Candy | CCTOS 482WH | Candy CCTOS 482WH User manual

Candy CCTOS 482WH User manual
FRIGIDER
2
3
Negative temperature compartment door
Negative temperature compartment
4
5
6
7
8
9
3
5
2
HUNG A R IA N
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
UKRAINIAN
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
1.
Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.
Pentru ca acest aparat să funcţioneze în cele mai
bune condiţii, citiţi cu atenţie instrucţiunile
referitoare la prezentarea aparatului şi
recomandările privind depozitarea şi păstrarea
alimentelor.
Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare.
2.
3.
4.
După îndepărtarea ambalajului, verificaţi
ca aparatul să nu prezinte deteriorări şi uşa
să se închidă etanş. Orice deteriorare a
aparatului trebuie anunţată în maximum 24
de ore de la livrarea aparatului.
Aşteptaţi cel puţin 2 ore înainte de a pune
aparatul în funcţiune, pentru a se asigura o
funcţionare eficientă a circuitului de
refrigerare.
Verificaţi ca instalarea şi conexiunile
electrice să fie realizate de către o persoană
calificată, în conformitate cu
recomandările producătorului şi
reglementările locale în vigoare.
Curăţaţi interiorul aparatului înainte de a îl
pune în funcţiune.
ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
1. Ambalajul
Materialul utilizat pentru ambalare este reciclabil
100% şi este marcat cu simbolul de reciclare. Vă
rugăm să respectaţi reglementările locale referitoare
la reciclarea ambalajului. Nu lăsaţi materialul de
ambalare (folie de plasic, bucăţi de polistiren etc.)
la îndemâna copiilor, deoarece acestea reprezintă o
potenţială sursă de pericol.
2. Reciclare
Acest aparat este realizat din materiale reciclabile.
Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva Europeană CE/96/2002 referitoare la
eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE). Prin reciclarea corespunzătoare
a acestui aparat puteţi contribui la reducerea unor
poteţiale consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii persoanelor.
Simbolul
de pe aparat sau de pe documentaţia
aferentă acestuia indică faptul că acest aparat nu
trebuie reciclat împreună cu gunoiul menajer ci
trebuie reciclat la centrele speciale pentru
eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice. În momentul în care doriţi să nu mai
utilizaţi aparatul, trebuie să îi tăiaţi cablul de
alimentare, să scoateţi uşa şi rafturile din interiorul
aparatului, astfel încât copii să nu se poată urca pe
acestea. Aparatele trebuie reciclate la centrele
specializate. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat,
deoarece reprezintă un potenţial pericol pentru
copii. Pentru mai multe informaţii referitoare la
depozitarea şi reciclarea aparatelor uzate, vă rugăm
să luaţi legătura cu autorităţile locale sau cu
Informaţie:
Acest aparat nu conţine CFC (circuitul de
refrigerare conţine R134a) sau HFC (circuitul de
refrigerare conţine R600a) (verificaţi plăcuţa cu date
tehnice din interiorul aparatului).
Aparate cu izobutan (R600a):
Izobutanul este un gaz natural care nu are impact
asupra mediului dar este inflamabil. De aceea,
conductele agentului de refrigerare nu trebuie să fie
deteriorate.
Declaraţie de conformitate
Acest aparat este destinat pentru depozitarea
alimentelor şi este produs în conformitate cu
reglementarea europeană (CE) nr. 1935/2004
Acest aparat a fost proiectat, produs şi marcat în
conformitate cu:
- măsurile de siguranţă din Directiva referitoare la
voltajul scăzut 73/23/EEC
- cerinţele de protecţie ale Directivei referitoare la
compatibilitatea electromagnetică 89/336/EEC
modificată prin directiva 93/68/EEC
Siguranţa electrică este garantată numai dacă
aparatul este conectat la un sistem electric prevăzut
cu un sistem de împământare eficient şi aprobat.
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul.
60
61
1. Părţi componente
PĂRŢI COMPONENTE ŞI CARACTERISTICI
1.
Uşă compartiment temperatura
negativa
2. Compartiment temperatura
negativa de 1 *
3. Tavă colectoare
4. Rafturi frigider
5. Capac de sticlă
6. Cutie pentru fructe şi legume
7. Picioare reglabile
8. Rafturi pe uşă
9. Mâner
10. Sistem închidere uşă
62
2.Amplasare corectă
Ventilaţie corespunzătoare
Trebuie asigurată o ventilaţie corespunzătoare în jurul aparatului astfel încât
căldura să se disipeze uşor şi să se asigure o refrigerare eficientă şi un consum
redus de energie. În acest scop, trebuie lăsat un spaţiu suficient în jurul frigiderului.
Spaţiul dintre spatele aparatului şi perete trebuie să fie de cel puţin 100mm şi
distanţa de deasupra să fie de cel puţin 200mm. Spaţiul din faţa aparatului trebuie
să permită deschiderea uşii la 1600.
Sursa de alimentare
Aparatul trebuie conectat numai la o priză de curent alternativ monofazic (220240V ~/50Hz; 230V~/60Hz). În cazul în care fluctuaţiile de curent din zona în care
locuiţi nu se încadrează în limitele menţionate mai sus, pentru mai multă siguranţă,
se recomandă instalarea unui dispozitiv de reglare automată a voltajului. Acest
aparat trebuie alimentat de la o priză separată. Priza trebuie să fie prevăzută cu
împământare.
Cablul de alimentare
Cablul de alimentare nu trebuie răsucit sau întins prea puternic. Se interzice
menţinerea cablului de alimentare pe compresorul amplasat în partea din spate a
aparatului, deoarece suprafaţa acestuia este destul de ridicată în timpul funcţionării
aparatului. Atingerea cablului de alimentare poate duce la dezactivarea izolaţiei sau
există pericolul scurgerii de electricitate.
Protecţie împotriva umezelii
Evitaţi amplasarea frigiderului în locuri cu multă umezeală pentru a minimiza
posibilitatea ca părţile din metal să ruginească. În plus, se interzice stropierea cu
apă a aparatului pentru a se evita dezactivarea izolaţiei sau pericolul scurgerii de
electricitate.
63
2.Amplasare corectă
Protecţie împotriva căldurii
Frigiderul trebuie amplasat la distanţă de orice sursă de căldură şi trebuie evitată
lumina directă a soarelui.
Amplasare
Suprafaţa pe care va fi aşezat frigiderul trebuie să fie uniformă şi stabilă. Aparatul
nu trebuie aşezat pe materiale moi cum ar fi burete etc. În cazul în care frigiderul
nu este aşezat la nivel, reglaţi înălţimea picioarelor frigiderului. Aparatul nu trebuie
aşezat lângă obiecte care pot produce ecou.
Eliminarea riscurilor
Se interzice amplasarea lângă frigider a unor substanţe volatile sau combustibile
cum ar fi gaz, petrol, alcool, lacuri şi diluanţi etc. Se interzice depozitarea
substanţelor mai sus menţionate în frigider.
Deplasare
Când este fix sau deplasat, frigiderul nu poate fi aşezat pe orizontală sau înclinat la
mai mult de 450.
64
3. Avertizări
Apa din alimente sau aerul care pătrunde în interiorul frigiderului prin deschiderea uşii duc la
formarea unui strat de gheaţă în interiorul aparatului. Când grosimea stratului de gheaţă este mai
mare de 2mm, trebuie să decongelaţi aparatul.
Decongelarea comparimentului de temperatura negativa se realizează manual. Înainte de a realiza
decongelarea, scoateţi alimentele, tava pentru cuburi de gheaţă şi raftul şi setaţi butonul pentru
reglarea temperaturii la poziţia 0 (compersorul se va opri din funcţionare). Lăsaţi uşa deschisă
pentru ca gheaţa să se topească. Ştergeţi apa acumulată în partea de jos a compartimentului cu o
lavetă uscată. În cazul în care doriţi să acceleraţi procesul de decongelare, puneţi un bol cu apă
caldă (circa 500) în compartiment. După terminarea procesului de decongelare, readuceţi butonul
pentru setarea temperaturii la poziţia originală.
Nu se recomandă utilizarea de apă fierbinte sau a unui uscător de păr în timpul realizării
decongelării pentru a se preveni deformarea părţilor din inteiorul aparatului.
Se interzice utilizarea unor instrumente ascuţite pentru îndepărtarea stratului de gheaţă de pe
alimente sau de pe pereţii frigiderului, pentru a se preveni deteriorarea pereţilor din interiorul
aparatului sau a suprafeţei evaporatorului.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit sau reparat numai de
către un tehnicina de la un centru de service autorizat.
65
4. Schimbarea sensului de deschidere a uşii
Acest frigider este livrat din fabricaţie cu balamalele uşii pe partea dreaptă. În cazul în care doriţi să
modificaţi sensul de deschidere a uşii, procedaţi astfel:
1. Scoateţi capacele mici de plastic (7) şi şuruburile (6) care fixează blatul superior pentru a demonta
blatul.
2. Deşurubaţi ele două şuruburi (1) care menţin balamaua superioară (5) (din partea dreaptă) pe
cadru. Scoateţi balamaua superioară (5).
3. Ridicaţi uşa şi aşezaţi-o pe o suprafaţă moale, pentru a preveni zgârierea acesteia.
4. Scoateţi cele două şuruburi (8) care menţin balamaua inferioară (2) şi scoateţi balamaua inferioară
(2).
5. Scoateţi piciorul din stânga faţă (4) şi transferaţi-l pe partea dreaptă.
6. Înainte de a fixa balamaua inferioară (2), scoateţi bolţul de prindere (9) şi inversaţi direcţia
balamalei inferioare (2). Apoi, instalaţi balamaua inferioară (2) pe partea stângă a cadrului inferior
cu ajutorul a două şuruburi (8).
7. Introduceţi bolţul de prindere (9) în balamaua inferioară (2).
8. Aşezaţi uşa pe poziţie, verificând ca uşa să fie fixată pe balamaua inferioară (2).
9. În timp ce uşa se află în poziţia închis, fixaţi balamaua superioară (5) pe cardul superior, în stânga,
cu două şuruburi (1). Dorim să vă atragem atenţia să nu strâbgeţi cele două şuruburi (1) decât
după ce uşa s-a aliniat cu blatul.
10. Fixaţi blatul superior cu ajutorul şuruburilor (6) şi acoperiţi şuruburile cu căpăcelele de plastic (7).
11. Scoateţi mânerul uşii (10) şi fixaţi-l din stânga în dreapta.
12.
66
4. Schimbarea sensului de deschidere a uşii
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 1 – POZIŢIA PĂRŢILOR COMPONENTE ÎNAINTE DE SCHIMBAREA SENSULUI DE
DESCHIDERE A UŞII
FIGURA 2 – POZIŢIA PĂRŢILOR COMPONENTE DUPĂ SCHIMBAREA SENSULUI DE
DESCHIDERE A UŞII
67
5. Probleme în funcţionare
1. Dacă frigiderul nu funcţionează
Verificaţi dacă este o întrerupere a alimentării cu energie.
Verificaţi dacă ştecherul cablului de alimentare este introdus în priză.
Verificaţi siguranţa.
2. Dacă frigiderul răceşte prea puternic.
Este posibil ca butonul pentru setarea temperaturii să fie reglat la o temperatură prea ridicată.
Dacă aşezaţi direct sub orificiile de aer rece alimente care au un conţinut mare de apă, acestea se
vor congela mai rapid. Aceasta nu este o problemă de funcţionare a aparatului.
3. Dacă frigiderul nu răceşte suficient.
Pachetele cu alimente sunt prea înghesuite şi se blochează fluxul de aer.
Aţi introdus alimente calde sau prea multe alimente în frigider.
Este posibil ca uşa să nu fie bine închisă.
Garnitura de etanşare a uşii este deteriorată.
Nu este asigurată o ventilaţie optimă a aparatului.
Nu este spaţiu suficient între frigider şi celelalte obiecte din jurul acestuia.
4. Dacă în interiorul frigiderului şi pe podea se scurge apă.
Verificaţi dacă orificiul de evacuare şi conducta de evacuare sunt blocate.
Verificaţi dacă tava colectoare este corect aşezată.
5. Dacă se formează condens pe exteriorul frigiderului.
Este posibil ca pe exteriorul frigideruui să se formeze condens atunci când nivelul de umiditate
este ridicat, în special în timpul sezonului uscat. La fel se întâmplă şi când turnaţi apă rece într-un
pahar. Aceasta nu indică o problemă în funcţionarea aparatului. Ştergeţi umezeala cu un material
textil uscat.
6. Dacă se aude un zgomot ca şi cum se scurge apă.
Un astfel de sunet este produs de circulaţia agentului de refrigerare. Nu este o problemă în
funcţionarea aparatului.
7. Dacă părţile laterale ale carcasei se încălzesc.
Părţile laterale ale carcasei aparatului de încălzesc atunci când deschiderile sau închiderile uşii
sunt frecvente, când puneţi aparatul în funcţiune sau în timpul verii, când temperatura ambientală
este foarte ridicată. În astfel de situaţii, nu atingeţi părţile laterale. Acest fenomen se produce ca
urmare a disipării căldurii din interiorul aparatului şi nu reprezintă o problemă în funcţionare.
68
6. Specificaţii tehnice
* Pentru detalii referitoare la specificaţiile tehnice, vă rugăm să verificaţi plăcuţa cu date tehnice fixată în
partea din spate a frigiderului.
* Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
69
CKCD-S01-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising