Candy | CVST GP382DMS-S | Candy CVST G384DM-S, CVST GP382DMS-S, CVST GP382DMR-S Manuale utente

Candy CVST G384DM-S, CVST GP382DMS-S, CVST GP382DMR-S Manuale utente
UKR
RO
PL
CS
SK
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Váš výrobok si môžete zaregistrovať na
www.registercandy.com
na
získanie
rýchlejšieho
prístupu
k
dodatočným
službám presne určeným pre najvernejších
zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a štítok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce činnosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
3
SK
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Maximálna
kapacita suchej l V prípade poruchy práčku vypnite,
bielizne závisí od modelu (viď
zavrite ventil prívodu vody a
ovládací panel
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
servisné stredisko a používajte
navštívte stránku výrobcu.
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
Bezpečnostné pokyny
spotrebiča.
l Pred
čistením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, či je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
Umiestnením značky
na
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a životného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
4
1
SK
2. INŠTALÁCIA
3
B
A
B
B
B
A
4
l Uvoľnite
2 alebo 4 skrutky „A“ na
zadnej časti a uvoľnite 2 alebo
4 ploché podložky, gumové
upchávky a plastové dištančné
rúrky „B“ (obrázok 1).
2
max 100 cm
min 4 cm
l Nasaďte
priložené ochranné
kryty „C“ (obrázok 2).
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
75 cm od podlahy, ktorého
priemer musí byť väčší ako
priemer hadice (obrázok 4).
l V
prípade potreby použite
zaoblenú svorku, ktorá zaistí
dokonalejšie spevnenie a podperu
odtokovej hadice.
V prípade, že váš model má k
dispozícii:
l Ak potrebujete práčku premiestniť,
stačí otočiť ovládacou páčkou
pojazdného podstavca smerom
doprava a spotrebič posunúť. Po
premiestnení uveďte páčku do
pôvodnej polohy.
l Nastavte správnu rovnováhu
spotrebiča pomocou predných
nožičiek (obrázok 5).
a) Otočte maticou v smere
hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila
skrutka na nohe.
b) Točte nohou, tým ju znižujete
alebo zvyšujete tak, aby ste dosiahli
dokonalé priľnutie k podlahe.
c) Zabráňte pohybu nohy otočením
matice v protismere hodinových
ručičiek do tej miery, až priľne k dnu
práčky.
l Presvedčte sa, či ste spotrebič
náležite vyvážili.
l Oprite sa rukami z obidvoch
strán priečne o práčku, bez
toho aby ste ju premiestnili a
overte, či nekolíše.
l Ak práčku premiestnite, opäť ju
vyrovnajte.
5
l Práčku
je nutné pripojiť na rozvod
vody pomocou novej pripájacej
hadice, ktorá je dodaná spoločne
so spotrebičom (v bubne).
Pôvodnú hadicu nepoužívajte.
l Pripevnite
k spotrebiču (z hornej
zadnej strany) prítokovú hadicu,
koleno hadice a elektroventil, z
druhej strany napojte hadicu na
vodovodný ventil alebo výstup
vody s ústím s rozmerom 3/4“.
l Prisuňte
práčku k stene a dbajte
na to, aby sa hadica nezakrivila
alebo
nepriškrtila.
Pripevnite
odtokovú hadicu na okraj vane
alebo radšej na pevný odtok vo
výške najmenej 50 cm a najviac
6
Pripojenie vody
SK
6
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr. 6) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
7):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
7
1
l AQUASTOP
(obr.
8):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 9): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "C",
transparentný izolačný plášť "D" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
A
7
C
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a či je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
8
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a ilter; niekoľko tipov
o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie iltra
l Stlačte tlačidlo (A).
l Práčka je vybavená špeciálnym iltrom
l Pridržte
zostatkovú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu pásom.
Čistenie zásobníka na prací
prostriedok a ostatných priehradiek
stlačené tlačidlo
zásobníkom smerom von.
pre zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Z každej komory odporúčame odstrániť
hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte
vodu do nádoby.
všetky zvyšky pracích prostriedkov, aby
sa zabránilo blokovaniu prietoku z
dávkovača do bubna.
l Pred vyskrutkovaním iltra odporúčame
savú
utierku
otočte
l Vyberte zásobník a vyčistite ho.
l Len pri niektorých modeloch: vyberte
vložiť pod tento
zachytenie vody.
a
pre
l Vytiahnite a roztiahnite zarážky (S), ktoré
l Otočte ilter proti smeru hodinových
sa nachádzajú v zadnej časti dávkovača
a dôkladne ich vyčistite.
ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej
pozícii.
l Odstráňte
prípadné usadeniny,
môžu prekážať v ústí otvoru.
l Vyberte a vyčistite ilter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí pre zostavenie všetkých
dielov.
A
B
ktoré
S
C
Montáž
Odporúčania o premiestňovaní a
dlhodobom odstavení spotrebiča
Okraje je nutné zasúvať podľa popisu (B).
Otočte zásobník smerom k veku, pokým
okraj nezapadne na svoje miesto (C). Pri
zapadnutí budete počuť charakteristický
zvuk.
l Ak budete skladovať práčku v nevykurovanej
miestnosti dlhý čas, vypustite všetku vodu
z rúrok.
9
SK
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
Q
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
alebo pri
rozsvietia
niektorých
indikátory
Počkajte, kým nezhasne kontrolka
uzamknutia dvierok: približne 2 minúty
po skončení programu.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
10
LMN O
P
H
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
I
stlačte
D
C
E
F
G
B
A
B
C
D
E
Volič programov s pozíciou OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Tlačidlo MOŽNOSTI
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
H Digitálny displej
I Kontrolky MOŽNOSTÍ
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Kontrolka KG DETECTOR
N Kontrolka UZAMKNUTIE
TLAČIDIEL
O Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
P Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Q Oblasť SMART TOUCH
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu.
Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a
pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie
dvierok" pred otvorením dvierok.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
Volič programov s pozíciou OFF
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
Po otočení voliča programov sa rozsvieti
displej na zobrazenie nastavenia pre
zvolený program. Pre úsporu energie na
konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
do
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
l Pre
odloženie
nasledovne:
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
11
SK
Otvorenie dvierok
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Spustí sa odpočítavanie a po jeho
skončení sa automaticky spustí program.
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
indikátor možnosti najskôr blikne a
potom zhasne.
programátora do polohy OFF.
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, špeciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
Tlačidlá musíte stlačiť pred stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA.
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti,
v závislosti
od
zvoleného
programu.
- RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
Tlačidlo MOŽNOSTI
Toto tlačidlo umožňuje
možnosti prania:
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
zvoliť
rôzne
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
zobrazí čas pre daný program.
- EXTRA PLÁKANIE
l Táto možnosť vám umožňuje pridať
cyklus plákania na konci pracieho cyklu a
bola navrhnutá pre osoby s citlivou a
jemnou pokožkou, pri ktorých aj malé
množstvo pracieho prostriedku môže
spôsobiť alergickú reakciu.
l Túto možnosť odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade veľmi
znečistenej bielizne, pri ktorej je pridané
väčšie množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri bielizni, ktorá má tendenciu
zachytávať prací prostriedok.
- HYGIENE +
Môžete aktivovať len pri nastavení teploty
60°C. Táto možnosť umožňuje zvýšenie
hygieny bielizne so zachovaním rovnakej
teploty pre celé pranie.
- ĽAHKÉ ŽEHLENIE
Táto funkcia vám umožňuje minimalizovať
pokrčenie bielizne, vylúčením prostredného
odstreďovania alebo znížením intenzity
posledného odstredenia.
12
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými programami
uvedenými v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť
teplotu pracieho cyklu.
l Teplotu
nie je možné zvýšiť nad
maximálnu povolenú hodnotu pre daný
program, za účelom ochrany tkanín.
l Ak chcete uskutočniť studené pranie,
nesmie svietiť žiadny indikátor.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
Digitálny displej
maximálne
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
1
2
34
6
7
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
5
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
1) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
Kontrolky zobrazujú
príslušnými tlačidlami.
možnosti
zvolené
2) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
bráni cyklu odstredenia v prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví čas podľa veľkosti a
zloženia náplne.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
3) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete
uzamknúť
tlačidlá.
Týmto
spôsobom
môžete
zabrániť
pred
nežiadúcou zmenou programu stlačením
tlačidla počas cyklu.
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
opätovným stlačením rovnakých tlačidiel
alebo vypnutím spotrebiča.
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
13
SK
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
l Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď po dokončení
cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2
minúty a kým nezhasne kontrolka
"ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte
dvierka. Na konci cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF.
4) KONTROLKA Kg Detector (funkcia je
aktívna len v prípade programov
Bavlna a Syntetické)
l Počas
prvých minút cyklu zostane
kontrolka "Kg Detector" svietiť, kým
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
vody a elektriny.
l Počas každej fázy prania "Kg Detector"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
- nastaví množstvo potrebnej vody;
- určí dĺžku pracieho cyklu;
14
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
5) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Indikátor
tlačidiel.
svieti
v prípade
uzamknutých
6) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenú
teplotu
prania
zvoleného programu, ktorú je možné
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
tlačidlom.
Ak chcete vykonať studené pranie,
indikátory nesmú svietiť.
7) KONTROLKY VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstredenie
úplne
vylúčiť
pomocou
príslušného tlačidla.
l Smart Care – kontrola a cykly "AutoClean"
a
príručka
možných problémov.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Smart Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi
s operačným
systémom
Android
a
vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
l My Statistics – štatistika prania a tipy pre
efektívnejšie využitie spotrebiča.
Získajte
všetky
podrobnosti
o
funkciách Smart Touch aplikácie v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
l Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi.
Aplikácia
Candy
simply-Fi
je
dostupná
pre
zariadenia
so
systémami Android a iOS, pre tablety
a smartfóny. Môžete komunikovať
so spotrebičom a získať výhodu
ponúkanú Smart Touch len so
smartfónmi
Android
vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy
Android smartfón
s technológiou NFC
Interakcia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfón
bez
NFC
technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
na odstránenie
SK
SMART TOUCH
POUŽITIE SMART TOUCH
PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča
l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
"Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môže byť
proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
l Nastavte ovládač do pozície Smart
Touch
pre aktiváciu
ovládacom paneli.
senzora
na
FUNKCE
l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
Hlavné funkcie aplikácie sú:
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho
štartu" spotrebiča.
l Voice Assistant – príručka na výber
ideálneho cyklu len s tromi hlasovými
príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň
znečistenia).
l Cycles
– na načítanie a
nových pracích programov.
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
spustenie
15
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
l Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom
prípade
postupujte
podľa
vyššie
uvedených pokynov.
l Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
(napr.: spustenie programu, kontrola
cyklu, aktualizácia štatistík a pod…).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
Smart Touch až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.
Správa
a
ovládanie
spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len
„v blízkosti“: nie je možné vykonať
operácie na diaľku (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiča
(viď obrázok nižšie).
16
SK
Tabuľka programov
1)
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
2)
Perfect 20°C
Odporúčaná
Max.
4
4
4
4
4
4,5
20°
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
40°
Hygiena 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
14' 1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30°
30°
44' 2
Intenzívny 40°
Rýchly
3)
2)
2
2
2
2,5
3
30°
40°
Ručné pranie/
Hodváb
1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
Vlna
1
1
1
1
1
1,5
40°
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie +
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
3
3
3
3
3
3,5
40°
60°
** 5 5,5 6 6,5 7
8
40°
60°
2)
Bavlna +
5 5,5 6 6,5 7
Predpieranie
8
60°
90°
Baby
2)
Jemná
Syntetické
Bavlna
2)
2)
PRAC.
PROSTRIEDOK
1o2
( )
Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na
stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný
program Auto-Clean, navrhnutý na čistenie spotrebiča.
17
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
Pred zatvorením krytu a spustením
prania skontrolujte, či je vnútorný bubon
dôkladne zatvorený. Ak je to možné,
zarovnajte ukazovatele polohy s bubnom
pre zaistenie maximálneho pracieho
účinku.
"
"
Môžete znížiť taktiež rýchlosť otáčok
odstredenia, podľa odporúčaní uvedených
na štítku bielizne alebo pre veľmi jemné
kusy bielizne môžete odstreďovanie úplne
vylúčiť pomocou tlačidla voľby otáčok
odstredenia. Túto funkciu môžete aktivovať
tlačidlom VOĽBY OTÁČOK ODSTREDENIA.
Ak štítok neuvádza špecifické informácie,
je možné použiť maximálnu rýchlosť otáčok
odstredenia programu. Nadmerné dávkovanie
pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú
tvorbu peny. Ak spotrebič zistí prítomnosť
nadmerného množstva peny, môže uskutočniť
cyklus odstredenia alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
( )
Len so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s
možnou voľbou PREDPIERANIA).
1)
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
2)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
l PREDPIERANIE:
Ak
je
dávkovač
vybavený špecifickým priestorom pre
predpieranie, prostriedok nalejte do neho.
V opačnom prípade nalejte prostriedok
do perforovanej oblasti na bubne (viď
obrázok), podľa dávkovania uvedeného
na obale výrobku.
DÔLEŽITÉ: nepoužívajte predpieranie
s odloženým štartom.
18
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Perfect Rapid 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
zachováva vysoký účinok prania so
značným skrátením času prania. Program
je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku
programov).
Mix Power System +
Práčka je vybavená inovatívnym miešaním
pracieho prostriedku a vody. Prúd vody pod
vysokým tlakom strieka zmes priamo na
bielizeň.
V počiatočnej fáze pracieho cyklu
vysokotlakové striekanie zaistí penetráciu
pracieho roztoku do hĺbky vlákien, čím
dôkladne odstráni nečistoty a zaistí najlepší
účinok prania.
Systém poskytuje taktiež „Mix Power
Systém +“ počas plákania, pre kompletné
odstránenie zvyškov pracieho prostriedku
vďaka vysokému tlaku.
Rýchly (14/30/44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
Ručné pranie/Hodváb
Tento program umožňuje jemné pranie
odevov, na ktorých štítku je uvedené len
ručné pranie alebo sú vyrobené z hodvábu.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Táto inovatívna „Mix Power System +“
technológia umožňuje pranie látok ako je
bavlna, syntetická a zmiešaná pri teplote
20°C s účinkom porovnateľným s praním pri
teplote 40°C.
Spotreba energie tohto programu je
približne 50% voči bežnému programu 40°C
pre pranie bavlny. Odporúčame náplň do
2/3 maximálnej kapacity práčky. Tento
program sa vzťahuje na prací systém „Mix
& Wash“, ktorý umožňuje spoločné pranie
rôznych látok a farieb.
Vlna
Tento program vykoná prací cyklus určený
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke,
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie + Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
ATTENZIONE:
Il primo lavaggio di capi colorati nuovi
deve essere effettuato separatamente.
In ogni caso, non mischiare mai capi
colorati stingenti.
Baby
Tento program Vám umožňuje prať detské
oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C.
Vďaka tomuto programu bude detské
oblečenie hygienicky čisté. Pre docielenie
výsledku perfektného prania odporúčame
použiť prací prášok namiesto pracieho gélu.
Intenzívny 40°
Tento program je vhodný pre bavlnenú
bielizeň a dosahuje perfektné výsledky pri
40°C, zaisťuje uchovanie aplikácií a farieb.
19
SK
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pre bavlnenú
bielizeň a bol špeciálne navrhnutý pre
odstránenie odolných nečistôt pri 60°C
vďaka technológii „Mix Power System +“.
Výber programov
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Syntetické
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Bavlna
Questo programma è indicato per lavare capi di
cotone normalmente sporchi ed è il più efficiente
in termini di consumo combinato di acqua e
energia per lavaggi di biancheria in cotone.
20
Bavlna + Predpieranie
Tento
program
bol
navrhnutý
na
odstránenie odolnejších nečistôt z bielej
bavlnenej bielizne. Predpieranie zaisťuje
dôkladné odstránenie nečistôt. Do komory
"1" pridajte 20% pracieho prostriedku
v porovnaní s prostriedkom na hlavné
pranie.
Smart Touch
Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý
musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz
z aplikácie
do
spotrebiča
a
na
načítanie/spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu
kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre
podrobnejšie informácie). V možnosti Smart
Touch je z výroby nastavený cyklus "AutoClean", na čistenie bubna, odstránenie
pachu a predĺženie životnosti práčky.
Cyklus "Auto-Clean" spusťte bez vloženej
bielizne, používajte len práškový prací
prostriedok. Na konci cyklu nechajte dvierka
práčky otvorené pre vysušenie bubna.
Odporúčame po každých 50 cykloch prania.
je určená na aviváž a
parfumujúce prostriedky a iné prísady,
napr. škrob, modridlo atď.
Otvorenie/zatvorenie bubna
l Otvorte dvierka práčky.
l MAX - na obale pracieho prostriedku
je podčiarknutá maximálna úroveň
dávkovania prostriedku. Neprekračujte
toto množstvo.
l Otvorte bubon stlačením tlačidla (A),a
zároveň druhou rukou uchopte dvierka.
l Vložte bielizeň jednotlivo do bubna a
l
veľmi ho nestláčajte. Je potrebné dbať na
odporúčanú hmotnosť bielizne podľa
tabuľky programov. Preťažená práčka
dostatočne nevyperie a bielizeň bude
pokrčená.
l Na uzatvorenie bubna je potrebné zložiť
dvierka tak, aby sa krídlo, na ktorom je
umiestnené tlačidlo (A), zaklinilo pod
druhé krídlo.
Ak sa na bielizni objavili škvrny, ktoré
je možné odstrániť pomocou tekutých
bieliacich prípravkov, je možné vykonať
predpieranie v práčke. Nalejte bieliaci
prípravok do „zásuvky 2“, a nastavte
program plákania
. Po ukončení
programu uveďte nastavenie práčky do
pozície OFF, pridajte zvyšok bielizne a
nastavte vhodný program na pranie.
1) Maximálne pranie s pracím práškom
2) Maximálne pranie s tekutým pracím
práškom
3) Maximálne využitie aviváže
Pracie prostriedky
Zásobník na pracie prostriedky je rozdelený
na 3 priehradky:
l Priehradka
1
na
práškový
prací
prostriedok.
l Priehradka 2 na tekutý prací prostriedok.
21
SK
l Priehradka
Príprava prania
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
LEN PRE SMART TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Smart Check-up vašej aplikácie Candy simply-Fi môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na Smart Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
22
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
23
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
24
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
25
CS
Životní prostředí
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití
v
domácnosti
a
podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče
mimo domácího prostředí nebo
pro typické domácí činnosti, jako
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených
aplikací. Pokud nepoužíváte
spotřebič v souladu s výše
uvedenými podmínkami, může se
zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento
použití spotřebiče a porozuměly
možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými l Stav vypnutí zajistíte nastavením
fyzickými, senzorickými nebo
příslušného symbolu na ovládacím
mentálními schopnostmi, nebo
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
bez dostatečných zkušeností a
jiná pozice tohoto ovladače
znalostí, pokud jsou pod dohledem
pračku zapne (pouze pro modely
nebo byly poučeny o bezpečném
s knoflíkem programů).
26
l Po
instalaci musíte pračku umístit l Nevystavujte pračku dešti,
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přímému slunečnímu záření ani
přístupná.
jiným povětrnostním vlivům.
kapacita suchého l V případě závady pračku vypněte,
prádla závisí od modelu (viz
zavřete ventil přívodu vody a
ovládací panel).
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
l K nahlédnutí popisu výrobku
originální náhradní díly. Nedodržením
navštivte stránku výrobce.
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
Umístěním značky
na
produkt deklarujeme na vlastní
zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
l Při
odpojování
spotřebiče legislativě a týkají se daného
produktu.
netahejte za přívodní kabel.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
27
CS
l Maximální
2. INSTALACE
1
3
B
A
B
B
B
A
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
"A" na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
"B" podle obrázku 1.
4
2
l Nasaďte
přiložené ochranné
kryty "C" (obrázek 2).
28
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
jehož průměr musí být větší než
průměr hadice (obrázku 4).
5
potřeby použijte zaoblenou
svorku, která zajistí dokonalejší
zpevnění a podpěrku odtokové
hadice.
V případě, že váš model má k
dispozici:
l Potřebujete-li pračku přemístit,
stačí otočit ovládací páčkou
pojízdného podstavce směrem
doprava a spotřebič posunout.
Po přemístění uveďte páčku do
původní polohy.
l Nastavte
l Pračku
je nutné připojit na rozvod
vody pomocí nové připojovací
trubice, která je dodána společně se
spotřebičem (uvnitř bubnu). Původní
trubici k tomuto nepoužívejte.
l Připevněte
správnou rovnováhu
spotřebiče pomocí předních
koleček (obrázku 5).
a) Otočte maticí ve směru hodinových
ručiček, aby se uvolnil šroub na noze.
b) Točte nohou, tím ji snižujete nebo
zvyšujete tak, aby jste dosáhli
dokonalého přilnutí k podlaze.
c) Zabraňte pohybu nohy otočením
matice v protisměru hodinových
ručiček do té míry, až přilne ke dnu
pračky.
ke spotřebiči (z vrchní
zadní strany) přítokovou hadici,
koleno trubice a elektroventil,
z druhé strany napojte hadici na
vodovodní kohoutek či výstup vody l Přesvědčte se, zda jste
spotřebič náležitě vyvážili.
s ústím o rozměru 3/4".
l Opřete se rukama z obou stran
l Přisuňte pračku ke stěně a dbejte,
příčně o pračku, bez toho aniž
aby se hadice nezakřivila nebo
byste ji přemístili a ověřte si,
nepřiškrtila. Připevněte odtokovou
zda nekolísá.
hadici na okraj vany nebo raději na
pevný odtok ve výšce neméně l Pokud pračku přemístíte, znovu
ji vyrovnejte.
50cm a nejvíce 75 cm od podlahy,
29
CS
l V případě
Připojení vody
6
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr. 6) a použijte pouze hadici dodanou
s výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 7): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
7
1
l AQUASTOP (obr. 8): zařízení umístěné na
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 9): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "C",
transparentní izolační plášť "D" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
30
A
C
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
31
CS
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
Čištění zásobníku na prací
prostředek a ostatních přihrádek
l Stiskněte tlačítko (A).
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Přidržet
stisknuté tlačítko
zásobníkem směrem ven.
a
otočte
l Vyjměte zásobník a vyčistěte jej.
l Z každé komory doporučujeme odstranit
veškeré zbytky pracích prostředků, aby
se zabránilo blokování průtoku z
dávkovače do bubnu.
l Vytáhněte a roztáhněte zarážky (S), které
se nacházejí v zadní části dávkovače a
důkladně je vyčistěte.
l Odstraňte
případné usazeniny,
mohou překážet v ústí otvoru.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
A
jež
S
pořadí k sestavení všech dílů.
B
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
C
Namontovat
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
32
Okraje je nutné zasunovat podle popisu (B).
Otočte zásobník směrem k víku, dokud okraj
nezapadne na své místo (C). Při zapadnutí
uslyšíte charakteristický zvuk (klak).
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
I
LMN O
P
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
H
START/PAUZA
spusťte praní.
D
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
A
B
C
D
E
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
C
E
F
G
B
Volič programů s pozicí OFF
Tlačítko START/PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Tlačítko MOŽNOSTI
Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VOLBA TEPLOTY
G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
H Digitální displej
I
L
M
N
O
P
Kontrolky MOŽNOSTI
Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Kontrolka KG DETECTOR
Kontrolka UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Kontrolky VOLBA TEPLOTY
Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Q Oblast SMART TOUCH
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
33
CS
Q
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
Volič programů s pozicí OFF
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l K zrušení
l Po volbě programu zůstane volič programů
programu nastavte
programů do pozice OFF.
volič
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Pračku vypněte otočením voliče do
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
pozice OFF.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Spustí se odpočítávání a po jeho skončení
se automaticky spustí program.
34
l Odložený start je možné zrušit otočením
Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
programátoru do polohy OFF.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
Tlačítka možní musíte stisknout před
stisknutím tlačítka START/PAUZA.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
Tlačítko MOŽNOSTI
Toto tlačítko umožňuje
možnosti praní:
zvolit
různé
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní
l Tato možnost vám umožňuje přidat
intenzity upravující délku programu,
v závislosti na stupni znečištění prádla
(lze použít pouze s určitými programy
uvedenými v tabulce programů).
- EXTRA MÁCHÁNÍ
cyklus máchání na konci pracího cyklu a
byla navržena pro osoby s citlivou a
jemnou kůží, u kterých i malé množství
pracího prostředku může způsobit
alergickou reakci.
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
l Toto tlačítko vám umožňuje změnit
teplotu pracího cyklu.
l Tuto možnost doporučujeme použít také
l Teplotu nelze zvýšit nad maximální
pro dětské prádlo a v případě velmi
znečištěného prádla, u kterého je přidáno
větší množství pracího prostředku, nebo
u prádla, které má tendenci zachycovat
prací prostředek.
l Pokud chcete uskutečnit studené praní,
povolenou hodnotu pro daný program, za
účelem ochrany tkanin.
nesmí svítit žádný indikátor.
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- HYGIENE +
Můžete aktivovat pouze při nastavení
teploty 60 °C. Tato možnost umožňuje
zvýšeni hygieny prádla se zachováním
stejné teploty pro celé praní.
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
- SNADNÉ ŽEHLENÍ
l Pokud
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
Pokud zvolíte možnost, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
indikátor možnosti nejdříve blikne a
pak zhasne.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
35
CS
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném programu.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
2) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se může
měnit
v závislosti
od
zvolených
přídavných možností.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může vést k tvorbě velkého množství
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi
odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení náplně.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
3) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Současným
stisknutím tlačítek VOLBA
TEPLOTY
a
VOLBA
OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy
můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem
můžete zabránit před nežádoucí změnou
programu stisknutím tlačítka během cyklu.
l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit
opětovným stisknutím stejných tlačítek
nebo vypnutím spotřebiče.
Digitální displej
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
1
2
34
6
7
stisknutím
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
4) KONTROLKA Kg Detector (funkce je
aktivní pouze u programů Bavlna a
Syntetické)
5
l Během prvních minut cyklu zůstane
1) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Kontrolky zobrazují
příslušnými tlačítky.
možnosti
zvolené
36
kontrolka "Kg Detector" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
l Během každé fáze praní "Kg Detector"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
o
Indikátor
tlačítek.
svítí
v případě
uzamčených
- nastaví množství potřebné vody;
Zobrazuje
nastavenou
teplotu
praní
zvoleného programu, kterou lze změnit
(pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
7) KONTROLKY VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
37
CS
6) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY
- určí délku pracího cyklu;
l Smart péče – Smart kontrola a cykly
SMART TOUCH
"Auto-Clean" (Automatické čištění) a
příručka k odstranění možných problémů.
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci,
prostřednictvím aplikace, se smartfony
s operačním
systémem
Android
a
vybavenými funkcí NFC (Near Field
Communication).
Aplikace
Candy
simply-Fi
je
dostupná pro zařízení se systémy
Android a iOS, pro tablety a
smartfony. Můžete komunikovat se
spotřebičem
a
získat
výhodu
nabízenou Smart Touch pouze se
smartfony
Android
vybavenými
technologií NFC, dle následujícího
schématu:
Interakce se
spotřebičem +
obsahem
Android
smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
pro efektivnější využití spotřebiče.
Získejte
veškeré
podrobnosti
o
funkcích Smart Touch aplikace v
DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com
l Stáhněte si aplikaci Candy simply-Fi.
Android smartfon
s technologií NFC
l Moje statistiky – statistika praní a tipy
POUŽITÍ SMART TOUCH
POPRVÉ – registrace spotřebiče
l Otevřete
menu "Settings" vašeho
Android smartfonu a aktivujte funkci NFC
v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a OS
verzi systému Android může být
proces aktivace NFC odlišný. Viz
návod k smartfonu.
l Nastavte
ovladač do pozice Smart
Touch k aktivaci senzoru na ovládacím
panelu.
FUNKCE
l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
Hlavní funkce aplikace jsou:
l Hlasový asistent – příručka k výběru
ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými
příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň
znečištění).
l Cykly – k načtení a spuštění nových
pracích programů.
38
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
Startu" sptořebiče.
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem Smart
Touch dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný,
je
nutné
UDRŽOVAT
CHYTRÝ
TELEFON
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO
NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ.
Následně
Vás
bude
zařízení
informovat o správném výsledku
operace a oznámí Vám, že je možné
přesunout se s chytrým telefonem
kamkoliv.
l Pokaždé,
když
chcete
spravovat
spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte
režim Smart Touch nastavením ovladače
na správnou pozici.
l Ujistěte
se, zda máte odemčenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opačném případě postupujte podle výše
uvedených pokynů.
l Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
l Zvolte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, kontrola cyklu,
aktualizace statistik apod…).
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu a dle požadavku aplikace jej
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.
Nahrazením některých částí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.
Správa
a
ovládání
spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná pouze
„v blízkosti“: nelze provést operace na
dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici Smart
Touch logu spotřebiče (viz obrázek
níže).
39
CS
DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití
Tabulka programů
1)
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
2)
Perfect 20°C
Doporučená
Max.
4
4
4
4
4
4,5
20°
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
40°
Hygiena 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
14' 1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30°
30°
44' 2
2
2
2
2,5
3
30°
40°
Ruční praní/
Hedvábí
1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
Vlna
1
1
1
1
1
1,5
40°
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
3
3
3
3
3
3,5
40°
60°
8
40°
60°
8
60°
90°
Intenzivní 40°
Rychlý
3)
Baby
2)
2)
Jemné
Syntetické
Bavlna
Bavlna +
Předpírka
2)
** 5 5,5 6 6,5 7
2)
2)
5
5,5
6
6,5
7
PRAC.
PROSTŘEDEK
1o2
( )
Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke
stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program
"Auto-Clean" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče.
40
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. Pokud
štítek neuvádí specifické informace, lze
použít maximální rychlost otáček odstředění
programu. Nadměrné dávkování pracího
prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu
pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost
nadměrného množství pěny, může uskutečnit
cyklus odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
Před zavřením krytu a spuštěním praní
zkontrolujte, zda je vnitřní buben
důkladně zavřený. Pokud je to možné,
zarovnejte ukazatele polohy s bubnem k
zajištění maximálního pracího účinku.
"
"
( )
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
1)
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
2)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
l PŘEDPÍRKA:
pokud
je
dávkovač
vybaven specifickým prostorem pro
předpírku, prostředek nalijte do něj. V
opačném případě nalijte prostředek do
perforované oblasti na bubnu (viz
obrázek), podle dávkování uvedeném na
obalu výrobku.
DŮLEŽITÉ: nepoužívejte předpírku s
odloženým startem.
41
CS
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Tento program se vztahuje na prací systém
"Mix & Wash", který umožňuje společné
praní různých látek a barev.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
při
Intenzivní 40°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a dosahuje perfektních výsledků při
40°C, zajišťuje uchování aplikací a barev.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min.
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý (14/30/44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze
ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
42
Bavlna + Předpírka
Tento program byl navržen pro odstranění
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje důkladné
odstranění nečistot. Do komory "1" přidejte
20% pracího prostředku ve srovnání
s prostředkem pro hlavní praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Smart Touch
Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který
musíte zvolit, pokud chcete přenést
příkaz z aplikace do spotřebiče a ke
načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající
kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro
podrobnější informace). V možnosti Smart
Touch je z výroby nastaven cyklus "AutoClean" (Automatické čištění), k čištění
bubnu, odstranění pachu a prodloužení
životnosti pračky.
Cyklus
"Auto-Clean"
(Automatické
čištění) spusťte bez vloženého prádla,
používejte
pouze
práškový
prací
prostředek. Na konci cyklu nechte dvířka
pračky otevřená pro vysušení bubnu.
Doporučujeme po každých 50 cyklech
praní.
Syntetické
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější
program ohledně spotřeby energie a vody
pro praní bavlněného prádla.
43
CS
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté. K docílení
výsledku perfektního praní doporučujeme
použít prací prášek místo pracího gelu.
Příprava praní
l Přihrádka
Otevření/zavření bubnu
l Otevřete dvířka pračky.
l MAX - na obalu pracího prostředku je
je určena na avivážní a
parfémující prostředky a jiné přísady,
např. škrob, modřidlo atd.
podtržena maximální úroveň dávkování
prostředku. Nepřekračujte toto množství.
l Otevřít buben stlačením tlačítka (A),a
zároveň druhou rukou uchopit dvířka.
l Vložte prádlo jednotlivě do bubnu a příliš
ho nestlačujte. Je třeba dbát na
doporučenou váhu prádla podle tabulky
programů. Přetížená pračka dostatečně
nevypere a prádlo bude pomačkané.
l K uzavření bubnu je třeba složit dvířka
tak, aby se křídlo, na kterém je umístěno
tlačítko (A), zaklínilo pod druhé křídlo.
l
Pokud se na prádle objevily skvrny,
které lze odstranit pomocí tekutých
bělících přípravků, je možno provést
předpírku v pračce. Nalijte bělící
přípravek do "zásuvky 2", a nastavte
program máchání
. Po ukončení
programu uveďte nastavení pračky do
pozice OFF, přidejte zbytek prádla a
nastavte vhodný program na praní.
1) Maximální praní s pracím práškem
2) Maximální praní s tekutým pracím práškem
3) Maximální využití aviváže
Prací prostředky
Zásobník na prací prostředky je rozdělen na
3 přihrádky:
l Přihrádka 1 na práškový prací prostředek.
l Přihrádka 2 na tekutý prací prostředek.
44
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
POZZE PRO SMART TOUCH MODELY.
Díky cyklu Smart kontrola vaší aplikace Candy simply-Fi můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na Smart Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
45
CS
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
46
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
47
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu
możesz dokonać na stronie www.registercandy.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
48
PROBLEMÓW
I
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, że podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
49
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie
dodatkowych informacji l W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
i/lub złego funkcjonowania pralki,
uzyskania
danych
z
karty
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
technicznej należy zaznajomić się
dopływu wody i nie dokonywanie
ze stroną internetową Producenta.
żadnych czynności w urządzeniu.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
Przepisy bezpieczeństwa
zamawiając wyłącznie oryginalne
części zamienne. Brak zachowania
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
powyższego może spowodować
prac (czyszczenie i konserwacja)
narażenie stanu bezpieczeństwa
należy odłączyć z gniazdka
urządzenia.
przewód zasilania elektrycznego
oraz zamknąć kranik z dopływem
wody.
l Upewnić
się, że instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
l Nie
zaleca się stosowania
adapterów, rozgałęźników i/lub Poprzez umieszczenie oznaczenia
przedłużaczy.
na tym produkcie poświadczamy
na własną odpowiedzialność
przestrzeganie wszystkich wymogów
UWAGA:
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
podczas prania woda może
ochrony zdrowia i środowiska
osiągać bardzo wysokie
określonych w przepisach dla tego
temperatury.
produktu.
50
2. INSTALACJA
1
3
B
A
B
B
PL
B
A
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 "A"
na tylnej ścianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 "B", patrz rysunek 1.
4
2
l Założyć
elementy ochronne na
wyposażeniu „C” (rys.2).
51
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
wysokości minimum 50 cm, a
maksimum 75 cm nad podłogą.
(rysunku 4).
l W razie potrzeby, użyć dołączonego
zakrzywionego akcesoria, aby
zapewnić lepsze zamocowanie
węża odprowadzającego wodę.
5
l Pralka
powinna zostać podłączona
do sieci wodociągowej przy pomocy
nowego węża, dostarczonego wraz
z urządzeniem (wewnątrz bębna).
Nie należy używać do tego celu
węża starego.
l Podłączyć
jeden koniec węża
doprowadzającego wodę, od strony
kolanka, do elektrozaworu (w górnej
tylnej części pralki), a drugi koniec,
do kranu lub ujęcia wody
zakończonego gwintem rurowym 3/4".
l Przysunąć
pralkę do ściany,
uważając, aby wąż nie został
zagięty, ani zaciśnięty, zamocować
wąż odprowadzający wodę do
brzegu zlewu albo, jeszcze lepiej,
do stałego odpływu o średnicy
większej od średnicy węża pralki, na
52
Jeśli Twój model nim dysponuje:
l W celu ułatwienia przesuwania
pralki, obróć w prawo dźwignię
podwozia na kółkach. Po
zakończeniu operacji, ustaw
dźwignię w położeniu początkowym.
l Wypoziomuj pralkę przy pomocy
przednich nóżek (rysunku 5).
a) Odkręć nakrętkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby odblokować śrubę nóżki.
b) Obracaj nóżką podnosząc ją lub
opuszczając, dopóki nie spocznie
dobrze na podłodze.
c) Zablokuj nóżkę obracając
nakrętką w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, aż
przylgnie do dna pralki.
l Sprawdź, czy urządzenie jest
dobrze wypoziomowane.
l W tym celu staraj się poruszyć
pralką, bez przesuwania jej,
opierając się kolejno na jej
przeciwstawnych po przekątnej
rogach i sprawdzając, czy się
nie kołysze.
l W przypadku przestawienia
pralki w inne miejsce, należy
ponownie wypoziomować nóżki.
Połączenie hydrauliczne
6
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 6) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
PL
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
7):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
7
1
l AQUASTOP (rys. 8): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
8
B
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 9): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"C" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"D" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
53
9
A
D
C
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
54
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód wody
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
obniżając go do posadzki, aby usunąć całkowicie wodę.
Czyszczenie filtru
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
Czyszczenie pojemnika na środki
piorące z jego przedziałami
l Nacisnąć przycisk (A).
l Z
wciśniętym przyciskiem,
pojemnik na zewnątrz.
obrócić
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki zastosuj
wilgotną ściereczkę, nie używaj środków trących,
alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka wymaga
czyszczenia w niewielkim stopniu: czyszczenie
szufladki i czyszczenie filtru; poniżej wskazane są
także sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
l Wyjąć i wymyć pojemnik.
l Pralka posiada specjalny filtr, który zatrzymuje
l Zaleca
się usuwanie ewentualnych
pozostałości detergentu w przegródkach,
aby uniknąć zablokowania przepływu z
dozownika do bębna.
większe odpady mogące zatkać odpływ wody,
np. guziki czy monety.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij filtr,
zdejmij jego korek i zbierz wodę do pojemnika.
l Wyciągnij i usuń klapę/klapki zlokalizowaną/e
l Przed odkręceniem filtru dobrze jest umieścić
w tylnej części dozownika i wyczyść ją/je
dokładnie.
pod nim ściereczkę dla uniknięcia rozlania na
podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara, do zatrzymania na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie umieścić na
swoim miejscu i obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
l W przypadku kiedy z przedgródki środka
zmiękczającego należy wyjąć syfon (S),
który znajduje się w tylnej części
dozownika pociągnąć na zewnątrz.
l Usunąć ewentualne osady, które mogą
zapychać otwór przegródki.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając w odwrotnej kolejności wszystkie
wcześniejsze czynności.
A
B
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
S
C
Zamontowanie
Włożyć wypustki tak jak jest to pokazane
(B). Obrócić pojemnik w kierunku pokrywy,
aż wypustka zaskoczy na swoje miejsce
(C). Usłyszymy wtedy charakterystyczny
dźwięk (klak).
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje przez dłuższy
czas w miejscu nieogrzewanym niezbędne jest
całkowite usunięcie resztek wody z przewodów.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
55
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
Q
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
I
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
LMN O
P
H
prania i załączyć potrzebne opcje.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
D
C
E
F
G
B
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B
C
D
E
Przycisk START/PAUZA
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk OPCJE
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU TEMPERATURY
G Przycisk WYBORU WIROWANIA
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
56
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
H Wyświetlacz cyfrowy
I Kontrolki OPCJE
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
M Kontrolka KG DETECTOR
N Kontrolka BLOKADA PRZYCISKÓW
O Kontrolki WYBORU TEMPERATURY
P Kontrolki WYBORU WIROWANIA
Q Obszar SMART TOUCH
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
Otwieranie drzwiczek
uruchomić wybrany program prania.
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
uruchomienia wybranego programu.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
Przycisk START/PAUZA
- Wybrać program prania.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
57
PL
l Naciśnij
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu.
Po upływie zaprogramowanego czasu
opóźnienia
program
zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
l Radzimy korzystać z tej funkcji w celu
przeprowadzenia prania ubrań dziecięcych
oraz silnie zabrudzonych ubrań, gdy
konieczne jest użycie dużej ilości
detergentu, oraz prania ręczników, których
włókna mają zwykle tendencję do
zatrzymania detergentu.
- HIGIENA +
Tę opcję można aktywować tylko
wówczas, gdy temperatura prania wynosi
powyżej 60°C. Opcja ta umożliwia
utrzymanie tej temperatury przez cały czas
prania.
- ŁATWEGO PRASOWANIA
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń
ubrań, przez wyłączenie pośredniego
wirowania i zmniejszenie intensywności
ostatniego cyklu odwirowywania.
Jeśli wybrano opcję, która nie jest
zgodna z danym programem, wówczas
lampka kontrolna opcji najpierw miga, a
następnie gaśnie.
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
Przyciski opcji powinny być wybierane
przed wciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
Przycisk OPCJE
Przycisk pozwala na wybranie jednej z
trzech opcji:
- DODATKOWE PŁUKANIE
l Opcja ta pozwala na dodanie jednego
cyklu płukania po zakończeniu cyklu
prania, mając na uwadze osoby o
delikatnej i wrażliwej skórze, u których
pozostałości detergentu mogą powodować
podrażnienia i alergie.
58
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44
Min.) i pozwala na wybranie trzech czasów
prania.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
ten pozwala
temperatury prania.
na
BLOKADA PRZYCISKÓW
zmianę
l Jednoczesne
wciśnięcie
przycisków
WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR
WIROWANIA przez około 3 sekundy
blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to
uniknąć dokonania przypadkowych lub
niechcianych zmian, gdy przycisk na
wyświetlaczu
został
wciśnięty
przypadkowo w trakcie trwania cyklu.
l Nie jest możliwe podniesienie temperatury
powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej
dla danego programu, aby nie niszczyć
tkanin.
l Jeśli chcesz przeprowadzić pranie w
zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole
muszą być wyłączone.
l Blokada
przycisków
może
zostać
anulowana przez ponowne jednoczesne
wciśnięcie tych dwóch przycisków lub
wyłączenie urządzenia.
Przycisk WYBÓRU WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
1
2
34
6
7
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
5
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
żądanej
1) KONTROLKI OPCJE
l Prędkość wirowania można modyfikować
Lampki kontrolne pokazują opcje, które
można dowolnie wybrać za pomocą
odpowiedniego przycisku.
bez zatrzymywania pralki.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może:
anulować
fazę
wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
2) CZAS CYKLU
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
59
PL
l Przycisk
l Po rozpoczęciu programu na wyświetlaczu
l Podczas każdej fazy prania funkcja
podawana jest przez cały czas informacja
o czasie pozostałym do końca prania.
"Kg Detector" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
3) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
5) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
6) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY
Lampki kontrole pokazują, że przyciski są
zablokowane.
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
4) KONTROLKA Kg Detector (funkcja
dostępna
tylko
z
programami
"bawełniane" i "syntetyczne")
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
"Kg Detector" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
60
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
7) KONTROLKI WYBÓRU WIROWANIA
Pokazuje
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu,
którą
można
zmieniać za pomocą odpowiedniego
przycisku
lub
wirowanie
całkowicie
anulować.
l Smart Diagnostyka – do kontrolowania
FUNKCJA SMART TOUCH
prania i "Autoczyszczenie" + przewodnik
po rozwiązywaniu problemów.
Urządzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
Communication).
l Moje Statystyki – Statystki prania i
l Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
Pobierz wszystkie funkcje Smart
Touch, wyszukując w przeglądarce
DEMO
dla
App
lub
odwiedź
www.candysmarttouch.com
swój smartfon.
Candy simply-Fi App jest dostępna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest
możliwe
tylko
wówczas,
gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC,
zgodnie
z
następującym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Tablet z Androidem
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Wyłącznie treści
Apple iPhone
Wyłącznie treści
Apple iPad
Wyłącznie treści
JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
l Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC
może
być
różny.
Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
Wyłącznie treści
l Przekręć pokrętło na pozycję Smart
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
FUNKCJE
l Otwórz the App, utwórz profil użytkownika
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
i zarejestruj urządzenie postępując
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
lub
"Skrócona
Instrukcja",
który
dołączono do urządzenia.
l Sterowanie
głosowe – Przewodnik
pomagający dobrać idealny cykl prania za
pomocą
trzech
haseł
głosowych
(ubrania/tkaniny,
kolor,
stopień
zabrudzenia).
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to
l Programy – do wgrywania i uruchamiania
nowych programów prania.
61
PL
porady dotyczące bardziej efektywnego
korzystania z pralki.
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
l Za każdym razem, gdy chcesz zarządzać
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji,
najpierw przełącz je do trybu Smart Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
l Upewnij się, że masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i została
włączona funkcja NFC; w przeciwnym
razie, należy wykonać czynności opisane
wcześniej.
l Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
l Wybierz żądaną funkcję w aplikacji (np.
uruchomienie programu, cykl Check-up,
aktualizację statystyk, itp...).
l Postępuj
zgodnie
z
instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo Smart Touch na panelu urządzenia,
gdy wymagane przez aplikację.
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo Smart
Touch aż App potwierdzi połączenie. W
celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi,
może
spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji możliwe
jest tylko z bliska: w związku z tym nie
jest możliwe wykonywanie zdalnych
operacji (np.: z innego pokoju czy
poza domem).
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo Smart Touch na
urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej).
62
Tabela programów
1)
PROGRAM
2)
Perfect 20°C
Zalecana
Maks.
4
4
4
4
4
4,5
20°
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
40°
Higieniczne 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
14' 1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30°
30°
44' 2
2
2
2
2,5
3
30°
40°
Ręczne/
Jedwabne
1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
Wełna
1
1
1
1
1
1,5
40°
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
2)
Tkanin
3
syntetycznych
3
3
3
3
3,5
40°
60°
** 5 5,5 6 6,5 7
8
40°
60°
Bawełna + 2)
5 5,5 6 6,5 7
Pranie wstępne
8
60°
90°
Intensywne 40°
Szybki
3)
Baby
2)
2)
Delikatne
Bawełna
2)
DETERGENT
1o2
PL
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
( )
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla
smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi
sekcja). Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autoczyszczenie, który przeznaczony
jest do dezynfekcji pralki.
63
Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
Przed
zamknięciem
pokrywy
i
rozpoczęciem procesu prania, proszę
sprawdzić czy bęben pralki jest
poprawnie zamknięty. Jeśli to możliwe
ustaw bęben we wskazanej pozycji, by
zapewnić najlepsze efekty prania.
"
"
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu. Dodanie
zbyt dużej ilości środka piorącego może
spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego
z
trzech
szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
l PRANIE WSTĘPNE: jeśli dozownik ma
specjalny przedział do prania wstępnego,
wsyp do niego detergent. Jeśli nie, wsyp
detergent w perforację bębna (jak
na ilustracji) zgodnie z dozowaniem
zalecanym przez producenta detergentu.
WAŻNE: nie korzystaj z opcji prania
wstępnego w przypadku opóżnienia startu.
64
Intensywne 40°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i zapewnia doskonałą
czystość prania w temperaturze 40°C.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Mix Power System +
Pralka jest wyposażona w innowacyjny
system wstępnego mieszania środka
piorącego i wody. Strumień mieszanki jest
rozpylany
pod
wysokim
ciśnieniem
bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń
i wyższą efektywność prania.
Perfect Rapid 59 Min.
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilości tkanin (patrz tabela programów).
Technologia "Mix Power System +" pozwala
na dokładne wypłukiwanie środka piorącego
z prania dzięki rozpylanemu pod wysokim
ciśnieniem strumieniowi wody.
Szybki (14/30/44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innowacyjna technologia "Mix Power System +"
umożliwia pranie tkanin bawełnianych,
syntetycznych i mieszanych w temperaturze
20°C, zapewniając skuteczność prania
porównywalną z praniem w temperaturze
40°C.
Zużycie prądu wynosi mniej więcej połowę
zużycia dla standardowego programu
prania bawełny w 40°C.
Zaleca
się
nie
przekraczać
2/3
maksymalnego wsadu pralki.
Program ten jest dostępny w połączeniu z
programem "Mix & Wash" umożliwiającym
pranie razem różnego rodzaju tkanin
białych i kolorowych.
Ręczne/Jedwabne
Program ten pozwala na delikatny cykl
prania odzieży określonej
jako "Pranie
ręczne"
oraz
prania
jedwabiu
lub
określonych jako "delikatne jak jedwab" na
etykiecie tkaniny.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
65
PL
Higieniczne 60°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Mix Power System +" zapewnia usunięcie
trudnych zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Baby
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań,
dzięki dodatkowym cyklom
podczas prania i płukania oraz wysokiej
temperaturze 60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Tkanin syntetycznych
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
66
Bawełna + Pranie wstępne
Program ten jest przeznaczony do
usuwania trwałych plam z białych ubrań
bawełnianych. Pranie wstępne gwarantuje
usunięcie brudu. Do przedziału "1" należy
dodać detergent, w ilości równej 20% ilości
użytej do prania zasadniczego.
Smart Touch
Konfigurowalne ustawianie pokrętła, gdy
chcesz przenieść polecenie z aplikacji na
pralkę i pobrać/uruchomić cykl (zapoznaj
się z dedykowaną sekcją oraz instrukcją
dołączoną do aplikacji, jeśli chcesz uzyskać
więcej informacji).
Opcja Smart Touch jest ustawiana fabrycznie
jako domyślna funkcja "Autoczyszczenie",
i składa się na nią cykl dezynfekcji
bębna i usuwania brzydkich zapachów.
Funkcja przedłuża żywotność pralki.
Cykl "Autoczyszczenie" należy przeprowadzać
przy pustej pralce i używać wyłącznie
detergentu w proszku. Po zakończeniu
cyklu
drzwiczki
urządzenia
należy
pozostawić otwarte, w celu wyschnięcia
bębna.
Zaleca się skorzystanie z tej opcji po
każdych 50 praniach.
l Przedział
przeznaczony jest na środki
zmiękczające, perfumujące i na dodatki
specjalne,
takie
jak
krochmal,
ultramaryna, itd.
Przygotowanie prania
Otwieranie/Zamykanie bębna
l Otworzyć pralkę.
l MAX. na pojemniku pokazuje maksymalny
l Otworzyć bęben naciskając przycisk (A) i
l
l Wkładać odzież do bębna pojedyńczo, nie
wciskając. Przestrzegać ładunków zalecanych
w “Tabeli programów”. Przeładowanie pralki
spowoduje, że wyniki prania będą gorsze, a
tkaniny bardziej pogniecione.
l W
celu zamknięcia bębna ponownie
manipulować pokrywamy bębna umieszczając
tą z przyciskiem (A) pod tą drugą tak, aby
idealnie zostały dopasowane.
Kiedy tkaniny mają plamy, które
wymagają
zastosowania
środków
wybielających w płynie można przystąpić
do ich wstępnego czyszczenia w pralce.
W tym celu: wprowadzić środek
wybielający do "przegródki 2" i uruchomić
program płukań
. Po zakończeniu tej
czynności umieścić programator w
pozycji OFF, dodać resztę wsadu i
przystąpić do normalnego prania w
wybranym programie.
1) Maksymalne pranie środek piorący w
proszku
2) Maksymalne pranie środek piorący w
płynie
3) Maksymalny środek perfumujący
Dozowanie środka piorącego
Pojemnik na środki piorące podzielony jest
na 3 przedziały:
l Pojemnik 1 na detergent w proszku.
l Pojemnik 2 na detergent w płynie.
67
PL
poziom używanego detergentu. Nie należy
przekraczać tego poziomu.
jednocześnie umieszczając drugą rękę na
pokrywie.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ SMART TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Candy simpy-Fi, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo Smart Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
68
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
69
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
70
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele
delicate, zi de zi.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă
puteți
înregistra
produsul
pe
www.registercandy.com pentru un acces
mai rapid la servicii suplimentare rezervate
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
71
RO
Reciclarea produsului
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
72
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
este pe poziția OPRIT când l Nu trageți direct de cablul de
butonul pentru setarea programului
alimentare pentru a îl deconecta
este pe poziția vertical. Orice altă
din priză, trageți de ștecher.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
modelele cu buton programator).
soarelui sau alte intemperii.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l În cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
accesibilă.
alimentare cu apă și nu umblați
l Capacitatea
maximă
de
la aparat. Contactați un centru
încărcare pentru rufe uscate
autorizat de service și utilizați
depinde de modelul utilizat (vezi
doar piese originale pentru
panoul de control).
înlocuirea celor defecte. Dacă
l Pentru a consulta fișa produsului,
nu respectați aceste instrucțiuni
vă rugăm să accesați website-ul
există riscul de a defecta și mai
producătorului.
tare aparatul.
Instrucțiuni privind siguranța
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
73
RO
l Mașina
2. INSTALARE
1
3
B
A
B
B
B
A
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi "A" situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri "B",
conform ilustrației din figura 1.
4
2
l Atașați
capacele de protecție
furnizate "C" (fig. 2).
74
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
la o înălțime de minim 50cm și
maxim 75cm față de pardoseală
(fig. 4).
5
l Dacă
este
nevoie,
utilizați
accesoriul curbat pentru a atașa și
a fixa furtunul de evacuare.
Dacă modelul este prevăzut cu
această funcție:
ușurință, rotiți mânerul către dreapta.
După ce ați deplasat mașina, rotiți
mânerul în poziția originală.
l Așezați la nivel mașina prin ajustarea
l Mașina
de spălat trebuie să fie
conectată la sursa de alimentare
prin intermediul noului furtun
furnizat (în interiorul cuvei). Nu
utilizați furtunuri vechi.
l Conectați
picioarelor frontale (fig. 5).
a) Rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a desface șurubul
din picior.
b) Ridicați și coborâți piciorul prin
rotire până când stă fix pe
pardoseală.
c) Blocați piciorul prin rotirea în
sens invers acelor de ceasornic a
piuliței până când se fixează de
partea inferioară a mașinii de
spălat.
un capăt al furtunului de
alimentare cu cot la electrovalvă
(partea superioară din spatele
mașinii de spălat) iar celălalt capăt la
l Verificați dacă mașina de spălat
robinet sau la o conexiune de 3/4”.
este așezată la nivel.
l Așezați mașina de spălat aproape l Verificați dacă mașina de spălat se
de perete, asigurându-vă că
balansează prin mișcarea colțurilor
furtunul nu este îndoit. Agățați
diametral opuse în același timp.
furtunul de evacuare de marginea
chiuvetei sau de preferință la o l Dacă deplasați mașina de spălat
într-un alt loc, va trebui să reglați
gură de evacuare cu un diametru
din nou picioarele acesteia.
mai mare decât al furtunului aflată
75
RO
l Pentru a deplasa mașina de spălat cu
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
6
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 6). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
l HOT&COLD (fig. 7): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
7
1
l AQUASTOP
(fig. 8): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ
FURTUN (fig. 9): Dacă apar scurgeri de
apă din furtunul principal "C", învelișul
transparent "D" va colecta apa scursă
pentru a putea face posibilă completarea
programului de spălare. La sfârșitul
programului, contactați centrul de service
pentru a înlocui furtunul spart.
76
A
C
Avem nevoie de apă caldă?
3. SUGESTII PRACTICE
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
77
RO
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
l Scoateți mașina de spălat din priză.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
utilizați o lavetă umedă și evitați utilizarea
substanțelor abrazive, solvenților și / sau
alcoolului. Mașina de spălat nu necesită o
întreținere specială: curățați compartimentele
sertarului și filtrul. Mai jos sunt oferite
recomandări privind deplasarea mașinii de
spălat și depozitarea în cazul unei perioade
îndelungate de neutilizare.
l Desfaceți furtunul de pe dispozitivul de
prindere și coborâți-l, evacuând complet
apa într-un recipient.
l Fixați la loc furtunul.
Curățarea sertarului pentru detergent
și compartimentele acestuia
l Apăsați butonul (A).
Curățarea filtrelor
l Mașina de spălat este prevăzută cu un
filtru special ce reține reziduurile mari,
cum ar fi nasturii sau monedele, ce pot
bloca evacuarea apei.
l Disponibil doar pentru anumite modele:
scoateți furtunul ondulat, îndepărtați
dispozitivul de oprire și evacuați apa întrun recipient.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați un
prosop absorbant sub acesta pentru a nu
uda pardoseala.
l Rotiți filtrul în sensul invers acelor de
ceasornic până la marcajul limită în
poziția verticală.
l Îndepărtați și curățați filtrul; după ce ați
terminat, puneți-l la loc rotind în sensul
acelor de ceasornic.
l Repetați pașii anteriori în ordine inversă
pentru a asambla toate componentele.
l Mențineți apăsat butonul și trageți în
afară sertarul pentru detergent.
l Scoateți dozatorul pentru detergent și
curățați-l.
l Este
recomandabil
să
îndepărtați
reziduurile
de
detergent
din
compartimente pentru a evita blocarea
apei ce trece prin sertar până în cuvă.
l Scoateți dispozitivele de prindere (S) din
spatele
atenție.
dozatorului
curățați-le
cu
l Îndepărtați reziduurile solide ce pot bloca
orificiile din interiorul compartimentelor.
A
B
Recomandări pentru depozitarea în
cazul unei neutilizări îndelungate
și
S
C
Fixarea
l În cazul în care mașina de spălat este
depozitată pentru o perioadă îndelungată
de timp într-o încăpere fără încălzire,
trebuie să evacuați apa de pe furtunuri.
78
Fixați dispozitivele de prindere așa cum
este indicat (B). Întoarceți dozatorul pentru
detergent spre carcasa mașinii de spălat
(C) până când dispozitivele se fixează.
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Q
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
I
l Porniți mașina de spălat și selectați
programul de spălare dorit.
LMN O
P
H
l Ajustați temperatura apei dacă este
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
D
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalul programului, pe afișaj va apare
mesajul ”End” sau, în cazul anumitor
modele, se vor aprinde toate indicatoarele
luminoase pentru etapele de spălare.
Așteptați până ce lumina indicatoare
pentru hublou se închide: acest lucru se
întâmplă după aproximativ 2 minute de la
terminarea programului de spălare.
l Opriți mașina de spălat.
C
E
F
G
B
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton OPȚIUNI
E Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
F+G BLOCARE BUTOANE
H Afişaj digital
I
L
M
N
Indicatoare luminoase OPȚIUNI
Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
Indicator luminos KG DETECTOR
Indicator luminos BLOCARE
BUTOANE
O Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
P Indicator luminos SELECTARE
CENTRIFUGARE
Q Zonă SMART TOUCH
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
79
RO
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
l Apăsaţi
Deschiderea uşii
pentru
a
activa
programul
selectat.
Un dispozitiv special de siguranţă
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
Selectare program cu poziţie
OPRIT
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
l După selectarea programului, butonul
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
butonului selector în poziţia OPRIT.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
ANULAREA PROGRAMULUI
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
Buton START/PAUZĂ
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- Setaţi programul dorit.
80
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- HYGIENE +
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ. Începe numărătoarea
inversă şi programul începe automat în
momentul în care se ajunge la intervalul de
timp setat.
Această funcţie permite reducerea şifonării
pe cât mai mult posibil, prin eliminarea
centrifugărilor
intermediare
sau
prin
reducerea intensităţii ultimei centrifugări.
Puteți activa această opțiune numai atunci
când ați setat temperatura de 60°C.
Această
opțiune
permite
igienizarea
hainelor
dumneavoastră,
menținând
aceeași temperatură pe tot parcursul
programului de spălare.
Dacă este selectată o opțiune ce nu
este compatibilă cu programului
selectat, atunci indicatorul luminos va
clipi apoi se va stinge.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
- RAPID
Butonul devine activ atunci când selectați
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei
durate indicate.
Buton OPȚIUNI
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele trei opțiuni disponibile:
- GRAD DE MURDĂRIRE
l După ce a fost selectat programul, va fi
- CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
l Această opțiune vă permite să adăugați
încă o clătire suplimentară la finalul
programului de spălare și a fost creată
pentru persoanele cu piele delicată și
sensibilă ce se pot irita sau sunt alergice
la resturile de detergent.
afișat automat timpul de spălare pentru
programul respectiv.
l Această opțiune vă permite să selectați
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
modificând durata programului, în funcție
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe).
l Se recomandă, de asemenea, să utilizați
această funcție pentru hainele copiilor și
în cazul în care spălați rufe cu un grad
ridicat de murdărire, pentru care se
utilizează o cantitate mai mare de
detergent sau atunci când spălați
prosoape sau alte articole ce au tendința
de a reține detergent.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii programului de spălare.
81
RO
- CĂLCARE UŞOARĂ
l Pentru a vă proteja hainele, nu este
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte.
l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă
rece, toate indicatoarele
trebuie să fie stinse.
luminoase
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
BLOCARE BUTOANE
l Pentru a bloca butoanele de pe mașina
de spălat, apăsați simultan timp de 3
secunde
butoanele
SELECTARE
TEMPERATURĂ
și
SELECTARE
CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita
modificările nedorite ale setărilor în cazul
în care este apăsat accidental un buton în
timpul programului de spălare.
l Funcția de blocare a butoanelor poate fi
anulată prin apăsarea celor două butoane
simultan sau prin oprirea mașinii de
spălat.
utiliza
Afişaj digital
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până
ajunge la viteza dorită.
se
1
2
34
6
7
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
a opri mașina de spălat.
5
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
centrifugare sau poate prelungi
durata programului, mărind în același
timp consumul de apă.
1) INDICATOARE LUMINOASE OPȚIUNI
Indicatoarele luminoase arată opțiunile ce
pot fi selectate cu ajutorul butonului
respectiv.
2) DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, ce nu va
porni etapa de centrifugare în cazul în
care cantitatea de rufe din interior nu
este echilibrată. Se vor reduce
vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se
totodată și durata de viață a mașinii
de spălat.
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
82
l Aparatul calculează durata de timp până
l Pentru fiecare fază a programului de
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
spălare, funcţia "Kg Detector" permite
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
- reglează cantitatea de apă necesară;
3) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
- stabileşte durata programului de spălare;
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
- controlează clătirile în funcţie de tipul de
ţesătură care se spală;
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
- reglează viteza de centrifugare în funcţie
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE
BUTOANE
Indicatorul luminos arată
butoanele sunt blocate.
faptul
că
l Un dispozitiv special de siguranţă previne
deschiderea uşii imediat după finalizarea
programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă”
înainde de a deschide uşa.
6) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE TEMPERATURĂ
Este indicată temperatura apei pentru
programul selectat și poate fi modificată
(dacă se permite) cu ajutorul butonului
respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
să fie stinse.
4) INDICATOR LUMINOS Kg Detector
(funcţia este activă numai pentru
programele Bumbac şi Sintetice)
7) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE CENTRIFUGARE
l În timpul primelor minute ale programului,
indicatorul "Kg Detector" rămâne aprins
în timp ce senzorul inteligent cântăreşte
greutatea rufelor şi reglează durata
programului, consumul de apă şi de
energie.
Acesta indică faptul că viteza de
centrifugare pentru programul selectat
poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul
butonului respectiv.
83
RO
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru
tipul de ţesătură care este spălată;
l Smart Care – Verificare și programe
SMART TOUCH
”Curățare Automată” și ghid cu probleme
tehnice.
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea,
prin intermediul aplicațiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android și prevăzute
cu
funcția
NFC
(Near
Field
Communication).
l Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Candy simply-Fi.
Aplicația Candy simply-Fi este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android și iOS,
pentru tablete și smartphone. Puteți
interacționa cu mașina de spălat și
puteți beneficia de potențialul oferit
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interacțiune cu
mașină + conținut
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
Doar conținut
Tabletă Android
Doar conținut
iPhone Apple
Doar conținut
iPad Apple
Doar conținut
l Statisticile mele – Statisticile de spălare
și recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a mașinii de spălat.
Obțineți toate detaliile privind funcția
Smart Touch, navigând prin aplicație
în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com
CUM SĂ
TOUCH
UTILIZAȚI
SMART
PRIMA DATĂ – Înregistrarea mașinii
l Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android și activați funcția NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În funcție de modelul telefonului și
versiunea
sistemului
Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone
pentru mai multe detalii.
l Rotiți butonul pe poziția Smart Touch
pentru a activa senzorii de pe panou.
FUNCȚII
Funcțiile principale
aplicațiile sunt:
disponibile
utilizând
l Asistent
vocal – Un ghid pentru
selectarea programului ideal cu doar trei
intrări vocale (haine/țesături, culoare,
grad de murdărire).
l Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de spălare.
84
l Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicați urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atașat de mașina de spălat.
Mai multe intrebări, informații și
videoclipuri pentru o înregistrare ușoară
veți găsi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
mașina prin intermediul aplicației, va
trebui în primul rând să activați modul
Smart Touch prin rotirea butonului.
l Asigura-te
ca ai
telefonului (din modul
activat functia NFC;
rugam sa urmezi
anterior.
deblocat ecranul
stand-by) si ca ai
in caz contrar te
pasii mentionati
l Dacă doriți să porniți un program de
spălare, introduceți rufele, detergentul și
închideți ușa.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
l Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa
de verificare, statistici actualizare, etc...).
l Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE logo-ul
Smart Touch de pe masina, atunci cand
Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului (ex. carcasa, baterie,
etc.) cu piese care nu sunt originale
poate duce la indepartarea antenei
NFC,
impiedicand
functionarea
corecta a Aplicatiei.
Administrarea și controlul mașinii prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
OBSERVAȚII:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul Smart Touch de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).
85
RO
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului Smart Touch pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
un mesaj pe dispozitiv te va informa
cu privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
l De fiecare dată când doriți să setați
Tabel cu programe
1)
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
2)
Perfect 20°C
Recom.
Max.
4
4
4
4
4
4,5
20°
20°
4
4
4
4
4
4,5
40°
40°
Igienic 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
14' 1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30°
30°
44' 2
2)
Intensiv 40°
Rapid
3)
2
2
2
2,5
3
30°
40°
Spălare manuală/
Mătase
1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
Ţesături lână
1
1
1
1
1
1,5
40°
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
3
3
3
3
3
3,5
40°
60°
8
40°
60°
8
60°
90°
Baby
2)
Ţesături delicate
Sintetice
Bumbac
Bumbac +
Prespălare
2)
** 5 5,5 6 6,5 7
2)
2)
5
5,5
6
6,5
7
DETERGENT
1o2
( )
Setare personalizată a butonului pe care trebuie să îl selectați pentru a interacționa
cu aplicațiile de pe smartphone pentru a descărca programele (vezi secțiunea
dedicată). Setarea din fabrică pentru programe este Curățare automată, destinată
igienizării mașinii de spălat.
86
Viteza de centrifugare poate fi redusă, pentru a fi
adecvată la cea sugerată pe etichetele
articolelor de îmbrăcăminte sau pentru ţesăturile
foarte delicate centrifugarea poate fi complet
anulată cu ajutorul butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare. Această funcţie poate fi
activată cu butonul pentru selectarea vitezei de
centrifugare. Dacă pe etichetă nu este indicată
nicio informaţie în acest sens, se poate utiliz
viteza maximă de centrifugare inclusă în
program. Dacă adăugaţi o cantitate prea mare
de detergent se va forma multă spumă. În cazul
în care aparatul detectează o cantitate prea
mare de spumă, va exclude faza de centrifugare
sau va prelungi durata programului şi consumul
de apă va fi mai mare.
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
Înainte de a închide capacul și de a
începe programul de spălare, vă rugăm
să verificați dacă este bine închisă cuva.
Dacă este posibil, aliniați poziția
indicatoarelor cu cuva, pentru a asigura
cele mai bune performanțe de spălare.
( )
Numai
dacă
este
selectată
opţiunea PRESPĂLARE (programe cu
opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
1)
Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de
spălare recomandată ce poate fi
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu
poate fi mărită peste valoarea maximă
permisă.
2)
Pentru programele indicate se
poate regla durata şi intensitatea
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
3)
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
l PRESPĂLARE: Dacă dozatorul este prevăzut
"
cu un compartiment de detergent pentru
prespălare, atunci detergentul trebuie turnat
acolo. Dacă nu, turnați detergentul în zona
perforată de pe cuvă (vezi imaginea) și
respectați recomandările cu privire la dozarea
detergentului respectiv.
"
IMPORTANT: nu utilizați modul
prespălare
dacă
este
selectată
opțiunea start întârziat.
87
RO
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Mix Power System +
Maşina de spălat este prevăzută cu
un sistem inovativ de amestecare a
detergentului şi a apei. Un jet de apă de
presiune mare pulverizează amestecul
direct peste rufe.
În faza iniţială a programului de spălare
presiunea mare a jetului facilitează
penetrarea soluţiei de spălare prin fibrele
ţesăturii, îndepărtând astfel particulele
de murdărie şi asigurând performanţe
superioare de spălare.
De asemenea, tehnologia "Mix Power
System +" este disponibilă şi în timpul
clătirii, pentru îndepărtarea completă a
reziduurilor de detergent, datorită jetului de
mare presiune care pătrunde în ţesătura
rufelor.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Această tehnologie inovativă "Mix Power
System +" permite performanţe de spălare
a ţesăturilor din bumbac, sintetice sau mixte
la 20°C, comparabile cu cele obţinute la
40°C.
Consumul pentru acest program este de
50% faţă de cel convenţional la 40°C.
Program spălare bumbac.
Vă recomandăm să încărcaţi 2/3 din
capacitatea maximă a maşinii.
Acest program se aplică la sistemul de
spălare "Mix & Wash" care vă permite să
spălaţi împreună diverse tipuri de ţesături,
de diverse culori.
Intensiv 40°
Acest program este adecvat pentru ţesături
din bumbac şi se obţin rezultate excelente
de spălare la 40°C, fără deteriorarea
ţesăturilor sau a culorilor.
Igienizare 60°
Acest program este adecvat pentru ţesături
din bumbac şi a fost special realizat pentru
îndepărtarea petelor persistente la 60°C,
datorită tehnologiei "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min.
Acest program special este destinat pentru
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt.
Programul este realizat pentru încărcări
reduse (vezi tabelul de programe).
Rapid (14/30/44 Min.)
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire.
Pentru acest program se recomandă
reducerea cantităţii de detergent utilizată în
mod normal, pentru a se evita consumul inutil
de detergent. Dacă selectaţi cu butonul selector
programul RAPID, apăsaţi butonul corespunzător
pentru a alege una dintre cele trei durate de timp
disponibile.
Spălare manuală/Mătase
Acest program permite spălarea delicată a
articolelor pentru care se recomandă
"Spălare manuală" şi a articolelor din
mătase sau pe care este menţionat pe
etichetă "Spălare mătase".
Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
ATENȚIE:
Rufele colorate noi, trebuie spălate
separate prima dată.
Nu amestecaţi ţesăturile colorate cu
cele necolorate.
88
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE CENTRIFUGARE.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru curăţarea
articolelor din bumbac cu grad normal de
murdărire şi este cel mai eficient program în
ceea ce priveşte consumul de apă şi energie.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
Sintetice
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
89
Smart Touch
Setare personalizată a butonului pe care
trebuie să îl selectați atunci când doriți să
transferați o comandă de pe aplicație către
mașina de spălat pentru a porni / descărca un
program (pentru mai multe informații, vezi
secțiunea dedicată și manualul de utilizare al
aplicației). Pentru opțiunea Smart Touch, setarea
din fabricație este programul "Curățare
automată", utilizat pentru igienizarea cuvei,
îndepărtarea mirosurilor neplăcute și pentru
prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat.
Aveți grijă să porniți programul "Curățare
automată" fără a introduce rufe în cuvă, utilizați
doar detergent pudră. La finalul programului, lăsați
ușa deschisă pentru a permite uscarea cuvei.
Este recomandabil să utilizați acest program la
fiecare 50 de spălări.
RO
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Bumbac + Prespălare
Acest program este utilizat pentru rufele albe din
bumbac cu un grad ridicat de murdărire.
Prespălarea garantează îndepărtarea murdăriei
dificile. Adăugați în compartimentul "1" o
cantitate de detergent egală cu 20% din
cantitatea utilizată pentru spălarea principală.
Pregătirea pentru spălare
l Compartimentul
Deschiderea / închiderea cuvei
l Deschideți capacul mașinii de spălat.
l MAX - Compartimentul pentru detergent
este utilizat pentru a
adăuga balsamul sau agenții speciali cum
ar fi cei antișifonare, albire, etc.
are un marcaj pentru nivelul maxim, vă
rugăm să nu depășiți dozajul recomandat.
l Deschideți cuva prin apăsarea butonului
(A) cu o mână în timp ce apăsați ușa
opusă cu cealaltă mână.
l Introduceți rufele în cuvă una câte una,
fără a le înghesui. Nu depășiți limita
maximă recomandată în tabelul cu
programe. O mașină supraîncărcată nu
va spăla corespunzător și va lăsa rufele
șifonate.
l Pentru a închide cuva, așezați cele două
uși astfel încât cea cu butonul (A) se află
sub cealaltă și se fixează perfect.
l
Atunci când rufele prezintă pete ce
trebuie să fie tratate cu înălbitor, puteți
realiza în prealabil o spălare în mașina de
spălat. Pentru acest lucru, introduceți
înălbitorul în ”compartimentul 2” și setați
programul pentru clătire
. După ce ați
finalizat tratarea rufelor, setați butonul
pentru selectarea programelor pe poziția
OPRIT, adăugați restul de rufe și continuați
spălarea normală cu programul dorit.
1) Nivelul maxim al detergentului pudră
utilizat pentru spălarea principală
2) Nivelul maxim al detergentului lichid
utilizat pentru spălarea principală
3) Nivelul maxim pentru balsam
Adăugarea detergentului
Dozatorul pentru detergent este împărțit în
3 compartimente.
l Compartimentul 1 este pentru detergent
pudră.
l Compartimentul 2 este pentru detergent
lichid.
90
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
DOAR PENTRU MODELELE SMART TOUCH.
Datorită etapei Smart Check-up a aplicației Candy simply-Fi, puteți verifica
oricând dacă mașina de spălat funcționează corespunzător. Aveți nevoie doar de
un telefon cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe informații veți găsi în
aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau un LED ce clipește), va trebui
să porniți aplicația și să apropiați telefonul cu Android și NFC de logo-ul Smart
Touch de pe mașină. Acum puteți încerca să rezolvați problema.
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
91
RO
RAPORT EROARE
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
92
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
93
RO
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, аби поводження
з ВЕЕО відбувалося з дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
94
7. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх, або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо,
прилад
використовується
в
комерційних цілях, це може
призвести до скорочення терміну
придатності
та
втрачається
гарантійне обслуговування. Будьякі пошкодження приладу, які
виникають під час використання
не в побутових умовах та не
за призначенням (навіть якщо
прилад знаходиться в побутовому
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання
встановлених правил.
Прилад дозволяється використовувати
дітям від 8 років та людям з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, а також недосвідченим
користувачам за умови здійснення
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання
95
приладу та розуміння ними пов’язаних
із цим небезпек. Не дозволяйте
дітям гратися з приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної машини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
машини та вентиляційних отворів.
l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
вертикальне положення. Встановлення
поворотної ручки у будь-яке інше
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
машину (тільки для моделей з
ручкою програматором).
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Максимальне
навантаження сухої l У разі виникнення несправностей
білизни залежить від використовуваної
та/або порушення нормальної
моделі (див. панель управління).
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
l Щоб отримати аркуш технічних
та не розбирайте прилад. Одразу ж
даних, будь ласка, відвідайте вебзверніться до Сервісного Центру та
сайт виробника.
використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Невиконання цих
вказівок може вплинути на безпеку
Вказівки з безпечної експлуатації
цього приладу.
l Перед чисткою або обслуговуванням
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
Маркуючи нашу продукцію символом
що електричну систему
ми підтверджуемо що цей виріб
заземлено. Якщо це не так, зверніться до
відповідного кваліфікованого спеціаліста. відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
l Будь ласка, не використовуйте Європейського Союзу, продукт пройшов
перетворювачі, багатомісні розетки процедуру оцінки відповідності
директивам. Даний виріб не є шкідливим
або подовжувачі.
(небезпечним) для здоров'я його
споживачів, а також нешкідливий для
навколишнього середовища.
УВАГА:
протягом циклу прання вода l Даний прилад сертифікований
згідно з вимогами безпеки органом
може нагріватися до дуже
по сертифікації промислової
високих температур.
продукції Державним комітетом
України з питань технічного
l Не тягніть за кабель живлення або
регулювання та споживчої політики
прилад, щоб відключити його з розетки.
державна система сертифікації
l Впевніться,
l Не
допускайте потрапляння пральної
УкрСЕПРО
.
машини під дощ, прямі сонячні промені з
подальшими
або вплив інших атмосферних явищ.
доповненнями.
96
змінами
і
2. УСТАНОВКА
1
3
B
A
B
B
A
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти "A" на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки "B", як показано на
Рис.1.
4
UKR
B
2
l Встановити
терміни, передбачені
"C" (Рис. 2).
97
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
шланґу машини, на висоті принаймні
50 см, але не більше ніж 75 см від
підлоги. (Рис. 4).
5
l При
необхідності, для кращого
закріплення шланґу, скористайтесь
комплектною криволінійною деталлю.
Якщо Ваша модель налічує
підставку:
l Для зручного пересування пральної
машини поверніть ручку управління
підставки направо. Коли машина
буде на своєму місці, поверніть ручку
у початкове положення.
l Надайте
l Для водопостачання пральної машини
використовуйте новий шланґ, що
входитиме у комплект (він знаходиться
у барабані). Не робіть цього з
допомогою старого шланґу.
l Підключити
машині ґорізонтальне
положення з допомогою її передніх
ніжок (Рис. 5).
a) Щоб розблокувати шуруп ножки
поверніть гайку в напрямку ходу
годинних стрілок.
b) Поверніть ніжку та підведіть чи
опустить її так щоб машина зайняла
на підлозі найбільш стійке положення.
c) Заблокуйте шуруп ніжки, закручуючи
гайку в напрямку протилежному ходу
годинних стрілок, поки вона не
торкнеться нижньої кришки машини.
шланґ водопостачання
одним кінцем, тим де знаходиться
колено, до електронасосу (у задній
верхній частині машини), а другим –
до водопровідного крану чи до труби l Перевірте, що машина знаходиться у
стійкому ґоризонтальному положенні.
з водою з нарізкою діаметром ¾
дюйму.
l Для цього, не пересуваючи машину,
натисніть по черзі на протилежні кути
l Наблизьте пральну машину до стіни
верхньої кришки та переконуйтесь, що
так, щоб шланґ водопостачання
машина не хитається.
не перекручувався чи перетинявся,
закрипіть зливний шланг біля мойки l У разі потреби зміни місця
розташування машини, знову надайте
чи, ще краще, біля постійного зливу
машині ґорізонтальне положення.
з діаметром більшим за діаметр
98
Підключення до водопроводу
6
l Підключіть шланг до крану (Рис. 6),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.7): підключення
7
1
UKR
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.8): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
8
B
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.9): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«C», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «D», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
99
9
A
D
C
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
100
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
l Відключіть пральну машину від розетки.
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
l Вивільніть
Для миття корпусу пральної машини використовуйте
вологу ганчірку без використання абразивних
миючих засобів, спирту та/або розчинників. Ця
пральна машина не потребує особливих заходів для
звичайного чищення: очистіть відділення лотка та
фільтр; деякі поради щодо підготування пральної
машини до перевезення або довгих періодів
невикористання наведені нижче.
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Після зливу води, знов зафіксуйте шланг
зажимом.
Чищення відділення для прального
порошку та його підвідділень
l Натисніть на кнопку(А)
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
l Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть
відділення.
l Витягніть відділення та почистіть його.
l Щоб уникнути блокування каналів, по яких
миючий засіб / порошок надходить в бак,
після кожного прання рекомендується
видаляти з лотока для миючих засобів
залишки порошку.
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Повністю вийміть лоток для миючих засобів і
дістаньте дозатор що знаходиться в його
задній частині та гарно його промийте.
l Поверніть фільтр проти годинникової стрілки
до упору у вертикальному положенні.
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
l Вилучити можливу сугу, яка може
заткнути отвір відділення.
очищення фільтру вставте його назад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
A
S
порядку, щоб знову зібрати усі компоненти.
B
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати протягом
довгого періоду часу у неопалюваному
приміщенні, злийте всю воду зі шлангів.
C
Щоб зібрати
Введіть клямку як на малюнку (B).
Поверніть відділення у напрямку кришки так,
щоб клямка увійшла на своє місце (С). Після
цього пролунає характерне клацання.
101
UKR
Чищення фільтра
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
Q
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
необхідну програму.
I
l За необхідності відрегулюйте температуру та
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
LMN O
P
H
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l Наприкінці
програми
на
дисплеї
зявиться повідомлення "End" (кінець) а
на деяких моделях наприкінці циклу
розпочнуть мерегтіти усі індикатори.
Зачекайте доки не згасне індикаторна
лампочка фіксації дверцят пральної
машини: приблизно через 2 хвилини після
завершення програми.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
D
C
E
F
G
B
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ОПЦІЙ
E Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
F Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
G Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
F+G БЛОКУВАННЯ КНОПОК
H Цифровий дисплей
I
L
M
N
O
Індикатори ОПЦІЙ
Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
Індикатор KG DETECTOR
Індикатор БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Індикатори ВИБОРУ
ТЕМПЕРАТУРИ
P Індикатори ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Q Зона SMART TOUCH
102
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
Відчинення люка
вибраний цикл.
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
запустити вибраний цикл.
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання, перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- Встановіть потрібну програму.
103
UKR
безпеки розблокує двері.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Почнеться
відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
- ГІГЄНІЧНА +
Ви можете активувати її тільки тоді, коли
ви встановте 60°C температури прання.
Ця опція дозволяє продизинфікувати
Ваш одягзберігаючи високу температуру
прання протягом усього циклу. вашу
одяг збереженні тієї ж температурі
протягом всієї прання.
- ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
Ця функція дозволяє звести до мінімуму
кількість зморшок, зняти потребу в
проміжних
віджимах
або
знизити
інтенсивність останнього віджиму.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
У разі вибору параметра, який не
сумісний з обраною програмою,
індикатор опції спочатку спалахне а
потім згасне.
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Додаткові опції повинні бути обрані
до натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА.
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
Ця кнопка дозволяє вибрати між двома
різними варіантами, в залежності від
обраної програми:
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
Кнопки ОПЦІЙ
Дя кнопка дозволяє обрати різноманітні
додаткові опції:
- ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Ця опція дозволяє додавати одне
полоскання в кінці циклу прання і
призначена для людей з ніжною і
чутливою шкірою, у яких найменший
залишок
миючого
засобу
може
викликати подразнення або алергію.
l Радимо використовувати цю функцію
для дитячих речей, у разі прання дуже
брудних речей, якщо використовується
багато миючого засобу, або при
полосканні махрові предметів, чиї
волокна в основному мають тенденцію
до утримувати миючий засіб.
Кнопка дозволяє активувати ШВИДКE
ПРАННЯ (14/30/44 Хв.) натискуючи
щоразу цю кнопку на дисплеї загориться
віповідно обрана програма.
- РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після того як програма була обрана
час прання, відповідний для цієї
програми буде автоматично показано
на дсиплеї.
l Ця опція дозволяє вибирати між 3
104
рівнями інтенсивності прання змінюючи
тривалість програми, в залежності від
того, наскільки тканини забруднені
(можуть бути використані тільки на
деяких програмах, як показано в
таблиці програм).
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає віджиманню якщо виникає
нерівномірне
завантаження
і
дисбаланс. Це зменшує шум і
вібрацію в машині, продовжуючи
термін служби вашої машини.
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Не можливо підняти температуру до
максимально допустимої для кожної
програми, для того, щоб захистити
тканини.
холодній воді все індикатори повинні
бути вимкнені.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
l Натискання
одночасно
кнопки
регулювання
температури
ВИБІР
ТЕМПЕРАТУРИ і ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ протягом 3 секунд, машина
дозволяє заблокувати усі кнопки.
Таким чином, ви можете уникнути
випадкових і небажаних змін, якщо
кнопка на дисплеї буде натиснута
випадково під час циклу.
ШВИДКОСТІ
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
l Блокування клавіш може бути просто
відмінено одночасно натиснувши ті ж
саму дві кнопки або виключити
прилад.
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
Цифровий дисплей
Для
того,
щоб
запобігти
пошкодженню тканин, не можна
збільшувати
швидкість
більше
максимлаьно.
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
l Для повторної активації віджиманні
натисніть кнопку, поки не буде
досягнута швидкість віджиму ви хотіли
б встановити.
1
2
34
6
7
l Можна змінити швидкість віджиму, не
перериваючи машину.
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити
фазу
віджиму
або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
5
1) ІНДИКАТОРИ ОПЦІЙ
Індикатор загоряється вказуючи параметри,
які можуть бути обрані за допомогою
відповідної кнопки.
105
UKR
l Якщо ви хочете здійснити прання в
2) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
4) ІНДИКАТОР Kg Detector - Автоматичне
зважування (ця функція активна тільки
для програм "Бавовна" і "Синтетика")
l Протягом
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg Detector" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і відповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
Detector"
дозволяє
отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
3) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
l Ця іконка відображає закриті дверцята
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
l Спеціальний
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
5) ІНДИКАТОР БЛОКУМАННЯ КНОПОК
Загоряється при блокуванні кнопок
6) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
Вказує температуру прання обраної
програми, яка може бути змінена (якщо
це можливо) за допомогою відповідної
кнопки.
Якщо ви хочете провести прання в
холодній воді всі індикатори повинні бути
вимкнені.
7) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
Вказує швидкість віджиму на обраній
програми, яка може бути змінена або
знижена відповідною кнопки.
106
l Smart Care (Розумне піклування) –
SMART TOUCH
Цикли Smart Check-up (Самоперевірки)
та Auto-Clean (Авто очистка) та
керівництво усунення несправностей.
l Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією, що дозволяє
взаємодіяти,
через
додаток,
у
смартфонах на базі операційної системи
Android і оснащений функцією NFC
(Near Field Communication).
l My Statistics (Статистик) – Статистика
прання
та
поради
для
більш
ефективного використання машини.
Щоб
отримати
деталі
про
функціонал Smart Touch (Смарт
Сенсор) завантажте App у DEMO
демо режимі чи перейдіть до:
www.candysmarttouch.com
Завантажте додатоктна Candy simply-Fi
App.
Додаток
Candy
simply-Fi
App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів. Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з
пристроєм
і
скориставшись
можливостями системи
Smart
Touch,
для
смартфонів
під
управлінням Аndroid, оснащених
NFC технологією, відповідно до
наступної функціональної схемою.
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ СМАРТ
СЕНСОР
ПЕРШИЙ КРОК – реєстрація машини
у вашому Android смартфоні та активуйте
NFC функцію у "Бездротові мережі
та під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і
його версії Android OS , процес
активації NFC може відрізнятися.
Зверніться
до
керівництва
смартфона для більш докладної
інформації.
l Поверніть ручку в положення Smart
Touch (Смарт Сенсор), щоб включити
датчик на панелі приладів.
ФУНКЦІОНАЛ
За допомогою програми доступні основні
функції:
l Увійдіть до програми, щоб створити
l Voice Assistant (Голосовий помічник) –
допомогає вибрати ідеальний цикл
прання за допомогою трьог голосовх
показниківа (одяг/тканина, колір, рівень
забруднення).
l Cycles (Цикли) – Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
107
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону або "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що прикріплений
до машини.
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.candysmarttouch.com/how-to
UKR
l Увійдіть до меню "Налаштування/Settings"
НАСТУПНИЙ КРОК – Регулярне використання
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим Smart Touch (Смарт
Сенсор) поворотом ручки в однойменне
положення.
l Переконайтеся, що у вас розблоковано
екран телефону (від можливого режиму
очікування) і активована функція NFC; в
іншому випадку, виконайте дії, описані раніше.
l Якщо ви хочете, почати цикл прання,
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над логотипом
Smart Touch (Смарт Сенсор), поки
програма не підтвердить з'єднання .
Для того, щоб передача даних, була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ
ДЕКІЛЬКОХ
СЕКУНД; повідомлення на пристрої
проінформує про успішний результат
операції.
завантажте білизну, миючий засіб і
закрийте дверцята.
l Оберіть бажану функцію у додатку
(напр.
початок
программи,
цикл
перевірки, оновлення, статистика тощо.).
l Дотримуйтесь
інструкцій на екрані
телефону, УТРИМУЙТЕ ТЕЛЕФОН
НАВПРОТИ ЛОГОТИПУ Smart Touch
(Смарт Сенсор) на приладовій панелі
пральної машини, при активації програми.
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
Заміна
деяких
неоригінальних
компонентів смартфона (наприклад,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або чохла
т.д. ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити
лише "близьким дотиком": тому не
представляється можливим виконувати
віддалені операції (наприклад: З іншої
кімнати, поза домом).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу Smart Touch (Смарт Сенсор) на
пристрою (див малюнок нижче).
108
Таблиця програм
ТЕМПЕРАТУРА
°C
кг *
(МАКС.)
ПРОГРАМА
2)
Perfect 20°C
Tabella programmi
Рекомендована
Макс.
4
4
4
4
4
4,5
20°
20°
Інтенсивне 2)
4
прання 40°
4
4
4
4
4,5
40°
40°
Гігієна 60°
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min.
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
14' 1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30°
30°
44' 2
1)
МИЮЧИЙ
ЗАСІБ
1o2
2
2
2
2,5
3
30°
40°
Ручне прання/
Шовк
1
1
1
1
1
1,5
30°
30°
Шерсть
1
1
1
1
1
1,5
40°
40°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
-
-
Злив + Віджим
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
4
4,5
60°
60°
2
2
2
2
2
2,5
40°
40°
3
3
3
3
3
3,5
40°
60°
** 5 5,5 6 6,5 7
8
40°
60°
Бавовна + 2)
5 5,5 6 6,5 7
Попереднє прання
8
60°
90°
Baby
2)
Делікатне прання
Синстетика
Бавовна
2)
2)
UKR
3)
Швидке
прання
( )
Налаштування ручки, яку ви повинні вибрати, щоб взаємодіяти з додатком
через смартфон і завантаження циклів (Див окремий розділ).
Завод-виробник встановлює програму за замовчуванням Auto Clean (Авто
очистка), розроблена для санітарної обробки машини.
109
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
Перед тим, як закрити кришку та
розпочати
прання,
будь
ласка,
перевірте чи добре закрита кришка
барабану пральної машини. Якщо це
можливо,
налаштуйте
положення
індикаторів відповідно до барабану для
кращого прання.
"
"
Швидкість обертів можна зменшити та підібрати
відповідно до рекомендацій, вказаних на
етикетці, для дуже делікатних тканин обертання можна вимкнути взагалі за
допомогою кнопки швидкості обертання. Ця
функція активується за допомогою кнопки
ВИБІР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ (SPIN
SELECTION). Якщо на етикетці не вказана
уточнююча інформація про прання, то можна
використовувати
максимальну
швидкість
заданої програми. Надмірне використання
пральних засобів може привести до надмірного
утворення піни. Якщо пристрій виявить надмірне
піноутворення, то процес обертання може бути
автоматично вимкнений, або збільшено
тривалість прання та використання води.
( )
Лише при виборі опції ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (PREWASH) (програми із
функцією ПОПЕРЕДНЬОГО ПРАННЯ
наявні).
1)
При виборі програми, на дисплеї
показується
рекомендована
температура прання, яка може
бути змінена (якщо це можливо)
за допомогою відповідної кнопки,
але це не можливо підняти її до
максимально допустимого рівня.
2)
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу та
інтенсивність прання за допомогою
кнопки РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ.
3)
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
l ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ (PREWASH): якщо у
розподільчому пристрої є відділення для
попереднього прання, то помістіть туди
пральний засіб. Або, ви можете помістити
його у барабан відповідно до вказівок щодо
дозування, які зазначені виробником на
пральному засобі.
ВАЖЛИВО: не використовуйте режим
попереднього прання разом із опцією
відстрочки прання.
110
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Mix Power System +
Пральна машина обладнана інноваційною
системою
попереднього
змішування
прального засобу з водою. Пральний
розчин під високим тиском подається
безпосередньо в барабан, проникаючи
глибоко в волокна тканин.
На початковому етапі циклу прання
передбачена
певна
послідовність
обертання барабану, що в поєднанні з
розприскуванням миючого розчину під
тиском, покращує проникнення миючого
засобу через волокна тканин, повністю
видаляючи
забруднення
та
забезпечуючи найкращу якість прання.
Система також забезпечує "Mix Power
System +", коли під час полоскання залишки
правильного засобу повністю видаляються з
білизни за допомогою струменя води під
високим тиском.
Perfect 20°C - Mix & Wash
Інноваційна технологія "Mix Power
System +" дозволяє прати тканини, такі
як бавовна, синтетика і змішані тканини
при 20°С з продуктивністю, порівнянною
за пранням з 40°C. Споживання енергії
цією програмою становить близько 50%
від звичайної програми при 40°C.
Бавовна при цьому відпирається. Ми
пропонуємо для цієї програми прання 2/3
від
максимального
навантаження
машини.
Ця програма застосовується для системи
прання Mix & Wash, яка дозволяє мити
різні тканини і речі різних кольорів разом.
УВАГА:
Нові кольорові речі слід прати
окремо під час першого прання.
Ніколи не змішуйте з іншими речі, які
неміцно пофарбовані.
Інтенсивне прання 40°
Ця програма підходить для бавовняних
речей і забезпечує відмінні результати
прання при 40°С, що дозволяє прати
разом різні типи тканин і кольори.
Гігієна 60°
Ця програма підходить для бавовняних
речей і була спеціально розроблена для
видалення стійких плям вже при 60°C
завдяки технології "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min.
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання (14/30/44 Хв.)
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки можна
обрати одну з трьох доступних програм.
Ручне прання/Шовк
Ця програма дозволяє делікатний цикл
прання для речей з позначкою "Лише для
ручного прання" і виробів з шовку або із
позначкою "Прати як шовк" на етикетці
тканини.
Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
111
UKR
Вибір програми
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Baby
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C. Для досягнення
дезінфікуючого ефекту ми рекомендуємо
використовувати пральний порошок.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин.
Цикл прання і полоскань виконується з
високим рівнем води, що забезпечує високу
ефективність.
Синстетика
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Бавовна + Попереднє прання
Ця програма розробленадля видалення
сильних плям з бавовняного білого одягу.
Попереднє прання гарантує видалення
стійкого бруду. Рекомендуємо додати в
відділення "1" кількість миючого засобу,
що дорівнює 20% від кількості що
використовується для основного прання.
Smart Touch (Смарт Сенсор)
Налаштування ручки, яку ви повинні
вибрати, у разі необхідності передати
команду з додатку до машини і розпочати
почати цикл (Див спеціальний розділ і
керівництво користувача додаток для
отримання додаткової інформації).
В опції Smart Touch (Смарт Сенсор)
Завод-виробник встановлює програму за
замовчуванням "Auto Clean" (Авто
очистка), яка розроблена для санітарної
обробки машини, дезінфікції барабану,
видалення
неприємних
запахів
і
поліпшення життя пральної машини.
Переконайтеся в тому, щоб перед
початком циклу автоматичного очищення
у машині відсутній одяг і використовуючи
тільки пральний порошок. Залиште
дверцята машини відкритими наприкінці
циклу, для того щоб барабан просохнув.
Рекомендується використовувати кожні
50 циклів прання.
112
l Відділення 3
для кондиціонеру,
ароматичних засобів та спеціальних
добавок, таких як крохмаль, синька та
ін.
Відкриття/закриття барабану.
l Відкрийте кришку пральної машини.
l Відкрийте
барабан за допомогою
кнопки (А) нажимаючи її однією рукою,
а іншою відкривайте протилежну
кришку.
l МАКСИМАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ – на
контейнері для пральних засобів є
відмітка про максимально допустимий
рівень використання прального засобу.
Будь ласка, не перевищуйте цей
рівень.
l Помість одяг у барабан вкидаючи по
одній речі за раз, але не утрамбовуйте
їх. Не перевищуйте допустиму норму
завантаження, яка рекомендується у
таблиці програм. Перевантажена пральна
машина не випере речі належним чином та
залишить їх зім’ятими.
l
l Для
того, щоб закрити барабан,
помістіть кришку таким чином, щоб вона
співпала із положенням кнопки (А).
Якщо на одязі присутні плями які
необхідно прати із використанням
відбілюючих засобів, то ви можете
випрати їх у першу чергу. Для цього,
помістіть відбілюючий засіб у 2
відділення дозатору, встановіть
програму полоскання. Коли цикл
прання завершиться, перемістіть ручку
перемикання програм у положення
ВИМКНУТО (OFF) та завантажте решту
білизни, і продовжуйте прання у
необхідному вам режимі.
1) Максимальний рівень використання
для прального порошку
2) Максимальний рівень використання
для пральної рідни
3) Максимальний рівень використання
для ароматичних засобів
Пральні засоби
Дозатор прального засобу розділений на
три відділення:
l Відділення 1для прального порошку.
l Відділення 2 для рідкого прального
засобу.
113
UKR
Перед початком прання
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SMART TOUCH (СМАРТ СЕНСОР)
Завдяки циклу Smart Check-up (Самоперевірки) вашої App Candy simply-Fi
ви можете перевірити в будь-який час функціональність машини. Вам
потрібно всього лише смартфон на базі Android з технологією NFC. Більш
детальну інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні
звернутися до App, включити програму та наблизити свій Android смартфон
з NFC на логотип Smart Touch (Смарт Сенсор) на лицьовій панелі. Тепер
можна запустити помічник, щоб вирішити цю проблему.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
114
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
115
UKR
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це
не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому випадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь-які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
116
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
17.03 - 43015457.C - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising