Candy | CRU 160E | Candy CRU 160E Manuale utente

Candy CRU 160E Manuale utente
3
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SICHERHEITS-UND WARNHINWEISE
3
11
11
17
17
17
17
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VEILIGHEID- EN WAARSCHUWINGENSINSTRUCTIES
3
12
12
12
13
13
18
18
18
18
18
19
19
19
20
2
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
2006/95/EC en 2004/108/EC en 2009/125/EC en
EC.643/2009 en 2002/96/EC.
Veiligheid- en waarschuwingensinstructies
Om correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing inclusief de
tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen
dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit deze
gebruikershandleiding te houden, de fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen
van de aanwijzingen veroorzaakt is
Veiligheidsvoorschriften voor
kinderen en kwetsbare mensen
 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8
jaar en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
3
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reinigen en onderhouden mogen niet worden
gedaan door kinderen zonder toezicht.
 Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen wegens gevaar voor verstikking.
 Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er
dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene Veiligheid
 WAARSCHUWING — Dit apparaat is bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen
zoals
- personeelskeuken, ruimtes in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
- boerderijen en klanten in hotels, motels en andere
residentiële soort omgevingen;
4
- bed and breakfast type omgevingen;
- catering en dergelijke niet-retail-toepassingen.
 WAARSCHUWING — Bewaar geen explosieve stoffen
zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas in dit apparaat.
 WAARSCHUWING — Indien het netsnoer beschadigd
is, mag het om gevaar te voorkomen uitsluitend worden
vervangen door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 WAARSCHUWING — Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor zowel
vrijstaande als ingebouwde modellen.
 WAARSCHUWING — Gebruik geen mechanische
hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen , tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant
is aanbevolen.
 WAARSCHUWING — Beschadig het koelcircuit niet.
 WAARSCHUWING — Gebruik geen elektrische
apparaten in de voedsel opbergvakken van het apparaat,
tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is
aanbevolen.
 WAARSCHUWING — Het koelmiddel en vloeibare gas
van de isolatie zijn licht ontvlambaar. Wanneer u het
apparaat afvoert, doe dit dan alleen bij een erkend
inzamelpunt. Niet aan vuur blootstellen.
WAARSCHUWING — Om een gevaar vanwege
instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet deze
volgens de instructies worden bevestigd.
5
Koelmiddel
Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat. Dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat
niet beschadigd zijn geraakt.
Het koelmiddel isobutaan (R600a) is ontvlambaar
Let op:
brandgevaar
Indien het koelcircuit beschadigd is:
- open vuur en ontstekingsbronnen vermijden.
- de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren.
Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties van dit product. Een beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
Electrische
veiligheid
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden..
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
6
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt
bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het
afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
7. De koelkast wordt alleen toegepast met
stroomaansluiting van éénfase wisselstroom van
220~240V/50Hz. Indien fluctuatie van de spanning in de
wijk van de gebruiker zo groot is dat de spanning hoger is
dan de bovenstaande strekking, veiligheidshalve, dient de
AC automatische spanningsregelaar van meer dan 350W
weer worden ingeschakeld naar de koelkast. De koelkast
moet gebruik maken van een speciaal stopcontact in plaats
van een gemeenschappelijk met andere elektrische
apparaten. De stekker moet overeenkomen met de
aardleiding van het stopcontact.
Dagelijks gebruik
 Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, er bestaat een risico dat deze kunnen ontploffen.
 Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat
(e.g. elektrische ijsmachines, mixers etc.)
 Bij het loskoppelen altijd aan de stekker aan het
stopcontact trekken, niet aan de kabel trekken.
7
 Zet geen hete items op de kunststof onderdelen van dit
apparaat.
 Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand.
 Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
 U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
 Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat. (dit is niet van toepassing voor de koeler)
 Diepgevroren voedel kan vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd
worden.
 Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
 Houd brandende kaarsen, lampen en andere
voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het
apparaat, zodat het apparaat niet in brand wordt gestoken.
 Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van
voedingsmiddelen en / of dranken in gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
 Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
 Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
8
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
 Vermijd lange blootstelling van het apparaat aan direct
zonlicht.
 Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te
staan of als dragers.
 Transporteer het toestel nooit in horizontale positie om
te vermijden dat olie van de compressor in het koelcircuit
vloeit.
 Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden
ingevroren als het eenmaal ontdooid is. (dit is niet van
toepassing voor de koeler)
 Bewaar geen flessen of blikjes (voornamelijk met
koolzuur) in het vriescompartiment. Deze kunnen
ontploffen (dit is niet van toepassing voor de koeler).
 Ijslolly of ijsblokjes niet consumeren direct vanuit de
vriezer deze kunnen vrieswonden veroorzaken aan de
mond en de lippen. (dit is niet van toepassing voor de
koeler)
 Om te voorkomen dat items vallen en zware
verwondingen of schade aan het apparaat kunnen
veroorzaken, overbelast de deurrekken niet of plaats niet
te veel voedsel in de groenteladen. (dit is niet van
toepassing voor de vriezer)
 Bedek of sluit nooit de ventilatieopeningen op het
apparaat. (dit is enkel voor inbouw toestellen)
9
Voorzichtig!
Reiniging en Onderhoud
 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
 Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen, stoomreiniger, etherische oliën, organische
oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddel.
 Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het
apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
Installatie Belangrijk!
 Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
 Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de
verpakking niet weg.
 Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
 Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
 De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
10
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete
onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
 Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
 Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
Onderhoud
 Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat,
dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd
elektricien of competente persoon.
 Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1)Als het apparaat Frost Free is.
2)Als het apparaat een vriesvak bevat.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CRU 160E
&+/$'1,ý.$
Návod k obsluze
1
Obsah
%H]SHþQRVWQtLQIRUPDFH
3pþHDþLãWČQt
6HUYLV
,QVWDODFH
3ĜHGSRXåLWtPY\þLVWČWHYQLWĜHNVSRWĜHELþH
3RN\Q\NLQVWDODFL
2YOiGiQtDIXQNFH
9êPČQDåiURYN\
%ČåQpSURYR]Qt]YXN\
6NODGRYiQtSRWUDYLQDQiSRMĤ
3ĜLKUiGN\QDSRWUDYLQ\
9ORåHQtSĜLKUiGHNGYtĜHN
6NODGRYiQtP UDåHQêFKS RWUDYLQ]PUD]RYiQtþ HUVWYêFKS RWUDYLQ 'ĤOHåLWp 3URþR GPUD]RYDW 2VYČWOHQtFKODGQLþN\
2GVWDYHQtVSRWĜHELþH
2GVWUDQČQtPRåQêFKSUREOpPĤ
7LS\SUR~VSRUXHOHNWULFNpHQHUJLH
3ĜHGSLV\VPČUQLFHVWDQGDUG\
9<62.e1$3ċ7Ë
1HVXQGiYHMWHNU\W\
8YQLWĜMHQDSČWt
2
7HQWRVSRWĜHELþMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPL(8VPČUQLFHPL(&D(&D
(&D(&(&
%H]SHþQRVWQtLQIRUPDFH
=GĤYRGXYDãtEH]SHþQRVWLDVSUiYQpKRSRXåLWtSĜHGLQVWDODFtDSUYQtPSRXåLWtPVSRWĜHELþHVL
SĜHþWČWHSR]RUQČWHQWRQiYRGNSRXåLWtYþHWQČWČFKWRUDGDYDURYiQt$E\VWH]DEUiQLOLQHåiGRXFtP
FK\EiPMHGĤOHåLWp]DMLVWLWDE\VHYãHFKQ\RVRE\SĜLFKi]HMtFtGRNRQWDNWXVHVSRWĜHELþHPGĤNODGQČ
VH]QiPLOLVHYãHPLEH]SHþQRVWQtPLIXQNFHPL8VFKRYHMWHW\WRSRN\Q\QDEH]SHþQpPPtVWČDY
SĜtSDGČSĜHGiQtVSRWĜHELþHGDOãtRVREČMtRGHY]GHMWHWDNpWHQWRQiYRGN]DMLãWČQtVSUiYQpDEH]SHþQp
REVOXK\
%H]SHþQRVWGČWtDQH]SĤVRELOêFKRVRE
7HQWRVSRWĜHELþVPtSRXåtYDWGČWLRGOHWDVWDUãtRVRE\VRPH]HQêPLI\]LFNêPLVHQ]RULFNêPL
QHERPHQWiOQtPLVFKRSQRVWPLQHEREH]GRVWDWHþQêFK]NXãHQRVWtD]QDORVWtSRNXGE\O\SRXþHQ\R
VSUiYQpPSRXåLWtQHERMVRXSRGGRKOHGHPRVRE\RGSRYČGQp]DMHMLFKEH]SHþQRVW1HGRYROWHGČWHP
KUiWVLVHVSRWĜHELþHPýLãWČQtD~GUåEXQHVPtSURYiGČWGČWLEH]GRKOHGX
'UåWHYHãNHUêREDORYêPDWHULiOPLPRGRVDKGČWtQHERĢSĜHGVWDYXMHPRåQpUL]LNRXGXãHQt3ĜLOLNYLGDFL
VWDUpKRVSRWĜHELþHRGSRMWH]iVWUþNXRGVtĢRYp]iVXYN\RGĜt]QČWHSĜtYRGQtNDEHO FRQHMEOtåHNH
VSRWĜHELþL DVHMPČWHGYtĜNDDE\VWH]DEUiQLOLPRåQpPXXYČ]QČQtGČWtYHVSRWĜHELþL
3RNXGWHQWRVSRWĜHELþY\EDYHQêPDJQHWLFNêPWČVQČQtPQDKUD]XMHVWDUãtW\SVH]iPNHP ]iSDGNRX QDGYtĜNiFKQHERYtNXXþLĖWH]iPHNQHSRXåLWHOQêPSĜHGOLNYLGDFtVWDUpKRVSRWĜHELþH7tPWR]DEUiQtWH
PRåQpPXXYČ]QČQtGČWtYHVSRWĜHELþL
9ãHREHFQiEH]SHþQRVW
9$529È1Ë7HQWRVSRWĜHELþMHXUþHQêSURSRXåLWtYGRPiFQRVWHFKDMLQpPSRGREQpPSURVWĜHGtMDNR
MVRX]DPČVWQDQHFNpNXFK\QČYSURGHMQiFKNDQFHOiĜtFKQHERMLQpPSUDFRYQtPSURVWĜHGt
QDIDUPiFKNOLHQW\KRWHOĤDPRWHOĤDMLQpPW\SXXE\WRYDFtKR]DĜt]HQt
YPtVWČSURYêGHMVQtGDQČ
SURNHWHULQJRYpDQHNRPHUþQtY\XåLWt
9$529È1Ë9HVSRWĜHELþLQHVNODGXMWHH[SORVLYQtOiWN\MDNRMVRXSOHFKRYN\VHVSUHML
9$529È1Ë3RNXGMHSRãNR]HQêSĜtYRGQtNDEHOPXVtMHMY\PČQLWYêUREFHVHUYLVQtWHFKQLNQHER
SRGREQČNYDOL¿NRYDQiRVREDDE\VH]DEUiQLORQHEH]SHþt
9$529È1Ë8GUåXMWHYČWUDFtRWYRU\YHVSRWĜHELþLQHERYHVWDYQpPQiE\WNXYROQpEH]SĜHNiåHN
9$529È1Ë1HSRXåtYHMWHPHFKDQLFNi]DĜt]HQtNXU\FKOHQtSURFHVXRGPUD]RYiQtMLQiQHå
GRSRUXþHQiYêUREFHP
9$529È1Ë1HSRãNRćWHFKODGLFtRNUXKVSRWĜHELþH
9$529È1Ë8YQLWĜVSRWĜHELþHQHSRXåtYHMWHHOHNWULFNpVSRWĜHELþHGRNXGQHMVRXGRSRUXþHQp
YêUREFHP
9$529È1Ë&KODGLFtDL]RODþQtSO\QMHKRĜODYê/LNYLGDFLVWDUpKRVSRWĜHELþHPĤåHSURYpVWSRX]H
DXWRUL]RYDQpUHF\NODþQtVWĜHGLVNR1HY\VWDYXMWHRKQL
9$529È1Ë$E\VWH]DEUiQLOLQHEH]SHþt]GĤYRGXQHVWDELOLW\VSRWĜHELþHPXVtVHXSHYQLWYVRXODGXV
SRN\Q\
&KODGLYR
&KODGtFtLVREXWDQ 5D VHQDFKi]tYFKODGLFtPRNUXKXVSRWĜHELþHMHWR]HPQtSO\QNWHUêMH
QH]iYDGQêYĤþLåLYRWQtPXSURVWĜHGtDOHMHSĜHVWRKRĜODYê%ČKHPSĜHYR]XDLQVWDODFHVSRWĜHELþH
QHSRãNRćWHNRPSRQHQW\FKODGLFtKRRNUXKXVSRWĜHELþH&KODGLYR 5D MHKRĜODYp
3
3R]RUUL]LNRSRåiUX
3RNXGVHSRãNRGtFKODGLFtRNUXK
9\KQČWHVH]GURMLRWHYĜHQpKRRKQČD]GURMĤPSODPHQH
'ĤNODGQČY\YČWUHMWHPtVWQRVWYHNWHUpVHQDFKi]tVSRWĜHELþ
-HQHEH]SHþQpPČQLWQHERXSUDYRYDWVSRWĜHELþMDNêPNROLY]SĤVREHP
-DNpNROLYSRãNR]HQtNDEHOXPĤåH]SĤVRELW]NUDWSRåiUQHER]DVDåHQtHOHNWULFNêPSURXGHP
(OHNWULFNiEH]SHþQRVW
3ĜtYRGQtNDEHOQHSURGOXåXMWH
8MLVWČWHVH]GDSĜtYRGQtNDEHOQHQtSRãNR]HQê9DGQêNDEHOPĤåH]SĤVRELWSĜHKĜiWtDSRåiU
=DMLVWČWHYROQêSĜtVWXSN]iVWUþFHVSRWĜHELþH
1HWDKHMWH]DSĜtYRGQtNDEHO
3RNXGMH]iVWUþNDY]iVXYFHYROQiVSRWĜHELþQHSĜLSRMXMWH5L]LNR]DVDåHQtHOHNWULFNêPSURXGHP
QHERSRåiUX
6SRWĜHELþQHSRXåtYHMWHEH]NU\WXYQLWĜQtKRRVYČWOHQt
6SRWĜHELþVHVPtQDSiMHWSRX]HMHGQRXIi]tVWĜtGDYpKRSURXGXa9+]3RNXGNROtViQt
QDSiMHQtSĜHViKQHXYHGHQêOLPLW]EH]SHþQRVWQtFKGĤYRGĤLQVWDOXMWH$&DXWRPDWLFNêUHJXOiWRU
QDSČWtVYtFHQHå:6SRWĜHELþPXVtEêWY\EDYHQ]iVWUþNRXVX]HPĖRYDFtPNRQWDNWHP
%ČåQpSRXåLWt
9HVSRWĜHELþLQHVNODGXMWHKRĜODYpWHNXWLQ\DQLSO\Q\KUR]tUL]LNRH[SOR]H
8YQLWĜVSRWĜHELþHQHSRXåtYHMWHMLQpHOHNWULFNpVSRWĜHELþH QDSĜHOHNWULFNêYêUREQtN]PU]OLQ\DSRG 3ĜLRGSRMRYiQtVSRWĜHELþHYåG\XFKRSWH]D]iVWUþNXQLNG\QHWDKHMWH]DNDEHO
1DSODVWRYpGtO\VSRWĜHELþHQHGiYHMWHKRUNpSĜHGPČW\
0UDåHQpEDOHQpSRWUDYLQ\VNODGXMWHYVRXODGXVSRN\Q\YêUREFH'RGUåXMWHSRN\QĤYêUREFHSRWUDYLQ
9L]SĜtVOXãQpSRN\Q\RVNODGRYiQt9PUD]LFtPSURVWRUXQHVNODGXMWHV\FHQpQiSRMHQHERĢSR]PU]QXWt
PRKRXH[SORGRYDWFRåPĤåHYpVWNSRãNR]HQtVSRWĜHELþH
0UDåHQpSRNUP\PRKRX]SĤVRELW]UDQČQtSRNXGMHNRQ]XPXMHWHLKQHGSRY\MPXWt]PUD]iNX
1HVWDYWHVSRWĜHELþQDSĜtPpVOXQHþQt]iĜHQt8GUåXMWHVYtþN\VYtWLOQ\DSĜHGPČW\VRWHYĜHQêPRKQČP
PLPRVSRWĜHELþH
6SRWĜHELþMHXUþHQêNXVNODGQČQtSRWUDYLQDQiSRMĤYGRPiFQRVWLSRGOHSRSLVXYWRPWRQiYRGX
6SRWĜHELþMHWČåNê=Y\ãWHSR]RUQRVWSĜLSĜHPtVWČQt
=PUD]LFtKRSURVWRUXQHY\QGiYHMWHSRWUDYLQ\PRNUêPDQHERYOKNêPDUXNDPDQHERĢPĤåHGRMtWNH
]UDQČQtNĤåH
1DVSRWĜHELþãXSOtN\DSĜLKUiGN\QLNG\QHVWRXSHMWH
$E\VWH]DEUiQLOLSiGXDSRãNR]HQtVSRWĜHELþHQHSĜHWČåXMWHSĜLKUiGN\GYtĜHNDãXSOtN\
1LNG\QH]DNUêYHMWHDQLQHEORNXMWHYČWUDFtRWYRU\VSRWĜHELþH
3R]RU
3pþHDþLãWČQt
3ĜHGþLãWČQtPD~GUåERXVSRWĜHELþY\SQČWHDRGSRMWHRGHOHNWULFNpVtWČ
1HþLVWČWHVSRWĜHELþNRYRYêPLSĜHGPČW\SDUQtPþLVWLþHPpWHULFNêPLROHMLRUJDQLFNêPLUR]SRXãWČGO\
QHERGUVQêPLþLVWLþL.RGVWUDĖRYiQtQiPUD]\QHSRXåtYHMWHRVWUpSĜHGPČW\3RXåLMWHSODVWRYRX
ãNUDENX
,QVWDODFH
'ĤOHåLWp
3URSĜLSRMHQtNHOHNWULFNpVtWLSR]RUQČGRGUåXMWHSRN\Q\YWRPWRQiYRGX
6SRWĜHELþY\EDOWHD]NRQWUROXMWH]KOHGLVNDSRãNR]HQt3RNXGMHSRãNR]HQêVSRWĜHELþQHSĜLSRMXMWH
3ĜtSDGQiSRãNR]HQtVGČOWHLKQHGYPtVWČ]DNRXSHQt9WDNRYpPSĜtSDGČVLSRQHFKWHREDORYêPDWHULiO
3RSRVWDYHQtVSRWĜHELþHSRþNHMWHSĜHGMHKRSĜLSRMHQtPNHOHNWULFNpVtWLQČNROLNKRGLQNXVWiOHQt
FKODGLFtKRRNUXKX
.ROHPVSRWĜHELþH]DMLVWČWHGRVWDWHþQpYČWUiQtDE\VWH]DEUiQLOLSĜHKĜiWt.GRVDåHQtGRVWDWHþQpKR
YČWUiQtGRGUåXMWHSRN\Q\YSĜtVOXãQpNDSLWROHRLQVWDODFL.GHNROLYMHWRPRåQpSRVWDYWHVSRWĜHELþ
]DGQtVWUDQRXNH]GLDE\VWH]DEUiQLOLNRQWDNWXVKRUNêPLþiVWPL NRPSUHVRUNRQGHQ]iWRU DE\VWH
]DEUiQLOLUL]LNXSRåiUX
6SRWĜHELþQHVWDYWHGREOt]NRVWLUDGLiWRUĤDQLVSRUiNĤ3RLQVWDODFLVSRWĜHELþH]DMLVWČWHDE\]iVWUþND
]ĤVWDODVQDGQRSĜtVWXSQi
6HUYLV
-DNpNROLYVHUYLVQtþLQQRVWLQDVSRWĜHELþLPXVtSURYiGČWSRX]HNYDOL¿NRYDQêVHUYLVQtWHFKQLNQHER
NRPSHWHQWQtRVRED7HQWRVSRWĜHELþVPtRSUDYRYDWSRX]HDXWRUL]RYDQpVHUYLVQtVWĜHGLVNRDVPtVH
SRXåtYDWSRX]HRULJLQiOQtQiKUDGQtGtO\
3RNXGMHVSRWĜHELþ)URVW)UHH
3RNXGVSRWĜHELþREVDKXMHPUD]LFtSURVWRU
,QVWDODFH
3RVWDYHQt
6SRWĜHELþSRVWDYWHPLPR]GURMĤWHSODMDNRMVRXNDPQDUDGLiWRU\SĜtPpVOXQHþQt]iĜHQtDSRG
0D[LPiOQt~þLQQRVWDEH]SHþQRVWMH]DUXþHQD]DFKRYiQtPVSUiYQpWHSORW\PtVWQRVWLSRGOHWĜtG\GR
NWHUpSDWĜtVSRWĜHELþSRGOHR]QDþHQtQDYêUREQtPãWtWNX
'ģ/(ä,7e3UROHKNêRGYRGWHSODY\VRNRX~þLQQRVWDQt]NRXVSRWĜHEXHQHUJLHMHQXWQpGREUp
YČWUiQtNROHPVSRWĜHELþH=DWtPWR~þHOHPSRQHFKWHNROHPVSRWĜHELþHGRVWDWHþQêYROQêSURVWRU=H
]DGQtVWUDQ\QHFKWHPPQHMPpQČPPYROQpKRSURVWRUX]HVWUDQVKRUDSĜHVPPDN
RWHYĜHQtGYtĜHNSĜLEOLåQČ
.OLPDWLFNiWĜtGD
2NROQtWHSORWD
61
ƒ&
1
ƒ&
67
ƒ&
T
ƒ&
1HY\VWDYXMWHVSRWĜHELþGHãWL9HVSRGQtþiVWLVSRWĜHELþH]DMLVWČWHGRVWDWHþQpYČWUiQtYRSDþQpP
SĜtSDGČWRPiQHJDWLYQtYOLYQDSURYR]9HVWDYQpVSRWĜHELþHXPtVWČWHPLPR]GURMĤWHSODDSĜtPpKR
VOXQHþQtKR]iĜHQt
3ĜLSRMHQtNHOHNWULFNpVtWL
3ĜHGSĜLSRMHQtPVSRWĜHELþHNHOHNWULFNpVtWL]NRQWUROXMWH]GDQDSČWtDIUHNYHQFHQDYêUREQtPãWtWNX
RGSRYtGiSDUDPHWUĤPGRPiFtVtWČ-HSĜtSXVWQiRGFK\OND9GR9VRKOHGHPQDMPHQRYLWpQDSČWt
3URQDSiMHQtMLQêPQDSČWtPMHSRWĜHEQêYKRGQêDXWRWUDQVIRUPiWRU
6SRWĜHELþSĜLSRMXMWHSRX]HNX]HPQČQpPXV\VWpPX
3RNXGHOHNWULFNiVtĢQHQtX]HPQČQiSĜLSRMWHVSRWĜHELþNVDPRVWDWQpPXX]HPĖRYDFtPXV\VWpPX=D
WtPWR~þHOHPNRQWDNWXMWHVSHFLDOL]RYDQpKRWHFKQLND
9êUREFHQHQHVHåiGQRXRGSRYČGQRVW]DãNRG\]SĤVREHQpQHGRGUåHQtPSODWQêFKSĜHGSLVĤ
3ĜHGSRXåLWtPY\þLVWČWHYQLWĜHNVSRWĜHELþH
3ĜHGSRXåLWtPY\þLVWČWHYãHFKQ\YQLWĜQtþiVWLWHSORXYRGRXVHVDSRQiWHP]D~þHOHPRGVWUDQČQtSDFKX
ÄQRYRW\³DGĤNODGQČY\VXãWH1HSRXåtYHMWHQLNG\GUVQpSURVWĜHGN\DQLSUiãN\NWHUpPRKRXVSRWĜHELþ
SRãNRGLW
3RN\Q\NLQVWDODFL
3ĜHGLQVWDODFtVLSHþOLYČSĜHþWČWHSRN\Q\DE\VWHVHY\KQXOLPRåQêPSRWtåtP
2EU5R]PČU\YHVWDYQpKRRWYRUX
2EU1DVWDYHQtYêãN\
2EU,QVWDODFHVSRWĜHELþHSRGSUDFRYQtGHVNX
2EU8SHYQČQtVSRWĜHELþHSRGSUDFRYQtGHVNRX
2EU9êPČQDGYtĜHN
2EU2EU0RQWiåGYtĜHNNXFK\ĖVNpKRQiE\WNX
-DNY\QGDWSĜLKUiGNX]HVSRWĜHELþH
3ĜLKUiGNXPĤåHWHXORåLWOLERYROQČGRKRUQtQHERVSRGQt~URYQČVSRWĜHELþH-HFKUiQČQDYĤþLY\VXQXWt
.G\åFKFHWHY\QGDWQHERSĜHPtVWLWSĜLKUiGNX REU ‡3ĜLKUiGNX]YHGQČWHMHGQRXUXNRXDSRWiKQČWHNVREČDåGRNRQFHYRGtWHN
‡0tUQČMLQDG]YHGQČWHDQDNORĖWHPH]LGYtĜNDDVSRWĜHELþ
‡=DVXĖWHMLGRSRåDGRYDQpSR]LFHRSDþQêPSRVWXSHP
2EU5R]PČU\SURYHVWDYEX
2EU1DVWDYHQtYêãN\
7
2EU,QVWDODFHVSRWĜHELþHSRGSUDFRYQtGHVNX
2EU8SHYQČQtVSRWĜHELþHSRGSUDFRYQtGHVNX
2EU=PČQDVPČUXRWYtUiQtGYtĜHN
‡7RWRPXVtWHXVNXWHþQLWSĜHG
XSHYQČQtPYQČMãtFKGYtĜHNNXFK\ĖVNpOLQN\
‡8MLVWČWHVH]GDMHFKODGQLþND
SUi]GQiDRGSRMHQi
‡'RSRUXþXMHPHDVLVWHQFLGUXKp
RVRE\
3RWĜHEQpQiĜDGt
‡.ĜtåRYêãURXERYiN
‡3ORFKêãURXERYiN
9$529È1,'EHMWH]YêãHQp
RSDWUQRVWLSĜLRWHYĜHQt]iYČVĤ
-VRXRGSUXåHQpDPRKRXYiV
SĜL]DYĜHQt]UDQLW
'HPRQWXMWHNU\FtOLãW\]GYtĜHN
FKODGQLþN\
1DX]DYĜHQêFKGYtĜNiFK
GHPRQWXMWHãURXE\QDYQČMãt
VWUDQČ]iYČVĤ=DþQČWHV
KRUQtP]iYČVHP
=iYČVRWHYĜHWH
=HVSRGXQDG]YHGQČWHGYtĜND
'YtĜNDVHMPČWH
6RWHYĜHQêPKRUQtP]iYČVHP
RGãURXEXMWHãURXE\XSHYĖXMtF
MHMNFKODGQLþFH3RXåLMWHGORXKê
ãURXERYiN
6HMPČWH]HVSRWĜHELþHNU\FtOLãW\
2EUDĢWH]iYČVDQDPRQWXMWHMHM
GLDJRQiOQČQDRSDþQRXKUDQX
VSRWĜHELþH
8MLVWČWHVH]GDMVRX
GYHĜHVSUiYQČQDVD]HQp
YHUWLNiOQČLKRUL]RQWiOQČD
]GDSĜLOpKDMtNWČVQČQt3RWp
XWiKQČWHãURXE\
2SDNXMWHLXGUXKpKR]iYČVX
1DPRQWXMWHNU\FtOLãW\1DVDćWH
GYtĜNDDXSHYQČWHN]iYČVĤP
2EU0RQWiåGYtĜHNNXFK\ĖVNpOLQN\
2YOiGiQtDIXQNFH
.]DSQXWtVSRWĜHELþHRWRþWHRYODGDþWHUPRVWDWXYHVPČUXSRK\EXKRGLQRYêFKUXþLþHN]SR]LFHÄI³
VWRS QDSRåDGRYDQRXWHSORWXFKOD]HQt
‡1LåãtþtVOR Y\ããtWHSORWD
‡9\ããtþtVOR QLåãtWHSORWD
0UD]iN\PRKRXEêWY\EDYHQpNRQWURONDPLRUDQåRYiVYtWtSĜLQHSĜHWUåLWpPSURYR]X]HOHQiEČKHP
VWDQGDUGQtKRSURYR]XþHUYHQiNRQWURONDDODUPXVYtWtSRNXGMHWHSORWDSĜtOLãY\VRNi9QLWĜQtWHSORWD
VSRWĜHELþHMHDXWRPDWLFN\XGUåRYiQDQDNRQVWDQWQtKRGQRWČ'RSRUXþXMHPHSURVWĜHGQtQDVWDYHQt
WHUPRVWDWX
‡6Y\ããtPQDVWDYHQtPWHSORW\SĜLY\ããtWHSORWČPtVWQRVWLDYHONpPPQRåVWYtVNODGRYDQêFKSRWUDYLQ
PĤåHEêWSURYR]QHSĜHWUåLWêDPĤåHVHWYRĜLWQiPUD]D
‡9WDNRYpPSĜtSDGČQDVWDYWHWHUPRVWDWQDQLåãtQDVWDYHQt
1DVWDYHQtij]QDPHQiY\SQXWêVSRWĜHELþ
2WRþHQtPYHVPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHNVHVSRWĜHELþ]DSQHGDOãt
SURYR]MHDXWRPDWLFNê
1DVWDYHQtij]QDPHQiQHMY\ããtWHSORWXQHMWHSOHMãt
QDVWDYHQt
1DVWDYHQtij NRQHF ]QDPHQiQHMQLåãtWHSORWD
QHMFKODGQČMãtQDVWDYHQt
'ĤOHåLWp
%ČåQČGRSRUXþXMHPHQDVWDYHQtQHERQHERSRNXGFKFHWHY\ããtQHERQLåãtWHSORWXRWRþWH
RYODGDþHPWHUPRVWDWXQDQLåãtQHERY\ããtKRGQRWX3ĜLQLåãtPQDVWDYHQtVHVQLåXMHVSRWĜHEDHQHUJLH
'ĤOHåLWp
9\VRNpRNROQtWHSORW\ QDSĜEČKHPKRUNêFKOHWQtFKGQt DFKODGQpPQDVWDYHQtQDWHUPRVWDWX SR]LFH
Då PĤåH]SĤVRELWQHSĜHWUåLWêSURYR]NRPSUHVRUX.RPSUHVRUPXVtEČåHWQHSĜHWUåLWČNXGUåHQt
Qt]NpYQLWĜQtWHSORW\
9êPČQDåiURYN\
9DURYiQt
3ĜHGYêPČQRXåiURYN\RGSRMWHVSRWĜHELþRGHOHNWULFNpVtWČQHERY\SQČWHMLVWLþQHERSRMLVWNX
'DWDåiURYN\9aPD[:
.Y\SQXWtVSRWĜHELþHQDVWDYWHRYODGDþWHUPRVWDWXQDSR]LFLij
2GSRMWH]iVWUþNXRGVtĢRYp]iVXYN\2GãURXEXMWHNU\WåiURYN\=DWODþWHQDNU\WåiURYN\DY\VXĖWHMHM
GR]DGX9\PČĖWHYDGQRXåiURYNX1DVDćWHNU\WåiURYN\QDPtVWRDQDãURXEXMWH
8YHćWHVSRWĜHELþGRSURYR]X
%ČåQpSURYR]Qt]YXN\
1iVOHGXMtFt]YXN\MVRXFKDUDNWHULVWLFNpSURFKODGLFtVSRWĜHELþH
&YDNiQt
.G\NROLYVHNRPSUHVRU]DSQHQHERY\SQHXVO\ãtWHFYDNQXWt
+XþHQt
%ČKHPFKRGXNRPSUHVRUXPĤåHWHVO\ãHWKXþHQt
%XEOiQt
.G\åSURXGtFKODGLYRYWUXENiFKVSRWĜHELþHPĤåHWHVO\ãHWEXEOiQtQHER]XUþHQt
âSORXFKiQt
,NG\åMHNRPSUHVRUY\SQXWêNUiWNRXGREXPĤåHWHVO\ãHWWHQWR]YXN
11
6NODGRYiQtSRWUDYLQDQiSRMĤ
3URRSWLPiOQtY\XåLWtSURVWRUXFKODGQLþN\GRGUåXMWHQiVOHGXMtFtSRN\Q\
1HYNOiGHMWHGRFKODGQLþN\KRUNpWHNXWLQ\QHERSRWUDYLQ\
3ĜHGXORåHQtPSRWUDYLQ\GRVWDWHþQČ]DEDOWH ]HMPpQDSRWUDYLQ\REVDKXMtFtNRĜHQt 3RWUDYLQ\XORåWHWDNDE\PRKOXYQLWĜVSRWĜHELþHFLUNXORYDWY]GXFK
0DVR YãHFKQ\W\S\ ]DEDOWHGRYKRGQpKRPDWHULiOXDVNODGXMWHPD[LPiOQČGQ\
9DĜHQpSRNUP\DVWXGHQpSRWUDYLQ\PXVtWHGRVWDWHþQČ]DEDOLWDVNODGRYDWYMDNpNROLYSR]LFLY
FKODGQLþFH
2YRFHD]HOHQLQXRP\MWHDXORåWHGRYKRGQpKR]iVREQtNX
%DQiQ\EUDPERU\FLEXOLDþHVQHNVNODGXMWHYFKODGQLþFHSRNXGQHMVRXRORXSDQp
3ĜLKUiGN\QDSRWUDYLQ\
6WČQ\VSRWĜHELþHMVRXY\EDYHQpYRGtWN\SURYORåHQtURãWĤQHERSROLþHNGRUĤ]QêFKSR]LFGOHSRWĜHE\
9ORåHQtSĜLKUiGHNGYtĜHN
3ĜLKUiGN\GYtĜHNPĤåHWHXPtVWLWGRUĤ]QêFKSR]LF3UR]PČQXSR]LFHSRVWXSXMWHQiVOHGRYQČ
9\WiKQČWH]iVREQtNVPČUHPQDKRUXDYORåWHGRQRYpSR]LFH+RUQt]iVREQtNO]HWDNpY\MPRXW]D
~þHOHPVQDGQČMãtKRþLãWČQt
6NODGRYiQtPUDåHQêFKSRWUDYLQ]PUD]RYiQtþHUVWYêFKSRWUDYLQ
6SRWĜHELþHVSURVWRUHPR]QDþHQêPV\PEROHP
PĤåHWHSRXåtWNHVNODGRYiQtPUDåHQêFKSRWUDYLQ
MVRXYKRGQpSURVNODGRYiQt
SRGREXPD[LPiOQČMHGQRKRPČVtFH6SRWĜHELþHVHV\PEROHP
PUDåHQêFKSRWUDYLQQLNROLN]PUD]RYiQtþHUVWYêFKSRWUDYLQ]DWtPFRVSRWĜHELþHVHV\PEROHP
S S
MVRXYKRGQpSURREDGUXK\SRXåLWt
'ĤOHåLWp
3URQHMOHSãtY\XåLWtVSRWĜHELþHPĤåHWHYQLWĜQtSĜLKUiGN\Y\QGDWQHERXVSRĜiGDWSRGOHSRWĜHE\
3URþRGPUD]RYDW
9RGD]SRWUDYLQQHERSĜLRWHYĜHQtGYtĜHNVHGRVWiYiGRY]GXFKXDIRUPXMHVHXYQLWĜMDNRQiPUD]D
3RNXGMHVLOQČMãtQHåPPMHQXWQpVSRWĜHELþRGPUD]LWDE\VH]YêãLODHIHNWLYQRVWVSRWĜHELþH
2GPUD]RYiQtSURVWRUXSURþHUVWYpSRWUDYLQ\
2YOiGiVHDXWRPDWLFN\]DSQXWtPDY\SQXWtPUHJXOiWRUXWHSORW\WDNåHQHQtQXWQpRGPUD]RYiQt
5R]PUDåHQiYRGDRGWpNiSĜHVRGWRNRYêRWYRUQD]DGQtVWUDQXVSRWĜHELþH
9DURYiQt
6SRWĜHELþY\SQČWH
.Y\SQXWtVSRWĜHELþHQDVWDYWHRYODGDþWHSORW\QDSR]LFLij
2VYČWOHQtFKODGQLþN\
3URVWĜHGQtþiVWWHUPRVWDWXMHY\EDYHQDVYČWOHPSURRVYČWOHQtLQWHULpUX3RNXGMHQXWQiYêPČQD
RGSRMWHVSRWĜHELþRGHOHNWULFNpVtWČVHMPČWHRFKUDQQêNU\W]WHUPRVWDWXDY\ãURXEXMWHåiURYNX
1DKUDćWHQRYRXVHVWHMQêPLSDUDPHWU\DSĜLSRMWHVSRWĜHELþNHOHNWULFNpVtWL
12
2GVWDYHQtVSRWĜHELþH
3RNXGQHEXGHWHVSRWĜHELþGHOãtGREXSRXåtYDWGĤNODGQČMHMSRY\SUi]GQČQtY\þLVWČWHRGSRMWHRG
HOHNWULFNpVtWČDQHFKWČSRRWHYĜHQpGYtĜNDSUR]DMLãWČQtYČWUiQtYQLWĜQtKRSURVWRUX
2GVWUDQČQtPRåQêFKSUREOpPĤ
1HVSUiYQêSURYR]VSRWĜHELþHQHQtYåG\]SĤVREHQWHFKQLFNRX]iYDGRXWHFKQLFNi]iYDGDMHþDVWR
]SĤVREHQiQHVSUiYQRXLQVWDODFtQHERSRXåLWtP$E\VWH]DEUiQLOL]E\WHþQpPXYêMH]GXVHUYLVQtKR
WHFKQLNDDQDGE\WHþQêPQiNODGĤPGRSRUXþXMHPHQiVOHGXMtFtSRVWXS\
3UREOpP
6SRWĜHELþQHIXQJXMHVSUiYQČ
9QLWĜQtWHSORWDQHQtGRVWDWHþQČ
Qt]Ni
9QLWĜQtWHSORWDMHSĜtOLãQt]Ni
.RPSUHVRUEČåtQHSĜHWUåLWČ
9QLWĜQtRVYČWOHQtQHIXQJXMH
ěHãHQt
=NRQWUROXMWH]GDQHQtRGSRMHQpQDSiMHQt
=NRQWUROXMWH]GDQHQtQDVWDYHQWHUPRVWDWQDij
=NRQWUROXMWH]GDMH]iVWUþND]DVXQXWiGR]iVXYN\
=NRQWUROXMWH]GDQHQtY\SiOHQiSRMLVWND
=NRQWUROXMWH]GDQHQtSRãNR]HQêSĜtYRGQtNDEHO
=NRQWUROXMWH]GDMVRXGYtĜND]DYĜHQpVSUiYQČ
=NRQWUROXMWH]GDPĤåHY]GXFKYROQČFLUNXORYDW
=NRQWUROXMWHVSUiYQRVWQDVWDYHQtWHUPRVWDWX
2YČĜWH]GDQHQtFKODGQLþNDSRVWDYHQiYEOt]NRVWL]GURMĤWHSOD
=NRQWUROXMWH]GDMHNRQGHQ]iWRUþLVWê
=NRQWUROXMWHQDVWDYHQtWHUPRVWDWX
1DVWDYWHWHUPRVWDWQDVSUiYQRXKRGQRWX
=NRQWUROXMWH]GDMVRXX]DYĜHQiGYtĜND
9ORåLOLMVWHYHONpPQRåVWYtSRWUDYLQDþDVWRRWHYtUiWHGYtĜND
=NRQWUROXMWH]GDQHMVRXEORNRYDQpYČWUDFtRWYRU\
=NRQWUROXMWH]GDMHVSRWĜHELþ]DSQXWê9RSDþQpPSĜtSDGČ
RGSRMWH]iVWUþNXRGHOHNWULFNp]iVXYN\VHMPČWHRFKUDQQRX
PĜtåNX]WHUPRVWDWXD]NRQWUROXMWHXWDåHQtåiURYN\3RNXG
MHåiURYNDY\SiOHQiY\PČĖWHMt]DQRYRX:åiURYNX
VHVWHMQêPQDSČWtPSRGOH~GDMĤQDYêUREQtPãWtWNXXYQLWĜ
VSRWĜHELþH
3RNXGLSRNRQWUROHYêãHXYHGHQêFKERGĤVSRWĜHELþSRĜiGQHIXQJXMHVSUiYQČNRQWDNWXMWHVHUYLVQt
VWĜHGLVNR%ČKHP]iUXþQtGRE\PXVtXåLYDWHO]NRQWURORYDWYêãHXYHGHQpERG\SURWRåHSĜtSDGQê]iVDK
VHUYLVQtKRWHFKQLNDEXGHPXVHW]iND]QtNXKUDGLWSRNXGVHQHMHGQiRPHFKDQLFNRXQHERHOHNWULFNRX
]iYDGX
13
7LS\SUR~VSRUXHOHNWULFNpHQHUJLH
'RVSRWĜHELþHQHGiYHMWHKRUNpSRWUDYLQ\1HFKWHMHQHMGĜtYHY\FKODGQRXW6SRWĜHELþQHLQVWDOXMWHGR
EOt]NRVWLVSRUiNĤUDGLiWRUĤQHERMLQêFK]GURMĤWHSOD9\VRNpRNROQtWHSORW\PRKRX]SĤVRELWGHOãt
þDVWČMãtSURYR]NRPSUHVRUX
.]DMLãWČQtHIHNWLYQtKRSURYR]XFKODGLFtKRV\VWpPXSRQHFKWHYROQêSURVWRURGERþQtFKD]DGQt
VWČQ\VSRWĜHELþH3RQHFKWHPP]H]DGQtVWUDQ\]HVWUDQQHMPpQČPPDVKRUDQHMPpQČ
PP
.G\åVSRWĜHELþEČåtQHRWYtUHMWHGYtĜNDSĜtOLãþDVWRDQLMHQHQHFKiYHMWHRWHYĜHQiSĜtOLãGORXKRX
GREX
1HQDVWDYXMWHQLåãtQHåQXWQČSRWĜHEQRXWHSORWX
6SRWĜHELþ VPUD]iNHP MHQXWQpYSĜtSDGČSRWĜHE\RGPUD]LW7RWR]OHSãtSĜHQRVFKODGXDVQtåHQt
VSRWĜHE\HQHUJLH
2EUi]HN]Qi]RUĖXMHXVSRĜiGiQtãXSOtNĤ]iVREQtNXSURþHUVWYpSRWUDYLQ\DSĜLKUiGHNNWHUp
PĤåHYpVWNOHSãtHQHUJHWLFNp~þLQQRVWL3RNXGXåLYDWHOXSUDYtNRPELQDFLPĤåHWRYpVWN]YêãHQt
VSRWĜHE\HQHUJLH
3RWUDYLQ\VNODGXMWHYORJLFNpPSRĜDGt1HSĜHNUDþXMWHXYHGHQRXNDSDFLWXVNODGRYiQt
3ĜHGSLV\VPČUQLFHVWDQGDUG\
7HQWRVSRWĜHELþMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPL(8VPČUQLFHPL(&RQt]NpPQDSČWt
(&(0&VPČUQLFH
,QIRUPDFHSURXåLYDWHOHNOLNYLGDFLHOHNWULFNêFK
DHOHNWURQLFNêFK]DĜt]HQt GRPiFQRVWL
7HQWRV\PEROQDSURGXNWHFKDQHERYSUĤYRGQtFKGRNXPHQWHFK]QDPHQiåHSRXåLWpHOHNWULFNpD
HOHNWURQLFNpYêUREN\QHVPtEêWSĜLGiQ\GREČåQpKRNRPXQiOQtKRRGSDGX
.HVSUiYQpOLNYLGDFLREQRYČDUHF\NODFLGRUXþWHW\WRYêUREN\QDXUþHQiVEČUQiPtVWDNGHEXGRX
SĜLMDWD]GDUPD$OWHUQDWLYQČYQČNWHUêFK]HPtFKPĤåHWHYUiWLWVYpYêUREN\PtVWQtPXSURGHMFLSĜLNRXSL
HNYLYDOHQWQtKRQRYpKRSURGXNWX
6SUiYQRXOLNYLGDFtWRKRWRSURGXNWXSRPĤåHWH]DFKRYDWFHQQpSĜtURGQt]GURMHDQDSRPiKiWHSUHYHQFL
SRWHQFLiOQtFKQHJDWLYQtFKGRSDGĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtDOLGVNp]GUDYtFRåE\PRKO\EêWGĤVOHGN\
QHVSUiYQpOLNYLGDFHRGSDGĤ3UR]tVNiQtLQIRUPDFtROLNYLGDFLDUHF\NODFLWRKRWRVSRWĜHELþHVHSURVtP
REUDĢWHQDVSROHþQRVW(OHNWURZLQDVWHOQHERZZZHOHNWURZLQF]NGHQDOH]QHWHLVH]QDP
PtVW]SČWQpKRRGEČUX
3ĜLQHVSUiYQpOLNYLGDFLWRKRWRGUXKXRGSDGXPRKRXEêWYVRXODGXVQiURGQtPLSĜHGSLV\XGČOHQ\
SRNXW\
3URSRGQLNRYpXåLYDWHOHY]HPtFK(YURSVNpXQLH
&KFHWHOLOLNYLGRYDWHOHNWULFNiDHOHNWURQLFNi]DĜt]HQtY\åiGHMWHVLSRWĜHEQpLQIRUPDFHRGVYpKRSURGHMFH
QHERGRGDYDWHOH
,QIRUPDFHNOLNYLGDFLYRVWDWQtFK]HPtFKPLPR(YURSVNRXXQLL
7HQWRV\PEROMHSODWQêMHQY(YURSVNpXQLL
&KFHWHOLWHQWRYêUREHN]OLNYLGRYDWY\åiGHMWHVLSRWĜHEQpLQIRUPDFHRVSUiYQpP]SĤVREXOLNYLGDFHRG
PtVWQtFK~ĜDGĤQHERRGVYpKRSURGHMFH
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising