Candy | CVBN 6182WBA | Candy CVBN 6182WBA Упутство за коришћење

Candy CVBN 6182WBA Упутство за коришћење
Ovaj uređaj je označen u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu električne i
elektronske oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi te tako sprečite potencijalne
negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti prouzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad.
Umesto toga ovaj proizvod mora biti predat na odgovarajuće zbirnoo mesto za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvršeno u skladu s lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada.
Za opširnije informacije o tretmanu, recikliranju ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da
kontaktirate svoju lokalnu gradsku kancelariju, službu vašeg lokalnog odlagališta otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Opše upozorenje!
Candy kućni uređaji namenjeni su isključivo za korišćenje u domaćinstvu.
Frižider koristite samo prema uputstvima iz ove knjižice!
Sva prava su zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan
u bilo kojem obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki
drugi način, bez prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).
Proizvodač ne odgovara za eventualne greške u štampanju ovih uputstava.
Proizvodač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju
njegove bitne osobine.
CANDY HOOVER BEOGRAD d.o.o.
CANDYHOOVER B E O G R A D
Beograd, Bul. Zorana Đinđića 67/18
tel. 011/31 31 655, fax. 011/ 31 31 549
www.candy.rs www.hoover.rs
KOMBINOVANI FRIŽIDER
34002389 - 34002390
34001857 - 34001934
34001938 - 34001869
34000940 - 34001872
34001873
34001687 - 34900348
34002341 - 34900418
34001788 - 34900417
34001907 - 34002192
34001909 - 34002191
34002189 - 34002190
Uputstvo za upotrebu
Zahvaljujemo na kupoavini Candy kućnog uređaja.
Kako bi s vašim novim frižiderom postigli najbolju radnu
e f i k a s n o s t molimo da pre prvog korišćenja
pažljivo pročitate uputstvo navedeno u ovoj knjižici. Ovaj
uređaj namenjen je za korišćenje u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao npr;
- kuhinje osoblja u prodavnicama, kancelarijama i
sličnim radnim okruženjima,
- kuhinje na poljoprivrednim farmama,
- kuhinje u motelima, prenoćištima i sl;
- katering i slična ne-maloprodajna okruženja.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo za čuvanje hrane u
domaćinstvu. Korišćenje uređaja u druge svrhe može
biti opasno i proizvođač ne preuzima odgovornost za
moguće ozlede osoba ili štetu na imovini.
Takođe savetujemo da pročitate u p u t s t v o z a g a r a n c i j u .
SIGURNOSNE INFORMACIJE
I UPOZORENJA
Ovaj frižider u sistemu za hlađenje sadrži rashladni plin (R600a: izobutan) i izolacijski plin
(ciklopenatan) koji nisu opasni za prirodnu okolinu
ali su zapaljivi.
Da izbegnete opasne situacije savetujemo da pročitate naredne sigurnosne informacije i upozorenja:
Pre bilo kojih radova (npr. čišćenje, održavanje, zamena sijalice) isključite uređaj i odspojite
utikač iz zidne utičnice.
Sistem za hlađenje koji se nalazi na zadnjoj
strani i unutar uređaja sadrži plin. Budite oprezni
i pazite da se ne oštete cevi sistema.
U slučaju da dođe do isticanja plina iz sistema
za hlađenje pazite da u blizini nema otvorenog
plamena ili izvora iskrenja i na nekoliko minuta
dobro provetrite prostoriju u kojoj je uređaj
smešten. Nazovite ovlašćeni servis radi popravki.
Ne stružite naslage inja/leda pomoću noža i
sličnih oštrih predmeta jer možete ozbiljno oštetiti
sistem za hlađenje i izazvati isticanje plina koji
je opasan za oči a postoji i opasnost od požara.
Uređaj ne sme biti smešten u vlažnu, prašnjavu
ili prljavu prostoriju, ne izlažite uređaj direktno
svetlosti sunca ili vodi.
Ne postavljajte uređaj u blizini grejnih tela ili
zapaljivih materijala.
Ne spajajte uređaj na električnu mrežu preko
produžnih kablova, višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
Nemojte grubo vući ili previše savijati električni
kabl, ne dirajte utikač ako su vam ruke mokre. Pazite
da se ne ošteti utikač i/ili električni kabl, to može
izazvati električni udar ili požar. Savetujemo da
utikač održavate čistim, preterane naslage
prašine na utikaču mogu izazvati požar.
Nemojte koristiti mehaničke uređaje i slična sredstva da ubrzate postupak odleđivanja uređaja.
Najstrože je zabranjeno i krajnje opasno korištenje
otvorenog plamena (npr. sveće, uljane svetiljke) ili
električnih uređaja (npr.fen, parnih čistaća) da
ubrzate postupak odleđivanja uređaja.
U blizini uređaja nemojte koristiti/stavljati u uređaj
zapaljive sprejeve (npr. boje), moguća opasnost od
eksplozije ili požara.
U unutrašnjosti uređaja nemojte koristiti električne
naprave, osim onih koje su preporučene od strane
proizvođača.
Ne stavljajte u uređaj zapaljive ili lepljive materije
kao što su petrolej, benzin, čisti alkohol i sl; doze/
boce sa tečnim ili propan plinom. Takvi materijali
mogu izazvati eksploziju.
Ne č u v a j t e u f r i ž i d e r u
medicinske materijale. Takvi materijali zahtevaju strogu kontrolu temperature pa postoji
mogućnost da se pokvare i izazovu opasnost pri
korišćenju. Ventilacijski otvori na uređaju moraju
uvek biti čisti i slobodni od bilo kakvih prepreka.
Ne stavljajte na vrh uređaja predmete ili
posude s tečnostima.
U slučaju kvara ne pokušavajte sami popraviti
uređaj. Popravke uređaja mora izvesti ovlašćeni
servis.
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama
(uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor osobe
odgovorne za njihovu sigurnost ili od iste osobe dobiju pravilna uputstva za korišćenje uređaja. Pazite
i nadzirite decu kako se ne bi igrala s uređajem/u
blizini uređaja.
Odlaganje starog električnog
uređaja
Ovaj uređaj proizveden je korišćenjem materija
koji se mogu reciklirati.
Uređaj je označen u skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o "otpadu električne i elektronske
opreme" (WEEE).
2
Ne stavljajte na vrh uređaja posude s tečnostima.
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda
možete pomoći i Vi te tako sprečiti potencijalne
negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje
koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim
odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
može biti tretiran kao kućni otpad.
Ovaj proizvod mora biti predat na odgovarajuće
zbirno mesto za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Odlaganje mora biti izvršeno u skladu s lokalnim
ekološkim propisima za odlaganje otpada.
Za opširnije informacije o tretmanu, recikliranju ili
korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da
kontaktirate svoju lokalnu gradsku kancelariju,
službu vašeg lokalnog odlagališta otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
1. Oko uređaja mora biti osigurano dovoljno
prostora za odgovarajuću ventilaciju. Na slici 1
prikazane su mere minimalno potrebnog
prostora za postavljanje frižidera.
Širim prostorom od zida možete uštedeti na
potrošnji električne energije.
Ako je prostor oko frižidera manji od prikazanog
na slici 1 to može dovesti do nepravilnog rada,
veće radne buke i kvara.
slika 1
Izjave o usaglašenosti
2. Ako su isporučene uz uređaj, na z a d n j u stranu montirajte zidne razmaknice (slika
2).
Delovi uređaja koji dolaze u dodir s hranom su
usklađeni sa evropskom direktivom:1935/2004,
2004/108/EC, 2006/95EC i daljim izmenama.
slika 2
INSTALACIJA
UPOZORENJA:
Ne postavljajte uređaj u vlažnu ili mokru
prostoriju jer će to loše delovati na izolaciju
što može rezultirati isticanjem plina za
hlađenje.
Osim toga moguća je pojava kondanzata na
spoljašnjim delovima uređaja.
Ne postavljajte uređaj u spoljni prostor u
blizinu grejnih tela ili direktno na sunce.
3. Podesite okretne nožice da osigurate stabilnost i ravninu uređaja i tako sprečite vibracije i pojavu šumova pri radu (slika 3). Ako
je prednji deo uređaja viši od zadnjeg, vrata će
se lakše zatvarati.
Ovaj uređaj ispravno će raditi na unutrašnjim temperaturama u rasponu od:
- klimatska klasa: SN +10 +32° C
- klimatska klasa: N +16 +32° C
- klimatska klasa: ST +18 +38° C
- klimatska klasa: T +18 +43° C
(pogledajte pločicu s tehničkim podacima)
slika 3
VAŽNO UPOZORENJE:
Nakon što uređaj postavite na mesto gde će
stalno stajati a pre prvog uključivanja,
obavezno pričekajte najmanje četiri
sata (pustite da uređaj miruje) kako bi se sredstvo za hlađenje stabilizovalo i vratilo
nazad u kompresor.
NAPOMENA: ako je završna obrada vašeg
frižidera od inoxa, možda je zaštićena prozirnom
folijom. Za uklanjanje folije nemojte koristiti oštre
predmete jer možete oštetiti površinu od inoxa.
3
ELEKTRIČNO SPAJANJE
Nakon transporta ili prenošenja uređaja a pre prvog
uključivanja pričekajte najmanje četiri sata (pustite
da uređaj miruje).
Pre nego utikač spojite u zidnu utičnicu
proverite sledeće:
Okrenite dugme za podešavanje temperature
dalje od položaja
". Kada
"0 su otvorena vrata frižidera,
uključen je svetlosni indikator. Okretanjem dugmeta za podešavanje temperature na položaj "0"
uređaj će se u potpunosti isključiti.
Da je zidna utičnica na koju spajate f r i ž i d e r
pravilno uzemljen (prema propisima).
slika 4
Da zidna utičnica može izdržati maksimalno o p t e r
e ć e n j e u r e đ a j a ( p r i k a z a n o n a pločici/
Podešavanje temperature
nalepnici s tehničkim podacima koja se nalazi na
uređaju).
Da je napon električne instalacije u vašoj kući/stanu
unutar vrednosti navedenih na pločici/nalepnici s
tehničkim podacima koja se nalazi na uređaju.
Da je zidna utičnica odgovarajuća utikaču na
električnom kablu uređaja. Ako nije, zamenu
utikača mora izvesti ovlašćeni servis. Za
slika 5
spajanje uređaja na električnu mrežu nemojte
koristiti produžne kablove ili višestruke utičnice.
Nakon završnog postavljanja uređaj, zidna
utičnica i utikač moraju biti lako dostupni.
Da električni kabl nije previše savijenili pritisnut od
Podešavanje temperature za odjeljak frižidera i zamrzidrugih predmeta.
vača izvodi se okretanjem dugmeta za podešavanje
Redovno proveravajte stanje električnog kabla,
temperature (slika 5).
ako je oštećen neka zamenu izvrši ovlašćeni
Za hladnije (niže) temperature u f r i ž i d e r u i
servis. Proizvođač uređaja ne preuzima
ledenici okrećite dugme prema položaju "MAX/5".
odgovornost za štetu na imovini ili p o v r e d e
Za manje hladne (više) temperature u frižideru i
osoba ako nisu poštovana navedena uputstva i
ledenici okrećite dugme prema položaju "0" .
upozorenja.
Ventilator odeljka frižidera
(zavisno o modelu)
POKRETANJE UREĐAJA
Ventilator je u položaju OFF (isključeno).
Da uključite ventilator, pritisnite prekidač (slika 6).
Za optimalnu potrošnju električne energije, preporučujemo da uključite ventilator samo
kada je spoljna temperatura viša od 28 do 30° C.
Uklonite svu ambalažu/zaštitu iz unutrašnjosti
uređaja i operite pomoću mešavine vode i sodabikarbone ili neutralnim deterdžentom.
Nakon što uključite uređaj a pre stavljanja hrane
pričekajte 2-3 sata da se postigne pravilna radna
temperatura.
U slučaju da se odspoji električni kabl, pričekajte
najmanje 5 minuta pre nego ga ponovno spojite,
od te tačke uređaj je spreman za uobičajeni rad.
Indikatori temperature u
najhladnijem području frižidera
(zavisno od modela)
ČUVANJE HRANE
Zavisno od modela neki frižideri opremljeni su
indikatorom temperature u najhladnijem području
frižidera tako da je moguće kontrolisati srednju
vrednost temperature.
Niže prikazana oznaka prikazuje najhladnije
područje frižidera.
Kako bi postigli da hrana zadrži svoj u kus i
hranjive materije te da ostane sveža, stavljajte
hranu u odeljke frižidera na način kao što je
prikazano na d o n j i m s l i k a m a . U m o t a j t e
h r a n u u aluminijsku/plastičnu foliju ili je stavite
u zatvorene posude.
ODELJCI FRIŽIDERA
slika 8
Voće / povrće
Da u što većoj meri smanjite gubljenje vlage,
voće i povrće mora biti umotano u aluminijsku
/plastičnu foliju ili plastične k e s e i s t v a l j e n o
u ladice na dnu frižidera. Na taj način izbegnuto je
brzo kvaranje.
Proverite indikator temperature, ako je reč OK
prikazano jasno, temperatura je odgovarajuća
(slika 9). Ako se reč OK ne vidi (odnosno ne vidi
jasno) to znači da je temperatura u najhladnijem
području frižidera previsoka (neodgovarajuća).
Podesite temperaturu na hladnije postavke i
pričekajte oko 10 sati. Ponovno proverite indikator i
ako je potrebno podesite nove
postavke temperature.
slika 9
slika 7
Najhladnije područje frižidera
(zavisno od modela)
OK
Područje f r i ž i d e r a prikazano na
donjoj slici preporučuje se za čuvanje mesa, ribe,
peradi itd. Ne stavljajte u to područje voće i
povrće jer će se zalediti.
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
Zaleđena hrana može biti č u v a n j a n a j d u ž e jedan mesec u odjeljku s 2 zvjezdice
.
Pogledajte tabelu za čuvsnjr hrane u odeljku s 4
zvezdice
.
Hrana se može zalediti samo u odeljku s 4zvezdice
.
2-3
MESECA
UPRAVLJANJE UREĐAJEM
4-6
MESECI
Uključivanje/isključivanje uređaja
6-8
MESECI
slika 6
Dugme za podešavanje temperature
(termostat) nalazi se u prostoru frižidera (slika 4).
4
10 - 12
MESECI
5
NAPOMENA: Dugme za temperaturu obično
nije potrebno previše podešavati. Međutim
ako primetite da se hrana u frižideru počela
zaleđivati, malo okrenite dugme prema
položaju"0"(slika 10). Nakon što se hrana zaledi, vratite dugme na uobičajeni položaj.
PRAKTIČNI SAVETI
Hranu uredno složite na police u frižideru kako bi
omogućili pravilno kruženje hladnog vazduha i
pravilno hlađenje.
Sprečite međusobno dodirivanje hrane i osigurajte da hrana ne dodiruje zidove frižidera.
Ne stavljajte toplu hranu u frižider jer će to loše
delovati na ostalu hranu u frižideru i povećati
potrošnju električne energije.
Ako je potrebno, pre stavljanja u
f r i ž i d e r uklonite amabalažu sa pojedinih
vrsta hrane.
Ne stavljajte u f r i ž i d e r neoprano posuđe ili posude.
Pazite da hranom nisu blokirani otvori za
ventilaciju.
Da se omogući pravilno kruženje vazduha, nemojte pokrivati posude za povrće.
Ne stavljajte u zamrzivač boce sa tečnošću jer se
mogu zalediti i pući.
Ako dođe do dužeg nestanka električne energije, držite vrata zatvorena tako da hrana što
duže ostane hladna.
Ako se uređaj nalazi u toploj i vlažnoj prostoriji uz
često otvaranje vrata i većom količinom sačuvanog povrća može doći do
pojave kondenzata i uticaja na efikasan rad
uređaja. Da sprečite preveliku potrošnju
električne energije, nije preporučljivo prečesto
otvaranje vrata ili držanje vrata otvorenima
više nego što je potrebno.
slika 10
5) Uklonite vodu nastalu odleđivanjem pomoću
sunđera ili suve krpe.
6) Osušite prostor zamrzivača pomoću suve krpe.
7) Ponovno spojite uređaj na električnu mrežu i
podesite dugme za podešavanje temperature
na željeni položaj.
8) Pričekajte kraće vreme i vratite zaleđenu
hranu u prostor zamrzivača.
Tokom uobičajenog rada, odleđivanje frižidera
izvodi se automatski. Nema potrebe za brisanjem/
sušenjem kapljica vode koje se formiranju na zadnjoj
unutarašnjoj strani frižidera ili uklanjanje naslaga
inja (zavisno od rada frižidera). Voda nastala odleđivanjem odvodi se automatski kroz otvor za odvod
u posebanu posudu na zadnjoj strani uređaja a
toplota od kompresora potiće isparavanjem vode.
Zamena sijalice
Pre zamene sijalice, postavite dugme za podešavanje temperature na položaj ”0” i odspojite uređaj iz električne mreže. Uklonite zaštitni poklopac
sijalice (slika 13), zamenite sijalice ponovno namestite poklopac sijalice.
Ponovno uključite frižider.
Održavajte čistoću otvora za odvod vode kako bi
voda mogla slobodno isticati.
slika 11
ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA
Kada su naslage inja/leda u prostoru zamrzivača deblje od 3 mm, savetujemo da odledite
zamrzivač kako bi smanjiili potrošnju električne
energije.
6
Sa plastčnih površina uvek obrišite slučajno proliveno ulje/masnoće.
Unutarašnje/spoljašnje površine i brtvu vrata uvek
čistite samo pomoću mekane krpe i mešavinom tople
vode i soda bikarbone ili neutralnim deterdžentom.
Nemojte koristiti sredstva koja sadrže amonijak,
gruba sredstva kao npr. vim i oštar sunđer.
Izvadite iz uređaja i vrata sav pribor, police,
fiokeitd; operite ih toplom vodom i neutralnim
deterdžentom, isperite i u potpunosti osušite.
Zadnja strana uređaja (na kojoj se nalazi
sistem za hlađenje) sklona je nakupljanju
prašine koju možete očistiti usisavačem
(prethodno isključite uređaj i odspojite utikač iz
zidne utičnice). Čišćenje prašine p o v e ć a ć e
energetsku efikasnost.
UNUTARAŠNJE SVETLO U
FRIŽIDERU (zavisno od modela)
ODLEĐIVANJE FRIŽIDERA
Hrana koju zaleđujete mora biti sveža.
Da postignete brže zaleđivanje hrane, zaleđujte
manje količine. Nikada nemojte prekoračiti
maksimalne količine koje su prikazane na
pločici/nalepnici s tehničkim podacima. Tokom
zaleđivanja sveže hrane ne otvarajte vrata
zamrzivača.
Hrana mora biti u zatvorenim posudama ili
vakumiranim vrećicama.
Sveža hrana koju zaleđujete mora biti odvojena
od već zaleđene hrane.
Označite omote, vrećice ili p o s u d e da
ne prekoračite rok upotrebe.
Jednom odleđena hrana više se ne sme
zaleđivati i konzumirajte je što pre. UPOZORENJE: ne dirajte unutrašnje delove
zamrzivača ili zaleđenu hranu mokrim
rukama, postoji opasnost od povreda.
UPOZORENJE:
Da spriječite moguća oštećenja unutrašnjih
površina i plastičnih delova uređaja molimo
da pročitate sledeće savete:
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ODLEĐIVANJE
ZALEĐIVANJE HRANE
To može dovesti do oksidacije i oštećenja
električnih delova i izolacije.
SAVETI ZA UŠTEDU
ELEKTRIČNE ENERGIJE
slika 13
UPOZORENJE:
Sijalica koja se nalazi u unutrašnjosti frižidera
je posebna ”sijalica koja se ”može koristiti
samo s ovim uređajem i nije primjenjiva za
bilo koju drugu rasvetu.
Ne dirajte sijalicu ako je bila uključena
duže vreme zato jer može biti vrlo vruća.
LED rasveta (zavisno od modela)
Ako je vaš model f r i ž i d e r opremljen
rasvetom, savetujemo da je u slučaju kvara NE
MENJAJTE SAMI, prepustite taj posao
ovlašćenom servisu.
U o d n o s u sa klasičnom s i j a l i c o m LED
rasveta traje duže , a svetlo je prijatnije.
slika 12
ČIŠĆENJE UREĐAJA
1) Okrenite dugme za podešavanje temperature
na položaj "0" (slika 12).
2) Odspojite električni kabl iz zidne utičnice. Uk3. lonite zaleđenu hranu i privremeno je stavite na
hladno mesto.
4) Ostavite vrata zamrzivača otvorena da
ubrzate odleđivanje.
NAPOMENA:
Pre radova na čišćenju/održavanju
isključite uređaj i odspojite utikač iz zidne
utičnice (opasnost od električnog udara!).
Nemojte prolivati vodu/koristiti previše
vode pri pranju s p o l j n i h ili
unutrašnjih površina frižidera.
Za veću uštedu električne energije,
savetujemo da:
Ne postavljajte uređaj u blizinu radijatora,
šporeta i drugih izvora toplote, ne izlažite u
r e đ a j direktnoj sunčevoj svetlosti , provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.
Ne stavljajte u uređaj toplu/vruću hranu ili
hranu koja se pari. Pre stavljanja u uređaj,
pustite da se hrana potpuno ohladi. Vruća
hrana povisiće unutarašnju temperaturu
uređaju što će izazvati neprekidan rad kompresora.
LEDPaketiće/posude sa hranom postavite tako da
je između njih uvek osiguran slobodan protok vazduha, ne stavljajte preterane količine
hrane.
Odledite uređaj ako se pojave naslage leda/inja
(pogledajte odlomak o odleđivanju uređaja),
to će poboljšati raspodelu hladnog vazduha
unutar uređaja.
Kada uređaj radi, ne otvarajte često vrata
(bez potrebe) i ne ostavljajte ih otvorenima
više nego je potrebno.
Ne nameštajte temperaturu na hladnije
postavke više nego je potrebno.
Očistite prašinu sa z a d n j e strane uređaja (pogledajte odlomak o čišćenju uređaja).
7
Zvukovi tokom rada uređaja
PRAKTIČNI SAVETI ZA
ČUVANJE HRANE
Sledeći zvukovi uobičajeni su i mogući pri radu
uređaja:
“Klik“
Uvek kada se kompresor uključi ili isključi, čuje se
„klik“.
Brujanje
Kada kompresor radi, čuje se brujanje.
Klokotanje
Kada sredstvo za hlađenje struji kroz sistem, mogu
se čuti zvukovi poput klokotanja.
Pljuskanje
Uvek kada kompresor prestane s radom, moguće je
da se čuje takav zvuk.
Razni zvukovi mogući su iz sledećih razloga:
Međusobno dodirivanje posuda, posuda ili boca unutar frižidera. Razmaknite te predmete.
Uređaj je u kontaktu s okolnim nameštajem ili
zidom sa zadnje strane. Odmaknite uređaj.
Vibriranje polica/posuda. Proverite da li su
pravilno postavljeni.
Meso (sve vrste): stavite u PVC vrećice i
položite na policu iznad fioke za voće i povrće.
Na taj način meso može biti čuvano jedan do
dva dana.
Kuvana hrana, hladna jela i sl;.... treba biti
pokrivena a može biti postavljena na bilo koju
policu.
Voće i povrće: potrebno je očistiti/oprati i staviti
u posebno namenjenu posudu.
Maslac i sirevi: potrebno je umotati u aluminijsku ili PVC foliju da su što manje u kontaktu s
vazduhom.
Mleko u ambalaži: mora imati čep a stavite u
policu na vratima uređaja.
Kada prvi put pokrećete uređaj ili nakon dužeg
vremena nekorištenja, pre stavljanja hrane u
odjeljak zamrzivača, pustite da uređaj prethodno radi na najvišim postavkama oko 2 sata.
Savetujemo da hranu koju nameravate zalediti
podelite na manje porcije. Na taj način hrana će
biti brže zaleđena a kod odleđivanja odledit ćete
količine koje odgovaraju vašim potrebama.
Zamotajte hranu u aluminijsku ili
PVC foliju/vrećice tako da je onemogućen
dodir s vazduhom.
Pazite da sveža ili nezaleđena hrana ne
dodiruje već zaleđenu hranu jer se time može
povisiti temperatura već zaleđene hrane.
Upozoravamo da zaleđenu hranu
ne konzumirate odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Konzumiranje zaleđene hrane može
izazvati povrede (smrzotine).
Savetujemo da hranu koju nameravate zalediti
označite naljepnicama sa podacima o datumu
zaleđivanja i rokom trajanja.
1 sat
NAPOMENA:
Cirkulisanje sredstva za hlađenje proizvodi zvuk uvek kada se kompresor uključi/
isključi.
Do pojave zvukova dolazi i zbog
širenja/skupljanja različitih materijala.
PROMENA SMERA
OTVARANJA VRATA
Ako uređaj ne nameravate koristiti
duže vreme, uradite sledeće:
(ZAVISNO OD MODELA)
Smer otvaranja vrata uređaja može biti obrnut,
kako bi se omogućilo otvaranje na desno ili levo,
prema potrebi.
Uklonite svu hranu iz uređaja,
Okrenite dugme za podešavanje temperature
na položaj ”0”,
Odspojite uređaj sa električnog napajanja,
U potpunosti očistite uređaj,
Ostavite vrata uređaja otvorenima.
NAPOMENA:
Promena smera otvaranja vrata može biti
komplikovan posao. Ako želite promeniti smer
otvaranja vrata, savetujemo da se obratite
ovlašćenom servisu.
Promena smera otvaranja vrata nije pokrivena
garancijom.
Pazite da se f a b r i č k i zaleđena hrana
čuva prema uputstvima proizvođača.
Zaleđenu hranu kupljenu u p r o d a v n i c i
stavite u zamrzivač u najkraćem roku.
Jednom zaleđena hrana ne sme se ponovno
zalediti.
Nemojte zanemariti krajnji rok konzumacije
zaleđene hrane, naznačen e na ambalaži.
(Napomena: samo u slučaju da uređaj sadrži sve
funkcije i pribor).
odvijte
8
9
Kako rešiti manje probleme u radu....
Problem
Napomena! manje probleme u radu uređaja možete rešiti sami, pre nego se obratite ovlašćenom servisu
pročitajte uputstvo navedeno u tablici:
Problem
Svetlo u unutrašnjosti
frižidera ne radi.
Mogući razlog
Rešenje
Neispravna sijalica
Zamenite sijalicu
Nema električne energije
Prekidač na vratima je blokiran
Proverite
Vrata uređaja su predugo
otvorena
Ne otvarajte vrata više nego
je potrebno
Vratu su otvorena
Zatvorite vrata
Prekomerna količina sveže hrane
u frižideru i zamrzivaču
Kapljice vode na
zadnjem unutrašnjem zidu frižidera
Voda u posudi za
voće i povrće
Uređaj radi neprekidno
Pričekajte da se stabilizuje
temperatura u frižideru i zamrzivaču
Proverite da li je temperatura
prostorije u skladu s podacima na
pločici/nalepnici s tehničkim podacima
Uređaj je blizu izvora toplote
Pogledajte odlomak o instalaciji uređaja
Hrana dodiruje zadnji unutrašnji
zid frižidera
Previše sveže hrane u zamrzivaču
može izazvati nisku temperaturu
u hladnjaku
Voda na dnu frižidera
Proverite položaj dugmeta za
podešavanje temperature
Pogledajte odlomak
o podešavanje temperature
Neodgovarajuća temperatura
prostorije u kojoj se nalazi uređaj
Nepravilna postavka temperature
Hrana u frižideru
se zaleđuje
Temperatura pojedinih
spoljnih delova uređaja
je visoka
To je uobičajeno: temperatura je visoka
da spreči nastanak kondenzata na
određenim delovima
Prisutnost kondenzata
na odvodu vode
Proverite da li je temperatura prostorije
u skladu s klimatskom klasom uređaja
Zaleđena hrana
se odleđuje
Kompresor se retko uključuje
Vrata zamrzivača su otvorena
Proverite osigurač ili električnu
instalaciju
Nepravilna postavka temperature
Hladnjak i ledenica
ne hlade dovoljno
Proverite spoj električnog kabla
Proverite je li uređaj uključen
(pogledajte postavke temperature)
Rešenje
Mogući razlog
Prisutnost kondenzata
na spoljnih površinama
uređaja
Premestite uređaj u prostoriju
u skladu s klimatskom klasom
uređaja
Zatvorite vrata zamrzivača, proverite brtvu
Premestite uređaj u prostoriju
s manje vlage
Previše vlage u prostoriji
gde se nalazi uređaj
Upozorenje! Ako se u radu uređaja iskažu problemi, isključite uređaj i odspojite ga iz električnog napajanja. Popravku
uređaja mora izvesti samo ovlašćeni serviser. Ne pokušavajte uređaj popravljati sami, uputstva takve vrste nisu
navedena u ovoj knjižici!
DODATAK - MODELI SA UNUTRAŠNJOM DIGITALNOM KOTROLOM:
Kontrolni panel - na vrhu aparata
1
Proverite položaj dugmeta za
podešavanje temperature
Pogledajte odlomak
o podešavanje temperature
Odmaknite hranu
Nemojte prekoračiti maksimalnu
količinu hrane za zaleđivanje
3
2
1. LED indikator nivoa temperature
2. Taster za kontrolu temperature
3. Dugme uključ./isključ.
Otvor za odvod vode je
začepljen
Očistite otvor za odvod vode
Uobičajena pojava
Nije kvar
Uključivanje aparata:
Kada uključite aparat u struju, a sve LED lampice budu isključene, pritisnite dugme br.3 na 1 sekundu,
aparat će kratko zapištati i to će značiti da je uključen. Istim procesom se i gasi.
Proverite da kruženje vazduha ne
ometa hranu u posudi
Promena temperature:
Indikatori na ekranu prikazuju nivo od 1 (najmanje hladno) do 4 (najviše hladno). Pritisnite dugme br.2
na manje od dve sekunde kako bi promenili nivo hladnoće.
Nepravilno kruženje hladnog vazuha
Voće i povrće s previše vlage
Umotajte voće i povrće u pvc foliju ili
stavite u vrećice/posude
Vrata uređaja su otvorena
Zatvorite vrata, proverite brtvu
Prečesto otvaranje vrata
Izbegavajte nepotrebno ili predugo
otvaranje vrata
Neodgovarajuća temperatura
prostorije u kojoj se nalazi uređaj
Proverite da li je temperatura
prostorije u skladu s podacima na
pločici/nalepnici s tehničkim podacima
Naslage inja/leda su deblje od 3 mm
Izvedite odleđivanje uređaja
10
Postoji mogućnost finog podešavanja:
Pritisnite dugme br.2 duže od 2 sekunde, i nivo na kome je prethodno podešen će početi da trepti.
Kratkim pritiskom još jednom na to dugme če biti izabran nivo za 1/2 veći (npr. 2,5 između 2 i 3).
Sva podešavanja se čuvaju tako što nakon izabranog nivoa ne pritiskate ništa 5 sekundi.
Alarm za otvorena vrata:
U slučaju da su vrata otvorena duže od 90 sekundi, oglasiće se alarm, koji možete ugasiti
jednostavnim zatvaranjem vrata ili pritiskom na dugme br.2.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising