Candy | FRCFL3560A | Candy FRCFL3560A Manuale utente

Candy FRCFL3560A Manuale utente
ARMADIO ........................................................................................................da pag.1 a pag.3
IT
FRIDGE ........................................................................................................... page 4 to page 6
GB
REFRIGERATEUR ................................................................................................... pages 7 à 9
FR
KÜHLSCHRANK....................................................................................... Seite 10 bis Seite 12
DE
FRIGORÍFICO ..............................................................................................de pág.13 a pág.15
ES
FRIGORÍFICO ................................................................................................. da pág. 16 à pág.18
PT
ΨΥΓΕΙΟ ............................................................................................... α ό σελ. 19 έως σελ. 21
EL
LODÓWKA ................................................................................................. od str. 22 do str. 24
PL
CHLADNIČKA ................................................................................ od strany 25 do strany 27
CZ
KOELKAST ..................................................................................................pag. 28 t/m pag. 30
NL
JÄÄKAAPPI ............................................................................................................... sivut 31-33
FI
KJØLESKAP............................................................................................ fra side 34 til side 36
NO
KYLSKÅP ..... ....................................................................................... från sida 37 till sida 39
SV
KØLESKAB ....................................................................................................... fra s. 40 til s.42
DA
1
JÄÄKAAPPI
SULATTAMINEN
OHJAUSPANEELI
Kun haluat tarkastaa ja säätää jääkaapin lämpötilaa, on välttämätöntä
kääntää valitsinta ohjauspaneelissa.
Termostaatin rasia sijaitsee jääkaapin sisällä ylhäällä oikealla.
Laite on kytketty pois päältä, kun valitsin on asennossa “0”.
Suosittelemme, että asetat lämpötilaksi 2 tai 3.
Tärkeää: Jos huoneen lämpötila on
erittäin lämmin, laite saattaa käydä koko
ajan ja jääkaapin takaosaan muodostuu
huurrekerros. Tässä tapauksessa on tarpeen
kääntää valitsin alempiin asetuksiin
Jääkaappiosa sulatetaan automaattisesti, kun kompressori ei toimi
PAKASTAMINEN
Laitteen yläosa on pakastinosa
(katso käyttäjän pikaopas).
Ruokien täytyy olla tässä osassa 24 tuntia, jotta ne jäätyvät kunnolla.
HUOM! Jos pakastimen ovi on suljettu kunnolla, värillinen oven valo
ei näy.
Pieni määrä huurretta tai vesipisaroita jääkaapin takaosassa on
normaalia silloin, kun jääkaappi toimii normaalisti
Varmista, että veden poistoletku on aina puhdas. Varmista, että
elintarvikkeet eivät kosketa jääkaapin takaosaa tai sivuja.
Huom! Arvokilpi on kiinnitetty tähän. Jos sinun tarvitsee
ottaa yhteyttä huoltoon vikatilanteessa, muista ilmoittaa
kilven tiedot.
NÄKYVÄ MERKKIVALO: AUKI
EI NÄKYVÄ MERKKIVALO: KIINNI
31 FI
OVIEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
Kun haluat vaihtaa ovien kätisyyden, noudata ohjeita oman tuotteesi ja saranatyypin mukaisesti.
A
Laita jääkaappi lattialle tai kallista sitä 45°, koska
on tarpeen työskennellä laitteen pohjassa.
Irrota jalkalista poistamalla kolme suojatulppaa ja
löysäämällä ruuvit.
Tee jalkalistaan reikä vasemmalla olevan merkin
kohdalle.
Irrota oikeanpuoleinen alasarana poistamalla
ruuvit, tappi ja aluslevyt. Poista alaovi.
Poista tulpat (A) ja (B), kierrä ruuvit auki ja poista
paneeli osittain.
Ruuvaa oikea sarana irti.
Lävistä paneelissa oleva vasemmanpuoleinen
lovi merkin kohdalta.
Ota vasen yläsarana laitteen mukana
toimitettavasta välinepakkauksesta ja aseta se
paikalleen.
Asenna saranat ja ovet paikoilleen alhaalta
ylöspäin
Asenna paneeli paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla
ja tapeilla.
Kahvojen kätisyyden vaihto: poista tapit ovien
oikealta puolelta.
Ruuvaa kahvat irti vasemmalta ja siirrä ne
oikealle. Aseta sitten tapit ovien vasemmalle
puolelle.
Aseta laite pystyasentoon ja odota kaksi tuntia ennen käynnistämistä.
B
Laita jääkaappi lattialle tai kallista sitä 45°, koska on
tarpeen työskennellä laitteen pohjassa.
Irrota jalkalista poistamalla kolme suojatulppaa ja
löysäämällä ruuvit.
Tee jalkalistaan reikä vasemmalla olevan merkin
kohdalle.
Irrota oikeanpuoleinen alasarana poistamalla
ruuvit, tappi ja aluslevyt. Poista alaovi.
Lävistä paneelissa oleva vasemmanpuoleinen
lovi merkin kohdalta.
Tässä paneelityypissä poista merkki ja ruuvit ja
irrota paneeli osittain.
Irrota ruuvit oikeasta yläsaranasta ja käännä tapin
asento päinvastaiseksi. Kokoa sen jälkeen uudelleen
vasemmalla puolella.
Toisen tyyppisessä paneelissa murra muoviosa
ja ruuvaa sarana paneelin vasemmalle puolelle.
Aseta tappi saranaan ja aluslevy muoviosaan.
Asenna saranat ja ovet paikoilleen alhaalta ylöspäin.
1) Murra muoviosa
välikappale
2) Aseta tappi
Poista tulppa vasemmalta puolelta ja laita se
oikealle puolelle keskimmäiseen ja alempaan
reikään. Käännä holkki alemmassa reiässä.
Ruuvaa paneeli takaisin paikalleen ja aseta
merkki takaisin paikalleen. Aseta laite
pystyasentoon ja odota kaksi tuntia ennen
käynnistämistä.
Holkki
Tulppa
Ruuvaa kahvat irti vasemmalta puolelta ja
asenna ne uudelleen jääkaapin oikealle puolelle.
Aseta tulpat vasemmalle puolelle.
Aseta laite pystyasentoon ja odota kaksi tuntia ennen käynnistämistä.
32 FI
Kahvojen kätisyyden vaihto: poista tapit ovien
oikealta puolelta.
Kun
haluat
vaihtaa
ovien
avautumisen
päinvastaiseksi, pura sarana oikeasta alareunasta.
Ruuvaa auki seinässä vasemmalla puolella oleva
haka.
Poista suojukset kuvan mukaisesti.
Laita suojukset paikoilleen kuvan mukaisesti.
Sijoita ovi ja sarana ensin paikoilleen ja ruuvaa
vasta sitten sarana kiinni laitteeseen.
Ruuvaa haka kiinni seinään oikealle puolelle.
Käännä laite takaisin pystyasentoon ja odota
2
tuntia
ennen
laitteen
käynnistämistä.
2 tuntia
33 FI
KJØLESKAP
AVRIMING
KONTROLLPANEL
For å kunne justere temperaturen til kjøleskapet, må du skru på bryteren
på kontrollpanelet.
Termostaten er plassert inne i kjøleskapet, oppe til høyre.
Apparatet er slått av når bryteren står på “0”.
Vi anbefaler å sette temperaturen på 2 eller 3.
Viktig: Dersom romtemperaturen er veldig
høy, vil apparatet sannsynligvis fungere
uten stans. Dette kan forårsake at det
danner seg unormalt mye rim på den bakre
kjøleskapsveggen. I dette tilfellet, må du
sette kjøleskapets termostathjul på et lavere
nummer.
Kjøleskapet blir automatisk rimet av når kompressoren ikke er i drift
DYPFRYSING
Den øverste delen av apparatet er en dypfryser
(se
brukerhåndboken). Mat må oppbevares i minst 24 timer i denne
seksjonen for at den skal bli ordentlig fryst.
N.B. Hvis døren til fryseren blir ordentlig lukket, vil den fargede
varsellampen i døren ikke synes.
Det er normalt med litt rim og vanndråper bakerst i kjøleskapet når
det er i drift.
Forsikre deg om at avløpshullet alltid er rent. Pass på at matvarene
ikke kommer i kontakt med veggene til kjøleskapet.
N.B. Dette er merkeskiltet. Hvis du blir nødt til å kontakte vår
serviceavdeling i tilfelle feil, oppgi dataene på merkeskiltet.
VARSELLAMPEN SYNES: ÅPEN
VARSELLAMPEN SYNES IKKE: LUKKET
34 NO
SNUING AV DØRÅPNINGEN
For å snu døråpningen, følg instruksjonene i relasjon med innsettingen og hengseltypen for ditt produkt.
A
Sett apparatet i vertikal stilling igjen og vent 2 timer før du setter det i gang.
B
Sett apparatet i vertikal stilling igjen og vent 2 timer før du setter det i gang.
35 NO
36 NO
KYLSKÅP
AVFROSTNING
KONTROLLPANEL
För att komma åt och ställa in temperaturen på kylskåpet är det
nödvändigt att vrida vredet på kontrollpanelen.
Termostatdosan sitter inuti kylskåpet upptill till höger.
Apparaten stängs av när vredet vrids till “0”.
Vi rekommenderar att du ställer in temperaturen på 2 eller 3.
Viktigt: Om rumstemperaturen är mycket
hög, arbetar apparaten kontinuerligt och
ett frostlager avsätts på baksidan av
kylutrymmet. I det här falletär det nödvändigt
att vrida vredet till enlägre inställning
Kylutrymmet frostas av automatiskt när kompressorn inte är i drift
INFRYSNING
Den här produkten är försedd med ett frysfack
i den övre delen
av apparaten (se Användarens snabbguide). För en rätt infrysning måste
man vänta 24 timmar efter det att matvarorna lagts in i facket.
N.B. För att vara säker på att frysdörren är helt stängd, kontrollera att
den färgade indikatorn för öppen dörr inte är synlig.
Det är normalt att en liten mängd frost eller vattendroppar bildas på
baksidan av kylutrymmet när kylskåpet fungerar.
Säkerställ att vattenutloppet alltid är rent. Se till att matvaror inte
vidrör baksidan eller sidorna i kylutrymmet.
OBS! Dettaär märkplåten. Om du behöver kontakta service
ifall av fel, kom ihåg att uppge informationen angiven på
plåten.
INDIKATOR SYNLIG: ÖPPEN
INDIKATOR EJ SYNLIG: STÄNGD
37 SV
OMHÄNGNING AV DÖRRAR
För att hänga om dörrarna, följ anvisningarna rörande insats och gångjärnstyp som din produkt är försedd med.
A
Ställ apparaten i upprätt läge och vänta två timmar innan du slår på den.
B
Ställ apparaten i upprätt läge och vänta två timmar innan du slår på den.
38 SV
39 SV
KØLESKAB
AFRIMNING
KONTROLPANEL
For at få adgang til og justere temperaturen på køleskabet er det
nødvendigt at dreje på knappen på kontrolpanelet.
Termostatboksen er placeret inden i køleskabet øverst til højre.
Apparatet slukkes, når knappen er sat på “0”.
Vi anbefaler, at du sætter temperaturen til 2 eller 3.
Vigtigt: Hvis rumtemperaturen er meget
varm, vil apparatet køre uafbrudt, og der vil
blive dannet et lag rim bagerst i køleskabet.
I dette tilfælde er det nødvendigt at dreje
knappen til lavere indstillinger
Køleskabet bliver automatisk afrimet, når kompressoren ikke kører
FRYSER
Den øverste delen av apparatet er en dypfryser
(se
brukerhåndboken). Mat må oppbevares i minst 24 timer i denne
seksjonen for at den skal bli ordentlig fryst.
N.B. Hvis døren til fryseren blir ordentlig lukket, vil den fargede
varsellampen i døren ikke synes.
En lille smule rim eller vanddråber bagerst i køleskabet, når
køleskabet kører, er helt normalt
Sørg for, at vandafløbet altid er rent. Sørg for, at madvarer ikke
rører bagerst eller på siderne inde i køleskabet
NB. Dette er typeskiltet. Hvis du får brug for at kontakte
serviceafdelingen i tilfælde af fejl, så husk at give dem den
information, der er på skiltet.
VARSELLAMPEN SYNES: ÅPEN
VARSELLAMPEN SYNES IKKE: LUKKET
40 DA
VENDING AF DØRÅBNINGERNE
For at vende døråbningerne skal du følge de anvisninger, der er vedrørende ophæng og hængsel for dit produkt.
A
Sæt apparatet i opretstående position, og vent to timer, før du tænder for det.
B
Sæt apparatet i opretstående position, og vent to timer, før du tænder for det.
41 DA
42 DA
Z STUDIO > 03-2006 – 41017588
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising