Candy | CVBN 6204 WNB | Candy CVBN 6204 WNB Navodila za uporabo

Candy CVBN 6204 WNB Navodila za uporabo
ХЛАДИЛНИК NO-FROST
Инструкции за употреба
FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM
NO FROST
Uputstva za upotrebu
HLADILNIK Z DVOJNIMI VRATI
Navodila za uporabo
BG
2
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК........ 4
Общи предупреждения............................................................ 4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!.............................................................. 6
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!................................................ 12
Информация за безопасност................................................. 14
Предупреждения безопасността............................................ 15
Монтиране и експлоатация на вашия хладилник................. 16
Преди да използвате вашия Хладилник и фризер............... 17
Информация за охлаждаща технология от ново поколение.17
ВАШИЯТ ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР.............................. 18
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК С
ФРИЗЕР........................................................................... 20
Дисплей и контролен панел................................................... 20
Бутон за настройка на охладителя........................................ 20
Sr Аларма................................................................................ 20
Работа с вашия хладилник..................................................... 21
Режим „Супер охлаждане“ ............................................... 21
Режим „Икономичен“........................................................... 21
Настройки за температурата на охладителя........................ 21
Предупреждения относно температурните настройки......... 22
АКСЕСОАРИ................................................................... 23
Фризерно отделение............................................................... 23
Стелаж за изстудяване........................................................... 23
Регулатор на влажността....................................................... 24
Регулируем рафт за врата..................................................... 24
Регулируем стъклен рафт...................................................... 25
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.................................... 26
Размразяване.......................................................................... 27
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА................................................ 28
Охлаждащо отделение........................................................... 28
Отделение за дълбоко замразяване..................................... 29
BG
3
ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕ.................................... 35
Смяна на посоката на отваряне на вратата......................... 35
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА........................ 36
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.................. 40
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ......................................................... 41
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ................................ 42
BG
4
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
Благодарим Ви, че закупихте този продукт.
Преди да използвате вашия хладилен уред, моля внимателно
прочетете това ръководство с инструкции, за да постигнете
най-добра ефективност. Съхранявайте цялата документация
за последващо ползване или за други собственици. Този
продукт е предназначен единствено за домашна употреба
или за подобни приложения като:
- кухненски бокс за персонала в магазини, офиси и друга
работна среда
- във ферми, от клиенти на хотели, мотели и в друга среда от
жилищен тип
- в семейни хотели тип “bed and breakfast” (B & B)
- за кетъринг услуги и подобни приложения, но не и като
оборудване на обекти за продажби на дребно.
Този уред трябва да бъде използван само за съхранение
на храна, всяка друга употреба се счита за опасна и
производителят няма да бъде отговорен за каквито и да е
пропуски. Препоръчително е също да запознаете с условията
на гаранцията. За да постигнете възможно най-добра
ефективност и безпроблемно функциониране на уреда ви,
е много важно да прочетете внимателно тези инструкции.
Неспазването на тези инструкции може да ви лиши от правото
на безплатно обслужване по време на гаранционния период.
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Погрижете
се
вентилационните отвори около уреда или в
мястото му на вграждане, да са свободни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не
използвайте
механични устройства или други средства за
ускоряване процеса на размразяване, различни
от тези препоръчани от производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не
използвайте
електрически уреди в отделението за
съхранение на харна на уреда, освен ако не са
от препоръчван оп производителя тип.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте веригата
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
за хладилен агент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасности
поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде
фиксиран в съответствие с инструкциите.
ВНИМАНИЕ: Когато поставяте уреда, се уверете се, че
захранващият кабел не е притиснат или повреден.
ВНИМАНИЕ: Не поставяйте много портативни гнезда
или портативни захранващи устройства на задната
страна на устройството.
Предупреждение;
Риск
от
пожар/запалими
материали
• Ако уредът използва R600а като хладилен
агент (можете да научите тази информация от
етикета на охладителя) трябва да внимавате по
време на транспортирането и инсталирането,
за да предотвратите повреда на елементите на
охладителя. Освен това R600a е безопасен за
околната среда и неутрален газ. Тъй като той е
експлозивен, в случай на течове поради повреда
на елементите на охладителя, преместете своя
хладилник далеч от открит пламък или източници
на нагряване и проветрете стаята, където се
намира уредът за няколко минути.
• При пренасяне и позициониране на хладилника,
пазете от повреда веригата на газовия охладител.
• Не съхранявайте взривоопасни вещества, като
аерозоли и запалими вещества в уреда.
• Продуктът е предназначен само за домашна
употреба, в зони като:
-- кухненски зони в магазини, офиси и други
работни среди.
-- ферми и клиенти в хотели, мотели и други среди
от жилищен тип
BG
5
BG
6
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
-- места, предлагащи легло и закуска;
-- кетъринг и подобни приложения, без
отдаване под наем
• Ако контактът не съответства на щепсела
на хладилника, трябва да бъде сменен от
производителя, негови представители по
поддръжката, или лица с подобен опит и
квалификация, за да се избегнат рискове.
• Специално заземен проводник е свързан
към захранващия кабел на хладилника.
Този щепсел трябва да бъде използван в
специално заземен контакт от 16 ампера.
Ако в къщата няма такъв контакт, моля нека
упълномощен електротехник монтира такъв.
• Този уред може да се използва от деца на
8 години и по-големи, включително лица
с ограничена физически, двигателни или
умствени възможности, или без опит и
познания в безопасното използване на
уреда, или без познания за рисковете, САМО
ако са под наблюдение от по-възрастно
(инструктирано) лице.
• Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да бъде сменен от производителя,
негови представители по поддръжката, или
лица с подобен опит и квалификация, за
избягване на рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Бъдете внимателни при почистването/
пренасянето на уреда и избягвайте да
докосвате металните жици на компресора в
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
задния край на уреда, тъй като може да
нараните пръстите и ръцете си или да
повредите вашия продукт.
Този уред не е предназначен за
съхранението на каквито и да е други
уреди. Не се опитвайте да сядате или да
се изправяте върху вашия уред, тъй като
не е предназначен за такава употреба.
Може да се нараните или да повредите
уреда.
Уверете се, че захранващият кабел не е
заклещен под уреда по време на и след
пренасянето/преместването му, за да се
предотврати прекъсване или повреждане
на захранващия кабел.
Когато
позиционирате
уреда
си,
внимавайте да не повредите подовите
настилки, тръбите, стените покрития и т.н.
Не местете уреда чрез дърпане на капака
или дръжката. Не позволявайте на деца да
си играят с уреда или да пипат контролния
панел. Нашата фирма отхвърля всякаква
отговорност, в случай че не се следват
инструкциите.
Не монтирайте уреда на влажни, мазни
или прашни места, нито го излагайте на
директна слънчева светлина и вода.
Не монтирайте уреда близо до отоплителни
тела или запалими материали.
Ако токът спре, не отваряйте капака.
Замразената храна не би трябвало да
бъде засегната, ако липсата на захранване
BG
7
BG
8
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
е за по-малко от 20 часа. Ако липсата на
захранване е по-продължителна, храната
трябва да бъде проверена и изядена
веднага или сготвена и замразена отново.
Не се притеснявайте, ако установите,
че капакът на хоризонталния фризер се
отваря трудно веднага след като сте го
затворили. Това е така поради разликата във
въздушното налягане, което ще се изравни
и ще позволи капакът да бъде отворен след
няколко минути.
Не свързвайте уреда към електрическото
захранване, докато всички предпазни
елементи от опаковката и за транспорта не
бъдат премахнати.
Оставете го в покой поне 4 часа преди да
го включите, за да може компресорното
масло да се разпредели, ако е пренасян
хоризонтално.
Този фризер трябва да се използва само за
предвидената употреба (т.е. съхранение и
замразяване на хранителни продукти).
Не
съхранявайте
лекарства
или
научноизследователски
материали
в
охладителите за вино. Когато трябва да
се съхранява материал, който изисква
стриктен контрол на температурата на
съхранение, е възможно той да се развали
или да настъпи неконтролирана реакция,
която да предизвика рискове.
Преди да извършите каквато и да е
операция, изключете захранващия кабел от
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
•
•
контакта.
При доставката проверете дали продуктът
не е повреден и дали всичките му части и
аксесоари са в перфектно състояние.
Ако се забележи теч в охладителната
система, не пипайте контакта на стената
и не използвайте открит огън. Отворете
прозореца и оставете в стаята да влезе
въздух. После се свържете с център за
поддръжка, за да заявите ремонт.
Не използвайте удължители или адаптери.
Не дърпайте прекалено силно или не
прегъвайте захранващия кабел, или не
докосвайте щепсела с мокри ръце.
Не
повреждайте
щепсела
и/или
захранващия кабел; това може да причини
токов удар или пожар.
Не
поставяйте
или
съхранявайте
запалими и силно летливи материали
като етери, петрол, пропан-бутан, газ
пропан, аерозоли, лепила, чист алкохол и
т.н. Тези материали могат да предизвикат
експлозия.
Ако захранващият кабел е повреден,
за да се избегне опасност, той трябва
да бъде подменен от производителя, от
сервизен техник или от лице със сходна
квалификация.
Не
използвайте
или
съхранявайте
запалими спрейове като спрей-бои в
близост до близо до охладителите за вино.
BG
9
BG
10
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Може да причини експлозия или пожар.
Не поставяйте предмети и/или контейнери,
пълни с вода, върху уреда.
Не препоръчваме използването на удължители
и преходници-адаптери.
Не унищожавайте уреда чрез горене.
Внимавайте да не повредите охладителната
система/тръбите на уреда по време на
транспорта и експлоатацията. В случай
на повреда не излагайте уреда на огън,
потенциален източник на запалване и
незабавно проветрете стаята, където се
намира уредът.
Охладителната система, намираща се зад
и вътре в охладителите за вино съдържа
хладилен агент. Затова трябва да се избягва
повреждането на тръбите.
Не използвайте електрически уреди в
отделенията за съхранение на храна на
уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от
производителя.
Не повреждайте охладителната верига.
Не използвайте механични устройства или
други средства за ускоряване процеса на
размразяване, различни от препоръчаните от
производителя.
Не използвайте електрически уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен
ако не са от вид, препоръчан от производителя.
Поддържайте
вентилационните
отвори
на корпуса на уреда или на вградената
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
•
•
конструкция свободни от препятствия.
Не използвайте остри предмети или такива
с режещи ръбове като ножове или вилици,
за да отстраните леда.
Не докосвайте вътрешните охладителни
елементи, особено ако ръцете Ви са
мокри, тъй като можете да се изгорите или
нараните.
Никога не използвайте за размразяването
сешоари, електрически нагреватели или
други подобни електрически уреди.
Не стържете с нож или остър предмет, за
да премахнете скрежа или леда, които
се появяват. С тези предмети може да се
повреди охлаждащата верига, теч от която
може да причини пожар или да нарани
очите ви.
Не използвайте механични устройства или
друго оборудване, за да ускорите процесът
на размразяване.
Абсолютно
трябва
да
се
избягва
използването на открит огън или на
електрическо оборудване като печки,
парочистачки, свещи, газени лампи и
подобни, за да се ускори процесът на
размразяване.
Никога не използвайте вода за измиването
на мястото на компресора, след почистване
избършете добре със сухо парче плат, за да
предотвратите ръжда.
Препоръчително е да поддържате щепсела
BG
11
BG
12
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
•
•
•
•
•
•
•
чист, натрупването на прекалено много прах
по щепсела може да причини пожар.
Продуктът е предназначен и изработен само
за домашна употреба.
Гаранцията ще бъде невалидна, ако продуктът
бъде монтиран или използван в търговски
или нежилищни битови помещения.
Продуктът трябва да бъде монтиран
правилно, разположен и използван в
съответствие с инструкциите, съдържащи
се в предоставената книжка с инструкции за
потребителя.
Гаранцията е приложима само за нови
продукти и не може да се прехвърля, ако
продуктът бъде продаден на трети лица.
Нашата фирма не носи никаква отговорност
за случайни или последващи щети.
Гаранцията по никакъв начин не редуцира
вашите законови или субективни права.
Не извършвайте ремонти по този охладител за
вино. Всякакви интервенции трябва да бъдат
извършвани единствено от квалифициран
персонал.
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!
• Ако изхвърляте стар продукт със заключване
или резе на вратата, уверете се, че е оставен
в безопасно състояние, за да се предотврати
заклещване на деца.
• Този уред може да се използва от деца над
8 години и от лица с намалени физически,
сетивни или умствени способности или липса
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
на опит и познания, ако се наблюдават или
са инструктирани за използването на уреда
по безопасен начин и разбират свързаните
с това опасности.
• Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да
се извършват от деца без наблюдение.
BG
13
BG
14
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
Информация за безопасност
• При пренасяне и позициониране на хладилника, пазете
от повреда контура на охлаждащия агент.
• Ако старият ви хладилник има блокировка или
ключалка, отстранете я, тъй като децата могат да се
заключат от вътрешната страна и да настъпи инцидент.
• Старите хладилници и фризери съдържат изолационен
материал и хладилен агент с CFC. Затова трябва да
се внимава да не се замърсява околната среда чрез
депозиране на старите хладилници, като се спазват
местните нормативни изисквания.
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
• Моля, прочетете внимателно инструкциите преди
да монтирате или използвате уреда. Hitachi не
носи отговорност за повреди поради неправилно
използване.
• Спазвайте всички инструкции в указанието на уреда
и съхранявайте ръководството на безопасно място за
справка при евентуални проблеми и неизправности в
бъдеще.
• Продуктът е предназначен само за кухненска
употреба, и съхраняване на хранителни продукти. Той
не е подходящ за търговска употреба, тъй като това ще
анулира гаранцията.
Горната маркировка отговаря на Директивата за
депозиране на електрическо и електронно оборудване
2012/19/EC
(WEEE).
Маркировката
показва,
че
оборудването НЕ трябва да се депозира, включително
всички използвани батерии, в общи сметища, а трябва
да се прилага система за събиране и рециклиране. Ако
батериите или акумулаторите, включени в оборудването,
са маркирани със символ Hg, Cd, или Pb, това означава, че
съдържат тежки метали над 0.0005% Живак, над 0.002%
Кадмий, или над 0.004% Олово.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
Предупреждения безопасността
• Не използвайте повече от един разклонител или
удължител.
• Не използвайте повредени, износени или стари
щепсели.
• Не дърпайте, не огъвайте и пазете от повреда кабела.
• Този уред е предназначен за употреба от възрастни,
не позволявайте на деца да си играят с уреда и не ги
оставяйте да се увесват на вратата.
• Не включвайте и не изключвайте от контакта с мокри
ръце, за да предотвратите електрически удар!
• Не поставяйте стъклени бутилки или контейнери
с напитки във фризерното отделение. Бутилките и
контейнерите (кенове) може да експлодират.
• Не поставяйте експлозивни или възпламеними
материали във вашия хладилник за ваша безопасност.
Поставяйте във фризерното отделение бутилки с
питиета с високо алкохолно съдържание вертикално и
като ги затваряте плътно.
• Когато вземате лед от фризерното отделение, не го
докосвайте, ледът може да причини изгаряния и/или
срязвания.
• Не пипайте замразени продукти с мокри ръце! Не яжте
сладолед и кубчета лед незабавно след като сте ги
извадили от фризерното отделение!
• Не замразявайте повторно замразени продукти, след
като сте ги размразили. Това може да причини здравни
проблеми като хранително отравяне.
• Не покривайте корпуса или горната страна на
хладилника с покривка. Това ще повлияе на
характеристиките на хладилника.
• По време на транспорт, фиксирайте аксесоарите във
хладилника, за да предотвратите повреждането им.
BG
15
BG
16
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
Монтиране и експлоатация на вашия хладилник
Преди да започнете да използвате своя хладилник, вие
трябва да обърнете внимание на следното:
• Работното напрежение за вашия хладилник е 220-240
V при 50Hz.
• Не носим отговорност за щети в следствие на
използване на уреда без заземяване.
• Поставете хладилника си на място, където няма да
бъде изложен на директна слънчева светлина.
• Вашият уред трябва да бъде поне на 50 см от готварски
печки, газови фурни и нагревателни уреди, и трябва да
бъде поне на 5 см от електрически фурни.
• Вашият хладилник никога не трябва да бъде използван
на открито или да бъде оставян под дъжда.
• Когато хладилникът бъде поставен до фризер за
дълбоко замразяване, между тях трябва да има
поне 2 см, за да се предотврати овлажняването на
повърхностите им.
• Не поставяйте предмети върху хладилника и го
монтирайте така, че да има разстояние от поне 15 см
над горната му част.
• Регулируемите предни крака трябва да бъдат
регулирани, за да се уверите, че уредът е нивелиран
и стабилен. Вие можете да регулирате краката като ги
завъртите по часовниковата стрелка (или в обратна
посока). Това трябва да бъде направено преди
поставянето на храна във хладилника.
• Преди да използвате хладилника, избършете всички
вътрешни повърхности и отделения с разтвор на чаена
лъжичка сода бикарбонат и топла вода, а след това
измийте с чисто вода и подсушете. След почистване
поставете обратно всички вани и компоненти.
• Монтирайте пластмасовият дистанционен водач
(частта с черни пластини отзад) като го завъртите на
90°, както е показано на фигурата, за да предотвратите
докосването на стената от кондензатора.
• Хладилникът трябва да бъде поставен срещу стена
със свободно разстояние над 75 мм.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК
BG
17
Преди да използвате вашия Хладилник и фризер
• При първоначално пускане, или след транспорт,
уредът трябва да бъде във вертикална позиция поне
3 часа преди да го включите към мрежата. В противен
случай, вие може да повредите компресора.
• Вашият хладилник може да излъчва миризма, когато
бъде включен за първи път; миризмата ще изчезне
след като той започне да охлажда.
Информация за охлаждаща технология от ново
поколение
Хладилниците с фризери с охлаждаща технология от ново
поколение имат различна работна система от статичните
хладилници с фризери. При обикновените хладилници с
фризери, влажен въздух влиза във фризера и от храните
се отделят водни пари, които се превръщат в скреж в
отделението на фризера. За да се разтопи този скреж,
или с други думи да се размрази, фризерът трябва да се
изключи от захранването. За да се поддържат студени
храните по време на размразяването, потребителят
трябва да съхранява храната на друго място и да почисти
останалия лед и натрупания скреж.
Ситуацията е напълно различна при отделения на
фризери, оборудвани с охлаждаща технология от ново
поколение. С помощта на вентилатор в отделението
на фризера духа студен и сух въздух. Като резултат от
студения въздух, който духа лесно през отделението - дори
в пространството между стелажите - храните замръзват
равномерно и правилно. И няма да се образува скреж.
Конфигурацията в хладилното отделение ще бъде почти същата като
в отделението на фризера. Въздухът, излизащ от вентилатора, който
се намира в горната част на хладилното отделение се охлажда, когато
преминава през разстоянието зад въздуховода. Същевременно въздухът се
издухва навън през отворите на въздуховода, затова процесът на охлаждане
приключва успешно в хладилното отделение. Отворите върху въздуховода
са проектирани за равномерно разпределение на въздух в отделението.
Тъй като никакъв въздух не преминава между фризера и хладилното
отделение, миризмите не се смесват.
В резултат на това Вашият фризер с охлаждаща технология от ново
поколение се използва лесно и Ви предлага голям обем и естетичен външен
вид.
BG
18
ВАШИЯТ ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
A
15
1
14
2
13
3
12
4
5
B
6
11
7
8
9
10
Изображението е информативно и показва различните части и
аксесоари в уреда. Някои от частите могат да се различават в
зависимост от модела на уреда.
BG
19
ВАШИЯТ ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
1) Поставка за вино *
2) Стелажи на хладилното отделение
3) Отделение за изстудяване *
4) Капак на контейнерите за плодове и зеленчуци
5) Контейнери за плодове и зеленчуци
6) Горна кошница на фризера
7) Долна кошница на фризера
8) Крачета за нивелиране
9) Тава за лед
10) Стъклена полица на фризера
11) Стелаж за бутилки
12)Резервоар за вода
13) Горен стелаж за вратата
14) Стелаж за яйца
* при някои модели
Изображението е информативно и показва различните части и
аксесоари в уреда. Някои от частите могат да се различават в
зависимост от модела на уреда.
BG
20
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК С
ФРИЗЕР
Дисплей и контролен панел
Sr
Алармена
сигнализация
Бутон за
настройка на
охладителя
Бутон за настройка на охладителя
Това е бутон за настройка на охладителя. Температурата в
охлаждащото отделение може да бъде променена с помощта на
този бутон. С този бутон могат да се активират режимите „Супер
охлаждане“ и „Икономичен“.
Sr Аларма
Ако възникнат проблеми, алармата ще свети в червено и ще звучи
алармен сигнал.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК С
ФРИЗЕР
Работа с вашия хладилник
Режим „Супер охлаждане“
Как да се използва?
• Натиснете бутона за настройки на охлаждането, докато символът
на режима „Супер охлаждане“ се покаже на екрана. Зумерът ще
издаде двукратен сигнал. Режимът е зададен.
При този режим:
• Режимът „Супер охлаждане“ може да бъде прекъснат с една и
съща избрана операция.
Забележка: Режимът „Супер охлаждане“ ще бъде отказан
автоматично след 6 часа в зависимост на температурата
на средата или когато сензорът на хладилника отчете
задоволително ниска температура.
Режим „Икономичен“
Как да се използва?
• Натиснете бутона за настройки на охлаждането, докато символът
на режима „Икономичен“ се покаже на екрана.
• Ако няма натиснат друг бутон за 1 секунда. Когато бъде зададен
режимът, зумерът ще издаде двукратен сигнал.
• За да отмените, трябва да натиснете бутона за смаяна на режима
за охлаждане.
Настройки за температурата на охладителя
• Стойността за първоначалната вътрешна температура на
настройките на индикатора на охладителя е +4°C.
• Натиснете веднъж бутона за настройка на охладителя
• Когато натиснете бутона за първи път, се показва последно
зададената стойност на охладителя.
• Когато натискате този бутон, задавате стойностите на
температурата. (+8°C, +6°C, режим „Икономичен“, +4°C, +2°C,
режим „Супер охлаждане“)
• Когато натискате бутона за настройка на охлаждането, докато се
покаже символа за режима „Супер охлаждане“ върху индикатора
за настройките, и ако не натиснете бутон за 1 секунда, ще започне
да мига индикаторът на режима „Супер охлаждане“.
• Ако продължите да натискате, ще започне отново изреждане на
стойностите от +8°C.
BG
21
BG
22
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК С
ФРИЗЕР
Предупреждения относно температурните
настройки
• Зададените от Вас температурни настройки няма
да бъдат изтрити при евентуално прекъсване на
електрическото захранване.
• Препоръчително е при външни температури, по-ниски
от 10°C да не се работи с хладилника.
• Температурните настройки трябва да бъдат направени
съобразно честотата на отваряне на вратата,
количеството на съхраняваната храна, външната
температура и разположението на хладилника.
• За да сте сигурни, че хладилникът е напълно охладен,
след първоначалното му включване го оставете да
работи до 24 часа без прекъсване, в зависимост от
външната температура. Докато трае охлаждането не
отваряйте вратите и не поставяйте храна вътре.
• Хладилникът има вградена функция за петминутно
забавяне, предназначена за предпазване на
компресора от повреди. Тя се задейства при изключване
и включване в електрическата мрежа (например при
спиране на тока). Хладилникът ще започне да работи
нормално след 5 минути.
• Хладилникът е предвиден за работа при външни
температури, в съответствие със стандартите на
климатичния клас, посочен върху информационния
етикет. От гледна точна на оптимална ефективност
на охлаждане не се препоръчва работа на уреда, в
случай че външната температура е извън посочения
диапазон.
• Този уред е предназначен за употреба при външни
температури между 16°C - 43°C.
Климатичен клас
Външна температура °C
T
Между 16°C и 43°C
ST
Между 16°C и 38°C
N
Между 16°C и 32°C
SN
Между 10°C и 32°C
BG
23
АКСЕСОАРИ
Фризерно отделение
Фризерното отделение позволява регулярно съхранение на храни.
Отстраняване на фризерната вана;
• Издърпайте изцяло ваната
• Издърпайте предната част на ваната нагоре и навън
!! За да я затворите, извършете горните действия в обратен ред.
Забележка: Винаги използвайте дръжката на ваната когато я
изваждате или поставяте.
кошница на фризера
Стелаж за изстудяване (при някои модели)
При съхранение на храната в отделението за изстудяване, вместо
в хладилното отделение или фризера, свежестта,
вкусът и свежият й вид се запазват по-дълго. Ако
стелажът за изстудяване се замърси, го извадете
и го измийте с вода.
(Водата замръзва при 0 °C, но храните, съдържащи
сол или захар, се нуждаят от по-ниски температури
на замръзване.)
Обикновено отделението за изстудяване се
използва за сурова риба, ориз и т.н.
Не поставяйте вътре храни, които искате да замразите или
форми за приготвяне на ледени кубчета.
Изваждане на стелажа на отделението за изстудяване:
• Издърпайте стелажа на отделението за изстудяване към Вас,
като го плъзнете по релсите.
• Издърпайте стелажа на отделението за изстудяване нагоре от
релсите, за да го извадите.
BG
24
АКСЕСОАРИ
Регулатор на влажността (при някои модели)
В затворено положение регулаторът на влажността позволява
съхранението на пресни плодове и зеленчуци за по-дълъг период.
В случай че контейнерът за плодове и зеленчуци е изцяло запълнен,
освежителят в предната му част трябва да бъде отворен. По този
начин въздухът и нивото на влажност в контейнерите за плодове
и зеленчуци ще бъдат контролирани,
а срокът на годност на съхраняваните
продукти ще се увеличи.
Ако видите следи от конденз върху
стъкления стелаж, трябва да поставите
регулатора на влажността в отворено
положение.
Регулируем рафт за врата (при някои модели)
фиг.-1
фиг. -2
Могат да се направят шест различни настройка на
височината, за да се предостави необходимото място
за съхранение, благодарение нарегулируемия рафт за
вратата.
За да промените позицията на регулируемия рафт на
вратата: задръжте долната част на рафта и дръпнете
бутоните отстрани на рафта за врата, по посока на
стрелката (фиг.1)
Позиционирайте рафта на височината, която желаете,
като го местите нагоре и надолу.
След като намерите позицията, на която искате рафта за
врата, за да го закачите, освободете бутоните отстрани
на рафта (фиг.2). Преди да освободите рафта за врата,
повдигнете го нагоре и надолу, за да се уверете, че е
фиксиран за вратата.
Забележка: Преди да местите рафта на врата, когато на
него има продукти, трябва да го държите, като придържате
дъното му. В противен случай, поради теглото на
продуктите, рафтът може да излезе от релсите и да падне.
Така може да доведе до повреда на рафта или на релсите
на вратата.
АКСЕСОАРИ
BG
25
Регулируем стъклен рафт (при някои модели)
Механизмът на регулируемия стъклен рафт осигурява
повече пространство и лесно движение.
• За да сгънете стъкления стелаж, го натиснете. (фиг.1)
• Можете да поставите хранителните продукти
в освободеното пространство. (фиг.2)
• За да върнете стелажа в нормално положение, го
издърпайте към себе си. (фиг.1)
фиг. -1
фиг. -2
Визуалните и текстови описания в раздела за аксесоари
могат да се различават в зависимост от модела.
BG
26
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Уверете се, че сте изключили щепсела от
контакта, преди да започнете почистване.
• Моля, не почиствайте уреда чрез поливане с вода
отвътре.
• Можете да избършете вътрешните и външните
компоненти на уреда, като използвате топла сапунена
вода с мек парцал или гъба.
• Моля, отстранявайте компонентите един
по един, почиствайте ги със сапунена
вода. Не ги мийте в съдомиялна машина.
• Никога не използвайте за почистване запалими,
горими вещества, или разтворители, като бензин или
киселина.
• Трябва да почистите кондензатора (отзад на уреда) с
метла поне веднъж на година с оглед спестяване на
енергия и повишаване на продуктивността.
Уверете се, че уредът е изключен от мрежата.
BG
27
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Размразяване
• Вашият хладилник се размразява изцяло автоматично.
Водата, образувана в резултат на размразяването
преминава през водоколекторен кръг и се подава в
съд за изпаряване, в задната част на хладилника.
• Уверете се, че сте изключили щепсела от
контакта, преди да започнете почистване на
съда за изпаряване.
• Извадете съда за изпаряване като развиете винтовете
по обозначения начин. Почиствайте го със сапунена
вода на определени интервали от време. Така ще
предотвратите образуването на неприятни миризми.
Подмяна на LED осветление
Ако вашият хладилник има LED осветление, свържете
се центъра за съдействие, тъй като това трябва да се
извърши само от оторизиран персонал.
Изпарителна
тава
BG
28
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Охлаждащо отделение
• За да предотвратите овлажняване и образуване на миризми,
храната трябва да се поставя в хладилника в затворени
контейнери или покрита.
• Гореща храна и напитки трябва да се оставят да изстинат до
стайна температура преди да бъдат поставени в хладилника.
• Моля, не облягайте пакети с храна и кутии върху лампата и
облицовката на хладилното отделение.
• Плодове и зеленчуци: Могат да се поставят директно във ваната,
без да бъдат опаковани.
По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в
хладилното отделение.
Храна
Плодове и
зеленчуци
Време за
съхранение
В кое отделение на
хладилника да се постави
1 седмица
Във ваната (без опаковка)
Месо и риба
2 до 3 дни
Покрити с полиетиленово
фолио, найлонова чантичка,
или в отделението за месо
(върху стъклената поставка)
Свежо сирене
3 до 4 дни
На специалната полица на
вратата
Масло и маргарин
1 седмица
На специалната полица на
вратата
Бутилирани
продукти, прясно и
кисело мляко
До датата на
трайност, посочена
от производителя
На специалната полица на
вратата
1 месец
На специалната полица за
яйца
Яйца
Готвени ястия
Всички полици
БЕЛЕЖКА:Картофи, лук и чесън НЕ трябва да се съхраняват в
хладилника.
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Отделение за дълбоко замразяване
• Можете да използвате отделението за дълбоко замразяване на
Вашия хладилник за дълготрайно съхранение на продукти, както
и за правене на лед.
• За използване на максимален обем от фризера, поставете
стъклените стелажи в горната и средната част. За долната част
можете да използвате долната кошница.
• Не поставяйте храни, които тепърва ще бъдат замразявани до
вече замразени такива.
• Храната, която ще бъде замразена (месо, кайма, риба и т.н.)
трябва да се раздели на порции по такъв начин, че при консумация
да се размразява единствено необходимото количество.
• Не замразявайте повторно храна, след като вече е била
размразена. Това може да предизвика опасност за здравето Ви,
като например хранително отравяне.
• Не поставяйте горещи храни във фризера. Изчакайте докато
се охладят. Възможно е това да предизвика гниене в други
замразени храни.
• Когато закупувате замразени храни се уверете, че са били
съхранявани при подходящи условия, както и че опаковката не
е нарушена.
• При съхранение на замразени храни условията, описани върху
опаковката трябва да бъдат спазвани стриктно. В случай че
описание липсва, храната трябва да бъде консумирана възможно
най-скоро.
• При наличие на овлажняване и лоша миризма в пакета, е
възможно замразената храна да не е била съхранявана правилно
и да е започнала да се разваля. Не купувайте такива храни!
• Продължителността на съхранение на замразените храни се
променя в зависимост от околната температура, честотата на
отваряне на вратата, настройките на термостата, видът храна и
времето, изминало от момента на нейното закупуване до момента,
в който е поставена във фризера. Винаги спазвайте указанията
върху опаковката и никога не надвишавайте посочения период
на съхранение.
• Имайте предвид, че при повторен опит да отворите вратата
непосредствено, след като тя е била затворена, тя ще се отвори
трудно. Това е напълно нормално. След като достигне състояние
BG
29
BG
30
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
на равновесие, вратата ще може да се отвори лесно.
Важно:
• След размразяване храната трябва да бъде сготвена. Ако не
премине термична обработка след размразяването си, даден
продукт В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не трябва да бъде замразяван
повторно!
• Вкусът на някои подправки в готвените ястия (анасон, базилика,
кресон, оцет, подправки асорти, джинджифил, чесън, лук,
горчица, мащерка, риган, черен пипер и т.н.) може да се засили
при по-дълги периоди на съхранение. Поради тази причина при
замразяване на храна е препоръчително да добавяте минимални
количества подправки, или да добавяте такива, след като храната
бъде размразена.
• Периодът за съхранение на храната зависи от използваните
мазнини. Подходящите мазнини са маргарин, телешка мазнина,
зехтин и масло, а неподходящите – фъстъчено масло и свинска
мас.
• Храните в течна форма трябва да бъдат замразявани в
пластмасови съдове, а другите видове храна – в пластмасово
фолио или полиетиленови пакети.
BG
31
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Месо и риба
Подготовка
Време за
съхранение
(месеци)
Време за
размразяване
на стайна
температура
-часове-
Пържоли
Опаковани във фолио 6-10
1-2
Агнешко месо
Опаковани във фолио 6-8
1-2
Телешко печено
Опаковани във фолио 6-10
1-2
Телешки късове
На малки парчета
6-10
1-2
Агнешки късове
На малки парчета
4-8
2-3
На пакети, без
подправки
1-3
2-3
Субпродуктие
(парчета)
На малки парчета
1-3
1-2
Болонска
наденица / салам
Трябва да бъде
опакована, дори и
наденицата да е в
черво
Кайма
До
размразяване
Пилешко и
пуешко
Опаковани във фолио 7-8
10-12
Гъсше и патешко
Опаковани във фолио 4-8
10
Еленско, заешко,
диво прасе
На порции от по 2.5 кг
9-12
и филета
10-12
Сладководни
риби (Сьомга,
Шаран, Сом)
Бяла риба,
костур, калкан,
камбала
Тлъсти риби
(тон, скумрия,
аншоа, лефер)
Рачешко
Хайвер
2
До пълно
размразяване
4-8
До пълно
размразяване
2-4
До пълно
размразяване
Почистено и в
торбички8
4-6
До пълно
размразяване
В опаковка,
алуминиева или
пластмасова кутия
2-3
До пълно
размразяване
След почистване
на вътрешностите
и люспите, измийте
и подсушете; ако
е нужно, отрежете
опашката и главата.
BG
32
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Месо и риба
Охлюви
Подготовка
В подсолена вода,
алуминиева или
пластмасова кутия
Време за
съхранение
(месеци)
Време за
размразяване
на стайна
температура
-часове-
3
До пълно
размразяване
Забележка: Замразени храни, след пълно размразяване, трябва да
бъдат готвени така, както и ако са пресни. Ако не бъдат сготвени след
размразяване, НЕ ТРЯБВА да се замразяват отново.
Подготовка
Време за
съхранение
(месеци)
Време за
размразяване
на стайна
температура
-часове-
Цвекло
Отстранете
листата, нарежете
сърцевината на
парчета и ги оставете
във вода с малко
лимонов сок
10 - 12
Може да се
използват
замразени
Зелен боб и зрял
боб
Измийте, нарежете
зеления боб на малки
парчета
10 - 13
Може да се
използват
замразени
Измийте добре
12
Може да се
използват
замразени
Измийте, нарежете
зеления боб на малки
парчета
6-9
Може да се
използват
замразени
Почистено
6-8
2
Патладжан
Нарежете на кубчета
от по 2 см след като
сте го измили
10 - 12
Разделете
парченцата да
не са слепени
Царевица
Почистете и
опаковайте заедно с
кочана, или на зърна
12
Може да се
използват
замразени
Плодове и
зеленчуци
Зрял боб
Гъби и аспержи
Зеле
BG
33
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Подготовка
Време за
съхранение
(месеци)
Време за
размразяване
на стайна
температура
-часове-
Морков
Измийте и нарежете
на парчета
12
Може да се
използват
замразени
Пипер
Отрежете дръжките,
почистете, нарежете
на парчета
8 - 10
Може да се
използват
замразени
Спанак
Измит
6-9
2
Ябълки и круши
Обелете и нарежете
на филийки
8 - 10
(Във фризера) 5
Кайсии и праскови
Нарежете на парчета
и отстранете
костилките
4-6
(Във фризера) 4
Ягоди и боровинки
Измийте и махнете
дръжките
8 - 12
2
Готвени плодове
Добавете 10% захар в
контейнера
12
4
Сливи, череши,
вишни
Измийте и махнете
дръжките
8 - 12
5-7
Плодове и
зеленчуци
Време за
Време за
размразяване на
Време за размразяване
съхранение
стайна температура
във фурна (мин.)
(месеци)
(часове)
Хляб
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Бисквити
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Тестени
изделия
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Пай
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Тесто
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Пица
2-3
2-4
15-20 (200 °C)
BG
34
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА
Вкусът на някои подправи в ястията (анасон, босилек, пореч, оцет, букети
от подправки, джинджифил, чесън, лук, горчица, мащерка, майорана, черен
пипер и др.) се променя и придобиват по-силен аромат при продължително
съхранение. Затова, трябва да се добавя съвсем малко количество подправки
към замразените храни, или да се добавят подправки след размразяването
им.
Периодът на съхранение на храните зависи от използваното олио или
масло. Подходящите масла или олио са маргарин, телешка мас, зехтин, а
неподходящи са фъстъчено масло и свинска мас.
Храни в сосове трябва да бъдат замразявани в пластмасови купи, а сухите
храни в найлоново фолио или торби.
Подготовка
Пакети
В собствената
(хомогенизирано)
си опаковка
мляко
Сирна, без бяло
саламурено
На филийки
Масло и
маргарин
В собствената
си опаковка
Белтъци
* Яйца
Яйчена смес
(Белтък жълтък)
Жълтък
Малко сол
или захар се
добавя против
сгъстяване.
Малко сол
или захар се
добавя против
сгъстяване.
Време за
съхранение
(месеци)
Условия за съхранение
2-3
Чисто мляко - в
собствената си опаковка
6-8
Може да бъде оставено
в оригиналната си
опаковка за краткосрочно
съхранение При
продължително
съхранение, трябва да са
в пластмасова кутия
6
10 - 12
30 гр. от него отговаря
на жълтъка.
10
50 гр. от него отговаря
на жълтъка.
8 - 10
20 гр. от него отговаря
на жълтъка.
В затворен съд
Млечни
продукти, Теста
* Трябва да се замрази в шушулката си. Белтъкът и жълтъкът на яйцето
трябва да се замразят отделно, или да бъдат добре разбити преди това.
ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕ
Транспортиране и смяна на местоположението
• Оригиналната опаковка и полистиреновите уплътнения
(PS) могат да бъдат скрити, ако желаете.
• При транспорт, уредът трябва да бъде вързан с
широк ремък или здраво въже. Изискванията, дадени
върху опаковъчната кутия, трябва да се спазват при
транспорт.
• Преди транспорт или промяна на монтажното място,
всички подвижни компоненти (напр. лавици, кошове,
ваничка и др.) трябва да бъдат извадени, или
фиксирани с тиксо, за да се избегне движението и
повреждането им.
Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Не е възможно да промените посоката на отваряне
на вратата, ако дръжките са монтирани от външната
лицева страна на вратата.
• Смяна посоката на отваряне на вратата е възможно
само при модели без външни дръжки.
• Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника
ви може да се промени, трябва да се свържете с
най-близкия Оторизиран Сервизен Център за да се
извърши промяната.
BG
35
BG
36
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА
Проверка на предупрежденията:
Уредът Ви предупреждава, когато температурите на охладителя и
фризера излязат извън подходящите граници, или когато възникне
технически проблем. Кодовете за предупреждение се показват върху
дисплея.
ТИП ГРЕШКА
SR
ТИП ГРЕШКА
„Предупреждение
Не работи“
ПРИЧИНА
ДЕЙСТВИЕ
Има
компонент(и),
които са повредени,
Обадете се незабавно на
или
процесът
на
сервиз за съдействие.
охлаждане
не
сработва
Ако уредът не работи:
• Има ли прекъсване на захранването?
• Щепселът включен ли е правилно в контакта?
• Предпазителят на таблото паднал ли е / бушонът изгорял ли е?
• Контактът повреден ли е? За да проверите това, включете уреда
в контакт, за който сте сигурни, че работи.
Уредът не охлажда достатъчно:
• Температурата правилно ли е зададена?
• Вратата на хладилника отваря ли се прекалено често / държи ли се
отворена за продължителни периоди от време?
• Вратата на хладилника затворена ли е добре?
• Възможно ли е да сте сложили в уреда съд с храна, който се
допира до вътрешната задна стена, нарушавайки въздушната
циркулация?
• Хладилникът препълнен ли е?
• Има ли достатъчно разстояние между задната страна на
хладилника и стената?
• Външната температура попада ли в границите, описани в
ръководството за експлоатация?
Храната в хладилното отделение е прекалено изстудена:
• Температурата правилно ли е зададена?
• Има ли голямо количество храна, поставена наскоро в
хладилното отделение? В такъв случай, хладилникът може да
изстуди прекомерно храната в хладилното отделение, тъй като
ще работи по-дълго за нейното охлаждане.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА
Уредът работи прекалено шумно:
За да поддържа зададеното ниво на охлаждане, компресорът ще
се активира от време на време. Шумът, който хладилникът издава
през това време е напълно нормален и се дължи на работата на
уреда. Когато необходимото ниво на охлаждане бъде достигнато,
шумът ще намалее от само себе си. Ако шумът не изчезне:
• Уредът нивелиран ли е стабилно? Крачетата настроени ли са?
• Има ли нещо зад хладилника?
• Стелажите / съдовете върху стелажите ли вибрират? В такъв
случай променете местата на стелажите и / или съдовете.
• Предметите, поставени върху хладилника ли вибрират?
Нормални шумове:
Пукащ шум (пукане на лед):
• По време на автоматичното обезскрежаване.
• Когато уредът се охлажда или затопля (поради разширяване на
материалите).
Кратко препукване: Получава се когато термостатът включва /
изключва компресора.
Шум от компресора (нормалният шум от мотора): Този шум
означава, че компресорът работи нормално. За кратко, след като
се включи, компресорът може да създава по-силен шум.
Бълбукане и плискане: Този шум се причинява от движението
на хладилния агент по тръбите на системата.
Течаща вода: Нормален шум от течащата вода към изпарителния
съд по време на обезскрежаване. Този шум се чува при
обезскрежаване.
Шум от продухване (нормален шум от вентилатор): Този шум
е нормален за хладилници с технология No-Frost и се дължи на
циркулацията на въздуха.
Ако водата не тече нормално:
Проверете дали:
резервоарът е монтиран правилно.
уплътненията на резервоара са монтирани правилно.
Ако възникне капене:
Проверете дали:
кранът е монтиран правилно.
BG
37
BG
38
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА
уплътненията на крана са монтирани правилно.
Увеличаване на влажността в уреда:
• Храната добре ли е опакована? Съдовете добре ли са изсушени,
преди да бъдат прибрани в хладилника?
• Вратите на хладилника отварят ли се прекалено често? При
отваряне на вратата, влажността от въздуха в стаята преминава
във вътрешността на уреда. Ако степента на влажност на въздуха
в стаята е прекалено висока, колкото по-често се отваря вратата,
толкова по-бързо хладилникът ще се овлажнява.
• Нормално е вследствие на автоматичното обезскрежаване върху
вътрешната задна стена на уреда да се образуват капки конденз.
(при статичните модели)
Вратите не се отварят и затварят добре:
• Възможно ли е пакети с храна да пречат на вратите да се
затварят?
• Вратите на отделенията, стелажите и чекмеджетата поставени
ли са правилно?
• Възможно ли е уплътненията на вратите да са повредени или
скъсани?
• Хладилникът разположен ли е върху равна повърхност?
Ръбовете на хладилника са топли на мястото, където се допират
до вратата:
През лятото (при горещо време) повърхностите, които са допрени
могат да се затоплят, докато компресорът работи. Това е нормално.
ВАЖНО:
• Термопрекъсвачът за защита на компресора се изключва
след внезапни прекъсвания на електрозахранването или след
изключване на уреда от мрежата, тъй като газът в охладителната
система не е стабилизиран. Това е съвсем нормално и уредът
ще възстанови работата си след 4 - 5 минути.
• Охлаждащият блок на хладилника е скрит в задната стена.
Поради тази причина на задната повърхност на уреда могат да
се появят водни капчици или лед. Това се дължи на работата на
компресора в определени интервали от време. Това е нормално.
Не е необходимо да изпълнявате обезскрежаване, освен ако
ледът не е прекалено много.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА
• Ако планирате да не използвате уреда за продължителен
период от време (напр. летни ваканции и т.н.), го изключете от
електрическата мрежа. Почистете уреда в съответствие с Раздел
4 и оставете вратата отворена, за да избегнете влага и миризми.
• Закупеният от Вас уред е проектиран за употреба при домашни
условия и може да бъде използван единствено при такива, или
за целите, цитирани по-горе. Той не е подходящ за употреба при
търговски или промишлени условия. Ако уредът бъде използван
по начин, който не е в съответствие с изброените по-горе,
подчертаваме, че производителят и търговският представител
не поемат отговорност за ремонт при възникване на повреди в
рамките на гаранционния срок.
• Ако проблемът е все още налице, след като сте изпълнили всички
инструкции по-горе, моля консултирайте се с упълномощен
доставчик на услуги.
BG
39
BG
40
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
1– Монтирайте уреда в хладна, добре проветрива стая, но не
изложен на директна слънчева светлина и не в близост до
източник на топлина (радиатор, готварска печка и пр.). В
противен случай, използвайте изолационна плоскост.
2– Оставете храните и питиетата да се охладят извън уреда преди
да ги поставите в него.
3– Когато размразявате замразена храна, поставете я в
хладилното отделение. Ниската температура на храната във
фризера ще запази хладно хладилното отделение докато трае
размразяването. Така това ще доведе до спестяване на енергия.
Ако замразените продукти бъдат извадени навън, това ще е
пилеене на енергия.
4– Когато поставяте питиета, те трябва да бъдат покрити. В
противен случай влажността в уреда ще се повиши. За това,
времето за работа става по-дълго. Освен това покриването на
питиета запазва аромата и вкуса.
5– Когато поставяте храни и напитки, отворете вратата на уреда
възможно най-леко.
6– Дръжте затворени капаците на всички отделения с различна
температура в уреда (контейнер за зеленчуци, охладител и пр.).
7– Гарнитурата на вратата трябва да бъде чиста и гъвкава.
Ако уплътненият се износят, трябва да бъдат сменени от
представител на сервиза.
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
За по-добра икономия на енергия предлагаме:
• Да монтирате уреда далеч от източници на топлина и директна
слънчева светлина и в помещение с добра вентилация.
• Да избягвате да слагате гореща храна в хладилния уред, за да
избегнете повишаване на вътрешната температура, което ще
доведе до продължителна работа на компресора.
• Не поставяйте прекомерно много храна, за да осигурите добра
въздушна циркулация.
• Размразете уреда, в случай че има лед, за да улесните преноса
на студен въздух.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• Отваряйте или дръжте вратата на уреда отворена възможно наймалко.
• Избягвайте да настройвате температурата на прекалено ниски
градуси.
• Почиствайте задната страна на уреда от прах.
BG
41
BG
42
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ
Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържа както замърсяващи вещества (които могат да
причинят отрицателни последици за околната среда), така и
основни компоненти (които могат да бъдат повторно използвани).
Важно е ОЕЕО да бъде подложено на специфично третиране, за
да се отстранят и унищожат правилно всички замърсители и да се
съберат и рециклират всички материали.
Отделните граждани могат да изиграят важна роля като гарантират,
че ОЕЕО няма да се превърнат в проблем за околната среда;
важно е да се следват някои основни правила:
ОЕЕО не трябва да се третират като битови отпадъци.
ОЕЕО трябва да се предават на съответните пунктове за събиране,
управлявани от общината или от регистрирани дружества. За
големи ОЕЕО в много държави може да има възможност за
взимане от дома.
В много държави, когато закупите нов уред, старият може да бъде
върнат на търговеца, който трябва да го вземе безплатно на основа
едно за едно, стига обзавеждането да е от еквивалентен тип и да
има същите функции като предоставеното такова.
SB
43
Sadržaj
PRE UPOTREBE APARATA............................................ 45
Opšta upozorenja..................................................................... 45
UPOZORENJE!........................................................................ 47
BEZBEDNOST DECE!............................................................. 52
Stari i pokvareni frižideri........................................................... 54
Bezbednosna upozorenja......................................................... 55
Instalacija i rukovanje frižiderom.............................................. 56
Pre korišćenja vašeg frižidera.................................................. 57
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije................... 58
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI........................................ 59
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI........................ 61
Ekran i kontrolna tabla.............................................................. 61
Taster za podešavanje frižidera................................................ 61
Sr alarm.................................................................................... 61
Režim super hlađenja ......................................................... 62
Režim uštede energije.......................................................... 62
Podešavanja temperature frižidera........................................... 62
Upozorenja u vezi sa podešavanjima temperature.................. 63
Pribor........................................................................................ 64
Kutija zamrzivača.................................................................. 64
Rashladna polica.................................................................. 65
Funkcija kontrole vlažnosti.................................................... 65
Podesiva polica u vratima..................................................... 66
Podesiva staklena polica...................................................... 66
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................. 67
Odmrzavanje............................................................................ 68
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU..................... 69
Odeljak frižidera........................................................................ 69
Odeljak zamrzivača.................................................................. 70
TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA.......................... 75
SB
44
Promena položaja vrata............................................................ 75
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE....................................................................... 76
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE.................................... 79
UŠTEDA ENERGIJE................................................................ 79
ODLAGANJE STAROG UREĐAJA................................. 80
PRE UPOTREBE APARATA
Hvala vam što ste kupili ovaj uređaj.
Molimo vas da pre upotrebe ovog zamrzivača pažljivo pročitate
uputstvo za upotrebu kako biste u potpunosti iskoristili njegove
performanse. Svu dokumentaciju čuvajte radi kasnije upotrebe
ili ukoliko neko drugi postane vlasnik zamrzivača. Ovaj uređaj
namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvima ili:
- u kuhinjskoj prostoriji u okviru prodavnica, kancelarija ili
drugih radnih prostorija
- na poljoprivrednim dobrima, za korisnike hotela, motela ili
drugih stambenih objekata
- u smeštajnim jedinicama za prenoćište s doručkom (B & B)
- za ketering službe i slične primene koje ne podrazumevaju
trgovinu na malo.
Ovaj uređaj se sme koristiti isključivo za skladištenje hrane,
dok se svaka drugačija namena smatra opasnom i u tom
slučaju proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguće
kvarove. Takođe je preporučljivo da osmotrite uslove garancije.
Molimo vas da imate na umu da je za potpuno iskorišćavanje
performansi i besprekoran rad vašeg uređaja veoma važno da
pažljivo pročitate ova uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava
može dovesti do toga da izgubite pravo na besplatno
servisiranje u okviru garantnog roka.
Opšta upozorenja
UPOZORENJE: Nemojte da blokirate otvore za
ventilaciju na kućištu ili strukturi uređaja.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje
odmrzavanja, osim onih koje preporučuje
proizvođač.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti električne
aparate unutar prostora za smeštaj hrane,
osim ako se ne radi o aparatima čiju upotrebu
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Nemojte da oštetite kruženje
sredstva za hlađenje.
SB
45
SB
46
PRE UPOTREBE APARATA
UPOZORENJE: Da biste izbegli opasnost usled
nestabilnosti uređaja, on se mora fiksirati u skladu sa
uputstvima.
UPOZORENJE: Prilikom pozicioniranja uređaja
postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaglavljen ili
oštećen.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate više prenosivih
strujnih utičnica ili prenosivih jedinica napajanja na
zadnjoj strani uređaja.
UPOZORENJE: Nemojte da koristite adapter za utikač.
Simbol ISO 7010 W021
Upozorenje: Rizik od požara / zapaljivih materijala
• Ako vaš uređaj koristi R600a kao gas za hlađenje
– ovu informaciju možete da saznate sa etikete
na hladnjaku - treba da budete obazrivi za vreme
prenosa i montaže da biste sprečili oštećenje
elemenata hladnjaka na vašem uređaju. Iako je
R600a jedan ekološki prihvatljiv i prirodan gas. Pošto
je eksplozivan, u slučaju curenja usled oštećenja na
elementima hladnjaka, premestite vaš frižider dalje
od otvorenog plamena ili izvora toplote i provetrite
prostoriju gde je uređaj smešten na nekoliko minuta.
• Dok prenosite i smeštate frižider, nemojte oštetiti
kruženje gasa za hlađenje.
• Nemojte da skladištite eksplozivne supstance kao što
su konzerve aerosola sa zapaljivim gorivom u ovaj
uređaj.
• Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu
i za slične primene kao što su:
-- kuhinje u radnjama, kancelarijama i drugom radnom
okruženju
PRE UPOTREBE APARATA
-- farme i goste u hotelima, motelima i drugim
rezidencijalnim objektima;
-- u pansionima za noćenje sa doručkom;
-- za ketering i slične primene koje nisu povezane sa
maloprodajom
• Ako se utičnica ne poklapa sa utikačem frižidera,
proizvođač, servisno osoblje ili slično kvalifikovane
osobe treba da zamene utikač da bi se izbegla
opasnost.
• Posebni uzemljeni utikač je povezan sa kablom za
napajanje vašeg frižidera. Ovaj utikač treba da se
koristi sa posebno uzemljenom utičnicom snage 16
ampera. Ako nema takve utičnice u vašem stanu,
angažujte kvalifikovanog tehničara da je instalira.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i
više kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili
znanja ako su pod nadzorom ili su poučene po pitanju
korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju
opasnost. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smeju da sprovode deca
bez nadzora.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač,
servisno osoblje ili slično kvalifikovane osobe treba
da ga zamene da bi se izbegla opasnost.
• Este aparato no está previsto para usarse a altitudes
superiores a los 2000 m.
UPOZORENJE!
• Mora se voditi računa prilikom čišćenja uređaja/
rukovanja uređajem da bi se izbegao kontakt sa
metalnim žicama kondenzatora na poleđini uređaja,
SB
47
SB
48
PRE UPOTREBE APARATA
•
•
•
•
•
•
•
jer možete povrediti prste i ruke ili možete oštetiti
uređaj.
Nije predviđeno da se ovaj uređaj postavlja na bilo
koji drugi uređaj ili ispod njega. Nemojte sedati niti
se penjati na vrh svog uređaja jer nije predviđen
za takvu upotrebu. Možete se povrediti ili oštetiti
uređaj.
Vodite računa da ne dođe do priklještenja napojnog
kabla tokom ili nakon podizanja/pomeranja
uređaja, kako biste sprečili kidanje ili oštećivanje
kabla.
Prilikom postavljanja uređaja na njegovo mesto,
vodite računa da pod, cevi, zidove itd. Nemojte
pomerati uređaj tako što biste ga vukli za vrata ili
ručku. Ne dopuštajte deci da se igraju s uređajem
ili njegovim upravljačkim komandama. Naša
kompanija neće snositi nikakvu odgovornost
za bilo kakav kvar ukoliko se nisu sledila ova
uputstva.
Nemojte ovaj uređaj postavljati na mesto kojem
ima vlage, ulja ili prašine i nemojte ga izlagati
suncu i vodi.
Nemojte ovaj uređaj postavljati blizu bilo kakvih
izvora toplote ili zapaljivih materijala.
Ukoliko je došlo do kvara električnog napajanja,
nemojte otvarati vrata uređaja. To se neće odraziti
na zaleđenu hranu ukoliko kvar ne potraje duže
od 20 sati. Ukoliko kvar bude vremenski trajao
duže, hranu treba proveriti i odmah je upotrebiti ili
je skuvati, a zatim ponovo zamrznuti.
Ne brinite ukoliko ustanovite da se vrata
horizontalnog
zamrzivača
teško
otvaraju
PRE UPOTREBE APARATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
neposredno nakon njihovog zatvaranja. To se
događa usled razlike u pritisku koji će se izjednačiti
i dozvoliti da se vrata normalno otvore nakon
nekoliko minuta.
Nemojte uređaj priključivati na izvor električnog
napajanja dok se ne uklone sva ambalaža i
transportni štitnici.
Sačekajte da prođe najmanje 4 sati pre nego što
uključite uređaj da bi se ulje u kompresoru sleglo
ukoliko je uređaj bio polegnut tokom transporta.
Ovaj zamzrivač se sme upotrebljavati samo za
ono za šta je namenjen (tj. Čuvanje i zamrzavanje
jestivih namirnica).
Nemojte u vitrini za vino držati lekove ili uzorke
za ispitivanje. Prilikom skladištenja temperaturno
osetljive materije, može doći do njenog kvarenja ili
neke druge nekontrolisane reakcije.
Pre sprovođenja bilo kakve operacije, iskopčajte
napojni kabl iz utičnice za električnu energiju.
Prilikom prispeća uređaja, obavite proveru da
biste ustanovili da li je uređaj oštećen i da li su svi
njegovi delovi i dodaci u savršenom stanju.
Ukoliko dođe do curenja u rashladnom sistemu,
izbegavajte kontakt s zidnom utičnicom i nemojte
koristiti otvoren plamen. Otvorite prozor i dozvolite
da uđe vazduh u prostoriju. Nakon toga, pozovite
servisni centara .
Nemojte koristiti produžne kablove ili adaptere za
napajanje.
Nemojte snažno povlačiti kabl ili savijati ga ili
dodirivati ga prljavim rukama.
SB
49
SB
50
PRE UPOTREBE APARATA
• Vodite računa da ne oštetite utikač i/ili utičnicu
električnog napajanja; to može dovesti do
strujnog udara ili izbijanja požara.
• Nemojte u unutrašnjosti zamrzivača stavljati ili
skladištiti zapaljive i visoko isparljive materijale
kao što su eter, benzin, tečni naftni gas, propan,
aerosol sprej boca, adhezivi, čist alkohol itd. Ovi
materijali mogu prouzrokovati eksploziju.
• Ukoliko se kabl za napajanje ošteti, mora biti
zamenjen od strane proizvođača, ovlašćenog
servisera ili jednako kvalifikovanog lica kako bi
se izbegla opasnost.
• Nemojte blizu vitrine za vino koristiti ili skladištiti
zapaljive sprejeve kao što je boja u spreju. To
može prouzrokovati eksploziju ili požar.
• Na vrh uređaja nemojte postavljati predmete i/ili
posude s vodom.
• Ne preporučujemo upotrebu produžnih kablova i
adaptera sa više priključnih mesta.
• Nemojte uređaj izlagati vatri. Vodite računa da
prilikom transporta ili tokom upotrebe ne oštetite
rashladni sistem/cevi uređaja. U slučaju oštećenja,
nemojte uređaj izlagati vatri i potencijalnom izvoru
zapaljenja i odmah provetrite prostoriju u kojoj se
uređaj nalazi.
• Rashladni sistem koji se nalazi pozadi i unutar
vitrine za vino sadrži rashladni gas. Stoga vodite
računa da ne dođe do oštećivanja cevi.
• Nemojte upotrebljavati električne uređaje unutar
pregrada za skladištenje namirnica osim ako nije
reč o modelima koje je preporučio proizvođač.
• Pazite da ne oštetite rashladni sistem.
PRE UPOTREBE APARATA
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge
predmete da biste upravljali procesom otapanja,
osim ukoliko je reč o onome što je preporučio
proizvođač.
• Nemojte upotrebljavati električne uređaje unutar
pregrada za skladištenje namirnica osim ako nije
reč o načinu koji je preporučio proizvođač.
• Vodite računa da u ventilacionim otvorima na
kućištu ili unutar uređaja nema fizičkih prepreka
koje sprečavaju ventilaciju.
• Nemojte pokušavati da mraz unutar zamrzivača
uklanjate koristeći zašiljene ili oštre predmete
kao što su noževi i viljuške.
• Ne dodirujte unutrašnje elemente za hlađenje,
pogotovo ne mokrim rukama, da se ne biste
opekli ili povredili.
• Nikada nemojte koristiti fen za kosu, električne
grejalice ili slične električne uređaje da biste
otopili led.
• Nemojte koristiti nož ili neki oštri predmet da biste
sastrugali mraz ili led koji se pojavio. To bi moglo
dovesti do oštećivanja rashladnog sistema, usled
čega bi moglo doći do zapaljenja rashladnog
gasa ili bi vam isti mogao prsnuti u oči.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili drugu
opremu da biste ubrzali proces otapanja.
• Nikako nemojte pokušavati da pomoću otvorenog
plamena ili električne opreme, kao što su
grejalice, paročistači, sveće, uljne lampe ili nešto
nalik tome da biste ubrzali proces otapanja.
• Nikada nemojte vodom prati kompresor, već ga
SB
51
SB
52
PRE UPOTREBE APARATA
•
•
•
•
•
•
•
•
nakon čišćenja temeljno obrišite suvom krpom da
biste sprečili pojavljivanje rđe.
Preporučljivo je da utikač uvek bude čist jer
prljavština na njemu može prouzrokovati požar.
Ovaj uređaj je dizajniran i konstruisan isključivo za
upotrebu u domaćinstvima.
Garantni rok će biti prekinut ukoliko je uređaj
postavljen ili ukoliko se koristi u komercijalne svrhe
ili van domaćinstva.
Ovaj uređaj se mora postaviti na odgovarajuć način,
na odgovarajućem mestu i njime se mora rukovati
u skladu s uputstvima koji se nalaze u brošuri
Korisničko uputstvo.
Garancija je primenjiva samo na nove uređaje i ne
može se preneti ukoliko je uređaj preprodat.
Naša kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za
slučajno oštećivanje i oštećivanje koje je posledica
nemarnog korišćenja.
Ova garancija ni na koji način ne umanje vaša prava
garantovana ustavom i zakonom.
Nemojte vršiti popravke na Vitrinama za vino. Sve
popravke mora izvoditi isključivo za to kvalifikovano
osoblje.
BEZBEDNOST DECE!
• Ukoliko uklanjate stari uređaj sa bravom ili rezom
na vratima, postarajte se da su obezbeđene da
deca ne bi mogla upasti u unutrašnjost zamrzivača.
• Ovaj uređaj smeju koristiti deca od 8 i više godina,
kao i osobe čije su fizičke i mentalne sposobnosti i
čula smanjene ili kojima nedostaje iskustvo i znanje
za korišćenje ovog uređaja; takvim osobama treba
PRE UPOTREBE APARATA
obezbediti odgovarajući nadzor ili uputstva o
bezbednom korišćenju ovog uređaja i treba ih
upoznati s potencijalnim opasnostima.
• Deca se ne smeju igrati s ovim uređajem. Deca
ne smeju bez nadzora obavljati procese čišćenja
i redovnog održavanja.
SB
53
SB
54
PRE UPOTREBE APARATA
Stari i pokvareni frižideri
• Ako vaš stari frižider ima bravu, slomite je ili je uklonite pre
odlaganja jer se deca mogu zaglaviti unutra i može doći
do nesreće.
• Stari frižideri i zamrzivači sadrže izolacioni materijal i
gas za hlađenje sa CFC-om. Stoga, budite obazrivi da
ne naškodite životnoj sredini prilikom odlaganja starih
frižidera.
Raspitajte se kod lokalnih vlasti u vezi sa odlaganjem WEEE
za ponovnu upotrebu, reciklažu i obnavljanje.
Napomene:
• Pročitajte priručnik sa uputstvima pažljivo pre instalacije
i upotrebe uređaja. Mi nismo odgovorni za oštećenje
koje se desi usled pogrešnog korišćenja.
• Pratite sva uputstva na uređaji i iz priručnika za upotrebu i
čuvajte ovaj priručnik na bezbednom mestu da biste rešili
probleme do kojih može dođi u budućnosti.
• Ovaj uređaj je proizveden da se koristi u domaćinstvima i
može se koristiti samo u kućnim okruženjima i za navedene
namene. Nije prikladan za komercijalnu ili uobičajenu
upotrebu. Takva upotreba će dovesti do kršenja garancije
na uređaj i naša kompanija neće biti odgovorna za nastale
gubitke.
• Ovaj uređaj je proizveden za upotrebu u kućama/stanovima
i prikladan je za hlađenje / čuvanje hrane. Nije prikladan za
komercijalnu ili zajedničku upotrebu i/ili skladištenje drugih
supstanca osim hrane. Naša kompanija nije odgovorna za
gubitke koji nastaju nepravilnom upotrebom.
PRE UPOTREBE APARATA
Bezbednosna upozorenja
• Nemojte da koristite višestruke utičnice ili produžni kabl.
• Nemojte da uključujete oštećeni, pokidani ili stari utikač.
• Nemojte da povlačite, savijate ili oštećujete kabl.
• Ovaj uređaj je projektovan za korišćenje od strane odraslih
osoba, nemojte da dozvolite deci da se igraju sa uređajem
ili da im dozvolite da se kače za vrata.
• Nemojte da priključujete ili isključujete utikač iz utičnice
vlažnim rukama da biste sprečili strujni udar!
• Nemojte da stavljate staklene flaše ili konzerve piva u
odeljak zamrzivača. Flaše ili konzerve mogu eksplodirati.
• Nemojte da stavljate eksplozivni ili zapaljivi materijal
u frižider zbog bezbednosti. Pića sa većim procentom
alkohola stavljajte vertikalno i čvrsto zatvorite flaše u
odeljku frižidera.
• Prilikom uzimanja leda iz odeljka zamrzivača, nemojte
da ga dodirujete, led može izazvati ledene opekotine i/ili
posekotine.
• Nemojte da dodirujete zamrznutu hranu vlažnim rukama!
Nemojte da jedete sladoled i kocke leda odmah nakon što
ih izvadite iz odeljka zamrzivača!
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu nakon što je
otopljena. To može da izazove zdravstvene probleme kao
što je trovanje hranom.
• Nemojte da prekrivate telo ili vrh frižidera. To može da
utiče na performanse frižidera.
• Pričvrstite dodatke u frižideru tokom transporta za biste
sprečili oštećenje dodataka.
SB
55
SB
56
PRE UPOTREBE APARATA
Instalacija i rukovanje frižiderom
Pre početka upotrebe frižidera, treba da obratite pažnju na
sledeće tačke:
• Radni napon vašeg frižidera je 220 - 240 V na 50 Hz.
• Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja koja nastanu
usled upotrebe bez uzemljenja.
• Stavite frižider na mesto na koje neće biti izložen sunčevoj
svetlosti.
• Vaš uređaj treba da se nalazi najmanje 50 cm od štednjaka,
pećnica na gas i grejača i najmanje 5 cm od električnih
šporeta.
• Frižider nikada ne treba koristiti na otvorenom prostoru ili
ostaviti na kiši.
• Kada se vaš frižider postavi pored zamrzivača, treba da
ima najmanje 2 cm prostora između njih da bi se sprečilo
formiranje vlage na spoljašnjoj površini.
• Nemojte da stavljate ništa na svoj frižider, instalirajte
frižider na prikladno mesto tako da se nalazi najmanje 15
cm od plafona.
• Podesive prednje noge bi trebale biti podešene da se
osigura da je vaš uređaj ravan i stabilan. Nožice možete
da podesite okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu
(ili u suprotnom smeru). To treba učiniti pre stavljanja
hrane u frižider.
• Pre korišćenja frižidera, obrišite sve delove toplom vodom
sa dodatom kašičicom sode bikarbone, zatim isperite
čistom vodom i osušite. Postavite sve delove nakon
čišćenja.
• Montirajte plastični vodič za rastojanje (deo s crnim
lopaticama na zadnjoj strani) okretanjem za 90° kao što
je prikazano na slici da bi se sprečilo da kondenzator
dodiruje zid.
• Frižider treba da se postavi uz zid na razdaljini koja ne
premašuje 75 mm.
PRE UPOTREBE APARATA
Pre korišćenja vašeg frižidera
• Kada se koristi po prvi put ili nakon transporta, držite
frižider u uspravnom položaju 3 sata i uključite ga da biste
omogućili efikasan rad. U suprotnom, možete da oštetite
kompresor.
• Vaš frižider može imati neprijatan miris po prvom
uključivanju; miris će nestati kada vaš frižider počne da
hladi.
SB
57
SB
58
PRE UPOTREBE APARATA
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije
Frižideri sa tehnologijom hlađenja nove generacije
poseduju drugačiji operativni sistem od statičnih frižidera.
Kod standardnih frižidera vlažni vazduh koji uđe u frižider i
isparavanje tečnosti iz hrane akumuliraju formiranje mraza
u odeljku zamrzivača. Da bi se ovaj mraz otopio, tj. da bi
se odmrzao, frižider mora da se isključi. Tokom perioda
isključivanja, da bi hrana ostala hladna, korisnik mora da
iznese hranu iz frižidera i korisnik mora da očisti led tokom
tog perioda.
Kod frižidera sa tehnologijom hlađenja nove generacije
situacija u odeljku zamrzivača je potpuno drugačija.
Zahvaljujući pomoćnom ventilatoru hladan i suv vazduh se
izduvava kroz mnogo tačaka u odeljak zamrzivača. Kao
rezultat homogenog izduvavanja vazduha, čak i u prostor
između polica, hrana ostaje zaleđena ujednačeno i ispravno.
S druge strane, neće doći do formiranja mraza.
U odeljku frižidera postojaće gotovo ista konfiguracija kao u
odeljku zamrzivača. Vazduh, koji se generiše korišćenjem
ventilatora, koji je smešten na vrhu odeljka frižidera, hladi
se dok prolazi kroz prazan prostor iza kanala za vazduh.
Istovremeno se vazduh izduvava kroz otvore na kanalu za
vazduh tako da se proces hlađenja uspešno obavlja u odeljku
frižidera. Otvori na kanalu za vazduh projektovani su tako da
raspodela vazduha postane homogena u ovom odeljku.
Kako nema prolaska vazduha između odeljka zamrzivača i
frižidera, neće doći do mešanja neprijatnih mirisa.
Kao rezultat toga, vaš frižider sa tehnologijom hlađenja nove
generacije, pruža vam jednostavnu upotrebu zajedno sa
pozamašnim kapacitetom i estetskim izgledom.
SB
59
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI
A
1
15
2
3
14
16
4
5
6
13
7
B
8
12
9
10
11
Ova prezentacija je samo za informaciju o delovima aparata. Delovi
mogu da budu različiti zavisno od modela aparata.
SB
60
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI
A) Odeljak frižidera
B) Odeljak zamrzivača
1)Polica za vino *
2) Police frižidera
3) Jonizator *
4) Rashladni odeljak *
5) Poklopac odeljka za voće i povrće
6) Odeljak za sveže voće i povrće
7) Korpa zamrzivača
8) Korpa zamrzivača
9) Donja korpa zamrzivača
10) Nožice za nivelisanje
11)Posuda za led
12) Staklene police zamrzivača
13) Polica za flaše
14) Police na vratima
15) Police na vratima
16) Držač za jaja
* Kod nekih modela
SB
61
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Ekran i kontrolna tabla
Indikator Sr alarma
Taster za
podešavanje
frižidera
Taster za podešavanje frižidera
Ovo je taster za podešavanje frižidera. Temperatura odeljka frižidera se
može promeniti koristeći ovaj taster. Režimi super hlađenja i uštede se
mogu izabrati pomoću ovog dugmeta.
Sr alarm
Ar alarm će zasvetleti crvenom bojom i aktiviraće se zvučni signal ako se
pojavi bilo kakav problem.
SB
62
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Režim super hlađenja
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite dugme za podešavanje frižidera dok ne zasvetli simbol za
super hlađenje. Zvučni signal će se aktivirati. Režim će biti podešen.
U toku ovog režima:
• Režim super hlađenja se može otkazati istim postupkom kao i kod
biranja.
Napomena: Režim super hlađenja će se automatski otkazati nakon 6
časova u zavisnosti od ambijentalne temperature ili kada senzor frižidera
dostigne dovoljno nisku temperaturu.
Režim uštede energije
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite dugme za podešavanje frižidera dok ne zasvetli simbol za
režim uštede.
• Ako se ne pojavi, pritisnite bilo koje dugme 1 sek. Kada je režim
podešen, zvučni signal će se aktivirati.
• Za otkazivanje, potrebno je da pritisnete dugme za podešavanje
frižidera.
Podešavanja temperature frižidera
• Početna vrednost temperature za indikator podešavanja frižidera je
+4 °C.
• Pritisnite dugme za podešavanje frižidera jednom
• Kada prvi put pritisnete ovo dugme, poslednja vrednost se prikazuje
na indikatoru podešavanja za frižider.
• Kada god pritisnete ovo dugme, biće podešena niža temperatura. (+8
°C, +6 °C, režim uštede, +4 °C, +2 °C, super hlađenje)
• Kada pritisnete dugme za podešavanje frižidera dok se simbol super
hlađenja nalazi na indikatoru podešavanja frižidera, i ako ne pritisnete
bilo koje dugme u roku od 1 sekunde, super hlađenje će treptati.
• Ako nastavite sa pritiskanjem, restartovaće se od +8 °C.
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Upozorenja u vezi sa podešavanjima temperature
• Vaša podešavanja temperature se ne brišu kada dođe do nestanka
napajanja.
• Ne preporučuje se da koristite frižider u okruženjima hladnijim od 10
°C u pogledu efikasnosti.
• Podešavanja temperature treba obaviti u skladu sa učestalošću
otvaranja vrata i količinom hrane u frižideru.
• Nemojte da prelazite na druga podešavanja pre nego što završite sa
ovim.
• Vaš frižider treba da radi 24 sata u skladu sa sobnom temperaturom
bez prekida nakon što se priključi da bi se u potpunosti ohladio.
Nemojte da otvarate vrata frižidera često i nemojte da stavljate
previše hrane u ovom periodu.
• Funkcija odlaganja na 5 minuta se primenjuje da bi se sprečilo
oštećenje kompresora frižidera, kada izvučete utikač i ponovo ga
priključite ili kada dođe do nestanka struje. Vaš frižider će početi sa
normalnim radom nakon 5 minuta.
• Vaš frižider je projektovan da radi na intervalima sobnih temperatura
navedenih u standardima, u skladu sa klasom navedenom na etiketi
sa informacijama. Ne preporučujemo da koristite frižider izvan
navedenih temperatura u smislu efikasnosti hlađenja.
• Ovaj uređaj je projektovan za upotrebu na sobnoj temperaturi u
opsegu 10 °C – 43 °C.
Klasa klime
T
ST
N
SN
Ambijentalna temperatura
o
C
Između 16 i 43 (°C)
Između 16 i 38 (°C)
Između 16 i 32 (°C)
Između 10 i 32 (°C)
SB
63
SB
64
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Pribor
Kutija zamrzivača
Kutija zamrzivača omogućava redovnije održavanje hrane.
Uklanjanje kutije zamrzivača;
• Povucite kutiju prema van koliko god je to moguće
• Povucite prednji deo prema gore i prema van.
!! Uradite radnju obrnutim redosledom da ponovo stavite klizeći odeljak.
Napomena: Uvek držite ručicu kutije dok uklanjate kutiju.
Kutije zamrzivača
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Rashladna polica (Kod nekih modela)
Držanje hrane u rashladnom odeljku umesto u
odeljku zamrzivača ili frižidera omogućava hrani
da duže zadrži svežinu i aromu, čuvajući njen
svež izgled. Kada rashladni poslužavnik postane
prljav, uklonite ga i operite vodom.
(Voda se zamrzava na 0 °C, ali hrana koja sadrži
soli ili šećer zamrzava na nižoj temperaturi)
Obično ljudi koriste rashladni odeljak za sirovu
ribu, lagano ukiseljenu hranu, pirinač itd...
Nemojte stavljati hranu koju želite zamrznuti ili poslužavnik za led
da biste pravili led.
Uklanjanje rashladne police
• Povucite rashladnu policu ka sebi dok klizi niz šine.
• Povucite rashladnu policu nagore sa šina da biste je uklonili.
Funkcija kontrole vlažnosti (Kod nekih modela)
Kada je funkcija kontrole vlažnosti u
zatvorenom položaju, omogućava da se
sveže voće i povrće skladišti tokom dužeg
vremena.
U slučaju da je odeljak za vođe i povrće u
potpunosti pun, potrebno je otvoriti otvore
za ventilaciju. Na taj način vazduh u odeljku
za voće i povrće i nivo vlažnosti će biti
kontrolisani i svežina će biti produžena.
Ako primetite bilo kakve znake kondenzacije na staklenoj polici, funkcija
kontrole vlažnosti treba da se prebaci u otvoreni položaj.
SB
65
SB
66
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Slika -1
Slika -2
Podesiva polica u vratima (Kod nekih modela)
Šest različitih podešavanja visine mogu se obaviti da bi
se dobio prostor za čuvanje koji vam je potreban putem
podesive police u vratima.
Da biste promenili položaj podesive police u vratima ;
Držite dno police i povucite dugmad na strani police u vratima
u pravcu strelice (sl 1).
Postavite policu u vratima na visinu koja vam je potrebna
pomeranjem police nadole ili nagore. Nakon postizanja
željenog položaja za policu u vratima, pustite dugmad na
strani police vrata (sl. 2) Pre otpuštanja police u vratima
pomerite je nagore i nadole da biste potvrdili da je polica
fiksirana.
Beleška: Pre nego što stavite predmete na pokretnu policu
u vratima, morate da držite policu za dno. U suprotnom,
polica u vratima može ispasti sa šina zbog težine. Može doći
do oštećenja police u vratima ili šina.
Podesiva staklena polica (Kod nekih modela)
Mehanizam podesive staklene police omogućava veći
prostor za čuvanje uz jednostavno pomeranje. Da biste
pokrili staklenu policu, gurnite je.
Možete da stavite hranu po želji na dobijeni dodatni prostor.
Da biste vratili policu u početni položaj, povucite je ka sebi.
Slika -1
Slika -2
Vizuelni i tekstualni opisi u odeljku sa priborom se mogu
razlikovati prema modelu vašeg uređaja.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Postarajte se da izvadite utikač frižidera pre početka
čišćenja.
• Nemojte da perete frižider prosipanjem vode.
• Možete da obrišete unutrašnje i spoljašnje strane mekom
krpom ili sunđerom koristeći toplu i sapunjavu vodu.
• Uklonite pojedinačne delove i očistite
sapunjavom vodom. Nemojte da perete u
mašini za pranje suđa.
• Nikada nemojte da koristite zapaljiv, eksplozivni ili korozivni
materijal kao što je razblaživač, gas ili kiselina za čišćenje.
• Kondenzator treba da čistite četkom najmanje jednom
godišnje da biste omogućili uštedu energije i povećali
produktivnost.
Postarajte se da utikač vašeg frižidera bude isključen
tokom čišćenja.
SB
67
SB
68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Odmrzavanje
Posuda za
isparavanje
• Vaš frižider obavlja automatsko odrmzavanje. Voda koja
se formira kao rezultat odmrzavanja prolazi kroz otvor
za prikupljanje vode, protiče u posudu za isparavanje iza
frižidera i isparava.
• Postarajte se da isključite utikač frižidera pre čišćenja
posude za isparavanje.
• Uklonite posudu za isparavanje iz njenog položaja
odvijanjem označenih zavrtnjeva. Povremeno je čistite
sapunjavom vodom. Na taj način će se sprečiti stvaranje
neprijatnih mirisa.
Zamena LED lampe
Ako vaš frižider poseduje LED lampu, obratite se korisničkoj
službi jer nju treba da zameni isključivo ovlašćeno osoblje.
SB
69
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Odeljak frižidera
• Za normalne uslove rada, podešavanje vrednosti temperature pregratka za
hlađenje u frižideru na 4 °C će biti dovoljno.
• Da bi se smanjila vlažnost i posledično povećanje leda, u frižider nikada ne
stavljajte tečnosti u nezatvorenim posudama. Led se stvara na najhladnijim
delovima isparivača i vremenom će zahtevati češće odmrzavanje.
• Nikada ne stavljajte toplu hranu u frižider. Toplu hranu treba da ostavite da se
ohladi na sobnoj temperaturi i treba da se složi tako da se omogući potrebna
cirkulacija vazduha u odeljku frižidera.
• Ništa ne sme da dođe u dodir sa zadnjim zidom jer će izazvati stvaranje leda
i pakovanja će se zalepiti za zadnji zid. Nemojte da otvarate vrata frižidera
prečesto.
• Postavite meso i očišćenu ribu (umotanu u pakovanja ili plastificirani papir) koje
ćete koristiti za 1–2 dana na donji deo odeljka frižidera (koji se nalazi iznad
odeljka za sveže voće i povrće) jer je to najhladniji deo i obezbeđuje najbolje
uslove za skladištenje.
• Možete da stavite voće i povrće u odeljak za voće i povrće bez pakovanja.
Neke preporuke su navedene u nastavku za smeštanje i čuvanje vaše hrane u
odeljku za hlađenje.
Maksimalno
vreme čuvanja
Gde smestiti u
odeljak frižidera
Povrće i voće
1 sedmica
Odeljak za povrće
Meso i riba
2–3 dana
Umotano u plastičnu foliju ili
kese ili u posudi za meso
(na staklenoj polici)
Sveži sir
3–4 dana
U posebnoj polici u vratima
Puter i margarin
1 sedmica
U posebnoj polici u vratima
Do roka trajanja koji
je preporučen od
strane proizvođača
U posebnoj polici u vratima
1 mesec
U postolju za jaja
Hrana
Flaširani
proizvodi
mleko i jogurt
Jaja
Kuvana hrana
Sve police
NAPOMENA: Krompir, crni luk i beli luk ne bi trebalo čuvati u frižideru.
SB
70
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Odeljak zamrzivača
• Koristite odeljak za duboko zamrzavanje u svom frižideru za
skladištenje zamrznute hrane na duže vreme i za proizvodnju leda.
• Da biste iskoristili maksimalni kapacitet odeljka za zamrzavanje,
koristite staklene police za gornji i srednji deo. Za donji deo, koristite
donju korpu.
• Nemojte da stavljate hranu koju ćete zamrzavati blizu zamrznute
hrane.
• Hranu koju treba zamrznuti (meso, mleveno meso, riba itd.) treba
zamrznuti u porcijama tako da se mogu konzumirati odjednom.
• Nemojte ponovo da zamrzavate hranu nakon što se otopi. To može
da predstavlja opasnost po vaše zdravlje jer može da dovede do
problema kao što je trovanje hranom.
• Nemojte da stavljate vruća jela u odeljak za duboko zamrzavanje dok
se ne ohlade. Doveli biste do kvarenja prethodno zamrznute hrane u
odeljku za duboko zamrzavanje.
• Kada kupujete zamrznutu hranu, proverite da li je zamrznuta pod
odgovarajućim uslovima i da pakovanje nije pocepano.
• Kada skladištite zamrznutu hranu, potrebno je poštovati uslove
skladištenja na pakovanju. Ako nema objašnjenja, hranu treba
konzumirati u najkraćem mogućem roku.
• Ako je pakovanje zamrznute hrane vlažno i odaje neprijatan miris,
hrana je možda prethodno skladištena u neodgovarajućim uslovima i
pokvarila se. Nemojte da kupujete ovu vrstu hrane!
• Uslovi skladištenja zamrznute hrane se razlikuju u zavisnosti od
temperature sredine, čestog otvaranja i zatvaranja vrata, podešavanja
termostata, tipova hrane i perioda koji je prošao od kada je hrana
kupljena do trenutka kada uđe u frižider. Uvek sledite uputstva
napisana na pakovanju i nikada nemojte prelaziti maksimalni
naznačeni period čuvanja.
Imajte na umu da ako želite da otvorite frižider ponovo odmah po
zatvaranju vrata, neće se otvoriti jednostavno. To je normalno! Nakon
postizanja stanja izbalansiranosti, rata će se otvoriti jednostavno.
Važna napomena:
• Zamrznuta hrana, kada se otopi, treba biti skuvana isto kao i sveža
hrana. Ako se ne skuva nakon što se otopi, NIKADA se ne sme
ponovo zamrznuti.
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
• Ukus nekih začina koji se nalaze u kuvanim jelima (anis, bosiljak,
potočarke, sirće, razni začini, đumbir, beli luk, crveni luk, senf,
majčina dušica, majoran, crni biber itd.) menjaju i pretpostavljaju jak
ukus kada se čuvaju na duži vremenski period. Zato, zamrznutoj
hrani bi trebalo dodati malu količinu začina ili bi željeni začin trebalo
dodati nakon što se hrana otopi.
• Period čuvanja hrane zavisi od masnoće koja je korišćena.
Odgovarajuće masnoće su margarin, teleća mast, maslinovo ulje
i maslac, a neodgovarajuće masnoće su masti kikirikija i svinjska
mast.
• Hranu u tečnom obliku bi trebalo zamrznuti u plastičnim posudama,
a drugu hranu bi trebalo zamrznuti u plastičnim folijama ili kesama.
SB
71
SB
72
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Meso i riba
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Odrezak
Umotavanje u foliju
6–8
Jagnjetina
Umotavanje u foliju
6–8
Pečena teletina
Umotavanje u foliju
6–8
Teleće kockice
Komadići
6–8
Jagnjeće kockice
Na komadiće
4–8
Mleveno meso
U pakovanjima bez
korišćenja začina
1–3
Iznutrice živine (na
komadiće)
Na komadiće
1–3
Bolonjska kobasica/
salama
Treba upakovati iako ima
foliju
Piletina i ćurka
Umotavanje u foliju
4–6
Guska i patka
Umotavanje u foliju
4–6
Jelen, zec, divlja svinja
U porcijama od 2,5 kg i kao
fileti
6–8
Slatkovodne ribe (losos,
šaran, ždral, som)
Posna riba; brancin,
raža, iverak
Masna riba (tunj, skuša,
lufer, inćun)
Nakon čišćenja iznutrica
i krljušti ribe, operite je i
osušite; po potrebi, odsecite
rep i glavu.
2
4
2–4
Morski plodovi
Očišćeno i u kesama
4–6
Kavijar
U svom pakovanju,
aluminijumskoj ili plastičnoj
posudi
2–3
Puževi
U slanoj vodi,
aluminijumskoj ili plastičnoj
3
posudi
Napomena: Zamrznuto mesto treba kuvati kao sveže meso nakon
topljenja. Ako se meso ne skuva nakon topljenja, nikada se ne sme
ponovo zamrzavati.
SB
73
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Povrće i voće
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Boranija i pasulj
Operite i isecite na male komade i
skuvajte u vodi
10–13
Pasulj
Pretrebite i operite i skuvajte u vodi
12
Kupus
Očistite i skuvajte u vodi
6–8
Šargarepa
Očistite i isecite na kriške i skuvajte
u vodi
12
Paprika
Isecite peteljku, isecite na dva
dela,uklonite jezgro i skuvajte u vodi
8–10
Spanać
Operite i skuvajte u vodi
6–9
Karfiol
Razdvojite lišće, isecite srce na
delove i ostavite nakratko u vodi sa
malo limunovog soka
10–12
Isecite na delove od 2 cm nakon
pranja
10–12
Očistite i pakujte sa peteljkom ili kao
sladak kukuruz
12
Oljuštite i isecite
8–10
Isecite na dva dela i uklonite jezgro
4–6
Operite i pretrebite
8–12
Kuvano voće
Dodavanje 10% šećera u posudu
12
Šljiva, trešnja,
bobice ruja
Operite i pretrebite peteljke
8–12
Plavi patlidžan
Kukuruz
Jabuka i kruška
Kajsija i
breskva
Jagoda i kupina
SB
74
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Mlečni proizvodi
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Pakovano
(homogenizovano)
mleko
U svom
pakovanju
2–3
Obrano mleko – u
svom pakovanju
6–8
Originalno
pakovanje se može
koristiti za kratko
čuvanje. Treba ga
zamotati u foliju
u slučaju dužeg
čuvanja.
Sir – osim belog
sira
Na kriške
Puter, margarin
U
svom
pakovanju
Uslovi čuvanja
6
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Vreme topljenja
na sobnoj
temperaturi
(časova)
Hleb
4–6
2–3
4–5 (220–225 °C)
Biskviti
3–6
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
Testenina
1–3
2–3
5–10 (200–225 °C)
Pita
Vreme topljenja u
rerni (minuta)
1–1,5
3–4
5–8 (190–200 °C)
Lisnato
testo
2–3
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
Pica
2–3
2–4
15–20 (200 °C)
TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA
• Originalno pakovanje i pena se mogu zadržati zbog
ponovnog transporta (opciono).
• Treba da pričvrstite svoj frižider sa debelim pakovanjem,
trakom ili snažnim kablovima i pratite uputstva za transport
na pakovanju.
• Uklonite pokretne delove (police, dodatke, posude za
povrće itd.) ili ih pričvrstite u frižideru zbog udaraca
koristeći trake tokom premeštanja i transporta.
Frižider nosite u uspravnom položaju.
Promena položaja vrata
• Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera ako
su ručke na vratima postavljene na prednjoj površini vrata.
• Moguće je promeniti smer otvaranja vrata na modelima
bez drške.
• Ako se smer otvaranja vrata na vašem frižideru može
promeniti, treba da kontaktirate najbliži ovlašćeni servis
da biste promenili smer otvaranja vrata.
SB
75
SB
76
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE
Proverite upozorenja;
Vaš frižider vas upozorava kada su temperature za frižider i zamrzivač
neodgovarajuće ili kada dođe do problema sa uređajem.
TIP GREŠKE
SR
TIP GREŠKE
ZAŠTO
ŠTA URADITI
„Kvar
Upozorenje“
Postoji/e deo/delovi
u kvaru ili došlo je
do kvara u procesu
hlađenja
Pozovite servis što je pre
moguće.
Ako vaš frižider nije uključen;
• Da li je nestalo struje?
• Da li je utikač pravilno priključen na utičnicu?
• Da li je pregoren osigurač utičnice na koju je priključen utikač ili
glavni osigurač?
• Postoji li bilo kakav kvar na utičnici? Da biste ovo proverili, priključite
vaš frižider na utičnicu za koju ste sigurni da radi.
Ako vaš frižider ne hladi dovoljno;
• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li se vrata frižidera često otvaraju i ostavljaju otvorena duže
vreme?
• Da li se vrata frižidera pravilno zatvaraju?
• Da li ste stavili posudu ili hranu na frižider tako da je u kontaktu sa
zadnjim zidom frižidera i sprečava cirkulaciju vazduha?
• Da li je vaš frižider prekomerno popunjen?
• Da li postoji odgovarajuća razdaljina između frižidera i zadnjeg i
bočnih zidova?
• Da li je ambijentalna temperatura u opsegu vrednosti naznačenih u
priručniku za korišćenje?
Ako je hrana u odeljku frižidera prekomerno ohlađena
• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li je nedavno mnogo hrane stavljeno u odeljak za zamrzavanje?
Ako jeste, vaš frižider može da prekomerno ohladi hranu u odeljku
frižidera jer će raditi duže.
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE
Ako vaš frižider radi previše bučno;
U cilju održavanja nivoa hlađenja, kompresor se može aktivirati s
vremena na vreme. Buka iz vašeg frižidera u to vreme je normalna i
razlog je njegov rad. Kada se potrebni nivo hlađenja postigne, buka će
se automatski smanjiti. Ako buka i dalje traje;
• Da li je vaš uređaj stabilan? Da li su nožice podešene?
• Da li ima nečega iza vašeg frižidera?
• Da li police ili sudovi na policama vibriraju? Promenite položaj polica
i/ili sudova u tom slučaju.
• Da li predmeti na vašem frižideru vibriraju?
Normalna buka;
Zvuk pucketanja (pucketanje leda):
• Tokom automatskog odmrzavanja.
• Kada se uređaj hladi ili zagrejava (usled širenja materijala uređaja).
Kratko pucketanje:Čuje se kada termostat uključuje ili isključuje
kompresor.
Buka kompresora (normalna buka motora): Buka znači da
kompresor radi normalno. Kompresor može da izazove više buke
tokom kraćeg perioda kada se aktivira.
Buka slična mehurićima i prskanju: Ovu buku izaziva protok gasa
za hlađenje u cevima sistema.
Buka slična toku vode: Normalna buka protoka vode do odeljka
za isparavanje tokom odmrzavanja. Ova buka se može čuti tokom
odmrzavanja.
Buka usled protoka vazduha (normalna buka ventilatora):
Ova buka se može čuti u frižideru sa tehnologijom No-Frost tokom
normalnog rada sistema usled cirkulacije vazduha.
Ako se vlažnost nagomila u frižideru;
• Da li je hrana zapakovana ispravno? Da li su posude bile suve pre
ubacivanja u frižider?
• Da li se vrata frižidera otvaraju često? Vlažnost iz prostorije ulazi u
frižider kada se vrata otvore. Nagomilavanje vlažnosti biće brže ako
češće otvarate vrata, naročito ako je vlažnost u prostoriji visoka.
• Nagomilavanje kapljica vode na zadnjem zidu nakon automatskog
odmrzavanja je normalno. (kod statičkih modela)
SB
77
SB
78
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE
Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju pravilno;
• Da li pakovanja hrane sprečavaju zatvaranje vrata?
• Da li su odeljci u vratima, police i fioke postavljeni pravilno?
• Da li su zaptivači vrata polomljeni ili pokidani?
• Da li se vaš frižider nalazi na ravnoj površini?
Ako su ivice frižidera sa kojima vrata dolaze u kontakt topli;
Naročito leti (toplo vreme), površine spoja se mogu zagrejati usled rada
kompresora i to je normalno.
VAŽNE NAPOMENE:
• Funkcija zaštite kompresora će biti aktivirana nakon iznenadnog
nestanka struje ili nakon isključivanja uređaja iz utičnice, zbog toga
što gas u sistemu hlađenja još nije stabilizovan. Vaš frižider će početi
nakon 5 minuta, ne trebate brinuti ni zbog čega.
• Ako nećete koristiti vaš frižider tokom dužeg vremena (npr. za vreme
letnjih praznika) isključite ga. Očistite vaš frižider u skladu sa delom
4 i ostavite vrata otvorena da sprečite vlažnost i miris.
• Ako problem i dalje postoji nakon što ste sledili sva gore navedena
uputstva, molimo posavetujte se sa najbližim ovlašćenim servisom.
• Uređaj koji ste kupili je dizajniran za kućnu upotrebu i može biti
korišćen samo u kući i za navedene svrhe. Nije prikladan za
komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ako potrošač koristi uređaj na
način koji nije u skladu sa ovim karakteristikama, naglašavamo da
proizvođač i trgovac neće biti odgovorni za bilo kakav popravak i
kvar u garantnom roku.
• Životni vek vašeg uređaja koji je naveden i deklarisan od strane
odeljenja za industriju iznosi 10 godina (period tokom kojeg će se
držati delovi potrebni za pravilno funkcionisanje uređaja).
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
1.Instalirajte uređaj u hladnoj, dobro provetrenoj prostoriji a li ne na
direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (radijator, šporet
itd.). U suprotnom, koristite ploču za izolaciju.
2.Dozvolite hrani i piću da se ohladi van uređaja.
3.Prilikom odmrzavanja zaleđene hrane, stavite je u odeljak frižidera.
Niska temperatura zamrznute hrane će pomoći kod hlađenja odeljka
frižidera dok se otapa. To će vam omogućiti da uštedite energiju. Ako se
zamrznuta hrana izvadi, to dovodi do gubitka energije.
4.Prekrijte pića ili druge tečnosti kada i stavljate u uređaj; u suprotnom,
vlažnost se povećava u uređaju. Stoga radno vreme postaje duže.
Takođe pokrivanje pića i drugih pića pomaže u otklanjanju neprijatnog
mirisa i ukusa.
5.Pokušajte da izbegavate da držite vrata otvorena duže vreme ili da
otvarate vrata previše često jer topao vazduh će ući u odeljak i dovešće
do toga da se kompresor uključuje bespotrebno često.
6.Držite poklopce odeljaka sa različitom temperaturom zatvorene (odeljak
za sveže voće i povrće, za brzo hlađenje itd)
7.Zaptivač na vratima mora da bude čist i gibak. Zamenite zaptivače ako
se pohabaju.
UŠTEDA ENERGIJE
Radi bolje uštede energije savetujemo sledeće:
• Postavljanje uređaja daleko od izvora toplote, ne izlaganje istih
direktnoj sunčevoj svetlosti i držanje zamrzivača u dobro provetravanoj
prostoriji.
• Izbegavajte da u frižider stavljate vrelu hranu jer to može dovesti do
povećavanja unutrašnje temperature, a samim tim i neprestanog
rada kompresora.
• Nemojte pretrpavati zamrzivač namirnicama radi dobre cirkulacije
vazduha.
• U slučaju pojave leda u uređaju, otopite ga da biste olakšali prenos
hladnoće.
• U slučaju prekida električne energije, preporučljivo je da vrata frižidera
ostanu zatvorena.
• U slučaju prekida električne energije, preporučljivo je da vrata frižidera
ostanu zatvorena.
• Vrata uređaja otvarajte što je ređe moguće.
• Izbegavajte da na uređaju zadajete veoma nisku temperaturu.
• Čistite prašinu koja se nalazi na prednjoj strani uređaja.
SB
79
SB
80
ODLAGANJE STAROG UREĐAJA
Ovaj uređaj je obeležen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (OEEO).
OEEO materijali sastoje se od zagađujućih supstanci (koje mogu imati
negativne posledice po okolinu), kao i osnovnih komponenti (koje se
mogu ponovo upotrebiti). Važno je da OEEO materijali budu podvrgnuti
posebnim tretmanima, kako bi se uklonili i odložili svi zagađivači na
odgovarajuć način, a sačuvali i reciklirali svi materijali kod kojih je to
moguće.
Svaki pojedinac može imati važnu ulogu u ulaganju napora da OEEO
materijali ne postanu pretnja po okolinu; od suštinske je važnosti da se
slede neka osnovna pravila:
OEEO materijale ne treba tretirati kao kućni otpad.
OEEO materijali se moraju ostaviti na odgovarajućim mestima za
prikupljanje reciklirajućeg otpada, koja su u nadležnosti lokalne
samouprave ili za to registrovanih kompanija. U mnogim zemljama,
organizovano je sakupljanje krupnog otpada
U mnogim zemljama, prilikom kupovine novog uređaja, stari možete
vratiti trgovcu koji je dužan da ga preuzme bez naknade, i to ukoliko je
uređaj identičan i poseduje iste funkcije kao i kupljena oprema.
SB
81
SL
82
Kazalo
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE................................ 84
Splošna opozorila..................................................................... 84
Stari in nedelujoči hladilniki...................................................... 86
Varnostna opozorila.................................................................. 87
Namestitev in delovanje vašega hladilnika............................... 88
Pred uporabo vašega hladilnika............................................... 89
Informacije o novi generaciji tehnologije hlajenja..................... 90
VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM........................ 91
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM.......... 93
Zaslon in nadzorna plošča........................................................ 93
Gumb za nastavitev hladilnika.................................................. 93
Alarm SR.................................................................................. 93
Delovanje vašega hladilnika..................................................... 94
Način super hlajenja ........................................................... 94
Varčni način.......................................................................... 94
Nastavitve temperature hladilnika............................................ 94
Opozorila o nastavitvah temperature........................................ 95
Pripomočki................................................................................ 96
Predal zamrzovalnika........................................................... 96
Polica zgornjega hladilnika....................................................... 97
Krmilnik vlažnosti.................................................................. 97
(pri nekaterih modelih)............................................................................................ 97
(pri nekaterih modelih)............................................................................................ 97
Nastavljiva vratna polica ...................................................... 98
Nastavljıva Steklena Polıca ................................................. 98
(pri nekaterih modelih).......................................................... 98
(pri nekaterih modelih).......................................................... 98
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE........................................ 99
Odmrzovanje....................................................................... 100
Zamenjava osvetlitve LED................................................... 100
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI......................... 101
SL
83
Predel hladilnika...................................................................... 101
Predel zamrzovalnika.............................................................. 102
PREVAŽANJE IN PREMIKANJE.................................... 106
Premestitev vrat....................................................................... 106
PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA.. 107
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO.................... 110
SL
84
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Splošna opozorila
OPOZORILO: Ventilacijske odprtine v ohišju
naprave ali v obdani zaščiti naj bodo brez ovir.
OPOZORILO: Ne uporabljajte mehaničnih naprav
ali drugih sredstev za pospeševanje procesa
odmrzovanja, razen tega, kar priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav v
notranjosti delov naprave za shranjevanje živil, razen
če so takšne vrste, ki jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega sistema.
OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti zaradi
nestabilne naprave, jo morate namestiti v skladu z
navodili.
OPOZORILO: Pri namestitvi naprave se prepričajte,
da napajalni kabel ni zataknjen ali poškodovan.
OPOZORILO: Na zadnji del naprave na nameščajte
več prenosnih vtičnic ali prenosnih virov napajanja.
OPOZORILO: Ne uporabljajte potovalnega
adapterja.
Simbol ISO 7010 W021
Opozorilo: Nevarnost požara/vnetljivi materiali
• Če vaša naprava uporablja hladilno sredstvo
R600a - te podatke si lahko preberete z etikete
na hladilniku - morate biti previdni med prevozom
in MONTAŽO, da se hladilni elementi v vašem
aparatu ne poškodujejo. Čeprav je R600a okolju
prijazen, pa je zemeljski plin. Je eksploziven,
in zato v primeru uhajanja plina, ki se je pojavil
zaradi poškodb hladilnih elementov, premaknite
svoj hladilnik vstran od odprtega ognja ali virov
toplote ter za nekaj minut prezračite sobo, kjer
se nahaja naprava.
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
• Med prevažanjem in namestitvijo hladilnika, nikar ne
poškoduje hladilnih elementov hladilnika.
• V tej napravi ne hranite eksplozivnih snovi, kot so
pločevinke aerosola z vnetljivim pogonskim plinom.
• Ta naprava je namenjena za uporabo v hišah in podobno,
kot je:
-- kuhinjska območja za osebje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih,
-- kmetije in stranke v hotelih in drugih podobnih
stanovanjskih okoljih,
-- hostlih, motelih,
-- menzah in podobnih veleprodajah.
• Če se vtičnica ne ujema z vtičem hladilnika, ga mora
zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena
oseba, da ne pride do nevarnosti.
• Na napajalni kabel vašega hladilnika je bil povezan
poseben ozemljeni vtič. Ta vtič se mora uporabljati s
posebno ozemljeno vtičnico s 16 Amperi. Če v vaši hiši ni
takšne vtičnice, naj vam jo namesti usposobljeni električar.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več
in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali umske
zmožnosti ali so brez izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo
naprave in razumejo vpletena tveganja. Otroci se ne
smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati čiščenja
ali vzdrževanja naprave brez nadzora.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba,
da bi se izognili tveganjem.
• Ta naprava ni namenjena za uporabo na višini, ki presega
2000 m.
SL
85
SL
86
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Stari in nedelujoči hladilniki
• Če ima vaš stari hladilnik ključavnico, jo zlomite ali jo
odstranite preden ga zavržete, saj se lahko otroci ujamejo
vanj, kar lahko povzroči nesrečo.
• Stari hladilniki in zamrzovalniki vsebujejo izolacijski
material in hladilno sredstvo s CFCjem. Zato pazite, da
ne škodujete okolju, ko se vaši stari hladilniki zavržejo.
Prosimo, da se posvetujte s svojim občinskim organom
o odstranjevanju OEEO za namene ponovne uporabe,
recikliranja in predelave.
Opombe:
• Prosimo, skrbno preberite navodila za uporabo pred
namestitvijo in uporabo vaše naprave. Naše podjetje ne
odgovarja za nastalo škodo zaradi napačne uporabe.
• Sledite vsem navodilom na napravi in navodilom priročnika
za uporabo, in ta priročnik hranite na varnem mestu, da
rešite težave, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v domovih in se
lahko uporablja le v gospodinjskih okoljih in za določene
namene. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo.
Takšna nenamenska uporaba prekine jamstvo za napravo
in naše podjetje ne odgovarja za možno škodo.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v hišah in je
primerna le za hlajenje/shranjevanje hrane. Ni primerna za
poslovno ali skupno uporabo in/ali za shranjevanje snovi,
razen za hrano. Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki
se v nasprotnem primeru lahko zgodi.
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Varnostna opozorila
• Ne uporabljajte večdelnih vtičnic ali podaljška.
• Ne uporabljajte vtičev, katerih kabel je poškodovan, strgan
ali obrabljen.
• Ne vlecite, zvijajte in ne poškodujte kabla.
• Ta izdelek je namenjen za uporabo s strani odraslih,
prosimo, ne pustite, da se otroci igrajo z napravo in se
obešajo z rokami na vrata.
• Vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite z mokrimi rokami, da ne
pride do električnega udara!
• Nikoli ne postavljajte pijač v steklenicah in pločevinkah
v predel za globoko zamrzovanje vašega hladilnika.
Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo.
• Zaradi vaše varnost, prosimo, da ne postavljajte nobenih
eksplozivnih in vnetljivih snovi v hladilnik. Pijače z visoko
vsebnostjo alkohola postavite v hladilnem predelu naprave
tesno zaprte z njihovimi pokrovi in v navpičnem položaju.
• Izogibajte se stiku rok z izvzetim ledom, ki je bil ustvarjen
v predelu za globoko zamrzovanje, saj lahko led povzroči
opekline in/ali vreznine.
• Ne dotikajte se zamrznjenih živil z golimi rokami! Ne jejte
sladoleda in kock ledu takoj za tem, ko ste jih vzeli iz
predela za zamrzovanje!
• Ne zamrzujte ponovno prej zamrznjeno hrano, ko se je
že stalila. To je lahko nevarno za vaše zdravje, saj lahko
povzroči težave, kot je zastrupitev s hrano.
• Ne pokrivajte ohišje in/ali zgornjo stran hladilnika s čipko.
To bo negativno vplivalo na delovanje hladilnika.
• Zavarujte dodatke v hladilniku, da bi preprečili njihovo
poškodbo, medtem ko ga premikate.
SL
87
SL
88
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Namestitev in delovanje vašega hladilnika
Pred začetkom uporabe vašega hladilnika, upoštevajte
naslednje točke:
• Delovna napetost vašega hladilnika je 220-240 V in 50 Hz.
• Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane
zaradi uporabe brez nameščene ozemljitve.
• Postavite svoj hladilnik na primerno mesto, da ne bo
izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
• Vaša naprava bi morala biti vsaj 50 cm stran od kuhalnikov,
plinskih pečic in radiatorjev ter vsaj 5 cm stran od električnih
pečic.
• Vaš hladilnik se ne sme uporabljati na prostem in ne sme
stati na dežju.
• Če je vaš hladilnik v bližini zamrzovalnika, morate pustiti
prostor vsaj 2 cm med njima, da bi preprečili kondenzacijo
na zunanjih površinah.
• Ne postavljajte težkih predmetov na vaš hladilnik in
postavite hladilnik na primerno mesto tako, da bo na vrhu
prostora za minimalno 15 cm.
• Ustrezno prilagodite nastavljive sprednje nogice, da
zagotovite, da je vaša naprava ravna in stabilna. To lahko
zagotovite z obračanjem nogic v smeri urinega kazalca
(ali v nasprotni smeri). Ta proces opravite, preden položite
živilo v hladilnik.
• Pred uporabo hladilnika, obrišite vse dele s toplo vodo, ki
ji dodate eno žličko jedilne sode, nato pa jih sperite s čisto
vodo in posušite. Po zaključenem čiščenju, postaviti vse
dele nazaj na svoje mesto.
• Da preprečite kondenzatorju (črni element s krilci na zadnji
strani), da se dotika stene, namestite plastični distančnik
na mesto z rotacijo za 90°, kot prikazuje slika.
• Hladilnik mora biti postavljen ob steno z razdajo največ
75 mm.
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Pred uporabo vašega hladilnika
• Med prvim delovanjem ali za zagotovitev učinkovitega
delovanja naprave po premeščanju, dovolite vašemu
hladilniku, da ostane nedejaven za 3 ure (v navpičnem
položaju), nato vstavite vtikač v vtičnico. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete kompresor.
• Prvič, ko deluje vaš hladilnik, lahko vonjate smrad. Ta vonj
mora izginiti, ko začne vaš hladilnik hlajenje.
SL
89
SL
90
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Informacije o novi generaciji tehnologije hlajenja
Hladilniki z zamrzovalnikom z novo generacijo tehnologije
hlajenja delujejo na drugačen način kot statični hladilniki z
zamrzovalnikom. Pri običajnih hladilnikih z zamrzovalnikom
vlažen zrak, ki vstopi v zamrzovalnik in voda, ki izhlapeva
iz hrane, zamrzne v zamrzovalniku. Če želite zamrznjeno
vodo odtaliti, morate odklopiti zamrzovalnik. Da hrana ostane
hladna med odmrzovanjem, morate hrano shraniti drugje in
počistiti preostali led in nabrano zamrznjeno vodo.
Pri novi generaciji hladilnikov z zamrzovalnikom je stanje
povsem drugačno. S pomočjo ventilatorja se hladen in
suh zrak prepihava skozi zamrzovalnik. Zaradi načina
enostavnega ventiliranja hladnega zraka po predelu – tudi
med policami– je hrana enotno in ustrezno zamrznjena. Do
neželenega zamrzovanja tako ne bo več prihajalo.
Konfiguracija predela hladilnika bo praktično enaka kot v
predelu zamrzovalnika. Zrak, ki izhaja iz ventilatorja na vrhu
hladilnika, se ohlaja med prehajanjem skozi odprtino za
zračnim kanalom. Istočasno se zrak izpihava skozi odprtine
na zračnem kanalu, kar uspešno zaključi postopek hlajenja v
predelu hladilnika. Odprtine na zračnem kanalu so zasnovane
za enakomerno razporeditev po celotnem predelu.
Ker skozi zamrzovalnik in hladilnik zrak ne poteka, se vonjave
ne bodo mešale.
Posledično je vaš hladilnik z zamrzovalnikom z novo
generacijo tehnologije hlajenja enostaven za uporabo z
veliko količino in estetskostjo.
SL
91
VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
A
15
1
14
2
13
3
12
4
5
B
6
11
7
8
9
10
Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli se lahko
razlikujejo glede na model vaše naprave.
SL
92
VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
A) Predel hladilnika
B) Predal zamrzovalnika
1)Stojalo za vino *
2) Polica hladilnika
3) Predel hladilnika *
4) Pokrov predala svežine
5) Predal svežine
6) Zgornji predal zamrzovalnika
7) Srednja košara zamrzovalnika
8) Spodnja košara zamrzovalnika
9) Noge za izravnavanje
10) Pladenj za led
11) Steklena polica zamrzovalnika
12) Polica za steklenice
13) Zgornja vratna polica
14) Zgornja vratna polica
15) Predal za jajca
* pri nekaterih modelih
Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli
se lahko razlikujejo glede na model vaše naprave.
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Zaslon in nadzorna plošča
Indikatorska alarma
SR
Gumb za
nastavitev
hladilnika
Gumb za nastavitev hladilnika
To je gumb za nastavitev hladilnika. S tem gumbom lahko spremenite
temperaturo predela hladilnika. S tem gumbom lahko vklopite način
super hlajenja in varčni način.
Alarm SR
Če pride do kakršne koli težave, alarm SR zasveti rdeče in zasliši se
zvočni alarm.
SL
93
SL
94
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Delovanje vašega hladilnika
Način super hlajenja
Kako se uporablja?
• Pritisnite gumb za nastavitev hladilnika, dokler simbol super hlajenja
ne zasveti. Brenčalo zapiska. Način je nastavljen.
V tem načinu:
• Način super hlajenja lahko prekličete z istim postopkom izbiranja.
Opomba: Način super hlajenja se samodejno prekliče po 6 urah, odvisno
od temperature okolja ali ko senzor hladilnika doseže dovolj nizko
temperaturo.
Varčni način
Kako se uporablja?
• Pritisnite gumb za nastavitev hladilnika, dokler simbol varčnega
načina ne zasveti.
• Če 1 sekundo ne pritisnete nobenega gumba. Ko je način nastavljen,
brenčalo zapiska.
• Za preklic pritisnite gumb za nastavitev hladilnika.
Nastavitve temperature hladilnika
• Prvotna temperaturna vrednost za indikator nastavitve hladilnika je
+4°C.
• Enkrat pritisnite gumb za nastavitev hladilnika.
• Ko prvič pritisnete ta gumb, se na indikatorju nastavitve hladilnika
prikaže zadnja vrednost.
• Kadarkoli pritisnete na ta gumb bo nastavljena nižja temperatura.
(+8°C, +6°C, varčno, +4°C, +2°C , super hlajenje)
• Ko pritisnete in držite gumb za nastavitev hladilnika dokler se ne
pojavi simbol super hlajenja na indikatorju nastavitve hladilnika in če
v 1 sekundi ne pritisnete katerega koli drugega gumba, utripa luč za
super hlajenje.
• Če boste pritiskali še naprej, se ponovno začne od +8°C.
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Opozorila o nastavitvah temperature
• Vaše nastavitve temperature se ne izbrišejo če pride do izpada
elektrike.
• Zaradi njegove učinkovitosti hladilnika ni priporočeno uporabljati v
okoljih, ki so hladnejša od 10°C.
• Temperaturo je treba prilagoditi glede na pogostost odpiranja vrat in
količino hrane, ki jo hranite v hladilniku.
• Ne preidite na drugo nastavitev, dokler ne zaključite ene nastavitve.
• Vaš hladilnik mora delovati do 24 ur glede na temperaturo okolja
brez prekinitev, po tem, ko ste ga vključili, da se popolnoma ohladi. V
tem času ne odpirajte vrat hladilnika prepogosto in vanj ne polagajte
preveč hrane.
• Funkcija 5-minutne zakasnitve se uporablja za preprečevanje okvare
kompresorja hladilnika, ko ga izključite in nato ponovno vključite ali pa
ko pride do izpada elektrike. Vaš hladilnik bo začel normalno delovati
po 5 minutah.
• Vaš hladilnik je oblikovan za delovanje v intervalih temperature okolja,
ki so navedeni v standardih glede na razred podnebja, ki je naveden
na etiketi s podatki. Zaradi učinkovitosti hlajenja vašega hladilnika ni
priporočeno uporabljati zunaj navedenih temperaturnih omejitev.
• Ta naprava je zasnovana za uporabo v okoljski temperaturi med 10
°C - 43 °C.
Razred podnebja
T
ST
N
SN
Temperatura okolja oC
Med 16 in 43 (°C)
Med 16 in 38 (°C)
Med 16 in 32 (°C)
Med 10 in 32 (°C)
SL
95
SL
96
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Pripomočki
Predal zamrzovalnika
• Predal zamrzovalnika je namenjen hrani, do katere lahko hitro
dostopate.
• Odstranjevanje predala zamrzovalnika
• Izvlecite ga. kolikor je mogoče
• Sprednji del predala potegnite navzgor in navzven.
!! Naredite enako v obratni smeri za ponastavljanje drsnega
predela.
Opomba: Pri premikanju predala ga vedno držite za ročaj.
Posode zamrzovalnika
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Polica zgornjega hladilnika
pladnjev za led.
(pri nekaterih modelih)
Če hranite hrano v tem predelu namesto v
zamrzovalniku ali spodnjem hladilniku, bo hrana
zadržala svežino in okus dlje, obenem pa bo ohranila
svež izgled. Ko je ta predel umazan, ga odstranite in
očistite z vodo.
(Voda zamrzne pri 0 °C, vendar hrana, ki vsebuje sol
ali sladkor, zamrzne pri nižjih temperaturah)
Običajno se zgornji predel hladilnika uporablja za
hranjenje surove ribe, riža ipd.
Ne vstavljajte hrane, ki jo želite zamrzniti ali
Odstranjevanje police hladilnika
• Polico odstranite tako, da jo povlečete proti sebi na vodilih.
• Polico potegnite navzgor s tračnice, da jo odstranite.
Ko ste jo odstranili, lahko podpira največ 20 kg.
Krmilnik vlažnosti (pri nekaterih modelih)
Krmilnik vlažnosti v zaprtem položaju omogoča daljše hranjenje svežega
sadja in zelenjave.
Če je predal popolnoma poln, odprite skalo svežine pred njim. Na ta način
bo kontroliran zrak v predalu svežine in raven vlage, zato bo izboljšana
zmogljivost.
Če na steklenih policah vidite znake kondenza, morate krmilnik vlažnosti
premakniti v bolj odprt položaj.
SL
97
SL
98
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Nastavljiva vratna polica (pri nekaterih modelih)
Z dviganjem nastavljive vratne police je na voljo šest
različnih nastavitev višine, ki omogočajo potreben prostor za
shranjevanje.
sl. 1
Če želite spremeniti položaj nastavljive vratne police,
držite spodnji del police in povlecite gumbe na strani vratne
police v smeri puščice. (Sl. 1)
sl. 2
Premikajte vratno polico gor in dol in jo namestite na želeno
višino.
Ko dosežete želeno višino vratne police, spustite gumbe na
strani vratne police (sl. 2). Preden spustite vratno polico jo
premaknite gor in dol in se prepričate, da je pritrjena.
Opomba: Preden obremenite premikajočo vratno polico,
držite polico tako, da podpirate dno. V nasprotnem primeru
lahko vratna polica zaradi teže pade z nastavkov. Lahko
pride do okvare vratne police ali nastavkov.
sl. 1
Nastavljıva Steklena Polıca (pri nekaterih modelih)
Mehanizem nastavljive steklene police omogoča večji prostor
za shranjevanje z enostavnim premikom.
Če želite pokriti stekleno polico, jo potisnite.
Na dodatno pridobljen prostor lahko naložite hrano, kot želite.
Če želite postaviti polico v njen prvotni položaj, jo povlecite
proti sebi.
sl. 2
Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave.
Deli se lahko razlikujejo glede na model vaše naprave.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
• Odklopite hladilnik iz napajanja pred samim čiščenjem.
• Ne čistite naprave z vlivanjem vode.
• Notranje in zunanje strani vaše naprave lahko obrišete z
mehko krpo ali gobico in toplo milnico.
• Posamezno odstranite dele in jih očistite z
milnico. Ne perite v pomivalnem stroju.
• Za čiščenje nikoli ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali
korozivnih snovi, kot so razredčilo, plin, kislina.
• Kondenzator očistite z metlo vsaj enkrat na leto, saj boste
tako prihranili z energijo in izboljšali delovanje.
Prepričajte se, da je vaš hladilnik med čiščenjem izključen
iz napajanja.
SL
99
SL
100
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Odmrzovanje
Vaš hladilnik se samodejno odtali. Voda, ki nastane zaradi
odtajevanja, gre skozi zbiralnik za vodo in teče v izparjevalno
posodico za hladilnikom, kjer samodejno izpari.
Izparjevalni pladenj
Zamenjava osvetlitve LED
Če ima vaš hladilnik z zamrzovalnikom osvetlitev LED,
stopite v stik s, saj jo lahko zamenja le pooblaščeno osebje.
SL
101
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Predel hladilnika
• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature predela
hladilnika na 4 °C.
• Če želite zmanjšati vlažnost in posledično nabiranje ledu, v hladilnik nikoli
ne postavljajte tekočih v nezaprtih posodah. Zmrzal se pogosto nabira na
najhladnejših delih izparilnika in bo s časoma zahtevala pogostejše odtajanje.
• V hladilnik nikoli ne postavljajte tople hrane. Topla hrana se mora najprej ohladiti
na sobno temperaturo, prav tako pa jo je treba urediti tako, da zagotovite
zadostno kroženje zraka v predelu hladilnika.
• Nič se ne sme dotikati zadnje strani hladilnika, saj lahko povzroči nabiranje
zmrzali, kamor se paketi potem prilepijo. Ne odpirajte hladilnika prepogosto.
• Uredite meso in očiščene ribe (zavite v pakete ali kose plastike), ki jih boste
uporabili v 1-2 dneh, v spodnji del predela hladilnika (nad osveževalcem), saj je
to najhladnejši predel in bo zagotovil najboljše pogoje shranjevanja.
• Sadje in zelenjavo lahko postavite v osvežilnik brez embalaže.
Nekatera priporočila za razporejanje in shranjevanje hrane v predel hlajenja so
navedena spodaj.
Najdaljši dovoljeni
čas hranjenja
Kam postaviti v
predel hladilnika
Zelenjava in
sadje
1 teden
Košara za zelenjavo
Meso in ribe
2 - 3 dni
Zavito v plastično folijo ali
vrečke ali v posodi za meso
(na stekleni polici)
Sveži sir
3 - 4 dni
Na posebno polico na vratih
Maslo in
margarina
1 teden
Na posebno polico na vratih
Do izteka roka,
ki ga priporoča
proizvajalec
Na posebno polico na vratih
1 mesec
V predal za jajca
Hrana
Ustekleničeni
izdelki,
mleko in jogurt
Jajca
Kuhana hrana
Vse police
OPOMBA: Krompir, čebulo in česen raje ne hranite v hladilniku.
SL
102
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Predel zamrzovalnika
• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature
predela zamrzovalnika na -18 °C.
• Predel zamrzovalnika se uporablja za shranjevanje zamrznjenih živil
za dolgo obdobje in izdelavo kock ledu.
• Če boste zamrznili pribl. 3 kg živil:
Zadostuje, če postavite živila ločeno od drugih zamrznjenih živil
in nato omogočite način super zamrzovanja.
Vašo hrano lahko
postavite zraven drugih zamrznjenih živil, če je zamrznjena (najmanj
24 ur po tem).
• Za največjo zmogljivost predela zamrzovalnika uporabite steklene
police za zgornji in srednji predel. Za spodnji predel uporabite spodnjo
košaro.
• Ne postavljajte živil, ki jih želite na novo zamrzniti, zraven že
zamrznjenih živil.
• Živila, ki jih želite zamrzniti (meso, mleto meso, ribe itd.), razdelite v
porcije, da se lahko zaužijejo naenkrat.
• Ponovno zamrzovanje že odtaljene hrane ni priporočeno. To je lahko
nevarno za vaše zdravje, saj lahko povzroči težave, kot je zastrupitev
s hrano.
• V predel globokega zamrzovalnika ne postavljajte vročih obrokov,
dokler se ne ohladijo. S tem se lahko predhodno zamrznjena živila v
predelu zamrzovalnika pokvarijo.
• Ko kupujete zamrznjeno hrano, preverite, da je bila zamrznjena v
ustreznih pogojih in da embalaža ni strgana.
• Pri shranjevanju zamrznjene hrane je treba upoštevati pogoje za
shranjevanje na embalaži. Če ni nobene razlage, je treba živila zaužiti
v čim krajšem času.
SL
103
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Meso in ribe
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(mesec)
Zrezek
Zaviti v folijo
6-8
Meso jagnjetine
Zaviti v folijo
6-8
Telečja pečenka
Zaviti v folijo
6-8
Kocke teletine
V majhnih količinah
6-8
Kocke jagnjetine
V koščkih
4-8
Mleto meso
V embalažah brez uporabe
začimb
1-3
Drobovina (koščki)
V koščkih
1-3
Bolonjska omaka/
salama
Treba zapakirati, tudi če ima
membrano
Piščanec in puran
Zaviti v folijo
4-6
Goska in raca
Zaviti v folijo
4-6
Srnjad, zajec, merjasec
V 2,5 kg porcijah in kot fileji
6-8
Sladkovodne ribe
(postrv, krap, ščuka,
pravi som)
Pusta riba, morski
brancin, robec, morski
list
Mastne ribe (tuna,
skuša, modra riba,
sardoni)
2
Ko odstranite drobovino in
luske, ribo umite in posušite;
če potrebno, odrežite rep in
glavo.
4
2-4
Školjke
Očiščeno in v vrečkah
4-6
Kaviar
V lastni embalaži, znotraj
aluminijaste ali plastične
posode
2-3
Polž
V slani vodi, znotraj
aluminijaste ali plastične
posode
3
SL
104
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Opomba: Zamrznjeno meso je treba po odtajanju skuhati kot sveže
meso. Če ni skuhano, po tem ko ste ga odmrznili, nikoli ne sme biti
ponovno zamrznjeno.
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(meseci)
Mladi fižol in fižol
Operemo in narežemo na majhne
koščke in zavremo v vodi
10 - 13
Fižol
Oluščimo in operemo ter zavremo
v vodi
12
Zelje
Očistimo in zavremo v vodi
6-8
Korenček
Operemo in narežemo na rezine ter
zavremo v vodi
12
Poper
Odstranite stebla, razdelite ga na
dvoje in ločite semena ter zavrite v
vodi
8 - 10
Špinača
Operemo in zavremo v vodi
6-9
Cvetača
Odstranite liste, prerežite sredico
na koščke in jih nekaj časa pustite
v vodi, kateri ste dodali malo
limoninega soka
10 - 12
Jajčevec
Narezan na 2 cm kose, potem ko
smo ga sprali
10 - 12
Operemo in pakiramo s steblom ali
kot sladko koruzo
12
Olupimo in narežemo
8 - 10
Razdelimo na dvoje in odstranimo
koščico
4-6
Operemo in oluščimo
8 - 12
Kuhano sadje
V posodo dodamo 10 % sladkorja
12
Slive, češnje,
višnje
Operemo in odstranimo peclje
8 - 12
Zelenjava in sadje
Koruza
Jabolka in hruška
Marelice in breskve
Jagode in robide
SL
105
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Mlečni izdelki
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(meseci)
Pakirano
(homogenizirano)
mleko
V lastni
embalaži
2-3
Čisto mleko - v
lastni embalaži
Originalno
embalažo lahko
uporabimo za
kratko obdobje
shranjevanja. Živila
zavijte v folijo za
daljše obdobje
shranjevanja.
Sir- razen belega
sira
V rezinah
6-8
Maslo, margarina
V lastni
embalaži
6
Pogoji hranjenja
Najdaljši
dovoljeni čas
hranjenja
(meseci)
Čas
odmrzovanja
pri sobni
temperaturi
(ure)
Kruh
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Keksi
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Fino
pecivo
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Listnato
testo
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
Pita
Čas odmrzovanja v
pečici (min.)
15-20 (200 °C)
SL
106
PREVAŽANJE IN PREMIKANJE
• Originalno embalažo in peno je dobro shraniti za ponovni
prevoz (opcijsko).
• Pritrdite vaš hladilnik z debelo embalažo, pasovi ali
močnih vrvmi in sledite navodilom za prevoz v embalaži
za ponovni prevoz.
• Odstranite premične dele (police, dodatke, posode za
zelenjavo itd.) ali pa jih zavarujte v hladilniku pred udarci
z uporabo trakov pri ponovnem premikanju in prevozu.
Vaš hladilnik nosite v pokončnem položaju.
Premestitev vrat
• Smer odpiranja vrat vašega hladilnika ni mogoče
spreminjati, če so ročaji vrat na vašem hladilniku
nameščeni na sprednji površini vrat.
• Smer odpiranja vrat je mogoče spremeniti pri modelih
brez ročajev.
• Če se smer odpiranja vrat vašega hladilnika lahko
spremeni, kontaktirajte najbližji servis, da vam spremeni
smer odpiranja vrat.
PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA
SL
107
Preverite opozorila;
Vaš hladilnik vas opozori, če so temperature hladilnika in zamrzovalnika
neprimerne ali če pride do težav v napravi.
VRSTA
MOTNJE
VRSTA MOTNJE
ZAKAJ?
SR
»Opozorilo o
okvari«
Nekateri del-i je/
so v okvari ali pa je
napaka v hladilnem
procesu.
KAJ STORITI?
Pokličite serviserja za
pomoč v najkrajšem
možnem času.
Če vaš hladilnik ne deluje;
• Je prišlo do izpada elektrike?
• Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
• Je pregoreta varovalka za vtičnico, na katero je priključen vtič ali pa
glavna varovalka?
• Ali obstaja kakšna napaka v vtičnici? Če želite preveriti, vključite
hladilnik v vtičnico, za katero ste prepričani, da deluje.
Če vaš hladilnik ne hladi dovolj;
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Se vrata vašega hladilnika pogosto odpirajo ali so odprta dlje časa?
• Ali so vrata hladilnika ustrezno zaprta?
• Ali ste dali hrano v hladilnik, tako da se dotika zadnje stene hladilnika
in preprečuje pretok zraka?
• Ali je vaš hladilnik pretirano napolnjen?
• Je zadostna razdalje med vašim hladilnikom in zadnjo ter stransko
steno?
• Je temperatura prostora med vrednostmi, določenimi v navodilih za
uporabo?
Če se hrana v vašem hladilniku pretirano ohlaja
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Ali ste nedavno dodali veliko hrane v predel zamrzovalnika? Če ste,
lahko hladilnik pretirano hladi hrano znotraj predela hladilnika, saj
bo deloval dlje časa, da ohladi to hrano.
SL
108
PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA
Če vaš hladilnik glasno deluje;
Za ohranjanje nastavljene stopnje hlajenja se lahko od časa do časa
vklopi kompresor. To je normalen hrup in pomeni, da kompresor deluje
normalno. Ko se doseže zahtevana stopnja hlajenja, se hrup samodejno
zmanjša. Če hrup ne izgine;
• Je vaša naprava stabilna? So nogice prilagojene?
• Ali je kaj za hladilnikom?
• Ali police ali posoda na policah vibrira? V tem primeru premestite
police in/ali posode.
• Ali predmeti, ki so postavljeni na vaš hladilnik, vibrirajo?
Običajni zvoki;
Zvok prasketanja (pokanje ledu):
• To se sliši med postopkom samodejnega odtajanja.
• Ko se naprava ohladi ali segreje (zaradi širitve v materialu naprave).
Kratek hrup pokanja: To se sliši, ko termostat vklopi/izklopi kompresor.
Hrup kompresorja (normalen hrup motorja): To je normalen hrup
motorja. Ta hrup pomeni, da kompresor deluje normalno. Ker se
kompresor zaganja, lahko za kratek čas deluje malo bolj hrupno.
Zvok žuborenja in brbotanja: Ta hrup nastaja, ko hladilna tekočina
teče skozi cevi sistema.
Zvok pretakanja vode: To je normalni zvok vode, ki teče v izparilno
posodo med postopkom odtajanja. Ta zvok lahko slišite med
postopkom odtajanja.
Zvok pihanja zraka (normalen zvok ventilatorja): Ta zvok je lahko
slišite zaradi kroženje zraka v hladilnikih s funkcijo No-Frost, kadar
sistem deluje normalno.
Če se v hladilniku nabira vlaga;
• Je bila hrana ustrezno pakirana? Ste skodelice dobro osušili, preden
ste jih dali v hladilnik?
• So vrata hladilnika pogosto odprta? Ko se odprejo vrata, vlažnost v
zraku prostora vstopi v hladilnik. Še posebej, če je stopnja vlažnosti
v prostoru previsoka, se pri pogostejšem odpiranju vrat hitreje nabira
vlaga.
• Nabiranje vodnih kapljic na zadnji steni po postopku samodejnega
odtajanja je normalno (pri statičnih modelih).
PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA
Če se vrata ne dajo pravilno odpreti in zapreti;
• Ali paketi hrane preprečujejo vratom zapiranje?
• So bili predeli na vratih, police in predali pravilno nameščeni?
• So tesnila vrat okvarjena ali raztrgana?
• Ali vaš hladilnik stoji na ravni podlagi?
Če so robovi ohišja hladilnika, na katerem tesnijo vrata, vroči;
Še posebej v poletnih mesecih (v vročem vremenu), lahko pride do
segrevanja na površinah v stik s tesnilom hladilnika, ko kompresor
deluje in to je povsem normalno.
POMEMBNE OPOMBE:
• Funkcija zaščite kompresorja bo aktivirana ob nenadnem izklopu
napajanja ali izklopu naprave, saj plin v hladilnem sistemu še ni
stabiliziran. Nič ne skrbite, saj bo vaš hladilnik začel delovati po 5
minutah.
• Če dlje časa ne boste uporabljali vašega hladilnika (npr. poletne
počitnice), ga izklopite iz napajanja. Očistite hladilnik v skladu s
4. delom in pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje vlage in
neprijetnega vonja.
• Če težava še ni odpravljena, potem ko ste sledili vsem zgornjim
navodilom, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
• Naprava, ki ste jo kupili, je namenjena samo za domačo uporabo in
za navedene namene. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo.
Če potrošnik uporablja napravo na način, ki ni v skladu s to funkcijo,
poudarjamo, da proizvajalec in trgovec nista odgovorna za popravila
in okvare v garancijskem roku.
• Življenjska doba vaše naprave, ki je navedena s strani Ministrstva
za industrijo, je 10 let (obdobje za dele, ki so potrebni za ustrezno
delovanje naprave).
SL
109
SL
110
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
1.Namestite napravo v hladno, dobro prezračevano sobo, vendar ne
pod neposredno sončno svetlobo in ne v bližino virov toplote (radiator,
štedilnik itd.). V nasprotnem primeru uporabite izolirno ploščo.
2.Dovolite, da se obdelana hrana in pijača ohladi zunaj naprave.
3.Ko odtajate zamrznjeno hrano, jo postavite v predal hladilnika. Nizke
temperature zamrznjenih živil bodo pomagale hladiti predel v hladilniku,
ko se bodo odtajale. S tem zmanjšate energetske zahteve.
4.Če dajete noter pijače in tekočine, jih zaprite. V nasprotnem primeru
se v napravi poveča vlaga. Zato se delovni čas ohlajevanja podaljša.
Pokritost pijač in tekočin pomaga preprečiti vonjave in spremembe
okusov.
5.Ko vnašate hrano in pijačo, odprite vrata za najkrajši možni čas.
6.Vse pokrove za različne temperaturne predele naprave imejte zaprta
(osveževalnik, hladilni predel itd.).
7.Tesnilo vrat mora biti čisto in prožnost. Zamenjajte tesnilo, če je to
obrabljeno.
52287174
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising