Candy | LBV CTE 104 | Candy LBV CTE 104 Operating instrustions

Candy LBV CTE 104 Operating instrustions
NL
INLEIDING
Lees aandachtig de informatie in deze handleiding door: zij bevat een aantal praktische
raadgevingen opdat u uw wasmachine optimaal zou kunnen benutten.
Deze «Gebruiksaanwijzing»
bevat alle inlichtingen over het
dagelijkse gebruik van uw
apparaat. Bewaar haar voor
verdere raadplegingen.
Hierbij gaat eveneens een
«Handleiding voor de
installatie en het onderhoud»
opdat u hem zou raadplegen
bij de installatie en het
onderhoud van uw apparaat,
evenals bij pannes, wanneer u
raad wil over het sorteren van
de kledingstukken voor u
gaat wassen, symbolen
gebruikt bij de etikettering van
de kledingstukken en de
behandeling van weerbarstige
vlekken.
1.- PANEEL
2.- DEKSEL
3.- TROMMEL
4.- ZEEPBAKJE
5.- PLINT
6.- FILTER
Wanneer u de Technische Dienst contacteert, vermeld dan steeds
het model (staat ook vermeld op het bedieningspaneel), het plaat- en
serienummer dat vermeld staat op het kaartje onderaan de voorkant
van de wasmachine nadat u de plint heeft verwijderd of op het
garantiebewijs. Kor tom, alles wat op de tabel voorkomt.
Als u deze informatie verstrekt zal u sneller en beter bijstand worden
verleend.
51
INHOUDSOPGAVE
pag
GARANTIE ................................................................................. 53
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................ 54
OPENMAKEN TROMMEL – LADEN WASGOED ....................... 55
ZEEPBAKJE OPVULLEN ........................................................... 56
VARIABELE AUTOMATISCH - ELEKTRONISCHE
CAPACITEIT FUZZY LOGIC ....................................................... 57
PROGRAMMA KIEZEN ............................................................... 57
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ..................................... 58
TABEL MET PROGRAMMA’S ..................................................... 61
Het bijgesloten «etiket van de
programma´s» in de desbetreffende
taal plaatsen in de achtergleuf van
de display van het paneel.
52
GARANTIE
1.
Het apparaat
Garantiebewijs.
gaat
vergezeld
van
een
A
2.
Het A-luik dient u, degelijk ingevuld, te bewaren om
het voor te leggen aan de Technische Dienst
wanneer u zijn tussenkomst nodig heeft, samen met
de wettelijke factuur die de verkoper u overhandigt
op het moment van de aankoop.
SERVICE
53
TECHNISCHE GEGEVENS
CTE 104
Capaciteit voor droge kleren ................................................. kg.
Voltage ..................................................................................... V.
Vermogen v/d wasmotor ......................................................... W.
Vermogen v/d centrifugeermotor ............................................ W.
Vermogen motor v/d elektropomp ........................................... W.
Vermogen v/d weerstand ........................................................ W.
Maximum opgenomen vermogen ........................................... W.
Ampère van de netzekeringen ................................................ A.
Druk in het hydraulisch circuit ............................................. MPa
Toerentallen bij centrifugeren .................................. t.p.m./min
Waterverbruik (programma 60º C) ......................................... lit.
Energieverbruik (Programma 60º C) / 5 kg ........................ kWh
Energieklasse .............................................................................
54
5
230
175
340
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1000
45
0,95
A
OPENEN VAN DE TROMMEL
1.
Licht het bovenblad A op en open dit geheel. Open daarna
de trommel zoals vervolgens wordt aangegeven:
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
3.
Open de achterdeur D/ Open de voordeur C.
Breng het wasgoed in de trommel.
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
4.
Breng de voordeur C naar beneden.
Breng de achterdeur D zodanig naar beneden dat de
gleuven volledig ingepast blijven in de sluitingen van de
voordeur C en laat beide los.
5.
Verzekert u zich ervan dat beide deksels volkomen
ingepast en gesloten zijn.
OPGELET:
HET IS BELANGRIJK DAT HET SLUITEN VAN DE
TROMMEL ZORGVULDIG GEBEURT TENEINDE
MOGELIJKE BESCHADIGING VAN DE KLEDING EN
VAN DE WASMACHINE TE VERMIJDEN.
2 min.
KANT
VOOR
E
ACHIN
WASM
DEKSEL
WASMACHIN
E
2.
Leg de hand op de achterdeur D. Druk op het slot B en
houd dit ingedrukt.
Druk op de voordeur C, zodat beide deuren C en D van
elkaar loskomen.
55
OPGELET:
Een speciale
veiligheidsvoorziening
voorkomt dat het deksel
onmiddellijk na het voltooien
van de wascyclus kan worden
geopend. Na het beëindigen van
de centrifugeerfase dient u 2
minuten te wachten voordat u
het deksel kan openen.
ZEEPBAKJE VULLEN
Het zeepbakje is verdeeld in 4 compartimenten:
• Compartiment I dient voor de poederzeep voor de voorwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 60 gr. (voor 5 Kg.).
• Compartiment II dient voor de poederzeep voor de hoofdwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 120 gr. (voor 5 Kg.).
• Compartiment
70 c.c.
dient voor het bleekwater. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt
• Compartiment
dient voor de wasverzachter, parfums en speciale additieven
zoals stijfsel, blauwsel, enz. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt 50 c.c.
In het zeepbakje zijn twee maatstreepjes voorzien:
• AANBEVOLEN (onderste streepje). Duidt de aanbevolen hoeveelheid aan in de
compartimenten voor de voor- en hoofdwas.
• MAX. Duidt de maximum hoeveelhied aan die niet mag worden overschreden.
MAXIMUM
(hoofdwas)
MAXIMUM
(voorwas)
MAXIMUM
(bleekwater en parfums)
AANBEVOLEN
OPMERKING: VOOR HET GEVAL U HET VOORWASPROGRAMMA WENST TE
GEBRUIKEN RADEN WIJ AAN ALTIJD WASMIDDEL IN POEDERVORM TE GEBRUIKEN.
56
VARIABELE AUTOMATISCH-ELEKTRONISCHE CAPACITEIT FUZZY
LOGIC
De wasmachine is voorzien van een elektronisch systeem dat op automatische wijze alle
wasfases programmeert met het doel buitengewone wasresultaten te verkrijgen, hetgeen
een belangrijke tijds-en geldbesparing betekent.
Wanneer het programma eenmaal is gekozen optimaliseert de wasmachine vervolgens
de verschillende omschreven elementen al naar gelang de hoeveelheid wasgoed en
het type weefsel:
- de hoeveelheid water evenals het energieverbruik
- de duur van het wassen
- het omwentelingsritme van de trommel
- de efficiëntie van de spoelingen
De wasmachine:
- ontdekt bovendien de aanwezigheid van schuim en vermeerdert zo nodig de
hoeveelheid spoelwater
- regelt de snelheid van het centrifugeren in overeenstemming met de verdeling van
de lading zodat iedere mechanische instabiliteit wordt vermeden.
VOORBEELD VAN DE PROGRAMMEKEUZE VOOR KATOENWAS OP 60º
COMPLETE LADING
(5 KG)*
LADING
ENERGIE
TIJD
WATER
HALVE LADING
KLEINE LADING
WINST t.o.v. CYCLUS VAN 5 KG
WINST t.o.v. CYCLUS VAN 5 KG
ONGEVEER
ONGEVEER
KWuur
0,95
5%
30%
MIN.
134
20%
30%
45
20%
50%
LITER
De aangegeven duur voor het programma is een geschatte duur.
PROGRAMMAKEUZE
ZORG ERVOOR DAT WANNEER U EEN PROGRAMMA KIEST DE AAN/UIT-TOETS NIET
INGEDRUKT IS.
Ga als volgt te werk om uw keuze te maken:
• Het programma wordt gekozen met behulp van de overeenkomstige knop (A).
Raadpleeg daartoe het programma-overzicht.
• Kies de wastemperatuur uit met behulp van de overeenkomstige knop.
• Kies het toerental voor het centrifugeren met behulp van de overeenkomstige knop.
• Kies uit de verschillende mogelijkheden die de toetsen u bieden.
57
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
CTE 104
Programma-keuzeknop ...............................................................
A
Temperatuur-keuzeknop .............................................................
B
Kiezer voor centrifugaalfase .......................................................
C
Toets voor kreukerstellend wasgoed ..........................................
D
Toets voor supersnelle spoelgang .............................................
E
Controlelampje voor veiligheid deur ...........................................
G
Toets start / stop ........................................................................
H
Display ........................................................................................
p
58
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
A. PROGRAMMA-KEUZEKNOP
Aan de hand van deze knop zal u het gewenste wasprogramma
kunnen uitkiezen. Daarvoor zult u de knop moeten omdraaien
totdat het programma (nummer en teken) overeenkomt met de
display (p).
DRAAI DE KNOP NOOIT tegen de wijzers van de klok in, maar
wel met de klok mee. Druk ook nooit op de Aan/Uit-Toets (H)
voor u een programma heeft gekozen.
Als u tijdens het verloop van het programma de stand ervan wil
wijzigen of een ander programma wil uitkiezen, zet dan de Aan/
Uit-toets af, en zet hem opnieuw aan nadat u de wijziging heeft
doorgevoerd.
B. TEMPERATUUR-KEUZEKNOP
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
Aan de hand van deze knop zal u de gewenste wastemperatuur
kunnen uitkiezen.
Wilt u wassen zonder het water warm te maken, laat dan het
teken voor koud water
samenvallen met het richtpunt.
Overschrijd nooit de aanbevolen maximum temperatuur die
voorkomt in het programma-overzicht voor elk soort was.
C. CENTRIFUGAALKIEZER
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
OMGEDRAAID
De fase voor het centrifugeren is heel belangrijk; dit model
geniet van een grote flexibiliteit zodat het aan iedere eis kan
voldoen. Door gebruik van de draaiknop kan zowel de
maximale als de gemiddelde snelheid worden verminderd
totdat een complete uitschakeling van de centrifugaalfase
wordt bereikt (stand )
OPMERKING: DE MACHINE IS VOORZIEN VAN EEN
ELEKTRONISCHE DISPLAY DIE DE START VAN DE
CENTRIFUGAALFASE VERHINDERT WANNEER DE
LADINGEN SLECHT ZIJN VERDEELD EN DIE DE
TRILLINGEN EN HET GELUID TIJDENS HET WASSEN
BEPERKT.
59
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
D. TOETS VOOR KREUKHERSTELLEND WASGOED
Met behulp van deze toets zal het ontstaan van kreukels, al naar
gelang het gekozen programma en de aard van de te wassen stof,
worden verminderd.
GEMENGD:
- De afkoeling van het water zal geleidelijk geschieden met het doel
plotselinge temperatuursveranderingen te voorkomen.
- Het legen zal plaatsvinden zonder enige mechanische werking van
de trommel.
- Een lichte centrifugaalfase zorgt ervoor dat het uitrekken van de
stoffen zoveel mogelijk wordt vermeden.
FIJNE WAS (MET UITZONDERING VAN WOL):
- Uw wasmachine voert de eerdergenoemde handelingen uit en na de laatste spoeling
een “stop met volle trommel “
WOL:
- Uw wasmachine zal een “stop met volle trommel” uitvoeren.
Voor het beëindigen van de cyclus, fijne weefsels en voor wol, moet tot de volgende
handelingen worden overgegaan:
1.- U kunt de toets voor kreukvrij of gemakkelijk strijken loslaten voor het beëindigen van
de cyclus met het legen en het centrifugeren.
2.- Of eenvoudigweg de wasmachine leeg laten lopen.
- stop de wasmachine met de toets «start».
- draai de programmaknop op stand OFF.
- kies het programma
.
- wacht 5 seconden.
- stel de wasmachine in werking.
E.TOETS VOOR EXTRA SPOELGANG
Dankzij een nieuw elektronisch systeem bestaat de mogelijkheid
toegang te krijgen tot een nieuwe cyclus voor een speciale spoelgang.
De extra toevoeging van water en de nieuwe gecombineerde werking
van de rotatiecyclussen van de trommel tijdens de watertoevoer en
afvoer zorgen voor een volledig gespoelde was.
Het gaat hier om een werking die uitgedacht is voor personen
met een overgevoelige en tere huid voor wie de aanwezigheid
van de minste hoeveelheid aan wasmiddelrestanten irritaties of
allergieën kan veroorzaken. Deze functie wordt eveneens
aanbevolen voor het wassen van zowel kinderkleding als zeer
vuile was waarvoor veel wasmiddel wordt vereist of voor
artikelen van badstof die een grotere tendens hebben wasmiddel
vast te houden.
G.
H.
CONTROLELAMPJE VAN VERZEKERDE
TOETS START / STOP
60
PROGRAMMATABEL
GESCHATTE
DUUR (MIN.)
32
KOOKWAS MET VOORWAS
5
170
1
KOOKWAS
5
140
2
BONTE WAS KLEURECHT
5
134
3
BONTE WAS
3,5
82
4
BLEEKWATER
Organische vlekken
—
54
—
ENERGIEK SPOELEN
—
30
—
ENERGIEK CENTRIFUGEREN
—
7
—
GEMENGDE WEEFSELS
2
95
5
BONTE WAS
2
86
6
ACRYL
2
72
7
DELICAAT SPOELEN
—
43
—
4
FIJNE WAS
1,5
63
8
WOLWAS
1
54
9
HANDWAS
1,5
48
10
DELICAAT SPOELEN
—
34
—
—
4
—
—
—
—
STERKE WEEFSELS
SNEL PROGRAMMA
SYNTHETISCH
*
Supersnelle cyclus van 32´
ZACHT CENTRIFUGEREN
ZACHT CENTRIFUGEREN
LEEGPOMPEN
HOEVEELHEID
WASMIDDEL
KIES
PROGR.
HOEVEELHEID
MAX. Kg
2
PROGRAMMA VOOR
PROGRAMMA
DELICAT
CTE 104
KIES
TEMP. ºC
32´
Van koud
naar…50º
•
Van koud
naar…90º
Van koud
naar…90º
Van koud
naar…60º
Van koud
naar…40º
•
Van koud
naar…60º
Van koud
naar…50º
Van koud
naar…40º
I
TOETS
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
—
Van koud
naar…40º
Van koud
naar…40º
Van koud
naar…30º
Programma , naar de Norm EN 60456.
De aangewezen duur voor het programma is de GESCHATTE DUUR.
*
In iedere programmagroep zijn de eerste van langere duur waardoor
een grotere wasdoelmatigheid wordt verzekerd. Kies de volgende
programma´s uit voor het geval dat het wasgoed niet uitermate vuil
zou zijn of als het zou gaan om speciale fijne was.
61
IN ACHT TE NEMEN OPMERKINGEN
1. Bij zeer vuile kleren verdient het aanbeveling de lading te beperken tot maximum 3 kg.
2. In de programma’s 1-2kan automatisch worden gebleekt. Vul daarvoor het
bakje
met bleekwater.
3. De wasmachine is erop voorzien om in alle programma’s automatisch wasverzachter
op te nemen tijdens de laatste spoelbeurt.
SNELWASPROGRAMMA VAN 32´ MINUTEN
Het snelwasprogramma van 32 minuten staat toe in 32
minuten een volledige wascyclus te verrichten voor wasgoed
van maximaal 2 kg op een temperatuur van 50ºC.
Het wasmiddel zal moeten worden ingebracht in het
daar voor
bestemde
bakje
(vakje
I).
De
maximumhoeveelheid chloor die gebruikt kan worden zal
ongeveer 1/4 zijn van het aanbevolen product (maximaal
35 g).
Het snelwasprogramma van 32 minuten kan bovendien
gebruikt worden als voorwascyclus wanneer het gaat om
uitzonderlijk vuile was, waarna het gewenste
hoofdprogramma kan worden gekozen.
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising