Candy | CVBNM 6182WNB | Candy CVBNM 6182WNB Navodila za uporabo

Candy CVBNM 6182WNB Navodila za uporabo
NO FROST КОМБИНИРАН
Хладилник - Фpи3ep
Инструкции за употреба
NO FROST HLADNJAK SA ZAMRZIVAČEM
Upute za uporabu
NO FROST CHLADNIČKA COMBI
Chladnička - Mraznička
Návod k použití
NO FROST HLADILNIK Z DVOJNIMI VRATI
Navodila za uporabo
KOMBI HŰTŐSZEKRÉNY
Fagyasztó - Hűtőszekrény
Felhasználói kézikönyv
BG
1
Съдържание
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА.................................. 2
Общи предупреждения............................................................ 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!.............................................................. 4
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!................................................. 9
Предупреждения относно безопасността............................. 12
Монтиране и експлоатация на хладилника.......................... 13
Преди да използвате хладилника.......................................... 14
Информация за технологията на саморазмразяване ......... 15
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА............. 16
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.......................... 18
Предупреждение за температурните настройки.................. 18
Аксесоари................................................................................ 20
Кутия за лед......................................................................... 20
Фризерно отделение........................................................... 20
Температурен индикатор........................................................ 21
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.................................... 23
Размразяване.......................................................................... 24
Смяна на крушката................................................................. 24
Подмяна на LED осветление................................................. 24
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ................................................ 25
Охлаждащо отделение .......................................................... 25
Фризерно отделение............................................................... 25
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СМЯНА НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО................................................ 27
Смяна на посоката на отваряне на вратата......................... 27
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА..................................................... 28
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ............................ 32
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ......................................................... 32
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ................................ 33
BG
2
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Благодарим Ви, че закупихте този продукт.
Преди да използвате вашия хладилен уред, моля внимателно
прочетете това ръководство с инструкции, за да постигнете найдобра ефективност.
Съхранявайте цялата документация за
последващо ползване или за други собственици. Този продукт е
предназначен единствено за домашна употреба или за подобни
приложения като:
- кухненски бокс за персонала в магазини, офиси и друга работна
среда
- във ферми, от клиенти на хотели, мотели и в друга среда от
жилищен тип
- в семейни хотели тип “bed and breakfast” (B & B)
- за кетъринг услуги и подобни приложения, но не и като оборудване
на обекти за продажби на дребно.
Този уред трябва да бъде използван само за съхранение на храна,
всяка друга употреба се счита за опасна и производителят няма
да бъде отговорен за каквито и да е пропуски. Препоръчително е
също да запознаете с условията на гаранцията. За да постигнете
възможно най-добра ефективност и безпроблемно функциониране
на уреда ви, е много важно да прочетете внимателно тези инструкции.
Неспазването на тези инструкции може да ви лиши от правото на
безплатно обслужване по време на гаранционния период.
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Погрижете
се
вентилационните отвори около уреда или в мястото
му на вграждане, да са свободни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични
устройства или други средства за ускоряване
процеса на размразяване, различни от тези
препоръчани от производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически
уреди в отделението за съхранение на харна
на уреда, освен ако не са от препоръчван оп
производителя тип.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте веригата за
хладилен агент.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасности
поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде
фиксиран в съответствие с инструкциите.
• Ако уредът използва R600а като хладилен
агент (можете да научите тази информация от
етикета на охладителя) трябва да внимавате по
време на транспортирането и инсталирането,
за да предотвратите повреда на елементите на
охладителя. Освен това R600a е безопасен за
околната среда и неутрален газ. Тъй като той е
експлозивен, в случай на течове поради повреда
на елементите на охладителя, преместете своя
хладилник далеч от открит пламък или източници
на нагряване и проветрете стаята, където се
намира уредът за няколко минути.
• При пренасяне и позициониране на хладилника,
пазете от повреда веригата на газовия охладител.
• Не съхранявайте взривоопасни вещества, като
аерозоли и запалими вещества в уреда.
• Продуктът е предназначен само за домашна
употреба, в зони като:
-- кухненски зони в магазини, офиси и други
работни среди.
-- ферми и клиенти в хотели, мотели и други среди
от жилищен тип
-- места, предлагащи легло и закуска;
-- кетъринг и подобни приложения, без отдаване
под наем
• Ако контактът не съответства на щепсела
на хладилника, трябва да бъде сменен от
производителя, негови представители по
поддръжката, или лица с подобен опит и
квалификация, за да се избегнат рискове.
BG
3
BG
4
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Специално заземен проводник е свързан към
захранващия кабел на хладилника. Този щепсел
трябва да бъде използван в специално заземен
контакт от 16 ампера. Ако в къщата няма такъв
контакт, моля нека упълномощен електротехник
монтира такъв.
• Този уред може да се използва от деца на
8 години и по-големи, включително лица
с ограничена физически, двигателни или
умствени възможности, или без опит и познания
в безопасното използване на уреда, или без
познания за рисковете, САМО ако са под
наблюдение от по-възрастно (инструктирано)
лице.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде сменен от производителя, негови
представители по поддръжката, или лица с
подобен опит и квалификация, за избягване на
рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Бъдете
внимателни
при
почистването/
пренасянето на уреда и избягвайте да докосвате
металните жици на компресора в задния край на
уреда, тъй като може да нараните пръстите и
ръцете си или да повредите вашия продукт.
• Този уред не е предназначен за съхранението на
каквито и да е други уреди. Не се опитвайте да
сядате или да се изправяте върху вашия уред,
тъй като не е предназначен за такава употреба.
Може да се нараните или да повредите уреда.
• Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен
под уреда по време на и след пренасянето/
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
преместването му, за да се предотврати
прекъсване или повреждане на захранващия
кабел.
Когато позиционирате уреда си, внимавайте да не
повредите подовите настилки, тръбите, стените
покрития и т.н. Не местете уреда чрез дърпане на
капака или дръжката. Не позволявайте на деца да
си играят с уреда или да пипат контролния панел.
Нашата фирма отхвърля всякаква отговорност, в
случай че не се следват инструкциите.
Не монтирайте уреда на влажни, мазни или
прашни места, нито го излагайте на директна
слънчева светлина и вода.
Не монтирайте уреда близо до отоплителни тела
или запалими материали.
Ако токът спре, не отваряйте капака. Замразената
храна не би трябвало да бъде засегната, ако
липсата на захранване е за по-малко от 20 часа.
Ако липсата на захранване е по-продължителна,
храната трябва да бъде проверена и изядена
веднага или сготвена и замразена отново.
Не се притеснявайте, ако установите, че капакът
на хоризонталния фризер се отваря трудно
веднага след като сте го затворили. Това е така
поради разликата във въздушното налягане,
което ще се изравни и ще позволи капакът да
бъде отворен след няколко минути.
Не свързвайте уреда към електрическото
захранване, докато всички предпазни елементи от
опаковката и за транспорта не бъдат премахнати.
Оставете го в покой поне 4 часа преди да го
включите, за да може компресорното масло да
BG
5
BG
6
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
се разпредели, ако е пренасян хоризонтално.
Този фризер трябва да се използва само за
предвидената употреба (т.е. съхранение и
замразяване на хранителни продукти).
Не
съхранявайте
лекарства
или
научноизследователски
материали
в
охладителите за вино. Когато трябва да се
съхранява материал, който изисква стриктен
контрол на температурата на съхранение, е
възможно той да се развали или да настъпи
неконтролирана реакция, която да предизвика
рискове.
Преди да извършите каквато и да е операция,
изключете захранващия кабел от контакта.
При доставката проверете дали продуктът не е
повреден и дали всичките му части и аксесоари
са в перфектно състояние.
Ако се забележи теч в охладителната система,
не пипайте контакта на стената и не използвайте
открит огън. Отворете прозореца и оставете в
стаята да влезе въздух. После се свържете с
център за поддръжка, за да заявите ремонт.
Не използвайте удължители или адаптери.
Не дърпайте прекалено силно или не прегъвайте
захранващия кабел, или не докосвайте щепсела
с мокри ръце.
Не повреждайте щепсела и/или захранващия
кабел; това може да причини токов удар или
пожар.
Не поставяйте или съхранявайте запалими и
силно летливи материали като етери, петрол,
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
пропан-бутан, газ пропан, аерозоли, лепила,
чист алкохол и т.н. Тези материали могат да
предизвикат експлозия.
Ако захранващият кабел е повреден, за да се
избегне опасност, той трябва да бъде подменен
от производителя, от сервизен техник или от
лице със сходна квалификация.
Не използвайте или съхранявайте запалими
спрейове като спрей-бои в близост до близо
до охладителите за вино. Може да причини
експлозия или пожар.
Не поставяйте предмети и/или контейнери,
пълни с вода, върху уреда.
Не препоръчваме използването на удължители
и преходници-адаптери.
Не унищожавайте уреда чрез горене. Внимавайте
да не повредите охладителната система/
тръбите на уреда по време на транспорта
и експлоатацията. В случай на повреда не
излагайте уреда на огън, потенциален източник
на запалване и незабавно проветрете стаята,
където се намира уредът.
Охладителната система, намираща се зад и
вътре в охладителите за вино съдържа хладилен
агент. Затова трябва да се избягва повреждането
на тръбите.
Не използвайте електрически уреди в отделенията
за съхранение на храна на уреда, освен ако не
са от вид, препоръчан от производителя.
Не повреждайте охладителната верига.
Не използвайте механични устройства или
BG
7
BG
8
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
други средства за ускоряване процеса на
размразяване, различни от препоръчаните от
производителя.
Не
използвайте
електрически
уреди
в
отделенията за съхранение на храна, освен ако
не са от вид, препоръчан от производителя.
Поддържайте вентилационните отвори на
корпуса на уреда или на вградената конструкция
свободни от препятствия.
Не използвайте остри предмети или такива с
режещи ръбове като ножове или вилици, за да
отстраните леда.
Не
докосвайте
вътрешните
охладителни
елементи, особено ако ръцете Ви са мокри, тъй
като можете да се изгорите или нараните.
Никога не използвайте за размразяването
сешоари, електрически нагреватели или други
подобни електрически уреди.
Не стържете с нож или остър предмет, за да
премахнете скрежа или леда, които се появяват. С
тези предмети може да се повреди охлаждащата
верига, теч от която може да причини пожар или
да нарани очите ви.
Не използвайте механични устройства или
друго оборудване, за да ускорите процесът на
размразяване.
Абсолютно трябва да се избягва използването
на открит огън или на електрическо оборудване
като печки, парочистачки, свещи, газени
лампи и подобни, за да се ускори процесът на
размразяване.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Никога не използвайте вода за измиването
на мястото на компресора, след почистване
избършете добре със сухо парче плат, за да
предотвратите ръжда.
• Препоръчително е да поддържате щепсела
чист, натрупването на прекалено много прах по
щепсела може да причини пожар.
• Продуктът е предназначен и изработен само за
домашна употреба.
• Гаранцията ще бъде невалидна, ако продуктът
бъде монтиран или използван в търговски или
нежилищни битови помещения.
• Продуктът трябва да бъде монтиран правилно,
разположен и използван в съответствие с
инструкциите, съдържащи се в предоставената
книжка с инструкции за потребителя.
• Гаранцията е приложима само за нови продукти
и не може да се прехвърля, ако продуктът бъде
продаден на трети лица.
• Нашата фирма не носи никаква отговорност за
случайни или последващи щети.
• Гаранцията по никакъв начин не редуцира
вашите законови или субективни права.
• Не извършвайте ремонти по този охладител за
вино. Всякакви интервенции трябва да бъдат
извършвани единствено от квалифициран
персонал.
БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА!
• Ако изхвърляте стар продукт със заключване
или резе на вратата, уверете се, че е оставен
в безопасно състояние, за да се предотврати
заклещване на деца.
BG
9
BG
10
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Този уред може да се използва от деца над
8 години и от лица с намалени физически,
сетивни или умствени способности или липса
на опит и познания, ако се наблюдават или са
инструктирани за използването на уреда по
безопасен начин и разбират свързаните с това
опасности.
• Децата не трябва да играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се извършват от
деца без наблюдение.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Забележки:
• Моля, прочетете внимателно инструкциите преди
да монтирате или използвате уреда. Не носим
отговорност за щети, причинени от неправилна
употреба.
• Следвайте всички инструкции на върху уреда и
наръчника с инструкции, и съхранявайте този
наръчник на сигурно място, за да отстраните
проблеми, които може да възникнат в бъдеще.
• Този уред е произведен за домашна употреба и може
да бъде използван само на закрито и за специфични
цели. Той не е подходящ за търговска или обща
употреба. Такава употреба ще доведе до отмяна на
гаранцията на уреда, а нашата компания няма да
бъде отговорна за настъпили загуби.
• Този уред е произведен за ползване в домакинства и е
подходящ само за охлаждане / съхраняване на храни.
Той не е подходящ за търговска или обща употреба
и/или за съхраняване на субстанции, различни от
храна. Нашата компания не е отговорна за загуби,
настъпили вследствие на обратния случай.
BG
11
BG
12
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Предупреждения относно безопасността
• Не използвайте разклонители или удължители.
• Не включвайте повредени, износени или стари
щепсели.
• Не дърпайте, огъвайте или повреждайте кабела.
• Този уред е предназначен за употреба от възрастни,
не позволявайте на деца да си играят с уреда и не ги
оставяйте да се увесват на вратата.
• Не включвайте и не изключвайте от контакта с мокри
ръце, за да предотвратите електрически удар!
• Не поставяйте стъклени бутилки или контейнери
с напитки във фризерното отделение. Бутилките и
контейнерите може да експлодират.
• Не поставяйте експлозивни или възпламеними
материали в хладилника, за да осигурите
безопасността си. Поставяйте вертикално с плътно
затворени запушалки бутилките и високоалкохолните
напитки в отделението на фризера.
• Когато вземате лед от отделението за лед, не го
докосвайте. Ледът може да причини изгаряния и/или
срязвания.
• Не пипайте замразени продукти с мокри ръце! Не
яжте сладолед и кубчета лед незабавно след като сте
ги извадили от фризерното отделение!
• Продуктът е предназначен за свежи храни и напитки.
Съхранявайте свежите храни и напитки за кратко
време.
• Не съхранявайте замразени храни и не отделението
за лед за замразяване на храни.
• Не замразявайте повторно замразени продукти,
след като сте ги размразили. Това може да причини
здравни проблеми като хранително отравяне.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
• Не използвайте електрически устройства, спрейове
за размразяване или остри предмети, като ножове
или вилици, за изваждане на лед.
• Не покривайте корпуса или горната страна на
хладилника с покривка. Това ще повлияе на
характеристиките на хладилника.
• По време на транспорт, фиксирайте аксесоарите във
хладилника, за да предотвратите повреждането им.
Монтиране и експлоатация на хладилника
Преди да започнете да използвате своя хладилник, вие
трябва да обърнете внимание на следното:
• Работното напрежение на хладилника е 220-240 V при
50Hz.
• Не носим отговорност за щети в следствие на
използване на уреда без заземяване.
• Поставете хладилника на място, където няма да бъде
изложен на директна слънчева светлина.
• Уредът трябва да бъде поне на 50 см от готварски
печки, газови фурни и нагревателни уреди, и трябва да
бъде поне на 5 см от електрически фурни.
• Хладилникът никога не трябва да бъде използван на
открито или да бъде оставян под дъжда.
• Когато хладилникът бъде поставен до фризер за
дълбоко замразяване, между тях трябва да има
поне 2 см, за да се предотврати овлажняването на
повърхностите им.
• Не поставяйте предмети върху хладилника и го
монтирайте така, че да има разстояние от поне 15 см
над горната му част.
• Регулируемите предни крака трябва да бъдат
регулирани, за да се уверите, че уредът е нивелиран
и стабилен. Можете да регулирате краката като ги
завъртите по часовниковата стрелка (или в обратна
посока). Това трябва да бъде направено преди
поставянето на храна във хладилника.
• Преди да използвате хладилника, избършете всички
части с разтвор на чаена лъжичка сода бикарбонат
BG
13
BG
14
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
и топла вода, а след това измийте с чисто вода и
подсушете. Поставете всички части след почистване.
• Монтирайте пластмасовият дистанционен водач
(частта с черни пластини отзад) като го завъртите на
90°, както е показано на фигурата, за да предотвратите
докосването на стената от кондензатора.
• Хладилникът трябва да бъде поставен срещу стена
със свободно разстояние над 75 мм.
Преди да използвате хладилника
• Когато го пускате за първи път или след транспортиране,
поддържайте хладилника в изправено положение
за 3 часа, а след това го включете, за да осигурите
ефективната му работа. В противен случай, вие
може да повредите компресора.
• Хладилникът може да излъчва миризма, когато бъде
включен за първи път; миризмата ще изчезне след
като той започне да охлажда.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
Информация за технологията на
саморазмразяване
Саморазмразяващите се хладилници се различават
от конвенционалните хладилници по принципа си на
работа.
При обикновените хладилници, влагата, която се
образува при отварянето им и тази, съдържащата се
в храните, е причина за обледяване на камерата. За
да се отстрани ледът и скрежът в камерата, трябва
периодично да го изключвате, да поставяте замразените
хранителни продукти в специално охладени контейнери
и да отстраните образувания лед.
Ситуацията е напълно различна при технологията
на саморазмразяване. В хладилника постъпва сух
и студен въздух, който се подава от няколко точки,
чрез вентилатор, за постигане на равномерно
разпределение. Студеният въздух се разпределя
равномерно между всички полици и отделения, като
предотвратява образуването на влага по хранителните
продукти.
Затова саморазмразяващите се хладилници са лесни
за употреба в допълнение към големия им капацитет и
стилен външен вид.
BG
15
BG
16
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
12
1
11
A
2
10
3
4
9
5
6
B
8
7
Това представяне на частите на уреда е само за информация.
Частите може да се различават в зависимост от модела.
КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
А) Охлаждащо отделение
B) Фризерно отделение
1) Термостат
2) Стъклена полица в охлаждащото отделение
3) Стъклена полица над отделението за зеленчуци
4) Отделение за зеленчуци
5) Средна кошница
6) Долна кошница
7) Предпазна пластина
8) Стъклена полица
9) Поставка на бутилки
10) Горна полица
11) Табла за лед
12) Държач за яйца
BG
17
BG
18
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Термостатна кутия
Охлаждащо отделение
Термостатът осигурява автоматично контролиране на
температурните настройки на хладилното и фризерното
отделение на вашия хладилник. Можете да зададете
всяка стойност в диапазона от 1 до 6. При завъртането
на копчето за настройка на термостата от 1 до 6,
охлаждането се увеличава.
Копче на термостата на охлаждащото отделение
5 - 6 : За увеличено охлаждане.
3 - 5 : За нормална употреба.
1 - 3 : За намалено охлаждане.
Предупреждение за температурните настройки
• Температурните настройки няма да бъдат изтрити в
случай на прекъсване на захранването.
• За да работи ефективно хладилника, не се препоръчва
да го използвате в среди, чиято температура е пониска от 10°C.
• Температурните настройки трябва да се задават
според честотата на отваряне на уреда и количеството
съхранявани хранителни продукти.
• Не преминавайте към други настройки, преди да сте
завършили предишните.
• Хладилникът трябва да работи 24 часа без прекъсване
след включването си, за да бъде напълно охладен.
Не отваряйте вратите на хладилника често и не
поставяйте прекалено много хранително продукти в
този период.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Функцията за 5 минутно закъснение се прилага
за предотвратяване на повреди в компресора на
хладилника, когато извадите щепсела и го включите
отново или при прекъсване на захранването. Вашият
хладилник ще започне нормална работа след 5
минути.
• Хладилникът е произведен да работи в интервалите
за околна температура, посочени в стандартите,
съобразно
климатичния
клас,
посочен
в
информационния етикет. Във връзка с ефективността
на охлаждане, не се препоръчва експлоатацията на
хладилника извън температурните граници.
• Този уред е предназначен за използване при
температура на околната среда в диапазона 16°C 43°C .
Климатичен
клас
Околна температура oC
T
Между 16 и 43 (°C)
ST
Между 16 и 38 (°C)
N
Между 16 и 32 (°C)
SN
Между 10 и 32 (°C)
BG
19
BG
20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Аксесоари
Кутия за лед (При някои модели)
• За да отстраните кутията за лед, издърпайте горното отделение
на фризера изцяло и след това издърпайте кутията за лед.
• Напълнете я до 3/4 с вода и я поставете във фризера.
Забележка: При поставяне на кутията във фризера, тя трябва да
е бъде в хоризонтално положение. В противен случай водата в нея
може да се разлее.
Кутия за лед
Фризерно отделение (При някои модели)
Фризерното отделение позволява регулярно съхранение на храни.
Отстраняване на фризерната вана;
• Издърпайте изцяло ваната
• Издърпайте предната част на ваната нагоре и навън.
!! За да я затворите, извършете горните действия в обратен ред.
Забележка: Винаги използвайте дръжката на ваната, когато я
изваждате или поставяте.
Фризерно отделение
BG
21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Температурен индикатор
За да Ви помогнем да настроите хладилника си подобре, сме го оборудвали с температурен индикатор,
разположен в най-студената му зона.
За по-добро съхранение на храната в хладилника, особено
в най-студената зона се уверете, че съобщението "OK"
се изписва върху температурния индикатор. В случай че
"ОК" не бъде изписано, това означава, че температурата
не е била зададена правилно.
Понякога индикаторът се забелязва трудно, затова се
уверявайте, че свети. Всеки път, когато температурната
настройка бъде променяна, изчаквайте вътрешната
температура да бъде стабилизирана преди да
продължите. В случай на необходимост задайте нова
настройка на температурата. Постепенно променяйте
позицията на устройството за регулиране на
температурата и изчакайте минимум 12 часа преди да
започнете нова проверка и евентуална промяна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е индикацията "ОК" да не
се появява след последователни или продължителни
отваряния на вратата, както и след поставяне на прясна
храна. В случай на ненормално натрупване на ледени
кристали (по долната стена на уреда) на хладилното
отделение, изпарителя (претоварен уред, висока стайна
температура, често отваряне на вратите), поставете
устройството за регулиране на температурата на пониско положение, докато периодите на изключване на
компресора се възобновят.
Поставяйте храната в най студените части на
хладилника.
Вашите храни ще бъдат съхранени по-добре
ако ги поставите в най-подходящата зона на
охлаждане. Най-студената зона се намира
върху контейнерите за плодове и зеленчуци.
Посоченият символ показва най-студената зона на
хладилника.
За постигане на възможно най-ниска температура в тази
област се уверете, че стелажът се намира на нивото на този
символ, както е показано на изображението.
OK
BG
22
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Горната граница на най-студената зона е посочена от
долната страна на стикера (върхът на стрелката). Горният
стелаж от най-студената зона трябва да бъде поставен
на нивото на върха на стрелката. Най-студената зона се
намира под това ниво.
Тъй като тези стелажи са подвижни, обръщайте
внимание винаги да бъдат на еднакво ниво с границите
на зоните, описани върху стикерите, с цел гарантиране
на температурите в тази област.
BG
23
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Преди
почистване
захранването.
изключете
уреда
от
• Не почиствайте уреда чрез поливане с вода.
• Уверет се, че в корпуса на лампата и в другите
електрически компоненти не влиза вода.
• Хладилното отделение трябва да бъде
почиствано периодично с помощта на
разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.
• Почистете отделно и аксесоарите със сапун и вода. Не
ги почиствайте в съдомиялна машина.
• Не използвайте абразивни продукти, разтворители
или сапуни. След измиване, изплакнете с чиста вода
и изсушете внимателно. След като почистването
приключи, свържете щепсела отново със сухи ръце.
• Трябва да почистите кондензатора с метла поне
веднъж на година с оглед спестяване на енергия и
повишаване на продуктивността.
BG
24
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Размразяване
Изпаряваща
се подложка
• Вашият хладилник се размразява изцяло автоматично.
Водата, образувана в резултат на размразяването
преминава през водоколекторен кръг и се подава в
съд за изпаряване, в задната част на хладилника.
• Уверете се, че сте изключили щепсела от контакта,
преди да започнете почистване на съда за
изпаряване.
• Извадете съда за изпаряване като развиете винтовете
по обозначения начин. Почиствайте го със сапунена
вода на определени интервали от време. Така ще
предотвратите образуването на неприятни миризми.
Смяна на крушката
За да смените крушката във фризерното и хладилното
отделение:
1- Изключете хладилника от захранването.
2- Като използвате отвертка, внимателно отстранете
капака на осветлението от горния панел. (A)
3- Поставете крушка с мощност 15 W. (B)
4- Поставете отново капака на осветлението.
5- Изчакайте 5 минути, преди да включите отново
хладилника в мрежата и да завъртите термостата в
първоначалното му положение.
1
2
A
3
B
Подмяна на LED осветление
A
Ако вашият хладилник има LED осветление, свържете
се центъра за съдействие, тъй като това трябва да се
извърши само от оторизиран персонал.
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ
Охлаждащо отделение
• За да предотвратите овлажняване и образуване на миризми, храната трябва
да се поставя в хладилника в затворени или покрити кутии.
• Горещи храни и напитки трябва да се оставят да изстинат до стайна температура преди да бъдат поставени в хладилника.
• Моля, не облягайте пакетирана храна и кутии върху лампата или капака
на хладилното отделение.
• Можете да поставяте плодове и зеленчуци направо в отделението за зеленчуци, без да ги увивате отделно.
• По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в хладилното
отделение.
Фризерно отделение
• Моля, използвайте отделението за дълбоко замразяване на
хладилника за съхранение на замразени храни за дълъг период
от време или за формите за лед.
• За да използвате максималния капацитет на фризерното
отделение, моля, използвайте стъклени полици само за горната
и средната секция. Моля, използвайте долната кошница за найниската секция.
• Моля, не поставяйте пресни храни за замразяване до вече
дълбоко замразени.
• Следва да замразявате храните (месо, кайма, риба и др.)
като ги разделяте на такива порции, които бихте консумирали
еднократно.
• Моля, не замразявайте повторно замразени продукти, след като
сте ги размразили. Това може да бъде опасно за здравето ви, тъй
като може да доведе до хранително отравяне.
• Не поставяйте горещи храни във фризера за дълбоко
замразяване, преди да са изстинали. Можете да размразите и
развалите вече дълбоко замразени храни.
• Когато купувате замразени храни, уверете се, че са били замразени
при подходящи условия и опаковката им не е нарушена.
• При съхранение на замразени храни, условията на съхранение,
дадени върху опаковката, трябва да се спазват. Ако няма
указания, храната трябва да се консумира във възможно найкратък срок.
• Замразените храни трябва да се пренасят преди да се размразят
и да се поставят бързо във фризера възможно най-бързо. Не
BG
25
BG
26
ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИ
използвайте полиците на вратата за да замразявате храни.
• Ако опаковката на замразената храна се е овлажнила и има
неприятна миризма, има вероятност преди това храната
да е била съхранявана при неподходящи условия и да се е
развалила. Не купувайте продукти в такъв вид!
• Срокът на съхранение на замразените храни се променя в
зависимост от околната температура, честотата на отваряне на
вратите, настройките на термостата, типа на храната и времето,
изтекло от закупуването им до поставянето им във фризера.
Винаги следвайте инструкциите, отпечатани върху опаковката
и никога не превишавайте отбелязания максимален срок за
съхранение.
Не само това. Ако желаете да отворите вратата на фризера след
като току що сте я затворили, това няма да стане лесно. Това е
нормално! След достигане на равновесие, вратата се отваря лесно.
Важна забележка:
• Замразени храни, след пълно размразяване, трябва да бъдат
готвени така, както и ако са пресни. Ако не бъдат сготвени
след размразяване, НЕ ТРЯБВА да се замразяват отново.
• Вкусът на някои подправи в ястията (анасон, босилек, пореч,
оцет, букети от подправки, джинджифил, чесън, лук, горчица,
мащерка, майорана, черен пипер и др.) се променя и придобиват
по-силен аромат при продължително съхранение. Затова
трябва да се добавя съвсем малко количество подправки
към замразените храни или да се добавят подправки след
размразяването им.
• Периодът на съхранение на храните зависи от използваното
олио или масло. Подходящите мазнини са маргарин, телешка
мас, зехтин, а неподходящи са фъстъчено масло и свинска мас.
• Храни в сосове трябва да бъдат замразявани в пластмасови
купи, а сухите храни в найлоново фолио или торби.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СМЯНА НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
Транспортиране и смяна на местоположението
• Оригиналната опаковка и полистиреновите уплътнения
(PS) могат да бъдат скрити, ако желаете.
• При транспорт, уредът трябва да бъде вързан с
широк ремък или здраво въже. Изискванията, дадени
върху опаковъчната кутия, трябва да се спазват при
транспорт.
• Преди транспорт или промяна на монтажното място,
всички подвижни компоненти (напр. лавици, кошове,
ваничка и др.) трябва да бъдат извадени, или
фиксирани с тиксо, за да се избегне движението им.
Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Не е възможно да промените посоката на отваряне
на вратата, ако дръжките са монтирани от външната й
лицева страна.
• Смяна посоката на отваряне на вратата е възможно
само при модели без външни дръжки.
• Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника
ви може да се промени, трябва да се свържете с найблизкия упълномощен сервизен център, за да извърши
промяната.
BG
27
BG
28
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
Ако вашият хладилник не работи:
• Има ли повреда в електрозахранването?
• Правилно ли е включен щепселът в контакта?
• Има ли изгорял бушон или прекъсвач на
електрическата верига, към която е включен уреда?
• Има ли неизправност в контакта? За тази цел се
опитайте да включите щепсела на хладилника в
контакт, за който сте сигурни, че работи.
Ако вашият хладилник не охлажда достатъчно:
• Настроен ли е термостатът на най-ниската
температура?
• Отваряте ли често вратата на хладилника или
фризера и оставяте ли ги отворени за дълго време?
• Напълно затворени ли са вратите на хладилното и
фризерното отделение и добре ли са уплътнени?
• Има ли поставени в хладилника кутии или чинии,
които се допират до задната стена по такъв начин, че
пречат на циркулацията на въздуха?
• Прекалено пълен ли е хладилникът ви?
• Има ли достатъчно разстояние между хладилника и
стените зад и около него?
Ако храната във фризерното / хладилното отделение е постудена от необходимото:
• Подходяща ли е зададената температурна
настройка? (Копчетата не термостата на позиция „5“
ли са?)
• Има ли твърде много наскоро поставена храна в
отделението за дълбоко замразяване?
Ако има, компресорът ще работи по-дълго, за да я
замрази. Поради това е възможно и да охлажда храната
в хладилното отделение повече от необходимото.
Ако вашият хладилник работи шумно:
От време на време компресорът започва да работи, за
да провери дали зададеното ниво на охлаждане остава
равномерно. Шумовете, които се чуват от хладилника
през това време, са нормални за извършващата се
функция.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
След като веднъж е достигнато необходимото ниво на охлаждане,
шумовете автоматично ще намалеят.
Ако продължава да се чува шум:
• Нивелиран ли е хладилникът ви? Крачетата
регулирани и фиксирани ли са?
• Има ли нещо зад хладилника?
• Вибрират ли полиците или чиниите върху полиците
в хладилника? Ако е така, пренаредете полиците и/
или чиниите.
• Вибрират ли продуктите в хладилника? Пренаредете
ги върху полицата.
Пукащ (от лед) шум:
• Чува се при процес на автоматично размразяване,
тъй като ледът, образувал се върху охлаждащата
серпентина, се разтопява и пада през тръбата.
• След като уредът се охлади или затопли
(разширяване и свиване на материала, от който е
произведен уреда).
Кратък пукащ шум: Чува се, когато термостатът включва или
изключва компресора.
Шум от компресора:
• Това е нормален шум от работата му. Шумът
показва, че компресорът работи нормално.
• При включване на компресора, първоначално
може да работи малко по-шумно за кратко време.
Бълбукащ и клокочещ звук: Тези звуци се дължат
на охлаждащия агент, който преминава през
тръбопроводната система.
Шум от течаща вода: Това е нормален шум от вода,
която минава през тръбата при процес на размразяване.
Шум от издухване на въздух: Това е нормален шум
от вентилатора. Може да се чуе поради въздушната
циркулация при саморазмразяващи се системи при
нормална работа.
Ако ръбовете на хладилния корпус, които са в контакт с
уплътнението на вратата му, са горещи:
Особено през летните месеци (при горещо време), може
да се получи загряване на повърхностите, контактуващи
BG
29
BG
30
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
с уплътнението на хладилника. Това е нормално.
Ако има влага по вътрешните компоненти на хладилника:
• Правилно ли е опакована и запечатана храната?
Били ли са добре изсушени контейнерите преди да
бъдат поставени в хладилника?
• Отваряте ли често вратата на хладилника или
фризера? При отваряне на вратата на хладилника,
влагата от въздуха в стаята прониква в отделението.
Това се случва най-вече когато нивата на влажността
в стаята са особено високи. Колкото по-често
отваряте вратата на хладилника, толкова по-бързо
ще се овлажнява отделението.
Ако вратите не се затварят правилно:
• Пречат ли пакетите с храна на плътното затваряне
на вратите на отделенията?
• Отделенията на вратата, полиците и чекмеджетата
правилно ли са поставени?
• Има ли повредени или скъсани уплътнения на
вратата?
• Хладилникът поставен ли е на равно място?
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
• В случай на внезапна загуба на захранване или
изключване и повторно включване на щепсела в
електрически контакт, защитният термичен елемент
на компресора няма да се отвори, тъй като налягането
на газа в охладителната система на вашия хладилник
все още няма да бъде балансирана. 4 или 5 минути
по-късно, вашия хладилник ще започне да работи;
това е нормално.
• Ако няма да използвате своя хладилник дълго време
(като при лятна ваканция), моля разкачете щепсела
от контакта. Почистете хладилника си според
указанията на част 4 от това упътване и оставете
вратата отворена, за да предотвратите образуването
на влага или неприятни миризми.
• Ако проблемът не бъде отстранен, след като се
спазили горните инструкции, моля, консултирайте се
с най-близкия оторизиран сервиз.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЕРВИЗ
СЛЕД ПРОДАЖБАТА
• Уредът, който сте закупили, е предназначен за
домакински нужди и може да се използва само в
домашни условия за съответните цели. Той не е
подходящ за търговска или обща употреба. Ако
потребителят използва уреда по начин, който не
съответства на предназначението му, подчертаваме,
че производителят и търговецът не носят отговорност
за ремонти и повреди в рамките на гаранционния
период.
• Експлоатационният срок на уреда, посочен и обявен
от Министерство на икономиката (периодът за
съхранение на частите за правилното функциониране
на уреда), е 10 години.
BG
31
BG
32
СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
1.Монтирайте уреда в хладна, добре проветрива стая, но не изложен
на директна слънчева светлина и не в близост до източник на
топлина (радиатор, готварска печка и др.). В противен случай,
използвайте изолационна плоскост.
2.Оставете храните и питиетата да се охладят извън уреда.
3.Когато размразявате замразена храна, поставете я в хладилното
отделение. Ниската температура на храната във фризера ще
запази хладно хладилното отделение докато трае размразяването.
Така това ще доведе до спестяване на енергия. Ако замразените
продукти бъдат извадени навън, това ще е разхищеине на енергия.
4.Когато поставяте питиета и течна храна, съдовете трябва да бъдат
покрити. В противен случай влажността в уреда ще се повиши. При
това времето за работа става по-дълго. Освен това покриването на
питиета и течна храна запазва миризмите и вкуса.
5.Когато поставяте храни и напитки, отворете вратата на уреда
възможно най-леко.
6.Дръжте затворени капаците на всички отделения с различна
температура в уреда (контейнер за зеленчуци, охладител и пр.).
7.Уплътнението на вратата трябва да бъде чисто и гъвкаво. Сменете
уплътнението, ако е износено.
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
За по-добра икономия на енергия предлагаме:
• Да монтирате уреда далеч от източници на топлина и директна
слънчева светлина и в помещение с добра вентилация.
• Да избягвате да слагате гореща храна в хладилния уред, за да
избегнете повишаване на вътрешната температура, което ще
доведе до продължителна работа на компресора.
• Не поставяйте прекомерно много храна, за да осигурите добра
въздушна циркулация.
• Размразете уреда, в случай че има лед, за да улесните преноса
на студен въздух.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• В случай на липса на електрическа енергия, е препоръчително да
държите вратата на хладилния уред затворена.
• Отваряйте или дръжте вратата на уреда отворена възможно наймалко.
• Избягвайте да настройвате температурата на прекалено ниски
градуси.
• Почиствайте задната страна на уреда от прах.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ
Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържа както замърсяващи вещества (които могат да
причинят отрицателни последици за околната среда), така и
основни компоненти (които могат да бъдат повторно използвани).
Важно е ОЕЕО да бъде подложено на специфично третиране, за
да се отстранят и унищожат правилно всички замърсители и да се
съберат и рециклират всички материали.
Отделните граждани могат да изиграят важна роля като гарантират,
че ОЕЕО няма да се превърнат в проблем за околната среда;
важно е да се следват някои основни правила:
ОЕЕО не трябва да се третират като битови отпадъци.
ОЕЕО трябва да се предават на съответните пунктове за събиране,
управлявани от общината или от регистрирани дружества. За
големи ОЕЕО в много държави може да има възможност за
взимане от дома.
В много държави, когато закупите нов уред, старият може да бъде
върнат на търговеца, който трябва да го вземе безплатно на основа
едно за едно, стига обзавеждането да е от еквивалентен тип и да
има същите функции като предоставеното такова.
Съответствие
С поставянето на
маркировка върху този продукт
потвърждаваме съответствието на всички европейски изисквания
за безопасност, здраве и опазване на околната среда, приложими
от законодателството за този продукт.
BG
33
HR
34
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA ...................................... 35
Opća upozorenja ..................................................................... 35
Sigurnosna upozorenja ........................................................... 40
Postavljanje i upravljanje vašim hladnjakom .......................... 41
Prije upotrebe vašeg hladnjaka .............................................. 42
Informacije o tehnologiji No-Frost (bez mraza) ....................... 42
DIJELOVI UREĐAJA I ODJELJCI ................................. 43
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI ...................... 45
Postavke temperature.............................................................. 45
Upozorenja o prilagodbi temperature ..................................... 46
Dodatci ................................................................................ 47
Pokazatelj temperature (neki modeli) ................................. 48
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ........................................... 50
Odleđivanje ............................................................................. 51
Zamjena žarulje ...................................................................... 51
Zamjena osvjetljenja LED ....................................................... 51
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU ................... 52
Odjeljak hladnjaka ................................................................. 52
Odjeljak zamrzivača ................................................................ 53
TRANSPORT I PROMJENA POLOŽAJA
POSTAVLJANJA ............................................................ 58
Transport i promjena položaja postavljanja ............................ 58
PRIJE ZVANJA POSTPRODAJNE SLUŽBE ................ 59
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE ................................. 62
Ušteda energije ....................................................................... 62
ZBRINJAVANJE STARIH UREĐAJA ............................ 63
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog uređaja.
Prije nego što započnete upotrebljavati hladnjak, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik s uputama kako biste omogućili njegov što bolji rad. Pohranite
upute za buduću uporabu ili druge vlasnike.
Ovaj se uređaj mora upotrebljavati samo za čuvanje hrane jer bilo koja
druga uporaba može biti opasna te proizvođač ne preuzima nikakvu
odgovornost za bilo kakve propuste. Također vam napominjemo da
pročitate uvjete jamstva.
Opća upozorenja
UPOZORENJE: Pazite da ventilacijski otvori na
uređaju ili ugrađenim sklopovima ne budu zapriječeni.
UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje
ili bilo kakve druge alate kako biste ubrzali postupak
odleđivanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte električne uređaje
u odjeljcima za čuvanje hrane unutar uređaja, osim ako
je navedenu uporabu preporučio proizvođač.
UPOZORENJE: Ne oštećujte zatvoreni sustav rashladnog sredstva.
UPOZORENJE: Kako bi se spriječile bilo kakve
opasnosti koje proizlaze iz nestabilnosti uređaja, uređaj
mora biti postavljen u skladu sa sljedećim uputama:
 Ako vaš uređaj upotrebljava R600a kao rashladno
sredstvo (ove informacije pružene su na naljepnici
hladnjaka) trebate paziti tijekom transporta i
postavljanja kako bi se spriječilo oštećenje
elemenata hladnjaka. R600a ekološki je prihvatljiv
i prirodan plin, ali je eksplozivan. U slučaju curenja
zbog oštećenja elemenata hladnjaka, pomaknite
svoj hladnjak podalje od otvorenog plamena ili
izvora topline i prozračite sobu u kojoj je uređaj
smješten na nekoliko minuta.
HR
35
HR
36
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
 Dok prenosite i postavljate hladnjak, nemojte
oštetiti krug protoka rashladnog plina.
 Ne čuvajte eksplozivne tvari poput stlačenih
spremnika sa zapaljivim punjenjem u ovom uređaju.
 Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu
i slične primjene kao što su:
- prostor za blagovanje unutar trgovina, ureda ili
drugih radnih prostora.
- seoske kuće ili za klijente u hotelima, motelima i
drugim okruženjima stambenog tipa.
- okruženja poput ugostiteljskih objekata koji nude
noćenje i doručak;
- za opskrbu hranom i pićem i za slične ne-prodajne
namjene.
 Ako utičnica ne odgovara utikaču hladnjaka,
njegovu zamjenu treba izvršiti proizvođač,
ovlašteni serviser ili neka druga kvalificirana osoba
kako bi se izbjeglo izlaganje korisnika opasnosti.
 Posebno uzemljeni utikač povezan je s kabelom
napajanja vašeg hladnjaka. Ovaj utikač treba se
upotrebljavati s posebno uzemljenom utičnicom od
16 ampera. Ako u vašoj kući ne postoji takva
utičnica, neka je postavi kvalificirani električar.
 Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva
i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute
u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako
shvaćaju pripadajuće opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti
i obavljati postupke održavanja uređaja.
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
 Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga
zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili neka
druga kvalificirana osoba kako bi se izbjeglo
izlaganje opasnosti.
 Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu na
visinama koje prelaze 2000 m.
 Hladnjak sadržava rashladni plin (R600a: izobutan)
i izolacijski plin (ciklo/izopentan) koji su iznimno
kompatibilni s okolinom, ali su, međutim, zapaljivi.
 Preporučamo da slijedite sljedeće odredbe kako
biste izbjegli situacije koje su opasne za vas:
 Prije izvođenja bilo koje radnje, izvucite kabel za
napajanje iz utičnice.
 Sustav za hlađenje, koji se nalazi na stražnjem i u
unutrašnjem dijelu hladnjaka za vino, sadržava rashladno sredstvo. Stoga pazite da ne oštetite cijevi.
 Ako zamijetite curenje na sustavu za hlađenje, ne
uključujte kabel za napajanje u utičnicu i ne
upotrebljavajte otvoreni plamen. Otvorite prozor
kako bi zrak ušao u prostoriju. Zatim nazovite
servisni centar kako biste zatražili popravak uređaja.
 Ne stružite led nožem ili oštrim predmetom kako
biste ga uklonili. Upotrebom navedenih predmeta
možete oštetiti sustav rashladnog sredstva, a njegovo curenje može uzrokovati požar ili oštećenje
vaših očiju.
 Ne postavljajte uređaj na vlažna, masna ili prašnjava mjesta te ga ne izlažite izravnoj Sunčevoj
svjetlosti ili vodi.
 Ne postavljajte uređaj u blizini grijača ili zapaljivih
materijala.
 Ne upotrebljavajte produžne kabele ili prilagodnike.
 Ne vucite snažno i ne presavijajte kabel za
napajanje te ne dodirujte utikač mokrim rukama.
HR
37
HR
38
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
 Ne oštećujte utikač i/ili kabel za napajanje jer
može doći do strujnog udara ili požara.
 Savjetujemo vam da očistite i kabel za napajanje
jer bilo kakve prevelike naslage prašine na kabelu
za napajanje mogu uzrokovati požar.
 U potpunosti izbjegavajte upotrebu otvorenog
plamena ili električne opreme – poput grijača,
čistača na paru, svijeća, uljnih lampi – kako biste
ubrzali postupak odleđivanja.
 Ne čuvajte lijekove ili druge materijale za
istraživanje u hladnjacima za vino. Materijal se
može uništiti ili nekontrolirana reakcija uzrokovati
nastanak rizika ako materijal zahtijeva izniman
nadzor temperature na kojoj se čuva.
 Pazite da ventilacijski otvori na uređaju ili
ugrađenim sklopovima ne budu zapriječeni.
 Ne postavljajte predmete i/ili spremnike s vodom
na uređaj.
 Ne obavljajte popravke na hladnjacima za vino.
Sve postupke treba isključivo obaviti osposobljeno
osoblje.
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
Napomene:
•
•
•
•
Pažljivo pročitajte priručnik prije postavljanja i upotrebe
vašeg uređaja. Mi ne snosimo odgovornost za oštećenja nastala zbog nepravilne uporabe.
Slijedite sve upute na svom uređaju i u priručniku
s uputama, te čuvajte ovaj priručnik na sigurnom kako
biste riješili probleme do kojih može doći u budućnosti.
Ovaj je uređaj proizveden za uporabu u kućama i može se
upotrebljavati isključivo u kućanstvima i za određene svrhe.
Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Takva
upotreba rezultira otkazivanjem jamstva uređaja i naše
poduzeće ne snosi odgovornost za nastale gubitke.
Ovaj je uređaj proizveden za uporabu u kućama i isključivo
je prikladan za hlađenje/pohranu hrane. Nije prikladan
za komercijalnu ili zajedničku upotrebu i/ili za pohranu
supstanci osim hrane. Naše poduzeće nije odgovorno
za gubitke koji nastaju u suprotnom.
HR
39
HR
40
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
Sigurnosna upozorenja
• Ne povezujte svoj hladnjak i zamrzivač s glavnim napajanjem produžnim kabelom.
• Ne uključujte oštećene, otkinute ili stare utikače.
• Ne povlačite, ne savijajte i ne oštećujte kabel.
• Namjena ovog uređaja je da ga upotrebljavaju odrasli, ne
dopustite djeci da se igraju s uređajem niti im dopustite da
se vješaju na vrata.
• Nikad ne dodirujte kabel/utikač mokrim rukama jer to može
dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara.
• Ne stavljajte staklene boce ili konzerve s pićem u pretinac
za stvaranje leda jer mogu prsnuti kad se sadržaj smrzne.
• Ne stavljajte eksplozivne ili zapaljive materijale u svoj hladnjak. Pića s visokim udjelom alkohola stavljajte okomito u odjeljak hladnjaka i pobrinite se da su im čepovi čvrsto zatvoreni.
• Kad uklanjate led iz pretinca za stvaranje leda, ne dodirujte
ga. Led može izazvati ozebline i/ili posjekotine.
• Nemojte dirati smrznute proizvode mokrim rukama.
Nemojte jesti sladoled ili kockice leda odmah nakon što ste
ih izvadili iz pretinca za stvaranje leda.
• Nemojte ponovno smrzavati smrznute proizvode nakon
odmrzavanja. Ovo može uzrokovati zdravstvene probleme
poput trovanja hranom.
• Ne pokrivajte tijelo ili vrh hladnjaka čipkom. Ovo utječe na
radnu učinkovitost vašeg hladnjaka.
• Osigurajte bilo koje dodatke u hladnjaku tijekom transporta
kako bi se spriječilo oštećenje dodataka.
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
Postavljanje i upravljanje vašim hladnjakom
Prije upotrebe svog hladnjaka trebate obratiti pozornost na
sljedeće:
• Radni napon vašeg hladnjaka iznosi 220 – 240 V pri 50 Hz.
• Kabel napajanja vašeg hladnjaka opremljen je utikačem
s uzemljenjem. Ovaj utikač treba se upotrebljavati
s uzemljenom utičnicom koja ima osigurač od minimalno
16 ampera. Ako nemate utičnicu koja odgovara ovim
uvjetima, obratite se kvalificiranom električaru.
• Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu do koje može
doći zbog upotrebe bez uzemljenja.
• Postavite svoj hladnjak na mjesto gdje neće biti izložen
izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
• Vaš uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od štednjaka,
plinskih štednjaka i grijača i barem 5 cm od električnih pećnica.
• Vaš se hladnjak nikada ne smije upotrebljavati na otvorenom ili izlagati kiši.
• Kad je vaš hladnjak postavljen pokraj zamrzivača,
potreban je razmak od najmanje 2 cm između njih kako bi
se spriječilo stvaranje vlage na vanjskoj površini.
• Ne stavljajte ništa na svoj hladnjak, i postavite svoj
hladnjak na odgovarajuće mjesto tako da je iznad njega
najmanje 15 cm praznog prostora.
• Upotrijebite prilagodljive prednje noge kako biste bili
sigurni da je vaš uređaj niveliran i stabilan. Možete
prilagoditi noge okrećući ih u bilo kojem smjeru. Ovo se
treba napraviti prije stavljanje hrane u hladnjak.
• Prije upotrebe vašeg hladnjaka obrišite sve dijelove
otopinom tople vode i žličicom sode bikarbone, zatim
isperite čistom vodom i posušite. Stavite sve dijelove
u hladnjak nakon čišćenja.
• Postavite plastični komad za određivanje razmaka (dio sa
crnim krilcima straga) okrećući ga za 90° (kako je prikazano
na slici) kako bi se spriječio dodir kondenzatora sa zidom.
• Hladnjak treba biti postavljen uz zid tako da prazan prostor
ne premašuje 75 mm.
HR
41
HR
42
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
Prije upotrebe vašeg hladnjaka
• Kad upotrebljavate hladnjak prvi put, ili nakon transporta,
držite ga u uspravnom položaju barem 3 sata prije
uključivanja u napajanje. Na ovaj se način omogućava
učinkovit rad i sprečava se oštećenje kompresora.
• Vaš hladnjak može zaudarati kad radi po prvi put. Ovo je normalno i miris iščezava kad se vaš hladnjak počne hladiti.
Informacije o tehnologiji No-Frost (bez mraza)
Hladnjaci No-Frost razlikuju se od drugih statičkih hladnjaka u
njihovom principu rada.
U normalnim hladnjacima vlaga koja ulazi u hladnjak zbog
otvaranja vrata i vlaga u hrani izazivaju zamrzavanje odjeljka
zamrzivača. Za odmrzavanje mraza i leda u odjeljku zamrzivača povremeno trebate isključiti hladnjak, staviti hranu koja
se treba održati smrznuta u odvojeni rashladni spremnik
i ukloniti led koji se nakupio u odjeljku zamrzivača.
Situacija je u potpunosti drugačija s hladnjacima No-Frost.
Suhi i hladni zrak upuhuje se u odjeljke hladnjaka i zamrzivača
homogeno i jednako iz nekoliko mjesta pomoću ventilatora.
Hladni zrak homogeno i jednako raspršen među policama
hladi svu hranu jednako i ravnomjerno, stoga se sprečava
vlaga i zamrzavanje.
Stoga vam vaš hladnjak No-Frost omogućava lakoću upotrebe,
pored svog ogromnog kapaciteta i elegantnoga izgleda.
DIJELOVI UREĐAJA I ODJELJCI
Ova prezentacija služi samo kao izvor informacija o dijelovima
uređaja. Dijelovi se mogu razlikovati ovisno o modelu uređaja.
HR
43
HR
44
DIJELOVI UREĐAJA I ODJELJCI
A) Odjeljak hladnjaka
B) Odjeljak zamrzivača
1) Kolut termostata
2) Police hladnjaka
3) Poklopac ladice
4) Ladice
5) Gornje košare zamrzivača
6) Donja košara zamrzivača
7) Zaštitna ploča
8) Staklene police zamrzivača
9) Polica za boce
10) Police za vrata
11) Posuda za led
12) Posuda za jaja
* Kod nekih modela
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Postavke temperature
Odjeljak za hlađenje
Termostat omogućava automatsku kontrolu postavki temperature u odjeljcima za
hlađenje i zamrzavanje u vašem hladnjaku. Može se upotrijebiti za postavljanje
bilo koje vrijednosti od 1 do 6. Okretanjem
koluta za postavljanje termostata od 1 do
6 razina hlađenja se povisuje.
Kolut termostata u odjeljku za hlađenje:
5 – 6: Za snažnije hlađenje.
3 – 5: Za normalnu uporabu.
1 – 3: Za slabije hlađenje.
Upozorenja o prilagodbi temperature
Kolut termostata
• Zbog njegove učinkovitosti, ne preporuča se da vaš hladnjak radi
u okruženjima hladnijim od 10 °C.
• Termostat treba postaviti u skladu s učestalosti otvaranja vrata
i količinom hrane koja se čuva u hladnjaku.
• Kad prvi put uključite uređaj, idealno bi bilo da radi bez hrane i bez
otvaranja vrata 24 sata. Ako ga trebate upotrijebiti odmah, nastojte
ne staviti veliku količine hrane u njega.
• Funkcija odgode od 5 minuta uključena je kako bi se spriječilo
oštećenje kompresora vašeg hladnjaka, kad ga isključite iz napajanja
i ponovno uključite kako bi radio, ili kad dođe do nestanka struje. Vaš
hladnjak počinje normalno raditi nakon 5 minuta.
• Vaš hladnjak osmišljen je kako bi radio u rasponima temperature
okoline navedenim u standardima, u skladu s klimatskim razredom
navedenim na naljepnici s informacijama. Ne preporuča se da vaš
hladnjak radi u okruženjima koja su izvan navedenih raspona temperature. Na ovaj način sma- Klimatski
Temperatura okoline°C
njuje se učinkovitost hlađerazred
nja hladnjaka.
T
Između 16 i 43 (°C)
• Ovaj je uređaj osmišljen za
ST
Između 16 i 38 (°C)
uporabu pri temperaturi
okoline u rasponu od 16 °C
N
Između 16 i 32 (°C)
do 43 °C.
SN
Između 10 i 32 (°C)
HR
45
HR
46
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Upozorenja o prilagodbi temperature
• Vaše prilagodbe temperature neće se obrisati kad dođe do nestanka
struje.
• Zbog njegove učinkovitosti, ne preporuča se da vaš hladnjak radi
u okruženjima hladnijim od 10 °C.
• Prilagodbe temperature trebaju se napraviti u skladu s učestalosti
otvaranja vrata i količinom hrane u hladnjaku.
• Ne pomičite na drugu prilagodbu prije nego što se trenutačna
prilagodba dovrši.
• Vaš hladnjak treba raditi do 24 sata bez prekida nakon što se uključi,
u skladu s temperaturom okoline, kako bi se u potpunosti ohladio.
Nemojte često otvarati vrata svog hladnjaka i ne stavljajte puno
hrane u njega u ovom razdoblju.
• Funkcija odgode od 5 minuta primjenjuje se kako bi se spriječilo
oštećenje kompresora vašeg hladnjaka, kad ga isključujete iz
napajanja i ponovno uključujete ili kad dođe do nestanka struje. Vaš
hladnjak počinje normalno raditi nakon 5 minuta.
• Vaš hladnjak osmišljen je kako bi radio u rasponima temperature
okoline navedenim u standardima, u skladu s klimatskim razredom
prikazanim na naljepnici s informacijama. Ne preporučamo da vaš
hladnjak radi izvan navedenih temperaturnih ograničenja zbog
učinkovitosti hlađenja.
• Ovaj je uređaj osmišljen
Klimatski
Temperatura okoline°C
za uporabu pri temperaturi
razred
okoline u rasponu od 16
T
Između 16 i 43 (°C)
°C do 43 °C.
Između 16 i 38 (°C)
ST
N
SN
Između 16 i 32 (°C)
Između 10 i 32 (°C)
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Dodatci
Ladica za led
• Za uklanjanje ladice za led izvucite gornju ladicu hladnjaka koliko je
god moguće, a zatim izvucite ladicu za led.
• Ispunite je vodom 3/4 i postavite je u zamrzivač.
Bilješke: Dok postavljate ladicu za led u zamrzivač, pazite da je u vodoravnom položaju. U suprotnom se voda iz ladice za led može proliti.
Ladica za led
Kod nekih modela
Ladica za zamrzivač
Ladica za zamrzivač omogućava lakši pristup hrani.
Uklanjanje ladice za zamrzivač:
• Izvucite ladicu koliko god možete
• Povucite prednji dio kutije prema gore i van.
! Izvršite obrnuto ovu radnju kad ponovno postavljate klizni odjeljak.
Ladice za zamrzivač
Svi pismeni i vizualni opisi u odjeljku dodataka mogu se razlikovati
ovisno o modelu uređaja.
HR
47
HR
48
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Pokazatelj temperature (neki modeli)
OK
Kako biste što bolje postaviti svoj hladnjak, opremili smo
ga pokazateljem temperature smještenim na najhladnijem
dijelu hladnjaka.
Za bolje čuvanje hrane u hladnjaku, posebice u
najhladnijem dijelu, provjerite je li se pojavila poruka „OK“
na pokazatelju temperature. Ako se poruka „OK“ ne pojavi,
to znači da postavke temperature nisu izvršene na
odgovarajući način.
Budući da je poruka „OK“ napisana crnom bojom, bit će
teško vidjeti je ako je pokazatelj temperature loše
osvijetljen. Kako bi se poruka na pokazatelju dobro vidjela,
potrebna je dovoljna količina svjetlosti.
Svaki puta kada dođe do promjene na uređaju za
namještanje temperature, prije nastavka pričekajte da se
temperatura unutar uređaja stabilizira, prema potrebi, s
novom postavkom temperature. Postepeno promijenite
položaj uređaja za namještanje temperature i pričekajte
najmanje 12 sati prije nove provjere i eventualne promjene.
NAPOMENA: Nakon ponovljenih otvaranja (ili duljeg
otvaranja) vrata ili nakon odlaganja svježe hrane u uređaj,
normalno je da se pokazatelj „OK“ ne pokaže na pokazatelju
postavki temperature.
Ako dođe do nakupljanja
neuobičajenih ledenih kristala (donja stjenka uređaja) na
odjeljku isparivača hladnjaka (preopterećeni uređaj,
previsoka sobna temperatura, često otvaranje vrata), uređaj
za namještanje temperature stavite u niži položaj sve dok se
ponovno ne pojave razdoblja u kojima je kompresor
isključen.
Odlaganje hrane u najhladniji dio hladnjaka
Vaša će se hrana bolje očuvati ako je
stavite u najprikladniji dio za hlađenje.
Najhladniji dio neposredno je iznad
posude za voće i povrće.
Sljedeći simbol označava najhladniji dio
hladnjaka.
RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI
Kako biste osigurali nisku temperaturu u ovom dijelu, provjerite da je
polica postavljena na razinu ovo simbola kako je prikazano na slici.
Gornja granica najhladnijeg dijela označena je donjom stranom
naljepnice (vrh strelice). Gornja polica najhladnijeg dijela mora biti u
istoj razini s vrhom strelice. Najhladniji se dio nalazi ispod ove razine.
Budući da su ove police pomične, provjerite da su uvijek u istoj razini s
ovim granicama područja prikazanim na naljepnicama kako biste
osigurali odgovarajuće temperature u ovom navedenom dijelu.
Svaka vrsta hrane ima idealnu temperaturu čuvanja te stoga i
odgovarajuće mjesto u hladnjaku kojega se potrebno pridržavati.
HR
49
HR
50
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
Odspojite jedinicu s distribucijske energetske mreže
prije čišćenja.
•
Ne čistite uređaj ulijevanjem vode.
•
Pobrinite se da voda ne uđe u kućište lampe niti u druge
električne komponente.
•
Hladnjak se treba povremeno čistiti otopinom sode bikarbone i mlake vode.
•
Posebno očistite dodatke deterdžentom i
vodom. Nemojte ih prati u perilici posuđa.
•
Nemojte upotrebljavati abrazivne proizvode, deterdžente
ili sapune. Nakon pranja, isperite čistom vodom i pažljivo
osušite. Kad ste završili sa čišćenjem, suhim rukama
ponovno spojite utikač u napajanje.
•
Očistite kondenzator metlom najmanje dvaput godišnje. Ovo
će vam pomoći uštediti energiju i povećati produktivnost.
NAPAJANJE MORA BITI ODSPOJENO.
HR
51
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Odleđivanje
• Vaš hladnjak izvršava automatsko odleđivanje. Voda koja
se stvara kao rezultat odleđivanja prolazi kroz ispusni otvor
za prikupljanje vode, teče u spremnik za isparavanje iza
vašeg hladnjaka i tamo isparava.
• Pobrinite se da ste odspojili utikač vašeg hladnjaka prije
čišćenja spremnika za isparavanje.
• Uklonite spremnik za isparavanje iz njegovog položaja
uklanjanjem vijaka kako je navedeno. Očistite ga vodom sa
sapunom u određenim vremenskim intervalima. Na ovaj se
način sprečava stvaranje neugodnih mirisa.
Zamjena žarulje
Kako biste zamijenili žarulju u odjeljcima zamrzivača ili
hladnjaka;
1- Isključite svoj hladnjak iz napajanja.
2- Odvijačem pažljivo uklonite lagani poklopac s gornje ploče. (A)
3- Zamijenite sa žaruljom od 15 W. (B)
4- Ponovno postavite lagani poklopac.
5- Pričekajte 5 minuta prije ponovnog priključivanja hladnjaka
i vratite termostat u njegov izvorni položaj.
Zamjena osvjetljenja LED
Ako vaš hladnjak ima osvjetljenje LED obratite se službi za
korisnike jer ga treba zamijeniti isključivo kvalificirano osoblje.
Plitica za
isparavanje
HR
52
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Odjeljak hladnjaka
• Za normalne radne uvjete namještanje temperature hladnjaka na 4 °C
inače je dovoljno.
• Za smanjenje vlažnosti i posljedično povećanje količine mraza nikad
u hladnjak ne stavljajte tekućine u otvorenim spremnicima. Mraz se
inače nakuplja na najhladnijim dijelovima isparivača i s vremenom je
potrebno češće odmrzavanje.
• Nikad ne stavljajte toplu hranu u hladnjak. Topla se hrana treba
ohladiti na sobnoj temperaturi i treba biti posložena tako da se
osigura odgovarajuća cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka.
• Ništa ne bi trebalo dodirivati stražnju stijenku uređaja jer izaziva mraz
i pakiranje se lijepi na stijenku. Ne otvarajte prečesto vrata hladnjaka.
• Rasporedite meso i očišćenu ribu (zamotanu u pakiranjima ili
plastičnoj foliji) koje namjeravate upotrijebiti unutar 1 – 2 dana na
donji dio odjeljka hladnjaka (iznad ladice za povrće) jer je ovo
najhladniji dio i omogućava najbolje uvjete pohrane.
• Pohranite nezapakirano voće i povrće u ladicama za povrće.
U nastavku se nalaze neke preporuke za postavljanje i pohranu vaše
hrane u odjeljku za hlađenje.
Maksimalno vrijeme
pohrane
Gdje pohranjivati vašu hranu
u hladnjaku
1 tjedan
Ladica za povrće
Meso i riba
2 – 3 dana
Zamotano u plastičnoj foliji ili
vrećicama ili u spremniku za meso
(na staklenoj polici)
Svježi sir
3 – 4 dana
Na posebnoj polici u vratima
1 tjedan
Na posebnoj polici u vratima
Do datuma isteka koji
preporuča proizvođač
Na posebnoj polici u vratima
1 mjesec
Na polici za jaja
Hrana
Povrće i voće
Maslac i margarin
Proizvodi u
bocama, mlijeko
i jogurt
Jaja
Kuhana hrana
Sve police
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Odjeljak zamrzivača
• Upotrijebite zamrzivač za pohranu duboko zamrznute ili zamrznute
hrane na duže vrijeme i za stvaranje kockica leda.
• Za maksimalni kapacitet odjeljka zamrzivača upotrijebite staklene
police za gornji i srednji dio. Za donji dio upotrijebite donju košaru.
• Nemojte pohranjivati svježu hranu pokraj smrznute, jer se smrznuta
hrana može odmrznuti.
• Kad zamrzavate svježu hranu (npr. meso, ribu i mljeveno meso),
podijelite je u porcije koje ćete upotrijebiti odjednom.
• Nikada nemojte ponovno zamrzavati smrznutu hranu nakon što se odmrzla. Može biti opasna za vaše zdravlje i dovesti do trovanja hranom.
• Nikad ne stavljajte toplu hranu u odjeljak zamrzivača jer će poremetiti
smrznutu hranu.
• Kad kupujete smrznutu hranu, provjerite je li smrznuta u
odgovarajućim uvjetima i da pakiranje nije oštećeno.
• Kad pohranjujete smrznutu hranu, upute prikazane na pakiranju
uvijek se trebaju pažljivo slijediti, a ako nema pruženih informacija
hranu je potrebno što prije konzumirati.
• Smrznuta hrana treba se prevoziti u odgovarajućim spremnicima
i staviti u zamrzivač što je prije moguće. Ne upotrebljavajte police
u vratima za zamrzavanje.
• Ako pakiranje smrznute hrane pokazuje znakove vlage i nenormalne
napuhanosti, vjerojatno je prethodno pohranjeno na neodgovarajućoj
temperaturi i sadržaj je pokvaren. Ne kupujte takvu hranu.
• Vrijeme pohrane smrznute hrane može se razlikovati s obzirom na
temperaturu okoline, učestalost otvaranja vrata, prilagodbe
termostata, vrstu hrane i vrijeme između kupnje hrane i stavljanja
hrane u zamrzivač. Uvijek slijedite upute na pakiranju i ne
prekoračujte vrijeme pohrane.
Napominjemo: Ako pokušate otvoriti vrata zamrzivača odmah nakon što
ste ih otvorili, vidjet ćete da se neće lako otvoriti. Ovo je normalno.
Nakon što se postigne ravnoteža, vrata se jednostavno otvaraju.
Važna napomena:
• Smrznutu hranu nakon odmrzavanja treba kuhati jednako kao
i svježu hranu. Ako se ne skuha nakon odmrzavanja, NIKAD se ne
smije ponovno smrznuti.
HR
53
HR
54
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
• Okus nekih začina u kuhanim jelima (anis, bosiljak, potočarka, ocat,
miješani začini, đumbir, češnjak, luk, senf, timijan, mažuran, crni
papar itd.) mijenja se i poprimaju snažan okus kad su pohranjeni
duže vremena. Stoga dodajte malo začina smrznutoj hrani ili željene
začine dodajte nakon odmrzavanja.
• Vrijeme pohrane hrane ovisi o upotrijebljenom ulju. Prikladna ulja su
margarin, teleća masnoća, maslinovo ulje i maslac, a neprikladna
ulja su kikirikijevo ulje i svinjska mast.
• Hrana u tekućem obliku treba biti smrznuta u plastičnim čašama, a
druga hrana treba se smrznuti u plastičnoj foliji ili vrećicama.
Na stranicama 55, 56 i 57 nalaze se neke preporuke za postavljanje
i pohranu vaše hrane u odjeljku za duboko smrzavanje.
HR
55
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Meso i riba
Priprema
Maksimalno
vrijeme pohrane
(mjeseci)
Odrezak
Zamotan u foliji
6–8
Janjetina
Zamotana u foliji
6–8
Pečena teletina
Zamotana u foliji
6–8
Kockice teletine
U malim komadićima
6–8
Kockice janjetine
U komadićima
4–8
Mljeveno meso
U pakiranjima bez upotrebe
začina
1–3
Iznutrice (komadići)
U komadićima
1–3
Bolonjska kobasica /
salama
Treba biti pakirana, čak i ako
ima membranu
Piletina i puretina
Zamotana u foliji
4–6
Guska i patka
Zamotana u foliji
4–6
Jelen, zec, divlja svinja
U porcijama od 2,5 kg i kao
fileti
6–8
Slatkovodna riba (losos,
šaran, som)
Nemasna riba; grgeč,
iverak, list
Masna riba (tuna, skuša,
strijelka, inćun)
Nakon čišćenja iznutrica i
ljuski ribe, operite je i osušite;
ako je potrebno odsijecite rep
i glavu.
2
4
2–4
Školjkaši
Očišćeni i u vrećicama
4–6
Kavijar
U svom pakiranju,
aluminijskom ili plastičnom
spremniku
2–3
Puževi
U slanoj vodi, u aluminijskom
ili plastičnom spremniku
3
Napomena: Smrznuto meso treba se kuhati jednako kao i svježe
nakon odmrzavanja. Ako meso nije skuhano nakon odmrzavanja, ne
smije se ponovno zamrznuti.
HR
56
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Priprema
Maksimalno
vrijeme
pohrane
(mjeseci)
Mahune i grah
Operite i izrežite u male komade,
te kuhajte u vodi
10 – 13
Grah
Oljuštite i operite i skuhajte u vodi
12
Kupus
Opran i skuhan u vodi
6–8
Mrkva
Očišćena i izrezana na komade
i skuhana u vodi
12
Paprika
Odrežite peteljku, prerežite na dva
komada, uklonite srž i skuhajte u vodi
8 – 10
Špinat
Opran i skuhan u vodi
6–9
Cvjetača
Odvojite listove, izrežite srce u komade
i ostavite u vodi s malo limunovog soka
neko vrijeme
10 – 12
Patlidžan
Izrežite na komade od 2 cm
nakon pranja
10 – 12
Kukuruz
Očistite i pakirajte zajedno sa stabljikom
ili kao slatki kukuruz
12
Ogulite i narežite
8 – 10
Razrežite na dva komada i uklonite
košticu
4–6
Operite i očistite srž
8 – 12
Dodajte 10 % šećera u spremnik
12
Operite i očistite peteljke
8 – 12
Povrće i voće
Jabuka i kruška
Marelica i breskva
Jagoda i kupina
Kuhano voće
Šljiva, trešnja, višnja
HR
57
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Mliječni proizvodi
Pakirano
(homogenizirano)
mlijeko
Priprema
U vlastitom
pakiranju
Maksimalno
vrijeme pohrane
(mjeseci)
Uvjeti pohrane
2–3
Čisto mlijeko – u vlastitom pakiranju
Originalno pakiranje
može se upotrijebiti za
pohranu na kraće
vrijeme.
Treba biti zamotan u
foliju za duža razdoblja.
Sir – osim
bijelog sira
U kriškama
6–8
Maslac, margarin
U vlastitom
pakiranju
6
Vrijeme
Maksimalno
odmrzavanja na
Vrijeme odmrzavanja
vrijeme pohrane
sobnoj temperaturi
u pećnici (minuta)
(mjeseci)
(sati)
Kruh
4–6
2–3
4 – 5 (220 – 225 °C)
Keksi
3–6
1 – 1,5
5 – 8 (190 – 200 °C)
Slastice
od tijesta
1–3
2–3
5 – 10 (200 – 225 °C)
1 – 1,5
3–4
5 – 8 (190 – 200 °C)
Lisnato
tijesto
2–3
1 – 1,5
5 – 8 (190 – 200 °C)
Pizza
2–3
2–4
Pita
15 – 20 (200 °C)
HR
58
TRANSPORT I PROMJENA POLOŽAJA
POSTAVLJANJA
Transport i promjena položaja postavljanja
• Originalno pakiranje i pjenasti polistiren (PS) mogu se
zadržati po potrebi.
• Tijekom transporta uređaj treba biti osiguran širokom
trakom ili snažnim užetom. Upute ispisane na kartonskoj
kutiji trebaju se slijediti za vrijeme transporta.
• Prije transporta ili mijenjanja položaja postavljanja svi
pokretni objekti (npr. police, ladica...) trebaju se izvaditi ili
učvrstiti trakama kako bi se spriječilo njihovo oštećenje.
Nosite svoj hladnjak u uspravnom položaju.
Repozicioniranje vrata
• Nije moguće promijeniti smjer otvaranja vrata vašeg
hladnjaka ako je ručka na vašem hladnjaku postavljena na
prednjoj površini vrata.
• Moguće je promijeniti smjer otvaranja vrata na modelima
koji nemaju ručke.
• Ako se smjer otvaranja vrata vašeg hladnjaka može
promijeniti, trebate se javiti najbližem ovlaštenom serviseru
kako bi vam promijenio smjer otvaranja vrata.
PRIJE ZVANJA POSTPRODAJNE SLUŽBE
Provjerite upozorenja
Ako vaš hladnjak ne radi;
• Je li nestalo struje?
• Je li utikač kabela za napajanje ispravno umetnut u zidnu utičnicu?
• Je li osigurač utičnice na koju je utikač priključen ili glavni osigurač
pregorio?
• Postoji li kvar na utičnici? Za provjeru uključite svoj hladnjak
u utičnicu za koju znate da radi.
Ako vaš hladnjak ne hladi dovoljno:
• Je li termostat ispravno postavljen?
• Otvaraju li se vrata vašeg hladnjaka često ili su ostavljena otvorena
na duže vrijeme?
• Jesu li vrata hladnjaka dobro zatvorena?
• Jeste li stavili posuđe ili hranu u vaš hladnjak tako da dodiruje
stražnju stijenku vašeg hladnjaka i sprečava cirkulaciju zraka?
• Je li vaš hladnjak pretjerano napunjen?
• Postoji li odgovarajuća udaljenost između vašeg hladnjaka i stražnjih
i bočnih zidova?
• Je li temperatura okoline unutar raspona vrijednosti određenih
u priručniku za rad?
Ako se hrana u vašem odjeljku hladnjaka previše hladi
• Je li termostat ispravno postavljen?
• Je li neka hrana nedavno stavljena unutar odjeljka zamrzivača? Ako
jest, vaš hladnjak može pretjerano hladiti hranu u odjeljku hladnjaka
jer radi duže kako bi ohladio ovu hranu.
Ako vaš hladnjak radi preglasno:
Za održavanje razine hlađenja kompresor se može aktivirati s vremena
na vrijeme. Zvukovi iz vašeg hladnjaka u ovom trenutku normalni su
i uzrokovani njegovim radom. Kad je potrebna razina hlađenja
dostignuta, buka se automatski smanjuje. Ako se buka nastavi:
• Je li vaš uređaj stabilan? Jesu li noge prilagođene?
• Ima li išta iza vašeg hladnjaka?
• Vibriraju li police ili posuđe na policama? Ponovno postavite police
i/ili posuđe ako je to slučaj.
• Vibriraju li predmeti stavljeni na vaš hladnjak?
HR
59
HR
60
PRIJE ZVANJA POSTPRODAJNE SLUŽBE
Normalni zvukovi
Zvuk pucketanja (pucketanje leda):
• Tijekom automatskog odleđivanja.
• Kad se uređaj hladi ili grije (zbog proširivanja materijala uređaja).
Kratko pucketanje: Čuje se kad termostat uključi/isključi kompresor.
Zvuk kompresora (normalni zvuk motora): Ovaj zvuk znači da
kompresor radi normalno. Kompresor može izazvati više buke na
kratko kad kreće s radom.
Zvuk mjehurića i pljuskanje: Ovaj zvuk uzrokuje protok rashladnog
sredstva u cijevima sustava.
Zvuk protoka vode: Normalan zvuk protoka vode koja ide u spremnik
za evaporaciju tijekom odleđivanja. Ovaj se zvuk može čuti tijekom
odleđivanja.
Zvuk puhanja zraka (normalni zvuk ventilatora): Ovaj se zvuk može
čuti u hladnjaku No-Frost tijekom normalnog rada sustava zbog
cirkulacije zraka.
Ako se vlaga nakupi unutar hladnjaka;
• Je li hrana odgovarajuće pakirana? Jesu li spremnici suhi prije
postavljanja u hladnjak?
• Jesu li vrata hladnjaka često otvarana? Vlaga prostorije ulazi
u hladnjak kad se vrata otvore. Nakupljanje vlage brže je kad se
vrata često otvaraju, posebno ako je vlažnost u sobi visoka.
• Nakupljanje kapljica vode na stražnjoj stijenki nakon automatskog
odleđivanja normalno je (u statičnim modelima).
Ako vrata nisu ispravno otvorena i zatvorena:
• Sprečavaju li pakiranja hrane zatvaranje vrata?
• Jesu li odjeljci na vratima, police i ladice ispravno smješteni?
• Jesu li brtve vrata polomljene ili poderane?
• Nalazi li se vaš hladnjak na ravnoj površini?
Ako su rubovi odjeljka hladnjaka koji dodiruju spoj vrata topli:
U vrućem vremenu spojne površine mogu postati toplije tijekom rada
kompresora. Ovo je normalno.
PRIJE ZVANJA POSTPRODAJNE SLUŽBE
VAŽNE NAPOMENE:
• Funkcija zaštite kompresora aktivira se nakon naglih nestanaka
struje ili nakon isključivanja uređaja iz napajanja, zato što se plin
u sustavu hlađenja nije stabilizirao. Vaš hladnjak počinje raditi nakon
5 minuta, ne trebate brinuti.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati svoj hladnjak duže vrijeme
(npr. za ljetne praznike) isključite ga iz napajanja i očistite nakon što
se odledio (vidi ODJELJAK 4). Ostavite vrata otvorena kako bi se
spriječila vlaga i mirisi.
• Ako se problem nastavi nakon što ste slijedili sve gore navedene
upute, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.
• Uređaj koji ste kupili dizajniran je za upotrebu u kući i može se
isključivo upotrebljavati u kući i za navedene svrhe. Nije prikladan za
komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ako korisnik upotrebljava uređaj
na način koji nije u skladu s ovim, naglašavamo da proizvođač i
prodavač ne snose odgovornost ni za kakve popravke ili kvarove
unutar razdoblja jamstva.
• Radni vijek vašeg uređaja naveden je i izjavljuje ga Odjel za
industriju. Vrijeme zadržavanja dijelova potrebnih za odgovarajući
rad uređaja iznosi 10 godina.
HR
61
HR
62
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
1. Postavite uređaj u hladnu, dobro prozračenu sobu, ali ne izravno na
Sunčevu svjetlost i ne u blizinu izvora topline (radijator, štednjak,
itd.). U protivnom, upotrebljavajte izolacijsku ploču.
2. Pustite da se topla hrana i piće ohlade izvan uređaja.
3. Kad odmrzavate smrznutu hranu stavite je u odjeljak hladnjaka.
Niska temperatura smrznute hrane pomoći će u hlađenju odjeljka
hladnjaka dok se odmrzava. Na ovaj ćete način uštediti energiju. Ako
je smrznuta hrana izvađena van, rezultira rasipanjem energije.
4. Pokrijte piće ili druge tekućine kad ih postavljate u uređaj, inače će se
vlažnost u uređaju povećati. Stoga vrijeme rada postaje duže. Također,
pokrivanje pića i drugih tekućina pomaže očuvati miris i okus.
5. Pokušajte izbjeći držanje vrata otvorenima duže vrijeme ili prečesto
otvaranje vrata jer topli će zrak ući u hladnjak i izazvati nepotrebno
često pokretanje kompresora.
6. Držite poklopce različitih temperaturnih pretinaca (kutije za povrće,
hladnjaka, itd.) zatvorene
7. Brtva na vratima mora biti čista i savitljiva. Zamijenite brtve ako su
istrošene.
Ušteda energije
• Kako biste ostvarili bolju uštedu energije preporučamo:
• Postavite uređaj dalje od izvora topline u dobro prozračenoj prostoriji
gdje nije izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
• Ne stavljajte vruću hranu u zamrzivač kako biste izbjegli povećavanje
unutrašnje temperature i stalan rad kompresora.
• Ne pretrpavajte zamrzivač kako bi se zrak mogao pravilno kretati.
• Odledite uređaj ako ima leda kako bi se olakšao prijenos hladnoće.
• Ako dođe do nestanka električne energije, preporučujemo vam da
vrata hladnjaka budu zatvorena.
• Otvarajte ili držite vrata uređaja otvorenima što je manje moguće
• Ne namještajte temperaturu na iznimno niske vrijednosti.
• Uklonite prašinu na stražnjem dijelu uređaja
ZBRINJAVANJE STARIH UREĐAJA
Ovaj uređaj označen je sukladno Direktivi 2012/19/EZ o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE).
Oprema WEEE sadržava zagađujuće tvari (koje mogu prouzročiti
negativne posljedice za okoliš) i osnovne komponente (koje se mogu
ponovno upotrijebiti). Važno je da se oprema WEEE obrađuje
primjenom odgovarajućih postupaka kako bi se uklonili i pravilno zbrinuli
svi zagađivači te prikupili i reciklirali svi materijali.
Pojedinci mogu imati važnu ulogu u postizanju cilja da oprema WEEE
ne postane ekološki problem. Potrebno je pridržavati se nekoliko
osnovnih pravila:
- Oprema WEEE ne smije se zbrinjavati kao kućanski otpad.
- Oprema WEEE treba se zbrinuti na pripadajućim mjestima za
prikupljanje otpada kojima upravljaju općina ili registrirana poduzeća.
Kada je riječ o većoj opremi WEEE, prikupljanje na kućnom pragu
obavlja se u brojnim državama.
U brojnim se državama prilikom kupnje novog uređaja stari uređaj može
vratiti prodavaču koji ga mora preuzeti besplatno po principu jedan za
jedan, pod uvjetom da je oprema iste vrste ili ima iste funkcije kako
i kupljena oprema.
Sukladnost
Postavljanjem oznake
na ovaj uređaj potvrđujemo da on zadovoljava
sve pripadajuće europske sigurnosne, zdravstvene i okolišne zahtjeve koji
se primjenjuju unutar zakona kojem podliježe ovaj uređaj.
HR
63
CZ
64
Obsah
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE..................................... 65
Obecná upozornění.................................................................. 65
VAROVÁNÍ!.............................................................................. 67
BEZPEČNOST DĚTÍ!............................................................... 72
Bezpečnostní varování............................................................. 74
Instalace a obsluha vaší chladničky......................................... 75
Než začnete chladničku používat............................................. 76
Informace o technologii No-Frost............................................. 76
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ...................... 77
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI...................................... 79
Nastavení teploty...................................................................... 79
Upozornění týkající se nastavení teploty.................................. 79
Příslušenství............................................................................. 81
Zásobník na led........................................................................ 81
Mraznička - box.................................................................... 81
Ukazatel teploty........................................................................ 82
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................ 84
Odmrazování............................................................................ 85
Výměna žárovky....................................................................... 85
Výměna žárovky v prostoru chladničky a mrazničky;............... 85
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI................... 86
Chladnička................................................................................ 86
Mraznička................................................................................. 87
DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ.............................................. 92
Přemístění dveří....................................................................... 92
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS............. 93
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE....................................... 96
ÚSPORA ENERGIE................................................................. 96
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE............................ 97
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této
příručce, abyste maximalizovali jeho výkon. Uchovejte dokumentaci
pro následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je
určen výhradně pro použití v domácnosti nebo podobných aplikacích,
jako jsou:
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí
- noclehárny (B & B)
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní
prodej
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin.
Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese
odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli
záruční podmínky. Abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu a
bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi důležité, abyste
si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny,
můžete ztratit nárok na bezplatný servis v záruční době.
Obecná upozornění
VAROVÁNÍ: Větrací otvory udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje
nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení
s výjimkou těch, které doporučuje výrobce..
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin
nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch,
které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ:Nepoškoďte chaldící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu
nestability spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s
pokyny.
• Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600
- bude to vyznačeno na štítku na chladicím zařízení-
CZ
65
CZ
66
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
musíte si dát pozor během přepravy a montáže, aby
nedošlo k poškození chladících prvků spotřebiče.
I když je R600a ekologický a přírodní plyn, je
výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z důvodu
poškození chladicích prvků, přemístěte chladničku
od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost,
v níž je spotřebič umístěný, několik minut větrejte.
• Během přenášení a umisťování chladničky dejte
pozor, abyste nepoškodili chladící okruh plynu.
• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky
s aerosolem, neboť ty mohou v tomto spotřebiči
způsobit vznik požáru.
• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a
podobných zařízeních, např.;
-- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a ostatních pracovních prostředích
-- pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných
prostorech
-- pro klienty v penzionech;
-- pro catering a ostatní podobná prostředí
• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky,
musí ji vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně
kvalifikované osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.
• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s
omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí
a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo
nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje osobou,
která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být
pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k
napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka
musí být použita se speciálně uzemněnou zástrčkou
s 16 ampéry. Nemáte-li doma takovou zásuvku,
nechte ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání
tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských
výškách nad 2000 m.
VAROVÁNÍ!
• Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte dát pozor,
abyste se nedotkli kovových drátů výměníku tepla
na zadní straně spotřebiče. Mohli byste si poranit
prsty nebo ruku, nebo poškodit spotřebič.
• Spotřebič není konstruován pro umístění na jiném
spotřebiči. Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat
na spotřebič. Není na to konstruován. Mohli byste se
zranit nebo poškodit spotřebič.
• Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se
kabel napájení nezachytil pod spotřebičem. Mohlo
vy dojít k přeříznutí nebo poškození kabelu napájení.
CZ
67
CZ
68
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Při umísťování svého spotřebiče dejte pozor,
aby se nepoškodila podlaha, potrubí, stěny atd.
Nepřemisťujte spotřebič taháním za víko nebo
kliku. Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli
nebo manipulovali s ovladači. Pokud nebudou tyto
pokyny dodrženy, naše společnost se zříká veškeré
odpovědnosti.
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo
hořlavých materiálů.
• Pokud dojde k výpadku proudu, neotevírejte víko.
Zmrzlé potraviny by neměly být ovlivněny, pokud
bude výpadek proudu kratší než 20 hodin. Pokud je
výpadek proudu delší, je nutné potraviny zkontrolovat
a okamžitě sníst, nebo uvařit a poté zmrazit.
• Pokud zjistíte, že víko truhlicového mrazáku lze
obtížně otevřít, hned jak je zavřete, nemějte obavy.
Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se vyrovná, a
budete moci víko otevřít za několik minut.
• Nepřipojujte spotřebič k napájení elektrickým
proudem, dokud nejsou odstraněny všechny obaly
a chrániče pro přepravu.
• Pokud byl spotřebič přepravován ve vodorovné
poloze, před zapnutím jej nechte stát alespoň 4
hodiny, aby se usadil olej v kompresoru.
• Tento mrazák se smí používat pouze k zamýšleným
účelům (tj. ukládání a mrazení potravin).
• V chladničce na víno neskladujte léky nebo materiály
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
určené pro výzkum. Pokud budete skladovat
materiál, který vyžaduje přísnou kontrolu teploty
skladování, je možné, že dojde k jeho znehodnocení
nebo může dojít k nekontrolované reakci a vzniku
nebezpečí.
Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte
kabel napájení od zásuvky.
Při dodání zkontrolujte, že produkt není poškozen
a že všechny součásti a příslušenství jsou v
dokonalém stavu.
Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se
zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete
okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko
a požádejte o opravu.
Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte
se zásuvky mokrýma rukama.
Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu
napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo vysoce
prchavé látky, jako jsou éter, benzín, LPG, propan,
aerosolové nádoby, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto
materiály mohou způsobit výbuch.
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní technik nebo podobně
kvalifikovaný technik, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací.
Poblíž chladničky na víno nepoužívejte ani
neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji.
Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
CZ
69
CZ
70
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty
nebo nádoby s vodou.
• Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani
síťové adaptéry.
• Nelikvidujte spotřebič spálením. Při přepravě
a používání spotřebiče dbejte, aby nedošlo k
poškození okruhu/potrubí chladiva. V případě
poškození nevystavujte spotřebič ohni, zdrojům
vznícení a okamžitě vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěn.
• Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky
na víno obsahuje chladivo. Zabraňte poškození
potrubí.
• Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči
nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se
nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
• Nepoškoďte okruh chladiva.
• Nepoužívejte mechanické nástroje ani jinak
neurychlujte proces rozmrazování. Používejte
pouze prostředky doporučené výrobcem.
• Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte
elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče
doporučené výrobcem.
• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které
je spotřebič vestavěn, udržujte volné bez překážek.
• Pro odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté
nebo ostré předměty.
• Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, a to
obzvláště pokud máte mokré ruce, protože byste se
mohli popálit nebo zranit.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Na pomoc odmrazování nikdy nepoužívejte
vysoušeče vlasů, elektrické ohřívače a jiné podobné
elektrické spotřebiče.
• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty.
Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a vyteklé
chladivo může způsobit požár nebo poškození
zraku.
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro
urychlení procesu rozmrazování.
• Je absolutně nezbytné zabránit používání
otevřeného ohně nebo elektrických přístrojů, jako
jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy a
podobné, pro zrychlení fáze rozmrazování.
• Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. Po vyčištění,
abyste zabránili korozi, důkladně je otřete suchým
hadrem.
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy
prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
• Produkt ve určen a vyroben pouze pro použití v
domácnosti.
• Tato záruka pozbude platnosti, pokud je produkt
instalován nebo používán v komerčních nebo
nerezidenčních prostorách.
• Tento produkt musí být správně instalován, umístěn
a provozován v souladu s pokyny uvedenými v
brožuře Pokyny pro uživatele.
• Tato záruka je platná pouze pro nové produkty a
není přenosná, pokud je produkt znovu prodán.
• Naše společnost vylučuje odpovědnost za náhodné
nebo následné škody.
CZ
71
CZ
72
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Záruka v žádném případě neruší vaše práva
vyplývající z předpisů nebo zákonů.
• Chladničku na víno neopravujte. Všechny opravy
musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
BEZPEČNOST DĚTÍ!
• Pokud likvidujete produkt se zámkem nebo západkou
na dveřích, zajistěte, aby byly dveře v bezpečné
poloze, aby se v produktu nemohly zavřít děti.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a
osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo osoby nezkušené a
neznalé za předpokladu, že je zajištěn dostatečný
dohled nebo jsou poskytnuty dostatečné pokyny,
jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a že
osoby rozumí možným rizikům.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a
uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě
přečtěte návod s pokyny. Nezodpovídáme za škody
způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu
k použití a tento návod uchovejte na bezpečném místě,
abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v
budoucnosti.
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech
a lze ho použít pouze doma a pro specifikované účely.
Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Na takové
použití nebude uplatněna záruka a naše společnost
neponese odpovědnost za případné ztráty.
• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a
musí být použit pouze pro chlazení/skladování potravin.
Není vhodné pro komerční nebo společné používání a/
nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše
společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném
případě.
CZ
73
CZ
74
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo
starých zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.
• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými
osobami, nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály,
ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.
• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo
plechovky. Láhve nebo plechovky mohou explodovat.
• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do
chladničky hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické
nápoje vkládejte do chladničky vertikálně a to tak, že
lahve pevně utáhněte.
• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť
může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama.
Zmrzlinu a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete
z mrazničky!
• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může
způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To
ovlivní výkon vaší chladničky.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy
tak, aby se předešlo poškození příslušenství.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost
následujícím bodům:
• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku.
Tato zásuvka musí být uzemněna v uzemněné zástrčce,
která má pojistku minimálně 16 ampérů. Nemáte-li
zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným
elektrikářem.
• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z
důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno
přímému slunečnímu světlu.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby,
plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm
od elektrické trouby.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo
ponechána na dešti.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku,
musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se
předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.
• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné
místo tak, aby nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné
výšky, aby mraznička mohla fungovat stabilně a správně.
Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových
ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno
před vložením potravin do chladničky.
• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní
povrchy a zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody
s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a
osušte. Po očištění vraťte zpět všechny díly.
• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami
vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku,
abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.
• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor
nepřekračoval 75 mm.
CZ
75
CZ
76
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku
stát 3 hodiny, ještě než ji zapojíte. Jinak by mohlo dojít k
poškození kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat;
zápach zmizí jakmile se spustí chlazení.
Informace o technologii No-Frost
Chladničky No-Frost se liší od ostatních chladniček svým
provozním principem.
V normálních chladničkách, vlhkost, která se dostane do
otvorů v dveřích a vlhkost v potravinách, způsobuje mrznutí
v mrazničce.
Chcete-li odmrazit námrazu a led v mrazničce, musíte
pravidelně vypínat chladničku, vkládat potraviny, které musí
být zmrazeny do samostatně vychlazeného zásobníku
a odstraňte led nahromaděný v mrazničce.Situace je u
beznámrazových chladniček naprosto jiná. Suchý a studený
vzduch je vháněn do chladničky a mrazničky homogenně
a rovnoměrně, z různých bodů, přes ventilátor. Chladný
vzduch se rozptýlí mezi poličky s potravinami, rovnoměrně a
tak předejde vzniku vlhkosti a námrazy.
Proto vám beznámrazová chladnička usnadňuje použití,
kromě obrovské kapacity a moderního vzhledu.
CZ
77
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
12
11
A
2
10
3
4
9
5
6
B
8
7
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.
CZ
78
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1) Termostatu
2) Poličky v chladničce
3) Kryt crisperu
4) Crispery
5)
6) Spodní košík v mrazničce
7) Nastavitelná nožička
8) Skleněná police mrazničky
9) Police na lahve
10) Police ve dveřích
11) Zásobník na led
12) Držák vajec
* U některých modelů
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Nastavení teploty
Termostatu
Chladnička Termostat zajistí, že nastavení teploty v
chladničce a mrazničce se kontroluje automaticky. Lze ho
nastavit na libovolnou hodnotu 1-6. Když otáčíte tlačítko
termostatu od 1 do 6, teplota se snižuje.
Tlačítko termostatu v chladničce:
5 - 6 : Větší chlazení.
3 - 5 : Normální provoz.
1 - 3 : Nižší chlazení.
Upozornění týkající se nastavení teploty
• Vaše nastavení teploty se nesmaže dojde-li k výpadku
napájení.
• Nedoporučuje se, abyste svoji chladničku používali
v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C, neboť by to
mohlo ovlivnit efektivitu.
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s
frekvencí otevírání dveří a množstvím potravin uložených
v chladničce.
• Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému
nastavení.
• Vaše chladnička musí být provozována 24 hodin v dané
okolní teplotě bez přerušení, aby došlo k naprostému
vychlazení. Dveře chladničky neotevírejte často a v tuto
dobu do ní nevkládejte příliš velké množství potravin.
CZ
79
CZ
80
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se
předešlo poškození kompresoru chladničky, když
odpojíte zástrčku a potom ji znovu zapojíte nebo když
dojde k výpadku napájení. Vaše chladnička začne
fungovat normálně po 5 minutách.
• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v
intervalech uvedených ve standardech, v souladu s
třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučujeme
spuštění vaší chladničky mimo uvedené limity, aby bylo
možné dosáhnout efektivního chlazení.
• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v
rozmezí 16°C - 43°C.
Třída klimatu
Okolní teplota oC
T
Od 16 do 43 (°C)
ST
Od 16 do 38 (°C)
N
Od 16 do 32 (°C)
SN
Od 10 do 32 (°C)
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Příslušenství
Zásobník na led
• Chcete-li vyjmout zásobník na led; vysuňte zásobník co nejdále a
potom ho vytáhněte.
• Naplňte ho do 3/4 vodou a vložte zpět do mrazničky.
Poznámka: Během vkládání zásobníku do mrazničky dejte pozor,
abyste ho vkládali horizontálně. V opačném případě se voda v
zásobníku vylije.
Zásobník na led
u některých modelů
Mraznička - box
• Box slouží ke skladování potravin, ke kterým potřebujete snadný
přístup.
Vyjmutí boxu;
• Box vysuňte co nejdále to jde.
• Přední část boxu zdvihněte a vysuňte.
!! Při resetování proveďte opačný postup.
Poznámka: Při vysunování či zasunování vždy držte rukojeť.
Mraznička - box
Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se
mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.
CZ
81
CZ
82
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Ukazatel teploty
Abychom vám pomohli s lepším nastavením vaší chladničky,
vybavili jsme ji kontrolkou teploty, která se nachází v
nejchladnější oblasti.
OK
Aby bylo skladování potravin ve vaší chladničce lepší,
zejména v nejchladnější části, zkontrolujte, zda se na
kontrolce teploty zobrazí zpráva "OK". Pokud se "OK"
nezobrazí, znamená to, že teplota nebyla nastavena správně.
Je-li zobrazení kontrolky těžké, ujistěte se, zda je správně
rozsvícená. Při každém nastavení zařízení počkejte na
stabilizaci teploty ve spotřebiči, v případě potřeby proveďte
nové nastavení. Pozici nastavení teploty měňte progresivně
a před spuštěním nové kontroly a případné změny počkejte
minimálně 12 hodin.
POZNÁMKA: Po opakovaném otevírání dveří (nebo
dlouhém otevření) nebo po vložení čerstvých potravin do
spotřebiče je normální, že se na kontrolce nastavení teploty
"OK" nezobrazí. V případě, že dojde k abnormálnímu
nahromadění ledových krystalů (spodní stěna spotřebiče)
v chladničce, na výparníku (přetížení spotřebiče, vysoká
pokojová teplota, časté otevírání dveří), dejte nastavení
zařízení do spodní pozice dokud nebude znovu dosaženo
vypnutí kompresoru.
Potraviny skladujte v nejchladnější části chladničky.
Vaše potraviny se budou skladovat lépe
pokud je dáte do nejvhodnější chladící části.
Nejchladnější část je přímo nad crisperem.
Nejchladnější část vaší chladničky označuje
následující symbol.
Chcete-li si být jisti, že v této části je opravdu nízká teplota,
zkontrolujte, zda se polička nachází na úrovni tohoto
symbolu, jak je znázorněno na ilustraci..
Horní limit nejchladnější oblasti je označen spodní stranou
nálepky (šipky). Nejchladnější část horní poličky musí být
ve stejné úrovni s vrcholem šipky. Nejchladnější část je pod
touto úrovní.
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Vzhledem k tomu, že jsou tyto poličky vyjímatelné, vždy se
ujistěte, zda jsou na stejné úrovni, s limity zóny popsanými
na nálepkách, abyste tak dosáhli teplot v této oblasti.
CZ
83
CZ
84
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je
odpojená.
• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.
• Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou
namočenou do teplé vody s čisticím prostředkem.
• Vyjměte jednotlivé části a omyjte je vodou
s čistícím prostředkem. Nemyjte v myčce.
• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo
korozivní materiály, např. ředidlo, benzín, kyselinu.
• Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem,
abyste tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.
Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění
odpojená.
CZ
85
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Odmrazování
Vaše chladnička provádí plně automatizované odmražování.
Voda nahromaděná v důsledku odmrazování projde do
odpařovací nádoby a tam se sama odpaří.
Výměna žárovky
Výměna žárovky v prostoru chladničky a mrazničky;
1.Odpojte chladničku.
2.Demontujte víko krabice tím, že je vycvaknete ze západek
vespod pomocí šroubováku.
3.Vyměňte za novou žárovku, jejíž výkon nesmí překročit 15
wattů.
4.Nainstalujte víko.
5.Zapojte zásuvku po 5 minutáchnebo obnovte hodnotu
termostatu na předchozí polohu.
1
A
2
3
B
A
Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help
desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaní
zaměstnanci.
Odpařovací
nádoby
CZ
86
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Chladnička
• Abyste snížili vlhkost a následné zvýšení námrazy, nikdy neumisťujte
kapaliny do neutěsněných nádob. Námraza má tendenci hromadit
se v nejchladnějších částech výparníku a proto je třeba provádět
častější odmrazování.
• Do chladničky nikdy nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny
je třeba nechat vychladnout na pokojovou teplotu a v prostoru
chladničky je třeba zajistit adekvátní cirkulaci vzduchu.
• Nic by se nemělo dotýkat zadní stěny, neboť to způsobí hromadění
námrazy a balíčky se mohou k zadní stěně přichytit. Dveře chladničky
příliš často neotevírejte.
• Maso a očištěné ryby (zabalené do sáčků nebo plastové fólie), které
spotřebujete během 1-2 dnů, umístěte do spodní části chladničky
(nad crisperem), neboť jde o nejchladnější část a to zajistí ty nejlepší
podmínky skladování.
• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.
Délka
skladování
V které části chladničky
skladovat
Ovoce a zelenina
1 týden
Do zásuvky crisper (bez obalu)
Maso a ryby
2-3 dny
Zakryté plastovou fólií nebo
sáčky nebo v boxu na maso (na
skleněné poličce)
Čerstvý sýr
3-4 dny
Ve speciální poličce ve dveřích
Máslo a margarín
1 týden
Ve speciální poličce ve dveřích
Do expirace
doporučené
výrobcem
Ve speciální poličce ve dveřích
1 měsíc
V zásobníku na vajíčka
Potraviny
Produkty v lahvích,
mléko a jogurt
Vejce
Vařené potraviny
Všechny poličky
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Mraznička
• Pro dlouhodobé uložení mrazených potravin a výrobu ledu použijte
mrazničku, prosím.
• Abyste dosáhli maximální kapacity mrazničky, používejte skleněné
poličky v horní a střední části. Do spodní části umístěte nižší košík.
• Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit do blízkosti již zmrazených
potravin.
• Potraviny, které chcete zmrazit (maso, mleté maso, ryby, atd.)
musíte před zmrazením rozdělit na takové porce, aby je bylo možné
zkonzumovat najednou.
• Jakmile jsou potraviny rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Mohlo by
vám to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Do mrazničky nevkládejte horké potraviny, nechte je vychladnout.
Došlo by tak k narušení hlubokého zmražení ostatních potravin.
• Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při
vhodných podmínkách a balení není poškozené.
• Během skladování zmrazených potravin musí být dodrženy podmínky
skladování uvedené na obalu. Není-li tam uvedeno žádné vysvětlení,
potraviny musí být spotřebovány co nejdříve.
• Pokud došlo ke zvlhnutí zmraženého jídla a je nepříjemně cítit, jídlo
mohlo být skladováno v nevhodných podmínkách a díky tomu se
zkazilo. Tento typ potravin nekupujte!
• Délka skladování zmrazených potravin závisí na okolní teplotě,
frekvenci otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a času,
který uplynul od zakoupení potravin do vložení do mrazničky. Vždy
se řiďte pokyny na balení a nikdy nepřekračujte uvedenou délku
skladování.
• Upozorňujeme, že chcete-li dveře mrazničky otevřít okamžitě po
zavření, nepůjde to snadno. Je to zcela normální. Poté, co se přetlak
vyrovná, bude možné dveře otevřít snadno.
Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé
potraviny. Nedojde-li k jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být
NIKDY znovu zmrazeny.
• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka,
petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř,
majoránka, atd.) se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto
CZ
87
CZ
88
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
musí být do zmražených potravin přidáno malé množství koření
nebo je koření možné přidat až po rozmrazení.
• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou
margarín, telecí lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej
a vepřové sádlo.
• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových
nádobách, jiné potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích
nebo sáčcích.
CZ
89
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Ryby a různé druhy
masa
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování při
pokojové teplotě
-hodiny-
Hovězí steak
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Jehněčí maso
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-8
1-2
Telecí pečeně
Zabalený k mražení v
praktických porcích
6-10
1-2
Telecí kostky
Na malé kousky
6-10
1-2
Skopové kousky
Na kousky
4-8
2-3
Mleté maso
V praktických porcích,
balené bez kořenění
1-3
2-3
Droby (kousky)
Na kousky
1-3
1-2
Párky/Salámy
Musí být zabalené.
Kuře a krůta
Zabalený k mražení v
praktických porcích
7-8
10-12
Kachna/Husa
Zabalený k mražení v
praktických porcích
4-8
10
Jelen - Králík - Kanec
Porce po 2,5 kg a bez
kostí
9-12
10-12
2
Do úplného
rozmrazení
4-8
Do úplného
rozmrazení
2-4
Do úplného
rozmrazení
Sladkovodní ryby
(pstruh, kapr, štika,
candát)
Mořské ryby (okoun,
platýs, kambala)
Tučné ryby (makrela,
tuňák, sardinky)
Musí být omyté a
osušené, dobře
vyčištěné, ocasní
ploutev a hlava musí být
odříznuté.
Do rozmrazení
Korýši
Očištění a v sáčcích
4-6
Do úplného
rozmrazení
Kaviár
Ve vlastním obalu,
hliníkovém nebo
plastovém
2-3
Do úplného
rozmrazení
Hlemýždi
Ve slané vodě, v
hliníkovém nebo
plastovém obalu
3
Do úplného
rozmrazení
CZ
90
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Zelenina a ovoce
Příprava
Délka
skladování
(měsíce)
Délka
rozmrazování
při pokojové
teplotě
-hodiny-
Odstraňte listy, rozdělte na
části a vložte do nádoby s
vodou a trochou citrónu
10 - 12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
10 - 13
Lze použít ve
zmražené formě
Vyloupejte a opláchněte
12
Lze použít ve
zmražené formě
Omyjte a nakrájejte na malé
kousky.
6-9
Lze použít ve
zmražené formě
Zelí
Očištěné
6-8
2
Lilek
Po omytí nakrájejte na 2 cm
kousky
10 - 12
Plátky oddělte
Kukuřice
Očistěte a zabalte klas nebo
zrna
12
Lze použít ve
zmražené formě
Mrkev
Očistěte a nakrájejte na plátky
12
Lze použít ve
zmražené formě
Paprika
Odstraňte stonek, rozdělte na
poloviny a odstraňte semínka.
8 - 10
Lze použít ve
zmražené formě
Špenát
Omytý
6-9
2
Nakrájené, oloupané
8 - 10
(V mrazničce) 5
Rozpulte a odstraňte pecku
4-6
(V mrazničce) 4
Omyjte a očistěte
8 - 12
2
Vařené ovoce
V nádobě s přidáním 10%
cukru
12
4
Švestky, třešně,
višně
Omyjte je a vyjměte pecky.
8 - 12
5-7
Květák
Fazolky, zelené
fazolky
Hrášek
Houby a chřest
Jablko a hruška
Meruňka a broskev
Jahoda a malina
CZ
91
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
Balené
(homogenizované)
mléko
Délka
skladování
(měsíce)
Příprava
Ve vlastním obalu
Sýr (s výjimkou
tvarohu)
Na plátky
Máslo, margarín
Ve vlastním obalu
Vejce(*)
Bílek
Skladovací podmínky
2-3
Pouze homogenizované
mléko
6-8
Při krátkodobém
skladování lze ponechat
v původním balení. Při
dlouhodobém skladování
je třeba je zabalit do
plastové fólie.
6
10 - 12
30 gr se rovná žloutku
Vaječná směs
(bílek-žloutek)
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
10
50 gr se rovná žloutku
Žloutek
Dobře promíchejte,
přidejte špetku cukru
nebo soli, abyste
předešli nadměrnému
zhoustnutí.
8 - 10
20 g se rovná žloutku
V uzavřeném pohárku
Mléčné produkty a
pečivo
(*) Nesmí dojít ke zmražení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit
odděleně nebo musí být dobře promíchány..
Délka
skladování
(měsíce)
Délka rozmrazování
při pokojové teplotě
(hodiny)
Délka rozmrazování v
troubě (minuty)
Chléb
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Sušenky
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Koláč
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Dort
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Listové těsto
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
15-20 (200 °C)
CZ
92
DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu
(volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo
silných kabelů a postupovat dle pokynů pro přepravu,
které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky
na zeleninu, atd.) nebo je připevněte do chladničky
pomocí pásů, aby během přemisťování a přepravy
nedošlo k nárazům.
Chladničku převážejte kolmo.
Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části
dveří, nelze změnit směr otevírání dveří chladničky.
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte
kontaktovat nejbližší autorizované servisní centrum a
požádat o provedení změny otevírání.
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
Zkontrolujte upozornění;
Chladnička vás varuje, pokud teplota v chladničce a mrazničce klesne
na nesprávnou úroveň nebo když dojde k problému se spotřebičem.
Pokud vaše chladnička nefunguje;
• Došlo k výpadku napájení?
• Je zástrčka zapojena správně?
• Je pojistka zástrčky, do níž je zásuvka zapojená, vypálená?
• Došlo k problému se zásuvkou? Chcete-li to zkontrolovat, zapojte
chladničku do známé funkční zásuvky.
Pokud vaše mraznička dostatečně nechladí:
• Je nastavení teploty správné?
• Jsou dveře chladničky otevírány často a dlouho ponechávány
otevřené?
• Jsou dveře chladničky řádně uzavřené?
• Vložili jste do chladničky jídlo nebo potraviny, které jsou v kontaktu
se zadní stěnou chladničky, a tak brání cirkulaci vzduchu?
• Není chladnička naplněna až moc.
• Je mezi chladničkou a stěnou dostatek místa?
• Je okolní hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných v návodu k
použití?
Je-li potravina ve vaší chladničce přechlazena
• Je nastavení teploty správné?
• Není do mrazničky vloženo příliš mnoho jídla? Pokud ano, vaše
chladnička může jídlo vychladit až moc, a bude déle spuštěná, aby
potraviny vychladila.
Je-li vaše chladnička příliš hlasitá:
Abyste udrželi nastavenou úroveň chlazení, kompresor se čas od času
aktivuje. Hluk, který se v takový okamžik z chladničky ozývá je zcela
normální. Když je dosaženo požadované úrovně chlazení, hluk se
automaticky sníží. Pokud hluku přetrvává:
• Je váš spotřebič stabilní? Jsou nožičky zastavené?
• Je za chladničkou překážka?
• Vibrují poličky nebo nádobí? Poličky a/nebo nádobí v takovém
případě přemístěte.
• Vibrují předměty umístě na vaší chladničce.
CZ
93
CZ
94
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
Normální zvuky:
Zvuk praskání (praskání ledu):
• Během automatického odmrazování.
• Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze
materiálu)
Krátké praskání: Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a
vypne kompresor.
Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru): Tento hluk znamená, že
kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po
kratší dobu po svém spuštění.
Zvuk bublání: Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubicích
systému.
Zvuk tekoucí vody: Normální zvuk tekoucí vody odtékající do
výparníku během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během
odmrazování.
Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru): Tento zvuk
lze zaslechnout v chladničce No-Frost během normální provozu
systému z důvodu cirkulace vzduchu.
Pokud se v chladničce vytvoří vlhkost:
• Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do
chladničky dobře osušeny?
• Dochází často k otevírání dveří chladničky? Když dojde k otevření
dveří, do chladničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti.
Zejména, je-li vlhkost v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře
chladničky otevírány, tím častěji dojde k hromadění vlhkosti.
• Je normální, že se během automatického odmrazování tvoří na
zadní stěně chladničky kapky vody. (U statických modelů)
Nejsou-li dveře řádně otevírány a zavírány:
• Brání zavření dveří obaly potravin?
• Byly správně umístěny poličky, zásuvky a příslušenství ve dveřích
chladničky?
• Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?
• Je chladnička na rovném povrchu?
Pokud jsou hrany chladničky, které jsou v kontaktu s dveřmi, horké:
Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během provozu
kompresoru zahřát, to je normální.
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Po náhlém výpadku napájení nebo po odpojení spotřebiče se
aktivuje funkce ochrany kompresoru, protože plyn v chladícím
systému ještě není stabilizovaný . To je zcela normální, chladnička
se restartuje zhruba po 4 nebo 5 minutách.
• Chladící jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se
mohou na zadní stěně vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo
námrazy, a to z z důvodu činnosti kompresoru ve specifikovaných
intervalech. To je normální. Není-li námraza nadměrná, není nutné
provádět odmrazování.
• Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během
dovolené), odpojte ji. Chladničku vyčistěte v souladu s pokyny v
části 4 a nechte dveře otevřené, abyste tak zabránili hromadění
vlhkosti a zápachu.
• Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít
pouze v domácím prostředí a ke stanoveným účelům. Nehodí se
pro komerční či hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič
způsobem, který je v rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme,
že výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a
selhání v rámci záručního období.
• Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali pode výše
uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaný servis.
CZ
95
CZ
96
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
1– Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale
ne na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor,
sporák, atd.). Jinak použijte izolační desku.
2– Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče
vychladnout.
3– Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota
zmrazených potravin pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte
tak energii. Je-li zmrazené jídlo rozmrazováno venku, je to plýtvání
energií.
4– Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší
vlhkost ve spotřebiči. A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž
pomáhá zachovat chuť a vůni.
5– Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co
nejkratší dobu.
6– Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper,
chiller, atd.).
7– Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
ÚSPORA ENERGIE
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo
dosah přímého slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.
• Nevkládat do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní
teplota a kompresor by běžel bez přestávek.
• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace
vzruchu.
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení, aby se zajistil
správný přenos chladu.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře
chladničky zavřené.
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče.
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní
prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné
postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé
látky a recyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí.
Při likvidaci je nutné dodržovat některá základní pravidla:
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s
domovním odpadem.
Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného
sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou
společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých elektrických
a elektronických zařízení z domácností.
V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat
obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za
jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se
stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič.
Shoda s předpisy
Umístěním značky
na tento produkt potvrzujeme shodu se
všemi příslušnými evropskými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti,
ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které lze použít pro tento
produkt.
CZ
97
SI
98
9VHELQD
PRED UPORABO APARATA ......................................... 99
Splošna opozorila ................................................................... 99
Varnostna opozorila ............................................................... 104
Namestitev in uporaba hladilnika ........................................... 105
Pred uporabo hladilnika ......................................................... 106
Informacije o tehnologiji No-Frost .......................................... 106
DELI HLADILNIKA IN PREDALI .................................. 107
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI ......................... 109
Izbira temperature .................................................................. 109
Opozorila o nastavitvah hlajenja .............................................110
Dodatna oprema .....................................................................111
Indikator temperature (pri nekaterih modelih) ..........................112
ČIŠČENJE IN SERVISIRANJE .................................... 114
Odmrzovanje ..........................................................................115
Menjava žarnice ......................................................................115
Menjava LED-sijalk .................................................................115
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU ............................ 116
Hladilnik ...................................................................................116
Zamrzovalnik .........................................................................117
PREVOZ IN PREMIKANJE .......................................... 122
Prevoz in sprememba položaja namestitve ........................... 122
Spreminjanje smeri odpiranja vrat ......................................... 122
PREDEN POKLIČITE SERVISNO SLUŽBO ................ 123
NAMIGI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO .................... 126
Varčevanje z energijo ............................................................. 126
ODLAGANJE ODSLUŽENIH APARATOV ................... 127
PRED UPORABO APARATA
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Pred uporabo svojega hladilnika pozorno preberite ta navodila, tako da
boste lahko kar najbolje izkoristili vse njegove zmogljivosti. Vso
dokumentacijo shranite, če bi jo vi ali drugi uporabniki v prihodnje
morebiti potrebovali.
To napravo smete uporabljati le za shranjevanje živil. Vsakršna
drugačna uporaba velja za nevarno, proizvajalec pa v primeru
neupoštevanja tega opozorila ne odgovarja za posledice. Priporočamo
vam, da se seznanite tudi z garancijskimi pogoji.
Splošna opozorila
POZOR: Poskrbite, da bodo prezračevalne odprtine na
ohišju aparata ali na vgradnih elementih proste in
neovirane.
POZOR: Ne uporabljajte mehanskih sredstev za
pospešitev odmrzovanja oziroma sredstev, ki jih ne
priporoča proizvajalec.
POZOR: Ne uporabljajte električnih naprav v predalih
za shranjevanje živil v aparatu, razen če njihovo
uporabo priporoča proizvajalec. POZOR: Ne poškodujte hladilne napeljave.
POZOR: Ker nestabilno postavljen hladilnik predstavlja
številne nevarnosti, ki jih preprečite tako, da ga fiksirate
v skladu s spodnjimi navodili:
 Če vaš hladilnik za hlajenje uporablja R600a
(ta podatek je na nalepki hladilnika), morate med
prevozom in nameščanjem paziti, da se elementi
hlajenja ne poškodujejo. R600a je okolju prijazen
in naraven plin, vendar lahko eksplodira.
V primeru, da so hladilni elementi poškodovani in
puščajo, umaknite hladilnik od odprtega ognja in
virov vročine in za nekaj minut prezračite prostor.
SI
99
SI
100
PRED UPORABO APARATA
 Med prenašanjem in nameščanjem hladilnika ne
poškodujte napeljave hladilnega plina.
 V aparatu ne shranjujte eksplozivnih substanc, kot
so na primer razpršilci pod tlakom z vnetljivim
potisnim plinom.
 Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
v domače namene, kot npr.:
- v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih
delovnih okoljih,
- na kmetijah in v hotelskih, motelskih sobah
in drugih nastanitvah za goste,
- v nastanitvah tipa B&B,
- v gostinskih storitvah in podobnih primerih, vendar
ne v maloprodaji.
 Če vtičnica ne ustreza vtiču hladilnika, jo mora
proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana
oseba zamenjati, sicer predstavlja nevarnost.
 Ozemljen vtič je priključen na električni kabel
vašega hladilnika. Vtič je primeren za ozemljeno
16-ampersko vtičnico. Če takšne vtičnice nimate v
svojem stanovanju, naj vam jo kvalificiran
električar vgradi.
 Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let,
ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja, pod ustreznim nadzorom ali če imajo
navodila za varno uporabo naprave ter če
razumejo tveganja, ki so s tem povezana. Otroci
naj se z aparatom ne igrajo. Otroci naj aparata ne
čistijo in naj na njem ne izvajajo vzdrževalnih del
brez nadzora.
PRED UPORABO APARATA
 Če je priključni kabel poškodovan, morate preprečiti
morebitne nevarnosti, zato ga sme nadomestiti
samo proizvajalec, njegov pooblaščen servisni
agent ali druga podobno kvalificirana oseba.
 Ta aparat ni primeren za uporabo na višinah nad
2000 m.
 Hladilnik vsebuje hladilni plin (R600a: izobutan) in
izolacijski plin (ciklopentan), ki sta okolju prijazna,
vendar vnetljiva.
 Priporočamo vam, da upoštevate naslednja
pravila, da boste preprečili nevarne situacije:
 Pred kakršnimi koli posegi iztaknite vtič
priključnega kabla iz omrežne vtičnice.
 Hladilni sistem, ki se nahaja na zadnji strani in
v notranjosti vinske vitrine, vsebuje hladilno
sredstvo. Zato pazite, da ne poškodujete cevi.
 Če opazite puščanje hladilnega sistema, se ne
dotikajte stenske vtičnice in ne uporabljajte
odprtega ognja. Odprite okno in prezračite prostor.
Nato pokličite servisni center zaradi popravila.
 Ne uporabljajte noža ali ostrih predmetov za
odstranjevanje morebitnega ledu ali snega.
S takimi predmeti lahko poškodujete hladilni
tokokrog, zaradi česar lahko pride do požara ali
poškodbe oči.
 Aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali
prašno mesto in ne izpostavljajte ga neposredni
sončni svetlobi ali vodi.
 Aparata ne nameščajte v bližino grelnikov ali
vnetljivih materialov.
 Ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev.
 Priključnega kabla ne vlecite premočno in ne zvijajte
ga ter ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
SI
101
SI
102
PRED UPORABO APARATA
 Pazite, da ne poškodujete vtiča in/ali priključnega
kabla, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.
 Priporoča se redno čiščenje vtiča, saj lahko
prekomerni nanosi prahu na njem povzročijo požar.
 Strogo se izogibajte uporabi odprtega plamena ali
električne opreme, kot so grelniki, parni čistilniki,
sveče, oljne svetilke in podobno za pospešitev
odmrzovanja.
 V vinski vitrini ne shranjujte zdravil ali snovi za
raziskovalne namene. Če snovi, ki jih shranjujete,
zahtevajo strogi nadzor temperature shranjevanja,
se lahko pokvarijo ali pa pride do nenadzorovane
reakcije, ki je lahko nevarna.
 Ne zapirajte prezračevalnih odprtin na ohišju
aparata ali na vgradnih elementih.
 Na vrh aparata ne postavljajte predmetov in/ali
posod, napolnjenih z vodo.
 Vinske vitrine ne popravljajte na lastno pest.
Vse posege na njej naj izvajajo izključno
kvalificirane osebe.
PRED UPORABO APARATA
Opomba:
•
•
•
•
Prosimo vas, da pred namestitvijo in uporabo hladilnika
natančno preberete navodila za uporabo. Ne odgovarjamo
za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe.
Upoštevajte vsa navodila, ki so na vašem hladilniku in
v navodilih za uporabo. Ta navodila shranite na varno
mesto, da vam bodo v primeru težav v bodoče zopet
na voljo.
Aparat je izdelan za uporabo doma, zato ga lahko
uporabljate v domačem okolju in za posebne namene.
Ni primeren za komercialno ali skupno uporabo. V takšnem
primeru bo prenehala veljati garancija hladilnika in naše
podjetje ne bo odgovarjalo za nastalo škodo.
Aparat je izdelan za uporabo v gospodinjstvih in je
primeren samo za hlajenje/shranjevanje živil. Ni primeren
za komercialno ali skupno rabo in/ali za shranjevanje
drugih snovi razen hrane. Naše podjetje ne odgovarja za
nastalo škodo v nasprotnem primeru.
SI
103
SI
104
PRED UPORABO APARATA
Varnostna opozorila
• Za priključitev hladilnika in zamrzovalnika na električno
napetost ne uporabljajte podaljška.
• Ne priključite ga, če je vtič poškodovan, zlomljen ali star.
• Kabla ne vlecite, prepogibajte ali poškodujte.
• Aparat je namenjen odraslim osebam, zato ne dovolite
otrokom, da se z njim igrajo ali se obešajo po njegovih vratih.
• Nikoli se z mokrimi rokami ne dotikajte električnega kabla in
vtiča, ker bi lahko povzročili kratek stik ali električni šok.
• Ne postavljajte steklenic ali pločevink s pijačami v predal za
zamrzovanje, ker lahko počijo zaradi zamrznjene vsebine.
• V hladilnik ne postavljajte eksplozivnega ali vnetljivega
materiala. Pijače z visoko vsebnostjo alkohola postavite
v hladilnik pokončno in prepričajte se, da so dobro zaprte.
• Ko iz zamrzovalnega predala odstranjujete led, se ga ne
dotikajte. Led lahko kožo opeče in/ali rani.
• Zamrznjenih živil se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Sladoleda ali ledenih kock ne jejte takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika.
• Ko zamrznjena živila odmrznete, jih ne zamrznite ponovno.
Zaradi tega bi lahko imeli zdravstvene težave, ker bi bila
taka živila lahko strupena.
• Ne prekrivajte hladilnika ali vrha hladilnika s čipko. To bi
vplivalo na njegovo zmogljivost.
• Med prevozom poskrbite za vso dodatno opremo v hladilniku, da se ne bo poškodovala.
PRED UPORABO APARATA
Namestitev in uporaba hladilnika
Pred pričetkom uporabe hladilnika morate biti pozorni na
naslednje točke:
• Ustrezna delovna napetost vašega hladilnika je 220-240 V
pri 50Hz.
• Električni kabel vašega hladilnika ima ozemljen vtič. Vtič je
primeren za uporabo z ozemljeno vtičnico, ki ima najmanj
16-ampersko varovalko. Če nimate ustrezne vtičnice, se
obrnite na kvalificiranega električarja.
• Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala
zaradi neozemljenosti.
• Hladilnik postavite na mesto, kjer ne bo izpostavljen
neposrednim sončnim žarkom.
• Vaš hladilnik mora biti najmanj 50 cm oddaljen od pečice,
plinskega štedilnika in grelnika ter najmanj 5 cm od
električnega štedilnika.
• Hladilnika nikoli ne smete uporabljati na prostem ali na dežju.
• Če je vaš hladilnik ob zamrzovalniku, mora biti med njima vsaj
2 cm razmika, da se na zunanji površini ne bo pojavila vlaga.
• Ničesar ne postavljajte na svoj hladilnik in hladilnik postavite
na primerno mesto, da bo nad njim vsaj 15 cm prostora.
• Uporabite prilagodljive sprednje noge, da bo vaš hladilnik
naravnan in stabilen. Noge lahko prilagajate z obračanjem
v obeh smereh. To morate storiti preden v hladilnik
naložite živila.
• Pred prvo uporabo hladilnik operite z raztopino tople vode
in čajno žličko sode bikarbone, nato ga splaknite s čisto
vodo in osušite. Ko je hladilnik čist, vanj naložite vse stvari.
• Namestite plastične distančnike (zadaj na črno mrežo),
tako da jih obrnete za 90° (kot je prikazano na sliki), da
preprečite nastajanje kondenza zaradi stika s steno.
• Hladilnik mora biti od stene oddaljen ne več kot 75 mm.
SI
105
SI
106
PRED UPORABO APARATA
Pred uporabo hladilnika
• Ko hladilnik uporabljate prvič ali po prevozu, ga postavite
pokonci za najmanj 3 ure in ga šele nato priključite na
električno napetost. Hladilnik bo lahko deloval učinkovito in
preprečili boste poškodbe kompresorja.
• Ko hladilnik prvič vklopite, lahko zaznate specifičen vonj,
To je povsem običajno in vonja ne bo več, ko bo hladilnik
začel hladiti.
Informacije o tehnologiji No-Frost
Hladilniki no-frost se razlikujejo od drugih hladilnikov v načinu
delovanja.
V običajnih hladilnikih vstopa vlaga v hladilnik ob odpiranju
vrat in vlaga, ki pride do živil, povzroči zamrzovanje
v zamrzovalniku. Če želite odmrzniti zamrzovalnik in led
v zamrzovalniku, morate redno izklapljati hladilnik, hrano, ki
mora ostati zamrznjena, preložite v ohlajeno posodo in iz
zamrzovalnika odstranite led.
Situacija je pri zamrzovalnikih s tehnologijo no-frost drugačna.
Suh in hladen zrak homogeno in enakomerno prihaja
v hladilnik in zamrzovalnik z različnih točk preko sistema. Ker
je hladen in enakomerno porazdeljen celo med policami, hladi
vsa vaša živila enakomerno in homogeno in preprečuje vlago
in zamrzovanje.
Zato vaš hladilnik s tehnologijo no-frost omogoča preprosto
uporabo, poleg tega ima veliko zmogljivost in lep videz.
DELI HLADILNIKA IN PREDALI
To je informativna predstavitev delov hladilnika. Deli se lahko
razlikujejo od modela do modela.
SI
107
SI
108
DELI HLADILNIKA IN PREDALI
A) Hladilnik
B) Zamrzovalnik
1) Gumb termostata
2) Police hladilnika
3) Pokrov predala za zelenjavo
4) Predali za zelenjavo
5) Zgornji predal zamrzovalnika
6) Spodnji predal zamrzovalnika
7) Spodnja plošča
8) Steklene police zamrzovalnika
9) Police za steklenice
10) Police na vratih
11) Model za izdelavo ledenih kock
12) Podstavek za jajca
* v določenih modelih
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI
Izbira temperature
Hladilnik
Termostat izbrano temperaturo v hladilnem in zamrzovalnem delu vašega
hladilnika nadzira samodejno. Izbirate
lahko med nastavitvami med 1 do 6. Ko
obrnete gumb za nastavitve termostata
od 1 do 6, se povečuje moč hlajenja.
Gumb termostata v hladilnem delu:
5 - 6: Za močnejše hlajenje.
3 - 5: Za običajno uporabo.
1 - 3: Za manj hlajenja.
Opozorila o nastavitvah hlajenja
Gumb termostata
• Ne priporočamo, da bi hladilnik uporabljali v okolju, ki je hladnejši od
10°C in sicer zaradi njegove učinkovitosti.
• Nastavitev termostata je odvisna od pogostosti odpiranja vrat
hladilnika in od količine hrane v njem.
• Ko hladilnik prvič vklopite, je najbolje, da praznega pustite delovati
24 ur in ga ne odpirate. Če pa ga potrebujete takoj, ne naložite vanj
že takoj večje količine hrane.
• Hladilnik ima funkcijo 5-minutne zakasnitve zaradi preprečevanja
poškodb kompresorja hladilnika, ko hladilnik izključite in ponovno
priključite ali če zmanjka električne energije. Hladilnik bo začel
delovati po 5 minutah.
• Vaš hladilnik je izdelan za delovanje v standardnih temperaturnih
intervalih, v skladu s klimatskimi razredi, ki so navedeni na nalepki
s podatki. Ne priporočamo uporabe hladilnika v okoljih, ki ne sodijo med
navedene temperaturne intervale. To bi zmanjšalo Klimatski Temperatura prostora oC
razred
učinkovitost hlajenja.
T
Med 16 in 43 (°C)
• Aparat je izdelan za uporabo v prostoru s temperaST
Med 16 in 38 (°C)
turo med 16 °C - 43 °C.
N
Med 16 in 32 (°C)
SN
Med 10 in 32 (°C)
SI
109
SI
110
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI
Opozorila o nastavitvah hlajenja
• Izbrana temperatura bo ostala shranjena, tudi če zmanjka električne
energije.
• Ne priporočamo, da bi hladilnik uporabljali v okolju, ki je hladnejši od
10°C in sicer zaradi njegove učinkovitosti.
• Nastavitev temperature je odvisna od pogostosti odpiranja vrat
hladilnika in od količine hrane v njem.
• Ne začnite izvajati drugih nastavitev, dokler niste končali prve
nastavitve.
• Ko hladilnik priključite, mora 24 ur brez prekinitev delovati na
temperaturi prostora, da se popolnoma ohladi. V tem času vrat
hladilnika ne odpirajte prepogosto in vanj ne nalagajte preveč hrane.
• Funkcijo 5-minutne zakasnitve uporabljamo zaradi preprečevanja
poškodb kompresorja hladilnika zaradi izključitve in ponovne
priključitve ali če zmanjka električne energije. Hladilnik bo začel
delovati po 5 minutah.
• Vaš hladilnik je izdelan za delovanje v standardnih temperaturnih
intervalih, v skladu s klimatskimi razredi, ki so prikazani na nalepki s
podatki. Ne priporočamo, da bi hladilnik uporabljali izven določenih
temperaturnih območij zaradi zmanjšanja učinkovitosti hlajenja.
• Aparat je izdelan za upoKlimatski
Temperatura prostora oC
rabo v prostoru s temperarazred
turo med 16°C - 43°C.
Med 16 in 43 (°C)
T
ST
N
SN
Med 16 in 38 (°C)
Med 16 in 32 (°C)
Med 10 in 32 (°C)
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI
Dodatna oprema
Model za ledene kocke
• Model za ledene kocke iz zamrzovalnika vzamete tako, da zgornji
predal čim bolj povlečete ven in nato lahko vzamete ven tudi model
za ledene kocke.
• Do 3/4 ga napolnite z vodo in ga zopet postavite v zamrzovalnik.
Opomba: Med nameščanjem v zamrzovalnik pazite, da bo model ves
čas v vodoravnem položaju. V nasprotnem primeru se bo voda razlila.
Model za ledene kocke
V določenih modelih
Predal zamrzovalnika
Predal zamrzovalnika omogoča lažji dostop do živil.
Predal vzamete iz zamrzovalnika na naslednji način:
• Predal povlečete iz hladilnika.
• Povlecite sprednji del predala navzgor in ven.
! Predal vrnite v zamrzovalnik v obratnem vrstnem redu.
Predali zamrzovalnika
Opisi in slikovne predstavitve dodatne opreme se lahko razlikuje
med posameznimi modeli.
SI
111
SI
112
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI
Indikator temperature (pri nekaterih modelih)
Da bi vam pomagali bolje nastaviti hladilnik, smo ga
opremili z indikatorjem temperature, ki se nahaja v
najhladnejših predelih.
OK
Za boljše shranjevanje hrane v hladilniku, zlasti v
najhladnejšem predelu, se prepričajte, da temperaturni
indikator prikazuje sporočilo »OK«. Če se sporočilo »OK«
ne prikaže, to pomeni, da temperatura ni pravilno
nastavljena.
Ker se sporočilo »OK« pojavi na črni podlagi, ga bo težko
videti, če je indikator temperature slabo osvetljen. Za
ustrezno vidnost
sporočila
potrebujete zadostno
razsvetljavo.
Ob vsaki spremembi nastavitve temperature pred
nadaljevanjem počakajte, da se temperatura v hladilniku
ustali, nato pa po potrebi opravite novo nastavitev. Položaj
naprave za nastavitev temperature spreminjajte postopoma
ter pred začetkom novega preverjanja in morebitno
spremembo počakajte vsaj 12 ur.
OPOMBA: Po večkratnem odpiranju (oziroma če so bila
vrata odprta dlje časa) ali če ste v hladilnik postavili sveža
živila, je povsem običajno, da se sporočilo »OK« na
indikatorju temperature ne prikaže. Če se na uparjalniku za
predel hladilnika (na dnu stene naprave) nabira neobičajno
velika količina ledenih kristalov (preobremenjena naprava,
visoka temperatura v prostoru, pogosto odpiranje vrat),
nastavite napravo za nastavitev temperature na nižjo raven,
dokler se kompresor ponovno ne začne izklapljati.
Postavljanje živil v najhladnejši del hladilnika
Vaša živila bodo bolje shranjena, če jih
postavite na najustreznejši prostor za
ohlajanje. Najhladnejši del je tik nad
predalom za sveža živila.
Najhladnejši del hladilnika označuje ta
simbol.
RAZLIČNE FUNKCIJE IN MOŽNOSTI
Če želite biti prepričani o nizki temperaturi v tem delu,
poskrbite, da se bo polica nahajala na nivoju simbola, kot je
prikazano na sliki.
Zgornjo mejo najhladnejšega dela označuje spodnja stran
nalepke (vrh puščice). Zgornja polica najhladnejšega dela
mora biti poravnana z vrhom puščice. Najhladnejše območje
hladilnika se nahaja pod tem nivojem.
Ker so police odstranljive, poskrbite, da bodo vedno
poravnane z mejami con, navedenimi na nalepkah, s čimer
boste zagotovili ustrezno temperaturo v posameznih delih.
Za vsako vrsto živila obstaja idealna temperatura, pri kateri
se živilo ohrani dlje časa, zato ga je treba postaviti na
ustrezno mesto.
SI
113
SI
114
ČIŠČENJE IN SERVISIRANJE
•
Pred čiščenjem hladilnik izključite iz električne napetosti.
•
Hladilnika ne čistite s tekočo vodo.
•
Preprečite, da bi voda prodrla v ohišje sijalk ali drugih
električnih komponent.
•
Hladilnik je treba redno čistiti z raztopino sode bikarbone
in mlačne vode.
•
Dodatno opremo z milnico in vodo očistite
posebej. Ne čistite je v pomivalnem stroju.
•
Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, detergentov ali mil.
Po čiščenju jih splaknite s čisto vodo in obrišite. Po
končanem čiščenju s suhimi rokami ponovno vključite vtič
v električno vtičnico.
•
Vsaj dvakrat letno z metlico očistite kondenzator. Tako
boste privarčevali stroške za energijo in povečali boste
produktivnost.
HLADILNIK MORA BITI IZKLJUČEN IZ ELEKTRIČNE
NAPETOSTI
SI
115
ČIŠČENJE IN SERVISIRANJE
Odmrzovanje
• Vaš hladilnik se odmrzuje samodejno. Voda, ki nastaja
med odmrzovanjem, se zbira v zbiralnikih in teče
v uparjalnik, ki je na hladilniku zadaj, kjer izhlapi.
• Preden boste uparjalnik očistili, izključite hladilnik iz
električne napetosti.
• Odstranite uparjalnik tako, da odstranite vijake, kot prikazuje
slika. V določenih časovnih intervalih ga očistite z milnico.
Tako boste preprečili nastanek neprijetnih vonjav.
Menjava žarnice
Menjava žarnice v zamrzovalniku in hladilniku:
1- Hladilnik izključite iz električne napetosti.
2- Z izvijačem previdno odstranite pokrov lučke. (A)
3- Zamenjajte staro z novo 15-wattno žarnico. (B)
4- Ponovno namestite pokrov.
5- Počakajte 5 minut in nato hladilnik znova priključite na
električno napetost, termostat pa naravnajte na originalni položaj.
Menjava LED-sijalk
Če ima vaš hladilnik LED-osvetlitev, se obrnite na asistenco proizvajalca, ker LED-sijalke lahko menja samo kvalificiran tehnik.
Posodica za
izhlapevanje
SI
116
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
Hladilnik
• Za normalne pogoje delovanja običajno zadostuje nastavitev
temperature v hladilnem delu hladilnika na 4 °C.
• Za zmanjšanje vlage in posledično boljše hlajenje nikoli ne
postavljajte v hladilnik tekočin v odprtih steklenicah ali posodah.
Delci najbolj zamrzujejo v najhladnejšem delu uparjalnika, zato ga
boste sčasoma morali pogosteje odmrzovati.
• V hladilnik nikoli ne postavljajte tople hrane. Topla hrana naj se
najprej ohladi na sobni temperaturi, tako da bo v hladilnem delu
kasneje zagotovljeno primerno kroženje zraka.
• Ničesar ne naslanjajte na zadnjo steno hladilnika, ker bo zaradi tega
začela zamrzovati in embalaža se bo lepila na steno. Vrat hladilnika
ne odpirajte prepogosto.
• Meso in očiščene ribe (zavite v ovoj ali papir), ki jih nameravate
porabiti v 1-2 dneh, položite v spodnji predal hladilnega dela (nad
predalom za zelenjavo), ker je to najhladnejši predel in nudi najboljše
pogoje shranjevanja.
• Sadje in zelenjavo pa shranite nezapakirano v predal za zelenjavo.
V nadaljevanju smo navedli nekaj priporočil za shranjevanje posameznih živil v hladilniku.
Živilo
Maksimalni čas
shranjevanja
Kje v hladilniku shranjujemo
Zelenjava in sadje
1 teden
Predal za zelenjavo
Meso in ribe
2-3 dni
Ovito v plastično folijo ali vrečko
ali v posodi za meso
(na stekleni polici)
Svež sir
3-4 dni
Na posebni polici na vratih
Maslo in margarina
1 teden
Na posebni polici na vratih
Do roka uporabe, ki ga
je določil proizvajalec
Na posebni polici na vratih
1 mesec
Na podstavku za jajca
Ustekleničeni
mlečni izdelki in
jogurt
Jajca
Kuhane jedi
Vse police
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
Zamrzovalnik
• Zamrzovalnik uporabite za daljše shranjevanje globoko zamrznjenih
živil in za izdelavo ledenih kock.
• Za maksimalno zmogljivost zamrzovalnika uporabljajte stekleni polici
za zgornji in srednji del. Za spodnji del pa uporabljajte košaro.
• Svežih živil ne hranite poleg zamrznjenih, ker sveža lahko
odmrznjeno zamrznjena.
• Ko zamrzujete sveža živila (npr. meso, ribe in mleto meso), jih
razdelite v porcije, ki jih boste porabili naenkrat.
• Nikoli ne zamrzujte odmrznjenih živil. Takšna živila lahko škodujejo
zdravju in povzročijo zastrupitev.
• Nikoli v zamrzovalnik ne postavljajte toplih jedi, ker bodo odmrznila
zamrznjena živila.
• Ko kupujete zamrznjena živila, se prepričajte, da so bila zamrznjena
v ustreznih pogojih in da njihova embalaža ni poškodovana.
• Ko shranjujete zamrznjena živila, natančno upoštevajte navodila na
embalaži, če pa navodil ni na voljo, živila porabite čim prej.
• Zamrznjena živila morate prenašati v ustreznih vrečkah in čim prej jih
morate postaviti v zamrzovalnik. Ne uporabljajte polic na vratih
zamrzovalnika.
• Če na zamrznjenem živilu opazite znake vlage ali neobičajno
napihnjenost, je bilo živilo najbrž hranjeno na neprimerni temperaturi
in se je zato pokvarilo. Takšnih živil ne kupujte.
• Shranjevanje zamrznjenih živil se razlikuje zaradi temperature,
pogostosti odpiranja vrat, nastavitve termostata, vrste živila in časa
med nakupom in postavitvijo živila v zamrzovalnik. Vedno
upoštevajte navodila na embalaži in ne prekoračite priporočenega
roka uporabe.
Pozor: Če boste vrata zamrzovalnika poskušali odpreti takoj, ko ste jih
zaprli, boste ugotovili, da se ne odpirajo lahko. To je povsem običajno.
Ko se v zamrzovalniku zopet vzpostavi ravnovesje, se bodo vrata zopet
lahko odprla.
Pomembno:
• Ko zamrznjeno živilo odmrznete, ga pripravite kot svežo hrano.
Ko živilo odmrznete, še ni pripravljeno oz.kuhano, NIKOLI pa ga ne
smete ponovno zamrzniti.
SI
117
SI
118
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
• Okus nekaterih začimb v pripravljenih jedeh (janež, bazilika, vodna
kreša, kis, izbrane začimbe, ingver, česen, čebula, muškat, timijan,
majaron, črni poper itd.) se spremeni in postane močnejši, če jed
shranjujete dalj časa. Zato zamrznjenim živilom dodajajte manjše
količine začimb ali pa začimbo dodajte, ko bo živilo odmrznjeno.
• Čas shranjevanja jedi je odvisen od količine vsebovanega olja.
Primerne maščobe so margarina, telečja mast, olivno olje in maslo,
neprimerne pa arašidovo olje in svinjska mast.
• Tekočo hrano zamrznite v plastičnih posodah, druga živila pa
v plastični foliji ali vrečkah.
Na 119., 120, in 121. strani smo navedli nekaj priporočil za nameščanje
in shranjevanje posameznih živil v delu za globoko zamrzovanje.
SI
119
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
Meso in ribe
Priprava
Maksimalni čas
shranjevanja
(mesec)
Zrezki
Oviti v folijo
6-8
Jagnjetina
Ovita v folijo
6-8
Telečja pečenka
Ovita v folijo
6-8
Kocke teletine
V majhnih kosih
6-8
Kocke jagnjetine
V kosih
4-8
Mleto meso
V zavitkih, vendar brez začimb
1-3
Drobovina (kosi)
V kosih
1-3
Bolonjska salama/salama
Biti mora v ovoju, čeprav je v
membrani
Piščanec in puran
Ovita v folijo
4-6
Goska in račka
Oviti v folijo
4-6
Srnja, zajec, divji prašič
v porcijah po 2,5 kg in v filejih
6-8
Sladkovodne ribe (losos,
krap, som)
Puste ribe; brancin, veliki
robec, iverka
Mastne ribe (tuna, skuša,
modra riba, inčun)
Najprej ribe očistite in
odstranite luske, nato jih
operite in očistite do suhega;
po želji odrežite rep in glavo.
2
4
2-4
Školjke
Očiščene v vrečki
4-6
Kaviar
V embalaži, aluminijasti ali
plastični posodici
2-3
Polži
V slani vodi, aluminijasti ali
plastični posodici
3
Opomba: Odmrznjeno meso morate pripraviti enako kot sveže meso.
Če odmrznjenega mesa ne pripravite, ga ne smete ponovno zamrzniti.
SI
120
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
Priprava
Maksimalni
čas
shranjevanja
(meseci)
Opran, narezan na manjše kose in
prekuhan v vreli vodi
10 - 13
Grah
Izluščen, opran in prekuhan v vreli vodi
12
Zelje
Očiščen in prekuhan v vreli vodi
6-8
Korenje
Oprano, narezano na kose in
prekuhano v vreli vodi
12
Paprika
Prerezana na dva dela, odstranjeno
jedro in prekuhana v vreli vodi
8 - 10
Špinača
Oprana in prekuhana v vreli vodi
6-9
Cvetača
Listi odstranjeni, cvetača narezana na
manjše kose, za kratek čas namočena
v vodo z limono
10 - 12
Jajčevec
Opran in narezan na 2 cm kose
10 - 12
Očiščena in pakirana s storžem ali kot
sladka koruza
12
Olupljene in narezane
8 - 10
Prerezane na dva dela, brez koščice
4-6
Oprane in očiščene
8 - 12
V posodi dodano 10 % sladkorja
12
Oprane in brez pecljev
8 - 12
Zelenjava in sadje
Stročji fižol in fižol
Koruza
Jabolka in hruške
Marelice in breskve
Jagode in robide
Kuhano sadje
Slive, češnje, maline
SI
121
RAZDELITEV ŽIVIL V HLADILNIKU
Mlečni izdelki
Priprava
Pakirano
V originalni
(homogenizirano)
embalaži
mleko
Sir - razen skute
V kosih
Maslo in
margarina
V originalni
embalaži
Maksimalni čas
shranjevanja
(meseci)
Pogoji shranjevanja
2-3
Čisto mleko - v originalni embalaži
6-8
Originalno embalažo
lahko uporabljate za
kratkotrajno
shranjevanje.
Za daljši čas mora biti
ovit v folijo.
6
Maksimalni čas
shranjevanja
(meseci)
Čas odmrzovanja
na sobni
temperaturi (ure)
Kruh
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Piškoti
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Testo
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Vlečeno
testo
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
Pite
Čas odmrzovanja
v pečici (minute)
15-20 (200 °C)
SI
122
PREVOZ IN PREMIKANJE
Prevoz in sprememba položaja namestitve
• Po potrebi obdržite originalno embalažo in stiropor (PS).
• Med prevozom morate aparat zavarovati s širokim pasom
ali močno vrvjo. Navodila na škatli je treba med prevozom
natančno upoštevati.
• Pred prevozom ali pred spremembo položaja morate iz
hladilnika odstraniti vse premične dele (police, predale...)
ali pa jih je treba pritrditi s pasom, da se ne poškodujejo.
Med prenašanjem mora biti hladilnik v navpičnem
položaju.
Spreminjanje smeri odpiranja vrat
• Spreminjanje smeri odpiranja vrat hladilnika ni mogoče, če
je na sprednji strani vrat nameščen ročaj za odpiranje.
• Smer odpiranja vrat lahko spremenite na modelih brez ročaja.
• Če želite smer odpiranja vrat hladilnika spremeniti, se
obrnite na najbližji pooblaščen servis, ki vam bo spremenil
smer odpiranja vrat.
PREDEN POKLIČITE SERVISNO SLUŽBO
Pregled opozoril
Če vaš hladilnik ne deluje:
• Ali je zmanjkalo električne energije?
• Je vtič pravilno priključen v vtičnico?
• Ali sta varovalka vtičnice, na katero je priključen vtič, ali glavna
varovalka brezhibni?
• Ali je napaka na vtičnici? To preverite tako, da hladilnik priključite
v vtičnico, za katero ste prepričani, da deluje brezhibno.
Če vaš hladilnik ne hladi dovolj:
• Je termostat pravilno naravnan?
• Ali vrata hladilnika pogosto odpirate in jih pustite odprta dolgo časa?
• So vrata hladilnika pravilno zaprta?
• Ste v hladilnik postavili jed ali živilo, tako da se dotika zadnje stene in
preprečuje kroženje zraka?
• Je hladilnik prenapolnjen?
• Je med vašim hladilnikom in steno za njim zadostna razdalja?
• Je temperatura prostora v okviru vrednosti, ki so navedene v navodilih?
Če so živila v vašem hladilniku prehladna
• Je termostat pravilno naravnan?
• Ali ste pred kratkim dodali živilo v zamrzovalnik? V tem primeru bi
hladilnik lahko preveč ohladil živila, ker bo delal dlje, da bo ohladil na
novo dodano živilo.
Če je hladilnik preglasen:
Za ohranjanje izbranega nivoja hlajenja se kompresor od časa do časa
aktivira. Ta zvok je zato povsem običajen, saj je posledica delovanja
kompresorja. Ko pa je dosežen želen nivo hlajenja, zvok utihne. Če zvok
ne utihne:
• Je hladilnik stabilen? So noge umerjene?
• Je za vašim hladilnikom kakšen predmet?
• Ali vibrirajo police ali hrana na policah? V tem primeru prestavite
police in hrano.
• Ali vibrirajo stvari, ki ste jih postavili na hladilnik?
SI
123
SI
124
PREDEN POKLIČITE SERVISNO SLUŽBO
Običajen zvok
Pokanje (pokanje ledu):
• Med samodejnim odmrzovanjem.
• Ko se hladilnik hladi ali segreva (zaradi širitve materiala hladilnika).
Kratko pokanje: Sliši se, ko termostat vklopi ali izklopi kompresor.
Zvok kompresorja (običajen zvok motorja): Zvok pomeni, da
kompresor normalno deluje. Zvok kompresorja je lahko glasnejši ob
začetku delovanja.
Brbotanje in pretakanje: Ta zvok povzroča pretakanje hladilne
tekočine po ceveh sistema.
Zvok pretakanja vode: Običajen je zvok pretakanja vode, ki teče
v izparilnik med odmrzovanjem. Zvok lahko slišite med odmrzovanjem.
Pihanje zraka (običajni zvok ventilatorja): Ta zvok je običajen
v hladilnikih s tehnologijo no-frost med delovanjem sistema zaradi
kroženja zraka.
Če se v hladilniku tvori vlaga:
• Je hrana pravilno pakirana? So bile posode suhe, ko ste jih postavili
v hladilnik?
• Ali vrata hladilnika pogosto odpirate? Ko so vrata odprta, gre vlaga iz
prostora v hladilnik. Vlaga se tvori hitreje, če pogosto odpirate vrata
hladilnika, zlasti, če je prostor vlažen.
• Nastanek kapljic na zadnji strani stene je po samodejnem
odmrzovanju običajen (pri statičnih modelih).
Če vrat ne odpirate in zapirate pravilno:
• Ali se vrata ne zapirajo, ker hrana v hladilniku to preprečuje?
• Ali so vrata, police in predali pravilno nameščeni?
• Ali so tesnila vrat počena ali raztrgana?
• Je vaš hladilnik na ravni površini?
Ali so robovi hladilnika, ki se spajajo z vrati, topla?
Ob toplem vremenu se površina stikov ob spojih lahko zaradi delovanja
kompresorja segreje. To je običajno.
PREDEN POKLIČITE SERVISNO SLUŽBO
POMEMBNO:
• Zaščita delovanja kompresorja se aktivira po nenadnem izpadu energije
ali po priključitvi hladilnika, ker plin v hladilnem sistemu ne bo stabiliziran.
Hladilnik bo začel delovati po 5 minutah, zato ni treba skrbeti.
• Če hladilnika dalj časa ne nameravate uporabljati, (npr. med
poletnimi počitnicami), ga izključite, odmrznite in nato očistite (glej 4.
DEL). Pustite vrata odprta, da preprečite pojav vlage in nastanek
neprijetnega vonja.
• Če težave kljub upoštevanju zgornjih navodil ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
• Hladilnik, ki ste ga kupili, je namenjen domači uporabi, zato ga lahko
uporabljate samo doma in v predvidene namene. Ni primeren za
komercialno ali skupno uporabo. Če kupec hladilnik uporablja na
drugačen način, ki ni skladen s predvidenim, proizvajalec in trgovec
ne bosta odgovorna za popravila ali napake, čeprav garancijski rok
še ne bo potekel.
• Življenjsko dobo vašega hladilnika je predvidel in deklariral Oddelek
za gospodarstvo. Predviden čas za pravilno delovanje vitalnih delov
aparata je 10 let.
SI
125
SI
126
NAMIGI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
1. Hladilnik namestite v hladen in dobro zračen prostor, kjer naj ne bo
izpostavljen neposredni sončni svetlobi in ne v bližini vira toplote
(radiatorja, kuhalnika itd.). Sicer pa uporabite izolacijsko ploščo.
2. Počakajte, da se topla hrana in pijača najprej ohladita zunaj
hladilnika.
3. Ko odmrzujete zamrznjena živila, jih postavite v hladilnik. Nizka
temperatura zamrznjene hrane bo v pomoč pri hlajenju hladilnika.
Tako boste privarčevali energijo. Če zamrznjena živila odmrzujete
zunaj, tratite energijo.
4. Pijače in tekočine pokrijte, ko jih postavite v hladilnik. V nasprotnem se
povečuje vlaga v hladilniku. Zato bo moral hladilnik delovati dlje. Pijače
in druge tekočine pokrijte tudi zato, da bodo ohranile vonj in okus.
5. Poskušajte vrata hitro zapirati in naj ne bodo dolgo odprta oziroma
pogosto odprta, ker bo topel zrak vstopil v hladilnik in kompresor se
bo moral pogosteje vklopiti.
6. Pokrovi različnih predalov z različnimi temperaturami (zelenjava,
meso...) naj bodo zaprti.
7. Tesnila na vratih morajo biti čista in mehka. Če se tesnila ogrejejo, jih
zamenjajte.
Varčevanje z energijo
• Za večji prihranek energije vam svetujemo naslednje:
• Hladilnik namestite proč od virov toplote in ne izpostavljate ga
neposredni sončni svetlobi;
• V zamrzovalnik ne postavljajte vročih živil, da temperatura v notranjosti hladilnika ne bo preveč narasla, saj bi v tem primeru
kompresor deloval ves čas;
• Zamrzovalnika ne napolnite prekomerno z živili, tako da zagotovite
ustrezno kroženje zraka;
• Če se nabere led, odtalite aparat, da omogočite lažji prenos hladu;
• V primeru izpada električne energije vam svetujemo, da ne odpirate
vrat zamrzovalnika;
• Vrata aparata čim manjkrat odpirajte in za čim krajši čas
• Temperature ne nastavite prenizko;
• Brišite prah z zadnje strani aparata.
ODLAGANJE ODSLUŽENIH APARATOV
Ta aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo št. 2012/19/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako okolju škodljive snovi (ki lahko povzročijo negativne
posledice za okolje) kot osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno
uporabiti). Posebna obdelava za OEEO je nujna, da se odstranijo in
ustrezno odlagajo vsa onesnaževala ter predelajo in reciklirajo vsi
materiali.
Posamezniki imajo lahko pomembno vlogo pri preprečevanju, da bi
OEEO postala okoljska težava. Nujno je treba upoštevati nekatera
temeljna pravila.
- OEEO ne sme biti obravnavana kot gospodinjski odpadki.
- OEEO je treba predati ustreznim zbirnim mestom, ki jih upravlja občina
ali registrirana podjetja. V mnogih državah je zaradi velikih količin OEEO
lahko zagotovljen domači odvoz.
V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate
prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti po načelu eden za
enega, če je nova oprema enake vrste in ima enake funkcije kot stara.
Skladnost
Oznaka
na izdelku pomeni, da potrjujemo skladnost z vsemi
povezanimi evropskimi zahtevami s področja varnosti, zdravja in okolja,
ki se v zakonodaji uporabljajo za ta izdelek.
SI
127
HU
128
Tartalomjegyzék
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK ................................................................. 129
Általános figyelmeztetések .................................................... 129
Biztonsági figyelmeztetések ................................................... 134
A hűtőgép telepítése és üzemeltetése .................................... 135
A hűtőszekrény használata előtt ............................................ 136
No-Frost technológiára vonatkozó információk ...................... 136
A BERENDEZÉS ÉS A REKESEZK RÉSZEI ............... 137
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK .................................. 139
Hőmérséklet beállítások ......................................................... 139
Hőmérséklet beállítással kapcsolatos figyelmeztetések ......... 139
Tartozékok .............................................................................. 141
Hőmérséklet jelző (egyes modelleknél) .................................. 142
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ................................ 144
Leolvasztás ............................................................................. 145
A lámpa foglalatának cseréje .................................................. 145
LED lámpa cseréje ................................................................ 145
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN ........ 146
A hűtőberendezés részei ....................................................... 146
Fagyasztó rekesz.................................................................... 147
SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA .... 152
Szállítás és telepítési hely módosítása .................................. 152
Helyezze fel az ajtót .............................................................. 152
ÉRTÉKESÍTŐ SZERVIZSZOLGÁLAT HÍVÁSA ELŐTT ... 153
TIPPEK ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA ..................... 156
Energiatakarékosság ............................................................. 156
HASZNÁLT BERENDEZÉSEK SELEJTEZÉSE ........... 157
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.
Hűtőgépe teljesítményének optimalizálása érdekében használat előtt
olvassa el körültekintően a felhasználói kézikönyvet. Valamennyi
dokumentumot őrizzen meg további használat céljából és adja át
későbbi tulajdonosoknak.
A berendezés csak élelmiszer tárolására használható, bármely más
használat veszélyesnek tekintendő, a gyártó nem vállal felelősséget a
mulasztásokért. Javasoljuk továbbá, hogy vegye figyelembe a garanciális feltételeket.
Általános figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: A berendezés tokozásában vagy
a beépített szerkezetben a ventilációs nyílásokat hagyja akadálymentesen.
FIGYELMEZTETÉS: A kiolvasztási folyamat felgyorsításához csak a gyártó által javasolt mechanikai
berendezéseket vagy egyéb eszközöket használja.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés élelmiszer tároló rekeszében,
kivéve a gyártó által jóváhagyott típust.
FIGYELMEZTETÉS: Ne okozza a hűtőközeg kör
sérülését.
FIGYELMEZTETÉS: A berendezés instabilitásából
származó veszélyek elkerülése érdekében a rögzítés
végezze az alábbi előírásoknak megfelelően:
 Ha a berendezés R600a hűtőközeget alkalmaz
(ezt az információt a hűtőgép címkéjén találja), a
szállítás és telepítés során járjon el körültekintően,
hogy a hűtő elemek ne sérüljenek meg. Az R600a
környezetbarát és természetes gáz, de robbanásveszélyes. A hűtőelemek sérülése miatti szivárgás
esetén tartsa távol a hűtőt nyílt lángtól és
hőforrrástól, és szellőztesse ki a helyiséget, ahol
berendezést elhelyezte.
HU
129
HU
130
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
 A hűtőgép szállítása és elhelyezése során ügyeljen
arra, hogy a hűtőgáz kör ne sérüljön meg.
 Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például
gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos
palackot a berendezésben.
 A berendezés kizárólag háztartási célra vagy az
alábbi alkalmazásokra használható:
- üzletek, irodák és egyéb gazdasági munkakörnyezetek személyzeti konyhája.
- falusi vendéglátás és ügyfelek szállodákban,
motelekben és egyéb szállást adó helyeken.
- szállást és reggelit biztosító szállások;
- vendéglátás, és hasonló nem kiskereskedelmi
alkalmazások.
 Ha a csatlakozó nem felel meg a hűtőgép csatlakozójának, a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
 A hűtőgép tápkábelét speciálisan földelt csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. Ez a csatlakozó 16
amperes speciálisan földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha otthonában nincs ilyen aljzat,
telepíttesen engedéllyel rendelkező villanyszerelővel.
 A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkező személyek akkor használhatják, ha
felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő
utasításokkal láttál el őket a berendezés
biztonságos használatát illetően és megértették a
használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A berendezés
tisztítását és karbantartását gyermekek csak
felügyelet alatt végezhetik.
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
 Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó
szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
 A berendezés nem használható 2000 m magasság felett.
 A hűtőgép hűtőközeggázt (R600a: izobután)
valamint szigetelő gázt (ciklo/izopentán) tartalmaz,
melyek környezettel való kompatibilitása nagyfokú,
mindazonáltal gyúlékonyak.
 Javasoljuk, hogy tartsa be az alábbi szabályokat,
a veszélyes szituációk elkerülése érdekében:
 Bármilyen művelet előtt válassza le a berendezést
az elektromos hálózatról.
 A borhűtő mögött és a borhűtőben lévő hűtőrendszer hűtőközeggázt tartalmaz. Éppen ezért ne
sértse meg a csöveket.
 Ha a fagyasztó rendszer szivárgását észleli, ne
érintse a fali csatlakozót és ne használjon nyílt
lángot. Nyissa ki az ablakot és szellőztesse ki a
helyiséget. Hívjon szakembert a hiba elhárításához.
 Ne kaparja késsel vagy éles tárggyal a jeget.
Megsérülhet a hűtőközeg kör, a szivárgás tüzet
vagy szemsérülést okozhat.
 Ne telepítse a berendezést nedves, olajos vagy
poros helyre, ne tegye ki közvetlen napfénynek
és víznek.
 Ne telepítse a berendezést fűtő egységek vagy
gyúlékony anyagok közelébe.
 Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy
adaptereket.
 Ne húzza meg túlságosan a tápkábelt, ne érintse
a csatlakozót nedves kézzel.
HU
131
HU
132
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
 Ne sértse meg a csatlakozót és/vagy a tápkábelt;
áramütést vagy tüzet okozhat.
 Javasoljuk, hogy tartsa a csatlakozót tisztán, a
csatlakozón felhalmozódó por tüzet okozhat.
 Szigorúan tilos nyílt láng vagy elektromos
berendezések például fűtő egységek, gőztisztítók,
gyertyák, olajlámpák használata a kiolvasztási
fázis felgyorsításához.
 Ne tároljon orvosságot vagy kutatáshoz használt
anyagokat a borhűtőben. Ha olyan anyagot tárol,
melynek tárolási hőmérsékletét szigorúan ellenőrizni kell, előfordulhat, hogy az anyag megromlik,
vagy ellenőrizhetetlen reakció lép fel, mely kockázatokat okozhat.
 A berendezés tokozásában vagy a beépített
szerkezetben a ventilációs nyílásokat hagyja
akadálymentesen.
 Ne helyezzen tárgyakat és/vagy vízzel töltött
tartályokat a berendezésre.
 Ne végezzen javításokat a borhűtőn. Minden
beavatkozást kizárólag szakember végezhet!
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
Megjegyzések:
•
•
•
•
Kérjük, olvassa el körültekintően a kézikönyvet a berendezés
telepítése és használata előtt. Nem vállalunk felelősséget
a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért.
Tartsa be a berendezésre vonatkozó előírásokat, és
a kézikönyv utasításait, tartsa a kézikönyvet biztonságos
helyen, a jövőbeli problémák megoldásához.
A berendezés használata háztartási célra történt, csak
háztartási környezetben használható, és meghatározott
célokra. Nem alkalmas kereskedelmi vagy közös használatra. Az ilyen használat érvényteleníti a berendezésre
vonatkozó garanciát, vállalatunk nem vállal felelősséget a
felmerülő veszteségekért.
A berendezés gyártása háztartási célra történt, csak
élelmiszer hűtésére és tárolására alkalmas. Nem alkalmas
kereskedelmi használatra és/vagy élelmiszertől eltérő
használatra. Vállalatunk nem vállal felelősséget az ellenkező
esetben történő használatból eredő veszteségekért.
HU
133
HU
134
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
Biztonsági figyelmeztetések
• Ne csatlakoztassa a hűtő fagyasztót hosszabbító vezetékkel az elektromos hálózathoz.
• Ne csatlakoztasson sérült, repedt vagy elhasznált csatlakozót.
• Ne húzza, tekerje meg a kábelt, és ne okozzon rajta sérülést.
• A berendezés tervezése felnőttek által történő használatra
történt, ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a berendezéssel, ne engedje, hogy nyitogassák az ajtót.
• Soha ne érintse a tápkábelt/csatlakozót nedves kézzel,
mivel rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
• Ne helyezzen üvegeket vagy italos dobozokat a jégkészítő
rekeszbe, mivel felrobbanhatnak, mivel a tartalmuk megfagy.
• Ne helyezzen robbanó vagy gyúlékony anyagot a hűtőberendezésbe. Az alkohol tartalmú italokat függőlegesen
helyezze a hűtő rekeszbe, és ellenőrizze, hogy a tetejük
megfelelően zár.
• Ne érjen a jéghez, ha jeget távolít el a jégkészítő rekeszből.
A jég fagyási égést és/vagy sérülést okozhat.
• Ne érjen a fagyott dolgokhoz nedves kézzel. Ne fogyassza
el a jégkrémet vagy a jégkockát közvetlenül a jégtároló
rekeszből való kivétel után.
• Ne fagyassza újra a fagyasztott élelmiszereket kiolvasztás
után. Egészségügyi problémákat, például ételmérgezést
okozhat.
• Ne takarja le a hűtőt vagy a tetejét. Ez befolyásolja
a hűtőgép teljesítményét.
• Biztosítsa, hogy a hűtőberendezés tartozékai a szállítás
alatt ne sérüljenek meg.
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
A hűtőgép telepítése és üzemeltetése
A hűtőgép használata előtt fordítson fokozott az alábbiakra:
• A hűtőberendezés üzemi feszültsége 220-240 V 50Hz-en.
• A hűtőberendezés fő kábelét a földelt csatlakozóhoz kell
csatlakoztatni. A csatlakozót földelt aljzattal kell használni,
melynek áramerőssége minimum 16 amper. Ha az aljzat
nem felel meg ennek, forduljon villanyszerelőhöz.
• Nem vállalunk felelősséget a földeletlen használat miatti
sérülésekért.
• Helyezze a hűtőberendezést olyan helyre, ahol nincs
kitéve közvetlen napfénynek.
• A berendezésnek legalább 50 cm-re kell lennie kályháktól,
gáztűzhelyektől, fűtőelemektől és legalább 5 cm-re
elektromos sütőktől.
• A hűtőberendezést ne használja kültérben és ne tegye ki
esőnek.
• Ha a hűtőszekrényét mélyfagyasztó mellé helyezi legalább
2 cm-es távolságot hagyjon közöttük a külső felületen
képződő nedvesség megakadályozására.
• Ne helyezzen semmit a hűtőszekrényre, és telepítse a
hűtőszekrényt úgy, hogy legalább 15 cm szabad hely
legyen felette.
• Használja a szabályozható elülső lábakat a berendezés
szintezéséhez és stabilizálásához. A lábakat elfordítással
állíthatja be. Ezt az élelmiszer elhelyezése előtt végezze el.
• A hűtőszekrény használata előtt törölje át minden részét
meleg víz és szódabikarbonát oldattal, majd öblítse ki
tiszta vízzel és szárítsa meg. A hűtő részeit tisztítás után
helyezze be.
• Telepítse a műanyag távtartót (hátsó tálcát rész a hátsó
részen) 90° - os elfordítással (az ábra szerint), így megelőzve hogy a kondenzvíz a falhoz érjen.
• A hűtőt a faltól legalább 75 mm-re kell helyezni.
HU
135
HU
136
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTTI
TENNIVALÓK
A hűtőszekrény használata előtt
• Ha a hűtőszekrényt első alkalommal használja, vagy
szállítás után tartsa függőleges pozícióban legalább 3 órán
át a hálózati csatlakoztatás előtt. Ez lehetővé teszi a
hatékony működést és megelőzi a kompresszor sérülését.
• Előfordulhat, hogy a hűtőnek szaga lehet az első
üzemeléskor. Ez normális, és a hűtés megkezdésekor a
szag elmúlik.
No-Frost technológiára vonatkozó információk
A No-Frost hűtőberendezések eltérnek más statikus
hűrőberendezésektől a működési elvet illetően.
A normál hűtőben az ajtó kinyitása és az élelmiszerben lévő
páratartalom következtében a hűtőszekrényben lévő páratartalom fagyást okoz a fagyasztó rekeszben. A fagyasztó és a jég
leolvasztásához a fagyasztó rekeszben időszakosan szükség
van arra, hogy kikapcsolja a hűtőszekrényt, helyezze az ételeket,
amelyeket fagyasztva kell tartani egy külön hűtött tárolóba, és
távolítsa el a fagyasztó rekeszében összegyűlt jeget.
Ez a szituáció eltér no-frost hűtőszekrények esetében.
A száraz és hideg levegő egyenletesen út a hűtőbe és a
fagyasztóba a fúvó ventilátoron keresztül. A hideg levegő
egyenletesen oszlik el a rekeszek között, egyenletesen hűti le
az élelmiszereket, megelőzve a nedvességet és a fagyást.
Éppen ezért a no-frost hűtőberendezés egyszerű használatot
tesz lehetővé, nagy kapacitásának is és stílusos megjelenésének köszönhetően.
A BERENDEZÉS ÉS A REKESEZK RÉSZEI
Ez a leírás csak információul szolgál a berendezés részeiről.
A berendezés részei a modelltől függően eltérőek lehetnek.
HU
137
HU
138
A BERENDEZÉS ÉS A REKESEZK RÉSZEI
A) A hűtőberendezés részei
B) Fagyasztó rekesz
1) Termosztát gomb
2) Hűtő polcok
3) Tároló fedél
4) Tárolók
5) Felső fagyasztó rekeszek
6) Alsó fagyasztó rekeszek
7) Ütköző lemez
8) Fagyasztó üvegpolc
9) Üvegpolc
10) Ajtó polc
11) Jégtálca
12) Tojástartó
* Néhány modellnél
HU
139
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
Hőmérséklet beállítások
Hűtőrekesz
A termosztát biztosítja, hogy a hőmérséklet beállítások vezérlése a hűtő és
fagyasztó rekeszekben automatikusan
történjen. Használata 1-6 - ig bármilyen
értéktartományban történhet. Ha a termosztát beállító gombot 1 - től 6 - ig fordítja
a hűtés növekszik.
Hűtőrekesz termosztát gombja:
5 - 6: Nagyobb hűtés.
3 - 5: Normál használat.
1 - 3: Kevesebb hűtés.
Termosztát gomb
Hőmérséklet beállítással kapcsolatos figyelmeztetések
• Nem javasoljuk, hogy a hűtőberendezést 10°C - nál hidegebb
környezetben működtesse, a hatékonyság érdekében.
• A termosztátot az ajtó nyitás gyakoriságának és a hűtőben tárolt
élelmiszer mennyiségnek megfelelően kell beállítani.
• Ha először kapcsolja be a berendezést, ideális esetben 24 órán át
élelmiszer nélkül kellene üzemeltetnie, és ajtó nyitás nélkül. Ha
mindenképpen használnia kell, ne helyezzen be nagy mennyiségű ételt.
• 5 perc késleltetésifunkció megelőzi a hűtő kompresszorának
sérülését, ha szétcsatlakoztatja majd újból csatlakoztatja az
üzemeltetéshez, vagy ha áramszünet lép fel. Normál esetben a hűtő
5 perc letelte után kezd el üzemelni.
• A hűtő tervezése standard hőmérséklet intervallumok közötti
működtetésre történt, az információs címkén meghatározott klíma
osztálynak megfelelően. Nem javasoljuk, hogy a hűtőt olyan
környezetben működtesse, ami a meghatározott hőmérsékleti
intervallumokat
megha- KlímaoszKörnyezeti hőmérséklet oC
ladja. Ez csökkenti a hűtő
tály
hűtési hatékonyságát.
T
16 - 43 (°C)
• A berendezés tervezése
ST
16 - 38 (°C)
16°C - 43°C hőmérséklet
közötti használatra történt.
N
16 - 32 (°C)
SN
10 - 32 (°C)
HU
140
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
Hőmérséklet beállítással kapcsolatos figyelmeztetések
• A hőmérséklet beállítás nem kerül törlésre áramszünet esetén.
• Nem javasoljuk, hogy a hűtőberendezést 10°C - nál hidegebb környezetben működtesse, a hatékonyság érdekében.
• A hőmérséklet beállítást az ajtó nyitás gyakoriságának és a hűtőben
tárolt élelmiszer mennyiségnek megfelelően kell beállítani.
• A jelenlegi beállítás befejezése előtt ne téren át másik beállításra.
• A hűtőberendezést maximum 24 órán át működtetni kell a környezeti
hőmérsékletnek megfelelően megszakítás nélkül a teljes hűtéshez
történő csatlakoztatás után. Ne nyissa ki a hűtő ajtaját gyakran, és
ne helyezzen túl sok élelmiszert ezalatt az idő alatt a hűtőbe.
• 5 perc késleltetési funkció megelőzi a hűtő kompresszorának
sérülését, ha szétcsatlakoztatja majd újból csatlakoztatja az
üzemeltetéshez, vagy ha áramszünet lép fel. Normál esetben a hűtő
5 perc letelte után kezd el üzemelni.
• A hűtő tervezése standard hőmérséklet intervallumok közötti
működtetésre történt, az információs címkén meghatározott klíma
osztálynak megfelelően. Nem javasoljuk a hűtő működtetését az előírt
hőmérséklet határértékeken kívül a hűtési gyakoriság érdekében.
• A berendezés tervezése
KlímaoszKörnyezeti hőmérséklet oC
16°C - 43°C hőmérséklet
tály
közötti használatra történt.
16 - 43 (°C)
T
ST
N
SN
16 - 38 (°C)
16 - 32 (°C)
10 - 32 (°C)
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
Tartozékok
Jégtartó doboz
• A jégtartó doboz eltávolításához húzza ki a felső fagyasztó dobozt
amennyire lehetséges, majd húzza ki a jégtartó dobozt.
• Töltse fel 3/4 részig vízzel, és helyezze vissza a fagyasztóba.
Megjegyzés: A jégtartó doboz visszahelyezésekor ellenőrizze, hogy
vízszintes pozícióban van-e. Ellenkező esetben a égtartó doboz
eldőlhet.
Jégtartó doboz
Néhány modellnél
Fagyasztó doboz
A fagyasztó doboz lehetővé teszi, hogy egyszerűbben férjen hozzá az
élelmiszerekhez.
Fagyasztó doboz eltávolítása:
• Húzza ki a dobozt amennyire lehetséges
• Húzza fel, majd húzza kifelé a dobozt.
! A csúszórekesz visszahelyezéséhez járjon el ellentétes módon.
Fagyasztó doboz
A tartozékok valamennyi leírása és ábrázolása a berendezés
modelljétől függően eltérő lehet.
HU
141
HU
142
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
OK
Hőmérséklet jelző (egyes modelleknél)
A hűtőszekrény könnyebb beállítása érdekében a
leghidegebb részen hőmérséklet jelzőt helyeztünk el.
Az élelmiszerek megfelelőbb tárolása érdekében, különösen
a leghidegebb részben, ellenőrizze, hogy a hőmérséklet
jelzőn megjelenik az "OK" felirat. Ha nem jelenik meg az
"OK" felirat, azt jelenti, hogy nem megfelelő a hőmérséklet
beállítása.
Mivel az "OK" felirat feketével jelenik meg, a jelzést nehéz
meglátni, ha rossz a megvilágítás. A jelzés megfelelő
láthatósága érdekében elegendő fénynek kell lennie.
A hőmérséklet beállítás változtatását követően várjon,
amíg stabilizálódik a készülékben a hőmérséklet, mielőtt
új beállítással próbálkozna. A hőmérséklet beállítást
fokozatosan változtassa, és legalább 12 órát várjon, mielőtt
újból ellenőrizné és esetleg módosítana rajta.
MEGJEGYZÉS: Az ajtó ismételt (vagy hosszabb ideig tartó)
nyitását követően, illetve ha friss élelmiszert tett a készülékbe,
normális jelenség, ha a hőmérséklet jelzőn nem jelenik meg
az "OK" felirat. Ha rendellenes jegesedés látható a hűtőtér
párologtatóján (a készülék falának alján; túlterheltség, a
helyiség magas hőmérséklete vagy gyakori ajtónyitás miatt),
állítsa alacsonyabb fokozatra a hőmérsékletet, amíg a
kompresszor ismét ki nem kapcsol időnként.
Élelmiszer elhelyezése a hűtő leghidegebb részén
Az élelmiszerek jobban tárolhatók, ha a
legmegfelelőbb hőmérsékletű helyre teszi őket.
A leghidegebb rész közvetlenül a frissentartó
fiók fölött van.
Ez a szimbólum a hűtő leghidegebb részét jelöli.
Ahhoz, hogy biztosan alacsony hőmérsékletű maradjon ez
a rész, a polcot feltétlenül a szimbólummal egy vonalban
helyezze el, ahogyan az ábra is mutatja.
A leghidegebb rész felső határát a matrica alsó része
mutatja (a nyíl hegye). A leghidegebb rész felső polcának a
nyíl hegyével egy vonalban kell lennie. A leghidegebb rész
ez alatt található.
FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK
Mivel a polcok kivehetők, gondoskodjon róla, hogy mindig
a fenti zóna határokkal egy szintben legyenek, ahogyan
a matricákon látható, így biztosítható az adott rész
hőmérséklete.
Minden élelmiszernek van ideális tárolási hőmérséklete,
ebből adódóan pedig megfelelő elhelyezése.
HU
143
HU
144
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•
Tisztítás előtt válassza le a hálózatról az egységet.
•
Ne tisztítsa a berendezést folyóvízzel.
•
Ellenőrizze, hogy nem folyik-e víz a lámpa burkolatába és
egyéb elektronikus részekbe.
•
A hűtőt rendszeresen kell tisztítani szódabikarbóna és
langyos víz keverékkel.
•
Tisztítsa meg a tartozékokat külön szappannal és vízzel Ne tisztítsa mosogatógépben.
•
Ne használjon súroló hatású termékeket, oldószereket
vagy szappant. Mosás után öblítse el tiszta vízzel és
alaposan szárítsa meg. A tisztítás végén csalatkoztassa
újra a hálózathoz a berendezést száraz kézzel.
•
Tisztítsa meg a kondenzátort seprűvel kétévente. Ezzel
energiát takaríthat meg és növelheti a teljesítményt.
A TÁPELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI.
HU
145
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Leolvasztás
• A hűtőgép automatikusan végzi a leolvasztást. A leolvasztáskor képződő víz a víz gyűjtőn keresztül áramlik a
párologtató edénybe a hűtőberendezés mögött, és ott
elpárolog.
• Ellenőrizze, hogy leválasztotta-e a hálózatról a hűtőberendezést a párologtató tartály tisztítása előtt.
• Távolítsa el a párologtató tálcát a helyéről a jelzett csavarok eltávolításával. Tisztítsa meg szappanos vízzel a
meghatározott időközönként. Ez megakadályozza a kellemetlen szagok képződését.
A lámpa foglalatának cseréje
A fagyasztó és a hűtő rekeszben lévő foglalat cseréjéhez;
1- Áramtalanítsa a hűtőberendezést.
2- Csavarhúzóval óvatosan távolítsa el a lámpa burkolatot a
felső panelről. (A)
3- Cserélje ki 15 wattos foglalatra. (B)
4- Helyezze vissza a lámpa burkolatot.
5- Várjon 5 percet mielőtt a hűtőt újra csatlakoztatja a hálózathoz,
és állítsa helyre a termosztátot az eredeti pozíciójába.
LED lámpa cseréje
Ha a hűtő LED-je világít, lépjenkapcsolatba az ügyfélszolgálattal, mivel csak hivatalos szakember cserélheti ki.
Párologtató
tálca.
HU
146
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
A hűtőberendezés részei
• Normál üzemi körülmények esetén a hűtőberendezés hűtő részének
hőmérsékletét 4°C - ra elegendő beállítani.
• A nedvesség és ebből következően a jegesedés növekedésének
csökkentése érdekében soha ne helyezzen folyadékot tömítetlen
tárolókkal a hűtőberendezésbe. A jegesedés általában a párologtató
leghidegebb részeiben koncentrálódik, és idővel gyakrabb
leolvasztást igényel.
• Soha ne helyezzen meleg élelmiszert a hűtőberendezésbe. A meleg
élelmiszert szobahőmérsékleten hűtse le, és úgy kell kezelni, hogy
megfelelő levegőáramlást biztosítson a hűtőberendezés rekeszében.
• Semmi nem érhet hozzá a berendezés hátsó falához, mivel
jegesedés okozhat és a csomagolás odatapadhat. Ne nyissa ki a
hűtő ajtaját túl gyakran.
• A húst és a tisztított halat (műanyag tárolóba csomagolva), melyet 12 nap alatt fel szeretne használni, a hűtőberendezés rekeszének
alsó részébe helyezze (friss élelmiszer tároló felett), mivel ez a
leghidegebb rész és ez biztosítja az optimális tárolási körülményt.
• A gyümölcsöt és zöldséget tárolja szabadon a friss élelmiszerek
tároló rekeszében.
Az élelmiszer hűtőrekeszekben történő elhelyezésével és tárolásával
kapcsolatosan az alábbiakban ismertetünk néhány javaslatot.
Maximum tárolási idő
Hová helyezze a
hűtőberendezésben
1 hét
Zöldség tároló
Hús és hal
2 - 3 nap
Műanyag fóliába vagy edénybe
vagy hústartó edénybe
csomagolva
(üvegpolcon)
Friss sajt
3 - 4 nap
Speciális ajtópolcon
1 hét
Speciális ajtópolcon
A gyártó által javasolt
lejárati ideig
Speciális ajtópolcon
1 hónap
Tojástartó polc
Élelmiszer
Zöldségek és
gyümölcsök
Vaj és margarin
Üvegben tárolt tej
és joghurt
Tojások
Főtt étel
Minden polcon
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
Fagyasztó rekesz
• A fagyasztót mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszer hosszú ideig
történő tárolásához és jégkockák készítéséhez használja.
• A fagyasztó rekesz maximális kapacitásához használja az
üvegpolcokat a felső és a középső részhez. Az alsó részhez
használja az alsó kosarat.
• Ne tároljon friss élelmiszert a fagyasztott élelmiszer mellett, mivel
felolvaszthatja a fagyasztott ételeket.
• Friss ételek (például hús, hal és tejszín) fagyasztásakor ossza el
egyszeri fogyasztásra szánt adagokra az ételt.
• Soha ne fagyassza újra a fagyott élelmiszert kiolvasztás után.
Egészségre ártalmas lehet, és ételmérgezést okozhat.
• Soha ne helyezzen meleg élelmiszert fagyasztó rekeszbe, mivel
felolvaszthatja a fagyott ételt.
• Fagyasztott élelmiszer vásárlásakor ellenőrizze, hogy a megfelelő
körülmények között lett-e lefagyasztva és hogy a csomagolása nem
sérült-e.
• Fagyasztott élelmiszer tárolásakor minden esetben tartsa be a
csomagoláson feltüntetett előírásokat, amennyiben nincs feltüntetve
információ, fogyassza el az ételt a lehető leghamarabb.
• A fagyasztott ételt megfelelően tárolva kell szállítani, és a lehető
leghamarabb kell a fagyasztóba helyezni. Fagyasztáshoz ne
használja az ajtón lévő polcokat.
• Ha a fagyasztott étel csomagolásán nedvesség vagy dudorodás
észlelhető, valószínűleg korábban nem megfelelő hőmérsékleten lett
tárolva, és a tartalma romlott. Ne vásároljon ilyen élelmiszert.
• Fagyasztott élelmiszer esetében a tárolási idő a környezet
hőmérséklet, az ajtó nyitások száma, a termosztát beállítása, az
élelmiszer típusa és a lejárati idő alapján, valamint függ az élelmiszer
vásárlása és a fagyasztóba helyezése között eltelt időtől. Tartsa be a
csomagoláson jelzett előírásokat, és ne lépje túl a tárolási időt.
Vegye figyelembe az alábbiakat: Ha a fagyasztó ajtaját közvetlenül a
becsukása után szeretné kinyitni, azt tapasztalhatja, hogy nem nyílik ki
könnyen. Ez normálisnak tekinthető. Amint az egyensúly helyreáll az
ajtó könnyen kinyílik.
Fontos megjegyzés:
• A fagyasztott étel kiolvasztást követően friss élelmiszerként kell
főzni. Ha kiolvasztás után nem főzi meg, SOHA ne fagyassza újra.
HU
147
HU
148
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
• A főtt ételek (ánizs, bazsalikom, vízitorma, ecet, válogatott fűszerek,
gyömbér, fokhagyma, hagyma, mustár, kakukkfű, majoranna, fekete
bors stb.) íze főzőedényben módosulhat, és erős ízük lehet ha
hosszabb ideig történik a tárolásuk. Éppen ezért adjon kis
mennyiségű fűszert a fagyasztott élelmiszerhez vagy a megfelelő
mennyiségű fűszer adható az élelmiszer kiolvasztása után.
• Az élelmiszer tárolási ideje függ a használt olajtól. A megfelelő olajok
a margarin, borjú zsír, olívaolaj, és vagy és nem megfelelő olajok a
mogyoró olaj és a disznózsír.
• A folyékony halmazállapotú élelmiszereket műanyag poharakban kell
fagyasztani, a többi ételt műanyag fóliákba vagy zsákokba kell
fagyasztani.
Az élelmiszer mélyfagyasztóban történő elhelyezésével és tárolásával
kapcsolatosan az 149.,150, és 151 oldalon ismertetünk néhány javaslatot.
HU
149
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
Hús és hal
Előkészítés
Maximum
tárolási idő
(hónap)
Marhahús
Fóliába csomagolva
6-8
Bárányhús
Fóliába csomagolva
6-8
Borjúsült
Fóliába csomagolva
6-8
Borjú kockára szeletelve
Kis darabokban
6-8
Bárány kockára vágva
Darabokban
4-8
Darált hús
Csomagolva fűszerezés nélkül
1-3
Szárnyas
Darabokban
1-3
Bolognai szósz/ szalámi
Csomagolásban, akkor is, ha
hártyás
Csirke és pulyka
Fóliába csomagolva
4-6
Liba és kacsa
Fóliába csomagolva
4-6
Szarvas, nyúl, vaddisznó
2,5 kg adagokban és filében
6-8
Édesvízi halak (lazac,
ponty, daru, siluridae)
Sovány hal; sügér,
rombuszhal, lepényhal
Zsíros hal (tonhal,
makréla, kékhal, szardella)
Miután megtisztította a halat,
mossa le és szárítsa meg;
és ha szükséges, vágja le a
farokrészt és a fejet.
2
4
2-4
Rákfélék
Tisztítva és tasakokban
4-6
Kaviár
Saját csomagolásban,
alumínium vagy műanyag
tárolóban
2-3
Csiga
Sós vízben, alumínium vagy
műanyag tárolóban
3
Megjegyzés: A fagyasztott húst friss húsként kell megfőzni kiolvasztás
után. Ha kiolvasztás után nem főzi meg, soha ne fagyassza újra.
HU
150
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
Előkészítés
Maximum
tárolási idő
(hónap)
Mossa meg és vágja kis darabokra és
főzze meg forrásban lévő vízben
10 - 13
Tisztítsa meg, mossa meg és főzze
meg forrásban vízben
12
Káposzta
Tisztítsa meg és főzze meg forrásban
lévő vízben
6-8
sárgarépa
Tisztítsa meg és vágja darabokra és
főzze meg forrásban lévő vízben
12
Paprika
Vágja le a szárat, vágja két darabra,
távolítsa el a magot és főzze meg
forrásban lévő vízben
8 - 10
Spenót
Tisztítsa meg és főzze meg forrásban
lévő vízben
Karfiol
Szedje szét rózsáira, vágja a közepét
darabokra, és hagyja citromos vízben
kis ideig
10 - 12
Padlizsán
Mossa meg és vágja 2cm-es darabokra
10 - 12
Kukorica
Tisztítsa meg és csomagolja be a
szárat vagy a csemegekukoricát
12
Hámozza meg és darabolja fel
8 - 10
Sárgabarack és
őszibarack
Vágja ketté és távolítsa el a magot
4-6
Eper és szeder
Mossa meg és tisztítsa meg
8 - 12
Főzött gyümölcs
Adjon 10 % cukrot a tárolóba
12
Szilva, cseresznye,
málna
Mossa meg és tisztítsa meg
8 - 12
Zöldségek és
gyümölcsök
Zöldbab és bab
Babok
Alma és körte
6-9
ÉLELMISZER KEZELÉSE A BERENDEZÉSBEN
HU
151
Tejtermékek
Előkészítés
Maximum
tárolási idő
(hónap)
Csomagolt (homogenizált) tej
Saját
csomagolásban
2-3
Tiszta tej - saját
csomagolásban
6-8
Az eredeti csomagolás
rövid ideig tartó tárolás
esetén használható.
A fóliában hosszabb
ideig kell tárolni.
Sajt- kivéve
fehér sajt
Szeletekben
Vaj, margarin
Saját
csomagolásban
Tárolási körülmények
6
Maximum
tárolási idő
(hónap)
Kiolvasztási idő
szobahőmérséklete
n (óra)
Kenyér
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Kétszersült
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Sütemény
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Phyllo
tészta
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
Kör
Kiolvasztási idő
sütőben (perc)
15-20 (200 °C)
HU
152
SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA
Szállítás és telepítési hely módosítása
• Az eredeti csomagolások és habosított polisztirol (PS)
megtartható, ha szükséges.
• A szállítás során a készüléket széles karimával vagy erős
kötelekkel kell rögzíteni. A szállítás során követni kell a
hullámos dobozon feltüntetett utasításokat.
• Mielőtt szállítaná vagy megváltoztatná a beépítési
helyzetet, minden mozgó tárgyat (pl. polcokat, tárolókat ...)
ki kell venni vagy rögzíteni kell a szalagokkal annak
érdekében, hogy megakadályozza a károsodást.
A hűtőberendezést állítsa függőleges helyzetbe.
Helyezze fel az ajtót
• Nem lehet megváltoztatni a hűtő ajtajának nyitási irányát, ha a
hűtőszekrény ajtaját az ajtó homlokfelületéről szerelik fel.
• Lehetőség van az ajtó nyitási irányának megváltoztatására
fogantyú nélküli modelleken.
• Ha megváltoztathatja a hűtőszekrény nyitási irányát,
forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez, hogy
megváltoztassa a nyitási irányt.
ÉRTÉKESÍTŐ SZERVIZSZOLGÁLAT HÍVÁSA
ELŐTT
Ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztetések
Ha a hűtőberendezés nem működik;
• Áramkimaradás lépett fel?
• Csatlakoztatta a csatlakozót megfelelően?
• Az a csatlakozó biztosítéka, amelyhez a dugó csatlakoztatva van,
vagy a fő biztosíték kioldott?
• Meghibásodott a csatlakozó? Ennek ellenőrzéséhez dugja be a
hűtőszekrényt egy olyan aljzatba, amelyről tudjátok, hogy működik.
Ha a hűtő nem hűt megfelelően:
• A termosztát beállítása megfelelő?
• A hűtőszekrény ajtaja gyakran nyitott és hosszú ideig nyitva tartja?
• A hűtőszekrény ajtaja megfelelően zár?
• Tett edényt vagy ételt a hűtőbe, úgy hogy érinti a hűtőszekrény hátsó
falát, és megakadályozza a levegő áramlást?
• A hűtőszekrény túlságosan tele van?
• Van megfelelő távolság a hűtőszekrény és a hátsó és az oldalfalak
között?
• A környezeti hőmérséklet a használati utasításban megadott
értéktartományon belül van?
Ha a hűtőszekrényben lévő élelmiszer túl hűtött
• A termosztát beállítása megfelelő?
• Nemrég helyezett be élelmiszert a fagyasztórekeszbe? Ha igen, a
hűtőszekrény túl hűtheti az ételt a hűtőszekrényben, mert hosszabb
ideig fog működni, hogy lehűtse ezt az ételt.
Ha a hűtőszekrény túl hangosan működik:
A beállított hűtési szint fenntartása érdekében a kompresszor időről
időre aktiválható. A hűtőszekrény zörej ebben az időben normális, mely
a működése miatt van. A megfelelő hűtési szint elérése után a zaj
automatikusan megszűnik. Ha a zaj továbbra is fennáll:
• Stabilan áll a berendezése? Beállította a lábakat?
• Van valami a hűtőszekrény mögött?
• A polcok vagy a tárolók a polcokon vibrálnak? Ebben az esetben
helyezze vissza a polcokat és/vagy tárolókat.
• Vibrálnak a hűtőbe helyezett dolgok?
HU
153
HU
154
ÉRTÉKESÍTŐ SZERVIZSZOLGÁLAT HÍVÁSA
ELŐTT
Normál zajok
Recsegő (jég recsegés) zaj:
• Automatikus leolvasztás alatt.
• Ha a berendezés le van hűtve vagy fel van melegedve (a berendezés anyagának bővítése miatt).
Rövid recsegés: Akkor hallatszik, amikor a termosztát bekapcsolja
vagy kikapcsolja a kompresszort.
Kompresszor zaj (normál motor zaj): A zaj azt jelenti, hogy a
kompresszor normálisan működik. A kompresszor motor zajt okozhat
rövid ideig, induláskor.
Buborékoló zaj és fröccsenő hang: A zajt a hűtőközeg áramlása
okozza a rendszer csöveiben.
Víz áramlás zaj: A lecsapódás során a párologtató tartályba áramló
víz normális áramlási zaja. Zaj hallható leolvasztás során.
Levegő fúvás zaj (normál ventilátor zaj): Ez a zaj a No-Frost
hűtőszekrény normál működés közben hallható a levegő keringése miatt.
Ha nedvesség halmozódik fel a hűtő belsejében;
• Megfelelően csomagolta be az élelmiszert? Szárazak voltak a tárolók
mielőtt a hűtőbe helyezte volna?
• Gyakran nyitja ki a hűtő ajtaját? A szoba nedvessége bejut a hűtőbe az
ajtó nyitásakor. A nedvesség gyorsabban halmozódik fel, ha
gyakrabban nyitja az ajtót, különösen, ha a szoba páratartalma magas.
• A hátsó falon lévő vízcseppek feltöltése után az automatikus
leolvasztás normális (statikus modellekben).
Ha az ajtók nem megfelelően nyitnak és zárnak;
• Az élelmiszercsomagok megakadályozzák az ajtó zárását?
• Az ajtórekeszek, polcok és fiókok megfelelően vannak elhelyezve?
• Az ajtó tömítése törött vagy szakadt?
• A hűtőszekrény vízszintes felületen van?
Ha az ajtócsuklóval érintkező hűtőszekrény szélei melegek:
Meleg időben a közös érintkező felületek melegebbé válhat a kompresszor működése közben. Ez normális.
ÉRTÉKESÍTŐ SZERVIZSZOLGÁLAT HÍVÁSA
ELŐTT
FONTOS MEGJEGYZÉS:
• A kompresszor védelmi funkciója hirtelen áramkimaradás vagy a
készülék kihúzása után aktiválódik, mert a hűtőrendszerben lévő gáz
nem stabilizálódott. A hűtőszekrény 5 perc után indul, nincs
aggodalomra ok.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a hűtőszekrényt (például
nyáron), húzza ki a konnektorból, és tisztítsa meg a leolvasztás után
(lásd 4. RÉSZ). Hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a
páratartalmat és a szagokat.
• Ha a fenti utasítások betartása után továbbra is fennáll a probléma,
kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.
• A megvásárolt készüléket háztartási használatra tervezték, és csak
háztartásban és a megadott célokra használható. Nem alkalmas
kereskedelmi vagy közös használatra. Ha a fogyasztó olyan módon
használja a készüléket, amely nem felel meg ennek, hangsúlyozzuk,
hogy a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a garanciális
időszak alatt történt javításokért vagy meghibásodásokért.
• A készülék élettartamát az ipari részleg határozza meg és nyilvánítja.
A készülék megfelelő működéséhez szükséges alkatrészek
megőrzésének időtartama 10 év.
HU
155
HU
156
TIPPEK ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA
1. Telepítse a készüléket hűvös, jól szellőző helyiségben, de ne tegye
ki közvetlen napfénynek, és ne közel a hőforráshoz (radiátor, tűzhely
stb.) Ellenkező esetben használjon szigetelőlemezt.
2. Hagyja a meleg élelmiszert és az italokat lehűlni a készüléken kívül.
3. A felolvasztott fagyasztott élelmiszer helyezze a hűtőszekrény rekeszébe. A fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérséklete segít a
hűtőszekrény hűtéséhez, amikor felengedi. Ezzel energiát takarít meg.
A fagyasztott élelmiszer kivétele energia pazarlást eredményez.
4. Fedje le az italokat vagy más folyadékokat, amikor a
hűtőberenezésbe helyezi. Ellenkező esetben a készülék
páratartalma nő. Ez megnöveli az üzemidőt. Az italok és egyéb
folyadékok lefedése segítenek a szag és az íz megőrzésében.
5. Próbálja meg elkerülni, hogy az ajtók hosszú ideig nyitva maradjanak
vagy túl gyakran legyenek kinyitva, mivel meleg levegő jut be a
szekrénybe, és a kompresszort gyakran szükségtelenül bekapcsolja.
6. Tartsa a különböző hőmérsékletű rekeszek fedelét (tárolók, hűtő
rekesz stb.) zárva
7. Az ajtótömítésnek tisztának és rugalmasnak kell lennie. Ha a
tömítések kopottak, cserélje ki.
Energiatakarékosság
• Energiatakarékosság miatt az alábbiakat javasoljuk:
• A berendezést telepítse távol hőforrásoktól és ne tegye ki közvetlen
napfénynek, telepítse jól szellőző helyiségbe.
• Ne helyezzen forró élelmiszert a hűtőgépbe, hogy a belső hőmérséklet
ne növekedjen és ne okozza a kompresszor folyamatos működését.
• Ne tegyen bele túl sok élelmiszert, hogy biztosítsa a megfelelő
levegő ellátást.
• Ha a berendezés jegesedik, olvassza le, ezzel megkönnyíti a hideg
leadását.
• Áramszünet esetén javasoljuk, hogy tartsa a hűtőgép ajtaját zárva.
• A berendezés ajtaját a lehető legkisebbre nyissa és tartsa nyitva.
• Ne állítsa túl hidegre a hőmérsékletet.
• Távolítsa el a berendezés hátuljáról a port.
HASZNÁLT BERENDEZÉSEK SELEJTEZÉSE
A készülék jelölése az Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékkezeléséről (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek
megfelelően történt.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai szennyező
anyagokat (melyek negatív hatással vannak a környezetre) és alap
összetevőket (újrahasznosíthatók) tartalmaz. Fontos, hogy az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai különleges
kezeléseknek legyenek alávetve, hogy minden szennyező anyagot
megfelelően eltávolítsanak és selejtezzene, valamint minden anyagot
visszanyerjenek és újrahasznosíthassanak.
Az egyének fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ne váljanak
környezeti problémává; fontos az alapvető szabályok betartása:
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka nem kezelhető
háztartási hulladékként.
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait hulladékait át
kell adni az önkormányzat vagy a bejegyzett társaságok által kezelt
megfelelő gyűjtőhelyekre. Bizonyos országokban a nagyobb mennyiségű elektromos és elektronikus berendezések hulladéka esetén
háztartási gyűjtés állhat rendelkezésre.
Bizonyos országokban, ha új berendezést vásárol, a régi berendezés
visszaadható a forgalmazónak, aki térítésmentesen begyűjti, feltéve, ha
a berendezés típusa és funkciója megegyezik a szállított berendezésével.
Megfelelőség
A
jelölés termékre helyezésével megerősítjük, hogy a termék
megfelel valamennyi európai biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelménynek melyek a termékre alkalmazhatók a törvényi
előírásnak megfelelően.
HU
157
52282866
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising