Candy | CTG 1456 SY | Candy CTG 1456 SY Användarmanual

Candy CTG 1456 SY Användarmanual
"#%$&#'$)(*"+(
.
,
!
-
/02143506&7 8 94:<;>=?A@CB?DE=FGDAH+IKJLE&D ?
M N
O b
r s
~ 
Š
™
˜
¡
®
O<P+QRSTVUW2X5PSTQ2XKYZ[ YAR+T\X5ZPRY]+^K_a`[&SGP
cde&ffhgji5kmln+oKke%gpq r<c+e&k
tGuwvtKxyv2z { |}tKxx
€ ‚Kƒƒ>„j5†m‡ˆ‚K† ˆ‰‚ Š5‹Œ‡AŽ‚K†
€25†25‰Ž‰a‚<‘ƒ’‚“„j5† ‡Ž”<2Š5‹•‰Ž–2—<€+‚
™AšŽ›&œšž™AšAŸ5
œ¢£¢œ ¢¤™¥ ¦Kœ§¢
§2Ÿ5¤šœ2Ÿ5¨Ž¨a›<¥‘’›“£j©5œŒ™šAŸ5ª«œ2Ÿ4¬5œ+›<¥5™¨­š
§2Ÿ5¤šœ2Ÿ5¨¨›<¥CŸ5œ•£j©5œ>¯)š+¢œ2™š¯K¢¤° ¢hœ2Ÿ4¬5œ›&¥'š±V°
²³µ´¶A³¸·¹»ºj¼ª½ª³¿¾ÀÂÁÄÃA¹»´Å½’ÆÆÈÇÉÊÈËÄÌÍaÎ
ç¸è é¸êÙè ë¿ì
í¸î ï¸ðÙî ñ«òó ôÙî
Ÿi¢¡¤£i¥8¥
áä èé
ã
áâ èç
ßà åæ
GH I JKI LMONQP
_O`Qa bU`Qcd egfih\jKk l\a d m U` d
v wOxQy zUx\{| }
‡†‡ˆ ‰\Š ‹ ŒOKŽ Q Œ\‘\
‡†‡ˆ ‰\Š ‹ ŒOKŽ Q Œ\‘\
¦‡§‡¨ ©\ª « ¬O­K® ¯Q° ¬\± °
¸ ¯Q° ¬U¯Q¹¨ ­g§i±\ºK® »\° ¨ ¼ U¯ ¨
ÂOÃQÄ ÅUÃQÆÇ È
ÂOÃQÄ ÅUÃQÆÇ È
Ï‡Ð Ç Ñ\Ò Ó ÅOÈKÔ ÃQÄ Å\Õ\Ä
Ï‡Ð Ç Ñ\Ò Ó ÅOÈKÔ Ã Ä Å\Õ\Ä
ê‡ë‡ì í\î ï ðOñKò óQô ð\õ\ô
ûQü ýþ ÿ þ þ
þ ø ø«û þ õ ! "$# % & '" # '( )
* +,- . /* 0 - < = > < < 6 > ; ?@ µÏ ЫÑÓÒ Ò ÔÖÕØ×ÙÕ«Ú
õ¸öµ÷¸øØù ú¿û\ü ý ÷ þ ýÿ
1 + 2. 1 +3
6 A B9 6A C
D?
4 5687 6:9 ;
E FE E
ý ö¸õ þ ø¿û
R SUT
n oUp
~ U
’“O”
’O’”
² ³U´
² ³U³
ÉUÊ
ÉUÌ
ÎUÊ
×OØ
öO÷
VUWX
qOrs
€O‚
•\”–
˜U™š
YZ\[\[
nt\r\r
~ƒ\\
’•\”\”
›œ ™\™
²µ\³\³
]
¶ ³ ½
ËOÌÍ
ÊUÌÍ
Ö\ÌÍ
ÙUÚÛ
¾U¿O¿
ÎUÌOÌ
ÎUÌOÌ
ÎUÌOÌ
ÜUÚOÚ
øU÷O÷
À
^
q
u
€
u
^
ÛÝÜ Þ Þ ß¸à¿Þ á«æ âØãµà¿ä¸äÙà¿å
^
^
^
„
„
„
„
u
“
u
—
u

—
—
ž
ž
¶
·
Á
—
ž
·
À
u
ž
·
·
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
À
Á
À
Á
Á
Ý
Á
Á
Þ
ù
Þ
Þ
ú
ú
ú
&('*)+, - ., ,
/0
132 4
/22
5
6
6
6
7 8;:3< = >? >@
9
FG3H I J K L MNG*J K HN
AB
O
vwx
u
TVU*W%XY XZ
\%] ^_a`cbde%f \g_Vhji
[
klm
n3o p
k;oo3o
q
r
r
st
z({|3}3}~ €~ ~ ~*‚
‚
ƒ„
†„„

‡
‡
"!$#%
y
C DD
PRQ3S3S
E
r
ˆ%‰ ŠŒ‹ŽŠ"‘“’(”• – (—™˜ šœ›Važ"Ÿ ›
¡£¢¥¤$¦¨§ ©¨¤«ª­¬¨®¨®g¯°§ ±;²¢¥³µ´·¶¹¸»º½¼j¡»¾½¿ÁÀgÂ$Ã
ÄÅŒÆ ÇRÈ;ÅÊÉÉË ÉÌ
ÍÎ Î ÏRАÑÑ ÒÊÓÔÑ Ñ
ÍÎ Î ÏRАÑ
Õ×ÖÊØ×Ù Ú Û Ü ÝÞÖRÚ Û ØÞ
Ü Ü ÖRàÙ
áâ;ã«
ß á ãäÊå ä æ
å
ëìÊçí è îŒè éRí ïRê ð;ñ
ö ÷;ò"øÔù óŒù ô;øRõ úû
üýRþ×ÿ Rÿ
A,B,CDFE G HCIKJ
LMNPORQ
ST*TVURW
X*TPUYW
Z[*\]F^R_
`*`,]]F^R_
abdcFe
fg fh i jlk m
npo1q
!#"$ %&'
(*),+ -./+
(102 3 45 6
7 8 3 9 3 :;05 04
<>= 3 ?4@
(*),+ - ./+
r*sut*v
wx wy{z|V}
~€‚„ƒ†ˆ‡P‰„Š
‹Œ Ž P
 €‘“’ ”•’ ’—–€˜š™ ›•œl’—‚ž Ÿ–‚’>ž ™ ™,›’ ’K™ l¡¢£ˆ‘¤˜l›¥€‘€£ˆ‘—¦–K˜’¤™ ž œl’“’>ˆ˜lœ¦ˆ›K§
¨ª© « l
¬ ­•®“®°¯± ²l­l± ±>³µ´¶“´€·,¸•¹•º{±¤¯ · · »¼•± »´K½ˆ¸¹•º¾»´‚±#¯ · ·*¼l± ±ˆ¶´°¯ ¿,±—´šÀ•²´K½ »,±¤¯ ®´€½€¶´ˆ¿‚³š¼Á•¯ ³š¼ˆ· ±±¤¯ · · ±¤¿•¼Ã¿¯ ²lˆ¿€Ä
Å
Ñ
Æ ÇlÈlÆ Æ—É¥ÊË“Ê€Ì͗΀ύÍ>ÎˆÏ Æ ÇlÈlÆ ÆªÐ
Æ ÇlÈlÆ Æ—É¥ÊË“Ê€ÌÍ—Î€ÏÆ ÇÈ•Æ ÆÒÐ Ð
ÓˆÔ ÕˆÖl×Ø ×lÙ
Ú
Û Ö ÜˆÝ Þ>ßµà“áà€Ý
Ñ
âPãåä°ãFâçæéèPê„ëPã„ìRíFîPï¾ðéîPãåñòï¾óåôõìÒö äªäâPãåä
÷Šø ù úåû#ü ýšþ“û>ÿKû ˆ
û >ü Š
þ“û>ÿKû
"! # $&%(' )+*,.- /*01 42 3562 780+9 /:0/1;;< /&>= 0/1;;1 26/1@?- 25>9 A A B 1 AC6D&E3DGF3 HJI
KML NOPRQQ.S4T"UWVXYRU4P:SJZ [\ N PRU
] ^_^a`bdc>e f g hi ekj bmli bonpeqhb`rri bs`htc6j u i e `vmv i bvwei e>b`xjlickb f `dy{zk|k} ~"y("€W|q‚„ƒdvw^†j b uiRe h`e„‡ˆli
&
rˆdli b.u`‰ l`dci^driRe`c>Še i b vw^‹nˆ‰ ‰ vdhw bvc` bc„Šb liRe„n i ‰ `dc upc c gfhŒiR‰ bwgndrˆdc6e>Š^.^` b vme ei ‰ v iŽ|„e>Š^.^` b
e wci e `e^.ilc uˆw ‰ j h`‘n`vc>j ’ n icie“j+licmuj hŒc>j ’`v ci‘’wb‡‰ j g htic”.b p emc upc c^il ‰ ichw^a^:i exj&hwb c `hŒcs^il
• –—• •˜™š› œ•”žkœ Ÿd™• œR¡ š¢m£¢dœ• •R›¢š¡ Ÿ•R›—• •¡• • • –—• • ¤œšR¥ œ• ¦ § šœ ¥ ¡›{¨ —¤mŸ•4t©ª¡Ÿ šR¡a›« š¡Ÿ.§¬¡›a­¡›•6« ˜R­ œ•œRŸ
–« š®• – —• •¯™°­–« š_›¬§ ¥ ¨>Ÿ« Ÿ ˜®›¢_¡• •x• –—• •œ¦ ¦œ¬t•œ Ÿ®±¥ « ²¤a¡ ³« ¤a¡¥ a´W¡°¬µ–¡ œ_šœ• • ¡®›£œ°« œ ¥ ¥ ¡®›¶›• œ¤·§¬¡
¸ ¹º¸ ¸»¼ ¼ » ½¾¸»R¿ÁÀ»ÂÄÃÅÄÆxÇM¹ÈÉ ¹Ê Â(»ËÀ»Ì¸dÊ ÍÎ Ï Ï È¿Â»Ä¼6Ï ºÐ ½È É6¿È(ÑнtÌ ÎÒ¸ ÈÌÒÓÑ É ¸”Ç&ÑÐÍÒÈÏ Ï ¸.»¸ ¸ ÈËԄÕÖM׋ÖGÕRÕ
ØqفÚ&Û:ÙWÜMÝ+Þkß àGáqâäã å:ÙGæ¾çèâÛ&éGê
àkëìí>îï ðë ñ òñëRï óòôtìRõ:ëómöñ÷ð ñ òõÄí øñRù÷õdîú ú ê
ýþ"ÿ ý ÿ !#" $ " "%'& (*),+- . 0/123 54 6& 378691:<;19<=?>A@CB1DFE GH@I9JF9D:KL/M3 84% & NPO"33. - - 4 %3 !!-O Q8 L. - - % L"3ON"3$R- - S"232 Q 3TP- - U "3V347 8V3TLO WO,8&&
X8. - YZ. [ Z7 3T*T \& ]"3$(&^O _ 4 % & & O!Oa`
bFc( , FO8)Zd4 3*% & d TRZ\*7 O58e22. 8O,f-O g8 *[ . 23OS* &h"3$3Y - - . 53T
2) U . L44 () 7 'Y2$ a - % & ZL" Y ,a3* 3T'4% - O8) - + &a`,GC. &] 4% ) 8O?7% & '4 3 'Y2) 3 4% * & - O38c- )3O 3ON"3 Y i0/O$R <N3Y Y i. 4U 4 %3 <O!S 3O`Gj 7% & U4 . &SO8) - + . 25T ,O$*) 8 OkY2) 343- % 3O *- - (O " $ 34 4% ] & - .lY. [`
bF]Y\3,. (%O3" 3. - - H\! 2% i Y2) m"O O nT3 8% O3- . L33T() ?2$ - . PT\ &/ Y O _*7. O!2U O!a34
4% * &-f8( O !U. ZZ. 2. '- - - - . `
bF3(. - - $3& O63,O $o (7 684 % &]& #YZ\3,. pY2)*[3Z 8- %3&* 3T6) ($- . q- % & L.M - - *%T r/'.
O8 ZT3 Y) 4 %3 4*T & &\38 T*[33&88 &% Y. [ LT3 & O( mT$ - - *,4 4% ] &- `
bF3 2?. - - 4 -,%. 8(. - - % - . .8"22** Y2) 3- - 4% r`
ûü
sat u vjw x yz8{|8}~Z € ‚{~ | ‚3ƒ „ ƒ,} ‚„ {3}†‡oƒˆ*‰ | ƒŠ8ƒ]‹ZŒj!Ž
M ‘3’“”–•˜— ™›šœ’•›— “œž Ÿ  ”›— œHž’3”Z ¡¢ £rŸ•r’
¤¥¦§ ¨W©ª ªª« ¬­ ®!©N¯ ¦*° ¥¦¦©P®¦©±±7®8© ¦7¨*©¦(²³ ´ µ2©N¶© ·,ª¯ ¸¶¥3ª¹2º «a° ¥¦]· ¯ ·8ª©L­8¥¦8ª«¯ ¹»¸ ¥«¯ ¦ ¸¥¦ 3¼ ° § ­ ®(© ´ ´ ªZ¯ °P½ © «2©7°¥
¶3©3·8ª¯ ¸¶ ¥ ª¥«·§ ¨W³ «m¨*ºiµ´ ¯ ¸ ©P¯!°¥3ª²8©´ °©P±«2§3¸«2©¨*¨*¥ª0¾¿<¥· ·©N¶©·8ª¯ ¸¶¥ª¥«m© ¦ ¸¥ ·7± À7¨*§3ª ·8²© «© ¦ °¥P®8§ ¦ ª«§ ´ ´ ©¨L±3©¾
Á¨A¨7© ¦]¶¥´ ª ² ¯ ´ ´8»8ª¥´ ³ ¨U¦©]­8¥¦8ªZ«¯ ¹»8¸ ¥«Z¯ ¦ ¸¥¦¼3«2³ ­ ®,¥« ° ¥ ª¨(¥°7© ª ª·!ª2³ ´ ´ ©7¶3©3·8ª2¯ ¸¶ ¥ ª ·© ¦ ²3¯ · ¦¯ ¦ ¸ ¥]
¦ ±3À Â ÃrÄ
Å(ÆÇ]È8Æ Ç'ÉÊ Ë Ì2Æ*ÍÇ8Î3È8Æ3ÏLÐÆ Î,ÑÒ ÓÐ Ô3ÑmÇ ÊÕ ÎÖ ×LÐÔË Î!ÑaØÇ ÏÔÕÙ ÕÖ3ÓÕÆ ×7×]ÔÑ Î'Ó ÚÇ ÓmÛ
ÜmÛ Ý Þ1Ê Õ ÏØPÐÆÕÉÆ Ë ÑaÏÔUÍÇ Î3È8Æ3ÏÔ7ÑÒ Ë Ë ÉÆ Ë ÔÇßÑÕ àá È!ÔÕÏØLÒ Ç7âã äkå<ã Ý æçè é é êç7ërì<í˜îïaðñò òZó*èô3æ õ ç êç*ô8ò2è ö ò2èöa÷øù]êç7èð
æ8÷ ç òö÷ ú ú èó7é3÷öZç3è6û2ü ö*ýòêöô,ò2ý3êç þê^éö2÷3ÿöèó]òõ þë 1í*ò2ñç þ ôî<êç ç3è^ú èóLé3èoè ç ÿêö]þ êç çÿ ê3û2ñöZú õ ÿè#òõ þ êç6ô÷ ó
ý3ò êö ô8ò2ý ö7òõ ú ú ô_é ö÷ ÿöèó*ó]êòLò ð ñ3ò ò2è3ò*û2ñ ö þõ ÿ3ò0îï<õ þ êç^ð ñ3ú è ö ç þêöNé ö÷ ÿö2èó*ó(ê ò ô^ÿýç ÿmî Vê_òõ ú ú'è ò òNú è óLé3èçoû2üö
ô8ò2÷éé éö2÷3ÿö2è ó(ô ú 8òú õ ç3æ!èö1õ ççè çNþUòö ø æ!êö1õ çPô!ò2èö ò2æ ç3èééêçSëìFí›îó þêçSú ô êöô8ò2è3þõ ÿòð öZõ þ5éö2÷3ÿö2èó]ð ñú 2èö êç
òõ ú ú L÷ ø3ù'ô!ò2ñ ú ú8õ ç(ü ç8ô3æ8è òaéö2÷3ÿö2èóAé ýLç 8ò ò0î
!"#%$&'() !"+* , , -,/.0) 1231)45-, !.6/+#7 89:$#%* ;=<0;>?@?A;CB#D'EFHG I I J>I A F?K%;0LF#FNM#<O;0F+EOI I >0PQ?>;
R I O@S< ;>ETU
VXW Y Z[\\^]#_'`@abZ[`#bc [0d@efa0g([`(g
hijk kml^nopq rtsrup nrfovkwjx x n4oyq r^zm{|'n4k k'ovkmn| kmn~} s4k@itnx }0nQ0|m€4|wn l^l^sk‚ƒ „ sx x s|†‡k!q l^l^n|@s4z kws|/q rtovkmjx x r0q rt srˆ‰{0|
Š0‹4Œ ŒmŽ0‘’“NŒ(” • • –—4Ž0‡˜4 ™mš• ›m“tŠ ‹œ—4Œ Œ
ž Ÿ —• ›š“ ¡ ¢£¤¥w¦ §¥w¢¨©¨ª «‡¬®­X¯N° ­@±"²N³´µ¶·±­¹¸®º
» ¯¨©«¼N£(¥ ½¾t¡ª¥¿ ÀÁ¡À¢¤ ¤ªÀ ªÀ§Â0Àt§@Ãv£mÄÀt«4Á¡v¦À £(¥w¦Å Å ¢ ¨^¤ ¢ÀÆmǥȏ£m¿ ¨^¨f¢¥(É
» ¯¨©«¼N£(¥ ½¾t¡ª¥¿ ÀÁ¡À¢¤ ¤ªÀN£ Êt§Â0Àt§0ª¥Ãv£mÄÀ« ¡ ¦À £(¥w¦Å Å ¢ ¨f¤ ¢ÀNÆmÇ¥ËÁ£(¿ ¨^¨¢¥#É
» ¯¨©«¼N£(¥ ½¾t¡ª¥¿ ÀÁ¡À¢¤ ¤ªÀN£(¥ ª^§Â0Àt§0ª¥#à £mÄÀ« ¡ ¦Àt£(¥w¦Å Å ¢0¨f¤4¢ÀNÆmÇ¥Ì £(¿ ¨^¨¢¥#É
» Í ¥ ½¾t¡ tª «0¢À¿ À £w¢¥ £!¡À¢0¤0¤ªÀÎ Ï ÐÆmÇ¥¢4£ £¤0¥m¦4§¥m¢ ¨^¨^ª¥w¢f¿ À £m¿ ŠŠʢŠª £(à Êt¢¥ Ê ¿ «f¨^¢ t¡¿ ÀtªÀ£m¢¥ £m¢¥ª Æ £wª¥« ªÀÊt¢Å « ¢
£m¿ «0ªÀÉ
» Ñ Ç¥¢4£ £¢À0À ¼ Å Å ª¥w¢‡¿ À ¤0¥m¦4§¥m¢ ¨^¨^ª¥w¢4«^£m¢¥ £ £(¿ «Ã£(¥ ½¾t¡ ¿ ÀÁ¡À¢¤ ¤4ªÀÒ'Óy¿ §0ªÀN£(¿ Å Å ¡ ¦Àv£(¥m¦Å Å ¢ ¨‡¤4¢ÀNÆmÇ¥
v£m¦¤ ¤ Ô(¤¥w¦4§¥w¢ ¨4Å ¼t£
Õ"Ö×'Ø#Ù^ÚÛ Û ÚØ'ÙÖÖÜ@Û Û ÚØÙ^Ú4Ý(ÝÞØß à'ØÙ0á
¯N¨â«¼Ê ¿ Å Å ã Ö×'Ø#Ù^ÚÛ Û ÚØ'ÙÖÖÜÛ Û ÚØ#Ù ª£ £¤¥w¦4§¥w¢ ¨ ¦ ¨ä¥wª «¢À £m¢¥ £m¢t£ å æçè@é'êfë+ì í ívîï0æð‡ñç^ò#ó'í ô#ðõéöÁ÷ï4ë(ëùø
ú ûXüý ýÿþ ý ý þÁý 0þ ! "#!$ # þ4ý %ý tþþ& $(' )*#! $#+,-/. %
+ % ý ý # þ !.0&%-1þ 2ý ý 3 - 4 #! $# 5'
ú 672ý 8+&+/3+!$ # ,,9'
ú :* 0 1þ ++ ; $ < ý ý 0
þ -=Áý !0ü #wþ1mü &+3+#! $+- &-2&4þ
ú >- þ -&0ü & 4+#! $ ,- '
?'ðê0÷yì0ñ@è(@æ'è#ð+ABAyö
ë
C 238!ý $ 0þ =2 +#! $+ ò(óè'ð4ë!ëí ïææð‡ìAyöè#ðë!îï4ë(ë ' C ü3D & % $0ü- ý ý =2$+4ü0ý 8& þ2 9E
ú ûXüý ýþ1 ++ F 4 ý ý þ! #!ý ý +3!3 ý ý =ý! .~ý -'ü þmü& G+!$ #+- & D 8
0D ý '
ú HI2
ý +< D ý ! # &yý % þ ý ! #4%+$+2J5 %# K-&%- +‡ý %! .^ý 2$+$+ =2 41,4
þ '
ú L;2$%,,-!.< ! ý %0! &+(ý $ ('
ú :M N þ + O PK;= = & ý +3 Q5
ü#wþwü & R#!$ #0 &O20
& þN! .S34
þ N#! þ2 ¹þ +!$ #+B'
HF25+!$4#,3 =2 ,2 & $ 9KT 2&0þ ý 3 Ufþ!+ "+#! $ þ4ý %5LM ! .©ý +3 !V‡ü#wþwü&+
#!$ #- &,! .-D0ý !+ #&~ý %3 6O!+.0WTþ ý ! 9'
XóèXéì õ öæöõQ÷0ï Ytöè[Zö4ë+å÷0ë(ïí í'ì õ
ñí @4^tY ð‡êè@ë!îï ë!ë(öõ4_
ñè9@@æ'è#ð+Afî@è#ö0éö ë¹ñçG\0X/X ì õõðõ é@ê ó'ññõðèëmîï ë!ë]Ayð4÷ Y0ì õ0÷í ê^Y@'èHõð~òó'èXð4ë(ë
`Iacb#`Mdb#`Me*f0g h i7j7kFk*l7mIm7npoTq
!#"$ $!%&'(*) ++ ,-,$/.
0+1 23054 67+8:9+05;=<+054?>$4@$AB2DC 6*A@E4F9G7+8IH$J+4
L MN/OPQ(NRSRTUL V WN TPN N3XYRQZV W [
$
\] ^$^_$`
zdx €y‚ {
a
ƒ
95J=6A(@K13FGJ*2
bdc e*f$g5h+i/j f5hkj h5lnmpo$qKj h+f$rg s s grdj tuh v w5x yw+z|{~}/ v
„ †$†*‡ ˆ‰Š Š ‡5‹
 ž Ÿ uŸk¡ Ÿ¢/£ Ÿ
Œ Š Š
Ž+’‘‡5‹3“‹
”+‡5†
•5–u—|˜p™ š ™›™• œ
¤¥U¦§ ¨ª©S¤«*¬§ ¨­
®¯ ¨I«¬(¤±°¥ ¯ ¨
¤¨*¥*° ¨*¦¤«’¨° ²³¦ ´
¡ Ÿµ+¶·5¸ ¸ £5¹º· ¹
¦ §¨
»Y¼½*¾¿ ÀªÁ+ÂÃYÀÄÅ Æ Ç ÇÈ ÉÊÅ ËkÌÍ5Î ÏdÐ Ñ Ò Ò ÓÔSÕ+Ö × Ø
Ù$Ú Û(Ü+ÝÞpßáàâ ã äå5æ5ç$å èSç Ú épêSå+çYë å5ã Ý*ìÛè$Ú è*éîí+êïç+åðuñ+ä+äÝðÞæ
ùªú+û›ù üýþÿ *úKú ú ù úûû+ù
ôuó !#"%$'&)( * +-,.0/* 1+ 23!4) 5 /6 +7()8)9
&)932%1+* 5 2%:;3) <)=>?@+AB? C CEDGFBHDJILK MGN O%D? P
ò/ó|ôuõ/ö ÷$ø
º÷ ó
QSR T UVXWBY[Z]\ ^`_ a bc[d+ef gJh6i j kml7n[oporq
s`t u v)wyxzvv`{}|~X|+`€ 6‚7ƒ+„ E†m‡ ˆ ‰+Š7‹+Œ [Ž ‘y’ “ ”)• –—y˜™
žXŸ`¡
šœ› 
¢ £¤£p¥§¦p¨§©E©
ª)« ¬G­
®7¯G°`±² ³%±´ µ¶·²¸J±+²
º »%¼`½¾¿ ¿ ¾½ À Á » Â Ã Ä Å ÆÄ)ÇÈÉ É ÆGÊ Æ%Ä
̤ÍÎÍ Ï%Ð Ñ
ÓÔ ÕÖJ× Ø%Ù)× × ÚÛÝÜGÜGÞß%àáB×Ù ÞâGßäã;ßå%æç ÞÖ Þ
é[êëì ìíäîïGîð
ò7ó ô õmö ÷ø ùGú û%õÝüJý ùþÿ)õ`ýùùGú ù%þ !#"%$&"' (") )""
+-,./0 120 3 4&,65(7895(4:
=?> > @BAC6CD&EGFH I@B@JFC KDL2M ICF9E
PQ9R STUV6W V X
Z[\] ]2^G_`
¹
Ë
Ò
è
ñ
*
; <
N O
NY
Na
bcedgfihkjlfnmpo?qlrBhtsufih
v-w9xyxz{z9|y|z9}~zJ€||‚ƒ ƒ w9}„ „g† ‡ ˆ‰ Š~‹9Œ Ž‰ ‹’‘“”(•6•–—™˜6• ”š•
›œ9&ž6Ÿ99¡9¢~ŸB£99¤¢¦¥ 9§¡¢¦¨
©Jªe«l¬?­®e¯ °²±e³y³±´«¶µ ·-¸º¹%«¶¯ ·-¸¼» ½ ¾¼¿iÀÂÁ¶ÃlĶŠÆlÀ ÇeÈÈ9É ÊiÆ Ë
̶ÍÎÍ Ï
ÐѶÒGÓÕÔÒ Ö ×Ø Ù(ÓÖkÙ ÚØ6Û
Ü
ÝÞgß(à9á âãäß ßGå9áæç(äá åá%åè ßGå9ç6ãäç éGåJß ã àß ßëê
Ý9ì í î î ã åç(æ äçGå9á¼è(ïçGð åç9äî î äJðí áäBñ&äðæ í áå9ç9ñå6ò?é(óçGò6æ óá ßGäætßëê
ìní î î è(ïç ð àæçGäòí â&óñôäß ß9òåá%å9î å9ætß2ç2í ð æ #
ä í áðkß(äî î äß2í óá åáBíkò9í ß ßõå6ñöõäç
÷(øùGú6ûúüýü9þ ÿ (ûýø&û yúü ùû þ ÿ û Gü þ þ ûþ þ û ü9ù ü9þ ü ù küù "!$#%"&'( ) *&+ &,.-"!/&0#1- &# + ,32$0 !4# + &5'-"687 !97*;:<72 * 7! '=>#7 &
7 ( + =4+ &7 !?%"!!+ '687&2$0 !"7 ( 7"6@*!+ '6 %<' *$0* % !A
! '+ * *?%IHJI7 & ( -* *+ ( ( ,- &, ( + ,*KH( %* 'L2$0 !M%* *
BDC 7*E7 ( 76*!+ '6 % )* *?%,7*GF0 = % &N'68%O6)&&%P6 HH"( %PF ! * '*!?0=L=Q7&<=L7#7( F% ! L
* =5#7*"'6)( ( 7
F7901%'A
= % &'( ) *&+ &,'68%"F( 7&T- !'6 %#%#:UF0"!#7 &VFW *?%'V)*X=L*N7 &
B<R S
Y Z[ \ [ ]^"_ ` ^ab _Gc`8^"ab_MdLbegfh[ i`8` Y"] h$^"`jh$kXfYdml[ ]]fn^h hoh[ _ _ \prqYf
"
h[ _ _ s b?Z ` ^"Z$b ]Xb_ _ b ZqYftsp"ZYl l?[ i[ b_ _ ^QuKbZ s[ i bv
wMx y y z { |~} |{€z‚ƒ"„{ |<‚x „ y y †< €‚z"|X‡ˆE|<{z { €†~‰"{ y y g‚}"Š‹M|
Œ"ŽŒ { |‚ ‹M€"{ |o‹"‘’‰ †~|~‰‚†~€x € „Ž‚"‹“m‹M|‚ }‚”z’‰€ Š{ |~y  †{ €‘ {†
•––˜—™Mš ›•œ žŸ–•š š •– œ ¡MžŸ ¢ ¡£"¤¥Ÿ¦ §¨ ©~¤"¨–Ÿ"• žªœ Ÿžœ ž"«• ©¬ž"•>—™M©
­ ¨žž"•P®4•Ÿ§œ ž ¯
°"±U² ³´$µ ´² ¶ ·$¸L¹Lº»¼² ¶¸¶<½¹¾³ ¿QÀ"´Á¿¼·² ÂL½¹3ÃÀ ¶³¸´"¸ Ä Ä ¸´Á?µ· ·$¸ ´Å
°Æt¶ÇÀ ¶³4² ¶·$¸P¹Qº»¼² ¶¸ ¶X½¹5³ ¿XÀ ´ Ⱥ"´ Á?½·?ºÅ
°ÉÆt¶ÇÀ ¶³g² ¶ ·$¸nÁ?µ"´Ä À"¶Â ¶² ¶Â»»Ä º³³ÊM½"¹m³¸· ² ¶ ·$¸’»¼8¸´Ë¹L¸³’»Ì¸Í² ¸Ä
Á?µ"´$»² ¼·²  ø·;Å
° Æt¶ÇÀ ¶³4² ¶·$¸Pº³"ºÌ ·$¸ ´ ¸ Ä Ä ¸ ´  ´ ¸¶¿· ·$ºÂ Å
° Î Ï·² ¶8·$¸OȺ ´¶X¸Ä Ä ¸ ´Á?µ"´$»·?Ï ¶³»Ãº"¶³² ¼8º"Ì̺³¸Oº"¶ ÇÀ"¶³º
¹Lº»¼² ¶¸¶L¿8·?º"¶QµÇ¸ ´ Ǻ¼¶² ¶ÂÅ
° Ðo´$º4² ¶ ·$¸4²@»Ä º³³¸¶NÁ?µ"´ º· ·¼ ½ÌÌ"Ä ºP¿´"» ·² Í ¼ ¼ ½"¶ ·?º"¼j·$¸ ¶ Å
° ÎÀ¹4¶ºP² ¶ ·$¸L¹Lº»¼² ¶¸¶L¿ ·?½¹Oÿ»N¸ Ä Ä ¸ ´¿ ·$»º· · Á?µ"´ÇÀ³¸ ´;Ê8»½"Ä
½ÍÃNDz ¶³ Å
° ÑEÀͼX² ¶8·$¸PµÇ ¸´ ¹Lº»¼² ¶¸¶<¹Q¸³<· ÒÂQ¸ Ä Ä ¸´ÌÄ º» ·¶À"´ ³¸ ¶QÀ"´² Â"Ï"¶Â Å
° G
Ó Ô ÕÖ × $Ø ÕPÙ ÚÛ$×QÜPÕÝÞÙ Ú× ÚQÙjßàÞ@ÛÙ áÕOà8ÛØ âÜLÜL× ÚN× Ô Ô ×Ø"ãä Ø"ã×Ú
Þ Õ"Ú<åæ ×Ø Ýçè Ô ÕÝ é
ê ë ÚÝÛ?Õ"Ô Ô ×Ø$ÕOÙ Ú Û ×PÜPÕÝÞÙ Ú× ÚQçì<×Û ÛÝ Û$ä"Ô Ô ×Lã"ä"ØàÛØ âÜLÜQ×Û ÜQ× Ô Ô Õ"Ú
ÜLÕÝÞÙ Ú<èÖíXá"è"Ô ætÛ?äÖÞÝtß?å"Ø é
ê îìÛÙ Ú Û$×gïÕ"ØÚgÔ ×"Þ ÕTÜL×ã’ß?å"ØçÕÖÞÚÙ Úá×Ú"éDðG×ÛñÞ Õ"Ú
æÕ"Ø$ÕQß$Õ ØÔ Ù áÛ é
òDóñôËõoö õÉ÷PøòÉóËùùMúGõÉùMúGûPüGúGôKóoùEýËôoúGõþòoö ÿ
! " #%$'&(& $#*),+- . /,021'30'4'57686*329(30
: ;=<>@?A<CBEDFD
: GEHEI@IJ<-KL M IJ?JNOB@P@<QNORJ< S,TU VEW X
XY[Z VJ\-VW ]E^*YQ_ `baQcO]@Yd]-efEghXFY i
j ^JcOkAVJlcm]Jl S!n U!o
p q ^JcOk@V@lsrbl j ZQXY i j ^JcOkAVJlcm]Jl SbTU
efEg j aJZ ZXdW ZQX YutvYXErbwQ_ `bl]@XFY
x Y j _ lyYQ] S(zU {
|h}~€ u}ƒ‚~„Q J†d‡=ˆ‰Š‡‹ˆFŒF‰m~ƒ}„F~
ŒdŽ@F~~QŒd‘ ‰O‰(‘’
“ _ lfAYQcblvXYd]]Jl[YQ]E_ W yZrmW yQkFc YQ]Q{
” o • – ŒdŽ€ }„F~˜—A™‹ˆ o
š o • – ŒdŽ€ ›ˆF‰(Qƒ—A™‹ˆ
œ  žŸ Ÿ¡u¢£s¤¤Ÿ¥ Ÿ ¦§©¨ž 2Ÿ§Ÿ
ª « ¬J­J® ®b¯[°E±J²J³ ´@µd´¶±J²A°·°´@±¸ ¹@®,°E±º®m³ ¸ ¸-¬@°E® ® µd´¸ µF»Q´³ ´J¼±´J­E®,µJ®
¯vµF»½»µd´½´A¾J°©±E¸ °Q´@¼FµQ´¿±JÀF¯Á¸ µ¬Aµd µQÂb°E±©¯vµ»Ã¯u°J±E²A³ ´JµQ´©Äm³
®mÂO¹J¯u¯[°´JŋÆ%Ç2´A¬J­´@»ƒ³ ´*®,µ[»µd´s¼F°¯C¸ °-±E¸ °Q´@¼FµQ´ È
É =
Ê ËÌÌÍ ÎvÏQÐEÎ[ÑÐ ÒÏQÐvÎJÓÔÓJÎJÕ Õ,ÏQÐJÖJÍ ÎQÐ@×ÏdÐvØ,ÒFÏQÐhÓÙ ÐEÚJÍ ÎÒÏÛÕbÙ Í Í
Ü ÏdÍ ÑJÓ@ÏQÐ@ÕOÙ Í ÏdÐ[ØOÝJÓ Ü ÏÒÏQÍ ÏdÐ[ÌÞCß[ÎÖEÚ@Ù Ð@ÏQÐ@Ö[àÎFÚ*ÖJÙ ÒÎEÛ=ËáEâ-ÒFÏQÐ
ãäJåQæbã[çäJåèQävãJéhêë ãQä@ìèdähíOî ë ë%èdäsìFçQäAìFãåuï@ð,ñò=óJæ,ãäQô
õ ö óø÷mùAíuúvãJêEóJî ä@èdäûúvüEívé@çììèdäûüFýEþÿê@èûímî ë ë'ãJí í[åFèEíCî äAí,è
î ë åãEê›é@èýJó¿êë ãäJìèQäQôQçEê*íãEéEë üJêæ Qæ èí'îèQä¿óAãä@í í é@çEí íOþEüäèdë ë èQæ QçQääùþ@èQë ë æ,
è óAü ë ã›åèíímî ë ëèEí í bãJêAí7ãEéEë ü úvèFå èQä ådî ãúvèEí èdæ êJüú çæ¿êAí æmæ è çQäí é@çEí íbúvãJêEóJî ä@èdäA
ê
"!$#&%')(*+ #,-/.10%2)3'54!0#$34$06 (278490:
84&#&34&08;.<%0= !+ >84&0%?26 + + @%A$!'B= !'C82 2D= 3EF28GE+ 84&(%4
@32 2H' %,
I
J/KMLN OPKRQSUTN O<VUW)XZYWZS[LUL KR[L\&]_^`Ha
bdcef gHh ij jkmlnkoFpqsrt u;vxwzyh pUqm{&jCv$e|pUf}gefBk&j j~gzh ij jk
j r&j j €9k$l&o$t q$pq cef‚upqƒjzt h h „kok qf†€9kl$o&t q$pq‡lj{f
ynn$ljh h uPt&f j jh |p
b ˆjh hFt q‰€Škl$o$t q$pq/l${Šk$j jupq/lj{fr${|f$j j€<puRvxwh nŠkr
up<gHf€Pf pRvxwzyh pq
k‹ ŒfHt u9€Pyj j pUfHqŽ€Špul$h lgefk&j jUh $ll$kŽg$j pq$llo&fzyr 
„$‹ ˆ‘o$fzyr$k’g j pq1jzt h h lMupUqmv$kf}f upUqjzh t |“oqFjko”j}€<pu
|h rpj 
• ‹ –${lg&j pq‰|pq€†k$j jlo$fHy&r&k<€Pyj j pUfHq‰€9$j l&h ljzt h h l
upjjkfp€Šjrt u9€<k$l$o$t q&pq$lŽ„$j j pUq 
ˆ5p—jHt h h˜k&j j€<kl$o&t q$pqBl™j{f˜w€RqFj ›š›fkœ€9k$lo&t q$pqC{$jh t ok
v${h hyjkq"kj jgzh iFj jk"upUq" • v9jzf i • oRn${upže rf pŸv$efzq&pUq" • v
l&p‰jzt h h kj jkh h kŽge$j j pfzq$kPvkf|u9oq&j ko j€Špu9|h r&pjZ
b ¡/€†uygzh ij jkf€9k$l$o&t q$pq/lok‰uy wzy&lFj pUf kŽge$j j pfHqk9n{Rqij j 
b ¢q$lh yFj€Škl&o$t q$pqjzt h hFq$j p$j 
£Ÿ¤¥¦¤¨§‘©Fª
¬­
˜® ¯°±²³ ´ ¯µ¯¶‰·¸µ¸¶&°H¹ º&¯»¯³F¼‰¯»9¼9¸$º½¹ ¶$¯¶ ¾
«
¿ ­
ÀÁ³ ³Â¹ÄÃÅÆÈǯÆɳ ³d»¯³ « ¾†® ÊȺ½F¸È˹ º$¸È»¯¶
°z¹ ³ ³ º$¸¼9¼<¸¶&º‚¼Š¯»‚±¸½”°zʵ¸¶Â±²µPº&¯µ ˹ ůÌ$¯µ º$ö$¸³ ¯¶
ü†¼<¸º&½$¹ ¶&¯U¶ŠÇ$¯UÆ$²Ë¯Uµº&¯µ ˹ ůU¾
Í
ΛϊЦїÒÔÓ¨Õ5Ò¦ÒFÖח؝ؐٛÚÛÝ܎ÒxըٛސÚÂ߂Ú5àá‘âZ٠ѨÙ
ãä å‘æä çæ è
é‘êëCìí‰ë˜î›ï ð‘ñï òôó5õë—ö›÷Dî˜ñUõ¨ó›ò‰ø˜ëCù÷ûúðûüŽë ó˜êBî˜ý
êññžö›÷—ï ó‘ñø î›ð˜ê¨ö‘ê¨ëBñé‘õ›ññø‘ó—ø˜ùùUø˜ëBþŽêûî›ð›ï ó ø˜ó ÿ
î›ø ñï ùù ê›ññ ù÷ûúðûüŽë ó‘ê õ¨ë üŽë ö›ø˜ó‘ñùï òñ
î˜ñõó‘ò‰ö‘ê
ê
ÿ
!"# $ %"& '( #%
ÿ
)
*,+'-!*./012 3,+ 4 (%#56798/0:$ 6# /0
1( ;<" ,$ 8 $ .=& ..>8/0? 80+ @; 8/0>7?8/ ?080+
& '(#%0A
ÿ
B
C ..
$5# & 8/"& ../0/ 01(;/ D'5 ! (#%E$ ; 18/0
FHGIJ G0KML G N OPL QRL LS-R0TUVG0TWI XS
A
N GK5XS-S!G TVG N O IZY
JN XU N OS-[ QG0N IY KML G0T0\3]^T_[ QG0N`G0a OI5L,TY TUbO QcL Q R L L SdO IK%Y T G0T
UG0N:SEY T V0N GeL,Y a a f,N GVI%I5LRa a O0TVGeL Q R L LN GIga LOL:Xhi@K a RVG0N,T O
IK N jTKa OI\
kDl
m0[0N^OL LI%LRTUOnL,NgS-S!OT0o Ja Oh%G0N OIpa g hK%XNTOpI qrOL Lsa gh K%OT
S-GV:VG0TnQY LO:KTOJJ G0TtK%XS-SG NsgTVG N^VG0TrOT V0N OrL,Y a a InVG
iOK%ONDY5X0N VG T%La Y UL\
u
vxwxyz{zM|?}H~}€
‚
‚‚
ƒd„† ƒd„‡ ˆ
‰0Š0‹ Œ  Ž Œ Œ0 ‘’Œ  Ž Œ Œ
“D” • – –—˜™ ”%š ›
-¤¦§ -¤¨ ©
ªD«¬© ©
­D® ¯5°±0²³´-° µ ¶ ° °·!´³´0®
·-±¸¹ ·-±® °
º^» ¼½ ¾ ¿ÀÁÃÂ Ä5Å0Æ ÇÈÉÊÉ0Æ
œHž%Ÿ--0¡¢0£¤¥
ËDÌ Í Î Î Ï-ÐÑÐ0Ò ÓÒ ÔÑÕ0ÖÍ× Ø Ö ÑÐ Ò ÕÑ
ß à áâã0ä
ØÚÙ-ÛÕÜ Ý Þ
å æ çè é êë%ìí íîïèí êçí í ðìñì òóî ïèîï0è í êçí í ô
ô õ ö÷ø0ù!ú ú æ çè0éê5ëìí íî ï0èí êçí íð!ìñì0òÚî ïèí ê ç í í ô
û0ü0ý þÿ ü ûü0ýþ%ÿ üÿ ýü * +,- -/.)01 02 32 41 56)758- +4).958/:08%; 6< 58 =
ô õ ö÷ø0ù
ü0ý!0ü ýÿ
"# $
ý %#
ÿý ÿ0ü0ÿ& >ÿ'ûü( ÿ)"
>? B
@ ADCEGFHFIADJKDALNMO %P QRSDT R9U)VT/WRT%X QYRDQZ\[]^RW_U)URQS RTVSIQ X `abXdcVeWRQfcgTcgT h `ih hD_ejkh `ih h [
[ l mno p qsrt u'vwbx y z{ |'u
} ~y xv/€{‚rz€D‚ uv%y t wu
ƒ„ ‡† ˆ‰‹ŠŒŽ Ž†‘“’”Œ–•f—Ž˜š™k†š’”ŒfŒŽNŒ–•
› œŽsžGž Ÿ¡–¢Ž£¤ ¥
¦B§D¨¨©Hª «¬ª ª­)©®¯° ¨H¬±^²ª%±(²®'ª©³´­§³µ§ ª ªš§D¶ § ¯'ª(±·¨ ° ®¯¸ª¹®º®ª/§ ­»®·­¼©²ª/· ­9©ª%° ®¯¸ª¹®ª º±s½§¶ ©¾ª «¬ª ª ¿À±(¶ ·ÁÁ§ªG¿À ±
©ª ªª «¬ª ª%± §®² ¶ ª/©ª §ª ®¯©9 ¶ °Â ±©Dí)§³§¨©«®§«¬± ³b§®Á©±(° ¨ÄI°Åª%° ³)· ƽÁ§¨Ä ©±ÈÇ
É^ÊËIÌ Ë/ÍÎËÏ Ð)Ð)ÑÒ)ÓÒ/ÊÔ Ô Ò Ó“Õ Ö ×DØ Ù×Ú Ú ×Û¾ÜÝÞÜ%ÜÈßI×Ú àá ØâDØãDâ¡ä¹å á à×æßbä¹ßIâØ ÜNâØæÚ äGßèçâÚDà Ûéá Ý ÚêØâ ãD×DØêá
ëNì¹í\îïð ð ñòóDô)õ÷ö ð ðõøùõ(õ÷ú ûüýDþ ÿü
ÿü
û Ný þ
!"#%$&'()* +, ).-)./0!* !
! .* "
102,3 4 #* ) #15+ +06.* * 7 1!1/!$#8 ) 910* :/; ) /!12#"(#"=<
10!/90; #* !=>;$&'? 10!* !%, 02) 9!"#:$#@"##-',;1 A
) 3 ).* ! (&;; ).* + /!).* #1; ) ; 3 -)$#!" BC: ! $#"#1! 15+, )"3 * !=>21C9 ?!! /!3 3
90; #* 10D$ -3 !1:/#"#* 0E1 A
F
GHJIDKML6N O?PDNQPMR8STO8UVSWPMXYOZHWL6KMPMSW[D[YSWL6PMS
\^]_`]a b c _#de5f=g bhg]ai.j] kl m na] g
o
pTq r;s tq u u v#w xq t#yzt!{Ms |t }2s~|r#| x tq€tv w(s   | u u |t
s ‚ƒs s yv}
„
M† ‡ ˆ‰ Š‹
Œ
JŽ   !‘ ’!“”‘•#•#‘ –
—
˜T™ š;› œ™   ž#Ÿ ž(¡¢ œ£^ ™¤¥2¦œž§ ¨¤;¥;ž
©
ªT«¬­ « ®ªT«¯°°
±
²^³#´ ³µ ³¶!·¸9¹ µ.º2³¶
»
¼T½ ¶;¾ µ½ ¿ ¿ À#¸ ÁÀ(´Â µ ÃT¾½ÁÁ2ÄQÅ^µ½#ƵÀ¸%·#¿ Ç!¾
È
É
Ê^ËÍÌ?Î(Ë^ÏWÐ?ÑÓÒZÔÕ ÏZËYÖØ×ÏYÙ
Ú(Û#ÜÜ#Û#Ý ÝÞßàÛ#Ü ß!áâ ãÛàÜä:Ý ß!áÝ Ý.å àæçàÞèêé ë^Û#Ýçì àÜä:ç#Ûíæ#èîÞÝ Ýï2Ýáâ â Þñð í:ÜÛÝïòÞÝ Ýå àæ#çàÞè9è:Û#ÝïÞ#èè:Þ í2óÞ â â Ûà
è:ÛÜ à ÛóÛà Ûíï!è9á àô2Û#Ýõ ö ÷øé6ùÛèåÛàÞÝäà Ûí:úÛàæ àåò:ÜÛÝåàæ#çàÞ#è8Üä5ßÞ â ÝûéõüJÛ å àæçàÞ#èìß!Ûàïð ô6Ý÷
ýZþÿ þþ "!#$&%(' '$"%"!)!) '$*%(')+ +,$*-).$&% /#-)0$ '%!/ +&%$ +&%#+21 ."3"$""4+ 5#.%6,347&8" 9&%!:)'(/#+ + ;
<= >? ? @ABDCDE F"GHI? AF(C#JF? HJK K A@LMJH @A)H C#GHNE F)OPA=QL HNJ)O)HNA)@RJ)SDTP? E U)GH V
W XZY [:\#]^ _`]#_ab)bPcNdfehg#ij`k#j`k#l:m m"a_)_n)o o pY&a"Y"qn(bY&rsY*atPt`pmr)\u4qn`]Da_4v:lo w&a(pm ma_ _a#m"rtxqnk#jy"_#k:]DaYg
W z{l"o w"q)p)m _:[:a6bY*r)sY&a)tt(pm g
W XZY [:\#]^ _`]#_ab)bPcNdfe^ s)p_ g
W |`ak]#^ _:p_`]Dy"Y"q"j`q)pmM_D[#aPb"Y*rsY*a)tPt`pm
}~ € € ‚ƒD„D †"‡ˆ ‡‰(„#Š†€ ˆŠ‹ ‹ ‚ŒMŠˆ ‚)ˆ „#‡ˆN †)P‚~QŒ ˆNŠ))ˆN‚)RŠ)ŽDP€ ‰)‡ˆ2V
W dfjo okDm&a"Y m ]:_abb#p_cd‘e’^ _:mNY [#\:]“mmN^ o o ko a)t6ba_•”*yY6k–m&r"b)bD—Nb"Y*rsY*a)tk)o n m˜o [:k:pY6kDm&aq^ s mg i‘Y*rsY*a"tt`pm™u#aYš_n
a"__)n)o o pY*am k`r\u4qn`] a_k–m&lo o aP^ _4pm m_:[ m m bY*r)sY&a)t g
W z{l"o w"q)p)m _:[:a6bY*r)sY&a)tt(pm g
W XZY [:\#]^ _k m&a"Y m&]#_ab)bp_(cd‘e^ sp_mN^ o o kp_`a#v(o a)tPb)r"Y _a4”&y"Yjm pY k m&jp_#q)pPb"Y*rsY*a"t`mN^ q`m&l"_:q)k g
W |`ak]#^ _:p_`]Dy"Y"q"j`q)pmM_D[#aPb"Y*rsY*a)tPt`pm
›œžšŸ" ¡¢ £¡œ¤˜¤š¥¦
§ p)mlYty–w&o ^ s m"am m"k m&a_)_#ap#m m)m v:lm m b"Y*rsY*a"t¨”*yYa:m mo l)s)s"a6^“tpY*a4m v#l#m m g § jP©yY"qn4s"j4mN^ o o v:l)saPb)j4”*yo w&a"_#q)p(k#l#m m2ª
}~ € € ‚ƒD„D †"‡ˆ«€ ‚†(„#Š†€ ˆŠ‹ ‹ ‚ŒMŠˆ ‚)ˆ „#‡ˆN †)P‚~QŒ ˆNŠ))ˆN‚)RŠ)ŽDP€ ‰)‡ˆ V
W ¬Z­ ®:¯#°’± ²³°:²´µµ³¶N·f¸h¹fºf»­¼½ ¾¯D° ¿"­N± ²:À)¿²Á´#³½ Ã#¯#°D´"²Á´Â:´"°5ÄN± Â:¿­&´#Ä ÅÁ¶&¿Æ Ä ¿­ÇÃ)²#À)¿Æ&»­ÉÈËÊ6± ²ÃDÄ*¿­*¸hÌZ°D´² ÍÃÁÎ"µµ²´
½ Ã#¯#°D´"²4¾¯#Ï(½ »)À)À"´6±“Ê¿­*´°#½ »)Í)¿­2¹
Ð ÑÄ&»"²#À6½ Ã#¯:° ´²`¾¯ÏÄN­ ®#¯D°`± ²`°#²#´"µ)µ¶ ·f¸± À¿² ¹
Ð ¬ Â#»#Ä Ä&Ê´#Å#°#± ²:¿²Æ&¾­ Ä Å:»Ä Ä ¿­Å)± Ä Äµ­*¾)À­&´Ê ¹
ÒÓ ÔÕ Õ Ö×ØDÙDÚ Û"ÜÝ ÖÜÞ(Ù#ßÛÕ Ýßà à ×ÖáMßÝ Ö×)Ý Ù#ÜÝNÚ Û)âP×ÓQá ÝNß)â)ÝN×)ÖRß)ãDäPÕ Ú Þ)ÜÝ
Ð ·Qå"½ ½–ÅDÄ*´­ Ä °#²#´"µ)µ#¿²(¶N·f¸± ²:Ä ­ ®:¯#°–Ä"Ä&± ½ ½ Å4°D¾²DÄN­*¾½ ½ ´)ÊPµ)¾"­ ²´`Æ&Î"­ÄN± ½ ½ Â#´"½ ¾)¯Ï½ ´Êµ´²Æ&Î"­åÄ ¿­ ÅDÄ&忲:Í)¿šµ­*¾)À­&´Ê`ÄN± Í6¼)έ æ&´­
¼½ ± ²)° ´ ¹
Ð ºf»­É½ ´"ÊPµ)´"²™Æ&Î"­É¼½ ¾¯D° ¿­&´Í˽ Ã#¯:°D´çÅ)½ ¾¯D°#²#´­ ¶*¿Æ Ä*¿­èò:À)¿)Æ&»"­QÈÁʚ± ²)à Ä*¿"­*¸ Ì°D´²™ÍÒε)µ"²#´³½ Ã#¯#°D´"²’¾¯ÏÁ½ »ÀÀ)´³± ²
Ê(¿­*´4Ä Â:»Ä ÄM±“ÊP´#Å°D± ²#¿² ¹
Ð ÑÄ&»"²#À`Ä ­NÃ#ÊÊ(´²`¾¯Ï®DÄ Ä*¿­ ½ Ã#¯:°D´"²`¾"­ Í)¿²DÄN½ ± ÀÄ ¹
Ð ¬‘­ ®#¯:°˜± ²˜Å Ä&´­ Ä&°:²´µµ#¿²’¶N·f¸hÌÂ#´"­  ± ͳ½ ´)Ê6µ´"²˜Æ&Î"­Qå:Ä*¿­*ŖÄ&忲:Í¿Áµ"­*¾À­*´"Ê4ÄN± ͙Ä&»"²#Í)Ř¾)¯Ï™Ê´Å#°:± ²#¿²éÆ*¾­ Ä Å#»#Ä Ä ¿­‘Å)± Ä Ä
µ­&¾À­&´Ê ê
ë{ìÉíËîÉìÁïðñ{òðÉî{ó‘íôñfòèõ"ö"ïíÉð‘ï÷ó‘õ õ ó‘íËøÉð‘ïù‘ùMïíèðfïËúûfü
ý‘þšÿ (ÿþ þ )þ(þ Pþ þ !#" $ #þ# !þ)þ$% *þ & ý'()
% )
þ ) $
þ ÿ#`þ*þ * +, þ-#!. -#-þ/1032 &
45#6-!7 (ÿ 8 9-*ÿ " `þ$ þ 7: ."! .; ) (')þ#) )þ<ÿ#þ=*þ#>?Dÿ# `þ.þ @ þA D
þ # &
B C5D3EFGD3HGIJC5K'HGLNMPOQIRH'D
ST#UVUTWVX YZ[ W \]#] TW6[\W^U_a`Yb c \ d ` Y d dTe] TZ \d_#Zf Wg#e8e hicb f jXTdTZ9W \lk hZ*U#Td*`\b U\m]Zgj Z\e eT#dn oGT
]Z gjZ \e$h `TZ p#f [dqsr tuTW.[\W*`Zf U\#p.f=vwU\Z9f [idW#f W j\ZW \xriy'Yb chW p[\#UdTe$]TZ\d_#Zf W#W\W]Zg#jZ\e eT dpd\Z d \ p r
z P
{ |3}3~5J€ x‚Nƒ|3J€ }NƒP„†u‡‰ˆŠ‹R'|
Œ#ŽŽ#’‘“”'•–—— ’•–˜Ž™š“› œ –’Ž#’ – žŸ  –› –’=¡”9Ÿ ¢™£”9Ÿ  £¤#‘ –#¤=¡Ÿ £‘¡¥Ÿ  ¦§ ¨iœ› Ÿ £‘#¡”9–˜¢ ¨”GŽ##¡
š–› Ž–a—”¦#£”– ¡‰¦ ‘¥¡ š “ ¡ ¡$– ¤•Ÿ  ¤$¦Ž#› ›  © ªG^—” ¦£” –# ¨š” ¤#Ÿ •¡ «­¬3®u¯•–’š”Ÿ Ž–#¤°Ÿ†±²#Ž–^”Ÿ •¡#Ÿ  £–”  –x¬
³N´µ¶·9¸ ¹º »#´·¸ µ»¼½¾¼=¶¸ »½´#¶´µ.¿¾µ*¼=¶ ÀÁ Á ¾¼¸ µ µ À·¼ÂÃĽ´Á ¼=¶ º#µÅ´·Æ·Â#»· ¾Ã Ã.´¶ ¼»Çµ » È
É J
Ê Ë3ÌPÍ3Í°ÎÏЏÑ'Ò3Ë3̉ÐJÒ3Ó̉ÔÕ°Ñ3ÖÌRÐuÖ Ö5× Õ
Ø3Ù#Ú°ÛÜ°Ý Þßà á â#Ú°ã Ú ÚäÙå ãÜ Ùà Ûâ#âãæÙÚ ÚèçÜé#âÜ ã#Ý.äêäÚ ãÜ Ú Úá ë ìä í ã Ú Ú¥Ú îÛ Ú ÚÝ$ã ä ïá å Ùåñð#ÞÜ ß ãÜ’Ú î Û Ú ÚãòÙå#à á âڒë#Ùå
á åçÜéâÜãÝ ÝÙÜãëÙ.Úá ë#Ùåó ôÞÜë#Ù#Ú Ú ã.âíÜÝ ãå*Ú9á à à îÛ#âã$ç#íõÞà ß ãå ë#Ùä Û Ú Ú÷ö
Ù à à ãåà ÛâÙåü ó
ø ù Ü9á ë îÛà ß ãÜ Ùå?Úá à àúëÙå.Þåä ï=ã#ë#Ù.Úá ë#Ùåä é#Ý<ãå â#Ù#äá åÚ9á à àiîÛà ß ãÜ Ùåû ãà ëÜá âÝ ø ý Ü þÿ ï*á å*ä=Ú ãÜ Ú ï åãç#çÙåû 3üxîãÜ î#á ë$ï=éåÚÜéà à ã#Ý$ç#éÜå ã$ð#ÞÜ ß ãÜ ð#à á å#ï=ã ó
ý î Û Ú ÚÝ$ã ä ïá å Ùåð#ÞÜ ß ãÜÚ î ÛÚ Úã Ùå#à á â#Úë#Ùå.ãå âá î#å ã.Úá ëÙå ó
Ù#ëë#Ùå#å ãï å ãç#çï=ãå Ýãå.î Ûà ß ãÞå ä ïã#ë Ú îÛÚ Ú ÙÝ ç ÙÜã ÚÜ1ìëé#ÿï.ãà à Úá ëðãÜ ã$ëÙ$ÚÙÝç ÙÜã ÚÜ ÙÜä #é ÝÄÛÜxÝ Þß9à á âãá
ë#Ù#Úxîãà ëãçÜ éâÜãÝ$ÝÙ Ú÷óØuÙää ã ÚÙÝ çÙÜ ã Ú#ÜÙÜ5ãå â#Ù#äçíÝ éÚäî ãÜãåëÙïéåÚÜ éà à ã#Ý$ç#ãó?Ý Ýãå #î á à à=Ú îÛÚ Úãï=ãà à Ú÷ì
!#"%$&'($*)&+,$'
-*) ).*/ 01-3254*687:9
/ 0<;#$=/ >5)?=@#>*"%-('A) $+CBD$= -D)E(<F @@*-@AB G(H= -+
+A$()>%) -= )1-I7
J*K
L M NOPQR S<TVUWNQR OVUX YZVXPR UWYNP&X\[]_^`ZQNa
bdc&e*fgihDj jjk l*m5n5hpo erq(c&e(eDhsn#eDhttun%h=e3g h=eCv#w=x y1hpz*hD{5jo |=z*c*j~}1=kq(c=e3{Do {5j1hum5c=e%jk€o }*|(c=ko e#|c=e‚qfm5nChx x ƒ„ s†D‡ˆ1‡
‰(ŠŒ‹*(Ž% ‘&‹#ŠD Š&’uŽ*“(”–•’p”
—™˜š  ‘i›‰ŠDuœ*š ‰ž’ “‘=’ ”
”,ŠDŸ¡Š(Ž5Ž*ž‹DDŽ5 ‘=‹#Š( Š=’p¢#‘Š(Ž£(¤ž”C“# Ž%œ*’ ¢#‰Š
¥5“¢5’1“š š (”rD=Ÿ ¦¨§©§,ª«¡¬#­&® ¯&°D± ® ®(²%¯ ­® ³(§r«Dªr´5­&«5¯µ€± ¶²#·­=µ€± «*·(­&«¸µ ³´5¹%­&µ&º­D¯~§,­º¡ª#¯ ¯&»5¯1³® ® ª3¬DªD»5¯€± ·=¬#­(¯ »*ª=«5°(± »D«± «5·(­&«
¼D½C¾
¿ À
ÁAÂÃuÄ*Â=Ã,Å Æ&Ç ÈÉCÊ\ËÌ&Í*ÉÎsÏÉDÌÐÒÑ ÓÏÔ(Ð\ËÆ=ÕÌ=Ö~×sÏÔÇ ÌÐØ&Ë=Î&Ô&Õ\Ù~ÕIÖ<ÓÕÉססÔ(ЀÌrÓ<Ú=Ë=Ó~Û
Ü ÝÞßààá=âWãåä æÞß_ãæçß_èWéäêßdãê
ë<ì*í*î î ïCð*ñ*ò#ó ô*õ=ôöò5ðôAñ%î1í=÷ ÷ ð*ñ,ó ôWø ù=ú=ð*î î=ñ:î1ð=ú î1ð,û(õ(îì*ð÷ ûðCüú1ýDþ&ú ðïCï,õDî&ÿ
õ=÷ ÷ õ&úAîó ï ïCðúõ(ø î õ=ú~ó ô#ñ5î1í÷ ÷ ôDó ô*þ(õ=ô=ù=ú
!#" $ % '&
( )+*, -./0124356 7489#:;<;>= ?A@CBEDFGBIHKJLNMPOQRHPB+SCT
U D;<?VW9 XYZ[=9]\ ^_Z^4:``=^_=^G8a^8cbWd^?4e!Z7^W9#7f f :;>`4:^Ggh9i_Wj\ ;>;>:9k
U D;<?VW9 XYZ[=9]\ ^_Z^4:``=^W la8a^8 =9mbWd^?eGZ7^Wj97f f : ;A`4:^g#h9n_W\ ;>;:9'k
U D;<?VW9 XYZ[=9]\ ^_Z^4:``=^W9#=>8a^8 =9mbW#d^?eGZ7^W97f f : ;A`4:^gh9o!W\ ;;:9'k
U pq9 XYZ_e= ?:^ r stvuwx ujyswzz{s}|~€I‚xNwu uqzxƒ4„x#w >>{xw†r sur ‡ ‡ ˆw‡ {u'‰ˆwx ˆ4r Š†wt4yr s{sAt[uwx uwxI{4 u {xIŠ {sˆw‡ Šw
ur Š {s‹
Œ ‚xŽwu u cc‘’ ’ “”'–• ]—c”'˜™I”mš›šœ“”m Ÿž”j¡•  ‰¢ux £¤y¥r s¦yswz z{s§r „ {s¨ur ‡ ‡ t¥yƒsux#ƒ‡ ‡ w>z4ws¨‚x
©ª#«¬ ¬­j¬®#« ¯®#°±_© ² ³ª ª´µ¶4©>· ¯ ¸µ¹
º+»½¼¿¾½»ÁÀKÂNÃ+ÄK½¾+ÅC¼ÇÆIÈ É]É Ã€ÀÊÉ˽̽ÂCÀKÍCÍIÀP¼+€À ÎÏ+Ð
Ñ+Ò>Ó4ÔÕÖ×Ø ÙÚÛ ÜÔÝÞ4ßÚ4Û Ü_àá Ø Ø ÖÚØ Üà]á Ý4Ý4ÚÝ!ÛÒGàÕ âãß[ÜÕcä4å_ÞàÚÕ àjßÝÚä äÜÝæçCè é
êI×Ý ßGä åÚà àëìíà Ö×à àjäÕë4îÕÚ ì>ì>Ü4àÕ Ü ÛÚÝ>ïÚÕîå4à à ðÔÕjÓávÛ ÜàÔÝÞßÚ Û Ü_àá Ø Ø ÖÚØ Ü à'ñßë ì>ì_ÜÕÛ Ü à àÚAá Ýà ÜAÚà àÚ ßvàjá ÖÜÕ#Ú Þé
ò ì¥ÛÒ¢Ö á Ø ØÚÝ ÝÒ Ø Ø ÜÕ#Ú<Üà à›Õ#Ü ÛÚÝ¢îvÙëÕ ààá Ø Ø ÖÚØ ñ_Ó4Üï4ÔÖÜÕAÛÒ<Ó ÚÕÚóàjÕ â ãßÚôá Ý<ßÝÚääÜÝõá î ÜÝ<æjß[ëÝàÕ#ëØ Ø Ú ìä4ÚÝ
Þ Ø ë ãßÝ4ÚÕ#è¡é
ÑCÜAëØ á ßÚ!à Ö×4à àì>ÚÞ4ßá ÝÞì>ë Û ÜØ Ø ÜÕjÝÚAßvÚÝGÖÚÕ#ÚAÒàÕjÒÞàÚ4ÛÜ>ìÜ ÛAÚØ Ø ÚÜØ Ø ÜÕÝå îÕ#ÚÚÖÝÜ ÛÚÝÞàå4ÜÝÛÜàá Ø Ø ÖÚØ ÞßÝÚä4ä4ÚÕ ö
÷ ø½ùCúKûCûÁüý!þ ÿ þCú+øEý cù ù
!"!#$ %&' '%(! )*%+ ,-,'-'. //- 0 12)3 4!#! ./ 5. !62 70/ 82)%:9<;
1. +5.=>+? %A@ . +.1B)')0 )6 2C=.'D0E.%&%&2>8 6' 1F. B@ /.2 G2H'!6 7,I9
J KLMONN"P2QR*S LMOTTUVXW UCU
Y4Z\[ ].^ ^)_A_2` ^ ]a0b._'^0c d>d'e` fg&h!_b+^ d'e'^ ^c []2bAZic b!g.h!_'gBZB] [:j.k k+^c ` `!lmiZic bj!^ ]aonp']aq.]b[ ]rk.si[]^Ik aqt2a)_ Zuq v.w+[]b
^] ZAk.] a_.^ja g'qZxd'_` ^ g y
z { |}O~~"2€ƒ‚ „ †X‡ˆ{ ‰‡
Š‹ŒŒ.+ŽŒ.$‘0’ “Œ+”A“‘ •!‹–)!– —.'– ˜Œ.™ ’ ŒšC›œ‡‹2–)“.‹Œ‹rž.Ÿ+•'™ ‘Cž –“š2–)”\“..¡4‘ ˜'ž.‹2Œ+.•”&'‘ ‹–0’ 2™
¢ £ ¤¥O¦¦"§2¨©ƒ§2¨©Xª«X¬ ªCª
Š‹‘ ‘­2™ ‘‹2–0Œ.'‘’ •®2Œ!•'¯Œ —°Ž)±–²”B˜!'?‹'‘³—'”i!‘ —’ š´‘ •'¯'‘ ‘o›¶µ‹ ­‹.‘ ‘)´‘’ ™ ™ •2™-!±–—·‹Œ®!“2– ‘¸Ž)±– ‘ •¯.‘ ‘³Ž±2– ‹
‘ •¯.‘ ‘0ž–“.š– ”A”B‹'‘¹› º»‡¼>½.¾¾4½2¿¾ÁÀ Âü½ÄÃ.¾¾½Å¾ÆÀ Ç Ç Â2½2Ç<¾Æ¼È É2¿!ʃÄÃËC˽̿ ˽2ÍI̓½2Ç Ç ¾ÆÀ ÄÎÀ ˶À ËC˽ËÅÊ ¾½¼¾Á¿ ˽2ÍCÍ2Ã2˃ÏoÐÑ
¾Á¼oÈ É¿!ÊÒÀ Ë Ó
Ô Õ Ö×OØØ º2ÙÚƒÛ ÖX܇ÝÖXÞ Û ß Ü ßXà ÜÜ
áâãã.äAå'ã'ä æ æ+ç è2éêâëì&è$íî ï ç.ëä.ë ë2ð'â2ñ'òî î ä&êâ2ã&æ éóç2é)äì&ìBâéäêâBô'ä'ë ëâ2ã!ëâ ìiæ'âéä'ëõ é â2ãBõ ãê â2éCñ'â2î ä+ë ô'ö'ë ë ÷?ø.å$âî ã ù
áâë ëäÒôä2î ï ã ãâðöé<âã:ìBâé‡â2ã âé çï úåBë0éõ'ìié)èéâ2î úâûôä2é ôï êÒë ôö.ë ëé â úõî ë)ä'ëâ'ëXð î ï éõ!ë)ì&ö2éå$ëIü)èéXæî ä.ç çÒúó ìýöé<ì+ø÷'å$â.ë
úìrõ?ëúï ç ä2ù
þ ÿ ÿ !""$#$%'& ()*+)-,.,* /-0 1 '243-.,-)1 .,)&+ * 5+6*7$ 8
,-1 ,)&+89) '&:*;1 5;<'2*:1 2 <=&+$& & &+6#8#>
<*(& &;'&;3
? 6*-& & @+A B-@:@DCFE;BGIHKJ L @ M;N O P)QSR TUQ'TVWW-X TZY+[N]\Q)[^ _ \)M7`WWaR bXTced'V N d R fag$V\-QR T'X ThM+[g8g>X Nji)M$d'V-M M;TXM]`P-k
P)X T)M;N;R Y:ibXN7VN X T^ R b-MdV^ MV^ M7X N:T-VM;R dl
m gnfipo-V N7VqdR ^ ^rM7[g8g>VUi=M dVM M;T)X-M$i)M+VTpVM M P)X T'M:N;R Y;i'bXN7VcVTTi^ ^ X N7U
V W-s-bs-XT'fXSWN7`b N+Vgt`Pkud'v ^ _e\)XfVT
M+[g]TR T'b\-WN7`-bN7Vg$g.X-MDl
w x yrz|{{} ~ €$‚ yrƒ„xz|‡†ˆy‰‚ }Š‹ ˆ„‚ yr‹Œƒ„zƒ‰K‚ ‹.„ˆK‰ Ž
 ‘ ‘’ ’+“”’;• – – —“–˜™r‘-’š>›œ;– • ž’“’ ’rš]• Ÿ)-¡)“”¢) Ÿ'’;™:• £;¤'ž™:• Ÿž¥“)’;• ž ¥’7 Ÿj’;• – –‘¦—'“ ™ —)’7“ –§š¨“ Ÿ'ž!žŸ§š©“’ ’
ª-“ ™7“.’;™ «¢¡)“$• Ÿ ‘Ÿ “Ÿ'ž• —-Ÿ-“$¡Ÿ“¬¬ Ÿ ­
®®
¯ |
° ± ²r°³´²rµ ¶ ·¸r¹|ºº
»½¼¾+¼¿ÀÁÂÃļ'Å Å|Å;¾ ÆÇ)È)¼ÊÉˁÀÁÈÁ'¼ÉÉÌ ¾|ÍÀŌÃ8ÎÐÏ;Ñ Ò ¿-ÅDÓ½Å+¼Ç'ȔÔ'¼ ¾ ÀÕÍÀ-ÅeÁ)Ƽ Ö×ØÖÙ ÚUÛ|ÜÝÞ ßKÛàÖKáÖKÝ×½â]ãräå å
äæ'ç'è æ'éä$ê æ8ë-ìêí-î êï ïå çèå å7íð-ñ=ê ï=ëòóôñ)ä æ å;î ï ï èó8ìä-ë8ì-õ]äï ï ä]ìö7ò÷ ö7äóôò-í-ø8äï ï ä>å ð-ìêöäç å ð)÷ê ö4òí-ø.ëòóôë'ñð)ééä ö
ù7úû=ù;ü ý þ;ü ÿ 7ú ú ú úú ú !=ú-"ù $ù # %
ú ù ù7ú & ú '8ù( )*+ù$'ù;ü ,!Ðúý -! $ÿü 'ú+' 8ú .'-þ -ý ý ü &. '
ù$# /ü &%-ù ù ú &#0ù "ù .$þ 0!ý 'ú %ú þ7ú !1ù ú 'ý '!#ý 2 3|ü ]ù ù ù0#!4' & úù ù7ú.þ$#
ù ùù ù +ù >ú ý ú0
ù !4 ý # '/ú þ7ú !Ð6ù 5'%-ù ùKú $ú-þ þ7ú !Ðù;ü >ù ù 0ù !&$'ù ú + '37ù ù ú &ú ü %!# ý 2ü &('
!, # !ù þ #ù ù ý '&''ý ý ' ' ù -ù $ù .ú ú ý)üÐþ+ü ÿ ú (8
ú '$þ '!ù;ü /8'ú -ü ú ý ý 9ù 'ù $ù '!Ðù+þ #1ú +'ú 0-'"!4ý ü &% '#.$ù ý ü &. 85úþ ù7ú + ôú ]ü =+ù ) ú )ù
eù ù $ù >ú ú ,ý ! !]ü (;ü +ù -ù;ü Œú ý ý ú ý ý ú & ü úùù;ü ý ý +''ú : !,;ù <
ù :ú =ú Õþ '! ù;ü ‡$þ #eÿ'(!ý 'ú < ':#.$ù ý ü &>!ý 'ú 9ü ý ý )ú?ù 5ü
''
ú 'úù$þ #ù ù ù '' !4''>ÿ '$ !þ;ü ÿ 7ú('/úŒù ú ú ù 8ù 'ý ý !,ù -ù $ù .ú ý ú-?ù @ ACBEDGFHFJIKMLON0PRQGLED>I8STGUGAED<L
V<WXW YZ[(\ ]^_4`\1a Zb`Z/cd\"_ZYe e`ZY_f[a g`\$Y'hh`Zhi\+`\ZY)ab ` [0Z]YMjGkElRm n1j o"pRo1l1q9r/shi Wta Zg`\$_Y\"uv'b`
e'vtb `ZgYw bYX[+`W e`\+Y'[(x\ `Zshi Wycvw w hX_iZh4[$YZ4[zx Zb `\zc`w Y{[ g'd[ [+^4]_4`w Zs i'^'cXe v{[\x'WWYZht\$|\ `w h`0}
l9\(x WWYZ.\+i'[ `\+Y\HW`b)[ gv.iw a _Y~cY'h[a c`'[+`\Ra'b`'[1g'a _f[a Y h,[+`*| iZ uw a ^_4`[6s8Z'd\"[ gd[ [$W` bw `'[E_4iWW`\Ra_iZ[$Y_,[
W`b:[ gd[ [+i'b h`[6}7€E`Z\$i[+`\$Y\ ‚ƒ>„'ƒ: † †G‡ƒ ‚ˆ‰†Š‡‹† †=ˆ'† †G† Œ‹'† †+‚Ž †7$‘+‚ Ž ˆ'‡%’$‹ /‰†“0”•ˆ‰‚‘$ˆ:‡ – ‚ˆ‰O—4ˆ ‡
˜ ˆ ‡4†– ™ ˜ '†+‰Œ – ‚.† Œ‹'† †Eš› ˜ Œ'– ‚~‡—Ž ’$‰– ‰™~‡ƒ~ˆ† †9† Œ‹'† †+' +—f†+‰.œŽ – ‘Hˆ'–  ˆŽ “ž"ˆ'›— Œˆ‘ ~‚ '† †$ˆ.‡'„' ›'– Ž Ž ˆ)‡Ÿ‡4†+
¡¢£0¤ ¥¦¤ ¤+§¨ ¨+§¡,¤ §©ª§ «)¬­.®.¯¥¢£ ¥ ° «)« §.ª§±,¤E° ²³´ ´ ¢©«§%¨$´ ¦µ¡¢£(©¢)¶µ¡4±³/¤$¢'±/· ¸¹ º6»¸'¼'½¾¿ ¿ º"ÀÁ'º º$¾*Â1ÃÄ=ÅJÄ7Ã8Ã
ÆHÇEÈÊÉMÇ"ˊÌÊÍEÎ ÏRÐHÑÓÒÔMÇCÕ×Ö=ÑRÉ<Ø7Ù
ÚEÛÜHÝ"ÞRÛMß0ßàGá â1ÛށãäÞzåCÝ"æHÞHçHÝ8åGæHÜCèCæJâHÞEÛÊéMÞHàGáÝ"ê è æHß8ßæHÞzÝëEì7Ý0Ý1ãàRçOí+ë7î
Æ1ï:ðñÓòó ð ñô ô ñõGöó òø÷ùõŠð ñ ú ú$ùùô ú ñõ(û'ùúü ýOþùûOòùûzöñð ñûÿû ñõ(ô ü ùOúü ð ñûü1ò/ü ûÿ4ú+ñõŠöóò ïú+ñõ+öú+ïõ7úü ô ô ö
ó õ$ùòòñúCú ý ú ú$ùú õ ðü 'úGñô ô ñõ=ü8ý'ü ô þ4ñ ûzú ýú ú $ù'özð ñ'úCýùô ðù õ+óõ$ùòòñú 'ñü û ûñõCö ü ;ü Ù1Í9ü ðñûOþùûzýùõ(ü ñõ$ù
õ$
ñõ+ó'ñûðñ ïð ñûzýùô ðù:ú+ñò ñõ$ùú(ÿ õ ñû 7õ(ÿ òöú+ñò ñõ+ù'ú(ÿõ ñû 9ýù'ú ú ñû4úõ þ4ñ ú=üHûú+ñ'ú9ú ñûOó÷:òû ð ñûOù ý
ú ý 'ú ú6Ù
ÚEÛÜHÝ"ÞRÛMß0ßàGá â1à;ãäMÞ7
ßÛG
ÚCæHÞHàŠèßŠÚEàí !#"$ % % '&( "*)'+'&,$ -- +.0/$-13204 "5-îí(é<î
6Gü ð78 õ 9$ùûzù'ý*ñú úEú ýú ú õ+óõ$ù ò:ô ü û'þùõGþóû4úõ+óô ô ùò ùû;<8õ=ô óþ4ñõ$ù'ðô ÿþù~ú(ü ô ô ö~ð ñû*ñ ú+ñõEñûJþóõ úEúü ð><8õô ü õ
?@ ABCDE?$FE? GBE$H BIJ? ?$K LMN3J AO@'H FK PMNQE'HJB!RTSVUWYX Z\[V]^_DU`aX Z'^ bcC
`dABE$HeE$K JO? f@? ?hg H<Pi$H<JjjE?k<l'HF K m HBE'AAJ!K JjgJn?@'ABPMenBE?'@ Hkl K oJNp?TK m iE$AOPjqlpoTK m i?$J? ? lggAJ!K LMN3J AC
r m Bs? f@? ?hgH<Pi'HJjqjOE? tutK L3?vJfJ Np?hm fE'HJtwt@NQE'HTeE? tjOE N3J'Am tjqE'AxPMesN3P'A3?TH<P'K K JjqgJ'AutK PMNAJ'HyzfJ H fm B
? f@? ?jqJtNm AtK LMN3J AOI? E$H'N3J AOl ggAJt C
{ V
| }a~YO}\€=‚dƒ„
†‡hˆ‰'Š5‹Œ $Ž ˆ‹ˆ\Š‘’5Š‹“v$”‹!Š•‘’Š•‹ “Œ –$Ž —T‹$Š‰'˜™ ˆT‹$ŠTˆ™<ˆ‘5$ ‹Œ–$”3‰'Š›š'‰ˆh$”–'ŽˆT–$Ž Ž ‹œ ˜'žqŸn ¡
¢£
¤¥ ¦§=¨ ©Q¨•ª5«7¬ ­® ¯a°=±<¯=²²<³
´_µ·¶_¸µ·¹dº
»d¼\½,¾ ¿ ½\ÀÀ'Á»dÂaÃÀļVÅÆÇnÅVÈ=É
ÊËÌ ÌÍÏÎÐ<ÑÒ'ÐÍÓ
Ô Õ Öd×>ØÙ3Õ'Ú ÛTÜÝ ÜÔ Þ Ö ßàáâà'Üäã3à'ÜQåTÖhÝ æTçÔà'ÖTÝ ÜÔéèêâëììéÖí è'í ß#í\î Øïßðàñà'Ü3åTçà'Ú Ú å
Ù3Þ ÜßÝ ÜØÙ3ÞØqà'Ú Ú à$Ö,Þ ÜÜçÚ Ú à$Ö<ÞØßqà ò#ó'ô!õöó÷ø ó'ù ùúôûööü›ý'þóÿ\û ô'ôòõ,ûÿ ÿõú ù û#û ù ù û!ÿ öó
! #"$% & ('
)+*-,/.0*2143657*98:)2;=<?> ;=@A@CBED:*21?5BF> .G<?;+HIBF*:> 5#J-.;+*K> HI.
L+MONPMOQSRRUTV
W V XOYCMTZ[ TZ\V]M]^ XWP!TM^ Z PRT!__ TZ`Qa VO^ P`TVCaN!RbQCZP!T!aU^cCMN!PMQCRYd TM a!^ eVTZCf
g+hKi+j-kIlml#nohKp hIq
r+sOtusOvSwwUxy
yOz!wwxs{y!|vy y]}xy#{!swv~€ }x} 
‚+ƒ?„4I†C‡-ˆ:†#†
‰ Š!‹Œ ŽŽ9ŠC‘-’!“Œ\‹”E!• •+• –—• •˜S‘O’™‘OŠSš›Œ\Šœ œ Š• CžŸC¡¢ £¤¢ ¢O¥¦=§+¨!¢-¤C©I¨¢ ¢:ª «!¬­C® ¨¢ ¢+¢ £¤¢ ¢­S©O«¯©ŸS¬
0
°O± ©Fª® ¤¡S¨©²«!¬6ŸCSŸC©²0²ª Ÿ¢ £¤¢ ¢OŸ² °O± ©=žŸ¡#¦S³+©O«¯©OŸS¬¬U¨¢¢ £¤¢ ¢OŸC©A¬U¨S¡¨´ž ± ¯!² ¢OŸU¢¨S¬µ­¨©OŸ¢]¶!©
·!¸¹!º»2¼¾½!¿ÀÂÁ!Ã!ÄÅÆ\Ç!È É ÄOÅÇ0Ê0Ã!Á0Ä]Ë ÃUÇÌ ÍCÈ Î]ÏSÐ ÏÑSÅ˽!¿ÀÂÃÏÈ ÒÄ ÄC¿ ÃÏ ÄË]Ð Ó]ÉÑ!ÃËÐ ÏÑAÔ
Õ:Ö=×0Ø+ÙFÚKÛSÜ?ÝKÞ+Ø
ß ÃÏSÏÅàÄ ÆÒÄ ÄOÊÅÇÌÐ ÏàÒËáÁ!ÃÏâÃÏÁÅã·¸äÊÅËOÌÏÅ!Á!ÃÏåÊUÃSÁä·SËO½ÑËÅSÊÊ0ÃÄ æ-ç=èéIêæFë¾ìFí4é
îïð!ñCò óOôõ ö÷SøòOùúûIøóAöò#ø!ó ó#ïðøSüý øõ õ óAðSòOñþòO
ÿ Cò#ó öó óF
ÿ Sõ ÿ ÷Sÿ!÷!ø ý ÷òOñó ó ïôõ ö÷Søò#ïñ
ý óø ô ÿ
ó öó óOÿ
ï ý ÷ þó
ø ðøòÿó !ò ú +òOñþòO
ÿ Uø
ó ò OÿC
ò Uø!÷µø ò ó öó óAýô ÿõ õ ó ÿó óø òÿó óFõ ïÿ!ð!ð
Cò óï!ý ó óOÿ ÷!ø ï ó ï ú?û-öCòð Cõ øò ÷Sø ¾øSþ!ø ó]õ ý þSÿ ó öó ó ø
ý "
÷ !#$&%('Kø ¾ï)ô õ !ý þGñ!
ü ¾ø
Còï!ý ôó]ý þ¾ü ø ó]òý þSøòý þ ò ÿó ó þCÿCò ÿ óøòO
ÿ !öï óO
ÿ ø ÿ ÷õ ý þá
ÿ * óSõ ý +
þ Uø ò ó?
ï \óïÿ÷
ó öó ó ú
,.-/10203/4/
ûIøó öCò56]õ ý þó ÿó óàøó óáñCðó]ý 798 : ;; <>=; ;@?AB C : ;8>;<D EFA GH;A 7 IA?8>;C ?"IJLK MNPORQS7A E
TU>T VW X YZ V@[V\]U X UW^_`2a ^b)bdcfe
gh i
j
k1lmn
op q4r2sSt1u4v
w xy{z|}~ |€€x2w ‚ ƒ4„‡†.ˆ1‰"Š‹ŒŽ†(4‘†’}“” • –˜—4•• †.™1š› œ&€9 œ  ›ž  Ÿ>~ x |2 & Ÿzx |
¡  œ>y €>x |¢  >¢6x œ}“”f£ €€€£š¢ œ ¤
¥ ¦§¨© ª « ¬>­® ¯ °>¨±² ¦³© ±¦ ´ µ¨ «¨ ¨ ¨ ³©¨ ¨« ±›¶«·° ¯ ² ª ¨«·>¯ © ¦ §ª­›§ ¸« ª«¨¹² ª ­)¨«9µº ±>µ §±¦ §¨ ³©¨ ¨«­»
¥ ³ ´ ¦9¨ ³©¨ ¨ «³·¯ ©¦ §ª­® ¼´ ±›¨§© ª ¹© ª µ© ·Ž¨« ¬² ª ¼« ±´ ±)¨§ ¬ ¯ « ±¦«¹© ªµ § ª½»
¾4¿À(Á4Á.Â2ÃÅÄfÆÃÅÀdÇ
ÈÉ›Ê Ë Ë
Ì Ì‘Í Î4Ï2ÐÒÑ4Ñ.Ó2Ô1ÕRÖÔÅÐd×’Ì Ì Ø×Ù Ï.Ú2ۑÜ2Ô
Ý Þß à4á2âÒã4ã.ä2å1æRçåÅâdèPÝ Þ éèê á.ë2ì‘í2å
î ïð ñ4ò2óÒô4ô.õ2ö1÷RøöÅódùPî ï úùû ò.ü2ý‘þ2ö
ÿ ! #"$&%'()+*, -/. 0 1/"$/2 3435 6 785 69*74: ;<= >) ?
4!" @>A"$B3C6-4CDEF, G1( @ )BH 4 0 I'J4 K"414L (B"$MN$ (1O'0 P Q,
RASJTUAVJWISJX S<Y
Z4[ \^]`_ ab_ _ c deb f ]hgijkc_l]!m_ ln o!pqf ]Nr de]!n dlj)rh_ ab_ _]b dos4c dt_@n u ukvjn u wyx
z { |h}4~€4‚ƒ „4N} †‡‰ˆt|NŠJ‹‹NŒ FŽ y&‘’+‚“”N•#ŠJ‹–e—+H˜™F—šI™A•4›Kœ4‘’ž‰”„!„†hNŸ¡@¢ £ ƒ ”}¤
¤@£ ¢ ¢¡„¥)¤‚!„¤@£ ¦§t¨4¢ } §†4£ †ƒN„©^¤ ©ª¤ ¤ }†tƒ} †‚4O„¤ ¤4¤£ ¢ ¢ ¦ª¤ ¤„!¨4¢ }§kN}~}¢k£¬«„“§­}¤®Œ¯±°
²³
´BµQµ9¶`·¹¸^¸Iº¼»¾½¹¿‰Àt¶Á¶`½¹¸IÂFº+Ã)Ä À¸ ½¹»
ÅIÆ#ÇÈ^ÉeÅIÊ ÇÈÌË^ÍAÎMÏJÇIÐJÆ#ÅJÎ+ѹÒҀÓ#ÔÖÕhÓ×IØJÊ ÇIÆ#Ç
Ù#ÚÛyÜÝÞßkÚ Ü àÚ4áNâÛ ÛÛãÜ9ß)âNàâäßå æÚ æçÛ èÝ æá å éÛ àeÚ4áNÚ æ^ê@çß¡Û@å éeÛ@Ü âäâëíìFækèÝæá=å æ)Û Úäî4Ü@å ÛÚï ï ÚÜyï ðäæå æéäàeÚá4Ú ï
Ú ï ï ÚÜ àNâÛ ÚÜ9å âï¬äãàÁß)âæNÜ ÚîâNàNâäßå æÚ æë
ñyèÝÛ Û à!âäßå æÚ æòÚ óðèÚ Ü àeôÞß¡ÚÛï å Û Ú=çæáÚ Ü@óõ ï ï ë
ö ÷Iø)ùúûüý4þ ýÿøhÿ!þ þ kù ý øþ eù@û ý ö ýÿ û@þ ý
ÿ ø^ù ø ù ù )ü ý ö ýÿ û@þ ý
ÿ ø@þ ù@û ù ö ýÿ û@þ ýÿ=þ ý û ¡ù ù û ýÿ û9þ !ú "û ùý# ý)øýýþ ýÿ
$"%'&)(*+',.-/-10 2 0 34 567%"89/2 :-16*72 ,8(*.6<;'="=5675!>?4@5&'*!A3.2 ,4@*!4"4?A:4?4CBD'E 3E 3:!4 4">@;'&C2 :.6+.5&'F',4?A:!4 4G-<*3.(0 H
IJIK/L M NK.L OIP"Q R
US TWVYXZ [U\ ]Y^`_Wacb"\ de'[gf'e
h"ijk k lmnop qrq7js"tus nvrwwxl rw<r!k k"n!y!rzp r{ { k.t p { k r.s.n|l}t~qms€yy7nkus s r<tus|s r.qp qmsƒ‚ l#„qvkGoqmyy!msl<† l/† ‡
ˆ‰Š‹ˆŒŽ Ž Œ!‘#ˆŒv‘!’‘“!Š“.”•!– –‘˜— ™ Ž – š›š"“Ž ‘!œvš‘–"!‘Œv‰ŠžŠ‘ˆŒ™ ˆ— š ‰– ˆ‰!œŒŽ ”
ŸW.¡¢"£'¤ƒ¥"!¦?¦@§ ¨G© ª ¦ .¤«'¬ž­"®£'ª ¯)¡.© ¡.¢¡x© ¡¦ °.¤¦C© ª ª ¨)¤@¥.­­¦@°ª ª §¡¥. .ª ª .¤«'¬±¬<§­.®© ¡.¡<© ¡¦@ ¦@£"¬7­<¡.«'¤G¬<§ª ¦C²
³µ´ ¶¸· ¹.º»¼·?´ º»¾½¿ÁÀ ´  à · ¹ÃÅÄ!Æv½Ç¶ÈÉ»ÊËà ´   ¿Ì!»½¾ÍÊ
ÎÏÐ ÑÒÓÔÕ Ö×Ø Ø Ù
Ú ÛÝÜÞßÜàáâ âãßä?åçæèäé!â âêéë7å éì!ííîÞé!â â?Ü á!â ï
ð ñòó ô?õ öv÷ ÷øÁù!ú!øûü.ýþ÷?ÿ õ õ ø!ùûÿ ýü.ýv
ù õ úõ ø vüóø
ý üó ø!ùûÿ ýüývù/ô ó ýv÷ .÷ ÿ õ õ <ÿ ÷ ÷?õ ü!÷WôòóYø÷ ÷ ü÷ùûvø
7õ !÷ ÷ øó üø÷ ÷÷ø ó ÷ù ûüõ ý ó ö û ú üÅ÷ øûvøó?ýøÅù ô?ÿ ýýù ú ù ûüõ ý
õ ùùø ü.!ý "$# %&!'$( )+* ,!) -./)0(!-.)+)1.-' .+2 3'4( ) 5,)768 *7-'4,:9<;
2 681=>./? )) @561;!A( ) =1? , -CB
D E '( - FG( ? ;'. ;HI61;9' 2J;( ? ? 2K-.;/( )<;.L5!@!'C? M)15'.CB
D N ,O9<;F( ? ;' .;!68 *L'.)12 ,L-. ;PB
D QRSITU VOR!SS U/W1X Y VPZJX R V V X[\ ] VSU VLV\ ] ] ^ Y_<Y`\ aU/Wcb d
X YeeYfX R V VX ge`g h Y!W e U/W\ige h RW1TIgS T/W\ W1akj
l<m
n$oqprKsfn$t purwvqxzy!x{$yCy}|Ioq~$oq€ v ‚„ƒ$oqp
Š ‹ Œ$LŽ!C‘’1“!!4” • –1— • •4˜L‘™‘š ›š œ ™!”’ ž Ÿ ™‘ ¡ 4”f4”ž1¢>‘/’
£ ¤¥¦¤4¥!¦ § ¨ © § §ª>§ ¨1© § §ª «¬ ­®<¯L­°­/¬i±² ³K´ ®<¥!¬ µ4¯L­°­/¬
£ ¯­°fµ4©¯·¶ ¸O¯­!¬ ¬ ¸!¶¦G¹ ¯ º!» ¦4¸¼¹1§½¬ ¾ °!¸!¶³1­/¬ §ª/¦ ­¶ ¿¥¦C°­¶·±² ³´ © § §
§À ¬ ¬ «¸®<¸L°­/¶LÁ ¾ ´À ¶ Á¬ ¸ § ´!º
¥¦¸ § §§4¸·¹¦± ² ³K´ © § §4¸f§GÀ ¬ ¬ «¸®<¸·¬ ¾ °!¸¶!ª<¤4¥!¬ µ!´Ã§­¿­¶cÁ¾I«À ¬ °­/¦G¶ ¸
Ä/ÅÆCÇ
º £ Èq¦ É ²<® À ¶f®1¶ ¸ÁÁ„Ê
†
º £ Ë̦GÀ °O¬ ¾°¸!¶L¹1§4¾ §!¯­°¸¶ ® ¶ ¸ÁÁ ­/¶³1¾!¬ ¬ ´LÀ ¶<§¦ É ²1®i§
††
º £ ÍÈ ¸·¹¦/¬ ¾°¸!¶L± ² ³¦ ­/¶1¿¥¦!°­/¶
º £  ¸ ² ®Ã­¶ Î ± ² ³ Ï Ï Ð Ñ4ÒÓ!Ñ4Ò!Ó Ô Õ Ö Ô Ôk× Ø ÙLÔ Õ Ö Ô ÔPÚ Û1Ü<Ý¼Ó Þß àÒÓÝ ÛfÑÓáß·ÓÞÛÃÔÞÓ
Ý Õ`Ô Õ1Ö Ô ÔâÞãÞ/äfÛ ×âåÜ<Ý!ßæÙ ç ß ãÓÝèÛ<ÔÓÒâIâ Þß Ý ÕéÔ Õ Ö Ô Ô4â ÞãÞä ÔGç ä ä
ÔÓê ââÝß ë
ë ì íÝØ1ÜÃÞß+Ñ4Òӄîä Þ!ÜÃâÞãÞ/äÍ×Ø Ù+Û Ü<Ò!ä ï4âLÞãÞä}Û Ü<ÝðÓ Þ/ß1à!Ò!ÓÝÛ:àÞß ×â
Ý Ô Ô/ñ!ä ê1àà!Ý!Óß Ý òóô õ÷öøùLúûü ý øöøþ ø!ù öýûÿ þ ÿù ûLø ø/ù 1ø/þ þ ûLû þ û ýõ ù !û!ý!ÿ ü<û!ùõ ù1ö/ýû ÿýLøù ‡
‰
ˆ
! " # $&%('*) +-, . ) /0('+ 021434145670(+489 1
RU" # V :;N ' <) <>G =A? <(FH@(CA2BBB2C4G D&N*= L C?WE FHL(G = @DDDJ2I = = J-X4Y K= N I JZFHG G AMD D LF@ @(J N[J4@@(F\N&DG I ANI JLD?2I J F\J D&I A2= ] ^4L(<W= @4OD F4J2= I OEPRFHQTQTS S
_4`
abdc efgihkjhl
mnRoMprq*sut
‚ƒ „ 2†‡&ˆ‰ Š(‹&ŠWŒ&Š Ž&‹&† u‰ Š‹
‘“’(”–•(—˜*™&šœ›*ž™*˜Ÿž‘
vMwixuydz
{r|~}-d€r
2¢ £¤ ¥ ¦ §4¨ §2© ª&¦ §«¨W£ §¤¬ ­H«¨ §Z«¦ ¬ ¬ á ìkí4îï ðHñ òóî ô4õ í4ö í(÷
¡ ®4¯4°±4°ž²
³Ÿ´rµ¶µ ·¸¹º[»¼W½(º ¾¹[¿(º À&Á2Â(º~µº[ÃÄ(ÅÅ Æ ø ùœú(ûû(ü ý2þ[ÿ ü üþ Hþ[ý Ç È É*Ê
Ë*ÌœÍ Î[ÏÐÑ Ò4Ó(ÎÔ4Í ÍÕ
œ
ù úþ ú ü ü [ý
Ö ×ØÙ ÚÛ ÜÚ4ÝÞ4ØÛ ß4Ü*à
œ
ù úþ ú ü ü [ý
á*âMãã ä åæ ç èéê&ë
œþ >ü ý !" # $ %&'()*( ( '%,+-.*/0+ %'%
124356 789;:<
12>=?@ABC968 @<
1ED>5@= 6 5F F 368<
1GIHH@8C96 8@3@<
JK L MONPQR STSCUWVXYX.TZ4R SU T
[E\^] _`;`CabcdOef] d`;ghjike i h lm] dl
[npoh qrrssh abtdbOuh _`;cv
[ w>qbl ] qh h d]aIemi h l ] dl v
[ xzy{|}{~ |€‚€ ƒ
„ † O
‡ ˆ‰Š‹ ŒŒ.ŽŒ‘‘‹ ’‘“”Wˆ
‹ ŒW
–O—˜™š ›œ›;—žš ›Ÿ œOŸ¡OŸ¢ž—£ £ Ÿ
• ¤ — Ÿ Ÿ œ›¥
¦¨§©ªª«§O¬®­¯°j« §j± ²m³ ´ µ¶«² ³ §¶¬E·²
• ³ §±m² ¸°¹º± »
¼½p¾¿ÀÁ¿ÂÃÄ¿OÅCÆ ¿ÇÀÀmÆ È ÈºÉÊËËIÁÀ À
Ì ÁÀ À ¿ÊÀÀÍÅIÀ ËÎ
¼ ϨРÑÒÓIÇÀÓ¿ÁÔÔÊ¿OÕWÖ×ÒÊ¿À ÐmÆ Ø Ç Ù
ÃÊÐ Æ ¿ÃÕÚÎ
ÛÜ Ý à
Þ ßWáâ ã‘ä åáOæä çß®áã‘ä è^éêßæä ë
ì êéã‘ßÚä âÚíåêߑä éå
6&7 8 9 :; <= >&? >3@?>&ACBC= DCEFG?BH: B
I J.KHLMGI NPO&QGRSO&TUKCI RVOLK
îï^ðñò òó;ô õö÷ øùøúõ ò ûü÷ øò ùþýñó.øòWÿ
î ï¨ü ôø
õ
ü ò õñöü ÷ ø ùøúõ÷ ò ò ù üö ðô ü®ÿ
î ï^ðñò ò ùøOñ ü÷ øò ùþýñóøò ü ù ô ÷
òmü ó;ó ôø ÿ
WXZY[\ \] ^[&_ ` ^\ ]ba[.c$^"\.de&_ f.]g hf
`i\ _jckclh&^m
!"$# !%&"'!& ()* + , & -.# /( 10(2345
WVn e&_ f.]g h\ Y[\ \]^1a[c3^4\5m
oqpsr t u tv3w4xyz {.v | zC}1{vH~€yx‚p$y{ wƒ &t  }1{.v ~ €„xyv v tZwzHy &t‚ †&‡
Hr ˆ‰z {&ˆVwŠƒ &v tly.x&~ ‹ yltu u tzŒu y€ yŠp$y{Gwƒ &t  
ŽbG ‘ ’ “•” – “—.’1“ ˜G™"’5šV›œ‘ —.” ›H“.–ž&”›Ÿ™4—’H“.–¡—.”•”˜G›CšV¢&”‘ —G™"’1£G“›H“ .’C‘ ¤&” ‘ —¥
¦H§ ›¨›H”¢“›H“’C‘ šZ&”›ŒšG©&ª«™.›H¬­“’’®šV›C‘ £V‘ &“ – ” “ ›Z— ™“$“¬–G“—¯ °%± ‘ .’”²
™“ ­±3“—G™‘ &”.—Š—.¬™”›œª”’‰‘ .’ ”k£G“&›H“&’ ”›5“— ¯
³¨´µq¶V·¹¸ºZ».¼H½¸¼ ½µ%¾Œ¿ µÀGÁ ¿.½À ¶ ¿&à »GÁ »Ä ¿»žÅ ¸½Æ¶Z·¡½Ã à ¼œÁ ¶„·GÇ Ç Ä ¿•À Á à ¸"¿»
È ºG¶ ¿Ã ÃɶZ·ËÊ&½ µs̾Œ¿Íǽ»&¿ à ¿» È ¿&¶ È ½» Î&À&¿ µœ¸»&½ ÇGÇ&½µCÏÐÅ&½ È ¼
µH¿&ÄVÁ żCµ5¿µœÁ »ÄÅ Ñ ÒGÓÔÖÕ&×؜٠×&ÚGÛÜ«Ü3×ØÝÕ&ÒVÜßÞ5Ù ÚGÚ.Մà&á¡ÕGâ"ã&ä å × Ú‚à&á„Ú&×&æVØH×
æ × ä × Ú$çèŠÞœØHç.Ü$ÕGÙ æGç&Ú«é&çâÒGÜêÕ&ÒGÓâ"×ä Ú ë× ä ä ×Ø®à&áŠì ç ØHçÚ&å5Ù Õ.×.æG×ä Ú ëæ ×å èGÙ ä ä
Õ.í&ì çÖçä ä åqÕÒGÜîæVÛÖÕ&×ØkÙb؜Û&å çÚ ïñðÝÜòæZۂÔ&ç Øæ × ÚGÚ&ç¹Ù Ú.Þ5ÒVØ5Ü3çåœÙ ÒZÚóåCÙ ä ä
ô&õ ö÷økùHúûV÷VüŠøö&õ ýGý&õ ûHþk
ÿ &ô$þùùH
þ õûHþ­ô
"!$#&%')(+* * (,.-./),.!(0* -./+* *&12(345 ,.6 ,73.06)489 8+: 5 3.4;*8=<+>7648,+8"1?5 34@*38"1A12%CB 9 5 :"* D
EGFIHKJIFKLM NOQPSRUTGVSRIWGXYZWG[ R\OT]VGOO_^0PGNG`G[ R
a)bc de e f=g.h+i"j kd0l"m bl.n)cojqp+r+s0p)gb"h)j tvu&bc&wcof"k.g=j g.t?d+ixide eyn)g0p=rs7n g.n c t)j zqu {"m m@e i.|+e e&}2dl+kj g.n gv}2d.~"j }2d)m e€
‚ƒ „)q†=‡2‡0„)ˆ‰"„ ƒyŠƒŠ‹ ‹ ‰)ŒŒ‹ ‹ ˆŽ‹ ‹ &Šƒ‡2Š‘‚ ˆ.„ ˆ.‘v’ Œ+“ “ ŠŠ=”"Š+•+‚ ‹y„‹€–"—U˜2‘.˜2‘.™+‹ ‹Šˆ$‰)Œ$‘”"Šƒ&ŠšŒ+”=”0‹ ‚ “ “›"œšž„)ˆ„ ƒ Ÿ ‚ –
¡™‹ ‹&Š$„)ˆ‰=Š‘‹=„ ˆ0‡2Š‘‚ ˆ2‚@‘;‹&™“ “ „+‹"’y¢ƒ=‹ ¡˜£Š)“ ¡q’ Œ"“ “ Š –
¤¥S¦§¥S¦K¨)©0¦ª«G¥Gªª¬¤]©v­®«]¥S¤I­G¯ °7±
²U³´&³µ¶)´=· ¸.¶+· ·y¹)µ$¶´=º¶´yº.»¼ ½ ·=º¾¿q· º"¼ ÀÁ
ÂGÃ0ÄÅ"ÆÇ&ÆÇ)È É ÊqȍËÍÌ"ÎÐÏ Ã2Ñ ÒqÓyÔ?Æ)ÒÕÖ=Ò.Ï=Ô)ÇÏ=Ô)Ò"Ò+Æ2Î2×;Ø Ù Ñ Ú)Û.Ô"Ó Ò+ÖÇ=Ó ÕÖÓ Ó Ô Ò2Ñ ÒÓyÔ?Ö)Ç=Ä.Ö)Ç ÄÜÑ Ù ÓÄ.ΚÃqÓyÄ"Ñ Ú Ý
Þß àá]âã§äÞåGää_âæ2çâèéGä_êIèKë]ì$èíævéîãïÞåà=ðéIñ
òxóõô öø÷ù.ú.û)ù.ô"ü ýUþ ÿ û )ý &÷ )ù ù ó$ü=ô"ü ÿ ù=ù÷)ùšô)
ö úû &÷ýó?÷ ùüù ûýUô=ü ùyü ù+ô+úûùô ®÷ ÷ù.ú.û ù.ô÷
!#"$%& ' ( )+*-,/.
012 345 166 7298 :<; =1; ;7:>8@?BACD8 :7 :EFG 2 34<;H1 :DABIJBA; ;LK
M N OPRQSTOUV9W9XZY X[>\P]PR\U^ QUX\+OU_U QPa` bc O>dLeTS9c` O f Y O g g PReRhPbg Y V\>Pi VOS-j
k lnm+op q q%ro os]p tuvwx wyHvzBzB{Bvt|+{y y} ~ {BzB€yH{   ‚Hƒ w€ zB„ ‚Hƒ  †€wz>€‡+y ˆxy y €~>‰H€ z‹Š@Œxu@€w|€yŒ~„ { wŠ~„ { wLŠzŽ~y
‘ ‘ ’
“9”–•H— ˜™ šB›œ]˜™ • •LžŸ ¡ ¢@• £¤+¥¦Bœ]¡ ˜™ š œL§¨˜©@•Hš¡ ¦ ª ›¤šŸš ˜«B ¥¦+Ÿš ˜«ª£¨ —«¬œL­
“®°¯ —™ ¤˜šŽ•¡ Ÿ¬¦› œš¯Ž±+¬•š %¥¦+ª š¤•ª£>™ šœ «¡ ˜¬œL­³²´¡œ ¬ ¨@ ±B±+¬˜«¬œš œš¯Ž±š ˜µ¤š± šœ¡ ¦ ªœ ©˜¨Ÿš˜« ¬ ˜>ª£
™ šœ «¡ ˜¬œ ¥¦B¦£ ¬œ9¡ ¦ ªŽ«¬ ±¶±+¬«>¤˜›œ ¬•·­
¸ ²´¡ ¨š¹•¨ —«¬ ¤ª š™ ™¬˜­
¸ º ¬¤ª¬¨»•¬œš>« ¬˜+±Bš¢¡ ±Bš šŽ• ¯—• •H±+— ˜™« ¬˜Ž¤±¼œ¬ ¨±B±+¬˜« ¬œš¤>¡³«¬B ¡ ¨šª œH™œHš±B±B¬˜ ­
“>½µ±¾«¹¿• ¯—• •Hšœµ±š• •H œ·ž´›¯¬œ]¨@š¤%•µ¬ ¬œŽš˜«œšÁÀH› œ¬ ±B£Â¤±Ãš Ÿ¤ œ]Ÿ¬œHš œ+±>©¥¨@¬•<¯š• •¬˜ Ÿ› œµ«¹Ä¹ ˜« ¯¡ ¨š
¥¬˜•œ¡ À]¹™¬œ]¡ ˜™9­
¸ Å š™™‹š¯+© ¬¤±Æ¨š ˜+• ¯—• •Hš¤¡±š¤¨¡ ˜— œR±B— œ]¨»•Hš‘±>¬«¤©±Ÿ ¬˜+À› œ Ç ÈÉʑÊËÌÍ Í Î
ÏÐÑBÒÓÔÔÕÖHÏ×¼×>ÓÒ
Ø Ù Ò Ø Ú@Û Ö Ø Ï Ù Ó Ù Ü Ý]Ø Þ Ö Ûß Ô Ø àØ Ù ÖÓ Î>Ó Þ Þ Ó ß Ü × Û Ô ÚØ Ù Ö áâÖ ÖHã Û ß Îä
å æ â ß ÒÕµÖ áâÖ Ö Ûß ã Û ÒÖÓçÖ Ø Þ Ø Ó ß ãè ß ÒÕ+ã Þ Û Ù Ò Û Ñ Û Ù Ò ÒÕ Ú@Ûß ×>Ó Ò Û Ù Ò ßÛ ã Û ÒÖ Óç@Ö Ø Þ Ø Ó ß ä
å é Ó+Ö Ø Þ Þ%Û Ö Ö Ø Ùà Ó Ù Ö Ø Ùà+ÝHÛ ÔÖ ÙÛ ßØ Ö ß Õ×× Û Ù Ô Þ ÕÐ Ú Ï ß ä
êTëTì í°êTëëîRï/ðñòŽóêÂô
õRö÷ ø@ùö öùúûü>ý÷ ö ö ùú þü ûÿ ÷ ö þ÷ ýB÷ü ÿ ýÿ ÷ ûû÷ ûùû+ùÿ ÿ ùúý÷ ý >ü úûü
ÿ ü ùû Âù ý@ýü+ýÿ ùúüûùú
"!$#&%'(#)#+*-, ./*/021(#-34065
7#)89:!;< ;= > ?A@!B$!B;=7BC!$DE E D7F> ?HG B DJI"K7F7!B;=7BC! 5
./F">C7L @M D&F> ?N@!7BJ!B;=7BC!$D7E E D7F> ?HG B DJI"K7F7!B;=7BC! 5
O 8?P>E D&FQB!:D7F&L)9K$I"7E R"!7BCD = TS
UVXW(U)U
#);= TG BQFTL@YTG >BD&FQB! PDM"KF&!E E TG C !;ZD&B:P!7E R"!&[K I"E R\C !;J>E G @!:!B;G B G B!F S
#);= "!$DMR5
]+!7BZ ;= "!<I\7F)^!7BC D&E E D7F&G? !@G B5 O G I ITF\>7F)GP!E R"!7B$=F)^M"!$ ;= D?:9D7F"!TL F+5
*/BC!2^!BC ;= 5
_ ?H^!E ;!^!7BC D&BJ=F2L BCD7F;! \DB8"!B PD 8C D&FC D 7! &9E ! D @! @F\!? ! I"F G @M"G )B=FCD
;= \! 5 _ ?H^D&E !^!7BCD7BJ=7F&L BCD7F;! \D7B8"!7BZ@!JD&BC! M2^!7BC ;= !7B;=BC! 5
*) QF\D`@$LBCD7F&P !E R"!B$!7BD7F@M>7B! ?A>? F\7FQB G B:; G C: ;= 5
a7K7F)G B\D `D7BTFTG ITL D7F"!5
bc
d(e2f/gh f/i4f/e
j/k lmnJl ol7kpqrs7qotZuv w"p$v"xypw w&zk lmp$w\l{wT| k l7y}n:l&q:| zk pqo mpq$olwu7~€\sk k | ‚wtmpopJw\l{wQ| k l&yQqp&ƒ
„+ nzuk l&yQqp:tu nNpqrs7qo t$sy†ƒ
l kMmpq:pqrsqop t ƒ
‡ j/k l7mnJlo &
/
j
k
7
l
m
J
n
l
o
l k€v"ˆy7lM7pqrsqop tƒ
&
‡
‰‹Š+Š-Š
Œ/&Ž‘7’Z7Ž “\7Ž‹‘7’J” ‘7’\•M“Z7Ž – — ˜“<™“Z&š ’"›œ&— •žŸ™&— ’ •Y“T—  “Z¡¢ ¢¡£Q¤¥£¦+§¨› ”ª©“ &’ — Ž Ž— Ž˜«ž¬7– š“T’Tš“"Ž— Ž˜
­ ®¬¯°±\²³/´ ² µ±T¶Q· µ¯´¯¸¹³/´ ² µ±Q¶"º¸· µJ³2»7¼ · ½¾:²&¸±†¿€®Ÿ³+³/³ÀÂÁ
ÃÅÄ&ÆÇÈÊÉË ËÅÌ Í È ÆÉÏÎÐ\Ç Ñ7ÒÓYË\Ä7ÆÔËQÕ Ì Ì)ÖË Ä&Ð × Õ Æ ÆÕ ÆØÙÓÉÆÚÑ&ÒÜÛ"Ý7ÐQÞ Õ ÆÑ7Ð"ÉÏÎÇË\Ä&ÆËTÕ Ä7Ì Ì ÉàßÓÉ ÑÇÐÛ"Ý7Ð(È Í Æ ÆÕ ßÓÇ7Ð4ÇáÞÚÈ Õ Ì â"Ý)ã
ßÇ ÈHÕÉÆ ÆÉËÛ\É7Ì ÌMÓÉÆ ÒÎ ÎßMË"Ö:ØÄ7ÆÇ ÈäÛ\Ä7Ì É ÓMËTÕ ØÞÉ7ÆË\Ä7ÐTÕ ÆØ)å
æ+çèéêë ì&í:îïîð\ê ñ7ò óYô\ì&í$õíöì7ð7õô ô7îð"êñ&òóMô\ì7í ÷ íô ìJø"ï7ð&éì&ùõíñ7ë õ ú<úê èAù òúùïë ë úõûø"õë ë ü ýúô\þ7ë ë ìô)éÿð7ñ ì7í ë þ è íõ ú
ôT÷ ë ë ì ô ô)òîîúõ è ë ÷ íöúúMô"þë ë ìJø"ÿ7ð7ïô\ì7ð û÷ í í ÷ íöõûZì&ë ìóYôTðQ÷ úó<ê ù$ì7ë ìóYôQð"êí÷ úóJòôQðQòú ôTí ÷ íö)ü
ÿë 7ñìë êóõë õ$ø"ÿð"êð\ñ7í ÷ íöõ7ðQíõ:ø\ÿ7ð7õûø"õë ë ú ùõ7íô\ì7ðT÷ íö&ü
í îï
òŸóõ7í ø"ïè:ì&ð<ñ ìô"õ7ë \ì7ð\õ ñä÷ íø"êð\è õôT÷ êí‹ê è ùõíô\ì&ðQ÷ íö«ê ù‹ïô\ì7ð û ÷ í í÷ íö«õûŸîð\ê ñ7ò óYô\ì&íùêú¬óê è è ò íì7
ïô\ì7ð û÷ íí ÷ íö úõíë þö ö&í ÷ íö ì7íJì7ë ë ì7ð)îï îð"êñ&òóMô\ì7íú:÷ íóÿîúúô"þë ë ì&ü
-÷ ë ë ûì7ð"óõ7ð ì7í«õûúþö ì&ðJú ÷ öäõ7ë ë ô õíúûõð$ø"ÿ7ðJìûì&íôTòì&ë ë õôTð ç óYø\ìë ÷(ñì7ííõ«úóðQ÷ ø ô†ü
-÷ ë ë ûì7ð"óõ7ð ì7íÊø\ÿ7ð"éì7ùï7ë ë ì7ð¬ú ÷ öªð"þô ô ì&í õô ô òô ø\ÿ7ð\õ ñì þíñ7ðT÷ íöõ7ð¬úê è
õíúì ú
ûõ7ð\õ ø"ÿð ñì7ë õóYôT÷ öõ¨ø"ÿð¬îð"êñ&òóMô\ì7íÊòô"õí õô ô ø"ÿð"þíñ&ð\õ ñ ìúú ö&ðQòíñ7ë þ ö öõíñì
ì öì7íúóõîì7ð†ü
!#" $&%'
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising