Candy | CTS 100 SY | Candy CTS 100 SY Användarmanual

Candy CTS 100 SY Användarmanual
SV
INLEDNING
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din
tvättmaskin på bästa sätt.
Denna bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta för att
använda maskinen. Spara den!
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas. Du
behöver den när du installerar
maskinen och när du gör
underhåll på den. Här finns
också information om felsökning,
sor tering
av
tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
27
INNEHÅLL
sid
GARANTI .................................................................................... 29
TEKNISKA UPPGIFTER ............................................................. 30
ÖPPNA TRUMMAN ...................................................................... 31
TVÄTTMEDEL ............................................................................ 32
AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE
KAPACITET MED FUZZY LOGIC-FUNKTION ............................ 33
VAL AV PROGRAM ..................................................................... 33
KONTROLLPANEL ..................................................................... 34
PROGRAMTABELL .................................................................... 37
28
GARANTI
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
A
2.
Fyll i och behåll del A. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver
service.
SERVICE
29
TEKNISKA UPPGIFTER
CTS 120
Kapacitet för torr tvätt ........................................................... kg.
Spänning .................................................................................. V.
Effekt, tvättmotor ..................................................................... W.
Effekt, centrifugmotor .............................................................. W.
Effekt, pump ............................................................................ W.
Effekt, värmepatron ................................................................ W.
Effekt, max .............................................................................. W.
Nätsäkring ............................................................................... A.
Tryck i vattenkretsen ........................................................... MPa
Hastighet centrifug .................................................... Varv/min
Vattenförbrukning (60° program) .............................................. l.
Energiförbrukning (60° program)/5 kg ............................... kWh
Energiklass .................................................................................
30
5
230
125
400
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1200
45
0,95
A
ÖPPNA TRUMMAN
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
2.
Lägg handen på nedre luckan D.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck ned övre luckan‘C så att luckorna C och D frigörs.
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
4.
Tryck ner luckan C.
Tryck ner den nedre luckan D så att skårorna griper i
hakarna i luckan C, och släpp luckorna.
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ
ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
INENS
MASK
SIDA
FRAM
2 min.
TVÄTT
TVÄTTMASK
INENS
BÄNKLUCKA
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
31
Viktigt:
En säkerhetsanordning
spärrar
bänkluckan
under och omedelbart
efter tvättprogrammet.
Vänta 2 minuter efter
centrifugering innan du
öppnar luckan!
TVÄTTMEDEL
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g
(för 5 kg tvätt).
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 7 cl.
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 5 cl.
Tvättmedelslådan har två märken:
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
MAX
(HUVUDTVÄTT)
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
Anm.: OM DU VILL ANVÄNDA PROGRAMMET MED FÖRTVÄTT BER VI DIG ATT
ALLTID ANVÄNDA TVÄTTMEDEL I PULVERFORM.
32
AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE KAPACITET MED FUZZY
LOGIC-FUNKTION
Denna tvättmaskin är utrustad med ett elektroniskt system som automatiskt utför alla
faserna i tvättcykeln för att du ska få ett utomordentligt tvättresultat samtidigt som du
sparar både tid och pengar.
När du har ställt in önskat program optimerar tvättmaskinen de olika momenten som
beskrivs nedan alltefter tvättmängden och textiltypen:
- vattenmängden och energiförbrukningen
- tvättiden
- trummans rotationsrytm
- effektiviteten vid sköljning
Dessutom:
- är tvättmaskinen utrustad med en skumavkänningsfunktion som, om det är
nödvändigt, ökar den sköljvattenmängden.
- reglerar tvättmaskinen centrifugeringshastigheten alltefter fördelningen av tvätten
så att en eventuell mekanisk obalans korrigeras.
XEMPEL PÅ PROGRAMVAL VID BOMULLSTVÄTT VID 60º
FULL MASKIN
(5 KG)*
KAPACITET
HALVFULL MASKIN
LITEN TVÄTTMÄNGD
VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN
(5 KG)
VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN
(5 KG)
UNGEFÄR
UNGEFÄR
ENERGI
kWh
0,95
5%
30%
TID
MIN.
134
20%
30%
45
20%
50%
VATTEN
LITER
Tiden som anges för programmet är UNGEFÄRLIG.
VAL AV PROGRAM
SE TILL ATT STARTKNAPPEN INTE ÄR INTRYCKT NÄR DU VÄLJER PROGRAM.!
Gör så här för att välja program:
• Välj program med programvredet A. Se Programtabellen för rätt program.
• Välj temperatur med temperaturvredet.
• Välj andra eventuella alternativ med knapparna.
33
BESKRIVNING AV PROGRAMVÄLJARE OCH
TILLVALSKNAPPAR
CTS 120
Programvred ...............................................................................
A
Temperaturvred ...........................................................................
B
knapp för att variera centrifugering 1200/600 .............................
D
Kraftig sköljning ..........................................................................
E
Start- / Stopp ..............................................................................
H
Referenspunkt ............................................................................
p
34
HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR
A. PROGRAMVRED
Detta reglage används för att välja tvättprogram. Vrid det
tills dess att programmet (nummer eller symbol) befinner
sig mitt för punkten (p).
VRID ALDRIG MOTSOLS och tryck inte på startknappen
(H) innan du har valt program.
Om ett tvättprogram har startat och du vill flytta fram vredet
eller byta program, måste du trycka ut startknappen, vrida
på vredet och därefter trycka in startknappen igen.
B. TEMPERATURVRED
DETTA REGLAGE
RIKTNINGARNA.
KAN
VRIDAS
I
BÅDA
Med detta reglage väljer du tvättemperatur.
Om du vill använda kallt vatten ska du vrida fram vredet till
symbolen
.
Överskrid inte temperaturen som rekommenderas för varje
typ av tvätt.
D.
KNAPP FÖR ATT VARIERA CENTRIFUGERING 1200/600
Om du trycker in denna knapp görs centrifugeringen efter
sista sköljningen med 600 varv per minut i stället för 1200.
OBS: Centrifugering under programmen för blandade,
syntetiska och ömtåliga tyger görs alltid vid 600 varv per
minut.
35
HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR
E. AKTIVA KNAPP
H.
5 SKÖLJNING
Tack vare ett nytt elektroniskt system finns det möjlighet
att använda ett nytt speciellt sköljprogram. Det extra
tillskottet av vatten och den nya kombinationen i trummans
rotationscykler under påfyllning och tömning av vatten gör
att dina kläder blir perfekt sköljda.
Det rör sig om en funktion som är tänkt för personer
som har känslig hud hos vilka den allra minsta gnutta
tvättmedelsrester kan framkalla irritation eller
allergi.Denna funktion är också utmärkt vid tvätt av
barnkläder och vid tvätt av mycket smutsiga kläder
som behöver mycket tvättmedel eller vid tvätt av
mycket porösa textilier som har en större benägenhet
att hålla kvar tvättmedlet.
START- / STOPPKNAPP
36
TVÄTTPROGRAM
TVÄTT-MÄNGD
MÁX. Kg
TVÄTT- TID
CA. (min.)
PROGR.
CTS 120
2
32
32´
INTENSIV- OCH FÖRTVÄTT
5
170
1
INTENSIVTVÄTT
5
140
2
PROGRAM FÖR
YPTYG
SNABBPROGRAM
ÖMTÅLIGA PLAGG
SYNTETMATERIAL
BOMULL
*
EXTRASNABBT PROGRAM,
32 MIN.
I
Kallt …50º
•
Kallt …90º
Kallt …90º
Kallt …60º
Kallt …40º
•
TÅLIGA KULÖRER
5
134
3
ÖMTÅLIGA KULÖRER
3,5
82
4
BLEKMEDEL
Organiska fläckar
—
54
—
INTENSIV SKÖLJNING
—
30
—
INTENSIV CENTRIFUGERING
—
7
—
BLANDADE MATERIAL
2
95
5
KULÖRER
2
86
6
7
Kallt …60º
Kallt …50º
Kallt …40º
AKRYL
2
72
SKONSAM SKÖLJNING
—
43
—
SKONSAM CENTRIFUGERING
—
4
—
1,5
63
8
1
54
9
1,5
48
10
—
34
—
—
4
—
—
—
—
SKONTVÄTT
YLLE-WOOLMARK-CERTIFICAT
HANDTVÄTT
SKONSAM SKÖLJNING
SKONSAM CENTRIFUGERING
TÖMNING
TÖMNING VATTEN
TVÄTTMEDELSDOSERING
TEMP.
ºC
Kallt …40º
Kallt …40º
Kallt …30º
KNAPP
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Program
, enligt EN 60456-normen.
Tidsåtgången för programmet är UNGEFÄRLIG.
*
Det finns 3 grupper av program (
). Inom varje
programgrupp tar de första programmen längre tid och det är de
programmen som följaktligen garanterar en bättre tvätteffekt. Välj
programmen som följer efter dessa när kläderna inteär särskilt
smutsiga eller då det rör sig om speciellt ömtåliga kläder.
37
ANMÄRKNINGAR
1. Om kläderna är mycket smutsiga rekommenderas att du reducerar tvättmängden till
högst 3 kg.
2. Med programmen 1-2 kan du automatiskt bleka tvätten om du häller klor i
tvättmedelsfacket
.
3. Tvättmaskinen är preparerad för att du automatiskt ska kunna använda sköljmedel i
det sista sköljvattnet vid alla de olika tvättcyklerna.
SNABBTVÄTTPROGRAM PÅ 32´ MINUTER
Med programmet för snabbtvätt på 32 minuter kan du tvätta
högst 2 kg kläder vid en temperatur på 50º C på 32 minuter.
Tvättmedlet ska läggas i tvättmedelsfacket (fack I). Den
största mängden klor som får användas är ungefär º av den
rekomenderade produkten (högst 35 g).
Snabbtvättprogrammet på 32 minuter kan du också använda
som förtvättprogram när du tvättar mycket hårt smutsad tvätt,
varefter du väljer önskat huvudprogram.
38
•
BESKRIVNING AV ANVISNINGEN
I denna anvisning finns all information om installation och justering av maskinen. Du finner
också råd om underhåll och rengöring och ett felsökningsschema som du kan ha nytta av
om maskinen inte fungerar, råd om sortering av tvätt, skötselsymboler och råd om behandling
av svåra fläckar.
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
7.- HJUL
2
•
INNEHÅLL
sid.
SÄKERHET ...................................................................................
4
START – UPPACKNING - INSTALLATION ...................................
6
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ................................................
8
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSLÅDAN OCH FACKEN ...........
8
RENGÖRING AV FILTRET ...........................................................
9
FELSÖKNING ............................................................................... 10
RÅD ............................................................................................... 12
SKÖTSELSYMBOLER .................................................................. 13
FLÄCKBORTTAGNING ................................................................. 15
3
•
SÄKERHET
Denna anordningen uppfyller EF direktivet nr.
89/336/CEE, 73/23/CEE.
VIKTIGT! VID ALL SLAGS UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING:
•
Stäng kranen efter varje tvätt.
•
Alla maskiner är utrustade med jordat uttag.
Se till att elinstallationen i ditt hem också har jordat uttag
och att det är anslutet. Om inte, kontakta behörig
elektriker. Jordanslutning är nödvändig för din säkerhet,
eftersom den minskar risken för elektrisk stöt.
•
Om anslutningskabeln är skadad ska den bytas ut mot en
ny originaluppsättning (kabel med stickkontakt) som du
kan erhålla från vår serviceavdelning.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella
skador på person och utrustning som orsakas av
underlåtenhet att följa anvisningarna för installation
och säkerhet för denna maskin.
•
Vidrör inte maskinen om du har fuktiga händer eller fötter.
•
Använd inte maskinen barfota.
•
Använd inte förlängningskabel utan speciell varsamhet.
4
•
Använd inte grenuttag.
•
Låt inte barn eller förståndshandikappade använda
maskinen utan övervakning.
•
Dra inte i sladden för att koppla ur stickkontakten.
•
Lämna inte maskinen utomhus eller utsatt för väder, sol
och vind.
•
Täck inte över maskinen när den är igång.
•
Placera inte maskinen i fuktiga utrymmen eller där den
kan överspolas.
•
Installera inte maskinen på ett ställe där utrymmet mellan
maskin och golv täcks för.
•
Låt inte barn leka med förpackningen. Det kan vara farligt.
90ºC
VARNING! VATTENTEMPERATUREN VID
TVÄTT KAN NÅ 90°C.
5
•
START – INSTALLATION
•
Packa upp.
•
Lossa de 4 skruvarna (A) vid de två vinkeljärnen och de 4
skruvarna (B).
•
Skruva fast de 4 skruvarna (A) och sätt ditt de medföljande
locken (D).
Om din modell är utrustad på så sätt:
Placera skyddsskiktet enligt fig.
• Maskin med hjul
• Maskin utan hjul
6
•
VARNING! ÖPPNA INTE KRANEN.
•d
Tvättmaskinen skall anslutas till vattenledningsnätet med
e
n
nya slangen som levereras med maskinen (i trumman).
Använd inte den gamla slangen!
•
Koppla vattenslangen till inloppet vid vinkelröret på
reläventilen (övre delen på maskinens baksida) och andra
änden av slangen till en 3/4" kran. gas.
•
Skjut maskinen mot väggen och se till att det inte bildas
veck på slangen. Fäst avloppsröret i vid en kant på tvätthon
eller, ännu bättre, koppla det till fast avlopp med en
diameter som är större än inloppsslangens, placerat 5075 över golv. Om det är nödvändigt kan du använda
medföljande tillbehör för att fästa slangen bättre.
•
För spaken vid hjulen till höger för att flytta maskinen. För
den tillbaka när maskinen står uppställd i rätt läge.
•
Ställ upp in maskinen så att den står vågrätt med hjälp av
de främre hjulen.
a) Vrid muttern medsols för att lossa fotens skruv.
b) Skruva foten tills dess att den har ordentlig kontakt med
golvet.
c) Lås foten genom att skruva muttern motsols till dess
att det tar emot vid maskinens botten.
Se till att maskinen står jämnt. Dra maskinen åt olika håll utan
att flytta den och tryck på de övre hörnen och se till att alla
fötterna har god kontakt med golvet.
•
Om du flyttar maskinen ska du justera fötterna på nytt.
•
Anslut maskinen till nätet.
7
•
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Torka maskinen utvändigt med fuktig trasa. Använd inte slipande material, sprit eller
lösningsmedel.
Tvättmaskinen behöver mycket lite underhåll:
• Avtorkning av gummikanten vid trumman.
• Rengöring av tvättmedelslådan och facken
• Rengöring av filtret
• Rengöring inför flytt eller långa perioder utan användning
Torka gummiringen och lämna luckan öppen efter avslutat tvätt. På så sätt förlänger du
tvättmaskinens livslängd.
•
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSLÅDAN OCH FACKEN
I
•
Du bör rengöra tvättmedelslådan och de fyra facken
-förtvätt, huvudtvätt, blekmedel och sköljmedel- med jämna
mellanrum. Dra ut lådan helt.
•
Facken I och II, för förtvätt och huvudtvätt, ska rengöras
från rester av tvättmedel som kan hindra strömmen av
tvättmedel till trumman.
•
Facken för blekmedel och sköljmedel ska rengöras genom
att pluggarna (M) i nedre delen dras ut.
II
MAX.
MAX.
MAX.
Avlägsna eventuella avlagringar som kan hindra
strömmen.
•
Sätt tillbaka allt på sin plats.
8
•
RENGÖRING AV FILTRET
Tvättmaskinen är försedd med ett speciellt filter som fångar upp större föroreningar
(mynt, knappar mm.) som skulle kunna skada pumpen. Detta filter är placerat bakom
maskinens frontsockel.
Rengör detta filter om sköljningen inte är tillfredsställande eller om maskinen inte
töms normalt.
Vid rengöring av filtret ska du gå tillväga på följande sätt:
•
•
•
Använd ett kärl för att samla upp vattnet.
För spaken till maskinens hjul, placerad under maskinens
front, till mittläget för att det ska gå lättare att ta bort
sockeln.
A) Tryck på de två hakarna som finns på sockeln och
lossa den.
A
B
B) För in handen i den nedre springan och dra ut sockeln
något vinklad.
Om din modell är försedd med en skruv som håller fast
filtret:
•
Använd en skruvmejsel för att lossa skruven som håller
fast det.
•
Vrid filtret moturs tills det inte går längre.
•
Ta ut filtret och rensa det.
•
När det är rensat, sätts filtret tillbaka igen på samma sätt
som ovan men i omvänd ordning.
9
•
FELSÖKNING
PROBLEM
ORSAK
ÅTGÄRD
• Anslut maskinen.
• Maskinen är inte ansluten till
nätet.
• Huvudströmbrytaren är
urkopplad.
• Brist på elektrisk effekt.
• Trasig säkring.
• Öppen lucka.
• Koppla till
huvudströmbrytaren.
• Kontrollera.
• Byt säkring.
• Stäng luckan.
2. Inget vatten i maskinen.
•Se orsak 1.
• Stängd kran
• Programvredet i fel läge
• Kontrollera.
• Öppna kranen.
• Sätt vredet i korrekt läge.
3. Maskinen tömmer inte.
• Främmande föremål i filtret
• Klämd avloppsslang.
• Kontrollera filtret.
• Räta ut slangen.
4. Ingen centrifugering.
• Maskinen har inte tömt allt
vatten.
• Knappen ”Undvik
centrifugering” är intryckt.
(Vissa modeller)
• Vänta någon minut tills dess
att vattnet töms.
• Tryck ut knappen ”Undvik
centrifugering”.
5. Kraftiga vibrationer vid
centrifugering.
• Tvättmaskinen står inte helt
jämnt.
• Transportsäkringen sitter
kvar.
• Tvätten är inte jämnt fördelad
i trumman.
• Mycket lödder och vatten vid
centrifugering.
• Justera fötterna.
1. Maskinen fungerar inte med
något program.
6. Maskinen centrifugerar inte
vid hög hastighet
• Montera loss
transportsäkringen.
• Fördela tvätten jämnt.
• Kontrollera och rengör filtret.
• Tvätten är inte jämnt fördelad • Fördela tvätten jämnt.
i trumman.
Tvättmaskiner: ACTIVA, INTER@CT.
• Kontakta auktoriserad
teknisk service
7.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 0, 1, 5, 7, 8, 9
8.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 2
• Tvättmaskinen tar inte in
vatten
• Kontrollera att vattenkranen
är öppen
9.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 3
• Tvättmaskinen tömmer inte
vattnet
• Kontrollera att avloppet är
fritt från hinder.
• Kontrollera att röret för
utgående vatten inte är böjt.
10.- I bildrutan kan läsas fel
nr. 4
• Tvättmaskinen har tagit in för • Stäng vattenkranen.
mycket vatten
• Kontakta auktoriserad
teknisk service.
10
Om felet kvarstår, stäng av maskinen, stäng vattenkranen och försök inte använda eller
laga maskinen.
Anlita endast auktoriserad verkstad för reparationer och kräv att originaldelar ska användas.
I motsatt fall kan maskinens säkerhet inte garanteras.
Om du kontaktar Serviceavdelningen hos ska du alltid uppge vilken modell du har (se panelen
med reglage) samt registrerings- och serienummer som finns på skylten på nedre delen av
framsidan bakom sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan. Om du har
denna information till hands får du snabbare och effektivare hjälp.
➙
11
•
RÅD
När du lägger i tvätten bör du:
• Sortera tvätten enligt kulör, hur smutsig den är och hur tåligt tyget är.
• Det är en god idé att använda en nätpåse för speciellt ömtåliga tyger.
• Se till att fickor är tomma och att inga metallföremål följer med tvätten (gem, nålar, mynt
m.m.)
• Stäng örngott, blixtlås och ringar; knyt ihop band på kläder etc.
• Avlägsna tillbehör av metall och plast för gardiner. Håll ihop band i en lös knut.
• Avlägsna envisa fläckar med speciellt fläckborttagningsmedel.
• Öppna veck och plisséer.
• Lägg i plaggen ett och ett.
• Respektera de maximala kvantiteter som rekommenderas i de olika programmen.
• Om du tvättar mattor, överkast eller andra föremål som absorberar mycket vatten bör du
undvika centrifugering.
• Plagg av ylle som kan tvättas i maskin är märkta med symbolen för ”ren ny ull”
dessutom med indikationen ”filtar sig inte” eller ”maskintvättbar”.
• När du tvättar badkläder bör du blanda handdukar med andra badkläder.
• Se till att inget fastnar mellan trumman och locken.
12
och
•
SKÖTSELSYMBOLER
Oftast finns de i sömmarna i sidan på plaggen. Symbolerna visar
• Högsta tvättemperatur
• Tvättprogram som kan användas, och de som inte bör användas
• Produkter som kan tvättas, och sådana som inte bör tvättas.
• Skötselråd
• Temperaturer och andra instruktioner för strykning.
Följande symboler används:
TVÄTT
Tvättinstruktionerna består alltid av en balja, åtföljd av olika anvisningar:
• Tvätta ej
• Kan tvättas för hand eller i maskin. Siffror i baljan är högsta tvättemperatur.
• Endast handtvätt
Om halva handen är under vattenytan betyder det att plagget ska kramas försiktigt
när det tvättas. Om hela handen är under vattenytan ska endast handtvätt
användas.
• Ett streck under baljan indikerar skonsam omrörning vid tvätt.
• Får inte centrifugeras.
BLEKMEDEL
Blekmedel används ofta för att bleka textiler, men ibland kan det skada textilerna.
Symbolerna som används är:
• Blekmedel kan användas
• Blekmedel får inte användas
STRYKNING
• Stryk vid hög temperatur. Högst 200°C. Ångstrykjärn eller pressduk får användas.
För tåliga tyger som bomull och lin.
• Högst 150°C. Ångstrykjärn eller pressduk får användas. För tyger som ylle och
polyester.
• Låg temperatur. Högst 110°C. Ångstrykjärn eller pressduk får användas. Ömtåliga
tyger som rayon, siden, akrylacetat etc.
• Stryk ej.
13
TORKNING
• Får torkas i torktumlare. Förväxla inte denna symbol med cirkeln utan ram, som
betyder kemtvätt.
• Får inte torkas i torktumlare.
• Bör torkas hängande.
• Dropptorkas. Häng upp vått, omedelbart efter tvätt.
• Torkas plant, liggande på en vågrät yta.
KEMTVÄTT
• Kemtvätt. Bokstäverna står för olika lösningsmedel som används vid tvätten. ”A”
står för vanliga lösningsmedel. Andra bokstäver betecknar lösningsmedel för
yrkesmässigt bruk.
• Får inte tvättas.
14
•
FLÄCKBORTTAGNING
Vissa fläckar kan inte avlägsnas tillfredsställande med normal tvätt. Nedan finner du råd om
hur du kan behandla vissa fläckar innan tvätt i maskin.
Kulspets- eller filtspetspenna: Gnugga med en trasa med sprit.
Stearin: Lägg absorberande papper på fläcken och stryk med temperatur som är
lämplig för tyget. Upprepa om nödvändigt.
Harts, fett och hudkräm: Rengör med kemisk bensin, och tvätta därefter i maskin.
Tjära, asfalt: Gnid med smör, låt det verka en stund och tvätta därefter i maskin.
Blod, mjölk och ägg: Blöt med kallt vatten och tvätta med tvättmedel med enzymer
vid 50-60°C, under förutsättning att tyget tål detta.
Frukt, kaffe och vin: Dessa fläckar brukar gå bort efter upprepad tvätt.
Sköljmedel: Felaktig eller överdriven användning av sköljmedel kan fläcka tvätten.
Behandla fläckarna med koncentrerat tvättmedel och blekmedel, under förutsättning
att tyget tål detta.
Om fläckarna inte går att avlägsna, be en specialist om råd. ANVÄND ALDRIG
KEMISKA PRODUKTER I TVÄTTMASKINEN.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising