Candy | CCBS 6184XH/1 | Candy CCBS 6184XH/1 Használati utasítás

Candy CCBS 6184XH/1 Használati utasítás
FIGYELEM!
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS
A hûtõszekrény külsõ- vagy belsõ tisztításához SOHA NE HASZNÁLJON
fémszivacsot, kefét, durva csiszolópapírt, erõs lúgos oldatot, gyúlékony
vagy mérgezõ tisztítófolyadékokat!
Ne feledje, mûködés közben SOHA NE ÉRINTSE MEG a fagyasztótér
belsejét, különösen akkor, ha a keze vizes vagy nedves, mivel a keze
hozzáragadhat a rendkívül hideg felülethez!
Az elektromos alkatrészek (lámpák, kapcsolók, beállító panel, stb.)
környékén végzett tisztítási munkálatok elött HÚZZA KI A HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓ VEZETÉKÉT a fali konnektorból! A készülék tisztítása
után ne feledje el szárazra törölni a megtisztított részeket, hogy a víz
vagy a tisztítófolyadék nehogy elektromos alkatrészekbe kerüljön és
áramütést okozzon!
NE HASZNÁLJON GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ HATÁSÚ
TISZTÍTÓ FOLYADÉKOKAT!
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel
Telefon: 06-40-200-665
Importôr:
Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 488-0177 • Fax: (06/1) 488-0176
Kombinált
hûtõszekrények
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1) Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert fontos
információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban.
Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy a késõbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
2) A kicsomagolás után ellenõrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg.
A készüléket a rendeltetésének megfelelõen, azaz élelmiszerek tárolására
kell használni.
Az ettõl eltérõ felhasználás nem tekinthetõ megfelelõnek, és az veszélyes
is lehet.
A gyártó minden felelõsséget elhárít a készülék nem megfelelõ, helytelen
vagy indokolatlan használatából keletkezõ sérülésekkel kapcsolatban.
Kérjük, küldje el a garanciajegyet.
Megfelelõségi nyilatkozat: a készülék élelmiszerekkel érintkezõ részei
megfelelnek az EGK 89/108 számú irányelve rendelkezéseinek.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek,
illetve azok késõbbi módosításainak.
A készülék zajszintje: 43 dBA
A HÛTÕSZEKRÉNY HASZNÁLATA
Elektromos csatlakozás
A hûtõgép a termék belsejében található géptörzslapon feltüntetett
névleges
feszültségen
történõ
üzemeltetésre
van
beállítva.
A feszültségingadozás 10%-nál nagyobb mértékben nem térhet el
a névleges feszültségtõl.
A készülék csatlakoztatása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy
géptörzslapon látható adatok megegyeznek-e a hálózati adatokkal.
A géptörzslap a termék belsejében található.
Ha a csatlakozóaljzat és a készülék csatlakozódugója nem kompatíbilis
egymással, cseréltesse azt ki egy szakképzett villanyszerelõvel, akinek azt
is ellenõriznie kell, hogy a csatlakozóaljzat vezetékei megfelelnek-e
a készülék által felvett teljesítménynek.
Nem javasoljuk több csatlakozóaljas adapterek és/vagy hosszabbító
kábelek használatát. A hûtõgép csatlakozóaljzatát megfelelõ módon
földelni kell. Ellenõrizni kell az alapvetõ biztonsági követelményeket, és
kétségek felmerülése esetén szakképzett villanyszerelõvel alaposan
ellenõriztetni kell la telepítést.
A gyártó minden felelõsséget elhárít a földeletlen készülék használatából
eredõ károkkal kapcsolatban.
TELEPÍTÉS
Azoknál a típusoknál, amelyeknél a lábak még nincsenek felszerelve,
csavarozza be a lábakat a hûtõgép alatti menetes furatokba. A két elsõ
lábat ne csavarozza be teljesen, hogy a hûtõgép egy kissé hátrafelé
dõljön.
Ahol lehet, szerelje fel a megfelelõ távtartókat, hogy megfelelõ legyen
a levegõ áramlása a hûtõgép és a mögötte lévõ fal között: Javasoljuk,
hogy legalább 5 cm távolságot tartva tegye szabaddá a szellõzést és a hõ
eloszlását elõsegítõ nyílásokat és rácsokat.
Ne telepítse a hûtõgépet hõforrás közelébe. Ezenkívül ne helyezze
a hûtõgépet olyan helyre, ahol a hõmérséklet hosszabb ideg +16°C alatt
vagy +38–43°C fölött van.
3
A készülék fali egység alá történõ helyezése esetén a levegõ megfelelõ
keringésének biztosítása érdekében minimum 5 cm távolságot kell hagyni
az egység hátsó vagy felsõ részénél.
A helytelen telepítés személyi és anyagi károkat okozhat, amelyekért
a gyártó semmilyen felelõsséget sem vállal.
JAVASLATOK A HÕMÉRSÉKLET BESZABÁLYOZÁSÁRA ÉS AZ ÉLELMISZERHIGIÉNIAI ELVEK BETARTÁSÁRA.
A hûtõgép megfelelõ használata és a higiéniai elõírások betartása jelentõs
mértékben javítja az ételek tartósításának minõségét.
Hõmérsékletszabályozás
A legérzékenyebb ételeket a hûtõgép leghidegebb részébe, általában
a gyümölcs- és zöldségtartó fölé kell helyezni.
A fõtt ételeket lehûlésük után légmentesen zárható edényekben kell tárolni,
és a hûtõgép közepén kell elhelyezni azokat.
A gyümölcsöt és a zöldséget a hûtõgép aljában található fiókokban kell
elhelyezni.
Az élelmiszerhigiéniai elvek betartása
Távolítsa el a csomagolóanyagot, mielõtt ételt helyezne a hûtõgépbe.
A friss élelmiszer csomagolása hosszabb tárolást tesz lehetõvé, és
megakadályozza, hogy az élelmiszerek egymást szennyezzék be.
Az ételeket úgy kell elhelyezni, hogy a levegõ szabadon keringhessen
a hûtõgépben.
Végezze el a hûtõgép gyakori tisztítását enyhe, antibakteriális hatású
mosószerrel.
- a hûtõgép hûtõkörét sem belülrõl, sem kívülrõl nem szabad éles vagy
hegyes tárgyakkal megsérteni.
A készülék élettartamának a lejárta után a végleges megsemmisítéséig
biztonságosan kell tárolni azt. A készülék megfelelõ ártalmatlanításával
kapcsolatos információkért forduljon a hulladékhasznosítással foglalkozó
helyi hatósághoz.
HÛTÕREKESZ
Az élelmiszerek tökéletes tárolásához (az íz, a frissesség és az állag
megõrzéséhez) javasoljuk, hogy a különbözõ ízû ételeket csomagolja
alufóliába, folpackba vagy lezárható mûanyag edényekbe. Így elkerülhetõ
a mellékízek kialakulása.
A legjobb eredmények elérése érdekében az ételeket az alábbiak szerint
célszerû tárolni: A húst, a halat stb. a salátatartó rekesz feletti polcon.
A fõtt ételeket, süteményeket stb. a felsõ polcokon.
A tejtermékeket az ajtóban lévõ rekeszekben célszerû tárolni.
Zöldség és gyümölcs: a fiókban, elõzõleg lyukakkal ellátott polietilén
zacskókba csomagolva.
Figyelmeztetés: A konzervételeket felnyitásuk után mûanyag edényekben
kell tárolni. Ügyeljen arra, hogy a hideg levegõ szabadon áramoljon
a hûtõgépben tárolt ételek körül, és megfelelõ rés maradjon az egyes
csomagok között.
A fõtt ételeket csak lehûlésük után tegye be a hûtõgépbe. Az italokat és
a folyadékokat zárt palackokban kell tartani.
A SZIMBÓLUMOK ISMERTETÉSE
Hûtõgép
KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A hûtõgép alacsony hõmérsékletû rekesze fagyasztott ételek rövid, kb.
1 hétig történõ tárolására szolgál.
Csomagolás és hulladékkezelés
Hûtõgép
A készülék kicsomagolása után ne dobja a csomagolóanyagot
a szemétbe, hanem a helyi elõírásoknak és hulladékelhelyezési
szabályoknak megfelelõen különítse el egymástól a különbözõ anyagokat
(polisztirolhab, karton stb.).
A hûtõgép alacsony hõmérsékletû rekesze fagyasztott ételek közepesen
hosszú idõtartamú, kb. 1 hónapig történõ tárolására szolgál.
Hûtõgép
Fontos!
A készülék CFC felhasználása nélkül készült. A hûtõkör HFC R 134a
folyadékot vagy R 600 a izobután gázt tartalmaz. A további részleteket lásd
a készülék sorozatszámot tartalmazó tábláján.
A készülék tisztításakor csak a tisztítással foglalkozó részben ismertetett
anyagokat és eljárásokat alkalmazza. Ellenkezõ esetben a készülék
károsodhat.
A hûtõgép alacsony hõmérsékletû rekesze fagyasztott ételek hosszabb,
kb. 3 hónapig történõ tárolására, valamint jégkrém és hasonló termékek
tárolására szolgál.
Hûtõgép – Hûtõ-fagyasztógép
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a fagyasztott élelmiszereket alacsony
hõmérsékleten hosszú ideig lehet tárolni, a friss ételeket pedig a
fagyasztási táblázatnak megfelelõen le lehet fagyasztani.
Izobutánt (R 600 a) tartalmazó készülékek
Az izobután olyan természetes gáz, amely nem károsítja a környezetet.
Az izobután gáz azonban gyúlékony. Ezért a következõkre kell ügyelnie:
- a készülék telepítési helyén több mint 3 m3 levegõnek kell a készülék
körül lennie;
- a készülék szellõzõnyílásait akadálymentesen és tisztán kell tartani;
4
HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS
A környezeti hõmérséklet, a hûtõgépben lévõ ételmennyiség és a készülék
ajtaja kinyitásának a gyakorisága egyaránt befolyásolja a belsõ
hõmérsékletet. A hõfokbeállítás megváltoztatásakor a hûtõgép nem tud
5
azonnal beindulni, mert ekkor le van állítva. A hõmérsékletszabályozást
a hõfokszabályozó gombbal végezzük, amely a hûtõgép belsejében, vagy
a hûtõgép külsõ részén található. A “0” helyzetben a hûtõgép nem
mûködik. A “0” kikapcsolt helyzetet jelent.
A hõfokszabályozó gombot középsõ helyzetbe célszerû állítani.
A gombot az óramutató járásával megegyezõ irányba (jobbra) fordítva
a legalacsonyabb hõmérsékletet állíthatjuk be.
Ha a szobahõmérséklet nagyon magas, elõfordulhat, hogy a gép
folyamatosan mûködik, és ekkor zúzmara képzõdhet.
Ebben az esetben a hõfokszabályozó gombot kisebb értékre kell
állítani.
A KÉT ÉS EGYKOMPRESSZOROS KÉSZÜLÉKEK
KAPCSOLÓLAPJA
A kétkompresszoros változat arról ismerhetõ fel, hogy a hûtõgép
szabályozója a hûtõrekesz belsejében van, míg a fagyasztórekesz az itt
látható kapcsolólapról szabályozható.
A “D” hõfokszabályozó vezérli a fagyasztógépet.
Az “O” helyzetben a fagyasztógép nem mûködik.
Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyezõ irányba (jobbra),
ekkor a készülék bekapcsol, és felgyullad az “A” zöld jelzõlámpa.
A hõfokszabályozó “S” (gyorsfagyasztás) helyzetbe történõ fordításakor
a “C” sárga jelzõlámpa gyullad ki, és a kompresszor 50 órán keresztül
folyamatosan mûködik. 50 óra eltelte után a sárga lámpa kialszik, ami azt
jelenti, hogy a gyorsfagyasztás befejezõdött, és a hõfokszabályozó
gombot a normál helyzetbe kell fordítani.
Ha a “B” piros jelzõlámpa gyullad ki, akkor az azt jelenti, hogy
a fagyasztórekeszben a hõmérséklet nem elég alacsony. Ez az alábbiak
miatt következhet be:
- a készüléket még csak most kapcsolta be;
- az ajtó nyitva maradt, vagy nem csukta be megfelelõen;
- élelmiszert helyezett a fagyasztóba.
A kiválasztott hõmérséklet elérésekor a piros jelzõlámpa kialszik.
Az egykompresszoros változat csak egy szabályozógombbal
rendelkezik.
A “D” hõfokszabályozó gomb a hûtõ és a fagyasztó részt egyaránt
szabályozza.
A “0” helyzetben sem a hûtõ, sem a fagyasztó rész nem mûködik.
Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyezõ irányba (jobbra),
ekkor a készülék bekapcsol, és felgyullad az “A” zöld jelzõlámpa.
A hõfokszabályozó “S” (gyorsfagyasztás) helyzetbe történõ fordításakor
a “C” sárga jelzõlámpa gyullad ki, és a kompresszor 6 órán keresztül
folyamatosan mûködik. 6 óra eltelte után a sárga lámpa villogni kezd, ami
azt jelenti, hogy a hõfokszabályozó gombot vissza kell csavarni a normál
helyzetbe.
Ha a “B” piros jelzõlámpa gyullad ki, akkor az azt jelenti, hogy
a fagyasztórekeszben a hõmérséklet nem elég alacsony. Ez az alábbiak
miatt következhet be:
- a készüléket még csak most kapcsolta be;
- az ajtó nyitva maradt, vagy nem csukta be megfelelõen;
- élelmiszert helyezett a fagyasztóba.
A kiválasztott hõmérséklet elérésekor a piros jelzõlámpa kialszik.
6
A KÉTKOMPRESSZOROS HÛTÕ-FAGYASZTÓGÉP
KAPCSOLÓLAPJA
A fagyasztógépet az “A” hõfokszabályozó vezérli; fordítsa el az óramutató
járásával megegyezõ irányba (jobbra) a beállítótárcsát, ekkor a
fagyasztógép bekapcsol, a “B” zöld LED-lámpa és a “C” piros LED-lámpa
kigyullad. Amint a fagyasztó eléri a beállított hõmérsékletet, a “C” piros
lámpa kialszik.
Az “E” sárga LED-lámpa akkor gyullad ki, amikor bekapcsoljuk az “F”
gyorsfagyasztó gombot, míg a következô ábrán látható kapcsolólappal
ellátott típus esetében a szuperfagyasztás akkor kezdõdik meg, amikor az
“A” beállítótárcsát a “Super” helyzetbe állítjuk.
A hûtõgépet a “H” hõfokszabályozó vezérli, és ha az “0”-ra van állítva,
akkor a hûtõgép nem mûködik. A “H” beállítótárcsa az óramutató járásával
megegyezõ irányba (jobbra) fordításával a hûtõgép bekapcsol, és
kigyullad a “G” zöld LED-lámpa.
AZ EGYKOMPRESSZOROS, ZÚZMARAMENTES
HÛTÕ-FAGYASZTÓGÉP KAPCSOLÓLAPJA
Az “A” hõfokszabályozó tárcsa a fagyasztó hõmérsékletét szabályozza; ha
a tárcsa a “0” helyzetben van, a hûtõ- és a fagyasztógép is ki van
kapcsolva. A “H” beállítótárcsa a hûtõgép hõmérsékletét szabályozza.
Az “A” tárcsa jobbra fordításakor bekapcsol a fagyasztó, a “B” zöld LEDlámpa kigyullad és a “C” piros LED-lámpa pedig villog. Ez az elsõ mûvelet
akkor végezhetõ el, amikor a készülék be van kapcsolva.
A 4 zöld LED-lámpa (“D”) a fagyasztó hõmérsékletét jelzi. Az “E” sárga
LED-lámpa akkor gyullad ki, amikor az “F” szuperfagyasztó kapcsolót
legalább 4 másodpercre lenyomjuk, és ekkor a kompresszor folyamatosan
kezd mûködni.
A “H” beállítótárcsa a hûtõgép hõmérsékletét szabályozza. A “0”
helyzetben a fagyasztó nem mûködik. A “H” gomb jobbra fordításakor
bekapcsolódik a fagyasztó, és kigyullad a “G” zöld LED-lámpa (de csak
akkor, ha az “A” beállítótárcsa nem a “0” helyzetben van). A hûtõ csak
akkor mûködik, ha a “B” zöld LED-lámpa ég. Hibajel: ha a “C” piros LEDlámpa villog és az egyik “D” zöld LED-lámpa kigyullad, akkor az azt jelenti,
hogy hálózatkimaradás történt, vagy a fagyasztóban lévõ étel
hõmérséklete egy idõre 0 fok fölé emelkedett. A villogó piros LED-lámpa
(“C”) kikapcsolásához legalább 4 másodpercre nyomja le az “F” gombot.
A fagyasztógép optimális mûködéséhez azt javasoljuk, hogy úgy állítsa be
a szabályozótárcsát, hogy az “X” zöld LED-lámpa kigyulladjon; ez
garantálja az ételek optimális tartósítását.
AZ EGYKOMPRESSZOROS, ZÚZMARAMENTES
HÛTÕ-FAGYASZTÓGÉP KAPCSOLÓLAPJA
Az “A” hõfokszabályozó tárcsa a fagyasztó hõmérsékletét szabályozza; ha
a tárcsa a “0” helyzetben van, a hûtõ- és a fagyasztógép is ki van
kapcsolva. A “H” beállítótárcsa a hûtõgép hõmérsékletét szabályozza.
Az “A” tárcsa jobbra fordításakor bekapcsol a fagyasztó, a “B” zöld LEDlámpa és a “C” piros LED-lámpa kigyullad. Ha a fagyasztó eléri a beállított
hõmérsékletet, a piros LED-lámpa kialszik.
Az “E” sárga LED-lámpa akkor gyullad ki, ha az “A” tárcsát a “SUPER”
helyzetbe fordítjuk; ekkor a kompresszor folyamatosan kezd mûködni.
7
A “H” beállítótárcsa a hûtõgép hõmérsékletét szabályozza. A “0”
helyzetben a fagyasztó nem mûködik.
A “H” gomb jobbra fordításakor bekapcsolódik a fagyasztó, és kigyullad a
“G” zöld LED-lámpa (de csak akkor, ha az “A” beállítótárcsa nem a “0”
helyzetben van).
KAPCSOLÓLAP
Amikor a “C” piros LED-lámpa be van kapcsolva vagy felgyullad, akkor
a hûtõ vagy a fagyasztó hõmérséklete nem elég alacsony.
A hiba okai:
- a készüléket még csak most kapcsolta be;
- az ajtó nyitva maradt;
- a fagyasztásra váró friss élelmiszert még csak most tette be
a fagyasztóba.
A fagyasztóban mindig –18°C vagy annál alacsonyabb hõmérsékletnek
kell lennie.
FIGYELMEZTETÉS: Nincs összefüggés a hõfokszabályozó tárcsán (A)
látható számok és a 4 zöld lámpán (D) kijelzett hõmérsékleti értékek
között.
KAPCSOLÓLAP
Az “A” hõfokszabályozó a hûtõt és a fagyasztót egyaránt szabályozza.
A “0” helyzetben sem a hûtõ, sem a fagyasztó nem mûködik.
A hõfokszabályozó gomb jobbra fordításával a készülék bekapcsol és
a “B” zöld lámpa felgyullad.
TARTÓSÍTÁS
Egyes típusok esetében tárolótér található a felsõ hûtõpolc fölött. Ez
a tárolótér kétcsillagos rekeszként használható, amint az a készüléken
látható: A legjobb minõségû tartósítás akkor érhetõ el, ha a legalsó
kivételével az összes rácsot kivesszük.
A szimbólum azt jelzi, hogy a fagyasztott termékek hosszú ideig tárolhatók,
a friss ételek pedig lefagyaszthatók.
A tartósítás ideje szoros összefüggésben van a megfelelõ hõmérséklet
fenntartásával, így az esetleges változások befolyásolják a tartósítás
idõtartamát.
Áramszünet esetén sose nyissa ki az ajtót vagy a fedelet. A fagyasztott
élelmiszerek 10-12 órán keresztül fagyosak maradnak. Hosszabb idõ
esetén az élelmiszert speciális papírba kell csomagolni, és hûtõbe, vagy
legalább hûvös helyre kell tenni. Ebben az esetben javasoljuk, hogy 24
órán belül fogyassza el az ételt, vagy fõzze meg, és úgy fagyassza le
ismét.
Az élelmiszerek lefagyasztása elõtt 24 órával az alábbiakat kell
végrehajtani:
Kapcsolólap
A gyorsfagyasztási funkció bekapcsolásához legalább 4 másodpercre
nyomja le az “F” gombot, ekkor az “E” sárga LED-lámpa kigyullad, ami azt
jelzi, hogy megkezdõdött a gyorsfagyasztási folyamat. Ez a folyamat 50
óra eltelte után automatikusan megszakad, és a készülék az elõzõ
beállításra tér vissza (a sárga LED-lámpa kialszik). Ha ennél korábban
szeretné leállítani a szuperfagyasztást, akkor 4 másodpercnél hosszabb
idõre nyomja le az “F” gombot.
Kapcsolólap
A gyorsfagyasztási funkció bekapcsolásához fordítsa el az “A” tárcsát
az óramutató járásával megegyezõ irányba (jobbra) a “Super” helyzetbe,
ekkor az “E” sárga LED-lámpa kigyullad, ami azt jelzi, hogy megkezdõdött
a gyorsfagyasztási folyamat. Ez a folyamat 50 óra eltelte után
automatikusan megszakad (a sárga LED-lámpa kialszik). A készülék elõzõ
beállítási értékre történõ visszaállításához fordítsa el az “A” gombot
a “SUPER” helyzetbõl az elõzõ állásba.
A kétkompresszoros, beépített hûtõ-fagyasztó
kapcsolólapja
A gyorsfagyasztási funkció bekapcsolásához fordítsa el a “D” gombot
jobbra az “S” helyzetbe, ekkor a sárga LED-lámpa kigyullad. 50 óra eltelte
után a gyorsfagyasztás befejezõdik, és a “C” sárga lámpa villogni kezd,
ami azt jelzi, hogy a hõfokszabályozó tárcsát a normál üzemi helyzetbe kell
fordítani.
Kapcsolólapos vagy kapcsolólap nélküli kombinált hûtõfagyasztógépek
24 órával a fagyasztás megkezdése elõtt készítse elõ a helyet
a fagyasztandó termékek számára. A fagyasztás megkezdésekor –
a hûtõrekesz túlzott mértékû lehûlésének megelõzésére – a berakott
mennyiség és a környezeti hõmérséklet függvényében szükségessé válhat
a hõfokszabályozó beállításának egy vagy két értékkel történõ
csökkentése. A fagyasztás befejezése után állítsa vissza
a hõfokszabályozót a normál beállítási értékre.
Egykompresszoros, kapcsolólapos beépített változat
FAGYASZTÁS
A legjobb minõségû fagyasztás akkor érhetõ el, ha a legalsó kivételével az
összes rácsot kivesszük.
Kapcsolólappal ellátott hûtõ-fagyasztógép
Friss élelmiszer lefagyasztása elõtt a már lefagyasztott élelmiszereket a
felsõ rekeszbõl az alsó rekeszekbe kell átrakni, hogy helyet készítsen a
friss ételek számára.
8
A kapcsolólap nélküli kombinált készülékekre vonatkozó utasításokon
kívül:
a jobb fagyasztás érdekében – amikor a környezeti hõmérséklet 30°C fölött
van – a friss étel behelyezése elõtt kb. 6 órával javasoljuk, hogy fordítsa el
a hõfokszabályozó gombot az “S” helyzetbe a gyorsfagyasztás megkezdése érdekében.
6 óra elteltével (amikor a “C” LED-lámpa villog) állítsa vissza
a hõfokszabályozó gombot az “S” helyzetbõl a normál üzemi helyzetbe.
MINDEGYIK KÉSZÜLÉK ESETÉBEN az európai szabványok által
9
meghatározott maximális lefagyasztható mennyiséget a sorozatszám és az
adatlap jelzi.
MEGJEGYZÉS: Édes italok adagolása esetén a csepegtetõtálcát
gyakrabban kell leöblíteni.
LEOLVASZTÁS
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
A hûtõrekesz leolvasztása automatikusan történik, amikor a kompresszor
nem mûködik. Ezekben az idõszakokban a felolvadt zúzmarából keletkezõ
vízcseppek a kompresszor felett elhelyezkedõ tartályba kerülnek, ahonnan
a hõ hatására elpárolognak.
Javasoljuk, hogy a hátsó falhoz ne támasszon ételt vagy edényeket.
A fagyasztórekesz leolvasztása érdekében a következõképpen kell eljárni:
a) a leolvasztás elõtt 24 órával állítsa a hõfokszabályozó gombot
a legmagasabb értékre, vagy kapcsolja be a gyorsfagyasztást, hogy
lecsökkenjen az étel hõmérséklete;
b) csomagolja be a fagyasztott élelmiszereket speciális papírba, és
helyezze hûtõgépbe vagy valamilyen hideg helyre;
c) állítsa a hõfokszabályozót “0”-ra, vagy – ahol lehet – kacsolja ki a zöld
kapcsolót.
d) hagyja nyitva az ajtót;
e) A leolvasztás végén szárítsa ki a készülék belsejét, és tegye vissza az
élelmiszert.
f) Állítsa vissza a hûtõgép korábbi állapotát, és kapcsolja
a hõfokszabályozót magasabb értékre.
A kellemetlen szagok keletkezésének megelõzése érdekében javasoljuk,
hogy rendszeresen, évente legalább két-három alkalommal tisztítsa meg
a hûtõgépet.
a) A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése elõtt húzza ki a készülék
csatlakozódugóját (nem elegendõ az, hogy a hõfokszabályozó gombját
“0” helyzetbe állítja).
b) Vegye ki az összes ételt és a jégkockákat a hûtõgépbõl (lásd
a LEOLVASZTÁS részt).
c) Várja meg, amíg a zúzmara leolvad a párologtatóról.
d) Tisztítsa meg a hûtõgép belsejét langyos vízzel, amelybe elõzõleg 1-2
evõkanál szódabikarbánot öntött, majd pedig öblítse le és szárítsa meg a
felületeket. FONTOS! Ne használjon felületaktív anyagokat, dörzsölõ
hatású szereket vagy szappant.
e) Az élelmiszerek fagyasztóba történõ visszahelyezése elõtt indítsa be
újra a készüléket.
f) Minél gyakrabban tisztítsa meg a kifolyócsövet egy olyan szerszámmal,
amely behelyezhetõ a kifolyócsõbe.
Ha a készüléket hosszabb idõre használaton kívül akarja helyezni, akkor
alapos tisztítás után ne dugja vissza a csatlakozódugóját, és kissé hagyja
nyitva az ajtaját.
FONTOS! A fagyasztó vízelvezetõ rendszerrel van felszerelve, amely
egy rugalmas elvezetõ gumicsõbõl áll a rekesz alsó lapján.
FONTOS! Bizonyos típusok esetében a leolvasztott víz az alul
elhelyezkedõ csepegtetõre csatlakoztatott (dugóval lezárt) csõ
segítségével távozik a fagyasztógépbõl.
Bizonyos típusok esetében ki kell húzni, majd a leolvasztás után
vissza kell tenni a csepegtetõtálcát.
MEGJEGYZÉS: Ne feledje el kihúzni a csövet lezáró dugót a leolvasztott
víz elvezetéséhez, majd pedig ne felejtse el visszadugni azt a víz
leeresztése után.
Italadagolóval rendelkezõ készülékek
Egyes készülékek italadagolóval vannak felszerelve, amely az ajtó belsõ
falára szerelt csepegtetõtálcával ellátott palacktároló egységet foglalja
magában.
Használati utasítás
1) Húzza ki a “K” csepegtetõtálcát, amely bekattan a helyére. Ezután
emelje ki a “H” tartályt az ajtó belsõ falából.
2) Vegye ki a “Z” adagolót a “H” tartályból. Csavarozza be a “Z” adagolót a
palackban, majd helyezze a palackot a “H” tartályba.
3) A megfelelõ polctartókra történõ rögzítéssel helyezze a “H” tartályt az
ajtó belsõ falába. Az ajtó belsõ falába történõ rögzítéséhez nyomja az
egységet felfelé, és helyezze be a “K” csepegtetõtálcát.
Ezzel az adagoló használatra kész állapotba került.
4) A hideg ital kiadagolásához helyezze a pohár peremét a három kar alá,
majd nyomja felfelé.
5) A csepegtetõtálca tisztítása – Húzza elõre a “K” csepegtetõtálcát, és
vegye ki az adagolóegységbõl. Tisztítsa meg ott, ahol a folyadék
összegyûlt rajta, majd pedig tegye vissza a csepegtetõtálcát a helyére.
10
JAVÍTÁS
A javíttatáshoz vegye igénybe a gyártó által ajánlott szervizmûhelyeket, és
követelje meg, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak fel. A fentiek
figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságos
mûködését. Ha a hûtõgép nem mûködik, vagy nem mûködik megfelelõen,
akkor a szerviz hívása elõtt ellenõrizze az alábbiakat.
1) Van-e áram a hûtõgép csatlakozóaljzatában? Ellenõrizze egy lámpával.
2) A csatlakozódugó be van-e dugva a csatlakozóaljzatba? Dugja be a
csatlakozódugót.
3) A hõfokszabályozó nincs-e a “0” helyzetben? Fordítsa el a 3-as
helyzetbe.
4) Nem gyûlt-e össze túl sok zúzmara a párologtatón (több mint 4-5 mm)?
Végezze el a leolvasztást (lásd a “Leolvasztás” részt).
5) Nincs-e az étel rosszul elhelyezve a fagyasztóban, nem akadályozza-e a
levegõ keringését?
6) Szabadon kering-e a levegõ a kondenzátor körül a hûtõgép mögött?
Húzza el jobban a készüléket a faltól.
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen
kapcsolatban a Candy Hoover Márkaszervizzel, telefon: 06-40-200-665.
A szerviz kihívása érdekében, és adja meg a készülék típusát, amely a
fagyasztógép belsejében található géptörzslapról (vagy a garanciajegyrõl)
olvasható le. Ennek az adatnak a birtokában gyorsabb és jobb
kiszolgálásban részesülhet.
Fontos! A fagyasztórekesz körüli hõréteg azt jelzi, hogy a készülék
megfelelõen mûködik.
11
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA (csak
egyes típusoknál)
1) Fordítsa a hûtõgépet az oldalára, vagy döntse meg kb. 45°-os szögben,
mert az alsó csuklópánt levételéhez a készülék aljánál kell dolgoznia.
2) Vegye le a peremlapot, ha az fel van szerelve.
3) Vegye le az alsó csuklópántot (és a hozzátartozó alátétet) az ábrán
látható “A” csavar meglazításával.
4) Vegye le az alsó ajtót.
5) Vegye le a középsõ csuklópántot (és a hozzátartozó alátétet) az ábrán
látható “B” csavar meglazításával.
A felsõ magas ajtóval rendelkezõ típusok esetében (a felsõ ajtó belsõ felsõ
része), a középsõ (a hûtõ- és a fagyasztóajtó közötti) csuklópántot rögzítõ
csavarok eltávolítása elõtt nyissa ki a felsõ ajtót, és vegye ki az M sapkát és
az L mûanyag betétet. Az ajtók áthelyezésekor az ajtókat mindig alá kell
támasztani.
6) Vegye le a felsõ ajtót. Vegye le az N csavart a jobb alsó csuklópántról (a
készülék alsó része, leszerelt védõlemezzel). Vegye ki a bal alsó
csuklópántot a mûanyag zacskóból, és rögzítse a készülék aljára
a jobb alsó csuklópántról levett csavarral.
7) Vegye le a bal felsõ csuklópántot takaró mûanyag fóliát elölrõl.
8) Csavarozza ki a “C” csuklócsapot a jobb felsõ csuklópántból, és tegye
át a bal oldaliba. A felsõ magas ajtóval rendelkezõ típusok esetében (a
felsõ ajtó belsõ felsõ része) a csavar eltávolításával vegye le az F-G
sapkákat, a D forgócsapot és a jobb felsõ csuklópántot. Vegye ki a bal
felsõ csuklópántot (H) a mûanyag zacskóból, és rögzítse a levett csavarral.
Rögzítse a D forgócsapot az alátéttel a bal alsó csuklópántra. A csuklópánt
bal oldalra történõ áthelyezése után módosítani kell a szerkezetet lefedõ
mûanyag betétet (L), a G sapka membránját pedig le kell törni, hogy vissza
lehessen tenni a helyére.
9) Szerelje vissza az ajtókat fordított sorrendben (6-5-4-3-2); ne felejtse el
visszatenni az alátéteket az ajtó és a csuklópánt közé.
10) A megfelelõ csavarok segítségével tegye át a függõleges fogantyúkat
a bal oldalról a jobb oldalra (ha leszállítottuk azokat). Az “M” jelzésû
fogantyúkat átlósan helyezze át balról jobbra. Vegye le a tapadócímkét
a bal fogantyúról, vegyen ki egy új címkét a tartozékcsomagból, húzza le
a védõszalagot, és ragassza rá a jobb fogantyúra.
11) Állítsa vissza a készüléket függõleges helyzetbe.
Megjegyzés: Az ajtók megfelelõ beszabályozása a középsõ csuklópánt
beállításával érhetõ el.
Eljárás:
a) Vegye le a keretet a fagyasztóajtóról, és csavarozza ki az ajtó jobb
oldalán lévõ csavarokat.
b) Lazítsa meg a felsõ és az alsó csavarokat.
c) Illessze be a lapot a keret megfelelõ nyílásába.
d) Helyezze vissza a keretet, húzza meg a csavarokat, és húzza meg
a felsõ és az alsó csavarokat. A nagyobb ajtó esetében is ugyanezt az
eljárást kell követni.
HA NEM ÉG A LÁMPA A HÛTÕGÉP BELSEJÉBEN, AKKOR
A KÖVETKEZÕKÉPPEN KELL ELJÁRNIA:
- Kapcsolja le a készüléket a hálózatról.
- Akassza ki és vegye le a védõfedelet (a tetõvilágítású típusoknál húzza
elõre és lefelé; az oldalvilágítású típusoknál csúsztassa el az alsó oldalát
és mozdítsa felfelé).
- Csavarozza ki az izzót, és cserélje ki ugyanolyan típusúra.
- Tegye vissza a fedelet és dugja be a csatlakozódugót.
A 370 l – 410 L HÛTÕGÉP LAPJÁNAK ELHELYEZÉSE
A betétlap méretei (lásd az ábrán):
Magasság
mm
Szélesség
mm
Vastagság
mm
370 l
fagyasztóajtó
hûtõajtó
709
976
588
588
max. 3
max. 3
410 l
fagyasztóajtó
hûtõajtó
709
1134
588
588
max. 3
max. 3
Szükséges szerszámok: csillagfejû csavarhúzó.
12
13
TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS
Ez a füzet fontos utasításokat tartalmaz a készülék használatára vonatkozóan.
Az utasítások sokféle készülékre terjednek ki, ezért a készülék típusától
függõen egyes részletek némiképp változhatnak.
Tartsa kéznél a füzetet, a készülék eladásakor pedig adja tovább az új
tulajdonosnak.
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELÕTT OLVASSA
EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT.
A KARBANTARTÁSI MÛVELETEKET, IDEÉRTVE A TÁPKÁBEL
SZÜK-SÉGES CSERÉJÉT IS, A VEVÕSZOLGÁLATNAK VAGY SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELÕNEK KELL ELVÉGEZNIE.
A készülék élelmiszerekkel érintkezik, és megfelel az 1992.
január 25-i 89/109/EGK európai irányelvnek.
A készülék tervezése, gyártása és kiskereskedelmi értékesítése
az alábbiakkal összhangban történt:
73/23/EGK kisfeszültségû irányelv
89/336/EGK elektromágneses kompatibilitási irányelv
93/68/EGK értékesítési irányelv
96/57/EGK energia-hatásfok irányelv
• Csak ezzel garantálható, hogy ne alakuljanak ki akadályok a hûtõkörben.
• A készülék szintbeállításához használja az állítható lábakat (V).
• Ne helyezze a készüléket magas hõmérsékletû helyre, illetve ne tegye ki
közvetlen napsugárzás hatásának.
• Ideális körülmények között a készüléket hûvös, száraz, jól szellõzõ
helyiségben, hõforrásoktól (radiátoroktól, fûtõkészülékektõl) vagy a közvetlen napsugárzástól távol kell elhelyezni. Ne tegyen hõt fejlesztõ készülékeket (mikrohullámú sütõt, kenyérpirítót stb.) a hûtõgép/fagyasztógép
tetejére.
A készülék éghajlati kialakítását lásd a készülék hátoldalán elhelyezett
adattáblán: 1. ábra (W)
• ha a jelölés „SN”: a készülék +10°C és +32°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „N”: a készülék +16°C és +32°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „ST”: a készülék +18°C és +38°C közötti környezeti
hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „T”: a készülék +18°C és +43°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik.
Soha ne tegyen semmit a szellõzõcsatorna elé; 1. ábra (F). A szellõzõcsatornával nem rendelkezõ készülékek esetén ügyeljen arra, hogy elegendõ
hely maradjon a fagyasztógép hátlapja és a fal között, hogy a levegõ
szabadon áramolhasson.
Hagyjon legalább 20 mm távolságot a készülék hátoldala és a fal között,
illetve 100 mm-t a készülék teteje és a föléke elhelyezett bútordarabok
között. Használja az esetlegesen mellékelt távtartókat. 1. ábra (U).
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhetõ legyen, hogy
szükség esetén ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót.
FONTOS!
KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A készüléket a környezetvédelmi igények figyelembevételével tervezték és
gyártották.
A körültekintõ kiselejtezés biztosítása érdekében – tekintettel a szennyezõés gyúlékony anyagok (pl. a kompresszorban lévõ kenõolaj) jelenlétére – a
készülék ártalmatlanítását körültekintõen, a helyi hivatalos hulladéklerakó és hulladékkezelõ telepre történõ szállítással kell végezni.
A készülék nem tartalmaz CFC-t (a hûtõkör R134a hûtõközeget tartalmaz)
vagy HFC-t (a hûtõkör R600a – IZOBUTÁN-t tartalmaz). Az adattáblán
ellenõrizhetõ, hogy a készülék milyen gázt tartalmaz.
Az izobutánt (R600a) tartalmazó készülékek esetében
Az izobután a természetben elõforduló, kis környezeti hatást kifejtõ gáz.
Gyúlékonysága miatt azonban az izobután nagy körültekintést igényel.
Ezért a készülék hálózatra történõ csatlakoztatása elõtt ellenõrizni kell,
hogy a hûtõközeg-vezetékek nem sérültek-e meg.
TELEPÍTÉS
• A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében a
készülék telepítését két személynek kell végeznie.
• A készüléket függõleges helyzetben, stabil, erõs felületre kell telepíteni.
8
A készülék hálózatra történõ csatlakoztatása elõtt várjon legalább
két órát, hogy a hûtõközeg-áramkör teljesen hatékonnyá váljon,
és ne következzen be a készülék hibás mûködése.
GÉPTÖRZSLAP
Az azonosító lap a készülék hátlapjára van rögzítve (W).
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• A készüléket az érvényben lévõ szabályoknak megfelelõen földelt
csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Ezért a készülék megfelelõ
földelt csatlakozódugóval van felszerelve, amit azonos típusú aljzatba kell csatlakoztatni. A fenti ajánlások be nem tartásából eredõ
meghibásodások esetén a gyártó elhárít minden személyi sérüléssel
és anyagi kárral összefüggõ felelõsséget.
• Ellenõrizze, hogy a készülék adattábláján szereplõ feszültségérték megfelel-e a hálózati feszültségnek.
• Ne tegye ki a hûtõkört mechanikai feszültségeknek, ami elsõsorban a következõ egységekre vonatkozik: Hátsó kondenzátor (Q)(S);
kompresszor (N); hajszálcsõ-vezeték (R); szárítószûrõ (O); ventilátor
9
(P); A hûtõkör karbantartását csak arra feljogosított, szakképzett
technikusok végezhetik.
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
• Csomagolja ki a készüléket.
• Vegye ki a polisztirént a kompresszorházból (ha van benne) (M).
• Vegye ki a dokumentációt és a tartozékokat a kompresszorházból.
• Tisztítsa meg meleg vízzel és ecettel a készülék belsejét, és hagyja
teljesen megszáradni.
• Csukja be a készüléket.
• Dugja be a készülék csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatba.
• Fordítsa el jobbra a hõmérsékletszabályozót a MAX állásba; 2. ábra (A).
Kigyullad a zöld (B) és a piros (C) jelzõlámpa; 2. ábra.
• Válassza a GYORSFAGYASZTÁS (E) funkciót (ha rendelkezésre áll)
(ekkor a sárga LED-kijelzõ (D) is kigyullad.
• Körülbelül 4 óráig ne nyissa ki a készülék ajtaját, amíg a piros jelzõlámpa
ki nem alszik, hogy a rekeszben kialakuljon a megfelelõ alacsony
hõmérséklet.
• Ezt követõen már behelyezhetõk az ételek gyorsfagyasztás céljára (lásd
a „maximális felhalmozási magasság” c. részt).
• 24 óra elteltével a funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a
GYORSFAGYASZTÁS gombot.
MÛKÖDÉSJELZÕ LÁMPÁK
Ha a készüléken vannak jelzõlámpák, akkor azok a következõket jelölik:
2. ábra.
• Zöld jelzõlámpa – ELLENÕRZÉS (B) – a készülék csatlakoztatva van a
hálózatra és be van kapcsolva.
• A zöld jelzõlámpának mindig láthatónak kell lennie, amikor a készülék a
hálózatra van csatlakoztatva és be van kapcsolva. Ez a jelzõlámpa
különösen fontos, mert áramszünet esetén a piros és a sárga lámpák
nem mûködnek.
• Piros jelzõlámpa – VÉSZJELZÉS (C) – a hõmérséklet túlságosan
magas.
• Nem számít rendellenesnek, ha a piros jelzõlámpa az alábbi
körülmények között kigyullad:
• a készülék elsõ bekapcsolásakor;
• a leolvasztást követõen;
• friss élelmiszer fagyasztószekrénybe történõ behelyezésekor.
• A piros jelzõlámpa automatikusan kikapcsolódik, ha a belsõ hõmérséklet
eléri a kb. –18°C-ot.
Ha azonban a piros jelzõlámpa 12-24 óra elteltével is égve marad, akkor
valószínû, hogy a készülék meghibásodott.
• Sárga jelzõlámpa (D) – A GYORSFAGYASZTÁS funkció kiválasztása és
a termosztát-funkció kiiktatása. A kompresszor tovább mûködik az
alacsonyabb hõmérséklet elérése érdekében a GYORSFAGYASZTÁS
funkció kikapcsolásáig.
KONSTRUKCIÓS VÁLTOZATOK (2. ÁBRA) (G)
4. konstrukciós változat: BE/KI kapcsolóval (F) és gyorsfagyasztás (E)
kapcsolóval.
5. konstrukciós változat: csak gyorsfagyasztás (E) kapcsolóval.
6. konstrukciós változat: nincs gyorsfagyasztás funkció.
HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ (termosztát)
A termosztát a fagyasztógép hõmérsékletének a beállítására szolgál.
Beállítás: fordítsa el a szabályozót jobbra > (A), 2. ábra.
Az igényeknek megfelelõen állítsa be a hõmérsékletet az alábbi értékek
között:
Min. (minimális hõmérséklet) és
Max. (maximális hõmérséklet)
Törlés: fordítsa el a szabályozót balra < (A), 2. ábra.
A „0” helyzet azt jelzi, hogy a készülék nem mûködik (ki van kapcsolva).
A hõmérséklet beállításakor az alábbiakat célszerû figyelembe venni: 1) a
szoba hõmérsékletét, amelyben elhelyeztük a készüléket;
2) a rekeszben lévõ élelmiszer mennyiségét;
3) az ajtónyitások gyakoriságát.
BELSÕ LÁMPA (ha van), 1. ábra (C)
A belsõ lámpával ellátott készülékek lámpakapcsolóval is rendelkeznek.
A lámpa az ajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsolódik, becsukásakor
pedig újra kikapcsolódik.
Az izzólámpát áttetszõ fedél védi. 3. ábra.
Izzócsere: húzza ki a készülék csatlakozódugóját, vagy kapcsolja ki a
háztartási áramellátás fõkapcsolóját, a végét benyomva vegye le a fedelet.
Helyezzen be egy max. 15 W teljesítményû új izzót.
TÁROLÁS/FAGYASZTÁS
Helyezze a friss élelmiszereket az oldalrekeszbe (1. ábra (I)) (nincs mindegyik modellben) vagy a fagyasztó aljába, ahol a legalacsonyabb a hõmérséklet. (E)
A két rekeszt válaszfal választja el egymástól, amely a típustól függõen
rögzített vagy mozgatható. 1. ábra (H).
• 24 órán belül helyezze el a friss élelmiszer a fagyasztógépben. Ne
tegyen be több friss ételt, mint amennyit a készülék képes lefagyasztani.
A részleteket lásd a készülék adattábláján.
• Az élelmiszer fagyasztógépbe történõ helyezése elõtt válassza a
GYORSFAGYASZTÁST (ha rendelkezésre áll).
• 24 óra elteltével vegye ki a fagyasztott élelmiszer a fagyasztógép aljából,
és helyezze a kosárba (L), hogy az elõfagyasztó rekesz vagy a
fagyasztógép alja ismét szabaddá váljon a friss élelmiszerek lefagyasztására.
• Kapcsolja ki a GYORSFAGYASZTÁST, 2. ábra (E) (a sárga jelzõlámpa
kialszik).
• A készülék telítettségét figyelembe véve állítsa megfelelõ helyzetbe a
hõmérsékletszabályozót.
Maximális felhalmozási magasság
1. konstrukciós változat: külön kapcsolóval a gyorsfagyasztás funkcióhoz (E).
2. konstrukciós változat: kapcsolóval a gyorsfagyasztás funkcióhoz.
Nincs gyorsfagyasztás-funkciót jelzõ lámpa (D).
3. konstrukciós változat: nincs gyorsfagyasztás funkció.
10
A fagyasztott élelmiszer optimális tárolásának biztosítása érdekében ne
töltse fel teljesen a fagyasztórekeszt. Hagyjon mindig elegendõ helyet a
felhalmozott fagyasztott élelmiszerek és a készülék fedele között. Soha ne
11
lépje túl a készüléken a gyártó által megjelölt maximális felhalmozási
magasságot. 1. ábra (T).
Leírás
Vagdalthús
Szószok/felvágottak
Hal
Jégkrém
Gyümölcs
Tárolási idõ/Csomagolás
2-3 hónap
polietilén fagyasztózacskókban
Sajt
Kenyér
Édesség/Sütemény
4 hónap
polietilén fagyasztózacskókban
Sertéshús
Marhahús
Nyúl//bárány vagy birka
6 hónap
alufóliában
Gomba/Spárga
Zöldség (aprított)
polietilén fagyasztózacskókban
alufóliában
Csirke/Pulyka
Kacsa/Liba
8 hónap
Karfiol
Bab/Paprika
Tartósított ételek
Fõtt gyümölcs
10-12 hónap
polietilén fagyasztózacskókban
üvegtartályban
alufóliában
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése elõtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
A készülék belsõ tisztításához használjon vizes-ecetes oldatot; soha ne
használjon súrolószert, mosogatószert vagy szappant.
Ha a készülék külsõ falán van a kondenzátor (1. ábra (S)), idõnként távolítsa el róla a port és a piszkot, mert az megakadályozza a hõ távozását a
készüléktõl.
A belsõ falakon bekövetkezõ fagy- és zúzmaraképzõdés kedvezõtlen hatással van a készülék hûtõképességére, ezért az rendszeresen el kell
távolítani. A zúzmara és a jég eltávolításakor szigorúan tartsa be a gyártó
javaslatait.
LEOLVASZTÁS
A leolvasztást a következõképpen kell elvégezni:
• fordítsa a hõfokszabályozót a 0 állásba; 2. ábra (A);
• húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki háztartási áramellátás
fõkapcsolóját;
• vegye ki az összes élelmiszert a fagyasztógépbõl;
• vegye ki a leolvasztott vizet elvezetõ dugót a rekesz belsejébõl és a ház
külsõ részébõl (ha van); 1. ábra (Z);
• helyezzen egy edényt a külsõ ürítõnyílás alá a leolvasztott víz
összegyûjtése céljából;
• szárítsa meg a belsõ falakat.
12
Áltagos használat esetén (a készülék napi 3-4-szer történõ kinyitásakor) a
fagyasztógépet évente egyszer vagy kétszer kell leolvasztani.
Soha ne használjon a leolvasztáshoz elektromos készülékeket, például
hajszárítókat, ventilátorokat vagy nyílt lángot.
ELADÁS UTÁNI VEVÕSZOLGÁLAT
Csak akkor lépjen kapcsolatba a vevõszolgálattal, ha nem tudja saját
maga megoldani a problémát a készülékhez mellékelt „Hibakeresési
útmutató/Okok/Megoldások” c. rész segítségével.
A vevõszolgálat munkájának elõsegítése érdekében a telefonhívás elõtt
jegyezze fel a készülék alábbi azonosító adatait:
• a készülék márkáját;
• a modellt/típust;
• a probléma jellegét;
• a vásárlás idõpontját;
• a kiskereskedõ nevét.
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ/OKOK/MEGOLDÁSOK
A rendellenes mûködést nem mindig a készülék hibás mûködése okozza,
hanem a helytelen telepítés vagy a helytelen használat. A vevõszolgálat
felesleges kihívása és a számla csökkentése érdekében tartsa be a
következõket:
A készülék nem mûködik
Ellenõrizze, hogy a hõfokszabályozó nincs-e 0-ra állítva;
a csatlakozódugó jó állapotban van-e és megfelelõen van-e
csatlakoztatva az aljzatba; nincs-e áramszünet.
A készülék nem fagyaszt megfelelõen
A lefagyasztás túl hosszú ideig tart
A kompresszor túl sokáig mûködik
Ellenõrizze, hogy az ajtó megfelelõen be van-e csukva; 1. ábra (A);
a hõfokszabályozó a megfelelõ helyzetbe van-e állítva, 2. ábra (A);
a fagyasztógép nincs-e túl közel a hõforráshoz; nem gyülemlett-e fel
túlságosan a zúzmara az alacsony hõmérsékletû rekeszben.
A készülék túlságosan zajos
Ellenõrizze, hogy
a készülék megfelelõen szintbe van-e állítva;
a hátsó csõkígyó nem érintkezik-e a fallal; 1. ábra (S).
Ne feledkezzen meg arról, hogy nem minõsül rendellenesnek, ha a
készülék az alábbi hangokat bocsátja ki:
kattanó hang
a kompresszor bekapcsolásakor és
kikapcsolásakor hallható;
berregõ hang
a kompresszor mûködésbelépésekor;
kotyogó hang
a hûtõgáz áramlik a csõvezetékben
akkor is, ha a kompresszor áll;
FONTOS!
Az ebben a kezelési utasításban ismertetett eljárások és figyelmeztetések be nem tartásából közvetlenül vagy közvetve eredõ
személyi sérülésekért és anyagi károkért a gyártó semmilyen
felelõsséget sem vállal.
13
1. ábra
2. ábra
14
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising