Candy | CVBN 6182XBA | Candy CVBN 6182XBA Упутство за коришћење

Candy CVBN 6182XBA Упутство за коришћење
36900801
CBT 6130 - 6135
Slika 1
A
�
B
�
440
Slika 2
440
max 80 cm
135
258
40
21
413 / 513
22
400
43
Sl.2A
31
131
120
280
65 31
43
22
500 / 600
Slika 3
B
L
P
�
-3-
Slika 5
Slika 4
G
65 cm
Slika 6
Slika 7
-4-
A1
A2
B2
B4
B1 B3
A
B
SRPSKI
OPŠTE INFORMACIJE
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik, pošto on sadrži važna
uputstva za sigurno postavljanje, upotrebu i
održavanje.Čuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu.Ovaj
aparat je osmišljen za namenu usisavanja (odvođenje
vazduha napolje – sl. 1B), filtriranja (ponovno kruženje
vazduha, odnsno unutrašnja cirkulacija sl. 1A)
SRB
Simbol na proizvodu aparata ili na dokumentima koji ga
prate označava da se ne sme postupati kao sa komunalnim
otpadom, već ga treba predati na odgovarajuće mesto
skupljanja električnih i elektronskih aparata za recikliranje.
Radi daljieg obaveštenja o zbrinjavanju ovog aparata tj.
njegovog preuzimanja i recikliranja , obratite se odgovornim
lokalnim službama za skupljanje starog komunalnog otpada
ili prodavnici u kojoj ste kupili.
SIGURNOSNA UPOZORENJA
1.Pazite da istovremeno ne rade aspirator i bilo kakav plamen
koji zavisi od vazduha u prostoriji i napaja se energijom koja
nije električna, budući da aspirator dok vuče oduzima u
prostoriji vazduh potreban za sagorevanje.Negativni pritisak
u prostoriji ne sme preći 4 Pa (4x10-5 bar). U svrhu sigurnog
rada potrebno je dakle, obezbediti dobro provetravanje
prostorije. Kod aspiratora, koji isisavaju vazduh u spoljašnjost,
morate poštovati važeće državne propise.
Pre priključenja aparata na električnu mrežu:
- Proverite pločicu sa podacima (u unutrašnjosti aparata)kako biste bili sigurni da napon i snaga aparata odgovaraju
vašoj električnoj mreži .U slučaju bilo kakve sumnje obratite
se kvalifikovanom električaru.
- Ako dođe do oštećenja kabla , treba se odmah pobrinuti za
njegovu zamenu kablom istih osobina koji je prikladan snazi
aparata.Tu zamenu treba da obavi tehničko lice.
PAŽNJA !
U određenim okolnostima kućni aparati mogu biti
opasni:
A) Nemojte proveravati filtere dok aspirator radi
B) Ne dirajte sijalice i prostor u njihovoj blizini tokom i
neposredno nakon duže upotrebe i korišćenja sijalice C) Zabranjeno je pripremanje flambiranih jela ispod
aspiratora, kuvanje na otvorenom plamenu
D)Izbegavajte otvoreni plamen jer to šteti filterima i
predstavlja opasnost od požara
E) Stalno proveravajte hranu koju pržite kako biste
sprečili da se ulje pregreje i zapali
F)Pre obavljanja bilo kakvog održavanja isključite
aspirator iz utičnice
G)Ovaj aparat nije pogodan za upotrebu od strane dece
, kao ni osoba koje nisu sposobne rukovati njime ili
nemaju iskustva, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u
upotrebu aparata osoba odgovorna za njihovu
sigurnost.
H)Pazite da se deca ne igraju sa aparatom
I)Kada istovremeno koristite aspirator sa nekim
kuhinjskim aparatom koji sagoreva gas ili druga goriva,
pobrinite se da prostor bude primereno prozračen
L)Ako aspirator ne čistite u skladu sa uputstvima, može
doći do požara
Ovaj aparat je označen u skladu s Direktivom 2002/96/EZ
Evropskog Parlamenta o električnom i elektronskom
otpadu.Osigurajte rashodovanje ovog aparata na ispravan
način ,korisnik pridonosi sprečavanju mogućih negativnih
posledica po okolinu i zdravlje.
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
• Montažu i električno povezivanje treba da obavi stručno
lice ili ovlašćeni servis.
• Pre početka montaže navucite zaštitne rukavice.
• Električno povezivanje:
Aparat je napravljen u klasi II , stoga nijedan kabal ne treba spojiti
na uzemljenje.
Priključak na električnu energiju treba obaviti kako sledi:
SMEĐE = L faza
PLAVO = N nula
Ako nije predviđen , montirajte na običnu utičnicu koja je
pogodna za opterećenje navedeno na nalepnici sa tehničkim
karakteristikama. Ako utičnica postoji , treba ga namestiti tako da
nakon nameštanja aparata bude dostupno. U slučaju direktnog
priključenja potrebno je između mreže i aparata instalirati
polaritetni prekidač sa rasponom između kontakta od najmanje
3 mm, koji odgovara opterećenju u skladu sa propisima o snazi.
• Razmak između grejne ploče kuhinjskog šporeta i nižih delova
aspiratora mora biti najmanje 65 cm (sl. 4) razdaljine. Ako za
povezivanje koristite dvo ili višedelnu spoljnu cev, gornja cev
mora biti nameštena na donju. Sakupljeni vazduh iz prostorije ne
sme biti odvođen u isti provodni kanal koji se koristi za ispust
dima iz neelktričnih uređaja (sastavi centralnog grejanja, plinske
peći / šporeti / bojleri). Pre nego što nastavite, skinite filter protiv
masnoća (sl. 5), da bi ste sebi olakšali nameštanje.
- Ako montirate model za isisavanje vazduha, takođe morate
namestiti cev za odvod vazduha. Kada aspirator postavljate na
raspoloživi provodni kanal, postupite prema datim uputstvima
pripremljenih od merodavnog organa. Izduvni vazduh se nesme
ispuštati u otvor na zidu, osim ako nije konstruisana za tu
namenu.
• Savetujemo da koristite cevi za odvod vazduha koje imaju isti
promer kao i otvor za odvod vazduha. Upotreba reduktora,
odnosno, korišćenje cevi manjeg promera, smanjiće efikasnost
aspiratora, a radna buka će se povećati.
• Nameštanje aspiratora:
Za pravilno pričvršćivanje aspiratora poštujte sledeća uputstva:
1. Pričvrstite aspirator u donji deo visećeg kuhinjskog elementa.
2. Izaberite odgovarajući način rada (odod vazduha ili filtriranje
vazduha).
SRPSKI
• UČVRŠĆIVANJE ASPIRATORA NA DONJI DEO
ZIDNOG KUHINJSKOG ELEMENTA
Ova vrsta kuhinjskog aspiratora mora biti ugrađena unutar
kuhinjskog elementa ili unutar nekog drugog elementa koji
će ga pridržavati. Da bi učvrstili aspirator na mesto,
koristite 4 zavrtnja koji moraju biti odgovarajući
kuhinjskom elementu. Izbušite rupice kako je prikazano u
nacrtu na slici 2.
Da ispravno namestite aspirator, poravnajte prednju ploču
kuhinjskog aspiratora s vratima kuhinjskog elementa i
podesite graničnik E korišćenjem zavrtnja P (slika 2)
prilagodite distancer, zatim gurnite aspirator do kraja u
element.
• ODVOD VAZDUHA VAN PROSTORIJE
KROZ OTVOR U ZIDU
Kuhinjski aspirator može izbaciti paru/dim kroz
odgovarajući otvor na spoljašnjem zidu ili odvodni kanal.
Neophodno je da nabavite teleskopsku/savitljivu cev koja
zadovoljava standarde za korišćenje aspiratora
(nezapaljiva) i spojite je na prirubnicu B (slika 1).
Uklonite ugljeni filter koji je već ugrađen u aspirator tako da
ga okrenete za 90° ulevo (slika 6).
• KRUŽENJE VAZDUHA (FILTRIRANJE)
(UNUTRAŠNJA CIRKULACIJA VAZDUHA) U ovom načinu rada
čisti vazduh se vraća u prostoriju kroz spojnu cev koja se nalazi unutar kuhinjskog elementa a spojena je na prsten
B (slika 1). Oba ugljena filtera su već stavljena u aspirator.
UPOTREBA I ODRŽAVANJE
• Ugljeni filter je već ugrađen u kuhinjsku napu.
Preporučujemo da kuhinjsku aspirator uključite pre
početka kuvanja. Takođe preporučujemo da uređaj radi još
15 minuta nakon što prestanete s kuvanjem kako bi se
mirisi i pare/dim potpuno uklonili iz vazduha. Delotvornost
kuhinjskog aspiratora zavisi od stalnog održavanja, filter
za masnoću i aktivni ugljeni filter zahtevaju posebnu
pažnju.
• Filter za masnoću služi da iz vazduha odvoji sva masna
isparenja i zato je podložan zasićenju (vreme zasićenja
zavisi od načina korišćenja kuhinjskog aspiratora).
- Da bi se izbegao mogući požar, treba bar svaka 2 meseca
oprati filtere za masnoću i to ručno, pomoću neabrazivnih
neutralnih detedženata ili u mašini za pranje posuđa, pri
niskim temperaturama sa kratkim ciklusom.
- Nakon nekoliko pranja boja filtera može da se promeni.
To ne znači da moraju biti zamenjeni. Promena boje filtera
ne podleže garanciji, te ga iz tog razloga nije moguće
zameniti.
Ako ne zamenite i operete, kako je propisanu u uputstvu,
može doći do opasnosti od požara.
• Filter sa aktivnim ugljem služi za pročišćavanje
vazduha koji se vraća nazad u prostoriju. Filter nije moguće
prati ili ponovno koristiti i zato se mora zameniti najmanje
jednom svaka četiri meseca. Nivo zasićenosti aktivnog
ugljenog filtera zavisi od učestalosti korišćenja kuhinjskog
aspiratora, vrsti uvanja i pravilnom održavanju filtera za
masnoću.
SRB
• Aspirator često čistite, kako spolja, tako i iznutra. Tom prilikom
koristite krpu navlaženu denaturisanim alkoholom (špiritusom)
ili neabrazivnim tečnim deterdžentom. Nemojte koristiti oštra
sredstva za čišćenje (vim, žicu I sl.).
• Rasveta kuhinjskog aspiratora namenjena je za korišćenje
tokom kuvanja, a ne za osvetljavanje prostorije. Predugo
korišćenje rasvete smanjuje radni vek sijalica.
• Zamena sijalice (Slika 2A)
Da zamenite sijalicu prvo uklonite filter za masnoć (slika 5),
a zatim uklonite sijalicu. Zamenite sijalicu novom, iste vrste
(slika 2A).
• Kontrolni klizni tateri (slika 7), su u nastavku objašnjeni
kroz ključne simbole:
A = prekidač za svetlo
A1 = dugme za isključivanje
A2 = dugme za uključivanje
B = kontrole brzine motora
B1 = dugme za isključivanje
B2 = dugme za PRVU BRZINU
B3 = dugme za DRUGU BRZINU
B4 = dugme za TREĆU BRZINU
OVLAŠĆENI SERVIS
Pre nego što bratite ovlašćenom servisu:
Ako uređaj uopšte ne radi, savetujemo da:
- proverite da je utikač ispravno spojen u zidnu utičnicu,
- ako ne možete ustanoviti uzrok kvara, isključite uređaj i
obratite se ovlašćenom servisu (nemojte pokušavati sami
na silu da rešite problem).
SERIJSKI BROJ UREĐAJA
Vrlo je važno da u kontaktu s ovlašćenim servisom
navedete šifru proizvoda i serijski broj (broj od 16 cifara
koji počinje brojem 3). Broj ćete pronaći na pločici s
tehničkim podacima koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
To će pomoći ovlašćenom serviseru i sprečiti eventualne
nepotrebne troškove zbog uzaludnog dolaska servisera.
PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA
EVENTUALNE ŠTETE KOJE SU PROIZAŠLE ZBOG
NEPOŠTOVANJA UPUTSTVA I UPOZORENJA NAVEDENIH U
OVOJ KNJIŽICI.
UPOZORENJE!
Candy aparati za domaæinstvo namenjeni su iskljuèivo za
korišæenje u domaæinstvu. Ako želite odnosno nameravate da
upotrebljavate Candy aparate za domaæinstvo u
profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa trgovcem,
uvoznikom i ovlašæenim servisom.
NENAMENSKO KORIŠÆENJE UREÐAJA POVLAÈI
AUTOMATSKI GUBITAK GARANCIJE.
Sva su prava zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodu kovan ili prepisan u bilo kom
obliku odnosno na bilo koji naèin, bilo mehanièki, fotokopiranjem ili na neki drugi naèin, bez prethodnog
Odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).
Proizvoðaè ne odgovara za eventualne greške u štampi ovog uputstva.
Proizvoðaè zadržava pravo na odgovarajuæe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove bitne
karakteristike.
Prilikom popravka mašine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova
koje je moguæe nabaviti kod ovlašæenog Candy servisa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising