Candy | LBCTAS120SY | Candy LBCTAS120SY Användarmanual

Candy LBCTAS120SY Användarmanual
SV
INLEDNING
INNEHÅLL
sid
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din tvättmaskin
på bästa sätt.
GARANTI .................................................................................... 89
TEKNISKA UPPGIFTER ............................................................. 90
Denna bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta för att
använda maskinen. Spara den!
ÖPPNA TRUMMAN .................................................................... 91
TVÄTTMEDEL ............................................................................ 92
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas. Du
behöver den när du installerar
maskinen och när du gör
underhåll på den. Här finns
också information om felsökning,
sortering
av
tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
AKTIVSYSTEM ............................................................................ 93
FUZZY LOGIC ............................................................................. 93
VAL AV PROGRAM ..................................................................... 93
KONTROLLPANEL ..................................................................... 94
PROGRAMTABELL .................................................................... 98
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
7.- HJUL
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken
modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
87
Placera den självhäftande etiketten på
ditt språk i utrymmet på bakre delen
av panelen.
88
GARANTI
TEKNISKA UPPGIFTER
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
CTAS 120
Kapacitet för torr tvätt ................................................................. kg.
4,5
Spänning ........................................................................................ V.
230
Effekt, tvättmotor .......................................................................... W.
125
Effekt, centrifugmotor ................................................................... W.
400
Effekt, pump ................................................................................. W.
30
Effekt, värmepatron ..................................................................... W.
1.950
Effekt, max ................................................................................... W.
2.200
Nätsäkring ..................................................................................... A.
10
Tryck i vattenkretsen ................................................................ MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Fyll i och behåll del B. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver service.
Hastighet centrifug .......................................................... Varv/min
1200
Vattenförbrukning (60° program) .................................................... l.
48
Energiförbrukning (60° program)/4,5 kg .................................. kWh
0,85
Energiklass .......................................................................................
A
3.
Glöm inte att sända in del A av garantisedeln inom
två veckor från datum för köpet.
89
90
TVÄTTMEDEL
ÖPPNA TRUMMAN
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
A
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
2.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck på den övre luckan C så att båda luckorna C och D
frigörs.
FR
ON
T
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 7 cl.
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
B
CK
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 4,5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 5 cl.
C
LO
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g (för
4,5 kg tvätt).
D
Tvättmedelslådan har två märken:
4.
Stäng luckan C.
Stäng luckan D så att skåran griper i haken på luckan C, och
släpp dem.
FR
O
NT
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
C
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
D
FR
O
NT
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ ATT
DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
C
MAX
(HUVUDTVÄTT)
2 min.
D
T
ON
FR
C
Varning:
En säkerhetsanordning
spärrar bänkluckan under
och omedelbart efter
tvättprogrammet. Vänta 2
minuter efter centrifugering
innan du öppnar luckan!
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
D
91
92
AKTIVSYSTEM
KONTROLLPANEL
CTAS 120
Aktivsystemets effektivitet beror på att det tillvaratar all kraft i vattnet. Under tvättprogrammets
gång pumpas vattnet genom ett munstycke som är placerat i trumman, och som sprutar en
kraftig vattenstråle mot tvätten. Detta, tillsammans med högre rotationshastighet -upp till 100
varv per minut- garanterar optimal tvättkvalitet och grundligare sköljning.
Denna tvättmaskin anpassar vattennivån automatiskt till kvantiteten tvätt. Tvätten görs helt
efter användarens behov, även ut energisynpunkt.
Detta system bidrar till att spara vatten och elektricitet, och minskar tvättiden avsevärt.
VAL AV PROGRAM
Gör så här för att välja program:
• Använd vredet för programval (A). Se i programtabellen.
• Välj alternativ med knapparna. De tillgängliga alternativen beror på valt program.
Om knappen blinkar när du trycker in den innebär det att det inte är möjligt att välja
alternativ, utöver de som är programmerade. Om knappen börjar lysa med fast sken
kan du välja bland de alternativ som visas i fönstret (V).
SÉLECTEUR DE PROGRAMMES / TEMPÉRATURES .............
A
FÖNSTER: Senare start, centrifugering, temperatur,
återstående tid ............................................................................
V
• Tryck in knappen för start/paus. Luckan låses och i fönstret visas tre streck (- - -)
och därefter beräknad tid för programmet. Under kommande 10–15 minuter beräknas
vattentemperatur, mängd tvätt mm och därefter visas återstående tid för programmet.
Knapp för EXTRA SNABB TVÄTT ..............................................
D
Knapp för AKTIV SKÖLJNING ...................................................
E
• Eftersom programmet styrs av elektronik kan det dröja upp till en minut innan
tvättprogrammet
startar.
Tvättmaskinen med Fuzzy Logic kan styra tvätten intelligent, och anpassa vattenmängd,
tid och centrifugering utan att användaren behöver vidta ytterligare åtgärder.
Knapp för STRYKFRITT .............................................................
F
Knapp för ATT STÄLLA IN CENTRIFUGERING ........................
C
Knapp för SENARE START ........................................................
I
Knapp för START/PAUS ..............................................................
H
Lampa för LÅST LUCKA .............................................................
G
Programtabell .............................................................................
p
Inställningspunkt .........................................................................
p
VIKTIGT!: Om strömmen avbryts under tvätten kommer ett speciellt minne att hålla reda på
valt program och fortsätta programmet där det avbröts när strömmen kommer tillbaka.
SLUT PÅ PROGRAM: När tvätten är klar släcks lamporna och fönstret visa ”0 0 0”. Efter två
minuter börjar nollorna i fönstret att blinka, vilket anger att du kan ta ur tvätten.
Tryck in knappen för start/paus och ställ vredet i läge OFF.
93
94
ANVÄNDNING AV REGLAGEN
ANVÄNDNING AV REGLAGEN
A. PROGRAMVRED
D. KNAPP FÖR EXTRA SNABB TVÄTT
Med detta vred väljer du önskat program och temperatur. Vrid
PROGR. & TºC
reglaget tills dess att programmet (nummer eller symbol)
befinner sig mitt för inställningspunkten (p). Temperaturen
beror på inställt program. I fönstret VISAS temperaturen eller
indikation för specialprogram.
Använd programtabellen för att välja lämpligt program.
Om du vill byta program eller flytta fram vredet när tvätten
pågår, gör så här:
- Tryck på knappen som visar på «start/stopp». I displayen kommer att synas (0 0 0).
- Välj nytt program med vredet. Temperatur för valt program eller indikation för speciella
program visas.
- Tryck in knappen för start/paus på nytt.
- Tvättmaskinen kommer nu att köra det nya programmet.
För att lägga i mer tvätt under programmets gång, gör så här:
- Tryck in knappen för start/paus tills dess att tre streck (- - -) visas.
- När kontrollampan för luckans lås släckts, öppna luckan och lägg i tvätten.
- Stäng luckan och den yttre dörren ordentligt.
- Tryck in knappen för start/paus.
När denna knapp är intryckt kommer tvättprogrammen att köras snabbare,
med upp till 50 minuters kortare tid, beroende på valt program och temperatur.
Denna knapp kan användas med 1-4,5 kg tvätt. (knappen fungerar endast
med programmen för bomull och blandad / syntetisk tvätt.)
E.
KNAPP FÖR AKTIV SKÖLJNING
När denna knapp är intryckt används stor mängd vatten tillsammans med
en kombination av rotation av trumman och påfyllning och tömning av vatten,
vilket medverkar till perfekt sköljning.
Denna funktion rekommenderas för barnkläder, hårt smutsad tvätt som tvättats med stor
kvantitet tvättmedel samt för textiler vars fibrer absorberar tvättmedlet lätt.
F. KNAPP FÖR STRYKFRITT
Denna knapp fungerar i alla program, med undantag för 32minutersprogrammet samt mix&wash system. Tyck in denna knapp för
att tvätta så att rynkor och vek på kläderna undviks.
Resultatet åstadkoms på olika sätt beroende på valt program:
I program för BOMULL stannar maskinen under den sista sköljningen och lämnar tvätten i
blöt. Tryck ut knappen för att avsluta programmet och centrifugera tvätten.
VREDET KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA.
V. FÖNSTER: Senare start, centrifugering, temperatur, återstående tid.
Fönstret när funktion visas
I program för BLANDAD / SYNTETISK tvätt görs ingen centrifugering under programmets
gång. Vid programmets slut görs en centrifugering med låg hastighet för att bibehålla tvätten
så slät som möjligt.
I program för SKONTVÄTT, YLLE OCH HANDTVÄTT stannar maskinen under den sista
sköljningen och lämnar tvätten i blöt. Tryck ut knappen för att avsluta programmet och
centrifugera tvätten.
För att enbart tömma maskinen:
VIKTIGT!: Om knappen blinkar betyder det att valt alternativt inte är tillgängligt med valt
program. Knapparna tänds när de är tillgängliga.
Om du vill ändra alternativ när programmet har startat, gör så här:
- Tryck in knappen för start/paus tills dess att tre streck (- - -) visas. Temperaturen för valt
program kommer att blinka.
- Ändra valt alternativ (till exempel centrifugeringshastighet).
- Tryck in knappen för start/paus. I fönstret kommer återstående tid för programmet att
visas.
- Tvättmaskinen kommer att fortsätta programmet med det nya alternativet.
95
- Tryck in knappen för start/paus.
- Vrid programvredet till läge OFF.
- Välj programmet för tömning
- Vänta 5 sekunder.
- Tryck in knappen för start/paus.
96
ANVÄNDNING AV REGLAGEN
C. KNAPP FÖR ATT STÄLLA IN CENTRIFUGERING
Denna knapp används för att ställa in centrifugeringshastigheten efter sista
sköljningen. tryck på knappen för att se de olika alternativen som är
tillgängliga i valt program.
0 innebär att ingen centrifugering görs och siffrorna 4-12 står för hastigheter från 400 till 1200
varv per minut.
I program för bomull är alternativen 1200-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I program för blandad / syntetisk tvätt är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I program för skontvätt är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I program för ylle är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I programmet för handtvätt
är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I programmet för sköljning
är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I programmet för centrifugering
I programmet för tömning
är alternativen 1200-400 samt 0 (ingen centrifugering)
finns inte alternativet centrifugering.
I programmet Mix&Wash (blanda och tvätta) är alternativen 1000-400 samt 0 (ingen
centrifugering)
I 32-minutersprogrammet
är alternativen 800-400 samt 0 (ingen centrifugering)
I. KNAPP FÖR SENARE START
Start fördröjning på 0-23 timmar, för alla program. tryck in knappen om du
vill att programmet skall starta vid senare tillfälle.
Tryck flera gånger för att välja senare tid, i intervall på en timme.
G.
H.
KONTROLLAMPA SOM ÄR TÄND NÄR LUCKAN ÄR SÄKRAD.
KNAPP SOM ANVÄNDS FÖR ATT STARTA OCH STANNA
MASKINEN.
97
PROGRAMTABELL
PROGRAM
P
SPECIELLA PROGRAM
TEMPERATUR
(°C)
PROGRAM FÖR
90º
VITTVÄTT
4,5
60º
TÅLIGA KULÖRER, MED FÖRTVÄTT
4,5
TÅLIGA KULÖRER
4,5
40º
TÅLIGA KULÖRER
3,5
30º
SKONTVÄTT
3,5
SKONTVÄTT
(TVÄTT I KALLT VATTEN, 15°C)
3,5
60º
*
MAX
MÄNGD
TVÄTT
(KG)
30º
TVÄTTMEDEL
I
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SP1
SP2
SP3
—
P
60º
TÅLIGA KULÖRER, MED FÖRTVÄTT
2
60º
TÅLIGA KULÖRER
2
50º
TÅLIGA KULÖRER
2
40º
SKONTVÄTT
2
30º
SKONTVÄTT
2
SKONTVÄTT
(TVÄTT I KALLT VATTEN, 15°C)
2
40º
SKONTVÄTT
1,5
30º
YLLE
1
YLLE
(TVÄTT I KALLT VATTEN, 15°C)
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40º
50º
HANDTVÄTT
Ett speciellt skonsamt program som kallas ”handtvätt” Med detta program körs en komplett
programcykel för tvätt som är märkt som handtvätt. I programmet är högsta temperaturen
30°C och det avslutas med två sköljningar och försiktig centrifugering.
SKÖLJNING
Programmet SP1 sköljer tvätten tre gånger med centrifugering vid 800 varv per minut
(hastigheten kan eventuellt sänkas eller centrifugering undvikas helt med
centrifugeringsknappen). Detta program kan användas för att skölja alla slags tyger, till
exempel efter handtvätt.
INTENSIV CENTRIFUGERING
Programmet SP2 centrifugerar vid 1200 varv per minut. (Hastigheten kan eventuellt sänkas
eller centrifugering undvikas helt med centrifugeringsknappen.)
TÖMNING
Programmet SP3 tömmer maskinen på vatten.
MIX&WASH SYSTEM
Programmet Mix&Wash System (blanda och tvätta) gör det möjligt att tvätta olika slags
tvätt tillsammans.
SNABBT 32-MINUTERSPROGRAM
Det snabba 32-minutersprogrammet gör det möjligt att tvätta 2 kg tvätt fullständigt, vid
50°C och på 32 minuter. Häll tvättmedlet i fack II. Högsta kvantiteten tvättmedel anges på
medföljande doseringskopp 32. 32-minutersprogrammet kan dessutom användas som
förtvätt om tvätten är speciellt hårt smutsad. Välj därefter en normalt tvättprogram.
ANMÄRKNINGAR
1. Om tvätten är speciellt hårt smutsad rekommenderas högsta mängd tvätt 3 kg.
2. Med programmen för BOMULL (VITTVÄTT 90°, TÅLIGA KULÖRER 60°) är det möjligt
att tillsätta klor i facket
3. Maskinen är förberedd för automatisk dosering av sköljmedel under sista sköljningen.
—
30º
HANDTVÄTT
2
—
SKÖLJNING
—
—
CENTRIFUGERING
—
—
TÖMNING
—
40º
MIX&WASH SYSTEM / BLANDA OCH TVÄTTA
4,5
50º
32-MINUTERSPROGRAMMET
2
Program * enligt normen EN 60456.
Det finns tre grupper av program (bomull, blandad / syntetisk,
skontvätt samt specialprogram). De första programmen i varje
grupp är de längsta och därför också de mest effektiva. Välj de
kortare programmen om tvätten bara är lätt smutsad eller om
den är speciellt ömtålig.
98
99
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising