Candy | CVBN 6182WBA | Candy CVBN 6182WBA Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CVBN 6182WBA Εγχειρίδιο χρήστη
NO FROST КОМБИНИРАН
Хладилник - Фpи3ep
Инструкции за употреба
NO FROST HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM
Upute za uporabu
NO FROST CHLADNIČKA COMBI
Chladnička - Mraznička
Návod k použití
NO FROST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ COMBI
Καταψυκτη-Ψυγείο
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
CVBN 6182WBA
CVBN 6182XBA
BG
1
Съдържание
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА.................................. 2
Общи предупреждения............................................................ 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!.............................................................. 4
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!................................................. 9
Стари и повредени хладилници.............................................11
Предупреждения относно безопасността............................. 12
Монтиране и експлоатация на хладилника.......................... 13
Преди да използвате хладилника.......................................... 14
Информация за технологията на саморазмразяване ......... 14
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА............. 15
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.......................... 17
Дисплей и контролен панел................................................... 17
Бутон за настройка на охладителя........................................ 17
Sr Аларма................................................................................ 17
Работа с вашия хладилник..................................................... 18
Режим „Супер охлаждане“ ............................................... 18
Режим „Икономичен“........................................................... 18
Настройки за температурата на охладителя........................ 18
Предупреждение за температурните настройки.................. 19
Аксесоари................................................................................ 20
Кутия за лед......................................................................... 20
Фризерно отделение........................................................... 20
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.................................... 21
Размразяване.......................................................................... 22
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ................................................ 23
Охлаждащо отделение .......................................................... 23
Фризерно отделение............................................................... 23
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СМЯНА НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО................................................ 25
Смяна на посоката на отваряне на вратата......................... 25
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА..................................................... 26
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ............................ 30
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ......................................................... 30
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ................................ 31
BG
2
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Благодарим Ви, че закупихте този продукт.
Преди да използвате вашия хладилен уред, моля внимателно
прочетете това ръководство с инструкции, за да постигнете найдобра ефективност.
Съхранявайте цялата документация за
последващо ползване или за други собственици. Този продукт е
предназначен единствено за домашна употреба или за подобни
приложения като:
- кухненски бокс за персонала в магазини, офиси и друга работна
среда
- във ферми, от клиенти на хотели, мотели и в друга среда от
жилищен тип
- в семейни хотели тип “bed and breakfast” (B & B)
- за кетъринг услуги и подобни приложения, но не и като оборудване
на обекти за продажби на дребно.
Този уред трябва да бъде използван само за съхранение на храна,
всяка друга употреба се счита за опасна и производителят няма
да бъде отговорен за каквито и да е пропуски. Препоръчително е
също да запознаете с условията на гаранцията. За да постигнете
възможно най-добра ефективност и безпроблемно функциониране
на уреда ви, е много важно да прочетете внимателно тези инструкции.
Неспазването на тези инструкции може да ви лиши от правото на
безплатно обслужване по време на гаранционния период.
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Погрижете
се
вентилационните отвори около уреда или в мястото
му на вграждане, да са свободни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични
устройства или други средства за ускоряване
процеса на размразяване, различни от тези
препоръчани от производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически
уреди в отделението за съхранение на харна
на уреда, освен ако не са от препоръчван оп
производителя тип.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте веригата за
хладилен агент.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасности
поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде
фиксиран в съответствие с инструкциите.
• Ако уредът използва R600а като хладилен
агент (можете да научите тази информация от
етикета на охладителя) трябва да внимавате по
време на транспортирането и инсталирането,
за да предотвратите повреда на елементите на
охладителя. Освен това R600a е безопасен за
околната среда и неутрален газ. Тъй като той е
експлозивен, в случай на течове поради повреда
на елементите на охладителя, преместете своя
хладилник далеч от открит пламък или източници
на нагряване и проветрете стаята, където се
намира уредът за няколко минути.
• При пренасяне и позициониране на хладилника,
пазете от повреда веригата на газовия охладител.
• Не съхранявайте взривоопасни вещества, като
аерозоли и запалими вещества в уреда.
• Продуктът е предназначен само за домашна
употреба, в зони като:
-- кухненски зони в магазини, офиси и други
работни среди.
-- ферми и клиенти в хотели, мотели и други среди
от жилищен тип
-- места, предлагащи легло и закуска;
-- кетъринг и подобни приложения, без отдаване
под наем
• Ако контактът не съответства на щепсела
на хладилника, трябва да бъде сменен от
производителя, негови представители по
поддръжката, или лица с подобен опит и
квалификация, за да се избегнат рискове.
BG
3
BG
4
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Специално заземен проводник е свързан към
захранващия кабел на хладилника. Този щепсел
трябва да бъде използван в специално заземен
контакт от 16 ампера. Ако в къщата няма такъв
контакт, моля нека упълномощен електротехник
монтира такъв.
• Този уред може да се използва от деца на 8 години
и по-големи, включително лица с ограничена
физически, двигателни или умствени възможности,
или без опит и познания в безопасното използване
на уреда, или без познания за рисковете,
САМО ако са под наблюдение от по-възрастно
(инструктирано) лице.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде сменен от производителя, негови
представители по поддръжката, или лица с
подобен опит и квалификация, за избягване на
рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Бъдете
внимателни
при
почистването/
пренасянето на уреда и избягвайте да докосвате
металните жици на компресора в задния край
на уреда, тъй като може да нараните пръстите и
ръцете си или да повредите вашия продукт.
• Този уред не е предназначен за съхранението на
каквито и да е други уреди. Не се опитвайте да
сядате или да се изправяте върху вашия уред,
тъй като не е предназначен за такава употреба.
Може да се нараните или да повредите уреда.
• Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен
под уреда по време на и след пренасянето/
преместването му, за да се предотврати
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
прекъсване или повреждане на захранващия
кабел.
Когато позиционирате уреда си, внимавайте да не
повредите подовите настилки, тръбите, стените
покрития и т.н. Не местете уреда чрез дърпане на
капака или дръжката. Не позволявайте на деца да
си играят с уреда или да пипат контролния панел.
Нашата фирма отхвърля всякаква отговорност, в
случай че не се следват инструкциите.
Не монтирайте уреда на влажни, мазни или
прашни места, нито го излагайте на директна
слънчева светлина и вода.
Не монтирайте уреда близо до отоплителни тела
или запалими материали.
Ако токът спре, не отваряйте капака. Замразената
храна не би трябвало да бъде засегната, ако
липсата на захранване е за по-малко от 20 часа.
Ако липсата на захранване е по-продължителна,
храната трябва да бъде проверена и изядена
веднага или сготвена и замразена отново.
Не се притеснявайте, ако установите, че капакът
на хоризонталния фризер се отваря трудно
веднага след като сте го затворили. Това е така
поради разликата във въздушното налягане,
което ще се изравни и ще позволи капакът да
бъде отворен след няколко минути.
Не свързвайте уреда към електрическото
захранване, докато всички предпазни елементи от
опаковката и за транспорта не бъдат премахнати.
Оставете го в покой поне 4 часа преди да го
включите, за да може компресорното масло да
се разпредели, ако е пренасян хоризонтално.
BG
5
BG
6
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Този фризер трябва да се използва само за
предвидената употреба (т.е. съхранение и
замразяване на хранителни продукти).
• Не
съхранявайте
лекарства
или
научноизследователски
материали
в
охладителите за вино. Когато трябва да се
съхранява материал, който изисква стриктен
контрол на температурата на съхранение, е
възможно той да се развали или да настъпи
неконтролирана реакция, която да предизвика
рискове.
• Преди да извършите каквато и да е операция,
изключете захранващия кабел от контакта.
• При доставката проверете дали продуктът не е
повреден и дали всичките му части и аксесоари
са в перфектно състояние.
• Ако се забележи теч в охладителната система,
не пипайте контакта на стената и не използвайте
открит огън. Отворете прозореца и оставете в
стаята да влезе въздух. После се свържете с
център за поддръжка, за да заявите ремонт.
• Не използвайте удължители или адаптери.
• Не дърпайте прекалено силно или не прегъвайте
захранващия кабел, или не докосвайте щепсела
с мокри ръце.
• Не повреждайте щепсела и/или захранващия
кабел; това може да причини токов удар или
пожар.
• Не поставяйте или съхранявайте запалими и
силно летливи материали като етери, петрол,
пропан-бутан, газ пропан, аерозоли, лепила,
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
чист алкохол и т.н. Тези материали могат да
предизвикат експлозия.
Ако захранващият кабел е повреден, за да се
избегне опасност, той трябва да бъде подменен
от производителя, от сервизен техник или от
лице със сходна квалификация.
Не използвайте или съхранявайте запалими
спрейове като спрей-бои в близост до близо
до охладителите за вино. Може да причини
експлозия или пожар.
Не поставяйте предмети и/или контейнери,
пълни с вода, върху уреда.
Не препоръчваме използването на удължители
и преходници-адаптери.
Не унищожавайте уреда чрез горене. Внимавайте
да не повредите охладителната система/
тръбите на уреда по време на транспорта
и експлоатацията. В случай на повреда не
излагайте уреда на огън, потенциален източник
на запалване и незабавно проветрете стаята,
където се намира уредът.
Охладителната система, намираща се зад и
вътре в охладителите за вино съдържа хладилен
агент. Затова трябва да се избягва повреждането
на тръбите.
Не използвайте електрически уреди в отделенията
за съхранение на храна на уреда, освен ако не
са от вид, препоръчан от производителя.
Не повреждайте охладителната верига.
Не използвайте механични устройства или
други средства за ускоряване процеса на
BG
7
BG
8
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
размразяване, различни от препоръчаните от
производителя.
Не
използвайте
електрически
уреди
в
отделенията за съхранение на храна, освен ако
не са от вид, препоръчан от производителя.
Поддържайте вентилационните отвори на
корпуса на уреда или на вградената конструкция
свободни от препятствия.
Не използвайте остри предмети или такива с
режещи ръбове като ножове или вилици, за да
отстраните леда.
Не
докосвайте
вътрешните
охладителни
елементи, особено ако ръцете Ви са мокри, тъй
като можете да се изгорите или нараните.
Никога не използвайте за размразяването
сешоари, електрически нагреватели или други
подобни електрически уреди.
Не стържете с нож или остър предмет, за да
премахнете скрежа или леда, които се появяват. С
тези предмети може да се повреди охлаждащата
верига, теч от която може да причини пожар или
да нарани очите ви.
Не използвайте механични устройства или
друго оборудване, за да ускорите процесът на
размразяване.
Абсолютно трябва да се избягва използването
на открит огън или на електрическо оборудване
като печки, парочистачки, свещи, газени
лампи и подобни, за да се ускори процесът на
размразяване.
Никога не използвайте вода за измиването
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
на мястото на компресора, след почистване
избършете добре със сухо парче плат, за да
предотвратите ръжда.
Препоръчително е да поддържате щепсела
чист, натрупването на прекалено много прах по
щепсела може да причини пожар.
Продуктът е предназначен и изработен само за
домашна употреба.
Гаранцията ще бъде невалидна, ако продуктът
бъде монтиран или използван в търговски или
нежилищни битови помещения.
Продуктът трябва да бъде монтиран правилно,
разположен и използван в съответствие с
инструкциите, съдържащи се в предоставената
книжка с инструкции за потребителя.
Гаранцията е приложима само за нови продукти
и не може да се прехвърля, ако продуктът бъде
продаден на трети лица.
Нашата фирма не носи никаква отговорност за
случайни или последващи щети.
Гаранцията по никакъв начин не редуцира
вашите законови или субективни права.
Не извършвайте ремонти по този охладител за
вино. Всякакви интервенции трябва да бъдат
извършвани единствено от квалифициран
персонал.
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!
• Ако изхвърляте стар продукт със заключване
или резе на вратата, уверете се, че е оставен
в безопасно състояние, за да се предотврати
заклещване на деца.
BG
9
BG
10
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Този уред може да се използва от деца над
8 години и от лица с намалени физически,
сетивни или умствени способности или липса
на опит и познания, ако се наблюдават или са
инструктирани за използването на уреда по
безопасен начин и разбират свързаните с това
опасности.
• Децата не трябва да играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се извършват от
деца без наблюдение.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Стари и повредени хладилници
• Ако старият ви хладилник има блокировка или
ключалка, отстранете я, тъй като децата могат да
се заключат от вътрешната страна и да причинят
инцидент.
• Старите
хладилници
и
фризери
съдържат
изолационен материал и хладилен агент с CFC. Ето
защо се погрижете да не увреждате околната среда,
когато изхвърляте своя стар хладилник.
• Моля
питайте
общинските
власти
относно
изхвърлянето на WEEE за целите на повторна
употреба, рециклиране или възстановяване.
Забележки:
• Моля, прочетете внимателно инструкциите преди
да монтирате или използвате уреда. Не носим
отговорност за щети, причинени от неправилна
употреба.
• Следвайте всички инструкции на върху уреда и
наръчника с инструкции, и съхранявайте този
наръчник на сигурно място, за да отстраните
проблеми, които може да възникнат в бъдеще.
• Този уред е произведен за домашна употреба и може
да бъде използван само на закрито и за специфични
цели. Той не е подходящ за търговска или обща
употреба. Такава употреба ще доведе до отмяна на
гаранцията на уреда, а нашата компания няма да
бъде отговорна за настъпили загуби.
• Този уред е произведен за ползване в домакинства и е
подходящ само за охлаждане / съхраняване на храни.
Той не е подходящ за търговска или обща употреба
и/или за съхраняване на субстанции, различни от
храна. Нашата компания не е отговорна за загуби,
настъпили вследствие на обратния случай.
BG
11
BG
12
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Предупреждения относно безопасността
• Не използвайте разклонители или удължители.
• Не включвайте повредени, износени или стари
щепсели.
• Не дърпайте, огъвайте или повреждайте кабела.
• Този уред е предназначен за употреба от възрастни,
не позволявайте на деца да си играят с уреда и не ги
оставяйте да се увесват на вратата.
• Не включвайте и не изключвайте от контакта с мокри
ръце, за да предотвратите електрически удар!
• Не поставяйте стъклени бутилки или контейнери
с напитки във фризерното отделение. Бутилките и
контейнерите може да експлодират.
• Не поставяйте експлозивни или възпламеними
материали в хладилника, за да осигурите
безопасността си. Поставяйте вертикално с плътно
затворени запушалки бутилките и високоалкохолните
напитки в отделението на фризера.
• Когато вземате лед от отделението за лед, не го
докосвайте. Ледът може да причини изгаряния и/или
срязвания.
• Не пипайте замразени продукти с мокри ръце! Не яжте
сладолед и кубчета лед незабавно след като сте ги
извадили от фризерното отделение!
• Продуктът е предназначен за свежи храни и напитки.
Съхранявайте свежите храни и напитки за кратко
време.
• Не съхранявайте замразени храни и не отделението за
лед за замразяване на храни.
• Не замразявайте повторно замразени продукти, след
като сте ги размразили. Това може да причини здравни
проблеми като хранително отравяне.
• Не използвайте електрически устройства, спрейове за
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
размразяване или остри предмети, като ножове или
вилици, за изваждане на лед.
• Не покривайте корпуса или горната страна на
хладилника с покривка. Това ще повлияе на
характеристиките на хладилника.
• По време на транспорт, фиксирайте аксесоарите във
хладилника, за да предотвратите повреждането им.
Монтиране и експлоатация на хладилника
Преди да започнете да използвате своя хладилник, вие
трябва да обърнете внимание на следното:
• Работното напрежение на хладилника е 220-240 V при
50Hz.
• Не носим отговорност за щети в следствие на
използване на уреда без заземяване.
• Поставете хладилника на място, където няма да бъде
изложен на директна слънчева светлина.
• Уредът трябва да бъде поне на 50 см от готварски
печки, газови фурни и нагревателни уреди, и трябва да
бъде поне на 5 см от електрически фурни.
• Хладилникът никога не трябва да бъде използван на
открито или да бъде оставян под дъжда.
• Когато хладилникът бъде поставен до фризер за
дълбоко замразяване, между тях трябва да има
поне 2 см, за да се предотврати овлажняването на
повърхностите им.
• Не поставяйте предмети върху хладилника и го
монтирайте така, че да има разстояние от поне 15 см
над горната му част.
• Регулируемите предни крака трябва да бъдат
регулирани, за да се уверите, че уредът е нивелиран
и стабилен. Можете да регулирате краката като ги
завъртите по часовниковата стрелка (или в обратна
посока). Това трябва да бъде направено преди
поставянето на храна във хладилника.
• Преди да използвате хладилника, избършете всички
части с разтвор на чаена лъжичка сода бикарбонат
и топла вода, а след това измийте с чисто вода и
BG
13
BG
14
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
подсушете. Поставете всички части след почистване.
• Монтирайте пластмасовият дистанционен водач
(частта с черни пластини отзад) като го завъртите на
90°, както е показано на фигурата, за да предотвратите
докосването на стената от кондензатора.
• Хладилникът трябва да бъде поставен срещу стена
със свободно разстояние над 75 мм.
Преди да използвате хладилника
• Когато го пускате за първи път или след транспортиране,
поддържайте хладилника в изправено положение
за 3 часа, а след това го включете, за да осигурите
ефективната му работа. В противен случай, вие
може да повредите компресора.
• Хладилникът може да излъчва миризма, когато бъде
включен за първи път; миризмата ще изчезне след
като той започне да охлажда.
Информация за технологията на
саморазмразяване
Саморазмразяващите се хладилници се различават от
конвенционалните хладилници по принципа си на работа.
При обикновените хладилници, влагата, която се образува
при отварянето им и тази, съдържащата се в храните, е
причина за обледяване на камерата. За да се отстрани
ледът и скрежът в камерата, трябва периодично да
го изключвате, да поставяте замразените хранителни
продукти в специално охладени контейнери и да
отстраните образувания лед.
Ситуацията е напълно различна при технологията на
саморазмразяване. В хладилника постъпва сух и студен
въздух, който се подава от няколко точки, чрез вентилатор,
за постигане на равномерно разпределение. Студеният
въздух се разпределя равномерно между всички полици и
отделения, като предотвратява образуването на влага по
хранителните продукти.
Затова саморазмразяващите се хладилници са лесни
за употреба в допълнение към големия им капацитет и
стилен външен вид.
BG
15
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
A
13
1
2
12
3
4
11
5
B
6
7
8
9
10
Това представяне на частите на уреда е само за информация.
Частите може да се различават в зависимост от модела.
BG
16
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
А) Охлаждащо отделение
B) Фризерно отделение
1) Поставка за вино *
2) Стъклена полица в охлаждащото отделение
3) Стъклена полица над отделението за зеленчуци
4) Отделение за зеленчуци
5) Горна кошница на фризера
6) Средна кошница на фризера
7) Долна кошница на фризера
8) Нивелиращи краченца
9) Табла за лед
10) Стъклена полица
11) Табла за лед
12) Горна полица
13) Държач за яйца
*При някои модели
BG
17
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дисплей и контролен панел
Sr Алармена
сигнализация
Бутон за
настройка на
охладителя
Бутон за настройка на охладителя
Това е бутон за настройка на охладителя. Температурата в
охлаждащото отделение може да бъде променена с помощта на
този бутон. С този бутон могат да се активират режимите „Супер
охлаждане“ и „Икономичен“.
Sr Аларма
Ако възникнат проблеми, алармата ще свети в червено и ще звучи
алармен сигнал.
BG
18
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Работа с вашия хладилник
Режим „Супер охлаждане“
Как да се използва?
• Натиснете бутона за настройки на охлаждането, докато
символът на режима „Супер охлаждане“ се покаже на екрана.
Зумерът ще издаде двукратен сигнал. Режимът е зададен.
При този режим:
• Режимът „Супер охлаждане“ може да бъде прекъснат с една и
съща избрана операция.
Забележка: Режимът „Супер охлаждане“ ще бъде отказан
автоматично след 6 часа в зависимост на температурата
на средата или когато сензорът на хладилника отчете
задоволително ниска температура.
Режим „Икономичен“
Как да се използва?
• Натиснете бутона за настройки на охлаждането, докато
символът на режима „Икономичен“ се покаже на екрана.
• Ако няма натиснат друг бутон за 1 секунда. Когато бъде зададен
режимът, зумерът ще издаде двукратен сигнал.
• За да отмените, трябва да натиснете бутона за смаяна на
режима за охлаждане.
Настройки за температурата на охладителя
• Стойността за първоначалната вътрешна температура на
настройките на индикатора на охладителя е +4°C.
• Натиснете веднъж бутона за настройка на охладителя
• Когато натиснете бутона за първи път, се показва последно
зададената стойност на охладителя.
• Когато натискате този бутон, задавате стойностите на
температурата. (+8°C, +6°C, режим „Икономичен“, +4°C, +2°C,
режим „Супер охлаждане“)
• Когато натискате бутона за настройка на охлаждането, докато
се покаже символа за режима „Супер охлаждане“ върху
индикатора за настройките, и ако не натиснете бутон за 1
секунда, ще започне да мига индикаторът на режима „Супер
охлаждане“.
• Ако продължите да натискате, ще започне отново изреждане
на стойностите от +8°C.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Предупреждение за температурните настройки
• Температурните настройки няма да бъдат изтрити в случай на
прекъсване на захранването.
• За да работи ефективно хладилника, не се препоръчва да го
използвате в среди, чиято температура е по-ниска от 10°C.
• Температурните настройки трябва да се задават според честотата
на отваряне на уреда и количеството съхранявани хранителни
продукти.
• Не преминавайте към други настройки, преди да сте завършили
предишните.
• Хладилникът трябва да работи 24 часа без прекъсване след
включването си, за да бъде напълно охладен. Не отваряйте
вратите на хладилника често и не поставяйте прекалено много
хранително продукти в този период.
• Функцията за 5 минутно закъснение се прилага за
предотвратяване на повреди в компресора на хладилника, когато
извадите щепсела и го включите отново или при прекъсване на
захранването. Вашият хладилник ще започне нормална работа
след 5 минути.
• Хладилникът е произведен да работи в интервалите за околна
температура, посочени в стандартите, съобразно климатичния
клас, посочен в информационния етикет. Във връзка с
ефективността на охлаждане, не се препоръчва експлоатацията
на хладилника извън температурните граници.
• Този уред е предназначен за използване при температура на
околната среда в диапазона 16°C - 43°C .
Климатичен
клас
Околна температура oC
T
Между 16 и 43 (°C)
ST
Между 16 и 38 (°C)
N
Между 16 и 32 (°C)
SN
Между 10 и 32 (°C)
BG
19
BG
20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Аксесоари
Кутия за лед (При някои модели)
• За да отстраните кутията за лед, издърпайте горното отделение
на фризера изцяло и след това издърпайте кутията за лед.
• Напълнете я до 3/4 с вода и я поставете във фризера.
Забележка: При поставяне на кутията във фризера, тя трябва да
е бъде в хоризонтално положение. В противен случай водата в нея
може да се разлее.
Кутия за лед
Фризерно отделение (При някои модели)
Фризерното отделение позволява регулярно съхранение на храни.
Отстраняване на фризерната вана;
• Издърпайте изцяло ваната
• Издърпайте предната част на ваната нагоре и навън.
!! За да я затворите, извършете горните действия в обратен ред.
Забележка: Винаги използвайте дръжката на ваната, когато я
изваждате или поставяте.
Фризерно отделение
BG
21
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Преди
почистване
захранването.
изключете
уреда
от
• Не почиствайте уреда чрез поливане с вода.
• Уверет се, че в корпуса на лампата и в другите
електрически компоненти не влиза вода.
• Хладилното отделение трябва да бъде
почиствано периодично с помощта на
разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.
• Почистете отделно и аксесоарите със сапун и вода. Не
ги почиствайте в съдомиялна машина.
• Не използвайте абразивни продукти, разтворители
или сапуни. След измиване, изплакнете с чиста вода
и изсушете внимателно. След като почистването
приключи, свържете щепсела отново със сухи ръце.
• Трябва да почистите кондензатора с метла поне
веднъж на година с оглед спестяване на енергия и
повишаване на продуктивността.
BG
22
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Размразяване
Изпаряваща
се подложка
• Вашият хладилник се размразява изцяло автоматично.
Водата, образувана в резултат на размразяването
преминава през водоколекторен кръг и се подава в
съд за изпаряване, в задната част на хладилника.
• Уверете се, че сте изключили щепсела от контакта,
преди да започнете почистване на съда за
изпаряване.
• Извадете съда за изпаряване като развиете винтовете
по обозначения начин. Почиствайте го със сапунена
вода на определени интервали от време. Така ще
предотвратите образуването на неприятни миризми.
Подмяна на LED осветление
Ако вашият хладилник има LED осветление, свържете
се центъра за съдействие, тъй като това трябва да се
извърши само от оторизиран персонал.
Подмяна на
осветление
LED
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ
Охлаждащо отделение
• За да предотвратите овлажняване и образуване на миризми, храната трябва
да се поставя в хладилника в затворени или покрити кутии.
• Горещи храни и напитки трябва да се оставят да изстинат до стайна температура преди да бъдат поставени в хладилника.
• Моля, не облягайте пакетирана храна и кутии върху лампата или капака
на хладилното отделение.
• Можете да поставяте плодове и зеленчуци направо в отделението за зеленчуци, без да ги увивате отделно.
• По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в хладилното
отделение.
Фризерно отделение
• Моля, използвайте отделението за дълбоко замразяване на
хладилника за съхранение на замразени храни за дълъг период
от време или за формите за лед.
• За да използвате максималния капацитет на фризерното
отделение, моля, използвайте стъклени полици само за горната
и средната секция. Моля, използвайте долната кошница за найниската секция.
• Моля, не поставяйте пресни храни за замразяване до вече
дълбоко замразени.
• Следва да замразявате храните (месо, кайма, риба и др.)
като ги разделяте на такива порции, които бихте консумирали
еднократно.
• Моля, не замразявайте повторно замразени продукти, след като
сте ги размразили. Това може да бъде опасно за здравето ви, тъй
като може да доведе до хранително отравяне.
• Не поставяйте горещи храни във фризера за дълбоко
замразяване, преди да са изстинали. Можете да размразите и
развалите вече дълбоко замразени храни.
• Когато купувате замразени храни, уверете се, че са били замразени
при подходящи условия и опаковката им не е нарушена.
• При съхранение на замразени храни, условията на съхранение,
дадени върху опаковката, трябва да се спазват. Ако няма
указания, храната трябва да се консумира във възможно найкратък срок.
• Замразените храни трябва да се пренасят преди да се размразят
и да се поставят бързо във фризера възможно най-бързо. Не
BG
23
BG
24
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ
използвайте полиците на вратата за да замразявате храни.
• Ако опаковката на замразената храна се е овлажнила и има
неприятна миризма, има вероятност преди това храната
да е била съхранявана при неподходящи условия и да се е
развалила. Не купувайте продукти в такъв вид!
• Срокът на съхранение на замразените храни се променя в
зависимост от околната температура, честотата на отваряне на
вратите, настройките на термостата, типа на храната и времето,
изтекло от закупуването им до поставянето им във фризера.
Винаги следвайте инструкциите, отпечатани върху опаковката
и никога не превишавайте отбелязания максимален срок за
съхранение.
Не само това. Ако желаете да отворите вратата на фризера след
като току що сте я затворили, това няма да стане лесно. Това е
нормално! След достигане на равновесие, вратата се отваря лесно.
Важна забележка:
• Замразени храни, след пълно размразяване, трябва да бъдат
готвени така, както и ако са пресни. Ако не бъдат сготвени
след размразяване, НЕ ТРЯБВА да се замразяват отново.
• Вкусът на някои подправи в ястията (анасон, босилек, пореч,
оцет, букети от подправки, джинджифил, чесън, лук, горчица,
мащерка, майорана, черен пипер и др.) се променя и придобиват
по-силен аромат при продължително съхранение. Затова
трябва да се добавя съвсем малко количество подправки
към замразените храни или да се добавят подправки след
размразяването им.
• Периодът на съхранение на храните зависи от използваното
олио или масло. Подходящите мазнини са маргарин, телешка
мас, зехтин, а неподходящи са фъстъчено масло и свинска мас.
• Храни в сосове трябва да бъдат замразявани в пластмасови
купи, а сухите храни в найлоново фолио или торби.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СМЯНА НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
Транспортиране и смяна на местоположението
• Оригиналната опаковка и полистиреновите уплътнения
(PS) могат да бъдат скрити, ако желаете.
• При транспорт, уредът трябва да бъде вързан с
широк ремък или здраво въже. Изискванията, дадени
върху опаковъчната кутия, трябва да се спазват при
транспорт.
• Преди транспорт или промяна на монтажното място,
всички подвижни компоненти (напр. лавици, кошове,
ваничка и др.) трябва да бъдат извадени, или
фиксирани с тиксо, за да се избегне движението им.
Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Не е възможно да промените посоката на отваряне
на вратата, ако дръжките са монтирани от външната й
лицева страна.
• Смяна посоката на отваряне на вратата е възможно
само при модели без външни дръжки.
• Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника
ви може да се промени, трябва да се свържете с найблизкия упълномощен сервизен център, за да извърши
промяната.
BG
25
BG
26
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
Проверете предупрежденията:
Дали охладителят сигнализира, че температурите за охлаждане и
замразяване са неправилни или дали има проблем с уреда.
ТИП ГРЕШКА
SR
ТИП ГРЕШКА
„Предупреждение
Не работи“
ПРИЧИНА
ДЕЙСТВИЕ
Има
компонент(и),
които са повредени,
Обадете се незабавно на
или
процесът
на
сервиз за съдействие.
охлаждане
не
сработва
Ако вашият хладилник не работи:
• Има ли повреда в електрозахранването?
• Правилно ли е включен щепселът в контакта?
• Има ли изгорял бушон или прекъсвач на електрическата верига,
към която е включен уреда?
• Има ли неизправност в контакта? За тази цел се опитайте да
включите щепсела на хладилника в контакт, за който сте сигурни,
че работи.
Ако вашият хладилник не охлажда достатъчно:
• Настроен ли е термостатът на най-ниската температура?
• Отваряте ли често вратата на хладилника или фризера и оставяте
ли ги отворени за дълго време?
• Напълно затворени ли са вратите на хладилното и фризерното
отделение и добре ли са уплътнени?
• Има ли поставени в хладилника кутии или чинии, които се допират
до задната стена по такъв начин, че пречат на циркулацията на
въздуха?
• Прекалено пълен ли е хладилникът ви?
• Има ли достатъчно разстояние между хладилника и стените зад
и около него?
Ако храната във фризерното / хладилното отделение е по-студена от
необходимото:
• Подходяща ли е зададената температурна настройка? (Копчетата
не термостата на позиция „5“ ли са?)
• Има ли твърде много наскоро поставена храна в отделението за
дълбоко замразяване?
Ако има, компресорът ще работи по-дълго, за да я замрази. Поради
това е възможно и да охлажда храната в хладилното отделение
повече от необходимото.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
Ако вашият хладилник работи шумно:
От време на време компресорът започва да работи, за да
провери дали зададеното ниво на охлаждане остава равномерно.
Шумовете, които се чуват от хладилника през това време, са
нормални за извършващата се функция.
След като веднъж е достигнато необходимото ниво на охлаждане, шумовете
автоматично ще намалеят.
Ако продължава да се чува шум:
• Нивелиран ли е хладилникът ви? Крачетата регулирани и
фиксирани ли са?
• Има ли нещо зад хладилника?
• Вибрират ли полиците или чиниите върху полиците в
хладилника? Ако е така, пренаредете полиците и/или чиниите.
• Вибрират ли продуктите в хладилника? Пренаредете ги върху
полицата.
Пукащ (от лед) шум:
• Чува се при процес на автоматично размразяване, тъй като
ледът, образувал се върху охлаждащата серпентина, се
разтопява и пада през тръбата.
• След като уредът се охлади или затопли (разширяване и
свиване на материала, от който е произведен уреда).
Кратък пукащ шум: Чува се, когато термостатът включва или изключва
компресора.
Шум от компресора:
• Това е нормален шум от работата му. Шумът показва, че
компресорът работи нормално.
• При включване на компресора, първоначално може да
работи малко по-шумно за кратко време.
Бълбукащ и клокочещ звук: Тези звуци се дължат на
охлаждащия агент, който преминава през тръбопроводната
система.
Шум от течаща вода: Това е нормален шум от вода, която
минава през тръбата при процес на размразяване.
Шум от издухване на въздух: Това е нормален шум от
вентилатора. Може да се чуе поради въздушната циркулация
при саморазмразяващи се системи при нормална работа.
BG
27
BG
28
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
Ако ръбовете на хладилния корпус, които са в контакт с уплътнението
на вратата му, са горещи:
Особено през летните месеци (при горещо време), може да се
получи загряване на повърхностите, контактуващи с уплътнението
на хладилника. Това е нормално.
Ако има влага по вътрешните компоненти на хладилника:
• Правилно ли е опакована и запечатана храната? Били ли са
добре изсушени контейнерите преди да бъдат поставени в
хладилника?
• Отваряте ли често вратата на хладилника или фризера? При
отваряне на вратата на хладилника, влагата от въздуха в
стаята прониква в отделението. Това се случва най-вече когато
нивата на влажността в стаята са особено високи. Колкото почесто отваряте вратата на хладилника, толкова по-бързо ще се
овлажнява отделението.
Ако вратите не се затварят правилно:
• Пречат ли пакетите с храна на плътното затваряне на вратите
на отделенията?
• Отделенията на вратата, полиците и чекмеджетата правилно ли
са поставени?
• Има ли повредени или скъсани уплътнения на вратата?
• Хладилникът поставен ли е на равно място?
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
• В случай на внезапна загуба на захранване или изключване
и повторно включване на щепсела в електрически контакт,
защитният термичен елемент на компресора няма да се отвори,
тъй като налягането на газа в охладителната система на вашия
хладилник все още няма да бъде балансирана. 4 или 5 минути
по-късно, вашия хладилник ще започне да работи; това е
нормално.
• Ако няма да използвате своя хладилник дълго време (като при
лятна ваканция), моля разкачете щепсела от контакта. Почистете
хладилника си според указанията на част 4 от това упътване и
оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването
на влага или неприятни миризми.
• Ако проблемът не бъде отстранен, след като се спазили горните
инструкции, моля, консултирайте се с най-близкия оторизиран
сервиз.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
• Уредът, който сте закупили, е предназначен за домакински нужди
и може да се използва само в домашни условия за съответните
цели. Той не е подходящ за търговска или обща употреба. Ако
потребителят използва уреда по начин, който не съответства
на предназначението му, подчертаваме, че производителят
и търговецът не носят отговорност за ремонти и повреди в
рамките на гаранционния период.
• Експлоатационният срок на уреда, посочен и обявен от
Министерство на икономиката (периодът за съхранение на
частите за правилното функциониране на уреда), е 10 години.
BG
29
BG
30
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
1.Монтирайте уреда в хладна, добре проветрива стая, но не изложен
на директна слънчева светлина и не в близост до източник на
топлина (радиатор, готварска печка и др.). В противен случай,
използвайте изолационна плоскост.
2.Оставете храните и питиетата да се охладят извън уреда.
3.Когато размразявате замразена храна, поставете я в хладилното
отделение. Ниската температура на храната във фризера ще
запази хладно хладилното отделение докато трае размразяването.
Така това ще доведе до спестяване на енергия. Ако замразените
продукти бъдат извадени навън, това ще е разхищеине на енергия.
4.Когато поставяте питиета и течна храна, съдовете трябва да бъдат
покрити. В противен случай влажността в уреда ще се повиши. При
това времето за работа става по-дълго. Освен това покриването на
питиета и течна храна запазва миризмите и вкуса.
5.Когато поставяте храни и напитки, отворете вратата на уреда
възможно най-леко.
6.Дръжте затворени капаците на всички отделения с различна
температура в уреда (контейнер за зеленчуци, охладител и пр.).
7.Уплътнението на вратата трябва да бъде чисто и гъвкаво. Сменете
уплътнението, ако е износено.
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
За по-добра икономия на енергия предлагаме:
• Да монтирате уреда далеч от източници на топлина и директна
слънчева светлина и в помещение с добра вентилация.
• Да избягвате да слагате гореща храна в хладилния уред, за да
избегнете повишаване на вътрешната температура, което ще
доведе до продължителна работа на компресора.
• Не поставяйте прекомерно много храна, за да осигурите добра
въздушна циркулация.
• Размразете уреда, в случай че има лед, за да улесните преноса
на студен въздух.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• Отваряйте или дръжте вратата на уреда отворена възможно наймалко.
• Избягвайте да настройвате температурата на прекалено ниски
градуси.
• Почиствайте задната страна на уреда от прах.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ
Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържа както замърсяващи вещества (които могат да
причинят отрицателни последици за околната среда), така и
основни компоненти (които могат да бъдат повторно използвани).
Важно е ОЕЕО да бъде подложено на специфично третиране, за
да се отстранят и унищожат правилно всички замърсители и да се
съберат и рециклират всички материали.
Отделните граждани могат да изиграят важна роля като гарантират,
че ОЕЕО няма да се превърнат в проблем за околната среда;
важно е да се следват някои основни правила:
ОЕЕО не трябва да се третират като битови отпадъци.
ОЕЕО трябва да се предават на съответните пунктове за събиране,
управлявани от общината или от регистрирани дружества. За
големи ОЕЕО в много държави може да има възможност за
взимане от дома.
В много държави, когато закупите нов уред, старият може да бъде
върнат на търговеца, който трябва да го вземе безплатно на основа
едно за едно, стига обзавеждането да е от еквивалентен тип и да
има същите функции като предоставеното такова.
BG
31
HR
32
Kazalo
PRIJE UPORABE UREĐAJA.......................................... 34
Općenita upozorenja................................................................ 34
INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI....... 36
Stari i pokvareni hladnjaci......................................................... 39
Sigurnosna upozorenja............................................................. 40
Instalacija i rukovanje hladnjakom............................................ 40
Prije uporabe hladnjaka............................................................ 41
Informacije o No-frost tehnologiji.............................................. 42
VAŠ HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM............................. 43
INFORMACIJE O UPOTREBI.......................................... 45
Zaslon i upravljačka ploča........................................................ 45
Gumb za podešavanje hladnjaka............................................. 45
Sr alarm.................................................................................... 45
Način rada Super Cool ....................................................... 46
Način rada „Economy“.......................................................... 46
Postavke temperature hladnjaka.............................................. 46
Upozorenja o podešavanju temperature.................................. 47
Dodatna oprema....................................................................... 48
Kutija za kockice leda........................................................... 48
Kutija zamrzivača.................................................................. 48
Kutija za kockice leda........................................................... 48
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................. 49
Odmrzavanje............................................................................ 50
LED RASVJETA........................................................................ 50
LED svjetlo............................................................................... 50
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE....................... 51
Odjeljak hladnjaka.................................................................... 51
Odjeljak zamrzivača................................................................. 52
DOSTAVA I PREMJEŠTANJE......................................... 57
Promjena položaja vrata........................................................... 57
PRIJE POZIVA SERVISU................................................ 58
HR
33
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE.................................. 61
Štednja energije........................................................................ 61
ODLAGANJE STAROG UREĐAJA ................................ 62
HR
34
PRIJE UPORABE UREĐAJA
Zahvaljujemo na kupnji ovog uređaja.
Prije upotrebe hladnjaka, pažljivo proučite uputstva za upotrebu
kako biste postigli maksimalnu učinkovitost uređaja. Spremite svu
dokumentaciju za kasniju upotrebu ili sljedeće vlasnike. Ovaj proizvod
namijenjen je isključivo za kućansku upotrebu i slične primjene:
- u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i ostalim radnim
prostorima
- na gospodarstvima, za goste hotela, motela i u ostalim prostorima
stambenog tipa
- u prenoćištima
- za usluge cateringa i slične primjene izuzev maloprodaje
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu hrane, svaka druga
primjena se smatra opasnom i proizvođač se ne smatra odgovornim
za bilo kakve propuste. Također, preporučamo da proučite jamstvene
uvjete.
Općenita upozorenja
POZOR: Držite ventilacijske otvore, na kućištu ili na
ugradbenoj strukturi uređaja, bez prepreka.
POZOR: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim
onih koje je preporučio proizvođač.
POZOR: Ne koristite električne uređaje unutar odjeljka
za čuvanje hrane, osim ako nisu onog tipa koje je
preporučio proizvođač.
POZOR: Nemojte oštetiti sklop rashladnog sredstva.
POZOR: Radi izbjegavanja opasne situacije uslijed
nestabilnosti uređaja, treba ga učvrstiti prema uputama.
• Ako vaš hladnjak koristi R600a kao rashladno
sredstvo – ovo možete saznati s naljepnice na
hladnjaku- trebate biti pažljivi tijekom dostave i
montaže kako biste spriječili oštećenja na ostalim
PRIJE UPORABE UREĐAJA
•
•
•
•
•
dijelovi hladnjaka. Iako je R600a prirodni plin koji ne
onečišćuje okoliš, on spada u eksplozivne plinove.
U slučaju istjecanja uslijed oštećenja dijelova
hladnjaka, odmaknite hladnjak od izvora otvorenog
plamena ili izvora topline te prozračite prostoriju u
kojoj se uređaj nalazio na nekoliko minuta.
Prilikom prenošenja i postavljanja hladnjaka, nemojte
oštetiti sklop rashladnog plina.
U uređaju nemojte čuvati eksplozivne tvari poput
posuda s aerosolom sa zapaljivim materijalima.
Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za
sličnu namjenu u:
-- za kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugom
radnim prostorima
-- na farmama, te za uporabu gostiju u hotelima,
motelima i drugim vrstama smještaja
-- u pansionima;
-- za potrebe catering usluga i sličnih neprodajnih
svrha
U svrhu sprječavanja opasnosti, ako utičnica ne
odgovara utikaču hladnjaka mora je zamijeniti
proizvođač, njegov zastupnik ili druga ovlaštena
osoba.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane
osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s
nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem.
Djeca moraju biti pod nadzorom te treba voditi
računa da se ne igraju s uređajem.
HR
35
HR
36
PRIJE UPORABE UREĐAJA
• Posebni uzemljeni utikač spojen je na kabel
napajanja hladnjaka. Ovaj utikač se treba koristiti
s posebno uzemljenom utičnicom od 16 ampera.
Ukoliko nemate odgovarajuću utičnicu, molimo
obratite se ovlaštenom električaru.
• Ovim uređajem mogu rukovati djeca starija od 8
godina kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti, kao i osobe s nedovoljnim
iskustvom i znanjem ukoliko su pod nadzorom ili
su dobili upute za rad s uređajem na siguran način
te razumiju opasnost kojoj su izloženi. Djeca se ne
smiju igrati s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju
čistiti ili vršiti korisničko održavanje bez nadzora.
• U svrhu sprječavanja opasnosti, oštećeni mrežni
kabel mora zamijeniti proizvođač, njegov zastupnik
ili druga ovlaštena osoba.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu na
nadmorskim visinama iznad 2000 m.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI
• Hladnjak sadrži rashladni (R600a : izobutan)
i izolacijski plin (ciklopentan), koji su visoke
kompatibilnosti s okolinom, ali i veoma zapaljivi.
• Kako biste izbjegli za vas opasne situacije,
preporučamo da pratite sljedeće upute:
• Prije bilo kakvog rada na hladnjaku, iskopčajte kabel
iz utičnice.
• Sustav hlađenja smješten sa stražnje strane i u
unutrašnjosti hladnjaka sadrži rasladni plin. Pazite
da ne oštetite cijevi.
• Ukoliko primjetite istjecanje plina, ne dirajte utičnicu
i ne koristite otvoreni plamen. Otvorite prozor i
PRIJE UPORABE UREĐAJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prozračite prostoriju. Nakon toga kontaktirajte servis
i zatražite popravak.
Ne stružite nožem ili oštrim predmetima kako biste
uklonili inje ili led. Na taj način možete oštetiti sustav
hlađenja, a istjecanje plina može uzrokovati požar ili
ozljede očiju.
Ne postavljajte uređaj u vlažnim, nauljenim ili
prašnim prostorima, niti ga izlažite izravnoj sunčevoj
svjetlosti i vodi.
Ne postavljajte uređaj u blizini grijača ili zapaljivih
materijala.
Ne koristite produžne kablove ili adaptere.
Nemojte pretjerano povlačiti ili savijati kabel ili dirati
utikač mokrim rukama.
Ne oštećujte utikač i/ili kabel; možete uzrokovati
strujni udar ili požar.
Preporučljivo je održavati utikač čistim, prekomjerna
količina prašine na utikaču može uzrokovati požar.
Ne koristite mehaničke ili druge uređaje kako biste
ubrzali proces otapanja.
U potpunosti izbjegavajte upotrebu otvorenog
plamena ili električnih uređaja, poput grijača, parnih
čistača, svijeća, uljnih svjetiljki i sl. kako biste ubrzali
proces otapanja.
Ne koristite i ne držite zapaljive sprejeve, poput boje
u spreju, u blizini hladnjaka. Isti mogu uzrokovati
eksploziju ili požar.
Ne koristite električne uređaje u unutrašnjosti
odjeljaka za hranu, osim ako su odobreni od strane
proizvođača.
HR
37
HR
38
PRIJE UPORABE UREĐAJA
• Ne stavljajte zapaljive i hlapljive materijale poput
etera, petroleja, butana, propana, aerosol sprejeva,
ljepila, čistog alkohola, itd. Navedeni materijali mogu
uzrokovati eksploziju.
• Ne pohranjujte lijekove ili sirove materijale u hladnjak.
Kada se pohranjuje materijal koji zahtijeva strogu
kontrolu temperature, može doći do kvarenja ili
rizičnih nekontroliranih reakcija.
• Pazite da ventilacijski otvori unutar kućišta uređaja ili
ugradbene strukture, budu bez ikakvih prepreka.
• Ne postavljajte predmete i/ili spremnike s vodom na
vrh uređaja.
• Ne izvodite sami popravke na hladnjaku. Sve
intervencije mora provoditi isključivo ovlašteno
osoblje.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina starosti
naviše te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, osobe bez iskustva ili
znanja o upotrebi, samo ukoliko su pod odgovarajućim
nadzorom te su u potpunosti upoznate s načinom i
potencijalnim rizikom upotrebe uređaja.
• Djecu treba držati pod nadzorom kako uređaj ne bi
koristila za igru.
• Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez
nadzora.
PRIJE UPORABE UREĐAJA
Stari i pokvareni hladnjaci
• Ako vaš stari hladnjak ima bravu, slomite ili uklonite
bravu prije nego ga bacite, jer se djeca mogu zaglaviti
unutra što može dovesti do nesreće.
• Stari hladnjaci i škrinje sadrže izolacijski materijal i
rashladna sredstva sa CFC-om. Stoga, vodite računa o
okolišu prilikom zbrinjavanja starih frižidera.
• Molimo, posavjetujte se s općinskim vlastima o načinu
zbrinjavanja WEEE (istrošene električne i elektronske
opreme) za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.
Napomene:
• Molimo, prije instalacije i uporabe uređaja pažljivo
pročitate korisnički priručnik. Naša tvrtka nije odgovorna
za oštećenja nastala uslijed neispravne uporabe.
• Slijedite sve upute na vašem uređaju i u korisničkom
priručniku, čuvajte priručnik na sigurnom kako biste
mogli riješiti probleme koji se mogu pojaviti u budućnosti.
• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvima i može
se koristiti samo u kućanstvima i za naznačene svrhe.
Nije podesan za komercijalnu ili zajedničku uporabu.
Takva uporaba će uzrokovati opoziv jamstva i naša tvrtka
neće biti odgovorna za gubitke koji nastanu.
• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvima i
podesan je samo za hlađenje/pohranu hrane. Nije
podesan za komercijalnu ili uobičajenu uporabu i/ili
za pohranu drugih stvari osim hrane. Naša tvrtka nije
odgovorna za gubitke do kojih dođe u suprotnom.
HR
39
HR
40
PRIJE UPORABE UREĐAJA
Sigurnosna upozorenja
• Ne koristite višestruke utičnice ili produžni kabel.
• Ne uključujte u oštećene, istrošene ili stare utikače.
• Ne povlačite, presavijate i ne oštećujte kabel.
• Uređaj je namijenjen upotrebi od stane odraslih osoba, ne
dozvolite djeci igranje s uređajem i ne dozvolite im da se
vješaju za vrata.
• Ne uključujte ili isključujte utikač iz utičnice mokrim rukama
kako bi se spriječio električni udar!
• Ne stavljajte staklene boce ili limenke u odjeljak
zamrzivača. Boce ili limenke mogu eksplodirati.
• Zbog vlastite sigurnosti ne stavljajte eksplozivne ili
zapaljive materijale u hladnjak. Pića s većim udjelom
alkohola moraju biti dobro zatvorena i odložena uspravno
u odjeljku hladnjaka.
• Kad uzimate led nastao u odjeljku zamrzivača, ne dirajte
ga jer može izazvati ozebline i/ili posjekotine.
• Zamrznutu hranu ne dirajte mokrim rukama! Ne jedite
sladoled i kockice leda odmah kad ih izvadite iz odjeljka
zamrzivača!
• Otopljenu hranu nemojte ponovo zamrzavati. To može
ugroziti zdravlje i izazvati trovanje hranom.
• Ne pokrivajte vrh ili cijeli zamrzivač s čipkom. To može
utjecati na rad zamrzivača.
• Za sprječavanje oštećenja dodatnog pribora, pričvrstite ga
u hladnjak tijekom prijevoza.
Instalacija i rukovanje hladnjakom
Prije nego što počnete koristiti hladnjak trebate obratiti
pozornost na sljedeće:
• Radni napon hladnjaka je 220-240 V na 50Hz.
• Ne preuzimamo odgovornost za štete koje nastanu zbog
korištenja bez uzemljenja.
PRIJE UPORABE UREĐAJA
• Postavite hladnjak na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
• Vaš bi uređaj trebao biti najmanje 50 cm udaljen od
štednjaka, plinskih štednjaka i jezgri grijača te bi trebao
biti najmanje 5 cm udaljen od električnih pećnica.
• Vaš hladnjak nikada se ne smije koristiti na otvorenom ili
ostaviti na kiši.
• Kad se vaš hladnjak nalazi pored zamrzivača trebalo bi biti
najmanje 2 cm udaljenosti između njih kako bi se spriječilo
stvaranje vlage na vanjskoj površini.
• Ne stavljajte ništa na svoj hladnjak i postavite ga na
prikladno mjesto tako da je barem 15 cm slobodno s
gornje strane.
• Podesive prednje noge trebaju se podesiti kako bi vaš
uređaj bio postavljen u vodoravnom položaju i kako bi bio
stabilan. Možete prilagoditi noge zakretanjem u smjeru
kazaljke na satu (ili u suprotnom smjeru). To je potrebno
izvršiti prije stavljanja hrane u hladnjak.
• Prije korištenja hladnjaka obrišite sve dijelove toplom
vodom u koju ste dodali čajnu žličicu sode bikarbone, a
zatim isperite čistom vodom i osušite. Stavite sve dijelove
nakon čišćenja.
• Postavite plastiku za podešavanje udaljenosti (dio s crnim
lopaticama sa stražnje strane) zakretanjem za 90° kako
je prikazano na slici da bi se spriječilo da kondenzator
dodiruje zid.
• Hladnjak bi se trebao postaviti uza zid, a slobodni prostor
ne bi trebao biti veći od 75 mm.
Prije uporabe hladnjaka
• Ako se hladnjak koristi po privi put ili nakon prijevoza,
neka hladnjak stoji uspravno 3 sata prije uključivanja kako
bi se osigurao ispravan rad . U suprotnom, možete oštetiti
kompresor.
• Hladnjak može imati čudan miris prije uključivanja; miris
će nestati kad se uređaj počne hladiti.
HR
41
HR
42
PRIJE UPORABE UREĐAJA
Informacije o No-frost tehnologiji
No-frost hladnjaci razlikuju se od drugih statiènih hladnjaka
po svom naèinu rada.
Kod normalnih hladnjaka, vlaga koja ulazi u hladnjak zbog
otvaranja vrata, a vlaga koja se nalazi u hrani uzrokuje
zamrzavanje odjeljka zamrzivaèa. Kako biste odmrznuli inje
i led u odjeljku zamrzivaèa, morate povremeno iskljuèivati
hladnjak, staviti hranu koja se mora zamrznuti u posebno
hlağeni spremnik za hranu i ukloniti nakupine leda u odjeljku
zamrzivaèa.
Kod no-frost hladnjaka, situacija je potpuno drugaèija.
Pomoæu ventilatora u odjeljke hladnjaka i zamrzivaèa
upuhuje se homogeni i ujednaèeni suhi i hladni zrak s
nekoliko toèaka. Hladni zrak, homogeno i ujednaèeno
raspršen izmeğu polica, hladi svu hranu podjednako i
ujednaèeno te na taj naèin sprjeèava vlagu i zamrzavanje.
Osim velikog kapaciteta i elegantnog izgleda, vaš no-frost
hladnjak omoguæava i laku uporabu.
HR
43
VAŠ HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM
A
13
1
2
12
3
4
11
5
B
6
7
8
9
10
Ova slika je izrađena u svrhu pružanja informacija te kako bi prikazala
različite dijelove i dodatnu opremu naprave. Dijelovi se mogu razlikovati
s obzirom na model naprave.
HR
44
VAŠ HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM
A) Odjeljak hladnjaka
B) Odjeljak zamrzivača
1) Dio za vino *
2) Polica u hladnjaku
3) Staklena polica iznad odjeljka za voæe i povræe
4) Odjeljak za voće i povrće
5) Gornja košara zamrzivača
6) Srednja košara zamrzivača
7) Donja košara zamrzivača
8) Podesive noge
9) Pladanj za led*
10) Staklena polica zamrzivača
11) Polica za boce
12) Polica u gornjem dijelu vrata
13) Odjeljak za jaja*
* U nekim modelima
Ova slika je izrađena u svrhu pružanja informacija te kako bi prikazala
različite dijelove i dodatnu opremu naprave. Dijelovi se mogu razlikovati
s obzirom na model naprave.
HR
45
INFORMACIJE O UPOTREBI
Zaslon i upravljačka ploča
Sr indikator alarma
Gumb za
podešavanje
hladnjaka
Gumb za podešavanje hladnjaka
To je gumb za podešavanje postavki hladnjaka. Temperatura odjeljka
hladnjaka može se podesiti pomoću ovog gumba. Način rada Super
Cool (Super hlađenje) i Economy (Ekonomično) mogu se aktivirati
pomoću ovog gumba.
Sr alarm
U slučaju bilo kakvog problema, Sr alarm će zasvijetliti crvenom bojom
i oglasiti će se zvučni alarm.
HR
46
INFORMACIJE O UPOTREBI
Način rada Super Cool
Kako se upotrebljava?
• Pritisnite i držite gumb „Cooler Set“ za podešavanje postavki
hladnjaka sve vdok ne zasvijetli simbol „Super Cool“. Zvučni će se
signal oglasiti s dva kratka zvuka. Način rada će biti postavljen.
U ovom načinu rada:
• Način rada „Super Cool“ može se poništiti istom radnjom odabira.
Napomena: Način rada „Super Cool“ automatski će se isključiti nakon
6 sati ovisno o temperaturi okoline ili kada senzor hladnjaka postigne
dovoljno nisku temperaturu.
Način rada „Economy“
Kako se upotrebljava?
• Pritisnite i držite gumb „Cooler Set“ za posešavanje postavki
hladnjaka sve dok ne zasvijetli oznaka „Economy“.
• Ako tijekom 1 sekunde ne pritisnete nijedan gumb. Kada je način
rada postavljen, zvučni signal oglasit će se s dva kratka zvuka.
• Za poništavanje postavke potrebno je pritisnuti gumb „Cooler Set“.
Postavke temperature hladnjaka
• Početna vrijednost indikatora temperature hladnjaka je +4 °C.
• Pritisnite jednom gumb „Cooler Set“
• Kada prvi put pritisnete ovaj gumb, na indikatoru postavki hladnjaka
prikazat će se posljednja zadana vrijednost.
• Svakim pritiskom na gumb podesit će se niža temperatura. (+8 °C,
+6 °C, Economy, +4 °C, +2 °C, supercool)
• Pritiskom na gumb za podešavanje postavki hladnjaka dok se ne
pojavi oznaka „Super Cool“ na indikatoru postavki zamrzivača i
ako ne pritisnete nijedan gumb tijekom jedne sekunde, treperit će
oznaka „Super Cool“.
• Ako nastavite s pritiskanjem, ponovno će početi od +8 °C.
HR
47
INFORMACIJE O UPOTREBI
Upozorenja o podešavanju temperature
• Postavke temperature neće se poništiti ako dođe do prekida
napajanja.
• Ne preporučuje se upotreba hladnjaka pri temperaturi okoline nižoj
od 10 °C radi očuvanja učinkovitosti.
• Temperatura treba podesiti ovisno o učestalosti otvaranja vrata i
količini hrane koja se čuva u hladnjaku.
• Nemojte prijeći na sljedeće podešavanje prije nego što dovršite
prethodno.
• Ovisno o temperaturi okoline, nakon prvog uključivanja hladnjak je
potrebno uključiti na 24 sata bez prekida kako bi se u potpunosti
rashladio. Tijekom ovog vremena nemojte često otvarati vrata
hladnjaka ili u njega stavljati mnogo hrane.
• Funkcija zadrške od 5 minuta primjenjuje se da bi se spriječilo
oštećenje kompresora hladnjaka kada dođe do isključivanja iz struje
i ponovnog uključivanja ili do prekida napajanja energijom. Vaš
hladnjak počet će s normalnim radom nakon 5 minuta.
• Vaš hladnjak namijenjen je za rad u rasponu temperature okoline
navedenom u standardima, prema klimatskom razredu navedenom
na naljepnici s informacijama. Radi učinkovitosti hlađenja, ne
preporučamo upotrebu hladnjaka pri temperaturama izvan
navedenih temperaturnih vrijednosti.
• Uređaj je izrađen za uporabu na temperaturama okoline između
16°C i 43°C.
Klimatski
Okolna
razred
temperatura oC
T
Između 16 i 43 (°C)
ST
Između 16 i 38 (°C)
N
Između 16 i 32 (°C)
SN
Između 10 i 32 (°C)
HR
48
INFORMACIJE O UPOTREBI
Dodatna oprema
Kutija za kockice leda
• Kako bi izvadili kutiju za kockice leda, povucite gornju ladicu u
zamrzivaču do kraja van te izvucite kutiju za kockice leda.
• Napunite vodom do 3/4 volumena te kutiju za kockice leda vratite
natrag u zamrzivač.
Napomena : Kada postavljate kutiju nazad, postavite je u vodoravni
položaj kako se voda ne bi prolila.
Kutija za kockice leda
Kod nekih modela
Kutija zamrzivača
Kutija zamrzivača je za hranu kojoj je potreban lakši pristup.
Vađenje kutije zamrzivača:
• Izvucite kutiju što više moguće
• Povucite prednji dio kutije prema gore i van.
!! Za ponovno postavljanje kliznog odjeljka izvedite obratnu
radnju istog postupka.
Napomena: Kod izvlačenja i postavljanja uvijek držite ručku kutije.
Kutija zamrzivača
Vizualni i tekstualni opisi u dijelu o dodacima mogu se
razlikovati ovisno o modelu vašeg uređaja.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Prije početka čišćenja, isključite štednjak iz mrežnog
napajanja.
• Ne čistite uređaj ulijevanjem vode.
• Odjeljke hladnjaka i zamrzivača treba povremeno očistiti
otopinom sode bikarbone i mlake vode.
• Pribor čistite odvojeno sapunom i vodom. Ne
perite ih u perilici suđa.
• Ne koristite abrazivne proizvode, deterdžente i sapune.
Nakon pranja, isperite čitom vodom i pažljivo ih osušite.
Kad je postupak čišćenja završen ponovno uključite uređaj
suhim rukama.
• Kondenzator treba očistiti metlom (na stražnjoj strani
uređaja) jednom godišnje radi uštede energije i povećanja
produktivnosti.
MREŽNO NAPAJANJE TREBA BITI ISKLJUČENO.
HR
49
HR
50
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Odmrzavanje
Vaš hladnjak odmrzava automatski. Voda nastala kao rezultat
odmrzavanja prolazi kroz žlijeb za prikupljanje vode, teče u
spremnik isparavanja iza vašeg hladnjaka te samostalno
isparava tamo.
Pladanj za isparavanje
LED RASVJETA
Ukoliko uređaj ima LED rasvjetu, u slučaju potrebne zamjene,
molimo kontaktirajte ovIašteni servis.
U usporedbi sa standardnim žaruljama, LED traju duže i
manje su štetne za okoliš.
LED svjetlo
HR
51
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
Odjeljak hladnjaka
• U normalnim radnim uvjetima dovoljno je podesiti vrijednost
temperature za hladnjak na 4°C.
• Kako biste smanjili razinu vlage te spriječili stvaranje inja, tekućinu
nikad ne stavljajte u hladnjak bez poklopca na spremniku. Inje se
pretežno stvara na najhladnijim dijelovima isparivača. S vremenom
će biti potrebno često obavljati odmrzavanje.
• U odjeljak hladnjaka nikada ne stavljajte toplu hranu. Topla hrana
se najprije mora ohladiti na sobnu temperaturu, a tek onda staviti u
hladnjak na prikladno mjesto kako bi se osigurao odgovarajući protok
zraka.
• Ni hrana ni spremnici ne smiju dodirivati stražnju stjenku hladnjaka
jer bi se na tom mjestu moglo početi stvarati inje, što će dovesti do
toga da se hrana i spremnici zalijepe na stražnju stjenku. Nemojte
prečesto otvarati vrata hladnjaka.
• Meso i očišćenu ribu (zapakirano ili umotano u plastiku ili papir)
koje ćete iskoristiti za jelo u razdoblju od 1-2 dana stavite u donji dio
odjeljka za hladnjak (iznad odjeljka za voće i povrće) jer je taj dio
hladnjaka najhladniji i osigurava najbolje uvjete za hlađenje hrane.
• Voće i povrće možete staviti u odjeljak za voće i povrće bez ambalaže.
Hrana
Vrijeme čuvanja
Gdje staviti u hladnjaku
1 tjedan
U ladici (bez zamotavanja)
Meso i riba
2 do 3 dana
Prekriveno plastičnom folijom,
u vrećici ili kutiji za meso (na
staklenoj polici)
Svježi sir
3 do 4 dana
U posebnoj ladici u vratima
1 tjedan
U posebnoj ladici u vratima
Do isteka
roka kojeg
preporučuje
proizvođač
U posebnoj ladici u vratima
1 mjesec
U polici za jaja
Povrće i voće
Maslac i margarin
Proizvodi u bocama,
mlijeko i jogurt
Jaja
Kuhana hrana
Sve police
HR
52
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
Odjeljak zamrzivača
• Odjeljak za duboko zamrzavanje koristite za dugotrajno skladištenje
zamrznute hrane i stvaranje leda.
• Kako biste izvukli maksimum iz odjeljka za zamrzavanje, koristite
samo staklene ladice u gornjem i srednjem dijelu. Za donji dio
koristite donju košaru.
• Hranu koju ćete tek zamrznuti nemojte stavljati kraj već zamrznute
hrane.
• Hranu koju ćete zamrzavati (meso, mljeveno meso, riba itd.) podijelite
na manje dijelove tako da ih možete iskoristiti za pojedinačne obroke.
• Nemojte ponovno zamrzavati hranu koju ste već odmrznuli. Ta
hrana mogla biti biti opasna po vaše zdravlje jer može uzrokovati
trovanje hranom.
• Vruća jela ne stavljajte u odjeljak zamrzivača. Prije stavljanja u
zamrzivač potrebno ih je ohladiti. Ako biste u zamrzivač stavili vruća
jela, pokvarili biste već prije zamrznutu hranu.
• Kada kupujete zamrznutu hranu, provjerite ako je zamrznuta u
odgovarajućim uvjetima i ako ambalaža nije poderana.
• Kada skladištite zamrznutu hranu, uvijek pročitajte uvjete skladištenja
navedene na ambalaži. Ako na ambalaži nema nikakvog pojašnjenja,
hranu je potrebno konzumirati u što kraćem vremenskom razdoblju.
• Ako su na ambalaži zamrznute hrane vidljivi znakovi vlage, a hrana
ima čudan miris, ta hrana vjerojatno nije skladištena u prikladnim
uvjetima pa se je pokvarila. Takvu hranu nemojte kupovati!
• Vrijeme skladištenja zamrznute hrane ovisi o ambijentalnoj
temperaturi, učestalosti otvaranja i zatvaranja vrata, postavkama
termostata, vrsti hrane i vremenu proteklom od datuma kupovine
hrane do stavljanja te hrane u zamrzivač. Uvijek se pridržavajte
uputa navedenih na ambalaži i nikada nemojte premašiti naznačeno
trajanje skladištenja hrane.
• Napomena: ako vrata zamrzivača želite otvoriti odmah nakon
zatvaranja, nećete ih lako otvoriti. To je sasvim uobičajeno! Nakon
što zamrzivač postigne uravnoteženo stanje, vrata će se lako otvoriti.
Važna napomena:
• Zamrznuta hrana, kada je odmrznuta, mora se kuhati isto kao i
svježa hrana. Ako se ne kuha nakon odmrzavanja, ona se NIKADA
ne smije ponovno zamrzavati.
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
• Okus nekih začina u kuhanim jelima (anis, bosiljak, potočarka, ocat,
birani začini, đumbir, češnjak, luk, senf, timijan, mažuran, crni papar,
itd.) se mijenja i pretpostavlja jaki okus kada su jela pohranjena na
dugo vrijeme. Prema tome, dodajte samo malu količinu začina ako
planirate zamrzavati, ili željenu količinu začina možete dodati kada
se hrana odmrzava.
• Razdoblje pohrane hrane ovisi o korištenim masnoćama. Prikladne
masnoće su margarin, teleća mast, maslinovo ulje i maslac, dok su
neprikladne kikiriki ulje i svinjska mast.
• Hrana u tekućem obliku mora se zamrzavati u plastičnim šalicama, a
ostala hrana mora se zamrzavati u plastičnim folijama ili vrećicama.
HR
53
HR
54
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
Riba i meso
Goveđi odrezak
Janjetina
Pečena teletina
Teletina u komadima
Ovčetina u komadima
Mljeveno meso
Iznutrice (komadi)
Kobasice/salame
Piletina i puretina
Guska/patka
Divljač - začevina veprovina
Slatkovodne ribe
(pastrva, šaran, štuka,
som)
Nemasna riba (brancin,
iverak, list)
Masna riba (palamida,
skuša, plava riba,
inćuni)
Rakovi
Kavijar
Puževi
Priprema
Pakirano za zamrzavanje
u prikladnim porcijama
Pakirano za zamrzavanje
u prikladnim porcijama
Pakirano za zamrzavanje
u prikladnim porcijama
U malim komadima
U komadima
U prikladnim porcijama,
pakirano bez začina
U komadima
Moraju se zapakirati čak i
ako su zaštićene ovitkom
Pakirano za zamrzavanje
u prikladnim porcijama
Pakirano za zamrzavanje
u prikladnim porcijama
Porcije od 2,5 kg bez
kostiju
Vrijeme
čuvanja
(mjeseci)
Vrijeme otapanja
na sobnoj
temperaturi
-sati-
6-10
1-2
6-8
1-2
6-10
1-2
6-10
4-8
1-2
2-3
1-3
2-3
1-3
1-2
Do odmrzavanja
7-8
10-12
4-8
10
9-12
10-12
Treba dobro očistiti
iznutra, očistiti ljuske,
ako je potrebno odrezati
rep i glavu, zatim oprati i
osušiti.
2
Dok se dobro ne
otopi
4-8
Dok se dobro ne
otopi
2-4
Dok se dobro ne
otopi
Očišćeni u vrećicama
4-6
Dok se dobro ne
otopi
2-3
Dok se dobro ne
otopi
3
Dok se dobro ne
otopi
U svom pakiranju, u
aluminijskoj ili plastičnoj
čašici
U slanoj vodi, u
aluminijskoj ili plastičnoj
čašici
HR
55
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
Povrće i voće
Priprema
Vrijeme
čuvanja
(mjeseci)
Vrijeme
otapanja
na sobnoj
temperaturi
-sati-
Skinite lišće, podijelite srčiku
na dijelove i ostavite da odstoji
u vodi s malo limuna
10 - 12
Može se koristiti
zamrznuto
Oprite i narežite na male
dijelove.
10 - 13
Može se koristiti
zamrznuto
Oljuštite i operite
12
Može se koristiti
zamrznuto
Operite i narežite na male
komade
6-9
Može se koristiti
zamrznuto
Očišćeni
6-8
2
Patlidžan
Narezati na komade od 2 cm
nakon pranja
10 - 12
Razdvojiti biljke
jednu od druge
Kukuruz
Očistite ga i zapakirajte u klipu
ili zrnu
12
Može se koristiti
zamrznuto
Operite i narežite na kriške
12
Može se koristiti
zamrznuto
Paprika
Uklonite peteljku, podijelite na
dva dijela i izbacite sjemenke
8 - 10
Može se koristiti
zamrznuto
Špinat
Oprati
6-9
2
Ogulite i narežite
8 - 10
(u zamrzivaču) 5
Podijelite na pola i izbacite
sjemenke
4-6
(u zamrzivaču) 4
Operite ih i očistite
8 - 12
2
Kuhano voće
U čašici, dodajte 10 % šećera
12
4
Šljive, trešnje,
višnje
Operite i uklonite peteljke
8 - 12
5-7
Cvjetača
Zeleni grah,
mahune
Grašak
Gljive i šparoge
Kupus
Mrkva
Jabuke i kruške
Marelice i breskve
Jagode i maline
SMJERNICE U VEZI POHRANE HRANE
Mliječni proizvodi i
proizvodi od tijesta
Pakirano
(homogenizirano)
mlijeko
Priprema
U vlastitom pakiranju
Sir (osim bijelih
sireva)
U kriškama
Maslac, margarin
U vlastitom pakiranju
Jaje (*)
Bjelanjak
Vrijeme
čuvanja
(mjeseci)
Uvjeti čuvanja
2-3
Samo homogenizirano
mlijeko
6-8
Mogu ostati u svojim
originalnim pakiranjima
na kratko vrijeme. Treba
ih zamotati plastičnom
folijom za dulje čuvanje.
6
10 - 12
30 g jednako je
jednom bjelanjku.
Mješavina
(bjelanjak i
žumanjak)
Dobro izmiješano
uz prstohvat soli
ili šećera kako
bi se spriječilo
zgušnjavanje
10
50 g jednako je
jednom žumanjku.
Žumanjak
Dobro izmiješano
uz prstohvat soli
ili šećera kako
bi se spriječilo
zgušnjavanje
8 - 10
20 g jednako je
jednom žumanjku.
U zatvorenoj čašici
HR
56
(*) Nikada zamrznuti s ljuskom. Bjelanjak i žumanjak treba zamrznuti odvojeno
ili potpuno izmiješati.
Vrijeme
čuvanja
(mjeseci)
Vrijeme otapanja na
sobnoj temperaturi
(sati)
Kruh
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Keksi
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pite
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Lisnato tijesto
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
Voćne pite
Vrijeme otapanja u
pećnici (minute)
15-20 (200 °C)
DOSTAVA I PREMJEŠTANJE
Prijevoz i promjena mjesta postavljanja
• Originalno pakiranje i stiropor se moraju čuvati za
ponovni prijevoz (opcionalno).
• Hladnjak trebate učvrstiti debelom ambalažom, trakama
ili čvrstim užetom te slijedite upute za prijevoz prilikom
ponovnog prijevoza naznačene na pakiranju.
• Kod premještanja i transporta, uklonite pomične dijelove
(police, dodatke, posude za povrće itd) ili ih učvrstite na
zamrzivač kako biste ih zaštitili.
Promjena položaja vrata
• Nije moguće promijeniti smjer otvaranja vrata hladnjaka
ako su ručke na vratima hladnjaka postavljene na
prednjoj površini vrata.
• Moguće je promijeniti smjer otvaranja vrata na modelima
bez ručki.
• Ako se smjer otvaranja vrata vašeg hladnjaka može
promijeniti, obratite se najbližem ovlaštenom servisu
kako bi vam promijenili smjer otvaranja vrata.
HR
57
HR
58
PRIJE POZIVA SERVISU
Provjerite upozorenja:
Hladnjak će vas upozoriti ako postoji dio ili dijelovi koji ne funkcioniranju. U tom će
slučaju treperiti LED-svjetlo oko gumba i oglasit će se zvučni signal.
VRSTA
POGREŠKE
VRSTA
POGREŠKE
SR
„Upozorenje na
grešku”
ZAŠTO
ŠTO UČINITI?
Postoji dio / dijelovi
koji ne funkcioniranju Što prije pozovite Servis
ili je došlo do greške za podršku.
u hlađenju
Ako vaš hladnjak ne radi:
• Da li je došlo do nestanka struje?
• Da li je utikač ispravno umetnut u utičnicu?
• Da li je izgorio osigurač utičnice u koju je umetnut utikač ili je izgorio
glavni osigurač?
• Da li je utičnica ispravna? Kako biste to provjerili, ukopčajte hladnjak
u utičnicu za koju ste sigurni da radi.
Ako vaš hladnjak ne hladi dovoljno:
• Da li je dobro podešena temperatura?
• Da li se vrata hladnjaka često otvaraju te ostavljaju otvorenima dugo
vrijeme?
• Da li su vrata hladnjaka ispravno zatvorena?
• Da li ste stavili jelo ili hranu u svoj hladnjak tako da dodiruje stražnji
zid vašeg hladnjaka te tako sprječava protok zraka?
• Da li je vaš hladnjak prekomjerno napunjen?
• Da li postoji dostatna udaljenost između vašeg hladnjaka i stražnjeg
i bočnih zidova?
• Da li je okolna temperatura unutar raspona određenog u priručniku
za rad?
Ako je hrana u vašem hladnjaku previše ohlađena
• Da li je dobro podešena temperatura?
• Da li se nedavno u zamrzivač stavilo puno hrane? Ako je tako, vaš
hladnjak može previše hladiti hranu unutar hladnjaka, jer će raditi
duže da ohladi tu hranu.
Ako vaš hladnjak radi preglasno:
Kako bi održala postavljena razina hlađenja, kompresor se može aktivirati
s vremena na vrijeme. Buka koja dolazi iz vašeg hladnjaka u to vrijeme
PRIJE POZIVA SERVISU
je normalna, to je zbog te funkcije. Kada se postigne potrebna razina
hlađenja, buka će se automatski smanjiti. Ako buka ne prestaje;
• Da li vaša naprava stoji stabilno? Jesu li noge podešene?
• Ima li nečeg iza vašeg hladnjaka?
• Da li police ili jela na policama vibriraju? Iznova postavite police i/ili
jela, ako je to slučaj.
• Da li predmeti koji su postavljeni na vaš hladnjak vibriraju?
Normalna buka;
Zvuk pucanja (pucanja leda):
• Tijekom automatskog odmrzavanja.
• Kada se naprava hladi ili zagrijava (zbog širenja materijala naprave).
Kratko pucanje: Čuje se kada prekidači termostata uključuju/
isključuju kompresor.
Buka kompresora (normalan zvuk motora): Ta buka znači da
kompresor radi normalno. Kompresor može uzrokovati više buke na
kratko, kada se aktivira.
Zvuk mjehurića i kapljica: Taj zvuk nastaje zbog protoka hladnjaka
u cijevima sustava.
Zvuk protoka vode: Normalan zvuk protoka vode koja teče u
spremnik za isparavanje tijekom odmrzavanja. Ti zvukovi mogu se
čuti tijekom odmrzavanja.
Zvuk puhanja zraka (normalan zvuk ventilatora): Taj zvuk može
se čuti kod No-Frost hladnjaka tijekom normalnog rada sustava zbog
cirkulacije zraka.
Ako se unutar hladnjaka nagomilava vlaga;
• Da li je hrana ispravno pakirana? Jesu li spremnici dobro osušeni
prije stavljanja u hladnjak?
• Da li se vrata hladnjaka vrlo često otvaraju? Kada se vrata otvore,
vlaga iz zraka u sobi ulazi u hladnjak. Osobito kada je stupanj vlage
u sobi previsok, što češće se vrata otvaraju, to će brže doći do
nagomilavanja vlage.
• Normalno je da se na stražnjem zidu stvaraju kapljice vode nakon
automatskog procesa odmrzavanja. (kod statičkih modela)
Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju ispravno;
• Da li paketi s hranom sprječavaju zatvaranje vrata?
• Jesu li vrata, police i ladice postavljeni ispravno?
HR
59
HR
60
PRIJE POZIVA SERVISU
• Jesu li brtve vrata slomljene ili istrošene?
• Da li vaš hladnjak stoji na ravnoj površini?
O dispenzeru za vodu;
Ako je protok vode nepravilan;
Provjerite sljedeće:
• Je li spremnik pravilno instaliran.
• Jesu li brtve spremnika pravilno postavljene.
Ako se pojavi curenje;
Provjerite sljedeće:
• Je li slavina dobro sastavljena.
• Jesu li brtve slavine dobro sastavljene.
Ako su rubovi okvira hladnjaka s kojima zglob vrata dolazi u kontakt
topli;
Osobito ljeti (vrućine), površine koje zglob dodiruje mogu postati toplije
tijekom rada kompresora, to je normalno.
VAŽNE NAPOMENE:
• Termalni osigurač za zaštitu kompresora će prestati raditi nakon
nenadanog nestanka struje ili nakon iskopčavanja naprave, jer plin u
sustavu hlađenja nije stabiliziran. To je dosta normalno i hladnjak će
se ponovno pokrenuti nakon 4 ili 5 minuta.
• Jedinica hlađenja vašeg hladnjaka je skrivena u stražnjem zidu.
Prema tome, kapljice vode ili led se mogu pojaviti na stražnjoj površini
vašeg hladnjaka zbog rada kompresora u određenim intervalima. To
je normalno. Nema potrebe izvoditi radnju odmrzavanja, osim ako je
količina leda prekomjerna.
• Ako svoj hladnjak nećete koristiti duže vrijeme (npr. zbog ljetnih
praznika), iskopčajte ga. Očistite svoj hladnjak u skladu s Dijelom 4 i
ostavite vrata otvorenima kako biste spriječili vlagu i miris.
• Naprava koju ste kupili dizajnirana je za upotrebu u kućanstvu te
se može koristiti samo u domaćinstvu te za naznačenu svrhu. Nije
prikladna za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ako potrošač
napravu koristi na način koja nije u skladu s tim značajakama,
naglašavamo da proizvođač i trgovac neće biti odgovorni za bilo
kakve popravke i kvarove unutar jamstvenog razdoblja.
• Ako problem ne nestaje nakon što ste slijedili upute iznad, molimo da
se posavjetujete s ovlaštenim servisom.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
1.Uređaj postavite u hladnu, dobro prozračenu prostoriju, ne izlažite ga
izravnom sučevom svjetlu ili blizini izvora topline (radijator, štednjak...
itd). U protivnom koristite izolacijsku ploču.
2.Ostavite toplu hranu i pića da se ohlade izvan uređaja.
3.Kod otapanja zamrznute hrane, stavite je u odjeljak hladnjaka. Niska
temperatura zamrznute hrane pomoći će rashladiti odjeljak hladnjaka
prilikom otapanja. Što dovodi do uštede energije. Ako se zamrznuta
hrana ostavi vani, to će dovesti do gubitka energije.
4.Kad stavljate pića i tekućine u hladnjak morate ih pokriti. U protivnom
će se povećati vlaga u uređaju. Pa se produžuje vrijeme potrebno za
hlađenje. Pokrivanjem pića i tekućina pomaže u zadržavanju okusa i
mirisa.
5.Prilikom stavljanja hrane i pića u hladnjak, vrata držite otvorenima što
je kraće moguće.
6.Neka poklopci bilo kojeg različitog temperaturnog odjeljka uređaja
(posude za povrće, rashladni odjeljak... itd) budu zatvoreni.
7.Brtve na vratima moraju biti čiste i dobro prianjati. Brtve zamijenite ako
su istrošene.
Štednja energije
• Za bolju štednju energije preporučujemo sljedeće:
• Postavite uređaj podalje od izvora topline i izloženosti izravnoj
svjetlosti te u dobro prozračenu prostoriju.
• Izbjegavajte stavljanje vruće hrane u hladnjak da biste izbjegli
povećavanje unutarnje temperature i time uzrokovali stalni rad
kompresora.
• Nemojte u hladnjak stavljati previše hrane da biste omogućili
ispravnu cirkulaciju zraka.
• Odmrznite uređaj u slučaju stvaranja leda da biste olakšali prijenos
hladnoće.
• U slučaju nestanka električne energije savjetuje se držati vrata
hladnjaka zatvorenima.
• Što manje otvarajte vrata uređaja ili ih držite otvorenima
• Izbjegavajte podešavanje preniske temperature.
• Uklonite prašinu na stražnjem dijelu uređaja
HR
61
HR
62
ODLAGANJE STAROG UREĐAJA
Ovaj uređaj nosi oznaku sukladnosti s Europskom smjernicom 2012/19/
EU o o otpadnoj električnoj I elektroničkoj opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu uzrokovati negativne posljedice
za okoliš) i osnovne materijale (mogu se ponovno iskoristiti). Važno je
OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i
zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali. Kako bi
se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju
važnu ulogu; nužno se pridržavati nekoliko osnovnih pravila:
- OEEO se ne smije tretirati kao kućanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja
lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, za veći
OEEO, organizirano je sakupljanje po kućanstvima.
U mnogim zemlja,a, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti
trgovcu koji ga je dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je uređaj
istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
CZ
63
Obsah
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE..................................... 64
Obecná upozornění.................................................................. 64
VAROVÁNÍ!.............................................................................. 66
BEZPEČNOST DĚTÍ!............................................................... 71
Bezpečnostní varování............................................................. 73
Instalace a obsluha vaší chladničky......................................... 74
Než začnete chladničku používat............................................. 75
Informace o technologii No-Frost............................................. 75
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ...................... 76
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI...................................... 78
Displej a ovládací panel............................................................ 78
Tlačítko nastavení chladničky................................................... 78
Sr Alarm.................................................................................... 78
Obsluha chladničky.................................................................. 79
Režim rychlého chlazení ..................................................... 79
Úsporný režim....................................................................... 79
Nastavení teploty chladničky.................................................... 79
Upozornění týkající se nastavení teploty.................................. 79
Příslušenství............................................................................. 81
Zásobník na led........................................................................ 81
Mraznička - box.................................................................... 81
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................ 82
Odmrazování............................................................................ 83
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI................... 84
Chladnička................................................................................ 84
Mraznička................................................................................. 85
DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ.............................................. 90
Přemístění dveří....................................................................... 90
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS............. 91
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE....................................... 94
ÚSPORA ENERGIE................................................................. 94
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE............................ 95
CZ
64
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této
příručce, abyste maximalizovali jeho výkon. Uchovejte dokumentaci pro
následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen
výhradně pro použití v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako
jsou:
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí
- noclehárny (B & B)
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní
prodej
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin.
Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese
odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli
záruční podmínky. Abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu a
bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi důležité, abyste
si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny,
můžete ztratit nárok na bezplatný servis v záruční době.
Obecná upozornění
VAROVÁNÍ: Větrací otvory udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje
nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení
s výjimkou těch, které doporučuje výrobce..
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin
nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch,
které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ:Nepoškoďte chaldící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu
nestability spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s
pokyny.
• Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600
- bude to vyznačeno na štítku na chladicím zařízení-
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
musíte si dát pozor během přepravy a montáže, aby
nedošlo k poškození chladících prvků spotřebiče.
I když je R600a ekologický a přírodní plyn, je
výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z důvodu
poškození chladicích prvků, přemístěte chladničku
od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost,
v níž je spotřebič umístěný, několik minut větrejte.
• Během přenášení a umisťování chladničky dejte
pozor, abyste nepoškodili chladící okruh plynu.
• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky
s aerosolem, neboť ty mohou v tomto spotřebiči
způsobit vznik požáru.
• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a
podobných zařízeních, např.;
-- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a ostatních pracovních prostředích
-- pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných
prostorech
-- pro klienty v penzionech;
-- pro catering a ostatní podobná prostředí
• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky,
musí ji vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně
kvalifikované osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.
• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s
omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí
a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo
nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje osobou,
která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být
pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
CZ
65
CZ
66
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k
napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka
musí být použita se speciálně uzemněnou zástrčkou
s 16 ampéry. Nemáte-li doma takovou zásuvku,
nechte ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání
tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských
výškách nad 2000 m.
VAROVÁNÍ!
• Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte dát pozor,
abyste se nedotkli kovových drátů výměníku tepla
na zadní straně spotřebiče. Mohli byste si poranit
prsty nebo ruku, nebo poškodit spotřebič.
• Spotřebič není konstruován pro umístění na jiném
spotřebiči. Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat
na spotřebič. Není na to konstruován. Mohli byste se
zranit nebo poškodit spotřebič.
• Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se
kabel napájení nezachytil pod spotřebičem. Mohlo
vy dojít k přeříznutí nebo poškození kabelu napájení.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Při umísťování svého spotřebiče dejte pozor,
aby se nepoškodila podlaha, potrubí, stěny atd.
Nepřemisťujte spotřebič taháním za víko nebo
kliku. Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli
nebo manipulovali s ovladači. Pokud nebudou tyto
pokyny dodrženy, naše společnost se zříká veškeré
odpovědnosti.
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo
hořlavých materiálů.
• Pokud dojde k výpadku proudu, neotevírejte
víko. Zmrzlé potraviny by neměly být ovlivněny,
pokud bude výpadek proudu kratší než 20 hodin.
Pokud je výpadek proudu delší, je nutné potraviny
zkontrolovat a okamžitě sníst, nebo uvařit a poté
zmrazit.
• Pokud zjistíte, že víko truhlicového mrazáku lze
obtížně otevřít, hned jak je zavřete, nemějte obavy.
Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se vyrovná, a
budete moci víko otevřít za několik minut.
• Nepřipojujte spotřebič k napájení elektrickým
proudem, dokud nejsou odstraněny všechny obaly
a chrániče pro přepravu.
• Pokud byl spotřebič přepravován ve vodorovné
poloze, před zapnutím jej nechte stát alespoň 4
hodiny, aby se usadil olej v kompresoru.
• Tento mrazák se smí používat pouze k zamýšleným
účelům (tj. ukládání a mrazení potravin).
CZ
67
CZ
68
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• V chladničce na víno neskladujte léky nebo materiály
určené pro výzkum. Pokud budete skladovat
materiál, který vyžaduje přísnou kontrolu teploty
skladování, je možné, že dojde k jeho znehodnocení
nebo může dojít k nekontrolované reakci a vzniku
nebezpečí.
• Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte
kabel napájení od zásuvky.
• Při dodání zkontrolujte, že produkt není poškozen
a že všechny součásti a příslušenství jsou v
dokonalém stavu.
• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se
zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete
okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko
a požádejte o opravu.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte
se zásuvky mokrýma rukama.
• Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu
napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo vysoce
prchavé látky, jako jsou éter, benzín, LPG, propan,
aerosolové nádoby, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto
materiály mohou způsobit výbuch.
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní technik nebo podobně
kvalifikovaný technik, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací.
• Poblíž chladničky na víno nepoužívejte ani
neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty
nebo nádoby s vodou.
Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani
síťové adaptéry.
Nelikvidujte spotřebič spálením. Při přepravě
a používání spotřebiče dbejte, aby nedošlo k
poškození okruhu/potrubí chladiva. V případě
poškození nevystavujte spotřebič ohni, zdrojům
vznícení a okamžitě vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěn.
Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky na
víno obsahuje chladivo. Zabraňte poškození potrubí.
Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči
nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná
o spotřebiče doporučené výrobcem.
Nepoškoďte okruh chladiva.
Nepoužívejte mechanické nástroje ani jinak
neurychlujte proces rozmrazování. Používejte pouze
prostředky doporučené výrobcem.
Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte
elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče
doporučené výrobcem.
Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které
je spotřebič vestavěn, udržujte volné bez překážek.
Pro odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté
nebo ostré předměty.
Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, a to
obzvláště pokud máte mokré ruce, protože byste se
mohli popálit nebo zranit.
CZ
69
CZ
70
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Na pomoc odmrazování nikdy nepoužívejte
vysoušeče vlasů, elektrické ohřívače a jiné podobné
elektrické spotřebiče.
• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými
předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu
chladiva a vyteklé chladivo může způsobit požár
nebo poškození zraku.
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro
urychlení procesu rozmrazování.
• Je absolutně nezbytné zabránit používání
otevřeného ohně nebo elektrických přístrojů, jako
jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy a
podobné, pro zrychlení fáze rozmrazování.
• Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. Po
vyčištění, abyste zabránili korozi, důkladně je otřete
suchým hadrem.
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy
prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
• Produkt ve určen a vyroben pouze pro použití v
domácnosti.
• Tato záruka pozbude platnosti, pokud je produkt
instalován nebo používán v komerčních nebo
nerezidenčních prostorách.
• Tento produkt musí být správně instalován, umístěn
a provozován v souladu s pokyny uvedenými v
brožuře Pokyny pro uživatele.
• Tato záruka je platná pouze pro nové produkty a
není přenosná, pokud je produkt znovu prodán.
• Naše společnost vylučuje odpovědnost za náhodné
nebo následné škody.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Záruka v žádném případě neruší vaše práva
vyplývající z předpisů nebo zákonů.
• Chladničku na víno neopravujte. Všechny opravy
musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
BEZPEČNOST DĚTÍ!
• Pokud likvidujete produkt se zámkem nebo západkou
na dveřích, zajistěte, aby byly dveře v bezpečné
poloze, aby se v produktu nemohly zavřít děti.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a
osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo osoby nezkušené a
neznalé za předpokladu, že je zajištěn dostatečný
dohled nebo jsou poskytnuty dostatečné pokyny,
jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a že
osoby rozumí možným rizikům.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a
uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
CZ
71
CZ
72
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před
likvidací nebo´t děti se do něj mohou zachytit a může dojít
k nehodě.
• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál
a chladivo s CFC. Proto dejte pozor, abyste při likvidaci
starých chladniček nepoškodili životní prostředí a dodrželi
lokální směrnice.
Ohledně likvidace WEEE, opětovného použití, recyklace a
regenerace se obraťte na místní orgány.
Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě
přečtěte návod s pokyny. Nezodpovídáme za škody
způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu
k použití a tento návod uchovejte na bezpečném místě,
abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v
budoucnosti.
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech
a lze ho použít pouze doma a pro specifikované účely.
Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Na takové
použití nebude uplatněna záruka a naše společnost
neponese odpovědnost za případné ztráty.
• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a
musí být použit pouze pro chlazení/skladování potravin.
Není vhodné pro komerční nebo společné používání a/
nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše
společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném
případě.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo
starých zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.
• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými
osobami, nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály,
ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.
• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo
plechovky. Láhve nebo plechovky mohou explodovat.
• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do
chladničky hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické
nápoje vkládejte do chladničky vertikálně a to tak, že
lahve pevně utáhněte.
• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť
může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama.
Zmrzlinu a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete
z mrazničky!
• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může
způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To
ovlivní výkon vaší chladničky.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy
tak, aby se předešlo poškození příslušenství.
CZ
73
CZ
74
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost
následujícím bodům:
• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku.
Tato zásuvka musí být uzemněna v uzemněné zástrčce,
která má pojistku minimálně 16 ampérů. Nemáte-li
zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným
elektrikářem.
• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z
důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno
přímému slunečnímu světlu.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby,
plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm
od elektrické trouby.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo
ponechána na dešti.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku,
musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se
předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.
• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné
místo tak, aby nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné
výšky, aby mraznička mohla fungovat stabilně a správně.
Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových
ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno
před vložením potravin do chladničky.
• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní
povrchy a zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody
s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a
osušte. Po očištění vraťte zpět všechny díly.
• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami
vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku,
abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.
• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor
nepřekračoval 75 mm.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku
stát 3 hodiny, ještě než ji zapojíte. Jinak by mohlo dojít k
poškození kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat;
zápach zmizí jakmile se spustí chlazení.
Informace o technologii No-Frost
Chladničky No-Frost se liší od ostatních chladniček svým
provozním principem.
V normálních chladničkách, vlhkost, která se dostane do
otvorů v dveřích a vlhkost v potravinách, způsobuje mrznutí
v mrazničce.
Chcete-li odmrazit námrazu a led v mrazničce, musíte
pravidelně vypínat chladničku, vkládat potraviny, které musí
být zmrazeny do samostatně vychlazeného zásobníku
a odstraňte led nahromaděný v mrazničce.Situace je u
beznámrazových chladniček naprosto jiná. Suchý a studený
vzduch je vháněn do chladničky a mrazničky homogenně
a rovnoměrně, z různých bodů, přes ventilátor. Chladný
vzduch se rozptýlí mezi poličky s potravinami, rovnoměrně a
tak předejde vzniku vlhkosti a námrazy.
Proto vám beznámrazová chladnička usnadňuje použití,
kromě obrovské kapacity a moderního vzhledu.
CZ
75
CZ
76
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
A
13
1
2
12
3
4
11
5
B
6
7
8
9
10
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1) Přihrádka na víno *
2) Poličky v chladničce
3) Kryt crisperu
4) Crispery
5) Horní košík v mrazničce
6) Prostřední košík v mrazničce
7) Spodní košík v mrazničce
8) Nastavitelná nožička
9) Zásobník na led
10) Skleněná police mrazničky
11) Police na lahve
12) Police ve dveřích
13) Držák vajec
* U některých modelů
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.
CZ
77
CZ
78
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Displej a ovládací panel
Vnitřní displej/Vnitřní ovládání
Kontrolka Sr alarmu
Tlačítko nastavení
chladničky
Tlačítko nastavení chladničky
Jedná se o tlačítko nastavení chladničky. Tímto tlačítkem lze změnit
teplotu chladničky. Tímto tlačítkem lze aktivovat režim rychlého chlazení
a úsporný režim.
Sr Alarm
Sr Alarm se rozsvítí červeně a rozezní, jakmile nastane problém.
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Obsluha chladničky
Režim rychlého chlazení
Jak ho lze použít?
• Stiskněte tlačítko nastavení, dokud se nerozsvítí
symbol rychlého chlazení. Ozve se pípnutí. Režim bude
nastavený.
Během tohoto režimu:
• Režim rychlého chlazení lze zrušit stejným postupem,
jako byl proveden výběr.
Poznámka: Režim rychlého chlazení se automaticky zruší
po 6 hodinách v závislosti na teplotě okolí, nebo pokud
senzor chladničky dosáhne dostatečně nízké teploty.
Úsporný režim
Jak ho lze použít?
• Stiskněte tlačítko nastavení, dokud se nerozsvítí symbol
úsporného režimu.
• Pokud se nerozsvítí, stiskněte jakékoli tlačítko po dobu 1
sekundy. Když je režim nastavený, ozve se pípnutí.
• Pro zrušení stačí stisknout tlačítko nastavení.
Nastavení teploty chladničky
• Počáteční teplota pro indikátor nastavení mrazničky je
+4 °C.
• Tlačítko nastavení chladničky
• Při prvním stisknutí tlačítka je poslední hodnota, která se
zobrazí na kontrolce, hodnota nastavení chladničky.
• Kdykoli toto tlačítko stisknete, nastaví se nižší teplota.
(+8°C, +6°C, úsporný režim, +4°C, +2°C, rychlé chlazení)
• Když stisknete tlačítko nastavení chladničky, dokud se
na indikátoru nastavení nezobrazí symbol rychlého
chlazení, a pokud nestisknete žádné tlačítko během 1
sekundy, rozbliká se rychlé chlazení.
• Pokud budete tisknout tlačítko dál, restartuje se od +8°C.
Upozornění týkající se nastavení teploty
• Vaše nastavení teploty se nesmaže dojde-li k výpadku
napájení.
CZ
79
CZ
80
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
• Nedoporučuje se, abyste svoji chladničku používali v prostředí, kde
je teplota nižší než 10°C, neboť by to mohlo ovlivnit efektivitu.
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí
otevírání dveří a množstvím potravin uložených v chladničce.
• Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení.
• Vaše chladnička musí být provozována 24 hodin v dané okolní
teplotě bez přerušení, aby došlo k naprostému vychlazení. Dveře
chladničky neotevírejte často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš
velké množství potravin.
• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo
poškození kompresoru chladničky, když odpojíte zástrčku a potom
ji znovu zapojíte nebo když dojde k výpadku napájení. Vaše
chladnička začne fungovat normálně po 5 minutách.
• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech
uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na
informačním štítku. Nedoporučujeme spuštění vaší chladničky
mimo uvedené limity, aby bylo
Třída
Okolní teplota oC
možné dosáhnout efektivního
klimatu
chlazení.
T
Od 16 do 43 (°C)
• Tento spotřebič je navržen
ST
Od 16 do 38 (°C)
k použití při okolní teplotě v
N
Od 16 do 32 (°C)
rozmezí 16°C - 43°C.
SN
Od 10 do 32 (°C)
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Příslušenství
Zásobník na led
• Chcete-li vyjmout zásobník na led; vysuňte zásobník co nejdále a
potom ho vytáhněte.
• Naplňte ho do 3/4 vodou a vložte zpět do mrazničky.
Poznámka: Během vkládání zásobníku do mrazničky dejte pozor,
abyste ho vkládali horizontálně. V opačném případě se voda v
zásobníku vylije.
Zásobník na led
u některých modelů
Mraznička - box
• Box slouží ke skladování potravin, ke kterým potřebujete snadný
přístup.
Vyjmutí boxu;
• Box vysuňte co nejdále to jde.
• Přední část boxu zdvihněte a vysuňte.
!! Při resetování proveďte opačný postup.
Poznámka: Při vysunování či zasunování vždy držte rukojeť.
Mraznička - box
Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se
mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.
CZ
81
CZ
82
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je
odpojená.
• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.
• Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou
namočenou do teplé vody s čisticím prostředkem.
• Vyjměte jednotlivé části a omyjte je vodou
s čistícím prostředkem. Nemyjte v myčce.
• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo
korozivní materiály, např. ředidlo, benzín, kyselinu.
• Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste
tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.
Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.
CZ
83
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Odmrazování
Vaše chladnička provádí plně automatizované odmražování.
Voda nahromaděná v důsledku odmrazování projde do
odpařovací nádoby a tam se sama odpaří.
Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help
desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaní
zaměstnanci.
kontrolku LED
Odpařovací
nádoby
CZ
84
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Chladnička
• Abyste snížili vlhkost a následné zvýšení námrazy, nikdy neumisťujte
kapaliny do neutěsněných nádob. Námraza má tendenci hromadit se
v nejchladnějších částech výparníku a proto je třeba provádět častější
odmrazování.
• Do chladničky nikdy nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny je
třeba nechat vychladnout na pokojovou teplotu a v prostoru chladničky
je třeba zajistit adekvátní cirkulaci vzduchu.
• Nic by se nemělo dotýkat zadní stěny, neboť to způsobí hromadění
námrazy a balíčky se mohou k zadní stěně přichytit. Dveře chladničky
příliš často neotevírejte.
• Maso a očištěné ryby (zabalené do sáčků nebo plastové fólie), které
spotřebujete během 1-2 dnů, umístěte do spodní části chladničky
(nad crisperem), neboť jde o nejchladnější část a to zajistí ty nejlepší
podmínky skladování.
• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.
Délka
skladování
V které části chladničky
skladovat
Ovoce a zelenina
1 týden
Do zásuvky crisper (bez obalu)
Maso a ryby
2-3 dny
Zakryté plastovou fólií nebo
sáčky nebo v boxu na maso (na
skleněné poličce)
Čerstvý sýr
3-4 dny
Ve speciální poličce ve dveřích
Máslo a margarín
1 týden
Ve speciální poličce ve dveřích
Do expirace
doporučené
výrobcem
Ve speciální poličce ve dveřích
1 měsíc
V zásobníku na vajíčka
Potraviny
Produkty v lahvích,
mléko a jogurt
Vejce
Vařené potraviny
Všechny poličky
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Mraznička
• Pro dlouhodobé uložení mrazených potravin a výrobu ledu použijte
mrazničku, prosím.
• Abyste dosáhli maximální kapacity mrazničky, používejte skleněné
poličky v horní a střední části. Do spodní části umístěte nižší košík.
• Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit do blízkosti již zmrazených
potravin.
• Potraviny, které chcete zmrazit (maso, mleté maso, ryby, atd.)
musíte před zmrazením rozdělit na takové porce, aby je bylo možné
zkonzumovat najednou.
• Jakmile jsou potraviny rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Mohlo by
vám to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Do mrazničky nevkládejte horké potraviny, nechte je vychladnout.
Došlo by tak k narušení hlubokého zmražení ostatních potravin.
• Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při
vhodných podmínkách a balení není poškozené.
• Během skladování zmrazených potravin musí být dodrženy podmínky
skladování uvedené na obalu. Není-li tam uvedeno žádné vysvětlení,
potraviny musí být spotřebovány co nejdříve.
• Pokud došlo ke zvlhnutí zmraženého jídla a je nepříjemně cítit, jídlo
mohlo být skladováno v nevhodných podmínkách a díky tomu se
zkazilo. Tento typ potravin nekupujte!
• Délka skladování zmrazených potravin závisí na okolní teplotě,
frekvenci otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a času,
který uplynul od zakoupení potravin do vložení do mrazničky. Vždy
se řiďte pokyny na balení a nikdy nepřekračujte uvedenou délku
skladování.
• Upozorňujeme, že chcete-li dveře mrazničky otevřít okamžitě po
zavření, nepůjde to snadno. Je to zcela normální. Poté, co se přetlak
vyrovná, bude možné dveře otevřít snadno.
Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé
potraviny. Nedojde-li k jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být
NIKDY znovu zmrazeny.
• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka,
petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř,
majoránka, atd.) se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto
CZ
85
CZ
86
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
musí být do zmražených potravin přidáno malé množství koření
nebo je koření možné přidat až po rozmrazení.
• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou
margarín, telecí lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej
a vepřové sádlo.
• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových
nádobách, jiné potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích
nebo sáčcích.
CZ
87
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Ryby a různé druhy
masa
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování při
pokojové teplotě
-hodiny-
Hovězí steak
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Jehněčí maso
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-8
1-2
Telecí pečeně
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Telecí kostky
Na malé kousky
6-10
1-2
Skopové kousky
Na kousky
4-8
2-3
Mleté maso
V praktických porcích,
balené bez kořenění
1-3
2-3
Droby (kousky)
Na kousky
1-3
1-2
Párky/Salámy
Musí být zabalené.
Kuře a krůta
Zabalený k mražení v
praktických porcích
7-8
10-12
Kachna/Husa
Zabalený k mražení v
praktických porcích
4-8
10
Jelen - Králík - Kanec
Porce po 2,5 kg a bez
kostí
9-12
10-12
2
Do úplného
rozmrazení
4-8
Do úplného
rozmrazení
2-4
Do úplného
rozmrazení
Sladkovodní ryby
(pstruh, kapr, štika,
candát)
Mořské ryby (okoun,
platýs, kambala)
Tučné ryby (makrela,
tuňák, sardinky)
Musí být omyté a
osušené, dobře
vyčištěné, ocasní
ploutev a hlava musí být
odříznuté.
Do rozmrazení
Korýši
Očištění a v sáčcích
4-6
Do úplného
rozmrazení
Kaviár
Ve vlastním obalu,
hliníkovém nebo
plastovém
2-3
Do úplného
rozmrazení
Hlemýždi
Ve slané vodě, v
hliníkovém nebo
plastovém obalu
3
Do úplného
rozmrazení
CZ
88
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Zelenina a ovoce
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování
při pokojové
teplotě
-hodiny-
Odstraňte listy, rozdělte na
části a vložte do nádoby s
vodou a trochou citrónu
10 - 12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
10 - 13
Lze použít ve
zmražené formě
Vyloupejte a opláchněte
12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
6-9
Lze použít ve
zmražené formě
Zelí
Očištěné
6-8
2
Lilek
Po omytí nakrájejte na 2 cm
kousky
10 - 12
Plátky oddělte
Kukuřice
Očistěte a zabalte klas nebo
zrna
12
Lze použít ve
zmražené formě
Mrkev
Očistěte a nakrájejte na plátky
12
Lze použít ve
zmražené formě
Paprika
Odstraňte stonek, rozdělte na
poloviny a odstraňte semínka.
8 - 10
Lze použít ve
zmražené formě
Špenát
Omytý
6-9
2
Nakrájené, oloupané
8 - 10
(V mrazničce) 5
Rozpulte a odstraňte pecku
4-6
(V mrazničce) 4
Omyjte a očistěte
8 - 12
2
Vařené ovoce
V nádobě s přidáním 10%
cukru
12
4
Švestky, třešně,
višně
Omyjte je a vyjměte pecky.
8 - 12
5-7
Květák
Fazolky, zelené
fazolky
Hrášek
Houby a chřest
Jablko a hruška
Meruňka a broskev
Jahoda a malina
CZ
89
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Balené
(homogenizované)
mléko
Délka
skladování
(měsíce)
Příprava
Ve vlastním obalu
Sýr (s výjimkou
tvarohu)
Na plátky
Máslo, margarín
Ve vlastním obalu
Vejce(*)
Bílek
Skladovací podmínky
2-3
Pouze homogenizované
mléko
6-8
Při krátkodobém
skladování lze ponechat
v původním balení. Při
dlouhodobém skladování
je třeba je zabalit do
plastové fólie.
6
10 - 12
30 gr se rovná žloutku
Vaječná směs
(bílek-žloutek)
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
10
50 gr se rovná žloutku
Žloutek
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
8 - 10
20 g se rovná žloutku
V uzavřeném pohárku
Mléčné produkty a
pečivo
(*) Nesmí dojít ke zmražení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit
odděleně nebo musí být dobře promíchány..
Délka
skladování
(měsíce)
Délka rozmrazování
při pokojové teplotě
(hodiny)
Délka rozmrazování v
troubě (minuty)
Chléb
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Sušenky
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Koláč
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Dort
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Listové těsto
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
15-20 (200 °C)
CZ
90
DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu
(volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo
silných kabelů a postupovat dle pokynů pro přepravu,
které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky
na zeleninu, atd.) nebo je připevněte do chladničky
pomocí pásů, aby během přemisťování a přepravy
nedošlo k nárazům.
Chladničku převážejte kolmo.
Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části
dveří, nelze změnit směr otevírání dveří chladničky.
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte
kontaktovat nejbližší autorizované servisní centrum a
požádat o provedení změny otevírání.
CZ
91
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
Zkontrolujte upozornění;
Chladnička vás varuje, pokud teplota v chladničce a mrazničce klesne
na nesprávnou úroveň nebo když dojde k problému se spotřebičem.
TYP CHYBY
TYP CHYBY
PROČ
SR
„Upozornění
na chybu“
Některé části jsou
mimo provoz nebo
došlo k selhání
chladícího procesu
CO DĚLAT
Co nejdříve kontaktujte
servis.
Pokud vaše chladnička nefunguje;
• Došlo k výpadku napájení?
• Je zástrčka zapojena správně?
• Je pojistka zástrčky, do níž je zásuvka zapojená, vypálená?
• Došlo k problému se zásuvkou? Chcete-li to zkontrolovat, zapojte
chladničku do známé funkční zásuvky.
Pokud vaše mraznička dostatečně nechladí:
• Je nastavení teploty správné?
• Jsou dveře chladničky otevírány často a dlouho ponechávány
otevřené?
• Jsou dveře chladničky řádně uzavřené?
• Vložili jste do chladničky jídlo nebo potraviny, které jsou v kontaktu
se zadní stěnou chladničky, a tak brání cirkulaci vzduchu?
• Není chladnička naplněna až moc.
• Je mezi chladničkou a stěnou dostatek místa?
• Je okolní hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných v návodu k
použití?
Je-li potravina ve vaší chladničce přechlazena
• Je nastavení teploty správné?
• Není do mrazničky vloženo příliš mnoho jídla? Pokud ano, vaše
chladnička může jídlo vychladit až moc, a bude déle spuštěná, aby
potraviny vychladila.
Je-li vaše chladnička příliš hlasitá:
Abyste udrželi nastavenou úroveň chlazení, kompresor se čas od času
aktivuje. Hluk, který se v takový okamžik z chladničky ozývá je zcela
normální. Když je dosaženo požadované úrovně chlazení, hluk se
automaticky sníží. Pokud hluku přetrvává:
CZ
92
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
• Je váš spotřebič stabilní? Jsou nožičky zastavené?
• Je za chladničkou překážka?
• Vibrují poličky nebo nádobí? Poličky a/nebo nádobí v takovém
případě přemístěte.
• Vibrují předměty umístě na vaší chladničce.
Normální zvuky:
Zvuk praskání (praskání ledu):
• Během automatického odmrazování.
• Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze
materiálu)
Krátké praskání: Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a
vypne kompresor.
Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru): Tento hluk znamená, že
kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po
kratší dobu po svém spuštění.
Zvuk bublání: Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubicích
systému.
Zvuk tekoucí vody: Normální zvuk tekoucí vody odtékající do
výparníku během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během
odmrazování.
Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru): Tento zvuk
lze zaslechnout v chladničce No-Frost během normální provozu
systému z důvodu cirkulace vzduchu.
Pokud se v chladničce vytvoří vlhkost:
• Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do
chladničky dobře osušeny?
• Dochází často k otevírání dveří chladničky? Když dojde k otevření
dveří, do chladničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti.
Zejména, je-li vlhkost v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře
chladničky otevírány, tím častěji dojde k hromadění vlhkosti.
• Je normální, že se během automatického odmrazování tvoří na
zadní stěně chladničky kapky vody. (U statických modelů)
Nejsou-li dveře řádně otevírány a zavírány:
• Brání zavření dveří obaly potravin?
• Byly správně umístěny poličky, zásuvky a příslušenství ve dveřích
chladničky?
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
• Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?
• Je chladnička na rovném povrchu?
Pokud jsou hrany chladničky, které jsou v kontaktu s dveřmi,
horké:
Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během
provozu kompresoru zahřát, to je normální.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Po náhlém výpadku napájení nebo po odpojení spotřebiče se
aktivuje funkce ochrany kompresoru, protože plyn v chladícím
systému ještě není stabilizovaný . To je zcela normální, chladnička
se restartuje zhruba po 4 nebo 5 minutách.
• Chladící jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se
mohou na zadní stěně vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo
námrazy, a to z z důvodu činnosti kompresoru ve specifikovaných
intervalech. To je normální. Není-li námraza nadměrná, není nutné
provádět odmrazování.
• Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během
dovolené), odpojte ji. Chladničku vyčistěte v souladu s pokyny v
části 4 a nechte dveře otevřené, abyste tak zabránili hromadění
vlhkosti a zápachu.
• Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít
pouze v domácím prostředí a ke stanoveným účelům. Nehodí se
pro komerční či hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič
způsobem, který je v rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme,
že výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a
selhání v rámci záručního období.
• Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali pode výše
uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaný servis.
CZ
93
CZ
94
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
1– Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale
ne na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor,
sporák, atd.). Jinak použijte izolační desku.
2– Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče
vychladnout.
3– Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota
zmrazených potravin pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte
tak energii. Je-li zmrazené jídlo rozmrazováno venku, je to plýtvání
energií.
4– Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší
vlhkost ve spotřebiči. A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž
pomáhá zachovat chuť a vůni.
5– Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co
nejkratší dobu.
6– Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper,
chiller, atd.).
7– Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
ÚSPORA ENERGIE
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo
dosah přímého slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.
• Nevkládat do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní
teplota a kompresor by běžel bez přestávek.
• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace
vzruchu.
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení, aby se zajistil
správný přenos chladu.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče.
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní
prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné
postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé
látky a recyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí.
Při likvidaci je nutné dodržovat některá základní pravidla:
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s
domovním odpadem.
Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného
sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou
společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých elektrických
a elektronických zařízení z domácností.
V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat
obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za
jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se
stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič.
CZ
95
GR
96
Περιεχόμενα
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ................................. 97
Γενικές προειδοποιήσεις...................................................................97
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..........................................................99
Ψυγεία παλιά και εκτός λειτουργίας................................................102
Προειδοποιήσεις ασφαλείας............................................................102
Εγκατάσταση και λειτουργία του ψυγείου σας.................................103
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας.............................................104
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NO FROST........................ 105
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ.................................................................................. 106
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.... 108
Χρήση του ψυγείου σας..................................................................109
Προειδοποιήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας............... 110
Αξεσουάρ........................................................................................ 111
Παγοθήκη........................................................................................ 111
Κουτί κατάψυξης............................................................................. 111
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ.........................................................................112
Ψυκτήρας........................................................................................ 112
Ο Ψύκτης........................................................................................ 113
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..................................118
Απόψυξη......................................................................................... 119
Αντικατάσταση λαμπτήρα LED....................................................... 119
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ............................... 120
Μεταφορά και αλλαγή της θέσης εγκατάστασης............................. 120
Αλλαγή θέσης της πόρτας...............................................................120
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. 121
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.................................................................... 124
Πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας........................ 124
Εξοικονόμηση ενέργειας................................................................124
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος.
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της συσκευής. Φυλάσσετε κάθε
τεκμηρίωση για μελλοντική χρήση ή για τυχόν επόμενους ιδιοκτήτες.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για φύλαξη τροφίμων και
οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη και ο κατασκευαστής δεν θα
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις. Επίσης, συνιστάται να προσέξετε τις
προϋποθέσεις εγγύησης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια
τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή
στην κατασκευή εντοιχισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία
της απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές μέσα στους θαλάμους φύλαξης τροφίμων της
συσκευής, εκτός αν αυτές είναι του τύπου που συνιστά
ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο
κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κίνδυνο λόγω
έλλειψης ευστάθειας της συσκευής, αυτή πρέπει να
στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
• Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί R600 ως ψυκτικό μέσο
– αυτό φαίνεται στην πινακίδα στο χώρο συντήρησης
- πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά και
την τοποθέτησή της, για να αποφύγετε ζημιά στα
στοιχεία του ψυκτικού συστήματος της συσκευής.
Το R600a είναι ένα αέριο φιλικό προς το περιβάλλον
που απαντάται στη φύση, ωστόσο είναι εκρηκτικό. Σε
περίπτωση διαρροής λόγω ζημιάς στα στοιχεία του
ψυκτικού συστήματος, απομακρύνετε το ψυγείο από
γυμνές φλόγες ή πηγές θερμότητας και αερίστε για
λίγα λεπτά το χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
GR
97
GR
98
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου, μην
προξενήσετε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού αερίου.
• Μην αποθηκεύετε στη συσκευή αυτή εκρηκτικά υλικά
όπως είναι τα δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό
μέσο.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές όπως:
--περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
--αγροτικά σπίτια και από πελάτες σε ξενοδοχεία,
μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
--περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενου δωματίου με
πρωινό
--κέτερινγκ και άλλες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης
• Αν η πρίζα δεν ταιριάζει με το καλώδιο του ψυγείου,
αυτή πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για τεχνική εξυπηρέτηση ή άλλα
άτομα με παρόμοια εξουσιοδότηση, για την αποφυγή
έκθεσης σε κινδύνους.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τα άτομα
αυτά έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Στο καλώδιο ρεύματος του ψυγείου σας έχει συνδεθεί
ένα ειδικά γειωμένο φις. Το φις αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται με ειδικά γειωμένη πρίζα 16 Α. Αν
δεν υπάρχει τέτοια πρίζα στο σπίτι σας, αναθέστε την
εγκατάστασή της σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχει δοθεί
επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τον κίνδυνο που ενέχεται.
Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, για να
αποφύγετε κινδύνους πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για
τεχνική εξυπηρέτηση ή άλλα άτομα με παρόμοια
εξουσιοδότηση.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των 2000 μέτρων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το ψυγείο περιέχει ψυκτικό αέριο (R600a: ισοβουτάνιο)
και μονωτικό αέριο (κυκλο/ισο-πεντάνιο), τα οποία
χαρακτηρίζονται από υψηλή συμβατότητα με το
περιβάλλον, όμως μπορούν να αναφλεγούν.
Συνιστούμε να τηρείτε τους κανονισμούς που
ακολουθούν για να αποφύγετε καταστάσεις που θα
σας θέσουν σε κίνδυνο:
Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Το ψυκτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από ψύκτες
κρασιού και στο εσωτερικό τους, περιέχει ψυκτικό.
Για το λόγο αυτό, αποφεύγετε να προξενήσετε ζημιά
στους σωλήνες.
• Αν διαπιστωθεί διαρροή του ψυκτικού συστήματος,
μην αγγίζετε την πρίζα και το φις και μη χρησιμοποιείτε
γυμνές φλόγες. Ανοίξτε το παράθυρο και αφήστε να
μπει αέρας μέσα στο χώρο. Στη συνέχεια καλέστε ένα
κέντρο σέρβις για να ζητήσετε επισκευή.
GR
99
GR
100
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Μην ξύνετε με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για
να αφαιρέσετε πάχνη ή πάγο που έχει σχηματιστεί. Αν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εργαλεία, μπορεί να υποστεί
ζημιά το ψυκτικό κύκλωμα και το υλικό που διαρρέει
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια
σας.
• Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχει
υγρασία, λάδια ή σκόνη, και μην την εκθέτετε σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία και σε νερό.
• Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές
θέρμανσης ή σε αναφλέξιμα υλικά.
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή προσαρμογής.
• Μην τραβάτε υπερβολικά ή διπλώνετε το καλώδιο
ρεύματος και μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
• Μην προξενήσετε ζημιά στο φις και/ή το καλώδιο
ρεύματος, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι αιτία για
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Συνιστάται να διατηρείτε το φις καθαρό, αφού τυχόν
συσσώρευση σκόνης πάνω στο φις μπορεί να είναι
αιτία φωτιάς.
• Αποφεύγετε απολύτως να χρησιμοποιείτε για
επιτάχυνση της απόψυξης γυμνή φλόγα ή ηλεκτρικές
συσκευές, όπως συσκευές θέρμανσης, κεριά, λάμπες
πετρελαίου ή παρόμοια μέσα.
• Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή υλικά για έρευνα μέσα
στους ψύκτες κρασιού. Αν αποθηκεύσετε υλικό για το
οποίο χρειάζεται αυστηρός θερμοκρασιακός έλεγχος,
ενδέχεται το υλικό αυτό να αλλοιωθεί ή να λάβει
χώρα μια μη ελεγχόμενη αντίδραση που μπορεί να
προκαλέσει κινδύνους.
• Διατηρείτε ελεύθερα από περιορισμούς τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην
κατασκευή εντοιχισμού της.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα και/ή
δοχεία που περιέχουν νερό.
• Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας επισκευές στους
ψύκτες κρασιού. Όλες οι σχετικές επεμβάσεις
πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο
προσωπικό.
GR
101
GR
102
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Ψυγεία παλιά και εκτός λειτουργίας
• Αν το παλιό ψυγείο σας διαθέτει κλειδαριά, χαλάστε ή αφαιρέστε
την κλειδαριά πριν το πετάξετε, επειδή μπορεί να κλειδωθούν μέσα
παιδιά και να προκληθεί ατύχημα.
• Τα παλιά ψυγεία και οι παλιοί καταψύκτες έχουν μονωτικό υλικό και
ψυκτικό μέσο που περιέχουν CFC (χλωροφθοράνθρακες). Για το
λόγο αυτό, προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον όταν
πετάτε το παλιά σας ψυγείο.
Ζητήστε από τη δημοτική σας αρχή πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη των ΑΗΗΕ (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού) για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και
ανάκτησης.
Σημειώσεις:
• Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν την εγκατάσταση
και τη χρήση της συσκευής σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω κακής χρήσης.
• Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που αναφέρονται πάνω στη συσκευή
σας και στο εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο
σε ασφαλές μέρος για να σας βοηθήσει στην επίλυση των
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.
• Η συσκευή αυτή έχει παραχθεί για οικιακή χρήση και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οικιακό περιβάλλον και για τις
προβλεπόμενες χρήσεις. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή
κοινόχρηστη χρήση. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα προκαλέσει
ακύρωση της εγγύησης και η εταιρία μας δεν θα είναι υπεύθυνη
για τυχόν ζημίες.
• Η συσκευή αυτή έχει παραχθεί για οικιακή χρήση και είναι κατάλληλη
μόνο για ψύξη / διατήρηση τροφίμων. Δεν είναι κατάλληλη για
εμπορική ή κοινόχρηστη χρήση και/ή για διατήρηση υλικών άλλων
από τρόφιμα. Η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
ζημιά προκύψει σε αντίθετη περίπτωση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή καλώδιο επέκτασης.
• Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες που έχουν ζημιά ή είναι
αποκολλημένες ή παλαιωμένες.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Μην τραβάτε, λυγίζετε ή προξενείτε ζημιά στο καλώδιο
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες. Μην
επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να κρέμονται
από την πόρτα.
• Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις από την πρίζα με υγρά χέρια,
για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας!
• Μην τοποθετείτε στο θάλαμο κατάψυξης γυάλινα μπουκάλια ή
αναψυκτικά σε μεταλλικά δοχεία. Τα μπουκάλια ή τα μεταλλικά
δοχεία μπορεί να εκραγούν.
• Για λόγους ασφαλείας, μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο σας
εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά. Τοποθετείτε τα ποτά με σχετικά υψηλό
περιεχόμενο αλκοόλης σε όρθια θέση στο θάλαμο συντήρησης και
με σφιχτά κλεισμένο το πώμα τους.
• Όταν αφαιρείτε πάγο από το θάλαμο κατάψυξης, μην τον αγγίζετε.
Ο πάγος μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα και/ή αμυχές.
• Μην αγγίζετε κατεψυγμένα είδη με υγρά χέρια! Μην καταναλώνετε
παγωτό και παγάκια αμέσως μόλις τα βγάλετε από το θάλαμο της
κατάψυξης!
• Μην καταψύχετε πάλι τα τρόφιμα μετά την απόψυξή τους. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως τροφική
δηλητηρίαση.
• Μην καλύπτετε με δαντέλες τον κορμό ή το πάνω μέρος του ψυγείου.
Αυτό επηρεάζει την απόδοση του ψυγείου σας.
• Στερεώστε τα αξεσουάρ μέσα στο ψυγείο κατά τη μεταφορά, για να
αποφύγετε ζημιές σε αυτά.
Εγκατάσταση και λειτουργία του ψυγείου σας
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο σας, θα πρέπει να προσέξετε
τα εξής σημεία:
• Η τάση λειτουργίας του ψυγείου σας είναι 220-240 V στα 50 Hz.
• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες από χρήση χωρίς
κατάλληλη γείωση.
• Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε κατάλληλο σημείο όπου δεν θα είναι
εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
• Η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 50 cm μακριά
από σόμπες, φούρνους αερίου και σώματα θέρμανσης και
τουλάχιστον 5 cm μακριά από ηλεκτρικούς φούρνους.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υπαίθριο χώρο ή να
εκτίθεται σε βροχή.
GR
103
GR
104
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Όταν το ψυγείο σας έχει τοποθετηθεί δίπλα σε συσκευή βαθιάς
κατάψυξης, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 cm μεταξύ τους
για να αποτραπεί σχηματισμός υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια.
• Χρειάζεται διάκενο τουλάχιστον 150 mm πάνω από τη συσκευή σας.
Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή σας.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
• Τα ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια θα πρέπει να σταθεροποιηθούν
σε κατάλληλο ύψος ώστε να μπορεί το ψυγείο σας να λειτουργεί
με σταθερό και σωστό τρόπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πόδια
περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα (ή στην αντίθετη κατεύθυνση).
Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο.
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, σκουπίστε όλα τα εξαρτήματά
του με χλιαρό νερό στο οποίο θα έχετε προσθέσει ένα κουταλάκι
του γλυκού μαγειρική σόδα και κατόπιν ξεπλύνετέ τα με καθαρό
νερό και σκουπίστε τα. Μετά τον καθαρισμό επανατοποθετήστε
όλα τα εξαρτήματα.
• Τοποθετήστε τον πλαστικό ρυθμιστή απόστασης (το εξάρτημα με
μαύρα πτερύγια στο πίσω μέρος) περιστρέφοντάς τον 90° όπως
δείχνει η εικόνα, για να εμποδίσετε να έρχεται ο συμπυκνωτής σε
επαφή με τον τοίχο.
• Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται σε έναν τοίχο ώστε η απόσταση
μεταξύ τους να μην υπερβαίνει τα 75 χιλ.
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας
• Όταν το ψυγείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από
μεταφορά του, διατηρήστε το πρώτα στην όρθια θέση για 3 ώρες
και μετά συνδέστε το στην πρίζα, ώστε να εξασφαλίσετε αποδοτική
λειτουργία. Αλλιώς μπορεί να προξενήσετε ζημιά στο συμπιεστή.
• Το ψυγείο σας μπορεί να παρουσιάσει κάποια οσμή όταν
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, αλλά αυτή θα φύγει σταδιακά
καθώς αρχίζει να ψύχεται το ψυγείο.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NO FROST
Τα ψυγεία No-Frost, είναι διαφορετικά από τα άλλα στατικά ψυγεία με
το σύστημα λειτουργείας Στα κανονικά ψυγεία, η υγρασία που μπαίνει
μέσα στο ψύκτη κατα τη διαρκεία ανοίγματος της πόρτας, μαζί με την
υγρασία των τροφίμων δίνει αφορμή για να διμηουργήση πάγο στο
ψύκτη.
Για να ξεπαγώσει των χιονιών και των πάγων που διμηουργήθηκαν,
από καιρού σε καιρό οι παρακάτω ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν :
πρώτα το ψυγέιο πρέπει να ανακόπτει, ύστερα τα τρόφιμα που πρέπει
να διατηρηθούν τη παγερότητα, κατα τη διαρκεία της αυτής ενέργειας
πρέπει να βγάλουν έξω από το ψυγείο και οι ανεποθετωμένοι πάγοι
επίσης πρέπει να καθαριστούν.
Στα No-Frost ψυγεία ο τρόπος είναι εντελώς διαφορετικός. Ο κρύος και
ξερός αέρας φυσάται ως ομογενής από τις πολές θέσεις στο ψυκτικό
και στο ψύκτη. Χάριν της απονομής του κρύου αέρα ακόμα και μεταξύ
των ραφιών όλα τα τρόφιμα σας κρυώνουν εξίσου και κανονικά. Επίσης
εμποδεύει να δημιουργηθούν της υγρασίας και του πάγου.
Για αυτό το λόγο No-Frost ψυγείο μας μαζί με την αισθητική εμφάνιση
και με ευρύχωρο όγκο του εξασφαλίζει να το χρησιμοποιήσετε εύκολα.
GR
105
GR
106
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
A
13
1
2
12
3
4
11
5
B
6
7
8
9
10
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
A. Χώρος Συντήρησης (Ψύξης)
B. Χώρος Κατάψυξης
1.Σχάρα κρασιών *
2.Γυάλινο Ράφι Ψύξης
3. Το Γυαλί πάνω από την Θήκη Λαχανικών
4. Θήκη Λαχανικών
5. Άνω καλάθι ψύξης
6. Μεσαίο καλάθι ψύξης
7. Κάτω Καλάθι
8. Ρυθμιζομενα ποδαρακια
9. Παγοθηκη
10. Γυάλινο ράφι
11. Θήκη Μπουκαλιών
12. Ανω θηκη συντηρησησ
13. Αυγοθηκη
Η παρουσίαση αυτή προορίζεται μόνο για πληροφόρηση σχετικά με τα μέρη της
συσκευής. Τα μέρη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
GR
107
GR
108
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ένδειξη ειδοποίησης Sr
Κουμπί ρύθμισης
συντήρησης
Κουμπί ρύθμισης συντήρησης
Αυτό είναι το κουμπί για τη ρύθμιση της συντήρησης. Με αυτό το κουμπί μπορείτε
να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης. Με αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ψύξης και τη λειτουργία
Οικονομίας.
Ειδοποίηση Sr
Η ένδειξη ειδοποίησης Sr θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και θα ενεργοποιηθεί
ηχητική ειδοποίηση αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Χρήση του ψυγείου σας
Λειτουργία Ταχείας ψύξης
Πώς χρησιμοποιείται;
• Πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντήρησης, έως ότου ανάψει το σύμβολο Ταχείας ψύξης
. Ο βομβητής θα ηχήσει με διπλό ήχο μπιπ. Θα ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας.
Σε αυτή τη λειτουργία:
• Η λειτουργία Ταχείας ψύξης μπορεί να ακυρωθεί με διαδικασία ίδια με της επιλογής της.
Σημείωση:Η λειτουργία Ταχείας ψύξης θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 6 ώρες, ανάλογα
με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή όταν ο αισθητήρας στο ψυγείο ανιχνεύσει αρκετά
χαμηλή θερμοκρασία.
Λειτουργία Οικονομίας
Πώς χρησιμοποιείται;
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντήρησης, έως ότου ανάψει το σύμβολο Οικονομίας .
• Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 δευτερόλεπτο. Όταν ρυθμιστεί η λειτουργία, ο
βομβητής θα ηχήσει με διπλό ήχο μπιπ.
• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, χρειάζεται απλά να πατήσετε το κουμπί Ρύθμισης
συντήρησης.
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας συντήρησης
• Η αρχική θερμοκρασία στην Ένδειξη ρύθμισης συντήρησης είναι +4°C.
• Πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντήρησης μία φορά
• Όταν πατήσετε πρώτη φορά αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η τελευταία τιμή στην ένδειξη
ρύθμισης της συντήρησης.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, θα ρυθμίζεται μια χαμηλότερη θερμοκρασία. (+8°C,
+6°C, Οικονομία, +4°C, +2°C, Ταχεία ψύξη)
• Όταν πατήσετε το κουμπί Ταχείας ψύξης έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο ταχείας
ψύξης στην Ένδειξη ρύθμισης συντήρησης, και αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για
1 δευτερόλεπτο, η Ταχεία ψύξη θα αναβοσβήνει.
• Αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί, οι τιμές θα ξεκινήσουν πάλι από +8°C.
GR
109
GR
110
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Προειδοποιήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις
θερμοκρασίας
• Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας που έχετε επιλέξει δεν θα διαγραφούν αν
συμβεί διακοπή ρεύματος.
• Από άποψης απόδοσης, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ψυγείο
σας σε περιβάλλον πιο κρύο από 10°C.
• Οι προσαρμογές στη θερμοκρασία θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με
τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και την ποσότητα των τροφίμων
που διατηρούνται μέσα στο ψυγείο.
• Μην προχωρήσετε σε άλλη ρύθμιση πριν από την ολοκλήρωση μιας
προσαρμογής.
• Το ψυγείο σας θα πρέπει να λειτουργεί έως 24 ώρες ανάλογα με την
θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς διακοπή, αφού συνδεθεί, ώστε
να ψυχθεί εντελώς. Στο διάστημα αυτό μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες
του ψυγείου σας και μην τοποθετήσετε μέσα πολλά τρόφιμα.
• Για την αποφυγή ζημιάς στο συμπιεστή του ψυγείου, έχει προβλεφθεί μια λειτουργία καθυστέρησης 5 λεπτών όταν αποσυνδέετε και
συνδέετε πάλι στην πρίζα το φις του ψυγείου σας ή σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος. Μετά από 5 λεπτά, το ψυγείο σας θα αρχίσει να
λειτουργεί κανονικά.
• Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στις περιοχές θερμοκρασιών περιβάλλοντος που αναφέρονται στα πρότυπα, σύμφωνα με την
κατηγορία κλίματος που αναφέρεται στην πληροφοριακή ετικέτα. Δεν
συνιστούμε τη λειτουργία του ψυγείου σας εκτός των αναφερόμενων
οριακών τιμών θερμοκρασιών, όσον αφορά την απόδοση της ψύξης.
• Ο εξοπλισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασία
Κατηγορία
κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος oC
T
Μεταξύ 16 και 43 (°C)
ST
Μεταξύ 16 και 38 (°C)
N
Μεταξύ 16 και 32 (°C)
SN
Μεταξύ 10 και 32 (°C)
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αξεσουάρ
Παγοθήκη
• Για να αφαιρέσετε την παγοθήκη: τραβήξτε το πάνω κουτί της
κατάψυξης όσο το δυνατόν πιο έξω και κατόπιν τραβήξτε έξω την
παγοθήκη.
• Γεμίστε με νερό ως τα 3/4 της στάθμης και τοποθετήστε την
παγοθήκη στην κατάψυξη.
Σημείωση:Όταν τοποθετείτε την παγοθήκη στην κατάψυξη,
τοποθετήστε την σε οριζόντια θέση. Διαφορετικά το νερό στην παγοθήκη
μπορεί να χυθεί.
Παγοθήκη
Κουτί κατάψυξης
Το κουτί κατάψυξης επιτρέπει την πιο σωστή διατήρηση των τροφίμων.
Αφαίρεση του κουτιού κατάψυξης;
• Τραβήξτε το κουτί όσο το δυνατόν πιο έξω
• Τραβήξτε το μπροστινό μέρος του κουτιού προς τα πάνω και έξω.
!! Αντιστρέψτε τη διαδικασία για την επανατοποθέτηση του
συρόμενου διαμερίσματος.
Σημείωση: Πάντα να κρατάτε τη λαβή του κουτιού ενώ αφαιρείτε το
κουτί.
Κουτί κατάψυξης
GR
111
GR
112
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Ψυκτήρας
• Για να αποτρέψετε την δημιουργία ύγρανσης και οσμής, θα πρέπει να
τοποθετείτε τις τροφές σε κλειστά δοχεία ή σε δοχεία με το επάνω μέρος
σκεπασμένο, πριν τα βάλετε μέσα στο ψυγείο.
• Τα ζεστά φαγητά και ροφήματα θα πρέπει να κρυώσουν σε θερμοκρασία
δωματίου πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο ψυγείο.
• Μην ακουμπήσετε συσκευασμένες τροφές ή κύπελλα πάνω στην λάμπα και
στο κάλυμμα του χώρου συντήρησης.
• Μπορείτε να βάλετε τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα στη θήκη λαχανικών χωρίς
να είναι σε ξεχωριστές σακούλες.
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κάποιες συστάσεις για την τοποθέτηση και
αποθήκευση των τροφών σας μέσα στην θήκη λαχανικών:
Τρόφιμα
Χρόνος αποθήκευσης
Χώρος τοποθέτησης στο
θάλαμο ψύξης
Λαχανικά και φρούτα
1 εβδομάδα
Στο καλάθι λαχανικών (χωρίς
περιτύλιγμα)
Κρέας και ψάρι
2 έως 3 ημέρες
Καλυμμένα με πλαστική
μεμβράνη και σακούλες ή σε
ένα δοχείο στο γυάλινο ράφι
Φρέσκο τυρί
3 έως 4 ημέρες
Στο ειδικό ράφι της πόρτας
Βούτυρο και μαργαρίνη
1 εβδομάδα
Στο ειδικό ράφι της πόρτας
Εμφιαλωμένα προϊόντα, Έως την ημερομηνία λήξης Στο ειδικό ράφι της πόρτας
γάλα και γιαούρτι
που συνιστά ο παραγωγός
Αυγά
1 μήνας
Μαγειρεμένο φαγητό
Στο ράφι αυγών
Σε όλα τα ράφια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο δεν πρέπει να αποθηκεύονται μέσα
στο ψυγείο.
Δεν πρέπει να καταψύξετε κρέας που έχει ξεπαγώσει εάν δεν έχει μαγειρευτεί.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Ο Ψύκτης
• Να χρησιμοποιείτε τον χώρο κατάψυξης του ψυγείου σας για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα και για να φτιάξετε
παγάκια.
• Για να επιτύχετε τη μέγιστη χωρητικότητα για το χώρο της κατάψυξης,
χρησιμοποιείτε γυάλινα ράφια μόνο για το πάνω και το μεσαίο τμήμα. Για το
κάτω τμήμα χρησιμοποιείτε το κάτω καλάθι.
• Να τοποθετήσετε αρχικά τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο επάνω
καλάθι του καταψύκτη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεπεράσετε την δηλωμένη
χωρητικότητα κατάψυξης του ψυγείου σας. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε δίπλα
από τα άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα ,όταν έχουν καταψυχτεί για τουλάχιστον
24 ώρες.
• Μην τοποθετήσετε τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε δίπλα στα ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να καταψύξετε τα τρόφιμα που θέλετε (κρέας, κιμά, ψάρι, κλπ) αφού
πρώτα τα χωρίσετε σε μερίδες που θα καταναλώνονται κάθε φορά
• Μην καταψύξετε κατεψυγμένα τρόφιμα εκ νέου όταν έχουν ξεπαγώσει. Μπορεί
να υπάρξει κίνδυνος για την υγεία σας, προκαλώντας τροφική δηλητηρίαση.
• Μην τοποθετήσετε ζεστά φαγητά μέσα στην κατάψυξη σας πριν κρυώσουν.
Εάν το κάνετε αυτό, θα αλλοιώσετε τα άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Όταν αγοράζετε κατεψυγμένες τροφές, να επιβεβαιώνετε ότι καταψύχτηκαν
κάτω από κατάλληλες συνθήκες και ότι η συσκευασία δεν είναι σχισμένη.
• Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένες τροφές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες
που αναγράφονται στην συσκευασία. Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες, θα πρέπει
να τις καταναλώνετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να μεταφέρονται πριν αλλοιωθούν και να
τοποθετούνται στο ράφι ταχείας κατάψυξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μην
χρησιμοποιήσετε τα ράφια της πόρτας για κατάψυξη.
• Εάν η κατεψυγμένη τροφή έχει υγρανθεί και έχεί δυσάρεστη οσμή, μάλλον θα
είχε αποθηκευτεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες (Υ.Γ. Μεταφραστή – μήπως
πρέπει να είναι ακατάλληλες συνθήκες) και έχει χαλάσει. ΜΗΝ αγοράσετε
αυτήν την τροφή!
• Η περίοδος αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων αλλάζει και εξαρτάται
από την περιβαλλοντική θερμοκρασία, τη συχνότητα που ανοίγει και κλείνει η
πόρτα του ψυγείου, τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη, τον τύπο της τροφής και το
χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που αγοράστηκε μέχρι τη στιγμή που
αποθηκεύτηκε στην κατάψυξη. Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες
που αναγράφονται στην συσκευασία και να μην ξεπερνάτε την περίοδο
αποθήκευσης.
• Όταν η διακοπή ρεύματος διαρκεί πολύ ώρα, μην ανοίξετε την πόρτα του
χώρου κατάψυξης. Το ψυγείο σας μπορεί να διατηρήσει τα κατεψυγμένα σας
τρόφιμα σε κατάσταση 25οC για περίπου 13 ώρες. Η τιμή αυτή πέφτει σε
υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Σε μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος,
GR
113
GR
114
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
μην ξανα-καταψύξετε τα τρόφιμα σας. Θα πρέπει να τα καταναλώσετε όσο
το δυνατόν γρηγορότερα.
Οι σχετικές συμβουλές για την τοποθέτηση και για την αποθήκευση των τροφίμων
σας βρίσκονται στις σελίδες 115, 116 και 117.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
GR
115
Διάρκεια
αποθήκευσης
Χρόνος απόψυξης σε
θερμοκρασία δωματίου
(μήνες)
-ώρες-
6-10
1-2
Συσκευασία για κατάψυξη σε
κατάλληλες μερίδες
6-8
1-2
Μοσχάρι ψητό
Συσκευασία για κατάψυξη σε
κατάλληλες μερίδες
6-10
1-2
Μοσχάρι σε κύβους
Σε μικρά τεμάχια
6-10
1-2
Αρνί σε κύβους
Σε τεμάχια
4-8
2-3
Κιμάς
Σε κατάλληλες μερίδες,
συσκευασμένος χωρίς
μπαχαρικά
1-3
2-3
Εντόσθια (κομμάτι)
Σε τεμάχια
1-3
1-2
Λουκάνικα/ σαλάμι
Θα πρέπει να συσκευάζονται
ακόμα και αν είναι τυλιγμένα
με μεμβράνη
Κοτόπουλο και
γαλοπούλα
Συσκευασία για κατάψυξη σε
κατάλληλες μερίδες
7-8
10-12
Χήνα / πάπια
Συσκευασία για κατάψυξη σε
κατάλληλες μερίδες
4-8
10
Ελάφι, κουνέλι,
αγριογούρουνο
Μερίδες των 2,5 kg και
χωρίς κόκαλα
9-12
10-12
Ψάρι και κρέας
Προετοιμασία
Μπριζόλες μοσχαρίσιες
Συσκευασία για κατάψυξη σε
κατάλληλες μερίδες
Αρνίσιο κρέας
Ψάρια γλυκού νερού
(πέστροφα, κυπρίνος,
τούρνα, γατόψαρο)
Έως ότου αποψυχθούν
Αφού καθαριστούν καλά
τα λέπια και τα εντόσθια,
πρέπει να πλένονται
και να στεγνώνουν και
αν χρειάζεται πρέπει να
κόβονται οι ουρές και τα
κεφάλια.
2
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
4-8
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
2-4
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
Μαλακόστρακα
Καθαρισμένα και σε
σακούλες
4-6
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
Χαβιάρι
Στη συσκευασία του,
αλουμινένιο ή πλαστικό
δοχείο
2-3
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
Σαλιγκάρια
Σε αλατόνερο, μέσα σε
αλουμινένιο ή πλαστικό
δοχείο
3
Έως ότου αποψυχθούν
τελείως
Μη λιπαρά ψάρια
(λαβράκι, καλκάνι,
γλώσσα)
Λιπαρά ψάρια
(παλαμίδα, σκουμπρί,
γοφάρι, γαύρος)
Σημείωση : Όταν ξεπαγώσουν τα κατεψυγμένα κρέατα πρέπει να μαγειρευτούν όπως τα
φρέσκα κρέατα. Τα κατεψυγμένα κρέατα δεν θα πρέπει να καταψύχονται ξανά από τη στιγμή
που ξεπαγώνουν.
GR
116
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Λαχανικά και
φρούτα
Προετοιμασία
Διάρκεια
αποθήκευσης
Χρόνος απόψυξης σε
θερμοκρασία δωματίου
(μήνες)
-ώρες--
Κουνουπίδι
Αφαιρέστε τα φύλλα,
χωρίστε τον κορμό σε
μέρη και φυλάξτε το σε
νερό με λίγο λεμόνι
10 - 12
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Φασολάκια
Πλύνετέ τα και κόψτε τα
σε μικρά κομμάτια
10 - 13
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Ξεφλουδίστε τα και
πλύνετέ τα
12
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Πλύνετέ τα και κόψτε τα
σε μικρά κομμάτια
6-9
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Καθαρισμένο
Μπιζέλια
Μανιτάρια και
σπαράγγια
Λάχανο
6-8
2
Μελιτζάνα
Κόψτε σε κομμάτια 2 εκ.
μετά το πλύσιμο
10 - 12
Χωρίστε τις φέτες μεταξύ
τους
Καλαμπόκι
Καθαρίστε το και
συσκευάστε το με το
κότσαλο ή μόνο σπόρια
12
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Καρότο
Καθαρίστε το και κόψτε το
σε φέτες
12
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Πιπεριά
Κόψτε το κοτσάνι, κόψτε
στα δύο και αφαιρέστε
τους σπόρους
8 - 10
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
κατεψυγμένο.
Σπανάκι
Πλυμένο
6-9
2
Μήλο και αχλάδι
Κόψτε σε φέτες αφού τα
ξεφλουδίσετε
8 - 10
(στην κατάψυξη) 5
Βερίκοκο και
ροδάκινο
Κόψτε στη μέση και
αφαιρέστε τα κουκούτσια
4-6
(στην κατάψυξη) 4
Φράουλα και
βατόμουρο
Πλύνετε και καθαρίστε τα
8 - 12
2
Μαγειρεμένα
φρούτα
Μέσα σε ένα φλιτζάνι με
προθήκη 10% ζάχαρης
12
4
Δαμάσκηνα,
κεράσια, βύσσινα
Πλύνετέ τα και αφαιρέστε
τα κοτσάνια
8 - 12
5-7
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Συσκευασμένο
(ομογενοποιημένο)
γάλα
Προετοιμασία
Χρόνος
αποθήκευσης
(μήνες)
Στη συσκευασία του
2-3
Ομογενοποιημένο γάλα
μόνο
6-8
Για βραχυχρόνια
αποθήκευση μπορείτε να
τα αφήσετε στην αρχική
τους συσκευασία. Για
μακροχρόνια αποθήκευση
θα πρέπει να τυλίγεται με
πλαστική μεμβράνη.
Τυρί (εκτός από
λευκό τυρί)
Σε φέτες
Βούτυρο, μαργαρίνη
Στη συσκευασία του
Αυγό (*)
Ασπράδι αυγού
Συνθήκες αποθήκευσης
6
10 - 12
30 gr ισοδυναμούν με
ένα κρόκο.
Μίγμα από
αυγά (κρόκος +
ασπράδι)
Αναμιγνύετε καλά
και προσθέτετε
μια πρέζα αλάτι ή
ζάχαρη για να μην
πήξη πολύ
10
50 gr ισοδυναμούν με
ένα κρόκο.
Κρόκος αυγών
Αναμιγνύετε καλά
και προσθέτετε
μια πρέζα αλάτι ή
ζάχαρη για να μην
πήξη πολύ
8 - 10
20 gr ισοδυναμούν με
ένα κρόκο.
Σε κλειστό δοχείο
Γαλακτοκομικά και
προϊόντα ζύμης
GR
117
(*) Δεν θα πρέπει να καταψύχονται με το κέλυφος (τσόφλι). Το ασπράδι και ο κρόκος των
αυγών πρέπει να καταψύχονται χωριστά ή καλά αναμιγμένα.
Διάρκεια
αποθήκευσης
(μήνες)
Χρόνος απόψυξης
σε θερμοκρασία
δωματίου (ώρες)
Ψωμί
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Μπισκότα
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Πίτα
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Φύλλο ζύμης
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Πίτσα
2-3
2-4
Τάρτα
Χρονική διάρκεια
απόψυξης στο φούρνο
(λεπτά)
15-20 (200 °C)
GR
118
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το ψυγείο από το ρεύμα πριν
αρχίσετε τον καθαρισμό του.
• Μην καθαρίζετε το ψυγείο χύνοντας νερό πάνω του.
• Μπορείτε να καθαρίσετε τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της συσκευής
σας σκουπίζοντας με μαλακό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό
σαπουνόνερο.
• Αφαιρείτε τα μέρη της συσκευής ένα-ένα και καθαρίζετέ
τα με το σαπουνόνερο. Μην τα πλένετε σε πλυντήριο.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό εύφλεκτα, εκρηκτικά ή
διαβρωτικά υλικά όπως αραιωτικό χρωμάτων, βενζίνη ή οξύ.
• Θα πρέπει να καθαρίζετε το συμπυκνωτή με βούρτσα μια φορά το χρόνο
για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και για αυξημένη απόδοση.
Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα κατά
τον καθαρισμό.πρίζα κατά τον καθαρισμό.πρίζα κατά τον καθαρισμό.
GR
119
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απόψυξη
• Το ψυγείο σας έχει αυτόματη απόψυξη. Το νερό που δημιουργείται
από την απόψυξη περνά από τον σωλήνα περισυλλογής νερού,
ρέει μέσα στο δοχείο εξάτμισης πίσω από το ψυγείο σας και
εξατμίζεται από εκεί.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το βύσμα από την 7 πριν
καθαρίσετε το δοχείο εξάτμισης.
• Ξεβιδώστε τις βίδες (όπως ενδείκνυται) και αφαιρέστε το δοχείο
εξάτμισης από τη θέση του. Καθαρίστε το με σαπουνόνερο
σε τακτικά διαστήματα και θα αποτρέψετε την δημιουργία
δυσάρεστων οσμών.
Αντικατάσταση λαμπτήρα LED
Αν το ψυγείο σας έχει λαμπτήρα LED επικοινωνήστε με το γραφείο
βοήθειας, επειδή αυτός πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Δίσκος εξάτμισης
GR
120
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ
Μεταφορά και αλλαγή της θέσης εγκατάστασης
• Η αρχική συσκευασία και το αφρώδες πολυστυρένιο (PS) μπορούν να
φυλαχτούν εάν απαιτείται.
• Κατά τη μεταφορά η συσκευή θα πρέπει να στερεώνεται με πλατύ ιμάντα ή
με δυνατό σχοινί. Κατά τη μεταφορά πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που
αναγράφονται στο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας.
• Πριν τη μεταφορά ή την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης, πρέπει όλα τα
κινούμενα μέρη (π.χ. ράφια, συρτάρι λαχανικών κλπ.) να αφαιρούνται ή να
στερεώνονται με ταινίες, για να εμποδίζεται η μετακίνησή τους.
Αλλαγή θέσης της πόρτας
• Δεν μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση που ανοίγει η πόρτα του ψυγείου σας,
αν οι λαβές στις πόρτες του ψυγείου σας είναι τοποθετημένες στην μπροστινή
επιφάνεια της πόρτας.
• Η κατεύθυνση που ανοίγει η πόρτα μπορεί να αλλάξει σε μοντέλα χωρίς λαβές.
• Αν μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση που ανοίγει η πόρτα, θα πρέπει να
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αλλάξουν
την κατεύθυνση ανοίγματος.
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
GR
121
Ελέγξτε τις προειδοποιήσεις:
Το ψυγείο σας προειδοποιεί αν οι θερμοκρασίες για τους θαλάμους συντήρησης και
κατάψυξης είναι σε ακατάλληλα επίπεδα ή αν προκύψει πρόβλημα στη συσκευή.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
SR
ΤΥΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΙΑ
"Προειδοποίηση
Βλάβης"
Υπάρχει(-ουν) εξάρτημα ή εξαρτήματα
εκτός λειτουργίας ή
υπάρχει βλάβη στη
διεργασία της ψύξης
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Καλέστε το συντομότερο
το σέρβις για βοήθεια.
Ελέγξτε :
• Εάν υπάρχει βλάβη στην παροχή ρεύματος;
• Αν η πρίζα είναι σταθερά τοποθετημένη
• Αν ο γενικός διακόπτης ρεύματος είναι ανοικτός;
• Αν υπάρχει παροχή ρεύματος (ελέγξτε το τοποθετώντας στην πρίζα μία άλλη
συσκευή).
Αν η συσκευή δεν ψύχει αρκετά, ελέγξτε :
• Αν ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση (θα είναι στη θέση “1”);
• Αν η πόρτα ανοίγει συχνά και αφήνεται ανοιχτή περισσότερο από ότι χρειάζεται
;
• Αν οι πόρτες της συσκευής κλείνουν σωστά ;
• Αν τοποθετήσατε με τέτοιον τρόπο τα φαγητά, έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί
ελεύθερα γύρω από αυτά ;
• Αν συντηρήσατε μεγάλες ποσότητες τροφίμων ;
• Αν είναι επαρκής ο χώρος αερισμού μεταξύ συσκευής και τοίχου ;
Προειδοποιήσεις ελέγχου:
Αν η θερμοκρασία στους θαλάμους ψύξης και κατάψυξης δεν βρίσκεται στα
κατάλληλα επίπεδα ή η συσκευή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, το ψυγείο σας
προειδοποιεί. Οι κωδικοί προειδοποίησης εμφανίζονται στις οθόνες ρύθμισης των
θαλάμων ψύξης και κατάψυξης.
Αν το ψυγείο λειτουργεί κάνοντας θόρυβο:
Φυσιολογικοί θόρυβοι
Κροτάλισμα (Κροτάλισμα πάγου):
• Παράγεται κατά την αυτόματη διαδικασία απόψυξης.
• Όταν η συσκευή ψύχεται ή θερμαίνεται (συστολή και διαστολή των υλικών
της συσκευής).
Σύντομος μεταλλικός ήχος: Παράγεται όταν ο θερμοστάτης θέτει σε ή
εκτός λειτουργίας τον συμπυκνωτή.
GR
122
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Θόρυβος συμπυκνωτή: Είναι ο φυσιολογικός θόρυβος του μηχανήματος.
Αυτός ο ήχος καταδεικνύει ότι ο συμπυκνωτής λειτουργεί κανονικά. Όταν
ο συμπυκνωτής τίθεται σε λειτουργία, μπορεί να παράγει περισσότερο
θόρυβο για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ήχος αναβρασμού και κελαρύσματος: Ο θόρυβος αυτός δημιουργείται
καθώς το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί στους σωλήνες του συστήματος.
Ήχος ροής νερού: Είναι ο φυσιολογικός ήχος του νερού που ρέει στο
δοχείο εξάτμισης κατά τη διαδικασία απόψυξης.
Ήχος φυσήματος: Είναι ο φυσιολογικός ήχος του ανεμιστήρα. Παράγεται
από την κυκλοφορία του αέρα στα ψυγεία No Frost όταν το σύστημα
λειτουργεί κανονικά.
Αν οι άκρες των τοιχωμάτων του ψυγείου που ακουμπούν στην τσιμούχα
της πόρτας θερμαίνονται:
• Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες (με ζεστό καιρό), μπορεί οι επιφάνειες που
εφάπτονται της τσιμούχας να θερμανθούν όταν ο συμπυκνωτής τίθεται σε
λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Αν υπάρχει συγκέντρωση υγρασίας στα εσωτερικά μέρη του ψυγείου:
• Τα τρόφιμα είναι σωστά συσκευασμένα; Τα σκεύη που τοποθετείτε στο ψυγείο
είναι στεγνά;
• Οι πόρτες του ψυγείου ανοίγουν πολύ συχνά; Όταν η πόρτα ανοίγει, η υγρασία
του αέρα στο χώρο εισέρχεται στο ψυγείο. Ειδικά αν η σχετική υγρασία στο
χώρο είναι υψηλή, όσο συχνότερα ανοίγει η πόρτα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι
η συγκέντρωση υγρασίας.
• Είναι φυσιολογικός ο σχηματισμός σταγόνων νερού στο πίσω τοίχωμα μετά
την αυτόματη διαδικασία απόψυξης (στα στατικά μοντέλα).
Αν οι πόρτες δεν ανοίγουν ή κλείνουν σωστά:
• Οι συσκευασίες των τροφίμων εμποδίζουν τις πόρτες να κλείσουν;
• Τα εξαρτήματα στις πόρτες, ράφια και συρτάρια, έχουν τοποθετηθεί σωστά;
• Οι τσιμούχες της πόρτας έχουν φθαρεί ή σκιστεί;
• Το ψυγείο βρίσκεται σε επίπεδη θέση;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Η λειτουργία προστασίας του συμπυκνωτή ενεργοποιείται μετά από διακοπές
ρεύματος ή όταν η συσκευή αποσυνδέεται από την πρίζα γιατί το αέριο του
ψυκτικού συστήματος παραμένει ασταθές. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί
ξανά μετά από 5 λεπτά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
• Κατά τη διάρκεια περιόδων που ή συσκευή δεν χρησιμοποιείται (όπως
θερινές διακοπές) αποσυνδέατε τη συσκευή από τη πρίζα, καθαρίστε τη
κατά τις εξηγήσεις του 4ου μέρους και αφήστε την πόρτα της μισάνοιχτη,
επιτρέποντας έτσι τον αέρα να κυκλοφορεί εμποδίζοντας το σχηματισμό
μούχλας και δυσάρεστων οσμών.
• Αν το πρόβλημα παραμένει, παρότι έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες,
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• Η συσκευή που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο στο σπίτι για τους σκοπούς που αναφέρονται. Δεν είναι
κατάλληλη για εμπορική ή κοινή χρήση. Αν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει
τη συσκευή με τρόπο που δεν συνάδει με αυτές τις προδιαγραφές, τονίζεται
ότι οι εταιρείες παραγωγής και διακίνησης δε φέρουν ευθύνη για οιαδήποτε
επιδιόρθωση και βλάβη εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης.
• Η διάρκεια ζωής της συσκευής όπως αναφέρεται και δηλώνεται από το
Υπουργείο Βιομηχανίας είναι 10 χρόνια (περίοδος κατά την οποία υπάρχουν
τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της συσκευής).
GR
123
GR
124
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο αλλά όχι
εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και οπωσδήποτε όχι κοντά σε
πηγή θερμότητας (σώμα καλοριφέρ, συσκευή μαγειρέματος κλπ). Αλλιώς
χρησιμοποιήστε μονωτική πλάκα.
2. Επιτρέπετε σε θερμά φαγητά και ποτά να κρυώνουν έξω από τη συσκευή.
3. Όταν αποψύχετε κατεψυγμένα τρόφιμα, τοποθετείτε τα στο θάλαμο
συντήρησης. Η χαμηλή θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων θα
συνεισφέρει στην ψύξη του θαλάμου συντήρησης όσο αυτά αποψύχονται.
Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Αν τα τρόφιμα αποψυχθούν έξω
από το ψυγείο, σπαταλάται ενέργεια.
4. Όταν τοποθετείτε ποτά και φαγητά με πολύ νερό, πρέπει να τα καλύπτετε.
Αλλιώς αυξάνεται η υγρασία στη συσκευή. Επομένως επιμηκύνεται ο χρόνο
λειτουργίας. Επίσης καλύπτοντας τα ποτά και τις φαγητά με νερό βοηθάτε να
διατηρηθεί το άρωμα και η γεύση τους.
5. Όταν τοποθετείτε φαγητά και ποτά, ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο το
δυνατόν πιο σύντομα.
6. Διατηρείτε κλειστά τα καλύμματα όλων των διαφόρων θαλάμων θερμοκρασίας
της συσκευής (συρτάρι λαχανικών, ψύκτη κλπ).
7. Η στεγανοποίηση της πόρτας πρέπει να είναι καθαρή και ελαστική.
Αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις αν έχουν φθαρεί.
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας συνιστούμε:
• Να εγκαταστήσετε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, προστατευμένη
από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε καλά αεριζόμενο χώρο.
• Αποφεύγετε να τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο για να μην αυξήσετε
την εσωτερική θερμοκρασία προκαλώντας συνεχή λειτουργία του συμπιεστή.
• Μην τοποθετείτε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων, για να διασφαλίσετε καλή
κυκλοφορία του αέρα.
• Αποψύχετε τη συσκευή όταν υπάρχει πάγος, για να διευκολύνετε τη μεταφορά
της ψύξης.
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, συνιστάται να διατηρείτε την πόρτα του
ψυγείου κλειστή.
• Ανοίγετε ή κρατάτε τις πόρτες της συσκευής ανοικτές όσο το δυνατόν λιγότερο
• Αποφεύγετε να ρυθμίζετε πολύ ψυχρές θερμοκρασίες.
• Αφαιρείτε τυχόν σκόνη από την πίσω πλευρά της συσκευής
GR
125
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να
ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι
ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα
ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς
βασικούς κανόνες:
- Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής που
διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα
ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά με το παλαιά.
С поставянето на
маркировка върху този продукт потвърждаваме
съответствието на всички европейски изисквания за безопасност, здраве и
опазване на околната среда, приложими от законодателството за този
продукт.
Postavljanjem
oznake na ovaj uređaj, pod punom odgovornošću,
potvrđujemo da je ovaj uređaj u sukladnosti sa svim sigurnosnim, zdravstvenim
i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.
Umístěním značky
na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi
příslušnými evropskými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a
ochrany životního prostředí, které lze použít pro tento produkt.
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας
ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη
νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
52228459
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising