Candy | LBCTA106TVSY | Candy LBCTA106TVSY Användarmanual

Candy LBCTA106TVSY Användarmanual
SV
INLEDNING
INNEHÅLL
sid
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din tvättmaskin
på bästa sätt.
GARANTI ....................................................................................... 5
TEKNISKA UPPGIFTER ................................................................ 6
Denna bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta för att
använda maskinen. Spara den!
ÖPPNA TRUMMAN ....................................................................... 7
TVÄTTMEDEL ............................................................................... 8
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas. Du
behöver den när du installerar
maskinen och när du gör
underhåll på den. Här finns
också information om felsökning,
sortering
av
tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
AKTIVSYSTEM ............................................................................... 9
FUZZY LOGIC (AUTOMATISK VATTENNIVÅ) ............................... 9
VAL AV PROGRAM ........................................................................ 9
KONTROLLPANEL ...................................................................... 10
PROGRAMTABELL .................................................................... 13
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken
modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
3
Placera den självhäftande etiketten på
ditt språk i utrymmet på bakre delen
av panelen.
4
GARANTI
TEKNISKA UPPGIFTER
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
B
A
2.
Fyll i och behåll del B. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver service.
CTA 86 TV
CTA 106 TV
Kapacitet för torr tvätt ..................................... kg.
4,5
4,5
Spänning ........................................................... V.
230
230
Effekt, tvättmotor .............................................. W.
175
175
Effekt, centrifugmotor ....................................... W.
300
340
Effekt, pump ..................................................... W.
30
30
Effekt, värmepatron ......................................... W.
1.935
1.935
Effekt, max ....................................................... W.
2.200
2.200
Nätsäkring ........................................................ A.
10
10
Tryck i vattenkretsen .................................... MPa
0,05 min.
0,05 min.
0,8 max.
0,8 max.
Hastighet centrifug .............................. Varv/min
850
1000
Vattenförbrukning (60° program) ....................... l.
54
48
Energiförbrukning (60° program)/4,5 kg ...... kWh
0,85
0,85
Energiklass ...........................................................
A
A
3.
Glöm inte att sända in del A av garantisedeln inom
två veckor från datum för köpet.
5
6
TVÄTTMEDEL
ÖPPNA TRUMMAN
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
A
FR
ON
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
2.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck på den övre luckan C så att båda luckorna C och D
frigörs.
T
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 7 cl.
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
B
CK
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 4,5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 5 cl.
C
LO
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g
(för 4,5 kg tvätt).
D
Tvättmedelslådan har två märken:
FR
O
4.
Stäng luckan C.
Stäng luckan D så att skåran griper i haken på luckan C,
och släpp dem.
NT
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
C
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
D
FR
O
NT
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ ATT
DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
C
MAX
(HUVUDTVÄTT)
2 min.
D
FR
O
NT
C
Varning:
En säkerhetsanordning
spärrar bänkluckan under
och omedelbart efter
tvättprogrammet. Vänta 2
minuter efter centrifugering
innan du öppnar luckan!
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
D
7
8
KONTROLLPANEL
AKTIVSYSTEM
CTA 86 TV
CTA 106 TV
Aktivsystemets effektivitet beror på att det tillvaratar all kraft i vattnet. Under tvättprogrammets
gång pumpas vattnet genom ett munstycke som är placerat i trumman, och som sprutar en
kraftig vattenstråle mot tvätten. Detta, tillsammans med högre rotationshastighet -upp till 100
varv per minut- garanterar optimal tvättkvalitet och grundligare sköljning.
(AUTOMATISK VATTENNIVÅ)
Denna tvättmaskin anpassar vattennivån automatiskt till kvantiteten tvätt. Tvätten görs helt
efter användarens behov, även ut energisynpunkt.
Detta system bidrar till att spara vatten och elektricitet, och minskar tvättiden avsevärt.
VAL AV PROGRAM
Gör så här för att välja program:
• Välj program med programvredet A. Se Programtabellen för rätt program-och
temperaturreglage.
• Välj centrifugeringshastighet.
• Välj andra eventuella alternativ med knapparna.
• Tryck på knappen start/stopp tills dess att en av programverkets kontrollampor
tänds.
• Tvättmaskinen styrs elektroniskt, och därför kan det ta upp till en minut innan
programmet startar.
9
Program- och temperaturreglage ................................................
A
Temperaturindikator. ........................................................
T
Programindikator. ............................................................
t
Reglage för centrifugering ..........................................................
C
Knapp för extra snabbt program .................................................
D
Knapp för strykfritt ......................................................................
E
Knapp för extra sköljning ............................................................
F
Kontrollampa för låst lucka. .........................................................
G
Knapp för start/paus ...................................................................
H
Program- och temperaturtabell ...................................................
P
Inställningspunkt .........................................................................
p
10
ANVÄNDNING AV REGLAGEN
ANVÄNDNING AV REGLAGEN
A. PROGRAM- OCH TEMPERATURREGLAGE
C. REGLAGE FÖR CENTRIFUGERING
Detta reglage används för att välja tvättprogram och
temperatur. Vrid det tills dess att programmet (nummer eller
symbol) befinner sig mitt för punkten (p). Temperaturvalet
beror på valt program.
Följ program- och temperaturtabellen (P) på panelen för att
välja tvättprogram.
Om du, när programmet har startat, vill ändra läge eller
välja ett annat program, gör så här:
- Tryck på knappen start/stopp tills dess att kontrollampan
för avslutat tvättprogram tänds.
- Släpp knappen. Kontrollampan släcks.
- Välj det nya programmet.
- Tryck på knappen start/paus på nytt tills dess att en av
programindikatorns kontrollampor tänds.
- Tvättmaskinen kommer nu att köra det valda
programmet.
För att lägga i mer tvätt under programmets gång, gör så
här:
- Tryck på knappen start/paus på nytt tills dess att en av
programindikatorns kontrollampor börjar blinka.
- När kontrollampan för låst lucka slocknar, öppna luckan
och lägg i mer tvätt.
- Stäng trummans luckor och den yttre luckan ordentligt.
- Tryck på knappen start/paus.
Med detta reglage väljer du hastighet för centrifugering. Vrid
reglaget tills dess att önskad hastighet befinner sig mitt för
punkten (p).
Sista centrifugeringen för tålig tvätt (BOMULL) görs vid vald
hastighet.
Centrifugering under programmen för SYNTETISKA tyger
görs alltid vid 400, och den sista centrifugeringen vid 800
varv per minut.
Vid programmet för FINTVÄTT tvätt görs inga centrifugeringar
under programmet och vid slutet centrifugeras med 400 varv
per minut.
Vid programmet för YLLE (30°, kallt vatten) görs inga centrifugeringar under programmet och
vid slutet centrifugeras med 800 varv per minut.
Övriga program:
Under program 32´ görs centrifugeringar vid 400, och den sista centrifugeringen vid 800
varv per minut.
Vid programmet för HANDTVÄTT
görs inga centrifugeringar under programmet och vid
slutet centrifugeras med 800 varv per minut.
För att helt undvika centrifugering, ställ symbolen
mitt för punkten.
DETTA REGLAGE KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGAR.
D. KNAPP FÖR EXTRA SNABBT PROGRAM
Om du trycker in denna knapp minskas tvättiden med högst 50 minuter, beroende
på valt program och temperatur. Detta program kan användas med tvätt som
väger 1-4,5 kg.
E. KNAPP FÖR STRYKFRITT
Denna knapp används i samtliga program, med undantag för ”32-minuters
programmet”.
Denna knapp används för att motverka uppkomsten av skrynklor i tyget under
tvätt.
Detta görs på olika sätt, beroende på valt program:
I programmen för BOMULL stannar maskinen under den sista sköljningen
och tvätten blir liggande i blöt.
För att avsluta programmet genom att centrifugera tvätten, tryck ut knappen.
I programmen för SYNTETMATERIAL görs inte centrifugering mellan tvätt
och sköljningar, och en långsam centrifugering görs efter sista sköljningen för
att tyget inte skall tryckas ihop.
I programmen för FINTVÄTT, YLLE och HANDTVÄTT stannar maskinen under
den sista sköljningen och tvätten blir liggande i blöt.
För att avsluta programmet genom att centrifugera tvätten, tryck ut knappen.
T. Temperaturindikator
Indikatorn visar temperatur för valt program.
t. Programindikator
Indikatorn visar den fas som programmet befinner sig i.
STOPP - SLUT PROGRAM
SLUTCENTRIFUGERING
Om du väljer programmet ”intensiv centrifugering” (bomull) ska du inte
trycka in knappen.
SKÖLJNING
F. KNAPP FÖR EXTRA SKÖLJNING
HUVUDTVÄTT
För att skölja bort tvättmedelsrester mer effektivt från tvätten, tryck in denna
knapp. Sköljningarna görs med större mängd vatten.
FÖRTVÄTT
G.
H.
START
11
KONTROLLAMPA FÖR LÅST LUCKA.
KNAPP FÖR START/PAUS
12
ANMÄRKNINGAR:
1. Om tvätten är mycket smutsig bör mängden minskas till 3 kg.
PROGRAMTABELL
°C
PROGRAM
PROGRAM FÖR
MAX.
KG
TVÄTTMEDELSFACK
I
P
90º
VITT-KULÖRVÄTT
4,5
60º
TÅLIGA KULÖRER + FÖRTVÄTT
4,5
TÅLIGA KULÖRER
4,5
50º
TÅLIGA KULÖRER
3,5
40º
ÖMTÅLIGA KULÖRER
3,5
60º
P
ÖMTÅLIGA KULÖRER
3,5
INTENSIV CENTRIFUGERING
—
60º
TÅLIGA KULÖRER + FÖRTVÄTT
2
60º
TÅLIGA KULÖRER
2
50º
TÅLIGA KULÖRER
2
40º
ÖMTÅLIGA KULÖRER
2
30º
ÖMTÅLIGA KULÖRER
2
ÖMTÅLIGA KULÖRER
2
SKONSAM CENTRIFUGERING
—
40º
FINTVÄTT
1,5
30º
YLLE
1
YLLE
1
SKONSAM CENTRIFUGERING
—
50º
SNABBPROGRAM 32 MINUTERS
2
30º
HANDTVÄTT
2
SKÖLJNINGÄR
—
UTPUMPNING AV VATTEN
—
—
Program
*
•
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Med programmen BOMULL (VITT-KULÖRVÄTT 90° - TÅLIGA KULÖRER 60°) kan
blekmedel användas i facket
.
3. Tvättmaskinen doserar sköljmedel automatiskt under sista sköljningen vid alla programmen.
4. Programmens längd är UNGEFÄRLIGA. Tiden kan variera (kortare eller längre) beroende
på vald temperatur, kvantitet och typ av tvätt samt installationen (vattentemperatur,
rumstemperatur, vattentryck, mm).
SNABBPROGRAM 32 MINUTER
Snabbprogrammet gör det möjligt att på 32 minuter tvätta ett komplett
program med upp till 2 kg tvätt vid 50°.
Tvättmedel skall tillsättas in facket för huvudtvätt (fack II).
32-minuters snabbprogrammet kan dessutom användas som förtvätt
om tvätten är kraftigt smutsig. Därefter väljs önskat program för
huvudtvätt.
* enligt normen EN 60456
Det finns fyra programgrupper (BOMULL, SYNTET, FINTVÄTT
och SPECIALPROGRAM). De första programmen i varje
programgrupp är de längsta, och de tvättar mest effektivt. Välj
de senare programmen om tvätten bara är lätt smutsad eller
ömtålig.
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising