Candy | LB CTD 125 | Candy LB CTD 125 Operating instrustions

Candy LB CTD 125 Operating instrustions
NL
INLEIDING
Lees aandachtig de informatie in deze handleiding door: zij bevat een aantal praktische
raadgevingen opdat u uw wasmachine optimaal zou kunnen benutten.
Deze «Gebruiksaanwijzing»
bevat alle inlichtingen over het
dagelijkse gebruik van uw
apparaat. Bewaar haar voor
verdere raadplegingen.
Hierbij gaat eveneens een
«Handleiding voor de
installatie en het onderhoud»
opdat u hem zou raadplegen
bij de installatie en het
onderhoud van uw apparaat,
evenals bij pannes, wanneer u
raad wil over het sorteren van
de kledingstukken voor u
gaat wassen, symbolen
gebruikt bij de etikettering van
de kledingstukken en de
behandeling van weerbarstige
vlekken.
1.- PANEEL
2.- DEKSEL
3.- TROMMEL
4.- ZEEPBAKJE
5.- PLINT
6.- FILTER
7.- WIELKARRETJE
Wanneer u de Technische Dienst contacteert, vermeld dan steeds
het model (staat ook vermeld op het bedieningspaneel), het plaat- en
serienummer dat vermeld staat op het kaartje onderaan de voorkant
van de wasmachine nadat u de plint heeft verwijderd of op het
garantiebewijs. Kor tom, alles wat op de tabel voorkomt.
Als u deze informatie verstrekt zal u sneller en beter bijstand worden
verleend.
73
INHOUDSOPGAVE
pag
GARANTIE ................................................................................. 75
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................ 76
OPENMAKEN TROMMEL – LADEN WASGOED ....................... 77
ZEEPBAKJE OPVULLEN ........................................................... 78
VARIABELE AUTOMATISCH - ELEKTRONISCHE
CAPACITEIT FUZZY LOGIC ....................................................... 79
PROGRAMMA KIEZEN ............................................................... 79
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ..................................... 80
TABEL MET PROGRAMMA’S ..................................................... 84
Het bijgesloten «etiket van de
programma´s» in de desbetreffende
taal plaatsen in de achtergleuf van
de display van het paneel.
74
GARANTIE
1.
Het apparaat
Garantiebewijs.
gaat
vergezeld
van
een
A
2.
Het A-luik dient u, degelijk ingevuld, te bewaren om
het voor te leggen aan de Technische Dienst
wanneer u zijn tussenkomst nodig heeft, samen met
de wettelijke factuur die de verkoper u overhandigt
op het moment van de aankoop.
SERVICE
75
TECHNISCHE GEGEVENS
CTD 125
Capaciteit voor droge kleren ................................................. kg.
Voltage ..................................................................................... V.
Vermogen v/d wasmotor ......................................................... W.
Vermogen v/d centrifugeermotor ............................................ W.
Vermogen motor v/d elektropomp ........................................... W.
Vermogen v/d weerstand ........................................................ W.
Maximum opgenomen vermogen ........................................... W.
Ampère van de netzekeringen ................................................ A.
Druk in het hydraulisch circuit ............................................. MPa
Toerentallen bij centrifugeren .................................. t.p.m./min
Waterverbruik (programma 60º C) ......................................... lit.
Energieverbruik (Programma 60º C) / 5 kg ........................ kWh
Energieklasse .............................................................................
76
5
230
125
400
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1200
45
0,95
A
OPENEN VAN DE TROMMEL
1.
Licht het bovenblad A op en open dit geheel. Open daarna
de trommel zoals vervolgens wordt aangegeven:
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
3.
Open de achterdeur D/ Open de voordeur C.
Breng het wasgoed in de trommel.
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
4.
Breng de voordeur C naar beneden.
Breng de achterdeur D zodanig naar beneden dat de
gleuven volledig ingepast blijven in de sluitingen van de
voordeur C en laat beide los.
5.
Verzekert u zich ervan dat beide deksels volkomen
ingepast en gesloten zijn.
OPGELET:
HET IS BELANGRIJK DAT HET SLUITEN VAN DE
TROMMEL ZORGVULDIG GEBEURT TENEINDE
MOGELIJKE BESCHADIGING VAN DE KLEDING EN
VAN DE WASMACHINE TE VERMIJDEN.
2 min.
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
DEKSEL
WASMACHIN
E
2.
Leg de hand op de achterdeur D. Druk op het slot B en
houd dit ingedrukt.
Druk op de voordeur C, zodat beide deuren C en D van
elkaar loskomen.
77
OPGELET:
Een speciale
veiligheidsvoorziening
voorkomt dat het deksel
onmiddellijk na het voltooien
van de wascyclus kan worden
geopend. Na het beëindigen van
de centrifugeerfase dient u 2
minuten te wachten voordat u
het deksel kan openen.
ZEEPBAKJE VULLEN
Het zeepbakje is verdeeld in 4 compartimenten:
• Compartiment I dient voor de poederzeep voor de voorwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 60 gr. (voor 5 Kg.).
• Compartiment II dient voor de poederzeep voor de hoofdwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 120 gr. (voor 5 Kg.).
• Compartiment
70 c.c.
dient voor het bleekwater. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt
• Compartiment
dient voor de wasverzachter, parfums en speciale additieven
zoals stijfsel, blauwsel, enz. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt 50 c.c.
In het zeepbakje zijn twee maatstreepjes voorzien:
• AANBEVOLEN (onderste streepje). Duidt de aanbevolen hoeveelheid aan in de
compartimenten voor de voor- en hoofdwas.
• MAX. Duidt de maximum hoeveelhied aan die niet mag worden overschreden.
MAXIMUM
(hoofdwas)
MAXIMUM
(voorwas)
MAXIMUM
(bleekwater en parfums)
AANBEVOLEN
OPMERKING: VOOR HET GEVAL U HET VOORWASPROGRAMMA WENST TE
GEBRUIKEN RADEN WIJ AAN ALTIJD WASMIDDEL IN POEDERVORM TE GEBRUIKEN.
78
VARIABELE AUTOMATISCH-ELEKTRONISCHE CAPACITEIT FUZZY
LOGIC
De wasmachine is voorzien van een elektronisch systeem dat op automatische wijze alle
wasfases programmeert met het doel buitengewone wasresultaten te verkrijgen, hetgeen
een belangrijke tijds-en geldbesparing betekent.
Wanneer het programma eenmaal is gekozen optimaliseert de wasmachine vervolgens
de verschillende omschreven elementen al naar gelang de hoeveelheid wasgoed en
het type weefsel:
- de hoeveelheid water evenals het energieverbruik
- de duur van het wassen
- het omwentelingsritme van de trommel
- de efficiëntie van de spoelingen
De wasmachine:
- ontdekt bovendien de aanwezigheid van schuim en vermeerdert zo nodig de
hoeveelheid spoelwater
- regelt de snelheid van het centrifugeren in overeenstemming met de verdeling van
de lading zodat iedere mechanische instabiliteit wordt vermeden.
VOORBEELD VAN DE PROGRAMMEKEUZE VOOR KATOENWAS OP 60º
COMPLETE LADING
(5 KG)*
LADING
ENERGIE
TIJD
WATER
HALVE LADING
KLEINE LADING
WINST t.o.v. CYCLUS VAN 5 KG
WINST t.o.v. CYCLUS VAN 5 KG
ONGEVEER
ONGEVEER
KWuur
0,95
5%
30%
MIN.
135
20%
30%
45
20%
50%
LITER
De aangegeven duur voor het programma is een geschatte duur.
PROGRAMMAKEUZE
Voor de keuze van een programma dient op de volgende wijze te worden gehandeld:
• Stel de knop (A) in op het gekozen programma en de gewenste temperatuur (zie
programma- en temperatuurtabel).
• Kies met de overeenstemmende knop het gewenste toerental uit voor het
centrifugaal drogen.
• Kies de verschillende keuzemogelijkheden uit door daarbij de desbetreffende
toetsen te gebruiken.
• De toets start / stop ingedrukt houden totdat één van de controlelampjes van de
wasfases gaat branden.
• Dit is een elektronische wasmachine. Wanneer het programma eenmaal is
uitgekozen en de toets “START” is ingedrukt zal het controlelampje van de
wasfases gaat branden (voorbeeld “START”). Vanaf dit moment zal maximaal
1 (één) minuut moeten worden gewacht totdat de wasmachine zich automatisch
in werking stelt.
79
OMSCHRIJVING VAN DE KNOPPEN
CTD 125
Programma - en temperatuurkiezer ...........................................
A
Controlelampjes van de wasfases .............................................
t
Kiezer voor centrifugaalfase .......................................................
C
Kiezer voor uitgestelde start ......................................................
T
Toets voor extra snel wassen .....................................................
D
Toets voor supersnelle spoelgang .............................................
E
Toets voor kreukerstellend wasgoed ..........................................
F
Toets voor was met moeilijke vlekken ........................................
I
Controlelampje voor veiligheid deur ...........................................
G
Toets start / stop ........................................................................
H
Display ........................................................................................
p
80
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
A. PROGRAMMA-EN TEMPERATUURKIEZER
Deze knop staat toe het gewenste wasprogramma en de
temperatuur daarvoor te kiezen. Daarvoor zult u de knop moeten
omdraaien totdat het programma (nummer en teken) overeenkomt
met de display (p). De temperatuurkeuze zal afhangen van het
gekozen programma.
Mocht u, nadat het programma reeds is begonnen, wensen de
stand te veranderen of een verschillend programma te willen
kiezen dan zult u op de volgende wijze moeten handelen:
- Houd de toets start / stop ingedrukt totdat één van de
controlelampjes van de wasfases gaat branden.
- Laat de toets los; het lichtje zal onmiddellijk uitgaan.
- Kies het nieuwe programma uit.
- Druk opnieuw de toets start / stop in totdat één van de controlelampjes van de wasfases
gaat branden.
- De wasmachine zal het nieuwgekozen programma uitvoeren.
Mocht u meer wasgoed willen inbrengen terwijl het programma in werking is, dan zult u
tot de volgende handelingen moeten overgaan:
- Druk de toets start / stop in totdat één van de controlelampjes van de wasfases gaat
knipperen.
- Wanneer het controlelampje voor de veiligheid van de deur uitgaat kan de deur geopend
worden en kan de rest van het wasgoed in de trommel worden bijgevoegd.
- Sluit op de juiste wijze de deksels van de trommel en de buitendeur.
- Druk de toets (start / stop) in.
t. CONTROLELAMPJES VAN DE WASFASES
Gedurende het gehele programma zal de in uitvoering zijnde
fase van het gekozen programma zichtbaar zijn.
C. CENTRIFUGAALKIEZER
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN OMGEDRAAID
De fase voor het centrifugeren is heel belangrijk; dit model geniet
van een grote flexibiliteit zodat het aan iedere eis kan voldoen. Door
gebruik van de draaiknop kan zowel de maximale als de gemiddelde
snelheid worden verminderd totdat een complete uitschakeling van
de centrifugaalfase wordt bereikt (stand )
OPMERKING: DE MACHINE IS VOORZIEN VAN EEN
ELEKTRONISCHE DISPLAY DIE DE START VAN DE
CENTRIFUGAALFASE VERHINDERT WANNEER DE LADINGEN
SLECHT ZIJN VERDEELD EN DIE DE TRILLINGEN EN HET
GELUID TIJDENS HET WASSEN BEPERKT.
81
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
T. KIEZER VOOR “UITGESTELDE START”
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN OMGEDRAAID
Deze knop controleert een minutenwijzer die toestaat een uitgestelde
start in de tijd te programmeren: minimaal 1 uur / maximaal 12 uur.
Deze keuze moet worden gedaan alvorens de toets voor
inwerkingstelling (start) in te drukken.
Voor het uitstellen van de start met 1 of 2 uur dient de knop te
worden gedraaid tot een hogere indicatie om daarna terug te keren
tot de gewenste stand.
OPMERKING:
Op het moment waarop de UITGESTELDE START is geprogrammeerd zullen de
controlelampjes van de WASFASES gaan knipperen.
Wanneer er zich een stroomafsluiting voordoet zal aan de functie van de UITGESTELDE
START een aan de duur van de stroomonderbreking evenredige vertraging worden
toegevoegd.
Voor het annuleren van de functie UITGESTELDE START dient de knop voor
UITGESTELDE START tot de stand
te worden gedraaid. Druk vervolgens de toets
start / stop in.
D. TOETS VOOR EXTRA SNEL WASSEN
Wanneer de toets is ingedrukt zal de duur van de programma´s, al
naar gelang het gekozen wasprogramma en de gewenste
temperatuur, worden verminderd tot maximaal 50 minuten. Deze toets
voor Extra Snel Wassen kan gebruikt worden voor een hoeveelheid
wasgoed van 2 tot 5 kg.
(Deze toets zal uitsluitend werken op de programma´s voor katoen
en gemengd synthetisch wasgoed).
E. TOETS VOOR EXTRA SPOELGANG
Dankzij een nieuw elektronisch systeem bestaat de mogelijkheid
toegang te krijgen tot een nieuwe cyclus voor een speciale spoelgang.
De extra toevoeging van water en de nieuwe gecombineerde werking
van de rotatiecyclussen van de trommel tijdens de watertoevoer en
afvoer zorgen voor een volledig gespoelde was.
Het gaat hier om een werking die uitgedacht is voor personen
met een overgevoelige en tere huid voor wie de aanwezigheid
van de minste hoeveelheid aan wasmiddelrestanten irritaties of
allergieën kan veroorzaken. Deze functie wordt eveneens
aanbevolen voor het wassen van zowel kinderkleding als zeer
vuile was waarvoor veel wasmiddel wordt vereist of voor
artikelen van badstof die een grotere tendens hebben wasmiddel
vast te houden.
82
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
F. . TOETS VOOR KREUKHERSTELLEND WASGOED
Met behulp van deze toets zal het ontstaan van kreukels, al naar
gelang het gekozen programma en de aard van de te wassen stof,
worden verminderd.
GEMENGD:
- De afkoeling van het water zal geleidelijk geschieden met het doel
plotselinge temperatuursveranderingen te voorkomen.
- Het legen zal plaatsvinden zonder enige mechanische werking van
de trommel.
- Een lichte centrifugaalfase zorgt ervoor dat het uitrekken van de
stoffen zoveel mogelijk wordt vermeden.
FIJNE WAS (MET UITZONDERING VAN WOL):
- Uw wasmachine voert de eerdergenoemde handelingen uit en na de laatste spoeling
een “stop met volle trommel “
WOL:
- Uw wasmachine zal een “stop met volle trommel” uitvoeren.
Voor het beëindigen van de cyclus voor sterke stoffen (katoen), fijne weefsels en voor wol,
moet tot de volgende handelingen worden overgegaan:
1.- U kunt de toets voor kreukvrij of gemakkelijk strijken loslaten voor het beëindigen van
de cyclus met het legen en het centrifugeren.
2.- Of eenvoudigweg de wasmachine leeg laten lopen.
- stop de wasmachine met de toets «start».
- draai de programmaknop op stand OFF.
- kies het programma
.
- wacht 5 seconden.
- stel de wasmachine in werking.
I. TOETS VOOR MOEILIJKE VLEKKEN
Deze toets zal alleen werken op het wasprogramma voor katoen,
waarbij het mogelijk wordt gemaakt de hele wascyclus op de gekozen
temperatuur te handhaven.
Deze werking, die gepaard gaat met een krachtige rotatie, zorgt voor
het bereiken van optimale wasresultaten voor zeer vuile kleding
G.
CONTROLELAMPJE VAN VERZEKERDE
H.
TOETS START / STOP
83
PROGRAMMA VOOR
PROGRAMMA T ºC
KATOEN
P
SYNTHETISCHE
STOFFEN
FIJNE
WAS
SPECIALE
PROGRAMMAS
MIX
&
WASH
HOEVEELHEID
WASMIDDEL
I
WITTE WAS
5
140
60º
KLEURECHT MET VOORWAS
5
160
KLEURECHT
5
135
40º
KLEURECHT
5
105
30º
GEKLEURDE FIJNE WAS
5
100
•
•
•
•
•
GEKLEURDE FIJNE WAS
(koud wassen, 15ºC)
5
95
60º
KLEURECHT MET VOORWAS
2
100
60º
KLEURECHT
2
85
50º
KLEURECHT
2
75
40º
GEKLEURDE FIJNE WAS
2
70
30º
GEKLEURDE FIJNE WAS
2
GEKLEURDE FIJNE WAS
(koud wassen , 15ºC)
40º
30º
WOL – WAARMERK WOOLMARK
(koud wassen, 15ºC)
*
TOETS
II
90º
60º
P
HOEVEELHEID
MAX. Kg
GESCHATTE
DUUR (MIN.)
PROGRAMMATABEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
65
•
•
•
•
•
FIJNE WAS
1,5
50
1
50
•
•
•
•
•
•
•
WOL – WAARMERK WOOLMARK
1
50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30º
HANDWAS
1
50
—
SPOELEN
—
—
—
CENTRIFUGEREN
—
—
—
LEGEN
—
—
40º
EENVOUDIGE WAS
5
170
50º
SNELCYCLUS VAN 32 MINUTEN
2
32
•
•
•
Programma , naar de Norm EN 60456.
De aangewezen duur voor het programma is de GESCHATTE DUUR.
*
Er bestaan vier groepen programma´s (KATOEN, SYNTHETISCHE
STOFFEN, FIJNE WAS EN SPECIALE WAS). In iedere programmagroep
zijn de eerste van langere duur waardoor een grotere
wasdoelmatigheid wordt verzekerd. Kies de volgende programma´s
uit voor het geval dat het wasgoed niet uitermate vuil zou zijn of als
het zou gaan om speciale fijne was.
84
SPECIALE PROGRAMMA´S
HANDWAS
Deze wasmachine is eveneens voorzien van een handwasprogramma. Dit programma kan een
volledige wascyclus verrichten voor kleding die bestemd is voor handwas. Het programma wast
op een temperatuur van 30º en eindigt met 3 spoelingen en een centrifugaalfase, die speciaal
bestemd zijn voor uitermate vuile kledingstukken.
SPECIAAL <<SPOELPROGRAMMA>>
Het programma verricht 3 spoelingen en een centrifugaalfase op een toerental van 800
omwentelingen per minuut (kan verminderd of geannuleerd worden). Het programma kan gebruikt
worden voor het spoelen van welke stof dan ook, bijvoorbeeld na een handwas.
SPECIAAL PROGRAMMA VOOR «INTENSIEF CENTRIFUGEREN»
Het programma verricht een centrifugaalfase op een toerental van 1200 omwentelingen per
minuut (kan worden verlaagd).
ENKEL EN ALLEEN LEGEN
Het programma verricht het leeglopen van het water.
MIX & WASH (EENVOUDIGE WAS)
Het programma “MIX & WASH” (MENGEN EN WASSEN) staat toe in eenzelfde
wasprogramma welke soorten stof dan ook tegelijk te wassen.
- het is voor nieuwe gekleurde stoffen noodzakelijk deze voor de eerste keer afzondelijk
te wassen.
- nooit was mengen met kleuren die doorlopen.
SNELWASPROGRAMMA VAN 32´ MINUTEN
Het snelwasprogramma van 32 minuten staat toe in 32 minuten een volledige wascyclus te
verrichten voor wasgoed van maximaal 2 kg op een temperatuur van 50ºC.
Het wasmiddel zal moeten worden ingebracht in het daarvoor bestemde bakje (vakje II). De
maximumhoeveelheid chloor die gebruikt kan worden zal ongeveer 1/4 zijn van het aanbevolen
product (maximaal 35 g).
Het snelwasprogramma van 32 minuten kan bovendien gebruikt worden als voorwascyclus
wanneer het gaat om uitzonderlijk vuile was, waarna het gewenste hoofdprogramma kan worden
gekozen.
OPMERKINGEN
1. Voor het geval dat we te maken
hebben met uitermate vuile was wordt
aangeraden de hoeveelheid wasgoed
tot een maximum van 3 kg te
verminderen.
2. Voor de programma´s van
KATOEN (WITTE WAS
90º KLEURECHT 60º) kan een
automatiche bleek worden verkregen
door chloor toe te voegen in het bakje
.
3. De wasmachine is ingesteld op het
automatische
gebruik
van
wasverzachter tijdens de laatste
spoeling voor alle wascyclussen.
85
86
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising