Candy | LB CTT122TVS | Candy LB CTT122TVS Användarmanual

Candy LB CTT122TVS Användarmanual
SV
INNEHÅLL
INLEDNING
sid
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din tvättmaskin
på bästa sätt.
Denna bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta för att
använda maskinen. Spara den!
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas. Du
behöver den när du installerar
maskinen och när du gör
underhåll på den. Här finns
också information om felsökning,
sortering
av
tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
GARANTI ....................................................................................... 5
TEKNISKA UPPGIFTER ................................................................. 6
ÖPPNA TRUMMAN ....................................................................... 7
TVÄTTMEDEL ............................................................................... 8
AUTOMATISK VATTENNIVÅ ......................................................... 9
VAL AV PROGRAM ........................................................................ 9
REGLAGE .................................................................................. 10
PROGRAMTABELL .................................................................... 13
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken
modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
3
Placera den självhäftande etiketten på
ditt språk i utrymmet på bakre delen
av panelen.
4
GARANTI
TEKNISKA UPPGIFTER
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
B
A
CTT 122 TV
Kapacitet för torr tvätt ................................................................... kg.
4,5
Spänning .......................................................................................... V.
230
Effekt, tvättmotor ............................................................................ W.
125
Effekt, centrifugmotor ..................................................................... W.
340
Effekt, pump ................................................................................... W.
30
Effekt, värmepatron ....................................................................... W.
1.850
Effekt, max ..................................................................................... W.
2.200
Nätsäkring ....................................................................................... A.
10
Tryck i vattenkretsen ................................................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Fyll i och behåll del B. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver service.
Hastighet centrifug ............................................................ Varv/min
1200
Vattenförbrukning (60° program) ...................................................... l.
59
Energiförbrukning (60° program) ............................................... kWh
0,85
Energiklass .........................................................................................
A
3.
Glöm inte att sända in del A av garantisedeln inom
två veckor från datum för köpet.
5
6
ÖPPNA TRUMMAN
TVÄTTMEDEL
A
FR
ON
2.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck på den övre luckan C så att båda luckorna C och D
frigörs.
T
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
CK
C
B
LO
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g
(för 4,5 kg tvätt).
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 4,5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 70 ml.
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 50 ml.
D
Tvättmedelslådan har två märken:
FR
O
4.
Stäng luckan C.
Stäng luckan D så att skåran griper i haken på luckan C,
och släpp dem.
NT
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
C
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
D
FR
O
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ ATT
DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
NT
C
MAX
(HUVUDTVÄTT)
2 min.
D
FR
O
NT
Varning:
En säkerhetsanordning
spärrar bänkluckan under
och omedelbart efter
tvättprogrammet. Vänta 2
minuter efter centrifugering
innan du öppnar luckan!
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
C
D
7
8
REGLAGE
AUTOMATISK VATTENNIVÅ
Denna tvättmaskin anpassar vattennivån automatiskt till kvantiteten tvätt. Tvätten görs helt
efter användarens behov, även ut energisynpunkt.
Detta system bidrar till att spara vatten och elektricitet, och minskar tvättiden avsevärt.
VAL AV PROGRAM
SE TILL ATT STARTKNAPPEN INTE ÄR INTRYCKT NÄR DU VÄLJER PROGRAM.!
Gör så här för att välja program:
• Välj program med programvredet A. Se Programtabellen för rätt program.
• Välj temperatur med temperaturvredet.
• Välj centrifugeringshastighet.
• Välj andra eventuella alternativ med knapparna.
9
Programvred ...............................................................................
A
Temperaturvred ...........................................................................
B
Reglage för centrifugeringshastighet ..........................................
C
Knapp för strykfri tvätt .................................................................
D
Kraftig sköljning ..........................................................................
E
Extra snabbt program .................................................................
F
Indikatorlampa ............................................................................
G
Startknapp ..................................................................................
H
10
ANVÄNDNING AV REGLAGE
ANVÄNDNING AV REGLAGE
A. PROGRAMVRED
D. KNAPP FÖR STRYKFRI TVÄTT
Detta reglage används för att välja tvättprogram. Tryck på
mitten av vredet och dra ut det. Vrid det framåt tills dess att
programmet (nummer eller symbol) befinner sig mitt för
punkten.
Knappen för strykfri tvätt fungerar bara i programmen för blandade, syntetiska
och ömtåliga tyger. (5-6-7-8-9-10).
När knappen är intryckt stannar maskinen under den sista sköljningen i ovan
nämnda program, och tvätten blir liggande i blöt. För att avsluta programmet
och centrifugera tvätten, tryck ut knappen.
VRID ALDRIG MOTSOLS och tryck inte på startknappen (H)
innan du har valt program.
Om ett tvättprogram har startat och du vill flytta fram vredet
eller byta program, måste du trycka ut startknappen, vrida
på vredet och därefter trycka in startknappen igen.
E. KRAFTIG SKÖLJNING
Om denna knapp trycks in sköljs tvätten med större kvantitet vatten, och
tvättmedelsrester avlägsnas effektivt.
F. EXTRA SNABBT PROGRAM
Om du trycker in denna knapp minskas tvättiden till högst 50 minuter, beroende
på valt program och temperatur. Denna knapp kan användas från 1 till 4,5 kg.
B. TEMPERATURVRED
TC
Met detta reglage väljer du tvättemperatur. Tryck på mitten
av vredet och dra ut det. Vrid det tills dess att temperaturen
befinner sig mitt för punkten.
Om du vill använda kallt vatten ska du vrida fram vredet till
symbolen
.
DETTA REGLAGE KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA.
Överskrid inte temperaturen som rekommenderas för varje
typ av tvätt.
G.
INDIKATORLAMPA
H.
STARTKNAPP
C. REGLAGE FÖR CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Med detta reglage väljs hastigheten för centrifugering vid
slutet av tvätten.
Slutcentrifugering görs med hastigheten som valts i
programmen för tåliga tyger.
Centrifugering under programmets gång samt
slutcentrifugering under programmen för blandade, syntetiska
och ömtåliga tyger görs vid 400 r.p.m.
Om du inte vill använda centrifugering ska du vrida vredet så
att symbolen för att undvika centrifugering befinner sig mitt
för punkten.
DETTA REGLAGE KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA.
11
12
VIKTIGT:
1. Om du tvättar kraftigt smutsad tvätt rekommenderas max kvantitet tvätt 3 kg.
PROGRAMTABELL
TYP TYG
MAX
KVANTI VÄLJ
TET PROG
RAM
PROGRAM FÖR
1
VÄLJ
Cº
TVÄTTMEDELSFACK
I
TÅLIGA TYGER
Bomull, blandade
tyger
Bomull
BLANDADE SYNTETMATERIAL
Bomull, lin
•
•
•
•
•
4,5
HÅRT SMUTSAD TVÄTT
Lakan, enfärgade och vita dukar, servetter och
underkläder.
4,5
Tåliga kulörer
3,5
3
Från kallt
till…50º
•
•
Lätt smutsad tvätt / ömtåliga kulörer
3,5
4
Från kallt
till…40º
•
•
Organiska fläckar
—
—
Intensiv sköljning
4,5
—
•
Sköljmedel
Intensiv centrifugering
4,5
—
•
Från kallt
till…90º
2
Från kallt
till…60º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HÅRT SMUTSAD TVÄTT
Skjortor, lakan, babykläder, vittvätt
2
5
Syntetmaterial
(rayon, akryl)
NORMALT SMUTSAD TVÄTT
Skjortor, blusar, kjolar etc i tåliga kulörer
2
6
Från kallt
till…50º
ömtåliga kulörer
2
7
Från kallt
till…40º
Lätt smutsad tvätt
2
8
Från kallt
till…30º
Skonsam sköljning
2
—
•
Sköljmedel
Skonsam centrifugering
—
—
•
*
Ömtåliga
syntetmaterial
Blandade,
ömtåliga
syntetmaterial
Tömning
Ylle
Maskintvättbar
Ylle
1
Från kallt
till…60º
Z
—
9
Från kallt
till…40º
•
•
Från kallt
till…30º
•
•
*
Syntetmaterial
(Rayon, akryl)
Gardiner, kjolar, blusar, skjortor
Blandade,
ömtåliga
syntetmaterial
Skonsam sköljning
1,5
—
•
Sköljmedel
Skonsam centrifugering
—
—
•
SNABBTVÄTT
Program
1,5
Extrasnabbt program, 32 min.
3. Tvättmaskinen doserar sköljmedel automatiskt under sista sköljningen.
*
Blandad tvätt, tålig
För tvätt som inte
behöver
centrifugeras
MYCKET ÖMTÅLIGA
TYGER
•
HÅRT SMUTSAD TVÄTT
Lakan, enfärgade och vita dukar, servetter och
underkläder.
Bomull, lin
Bomull, blandade
tåliga tyger
2. Med programmen 1-2 kan du dosera blekmedel automatiskt genom att hälla detta i
facket
.
II
2
10
32´
Från kallt
till…50º
SNABBPROGRAM 32 MINUTER
Med snabbprogrammet på kan du tvätta ett helt program på 30 minuter,
med högst 2 kg tvätt och 50°C. Det är möjligt att minska temperaturen
och använda det specifika programmet B. När detta program används
får mängden tvättmedel inte överstiga märket 32' i medföljande
doseringsmått. Tvättmedelsfacket för förtvätt I ska användas.
32:minuters snabbprogrammet kan dessutom användas som förtvätt
om tvätten är kraftigt smutsad. Därefter väljs önskat program för
huvudtvätt.
•
*, enligt norm EN 60456.
De första programmen i varje programgrupp är de längsta, och de som tvättar mest effektivt. Välj de
senare programmen om tvätten bara är lätt smutsad eller ömtålig.
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising