Candy | CVFT G384TMH-S | Candy CVFT G384TMH-S Operating instrustions

Candy CVFT G384TMH-S Operating instrustions
EL
PT
NL
Dank u voor het kiezen van een Candy
wasmachine. Wij zijn ervan overtuigd dat ze
u trouw zal helpen bij het veilig wassen van
uw kleding, zelfs fijne was, dag na dag.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
U kunt uw product registreren op
www.registercandy.com om sneller toegang
tot aanvullende diensten te hebben. Deze zijn
uitsluitend voorbehouden aan onze trouwste
klanten.
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
Inhoudsopgave
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Candy Customer Service Center
te contacteren.
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
Milieu voorschriften
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
2
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
l Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan het
apparaat of andere schade of verlies
ontstaan door gebruik dat niet in
overeenstemming
is
met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en de
ventilatieopeningen niet kan blokkeren.
l Dit
apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met verminderde l De OFF stand is bereikt door het
lichamelijke,
zintuiglijke
of
plaatsen van het referentieteken
3
NL
verstandelijke
vermogens
of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Trek
Stel
nietwasmachine
aan het snoer
het
de
nietofbloot
apparaat
om direct
de machine
los te
aan regen,
zonlicht
of
koppelen.
andere weersomstandigheden.
l
de van
wasmachine
bloot
l Stel
In geval
storing en /niet
of defect,
aan
regen,
direct
zonlicht
of
schakelt u de wasmachine uit, sluit
andere
de kraanweersomstandigheden.
af en knoeit u niet met
het apparaat.
Onmiddellijk contact
l Bij
het
verplaatsen
de
opnemen met
het Customer
wasmachine
niet optillen
aan de
Service Center
en alleen originele
knoppen
of wasmiddellade.
Laat
onderdelen
negeren
tijdens
hetgebruiken.
transportHetnooit
de
van deze
voorschriften
kan gevaar
deur
rusten
op de trolley.
Wij
brengen voor
veiligheid
van de
de
mensen
adviseren
datdetwee
apparaten. verplaatsen.
wasmachine
l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
de kraan af en knoeit u niet met
het apparaat. Onmiddellijk contact
opnemen met het Customer
Veiligheidsinstructies
Service Center en alleen originele
lAlvorens
l
de wasmachine te
onderdelen gebruiken. Het negeren
reinigen of te onderhouden, haal
van deze voorschriften kan gevaar
de stekker uit het stopcontact en
brengen voor de veiligheid van de
draai de waterkraan uit.
apparaten.
lZorg ervoor dat de elektrische
l
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
lGebruik
l
geen
converters,
meervoudige contactdozen of
verlengsnoeren.
Door het plaatsen van de
markering
product,
Postavljanjemop ditoznake,
pod
punom odgovornošću,
potvrđujemo
verklaren
wij, op onze
eigen
verantwoordelijkheid,
alle Europese
da je ovaj uređaj u sukladnosti
sa
l
geen of
water
lZorg
Trek ervoor
niet aandatheter snoer
het veiligheids-,
svim sigurnosnim,
zdravstvenim
gezondheidsen milieu-i
in
de trommel
is vóórloshet
na te zahtjevima
leven opgesteld
in de
apparaat
om de machine
te eisen
ekološkim
europskog
openen
van de deur.
koppelen.
zakonodavstva.
regelgeving
geldig voor dit product.
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
27
4
NL
op de programma controle / knop
in de verticale positie. Elke andere
positie van deze knop betekent
dat de machine ON staat (alleen
voor modellen met programma
keuzeschakelaar).
l
l Na
Na de
de installatie
installatie moet
moet het
het apparaat
apparaat
zodanig
zodanig worden
worden geplaatst
geplaatst dat
dat de
de
stekker
stekker bereikbaar
bereikbaar is.
is.
maximale
toegestane
l
De
maximale
toegestane
l De
hoeveelheid
van
de
lading
hoeveelheid van de lading van
van droge
droge
kleren
hangt
af
van
het
kleren hangt af van het gebruikte
gebruikte
model
model (zie
(zie bedieningspaneel).
bedieningspaneel).
l
de
productfiche
te
lOm
Om
de
productfiche
te
raadplegen
raadplegen verwijzen
verwijzen wij
wij uu
door
door naar
naar de
de fabrikant.
fabrikant.
1
NL
2. INSTALLATIE
3
B
A
B
B
B
A
4
l Draai de 2 of 4 schroeven "A" aan
de achterkant los en verwijder
de 2 of 4 schijven "B" zoals
weergegeven in figuur 1.
2
max 100 cm
min 4 cm
l Plaats
daarop de bijgeleverde
sierdopjes "C" (figuur 2).
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
van de wasmachine, en op een afstand
van minstens 50 cm. en hoogstens
75 cm. van de grond (figuur 4).
l Gebruik zonodig het gebogen
hulpstuk om de afvoerslang beter op
te hangen en te ondersteunen.
Voor het geval dat uw model
daarvan is voorzien:
l Om de wasmachine gemakkelijk te
kunnen verplaatsen, dient u de
bedieningshendel van het onderstel
naar rechts te draaien. Na de
operatie moet u de hendel weer
naar zijn beginpositie terugbrengen.
l Zet de machine waterpas met
behulp van de voorpoten (figuur 5).
a) Draai de moer in de richting van de
wijzers van de klok om, teneinde de
schroef van de poot los te kunnen maken.
b) Draai de poot omhoog of omlaag
totdat deze stevig op de grond vast
komt te staan.
c) Blokkeer de poot door de moer in
de tegenovergestelde richting van
de wijzers van de klok te draaien
totdat deze aan de onderkant van
de machine vast komt te zitten.
l Controleer of het apparaat goed
waterpas staat. Probeer daartoe de
wasmachine te bewegen, zonder haar
te verplaatsen, door achtereenvolgens
aan de bovenkant in diagonaal op de
hoeken te leunen, erop lettend dat de
machine niet kantelt.
l Als u de wasmnachine van plaats
verandert, zet de voeten ervan dan
opnieuw waterpas.
5
l De
wasmachine moet zijn
aangesloten op het waterleidingnet.
Gebruik daarvoor een nieuwe slang die
bij het apparaat (in het interieur van de
trommel) zal worden geleverd. Voor
dit doel niet de oude slang gebruiken.
l Bevestig de slang voor de
watertoevoer aan een uiteinde, de
elleboogzijde, aan de elektroklep
(bovenkant achteraan de machine)
en aan het andere uiteinde aan
een kraan of wateraansluiting met
schroefuiteinde van 3/4» gas.
l Zet de wasmachine dichter bij de
muur, erop lettend dat er geen
bochten of knikken ontstaan in de
afvoerslang. Hang deze over de
rand van de wastafel heen of beter
nog, in een vaste afvoerpijp met een
diameter die groter is dan de slang
6
Hydraulische aansluitingen
NL
6
l Sluit enkel de waterslang aan om
de kraan, die werd geleverd met de
machine (figuur 6). Hergebruik geen
oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (figuur 7): Het toestel kan
7
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
1
l AQUASTOP (figuur 8): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
8
9
B
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (figuur 9): Mocht water
lekken uit de primaire interne buis "C", zal
het transparante omhulsel "D" water
bevatten die het mogelijk maakt de
wascyclus te voltooien. Aan het einde van
de cyclus dient u contact op te nemen
met de klantenservice om de toevoerbuis
te vervangen.
A
7
D
C
Is een hete wasbeurt nodig?
3. PRAKTISCHE TIPS
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
Laadtips
of week ingedroogde vlekken in het water
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
l Om wol te wassen, controleer of het item
in de wasmachine kan gewassen worden
en gekenmerkt is met een "Puur
scheerwol" symbool, met het "wordt niet
mat" of "Machine wasbaar" label.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als
zijnde geschikt voor lage temperatuur
wasbeurten.
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
8
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist
geen speciale zorg voor dagelijks
onderhoud:
reinig
de
vakjes
voor
wasmiddelen en het filter. Enkele tips over
hoe de machine te verplaatsen of over
machines die lange tijd niet gebruikt zijn,
worden hieronder gegeven.
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
zakken, voer het water volledig af in een kom.
u klaar bent.
Schoonmaak van het bakje voor het
wasmiddel en de vakjes daarvan
l Druk op knop (A).
l Houd de knop ingedrukt en draai het
wasmiddelbakje naar buiten.
l Trek het wasmiddelbakje naar buiten en
Filter schoonmaken
maak het schoon.
l Het wordt aanbevolen om eventueel
l De wasmachine is uitgerust met een speciale
achtergebleven
wasmiddel
in
alle
compartimenten te verwijderen om te
vermijden dat de stroom van dispenser
naar trommel geblokkeerd wordt.
filter die in staat is om grote resten op te
vangen, zoals knoppen of munten, die de
afvoer zouden kunnen verstoppen.
l Alleen op bepaalde modellen: Haal de kleine
l Trek en haal de val/vallen (S) uit die zich
slang eruit, en haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te verwijderen.
bevinden in het achterste gedeelte van de
dispenser en reinig ze zorgvuldig.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
l Verwijder eventuele afzettingen die de
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
uitlaat van het compartiment zouden
kunnen verstoppen.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
A
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u klaar bent,
S
plaats deze terug door deze rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde volgorde
om alle onderdelen weer in elkaar te zetten.
B
C
Montage
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
Breng de uitstekende randen in, zoals wordt
aangegeven. Draai het wasmiddelbakje naar de
deksel toe totdat de uitstekende rand in zijn
houder past (C). Bij het inpassen zal een
kenmerkend geluid gehoord worden (clack).
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een lange
tijd, voer dan al het water uit de buizen.
9
NL
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
Programmakeuze
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
M
L
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
°
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
°
°
l Druk op de START/PAUZE toets om te
I
°
°
Kg Check
beginnen wassen.
Mocht de stroom uitvallen terwijl de
wasmachine draait, slaat het geheugen de
instellingen op en het moment van de
cyclus en gaat verder wanneer de stroom
weer terug is.
l Aan het einde van het wasprogramma
verschijnt de boodschap “End” op het
scherm of, bij sommige modellen, zullen alle
wasfase-indicatorlampjes gaan branden.
Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
10
F
G
H
C
E
D
B
A Programma selectieknop met
UIT positie (OFF)
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D OPTIES knop
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F TEMPERATUUR SELECTIE knop
G CENTRIFUGE SELECTIE knop
H NIGHT & DAY knop
F+G KNOPPENVERGRENDELIN
G
I Digitale
display
L DEUR BEVEILIGING
Indicatorlampje
M SMART Fi+-gebied
Programma selectieknop
UIT positie (OFF)
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
starten.
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
met
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
Wanneer u de programmakiezer draait,
licht het display op en toont de
instellingen van het gekozen programma.
Voor energiebesparing zal aan het einde
van de cyclus of na een periode van
inactiviteit, het display niveau contrast
verlagen.
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
l Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
NB: Om de machine uit te schakelen,
draait u de programmakiezer op de
stand UIT.
Controleer het waterniveau voordat u
de deur opent om overstroming te
voorkomen.
l Druk op START/PAUZE knop om de
geselecteerde cyclus te starten.
l Nadat
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
l Eens het programma is geselecteerd blijft
de programmakiezer op het geselecteerde
programma tot het einde van de cyclus.
l Wanneer het woord "End" verschijnt op
de display en het lampje DEUR
BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk
om de deur te openen.
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Om het programma te annuleren, stelt u
de schakelaar in de UIT stand.
l Schakel de wasautomaat uit door de
keuzeknop op UIT te zetten.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
deur is ontgrendeld.
De programmakiezer moet teruggeplaatst
worden naar de UIT positie op het
einde van de cyclus of voorafgaand aan
een volgend programma alvorens een
nieuwe cyclus te starten.
UITGESTELDE START knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
11
NL
START/PAUZE knop
WAARSCHUWING:
Raak het scherm niet aan tijdens
het insteken van de stekker omdat
de machine het systeem instelt tijdens
de eerste seconden van het opstarten:
als u het scherm aanraakt, kan de
machine niet naar behoren werken. In
dit geval verwijdert u de stekker, en
herhaalt u de handeling.
l Om de start uit te stellen volg de
volgende procedure:
- AQUAPLUS
l Met deze optie (alleen beschikbaar bij
- Stel het gewenste programma in.
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
- Bevestig door op de START/PAUZE
knop te drukken. Het aftellen begint en
wanneer het klaar is zal het programma
automatisch starten.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door de programmakiezer op
UIT te zetten.
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
De volgende opties moeten worden
geselecteerd voordat u op de
START/PAUZE-knop drukt.
OPTIES knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
- VOORWAS
l Met deze optie kan u de kleding
bepaalde programma's) kan u de kleding
wassen in een veel grotere hoeveelheid
water gecombineerd met een aangepaste
werking centrifugecycli, waar het water
wordt gevuld en geleegd. Op die manier
zal je kledingstukken schoonmaken en
spoelen tot in de perfectie, zodat het
wasmiddel perfect oplost en zorgt voor
een efficiënte reiniging.
l Deze functie is ontwikkeld voor mensen
met een delicate en gevoelige huid, die
bij
een
minimum
aan
resterend
wasmiddel irritaties of allergieën kunnen
krijgen.
l We adviseren ook om deze functie te
gebruiken voor zeer vuile kinderkledij,
waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, of
voor artikelen bestaande uit badstof
waarvan de vezels meestal de neiging
hebben om het detergent vast te houden.
- HYGIÈNE+
Deze functie kan alleen geactiveerd worden
bij een temperatuur van 60°C, en zorgt
ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl
de temperatuur gedurende de hele was
hetzelfde blijft.
Wanneer een functie is geselecteerd
die niet geschikt is voor het
geselecteerde programma, dan zal het
indicatielampje eerst knipperen en dan
uitgaan.
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
voorwassen, dit is zeer praktisch bij
het wassen van heel vuile kleding (kan
enkel bij
sommige
programma’s
gebruikt worden, zoals aangeduid in de
lijst met programma’s).
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma.
l Wij raden u aan om enkel 20% van
Deze knop wordt actief wanneer u het
SNEL-programma selecteert (14/30/44 Min.).
U kunt hiermee de wastijd instellen op een
van de drie aangegeven tijden.
de aanbevolen
hoeveelheid
die
aangeduid st aat op het wasmiddel te
gebruiken.
12
- SNELWAS
l Het is mogelijk om de snelheid aan te
- VLEKKENNIVEAU
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
Een te hoog gehalte wasmiddel kan
een teveel aan schuim veroorzaken.
Als het apparaat te veel schuim
detecteert,
dan
kan
het
de
centrifugeerfase overslaan of de
waterconsumptie verhogen.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
De machine is uitgerust met een speciale
elektronische tool die centrifugeren
voorkomt indien er geen belading is of bij
bijzonder asymmetrische belading. Dit
vermindert het geluid en de trillingen van
de machine en verlengt dus de levensduur
van uw machine.
TEMPERATUUR SELECTIE knop
l Met deze knop kunt u de wastemperatuur
wijzigen.
l Om de stof te beschermen is het niet
mogelijk om de temperatuur hoger in te
stellen dan de maximumtemperatuur voor
ieder programma.
NIGHT & DAY knop
l Wanneer u een koude was wilt draaien
l Deze optie verlaagt de snelheid van het
dan moeten alle indicators uitstaan.
centrifugeren tussen de fases tot 400
rpm, waar mogelijk, verhoogt het water
level tijdens het spoelen en laat de was in
het water staan na de laatste spoeling, op
deze manier behoudt de vezel zijn
flexibiliteit.
CENTRIFUGE SELECTIE knop
l Door op deze knop te drukken kunt u de
centrifugesnelheid
aanpassen
of
centrifugeren uitschakelen als u dat wenst.
l Als het water blijft staan in de trommel na
het spoelen, zal op het scherm een lichtje
verschijnen dat aanduidt dat de machine
in stilstand staat.
l Als het label op de kleding geen
specifieke informatie bevat, is het
mogelijk
om
de
maximale
centrifugesnelheid te gebruiken die het
wasprogramma aangeeft.
l Deselect
deze
optie
om
het
wasprogramma af te sluiten met het
drogen van de kleding (dit kan versneld of
geannuleerd worden met de juiste knop)
en te beëindigen.
Om schade aan de stof te voorkomen,
is het niet mogelijk om de snelheid
van een programma hoger in te stellen
dan de maximumsnelheid.
l Dankzij de elektronische controle, wordt
l Om het centrifugeprogramma opnieuw te
het water tijdens de tussenfases in stilte
weggezogen, hierdoor is deze optie heel
gemakkelijk om ’s nachts te wassen.
activeren, drukt u op de knop totdat u de
snelheid heeft bereikt die u wilt instellen.
13
NL
passen zonder de machine te pauzeren.
l Zodra het programma geselecteerd is
l Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
KNOPPENVERGRENDELING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE
en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te
houden, kunt u de knoppen vergrendelen.
Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk
wijzigingen aan het programma worden
aangebracht tijdens het wasprogramma.
l De knoppenvergrendeling kan geannuleerd
worden door de twee knoppen opnieuw in te
drukken of door het apparaat uit te
schakelen.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
3
°
1 2 7 84 9
5
Dit geeft de centrifuge snelheid van het
geselecteerde programma weer, die kan
gewijzigd worden of toegestaan met de
gerelateerde knop.
3) TEMPERATUUR SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Dit laat de wastemperatuur zien van het
geselecteerde programma. Deze kan
gewijzigd worden door de relevante knop in
te drukken (indien toegestaan voor het
programma).
Als u een koude was wilt draaien, moeten
alle indicatoren uitstaan.
4) CYCLUS DUURTIJD
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
6
°
°
°
°
2) CENTRIFUGE SNELHEID
Kg Check
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
6
1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE
l Het symbool geeft weer dat de deur
vergrendeld is.
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Het apparaat berekent de tijd tot het
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
5) VLEKKEN LEVEL INDICATORLAMPJES
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
l Als u een programma heeft geselecteerd,
zal er automatisch een lichtje branden bij
het vlekken level van dat programma.
l Als u een ander vlekken level selecteert
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
zal het relevante lichtje oplichten.
6) OPTIES INDICATORLAMPJES
Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u
geselecteerd heeft met de gerelateerde
knop.
14
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
Check" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en
tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma:
de
8) Wi-Fi (bij sommige modellen)
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
l Bij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit
symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat.
water
wordt
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
l Voor alle informatie over de functionaliteit
en de instructies voor een eenvoudige
configuratie van de Wi-Fi, verwijzen wij
u naar de sectie "Download" op
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang de stoffen die worden
gewassen;
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
9) Kg Check (functie alleen actief op
sommige programma's)
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
Check" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het vermogen zal aanpassen.
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
15
NL
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
7) KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
OPMERKINGEN:
SMART Fi+
Dit apparaat is uitgerust met SMART-Fi +
technologie die het mogelijk maakt om het
toestel op afstand te bedienen via de App,
dankzij de Wi-Fi-functie.
Plaats uw smartphone met de NFCsensor op de achterkant ter hoogte
van het Smart Fi+-logo op uw
apparaat (zie afbeelding hieronder).
MACHINE registratie (met de APP)
l Download de Candy Simply-Fi-app op uw
device (smartphone/tablet).
De
Candy
gewoon-Fi
App
is
beschikbaar voor apparaten die
draaien op zowel Android en iOS,
zowel voor tablets en smartphones.
Blader door de App in de DEMOmodus en zie alle details van de
SMART-Fi + functies.
l Open de app, maak een gebruikersprofiel
aan en registreer het toestel volgens de
instructies op het scherm van het
apparaat of de "Quick Guide" bevestigd
aan de machine.
Met behulp van een Android-smartphone
uitgerust met NFC-technologie (Near
Field
Communication),
wordt
het
aanmeldingsproces vereenvoudigd (Easy
registratie); in dit geval, volg dan de
instructies op de telefoon weergegeven,
plaats en hou de telefoon in de buurt
van het SMART-Fi + logo op het
bedieningspaneel van zodra daartoe
verzocht wordt via de App.
Als u de positie van uw NFC-antenne
niet weet, beweeg de smartphone in
een cirkelvormige beweging over het
Smart Fi+-logo totdat de App de
verbinding bevestigt. Om de overdracht
van data succesvol te laten verlopen is
HET ESSENTIEEL OM UW SMARTPHONE
OP HET BEDIENINGSPANEEL TE
HOUDEN
TIJDENS
DE
PAAR
SECONDEN VAN DE PROCEDURE; een
bericht op het toestel zal u informeren
over de juiste uitkomst van de operatie
en advies wanneer het mogelijk is om de
smartphone weg te halen.
Telefoonhoesjes of metalen stickers op uw
smartphone kunnen de gegevensverbinding
tussen apparaat en telefoon beïnvloeden.
Verwijder deze indien nodig.
De vervanging van een aantal onderdelen
van de smartphone (bijv. achterkant, batterij,
etc...) met niet-originele onderdelen, kan leiden
tot het verwijderen van de NFC-antenne.
ACTIVEER de afstandsbediening (VIA de
APP)
Nadat de machine geregistreerd is, kan u elke
keer dat u op afstand de machine wil besturen
via de App, in de eerste plaats de was laden, het
wasmiddel toevoegen, de deur sluiten en de
SMART FI+ positie selecteren op de machine.
Vanaf dat moment kunt u de machine beheren
via de App commando's.
16
NL
Programma tabel
1)
(MAX.) *
PROGRAMMA
WASMIDDEL
(zie bedieningsscherm)
(MAX.) 1 o 2
2)
Perfect 20°
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Hygiene 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Hand/Zijde
1
1
1
1
1
1,5
30°
Wol
1
1
1
1
1
1,5
40°
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
Afvoeren +
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
Gekleurd 40°
2)
14'
Snel
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Delicaat
Gemengd
Katoen
Wit
2)
**
2)
2)
Positie die u moet kiezen wanneer je de afstandsbediening via de App (via Wi-Fi)
wil inschakelen. Als de machine nog niet is geregistreerd en u drukt op de
START / PAUZE-knop van het apparaat, zal de "Auto-Clean" cyclus, ontworpen
om de trommel schoon te maken, starten.
17
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr.
1061/2010.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 60°C.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 40°C.
Deze programma's zijn geschikt om
normaal bevuild katoenen wasgoed
schoon te maken en zijn de meest
efficiënte programma's op het gebied
van energie-en waterverbruik voor het
wassen
van
katoenen
wasgoed.
Deze programma's zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de temperatuur
aangegeven op de waslabels op de
kleding. De werkelijke temperatuur van
het water kan iets afwijken van de
aangegeven temperatuur van de cyclus.
Vóór het sluiten van het deksel en het
wasproces te starten, controleer of de
interne trommel perfect is gesloten.
Indien mogelijk, plaats de trommel in lijn
met de positie-indicatoren om het beste
wasresultaat te verzekeren.
De centrifugesnelheid kan verlaagd worden
volgens de instructies op het kledinglabel.
Voor zeer fijne stoffen is het mogelijk om de
centrifugeerfunctie uit te schakelen met de
knop voor centrifugesnelheid. Als op het
label geen specifieke instructie staat dan
kan de maximale centrifugesnelheid
worden gebruikt. Bij overmatig gebruik van
wasmiddel kan er een teveel aan schuim
ontstaan. Als het apparaat een teveel
aan schuim detecteert dan kan het de
centrifugefase annuleren of het programma
verlengen en het waterverbruik verhogen.
( )
Alleen wanneer de VOORWAS-optie
is geselecteerd (voor programma's
met VOORWAS-functie).
1)
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de maximum
toegestane temperatuur.
2)
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de VLEKKENNIVEAU
knop.
3)
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30'
en 44 ' met de SNEL-knop.
l VOORWAS: Als het afwasmiddelbakje
"
een speciaal vakje voor voorwas heeft,
kunt u daar het wasmiddel in doen. Is dit
niet het geval, giet dan het wasmiddel in
het gebied met gaatjes op de trommel,
volgens de doseringsinstructies van de
wasmiddelproducent.
"
LET OP: gebruik de voorwas-optie
niet in combinatie met de ‘start
uitstellen’-functie.
18
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
Perfect Rapid 59 Min.
Dit speciaal ontworpen programma zorgt
voor de beste waskwaliteit in een zo snel
mogelijke tijd. Dit programma is ontworpen
voor een kleine lading was (zie lijst met
programma’s).
Mix Power Systeem +
De wasmachine is uitgerust met een
innovatieve pre-mix van wasmiddel en
water. Een waterstraal onder hoge druk
spuit deze mix onmiddelijk in de lading.
In de eerste fase van het wasprogramma
helpt de hogedrukstraal het wasmiddel te
injecteren tot in de vezels van de kleding
om het vuil te verwijderen en het beste
wasresultaat te garanderen.
Snel (14/30/44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik
te verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Het SNEL-programma selecteren
en op de knop drukken met de drie beschikbare
programma's.
Het "Mix Power System +" zorgt, tijdens
het spoelen, ook voor een complete
verwijdering van wasmiddelresten om u
was nog schoner te maken.
Hand/Zijde
Met dit programma is een delicaat
wasprogramma voor kledingstukken opgegeven
als "alleen handwas" en wasgoed gemaakt
van zijde of gespecifieerd als "Was als
zijde" op het stoflabel.
Perfect 20°
Met deze innovatieve "Mix Power System +"
technologie, kan u kleding zoals katoen,
synthetisch gemengde stoffen wassen op
20°C met een resultaat van wassen op
40°C. Het verbruik van dit programma is
ongeveer 50% van een 40°C katoen
wasprogramma. Wij raden u aan om de
trommel tot 2/3 te vullen van de maximum
capaciteit van de machine.
Wol
Dit programma voert een wasbeurt uit gewijd
aan wollen stoffen die in de wasmachine
kunnen worden gewassen, of artikelen die met
de hand kunnen worden gewassen.
Gekleurd 40°
Dit programma is geschikt voor katoenen
kleding en zorgt voor uitstekende resultaten
op 40°C waarbij de kwaliteit van de stof en
de kleuren behouden wordt.
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met een
tussenliggende centrifuge (die kan worden
verminderd of met behulp van de juiste knop
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een
wasbeurt met de hand uitgevoerd.
WAARSCHUWING:
Nieuwe
gekleurde
kledingstukken
moeten voor de eerste keer apart
worden gewassen.
Afvoeren + Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en het
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het
centrifugeren te annuleren of te verminderen
met de CENTRIFUGE SELECTIE toets.
Mix nooit GEEN KLEURVASTE stoffen.
19
NL
Hygiene 60°
Dit programma is geschikt voor katoenen
kledingstukken en is speciaal ontwikkeld
om hardnekkige vlekken te verwijderen op
60°C dankzij de "Mix Power System +"
technologie.
Programma’s
Baby
Dit programma stelt u in staat om alle
babykleren perfect proper en hygiënisch te
wassen met een ingestelde temperatuur
van minimum 60°C. Om een optimaal
hygiënisch resultaat te bekomen raden wij
het gebruik van waspoeder aan.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
Gemengd
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd
door het ritme van de rotatie van de trommel en
het waterniveau. De zachte rotatie, zorgt voor een
verminderde vorming van plooien in het weefsel.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
20
Wit
Gemaakt om een perfecte was te hebben.
Op het einde centrifugeren op maximale
snelheid geeft meer efficiënte verwijdering.
SMART Fi+
Positie die u moet kiezen wanneer je de
afstandsbediening via de App (via Wi-Fi) wil
inschakelen. In dit geval zal de start van de
cyclus plaatsvinden via het App commando.
Als de machine nog niet is geregistreerd en
u drukt op de START / PAUZE-knop op het
apparaat, zal de "Auto-Clean" cyclus
starten. Deze cyclus is ontworpen om de
trommel te ontsmetten, slechte geuren te
verwijderen en de levensduur van het
apparaat te verlengen. Zorg ervoor dat er
geen was in de trommel zit voordat u de
"Auto-Clean" cyclus start en gebruik een
geschikt wasmachine reinigingsmiddel of
waspoeder. Laat de deur van de machine
open aan het einde van de cyclus zodat de
trommel kan drogen. Aanbevolen om de 50
wasbeurten.
maximaal
toegestane
hoeveelheid
wasmiddel gemarkeerd. Ga hier niet
overheen.
De trommel openen/sluiten.
l Open het deksel van de wasmachine.
l
l Open de trommel door op de knop (A) te
drukken met de ene hand terwijl u op de
andere deur drukt met uw andere hand.
l Plaats de kleren een voor een in de
trommel. Probeer niet te proppen. Blijf
binnen de laadlimiet zoals aangegeven in
de programmatabel. Als de wasmachine
te vol zit dan zal de was niet goed schoon
worden en zullen de kleren gaan kreuken.
Wanneer vlekken met vloeibare
bleek behandeld moeten worden dan
kunnen deze als eerste in de machine.
Doe het bleekproduct in Vakje II en
stel het spoelprogramma in
. Zodra dit
programma klaar is kunt u de
programmaknop op UIT zetten, de rest
van de was toevoegen en verdergaan
met het reguliere wasprogramma.
l Om de trommel te sluiten plaatst u de
deur met knop (A) onder de andere deur.
De twee deuren passen dan vanzelf in
elkaar.
1) De maximale hoeveelheid waspoeder
voor Hoofdwas
2) De maximale hoeveelheid vloeibaar
wasmiddel voor Hoofdwas
3) De maximale hoeveelheid geurmiddel
Wasmiddel toevoegen
Het wasmiddelbakje is verdeeld in drie
vakjes:
l Vakje 1 is voor poederwasmiddel.
l Vakje 2 is voor vloeibaar wasmiddel.
l Vakje
is voor wasverzachter en
andere toevoegingen
kleurmiddel, etc.
zoals
stijfsel,
21
NL
l MAX – op het wasmiddelbakje is de
De was voorbereiden
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
22
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
23
NL
ANDERE PROBLEMEN
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
Als het probleem blijft bestaan of wanneer u
denkt dat er een defect is, neem dan zo snel
mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen
te
gebruiken
die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
24
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
Pode registar o seu produto em
www.registercandy.com para ter acesso
mais rápido aos serviços especiais
reservados para clientes habituais.
Leia este manual cuidadosamente para
uma utilização correcta e segura do
electrodoméstico e para que possa usufruir
de dicas úteis para uma eficiente
manutenção do aparelho.
l REEE não devem ser tratadas como lixo
doméstico.
l REEE devem ser entregues nos pontos de
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Candy.
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
7. AVARIAS E GARANTIA
Questões ambientais
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
25
PT
Obrigado por ter escolhido uma máquina de
lavar roupa Candy. Estamos confiantes de
que este electrodoméstico o vai ajudar, no
dia-a-dia, a lavar e cuidar das suas roupas,
mesmo as mais delicadas, de forma
bastante segura.
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
26
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
Instruções de segurança
l Antes
de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
l Por favor não use extensões,
conversores, fichas triplas ou Ao colocar o símbolo
neste
múltiplas.
produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade
com todas as exigências de
ATENÇÃO:
A água pode alcançar segurança europeia, para com a
temperaturas muito altas saúde e os requisitos ambientais
durante os ciclos de lavagem. estabelecidos na legislação em
relação a este produto.
27
PT
máquina ficam a obstruir a sua l Nunca puxe o cabo de alimentação
base e a sua correcta ventilação.
para desligar a máquina.
l A posição OFF/desligado obtém-se
l Não exponha a máquina a chuva,
quando o botão selector de
luz directa do sol ou outro tipo de
programas está na posição vertical.
elementos ambientais.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina l No caso de detectar algum mau
está ligada (apenas em modelos
funcionamento ou avaria, deligue a
com selector de programas).
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
l Após a instalação a máquina
Contacte imediatamente o Centro
deve estar posicionada de forma
de Assistência Técnica e use
a que a ficha fique acessível.
apenas peças originais, se for
l A capacidade máxima de roupa
necessário repor alguma. O não
seca, depende do modelo (veja o
cumprimento destes conselhos
painel de controlo).
pode comprometer o seguro e
l Para consultar a ficha de produto,
correcto funcionamento do aparelho.
por favor veja o site da marca.
2. INSTALAÇÃO
1
3
B
A
B
B
B
A
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos "A" na traseira para
remover os 2 ou 4 calços "B"
como está ilustrado na imagem 1.
4
2
l Coloque
as tampas fornecidas
"C" (imagem 2).
28
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
mangueira de escoamento e que
esteja situada a uma altura
mínima de 50 cm e máxima de
75 cm do chão (fig. 4).
5
necessário, utilize o acessório em
curva para fixar e segurar melhor a
mangueira de escoamento.
Se o seu modelo oferecer esta
função:
l Para deslocar facilmente a máquina
de lavar roupa, desloque a alavanca
do travão das rodas para a direita.
Quando não quiser deslocar mais a
máquina, volte a colocar a alavanca
do travão na posição original.
l Nivele
l A máquina de lavar roupa deve ser
ligada à rede de abastecimento de
água através da mangueira nova
fornecida com o aparelho (dentro do
tambor). Não utilize a mangueira
antiga para este fim.
l Ligue uma extremidade da
mangueira de admissão de água
que faz um cotovelo à eletroválvula
(parte superior traseira da máquina)
e a outra extremidade a uma torneira
ou a uma ligação roscada de 3/4".
l Coloque a máquina de lavar roupa
junto à parede, certificando-se de
que a mangueira não fica dobrada
nem torcida. Ligue a mangueira de
escoamento a uma extremidade
do lava-loiças ou, preferencialmente,
a uma saída de descarga fixa
com um diâmetro superior ao da
29
a máquina regulando os
pés situados à frente (fig. 5).
a) Rode a porca no sentido dos
ponteiros do relógio para libertar o
dispositivo de ajuste roscado do pé.
b) Levante ou baixe o pé, rodandoo até que fique firmemente assente
no chão.
c) Bloqueie o pé nessa posição,
rodando a porca no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio, até ficar
encostada à base da máquina.
l Verifique se o aparelho está
devidamente nivelado.
l Confirme que a máquina de lavar
roupa não balança, fazendo o
teste de tentar mover dois cantos
opostos ao mesmo tempo.
l Se deslocar a máquina para outro
local, terá de nivelar novamente os
pés a seguir.
PT
l Se
Ligações hidráulicas
6
l Ligue a mangueira de água à torneira
(fig. 6) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos
antigos).
l In alcuni modelli, potrebbero essere
presenti una o
caratteristiche:
più
delle
seguenti
QUENTE&FRIO (fig. 7): Regulação da
ligação à rede de abastecimento de água
quente e fria para poupar ainda mais
energia. Ligue a mangueira cinzenta à
torneira da água fria
e a mangueira
vermelha à torneira da água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à
torneira da água fria. Nesse caso, alguns
programas poderão começar uns minutos
mais tarde.
7
1
l AQUASTOP (fig. 8): Um dispositivo
situado na mangueira de admissão que
interrompe o fluxo de água se a
mangueira se deteriorar. Nesse caso,
surgirá uma marca vermelha na janela
“A” e a mangueira terá de ser
substituída. Para desapertar a rosca,
carregue no dispositivo de bloqueio "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT – MANGUEIRA DE
ADMISSÃO COM PROTEÇÃO (fig. 9):
Se houver uma fuga de água na
mangueira interna principal "C", a bainha
transparente de contenção "D" irá conter
a água, permitindo que o ciclo de
lavagem se conclua. No final do ciclo,
entre em contacto com o Customer
Service, para substituir a mangueira de
admissão.
30
A
C
É necessária a lavagem com água
quente?
Dicas de carregamento da roupa
l O pré-tratamento de manchas com um
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de
roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais
e um regular detergente em pó para
roupas com muita sujidade, dado que
esses detergentes contêm agentes
branqueadores que a temperaturas
médias/altas
garantem
excelentes
resultados.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande
porte, recomendamos que evite a
centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se de que estas
podem ser lavadas na máquina e que
estão identificadas com o símbolo “Pura
lã virgem” e etiqueta de que não é um
tapete e que é “Lavável na máquina”.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária a pré-lavagem?
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
31
PT
3. DICAS PRÁTICAS
l Desligue a máquina.
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
l Retire a tira que segura o tubo e drene,
Para limpar o exterior da máquina, use um
pano húmido, evitando sempre abrasivos,
álcool e/ou solventes. A máquina não
necessita de qualquer cuidado especial
para a limpeza regular diária: apenas deve
manter limpas as gavetas, depósitos de
detergentes e o filtro. Damos-lhe algumas
dicas sobre como mover a máquina ou para
quando a deixar sem atividade por longos
períodos de tempo, consulte em baixo.
Limpeza do filtro
l A máquina de lavar roupa vem com um
filtro especial capaz de reter grande
resíduos, tais como botões ou moedas, o
que poderia entupir o ralo.
l Apenas disponível em alguns modelos:
puxe a pega, retire a tampa e deixe
drenar a água para um recipiente.
l Antes de desaparafusar o filtro, recomendamos
que coloque um pano absorvente por baixo por
causa da água que vai cair no chão.
l Gire o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até ao limite da
posição vertical.
l Retire e limpe o filtro; quando terminar,
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
l Repita os passos anteriores na ordem inversa
a fim de voltar a montar todas as partes.
retirando toda a água para um recipiente.
l Volte a fixar o tubo de drenagem com a
alça/fita quando terminar o processo.
Limpeza do depósito do
detergente e seus componentes
l Pressione o botão (A).
l Segure o botão, pressionando, e gire o
distribuidor de detergente para fora.
l Retire a gaveta e limpe-a.
l É recomendado remover qualquer resto
de detergente da gaveta para evitar
qualquer acumular de resíduos, o que
poderia causar bloqueios e restringir o
fluxo de água do dispensador para o
tambor.
l Puxe para fora e retire a peça de prender
(S) que está localizada na parte de trás
do compartimento. Limpe ambas as
peças com cuidado.
l Remova qualquer resíduo sólido que
possa bloquear
compartimentos.
A
B
Sugestões para quando o aparelho
está muito tempo desligado
os
buracos
dos
S
C
Ajustar
l No caso da máquina de lavar estar numa
divisão sem aquecimento por um longo
período de tempo, deve drenar toda a
água dos tubos.
32
Ajuste a peça nas guias, conforme mostrado
(B). Acerte o recipiente do detergente para a
posição habitual (C) em relação à tampa, até
que a peça encaixe no lugar devido.
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
PT
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
M
L
pretendido.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
°
°
°
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
I
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
°
°
F
iniciar a lavagem.
Porque pode acontecer que falte a energia
quando a máquina está em funcionamento,
esta possui uma memória que salva as
configurações escolhidas, permitindo que o
ciclo de lavagem retome onde parou assim
que a energia eléctrica regresse.
l No final do programa, a mensagem "End"
("Fim") aparecerá no visor ou, em alguns
modelos, todas as luzes indicadoras da
etapa de lavagem se ligam.
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Selector de programas com
posição OFF
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de INÍCIO DIFERIDO
D Botão de OPÇÕES
E Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
F Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
G Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
H Botão DIA & NOITE
F+G TRANCA
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
I Painel Digital
L Indicador luminoso de SEGURANÇA
DA PORTA
M Área SMART Fi+
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
33
Botão INÍCIO/PAUSA
ATENÇÃO:
Não toque no display sem ter a ficha
na tomada porque a máquina calibra
o sistema durante os primeiros
segundos: se tocar no painel display
a máquina não conseguirá trabalhar
em condições. Nesse caso, remova a
ficha e repita a operação.
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Pressione
iniciar
o
ciclo
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
SELECTOR DE PROGRAMAS com
posição OFF
Quando o selector de programas está
accionado, o painel mostra por
indicadores luminosos o programa que
foi seleccionado.
Para poupar energia, no fim de cada
ciclo ou em períodos inactivos, o nível
de contraste do painel digital vai
diminuir.
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
Nota: Para desligar a máquina, gire o
selector de programas para a posição
OFF.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA
para
seleccionado.
para
iniciar o ciclo.
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Uma
vez que o programa esteja
seleccionado, o selector de programas vai
ficar nesse programa até que o ciclo
termine.
l Após a visualização da palavra "End" no
visor e da luz de SEGURANÇA DA
PORTA se ter apagado, é possível abrir a
porta.
l Desligue a máquina, girando o selector
de programas para a posição OFF.
Antes de abrir a porta, por favor,
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l Depois de ter removido ou adicionado as
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
CANCELAR O PROGRAMA
O selector deve regressar à posição OFF
no fim de cada ciclo de lavagem ou
quando se inicia uma subsequência de
ciclos de lavagem de forma a que o
programa seguinte seja seleccionado e
arranque.
l Para cancelar o programa, posicione o
selector na posição OFF.
l Espere 2 minutos até que o sistema de
segurança permita destrancar a porta.
34
nódoas difíceis e muito entranhadas
(apenas pode ser usado em alguns
programas).
Botão de INÍCIO DIFERIDO
l Este botão permite-lhe pré programar um
até
um
l Recomendamos que use apenas 20% da
quantidade de detergente recomendada
no pacote do detergente.
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
seguintes procedimentos:
- AQUAPLUS
l Esta opção (disponível apenas em alguns
programas) permite que lave a carga de
roupa numa quantidade muito maior de
água e isso, juntamente com a nova ação
combinada dos ciclos de rotação do
tambor, que é cheio e esvaziado de
água, vai proporcionar-lhe uma lavagem
perfeita, em que o detergente dissolve
perfeitamente a sujidade, garantindo uma
ação de limpeza eficiente em todas as
epças de roupa.
- Seleccione o programa pretendido.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA. A contagem de crescente
do tempo vai começar e assim que
finalizar o programa escolhido arranca
automaticamente.
l Esta função foi concebida para roupas de
pessoas com pele delicada e sensível,
para que a roupa tinha o mínimo de
resíduos de detergente, o que poderia
causar irritações ou alergias.
l É possível cancelar o início diferido
l Aconselha-se também usar essa função
rodando o selector de programas para
OFF.
para a roupa d ebebés e crianças e, em
caso de lavagens de roupa muito suja,
situações em que é necessária uma
grande quantidade de detergente ou
ainda na lavagem de toalhas e peças de
roupa cujas fibras têm a tendência para
acumular o detergente.
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória
especial
armazena
as
informações do programa seleccionado
e, assim que a energia voltar, o
programa vai recomeçar onde tinha sido
interrompido.
- HYGIENE+
Pode activar esta opção somente quando
estiver definido um programa a 60°C de
temperatura. Esta opção permite dar uma
gihienização extra às suas roupas,
mantendo a mesma temperatura, durante
toda a lavagem.
As opções seguintes devem ser
selecionadas antes de pressionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Botão de OPÇÕES
Se for seleccionada uma opção que
não seja compatível com o programa
seleccionado, de seguida, a luz
indicadora dessa opção vai piscar e
depois apaga-se.
Este botão permite escolher entre três
opções diferentes:
- PRÉ- LAVAGEM
l Esta opção permite fazer uma prélavagem, o que é muito útil para tratar de
35
PT
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
Este botão permite escolher entre duas
opções
diferentes,
dependendo
do
programa selecionado.
Para evitar danos nos tecidos, que
não é possível aumentar a velocidade
em relação ao máximo permitido para
cada programa.
l Para reactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade
de centrifugação que gostaria de definir.
- RÁPIDOS
O botão fica activado quando seleccionar
o programa RÁPIDO (14/30/44 Min.).
Programe no botão, selecionando um dos
três períodos de tempo indicados.
- NÍVEL DE SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o tempo de lavagem
previsto para esse programa será
mostrado automaticamente.
l É possível alterar a velocidade de
centrifugação sem parar a máquina.
Uma
dosagem
excessiva
de
detergente pode causar espuma
excessiva. Se o aparelho detectar a
presença de espuma excessiva, pode
excluir a fase de centrifugação
estender a duração do programa e
aumentar o consumo de água.
l Esta opção permite que escolha entre 3
níveis de intensidade de lavagem,
modificando a duração do programa,
dependendo do nível de sujidade dos
tecidos (pode ser usado somente em
alguns programas, como mostrado na
tabela de programas).
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico, que impede os
ciclos de centrifugação sem carga ou
carga de roupa desequilibrada. Isto
vai reduzir os ruídos e vibrações e
prolongar a vida da sua máquina.
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
l Este botão permite alterar a temperatura
dos ciclos de lavagem.
Botão DIA & NOITE
l Esta
l Não é possível aumentar a temperatura
acima do máximo permitido para cada
programa, a fim de poupar os tecidos.
l Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
opção reduz a centrifugação
intermédia de 400 rpm, quando aplicável,
aumenta o nível de água durante o
enxaguamento e mantém a água
submerse em água até ao final do
enxaguamento a fim de espalhar bem a
água pelas fibras.
l Durante esta fase em que a água se
Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
a velocidade máxima, e, se desejar, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
l Se a etiqueta não indicar a informação
específica, é possível utilizar a rotação
máxima prevista para o programa.
36
encontra na cuba, uma luz vai piscar,
mostrando que a máquina está parade e
cheia de água.
l Retire a selecção desta opção para
terminar o ciclo com uma centrifugação
sem água para secar o mais possível a
roupa (que pode ser reduzida ou
cancelada usando o botão apropriado) e
para a fase de esvaziamento.
l Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado
nas fases intermédias é esvaziada de
forma muito silenciosa, sendo esta uma
opção muito útil para os ciclos de
lavagem nocturnos.
e a porta da porta é fechada o indicador
luminoso vai piscar momentaneamente e ficar
iluminado.
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar cerca de 7
segundos, período de tempo após o qual o
comando INÍCIO vai ficar desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a porta
convenientemente e pressione de novo o
botão INÍCIO/PAUSA.
TRANCA
l Pressionar simultaneamente os botões
SELECÇÃO DA TEMPERATURA e
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite bloquear as teclas. Desta forma,
pode evitar fazer alterações acidentais ou
indesejadas se um botão na tela for
pressionado acidentalmente durante um
ciclo.
l Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
2) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
l O bloqueio da tranca pode ser cancelado
Aqui é mostrada a velocidade de
centrifugação do programa seleccionado,
que pode ser alterado ou omitido no
respetivo botão.
pressionando
os
dois
botões
simultaneamente
novamente
ou
desligando o aparelho.
3) INDICADORES
LUMINOSOS
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
Painel Digital
Esta mostra a temperatura de lavagem do
programa seleccionado pode ser alterada
(nos casos em que é permitido) pelo
respectivo botão.
Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
3
°
1 2 7 84 9
5
DE
6
4) DURAÇÃO DOS CICLOS
°
l Quando um programa é seleccionado,
°
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
°
°
Kg Check
6
l Uma vez que um programa tenha sido
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do
mesmo.
1) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
l O ícone indica que a porta está fechada.
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
37
PT
l Graças ao controlo electrónico, a água
5) INDICADORES LUMINOSOS NÍVEL DE
SUJIDADE
9) Kg Check (esta função só pode ser
ativada em certos programas)
l Uma vez que o programa tenha sido
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
seleccionado, o indicador luminoso
mostra o nível de sujidade seleccionado
para esse programa.
l A selecção de um nível de sujidade
diferente do indicado no botão indicador
fará o indicador luminoso piscar.
indicador do "Kg Check" vai indicar ao
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
l Em todas as fases da lavagem o "Kg
6) INDICADORES LUMINOSOS OPÇÕES
O indicador luminoso mostra as opções
que podem ser seleccionadas pelo
botão correspondente.
Check" permite monitorizar a informação
da carga de roupa a lavar e, nos
primeiros minutes da lavagem, vai ser
determinado o seguinte:
- Ajuste da quantidade de água necessária;
7) INDICADOR LUMINOSO TRANCA
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
O indicador luminoso indica que os botões
estão trancados.
8) Wi-Fi (só em alguns modelos)
l Nos modelos com opção Wi-Fi, o ícone
indica que o sistema Wi-Fi está a funcionar.
l Para
todas as informações sobre
as funcionalidades da app e as
instruções para uma configuração fácil
do Wi-Fi, por favor, consulte a seção
"Download", descarregamentos, em:
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
38
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
NOTAS:
SMART Fi+
Coloque o smartphone de forma a que a
antena NFC na parte traseira corresponda
à posição do logotipo Smart Fi+ no
aparelho (veja a imagem abaixo).
Esta máquina está equipada com
tecnologia SMART Fi+ que lhe permite
controlar o aparelho remotamente através
da App, graças à função Wi-Fi.
PT
REGISTO DA MÁQUINA (NA APP)
l Descarregue a App Candy simply-Fi no
seu telemóvel.
A App Candy simply-Fi
está
disponível para dispositivos com
sistema operativo Android ou iOS, em
tablets e smartphones.
Se não sabe a posição da sua antena NFC,
mova ligeiramente o smartphone num
movimento circular sobre o logotipo Smart
Fi+ até que a App confirme a ligação. Para
que a transferência de dados seja bem
sucedida, é essencial manter o smartphone
perto do painel DURANTE TODOS OS
SEGUNDOS do procedimento; uma
mensagem no dispositivo irá informar sobre
o resultado correto da operação e referir
quando já for possível tirar o smartphone de
perto da máquina.
Obtenha todos os detalhes das
funções SMART Fi+ ao correr a App no
modo DEMO.
l Abra a App, crie um perfil de utilizador e
registe a máquina através das instruções
no display ou do "Guia Rápido"
disponibilizado com a máquina.
Ao utilizar um smartphone Android
equipado com tecnologia NFC (Near
Field Communication), o processo de
registo é simplificado (Registo Fácil);
neste caso, siga as instruções no
display do telefone, COLOQUE E
MANTENHA O TELEFONE JUNTO DO
LOGO SMART Fi+ no painel da
máquina sempre que isso seja
solicitado pela App.
Capas grossas ou adesivos metálicos no
smartphone podem afectar ou impedir a
transmissão de dados entre a máquina e o
telefone. Se necessário, deve removê-los.
A substituição de alguns acessórios
do smartphone que não sejam
originais da marca (por ex. capas,
baterias, etc...) pode resultar em má
comunicação e difícil acesso à ligação
entre o dispositivo e a máquina.
ATIVAR O CONTROLO REMOTO (VIA APP)
Depois de registar a máquina, cada vez
que
queira
gerir
remotamente
o
eletrodoméstico através da App, primeiro
deve carregar a roupa na máquina, o
detergente, fechar a porta e selecionar a
posição SMART Fi+ na máquina. A partir
desse momento pode gerir a máquina
através dos comandos da aplicação.
39
Tabela de programas
1)
(MAX.) *
PROGRAMA
DETERGENTE
(veja no painel de controlo)
Tabella programmi
(MAX.) 1 o 2
2)
Perfect 20°
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Higiénico 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Manual/Sedas
1
1
1
1
1
1,5
30°
Lãs
1
1
1
1
1
1,5
40°
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
-
Drenar +
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
2)
Cores 40°
14'
Rápido
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Delicados
Mistos
Algodão
Brancos
2)
**
2)
2)
Posição que tem que selecionar quando deseja ativar o controlo remoto através
da Aplicação (via Wi-Fi). Se a máquina ainda não estiver registada e pressionar o
botão START/PAUSE no aparelho, será executado o ciclo "Auto-Limpeza",
concebido para limpar o tambor da máquina.
40
A velocidade máxima de centrifugação pode
ser reduzida para seguir as indicações dadas
nas etiquetas da roupa ou no caso de lavar
tecidos extremamente delicados. Também
é possível cancelar completamente a
centrifugação, esta opção está disponível no
botão de regulação da velocidade de
centrifugação. Com esse mesmo botão de
“Seleção de centrifugação” é possível retomar a
centrifugação. Se a etiqueta da roupa não tiver
indicações específicas neste sentido, será
possível utilizar a máxima centrifugação
programada para cada programa de lavagem.
Uma sobredosagem de detergente (detergente
a mais) pode provocar espuma em excesso, o
que pode fazer excluir a fase de centrifugação
ou prolongar a duração do programa e o
consumo excessivo de água.
** PROGRAMA STANDARD PARA
ALGODÕES DE ACORDO COM A
DIRECTIVA
EUROPEIA
(EU)
Nº
1015/2010 e Nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 60°C.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 40°C.
Estes programas são capazes de lavar
algodões comuns e são os programas
ecologicamente mais eficientes a nível
de consumos de água e energia para
este tipo de roupa.
Estes programas foram desenvolvidos
para serem compatíveis com as
temperaturas recomendadas nas etiquetas
das roupas e a temperatura da água
pode diferir da temperatura indicada
previamente para cada ciclo.
Antes de fechar a tampa e iniciar o
processo de lavagem, por favor verifique
que a cuba da máquina está
perfeitamente fechada. Sempre que
possível, por favor alinhe os indicadores
de posição com a cuba para assegurar
os melhores resultados de lavagem.
"
( )
Só se a opção PRÉ-LAVAGEM tiver
sido selecionada (programas com a
opção PRÉ-LAVAGEM disponível).
1)
Quando um programa é seleccionado,
no visor é mostrada a temperatura de
lavagem recomendada que pode ser
mudada (quando permitido pelo
programa) pelo botão respectivo,
sendo que não é possível ter um
atemperatura acima da máxima
permitida.
2)
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
3)
Selecione o programa RÁPIDO no
selector de programas e escolha
um dos 3 programas rápidos
disponíveis: 14’, 30’ e 44’.
l PRÉ-LAVAGEM: se as gavetas de detergente
"
têm um compartimento próprio para a prélavagem, coloque aí o detergente. De outra
forma, coloque o detergente na área
perfurada presente na cuba, seguindo as
indicações de dosagem do detergente.
IMPORTANTE: não utilize a pré-lavagem
se selecionar a função de início diferido.
41
PT
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca,
depende do modelo (veja o painel de
controlo).
Selecção de Programas
Para lavar diferentes tipos de tecidos e diferentes
níveis de sujidade, a máquina disponibiliza
vários programas que vão de encontro a todas
as necessidades de lavagem (veja a tabela).
Mix Power System +
A máquina de lavar roupa está equipada com
um inovador sistema de pré-mistura do
detergente e da água. O sistema consiste em
pulverizar directamente na roupa jactos de água
de alta pressão com a mistura de detergente. No
início do ciclo de lavagem os jactos de alta
pressão facilitam a penetração da mistura de
água e detergente nas fibras da roupa, de forma
a remover a sujidade mais difícil e garantir os
melhores resultados de lavagem.
O sistema também permite a utilização do "Mix
Power System +" durante a lavagem, a
remoção completa dos resíduos de
detergentes verifica-se graças aos jactos de
que vão incidir sobre a roupa.
Perfect 20°
A inovadora tecnologia "Mix Power System +"
permite lavar tecidos como algodões,
sintécticos e mistos a 20°C com resultados
da lavagem a 40°C. Os consumos deste
programa são cerca de 50% de um programa
convencial a 40°C. Lavagem de algodões.
Sugerimos uma carga de roupa de cerca de
2/3 da capacidade máxima da máquina.
Cores 40°
Este programa é adequado para algodões
e garante excelentes resultados de lavagem a
40°C, assegurando a manutenção de tecidos e
cores.
ATENÇÃO:
Peças de roupa novas coloridas devem ser
lavadas em separado na primeira lavagem.
Higiénico 60°
Este programa é adequado para algodões e foi
especialmente concebido para remover
nódoas difíceis e sujidade entranhada a 60°C
e graças à tecnologia "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min.
Este programa foi especialmente concebido
para manter o alto desempenho e
qualidade de lavagem, ao mesmo tempo
que reduz o tempo de lavagem.
O programa foi concebido para uma carga
reduzida (veja tabela de programas).
Rápido (14/30/44 Min.)
Programa de lavagem sugerido para pequenas
cargas de roupa ou pouco sujas. Com este
programa é recomendado que reduza a
quantidade de detergente normalmente usado,
para que não tenha gastos desnecessários.
Selecione o programa RÁPIDO e escolha um
dos três programas rápidos disponíveis.
Manual/Sedas
Este programa permite um ciclo de
lavagem delicado adequado para peças
que tenham a etiqueta "Lavar apenas à
mão" e roupa de seda ou que diga na
etiqueta "Lavar como seda".
Lãs
Este programa possibilita um ciclo dedicado a lãs
que possam ser lavadas na máquina de lavar
roupa (verifique etiquetas das peças) ou artigos
mais delicados que devam ser lavados à mão.
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão
adequado para tal. O programa é utilizado
para a qualquer tipo de tecido, por exemplo
para roupas lavadas à mão que depois
precisam de ser centrifugadas.
Drenar + Centrifugar
O programa completa a drenagem e
centrifugação máximas. É possível eliminar ou
reduzir a centrifugação com o botão SELECÇÃO
DA CENTRIFUGAÇÃO.
Nunca misture tecidos com cores não
fixas.
42
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Mistos
A lavagem e o enxaguamento são optimizados
pelos ritmos de rotação do tambor e pelos níveis
de água. A centrifugação delicada, assegura a
redução de criação de vincos e rugas na roupa.
Algodão
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
43
Brancos
Concebido para que tenha a lavagem
perfeita e os melhores resultados. A última
centrifugação com máxima velocidade
permite excelência de resultados e a
máxima eliminação de toda a sujidade.
SMART Fi+
Posição que deve selecionar quando
desejar ativar o controlo remoto através da
Aplicação (via Wi-Fi). Neste caso, o início
do ciclo vai acontecer através de ordem
dos comandos da App. Se a máquina ainda
não estiver registada, quando pressionar o
botão START/PAUSE vai dar-se início ao
ciclo de "Auto-Limpeza”. Concebido para
limpar o tambor, remover os maus cheiros
e prolongar a vida útil do aparelho, quando
puser em curso este ciclo certifique-se de
que não existe carga de roupa no tambor
da máquina. Use apenas um detergente
para máquina de lavar roupa ou detergente
em pó. Deixe a porta da máquina aberta no
fim do ciclo para permitir que o tambor
seque. É recomendado que faça este
procedimento a cada 50 lavagens.
PT
Baby
Este programa permite lavar roupas de bebé,
conseguindo uma higienização e lavagem perfeitas
da roupa a uma temperatura mínima de 60°C.
Para optimizar os resultados do efeito de
higienização, recomendamos que use
detergente em pó.
Preparação da lavagem:
l Compartimento
Abrir/fechar a cuba:
l Abra a tampa da máquina.
l MAX – o depósito do detergente está
para amaciador de
roupa,
aditivos
especiais,
como
branqueadores, aditivos de cheiro, etc..
marcado com uma linha de nível máximo
de detergente que pode ser usado. Não
exceda esse limite.
l Abra aa cuba pressionando o botão (A)
com uma mão, enquanto empurra para
baixo a porta do outro lado com a outra
mão.
l Coloque as roupas na cuba, uma peça de
cada vez e sem estarem enroladas. Não
exceda
os
limites
de
carga
recomendados na tabela de programas.
Uma máquina demasiado carregada não
vai lavar a roupa em condições e as
peças vão ficar muito enrugadas.
l Para fechar a cuba coloque as portas de
forma a que a parte marcada com (A)
fique por baixo da outra e de forma a que
encaixem na perfeição.
l
Quando algumas peças de roupa
tiverem manchas e necessitarem de
tratamento prévio com lixívias e
produtos branqueadores líquidos, pode
proceder a uma lavagem preliminar na
máquina de lavar roupa. Para isso:
introduza o produto de branqueamento
no compartimento 2 e selecione o
programa
. Depois de ter terminado o
tratamento defina o programa para a
posição OFF, coloque a restante roupa
dentro da máquina e proceda à lavagem
normal com o programa pretendido.
1) Máximo detergente em pó
2) Máximo detergente líquido
3) Máximo de agentes perfumados
Carregar o detergente:
O depósito do detergente está dividido em
3 compartimentos:
l Compartimento 1 para detergente em pó.
l Compartimento 2 para detergente líquido.
44
7. AVARIAS E GARANTIA
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
45
PT
RELATÓRIO DE ERROS
OUTRAS ANOMALIAS
Problema
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
46
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao Cliente.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
47
PT
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Καταχωρείστε
την
συσκευή
σας
στο
www.registercandy.com ώστε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
48
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε
ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα
παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν
το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η
πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
των 8 ετών και από άτοµα µε
από πατάκια ή την µοκέτα.
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
γνώση στη χρήση της συσκευής
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
l Η
49
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
ίδια τη συσκευή για να
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
αποσυνδέσετε την πρίζα από την
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
παροχή ρεύµατος.
επιλογέας προγράµµατος).
l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
να είναι προσβάσιµη και µετά την
κακής λειτουργίας της συσκευής,
εγκατάσταση της συσκευής.
αποσυνδέστε τη συσκευή από
l Το
µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
l Για
περισσότερες πληροφορίες
για τη συσκευή και τεχνικές
πληροφορίες επισκεφθείτε το site
του κατασκευαστή.
Προδιαγραφές ασφάλειας
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
l Πριν
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε
ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
σε αυτό το προϊόν,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
και του περιβάλλοντος, που
αναφέρονται στη νοµοθεσία για
αυτό το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
50
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
3
B
A
B
B
EL
B
A
l Ξεβιδώστε
τις 2 η 4 βίδες "A" που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) "B" σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
4
2
l Εφαρµόστε
τα καπάκια που
παρέχονται "C" (εικόνα 2).
51
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
διάµετρο τουλάχιστον µεγαλύτερο
από το σώληνα του πλυντηρίου, σε
ύψο κατ’ ελάχιστο 50 cm. και 75 cm.
κατά µέγιστο από το πάτωµα
(εικόνα 4).
l Σε αναγκαία περίπτωση, χρησιµοποιήστε
το ειδικό εξάρτηµα κυρτωµένο σε
µορφή U για καλύτερα στερέωση και
στήριγµα του σωλήνα αποχέτευσης.
5
l Για
τη σύνδεση του πλυντηρίου µε
τη γραµµή νερού ρέπει να
χρησιµοιοιείτε εναν καινούργιο
σωλήνα, που εφοδιάζεται µαζί µε
τη συσκευή (στο εσωτερικό του
τυµπάνου). Μη χρησιµοποιείται προς
το σκοπό αυτό τον σωλήνα παλιό.
l Συνδέστε
τον σωλήνα τροφοδοσίας
νερού για το γωνιακό άκρο στην
ηλεκτροβαλβίδα (στο άνω-πίσω
µέρος της µηχανής) και για το άλλο
άκρο στη βρύση ή στη λήψη για νερό,
µέσω του στοµίου 3/4" έξω βόλτα.
l Σπρώξτε
τη συσκευή προς τον
τοίχο αποφεύγοντας το σχηµατισµό
καµπυλών και στραγγαλισµών
και κρεµάστε το άκρο του
σωλήνα αποχέτευσης στο χείλο του
νιπτύρα ή, καλύτερα, του νεροχύτη, µε
52
Σε περίπτωση που το µοντέλο
σας το περιέχει:
l Για την εύκολη µεταφορά του
πλυντηρίου στρέψτε δεξιά τον µοχλό
που βρίσκεται στο φορίο. Μετά τη
µεταφορά επαναφέρετε τον µοχλό
στην αρχική του θέση.
l Η
µηχανή
πρέπει
να
εγκατασταθεί µε τα εµπρός
ποδαρικά (εικόνα 5).
α) Ξεβιδώστε το παξιµάδι δεξιά για
να κινηθεί η βίδα του ποδαριού.
β) Ξεβιδώστε το ποδαρικό και
βιδώνοντας
ή
ξεβιδώνοντας
οριζοντιώστε το πλυντήριο.
γ)
Στερεώστε
το
ποδαρικό
ξεβιδώνοντας τη βίδα αριστερά
µέχρι να προσκολληθεί στο πίσω
µέρος της µηχανής.
l Η συσκευή είναι καλά οριζοντιωµένη
αν, σπρώχνοντας ξανά και πάλι
επάνω στα δύο άκρα σε διαγώνιο
του πάνω µέρους του πλυντηρίου,
είναι αδύνατη η κίνηση της ιδίας.
l Σε περίπτωση µετατόπισης της
συσκευής ξαναοριζοντιώστε τα
ποδαρικά της.
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
6
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 6) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά:
σύνδεση τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο
και µε το δίκτυο κρύου νερού για
µεγαλύτερη
εξοικονόµηση
ενέργειας.
Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση του
κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα
στην βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή
µπορεί να συνδεθεί και αποκλειστικά
µόνο στη βρύση κρύου νερού ή µόνο στη
βρύση ζεστού ,σε αυτή την περίπτωση η
έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
EL
l HOT&COLD (εικ. 7): πρόβλεψη για
7
1
l AQUASTOP
(εικ.
8):
Μηχανισµός
τοποθετηµένος στο σωλήνα παροχής
νερού ,που διακόπτει την ροή του νερού
εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή
την περίπτωση στο σηµείο "A" θα
εµφανιστεί µια κόκκινη ένδειξη και θα
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το
µηχανισµό ασφάλισης (παρεµποδίζει το
ξεβίδωµα) "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.9): Στην
περίπτωση που υφίσταται διαρροή νερού
στον βασικό εσωτερικό σωλήνα "C", το
προστατευτικό διαφανές κάλυµµα της
σωλήνας "D" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει
ο κύκλος πρέπει να αντικαταστήσετε τη
σωλήνα µε την βοήθεια τεχνικού από το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
53
A
C
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
54
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την παροχή
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης από
την ταινία στήριξης και κατεβάστε προς το δάπεδο τη
σωλήνα προκειµένου να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε τις
επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το πλυντήριο
απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη συντήρηση του:
καθαρίζετε το φίλτρο και τις θήκες απορρυπαντικού.
Πιο κάτω θα βρείτε και µικρές συµβουλές στην
περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινήσετε τη
συσκευή ή για την περίπτωση που η συσκευή θα
µείνει σε αχρησία για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη θέση της.
Καθαρισµοσ
του
διανοµεα
απορρυπαντικου
και
των
διαµερισµατων του
EL
l Πατήστε το κουµπί (Α).
l Πιέζοντας συνέχεια το κουµπί γυρίστε τον διανοµέα
Καθαρισµός του φίλτρου
προς τα έξω.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο που κατακρατεί
τα ευµεγέθη υπολείµµατα που µπορεί να φράξουν την
αποχέτευση όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα: τραβήξτε το
σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί
στραγγίξτε το ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να βάλετε
από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα ώστε το
υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα µέχρι το στοπ
στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο, τοποθετείστε το στη
θέση του και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται πιο πάνω
για να τοποθετήσετε όλα τα εξαρτήµατα στη θέση τους.
l Αφαιρέστε τον διανοµέα και καθαρίστε τον.
l Συνιστάτε
να αποµακρύνετε οποιαδήποτε
υπολείµµατα από όλα τα δοχεία, προς αποφυγή
βουλώµατος και αποτροπής ροής προς τον
κάδο.
l Τραβήξτε και αποµακρύνετε την ασφάλεια/ασφάλειες
(S) που βρίσκονται στο πίσω µέρος του δοχείου και
καθαρίστε αυτές προσεκτικά.
l Αφαιρέστε τα πιθανά κατάλοιπα που µπορεί να
φράξουν το στόµιο της θήκης του δοσοµετρητή.
A
B
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
S
C
Μοντάρισµα
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο που δεν
θερµαίνεται για µεγάλη χρονική περίοδο, πρέπει να
αδειάσετε όλες τις σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
55
Βάλτε τις φλάντζες σύµφωνα µε τις υποδείξεις (B).
Στρέψτε τον διανοµέα προς την πόρτα µέχρις ότου η
φλάντζα να εφαρµόσει στην θέση της (C).
Μόλις εφαρµόσει η φλάντζα θα ακουστεί ένας
χαρακτηριστικός θόρυβος (κλακ).
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
M
L
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
°
°
°
I
°
°
F
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί
στην οθόνη το µήνυµα "End", ή σε ορισµένα C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
µοντέλα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φάσεων
του προγράµµατος θα ανάψουν.
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
E Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ
τη πόρτα.
ΒΡΩΜΙΑΣ
F
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που H Πλήκτρο NIGHT & DAY
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
I Ψηφιακή οθόνη
Τεχνικά στοιχεfα
L Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Πιεσηνερου:
M Λειτουργία SMART Fi+
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
56
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή,
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα
κατά την διάρκεια των πρώτων
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την
οθόνη η συσκευή δεν µπορεί
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή και
επαναλάβετε την διαδικασία.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
µε
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
Περιστρέφοντας
τον
επιλογέα
στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της συσκευής
η φωτεινότητα της οθόνης µειώνεται.
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
l Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα.
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που
επιλέξατε.
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε ελέγξτε ότι η στάθµη
του νερού είναι κάτω από το άνοιγµα
της πόρτας για να αποφευχθεί πιθανή
πληµµύρα.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Όταν εµφανιστεί η ένδειξη "End" (Tέλος)
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
στην ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας
και σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, µπορείτε να ανοίξετε τη πόρτα
της συσκευής σας.
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
57
EL
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εχει
ξεκινήσει η µέτρηση του χρόνου µετά το
πέρας της οποίας το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
χρήσιµη για το λύσιµο ιδιαίτερα βρώµικων
φορτίων
ρουχισµού,
η
λειτουργία
ενεργοποιείται µόνο σε συγκεκριµένα
ογράµµατα που µπορείτε να πληροφορηθείτε
στο πίνακα προγραµµάτων.
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που
θα προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει
να
αντιστοιχεί
στο
20%
της
αναγραφόµενης ποσότητας από τον
κατασκευαστή του απορρυπαντικού, για
τον κύκλο της πλύσης.
- AQUAPLUS
l Αυτή η επιλογή (διαθέσιµη µόνο σε
ορισµένα προγράµµατα) σας επιτρέπει να
πλύνετε τα ρούχα σας χρησιµοποιώντας
πολύ µεγαλύτερη ποσότητα νερού. Σε
συνδυασµό µε
τη νέα συνδυασµένη
δράση
κύκλων
περιστροφής
του
τύµπανου µε γέµισµα και άδειασµα
νερού, θα σας προσφέρει ρούχα καθαρά
που έχουν ξεβγαλθεί καλά, χωρίς ίχνος
απορρυπαντικού.
l Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
για άτοµα µε ευαίσθητο, ευπαθές δέρµα
στα οποία ακόµα και ένα µικρό ίχνος
απορρυπαντικού µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό ή αλλεργία.
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
l Επίσης, αυτή η λειτουργία συνίσταται για
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
το πλύσιµο των παιδικών και των πολύ
λερωµένων ρούχων, στα οποία εκ των
πραγµάτων θα χρησιµοποιήσετε πολύ
απορρυπαντικό καθώς και για να πλύνετε
τα µπουρνούζια, των οποίων οι ίνες
έχουν την τάση να απορροφούν το
απορρυπαντικό.
- ΥΓΙΕΙΝΗ +
Η παρακάτω επιλογές θα πρέπει να
επιλεγούν πριν πιέσετε το κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Αυτό το κουµπί επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα
58
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε µόνο όταν
έχετε ρυθµίσει τη θερµοκρασία στους 60°C.
Η επιλογή αυτή επιτρέπει την υγιεινή
απολύµανση των ρούχων σας, διατηρώντας την
ίδια θερµοκρασία σε ολόκληρη τη διάρκεια του
πλυσίµατος.
Εάν η επιλογή δεν είναι συµβατή µε
το επιλεγµένο πρόγραµµα, η σχετική
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αρχικά
και στη συνέχεια, σβήνει.
l Για
να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο
στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά µέχρι
να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα στροφών
στυψίµατος.
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /
ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
l Είναι εφικτή η τροποποίηση της ταχύτητας των
Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό
αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την
παρουσία
υπερβολικού
αφρού,
µπορεί να αποκλείσει τη φάση
στυψίµατος ή να επεκτείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και την
αύξηση της κατανάλωσης του νερού.
- ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα εµφανιστεί
ο χρόνος πλύσης του προγράµµατος.
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης,
τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος,
ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των ρούχων
(δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κάποια
προγράµµατα, όπως αναφέρεται στον πίνακα
προγραµµάτων).
Η συσκευή διαθέτει ειδική ηλεκτρονικό Σύστηµα, που αποτρέπει την φάση
στυψίµατος Χωρίς φορτίο ή σε
µη ισοκατανεµηµένο φορτίο. Αυτό
µειώνει το θόρυβο και δονήσεις της
συσκευής Και µε αυτό τον τρόπο
παρατείνει τη ζωή αυτής.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να µεταβάλετε
τη θερµοκρασία των κύκλων πλυσίµατος.
l Δεν δύναται η αύξηση της θερµοκρασίας
πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
για κάθε πρόγραµµα µε σκοπό να
προστατευτούν τα υφάσµατα.
Πλήκτρο NIGHT & DAY
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
l Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε πλύση µε κρύο νερό, όλες
οι ενδείξεις πρέπει να είναι απενεργοποιηµένες.
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν να
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και, εφόσον επιθυµείτε,
µπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος.
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωρινά.
l Αν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα
στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης
ταχύτητας στυψίµατος αυτού του προγράµµατος.
l Απενεργοποιήστε
την
επιλογή
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
Για να προστατεύονται τα υφάσµατα, δεν
είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας
πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του κάθε
προγράµµατος.
59
EL
στροφών στυψίµατος, χωρίς την παύση της
λειτουργίας της συσκευής.
- ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 Min.) και
σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους
τρεις αναφερόµενους χρόνους.
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται
αθόρυβα,ώστε
η
επιλογή
του
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα
(ώρες κοινής ησυχίας).
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου 3
δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει
να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Κατ` αυτόν
τον τρόπο, µπορεί να αποτραπούν οι
τυχαίες ή οι ανεπιθύµητες αλλαγές, σε
περίπτωση που κατά λάθος πατηθεί ένα
κουµπί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το πλήκτρο κλειδώµατος µπορεί να
ακυρωθεί απλώς µε την ταυτόχρονη
πίεση αυτών των δύο κουµπιών ή
απενεργοποιώντας την συσκευή.
Ψηφιακή Οθόνη
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
3
°
1 2 7 84 9
5
6
°
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα.
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
3) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Δείχνει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος το οποίο
δύναται να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από
το αντίστοιχο πλήκτρο. Σε περίπτωση που
θέλετε να πραγµατοποιήσετε ένα πλύσιµο
µε κρύο νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να
είναι κλειστές.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
°
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
°
°
Kg Check
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
6
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
60
5) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
9) Kg Check (H λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο σε ορισμένα προγράμματα)
l Όταν
επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα ανάψει αυτόµατα.
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Check"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.
"Kg Check" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου
πλήκτρου.
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
7) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι τα πλήκτρα
είναι κλειδωµένα.
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
l Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τη λειτουργία των συσκευών καθώς
και
για
οδηγίες
προκειµένου
να
παραµετροποιήσετε εύκολα την σύνδεση
Wi-Fi, ανατρέξτε στην παράγραφο µε
τίτλο "Download" διαθέσιµη στη σελίδα
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
61
EL
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
NOTES:
SMART Fi+
Αυτή η συσκευή διαθέτει την τεχνολογία
SMART Fi+ που σας επιτρέπει να την ελέγχετε
αποµακρυσµένα µέσω της Εφαρµογής
(App), χάρη στη λειτουργία του Wi-Fi.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
l Κατεβάστε την Εφαρµογή Candy simplyFi στη συσκευή σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο
λογότυπο Smart Fi+, στην πρόσοψη της
συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το
smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του,
να συµπίπτει µε τη θέση του λογότυπου Smart
Fi+ της συσκευή (δείτε την εικόνα πιο κάτω).
Η εφαρµογή Candy simply-Fi είναι
διαθέσιµη για συσκευές Android και
iOS, τόσο σε tablets όσο και σε
smartphones.
Βρείτε όλες τις λεπτοµέρειες για τις
λειτουργίες του SMART Fi+ ρίχνοντας
µια
µατιά
στην
εφαρµογή
σε
λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ.
l Ανοίξτε
την
Εφαρµογή
(App),
δηµιουργήστε ένα προφίλ χρήστη και
κάντε εγγραφή της συσκευής σύµφωνα
µε τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής ή
στο «Γρήγορο Οδηγό» ("Quick Guide")
που είναι συνηµµένος στη συσκευή.
Χρησιµοποιώντας
ένα
Android
smartphone που διαθέτει τεχνολογία NFC
(Near Field Communication), η διαδικασία
εγγραφής απλουστεύεται (Εύκολη Εγγραφή)·
σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου και όταν
σας
ζητηθεί
από
την
Εφαρµογή,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑ
στο λογότυπο SMART Fi+ στο ταµπλό της
συσκευής.
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας,
µετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε µια
κυκλική τροχία πάνω από το λογότυπο Smart
Fi+ µέχρι η εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η µεταφορά
δεδοµένων, είναι σηµαντικό να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ
ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα µήνυµα στην
συσκευή θα σας ενηµερώσει για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας
ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγµή να
αποµακρύνετε το τηλέφωνο σας.
Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά αυτοκόλλητα
στο smartphone σας, θα µπορούσαν να
επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη µετάδοση
δεδοµένων µεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.
Η αντικατάσταση κάποιων εξαρτηµάτων
του smartphone (π.χ. πίσω κάλυµµα,
µπαταρία, κτλ....) µε µη αυθεντικά, µπορεί να
προκαλέσει την αφαίρεση της κεραίας NFC.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε φορά που
θα θέλετε να τη χειριστείτε αποµακρυσµένα µέσω
της Εφαρµογής, θα πρέπει πρώτα να φορτώσετε
τα άπλυτα και το απορρυπαντικό, να κλείσετε την
πόρτα και να επιλέξετε τη θέση SMART Fi+ στη
συσκευή. Έκτοτε, θα µπορείτε να τη χειρίζεστε
µέσω των εντολών της Εφαρµογής.
62
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(MAX.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Απορρυπαντικό
(βλέπε πίνακα ελέγχου)
(MAX.) 1 o 2
2)
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Απαλό πλύσιµο/
Μεταξωτά
1
1
1
1
1
1,5
30°
Μάλλινα
1
1
1
1
1
1,5
40°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού +
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
Χρωµατιστά 40°
2)
Υγιεινό πλύσιµο σε
βάθος στους 60°
Perfect Rapid
59 Min.
14'
Γρήγορο
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Ευαίσθητα
Ανάµεικτα
Βαµβακερά
Λευκά
2)
**
2)
2)
EL
Perfect 20°
Θέση την οποία πρέπει να επιλέξετε, όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον αποµακρυσµένο
έλεγχο µέσω της Εφαρµογής (App) (µέσω Wi-Fi). Εάν δεν έχετε ακόµα εγγράψει τη συσκευή,
πατώντας στη συσκευή το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (START/PAUSE), θα ξεκινήσει ο κύκλος
«Αυτόµατο Καθάρισµα» ("Auto-Clean"), για τον καθαρισµό του κάδου.
63
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
Πριν κλείσετε το κάλυµµα και ξεκινήσετε
την διαδικασία πλύσης, παρακαλώ
ελέγξτε ότι το εσωτερικό τύµπανο είναι
καλά κλεισµένο. Όταν είναι εφικτό,
παρακαλώ
Ευθυγραµµίστε τις ενδείξεις θέσεως µε
το τύµπανο προς εξασφάλιση µέγιστης
επίδοσης πλύσης.
"
"
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί για να
προσαρµοστεί στις οδηγίες που αναγράφουν οι
ετικέτες του ρουχισµού, η και να ακυρωθεί στην
περίπτωση πολύ ευαίσθητου ρουχισµού. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια του πλήκτρου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν
στην ετικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το
στύψιµο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη προβλεπόµενη ταχύτητα για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Υπέρµετρη ποσότητα
απορρυπαντικού µπορεί να δηµιουργήσει πολύ
αφρό. Εάν η συσκευή καταγράψει την παρουσία
µεγάλης ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει
τη φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την διάρκεια
του προγράµµατος και να αυξήσει την
κατανάλωση του νερού.
( )
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
1)
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται η συνιστώµενη
θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί
να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το
σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή
η αύξηση πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο.
2)
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
3)
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
l ΠΡΟΠΛΥΣΗ: αν το δοχείο έχει ξεχωριστή θήκη
για πρόπλυση, προσθέστε το απορρυπαντικό
σε αυτή. Αλλιώς, προσθέστε το στην διάτρητη
περιοχή που διαθέτει το τύµπανο (βλ.
Φωτογραφία), ακολουθώντας την δοσολογία
του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: να µην χρησιµοποιείτε
την πρόπλυση µε την επιλογή
καθυστέρησης έναρξης.
64
Επιλογή προγράµµατος
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο καινούργιος χρωµατιστός ρουχισµός
πρέπει να πλένεται ξεχωριστά την
πρώτη φορά.
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Mix Power System +
Η συσκευή διαθέτει ένα καινοτόµο
µηχανισµό διάλυσης του απορρυπαντικού
στο νερό πριν από την έναρξη του κύκλου.
Ένας πίδακας νερού ψεκάζει µε πίεση το
διάλυµα αυτό απευθείας στο ρουχισµό.
Στην αρχική φάση του κύκλου της πλύσης,
ο υψηλής πίεσης ψεκασµός διευκολύνει τη
διείσδηση του διαλύµατος στις ίνες των
ρούχων εξασφαλίζοντας άριστες επιδόσεις
καθαρισµού σε βάθος.
Υγιεινό πλύσιµο σε βάθος στους 60°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε µε την αξιοποίηση της
τεχνολογίας "Mix Power System +" να
αποµακρύνει και τους πιο ανθεκτικούς
λεκέδες στους 60°C.
Perfect Rapid 59 Min.
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να
διατηρεί
την
υψηλή
ποιότητα
καθαρισµού µε σηµαντική µείωση της
διάρκειας του κύκλου. Το πρόγραµµα
αυτό έχει σχεδιαστεί για µειωµένο
φορτίο
(συµβουλευθείτε
τον
πίνακα
προγραµµάτων).
Το σύστηµα ενεργοποειί το µηχανισµό Mix
Power, κατά την διάρκεια του ξεβγάλµατος,
όπου ο ψεκασµός µε πίεση του νερού
εξασφαλίζει την ολοσχερή αποµάκρυνση
των υπολοίπων απορρυπαντικού από τον
ρουχισµό.
Γρήγορο (14/30/44 Min.)
Κύκλος πλύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι
σκόπιµο να µειώσετε την ποσότητα του
απορρυπαντικού που χρησιµοποιείτε για να
αποφύγετε τη σπατάλη. Επιλέξτε το
ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και πιέστε το πλήκτρο
για να επιλέξετε ένα από τα τρία διαθέσιµα
γρήγορα προγράµµατα.
Perfect 20°
Η καινοτόµος τεχνολογία "Mix Power
System +", επιτρέπει το πλύσιµο βαµβακερού,
συνθετικού και σύµµεικτου ρουχισµού στους
20°C µε αποτελέσµατα καθαρισµού όπως
εκείνα µε πλύσιµο στους 40°C.
Η κατανάλωση αυτού του κύκλου είναι
µειωµένη περίπου 50% σε σχέση µε ένα
συµβατικό κύκλο για βαµβακερά στους
40°C. Σε αυτό το κύκλο θα ήταν σκόπιµο το
µέγεθος του φορτίου να µην ξεπερνά τα 2/3
της µέγιστης χωρητικότητας της συσκευής.
Απαλό πλύσιµο / Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτέπει έναν απαλό
κύκλο πλύσης στα ρούχα µε ετικέτα "ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ" καθώς και στα
µεταξωτά/ευαίσθητα υφάσµατα µε ετικέτα
"ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ".
Χρωµατιστά 40°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και εξασφαλίζει
άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού στους
40°C εξασφαλίζοντας την δυνατότητα
αξιοποίησης σε χρωµατιστό ρουχισµό.
Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος
για µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί
στο πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο
χέρι.
65
EL
Μην τοποθετείτε στο χρωµατιστό
ρουχισµό ,ρουχισµό ΠΟΥ ΞΕΒΑΦΕΙ.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθµίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C.
Για τη µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των
ρούχων συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή
σκόνης.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Ανάµεικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
66
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό.
Το τελικό στύψιµο γίνεται στην µέγιστη
ταχύτητα
εξασφαλίζει
αποτελεσµατική
αποµάκρυνση του νερού.
SMART Fi+
Θέση την οποία πρέπει να επιλέξετε, όταν θέλετε
να ενεργοποιήσετε τον αποµακρυσµένο έλεγχο
µέσω της Εφαρµογής (App) (µέσω Wi-Fi). Σε
αυτή την περίπτωση, η έναρξη του κύκλου θα
γίνει µέσω των εντολών της Εφαρµογής (App).
Εάν δεν έχετε ακόµα εγγράψει τη συσκευή,
πατώντας
στη
συσκευή
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (START/PAUSE), ο κύκλος
«Αυτόµατο Καθάρισµα» ("Auto-Clean") θα
ξεκινήσει. Είναι σχεδιασµένος για την
απολύµανση του κάδου, την αποµάκρυνση των
άσχηµων µυρωδιών και την παράταση της ζωής
της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
φορτίο στον κάδο πριν αρχίσετε τον κύκλο
«Αυτόµατο Καθάρισµα» ("Auto-Clean") και
χρησιµοποιήστε ένα κατοχυρωµένο καθαριστικό
προϊόν ή απορρυπαντικό σε σκόνη. Στο τέλος
του κύκλου, αφήστε την πόρτα της συσκευής
ανοιχτή και αφήστε τον κάδο να στεγνώσει.
Συστήνεται η εκτέλεση του κάθε 50 πλύσεις.
l Η θήκη
είναι για τα µαλακτικά, τα
αρώµατα και τα ειδικά προσθετικά όπως
η κόλλα, το λουλάκι, κτλ.
Προετοιµασία πλύσης
Άνοιγµα/Κλείσιµο του τυµπάνου
l Άνοιξτε την πόρτα του πλυντηρίου.
l MAX - στην θήκη του απορρυπαντικού
κουµπί (A), και τοποθετήστε ταυτόχρονα το
άλλο χέρι πάνω στο καπάκι.
l
l Βάλτε τα ρούχα ένα-ένα στο τύµπανο πλύσης
χωρίς να τα πιέσετε. Γεµίστε τον κάδο
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του "πίνακα
προγραµµάτων". Μια υπερφόρτωση του
πλυντηρίου δίνει λιγότερο ικανοποιητικά
αποτελέσµατα και τσαλακώνει τα ρούχα.
l Για να κλείσετε τον κάδο, θα πρέπει να
χειριστείτε εκ νέου τα καπάκια του κάδου,
τοποθετώντας το καπάκι από το κουµπί (A)
κάτω από το άλλο, έως ότου κλείσουν ερµητικά.
Όταν είναι απαραίτητη η χρήση
λευκαντικών προϊόντων υγρής µορφής
για την επεξεργασία των λεκέδων στα
ρούχα, µπορείτε να προγραµµατίσετε τον
προκαταρκτικό καθαρισµό τους στο
πλυντήριο ρούχων. Για τη λειτουργία
αυτή: Εισάγετε το λευκαντικό προϊόν στη
"θήκη 2", και θέστε σε λειτουργία το
πρόγραµµα ξεβγάλµατος
. Με την
ολοκλήρωση
του
προγράµµατος
τοποθετήστε τον επιλογέα προγράµµατος
στη θέση OFF, προσθέστε τα υπόλοιπα
ρούχα, και συνεχίστε την πλύση κανονικά
µε το πρόγραµµα που επιθυµείτε.
1) Μέγιστη πλύση απορρυπαντικό σε σκόνη
2) Μέγιστη πλύση απορρυπαντικό υγρής µορφής
3) Μέγιστο αρωµατικό
Φορτωση απορρυπαντικου
Ο διανοµέας απορρυπαντικού διαιρείται σε
3 θήκες:
l Η Θήκη 1 είναι για απορρυπαντικό σε
σκόνη.
l Η Θήκη 2 είναι για υγρό απορρυπαντικό.
67
EL
υπάρχει σήµανση µε το µέγιστο επίπεδο
απορρυπαντικού. Να µην υπερβαίνετε
αυτή τη σήµανση.
l Για ν’ ανοίξτε τον κάδο στηριχτείτε πάνω στο
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
68
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
69
EL
Πρόβληµα
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
70
fkhldsk
17.11 - 43017976.B - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising