Candy | CCTOS502SHRU | Candy CCTOS502SHRU Manuale utente

Candy CCTOS502SHRU Manuale utente
GB
PL
LODOWKA
CZ
CHLADNICKA
IT
FRIGORIFERO
FR
REFRIGERATEUR
RO
FRIGIDER
FRIGORIFICO
SP
SV
NO
FI
INSTRUKTIONSHANDBOK
BRUKSANVISNING
KAYTTOOPAS
GR
DE
Kuhlschrank
UA
SL
HLADILNIK
BG
ХЛАДИЛНИК
SK
Chladnicka
RU
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
KAZ
ТОҢАЗЫТҚЫШ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Hladilnik
Navodila za uporabo
142
PRED UPORABO APARATA
Vaš novi hladilnik je namenjen samo uporabi v
gospodinjstvih.
Informacija:
Ta aparat ne vsebuje CFC (uporabljeno je hladivo
R134a) ali HFC (hladilni tokokrog vsebuje R600a)
(glej tablico s podatki v notranjosti aparata).
Aparati z izobutanom (R600a):
Izobutan je naravni plin, ki nima škodljvega vpliva na
okolje, toda je vnetljiv. Zato pazite, da ne poškodujete
cevi v hladilnem tokokrogu.
Priporočamo, da najprej pozorno preberete ta
navodila in se tako seznanite s pravilno uporabo
aprata in nasveti za shranjevanje živil. Knjižico z
navodili shranite, saj jo boste morda še potrebovali!
1. Ko odstranite embalažo, se najprej prepričajte, da
aparat ni poškodovan in da se vrata dobro zapirajo.
Morebitne poškodbe takoj prijavite prodajalcu,
najkasneje v 24 urah.
2. Pred vklopom aparata počakajte vsaj 2 uri, da se
hladivo v notranjosti hladilnega tokokroga pravilno
razporedi.
3. Strokovnjak naj preveri električno omrežje. Aparat
mora biti priključen skladno z vsemi veljavnimi
varnostnimi predpisi.
4. Notranjost hladilnega aparata pred uporabo temeljito
očistite.
Izjava o skladnosti
Aparat je namenjen shranjevanju živil in je izdelan
skladno z določili evropskega predpisa (EC) št.
1935/2004.
Ta izdelek je zasnovan, izdelan in tržen skladno s
predpisi:
- 73/23/EEC o nizki napetosti,
- 89/336/CEE in z kasnejšimi določili 93/68,
1. Embalaža
Električna varnost aparata je zagotovljena le v primeru,
da je priključen na učinkovit in preverjen sistem
ozemljitve.
Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je možno v
celoti reciklirati; opremljeni so z ustreznimi simboli.
Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov.
Pazite, da embalaža (plastične vrečke, kosi polistirola
ipd.) ne pridejo v roke otrokom, saj lahko povzročijo
zadušitev.
2. Odsluženi aparat
Pri izdelavi aparata smo uporabili materiale, ki jih je
mogoče reciklirati.
Aparat je označen skladno z določili evropskega
predpisa 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski
opremi. Odsluženi aparat odpeljite na ustrezno
deponijo, kjer bodo poskrbeli za razgradnjo. S tem
preprečite morebitne negativne posledice na okolje in
zdravje oseb.
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske
Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in
elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo
nepravilno odstranjevanje aparata.
na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni
Simbol
dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in
predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo
ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Preden zavržete svoj odsluženi aparat, odrežite kabel
čim bližje ohišja in onemogočite zapiranje vrat, da se
otroci med igro ne bi mogli zapreti vanj. Ne puščajte
aparata nenadzorovanega, ampak ga takoj odpeljite na
ustrezno deponijo. Pozanimajte se pri lokalnih oblasteh.
143
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Ta navodila so podana zaradi vaše varnosti. Pred priključitvijo in uporabo aparata jih pozorno preberite in se prepričajte,
da ste jih pravilno razumeli. Vaša varnost je namreč ključnega pomena!
Če niste prepričani, da pravilno razumete ta navodila, se posvetujte s pooblaščenim servisom!
Priključitev
x
Aparat je težak. Pri premikanju bodite previdni.
Kakršnokoli spreminjanje značilnosti aparata pomeni
tveganje za uporabnika.
Prepričajte se, da aparat ne stoji na priključnem
električnem kablu. Če je ta poškodovan, ga mora
zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa ali druga
ustrezno usposobljena oseba, da se izognete tveganju.
Vsa dela na električnem omrežju mora opraviti ustrezno
usposobljen strokovnjak.
Deli, ki se segrevajo, ne smejo biti dostopni. Če je le
mogoče, naj stoji aparat s hrbtno stranjo proti zidu,
vendar mora biti vmes dovolj prostora za neovirano
kroženje zraka (gl. navodila).
Ko postavite aparat na ustrezno mesto, počakajte vsaj
2 uri in ga šele nato priključite. Med tem časom se bo
hladivo pravilno razporedilo.
OPOZORILO: Odprtine za zračenje morajo biti
vedno proste!
OPOZORILO: Pazite, da ne poškodujete hladilnega
tokokroga!
Servisiranje
x
x
Servisiranje prepustite strokovnjakom pooblaščenega
servisa. Zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih
delov.
Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata.
Nestrokovna popravila pomenijo tveganje za
uporabnika in lahko povzročijo še hujšo okvaro.
Po koncu življenjske dobe
x
x
Predno zavržete svoj odsluženi hladilnik, ga izključite iz
električnega omrežja in nato odrežite kabel čim bližje
ohišja.
Poskrbite, da se vrata ne morejo zapirati; najbolje, če jih
snamete.
STARI GOSPODINJSKI APARATI SO
LAHKO OTROKOM SMTRNO NEVARNI!
Varnost otrok
x
OPOZORILO: Odsluženi aparat odpeljite na
ustrezno deponijo skladno z določili predpisa
W.E.E.E. Vaš aparat vsebuje hladivo R600a ter
vnetljiv plin v izolacijski peni.
Otroci in osebe, ki niso sposobne razumeti navodil,
smejo uporabljati aparat samo pod nadzorom oseb, ki
so odgovorne za njihovo varnost.
Majhne otroke med uporabo aparata nadzirajte in
Pazite, da se ti ne bi igrali z aparatom.
Med uporabo
x
x
x
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvih,
in sicer za shranjevanje živil.
Zamrznjenih živil, ki so se odtajala, ne smete ponovno
zamrzovati.
V zamrzovalniku ne hranite gaziranih pijač.
Sladoled in ledene kocke lahko povzročijo ozebline, če
jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
Ne jemljite zamrznjenih živil iz zamrzovalnika z vlažnimi
rokami, saj bi lahko dobili ozebline.
Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to
knjižico. Shranite jo, saj jo
boste še potrebovali!
Vzdrževanje in čiščenje
x
x
Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli izključite aparat iz
električnega omrežja.
Pri odstranjevanju ledenih oblog si ne pomagajte z
ostrimi ali koničastimi pripomočki (gl. navodila).
OPOZORILO: Ne pospešujte odtaljevanja ledene
obloge z mehaničnimi ali drugimi pripomočki.
Upoštevajte navodila proizvajalca!
OPOZORILO: V notranjosti hladilnika ne
uporabljajte električnih aparatov, razen če to
proizvajalec izrecno dovoljuje.
144
DELI HLADILNIKA
1. Pokrov zamrzovalnega predelka
2. Modelček za ledene kocke (nekateri
modeli)
3. Zamrzovalni predelek
4. Pladenj za odcejanje
5. Police v hladilniku
6. Steklena polica
7. Predal za zelenjavo
8. Nastavljive noge
9. Polica za steklenice
10. Ročaj
11. Stikalo za luč na vratih
12. Gumb za nastavljanje temperature
13. Pokrov zgoraj
PRAVILNA POSTAVITEV
Ustrezno zračenje
Za brezhibno delovanje hladilnega aparata, njegovo učinkovitost in nizko porabo
energije je ključnega pomena neovirano zračenje. Zato mora biti okoli hladilnega
aparat dovolj prostora. Na hrbtni strani mora biti od zida odmaknjen vsaj 100 mm, ob
straneh prav tako 100 mm, nad njim pa vsaj 200 mm. Tudi za odpiranje vrat (za 160
stopinj) mora biti na voljo dovolj prostora.
Napajanje
priključitvi
na
enofazni
izmenični
tok
(220Hladilnik
je
namenjen
240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Če vrednosti v omrežju zaradi velikih nihanj odstopajo od
navedenih, zaradi varnosti uporabite regulator napetosti. Hladilnik mora biti priključen
na samostojno vtičnico. Ne uporabljajte razdelilcev. Vtikač se mora prilegati vtičnici z
ozemljitvenim vodom.
Priključni kabel
Priključnega kabla ne smete podaljševati ali zvijati. Pazite, da kabel ni napeljan tik
ob kompresorju na hrbtni strani aparata, ki se med delovanjem zelo segreje. Vročina
bi lahko poškodovala izolacijo ali povzročila uhajanje toka.
145
Zaščita pred vlago
Hladilnika ne postavljajte v zelo vlažen prostor, da se izognete nevarnosti za rjavenje
kovinskih delov. Hladilnika ne smete polivati z vodo, saj bi to lahko pokvarilo izolacijo in
povzročilo uhajanje elektrinega toka.
Zaščita pred vročino
Hladilnik ne sme stati v bližini virov toplote ali biti izpostavljen neposredni sončni
svetlobi.
Stabilnost
Hladilnik postavite na trdna, ravna tla.
Ne postavljajte ga na mehko talon oblogo ipd. Če hladilnik ne stroji ravno, ga
uravnajte s pomočjo nožic. Hladilnik ne postavljajte ob predmet, ki bi lahko
povzročil odmev.
Upoštevajte navodila o varnosti
Odsvetujemo postavljanje hladilnika v prostor, v katerem so prisotni vnetljivi plini,
bencin, alkohol, lak, vnetljiva olja ipd. Takih snovi ne smete hraniti v hladilniku.
Selitev
Hladilnik prenašajte v pokončnem položaju. Ne polagajte ga v vodoravni položaj
oziroma ne nagibajte za več kot 45°, ali celo z zgornjim delom navzdol.
146
Opozorila
x
x
x
x
x
Voda, ki jo vsebujejo živila, ali ki je prisotna v zraku in vstopa v hladilnik medtem, ko so vrata odprta, se
v notranjosti nabira v obliki plasti sreža in ledu. Debelejša ledena obloga zmanjša učinkovitost hladilnika.
Ko preseže debelino 2 mm morate hladilnik odtaliti.
Odtaljevanje zamrzovalnega dela morate opraviti ročno. Najprej odstranite zamrznjena živila, modelček
za ledene kocke in polico ter obrnite gumb termostata na “0” (kompresor preneha delovati). Vrata pustite
odprta, dokler se led na stali. Vodo, ki se nabere na dnu zamrzovalnika, obrišite z gobo ali mehko krpo.
Odtaljevanje lahko pospešite tako, da v zamrzhovalnik postavite posodo s toplo vodo (približno 50ºC).
Na koncu očistite zamrzovalnik. Ne pozabite obrniti gumba termostata nazaj na srednjo vrednost!
Nikoli ne pospešujte odtaljevanja z vročo vodo ali npr. sušilnikom za lase, saj bi lahko na ta način
deformirali stranice!
Odsvetujemo uporabo ostrih ali koničastih predmetov, saj bi lahko poškodovali aparat.
Če je priključni električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa, saj
so za to potrebna posebna orodja.
Spreminjanje strani odpiranja vrat
Hladilnik je tovarniško izdelan s tečaji za vrata na desni. Če želite spremeniti smer odpiranja vrat,
upoštevajte spodnja navodila:
1. Odstranite plastični pokrovček (7) in vijake (6), s katerimi je zgornji pokrov pritrjen na ohišje, ter
snemite pokrov.
2. Odvijte vijaka (1), s katerima je zgornji tečaj (5) na desni pritrjen na ohišje. Odstranite zgornji tečaj
(5).
3. Dvignite vrata in jih položite na mehko površino, da se ne bi opraskala.
4. Odvijte vijaka (8), s katerima je pritrjen spodnji tečaj (2). Odstranite spodnji tečaj (2).
5. Odstranite nogo spredaj levo (4) in jo premestite na drugo stran.
6. Preden ponovno pritrdite spodnji tečaj (2), odstranite zatič (9) in obrnite spodnji tečaj (2). Nato
spodnji tečaj (2) z vijakoma (8) pritrdite na levo stran ohišja spodaj.
7. Vstavite zatič (9) v spodnji tečaj (2).
8. Namestite vrata trdno na spodnji tečaj (2).
9. Pridržite vrata v zaprtem položaju in z vijakoma (1) pritrdite tudi zgornji tečaj (5) na levo stran ohišja.
Vijakov (1) ne zategnite preveč, dokler vrat ne poravnate z robom ohišja.
10. Pritrdite zgornjo ploščo na ohišje z vijaki (6) in namestite tudi plastične čepke (7).
11. Premestite ročaj (10) z leve na desno stran.
SLIKA 1
SLIKA 2
Na sliki 1 so prikazani sestavni deli pred spreminjanjem strani odpiranja vrat.
Na sliki 2 so prikazani sestavni deli po spreminjanju strani odpiranja vrat.
147
Čiščenje in vzdrževanje
Zunanje povrine čistite z mehko krpo.
Če aparata dlje časa ne boste uporabljali
1. Izpraznite ga.
2. Potegnite vtikač iz vtičnice.
3. Temeljito ga očistite, kot je to opisano v teh navodilih, in odtalite.
4. Vrata pustite odprta, da preprečite nastanek neprijetnega vonja.
5. Aparat očistite.
x
x
x
Notranjost nizkotemperaturnega predelka (nekateri modeli) očistite med odtaljevanjem.
Občasno očistite notranjost hladilnega dela z vlažno gobo ter vodo in nevtralnim čistilom. Nato
izperite površine in jih obrišite z mehko krpo.
Ne uporabljajte jedkih čistil in grobih propomočkov (npr. sredstev za odstranjevanje madežev,
acetona, trikloretilena ipd.).
Zamenjava žarnic
Pred zamenjavo žarnice izključite aparat iz električnega omrežja.
Stisnite jezička ob strani pokrovčka nad žarnico in ga odstranite.
Nadomestite žarnico z novo enakovredno, maksimalna moč je 10 W.
Namestite pokrovček nazaj in počakajte 5 minut, nato pa ponovno priključite aparat na električno omrežje.
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju
1. ČE HLADILNI APARAT NE DELUJE
Prepričajte se, da morda ni prišlo do izpada električnega toka.
Preverite, da je vtikač v vtičnici.
Preverite, da ni pregorela varovalka.
2. HLADILNI APARAT PREVEČ HLADI
Morda ni nastavljena ustgrezna stopnja.
Če postavite živilo z visoko vsebnostjo vlage tik pod odprtino za pritekanje hladnega zraka, lahko zamrzne.
To ne kaže na okvaro.
3. HLADILNIK NE HLADI DOVOLJ
Morda ste zavojčke zložili preblizu skupaj in onemogočajo kroženje hladnega zraka.
Morda ste v hladilnik postavili večjo količino svežih živil, ali vroče živilo.
Morda vrata niso bila dobro zaprta.
Morda je poškodovano tesnilo na vratih.
Morda je ovirano kroženje zraka okoli hladilnika.
Morda okoli hladilnika (ob straneh in nad njim) ni dovolj prostega prostora.
Morda gumb termostata ni v pravilnem položaju.
148
4. VODA PRI ODTALJEVANJU TEČE V HLADILNIK IN NA TLA.
Preverite, da ni zamašena cevka za odtekanje vode pri odtaljevanju.
Preverite, da je posoda za odcejanje vode pravilno nameščena.
5. NA ZUNANJIH POVRŠINAH HLADILNIKA SE NABIRA KONDENZ
To se lahko zgodi v vlažnem vremenu, ko je v zraku visoka vsebnost vlage – podobno kot se na kozarcu
naberejo kapljice vode, ko vanj vlijete hladno vodo. To ne kaže na okvaro. Obrišite površine s suho krpo.
6. SLIŠI SE, KOT BI SE PRETAKALA VODA.
Ta zvok je posledica pretakanja hladiva. Ne kaže na okvaro.
7. STRANICA HLADILNIKA SE SEGREVA
Če pogosto odprete in zaprete vrata, se stranica segreje, segreje pa se tudi, ko zaženete aparat ali ko
hladinik deluje poleti pri visoki temperaturi v prostoru. Ne dotikajte se stranice, ki se segreva zaradi
razprševanja toplote iz notranjosti aparata. To ni okvara!
Tehnični podatki
*Tehnični podatki so navedeni na tablici s podatki na hrbtni strani hladilnika.
*Pridržujemo si pravico do spreminjanja tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila.
e-mail: info@candyhoover.si
149
Модел : CCTOS 502SH; CCTOS542 WH
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Návod na obsluhu
1
161
" # #$ %
&#'#+# # <= < $ # " '
> ? ## # #J#Q# # +
# % $ = % "# $% " &$ '
( " %% $ )$&$ $* +)$" &$ $ ,)*
-* %
X "# #"[[\ # + #
+ '
] #" '' " ^
" %
'$ * / $&)
_ $ # + ` $ % q w #
<[[<x{|xq}## # # # ]€qqq^ # ‚ J
ƒ '
$ +
_ $"
J# " J
' ## # $ # + $ '#
# #" $J % „$J
_ # % #" $'
# $+
#+#" $ $ † # #
# # "
#' # ‡"# $#% 89&);
` }ˆ}]# ‰>=^Šˆ}]# ‰|[[^]‹ #% ^
_ $ ]‰|[[^Œ?$ #ƒ# $ + " % #' % #
'
& ;
` # % w # ]q}^
{>Žx<[[=
 ` " % Œ
 $ ‘$# „ ’>x<>xqq}
 #q“} ”{x>>|x
qq}" ' {>x|”xqq}
q# #$ J $ "# #%' '
' $
162
<=> > %%
` %$$ $ J‚ &# $ "# # $#$# #
8#&)
 ` J# ‡ %
 •$ 'J #' J # #+# ‚   " #&# # #" J
$ #$ $'
' #
 &#'#+## #'$ ‚#J#Q# #
  "# ' $ %" %J# '
–#+# '" $ #  $ #+<" $
# ? @; $ $>
*
F Q  ` % J ‚ ' "# % +
$  ‘+ J J  ‘ ' ‡
$+]‹ ## $^
+ ? @Y[Y8[; Y$" )) >
& > =% ()
$*
+ ? @Y[Y8[; ?&\ # )) *
+ ? @Y[Y8[; ] $, $" ) > "' "$ , () $()*
$
 _ ‚ J $ ƒ $
™ #™™™ $
#  # #% J X #'
#% ‚ ‚ J% $
# # $' ' #
/ $&) > $#Œ # ' # # X # " #
$ J]$J^"$+
"'' $% ^@_ @[F8` @[< ^]+q[ @8?8w
@[ <[ 8x
$& %
 _ $  “ $' $ „J
$ $  $# # '   $#$ ‹ $
$#"‚‚ J#— $˜
 ‘ $ $## # #" ‚ J
X  ##+#% #‚ # # ‚#
? @; Y ) $ $$Q $ , y*[*[*[
)* ]&# " @{
)) > |$( % $ "
*
 # ' # #$ #X $ #
  " #% $ J
] #^
$ ' % 163
-* Y&$% 9 )
<$ ) }) $ &$) &
% )
%
( %
F~ $() $
]%$$) %
% $
@ $Q
$
164
* @€]Y[ +}8[ Y[Y8[
<> $
" #%% J$# ƒ ' ' ## + $ [[ " [[$ <[[+ #J
|[š
Y&"
}# %]<<[<=[^›xŽ[Š$ <>[›x|[Š$&#
# % ‚$# $ "$‚$ # # „J ƒ }# J '# '•## $ J
$ # $‡
$( &
– J $# $ #
œ " # ## $
" ‚J $# %
# # #‚ #J$ ‚ J # ) $ $ ‘ ‡ # "# # # "$ # w$# _ J "
‚ $ # 165
) _ J $ '
]%$&
"# J J ‘ %
„## &# " ‚ + #
?&\ $
‘ ‡ $# + ## "$"
#"#" " ‹` # \$
‡
=Žš
#‡ $ 166
* + ? @Y[Y8^
¡ $ # #
‚ † $" ‡ # –‹
#<" # $J
¡ X $# # $ "$ #+
' " $—[˜ '
#" # + $ $ # # $‚ J %] Ž[š}^% '
# $$ J ‚ $
¡‘' $J# %†' " ‚ #J% ¡ ‘ ‡ + $+ "# ' %$ $' "
#" ‚ #J% # #
¡ &# # #
" J #
* ? $& $
` $ $ # #" + # Œ
&# $J  # ]’^ # #]|^ ‡% % # <+ # #]^ ‡% $ ]Ž^] ^#  $ ]Ž^
>  # „## #" # = + # #]”^ ‡% $ ]<^$ $ ]<^
Ž  +% %#]=^ %
| '$ ]<^ ##]{^ '$ ]<^ $ ]<^+% # #]”^
’ ##]{^'$ ]<^
” ‘ # " $ ]<^
{ _$ # $ $ ]Ž^+% ' # #]^‘J # #]^" # % # $ ' [? % #
# #]|^ # ]’^
 #„J #][^$+
%
167
F@€? w -
F@€? w Xž‰ŸX–‰qœ_`&•qX }?–X“X‘q‘`X‰qœ¡“q‘X
Xž‰ŸX–<‰qœ_`&•qX }?–X“X‘q‘`XX¡“q‘qœ?q‰X–
168
*
   & () >$
&–}Š&œ‘?–&‘q‰&}•q
_# " # %
_# " '# ## #$ #
_# " #
< &–}Š&œ‘?–&q¢“?}Š&œ  X #%  &# +# # $%` $ '$" > &–}Š&œ‘?–&œX_`&`X‘q‘q}Š&œ  %'+ " %'$
 %+#' #
 œ %$ '  ` #'
 }#  • $# #  ‘ = ‰?‰X“‰&X&‘ Xœ&`q?qX‘£`‰?}Š&œ‘?–¤&‘&Xœ&Š
 _# " #  _# "# #$ # Ž –q¥_&`X‰ –X‘œq‘Ÿ}?&‘&X‘–&•¦ }Š_`q‘Ÿ}Š}Š&œ‘?–¤
 –$ ‚ J# "#‹ ## J" # #'
'` # #"##‹ % ‘ " # J #
| –q¥X•q`q"&–X–q¥`q?qXœ&
 # % # ‘ ’ –q¥_&Š‰q•£_`q‘¤}Š&œ‘?–¤
 ž "# %+ " #‹
## # # # " # $ #
{* )) > ,"
§ #'† ‹ #$ #
§ $ # % '
169
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
170
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
RU
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования
холодильника Candy
171
. Ваш
новый
электроприбор
предназначен
исключительно для применения в быту.
После распаковки электроприбора проверьте его
на отсутствие повреждений и убедитесь, что
дверь плотно закрывается. В случае
обнаружения каких-либо дефектов, необходимо
сообщить о них продавцу в течение 24 часов с
момента доставки электроприбора.
Подождите не менее двух часов перед
включением электроприбора, чтобы
восстановилась эффективность работы системы
охлаждения.
Проследите, чтобы установка и электрическое
подключение электроприбора осуществлялись
квалифицированным специалистом и в
соответствии с инструкциями производителя и
действующими местными нормами безопасности.
Перед первым использованием рекомендуется
очистить камеры и принадлежности устройства.
Для
оптимального
использования
электроприбора рекомендуем Вам внимательно
прочитать инструкции по эксплуатации, в
которых содержится описание изделия, а также
полезные советы по размещению и хранению
продуктов. Сохраните это руководство для
будущего использования.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Информация для справки:
1. Упаковка
В данном электроприборе не применяется фреон (в
контуре хладагента используется R134a) или
гидрофторуглерод (в контуре хладагента
используется R600a) (см. паспортную табличку,
расположенную внутри электроприбора).
Электроприборы с изобутаном (R600a): Изобутан –
это природный газ, который не оказывает
негативного воздействия на окружающую среду, но
который является горючим. Поэтому убедитесь,
что трубки контура хладагента не повреждены.
На упаковочном материале имеется символ
переработки, что свидетельствует о том, что он
полностью подлежит вторичной переработке.
Соблюдайте местные правила по утилизации
упаковочных материалов. Храните упаковочные
материалы (полиэтиленовые пакеты, детали из
полистирола и т.д.) в недоступном для детей месте,
так как они являются потенциальными источниками
опасности.
2. Списание/Утилизация
Декларация соответствия
Электроприбор изготовлен с использованием
перерабатываемых материалов.
Данное устройство имеет маркировку соответствия
требованиям Европейской директивы 2002/96/ЕС по
утилизации электронного и электрического
оборудования (WEEE). Обеспечивая надлежащую
утилизацию изделия, вы помогаете предотвратить
возможное негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье людей.
. Данный электроприбор предназначен для
хранения продуктов питания и изготовлен в
соответствии с требованиями Европейских правил
(ЕС) № 1935/2004.
. Это изделие было разработано, изготовлено и
реализуется в соответствии с:
мерами безопасности, изложенными в Директиве
для низковольтного оборудования 73/23/EEC;
требованиями, предъявляемыми к устройствам
защиты, указанными в Директиве по
электромагнитной совместимости 89/336/EEC,
которая заменяется Директивой 93/68/EEC.
. Электробезопасность электроприбора
гарантируется только в том случае, если он
подключен к эффективной системе заземления,
соответствующей нормам.
Символ
, имеющийся на изделии или в
сопроводительной документации, указывает на то,
что данный электроприбор не должен удаляться в
отходы как бытовой мусор, а должен быть
доставлен в специализированный пункт сбора и
переработки электрического и электронного
оборудования. При утилизации изделия приведите
его в нерабочее состояние, отрезав электрический
кабель питания и сняв дверцы и полки так, чтобы
дети не могли забраться внутрь электроприбора.
Утилизируйте изделие в соответствии с
действующими местными правилами по
утилизации, сдав его в специализированный пункт
сбора; не оставляйте электроприбор без присмотра
даже на несколько дней, поскольку он является
потенциальным источником опасности для детей.
Для получения дополнительной информации по
обслуживанию, утилизации и переработке этого
электроприбора обратитесь в местные
муниципальные органы, местную службу
утилизации бытовых отходов или магазин, где вы
приобрели электроприбор.
172
РУССКИЙ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Данные предостережения приведены в интересах вашей безопасности. Прочитайте и полностью разберитесь
в них перед установкой и эксплуатацией электроприбора. Ваша безопасность имеет первостепенное
значение. В случае возникновения сомнений относительно правильности понимания Вами этих инструкций,
обратитесь в отдел по работе с клиентами нашей компании.
Установка
x Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда
x Прибор является тяжелым. Соблюдайте осторожность
при его перемещении.
x Запрещается
вносить
какие-либо
изменения
в
конструкцию данного изделия и изменять его технические
характеристики.
x Убедитесь, что электроприбор не стоит на сетевом шнуре.
Если кабель питания повреждён, он должен быть заменён
специальным шнуром, доступным в сервисном центре.
x Любые электротехнические работы, необходимые для
установки данного электроприбора, должны выполняться
квалифицированным электриком или компетентным
специалистом.
x Не должно быть свободного доступа к деталям, которые
нагреваются во время работы прибора. Если это
возможно, то задняя стенка электроприбора должна быть
расположена вплотную к стене, при этом должен
обеспечиваться достаточный зазор для вентиляции, как
указано в инструкциях по установке электроприбора.
x Перед включением устройства
после его установки
должно пройти не менее двух часов, чтобы обеспечить
правильное распределение хладагента.
или инея со стенок электроприбора. (смотри указания по
разморозке).
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические
приспособления или другие средства для ускорения
процесса оттаивания при размораживании
электроприбора.
Не допускайте повреждения контура хладагента.
Не используйте электрические приборы внутри
холодильника, если только они не одобрены
изготовителем.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание данного изделия должно
выполняться
только
уполномоченным
для
этого
специалистом с использованием оригинальных запчастей.
x Ни
в
коем
случае
не
пытайтесь
отремонтировать
электроприбор
самостоятельно.
Выполнение ремонта неквалифицированным лицом
может привести к его травме или к повреждению
электроприбора. Свяжитесь с ближайшим сервисным
центром.
ВНИМАНИЕ Электроприбор должен быть установлен в
месте, где будет обеспечиваться постоянная
вентиляция.
В конце срока службы электроприбора
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем выбросить старый
Безопасность детей
холодильник, выключите его и отсоедините сетевой
шнур от розетки электропитания. Срежьте вилку
сетевого шнура и сделайте ее непригодной для
использования. Убедитесь, что дверь холодильника не
может заклинить (лучше всего ее снять) независимо от
того, можно ли открыть ее изнутри или нет.
x Данный прибор не предназначен для использования
детьми или людьми с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями, если
только
они
не
находятся
под
наблюдением
ответственного лица, чтобы гарантировать, что они могут
использовать прибор безопасно.
x Маленькие дети должны находиться под присмотром во
избежание игр с электроприбором.
СТАРЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК МОЖЕТ СТАТЬ СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНОЙ ИГРУШКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Во время использования
ВНИМАНИЕ: В конце срока службы данного
x Данный прибор предназначен только для бытового
использования, а именно для хранения продуктов
питания.
x Не следует повторно замораживать продукты, которые
были разморожены.
x Не размещайте газированные или шипучие напитки в
морозильной камере.
x Не ешьте мороженое сразу же после его извлечения из
морозильной камеры, поскольку это может привести к
"холодному ожогу".
x Не вынимайте продукты из морозильной камеры мокрыми
руками, так как это может привести к повреждению кожи
или к "холодному ожогу".
электроприбора его нужно утилизировать в
соответствии с требованиями директивы по утилизации
электронного и электрического оборудования (WEEE)
(См. ниже также «Утилизация»). В вашем электроприборе
имеется хладагент R600a и горючий газ, входящий в
состав изоляционного пенистого материала.
x Прежде чем выбросить холодильник, выключите его и
отсоедините сетевой шнур от розетки электропитания.
Срежьте вилку сетевого шнура и сделайте ее непригодной
для использования.
x Убедитесь, что дверь холодильника не может заклинить
(лучше всего ее снять) независимо от того, можно ли
открыть ее изнутри или нет.
Уход и чистка
x Перед выполнением чистки или других операций по уходу
Перед началом эксплуатации
электроприбора, пожалуйста,
внимательно прочитайте данное
руководство и сохраните его для
последующего использования.
выключите прибор и отсоедините сетевой шнур от розетки
электропитания.
173
1. Перечень деталей
ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ
① Дверца морозильной камеры
② Лоток для кубиков льда (заказывается отдельно)
③ Отделение морозильной камеры
④ Поддон для талой воды
⑤ Полка холодильной камеры
⑥ Стеклянная полка
⑦ Контейнер для овощей и фруктов
⑧ Ножки для выравнивания холодильника
⑨ Держатели бутылок
⑩ Утопленная ручка
⑪ Дверной выключатель
⑫ Ручка регулятора температуры
⑬ Верхняя крышка
174
2. Правильная установка
Хорошая вентиляция
Для обеспечения хорошего рассеивания тепла, высокой эффективности
охлаждения и низкого потребления электроэнергии вокруг холодильника
должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Поэтому вокруг
холодильника должно быть обеспечено достаточное свободное
пространство. Задняя стенка холодильника должна располагаться на
расстоянии не менее 100 мм от стены, вокруг его боковых стенок должны
быть свободные промежутки не менее 100 мм, а над холодильником должно
быть свободное пространство не менее 200 мм. Необходимо также
обеспечить свободное пространство для того, чтобы двери холодильника
могли открываться на 160°.
Электропитание
Холодильник должен подключаться только к однофазной электросети
переменного тока (220-240) В/50 Гц; 230 В/60 Гц. Если скачки напряжения в
электросети превышают указанные пределы, то в целях безопасности
подключите электроприбор через автоматический регулятор напряжения.
Для холодильника должна быть использована специальная розетка
питания вместо обычной розетки, используемой для других электрических
приборов. На вилке и розетке, предназначенных для подключения
холодильника, должен иметься заземляющий контакт.
Шнур питания
Во время эксплуатация холодильника шнур питания не должен
удлиняться или сворачиваться кольцами. Кроме этого, шнур
питания не должен проходить рядом с компрессором,
расположенным на задней стенке электроприбора, температура
которого во время работы холодильника является достаточно
высокой. Касание шнуром компрессора нарушит изоляцию шнура
или приведет к утечке электрического тока.
Защита от влаги
Не устанавливайте холодильник в местах с повышенной
влажностью, чтобы минимизировать вероятность образования
ржавчины на металлических частях электроприбора. Более того,
запрещается разбрызгивать на холодильник воду, так как это может
привести к ухудшению изоляции и к утечке тока.
175
2. Правильное размещение
Защита от тепла
Холодильник должен располагаться на большом расстоянии от
любого источника тепла и быть защищен от воздействия прямых
солнечных лучей.
Устойчивое положение
Пол, на котором устанавливается холодильник, должен быть
ровным и жестким. Холодильник не должен устанавливаться на
мягком материале, таком как пенопласт. Если холодильник не
установлен строго горизонтально, отрегулируйте его положение с
помощью ножек для выравнивания. Холодильник не должен
располагаться рядом с предметами, создающими эхо.
Размещение вдали от опасных веществ
Нежелательно, чтобы рядом с холодильником находились
летучие или горючие вещества, такие как газ, бензин, спирт, лак,
банановая эссенция и т.п. Все вышеперечисленные материалы
не могут храниться в холодильнике.
Перемещение
Запрещается располагать или перемещать холодильник в
горизонтальном положении или под уклоном более чем 45° от
вертикали.
176
3.Предостережения
 Вода, содержащаяся в продуктах или в воздухе, который попадает внутрь холодильника при
открывании его двери, может привести к образованию слоя инея внутри холодильника. Это
приводит к снижению эффективности работы холодильника. Если толщина слоя инея
превышает 2 мм, его следует разморозить.
 Размораживание морозильной камеры производится вручную. Перед выполнением
размораживания временно поместите пищу, лоток для приготовления льда и полку в
холодильную камеру, а затем установите ручку регулятора температуры в положение "0"
(после этого компрессор отключается) и оставьте дверь камеры открытой до тех пор, пока
лед или иней полностью не растают и образовавшаяся при этом вода не соберется на дне
морозильной камеры. После этого удалите воду с помощью мягкой ткани. Для ускорения
размораживания вы можете установить в морозильную камеру миску с теплой водой (около
50°С). После размораживания не забудьте установить ручку регулятора температуры в
исходное положение.
 При размораживании не рекомендуется отогревать морозильную камеру непосредственно
горячей водой или феном для волос во избежание деформации внутреннего корпуса.
 Также не рекомендуется соскребать лед и иней с контейнеров, заполненных замороженной
пищей, с помощью острых предметов или деревянных лопаточек во избежание
повреждения внутренней части корпуса или поверхности испарителя.
 В случае повреждения сетевого шнура его замена должна выполняться сотрудником
сервисного центра, назначенного производителем, так как для выполнения этой работы
необходимы специальные инструменты.
177
4.Изменение направления открывания двери
Данный холодильник поставляется с дверными петлями, расположенными справа. Если вы
хотите перевесить дверь на другую сторону, следуйте инструкциям приведенным ниже:
1. Удалите небольшие пластиковые заглушки (7) и винты (6), которые закрепляют верхнюю
крышку, чтобы снять ее.
2. Выверните два винта (1), которые крепят верхнюю петлю (5) (правая сторона) к корпусу.
Снимите верхнюю петлю (5).
3. Снимите дверь, приподняв ее, и положите ее на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать.
4. Выверните два винта (8), которые крепят нижнюю петлю (2), и снимите ее.
5. Снимите левую переднюю ножку (4) и переместите ее в правую сторону.
6. Перед установкой этой нижней петли (2) снимите болт-фиксатор (9) и переверните нижнюю
петлю (2). Затем установите нижнюю петлю (2) с левой стороны нижней части корпуса,
используя 2 винта (8).
7. Вставьте болт-фиксатор (9) в нижнюю петлю (2).
8. Установите дверь на место, убедившись, что она фиксируется нижней петлей (2).
9. Удерживая дверь в закрытом положении, закрепите верхнюю петлю (5) на верхней части
корпуса с левой стороны с помощью двух винтов (1). Пожалуйста, не затягивайте винты (1),
пока дверь не будет выравнена относительно верхней крышки.
10. Закрепите верхнюю крышку на верхней части холодильника, используя винты (6), и
установите небольшие пластиковые заглушки (7).
11. Переустановите дверную ручку (10) с левой стороны на правую.
178
4.Изменение направления открывания двери
РИСУНОК 2
РИСУНОК 1
РИСУНОК 1
ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДО ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ДВЕРИ.
РИСУНОК 2
ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ДВЕРИ.
179
5.Обслуживание и уход
Очищайте наружные поверхности с помощью мягкой ткани.
Длительное отсутствие
1.
2.
3.
4.
Выньте из холодильника все продукты.
Отключите прибор от электросети.
Разморозьте холодильник и вымойте его внутренние поверхности.
Чтобы предотвратить образование плесени, неприятных запахов и окисления в случае
длительного неиспользования электроприбора, оставьте его дверь открытой.
5. Чистка электроприбора
. Произведите уборку низкотемпературного отделения (если оно имеется) при
размораживании.
, Периодически очищайте внутреннюю часть холодильной камеры с помощью губки, смоченной
в теплой воде или нейтральном моющем средстве. Вымойте камеру и просушите мягкой
тряпкой.
Не используйте абразивные чистящие средства. Не применяйте абразивные пасты и мочалки,
пятновыводители (например, ацетон, трихлорэтилен) или уксус.
180
6. Поиск и устранение неисправностей
1. Если холодильник не работает
Проверьте наличие электропитания.
Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку.
Убедитесь, что предохранитель не перегорел.
2. Если холодильник слишком сильно охлаждает
Возможно, на терморегуляторе установлен высокий уровень охлаждения.
Если вы помещаете продукты питания с большим содержанием влаги под поток холодного
воздуха, они могут очень быстро замерзнуть. Это не свидетельствует о неисправности.
3. Если холодильник охлаждает не достаточно
Продукты могут лежать слишком близко друг другу, что мешает свободному прохождению
холодного воздуха.
В холодильник поместили горячие продукты или слишком большое их количество.
Возможно, дверь холодильника не была плотно закрыта.
Проверьте уплотнитель двери.
Проверьте, обеспечен ли достаточный уровень вентиляции холодильника.
Возможно, вокруг холодильника слишком мало свободного пространства.
Проверьте воздушный зазор по бокам холодильника и над ним.
Возможно, на терморегуляторе выставлен неправильный температурный режим.
4. Если талая вода течет внутри холодильника или выливается на пол
Убедитесь, что дренажный трубопровод и дренажный шланг не забиты.
Убедитесь, что поддон расположен правильно.
5. Если конденсат образуется на внешней поверхности холодильника
Конденсат может образоваться на внешней поверхности при высокой влажности, например,
во время сезона дождей. Этот же эффект образования конденсата возникает, когда
охлажденная вода наливается в стакан. Следовательно, это не свидетельствует о
неисправности. Протрите поверхность сухой тряпкой.
6. Если слышно, как в холодильнике течет вода
Звук текущей воды - это шум от текущего хладагента. Это не свидетельствует о
неисправности.
7. Если нагреваются боковые панели холодильника
Боковые панели нагреваются, если дверь холодильника слишком часто открывается и
закрывается, при запуске компрессора и при работе в летнее время при высокой
температуре окружающей среды. Это происходит в связи с выводом наружу тепла из
холодильника. В этом случае не касайтесь панели руками. Это не свидетельствует о
неисправности холодильника.
181
7.Технические характеристики
Модели
Общий объём, литры
Объём холодильной камеры (полезный), литры
Объём морозильной камеры (полезный), литры
Рабочее напряжение, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность
Номинальный ток, А
Потребление электроэнергии, кВтч/год
Климатический класс
Класс энергопотребления
Хладагент
Уровень шума дБА
Габариты изделия (ВxШxГ), см
Масса изделия, кг
Серийный номер
CCTOS502WRU, CCTOS502SHRU
104
84
14
~220-240 В
90 Вт
0,6
164
ST
A+
R600a
40
850x550x580
26
………………………………………………………….
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Технические характеристики указаны также на паспортной табличке на задней стенке прибора.
182
Дополнительная информация
Торговая марка
Тип продукции
Модели
Производитель
Фабрика
Поставщик на территории РФ
Импортер
Сертификат соответствия
Срок службы
Срок гарантии
Серийный номер (S/N)
Серийный номер указан на этикетке,
расположенной на корпусе вашего
прибора за дверцей с правой стороны
(необходимо приоткрыть дверцу).
Candy
Холодильник- морозильник компрессионный
CCTOS502WRU, CCTOS502SHRU
"Канди Гувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20861 Бругерио
(Монца-э-Брианца), Италия
"Хома Апплаинсес Ко., Лтд.", Промышленная зона Северный
Шенгуей, Наньтоу, Чжуншань, провинция Гуандун, Китай
OOO«Канди СНГ»; 115419; Москва, 2-й Рощинский пр-д,
д.8;
Tel: +7 (499) 110-22-11; candymow@candy.ru; www.candy.ru
ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная
24
Это изделие соответствует техническим регламентам
Таможенного Союза:
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного
оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»
Изделие сертифицировано в органе по сертификации
продукции и услуг «РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва.
Получить копию сертификата соответствия Вы можете в
магазине, где приобретался товар или, написав запрос на
электронную почту candymow@candy.ru
7 лет
12 месяцев
Серийный номер продукта состоит из 16 цифр
(пример 34002266ХХХХXXXX), где:
1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта.
2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства.
Например, 1249, где:
12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года
3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии.
Утилизация
Сервисноеобслуживание
Обслуживаниембытовойтехникизанимаются
Упаковочныематериалысоблюдайтеместные
нормыпоутилизацииупаковочныхматериалов
авторизированныесервисныецентры
Списоксервисныхцентровможнонайтинасайте
Вашприборнедолженвыбрасыватьсявместес
бытовыммусоромВыведенныйизстрояприбор
долженутилизироватьсявсоответствиисместными
нормами
ZZZFDQG\UXвразделе«поддержка»илиуточнить
потелефону Дляуточненияправилутилизациипросим
Васобратитьсявспециализированную
государственнуюорганизациюилимагазин
183
ТОҢАЗЫТҚЫШ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
KAZ
Candy тоңазытқышын пайдалануды бастардың алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз.
184
. Сіздің жаңа электр аспабыңыз тек қана тұрмыстық
мақсаттарда пайдалануға арналған..
Электр аспапты қапталымнан босатқаннан кейін
онда зақымдардың жоқ екенін тексеріңіз жəне
есікшенің тығыз жабылатынына көз жеткізіңіз.
Қандай да бір ақаулықтар анықталған олар
туралы сатушыға электр аспап жеткізілген сəттен
бастап 24 сағаттың ішінде хабарлау қажет.
Салқындату жүйесінің жұмысының тиімділігі
қалпына келуі үшін, электр аспапты қосудан
бұрын кем дегенде екі сағат күтіңіз.
Электр аспапты орнату жəне электр желісіне
қосуды білікті маман өндірушінің
нұсқаулықтарына жəне қолданыстағы жергілікті
қауіпсіздік нормаларына сəйкес жүзеге асыруын
қадағалаңыз.
Алғаш пайдаланардың алдында құрылғының
камералары мен керек-жарағы тазалауға кеңес
беріледі.
Электр аспапты оңтайлы пайдалану үшін, Сізге
бұйымның суреттемесі, сондай-ақ өнімдерді
орналастыру жəне сақтау жөніндегі пайдалы
кеңестер берілген іске пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтарды оқып шығуға кеңес береміз.
Бұл нұсқаулықты келесіде пайдалану үшін
сақтаңыз.
ЭЛЕКТР АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНАРДЫҢ АЛДЫНДА
Анықтамаға арналған ақпарат:
1. Қапталым
Бұл электр аспапта фреон (тоңазытқыш агенттің
контурында R134a пайдаланылады) немесе
гидрофторкөміртек (тоңазытқыш агенттің
контурында R600a пайдаланылады)
қолданылмайды (электр аспаптың ішінде
орналасқан төлқұжаттық табличканы қараңыз).
Изобутан бар электр аспаптар (R600a): Изобутан –
қоршаған ортаға теріс əсер етпейтін, бірақ жанғыш
болып табылатын табиғи газ. Сондықтан
тоңазытқыш агенттің контурының түтікшелері
зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Қапталымдық материалда қайта өңдеу символы
бар, бұл оның қайтарма қайта өңдеуге жататынын
білдіреді. Қапталымдық материалдарды кəдеге
жарату жөніндегі жергілікті ережелерді сақтаңыз.
Қапталымдық материалдарды (полиэтилен
пакеттерді, полистирол детальдерді жəне т.б.)
балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз,
өйткені олар əлеуетті қауіп көздері болып
табылады.
2. Есептен шығару/Кəдеге жарату
Электр аспап қайта өңделетін материалдарды
пайдаланумен жасап шығарылған.
Бұл құрылғыда электрондық жəне электр жабдықты
(WEEE) кəдеге жарату бойынша 2002/96/ЕО
Еуропалық директивасының талаптарына сəйкес
таңбаламасы бар. Бұйымның тиісті түрде кəдеге
жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған
ортаға жəне адамдардың денсаулығына ықтимал
теріс əсердің алдын алуға көмектесесіз.
Сəйкестік декларациясы
Бұл электр аспап тағам өнімдерін сақтауға
арналған жəне № 1935/2004 Еуропалық
ережелерінің (ЕО) талаптарына сəйкес жасап
шығарылған.
. Бұл бұйым:
73/23/EEC Төмен вольтті жабдыққа арналған
директивада баяндалған қауіпсіздік шараларына;
93/68/EEC Директивасымен ауыстырылған
89/336/EEC Электромагниттік үйлесімдік
бойынша директивада көрсетілген қорғау
құрылғыларына қойылатын талаптарға сəйкес
əзірленген, жасап шығарылған жəне сатуға
өткізіледі.
. Электр аспаптың электр қауіпсіздігіне тек ол
нормаларға сəйкес келетін тиімді жерге тұйықтау
жүйесіне қосылған жағдайда кепілдік беріледі.
Бұйымда немесе ілеспе құжаттарда болатын
символы бұл электр аспаптың тұрмыстық қоқыс
ретінде қалдықтарға тасталмауға тиіс екенін, бірақ
арнаулы электр жəне электрондық жабдықты жинау
жəне қайта өңдеу пунктіне жеткізілуге тиіс екенін
көрсетеді. Бұйымды кəдеге жарату кезінде электр
қоректендіру кабелін қиып алып жəне балалар
электр аспаптың ішіне кіре алмауы үшін есікшелері
мен сөрелерін шешіп алып, жұмысқа жарамсыз
күйге келтіріңіз. Бұйымды қолданыстағы жергілікті
кəдеге жарату жөніндегі ережелерге сəйкес кəдеге
жарату үшін, оны арнаулы жинау пунктіне
тапсырыңыз; электр аспапты тіпті бірнеше күнге де
қараусыз қалдырмаңыз, өйткені ол балалар үшін
əлеуетті қауіп көзі болып табылады. Бұл электр
аспапқа қызмет көрсету, кəдеге жарату жəне қайта
өңдеу бойынша қосымша ақпарат алу үшін,
жергілікті муниципалдық органдарға, жергілікті
тұрмыстық қалдықтарды кəдеге жарату қызметіне
немесе өзіңіз электр аспапты сатып алған дүкенге
хабарласыңыз.
185
қазақша
ЭЛЕКТР АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНАРДЫҢ АЛДЫНДА
ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР
Бұл ескертулер сіздің қауіпсіздігіңіз үшін келтіріледі. Электр аспапты орнатудан жəне іске пайдаланудан
бұрын, оларды оқып шығыңыз жəне толық түсініңіз. Сіздің қауіпсіздігіңіз бірінші кезекті маңызға ие. Өзіңіздің
бұл нұсқаулықтарды дұрыс түсінгеніңізге күмəніңіз болған жағдайда, біздің компаниямыздың клиенттермен
жұмыс жөніндегі бөліміне хабарласыңыз.
Орнату
x Электр аспаптың қабырғаларынан мұзды немесе қырауды
кетіру үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз
жөніндегі нұсқауларды қараңыз).
x Аспап ауыр болып табылады. Оның орнын ауыстырған
кезде абай болыңыз.
x Бұл бұйымның конструкциясына қандай да бір өзгерістер
енгізуге жəне оның техникалық сипаттамаларын өзгертуге
тыйым салынады.
x Электр аспаптың желілік баудың үстінде тұрмағанына көз
жеткізіңіз. Егер қоректендіру кабелі зақымдалған болса, ол
сервистік орталықтан табуға болатын арнайы баумен
ауыстырылуға тиіс.
x Бұл электр аспапты орнату үшін қажет кез келген
электротехникалық жұмыстарды білікті электрик немесе
құзыретті маман орындауға тиіс.
x Аспап жұмыс істеген уақытта қызатын детальдерге еркін
қатынау мүмкіндігі болмауға тиіс. Егер оған мүмкіндік
болса, онда электр аспаптың артқы қабырғасы қабырғаға
тақап орналастырылуға тиіс, бұл орайда электр аспапты
орнату жөніндегі нұсқаулықтарда көрсетілгендей, желдету
үшін жеткілікті саңылау қамтамасыз етілуге тиіс.
x Құрылғыны орнатқаннан кейін оны қосудан бұрын,
тоңазытқыш агенттің дұрыс таралуын қамтамасыз ету
үшін кем дегенде екі сағат өтуге тиіс.
(жібіту
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр аспапты жібіту кезінде
еру процесін тездету үшін механикалық айлақұралдарды
немесе басқа басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
Тоңазытқыш агенттің контурының зақымдалуына жол
бермеңіз.
Егер тек оларды өндіруші мақұлдаған болмаса,
тоңазытқыштың ішінде электр аспаптарды
пайдаланбаңыз.
Техникалық қызмет көрсету
Бұл бұйымға техникалық қызмет көрсетуді тек ол үшін
уəкілеттік
берілген
маман
түпнұсқалық
қосалқы
бөлшектерді пайдалана отырып, орындауға тиіс.
x Ешбір жағдайда электр аспапты өз бетіңізбен жөндеуге
талпынбаңыз. Жөндеуді біліктілігі жоқ тұлғаның орындауы
оның жарақат алуына немесе электр аспаптың
зақымдалуына əкеліп соғуы мүмкін. Жақын жердегі
сервистік орталыққа хабарласыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Электр аспап тұрақты желдету
қамтамасыз етілетін жерде орнатылуға тиіс.
Электр аспаптың қызмет мерзімінің аяғында
ЕСКЕРІМ: Ескі тоңазытқышты шығарып тастауда
Балалардың қауіпсіздігі
бұрын, оны өшіріңіз де желілік бауды электр
қоректендіру розеткасынан суырыңыз. Желілік баудың
ашасын қиып алып, оны пайдалану үшін жарамсыз
етіңіз. Тоңазытқыштың есікшесін ішінен ашуға
болатынына, не болмайтынына қатыссыз, оның
жабылып қалмайтынына көз жеткізіңіз (бəрінен дұрысы,
оны шешіп алу керек).
x Бұл аспап егер тек олардың аспапты қауіпсіз пайдалана
алатынына кепілдік беру үшін, жауапты тұлғаның
қарауында болмаса, балалардың немесе физикалық,
сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың
пайдалануына арналмаған.
x Кішкентай балалар электр аспаппен ойнауға жол бермеу
үшін, қарауда болуға тиіс.
ЕСКІ ТОҢАЗЫТҚЫШ БАЛАЛАР ҮШІН ӨЛІМ ҚАУПІН ТӨНДІРЕТІН
ОЙЫНШЫҚҚА АЙНАЛУЫ МҮМКІН!
Пайдалану уақытында
x Бұл аспап тек тұрмыстық пайдалануға, атап айтқанда
тағам өнімдерін сақтауға арналған.
x Жібітілген өнімдерді қайта мұздатпау керек.
x Мұздатқыш
камераға
газдалған
немесе
көбікті
сусындарды салмаңыз.
x Балмұздақты мұздатқыш камерадан алып шыққаннан
кейін бірден жемеңіз, өйткені бұл "суықтан күюге" əкеліп
соғуы мүмкін.
x Мұздатқыш камерадан өнімдерді су қолмен алып
шықпаңыз, өйткені бұл терінің зақымдалуына немесе
"суықтан күюге" əкеліп соғуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Бұл электр аспаптың қызмет
мерзімінің соңында оны электрондық жəне электр
жабдықты (WEEE) кəдеге жарату жөніндегі
директиваның талаптарына сəйкес кəдеге жарату керек
(Төменнен қараңыз). Сіздің электр аспабыңызда
оқшаулағыш көбікті материалдың құрамына кіретін
R600a тоңазытқыш агенті мен жанғыш газ болады.
x Тоңазытқышты шығарып тастамас бұры, оны өшіріңіз де,
желілік бауды электр қоректендіру розеткасынан
суырыңыз. Желілік баудың ашасын қиып алыңыз жəне оны
пайдалану үшін жарамсыз етіңіз.
x Тоңазытқыштың есікшесін ішінен ашуға болатынына, не
болмайтынына қатыссыз, оның жабылып қалмайтынына
Күтім жасау жəне тазалау
x Тазалауды
немесе күтім жасау бойынша басқа
операцияларды орындаудан бұрын, аспапты өшіріңіз жəне
желілік бауды электр қоректендіру розеткасынан
суырыңыз.
көз жеткізіңіз (бəрінен дұрысы, оны шешіп алу керек .
Электр аспапты іске пайдалануды
бастардың алдында осы нұсқаулықты
мұқият оқып шығыңыз жəне оны
келесіде пайдалану үшін сақтаңыз.
186
1. Детальдердің тізбесі
ДЕТАЛЬДЕР ЖƏНЕ КОМПОНЕНТТЕР
① Мұздатқыш камераның есікшесі
② Мұз текшелеріне арналған астауша (бөлек тапсырыс беріледі)
③ Мұздатқыш камераның бөлімшесі
④ Еріген суға арналған табандық
⑤ Тоңазытқыш камераның сөресі
⑥ Шыны сөре
⑦ Көкөністер мен жемістерге арналған контейнер
⑧ Тоңазытқышты түзулеуге арналған аяқтар
⑨ Шөлмектерді ұстатқыш
⑩ Батырылған тұтқа
⑪ Есік ажыратқышы
⑫ Температура реттеуіштің тұтқасы
⑬ Үстіңгі қақпақ
187
2. Дұрыс орнату
Жақсы желдету
Жылудың жақсы сейілуін, салқындатудың жоғары тиімділігі мен электр
энергиясын төмен тұтынысын қамтамасыз ету үшін, тоңазытқыштың
айналасында жақсы желдету қамтамасыз етілуге тиіс. Сондықтан,
тоңазытқыштың айналасында жеткілікті бос кеңістік қамтамасыз етілген
болуға тиіс. Тоңазытқыштың артқы қабырғасы қабырғадан кем дегенде 100
мм қашықтықта орналастырылуға тиіс, оның қапталдағы қабырғаларының
айналасында кем дегенде 100 мм бос аралықтар болуға, ал тоңазытқыштың
үстінде кем дегенде 200 мм бос кеңістік болуға тиіс. Сондай-ақ
тоңазытқыштың есікшелері 160° ашыла алуы үшін бос кеңістікті қамтамасыз
ету қажет.
Электр қоректендіру
Тоңазытқыш тек (220-240) В/50 Гц; 230 В/60 Гц айнымалы токтың бір
фазалық электр желісіне қосылуға тиіс. Егер электр желісіндегі кернеудің
ауытқуы көрсетілген шектерден асатын болса, онда қауіпсіздік
мақсаттарында электр аспапты автоматты кернеуді реттеуіш арқылы
қосыңыз. Тоңазытқыш үшін басқа электр аспаптар үшін пайдаланылатын
əдеттегі розетканың орнына арнайы қоректендіру розеткасы
пайдаланылуға тиіс. Тоңазытқышты қосуға арналған аша мен розеткада
жерге тұйықтағыш контакт болуға тиіс.
Қоректендіру бауы
Тоңазытқышты іске пайдалану уақытында қоректендіру бауы
ұзартылмауға немесе орамдар бүктелмеуге тиіс. Сонымен қатар,
қоректендіру бауы электр аспаптың артқы қабырғасында
орналасқан, оның температурасы тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған
уақытта жетерліктей жоғары болып табылатын компрессордың
қасынан өтпейтін болуға тиіс. Баудың компрессорға тиюі баудың
оқшауламасын бұзады немесе электр тогының жылыстауына
алып келеді.
Ылғалдан қорғау
Электр аспаптың металл бөліктерінде таттың түзілу мүмкіндігін
барынша азайту үшін, тоңазытқышты ылғалдығы жоғары жерлерге
орнатаңыз. Сондай-ақ, тоңазытқышқа су шашуға тыйым салынады,
өйткені бұл оқшауламаның нашарлауына жəне токтың жылыстауына
əкеліп соғуы мүмкін.
188
2. Дұрыс орналастыру
Жылудан қорғау
Тоңазытқыш кез келген жылу көзінен үлкен қашықтықта
орналастырылуға жəне тура күн сəулесінің əсерінен қорғалған
болуға тиіс.
Орнықты қалпы
Тоңазытқыш оның үстіне орнатылатын еден тегіс жəне қатты
болуға тиіс. Тоңазытқыш пенопласт секілді жұмсақ материалдың
үстіне орнатылмауға тиіс. Егер тоңазытқыш қатаң горизонталды
түрде орнатылмаған болса, оның қалпын түзеуге арналған
аяқтардың көмегімен реттеңіз. Тоңазытқыш жаңғырық туғызатын
заттардың қасында орнатылмауға тиіс.
Қауіпті заттектерден алыс орналастыру
Тоңазытқыштың қасында газ, бензин, спирт, лак, банан
эссенциясы жəне т.т. секілді ұшқыр немесе жанғыш заттардың
болмағаны дұрыс. Жоғарыда аталған материалдар
тоңазытқышта сақтала алмайды.
Орнын ауыстыру
Тоңазытқышты горизонталды қалпында жылжытуға немесе
вертикалдан 45° астам бұрыш астында орнатуға тыйым
салынады.
189
3.Ескертулер
 Өнімдерде немесе тоңазытқыштың есікшесін ашқан кезде оның ішіне кіретін ауада бар су
тоңазытқыштың ішінде қырау қабатының түзілуіне əкеліп соғуы мүмкін. Бұл тоңазытқыштың
жұмысының тиімділігінің төмендеуіне алып келеді. Егер қырау қабатының қалыңдығы 2
мм-ден асса, оны жібіту керек.
 Мұздатқыш камераны жібіту қолдан жүргізіледі. Жібітуді орындаудың алдында тамақты, мұз
дайындауға арналған астауша мен сөрені тоңазытқыш камераға көшіріңіз, ал содан кейін
температураны реттеуіштің тұтқасын "0" қалпына орнатыңыз (содан кейін компрессор
ажыратылады) жəне мұз немесе қырау толық ерігенге жəне бұл орайда түзілген су
мұздатқыш камераның түбінде жиналғанға дейін камераның есікшесін ашық қалдырыңыз.
Содан кейін жиналған суды жұмсақ шүберектің көмегімен жинап тастаңыз. Жібітуді тездету
үшін, сізге мұздатқыш камераның ішіне жылы су (шамамен 50°С) құйылған тостағанды
қоюыңызға болады. Жібіткеннен кейін температураны реттеуштің тұтқасын бастапқы
қалпына орнатуды ұмытпаңыз.
 Жібіту кезінде, ішкі корпустың деформациясынан сақтану үшін, мұздатқыш камераны тікелей
ыстық сумен немесе шашқа арналған фенмен жылытпауға кеңес беріледі.
 Сондай-ақ, корпустың ішкі бетін немесе буландырғыштың бетін зақымдаудан сақтану үшін
мұздатылған тамақ толтырылған контейнерлерден мұз бен қырауды үшкір заттардың
немесе ағаш қалақшалардың көмегімен қырмауға кеңес беріледі.
 Желілік бау зақымдалған жағдайда, оны ауыстыруды өндіруші тағайындаған сервистік
орталықтың қызметкері орындауға тиіс, өйткені бұл жұмысты орындау үшін арнайы
құрал-сайман қажет.
190
Есікшенің ашылу бағытын өзгерту
Бұл тоңазытқыш оң жақта орналасқан есік топсаларымен бірге жеткізіледі. Егер сіз есікшені
басқа жаққа қайта ілгіңіз келсе, төменде келтірілген нұсқаулықтарды ұстаныңыз:
1. Үстіңгі қақпақты шешу үшін, оны бекітетін шағын пластик бұқтырмаларды (7) жəне винттерді
(6) алып тастаңыз.
2. Үстіңгі топсаны (оң жақ) (5) корпусқа бекітетін екі винтті (1),бұрап алыңыз. Үстіңгі топсаны (5)
шешіңіз.
3. Есікшені сəл көтеріп, шешіп алыңыз да, оған сызат түспеуі үшін жұмсақ бетке жатқызыңыз.
4. Астыңғы топсаны (2) бекітетін екі винтті (8),бұрап алыңыз да, оны шешіңіз.
5. Оң жақ алдыңғы аяқты у (4) шешіп алыңыз да, оны оң жаққа ауыстырыңыз.
6. Бұл астыңғы топсаны (2) орнатудың алдында орнықтырғыш бұранданы (9) шешіп алып,
астыңғы топсаны (2) аударыңыз. Содан кейін 2 винтті (8) пайдалана отырып, астыңғы
топсаны (2) корпустың төменгі бөлігінің сол жағынан орнатыңыз.
7. Орнықтырғыш бұранданы (9) астыңғы топсаға (2) орнатыңыз.
8. Есікшенің астыңғы топсамен (2) орнықтырылатынына көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
9. Есікшені жабық қалпында ұстап тұрып, екі винттің (1) көмегімен үстіңгі топсаны (5) корпустың
үстіңгі бөлігінде оң жағынан бекітіңіз. Есікше үстіңгі қақпаққа қатысты түзетілгенге дейін
винттерді (1) қатайтып тартпаңыз.
10. Винттерді (6) пайдаланып, үстіңгі қақпақты тоңазытқыштың үстіңгі бөлігінде бекітіңіз жəне
шағын пластик бұқтырмаларды (7) орнатыңыз.
11. Есікшенің тұтқасын (10) сол жақтан оң жаққа қайта орнатыңыз.
191
4.Есікшенің ашылу бағытын өзгерту
2-ші СУРЕТ
1-ші СУРЕТ
1-ші СУРЕТ
ЕСІКШЕ ҚАЙТА ІЛІНГЕНГЕ ДЕЙІНГІ ДЕТАЛЬДЕРДІҢ ҚАЛПЫН КӨРСЕТЕДІ.
2-ші СУРЕТ
ЕСІКШЕ ҚАЙТА ІЛІНГЕННЕН КЕЙІНГІ ДЕТАЛЬДЕРДІҢ ҚАЛПЫН КӨРСЕТЕДІ
192
5.Қызмет көрсету жəне күтім жасау
Сыртқы беттерді жұмсақ шүберектің көмегімен тазалаңыз.
Ұзақ уақыт болмау
Тоңазытқыштан барлық өнімдерді шығарыңыз.
Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
Тоңазытқышты жібітіңіз де, оның ішкі беттерін жуыңыз.
Электр аспап ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда зеңнің, жағымсыз иістердің жəне
тотығудың түзілуіне жол бермеу үшін, оның есікшесін ашық қалдырыңыз..
5. Электр аспапты тазалау
. Төмен температуралы бөлімшені (егер ол бар болса) жиыстыруды жібіту кезінде жүргізіңіз.
, Тоңазытқыш камераның ішкі бөлігін мезгіл-мезгіл жылы суға немесе бейтарап жуғыш құралға
малынған жөкенің көмегімен тазалап отырыңыз. Камераны жуыңыз да, жұмсақ шүберекпен
құрғатыңыз.
Абразивтік тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Абразивтік пасталар мен жөкелерді, дақ
кетіргіштерді (мысалы, ацетон, трихлорэтилен) немесе сіркені қолданбаңыз.
1.
2.
3.
4.
193
6. Ақаулықтарды іздеу жəне жою
1. Егер тоңазытқыш жұмыс істемесе
Электр қуатының бар екенін тексеріңіз.
Ашаның розеткаға дұрыс сұғылғанын тексеріңіз.
Сақтандырғыштың жанып кетпегеніне көз жеткізіңіз.
2. Егер тоңазытқыш тым қатты салқындататын болса
Бəлкім, термореттеуіше салқындатудың жоғары деңгейі орнатылға болар.
Егер сіз ылғал құрамы жоғары тағам өнімдерін салқын ауа ағынының астына салсаңыз, олар
жылдам мұздауы мүмкін. Бұл ақаулық бар екенін білдірмейді.
3. Егер тоңазытқыш жеткіліксіз салқындататын болса
Өнімдер бір біріне тым жақын жатуы, оның салқын ауаның еркін аралауын бөгет болуы
мүмкін.
Тоңазытқышқа ыстық өнімдер салынған немесе олардың саны тым көп.
Бəлкім, тоңазытқыштың есікшесі тығыз жабылмаған болар.
Есікшенің тығыздағышын тексеріңіз.
Тоңазытқыштың жеткілікті желдету деңгейінің қамтамасыз етілуін тексеріңіз.
Бəлкім, тоңазытқыштың айналасында бос кеңістік тым аз болар.
Тоңазытқыштың қапталдарындағы жəне оның үстіндегі ауа саңылауын тексеріңіз.
Бəлкім, термореттеуіште температуралық режим дұрыс қойылмаған болар.
4. Егер еріген су тоңазытқыштың ішіне ақса немесе еденге төгілсе
Дренаждық құбыржол мен дренаждық шлангінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Табандықтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
5. Егер тоңазытқыштың сыртқы бетінде конденсат түзілсе
Тоңазытқыштың сыртқы бетінде конденсат жоғары ылғалдылық жағдайында, мысалы,
жаңбырлы маусым уақытында түзілуі мүмкін. Конденсат түзілетін мұндай əсер
салқындатылған су стакаға құйылған уақытта да туындайды. Демек, бұл ақаулық бар дегенді
білдірмейді. Бетті құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
6. Егер тоңазытқышта су аққаны естілетін болса
Аққан судың дыбысы – бұл аққан тоңазытқыш агенттің дыбысы. Бұл ақаулық бар дегенді
білдірмейді.
7. Егер тоңазытқыштың қапталдық панельдері қызатын болса
Қапталдық панельдер, егер тоңазытқыштың есікшесі тым жиі ашылып-жабылатын болса,
компрессорды іске қосқан кезде жəне жаз мезгілінде қоршаған ортаның температурасы тым
жоғары болған кезде қызады. Бұл тоңазытқыштан жылудың сыртқа шығуына байланысты.
Ондай жағдайда панельдерді қолмен ұстамаңыз. Бұл тоңазытқыштың ақаулығы бар дегенді
білдірмейді.
194
7. Техникалық сипаттамалары
*Толық техникалық сипаттамаларды алу үшін, тоңазытқыштың артқы қабырғасындағы
төлқұжаттық табличканы қараңыз.
*Техникалық сипаттамалар алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.
195
SAFETY WARNING UPDATING
Children and vulnerable people safety
English:
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Italian:
French:
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
196
If the model contains R600a-(see name plate under refrigerant) the coolant isobutene is
naturals gas that, is very environmentally friendly but also combustible.
When transporting and installing the unit care must be taken to ensure that none of the
refrigeration circuit components become damaged.
Se il prodotto contiene R600a (vedere dati di targa) è un gas naturale con elevata
compatibilità ambientale ma è infiammabile.
Durante il trasporto e l’installazione accertarsi che nessuno dei componenti del circuito
refrigerante venga danneggiato
WARNING - Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable
propellant in this appliance
ATTENZIONE: N Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con
propellente infiammabile in questo apparecchio
Test information for refrigerator freezer or upright freezer
In order to freeze more food stuff and reach best performance, the drawers (if have) in the
freezer compartment can be removed for use.
The rated data in rating label and energy label of this appliance shall be validated by
testing the samples which drawers have been removed.
197
(1*/,6+
5(&&20(1'$7,216
The fridge makes some noises when working. This is entirely normal and you might hear
HUMMING, GURGLING, RUSTLING AND WHISTLING, as well as slight CLICKING OR JUMPING
noises.
)5(1&+
&216(,/635$7,48(6
Durant son fonctionnement, le refrigerateur emet quelques bruits DEVROXPHQWQRUPDX[ ,
dont: légers
BOURDONNEMENTS, GARGOUILLEMENTS, BRUISSEMENTS, CHUINTEMENTS,
CLAQUEMENTS ou CLIQUETIS.
,7$/,$1
$77(1=,21(
Durante il suo funzionamento, il frigorifero emette alcuni rumori assolutamente normali,
potrà capitarvi di avvertire quali: leggeri RONZII, GORGOGLII, FRUSCII e SIBILI, lievi rumori
come SCHIOCCHI o SCATTI.
*(50$1
35$.7,6&+(+,1:(,6(
Wahrend des Betriebs verursacht der Kuhlschrank einige absolut normale Gerausche, die
Sie moglicherweise vernehmen werden. Dazu gehoren: eichtes BRUMMEN, GURGELN,
RAUSCHEN und RASSELN ODER ZISCHEN sowie leise Gerausche wie SCHNALZEN oder
KNACKEN.
EN: Adjust the feet to level the appliance.
EN: Make sure glass containers do not touch in
the
appliances.
FR : Evitez le contact entre conteneurs et
récipients en verre.
IT: Evitare il contatto tra contenitori e
recipienti di vetro.
DE: Vermeiden Sie den Kontakt zwischen
Behaltnissen und aus Glas.
FR: Réglez les pieds pour aligner
l’appareil.
IT: Regolare i piedini per allineare il
mobile.
DE: Stellen Sie die Fuschen so ein, dass
das Gerat richtig Gefasen gerade
steht.
198
EN: Install the fridge leaving a gap
between it and other furniture or
appliances.
FR: Installez l’appareil a l’écart de
meubles ou de l’appareils
électroménagers.
IT : Installare l’apparecchio
distanziandolo da altri mobili o
elettrodomestici.
DE: Stellen Sie das Gerat so auf, dass ein
Abstand zu anderen Mobeln oder
Geraten besteht.
EN: Make sure accessories are installed
properly.
FR: Contrôlez que les accessoires
intérieurs sont bien montes.
IT: Controllare il corretto montaggio degli
accessori interni.
DE: Kontrollieren Sie, ob die internen
Zubehorteile korrekt angebracht sind.
199
200
201
202
203
Cher client, en plus du livret de mode d‘emploi, nous vous conseillons de lire les instructions contenues dans ce feuillet avec soin. Ce feuillet contient
des consignes de sécurité importantes ainsi que des instructions concernant l‘installation et le fonctionnement de l‘indicateur de contrôle de température.
Au cas où l‘indicateur de contrôle de température manquerait, merci de le réclamer à votre distributeur.
1. ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR
Ce symbole indique la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est généralement délimitée par
le(s) compartiment(s) fruits et légumes en bas et le symbole ci-contre en haut.
2. INDICATEUR DE TEMPERATURE
Afin de vous aider à régler votre réfrigérateur correctement, nous avons ajouté un indicateur de contrôle de température qui surveille la température
dans la zone dénifie comme étant la plus froide.
ZONE OU LA TEMPERATURE
EST CONTROLEE
DÉTAIL
INDICATEUR
DE CONTROLE
DE TEMPERATURE
VERIFICATION DE LA TEMPERATURE
En utilisant l‘indicateur de contrôle de température, vous pouvez régulièrement vérifier que la température de la zone la plus froide reste correcte.
Si ce n‘est pas le cas, vous devrez modifier le réglage du thermostat.
La température de la pièce ainsi que la fréquence d‘ouverture de la porte ont un impact sur la température
intérieure. Afin de conserver une température correcte à l‘intérieur du réfrigérateur, vérifiez que l‘indicateur
de contrôle soit vert (voir Image 1). Si l‘indicateur de contrôle devient blanc (voir Image 2), cela signifie que
la température est trop élevée. Dans ce cas, modifiez le réglage du thermostat et patientez 12 heures avant
de contrôler à nouveau. Après avoir rempli le réfrigérateur ou après avoir ouvert la porte, il est normal que
l‘indicateur de contrôle devienne blanc après quelques secondes.
Image 1
3. REGLES D’HYGIENE ALIMENTAIRE ET GESTION DU REFRIGERATEUR
204
Image 2
Sehr geehrter Kunde, wir empfehlen Ihnen, neben dem Handbuch auch die Anweisungen auf diesem Informationsblatt zu lesen. Dieses erläutert wichtige Sicherheitsrichtlinien sowie Anweisungen zur Installation und dem Betrieb der Temperaturplakette. Sollte die Temperaturplakette fehlen, fragen Sie
bitte Ihren Händler.
1. KÄLTESTER BEREICH DES KÜHLSCHRANKS
Dieses Symbol kennzeichnet den kältesten Bereich des Kühlabteils. Dieser Bereich wird normalerweise
vom Obst- und Gemüsefach auf der Unterseite und dem Symbol auf der Oberseite definiert.
2. TEMPERATURANZEIGE
Um Ihren Kühlschrank richtig einzustellen, haben wir eine Temperaturplakette integriert, die die Temperatur im kältesten Bereich überwacht.
ACHTUNG: Die Temperaturanzeige ist für eine korrekte Funktion nur in Ihrem Kühlschrank ausgelegt. Verwenden Sie diese bitte nicht in anderen
Kühlgeräten (der kälteste Bereich kann nämlich an einer unterschiedlichen Stelle sein) oder zu anderen Zwecken.
GEREGELTER TEMPERATURBEREICH
DETAIL
TEMPERATURPLAKETTE
TEMPERATUR ÜBERWACHEN
Mit der Temperaturplakette können Sie regelmäßig prüfen, ob die Temperatur im kältesten Bereich richtig ist. Ist das nicht der Fall, muss die Position
des Thermostats geändert werden.
Die Innentemperatur des Kühlschranks wird durch die Raumtemperatur und häufiges Öffnen der Kühlschranktür beeinflusst.
Um die richtige Temperatur im Kühlschrank zu bewahren, prüfen Sie, dass die Plakette grün ist (siehe Abbildung 1).
Wenn die Plakette weiß wird (siehe Abbildung 2), ist die Temperatur zu hoch. Stellen Sie das Thermostat in
diesem Fall ein und warten Sie 12 Stunden, bevor Sie erneut prüfen.
Nach dem Beladen des Produkts oder dem Öffnen der Tür ist es normal, dass die Plakette für einige Sekunden
Abbildung 1
Abbildung 2
weiß wird.
3. EINIGE HYGIENISCHE REGELN ZUR LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNG
Die richtige Benutzung des Kühlschranks sowie die Einhaltung einiger hygienischen Regeln tragen maßgeblich zur besseren Aufbewahrung von Lebensmitteln bei. Reinigen Sie deshalb das Innere des Gerätes sorgfältig und regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel, spülen Sie anschließend mit
Wasser und einem milden Desinfektionsmittel ab, damit eventuelle Keime und Bakterien sich erst gar nicht verbreiten können. Verpacken Sie die
Lebensmittel, um zu vermeiden, dass sich die Speisen gegenseitig verunreinigen und verderben.
Verwenden Sie nicht noch einmal Küchenutensilien, die schon einmal benutzt wurden (z.B. Holzkochlöffel oder Scheidbretter), ohne sie vorher sorgfältig gereinigt zu haben. Warten Sie, bis
warme Speisen (z.B. Suppen) sich vollständig abgekühlt haben, bevor Sie sie in den Kühlschrank
TEMPERIERT
stellen. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Tür unnötigerweise zu öffnen oder zu lange
geöffnet zu halten, damit die Temperatur im Kühlschrank nicht übermäßig steigt. Verteilen Sie
FRISCH
die Speisen so im Gerät, dass die Luftzirkulation gewährleistet ist.
AM KÄLTESTEN
Lagern Sie die Speisen im für sie geeigneten Bereich: In den kältesten Kühlbereich gehören
Fleisch, Geflügel, Fisch, Wurstwaren, Süßspeisen und Zubereitungen auf Eierbasis, frische Teigwaren, Pizza bzw. Quiche, frische Milchprodukte, frisches Gemüse und generell alle frischen
Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum von einer Aufbewahrungstemperatur vom maximal
+4°C abhängt.
205
Caro cliente, oltre al libretto di istruzioni consigliamo di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo foglio che daranno importanti indicazioni
sulla sicurezza ed in particolare sull’installazione e l’utilizzo dell’indicatore della temperatura. Nel caso in cui l’indicatore fosse assente, vi preghiamo
di richiederlo al vostro distributore.
1. LA ZONA PIU’ FREDDA DEL FRIGORIFERO
Questo simbolo indica la posizione della zona più fredda del vostro frigorifero. Normalmente questa zona
è delimitata in basso dal cassetto/i dedicati alla conservazione delle frutta e verdura ed in alto dal simbolo
qua riportato.
2. INDICATORE DELLA TEMPERATURA
Per aiutarvi a regolare correttamente il vostro frigorifero, abbiamo inserito l’indicatore di temperatura che permetterà di tenere sotto controllo la temperatura nella zona definita come la più fredda.
ATTENZIONE: L’indicatore è stato previsto per funzionare unicamente nel vostro frigorifero, non è possibile utilizzarlo all’interno di un altro
frigorifero (infatti, la zona più fredda non è identica) o per un uso di altro tipo.
ZONA A TEMPERATURA CONTROLLATA
DETTAGLIO
INDICATORE DI
TEMPERATURA
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Utilizzando l’indicatore potrete verificare con regolarità che la temperatura della zona più fredda sia corretta, e nel caso contrario, sarà necessario
modificare la posizione del termostato.
La temperatura ambiente, la frequenza nell’apertura della porta dell’apparecchio influiscono sulla
temperatura interna.
Per mantenere costante la corretta temperatura all’interno dell’apparecchio, controllare che l’indicatore sia
di colore verde (figura 1).
Se il colore dell’indicatore vira sul bianco (figura 2), questo significa che la temperatura è troppo elevata, in
questo caso regolate il termostato e attendete 12 ore prima di effettuare nuovamente il controllo.
figura 1
figura 2
Dopo aver caricato il prodotto o aperto la porta, è normale che l'indicatore viri al bianco dopo qualche istante.
3. REGOLE D’IGIENE ALIMENTARE E GESTIONE DEL FRIGORIFERO
Un buon utilizzo del frigorifero e il rispetto delle regole d’igiene alimentare contribuiscono ad un miglioramento nella conservazione dei cibi.
Pulire frequentemente la parte interna del frigorifero con prodotti non aggressivi, o con dell’acqua e del disinfettante per combattere efficacemente i batteri.
Togliere gli imballi degli alimenti prima di inserirli nel frigorifero (per esempio, imballaggi delle confezioni di yogurt).
Imballare sistematicamente i prodotti per evitare la contaminazione reciproca.
Non posizionate all’interno del frigorifero stoviglie o altri contenitori dopo averli già utilizzati
previo lavaggio (ad esempio, cucchiai o coltelli contaminati da cibo).
Attendere il raffreddamento completo dei piatti cucinati prima di stoccarli (es. la zuppa). Limitare il
numero di aperture delle porte, e comunque non lasciare aperte le porte per lungo tempo, onde
evitare che la temperatura del frigorifero salga.
Disporre gli alimenti in modo che l’aria passi liberamente all’interno di tutto il frigorifero.
Conservare gli alimenti a seconda della loro natura all’interno delle zone appropriate, ed in particolare posizionate in quella che viene definita la zona più fredda: carne, pollame, pesce, salumi
o insaccati, piatti pronti, insalate miste, preparati di pasticceria a base di uova e di creme, pasta
fresca, pasta della torta, pizza, prodotti freschi e formaggi di latte crudo o non pastorizzato, legumi pronti venduti senza sacchetto di plastica e più generalmente tutti i prodotti freschi la cui data
di scadenza è associata a una temperatura di conservazione inferiore o uguale a + 4°C.
206
Dear client, apart from the instruction booklet, we recommend you read carefully the instructions contained in this information sheet. This will provide
you with some important safety guidelines, as well as instructions on how to install and operate the temperature control dial. Should the temperature
control dial be missing, please ask your distributor for it.
1. THE COLDEST AREA OF THE FRIDGE
This symbol indicates the coldest area of your fridge. This area is usually defined by the fruit and vegetable
compartment(s) at the bottom and the symbol shown here at the top.
2. TEMPERATURE INDICATOR
In order to help you set your fridge properly, we have included a temperature control dial which will monitor the temperature in the area defined as
the coldest.
CAUTION: The indicator was designed to function exclusively in your fridge. It is not possible to use it in another fridge or for any other purposes.
CONTROLLED TEMPERATURE AREA
DETAIL
TEMPERATURE
CONTROL DIAL
TEMPERATURE CONTROL
By using the temperature control dial you will be able to check on a regular basis that the temperature of the coldest area is correct. If this is not the
case, it will be necessary to change the position of the thermostat.
The room temperature and the frequency with which the fridge door is opened have an impact on the internal
temperature.
In order to maintain the correct temperature inside the fridge, check that the control dial is green (see
Figure 1).
If the control dial turns white (see Figure 2), it means that the temperature is too high. In that case, set the
thermostat and wait 12 hours before re-checking.
figure 1
figure 2
After charging the product or opening the door, it is normal for the control dial to turn white after a few seconds.
3. FOOD HYGIENE AND FRIDGE MANAGEMENT RULES
A good use of the fridge and the compliance with food hygiene rules contribute to improving food storage.
Clean the internal part of the fridge regularly with delicate products or with water and disinfectant
in order to combat bacteria effectively.
Remove all food packaging before placing it in the fridge (for instance yoghurt carton packages).
Wrap the products systematically in order to avoid mutual contamination.
Do not place any kitchenware or other containers inside the fridge after having already used them
prior to washing up (for instance, spoons or knives contaminated by food).
COOL AREA
Wait for foodstuffs to have completely cooled down prior to storage (e.g. soups). Limit the number
of door openings and in any case do not leave the doors open for a long time, in order to prevent
the fridge temperature from rising.
COLD AREA
Place the foodstuffs so that the air may fl ow freely throughout the entire fridge. Store the foodstuffs
COLDER AREA
according to their nature inside the appropriate compartments and in particular, place the following
items in the coldest area: meat, poultry, cold meats or sausages, ready-made dishes, mixed salads,
egg or cream based pastry products, fresh pasta, dough, pizza, fresh products and cheeses made
of whole or pasteurised milk, ready-made legumes sold without plastic bag and more generally all
fresh products with use-by date and associated with storage temperatures lower or equal to + 4°C.
Z STUDIO – Cod. 41030825/A
207
3. Правила гигиены
Вынимайте продукты из картонной упаковки.
Систематически заворачивайте продукты.
Не ставьте в холодильник никакие немытые столовые приборы ( например , вилки ложки с остатками еды).
Не ставьте в холодильник неостывшие продукты ( например, горячий суп), не держите дверь холодильника
долго открытой.
Размещайте продукты так, чтобы не препятствовать движению воздуха внутри
холодильника. Правильно размещайте продукты. Следующие продукты размещайте в
самой холодной зоне: мясо, сосиски, готовые блюда, салаты, яйца, выпечку, пиццу,
свежие продукты и сыры и , вообще, все свежие продукты с ограниченной сроком
хранения и температурой хранения ниже или равной +40С
208
How to drive the screw of door handle
209
Rear spacer
210
CKCD-D01-M
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising