμιση θερμοκρασίας’’
ας
adjusted.
section.
Door wasτην
open
for anανοικτή
extended
Openκρατάτε
the doorτη
only
as long
as
Αφήσατε
πόρτα
για Μην
πόρτα
ανοικτή
μεγάλο
άσκοπα.
period. χρονικό διάστημα
necessary.
The food is too warm. A large quantity of warm food
Τα τρόφιμα είναι ζεστά Το
τελευταίο 24ωρο τοποθετήσατε
στη
συσκευή
πολλά
ζεστά τρόwas
placed
in the
appliance
φιμα.
within the last 24 hours.
Turn the temperature
regulation
Ρυθμίστε
προσωρινά τον
θερμοστάτη
σε χαμηλότερη
θερμοκραto a colder
setting temporarily.
σία
The
appliance
is near
heatεστία Συμβουλευθείτε
Please look in the
“installation
Η
συσκευή
είναι
κοντάa σε
την
παράγραφο
θέρμανσης
’’Εγκατάσταση
και
λειτουργία’’
source.
location” section.
Interior
lighting
does
Ο
εσωτερικός
φωτισμός
Light
bulb isείναι
defective.
Ο
λαμπτήρας
ελαττωματικός
δεν
λειτουργεί
not work.
Please look in the
the
Συμβουλευθείτε
την“changing
παράγραφο’’
Αντικατάσταση
λαμπτήρα’’
Light Bulb “section.
Carefully warm the leaking
Ζεστάνετε τα σημεία της τσιμούχας
sections of the door seal with a
Σχηματισμός
πολύ
πάγου,
Heavy build-up of frost, Η τσιμούχα της πόρτας δεν κλείνει που έχουν απώλειες με ένα πιστολάκι
Door
seal
is
not
air-tight(possibly
hairκρύο
dryer(on
cool
setting). At
ακόμα και στην τσιμούχα
(με
αέρα) aενώ
ταυτόχρονα
με το
possibly also on the
ερμητικά (ίσως εξαιτίας αλλαγής στη
στεγανοποίησης της πόρ- after reversing the door).
χέρι
προσπαθείτε
να διαμορφώσετε
τη
the
same
time
shape
the
warmed
φορά της πόρτας)
door seal.
τας
τσιμούχα
εφάπτεται
σωdoor sealέτσι
by ώστε
handνα
such
that it sits
στά.
not level.
ΗAppliance
συσκευή δεν is
εφάπτεται
στερεά στο δάπεδο.
Ασυνήθεις
θόρυβοι
Unusual noises.
appliance
is touching
ΗThe
συσκευή
ακουμπά
στο τοίχοthe
ή
κάποια
wall orαντικείμενα
other objects.
correctly.
Readjustταthe
feet.
Ρυθμίστε
ποδαράκια
Move the appliance slightly.
Μετακινείστε λίγο τη συσκευή .
A component, e.g. a pipe, on the Μετατοπίστε
If necessary,προσεκτικά
carefully bend
the
το εξάρτηΚάποιο
πχ. σωλήνας,
στη μα
rear of εξάρτημα
the appliance
is touching
component out of the way.
πλάτη της συσκευής ακουμπά ένα
another
part ofή το
theτοίχο.
appliance or
άλλο
εξάρτημα
the wall.
The compressor does
Το κομπρεσέρ δεν ενερnot start ευθύς
immediately
γοποιείτε
μετά την This is normal, no error has
απολύτως φυσιολογικό.
after changing
the temαλλαγή
στην ρύθμιση
της Είναι
occurred.
θερμοκρασίας
perature setting.
The
compressor
starts
after
Το
κομπρεσέρ
ξεκινά
μετά
απόa λίγα
period of time.
λεπτά.
σωλήνα
αποχέτευσης
είναι
Waterστο
on the
floor or
Νερό
δάπεδο/
στα ΗWater
drain
hole is blocked.
βουλωμένη.
ράφια/
tσυρτάρια
storage shelves.
Συμβουλευθείτε
την παράγραφο
See the “cleaning
and care” «Καθαρισμός
&
συντήρηση»
section.
Changing the light
lamp
Αντικατάσταση
λαμπτήρα
Επισήμανση!
ο λαμπτήρας
Warning! Όταν
If the
light έχει
bulbβλάβη,
is
ηdamaged,
αποκατάσταση
του
πρέπει
να
γίνει
μόνο
από
DO NOT CHANG IT BY
επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή από εξειδικευTHE
USER!
μένο τεχνίτη για να αποφευχθούν ζημιές.
Εάν
η αντικατάσταση
τουbulb
λαμπτήρα
Changing
the
light
carry γίνει
out από
by
άτομο
που δεν έχει
εμπειρία
αντικατάσταση
inexperienced
persons
mayηcause
injury or
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή δυserious malfunctioning.
it must
be replaced
σλειτουργίες
στη συσκευή.
Για περισσότερες
by
a
qualified
persons
in
order
avoid a
πληροφορίες επικοινωνήστε με το to
πλησιέστερο
κέντροContact
τεχνικήςyour
υποστήριξης
Gias Service.
hazard.
local Service
Force
Center for help.
Πριν
αντικαταστήσετε
λαμπτήρα,
πρέπει off
να
Before
changing theτον
light
bulb, switch
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποthe appliance and unplug it, or pull the
συνδέσετε από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
fuse or the
circuit breaker.
ενέργειας
αποσυνδέοντας
το φις από τη πρίζα ή
Light
bulb
data:
κατεβάζοντας την 220-240
ασφάλεια V.
στο πίνακα.
•
Είδος λαμπτήρα :LED:220-240V
Για
να απενεργοποιήσετε
συσκευή, off
ρυθμίστε
When
change bulb,τη switch
the
τον επιλογέα στην θέση ‘’0’’
appliance, set the temperature regulator
to position
“0”.
Πιέστε
τον λαμπτήρα
προς το κέντρο με το ένα
σας
δάκτυλο.
Unplug
the mains plug.
Press theτο
bulb
in theμε
center
with finger.
Αφαιρέστε
κάλυμμα
ένα κατσαβίδι
τύπου 1,
αντικαταστήστε
λαμπτήρα ,και
τοποθετείστε
Take out theτον
lampshade
with
“1” type
το
κάλυμμα στηchange
θέση του.the bulb, and then
screwdriver,
replace the lampshade.
Ενεργοποιείστε
εκ νέου τη συσκευή.
Put the refrigerator back into operation.
Thermostat
konb
θερμοστάτης
Bulb (inside)
λάμπα
(μέσα)
κάλυμα
Lampshade
λάμπας
23
Description
of the appliance
Περιγραφή
συσκευής
View of the
appliance
Πρόσοψη
συσκευής
①
Θερμοστάτης regulator
1 Temperature
②
Ρυθμιζόμεναshelves
ράφια
2 Adjustable
Διαφανέςdrawer
συρτάριcover parts.
3 Crisper
ΔιαφανέςCover
καπάκι
4 Crisper
③
5 Συρτάρι
Drawer
④
⑦
8
Ρυθμιζόμεναfeet
ποδαράκια βάσης
6 Adjustable
7 Ράφια
Middleπόρτας
shelf for upper door
μποτίλιες
8 Θήκη
Bottleγιαstorage
⑤
⑥
Reversing the
Αντιστροφή
στη door
φορά ανοίγματος της πόρτας
Εάν
επιβάλλεται
σημείο
που
The αυτό
side at
which theαπό
doorτοopens
can
beέχει
εγκατασταθεί η συσκευή, υπάρχει η δυνατότητα
changed
from
the right
side (as
to
να
αλλάξετε
τη φορά
ανοίγματος
τηςsupplied)
πόρτας(από
τα
δεξιά
–εργοστασιακή
θέση
–στα
αριστερά).
the left side, if the installation site requires.
Tools you will
need:
Απαραίτητα
εργαλεία:
1. Κλειδί
8mm –socket
driver
σωλήνα
8mm
1.
το καταψύκτη
κάθετα
την βοή1. Τοποθετείστε
Stand the refrigerator,
use
a flat,μεbladed
θεια
ενός
κατσαβιδιού
αφαιρέστε
τα
4
καπάκια
screw driver to remove the 4 screw covers atτων
βιδών από το πίσω μέρος στο καπάκι του καταψύκτη.
the rear of the refrigerator lid.
2.
και ανασηκώστε
το καπάκι
και αφαιρέ2. Ξεβιδώστε
Unscrew and
lift the lid from
the rear
and
στε το, ανασηκώστε την επάνω πόρτα και τοποθετείremove it, then lift the upper door and place
στε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε τα
it on a padded surface to prevent it
γδαρσίματα.
scratched.
2. Σταυροκατσάβιδο
cross-shaped screwdriver
3.
Αφαιρέστε
το πίρο
τονbolts,
επάνωthen
μεντεσέ
και το3.First
remove
the από
three
remove
ποθετείστε το στην αριστερή πλευρά και σφίξτε το
the upper hinge that hold the door in
στερεά και τοποθετείστε το σε ασφαλές σημείο.
place.Lift theupper door and place it on a
padded surface to prevent it from scratching.
ή πλακέ
κατσαβίδι
3. Σπάτουλα
Putty knife
or thin-blade
screwdriver
Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, γείρετε τον καταBefore you start lay the refrigerator on it’s
ψύκτη και ακουμπήστε τον κάτω με την πλάτη έτσι
backναinέχετε
order
to gainστην
access
theπρέπει
base,να
ώστε
πρόσβαση
βάσηto
του,
should rest
on softπου
foam
or
τοyou
ακουμπήσετε
στοitφελιζολ
έχειpackaging
μέσα η συσκευασία
ή
σε
ένα
παρόμοιο
υλικό
για
να
αποφύγετε
similar material to avoid damaging theνα
χτυπήσετε
τους at
σωλήνες
ψύξης
στην
άκρη του καcooling pipes
the rear
of the
refrigerator.
ταψύκτη.
4.
βίδες
από την
φλάντζα
4. Αφαιρέστε
Remove τις
theδύο
two
flange
screw,
then,και
αφαιρέστε το μεσαίο μεντεσέ που κρατά την κάτω
remove the middle hinge that hold the lower
πόρτα στη θέση της. Ανασηκώστε την κάτω πόρτα
door
in place. Lift
lower
doorεπιφάνεια
and place
και
τοποθετείστε
τηνthe
σε μια
μαλακή
γιαit να
on a padded
surface to prevent scratching it.
αποφύγετε
τα γδαρσίματα.
24
8. Αντιστρέψτε το κεντρικό μεντεσέ 180ο, και βάλ-
5.
Αφαιρέστε the
το καπάκι
καλύπτει
υποδοχή
5.Remove
hingeπου
hole
coverτηνfrom
the
του
μεντεσέ
από
τις
οπές
στην
αριστερή
πλευρά
right holes as illustrated and transfer them
to
και τοποθετείστε τις δεξιά στην οπή χωρίς το καthe uncover hole at the left side.
πάκι.
6.
Αφαιρέστεboth
τα ρυθμιζόμενα
ποδαράκια
και τη
6.Remove
adjustable feet
and remove
δοκό στερέωσης του κάτω μεντεσέ ξεβιδώνοντας
theμπουλόνια.
bottom hinge bracket by unscrewing the
τα
8.
Make the middle hinge reverse the
τε τον στην αριστερή πλευρά. Τοποθετείστε τον
direction
180 degree,
then στην
transfer
it οπή
to the
πύρο της κεντρικής
τσιμούχας
επάνω
της
πόρτας
του θαλάμου
και στερεώστε
left
property
position.συντήρησης
Make the middle
hinge
τα μπουλόνια.
Τοποθετείστε
τηνlower
πόρτα
του καταpin
in the upper
hole of the
door,
then
ψύκτη στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι
tight the bolts. Transfer the upper door to the
στερεωμένη σωστά και βάλτε τον πύρο στο κάτω
property
position.
Secure
the door's level;
μεντεσέ της
πόρτας του
καταψύκτη.
make the middle hinge pin into the lower
hole of the upper door
9. Αφαιρέστε
στερέωσης
κα9.
Remove την
the βάση
supporting
of του
topεπάνω
cover
πακιού
από
την
αριστερή
πλευρά
και
μεταφέρετε
plate from the left side as illustrated and
την στην ακάλυπτη οπή στην αριστερή πλευρά.
transfer it tothe uncover hole at the left side.
bolts.
10.
Στερεώστε
το συναρμολογημένο
καπάκι
με τον
10.With
the reassembled
top hinge
located
επάνω μεντεσέ με την βοήθεια των 3 βιδών. Μεταin the hole
in the top inside
corner ofστην
the
φέρετε
το διακοσμητικό
το άνωleft
καλύμματος
upper
door,fix
the
top
hinge
using
the
3
άλλη πλευρά, αντικαταστήστε τα στρογγυλά βύσματα.
screws. Remove the decorative block of top
7.
πύρο
από τον
άξο7. Ξεβιδώστε
Unscrew και
andαφαιρέστε
remove τοthe
bottom
hinge
να ,περιστρέψτε την βάση και αντικαταστήστε την.
pin, turn the bracket over and replace it.
Τοποθετείστε τα ποδαράκια στη θέση τους. ΜεταRefit the
fitting
the
bottom
hinge
pin.
θέστε
την bracket
κάτω πόρτα
στην
σωστή
θέση
. ΒεβαιωReplace
feet. βάλτε
Transfer
the
θείτε
ότι η both
πόρταadjustable
είναι ζυγιασμένη,
τον πύρο
στην
στήριξης
,στερεώστε
τα Secure
μπουλόlowerκάτω
doorβάση
to the
property
position.
νια.
the door's level, make the bottom hinge pin
into the lower hole of the door, then tight the
bolts.
cover to the other side. Replace the top
cover using screws ,replace the circular
hole plugs.
11.
Αφαιρέστεthe
τις βίδες
στοπ
τις κάτω
11.Remove
screwτου
nail
of the
lowerπόρτας
door
και τοποθετείστε τις στην αριστερή πλευρά της
stopper, and transfer them to the left sid of
κάτω πόρτας, σφίξτε τις στερεά.
the lower door, then tight the screw nail.
Warning!
Επισήμανση!
When κάνετε
changing
the side
at which
Ενόσω
τις εργασίες
αλλαγής
στη the
φοράdoor
ανοίγματος
της πόρτας,η
συσκευή
πρέπει
αποσυνδεδεopens,
the appliance
must
not να
beείναι
connected
μένη
απόmains.
το δίκτυο
παροχής.
Αποσυνδέστε
τη συσκευή
to the
Remove
plug
from the mains
από την παροχή πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.
beforehand.
Εργασίες
προετοιμασίας για την αλλαγή στη φορά
ανοίγματος της πόρτας.
25
Disposal της
of the
appliance
Απόσυρση
συσκευής
Απόσυρση
της συσκευής
It is prohibited
to dispose of this appliance in domestic household waste.
Απαγορεύεται η απόσυρση της συσκευής με τα οικιακά απόβλητα
Packaging materials
Υλικά συσκευασίας
Packaging
materials with
recycle
symbolτηςare
recyclable.,είναι
Dispose
the packaging
in a
Τα
υλικά της συσκευασίας
πουthe
φέρουν
το σύμβολο
ανακύκλωσης
ανακυκλώσιμα
. Τοποθετείστε
suitable
collector
container
to
recycle
it.
τα υλικά σε ένα κάδο ανακύκλωσης.
Πριν
από disposal
την απόσυρση
συσκευής
Before
of της
appliance.
1.
το καλώδιο
παροχής
1. Αποσυνδέστε
Disconnect the
mains plug
from the mains socket.
2.
καλώδιο
ανακυκλώστε
το ξεχωριστά.
2. Κόψτε
Cut offτοthe
mainsκαι
cable
and discard
it.
Correct
Disposalτης
of συσκευής.
this product
Σωστή
ανακύκλωση
Εξασφαλίζοντας
σωστή
αποκομιδή
αυτής της that
συσκευής
This symbol onτηνthe
product
or in και
its ανακύκλωση
packaging indicates
this
συμβάλετε στον περιορισμό και την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων
product
may
not
be
treated
as
household
waste.
Instead
it
should
be
στο περιβάλλον και την υγεία που μπορεί να προκύψουν από την λανθασμέtaken
to the appropriate
collection
pointτου
for the
recycling
electrical
νη
απόσυρση
της συσκευής.
Το σύμβολο
κάδου
επάνω of
στη
συσκευή
υποδηλώνει
ότι δεν
μπορεί ναBy
αντιμετωπίζεται
απλό οικιακό
απόβλητο,
and electronic
equipment.
ensuring thisωςproduct
is disposed
of
και
ότι
πρέπει
να
μεταφερθεί
σε
ένα
σημείο
ανακύκλωσης
ηλεκτρονικών
και
correctly, you will help prevent potential negative consequences for
ηλεκτρικών απόβλητων. Η συλλογή αυτών των προϊόντων πρέπει να γίνει
the environment and human health, which could otherwise be
σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαντολλογικές ρυθμίσεις για την απόσυρση
caused
inappropriate
waste
handling
thisΓια
product.
For more
αυτού
τουby
είδους
των αποβλήτων
ή την
συλλογήofτους.
περισσότερες
πληdetailed information
about
recycling
of this product,
please contact
ροφορίες
σχετικά με την
συλλογή,
ανακύκλωση
κλπ της συσκευής
πρέπει
να
απευθύνεστε
στην αρμόδια
δημοτική αρχή
,στο
κέντρο ανακύκλωσης
της
your
local council,
your household
waste
disposal
service or the
περιοχής
σας
ή
στο
κατάστημα
από
το
οποίο
αγοράσατε
τη
συσκευή.
shop where you purchased the product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising