Candy | LB CTA 102 | Candy LB CTA 102 Användarmanual

Candy LB CTA 102 Användarmanual
SV
INLEDNING
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din
tvättmaskin på bästa sätt.
Denna bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta för att
använda maskinen. Spara den!
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas. Du
behöver den när du installerar
maskinen och när du gör
underhåll på den. Här finns
också information om felsökning,
sor tering
av
tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
3
INNEHÅLL
sid
GARANTI ....................................................................................... 5
TEKNISKA UPPGIFTER ................................................................ 6
ÖPPNA TRUMMAN ........................................................................ 7
TVÄTTMEDEL ............................................................................... 8
AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE
KAPACITET MED FUZZY LOGIC-FUNKTION ............................... 9
VAL AV PROGRAM ........................................................................ 9
KONTROLLPANEL ..................................................................... 10
PROGRAMTABELL .................................................................... 14
4
GARANTI
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
A
2.
Fyll i och behåll del A. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver
service.
SERVICE
5
TEKNISKA UPPGIFTER
CTA 102
Kapacitet för torr tvätt ........................................................... kg.
Spänning .................................................................................. V.
Effekt, tvättmotor ..................................................................... W.
Effekt, centrifugmotor .............................................................. W.
Effekt, pump ............................................................................ W.
Effekt, värmepatron ................................................................ W.
Effekt, max .............................................................................. W.
Nätsäkring ............................................................................... A.
Tryck i vattenkretsen ........................................................... MPa
Hastighet centrifug .................................................... Varv/min
Vattenförbrukning (60° program) .............................................. l.
Energiförbrukning (60° program)/5 kg ............................... kWh
Energiklass .................................................................................
6
5
230
175
340
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1000
45
0,95
A
ÖPPNA TRUMMAN
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
2.
Lägg handen på nedre luckan D.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck ned övre luckan‘C så att luckorna C och D frigörs.
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
4.
Tryck ner luckan C.
Tryck ner den nedre luckan D så att skårorna griper i
hakarna i luckan C, och släpp luckorna.
TVÄTT
INENS
MASK
SIDA
FRAM
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ
ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
INENS
MASK
SIDA
FRAM
2 min.
TVÄTT
TVÄTTMASK
INENS
BÄNKLUCKA
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
7
Viktigt:
En säkerhetsanordning
spärrar
bänkluckan
under och omedelbart
efter tvättprogrammet.
Vänta 2 minuter efter
centrifugering innan du
öppnar luckan!
TVÄTTMEDEL
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g
(för 5 kg tvätt).
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 7 cl.
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 5 cl.
Tvättmedelslådan har två märken:
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
MAX
(HUVUDTVÄTT)
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
Anm.: OM DU VILL ANVÄNDA PROGRAMMET MED FÖRTVÄTT BER VI DIG ATT
ALLTID ANVÄNDA TVÄTTMEDEL I PULVERFORM.
8
AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE KAPACITET MED FUZZY
LOGIC-FUNKTION
Denna tvättmaskin är utrustad med ett elektroniskt system som automatiskt utför alla
faserna i tvättcykeln för att du ska få ett utomordentligt tvättresultat samtidigt som du
sparar både tid och pengar.
När du har ställt in önskat program optimerar tvättmaskinen de olika momenten som
beskrivs nedan alltefter tvättmängden och textiltypen:
- vattenmängden och energiförbrukningen
- tvättiden
- trummans rotationsrytm
- effektiviteten vid sköljning
Dessutom:
- är tvättmaskinen utrustad med en skumavkänningsfunktion som, om det är
nödvändigt, ökar den sköljvattenmängden.
- reglerar tvättmaskinen centrifugeringshastigheten alltefter fördelningen av tvätten
så att en eventuell mekanisk obalans korrigeras.
XEMPEL PÅ PROGRAMVAL VID BOMULLSTVÄTT VID 60º
FULL MASKIN
(5 KG)*
KAPACITET
HALVFULL MASKIN
LITEN TVÄTTMÄNGD
VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN
(5 KG)
VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN
(5 KG)
UNGEFÄR
UNGEFÄR
ENERGI
kWh
0,95
5%
30%
TID
MIN.
135
20%
30%
45
20%
50%
VATTEN
LITER
Tiden som anges för programmet är UNGEFÄRLIG.
PROGRAMVAL
För att välja program bör du gå tillväga på följande sätt:
• Ställ in programväljaren (A) på det program / den temperatur du vill ha (se Tabellen
för program / temperatur).
• Ställ in det varvtal du vill ha vid centrifugering med väljaren för centrifugering.
• Ställ in de olika tillvalsmöjligheterna med respektive knappar.
• Håll start- / stoppknappen intryckt tills en av kontrollamporna för tvättfas tänds.
• Denna tvättmaskin är elektronisk. När du valt program och tryckt på STARTknappen, tänds lampan som anger den återstående programtiden (exempel
START). Från och med det ögonblicket måste du vänta högst 1 (en) minut tills
maskinen automatiskt startar.
9
BESKRIVNING AV PROGRAMVÄLJARE OCH
TILLVALSKNAPPAR
CTA 102
Programväljare / temperaturväljare ...........................................
A
Kontrollampor för tvättfas ...........................................................
t
Väljare för Centrifugering ...........................................................
C
Snabbtvätt .. ...............................................................................
D
Aktiva knapp 5 sköljning.. ...........................................................
E
Strykfritt ......................................................................................
F
Hårt smutsad tvätt ......................................................................
I
Kontrollampa för låst lucka .........................................................
G
Start- / Stopp ..............................................................................
H
Referenspunkt ............................................................................
p
10
HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR
A. PROGRAMVÄLJARE / TEMPERATURVÄLJARE
VÄLJAREN KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA
Med denna knapp väljer du det tvättprogram / den tvättemperatur
du vill ha. Det gör du genom att ställa in vredet så att programmet
(nummer eller symbol) sammanfaller med referenspunkten (p).
Temperaturen beror på det program du valt.Om du, när ett program
har startat, skulle vilja ändra inställningen eller välja ett annat
program, bör du gå tillväga på följande sätt:
- Håll start-/ stoppknappen intryckt tills en av kontrollamporna för
tvättfas tänds.
- Släpp knappen och då slocknar kontrollampan genast.
- Välj nytt program.
- Tryck in start- / stoppknappen igen tills en av kontrollamporna
för tvättfas tänds.
- Tvättmaskinen kör det nya programmet du valt.
Om du vill lägga in mera tvätt under programmets gång, bör du gå tillväga på följande
sätt:
- Tryck in start- / stoppknappen tills en av kontrollamporna för tvättfas blinkar.
- När kontrollampan för säkerhetsluckan slocknar kan du öppna luckan och lägga in
resten av kläderna i trumman.
- Stäng trummans luckor‘och den yttre luckan ordentligt.
- Tryck in start- / stoppknappen.
t. KONTROLLAMPOR FÖR TVÄTTFAS
Under programmets gång kan du se i vilken fas det valda
programmet befinner sig i.
C. VÄLJARE FÖR CENTRIFUGERING
VÄLJAREN KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA
Centrifugeringsfasen är mycket viktig och den här modellen är mycket
anpassningsbar för att tillfredsställa dina höga krav.Genom att ställa
in vredet kan man reducera både den maximala hastigheten och
mellanhastigheten tills man helt väljer bort centrifugeringen (läge )
ANM. : MASKINEN HAR EN ELEKTRONISK ANORDNING SOM
FÖRHINDRAR ATT CENTRIFUGERINGEN PÅBÖRJAS OM
TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD OCH SOM REDUCERAR
VIBRATIONERNA OCH SÄNKER LJUDNIVÅN NÄR MASKINEN
ÄR IGÅNG.
11
HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR
D. SNABBTVÄTT
När den här knappen hålls intryckt minskas programmens längd med
högst 50 minuter beroende på det program och den tvättemperatur
som valts. Denna snabbtvättfunktion kan användas med en
tvättmängd på 2-5 kilo.(Denna knapp fungerar endast med program
för bomull och syntetblandningar)
E. AKTIVA KNAPP
5 SKÖLJNING
Tack vare ett nytt elektroniskt system finns det möjlighet att använda
ett nytt speciellt sköljprogram. Det extra tillskottet av vatten och den
nya kombinationen i trummans rotationscykler under påfyllning och
tömning av vatten gör att dina kläder blir perfekt sköljda.
Det rör sig om en funktion som är tänkt för personer som har
känslig hud hos vilka den allra minsta gnutta tvättmedelsrester
kan framkalla irritation eller allergi.
Denna funktion är också utmärkt vid tvätt av barnkläder och vid
tvätt av mycket smutsiga kläder som behöver mycket tvättmedel
eller vid tvätt av mycket porösa textilier som har en större
benägenhet att hålla kvar tvättmedlet.
F. STRYKFRITT
Med denna knapp kan du minska skrynklingen beroende på
programval och typen av textil som tvättas.
BLANDNING:
- avkylningen av vattnet görs gradvis för att förhindra termisk chock
- tömningen görs utan att trumman sätts i rörelse
- en kort centrifugeringsfas för att låta textilfibrerna återfå sin spänst.
ÖMTÅLIGA PLAGG (FÖRUTOM YLLE):
- Din tvättmaskin genomför alla de föregående momenten och efter den sista sköljningen
stannar den med vattenfylld trumma.
YLLE:
- Din tvättmaskin stannar med vattenfylld trumma.
För att avsluta programmen bör du göra följande:
1.- Du kan trycka ut skrynkelfritt- eller strykfritt-knappen för att köra programmet färdigt
med tömning och centrifugering.
2.- Eller bara tömma maskinen:
- stanna maskinen med startknappen.
- vrid programväljaren till läge OFF.
- välj programmet
.
- vänta i 5 sekunder.
- starta tvättmaskinen.
12
HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR
I. HÅRT SMUTSAD TVÄTT
Denna knapp fungerar endast med programmet för bomullstvätt och
den gör att den valda vattentemperaturen bibehålls under hela
tvättcykeln.Med denna funktion, som också innebär en mera energisk
rotation på trumman, får du ett ypperligt resultat vid tvätt av mycket
smutsiga kläder.
G.
KONTROLLAMPA FÖR LÅST LUCKA
H.
START- / STOPPKNAPP
13
TVÄTTPROGRAM
P
P
EXTRA
SPECIALFUNKTIONER
ÖMTÅLIGA
PLAGG
SYNTETMATERIAL
BOMULL
MIX
&
WASH
T ºC
TVÄTT-MÄNGD
MÁX. Kg
TVÄTT- TID
CA. (min.))
PROGRAM
CTA 102
PROGRAM FÖR
TVÄTTMEDELSDOSERING
I
90º
VITTVÄTT
5
140
60º
KULÖRTVÄTT (FÄRGÄKTA) MED FÖRTVÄTT
5
160
60º
*
KULÖRTVÄTT (FÄRGÄKTA)
5
135
40º
KULÖRTVÄTT(FÄRGÄKTA)
5
105
30º
EJ FÄRGÄKTA
5
100
•
•
•
•
•
EJ FÄRGÄKTA
(tvätt med kallt vatten, 15ºC)
5
95
KULÖRTVÄTT (FÄRGÄKTA) MED FÖRTVÄTT
2
100
60º
KULÖRTVÄTT(FÄRGÄKTA)
2
85
50º
KULÖRTVÄTT (FÄRGÄKTA)
2
75
40º
EJ FÄRGÄKTA
2
70
30º
EJ FÄRGÄKTA
2
EJ FÄRGÄKTA
(tvätt i kallt vatten, 15ºC)
40º
30º
YLLE – WOOLMARK-CERTIFIKAT
(tvätt i kallt vatten, 15ºC)
60º
KNAPP
Activa
Hårt
smutsad Stryk- Knapp 5 Snabbfritt sköljning tvätt
tvätt
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
65
•
•
•
•
•
FINTVÄTT
1,5
50
1
50
•
•
•
•
•
•
•
YLLE – WOOLMARK-CERTIFIKAT
1
50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30º
HANDTVÄTT
1
50
—
SKÖLJNING
—
—
—
CENTRIFUGERING
—
—
—
TÖMNING
—
—
40º
MIX & WASH
5
170
50º
SNABBTVÄTT 32 MINUTER
2
32
•
•
•
Program
, enligt EN 60456-normen.
Tidsåtgången för programmet är UNGEFÄRLIG.
*
Det finns fyra grupper av program (FÖR BOMULLSTVÄTT,
SYNTETFIBERTVÄTT, TVÄTT AV ÖMTÅLIGA PLAGG och EXTRA
SPECIALFUNKTIONER). Inom varje programgrupp tar de första
programmen längre tid och det är de programmen som följaktligen
garanterar en bättre tvätteffekt. Välj programmen som följer efter dessa
när kläderna inteär särskilt smutsiga eller då det rör sig om speciellt
ömtåliga kläder.
14
EXTRA SPECIALFUNKTIONER
HANDTVÄTT
Denna tvättmaskin har också ett program för handtvätt. Med detta program kan du genomföra
en hel tvättcykel för kläder som fordrar handtvätt. Programmet arbetar vid en temperatur på 30º
C och det avslutas med 3 sköljningar och en centrifugeringsfas som är speciellt utformade för
mycket ömtåliga plagg.
SPECIELLT SKÖLJPROGRAM
Programmet utför tre sköljningar och en centrifugering vid 800 v/min (som kan minskas eller helt
utelämnas). Det kan användas för att skölja alla typer av textila material som t.ex. efter en
handtvätt.
SPECIALPROGRAM FÖR «ENERGISK CETNRIFUGERING»
Programmet utför en centrifugering vid 1000 v/min (som kan reduceras).
ENDAST TÖMNING
Med detta program kan du tömma ut vattnet ur maskinen.
MIX
&
WASH
MIX & WASH
Med programmet ”MIX & WASH” (BLANDA OCH TVÄTTA) kan du tvätta alla typer av textila
material blandade i en och samma tvätt.
- den första tvätten av nya kulörta kläder måste du tvätta separat.
- du får aldrig blanda kläder som kan fälla.
SNABBTVÄTTPROGRAM PÅ 32´ MINUTER
Med programmet för snabbtvätt på 32 minuter kan du tvätta högst 2 kg kläder vid en temperatur
på 50º C på 32 minuter.
Tvättmedlet ska läggas i tvättmedelsfacket (fack II). Den största mängden tvättmedel som får
användas är ungefär 1/4 av den rekomenderade mängden (högst 35 g).
Snabbtvättprogrammet på 32 minuter kan du också använda som förtvättprogram när du tvättar
mycket hårt smutsad tvätt, varefter du väljer önskat huvudprogram.
ANMÄRKNINGAR
1. Om kläderna är mycket smutsiga rekommenderas att du reducerar tvättmängden till
högst 3 kg.
2. Med programmen för BOMULL (VITTVÄTT 90º - KULÖRTVÄTT 60º) kan du
automatiskt bleka tvätten om du häller blekmedel i tvättmedelsfacket
.
3. Tvättmaskinen är preparerad för att du automatiskt ska kunna använda sköljmedel i
det sista sköljvattnet vid alla de olika tvättcyklerna.
15
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising