Candy | EVOGT 14072D/1-S | Candy EVOGT 14072D/1-S, EVOGT 14072D-S Användarmanual

Candy EVOGT 14072D/1-S, EVOGT 14072D-S Användarmanual
TVÄTTMASKIN EVOGT 14072D
H
B2
G
B1
C2
A
C1
p
V
A
PROGRAM- OCH TEMPERATURVÄLJARE
Med detta vred väljer du tvättprogram. Det gör du genom att ställa in det så
att programmet sammanfaller med referensmärket (p). Temperaturen
beror på det program du valt. (Se programöversikt)
B1
CENTRIFUGERINGSHASTIGHETSVÄLJARE
B2
KNAPP FÖR SENARELAGD START
C1
KNAPP FÖR KALLTVÄTT
C2
AQUAPLUS-KNAPP
G
LUCKLAMPA
H
START / PAUS
V
”DIGITAL”-display
Tack vare displayens indikatorsystem hålls du informerad om maskinens
status
p
ERENSMÄRKE
"Gentle Touch Opening" Är ett innovativt bromssystem som tillåter dig att ladda maskinen på ett
säkert och enkelt sätt. Tack vare de två stötdämparna som finn placerade på bägge sidor, öppnar sig
trumman på två sekunder med ett lätt tryck med fingrarna på mittknappen.
Denna maskin är utrustad med en mekanism som gör att trumman alltid stannar i upprätt läge för att
man ska kunna lägga i tvätt och plocka ur den när det valda programmet avslutats.
Programöversikt modell EVOGT 14072D
program
program för
temperatuungefärlig rinställning centrifugerings- tvättmängd
tid
maximal
hastighet
maximal
minuter
ºC
rpm/min
kg
Tvättmedel
I
II

Tillvalsknappar
C
Färgäkta med förtvät
display
90º
1400
7




* Färgäkta
display
60º
1400
7




display
40º
1400
7




Ömtåliga färger
display
30º
1400
7




Färgäkta
display
50º
1000
3




BLANDAT Ömtåliga färger
SYNTET Ömtåliga färger
display
40º
1000
3




display
30º
1000
3




FINTVÄTT
display
30º
800
1



display
30º
800
1



BOMULL
* Ömtåliga färger
(COTTON)
(DELICATES)
SPECIAL
Ylletvätt
Handtvätt
Sköljning
display
1000
Centrifugering
display
1400
Tömning
EcoMix 20ºC
display
Snabbtvättt 44
Snabbtvättt 30


0
20º
1000
7



display
40º
1000
3



display
30º
1000
2




* Provprogram för bomull enligt (EU) nr. 1015/2010 och nr 1061/2010
PROGRAM FÖR TVÄTT AV BOMULL i 60ºC
PROGRAM FÖR TVÄTT AV BOMULL i 40ºC
Dessa program är lämpliga för att tvätta normalt smutsade bomullsplagg och är de effektivaste när det gäller
vatten- och energiförbrukning.
Dessa program har skapats för tvätt i den temperatur som anges pâ plaggens etiketter; vattnets verkliga
temperatur kan variera något i jämförelse med temperaturen som anges för varje cykel.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer.
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60 °C samt vanligt tvättmedel
med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga temperaturer för bästa resultat.
För tvättar mellan 40 °C och 60 °C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket nedsmutsade, medan
flytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade textilier som är lätt
nedsmutsade.
För tvätt vid lägre temperaturer än 40 °C rekommenderar vi flytande tvättmedel eller specialtvättmedel som är
avsett för tvätt vid låga temperaturer.
Använd tvättmedel avsett för ylle eller siden vid tvätt av textilier i sådana material.
Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
Program
vikt
tid
hastighet strömförbrukning Vattenförbrukning restfukt
44%
1,20kWh /0,93kWh
52l /35 l
Bomull 60°C 7 kg / 3,5 kg 230min. /140min
1400Rpm
44%
3,5 kg
130min.
0,71kWh
35l
Bomull 40°C
50%
3 kg
105min.
1000Rpm
0,49kWh
64l
Syntet 40ºC
40%
1 kg
45min.
800Rpm
0,28kWh
50l
Ylletvätt 30ºC
Strömförbrukning frånläge och av vänster-om-läge: 0,4 W / 0,6 W
Viktigt!
- Använd inte flytande tvättmedel för program med förtvätt och/eller med senarelagd start.
FÖRE TVÄTT
1.- När tvätten lagts i, se till att luckorna är ordentligt stängda.
2.- Lägg i tvättmedel och tillsatser och se till att de inte överstiger den maximalt tillåtna nivån.
.- tvättmedel för förtvätt I
.- tvättmedel för tvätt II
.- sköljmedel
VAL AV ÖNSKAT PROGRAM OCH TILLVAL
3.- Vrid programväljaren (A) till önskat program.
4.- Om du så önskar, tryck in knappen /knapparna för tillval (C1, C2).
.- Du bör välja de önskade tillvalet innan du trycker på startknappen (H).
.- Tänk på att om tvättprogrammet redan har gått förbi det önskade tillvalet, kommer detta inte att
aktiveras.
C1 knapp för kalltvätt
När man trycker på denna knapp kan programmet gå igenom alla tvättfaser utan att vattnet värms upp, medan
alla andra inställningar förblir oförändrade (vattennivå, tider, tvättrytm, etc.).
Programmen för kalltvätt rekommenderas för tvätt av alla typer av kläder vars färger inte är färgäkta och för
tvätt av gardiner, överkast, speciellt ömtåliga syntetfibrer, småmattor och lätt smutsad tvätt.
C2 aquaplus-knapp
Bara genom att trycka på en knapp är det möjligt, tack vare det nya SENSOR ACTIVA SYSTEM, att använda
en speciell tvättcykel som kan tillämpas på alla program och alla typer av tyger och som skyddar textilfibrerna
och huden på dem som använder dessa.
Den mycket större vattenmängden och trummans nya rotationscykel som kombineras med påfyllning och
tömning av vatten gör att man får kläderna perfekt rena och välsköljda. Vid tvätt ökas mängden vatten för att
tvättmedlet ska lösas perfekt, så att en effektiv tvätt ska garanteras. Vattenmängden vid sköljningarna har
också ökats för att avlägsna alla spår av tvättmedel i fibrerna.
Denna funktion är speciellt uttänkt för personer som har känslig och ömtålig hud, eftersom en minsta rest av
tvättmedel kan orsaka irritation eller allergi.
Det tillrådes också att man använder denna funktion för barnkläder och ömtåliga kläder i allmänhet, i synnerhet
för tvätt av handdukar och badrockar där fibrerna har en tendens att hålla kvar tvättmedlet.
Detta tillval är inte tillgängligt i programmet för ylletvätt.
5.- Om du så öskar kan du välja centrifugeringshastighet med knapp B1
B1 centrifugeringshastighet
När programmet har valts visas den maximala tillåtna centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet
på displayen. Om du trycker på centrifugeringsknappen sänks hastigheten med 100 varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta tillåtna hastigheten är 400 varv/min, men det är också möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att trycka på knappen flera gånger.
6.- När önskade tillval ställts in, startar man programmet genom att trycka på startknappen H och tvättmaskinen
genomför det önskade programmet.
Om du önskar avbryta ett redan inställt tillval, behöver du bara trycka på samma knapp igen (kontrollampan
slocknar)
B2 Knappen ”fördröjd start”
Med den här knappen kan du förprogrammera tvättcykeln så att dess start fördröjs med upp till 24 timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång för att aktivera den (h00 visas på displayen) och tryck sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01 visas på displayen). Den förinställda fördröjningen ökar med 1 timme för
varje gång du trycker på knappen, tills h24 visas på displayen. Om du då trycker på knappen igen nollställs
fördröjningen.
Bekräfta genom att trycka på knappen ”START/PAUS” (lampan på displayen börjar blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är slutförd startar programmet automatiskt.
Du kan avbryta fördröjningen på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder tills displayen visar inställningarna för det valda programmet.
Vid det här stadiet kan du starta det program som tidigare har valts genom att trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta processen genom att vrida väljaren till OFF-läget och sedan välja ett annat
program.
cykelns varaktighet (V)
När ett program har valts visas cykelns varaktighet automatiskt på displayen. Den kan variera beroende på
vilka val som har gjorts.
När programmet har startat hålls du hela tiden informerad om hur långt tid som återstår av programmet.
Lucklampa (G)
När knappen START/PAUS har tryckts in blinkar lampan först och lyser sedan med fast sken tills
tvättprogrammet är slut.
2 minuter efter avslutat tvättprogram slocknar lampan för att visa att luckan nu kan öppnas.
Avbryta-ändra program
Om man vill ändra eller avbryta ett program när det redan startat, går man tillväga på följande sätt:
- Sätt programväljaren på OFF. Med det har man avbrutit programmet och sedan kan man, om man
så önskar, väljat ett nytt program.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på knapp (H) igen,
Tvättmaskinen tvättar då det nya programmet som valts.
Paus i programmet
Det är möjligt att stanna programmet ett ögonblick för att till exempel lägga i mer tvätt. Man går då tillväga på
följande sätt:
- Tryck in knapp (H), och håll den intryckt tills kontrollamporna för programval, displayen för kvarstående tid
och kontrollampan för start börjar blinka.
- När kontrollampan för säker dörr slocknar (ungefärlig tid 2 minuter), öppna dörren och lägg i de kläder som
önskas.
- Se till att luckan till trumman och ytterluckan stängs ordentligt.
- Tryck in knapp (H), varvid tvättprogrammet fortsätter.
När programmet har slutat, visas ”END” på displayen,
Vänta tills kontrollampa (G) för säker dörr slocknar (ungefärlig tid 2 minuter).
För att ta ur tvätten, vrid programväljaren till läge OFF, och öppna tvättmaskinsluckan och
luckan till trumman.
15.05.14 / H-46007842 SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising