Candy | CVFT G384TMH-S | Candy CVFT G384TMH-S Navodila za uporabo

Candy CVFT G384TMH-S Navodila za uporabo
HU
BG
SR
HR
SL
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Kazalo
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
2
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen če
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
l Aparat
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
ali umskimi sposobnosti ali
položaj OFF (izklopljeno), v
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Če je gumb v
predznanjem, vendar le pod nadzorom
katerem koli drugem položaju, je
in če so jim bila razložena navodila
stroj vklopljen (velja samo za
za varno uporabo aparata in če se
modele z gumb za izbiranje
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
3
SL
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Tudi
po instalaciji mora biti l V primeru nepravilnosti v
vtikač dostopen.
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
l Največja
dovoljena količina
ne poskušajte sami odpraviti
suhega perila je odvisna od
napake. Takoj se obrnite na
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
l Tehnični podatki o izdelku so
nadomestnih delov. Neupoštevanje
dostopni na proizvajalčevi spletni
the navodil lahko negativno
strani.
vpliva na varnost stroja.
Navodila za varno uporabo
l Pred
čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
na tem proizvodu
primite za vtikač, nikoli ne vlecite Z oznako
izjavljamo,
na
lastno
odgovornost,
za kabel.
da je proizvod skladen z vsemi
l Stroj ne sme biti izpostavljen evropskimi zahtevami o varnosti,
dežju, neposredni sončni svetlobi zdravju in varstvu okolja, ki se v
ali drugim vremenskim pogojem.
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
4
1
SL
2. INSTALACIJA
3
B
A
B
B
B
A
4
l Odvijte
2 ali 4 vijake "A" na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice "B", kot je to prikazano
na sliki figure 1.
2
l Namestite
priložene
“C” (slika 2).
max 100 cm
min 4 cm
obrobe
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
Premer odtoka naj bo večji od
premera cevi in na točki med
najmanj 50 cm in največ 75 cm
od tal (sliki 4).
5
l Odvodni
cevi po potrebi pritrdite
oporno držalo, zato da bo bolje
pritrjena.
V primeru, da pri vašem pralnem
stroju ta možnost obstoji:
l Da bo premikanje stroja bolj
preprosto, pomaknite ročico
vozička v desno. Ko končate,jo
premaknete v prvotni položaj.
l Izravnavanje
stroja s sprednjimi
nogicami (sliki 5).
a) Odvijte matico v smeri urnega
kazalca, da boste lahko naravnali
nogo.
b) Vrtite nogo navzgor in navzdol,
dokler se popolnoma ne dotakne tal.
c) Nogo blokirate tako, da matico
privijete v nasprotni smeri urnega
kazalca, dokler se ne dotika baze
pralnega stroja.
l Ko
priključite pralni stroj na
vodovodno omrežje, obvezno
uporabite novo cev, ki je
dobavljena skupaj s strojem (v
notranjosti bobna). Uporaba
stare cevi ni dovoljena.
l Upognjeni
konec dovodne cevi
priključite na elektro regulator –
ventil, ki je na zgornjem l Prepričajte se, če aparat stoji
dovolj stabilno oz. je pravilno
zadnjem delu stroja, drugi
izravnan:
konec pa na pipo oziroma
Stroj poskusite premakniti na
dovod vode (3/4" cev z navoji).
mestu tako, da se večkrat
l Pralni stroj previdno potisnite k
zaporedoma uprete na kote
steni in pazite, da ne zvijete ali
zgornjega dela. Prepričajte se,
preščipnete cevi. Odvodno cev
da se ne ziba.
pritrdite na rob umivalnika ali
kopalne kadi, ali še bolje, l V primeru premestitve morate
noge ponovno naravnati.
speljite jo neposredno v odtok.
6
Vodovodni priključki
SL
6
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 6)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 7): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
7
1
l AQUASTOP (sl. 8): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.9): Če začne notranje,
osnovne cevi "C" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "D" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
A
7
C
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
8
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno čistite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
l Na
koncu
jermenom.
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
Čiščenje dozirne posode in prekatov
Čiščenje filtra
l Pritisnite gumb (A).
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
l Medtem ko držite gumb pritisnjen, obrnite
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
dozirno posodico navzven.
l Izvlecite posodico in jo očistite.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
l Priporočamo, da iz posameznih predelkov
cev, odstranite čep in odtočite vodo v
posodo.
odstranite ostanke detergenta, da ne bi
onemogočili pretok iz predalčka v boben.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Izvlecite in odstranite zaporo/zapore (S) z
zadnje strani predalčka in jih temeljito
očistite.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
A
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
S
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
B
C
Montaža
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
Vstavite žlebičke sledeč navodilom (B).
Z obračanjem posodice v smeri proti
pokrovu vstavite žlebič na svoje mesto (C).
Ko bo vstavljen, vas bo na to opozoril zvok
(klak).
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
9
SL
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
°
°
°
A
°
Izbiranje programov
°
Kg Check
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
°
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ob koncu programa se na prikazovalniku
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke
vseh faz programa.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
°
°
I
°
°
F
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka za OPCIJE
E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
F Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
G Tipka za NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
H Tipka NOČ & DAN
F+G ZAKLEPANJE TIPK
I Digitalni prikazovalnik
L Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
M Območje SMART Fi+
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
M
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
AMP
/
10
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz časa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
Pred odpiranjem vrat se najprej
prepričajte, da voda ne sega nad
odprtino za vrata, da ne pride do
poplave.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaženete izbrani program.
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
PREKLIC PROGRAMA
l Ko se na prikazovalniku izpiše "End"
(Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA
ugasne, lahko vrata stroja odprete.
l Program prekličete tako, da obrnete
stikalo za izbiranje programov na OFF.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
Tipka START/PAVZA
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
- Izberite želeni program.
11
SL
program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni časovni
zamik (vrednost 0).
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA.
Začne
se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Naslednje možnosti je treba izbrati pred
pritiskom gumba za START/PAVZA.
izbiro
med
l Ta funkcija je bila izdelana za ljudi s tako
občutljivo kožo, da jo lahko razdražijo ali
celo povzročijo nastanek alergije že
najmanjši ostanki detergenta.
l To funkcijo je priporočljivo uporabiti tudi
pri otroških oblačilih in zelo umazanem
perilu, kjer bi bilo sicer treba uporabiti
veliko detergenta, ter pri pranju brisač in
drugega vpojnega perila, katerega
tkanina v sebi rada zadržuje detergent.
- HYGIENE +
To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da
ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija
zagotavlja steriliziranje perila, saj se med
pranjem
ves
čas
ohranja
visoka
temperatura.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, kontrolna lučka za
izbrano opcijo najprej utripa, nato pa
ugasne.
Tipka za OPCIJE
Ta tipka omogoča
različnimi opcijami:
- AQUAPLUS
l Ta opcija (na voljo le pri nekaterih
programih) omogoča pranje z veliko večjo
količino vode, ki skupaj z novim
delovanjem kombiniranih ciklov vrtenja
bobna, ki polnijo in praznijo vodo,
omogoča popolno raztapljanje detergenta
in s tem učinkovito odstranitev umazanije.
Tako je perilo oprano in izprano do
popolnosti.
tremi
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo,
da
za
predpranje
odmerite le 20% količine detergenta, ki jo
priporoča proizvajalec.
12
Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
Ta tipka omogoča izbiro med opcijama,
odvisno od izbranega programa.
- HITRO PRANJE
Tipka postane aktivna, če z gumbom za
izbiranje programov izberete katerega
program za hitro pranje HITRI (14/30/44
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino
programa med možnostmi, ki so na voljo.
na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja,
dokler ne izberete želene vrednosti.
l Ko izberete program, se samodejno
prikaže trajanje izbranega programa.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
l S pomočjo te opcije izbirate med 3
bi preklopili stroj v način pavze.
različnimi
intenzivnostmi
pranja
–
prilagodite dolžino programa glede na to,
kako umazano perilo perete (opcija je na
voljo samo pri nekaterih programih, kot je
to prikazano v Tabeli programov).
Prevelika količina detergenta lahko
povzroči pretirano penjenje. Če stroj
zazna preveliko količino pene, lahko
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša
trajanje programa in poveča količino
uporabljene vode in s tem porabo
vode.
Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
l S pomočjo te tipke lahko spremenite
Pralni stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki onemogoča
izvajanje faze ožemanja, če je stroj
prazen ali če je perilo v stroju zelo
neenakomerno razporejeno. Na ta
način je delovanje stroja bolj tiho,
vibracij pa je manj, kar podaljša
življensko dobo aparata.
temperature pranja.
l Ne morete pa izbrati višje temperature od
najvišje
dovoljene
za
posamezni
program; s tem je možnost poškodbe
vlaken preprečena.
l Če želite perilo oprati s hladno vodo,
morajo
biti
ugasnjene.
vse
kontrolne
lučke
Tipka NOČ & DAN
Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI
OŽEMANJA
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost
ožemanja ali
ožemanje.
po
potrebi
prekličete
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
navodil, lahko za ožemanje perila
izberete najvišjo predvideno hitrost
ožemanja za izbrani program.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
Da bi preprečili poškodbo tkanin za
posamezne programe, ni mogoče
izbrati višje hitrosti ožemanja od
najvišje,
predvidene
za
izbrani
program.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
13
SL
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
2) HITROST OŽEMANJA
ZAKLEPANJE TIPK
l Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to
storite tako, da približno 3 sekunde hkrati
pritiskate na tipko za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE in NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA: Tako preprečite
slučajno ali neželeno spreminjanje nastavitev,
če se med izvajanjem programa kdo slučajno
dotakne tipke na prikazovalniku.
l Zaklepanje tipk enostavno prekličete
tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali
izklopite stroj.
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
3) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
Prikazana je temperatura pranja za izbrani
program, ki jo lahko po želji spremenite (če
je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke.
Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo
biti vse lučke ugasnjene.
Digitalni prikazovalnik
4) TRAJANJE PROGRAMA
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
l Ko
3
°
1 2 7 84 9
5
6
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
°
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
°
°
°
Kg Check
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
6
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
5) KONTROLNE
LUČKE
UMAZANOSTI PERILA
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
STOPNJA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l Ko izberete program, kontrolna lučka
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite vrata in
znova pritisnite na tipko START/PAVZA.
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) KONTROLNE LUČKE OPCIJE
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke.
7) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
14
Kontrolna lučka opozarja, da so tipke
zaklenjene.
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
- prilagaja potrebno količino vode;
l Vse informacije o funkcionalnosti in
navodila za enostavno konfiguriranje
Wi-Fi so vam na voljo v odseku
"Download"
na
spletni
strani
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
9) Kg Check (funkcija "Kg Check"
deluje le prinekaterih programih)
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
15
SL
l Tekom posameznih faz programa vam
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
OPOMBE:
SMART Fi+
Ta aparat je opremljen s tehnologijo
SMART Fi+, ki omogoča daljinsko
upravljanje aparata s pomočjo aplikacije
zahvaljujoč funkciji Wi-Fi.
Svoj pametni telefon namestite tako, da
se položaj antene NFC na hrbtni strani
ujema s položajem logotipa Smart Fi+
na aparatu (gl. spodnjo sliko).
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
l Na svojo napravo naložite aplikacijo
Candy simply-Fi.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
tako za naprave z operacijskim
sistemom Android in iOS, in sicer tako
za tablice kot tudi za pametne
telefone.
Podrobnejša pojasnila o funkcijah
SMART Fi+ so vam na voljo v sami
aplikaciji, v načinu DEMO.
l Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški
profil in včlanite aparat sledeč navodilom
na zaslonu naprave ali v “Hitrem
vodniku”, ki je bil priložen aparatu.
Če ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, počasi s svojim pametnim
telefonom krožite nad logotipom
Smart Fi+, dokler aplikacija ne potrdi
povezave. Da bi bil prenos podatkov
uspešen, je ključnega pomena, DA
DRŽITE PAMETNI TELEFON OB
STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA,
KI
TRAJA
NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam da
vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.
Debela ohišja ali kovinske nalepke na
pametnem telefonu bi lahko vplivale
na prenos podatkov med strojem in
telefonom, ali ga celo onemogočile.
Če je potrebno, jih odstranite.
Če uporabljate pametni telefon Android s
tehnologijo NFC (Near Field Communication),
je postopek včlanitve poenostavljen
(Easy Enrollment); v tem primeru
sledite navodilom na zaslonu telefona,
telefon PRIBLIŽAJTE IN PRIDRŽITE ob
logotipu SMART Fi+ na stikalni plošči
aparata, ko aplikacija to zahteva.
Posledica zamenjave določenih delov
pametnega telefona (npr. hrbtni del
pokrova, baterija itd.) z neoriginalnimi
deli bi lahko pomenila odstranitev NFC
antene.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA UPRAVLJANJA
(S POMOČJO APLIKACIJE)
Ko je stroj enkrat včlanjen, morate vsakič,
ko ga želite upravljati na daljavo s pomočjo
aplikacije, najprej potisniti perilo v stroj,
odmeriti detergent, zapreti vrata stroja in
izbrati položaj SMART Fi+ na stroju. Nato
lahko upravljate stroj s pomočjo ukazov v
aplikaciji.
16
SL
Razpredelnica programov
1)
(MAKS.)*
PROGRAM
DETERGENT
(glej stikalno ploščo)
(MAKS.) 1 o 2
2)
Perfect 20°
4
4
4
4
4
4,5
20°
Pisano perilo 2)
40°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Higienski 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Ročno pranje/
Svila
1
1
1
1
1
1,5
30°
Volna
1
1
1
1
1
1,5
40°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
14'
Hitri
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Občutljivo perilo
Mešano perilo
Bombaž
Belo perilo
2)
**
2)
2)
Izberite ustrezen položaj za daljinsko upravljanje s pomočjo aplikacije (preko
omrežja Wi-Fi). Če stroj še ni bil včlanjen, se bo ob pritisku na tipko
START/PAUSE (START/PREMOR) na aparatu zagnal program "Auto-Clean" za
samodejno čiščenje bobna.
17
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
Preden zaprete pokrov in zaženete program
pranja, prosimo preverite, da je notranji
boben pravilno zaprt. Če je le mogoče,
poravnajte indikatorje za oznako položaja na
kadi z oznakami na bobnu, saj boste tako
zagotovili najboljši rezultat pranja.
"
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program. Prevelika količina
detergent lahko povzroči pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
( )
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
1)
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaže priporočena
temperature. To lahko po želji
spremenite (če je to dovoljeno) s
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa
ni mogoče izbrati višje temperature
od najvišje dovoljene za izbrani
program.
2)
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
3)
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so
na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
l PREDPRANJE: Če je predalček opremljen
"
tudi s predelkom za predpranje, vanj
odmerite detergent. V nasprotnem primeru
odmerite detergent na perforirano površino
na bobnu (gl. sliko); pri doziranju upoštevajte
navodila proizvajalca detergenta.
POMEMBNO: Če izberete program s
pedpranjem, ne uporabite funkcije
časovnega zamika vklopa.
18
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Perfect Rapid 59 Min.
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Mix Power System +
Pralni stroj je opremljen z inovativnim
sistemom za predhodno mešanje detergenta in
vode. Curek vode pod visokim tlakom brizga
mešanico neposredno v perilo. V začetni fazi
programa curek vode pod visokim tlakom
olajša prodiranje pralne raztopine skozi
vlakna, kar temeljito odstrani nečistočo in
zagotavlja najboljše rezultate pranja.
Hitri (14/30/44 Min.)
Ta program je primeren za pranje
manjše količine manj umazanega perila.
Priporočamo, da za ta program odmerite
manjšo količino detergenta od običajne in se
tako izognete potrati. Ob izbranem programu
HITRI lahko s tipko za HITRO PRANJE
izberete enega od treh kratkih programov, ki
so na voljo.
"Mix Power System +" je aktiven tudi med
fazo izpiranja, kar zagotavlja, zahvaljujoč
curkom vode, ki pod visokim tlakom
brizgajo v perilo, odstranjevanje vseh
ostankov detergenta iz perila.
Perfect 20°
Inovativna tehnologija "Mix Power System +"
omogoča pranje različnih tkanin, npr. bombaža,
sintetike in tkanin iz mešanice vlaken, pri
temperaturi 20°C z učinkovitostjo, povsem
primerljivo učinkovitosti pranja pri 40°C. Poraba
energije pri tem programu je le približno 50%
porabe za pranje s tradicionalnim programom
za pranje bombaža pri 40°C. Priporočamo,
da perete manjšo količino perila, to je 2/3
največje dovoljene količine perila.
Ročno pranje/Svila
Ta program omogoča nežno pranje občutljivega
perila, npr. perila, ki ga je treba prati na roke, ter
perila iz svile, za katerega proizvajalec priporoča
pranje s programi za svilo.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Pisano perilo 40°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Zagotavlja odlične
rezultate pranja pri 40°C, ob tem pa je
prijazen do tkanine in do barv.
OPOZORILO:
Nova pisana oblačila
posebej.
prvič
Pazite, da med perilom
NEOBSTOJNIH BARV.
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA.
perite
ni kosov
19
SL
Higienski 60°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Namensko je zasnovan
za odstranjevanje trdovratnih madežev že
pri 60°C; to omogoča tehnologija "Mix
Power System +".
Izbiranje programov
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
20
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
SMART Fi+
Izberite ustrezen položaj za daljinsko
upravljanje s pomočjo aplikacije (preko
omrežja Wi-Fi). Zdaj stroj zaženete s
pomočjo ukazov v aplikaciji. Če stroj še ni
bil včlanjen, se bo ob pritisku na tipko
START/PAUSE (START/PREMOR) na
aparatu zagnal program "Auto-Clean".
Ta program je namenjen samodejnemu
čiščenju bobna, kar odpravi neprijeten vonj
in podaljša življenjsko dobo aparata. Pred
zagonom programa "Auto-Clean" se
prepričajte, da v stroju ni perila, in odmerite
namensko sredstvo za čiščenje stroja ali
detergent v prašku. Po koncu programa
pustite vrata stroja odprta, da se bo lahko
boben posušil. Priporočamo, da program za
čiščenje bobna zaženete po vsakih 50
pranjih.
je namenjen za mehčalec
sredstvo za odišavljenje in razne
specialne dodatke, kot so škrob,
impregnatorji itd.
Odpiranje/Zapiranje bobna
l Odprite vrata pralnega stroja.
l MAX - na predalčku za deteregent je
l S pritiskom na gumb odprite boben (A) in
označena največja dovoljena
detergenta. Ne presežite je!.
obenem z drugo roko pritisnite na loputo.
l Perilo naložite kos za kosom v boben
l
brez pritiskanja navzdol. Upoštevanje
priporočeno količino nalaganja v “tabeli
programov«. Preveč naložen stroj perila
ne bo dobro opral in perilo bo zmečkano.
l Zapiranje bobna: nastavite loputi tako, da
se loputa z gumbom (A) nahaja odspodaj:
loputi morata biti zaskočeni.
količina
Za odstranitev madežev lahko
uporabljate tekoča sredstva za beljenje.
Madeže, za katere je potrebno uporabiti
sredstva za beljenje, lahko odstranite na
začetku pralnega cikla. “Dozirno posodo
2” napolnite s sredstvom za beljenje in
zaženite program za izpiranje
. Nato
izbirnik programa nastavite na OFF,
dodajte preostali del perila in izberite
ustrezni program.
1) Pralni prašek za glavno pranje
2) Tekoči detergent za glavno pranje
3) Mehčalec
Nalaganje detergenta
Dozirna posoda za detergent je razdeljena
v 3 prekate:
l Pralni prašek odmerite v predalček 1.
l Tekoči detergent odmerite v predalček 2.
21
SL
l Prekat
Priprava pranja
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
22
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
23
SL
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Če se problem ponavlja in sumite, da gre za
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na
najbližji pooblaščeni servis.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
24
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
25
HR
Zaštita okoliša
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
26
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
l Pripazite
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
kapacitet suhog l U slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
rublja ovisi o modelu (vidi
izvucite utikač iz utičnice i
kontrolnu ploču).
zatvorite dovod vode. Ne
l Dokumentaciju
o proizvodu
pokušavajte sami popraviti uređaj
možete pronaći i na web stranici
već se obratite ovlaštenom
prizvođača.
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
Sigurnosne upute
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
l Prije početka čišćenja, izvadite
samog uređaja.
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Postavljanjem
oznake, pod
punom odgovornošću, potvrđujemo
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
27
HR
l Maksimalan
2. INSTALACIJA
1
3
B
A
B
B
B
A
4
l Uklonite 2 ili 4 vijka "A" sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
"B" kao što je prikazano na slici 1.
2
l Pričvrstite
priložene zaštitne
poklopce "C" (slici 2).
28
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Ukoliko
je potrebno, koristite
savijeni nosač kako biste
čvršće spojili odvodnu cijev.
5
l Za jednostavno pomicanje uređaja,
okrenite ručicu kotačića udesno.
Nakon što ste pomaknuli perilicu,
vratite ručicu u početni položaj.
l Poravnajte
l Perilicu
rublja
spojite
na
vodovodni sustav pomoću cijevi
priložene uz uređaj (unutar
bubnja). Ne koristite staru cijev.
l Pomoću
uređaj podešavanjem
prednjih nožica (slika 5).
a) Okrenite maticu u smjeru
kazaljke na satu kako biste
oslobodili vijak na nožici.
b) Podignite ili spustite nožicu
rotirajući je dok čvrsto ne
prijanja na pod.
c) Učvrstite nožicu u položaj
okretanjem matice u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu
sve dok ne prijanja uz dno
perilice rublja.
savijenog nosača spojite
kraj dovodne cijevi s elektroventilom
(gornji stražnji dio uređaja), a l Pripazite da je uređaj pravilno
drugi kraj na slavinu s navojem
poravnat.
od 3/4.
l Postavite perilicu rublja uz zid, l Provjerite da se perilica rublja ne
njiše istovremeno pomičući dva
pazeći pritom da cijevi nisu
dijagonalno suprotna gornja kuta
savijene ili pritisnute. Objesite
uređaja.
odvodnu cijev na rub umivaonika
ili ili spojite na fiksni zidni odvod
promjera većeg od odvodne cijevi, l Ukoliko premještate perilicu na
drugo mjesto, ponovno podesite
na visini od min. 50 cm i max.
nožice nakon postavljanja.
75cm od pod (slika 4).
29
HR
Ako vaš model nudi tu funkciju:
Spajanje na vodovodnu mrežu
6
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl.6)
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.7): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
7
1
l AQUASTOP (sl.8): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.9): Ako glavna unutarnja
cijev "C" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "D" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
30
A
C
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
31
HR
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
l Isključite utikač iz utičnice.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
l Odvojite cijev sa slavine i spustite je,
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva na
bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne zahtijeva
posebnu brigu, povremeno operite ladicu za
deterdžent i očistite filter. Ukoliko ne namjeravate
koristiti perilicu kroz duži period, u nastavku su
navedeni savjeti kako je pripremiti.
Čišćenje filtera
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode u
perilicu rublja ugrađen je poseban filter koji
zadržava predmete poput kovanica, gumba,
ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van, uklonite
graničnik i ispustite vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
uklonite svu vodu u posudu.
l Odvodnu cijev privežite trakom.
Čišćenje odjeljaka
deterdžent
ladice
za
l Pritisnite tipku (A).
l Držite
tipku
deterdžent.
i
izvucite
ladicu
za
l Uklonite i očistite ladicu za deterdžent.
l Kod odjeljka za omekšivač, uklonite
zaklopac (S) smješten na stražnjem dijelu
ladice i izvucite ga van.
l Preporuča
se ukloniti sve ostatke
detrdženta iz odjeljaka ladice koji bi mogli
začepiti otvore i onemogućiti protok vode
i deterdženta u bubanj.
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
A
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
S
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja vratite
ga u početan položaj okretanjem udesno.
l Ponovite
prethodne
korake
obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve dijelove.
B
C
Namještanje ladice
Namjestite ladicu u utore kao prikazano(B).
Umetnite ladicu u ležište (C) na vratima.
Savjeti za preseljenje ili duže
nekorištenje
l Ukoliko će perilica biti smještena u negrijanoj
prostoriji duži vremenski period, uklonite svu
vodu iz cijevi.
32
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne
energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
HR
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
M
L
program pranja.
°
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
°
°
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
I
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
°
°
F
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
D Tipka DODATNIH OPCIJA
E Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE
G Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
H Tipka NIGHT & DAY
F+G SIGURNOSNO
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
I Digitalni display
L Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
M SMART Fi+
l Nakon završetka programa, na displayu
će se prikazati poruka „End“ ili kod
pojednih modela, uključit će se svjetlosni
pokazatelji svih faza pranja.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se
ne
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
33
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Vrata je moguće otvoriti nakon što se na
displayu prikaže riječ „End“ (Kraj) i
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
START/PAUSE tipka
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
Prije otvaranja vrata, provjerite da je
razina vode ispod otvora vrata kako
biste sprječili izlijevanje.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
odabira
34
l Da odgodite početak pranja, pratite
l Posebno
je namijenjena osobama
osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci
deterdženta mogu uzrokovati iritacije i
alergije.
sljedeći postupak :
- Odaberite željeni program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
izuzetno zaprljanog rublja, gdje je
potrebno koristiti više deterdženta, ili kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
- HIGIJENSKI +
Ova opcija dostupna je samo kod pranja na
temperaturi od 60°C. Jamči higijenski
učinak
pranja
uz
održavanje
iste
temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega
odabrani program automatski započinje s
radom.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
Ukoliko neku funkciju nije moguće
koristiti kod odabranog programa,
njen svjetlosni pokazatelj će prvo
zatreperiti i potom se isključiti.
postavljanjem programatora na OFF položaj.
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja, posebna memorija pamti odabrani
program i nakon povratka struje, uređaj
nastavlja s radom gdje je zaustavljen.
Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
Sljedeće mogućnosti moraju se
odabrati prije pritiskanja gumba
START/PAUSE.
Tipka DODATNIH OPCIJA
Ovom tipkom birate između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
Ovom tipkom birate između tri različite opcije:
- ODABIR BRZOG PROGRAMA
- PRETPRANJE
l Ova opcija omoguć ava pretpranje, posebno je
korisna za iznimno zaprljano rublje (dostupna
samo kod pojedinih programa, kao prikazano
u tablici programa).
Ova tipka postaje dostupna nakon odabira
BRZI (14/30/44 Min.) programa na
programatoru i omogućuje odabir jednog od
tri navedena trajanja ciklusa.
l Preporuča
- ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
se upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
l Nakon odabira programa, na displayu će
se automatski prikazati trajanje ciklusa
pranja.
- AQUAPLUS
l Ova opcija (dostupna kod pojedinih
programa) omogućuje pranje rublja u većoj
količini vode i time, uz novu tehnologiju
ciklusa rotacije bubnja gdje se voda puni i
prazni, osigurava besprijekorno čisto rublje
uz potpuno otapanje deterdženta i učinkovito
čišćenje.
l Ova opcija omoguće odabir između tri
stupnja intenziteta pranja, odnosno
trajanja programa, ovisno o zaprljanosti
rublja (može se koristiti samo kod
određenih programa kao prikazano u
tablici programa).
35
HR
l Preporuča se kod pranja dječjeg i
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Ovom tipkom podešavate temperaturu
ciklusa pranja.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektroničkim uređajem koji isključuje
ciklus centrifuge ukoliko u perilici nema
rublja ili ako rublje nije uravnoteženo. Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
maksimalne dopuštene za pojedini
program, kako bi se očuvala kvaliteta
tkanina.
l Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
Tipka NIGHT & DAY
l Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
l Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
l Ovom
tipkom moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko
želite, centrifugu možete i isključiti.
l Ako na etiketi odjeće nije navedeno
drugačije, moguće je koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge određenu za program.
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
l Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
l Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
Kako biste spriječili oštećenje odjeće,
nije moguće odabrati veću brzinu
centrifuge od maksimalno određene za
svaki program.
l Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite
tipku dok ne podesite željenu brzinu.
l Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez
pauziranja perilice rublja.
Pretjerana količina deterdženta može
uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko
uređaj
detektira
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti
centrifuge ili produžiti programa i
povećati potrošnju vode.
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
l Istovremeno pritisnite tipku za ODABIR
TEMPERATURE i tipku za ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE i držite oko 3
sekunde, čime ćete zaključati tipke. Na
taj način, možete sprječiti slučajne ili
neželjene promjene postavki programa
na displayu.
l Sigurnosno zaključavanje možete poništiti
ponovnim istovremenim pritiskom navedenih
tipki ili isključivanje uređaja.
36
3) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
TEMPERATURE
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
Temperaturu odabranog programa možete
podesiti (ako je moguće) odgovarajućom
tipkom.
Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
3
°
1 2 7 84 9
5
6
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
°
°
l Nakon odabira programa, automatski se
°
°
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
Kg Check
6
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
5) SVJETLOSNI POKAZATELJI STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
će
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će se odgovarajući indikator.
6) SVJETLOSNI POKAZATELJI DODATNE
OPCIJE
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom.
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
2) BRZINA CENTRIFUGE
7) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke
zaključane.
37
HR
Digitalni display
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
- podešava potrebnu količinu vode;
l Za sve informacije o funkcionalnosti i
uputama za jednostavnu Wi-Fi konfiguraciju,
molimo odaberite "Download" na
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) Kg Check (funkcija je dostupna samo
kod pojedinih programa)
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
38
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
NAPOMENE:
SMART Fi+
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz Smart Fi+ logo na
uređaju (kao prikazano na slici niže).
HR
Ovaj uređaj opremljen je SMART Fi+
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi Fi
funkciji.
SPAJANJE UREĐAJA (U APLIKACIJI)
l Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
smartphone.
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za tablete i smartphone s Android i
iOS operativnim sustavima.
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
Smart Fi+ loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspješan
prijenos
podataka,
ključno
je
NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE
NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
Isprobajte sve SMART Fi+ funkcije
korištenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije.
l Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički
račun i spojite uređaj prateći upute na
smartphonu ili Kratki vodič priložen uz
perilicu rublja.
Upotrebom Android smartphona s NFC
tehnologijom (NFC – komunikacija
bliskog polja), postupak spajanja je
pojednostavljen (Jednostavna registracija);
u tom slučaju, pratite upute na
smartphonu, PRISLONITE I DRŽITE
SMARTPHONE UZ SMART Fi+ logo
na upravljačkoj ploči perilice, kada
vas na to uputi aplikacija.
Deblje maske ili metalne naljepnice
na smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti prijenos podataka između
uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih.
Zamjenom
pojedinih
dijelova
smartphona (npr. stražnje maske,
baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima,
možete ukloniti NFC antenu čime
onemogućujete korištenje aplikacije.
AKTIVACIJA UPRAVLJANJA NA DALJINU
(PUTEM APLIKACIJE)
Nakon spajanja uređaja, kada perilicom
želite upravljati putem aplikacije, prvo
stavite rublje i deterdžent, zatvorite vrata i
okrenite programator na SMART Fi+
položaj. Tada možete upravljati perilicom
putem naredbi aplikacije.
39
Tabelarni pregled programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
DETERDŽENT
(vidi kontrolnu ploču)
(MAX.) 1 o 2
2)
Perfect 20°
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Higijenski 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Ručno pranje/
Svila
1
1
1
1
1
1,5
30°
Vuna
1
1
1
1
1
1,5
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
2)
Šareno 40°
14'
Brzi
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Osjetljivo
Miješano
Pamuk
Bijelo
2)
**
2)
2)
Položaj na koji je potrebno okrenuti programator za aktivaciju upravljanja na
daljinu putem aplikacije (Wi FI povezivanje). Ako uređaj još nije spojen/registriran,
odabirom START/PAUSE tipke, aktivira se Auto-Clean ciklus, namijenjen čišćenju
perilice rublja.
40
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
Prije zatvaranja vrata i početka ciklusa
pranja, provjerite da je unutrašnji bubanj
pravilno zatvoren. Ukoliko je moguće,
poravnajte bubanj prema indikatorima
položaja kako biste osigurali najbolje
rezultate pranja.
( )
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
1)
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete podesiti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom, ali
ne više od maksimalne dopuštene.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet
pranja odabirom tipke za ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
3)
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
ODABIR BRZOG PROGRAMA
odaberite jednu od tri dostupne
opcije - 14’, 30’ i 44’.
l PRETPRANJE: ako ladica ima odjeljak
"
za pretpranje, koristite ga za deterdžent.
U suprotnom, za umetanje detedženta
koristite odgovarajući otvor na bubnju
(vidi sliku), pazeći na preporučeno
doziranje.
"
VAŽNO: Ne koristite pretpranje uz
opciju odgode početka pranja
41
HR
Molimo proučite sljedeće bilješke :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Mix Power System +
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
"Mix Power System +" tehnologija također
osigurava, tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje
ostataka deterdženta zahvaljujući mlazu vode
po visokim tlakom.
Perfect 20°
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija omogućava pranje pamučnih,
sintetičkih i miješanih tkanina na samo 20°C
uz učinak pranja na 40°C.
Potrošnja na ovom programu je oko 50%
klasičnog programa za pamuk na 40°C.
Preporuča se količina rublja od 2/3
maksimalnog kapaciteta perilice.
Šareno 40°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, postiže izvrsne rezultate pranja na
40°C istovremeno osiguravajući očuvanje
tkanina i boja.
UPOZORENJE:
Novo obojano rublje prvi puta treba
prati odvojeno.
Higijenski 60°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, posebno je razvijen za uklanjanje
tvrdokornih mrlja već na 60°C zahvaljujući
"Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min.
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi (14/30/44 Min.)
Program pranja preporučen za manje
količine rublja i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje.
Odabirom BRZOG programa možete birati
između tri dostupna programa.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program nudi nježan ciklus pranja za
odjeću deklariranu "isključivo za ručno
pranje", svilene tkanine i odjevne predmete
deklarirane za pranje na programu za svilu.
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Nikada ne miješajte rublje nepostojanih
boja.
42
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
SMART Fi+
Položaj na koji je potrebno okrenuti
programator za aktivaciju upravljanja na
daljinu putem aplikacije (Wi FI povezivanje).
U tom slučaju, odabir programa ide putem
naredbi aplikacije.
Ako uređaj još nije spojen/registriran,
odabirom START/PAUSE tipke, aktivira se
Auto-Clean ciklus, namijenjen dezinfekciji
bubnja; uklanja neugodne mirise i produžuje
radni vijek uređaja.
Pokrenite ga uz prazan bubanj te upotrebu
odgovarajućeg sredstva za čišćenje ili
praškastog deterdženta.
Nakon završetka ciklusa, ostavite otvorena
vrata kako bi se bubanj osušio.
Preporuča se nakon svakih 50 ciklusa.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
43
HR
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena
temperatura.
Za najbolje
rezultate dezinfekcije preporučamo upotrebu
praškastog deterdženta.
Priprema rublja za pranje
l Odjeljak
Otvaranje / zatvaranje bubnja
l Otvorite vrata perilice rublja.
l MAX - Ladica za deterdžent ima jasno
- omekšivač, posebna
sredstva poput štirke, izbjeljivača i sl.
označenu razinu maksimalnog punjenja,
molimo ne prekoračujte preporučenu
dozu.
l Otvorite bubanj tako da jednom rukom
pritisnete gumb (A), a drugom rukom
prema dolje pritisnete suprotna vrata.
l Stavite rublje u bubanj, komad po komad,
bez gužvanja. Ne prelazite kapacitet
naveden u tablici programa. Prevelika
količina rublja može uzrokovati nepravilan
rad perilice i izgužvano rublje kao
rezultat.
l Kako biste zatvorili bubanj, postavite
vrata tako da su ona s gumbom (A) ispod
drugih, pazeći da su poravnata.
Važno:
l Ne koristite tekuće deterdžente za
programe s pretpranjem i/ili s odgodom
početka pranja.
l
Kod tvrdokornih mrlja koje zahtijevaju
upotrebu izbjeljivača, postupak čišćenja
se može izvršiti i u perilici rublja. Stavite
izbjeljivač u odjeljak II i odaberite program
ispiranja
. Nakon završetka programa,
okrenite programator na OFF položaj,
dodajte ostatak rublja i nastavite
uobičajen ciklus pranja s odabranim
programom.
1) MAX razina praškastog deterdženta glavno pranje
2) MAX razina tekućeg deterdženta –
glavno pranje
3) MAX razina omekšivača
Stavljanje deterdženta
Ladica za deterdžent sastoji se od tri
odjeljka:
l Odjeljak 1 namijenjen je praškastom
deterdžentu.
l Odjeljak
2
deterdžentu.
namijenjen
je
tekućem
44
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
45
HR
IZVJEŠĆE O GREŠKI
OSTALE GREŠKE
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
46
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
47
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Svoju novu mašinu za pranje veša možete
registrovati na www.registercandy.com i na
taj način dobiti brži pristup dodatnim
uslugama, namenjenim isključivo za naše
najvernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
48
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
49
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnog
električnog kabla, zamena kabla
mora biti izvršena od strane
ovlašćenog servisa kako bi se
sprečila opasnost po korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Opcija
“isključeno” (OFF) postiže se
okretanjem dugmeta programatora
na željeni položaj. Svaki drugi položaj
dugmeta na programatoru ostavlja
mašinu za pranje veša “uključenom”
(ON). Važi samo za modele koji imaju
dugme za izbor programa.
SR
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Nakon
instalacije i postavljanja l Ne
izlažite
veš
mašinu
uređaja na mesto gde će stalno
vremenskim uslovima: kiši,
stajati, utikač i utičnica moraju
vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
uvek biti dostupni.
l U slučaju kvara ili nepravilnog
rada, isključite iz struje mašinu
l Maksimalan kapacitet suvog veša
za pranje veša i zatvorite dovod
zavisi od modela koji se koristi
vode. Ne dirajte uređaj i ne
(vidite kontrolnu tablu mašine).
pokušavajte da ga popravite sami
l Dokumentaciju
o proizvodu
već se obratite ovlašćenom
možete pronaći i na web stranici
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
proizvođaća.
originalnih
rezervnih
delova.
Nepoštovanje uputstva za
Sigurnosna uputstva
upotrebu može uticati na
siguran rad uređaja i sigurnost
l Pre čišćenja ili održavanja,
samog korisnika.
izvadite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Budite
sigurni da je električna
instalacija u Vašoj kući ili stanu
UZEMLJENA. U suprotnom
zatražite pomoć ili savet od
kvalifikovanog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
Stavljanjem
oznake na ovaj
proizvod, izjavljujemo, pod punom
odgovornošću, da je ovaj proizvod u
saglasnosti sa svim evropskim
l Kada isključite uređaj nemojte normama o bezbednosti, zdravlju i
vući električni kabl ili sam svim zahtevima za zaštitu životne
uređaj.
sredine, navedenih u zakonodavstvu.
50
2. INSTALACIJA
1
3
B
A
B
B
SR
B
A
l Izvadite
2 ili 4 transportne
blokade "A" sa zadnje strane i
izvadite 2 ili 4 pljosnata
poklopca, gumene zaštite i
plastične tube "B" kao što je
ilsutrovano na slici 1.
4
2
l Stavite
poklopce koji dolaze uz
mašinu "C" (slika. 2).
51
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l U
slučaju da je neophodno,
prikačite na crevo odgovarajući
zakrivljeni nastavak kako bi
pravilnije stajalo.
5
U slučaju da Vaš model nudi ovu
funkciju:
l Kako
biste pomerili mašinu,
povucite ručicu u donjem desnom
delu mašine, a kada završite sa
pomeranjem vratite je u prethodnu
poziciju.
l Nivelišite
l Veš
mašina bi trebalo da bude
povezana na vodovodnu mrežu
novom cevi koja je dopremljena
u bubnju mašine. Ne koristite
staru cev za novu mašinu.
l Ravan
mašinu prilagođavanjem
prednjih nožica (fig. 5).
a) Okrenite maticu u smeru
kazaljke na satu kako biste
oslobodili nožicu.
b) Povisite ili snizite nožice sve
dok mašina ne stoji stabilno na
zemlji.
c) Nožicu pričvrstite u poziciji
zavrtanjem matice u smeru
suprotnom od kazaljke na satu
sve dok ona ne dođe do dna
samog tela mašine.
kraj cevi povežite sa
slavinom, a zakrivljeni deo sa
dovodom na mašini (gornji
zadnji deo mašine).
l Proverite da je aparat stabilan i
pravilno nanivelisan.
l Stavite veš mašinu do zida,
tako da cevi ne budu nigde
oštro presavijene Crevo za l Proverite da li se mašina
pomera, pomeranjem mašine
izbacivanje vode stavite na
gore-dole u različitim uglovima.
lavabo,
sa
odgovarajućim
nastavkom koji će ga čvrsto
držati, ili u odvod u zidu koji je l U slučaju da pomerite mašinu
na drugo mesto, morate je
na visini između 50 i 75cm od
ponovo nanivelisati.
poda. (fig. 4).
52
Spajanje na vodovodnu mrežu
6
l Povežitej jedan deo cevi za slavinu, a
drugi za veš mašinu. Koristite isključivo
novu cev dopremljenu sa veš mašinom.
(fig. 6).
l Neki modeli mogu imati jednu ili više
l HLADNO I TOPLO (fig. 7): U slučaju da
mašina pruža mogućnost za uzimanje i
tople i hladne vode. Plava cev je
za
hladnu vodu, a crvena cev za toplu vodu.
Mašina može biti povezana samo na
hladnu vodu, a u tom slučaju programi će
početi nekoliko minuta ranije.
SR
funkcija:
7
1
l AQUASTOP (figura 8): dodatna naprava
nadograđena na cev, koja sprećava
izlivanje vode u slučaju pucanja; u tom
slučaju, na prozorčiću će se pojaviti
indikator “A” i cev mora biti zamenjena.
Kako biste odvrnuli cev, pritisnite “one
touch” zaštiti sistem "B".
8
l AQUAPROTECT – (fig. 9): U slučaju da
voda teče iz primarne unutrašnje cevi,
"C", transparentni spoljašnji sloj "D" će
biti pun vode, omogućujući normalni
završetak pranja Nakon pranja, zvati
servis ili zameniti crevo.
53
9
B
A
D
C
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVETI
l Da biste izbegli pranje na visokim
Saveti za pripremu veša
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
l kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l vunenu odeću i druge vunene predmete
perite u veš mašini samo ako imaju
oznaku : “čista vuna”, “ne oduzima sjaj” ili
“moguće pranje u mašini za pranje veša”.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
Uštedite do 50% električne energije
pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
54
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
l Isključite veš mašinu iz struje i sa dotoka
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
vode.
l Cevi mašine pričvrstite za ležišta u
Kako biste očistili spoljašnje delove mašine,
koristite vlažnu krpu i izbegavajte abrazivna
sredstva, alkohol, aceton i slična sredstva.
Mašina ne zahteva poseban tretman za
čišćenje: očistite posude za deterdžent i
filter; takođe, možete naći poneki savet za
odlaganje mašine na druže vreme.
zadnjem delu mašine, ili obezbedite da
čvrsto stoje na drugi način, bez uvijanja.
Čišćenje filtera
l Pritisnite dugme (A).
l Mašina dolazi sa specijalnim filterom koji
l ll Držeći dugme povucite posudu ka sebi.
će zadržati sve veće predmete kao što su
dugmad i novčići, koji bi mogli da zapuše
odvod.
l ll Očistite posudu.
l ll Preporučujemo da otklonite bilo kakve
l ll Dostupno samo na pojedinim modelima:
ostatke deterdženta iz svih pregrada,
kako bi sprečičili stvaranje tvrdih naslaga
koje mogu dovesti do blokade rada.
povucite cevčicu pored filtera, otvorite je, i
pustite da voda isteče u čašu ili sl.
posudu.
l ll Pre otvaranja filtera, preporučujemo
l ll Povucite i izvadite čepove (S) koji su
Vam da stavite peškir ispod vratanca.
locirani na zadnjem delu posude, i
pažljivo ih očistite.
l ll Okrenite filter u smeru suprotnom od
kazaljke na satu.
l ll Otlkonite bilo kakve ćvrste ostatke koji
l llUklonite i očistite filter; kada završite,
bi mogli uzrokovati probleme.
vratite ga i okreniteu smeru kazaljke na
satu.
A
S
l ll Ponovite sve procese kako biste vratili
delove na mesto.
B
Saveti za slučaj da se mašina
neće dugo koristiti
C
Vraćanje posude
Stavite je prvo u ležišta na vratima (B).
A zatim i gornji deo posude prislonite
vratima (C) sve dok ne “klikne” u ležište na
vratima.
l Ispustite vodu iz svih creva njihovim
polaganjem na pod, kao i istovremenim
otvaranjem filtera.
55
SR
Čišćenje posude za deterdžent i
njenih delova
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
Izbor peograma pranja
program pranja.
°
l Odredite temperaturu pranja i prema
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
da
U slučaju da tokom rada mašine za pranje veša
iz bilo kog razloga nestane električne energije,
postavke programa pranja će se sačuvati u
posebnoj memoriji, tako da će nakon povratka
električne energije, veš mašina nastaviti da radi
od onog mesta na kome je stala.
l Na karaju programa, na ekranu će se
pojaviti poruka "End" (kraj) ili, kod nekih
modela, sve signalne lampice svih faza
pranja, će se upaliti.
Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja
vrata.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuga r.p.m.:
pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon:
pogledajte podatke na pločici
56
M
L
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
°
°
I
°
°
F
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B Dugme START/PAUZA
C Dugme za ODLOŽENI START
D Dugme za OPCIONO
E Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
F Dugme za IZBOR TEMPERATURE
G Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
H Dugme za TIHO PRANJE
F+G ZAKLJUČAVANJE
I Digitalni displej
L Svetlosni indikator za BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
M SMART Fi+ OBLAST
DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
PROGRAM (PAUZA)
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
Regulator za izbor programa sa
pozicijom OFF (isključeno)
Kada je regulator za izbor programa uključen
na ekranu će zasvetleti izabrani program.
Kako bi se uštedela električna energija
osvetljenost displeja će se umanjiti.
Napomena: Kako biste isključili mašinu
regulator za izbor programa postavite u
poziciju “OFF”.
Pre nego što otvorite vrata, molimo
vas da proverite da li je nivo vode niži
od vrata prilikom otvaranja, kako bi
izbegli izlivanje vode iz mašine.
l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastavite sa
mesta odakle je prethodno prekinut).
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi
izabrani ciklus mogao da počne.
za izbor programa se neće pomerati dok se
ciklus ne završi.
PREKID PROGRAMA
l Kako biste poništili program, podesite
regulator za izbor programa na poziciju OFF.
l Nakon prikaza reči "End" (Kraj) na
l Sačekajte 2 minuta pre nego što
l Jednom kada izaberete program, regulator
sigurnosni mehanizam otključa vrata.
ekranu, i isključenja indikatora bravice za
ZAKLJUČANA VRATA, moguće je otvoriti
vrata.
Dugme za ODLOŽENI START
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite
poziciju OFF.
ciklus pranja do 24h.
l Kako
biste odložili početak pranja,
molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
Regulator za izbor programa mora biti
vraćen u položaj OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora narednog
programa.
- Podesite željeni program.
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
ekranu će se prikazati oznaka h00), a
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti
oznaka
h01).
Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
kada pritisnete dugme, sve dok se
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
čega ćete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
Dugme START/PAUZA
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
pritiskanja
l Pritisnite START kako biste pokrenuli
izabrani program.
57
SR
Kada pritisnete dugme START/PAUZA
biće potrebno nekoliko sekundi da se
program pokrene.
UPOZORENJE:
Ne dirajte displej pri uključivanju mašine u
struju, zato što mašina tokom prvih par
sekundipodešava sistem: u slučaju da ga
dodirnete, mašina možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju je isključite iz
struje i uključite je ponovo.
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite dugme START/PAUZA. Nakon
što se odbrojavanje završi, program će
se automatski pokrenuti.
l Ova funkcija je namenjena ljudima koji
imaju osetljivu kožu, kojima deterdženti
mogu izazvati alergije.
l Takodje se preporučuje funkcija za dečiju
poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
OFF.
garderobu, u slučaju velike zaprljanosti
odeće kao I za pranje odeće koja ima
tendenciju da zadržava deterdžent – npr.
peškiri.
Ako dođe do nestanka struje ili bilo
kakve pauze u napajanju za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
struje mašina će nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
- HYGIENE +
Možete je aktivirati samo onda kada ste
podesili temperaturu na 60°C. Ova opcija
omogućuje održavanje higijene vašeg veša,
pri istoj temperaturi, kroz ceo program
pranja.
l Možete
Ako odabrana opcija nije kompatibilna
sa odabranim programom opciona
signalna lampica će prvo zasvetleti a
zatim će se ugasiti.
Ove opcije moraju biti izabrane pre
pritiskanja tastera START/PAUZA.
Dugme za OPCIONO
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
jednu između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija vam omogućava da uključite
pretpranje i posebno je korisna za veoma
zaprljan veš (može biti korišćena samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa).
l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje
stavite samo 20% preporučene količine
deterdženta prikazane na pakovanju.
- AQUAPLUS
l Ova opcija (moguća
samo u nekim
programima)omogućava da perete odeću
u većoj količini vodei to zajedno sa
kombinovanim brojem obrataja centrifuge
gde se voda u bubnju puni I prazni daje
odeći čistoću do perfekcije, kada se
deterdžent rastvori perfektno, omogućujući
efikasno pranje.
58
Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
između dve različite opcije, u zavisnosti od
odabranog programa.
- BRZI
Dugme postaje aktivno kada odaberete
BRZI PROGRAMI (14/30/44 Min.) program
i omogućiće vam odaberete jedu od tri
prikazane dužine programa.
- NIVO ZAPRLJANOSTI
l Kada je program odabran, mogućnost
vremenskogpodešavanja programa će se
automatski prikazati.
l Ova opcija dozvoljava da izaberete
između 3 nivoa intenziteta pranja,
prilagođavajući dužinu programa, u
zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan
(može se koristiti samo kod nekih
programa, kao što je prikazano u tabeli
programa).
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
Mašina je opremljena specijalnom elektronskom napravom oja sprečava centrifugu kada je veš u bubnju
izuzetno neuravnotežen. Ovaj izum
smanjuje nivo buke i vibracije, i
produžava životni vek mašine.
l Ovo
dugme vam omogućava da
promenite temperaturu ciklusa pranja.
l Nije moguće povećavati temperaturu
preko maksimuma, koji je predviđen za
svaki program, da bi sačuvali tkanine,
odnosno odeću.
l Ova opcija smanjuje brzinu centrifuge na
l Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi,
400 obrtaja, a gde je moguće, povećava
nivo vode tokom ispiranja i zadržava veš
natopljen u vodi nakon poslednjeg
ispiranja, kako bi se vlakna pravilno
rasporedila.
svetlosni indikatori moraju biti isključeni.
Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
l Tokom faze u kojoj je veš natopljen u
vodi, odgovarajući simbol na ekranu će
treperiti kako bi prikazao da je mašina
spremna za poslednju fazu programa.
l Akon a etiketi nema posebne informacije
u vezi centrifuge, možete koristiti
maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan
za taj program.
l Pritisnite ovo dugme kako biste završili
ciklus izbacivenjem vode i centrifugom
(koja može biti isključena ili smanjena
prikladnim dugmetom).
Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina,
nije
moguće
povećavati
brzinu
centrifuge
iznad
predviđenog
maksimuma za taj program.
l Zahvaljujući elektronskoj kontroli, voda se
izbacuje tiho, što čini ovu opciju idealnom
za pranje noću.
l Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus
centrifuge, držite pritisnutim dugme dok
ne postignete brzinu obrtaja koju želite.
ZAKLJUČAVANJE
l Ako istovremeno pritisnete dugem za
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez
IZBOR TEMPERATURE i dugme za
IZBOR CENTRIFUGE za oko 3 sekunde,
mašina će vam dozvoliti da zaključate
tastere. Na taj način, moći ćete da
izbegnete slučajne ili neželjene promene,
ako se dugme slučajno pritisne tokom
tokom ciklusa pranja.
pauziranja rada mašine.
Preterano stavljanje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene.
Ako
aparat
prepozna
da
se
prekomerno stvara pena, može
isključiti
fazu
centrifugiranja
ili
produžiti trajanje programa i povećati
potrošnju vode.
l Zaključavanje možete može biti poništeno
na jednostavan način, tako što navedena
dva dugmete istovremeno opet pritisnete
ili jednostavno ugasite mašinu.
59
SR
Dugme za TIHO PRANJE
Digitalni displej
3) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR
TEMPERATURE
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
Ovo pakazuje temperaturu pranja kod
odabranog programa, koja može biti
promenjena
(gde
je
dozvoljeno),
odgovarajućim tasterom.
Ako želite da obavite hladno pranje, sve
signalne lampice moraju biti ugašene.
3
°
1 2 7 84 9
5
6
°
°
4) DUŽINA CIKLUSA
°
°
Kg Check
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
6
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
vrata, a nakon startovanja programa.
l Jednom kada se pokrene program bićete
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta
START/PAUZA.
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
5) SVETLOSNI INDIKATORI INTENZITET
PRANJA
l Kada izaberete program, simbol na
ekranu će automatski prikazati nivo
zaprljanosti podešen za taj program.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
svetlo će nastaviti da treperi oko 7
sekundi, posle čega će komanda
START automatski biti ukinuta. U
ovom
slučaju,
zatvorite
vrata
pravilno, a zatim ponovo pritisnite
dugme START/PAUZA.
l Odabirom
drugog nivoa zaprljanosti
prikazaće se odgovarajući simbol.
6) SVETLOSNI INDIKATORI OPCIJE
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
2) BRZINA CENTRIFUGE
Na ovom delu ekrana je prikazana brzina
centrifuge koja može biti promenjena
odgovarajućim dugmetom.
60
Simboli na ekranu prikazuju opciju koja
može
biti
izabrana
odgovarajućim
dugmetom.
7) SVETLOSNI INDIKATOR ZAKLJUČAVANJE
Signalan lampica pokazuje da su tasteri
zaključani.
l Tokom svakog dela ciklusa "Kg Check"
8) Wi-Fi (samo za pojedine modele)
dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i
u prvim minutima ciklusa:
l Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj
simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
- reguliše
pranje;
l Sve informacije o funkcijama, kao i
uputstvo za lako povezivanje vašeg
aparata na Wi-Fi mrežu možete
naći u sekciji "Download" sajta
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
količinu
potrebne
vode
za
- određuje dužinu pranja;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema
vrsti materijala koji se pere;
9) Kg Check (lampica je aktivna samo
na nekim programima)
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba
povećava količinu vode pri ispiranju;
l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za
"Kg Check" će biti uključen dok
inteligenti senzor meri veš i podešava
dužinu pranja, kao i potrošnju vode i
struje.
- podešava brzinu centrifuge prema
stvarima u bubnju, kako bi izbegla
disbalans pri centrifugiranju.
61
SR
- kontroliše
ispiranje
prema
vrsti
materijala koji je izabran za pranje;
OBRATITE PAŽNJU:
SMART Fi+
Ovaj aparat je opremljen SMART Fi+
tehnologijom koja Vam omogućava da ga
kontrolišete bežičnim pute preko Aplikacije,
zahvaljujući Wi-Fi mreži.
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i
upari sa pozicijom Smart Fi+ logo-a na
uređaju (pogledati sliku dole).
POVEZIVANJE MAŠINE (NA APP)
l Preuzmite Candy simply-Fi App na Vaš
mobilni uređaj.
Candy simply-Fi App je dostupna za
tablete i smartfone koji rade na
Android i iOS operativnim sistemima.
Preuzmite sve detalje SMART Fi+
funkcije surfovanjem kroz DEMO
mode aplikacije.
l Otvorite aplikaciju, napravite svoj nalog i
povežite aparat prateći uputstva na
ekranu ili "Quick Guide" koji je
dopremljen uz mašinu.
Korišćenjem
android
smartfona
opremljenog sa NFC tehnologijom
(Near Field Communication), proces
povezivanja je znatno olakšan (Lako
povezivanje); u ovom slučaju, pratite
uputstva sa ekrana telefona, STAVITE
TELEFON I DRŽITE GA na SMART Fi+
logo-u na mašini, kada Vam aplikacija
naloži da je to potrebno.
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kružno, preko Smart Fi+ logo-a, dok
App ne potvrdi da je uspostavljena
veza. Da bi prenos podataka bio
uspešan, bitno je da DA DRŽITE
SMARTPHONE NA KOMANDNOJ TABLI
TOKOM TIH NEKOLIKO SEKUNDI
KOLIKO TRAJE PROCEDURA; poruka
na uređaju će vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspešan, te shodno
tome, možete skloniti i udaljiti telefon.
Deblje futrole ili metalne nalepnice na
vašem
smartphone-u
(pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti prenos
podataka između mašine i telefona. Ako
je neophodno, uklonite ih.
Zamena određenih delova na smartfonu
(npr. maska, baterija, itd...) sa delovima
koji nisu originalni, može dovesti do
nesvesnog uklanjanja NFC antene.
OMOGUĆITE BEŽIČNO UPRAVLJANJE
(PREKO APLIKACIJE)
Nakon što instalirate aplikaciju i povežete je
na mašinu, svaki put ćete prvo morati da
stavite veš i deterdžent u mašinu, zatvorite
vrata i izaberete SMART Fi+ poziciju na
mašini. Od tog trenutka mašina će prhvatati
komantde aplikacije.
62
Tabela programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
DETERSIVO
(pogledajte kontrolnu tablu)
(MAX.) 1 o 2
2)
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Higijenski 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Ručno pranje/
Svila
1
1
1
1
1
1,5
30°
Vuna
1
1
1
1
1
1,5
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
Centrifuga i Samo
ispuštanje vode
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
2)
Šareno 40°C
14'
3)
Brzi
30' 1,5
programi
44'
Baby
2)
Osetljive tkanine
Mešani veš
Pamuk
Beli veš
2)
**
2)
2)
SR
Perfect 20°
Pozicija koju treba da izaberete kada želite da omogućite bežično kontrolisanje
mašine putem Aplikacije (putem Wi-Fi). U slučaju da mašina još nije povezana sa
aplikacijom, pritiskom dugmeta START/PAUSE, mašina pokreće "Auto-Clean"
program, napravljen za čišćenje bubnja.
63
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
**
STANDARDNI
PROGRAM
PRANJE
PAMUKA
PREMA
PROPISIMA BR. 1015/2010 I
1061/2010
ZA
EU
BR.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi su pogodni za pranje
normalno zaprljanog veša i najefikasniji
su u pogledu kombinovane potrošnje
energije i vode za pranje pamučnog veša.
Ovi programi su osmišljeni kako bi bili
usaglašeni sa temperaturom za pranje
navedenim na odeći, a stvarna
temperatura vode može se neznatno
razlikovati od navedene temperature
ciklusa.
Pre pranja, proverite da li je bubanj dobro
zatvoren. Proverite da li su indikatori na
vratima bubnja i.
"
"
Brzina centrifuge se može smanjiti, tako da
odgovara smernicama navedenim na etiketi
odeće, ali možete i potpuno isključiti
centrifugu za pranje vrlo osetljivih tkanina.
Ako na odeći nije ukazana konkretna
informacija, moguće je koristiti maksimalnu
centrifugu koja je propisana izabranim
programom.
Prekomerno
doziranje
deterdženta može izazvati prekomerno
stvaranje pene. U slučaju da uređaj
detektuje prisustvo prekomerne pene, može
doći
do
automatskog
isključivanja
centrifuge ili do produžavanja trajanja
ciklusa, a samim tim i povećanja potrošnje
vode.
( )
Samo u slučaju ako je prethodno
izabrana opcija PREDPRANJE
(samo za programe na kojima je
dostupna opcija PREDPRANJE).
1)
Kada je program odabran, na
display-u će se pojaviti preporučena
temperatura pranja, koja može biti
promenjena (gde je dozvoljeno)
sa odgovarajućim dugmetom, ali
nije moguće povećavati je preko
maksimuma koji je dozvoljen.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet
programa korišćenjem dugmeta za
NIVO ZAPRLJANOSTI.
3)
Okrećući regulator na opciju
BRZI
PROGRAMI,
dostupna
će Vam biti tri brza programa
od 14, 30 i 44 minuta.
l PREDPRANJE: u slučaju da posuda za
deterdžent ima specifičan deo za
predpranje, stavite deterdžent u njega.
U suprotnom, deterdžent sipajte u
bubanj, kroz perforiran deo na vratima,
imajući u vidu preporučenu dozu
proizvođača deterdženta.
VAŽNO: ne koristite opciju predpranja
sa odloženim startom!
64
Higijenski 60°
Ovaj program je prikladan za pranje
pamuka i posebno je osmišljen tako da
otkloni i najupornije fleke već na 60°C,
zahvaljujući "Mix Power System +" tehnologiji.
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
Mix Power System +
Ova mašina je opremljena inovativnim
sistemom za mešanje vode i deterdženta
pre ulaska u bubanj. Nakon mešanja, sprej
pod visokim pritiskom prska mešavinu
direktno u veš. Na početku ciklusa pranja,
sprej koji pod visokim pritiskom prska
mešavinu vode i deterdženta direktno u veš
će olakšati prodiranje rastvora kroz vlakna,
temeljno uklanjajući prljavštinu i obezbeđujući
najbolji rezultat pranja.
Brzi programi (14/30/44 Min.)
Brzi programi su najpogodniji za pranje sa
malim opterećenjem i umereno zaprljanom
odećom. Preporučujemo da smanjite količinu
deterdženta koju biste inače koristili pri
normalnom pranju. Možete odabrati jedan od
tri dostupna programa brzog pranja.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program Vam omogućava delikatan
ciklus pranja odeće koja je označena
etiketom "samo za ručno pranje", kao i
odeće izrađene od svile.
Tokom ispiranja, "Mix Power System +"
omogućava temeljno otklanjanje ostataka
deterdženta zahvaljujući jakom mlazu čiste
vode koju prska direktno na veš.
Vuna
Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
od vune koje su pogodne za pranje u veš
mašini, ali i za ručno pranje.
Perfect 20°
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija vam omogućava pranje materijala
kao što su pamuk, sintetika i mešane tkanine
na 20°C sa rezultatom standardnog pranja na
40°C. Potrošnja el. energije pri ovom programu
je oko 50% niža u odnosu na standardno
pranje Pamuk 40°C. Preporučujemo da na ovaj
program ne stavljate više veša od 2/3
kapaciteta mašine.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine
centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena
pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan je za
ispiranje odeće nakon ručnog pranja.
Šareno 40°C
Ovaj program je prikladan za pranje
pamuka i postiže izvanredne rezultate na
40°C, čuvajući tkanine i boje.
Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
korišćenjem dugme za IZBOR CENTRIFUGE
ili potpuno izostaviti ako želite samo
ispuštanje vode.
UPOZORENJE:
Nove obojene stvari uvek treba prvi
put oprati odvojeno.
Baby
Ovaj program Vam omogućava da perete
garderobu namenjenu bebama podešavanjem
programa na 60°C. Veš će biti higijenski
opran, dezinfikovan i savršeno čist. Za
optimalne rezultate dezinfekcije savetujemo
Vam da koristite detardžent u prahu.
Nikada ne mešajte veš NEPOSTOJANIH
BOJA.
65
SR
Perfect Rapid 59 Min.
Ovaj posebno dizajniran program održava
pranje visokog kvaliteta pri drastičnom
smanjenju vremena pranja. Ovaj program je
dizajniran za manju količinu veša (proverite
tabelu programa).
Osetljive tkanine
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa
visokim nivoom vode, kako bi se obezbedila
najbolja efikasnost pranja.
Mešani veš
Pranje i ispiranje su optimizovani ritmom
okretanja bubnja i nivoom vode. Nežna
centrifuga osigurava smanjeno formiranje
nabora na tkanini.
Pamuk
Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno
zaprljanog pamučnog veša i to je najefikasniji
program u pogledu kombinovanja potrošnje
energije i vode za pranje.
66
Beli veš
Program osmišljen kako bi Vam omogućio
najbolje rezultate pranja. Poslednja centrifuga sa
maksimalnim brzinom omogućava efikasnije
uklanjanje mrlja sa odeće.
SMART Fi+
Pozicija koju treba da izaberete kada želite
da omogućite bežično kontrolisanje mašine
putem Aplikacije (putem Wi-Fi). U slučaju
da mašina još nije povezana sa aplikacijom,
pritiskom dugmeta START/PAUSE, mašina
pokreće "Auto-Clean" program, napravljen
za čišćenje bubnja. Ovaj program je
dizajniran da temeljno očisti bubanj, ukloni
neprijatne mirise i produži životni vek
aparata. Pobrinite se da pre pokretanja
"Auto-Clean" programa bubanj bude
potpuno prazan, i koristite odgovarajuće
sredstvo za čišćenje ili prašak za veš. Nakon
završetka ciklusa ostavite otvorena vrata,
kako bi se bubanj osušio. Preporučeno
ponavljati proces na svakih 50 pranja.
Priprema za pranje
l Odeljak
Otvaranje/zatvaranje bubnja:
l Otvorite vrata bubnja.
l MAX - na posudi za deterdžent je
je za omekšivače, štirkove i
slične aditive pri pranju.
l Otvorite bubanj pritiskom dugmeta (A)
jednom rokom, dok drugom držite druga
vrata
l
l Stavite odeću u bubanj ravnomerno, ne
prelazeći kapacitete navedene u tabeli
programa. Preopterećenje može dovesti
do oštećenja mašine, kao i lošeg pranja,
ispiranja i većeg gužvanja.
Kada odeća na sabi ima fleke koje
se otklanjaju varikinom, možete ih
preliminarno očistiti.To uradite tako što
ćete staviti varikinu u Odeljak 2, i
pokrenuti program za ispiranje
. Kada
ovaj program završi, pokrenite normalan
program sa deterdžentom.
l Kako biste zatvorili vrata, stavite ih tako
da su vrata sa dugmetom (A) ispod
drugih vrata i spojite ih kako bi bila
savršeno zatvorena.
1) Max. količina praškastog deterdženta
2) Max. količina tečnog deterdženta
3) Max. količina omekšivača
Stavljanje deterdženta
Posuda za deterdžent je razdvojena na 3
odeljka:
l Odeljak 1 je za predpranje.
l Odeljak 2 je za glavno pranje (sva
pranja).
67
SR
naglašen maksimalan nivom korišćenja
deterdženata, koji ne treba prelaziti.
7. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u
vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se
najčešće javljaju.
IZVEŠTAJ O GREŠCI
l Display modela: greška je prikazana brojem kome prethodi slovo “E” (primer: Error
2 = E2)
l Modeli bez display-a: greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…)
Prikaz Error (greške)
E2 (sa display-em)
2 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E3 (sa display-em)
3 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E4 (sa display-em)
4 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E7 (sa display-em)
7 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
Neka druga šifra (kod)
Mogući uzroci i praktična rešenja
Mašina se ne puni vodom.
Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..
Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.
Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalciju).
Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane
mašine za pranje veša i proverite da li je “anti-peščani” filter čist i nije
blokiran.
Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.
Proverite da filter nije zapušen.
Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnječeno ili prelomljeno.
Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda
nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
Ima previše pene i/ili vode.
Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj
proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
Problem sa vratima aparata.
Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar
mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.
Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine
iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut.
Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
68
OSTALE NEPRAVILNOSTI
Veš mašina
Ne radi/startuje
Voda curi na pod
pored veš mašine
Veš mašina ne obrće
bubanj, nema
centrifuge
Snažne vibracije/
buka se čuje tokom
rada centrifuge
Mogući uzroci i praktična rešenja
Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.
Proverite da li ste uključili aparat.
Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim
drugim uređajem ili, na primer, lampom.
Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.
Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme
“Start”.
Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.
Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne
cevi; u ovom slučaju , zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.
Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.
Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:
• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.
• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.
• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.
Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš,
ponovo je napunite i pokrenite program.
Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte
nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje
Error 3 (greška 3).
Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije
uključena.
Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.
Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.
Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite
nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.
Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci
umetnute cevi za zaštitu.
Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale
za kosu, dugmići, itd…).
Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili
mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili
propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu
prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga
što se nisu pratilae instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može
biti naplaćena.
69
SR
Problem
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je
došlo do kvara, odmah kontaktirajte
ovlašćeni servis.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
Preporučuje se da uvek koristite originalne
rezervne delove, koji su dostupni kod
ovlašćenog servisa.
Garancija
Proizvod je pod garancijom u skladu sa
uslovima koji su navedeni u garantnom
listu i uputstvu za upotrebu, koji se
dobija uz aparat. Garantni list mora biti
ispravno popunjen i sačuvan, kako bi
mogli da ga pokažete ovlašćenom
servis, u slučaju potrebe.
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
70
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Можете да регистрирате вашият продукт
на
www.registercandy.com
за
да
получите бърз достъп до допълнителни
услуги единствено запазени за нашите
най-лоялни клиенти.
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
Съдържание
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
Условия за околната среда
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
71
BG
(домакински) отпадък;
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Този
уред може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
повече, и от хора с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и
познания, само ако се наблюдават
72
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За
свързване на уреда с
вода,
използвайте
само
комплекта маркучи доставен
с уреда.(Не използвайте стар
комплект маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Състояние
ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l След
инсталирането уреда l Не излагайте пералната машина
трябва да се постави така, че
на дъжд, директна слънчева
контакта му да е достъпен.
светлина или природните стихии.
капацитет на l В случай на дефект и/или
натоварване на сухо пране
неизправност, изключете уреда,
зависи от модела (вижте
затворете водната връзка и не
контролният панел).
започвайте да поправяте уреда
веднага. Свържете се с
l За да се консултирате с
оторизираният ни сервизен
продуктовият
етикет
се
център и използвайте само
обърнете към website на
оригинални резервни части.
производителя.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
Инструкции за безопасност
безопасността на уреда.
l Преди
да почистване и
поддръжка, изключете уреда
от
контакта
и
спрете
захранването му с вода.
l Уверете
се, че електрическата ви
система е заземена. В противен
случай, потърсете квалифицирана
професионална помощ.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
до висока температура, по
време на процеса на пране.
Поставяйки
и маркирайки този
продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие
l За да изключите машината със всички Европейски изисквания
от контакта, не дърпайте за безопастност, здравни и
захранващият кабел или уреда. екологични норми.
73
BG
l Максималният
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
3
B
A
B
B
B
A
l Развийте
двата или четирите
винта "A" на гърба на
пералнята и махнете двете или
четирите подложки "B" както е
показано на фигура 1.
4
2
l Поставете
предоставените
облицовки "С" (фиг. 2).
74
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Пералната
машина следва да се
свърже с водоснабдителната мрежа
чрез новата тръба, приложена към
уреда (в барабана). Не използвайте
старата тръба за тази цел.
l Свържете
единия край на входната
тръба за водата с чупещо рамо към
електрическия клапан (в горната задна
част на машината), а другия край към
кран или 3/4" газова връзка.
l Поставете
пералната машина в
близост до стената, като се уверите,
че тръбата не е прегъната или
смачкана. Закачете изходната
тръба към края на мивката или
за предпочитане към фиксиран
канализационен извод с диаметър, поголям от от този на изходната тръба и
75
Ако Вашият модел разполага с тази
функция:
l За да преместите пералната
машина лесно, завъртете лоста
надясно. След като приключите с
местенето на машината, върнете
лоста в първоначалната му позиция.
l Нивелирайте машината, като
регулирате предните крачета (фиг. 5).
a) Завъртете гайката по
часовниковата стрелка, за да
освободите винта на крачето.
b) Повдигнете или понижете
крачето, като го въртите, докато
застане стабилно на пода.
c) Заключете крачето в позицията
му, като завъртите гайката обратно
на часовниковата стрелка, докато
застане срещу дъното на пералната
машина.
l Уверете се, че уредът е нивелиран
както трябва.
l Уверете се, че пералната машина
не се клати, като опитате да движите
два диагонално разположени горни
ъгъла едновременно.
l Ако местите пералната машина от
едно място на друго, след това трябва
отново да нивелирате крачетата.
BG
на височина от най-малко 50 cm и
максимум 75 cm от пода (фиг. 4).
lПри необходимост използвайте
извития аксесоар, за да
закрепите и подпрете изходната
тръба по-здраво.
5
Водни връзки
6
l Свържете маркуча към захранващото
кранче (фиг. 6) използвайте за целта
маркуча доставен с уреда (не
използвайте повторно стари маркучи).
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.7):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
7
1
l AQUASTOP (фиг. 8):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
8
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.9):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "C", прозрачната
външна тръба "D" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
76
9
B
A
D
C
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
77
BG
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
l Изключете
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външната страна на
пералната машина използвайте влажна
кърпа, като избягвате абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не се
нуждае от специална грижа за обичайно
почистване: почиствайте отделенията на
чекмеджето и филтъра; по-долу са посочени
съвети за преместване на машината или при
дълги периоди, в които тя не се използва.
Почистване на филтъра
l Пералната машина се снабдява със
специален филтър, улавящ едри остатъци,
като копчета или монети, които могат да
запушат канала.
l Налично само при определени модели:
издърпайте гофрирания маркуч, отстранете
тапата и източете водата в съд.
l Преди да развиете филтъра, ви
препоръчваме да поставите попивателен
парцал под него, за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра
обратно
на
часовниковата стрелка до края във
вертикална позиция.
l Извадете и почистете филтъра; когато
приключите, го поставете на мястото му,
като го завъртите по часовниковата стрелка.
l Повторете горните стъпки в обратен ред, за
да сглобите всички части.
пералната машина от
контакта.
l Отстранете тръбата от ремъка и я
спуснете, като източите водата изцяло
в купа.
l Закрепете тръбата за източване с
ремъка, когато приключите.
Почистване на чекмеджето за
препарат и отделенията му
l Натиснете бутона (А).
l Задръжте бутона натиснат и обърнете
дозатора за препарат навън.
l Отстранете дозатора и го почистете.
l Препоръчва се да се премахне
останалия в отделенията препарат, за
да избегнете натрупване, което може
да причини блокажи и да ограничи
потока на вода от дозатора към
барабана.
l Издърпайте и извадете уловителя(ите)
(S), който(ито) се намира(т) в задната
част на дозатора и ги почистете
внимателно.
l Отстранете твърдите остатъци, които
блокират отворите в отделенията.
A
B
Съвети за местене или
продължителен период на престой
S
C
Монтаж
l В случай че пералната машина се
съхранява в неотоплявано помещение
за дълъг период от време, източете
цялата вода от тръбите.
78
Поставете издатините, както е показано
(В). Завъртете дозатора за препарат
към нишата (С) във вратата, докато
издатините щракнат на място.
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
Избор на програма
машината
желаната програма.
и
изберете
M
L
°
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
°
°
I
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
°
°
F
стартирате прането.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D Бутон за ОПЦИИ
E Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
G Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
H Бутон НОЩЕН ЦИКЪЛ
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
I Цифров дисплей
L Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
M SMART Fi+
l В края на програмата, на дисплея ще се
появи съобщение "End" ("край"), а при някой
модели ще светнат всички индикаторни
лампички за етапа на изпиране.
Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
79
BG
l Включете
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
ВНИМАНИЕ:
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди
тя
калибрира
системите
си:
натискайки дисплея машината няма
да може да работи коректно. В този
случай,
извадете
щепсела
и
повторете операцията.
l Натиснете за да стартирате избрания
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l След показването на думата "End"
("Край") върху дисплея и след като
символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА се
изключи, можете да отворите вратата.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да изберете и стартирате
следващата програма.
Преди да отворите вратата, моля,
проверете нивото на водата, за да
предотвратите наводняване.
l След като сте добавили или махнали
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
80
l За да отложите старта следвайте
- AQUAPLUS
l Тази опция (налична само за някои
програми) ви позволява да перете с
по-голямо количество вода. Заедно с
новото комбинирано действие на
циклите на въртене на барабана, с
поемане и извеждане на вода,
получавате идеално чисти, изплакнати
дрехи, а препаратът е разтворен
перфектно, което осигурява ефективно
почистване.
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново ще
занули дисплея и ще започне отново.
l Тази функция е създадена за хора с
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА. Обратното броене ще
започне и когато свърши програмата
ще започне авоматично.
l Тази функция се препоръчва и при
пране на много замърсени детски
изделия, при които е необходимо поголямо количество препарат, или при
пране на хавлиени изделия, чиито
фибри са склонни към задържане на
препарат.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
- HYGIENE +
Може да активирате тази опция при
зададена температура от 60°C. Тази
опция ви позволява да изперете
дрехите си, като поддържате еднаква
температура по време на целия цикъл.
Функцията
трябва
да
бъде
избрана преди да натинете бутона
СТАРТ/ ПАУЗА.
Ако е зададена опция, несъвместима
с избраната програма, индикаторната
лампичка първо премигва и след
това изгасва.
Бутон за ОПЦИИ
Този бутон ви позволява да избирате
между три различни опции:
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
- ПРЕДПРАНЕ
l Тези опция ви позволява да правите
предпране и е много полезна при
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с
програмите).
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции, в зависимост
от избраната програма:
- БЪРЗО ПРАНЕ
Бутонът става активен, когато изберете
програма БЪРЗО ПРАНЕ (14/30/44 мин.)
от програматора и ви позволява да
изберете една от трите зададени
продължителности.
l Препоръчваме ви да използвате само
20% от препоръчителните количества,
показани на опаковката на перилния
препарат.
81
BG
деликатна и чувствителна кожа, за
които и най-малките остатъци от
препарат
могат
да
причинят
раздразнения или алергии.
l За да активирате повторно цикъла на
- НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
l След
избиране
на
програмата,
времето за изпълнението й ще се
покаже автоматично.
центрофуга, натискайте бутона, докато
достигнете скоростта на завъртане,
която желаете да зададете.
l Можете да промените скоростта на
l Тази опция ви позволява да избирате
между 3 степени на интензивност при
изпиране, които се различават по
продължителността на програмата, в
зависимост от замърсяването на
тъканите (може да се използва само
при някои програми, както е показано в
таблицата с програми).
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
центрофуга
без
пералната машина.
да
паузирате
Предозирането с перилен препарат
може да довете до прекомерното
образуване на пяна. Ако уредът
открие наличието на излишна пяна,
може да изключи центрофугата или
да удължи продължителността на
програмата, както и да увеличи
консумацията на вода.
l Този бутон ви позволява избора на
температура
изпиране.
при
програмите
за
l Не можете да зададете програма над
допустимия
максимум,
предпазване на тъканите.
с
цел
l Ако искате да извършите студено
Машината е снабдена със специаленo
електронно
устройство,
което
предотвратява цикълa на цетрофугиране
без наличието на пране или при
небалансирано разпределно пране. Това
намалява шума и вибрациите в
машината и така удължава живота и.
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
Бутон НОЩЕН ЦИКЪЛ
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Тази опция редуцира средната скорост
l С натискането на този бутон, можете
да намалите максималната скорост и
ако желате да отмените цикъла на
центрофуга.
l Ако
в етикета не е посочена
специфична информация, е възможно
да зададете максималната скорост за
центрофуга за дадената програма.
на въртене до 400 оборота в минута,
когато това е приложимо, увеличава
нивото на водата по време на
изплакване и държи прането накиснато
във вода след последното изплакване,
това предпазва влакната.
l По време на фазата, в която водата се
задържа в барабана , съответният
светлинен индикатор мига, което
показва, че машината е в застой.
l Отменете опцията и в края цикъла ще
С цел предотваратяване увреждането
на тъканите, не е възможно да
увеличите скоростта над допустимия за
всяка програма максимум.
продължи с центрофуга (чиято скорост
може да редуцирате или отмените
черз съответният бутон) и фаза на
изпразване.
82
l Благодарение
на
електронният
контрол, водата в междините фази се
изпомпва безшумно, правейки тази
опция много подходя за пране през
нощта.
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
l Натиснете
едновременно бутоните
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА и ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА за около 3 секунди,
така машината ще ви позволи да
заключите бутоните. Така, можете да
избегнете нежелани промени, ако по
време на цикъл натиснете случайно
бутон.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
Това
показва
скоростта
на
центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
l Заключването на бутони може да
бъде
отменено
след
повторно
едновременно натискане на двата
бутона или като изключите уреда.
3) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ТЕМПЕРАТУРА
Цифров дисплей
Това показва температурата на изпиране
на зададената програма, която може да
бъде променена (ако е позволено) от
съответния бутон.
Ако искате да извършите студено
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
3
°
1 2 7 84 9
5
6
°
°
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
°
°
Kg Check
l Когато е избрана програма дисплея
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
6
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
l След като започне програмата вие ще
l Тази икона показва затворена врата
бъдете постоянно информиран
оставащото време до края
изпирането.
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
за
на
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
83
BG
2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
5) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ СТЕПЕН
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
l При
вече
избрана
програма,
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за
тази програма.
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.
9) Kg Check - Проверка на килограмите
(функцията е налична само за
някои програми)
l При началото на програмата, "Kg
Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
l През всяка фаза на пране "Kg Check"
6) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ОПЦИИ
Индикаторните
светлини
показват
опциите които могат да бъдат избрани
чрез съответният бутон.
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
- настройва количеството на водата;
7) СВЕТЛИНЕН
ИНДИКАТОР
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
ЗА
- определя продължителността на цикъла
на пране;
Индикаторната лампичка
бутоните са заключени.
че
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
показва,
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
8) Wi-Fi (само при някои модели)
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
l За
цялата
информация
за
функционирането
и
инструкциите
за лесна конфигурация на Wi-Fi,
моля, вижте раздела "Download" на
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
84
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако
е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
БЕЛЕЖКИ:
SMART Fi+
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на Smart Fi+
на уреда (вж. снимката по-долу).
Този уред е оборудван с SMART Fi+
технология, която ви дава възможност да
го контролират дистанционно чрез
приложение App, благодарение на Wi-Fi
функция.
Приложението Candy simply-Fi е
налично за устройства, работещи и
с Android и с IOS, както таблети така
и смартфони.
Ако не знаете положението на Вашата
NFC антена, бавно предвижете вашият
смарфон с кръгово движение върху
логото Smart Fi+ докато приложението
не потвърди връзка. За да бъде
успешно извършено прехвърлянето на
данни е от съществено значение ДА СЕ
ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА ТАБЛОТО
НА МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение на устройството ще информира за
резултата от и ще посъветва, кога ще е
възможно да се отмести смартфона по-далеч.
Научете всички подробности за
функциите на SMART Fi+ работейки с
приложенито App в демонстрационнен
режим.
l Отварете приложението, създайте си
профил и се свържете с уреда
следвайки инструкциите на дисплея на
устройството или "Бързо ръководство"
идващо с машината.
Използвайки на Android смартфони
оборудвани с NFC технология (Near
Field Communication), процеса на
свързване с уреда опростен (Лесно
свързване); в този случай, следвайте
инструкциите на изписвани на
дисплейя на телефона, КАТО ГО
ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО
логото на SMART Fi+ на таблото на
машината, когато това се изисква от
App. приложението.
По-дебелите калъфи или метални стикери
за телефон могат да повлияят или попречат
на обмена на данни между машината и
телефона. Свалете ги, ако е необходимо.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак, батерия и
др.) с неоригинални такива, може да даде
отражение върху NFC атената, пречейки на
цялостното използване на приложението.
АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)
След като сте свързали машината веднъж,
всеки път когато искате да я управлявате
дистанционно през пирложенито първо трябва
да заредите парнето и препарата, да
затворите вратата на машината и да изберете
на програматора SMART FI+. От този момнет
нататък Вие можете да управлявате
машината през команди от приложението.
85
BG
СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)
l Свалете приложението Candy simply-Fi
на вашето устройство.
Таблица с програми
1)
Tabella programmi
(MAX.) *
ПРОГРАМА
ПРЕПАРАТ
(вж. контролния панел)
(MAX.) 1 o 2
2)
Perfect 20°
4
4
4
4
4
4,5
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Хигиенизиране 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Ръчно/Коприна
1
1
1
1
1
1,5
30°
Вълнени
1
1
1
1
1
1,5
40°
Изплакване
-
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
Цветни 40°C
2)
14'
Бързо
пране
3)
30' 1,5
44'
Baby (Бебе)
2)
Деликатно
пране
Смесено
Памук
Бели тъкани
2)
**
2)
2)
Позицията, която трябва да изберете, когато искате да се даде възможност за
дистанционно управление чрез приложението App (чрез Wi-Fi). Ако машината се
включва и свързва към приложението за първи път, натикскайки бутона START / PAUSE
ще стартира програмата "Auto-Clean" за автоматично почистване на барабана.
86
Скоростта на центрофугиране също е
възможно да се понижи, за да съответства на
насоките от етикета на тъканта; а за много
деликатни тъкани отменете центрофугирането
изцяло; тази опция е достъпна от бутона за
скорост на центрофугиране. Тази функция
може да се активира с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА. Ако на етикета не е посочена
конкретна информация, можете да използвате
максималната скорост на центрофугиране,
предвидена за програмата. Предозирането на
препарата може да предизвика прекомерно
количество пяна. Ако уредът открие наличие
на прекомерно количество пяна, тя може да
изключи фазата на центрофугиране или да
увеличи продължителността на програмата и
да повиши потреблението на вода.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят
на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
Преди да затворите капака и да
започнете прането, уверете се, че
вътрешният
барабан
е
идеално
затворен. Ако е възможно, подравнете
индикаторите за позиция с барабана,
за да осигурите най-доброто пране.
"
"
( )
Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ
(програми с налична опция
ПРЕДПРАНЕ).
1)
Когато е зададена програма, на
дисплея се показва препоръчителната
температура на изпиране, която може
да бъде променена (ако е позволено)
от съответния бутон, но не може да
бъде увеличена над допустимия
максимум.
2)
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и
интензитета
на
прането
използвайки бутона НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ.
3)
Избирайки програма БЪРЗО ПРАНЕ
с програматора е възможно с бутона
БЪРЗО ПРАНЕ да изберете една от
трите налични бързи програми с
продължителност 14’, 30’ и 44’.
l ПРЕДПРАНЕ Ако дозаторът има конкретно
отделение
за
предпране,
изсипете
препарата в него. В противен случай,
изсипете препарата в перфорираната част
на барабана, като спазвате индикациите за
доза на производителя на препарата.
ВАЖНО: не използвайте режима за
предпране с опция за отложен
старт.
87
BG
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Mix Power System +
Пералната машина има иновативна
система за предварително смесване на
препарата и водата. Струя под високо
наляга впръсква сместа от препарат и
водата в барабана.
В началната фаза на цикъла на пране се
впръсква под високо налягане разтвор
от перилен препарат и вода , за да се
даде възможност на изпиращата смес
да проникне напълно в тъканите, да се
премахне мръсотията и да се осигурят
най-добри резултати на изпиране.
Машината също използва "Mix Power
System +" по време на изплакването за
да отстрани напълно остатъците от
перилен препарат, посредством водно
струя под високо налягане, която се
впръсква във пералната.
Perfect 20°
Тази иновативна технология "Mix Power
System +", ви позволява пране на памук,
синтетика и смесени тъкани при 20°C с
резултати, които са сравними с пране при 40°C.
Консумацията на тази програма е около
50% по-малко в сравнение с стандартните
програми на 40°C пране на памук.
Препоръчително е зараждането на пералната
машина да е 2/3 от максималният и капацитет.
Цветни 40°C
Тази програма е подходяща за пране на
памучни тъкани и постига отлични резултати
при 40°C запазвайки тъканите и цветовете.
ВНИМАНИЕ:
Първото изпиране на нови цветни
тъкани трябва да става по отделно.
Хигиенизиране 60°
Тази програма е подходяща за памучни
тъкани и е специално разработена да
премахва упорити петна вече при 60°C
благодарение на технологията на "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min.
Специално създадена програма за перфектни
резултати в прането като в същото време
значително се намалява времето за пране.
Програмата е предназначена за намалено
натоварване на количестото пране (виж
таблицата на програмите).
Бързо пране (14/30/44 мин.)
Тази програма е подходяща за малко и
леко замърсено пране. С тази програма е
препоръчително да намалите количеството на
използваният препарат.Избирайки програма
БЪРЗО ПРАНЕ и действайки с бутона вие
можете да изберете една от трите налични
програми.
Ръчно/Коприна
Тази програма позволява деликатен
цикъл
на
изпиране
на
облекла
определени "Само за ръчно пране" и
коприна или специфицирано на етикета
на плата като "Пери като Коприна".
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
В никакъв случай не смесвайте
тъкани с неустойчиви цветове.
88
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната
центрофуга
е
на
максимални
обороти,
даващо
поефикасно отстраняване.
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани
в ритъма на въртене на барабана и на
нивото на водата. Нежното въртене,
осигурява намалено образуване на гънки в
плата.
Памук
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е
най-ефективната програма за пране на
памучни тъкани, от гледна точна на
консумация на енергия и вода.
89
SMART Fi+
Позицията, която трябва да изберете, когато
искате да се даде възможност за
дистанционно управление чрез приложението
App (чрез Wi-Fi).Така стартирането на
програмите ще се котролира чрез команди от
приложението App. Ако машината се включва
и свързва към приложението за първи път,
натикскайки бутона START / PAUSE ще
стартира
програмата
"Auto-Clean"
за
автоматично почистване на барабана. Тази
програма е създадена за почистване на
барабана на машината, премахва лошата
мирзма и увеличава живота на машината,
уверете се че няма заредено пране преди да
стартирате "Auto-Clean" и че използвате
походящи почистващи препарати. Оставете
вратата на машината отворена след каря на
програмата, за да позволите на барабана да
изсъхне.Препоръчително е да използвате
програмата на всеки 50 пранета.
BG
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
l Отделението
е за омекотители за
тъкани, ароматизатори и специални
добавки като течност за колосване,
синка и т.н.
Подготовка на прането
Отваряне/затваряне на барабана
l Отворете капака на пералната машина.
l Отворете барабана, като натиснете
l МАКС на кутията на препарата е
подчертано максималното ниво препарат,
което да се използва. Не надвишавайте
това ниво.
бутона (А) с една ръка, докато
натискате насрещната врата с другата.
l Поставете дрехите в барабана една
по една без да ги притискате. Не
превишавайте
ограниченията
за
количеството, препоръчани в "таблицата с
програми". Претоварената перална машина
не пере както трябва и оставя дрехите
намачкани.
l За
да
затворите
барабана,
позиционирайте вратите така, че тази с
бутона (А) да е под другата и те да са
идеално подравнени.
l
Когато дрехите имат петна, които
се нуждаят от обработка с течни
избелващи средства, можете да
изпълните
предварителното
им
почистване в пералната машина. За
това: Поставете избелващия продукт в
"отделение 2" и задайте програмата за
изплакване
. След като приключите
обработката, задайте програматора на
позиция ИЗКЛ., добавете останалото
пране и продължете към нормалното
изпиране с желаната програма.
1) Максимум Прах за основното пране
2) Максимум Течност за основното пране
3) Максимум ароматизатор
Зареждане на препарат
Дозаторът за препарат е разделен на 3
отделения:
l Отделение 1 е за препарат на прах.
l Отделение 2 е за течен препарат.
90
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да
отстранявате най-често срещаните проблеми.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример:
Error 2 (Грешка 2) = E2).
l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример:
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).
E2 (с дисплей)
2 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E3 (с дисплей)
3 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E4 (с дисплей)
4 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E7 (с дисплей)
7 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
Друг код за грешка
Възможни причини и практически решения
Пералната машина не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж.
раздела за инсталация)
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.
Пералната машина не източва вода.
Уверете се, че филтърът не е запушен.
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.
Има прекалено много пяна и/или вода.
Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.
Проблеми с вратата.
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.
Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център
за обслужване на клиенти.
91
BG
Грешка
ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Пералната машина
не
работи/стартира
Има изтекла вода
до машината
Пералната машина
не центрофугира
Силни вибрации /
шум по време на
центрофуга
Възможни причини и практически решения
Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.
Уверете се, че ел. захранването е включено.
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите
друг уред, като лампа.
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и
затворете вратата отново.
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за
старт е натиснат.
Уверете се, че пералната машина не е паузирана.
Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и
тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете
добре крана и тръбата.
Уверете се, че филтърът е затворен правилно.
Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина
може да:
• Опита да балансира товара, като намали времето на
центрофуга.
• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на
вибрациите и шума.
• Изключи центрофугата, за да предпази машината.
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте
програмата.
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете
се, че не е включена.
Уверете се, че не сте задали опции, които променят
центрофугата.
Употребата на прекалено много препарат може да
възпрепятства стартирането на центрофугата.
Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост,
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и
разделители са премахнати.
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).
Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на
производителя.
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.
92
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
Ако проблемът не може да бъде
отстранен или се съмнявате в повреда на
машината, незабавно се свържете с
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Винаги се препоръчва употребата на
оригинални резервни части, които можете
да откриете във всеки наш оторизиран
център за обслужване на клиенти.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
Гаранция
Продуктът е в гаранция съгласно
правилата и условията, посочени в
сертификата, включен към продукта.
Гаранционният сертификат трябва да
бъде надлежно попълнен и съхраняван,
за да може в случай на нужда, да бъде
представен пред оторизирания център за
обслужване на клиенти.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
93
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
Termékét
a
www.registercandy.com
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő
szolgáltatásokhoz.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
Környezetvédelem
7. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
94
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
95
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
telepítés után a készüléket úgy l Hiba és/vagy hibás működés
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
hozzáférhető legyen.
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerűtlen
l A maximális száraz ruhaadag
javításához. Vegye fel azonnal a
az alkalmazott típustól függ
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
(lásd a kapcsolólapot).
és kizárólag eredeti tartalék
l A
termék-adatlap a gyártó
alkatrészeket használjon.
weboldalán tekinthető meg.
A fenti utasítások betartásának
elmulasztása veszélyeztetheti a
készülék biztonságát.
Biztonsági utasítások
l A
mosógép tisztítása vagy
karbantartása előtt húzza ki a
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot.
l Gondoskodjon
az elektromos
rendszer földeléséről. Ha a
rendszer nincs földelve, akkor
szakembertől kérjen segítséget.
l Ne
használjon átalakítókat,
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l A
csatlakozódugó kihúzásához
A
jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt
elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
közvetlen napsugárzás vagy összes
európai
biztonsági,
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
hatásának.
követelménynek.
96
2. TELEPÍTÉS
1
3
B
A
B
B
B
A
4
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart "A", és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
"B" az 1. ábrán látható módon.
HU
l Csavarozza
2
l Helyezze
fel a szegélyeket "C"
(2 ábrán).
97
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
5
l A
mosógépet a készülékhez (a
dob belsejében) mellékelt új csővel
kell a vízelosztó rendszerhez
csatlakoztatni. Ne használjon régi
csövet erre a célra.
l A
vízbemeneti cső egyik (bevezető)
végét csatlakoztassa az elektronikus
szelephez (a gép hátsó részének
felső részén), a cső másik
végét pedig egy csaphoz vagy
vízcsatlakozóhoz,
3/4"
gáz
csavarmenetes szájjal.
l A
mosógépet helyezze közel a
falhoz ügyelve arra, hogy a cső
ne csavarodjon vagy törjön meg.
A vízelvezető csövet rögzítse a
kád széléhez vagy inkább egy
olyan állandó lefolyóhoz, melynek
átmérője meghaladja a mosógép
98
csövének átmérőjét és a padlótól
számítva legalább 50 cm de
legfeljebb 75 cm magasan van
(4 ábrán).
l Szükség esetén használja a
kanyaros kiegészítőt a vízelvezető
cső jobb rögzítéséhez és tartásához.
Amennyiben az Ön modellje
rendelkezik vele:
l A mosógép elmozdításának
megkönnyítéséhez fordítsa el
jobbra a kocsi vezérlőkarját. A
művelet befejezését követően a kart
állítsa vissza az eredeti helyzetbe.
l Az
elülső lábakkal hozza
szintbe a gépet (5 ábrán).
a) Az óramutató járásával megegyező
irányban fordítsa el az anyát a láb
csavarjának kilazításához.
b) Forgassa a lábat lefelé vagy
felfelé mindaddig, amíg teljesen
a földhöz tapad.
c) Az óramutató járásával ellenkező
irányban fordítsa el az anyát a láb
rögzítéséhez mindaddig, amíg a
mosógép aljához tapad.
l Győzödjön meg arról, hogy
megfelelően szintbe hozta a
készüléket.
l Ehhez próbálja megmozdítani a
mosógépet anélkül, hogy eltolná,
majd annak felső két átlós szélére
támaszkodva győzödjön meg
arról, hogy nem billeg.
l Ha a mosógép helyéről elmozdul,
hozza újból szintbe a lábakat.
A vízellátás csatlakoztatása
6
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra
(6 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
(7 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
7
1
HU
l HOT&COLD
l AQUASTOP (8 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (9 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „C” csőből, akkor az
áttetsző „D” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
99
A
C
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
100
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
ki teljesen a vizet egy edénybe.
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a hígítószerek
használatát. A szokásos tisztítás tekintetében a
mosógép nem igényel különleges gondozást:
tisztítsa ki a fiók rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
Szűrőtisztítás
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
a szíjjal.
A mosószerfiók és rekeszeinek
tisztítása
l Nyomja meg az A gombot (A).
l Folyamatosan tartsa nyomva a gombot
és fordítsa a fiókot kifelé.
l Vegye ki a mosószertartó fiókot és
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
tisztítsa meg.
l Ajánlatos
az
esetleges
mosószermaradványokat
mindegyik
rekeszből
eltávolítani,
hogy
megelőzzük
a
mosószeradagolóból a dobba történő
áramlás elzáródását.
l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l Húzza és emelje ki a mosószeradagoló
hátsó
részében
elhelyezkedő
elemet/elemeket (S), és tisztítsa meg
őket alaposan.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Távolítsa el az esetleges lerakódásokat,
amiktől a tartály nyílásai eltömődhetnek.
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a helyére.
A
S
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
B
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
C
A mosószertartó fiók visszahelyezése
A jelzés szerint illessze be a peckeket (B).
Forgassa el a mosószertartó fiókot a fedél
felé addig, amíg a pecek a helyére nem kerül
(C). Amikor a pecek a helyére illeszkedett
egy jellegzetes kattanást fog hallani (clack).
101
HU
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
°
°
°
A
°
°
Kg Check
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
°
l Szükség esetén állítsa be a mosási
I
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
jelenik meg a kijelzőn, vagy – egyes típusok
esetében – a mosási fázisokat jelző összes
jelzőlámpa felgyullad.
Az ajtó kinyitása előtt várja meg,
amíg az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
kiaszik.
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
°
°
F
START/SZÜNET gombot.
l A program végén az "End" ("vége") üzenet
°
°
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
Ha a mosógép működése közben áramszünet
következik be, a készülék memóriája megőrzi
a beállításokat, és az áramszünet után a
mosógép annál a ciklusnál folytatja a mosást,
amelyiknél abbahagyta.
M
L
a kívánt programot.
Kg Check
G
H
C
E
D
B
A Programválasztó gomb KI
helyzettel
B START/SZÜNET gomb
C KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
D OPCIÓK gomb
E GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
F HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
G CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
H ÉJJEL-NAPPAL gomb
F+G GOMBOK LEZÁRÁSA
I Digitális kijelző
L AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
M SMART Fi+ terület
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás:
lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség:
lásd a géptörzslapot.
102
START/SZÜNET gomb
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozódugó behelyezésekor
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első
másodpercekben
a
rendszerek
beállítását végzi a gép: a kijelző
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
beindításához.
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
Programválasztó gomb KI
helyzettel
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
l A
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l A
Az ajtó kinyitása előtt kérjük, hogy a
víz kiömlésének elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízszint az
ajtónyílás alatt van-e.
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
l Csak az "End" szó kijelzőn történő
megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG
jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót
kinyitni.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
a
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtózárat.
103
HU
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
az
alábbi
- Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
l A
mosószeres
dobozon
ajánlott
mennyiségnek csak a 20%- át javasoljuk
felhasználni.
- AQUAPLUS
l Ez az opció (csak egyes programok
esetében érhető el) a ruha sokkal
nagyobb mennyiségű vízben történő
mosását
teszi
lehetővé,
ezáltal
tökéletesen tiszta és kiöblített ruhát
kapunk; ehhez párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált működése, ahol a
víz betöltésére és ürítésére kerül sor.
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és
a nagyon piszkos ruhadarabok esetében
is
használni,
amelyekhez
nagy
mennyiségű
mosószer
használata
szükséges, vagy törülközők mosásához
ajánlott, amelyek szövetszálai hajlamosak
a mosószer visszatartására.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával.
Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek
befejeződésekor a program automatikusan
elindul.
l A késleltetett indítás a programválasztó
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
- TISZTASÁG+
Csak 60°C-os hőmérséklet beállítása
mellett aktiválható. Ezzel az opcióval
a szennyeződések még alaposabban
eltávolíthatók, miközben azonos hőmérséklet
tartható fenn az egész mosás alatt.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző
lámpa először villog, majd pedig
kialszik.
A következő opciókat a START/SZÜNET
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
OPCIÓK gomb
Ez a gomb három különböző opció közötti
választást tesz lehetővé:
- ELŐMOSÁS
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi
lehetővé, és különösen az erősen
szennyezett ruhák esetében hasznos
GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
A kiválasztott programtól függően ez a
gomb két különböző opció közötti választást
tesz lehetővé.
104
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
A gomb a GYORS (14/30/44 perc) program
kiválasztásakor válik aktívvá. A kijelzett
három időtartam egyikének a kiválasztását
teszi lehetővé.
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
- SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A programválasztás után automatikusan
megjelenik
a
kijelzőn
az
programhoz beállított mosási idő.
A mosószer túladagolása túlzott
habképződést eredményezhet. Ha a
készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli,
akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a
program időtartamát és növelheti a
vízfelhasználást.
adott
l Ezzel az opcióval – a program hosszának
módosítása révén – a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a ruhák
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
A gép egy speciális eszközzel van
felszerelve, amely megakadályozza a
centrifugálást üres dob esetén, vagy
ha a dobban lévő terhelés különösen
kiegyensúlyozatlan. Csökkenti a zajt
és a rezégst, ezáltal meghosszabbítja
a gép élettartamát.
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
mosási ciklusok hőmérsékletet.
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
érték
fölé
l Ha hideg mosást szeretne végezni,
minden
jelzőlámpának
állapotban kell lennie.
ÉJJEL-NAPPAL gomb
l Ez az opció 400 fordulat/perc értékre
csökkenti a közbenső centrifugálást, és
ahol lehet, növeli a vízszintet az öblítés
közben; az utolsó öblítés után vízbe
merülve tartja a ruhát a szövetszálak
egyenletes eloszlatása céljából.
kikapcsolt
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
l Annál a fázisnál, amelynél a program a
dobban tartja a vizet, a megfelelő
jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a gép
üzemszüneti állapotban van.
maximális sebesség, és a centrifugálási
ciklus ki is kapcsolható.
l Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
Az anyagok kímélése érdekében
a
programválasztás
közben
az
automatikusan megengedhető érték
fölé nem növelhető a fordulatszám.
l Törölje az opciót a ciklus szárítással
(amely a megfelelő gombbal csökkenthető
vagy törölhető) és ürítési fázissal történő
befejezése céljából.
l Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
a közbenső fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció nagyon alkalmas
az éjszakai mosáshoz.
105
HU
- GYORS
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
GOMBOK LEZÁRÁSA
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l A HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS és a
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS
gomb
3
másodpercig tartó egyidejű lenyomásával
lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így
elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem
kívánatos változtatások, ha a ciklus
folyamán véletlenül lenyomunk egy
gombot a kijelzőn.
l A gombok lezárása könnyen feloldható a
két gomb egyszerre történő ismételt
lenyomásával,
vagy
a
készülék
kikapcsolásával.
Digitális kijelző
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
3
°
1 2 7 84 9
5
2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
3) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK
A kiválasztott program mosási hőmérsékletét
mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol
lehet) módosítható. Ha hideg mosást
szeretne végezni, minden jelzőlámpának
kikapcsolt állapotban kell lennie.
4) CIKLUSIDŐTARTAM
l A program kiválasztásakor a kijelző
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
6
°
°
l A program beindulása után a gép
°
°
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
Kg Check
6
l A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
JELZŐLÁMPÁK
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
6) OPCIÓK JELZŐLÁMPÁK
A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely
kiválasztható a megfelelő gombbal.
106
l A
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik
a Wi-Fi rendszer.
l A
Wi-Fi működésével és egyszerű
konfigurálására vonatkozó utasításokkal
kapcsolatos
információkért
kérjük,
keresse
fel
a
"Download"
részt
a
következő
weboldalon:
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) Kg Check (a funkció csak egyes
programok esetében aktív)
l A ciklus első perceiben a "Kg Check"
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha súlyát,
és ennek megfelelően állítja be a ciklusidőt,
valamint a víz- és áramfogyasztást.
107
"Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
HU
7) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA
A jelzőlámpa azt mutatja, hogy a gombok le
vannak zárva.
MEGJEGYZÉSEK:
SMART Fi+
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen
a készüléken lévő Smart Fi+ logó
helyzetével (lásd az alábbi ábrát).
A készülék SMART Fi+ technológiájának
köszönhetően
a
készülék
Wi-Fi
kapcsolaton keresztül irányítható.
APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA
l Töltse le a Candy Simply-Fi applikációt a
készülékére
A Candy Simply-Fi applikáció Android
és
iOS
operációs
rendszerű
telefonokra és tabletekre elérhető.
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el
az NFC antenna, forgassa körkörösen
az okostelefont a Smart Fi+ logó
fölött, amíg az alkalmazás jelzi a
kapcsolatot. A sikeres adatátvitel
érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenő
üzenet
tájékoztat a művelet eredményéről, és
jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
Ismerje meg a SMART Fi+ funkcióit a
DEMO mód használatával.
l Nyissa meg az applikációt, hozzon létre
új felhasználói fiókot és kösse össze
készüléket az applikációval a képernyőn
megjelenő utasításokat követve, vagy
használja a ‘Quick Guide’-ot, amelyet a
készülékhez mellékelve talál.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
Androidos,
NFC-képes
készülék
esetén az összekötés egyszerű –
kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat és helyezze a telefont
a háztartási készüléken található
SMART Fi+ logó közvetlen közelébe,
amikor az applikáció erre utasítja.
Egyes alkatrészek cseréje (hátlap,
akkumulátor,
stb.)
nem
eredeti
alkatrészekre
az
NFC
antenna
sérüléséhez vezethet.
TÁVIRÁNYÍTÁS
ENGEDÉLYEZÉSE
(APPLIKÁCIÓVAL)
A készülék applikációval való összekapcsolása
után a készüléket tudja telefonjáról vagy tabletjéről
is irányítani. Ehhez a szennyest helyezze a
készülékbe, töltse be a mosószert és öblítőt és a
készülék gombját kapcsolja a SMART Fi+
pozícióba. Onnantól az applikáció segítségével
tudja irányítani a készüléket.
108
Programtáblázat
1)
(MAX.) *
PROGRAM
MOSÓSZER
(lásd a kezelőlapot)
(MAX.) 1 o 2
2)
4
4
4
4
4
4,5
20°
Színes ruhák 2)
40°
4
4
4
4
4
4,5
40°
Higiénikus 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
1
1
1
1
1
1,5
30°
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
30°
2
2
2
2
2,5
3,5
40°
Kézi/Selyem
1
1
1
1
1
1,5
30°
Gyapjú
1
1
1
1
1
1,5
40°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
3
3
3
3
3
3,5
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
60°
( )
5
5,5
6
6,5
7
8
90°
( )
14'
Gyors
3)
30' 1,5
44'
Baby
2)
Finom
Vegyes
Pamut
Fehér
2)
**
2)
2)
HU
Perfect 20°
Kapcsolja a készülék gombját a SMART FI+ pozícióba, hogy engedélyezze az applikációval való
összekapcsolást (Wi-Fi-n keresztül). Ha a készülék még nem lett összekötve az applikációval,
a START/PAUSE megnyomása, miközben a gomb a SMART FI+ pozícióban van, az
‘Auto-Clean’ automatikus dobtisztítás programot indítja el.
109
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
az
a
** SZABVÁNYOS
PAMUTMOSÓ
PROGRAMOK AZ 1015/2010/EU ÉS
AZ 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELŐEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
gombbal aktiválható. Ha a címkén nincs
különleges információ, akkor az adott
program maximális centrifugálási sebessége
alkalmazható. A mosószer túladagolása túlzott
habképződést eredményezhet. Ha a készülék
túl sok hab jelenlétét érzékeli, akkor
kihagyhatja a centrifugálási fázist, vagy
meghosszabbíthatja a program időtartamát
és növelheti a vízfelhasználást.
Ezek a programok az átlagosan
szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása
terén a leghatékonyabb programoknak
tekinthetők a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon
lévő, hőmérsékletet és mosást jelző
címkéknek megfelelően fejlesztettük ki;
a tényleges vízhőmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hőmérsékleti
értékétől.
A fedél lecsukása és a mosás beindítása
előtt ellenőrizze, hogy a belső dob
tökéletesen csukva van-e. Amennyiben
lehetséges, kérjük, állítsa be a dobhoz
a helyzetjelzőket a legjobb mosási
teljesítmény biztosítása érdekében.
( )
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
1)
Egy
program
kiválasztásakor
megjelenik a kijelzőn az ajánlott
mosási hőmérséklet, amely a
megfelelő gombbal módosítható
(ha
megengedett),
de
a
megengedett maximális érték fölé
nem növelhető.
2)
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
3)
A GYORS program kiválasztásakor
a rendelkezésre álló három gyors
program egyikét választhatjuk ki
(14’, 30’ és 44’) a GYORS
gombbal.
l ELŐMOSÁS: ha a mosószeradagolónak
"
van előmosó rekesze, akkor ebbe öntse
be a mosószert. Ellenkező esetben öntse
a mosószert a dob lyukacsos részébe
(lásd az ábrát), és kövesse a
mosószergyártó adagolási utasításait.
"
FONTOS: az előmosási üzemmódot
ne használja együtt a késleltetett
indítás opcióval.
110
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Mix Power System +
A mosógép a mosószer és a víz innovatív
előkeverő rendszerével rendelkezik. Egy
nagynyomású vízsugár közvetlenül permetezi a
keveréket a ruhára. A mosási ciklus első
fázisában a nagynyomású permet segíti elő a
mosóoldat behatolását a szálakba, így a legjobb
mosási teljesítmény elérése érdekében alaposan
eltávolítja a szennyeződéseket.
A rendszer a "Mix Power System +"
technológiát az öblítés során is biztosítja,
így a nagynyomású vízsugár hatására teljes
mértékben távoznak a mosószermaradványok.
Perfect 20°
Az innovatív "Mix Power System +"
technológia lehetővé teszi a pamutból, a
szintetikus anyagokból és a kevert
anyagokból készült textíliák 20°C-on történő
mosását, amelynek hatása a 40°C
hőmérsékleten végzett mosáséval azonos. A
program energiafogyasztása a hagyományos
40°C-os pamutmosásnak körülbelül 50%-a.
A gép teljes befogadóképességének 2/3
részéig javasoljuk a ruhaadag betöltését.
Színes ruhák 40°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kitűnő eredmények érhetők el
vele 40°C-on, és különböző textíliák és
színek kezelését teszi lehetővé.
FIGYELMEZTETÉS:
Az új színes ruhákat elkülönítve kell
mosni az első mosás alkalmával.
A NEM SZÍNTARTÓ ANYAGOKAT
soha nem szabad összekeverni.
Higiénikus 60°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kifejezetten a rászáradt foltok
eltávolítására fejlesztettük ki már 60°C-on,
ami
a
"Mix
Power
System
+"
technológiának köszönhető.
Perfect Rapid 59 Min.
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors (14/30/44 perc)
Kis adagokhoz és enyhén szennyezett
ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. A
szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében
ezzel a programmal csökkenthető a
megszokott módon használt mosószer
mennyisége. A GYORS program kiválasztásával
és a gomb megnyomásával három program
közül választhatunk ki egyet.
Kézi/Selyem
Ezzel a programmal azon ruhadarabok
finom mosása végezhető el, amelyek
címkéjük szerint "Csak kézzel moshatók" és
selyemből
készültek,
vagy
"Mosás
selyemként" címkével vannak ellátva.
Gyapjú
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
111
HU
Programválasztás
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
Pamut
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Fehér
Tökéletes mosást biztosít. A maximális
fordulatszámú utolsó centrifugázás még
hatékonyabb mosást eredményez.
SMART Fi+
Kapcsolja a készülék gombját a SMART Fi+
pozícióba,
hogy
engedélyezze
az
applikációval való összekapcsolást (Wi-Fi-n
keresztül). Ebben az esetben a mosási
ciklust csak az applikáció segítségével tudja
elindítani. Ha a készülék még nem lett
összekötve
az
applikációval,
a
START/PAUSE megnyomása, miközben a
gomb a SMART Fi+ pozícióban van, az
‘Auto-Clean’ automatikus dobtisztítás
programot indítja el. A program fertőtleníti a
dob belsejét, eltávolítja a kellemetlen
szagokat és a készülék tartósságát segíti
elő. Figyeljen arra, hogy a dob belseje üres
legyen, mielőtt elindítja az ‘Auto-Clean’
dobtisztító programot és használjon
megfelelő, a készülék tisztítására alkalmas
tisztítószert. A program befejezése után
nyissa ki a készülék ajtaját, hogy a dob
megfelelően ki tudjon száradni. Ajánlott
minden 50-ik mosási ciklus után használni.
112
l A
rekesz öblítőhöz, illatosítóhoz és
egyéb speciális adalékanyagokhoz pl.
keményítő, kékítő, stb. használandó.
A mosás előkészítése
A dob nyitása/zárása
l Nyissa ki a mosógép ajtaját.
l MAX - a mosószertárolón egy vonal jelzi
l A dobot az (A) gomb lenyomásával
nyitjuk ki, miközben a másik kezünket a
fedélre helyezzük.
l A ruhadarabokat egyenként helyezze be
a betölthető mosószer maximális szintjét.
Ezt a szintet nem szabad túllépni.
l
a dobba anélkül, hogy összenyomná
azokat.
Ne
lépje
túl
a
“programtáblázatban” ajánlott tölteteket.
Ha a mosógépet túltölti, az eredmény
kevésbé kielégítő és a ruha összegyűrődik.
l A dob bezárásához a dob fedeleit ismét
HU
úgy kell elhelyeznünk, hogy az a rész
legyen alul, amelyiken az (A) gomb
található, amíg a részek tökéletesen
össze nem illeszkednek.
Amikor
a
ruhanemű
szennyeződéseinek az eltávolításához
folyékony fehérítő tisztítószer használata
szükséges, a mosási ciklus előtt a
mosógépben elvégezhető a folteltávolítás
is. Ehhez a következőt kell tennie:
Helyezze a fehérítő tisztítószert a "2.
tartályba", majd indítsa el az öblítés
programot
. Amikor a program lejárt,
állítsa a programozó gombját OFF
helyzetbe, tegye be a többi mosandó
ruhát a gépbe, és a kívánt programmal
mossa tovább a ruhákat.
1) Maximum mosás por mosószerrel
2) Maximum mosás folyékony mosószerrel
3) Maximum illatosítás
A mosószer betöltése
A mosószertartó fiók 3 rekeszre van osztva:
l Mosószertartó 1: mosópor használata
esetén.
l Mosószertartó 2: folyékony mosószer
használata esetén.
113
7. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.
HIBAJELENTÉS
l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)
Jelzett hiba
E2 (kijelzővel)
A LED-jelzők 2
felvillanása
(kijelző nélkül)
E3 (kijelzővel)
A LED-jelzők 3
felvillanása
(kijelző nélkül)
E4 (kijelzővel)
A LED-jelzők 4
felvillanása
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel)
A LED-jelzők 7
felvillanása
(kijelző nélkül)
Egyéb kódok
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A gép nem tud vizet beszívni.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
A mosógép nem engedi le a vizet.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze,
hogy
az
elvezetőtömlő
nincs-e
meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
Túl sok a hab és/vagy a víz.
Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
mosógéphez készült terméket.
Ajtóprobléma.
Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.
114
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK
A mosógép
nem működik/
nem indul be
Víz folyt ki a padlóra
a mosógép körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés / zaj
hallható centrifugálás
közben
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be
a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).
A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt
keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.
115
HU
Probléma
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
alkatrészeket
használjon,
amelyek
a
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és
meg
kell
őrizni,
hogy
szükség
esetén
bemutathassa
a
hivatalos
Ügyfélszolgálatnak.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
116
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
17.11 - 43017974.A - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising