Candy | CLT 362L-S | Candy CLT 362L-S User manual

Candy CLT 362L-S User manual
EN
NO
SV
FI
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj
sikkert, endda det sarte, dag efter dag.
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dette apparat er mærket i
henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
2
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
3
DA
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Efter
montering skal apparatet l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl,
placeres således at stikket er
så sluk for vaskemaskinen, luk for
tilgængeligt.
vandhanen og pil ikke ved apparatet.
Tag omgående kontakt til
l Maks. kapacitet for tørt tøj
kundeservicecenteret og brug kun
afhænger af den brugte model
originale reservedele. Undladelse
(se kontrolpanel).
af at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets
l For at se apparatets bilagskort
sikkerhed.
refereres der til producentens
hjemmeside.
Sikkerhedsinstruktioner
l Før
rengøring og vedligeholdelse
af maskinen, skal stikket tages ud
og vandhanen lukkes.
l Vær
sikker på, at det elektriske
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
Apparatet er i overensstemmelse
med følgende europæiske
direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og efterfølgende ændringer.
l Træk
ikke i ledningen eller
apparatet
for
at
trække
maskinens stik ud.
l Udsæt
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andet
vejr.
4
1
DA
2. MONTERING
3
4
l De
4 skruer, "A", løsnes på
begge vinkelbeslag og ligeledes
de 4 skruer, "B". (figur 1).
max 100 cm
min 4 cm
l De
4 skruer, "A", anbringes igen
og de vedlagte pyntekapsler
monteres, "C" (figur 2).
5
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
vaskemaskinens vandudledningsrør,
med en minimumshøjde fra 50 cm og
en maksimumhøjde på 75 cm fra
gulvet (figur 4).
5
l Hvis
det er nødvendigt, bruges det
rundformede stykke tilbehør til at
fastholde og støtte vandudledningsrøret.
Såfremt Deres model måtte
være forsynet dermed:
l For
nemt at kunne flytte
vaskemaskinen, drejes understellets
styrestang mod højre. Efter denne
operation, anbringes styrestangen
atter i dens oprindelige position.
l Vaskemaskinen
højdereguleres og
indstilles vandret ved at drje på dens
forreste fødder (figur 5).
a) Møtrikken drejes med urets visere
for at deblokere fodens skrue.
b) Der drejes på foden, og den hæves
eller sænkes, indtil den berører gulvet
med hele dens overflade.
c) Foden blokeres og fastgøres ved at
dreje møtrikken imod urets visere, indtil
den rører ved vaskemaskinens bund.
l Vaskemaskinen
bør
tilsluttes
vandindtagelseshanen med den nye
vandledning, som leveres vedlagt
apparatet, (indeni tromlen). Brug IKKE
den gamle vandledning til dette formål.
l Vandindtagelsesledningen forbindes
i den ene ende, den med bøjningen,
til elektroventilen, (der sidder
øverst bagpå maskinen) og i
den aden ende til en vandhane l Kontroller venligst, at apparatet er
fuldstændigt vandret indstillet.
eller vandindtagelsestap, med
l For at udføre denne kontrol, forsøges
skruemundstykke på 3/4" gas.
det at bevæge vaskemaskinen uden
l Vaskemaskinen nærmes væggen,
at flytte den, ved skiftevis at støtte
idet der sørges for, at ledningen
sig til diagonalernes yderpunkter
ikke danner bøjninger eller knuder
øverst på vaskemaskinen og det
undervejs, og vandudledningsslangen
kontrolleres, at apparatet ikke vipper.
fastgøres til vaskekummens kant eller
såfremt det er muligt forbindes slangen l Hvis vaskemaskinen flytter sig, skal
til et fast installeret vandudløb/kloak,
dens fødder atter højdereguleres,
(indstilles vandret).
der har en større diameter end
6
Hydrauliske forbindelser
DA
6
l Tilslut vandslangen til vandhanen; brug
kun den afløbsslange, der følger med
vaskemaskinen (fig. 6).
ÅBN IKKE FOR VANDHANEN.
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
l VARM&KOLD (fig. 7): Indstillinger for
7
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
(fig. 8): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
l AQUAPROTECT
8
9
B
FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 9): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "C", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "D"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
D
-
A
7
C
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
8
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
l Fastgør
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
afløbsrøret
med
stroppen
bagefter.
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
og dens rum
l Der trykkes på knappen, (A).
l Imens knappen holdes trykket ind, drejes
skuffen udad.
l Derefter tages skuffen ud og rengøres.
l Rummene til forvask og hovedvask, I og
Rengøring af filter
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
II, rengøres for vaskemiddelrester, der
forhindrer en let passage af vaskemidlet
ind i tromlen.
l Ved rengøring af rummet til skyllemiddel
skal hæverten (S), der sidder bag ved
skuffen, trækkes ud.
l Fjern eventuelle aflejringer som kan
tilstoppe åbningen i rummet.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
A
S
B
C
Forslag ved længere manglende
brug
Montering
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
Tapperne introduceres som vist (B).
Skuffen drejes imod dækslet, indtil tappen
falder på plads, (C). Når den sidder rigtigt,
vil der kunne høres en lyd, (smæld).
l Træk stikket ud.
9
DA
og dræn al vandet ned i et kar.
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
starte vasken.
E
B
C
D
F
Skulle strømmen gå ud mens vaskemaskinen
kører, gemmer en speciel hukommelse
indstillingerne, og når strømmen kommer
tilbage, vil maskinen fortsætte hvor den
stoppede.
l Beskeden "slut" vil vises på displayet eller
det tilsvarende LED vil tændes når
programmet er færdigt.
A Programvælger med FRA
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
Vent indtil dørens låselys slukkes:
omkring
2
minutter
efter
at
programmet er færdigt.
D CENTRIFUGERINGSVALG-knap
E AQUAPLUS-knap
l Sluk for vaskemaskinen.
F KOLDT VAND-knap
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
Tekniske data
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
10
START/PAUSE-knap
Åbning af døren
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
En
særlig
sikkerhedsanordning
forhindrer døren i at blive åbnet
umiddelbart efter afslutningen af
cyklussen.
Vent 2 minutter efter vaskecyklussen
afsluttes og lampen "Dørsikkerhed"
er slukket, før du åbner døren.
Programvælger
position (OFF)
med
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen, kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
FRA
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
l Efter
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen
(starter
programmet fra hvor det blev afbrudt).
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
l Når
indstille vælgeren til FRA-positionen.
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Vælg et andet program.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
l Nulstil
programvælgeren
positionen.
vælgeren til FRA.
11
til
FRA-
DA
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
ADVARSEL:
Rør ikke ved displayet, mens stikket
sættes i, da maskinen kalibrerer
systemet i de første sekunder: Hvis
der røres ved displayet, virker
maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde,
tag stikket ud, og gentag proceduren.
l For helt at undgå en centrifugering, skal
Funktionsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indstillingsknappen
først og slukker derefter.
De holde tasten indtrykket indtil de tre
indikationslamper for hastighed slukkes.
l De
kan
vælge
den
ønskede
centrifugeringshastighed
på
et
hvilket som helst tidspunkt under
vaskeprogrammet.
UDSKYD START-knap
AQUAPLUS-knap
l Det er muligt at forsinke starttidspunktet
l Takket
for det valgte vaskeprogram, således at
vaskemaskinen kan indlede den valgte
vaskecyklus efter forløbet af 3, 6, eller 9
timer. For at aktivere denne mulighed,
skal
nedenstående
fremgangsmåde
følges:
- Det ønskede vaskeprogram vælges ved
programvælger A.
- Tasten til forskudt starttidspunkt trykkes
ind, indtil indikationslampen lyser på det
antal timer, vasken ønskes forsinket.
- Start/Pause tasten aktiveres.
- Herefter vil vaskemaskinen automatisk
starte, efter udløbet af det valgte
tidsrum.
l Såfremt De måtte ønske at annulere
vaskeprogrammets forskudte starttidspunkt,
trykkes
der
atter
på
tasten,
C,
indtil
indikationslyset,
afslutning
på
vaskecyklussen, tændes.
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l Ved at trykke på denne tast, kan
hastigheden
af
den
afsluttende
centrifugering vælges, men altid indenfor
den hastighedsramme, som det valgte
program giver mulighed for.
l Disse hastigheder er angivet på den dertil
hørende indikationslampe.
12
være et nyt system med
betegnelsen, SENSOR ACTIVA SYSTEM,
kan der ved at trykke på denne tast,
udføres en speciel vaskecyklus, der
passer til samtlige programmer og til alle
stoftyper, idet tøjets fibre plejes, hvorefter
tøjet er blødt og nænsomt for brugeren at
have på.
l Tilførslen af det ekstra vand i denne nye
funktion kombineret med tromlens
omdrejningscyklusser med påfyldning og
udtømning af vand, gør det muligt at opnå
et fuldstændigt rent og gennemskyllet
vasketøj.
l Vandmægden
forøges for bedre at
opløse sæbepulveret, idet der samtidigt
garanteres for en perfekt ekffektivitet af
vasken.
l Vandmængden er ligeledes forøget i
skyllefaserne for at fjerne selv den
mindste rest af vaskepulver i tøjets fibre.
l Denne funktion er især henvendt til
personer med særligt sart og følsom hud,
som en hvilken som helst rest af
sæbepulver og skyllemiddel kan genere
eller som kan fremkalde allergi reaktioner.
l Det anbefales ligeledes at bruge denne
vaskefunktion ved vask af børnetøj og
ved vask af sart tøj i almindelighed, især
hvis det drejer sig om badeværelsestøj,
håndklæder, badekåber, mv, hvis fibre
har tendens til ikke at kunne skylles helt
rene for sæbepulver.
l Denne mulighed er ikke anvendelig ved
DA
uldprogrammer.
KOLDT VAND-knap
l Ved at trykke på denne tast, kan samtlige
vaskeprogrammer afvikles uden at det
vand, som vaskemaskinen tager ind,
varmes op, samtidigt med at de
resterende vaskekarakteristika bevares:
(vandniveau, vasketid, vaskeforløb, etc.).
l Programmerne med koldt vand anbefales
til vask af alle former for tøj, hvis farver
kan smitte af og til vask af gardiner,
sengetæpper, sarte syntetiske fibre, små
tæpper og af let snavset vasketøj.
13
Programtabel
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalet
Maks.
Hvidt + Pre
1)
5
5.5
6
6.5
7
60°
90°
Bomuld
**
1)
5
5.5
6
6.5
7
30°
60°
Uld
1
1
1
1
1
30°
30°
Håndvask
1
1
1
1
1
40°
40°
Skylninger
-
-
-
-
-
-
-
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
Tømning
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
30°
50°
EcoMix 20°
5
5.5
6
6.5
7
20°
20°
Hurtigvask 44 min.
3
3
3
3
3
30°
40°
Hurtigvask 30 min.
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandet
1)
14
VASKEMIDDEL
II
I
( )
Overdosering af vaskemiddel kan forårsage
overdreven skumdannelse.
Hvis maskinen detekterer tilstedeværelsen
af meget skum, kan en centrifugering
udelukkes eller programmet kan forlænges,
hvormed vandforbruget øges.
** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER
IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr
1061/2010.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmer er egnede til
at
rengøre
normalt
snavset
bomuldsvasketøj og de er de mest
effektive programmer i form af
kombineret energi-og vandforbrug for
tøjvask af bomuld.
Disse programmer er blevet udviklet i
overensstemmelse med temperaturen
på vaskemærket på tøjet og den
faktiske vandtemperatur kan afvige let
fra den angivne temperatur på
cyklussen.
Centrifugeringshastigheden
kan
også
reduceres, for at matche alle retningslinjer
på stoffets etiket, eller for meget sarte
stoffer kan centrifugering annulleres helt;
denne indstilling er tilgængelig med
en centrifugeringshastighedsknap. Denne
funktion kan aktiveres med knappen
CENTRIFUGERINGSVALG. Hvis etiketten
ikke angiver specifikke oplysninger, er det
muligt at anvende den maksimale
centrifugering angivet for programmet.
( )
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
1)
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
VIGTIGT!
Der må ikke bruges flydende vaskemiddel
ved programmer med forvask, og/eller
med forskudt starttidspunkt.
15
DA
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
Hvidt + Pre
Lavet til en perfekt vask. Den endelige
centrifugering ved maksimal hastighed giver
mere effektiv rengøring.
Bomuld 30/40/60°C
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Uld
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Håndvask
Program til tøj der kun tåler håndvask,
programmet slutter med 3 skylninger og en
langsom centrifugering.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
16
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
Blandet 30/40/50°C
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
EcoMix 20°
Dette nyskabende program giver dig
mulighed for at vaske forskellige stoffer og
farver sammen, som bomuld, syntetiske og
blandede tekstiler på kun 20°C og giver en
fremragende rengøringsydeevne. Forbruget
på dette program er omkring 40% af en
konventionel 40°C bomuldsvask.
Hurtigvask 30, 44 min.
En komplet vaskecyklus (vask, skyl og
centrifuge). Dette program er især velegnet
til bomuld og blandet materiale, der er lidt
snavset. Med dette program anbefales det
kun at bruge 20% af vaskepulvermængden
normalt anvendt for at undgå spild.
Åbning/Lukning af tromlen
l Der åbnes for vaskemaskinens dæksel.
l Luk tromlen op ved at trykke på knappen (A)
og samtidig placere den anden hånd på låget.
l Beklædningsgenstandene lægges ned i
vaskemaskinens tromle, een efter een,
uden at trykke dem ned. De anbefalede
mængder af tøj, som fremgår af
”programskemaet”, bør respekteres. En
overfyuldning af vaskemaskinen medfører
ikke tilfredsstillende vaskeresultater og
krøller tøjet unødigt.
l
l Tromlen lukkes ved at samle lågene på
tromlen. Det gøres ved at placere låget
med knappen (A) neden under det andet
låg således at de er fuldstændig koblet
sammen.
Hvis der forekommer pletter på tøjet
som det er nødvendigt at behandle med
flydende blegemidler, kan der foretages en
forbehandling af tøjet i vaskemaskinen.
Fremgangsmåde: kom blegemidlet i "skuffe II",
og start skylleprogrammet
. Når
forbehandlingen
er
færdig,
stilles
programvælgeren på OFF. Derefter
kommes resten af vasketøjet i maskinen,
og tøjet vaskes normalt på det ønskede
program.
1) Maksimum vask vaskepulve
2) Maksimum vask fyldende vaskemidde
3) Maksimum forvask vaskepulve
4) Anbefalet
5) Maksimum duftmiddel
Mængde af vaskemiddel
Vaskemiddelskuffen er opdelt i 3 rum:
l Dispenser I er for pulver vaskemiddel.
l Dispenser II er for flydende vaskemiddel.
l Rum
, er beregnet til skyllemiddel,
parfumeessenser og særlige tilsætningstoffer,
så som stivelse og blåning, etc.
17
DA
Vaskemiddelskuffen har to vejledende
streger:
l Anbefalet, (den nederste streg), angiver det
anbefalede niveau i vaskemiddelrummene til
forvask og til hovedvask.
l Max. angiver det niveau, der ikke må
overskrides.
Vigtigt!
l Der må ikke bruges flydende vaskemiddel
ved programmer med forvask, og/eller
med forskudt starttidspunkt.
Forberedelse af vasken
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, så konsultér kvikguiden anført
nedenfor, som indeholder praktiske tips, til hvordan de mest normale problemer fikses.
Problem
Vaskemaskinen
virker/starter ikke
Vaskemaskinen
fyldes ikke med
vand
Vaskemaskinen
tømmes ikke for
vand
Der lækkes vand på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Der høres
voldsomme
vibrationer under
centrifugering
Hvis en specifik
FEJL opstår med
blink
Mulige årsager og praktiske løsninger
Vær sikker på, at strømmen er korrekt tilsluttet.
Vær sikker på, at strømmen er slået til.
Tjek om det ønskede program er valgt korrekt og maskinen er startet
korrekt.
Sørg for at sikringen ikke er sprunget og at stikkontakten virker; afprøv
den med et andet apparat såsom en lampe.
Åbningen er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Vær sikker på, at timeren er korrekt indstillet.
Vær sikker på, at filteret ikke er tilstoppet.
Vær sikker på, at afløbsslangen ikke er bøjet.
Vær sikker på, at der ikke findes nogen fremmede objekter i filteret.
Dette kan være på grund af en læk i pakningen mellem vandhanen og
forsyningsrøret; i dette tilfælde, så udskift den og stram samling ved
røret og vandhanen.
Dette kan være fordi vandet ikke er drænet helt: vent et par minutter.
Visse modeller har en "ingen centrifugering"-funktion: Sørg for at den
ikke er slået til.
En overdreven mængde af vaskemiddel kan forhindre centrifugering:
reducér mængden ved næste vask.
Vaskemaskinen står måske ujævnt: hvis nødvendigt, så justér
fødderne som indikeret i den tilhørende sektion
Vær sikker på, at transportbeslagene er fjernet.
Vær sikker på, at portionen er jævnt fordelt.
Hvisfejl nr.
0, 1, 5, 7 eller 8 vises eller blinker, så kontakt
kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 2 vises eller blinker, så fyldes maskinen ikke med vand.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Hvisfejl nr. 3 vises eller blinker, så drænes maskinen ikke korrekt. Vær
sikker på, at afløbet er frit, og at afløbsslangen ikke er bøjet.
Hvisfejl nr. 4 vises eller blinker, så er maskinen overfyldt. Luk for
vandhanen og kontakt kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 9 vises eller blinker, så sluk for vaskemaskinen, vent 10 15 sekunder og genstart programmet.
18
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis der opstår et problem, eller hvis du har
mistanke om en funktionsfejl, så kontakt
omgående Candy's servicecenter.
Candy anbefaler, at du altid bruger originale
reservedele, som er tilgængelige hos vores
servicecenter.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er dækket af garanti i
overensstemmelse med de vilkår og
betingelser, som angivet i det certifikat, der
følger med produktet. Garanticertifikatet
skal udfyldes korrekt og gemmes, så det
kan fremvises hos autoriserede Candyservicecenter hvis nødvendigt.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
19
DA
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös
arkojen – päivittäisessä pesussa.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
l SähköKäytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
20
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
21
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on
päällä (vain mallit, joissa on
ohjelmasäädin).
FI
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Laite
on asennettava siten, että l Vian tai toimintahäiriön sattuessa
pistotulppaan on esteetön pääsy.
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
itse. Ota välittömästi yhteyttä
riippuu käytössä olevasta mallista
asiakaspalveluun ja käytä vain
(katso ohjauspaneeli).
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
voi tehdä koneesta vaarallisen.
saatavana valmistajan verkkosivulta.
Turvallisuusohjeet
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä on
maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Älä
koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.
l Älä
altista pesukonetta sateelle,
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
22
Laite noudattaa eurooppalaisia
direktiivejä:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
ja niiden myöhemmät muutokset.
2. ASENNUS
1
FI
3
l Irrota
kaikki 4 ruuvia "A"
molemmista kulmavahvisteista
sekä myös kaikki 4 ruuvia "B”
(piirroksen 1).
4
2
l Kiinnitä
uudelleen 4 ruuvia "A"
ja aseta paikoilleen koneen
mukana toimitetut nupit "C"
(piirroksen 2).
23
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
halkaisijan, vähintään 50 cm:n ja
korkeintaan 75 cm:n korkeudelle
lattiasta (piirroksen 4).
5
l Käytä
tarvittaessa käyrää lisäosaa
vedenpoistoputken
parempaan
kiinnittämiseen ja tukemiseen.
Siinä tapauksessa, että koneessasi
on kyseinen toiminto:
l Koneen liikuttelu on helpompaa, kun
käännät pyörillä varustetun alustan
ohjainvipua oikealle. Kun toimenpide
on suoritettu, tulee ohjainvipu
kääntää uudelleen alkuperäiseen
asentoonsa.
l Aseta
l Pesukone
on liitettävä vedenjakeluun
uuden letkun välityksellä. Tämä letku
seuraa koneen mukana (rummun
sisällä). Vanhan letkun käyttöä tähän
tarkoitukseen on vältettävä.
l Kiinnitä vedenottoletku kulmavahvisteisesta
pesukone tasapainoon sen
etummaisista jaloista säätämällä
(piirroksen 5).
a) Käännä mutteria myötäpäivään
jalan ruuvin irrottamiseksi.
b) Käännä jalkaa ylös- tai alaspäin,
kunnes se kiinnittyy täydellisesti
lattiaan.
c) Lukitse jalka kääntämällä mutteria
vastapäivään, kunnes se kiinnittyy
pesukoneen pohjaan.
päästään sähköventtiiliin (koneen
takapuolen yläosassa) ja toisesta
päästään
vesihanaan
tai l Varmista, että kone on täysin
tasapainossa.
vedenottoon, jonka suukappaleessa
on 3/4" kierteet.
l Yritä liikuttaa konetta siirtämättä
sitä
paikoiltaan
nojaamalla
l Aseta kone lähelle seinää niin, että
vuoronperään yläosan eri kulmiin
letkuun ei tule mutkia eikä tukoksia.
ja tarkista, että se ei keinu.
Kiinnitä vedenpoistoputki vesialtaan
reunaan tai mieluummin kiinteään l Mikäli joudut siirtämään koneen
vedenpoistoaukkoon, jonka halkaisijan
toiseen paikkaan, tasapainota jalat
tulee olla suurempi kuin koneen putken
uudelleen.
24
Vesiliitännät
6
l Liitä
FI
vesiletku
hanaan
ja
käytä
vain pesukoneen mukana toimitettua
tyhjennysletkua (piirros 6).
ÄLÄ AVAA HANAA.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 7): Kuumaja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
7
1
l AQUASTOP (piirros 8): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
8
B
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
(piirros 9): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“C” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“D” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
25
9
A
D
C
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
Täyttövinkkejä
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
26
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
kiinnikkeeseen.
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen puhdistus ei edellytä erityistoimia:
puhdista pesuainelokerot ja suodatin.
Jäljempänä annetaan vinkkejä pesukoneen
siirtämiseen ja pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
FI
Pesuaineen täyttölokeron ja sen
osioiden puhdistaminen
l Paina kytkintä (A).
l Samalla, kun pidät
kytkintä alas
painettuna, väännä täyttölokeroa ulospäin.
l Vedä täyttölokero ulos ja puhdista se.
l Puhdistaessasi esipesuosiota I ja
pesuosiota II poista tarkkaan kaikki
pesuaineden rippeet, jotka voivat vaikeuttaa
pesuaineen pääsemistä rumpuun.
l Pehmennysaine lokeron tapauksessa
täytyy poistaa kumiletku (S), joka on
lokeron takana, vetämällä ulospäin.
l Poista mahdolliset jäännökset jotka voivat
tukkia lokeron reiät.
Suodattimen puhdistus
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä kaikki pesukoneen osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
A
S
B
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
C
Takaisin asettaminen
Kohdista kiinnitysläpät ohjeiden mukaan
(B). Väännä täyttölokeroa kantta kohden,
kunnes kiinnitysläppä asettuu paikalleen
(C). Läpän asettuessa paikalleen kuulet
tyypillisen äänen (klak).
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
27
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
E
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
B
C
D
F
Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.
l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
”end” tai vastaava merkkivalo palaa.
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
C AJASTETTU ALOITUS-painike
Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo sammuu. Tämä tapahtuu
noin
kahden
minuutin
kuluttua
ohjelman päätyttyä.
D LINKOUKSEN VALINTA-painike
E AQUAPLUS-painike
F KYLMÄPESU-painike
l Katkaise pesukoneen virta.
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
Teknisiä tietoja
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
28
FI
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
VAROITUS:
Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
Luukun avaaminen
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
Turvalaite estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä.
Odota kaksi minuuttia pesuohjelman
päättymisen jälkeen, kunnes luukun
turvamerkkivalo on sammunut, ennen
kuin avaat luukun.
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
tätä.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
kunnes
luukun
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
kääntämällä
l Valitse toinen ohjelma.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
l Palauta ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
valitsin POIS-asentoon.
29
l Voit valita haluamasi nopeuden millä
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, valintailmaisin
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
hetkellä hyvänsä ohjelmaa.
AQUAPLUS-painike
l Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –
AJASTETTU ALOITUS-painike
l Valitun
ohjelman alkamista voidaan
viivyttää, jolloin pesukone alkaa toimia
joko 3, 6, tai 9 tunnin kuluttua. Toimi
seuraavalla tavalla:
- Valitse
haluamasi
ohjelmanvalitsimella A.
toiminnon ansiosta painamalla kyseistä
kytkintä valitset erikoispesuohjelman, joka
on mahdollinen kaikille ohjelmille ja
tekstiilityypeille.
Tämä
ohjelma
on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että
pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.
ohjelma
l Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja
- Paina ajastimellinen aloitus –kytkintä,
kunnes valitsemasi viiveajan merkkivalo
syttyy.
koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää
rummun pyörimisen sekä veden oton,
että
sen
poistamisen
kanssa,
mahdollistaa täydellisesti pestyn ja
huuhdellun pyykin.
- Paina käynnistys/pysäytys-kytkintä B.
- Kone alkaa toimia valitsemasi ajan
kuluttua.
l Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää
vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti
veteen, ja jotta pesu olisi tehokasta.
l Jos ohjelman ajastettu käynti halutaan
poistaa, paina uudestaan
kunnes kaikki ajastusta
valomerkit sammuu.
nappia C
ilmaisevat
LINKOUKSEN VALINTA-painike
jonka on
ohjelmalle
l Nämä nopeudet on merkitty vastaavaan
merkkivaloon.
Jos
haluat
poistaa
linkouksen kokonaan, aseta nopeuden
osoitin asentoon.
l Pidä kytkin painettuna, kunnes kolme
nopeutta
sammuu.
osoittavaa
yhteydessä,
pesuainetta.
jotta
kuituihin
ei
jäisi
l Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti
l Tätä kytkintä painamalla valitaan haluttu
nopeus loppulinkoukselle,
kuitenkin oltava valitulle
sopiva.
l Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen
merkkivaloa
30
herkkäihoisille henkilöille, joille pienikin
pyykkiin
jäänyt
pesuaine
saattaisi
aiheuttaa ärsytystä tai jopa allergisen
reaktion.
l Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi
myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä
pestäessä, erityisesti kylpyhuonetekstiilejä,
joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.
l Tämä
toiminto ei ole käytettävissä
villavaatteille
tarkoitetun
ohjelman
yhteydessä.
KYLMÄPESU-painike
l Painettaessa
FI
tätä kytkintä pesukone
suorittaa minkä tahansa pesuohjelman
vettä lämmittämättä. Pesuohjelman muut
ominaisuudet eivät muutu (veden määrä,
pesuaika, pesurytmi jne.).
l Kylmässä vedessä pesua suositellaan,
kun kyseessä on tekstiili, jonka värien
kestävyydestä ei ole varmuutta, tai kun
puhdistettavana
on
verhot,
peitot,
erityisen arat tekokuidut, pienet matot tai
vain vähän likaiset tekstiilit.
31
Ohjelmataulukko
LÄMPÖT. °C
kg *
(ENINT.)
OHJELMA
Suositus
Enint.
Valkopyykki
+ Pre
1)
5
5.5
6
6.5
7
60°
90°
Puuvilla
**
1)
5
5.5
6
6.5
7
30°
60°
Villa
1
1
1
1
1
30°
30°
Käsinpesu
1
1
1
1
1
40°
40°
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
-
Linkous
-
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
30°
50°
EcoMix 20°
5
5.5
6
6.5
7
20°
20°
Pika 44 min
3
3
3
3
3
30°
40°
Pika 30 min
2
2
2
2
2
30°
30°
Sekapyykki
1)
32
VASKEMIDDEL
II
I
( )
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n
MUKAISESTI.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.
Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin
pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden
pesuohjeiden
lämpötilamerkintää,
ja
todellinen veden lämpötila voi hieman
poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
Linkousnopeutta voidaan myös vähentää
vastaamaan vaatteen pesuohjemerkintöjen
suosituksia, ja erittäin arkojen tekstiilien
linkous
voidaan
poistaa
käytöstä
linkousnopeuspainikkeesta.
Toiminto
voidaan ottaa käyttöön LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
( )
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
1)
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
TÄRKEÄÄ
Älä käytä nestemäistä pesuainetta
esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen
sisältävien ohjelmien yhteydessä.
33
FI
Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa
liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi
ohittaa
linkousvaiheen
tai
pidentää
ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
Valkopyykki + Pre
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
Puuvilla 30/40/60°C
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Villa
Ohjelmaan
kuuluu
konepestäville
villakankaille
tai
käsinpestäville
villavaatteille sopiva pesujakso.
Käsinpesu
Ohjelma käsinpestäville vaatteille. Ohjelma
päättyy kolmeen huuhteluun ja hitaaseen
linkoukseen.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa
tai joka voidaan ohittaa kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
34
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Sekapyykki 30/40/50°C
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
EcoMix 20°
Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit
pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja
ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä
kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C:n
lämpötilassa, ja se tuottaa erinomaisen
pesutuloksen. Ohjelma kuluttaa vain
noin 40 prosenttia perinteisen 40°C:n
kirjopesuohjelman kulutuksesta.
Pika 30, 44 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu ja
linkous). Ohjelma sopii erityisesti kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.
Pesuainelokerossa on kaksi merkkiviivaa:
l Suositeltava (alempi viiva). Osoittaa
suositeltavan
määrän
esipesuja
pesuaineosioissa.
Rummun avaaminen/sulkeminen
l Avaa pesukoneen kansi.
l Maks.
Osoittaa
jota ei saa ylittää.
l Avaa rumpu painamalla nappia (A), ja
asettamalla samaan aikaan toinen käsi
kannen päälle.
maksimitäyttömäärän,
Tärkeää
l Pane pestävät vaatekappaleet yksitellen
l Älä
käytä nestemäistä pesuainetta
esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen
sisältävien ohjelmien yhteydessä.
rumpuun tunkematta niitä tiukkaan.
Huomioi “ohjelmataulukossa” suositellut
täyttömäärät. Jos pesukonetta täytetään
liiaksi, pesutulokset huononevat ja
tekstiilit rypistyvät.
l
l Rummun sulkemiseksi, aseta rummun
kannet
uudestaan
paikoilleen,
asettamalla (A) napin kansi toisen kannen
alapuolelle kunnes ne ovat täysin
kiinnitetty.
Jos vaatteissa on tahroja jotka
tarvitsevat
erikoista
käsittelyä
nestemäisillä
valkaisuaineilla,
voit
suorittaa
niiden
esipuhdistuksen
pesukoneessa.
Tämän
toimituksen
suoritat
asettamalla
valkaisuaine
“lokeroon II” ja käynnistämällä huuhtelu
ohjelman
. Kun toimitus on loppu
asenna ohjelmoija OFF asentoon, asenna
loput
pyykistä
pesukoneen
sisään
ja toimita tavallinen pesu halutulla
ohjelmalla.
1) Maksimi pesu pulveri pesuaine
2) Maksimi pesu nestemäinen pesuaine
3) Maksimi esipesu pulveri pesuaine
4) Suositeltava
5) Maksimi hajustusaine
Pesuaineen annostus
Pesuainelokero on jaettu 3 osioon:
l Lokero I on jauhemaista pesuainetta varten.
l Lokero II on nestemäistä pesuainetta varten.
l Osio
on tarkoitettu huuhtelu- ja
hajusteaineille
sekä
erikoisaineille,
kuten tärkkäysaineet, inivärjäysaineet jne.
35
FI
Pesun valmistaminen
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
Ongelma
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Pesukoneeseen ei
tule vettä
Pesukone ei poista
vettä
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
kovaäänistä tärinää
Jos jokin
VIRHEILMOITUKSISTA
tulee näkyviin tai
vilkkuu
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko pesukone
käynnistetty oikein.
Tarkista, että sulake ei ole lauennut, ja kokeile jollain toisella laitteella,
kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että ajastin on säädetty oikein.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut.
Tarkista, että suodattimessa ei ole esineitä.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tämä voi johtua siitä, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota
muutama minuutti.
Joissakin malleissa on linkouksenestotoiminto. Tarkista, että se ei ole
käytössä.
Liiallinen pesuaineen määrä voi estää linkouksen. Käytä seuraavassa
pesussa vähemmän pesuainetta.
Pesukone ei ehkä ole kunnolla vaakatasossa. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja toisaalla tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetuskiinnikkeet on poistettu.
Tarkista, että pyykki täyttää koneen tasaisesti.
Jos ilmaantuu virhe nro 0, 1, 5, 7 tai 8, ota suoraan yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 2, kone ei ota vettä. Tarkista, että hana on
auki.
Jos ilmaantuu virhe nro 3, kone ei tyhjennä vettä oikein. Tarkista,
että viemäri ei ole tukossa ja poistoletku ei ole taittunut.
Jos ilmaantuu virhe nro 4, kone on liian täysi. Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 9, sammuta pesukone, odota 10–15 sekuntia
ja käynnistä ohjelma uudelleen.
36
Candy suosittelee, että käytät aina
huoltoliikkeidemme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
Takuu
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana
toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja
takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä
ja säilytettävä huolellisesti, ja se on
pyydettäessä näytettävä valtuutetussa
Candy-huollossa.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
37
FI
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
Miljörelaterad information
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
38
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk l Maskinen måste installeras så
eller mental förmåga, eller som
att elkontakten är nåbar.
39
SV
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Högsta
tvättmängd för torra l Om tvättmaskinen slutar att
kläder beror på modellen (se
fungera under drift stänger du av
kontrollpanelen).
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
l Informationsblad för produkten
på
egen
hand.
Kontakta
kan hämtas på tillverkarens
servicecentret omedelbart. Använd
webbplats.
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
dessa anvisningar inte följs.
Säkerhetsanvisningar
l Före
rengöring eller underhåll
av
tvättmaskinen
måste
strömmen
brytas
och
vattentillförseln stängas av.
l Kontrollera
att elförsörjningen
är jordad. I annat fall måste en
behörig elektriker tillkallas.
l Använd
inte
konverterare,
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING!:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Dra
aldrig i elkabeln eller i
maskinen vid frånkoppling från
elnätet.
l Tvättmaskinen
ska skyddas
mot regn, direkt solljus och
andra klimatyttringar.
40
Produkten är utformad i
enlighet
med
följande
EU-direktiv:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
med senare ändringar.
2. INSTALLATION
1
SV
3
l Lossa
de 4 skruvarna "A" vid
de två vinkeljärnen och de 4
skruvarna "B" (figur 1).
4
2
l Skruva
fast de 4 skruvarna "A"
och sätt dit de medföljande
beslagen "C" (figur 2).
41
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
en diameter som är större än
tvättmaskinens, placerat 50-75
över golv (figur 4).
5
l Om
det är nödvändigt kan du
använda medföljande tillbehör
för att fästa slangen bättre.
Om din maskin är försedd med
hjul:
l Förflytta
spaken vid hjulen åt
höger för att flytta tvättmaskinen.
För den tillbaka när maskinen står
uppställd i rätt läge.
l Ställ
l Tvättmaskinen
ska anslutas till
vattenledningsnätet med den nya
slangen som levereras med
maskinen (i trumman). Använd
inte den gamla slangen!
l Koppla
in maskinen så att den står
vågrätt med hjälp av de främre
hjulen (figur 5).
a) Vrid muttern medsols för att lossa
fotens skruv.
b) Skruva foten tills den har ordentlig
kontakt med golvet.
c) Lås foten genom att skruva
muttern motsols tills det tar emot vid
maskinens botten.
ena
änden
av
vattenslangen (den vinklade) till
reläventilen (övre delen på
maskinens baksida) och den l Se till att maskinen står jämnt.
andra änden av slangen till en
l Dra maskinen åt olika håll utan att
gängad 3/4" kran.
flytta den och tryck på de övre
hörnen och se till att alla fötterna
l Skjut maskinen mot väggen och
har god kontakt med golvet.
se till att det inte bildas veck på
slangen. Fäst avloppsröret i en
kant på tvätthon eller, ännu hellre, l Om du flyttar maskinen ska du
justera fötterna på nytt.
koppla det till ett fast avlopp med
42
Hydrauliska anslutningar
6
l Anslut vattenslangen till vattenkranen.
Använd bara den slang som följde med
tvättmaskinen (fig. 6).
ÖPPNA INTE KRANEN.
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
l VARMT och KALLT (fig. 7): Inställningar
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
SV
av följande funktioner:
7
1
l AQUASTOP (fig. 8): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 9):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
43
A
C
3. PRAKTISKA TIPS
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
44
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är klar.
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av tvättmedelsfacken
intryckt.
l Ta ur lådan och rengör den.
l Facken I och II, för förtvätt och tvätt, ska
rengöras från rester av tvättmedel som kan
hindra strömmen av tvättmedel till trumman.
l För att rengöra facket för mjukmedel
måste häverten (S) som befinner sig på
behållarens baksida lossas, genom att
dras utåt.
l Avlägsna eventuella beläggningar som
kan täppa till fackets hål.
Rengöring av filtret
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan tillbaka
det genom att vrida det i medsols riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
A
S
B
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
C
Sätta tillbaka
För in flikarna såsom anges. Vrid lådan mot
locket tills fliken passar in på sin plats (C).
När den kommer på plats hörs ett
karakteristiskt ljud (klick).
45
SV
l Tryck in knapp (A).
l Vrid lådan utåt medan knappen hålls
5. SNABBGUIDE
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
program.
E
l Justera tvättemperaturen om det behövs
och tryck på knapparna för ”tillval".
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
B
C
D
F
programmet.
Om strömmen bryts medan tvättmaskinen är
igång sparas inställningarna i tvättmaskinens
minne så att tvättcykeln kan fortsätta från
samma ställe när strömmen kommer tillbaka.
l Meddelandet ”slut" visas på displayen
eller också tänds motsvarande indikator
när programmet är slut.
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
C FÖRDRÖJD START-knapp
D VARVTALSVAL-knapp
Vänta tills indikatorn för luckspärren
släcks, d.v.s. cirka 2 minuter efter
programmets slut.
E AQUAPLUS-knapp
F KALLTVÄTT-knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
Tekniska data
Vattentryck:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
46
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
VARNING:
Rör inte skärmen när du sätter i
kontakten då maskinen kalibrerar
systemet under de första sekunderna:
om du rör vid skärmen kanske
maskinen inte fungerar som den ska.
Om detta händer drar du ut kontakten
och försöker igen.
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
Öppna dörren
En särskild säkerhetsanordning
förhindrar att dörren öppnas direkt
när en cykel är klar.
Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln är
klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren.
l Tryck för att starta den valda cykeln.
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
Programväljare med AV-position
(OFF)
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet
av en cykel eller vid längre inaktivitet.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
påbörja den valda cykeln.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l När du har valt ett program kommer
l Vill du avbryta ett program vrider du
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
väljaren till AV-positionen.
l Välj ett annat program.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
l Vrid tillbaka väljaren till AV-positionen.
väljaren till AV.
47
SV
START/PAUS-knapp
l Man kan välja önskad hastighet när som
Du väljer dina alternativ med
knapparna innan du trycker på
START/PAUS-knappen.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar alternativlampan
och släcks sedan.
helst under programmets gång.
AQUAPLUS-knapp
l Bara genom att trycka på en knapp är det
FÖRDRÖJD START-knapp
l Tvättmaskinen kan ställas in för att starta
det valda programmet 3, 6, eller 9 timmar
efter inställningen. För detta går man
tillväga på följande sätt:
- Välj
önskat
programväljaren A.
program
med
- Tryck in knappen för senarelagd start
tills
kontrollampan
för
önskad
senarelagd start tänds.
möjligt, tack vare det nya SENSOR
ACTIVA SYSTEM, att använda en
speciell tvättcykel som kan tillämpas på
alla program och alla typer av tyger och
som skyddar textilfibrerna och huden på
dem som använder dessa.
l Den mycket större vattenmängden och
trummans
nya
rotationscykel
som
kombineras med påfyllning och tömning
av vatten gör att man får kläderna perfekt
rena och välsköljda.
l Vid tvätt ökas mängden vatten för att
- Tryck in start/paus pknappen B.
tvättmedlet ska lösas perfekt, så att en
effektiv tvätt ska garanteras.
- Maskinen startar efter den valda tiden.
l Om du vill ta bort programmets fördröjda
start, tryck åter in knappen C tills alla
kontrollampor för fördröjd start har
släckts.
l Vattenmängden vid sköljningarna har
också ökats för att avlägsna alla spår av
tvättmedel i fibrerna.
l Denna funktion är speciellt uttänkt för
VARVTALSVAL-knapp
l Genom att trycka in denna knapp kan
man välja hastighet för den sista
centrifugeringen, dock alltid bara de
hastigheter som är möjliga i det valda
programmet.
l Dessa hastigheter anges på motsvarande
kontrollampa.
l Om
man
helt
vill
utelämna
centrifugeringen, räcker det med att hålla
knappen
nedtryckt
tills
de
tre
kontrolllamporna släckts.
48
personer som har känslig och ömtålig
hud, eftersom en minsta rest av
tvättmedel kan orsaka irritation eller
allergi.
l Det tillrådes också att man använder
denna funktion för barnkläder och
ömtåliga kläder i allmänhet, i synnerhet
för tvätt av handdukar och badrockar där
fibrerna har en tendens att hålla kvar
tvättmedlet.
l Detta
tillval är inte
programmet för ylletvätt.
tillgängligt
i
KALLTVÄTT-knapp
l När man trycker på denna knapp kan
programmet gå igenom alla tvättfaser
utan att vattnet värms upp, medan alla
andra inställningar förblir oförändrade
(vattennivå, tider, tvättrytm, etc.).
l Programmen för kalltvätt rekommenderas
SV
för tvätt av alla typer av kläder vars färger
inte är färgäkta och för tvätt av gardiner,
överkast, speciellt ömtåliga syntetfibrer,
småmattor och lätt smutsad tvätt.
49
Programtabell
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Rekommen
deras
Max.
Vit + Pre
1)
5
5.5
6
6.5
7
60°
90°
Bomull
**
1)
5
5.5
6
6.5
7
30°
60°
Ull
1
1
1
1
1
30°
30°
Hand
1
1
1
1
1
40°
40°
Sköljning
-
-
-
-
-
-
-
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
Utpumpning
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
30°
50°
EcoMix 20°
5
5.5
6
6.5
7
20°
20°
Snabba 44 Min
3
3
3
3
3
30°
40°
Snabba 30 Min
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandat
1)
50
TVÄTTMEDE
II
I
( )
Använder du för mycket tvättmedel kan det
leda till överdrivna mängder skum.
Om maskinen känner av stora mängder
skum kan centrifugeringen hoppas över
eller så kan programmet förlängas och
vattenförbrukningen ökas.
** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL
ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr.
1061/2010.
( )
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan användas
med alternativet FÖRTVÄTT).
1)
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 40°C.
De här programmen är lämpliga för tvätt
av normalsmutsig bomullstvätt och är
också de mest effektiva programmen för
vatten- och energiförbrukning för
bomullstvätt.
Programmen har utvecklats för att följa
temperaturerna på klädernas tvättmärkning
och den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig något från den temperatur som
anges för cykeln.
Varvtalet för centrifugeringen kan också
minskas för att följa riktlinjerna på etiketten
eller så kan centrifugeringen hoppas över
helt
för
mycket
ömtåliga
material.
Alternativet är tillgängligt med en varvtalsknapp. Funktionen kan aktiveras med
VARVTALSVAL-knappen.
Om det inte finns några specifika uppgifter
på märkningen kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
Viktigt!
Använd inte flytande tvättmedel för
program med förtvätt och/eller med
senarelagd start.
51
SV
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
Vit + Pre
För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen
med
högsta
hastighet
ger
effektiv
borttagning.
Bomull 30/40/60°C
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Ull
Det här programmet har en tvättcykel
särskilt utformad för maskintvättbara
ulltyger eller för plagg som ska tvättas för
hand.
Hand
Ett program för plagg som endast ska
handtvättas. Avslutas med 3 sköljningar och
en långsam centrifugering.
52
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Blandat 30/40/50°C
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
EcoMix 20°
Med det här innovativa programmet kan
du tvätta olika tyger och kulörer ihop,
som bomull, syntet och blandade tyger
i bara 20°C med utmärkt tvättresultat.
Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Snabba 30, 44 Min
En komplett tvättcykel (tvätt, skölj och
centrifugering). Programmet är särskilt
lämpligt för lätt smutsiga bomulls- och
blandade tyger. Vi rekommenderar att du
bara använder 20% tvättmedel med det här
programmet för att undvika slöseri.
Tvättmedelslådan har två markeringar:
l Rekommenderas (nedre markeringen).
Rekommenderad nivå i facken för förtvätt
och tvätt.
Före tvätt
Öppna/Stänga maskinen
l Öppna tvättmaskinsluckan.
l Max. Högsta nivå, som inte får överstigas
l Öppna trumman genom att trycka på
knappen (A), och samtidigt placera den
andra handen på locket.
Viktigt!
l Använd inte flytande tvättmedel för
program med förtvätt
senarelagd start.
packa ihop dem. Respektera tvättmängden
som rekommenderas i programöversikten.
En överbelastning av tvättmaskinen ger
mindre tillfredsställande tvättresultat och
kläderna skrynklas.
l
l För att stänga trumman måste locken
manipuleras på nytt genom att placera
locket för knappen (A) under det andra så
att de fästs ihop.
och/eller
Om tygerna är fläckade och behöver
behandlas med flytande blekmedel, kan de
förtvättas i tvättmaskinen. Tillvägagångssätt:
Häll blekmedlet i "fack II", och kör igång
sköljprogrammet
. Vrid knappen till
läget OFF när behandlingen har avslutats
och lägg i resten av tvätten och fortsätt
med önskat tvättprogram.
1) Maximal tvätt tvättpulver
2) Maximal tvätt flytande tvättmedel
3) Maximal förtvätt tvättpulver
4) Rekommenderas
5) Maximalt mjukmedel
Tvättmedel
Tvättmedelslådan är indelad i 3 fack:
l Fack I är för pulverdetergent.
l Fack II är för flytande tvättmedel.
l Fack
är avsett för sköljmedel, parfym
eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc.
53
med
SV
l Lägg i klädesplaggen ett och ett utan att
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
Om du upptäcker att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du kontrollera om felet
kan åtgärdas med hjälp av tipsen i snabbguiden nedan.
Problem
Tänkbara orsaker och praktiska lösningar
Tvättmaskinen
fungerar inte/startar
inte
Kontrollera att den anslutits korrekt.
Kontrollera att strömmen är på.
Kontrollera att önskat program har valts och att du har startat
maskinen.
Kontrollera att säkringen är hel och att eluttaget fungerar. Testa med
en annan elapparat, t.ex. en lampa.
Det går inte att stänga luckan ordentligt: öppna och stäng den igen.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att timern är rätt inställd.
Inget vatten fylls på
i tvättmaskinen
Tvättmaskinen töms
inte på vatten
Vatten har läckt ut
på golvet bredvid
tvättmaskinen
Centrifugeringen
startar inte
Kraftiga vibrationer
under
centrifugeringen
Om ett
FELMEDDELANDE
visas eller blinkar
Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Kontrollera att det inte finns några veck på avloppsslangen.
Kontrollera att det inte finns några lösa föremål i filtret.
Det kan bero på en läcka i tätningen mellan kranen och
tillförselslangen. Om så är fallet måste tätningen bytas, och slangen
och kranen dras åt.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter.
På en del modeller finns det en funktion för tvätt ”utan centrifugering":
se till att funktionen inte är på.
För mycket tvättmedel kan göra att centrifugeringen inte startar:
använd mindre tvättmedel vid nästa tvätt.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera vid behov stöden enligt
anvisningarna i tillämpligt avsnitt.
Kontrollera att transportsäkringarna har tagits bort.
Se till att lasten fördelas jämnt.
Om fel nummer 0, 1, 5, 7 eller 8 visas eller blinkar kontaktar du
omedelbart servicecentret.
Om fel nummer 2 visas eller blinkar fungerar inte vattentillförseln till
maskinen. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Om fel nummer 3 visas eller blinkar töms inte maskinen som avsett.
Kontrollera att avloppet inte är tilltäppt och att det inte finns några veck
på avloppsslangen.
Om fel nummer 4 visas eller blinkar är maskinen överlastad. Stäng
vattenkranen och kontakta servicecentret.
Om fel nummer 9 visas eller blinkar, stänger du av tvättmaskinen,
väntar 10–15 sekunder och startar om programmet.
54
Om problemet kvarstår eller om du
misstänker att det är fel på tvättmaskinen
kontaktar du omedelbart Candys servicecenter.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Candy rekommenderar att alltid använda
originaldelar som kan beställas från vårt
servicecenter.
Garanti
För produkten gäller garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Garantibeviset
måste vara fullständigt ifyllt och sparas
så att det kan uppvisas för Candys
auktoriserade servicecenter vid behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
55
SV
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
behandles
som
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
56
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk
kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket
må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg
for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden
oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke l Etter montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
tilgjengelig.
57
NO
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Den
maksimale lastekapasiteten l Ved feil eller problemer må
for tørre klær avhenger av hvilken
vaskemaskinen skrus av,
modell
som
brukes
(se
vannkranen stenges og man må
kontrollpanelet).
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
og bruk kun originale reservedeler.
l For informasjon om produktets
Manglende overholdelse av
mikrokort
kan
du
se
disse instruksjonene kan sette
produsentens webside.
produktsikkerheten i fare.
Sikkerhetsanvisninger
l Trekk
alltid ut støpselet og skru
av vannkranen før vedlikehold
av vaskemaskinen.
l Sørg
for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
veldig
høye temperaturer under
vaskesyklusen.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
produktet for å koble fra maskinen.
l Utsett
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andre
værelementer.
58
Dette produktet er i samsvar
med EU-direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og senere endringer.
2. INSTALLERING
1
NO
3
l Løsne
de 4 skruene "A" på
begge brakettene og de 4
skruene "B” (figur 1).
4
2
l Sett
de 4 skruene "A" på plass
igjen, og plasser pynteknottene
"C" som leveres med apparatet
(figur 2).
59
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
som må ha en større diameter
enn vaskemaskinens avløpsrør, i
en høyde av minimum 50 cm og
maksimum 75 cm over gulvet
(figur 4).
5
l I
nødvendige tilfelle kan man
bruke det krumme tilbehøret
for å oppnå en sikrere festing
av avløpsrøret.
l Vaskemaskinen
må kobles til
vannfordelingsnettet ved hjelp
av den nye rørledningen som
leveres med apparatet (inne i
trommelen). Man må ikke bruke den
gamle rørledningen til dette formål.
l Koble
Hvis din modell har denne
mekanismen:
l For å gjøre det lettere å flytte på
vaskemaskinen vrir man skaftet
på hjulmekanismen til høyre. Etter
avsluttet operasjon, setter man
spaken tilbake på plass.
l Man rettstiller maskinen ved å
regulere forbenene. (figur 5).
a) Løsne skruen på benet ved å
dreie mutteren med urviseren.
b) Skru benet enten i nedadgående
eller oppadgående retning helt til det
blir stående helt støtt på gulvet.
c) Benet blokkeres ved at man
dreier mutteren mot urviseren
helt til den sitter helt fast på
vaskemaskinens underside.
den ene enden av
vanntilførselsrørledningen, dvs. den
som har knerør, til elektroventilen
(øverst på apparatets bakside) og
den andre enden til en kran l For å sjekke at apparatet står helt
eller vanninntaksanordning med ¾”
støtt, kan man lene seg med hele
gjenget gassmunning.
kroppens tyngde over de fire
hjørnene på maskinens overflate
l Når man setter vaskemaskinen på
etter tur i diagonal, og se etter om
plass mot veggen, må man passe
det vipper eller ikke.
på at rørledningen ikke bøyes
eller strupes. Deretter fester man l Hvis man flytter vaskemaskinen til
avløpsrørledningen til kanten på
et annet sted, må man foreta en
vasken, eller heller til et fast avløp,
ny rettstilling av benene.
60
Hydrauliske koblinger
6
l Koble vannslangen til vannkranen, bruk
kun tappeslangen som
vaskemaskinen (fig. 6).
fulgte
med
IKKE ÅPNE VANNKRANEN.
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
7
NO
l VARM&KALD (fig. 7):
1
l AQUASTOP
(fig. 8): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
8
B
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 9): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "C"
vil inneslutningsmantelen "D" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
61
9
A
D
C
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Innleggingstips
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50 %
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15
% energiforbruk ved å IKKE velge forvask
for lett til normalt skittent tøy.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
62
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
dette er fullført.
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av vaskemiddelbeholderen
og dennes rom
l Trykk på knotten (A).
l Med nedtrykket knott dreier man på
beholderen til den løsner.
l Trekk beholderen ut og vask den.
l Rommene for forvask I og hovedvask II
Rengjøring av filter
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l I rommet for skyllemidler er det en slange
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
(S) som ligger helt bakerst i såpeskuffen.
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Denne må tas ut og renses for å fjerne
eventuelle belegg som kan forårsake
tilstopping.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
A
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
S
B
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
C
Montering
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
Plasser flensene slik det er vist på bildet (B).
Drei beholderen mot lokket helt til flensene
glir inn på plass (C). I dette øyeblikk vil det
høres en karakteristisk lyd (et klikk).
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l Koble fra vaskemaskinen.
63
NO
må gjøres rene for alle mulige rester av
vaskemiddel som kunne forhindre at
vaskemiddelet flyter jevnt inn i trommelen.
5. HURTIGVEILEDNING
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
E
l Trykk knappen START/PAUSE for å
begynne vasking.
Om strømmen går mens vaskemaskinen går
vil et spesielt minne lagre innstillingene og når
strømmen kommer tilbake gjenopptar
maskinen programmet fra hvor det stoppet.
B
C
D
F
l Meldingen "end" vil vises på displayet
eller tilhørende led vil skrus på når
programmet er fullført.
Vent til dørens låsesymbollys slukkes:
omtrent
2
minutter
etter
at
programmet fullføres.
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
l Skru av vaskemaskinen.
D SENTRIFUGERING-knapp
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
E AQUAPLUS-knapp
F VASK I KALDT VANN-knapp
Tekniske data
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
64
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
ADVARSEL:
Ikke ta på skjermen mens du setter
inn
kontakten,
for
maskinene
kalibrerer systemene i løpet av de
første sekundene: Berøring av
skjermen kan føre til at maskinen
ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må
du trekke ut kontakte og gjenta
operasjonen.
START/PAUSE-knapp
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
Åpne døren
En spesiell sikkerhetsenhet hindrer
døren fra å åpnes direkte etter
syklusen er ferdig.
Vent i 2 minutter etter vaskesyklusen
er ferdig og lyset for «dørsikkerhet»
har slukket før du åpner døren.
Programvelger
OFF (AV)
med
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
posisjon
l Trykk og hold inne START/PAUSEknappen i ca. 2 sekunder (en
indikatorlampe
og
indikatoren
for
gjenværende programtid vil begynne å
blinke. Dette betyr at maskinen har blitt
satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
AVBRYTE ET PROGRAM
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
starte valgt syklus.
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l Velg et annet program.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
l Sett programvelgeren til posisjonen OFF
velgeren til OFF (AV).
(AV) igjen.
65
NO
l Trykk for å starte valgt syklus.
l Vil man ikke sentrifugere i det hele tatt,
Knappen for alternativer bør velges
før
du
trykker
på
knappen
START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke er
kompatibelt
med
det
valgte
programmet, blinker først lyset og
slukker etterpå.
holder man ganske enkelt tasten trykket
inn til de tre hastighets-signallampene er
slukket.
l Man kan velge ønsket hastighet på
hvilket som
programmet.
helst
STARTTIDSFORVALG-knapp
AQUAPLUS-knapp
l Det
l Takket
er
mulig
å
programmere
vaskemaskinen slik at det programmet
man har valgt, settes i gang etter at det
har gått 3, 6, eller 9 timer. Dette gjøres på
følgende måte:
- Velg
ønsket
programvelgeren A.
program
med
- Trykk på knappen for forsinket start helt
til signallampen for ønsket forsinket start
tennes.
tidspunkt
under
være den nye funksjonen
SENSOR ACTIVA SYSTEM har man
adgang til en spesiell vaskefase som kan
brukes på alle programmer og stofftyper,
og som er skånsom mot tøyets fibre, og
mot ømfintlig hud.
l Med en mye større vanntilførsel, og en ny
kombinasjon
av
vasketrommelens
rotasjonsfaser og fylling og tømming av
vann, blir tøyet helt rent og skylt.
l Vannmengden under vaskefasen økes for
å oppnå at vaskemiddelet blir fullstendig
oppløst.
- Trykk på knappen B for start/pause.
- Vaskemaskinen vil begynne å arbeide
etter valgt tidsperiode.
l Hvis man ønsker å annullere utsatt start
fra programmet, trykk på nytt på knappen
C helt til alle lampene for utsatt start
slukkes.
SENTRIFUGERING-knapp
l Dette garanterer stor vaskeeffektivitet.
Man har også økt vannmengden i
skyllefasene for å eliminere alle rester av
vaskemiddel i fibrene.
l Denne funksjonen er spesielt designet
med tanke på personer som har sart og
ømfintlig hud som irriteres eller reagerer
allergisk mot ubetydelige rester av
vaskemiddel i tøyet.
l Man anbefales også å bruke denne
hastighet på siste sentrifugering, som
imidlertid alltid må ligge innenfor det
hastighetsområdet som gjelder for det
programmet man har valgt.
funksjonen når man skal vaske barnetøy
og delikate plagg, og spesielt til vask
av
baderomstøy
med
fibre
som
vaskemiddelet har en tendens til å sette
seg ekstra godt fast i.
l Disse hastighetene står avmerket på
l Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på
l Med denne tasten kan man velge ønsket
tilsvarende signallampe.
66
programmet for ullvask.
VASK I KALDT VANN-knapp
l Aktiveres
denne tasten, kan alle
vaskesyklusene gjennomføres uten at
vannet
oppvarmes.
Resten
av
vaskefunksjonene (vannivå, varighet,
vasketempo etc.) opprettholdes.
l Kaldtvannsprogrammene anbefales for
NO
vask av alle typer kulørt tøy som har
farger som ikke tåler varmt vann, og for
vask av gardiner, sengetepper, spesielt
delikate syntetiske fiberstoffer, mindre
gulvtepper og lite skitne tekstiler.
67
Programtabell
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalt
Maks.
Hvitt + Pre
1)
5
5.5
6
6.5
7
60°
90°
Bomull
**
1)
5
5.5
6
6.5
7
30°
60°
Ull
1
1
1
1
1
30°
30°
Hånd
1
1
1
1
1
40°
40°
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
-
Sentrifugering
-
-
-
-
-
-
-
Tømming
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
30°
50°
EcoMix 20°
5
5.5
6
6.5
7
20°
20°
Hurtig 44 Min
3
3
3
3
3
30°
40°
Hurtig 30 Min
2
2
2
2
2
30°
30°
Blandet
1)
68
VASKEMIDDEL
II
I
( )
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
Overdosering av vaskemiddel kan føre til
overflødig skumming.
Dersom produktet oppdager overflødig
skum kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller forlenge varigheten på programmet og
øke vannforbruket.
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og
Nr. 1061/2010.
( )
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte (programmer med FORVASK
alternativet tilgjengelig).
1)
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
NO
Disse programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det
gjelder kombinasjon av energi- og
vannforbruk for vask av den typen
bomullstøy.
Disse programmene har blitt utviklet til å
overholde temperaturen på vaskelappen på
plaggene, og den faktiske temperaturen på
vannet kan variere litt fra den oppgitte
temperaturen på syklusen.
Sentrifugehastigheten kan også reduseres
for å passe alle retningslinjer som
er anbefalt på tøylappen, eller for
veldig delikate stoffer kan du avbryte
sentrifugeringen fullstendig. Dette alternativet
kan
aktiveres
med
knappen
for
sentrifugehastighet. Denne funksjon kan
aktivert med knappen SENTRIFUGERING.
Dersom merkelapp ikke gir noen spesifikk
informasjon er det mulig å bruke
maksimalhastigheten som følger med
programmet.
Viktig
Ikke bruk flytende vaskemiddel
i program med forvask og/eller
tidsprogrammert start.
69
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
Hvitt + Pre
Laget for å vaske perfekt. Siste runde med
sentrifugering på maksimal hastighet gir
mer effektiv fjerning av flekker.
Bomull 30/40/60°C
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
Ull
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
Hånd
Program for klær som kun kan håndvaskes.
Programmet slutter med 3 skyllinger og en
langsom sentrifugering.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger med
en
mellomsentrifugering
(som
kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
70
Tømming + Sentrifugering
Dette
programmet
fullfører
tømming
og gjør en runde med maksimal
sentrifugering. Det er mulig å slette eller
redusere sentrifugering med knappen
SENTRIFUGERING.
Blandet 30/40/50°C
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
EcoMix 20°
Dette innovative programmet lar deg vaske
ulike typer tekstiler og farger sammen, slik
som bomull, syntetisk og blandede stoffer
på kun 20°C og gir utmerket vaskeresultat.
Forbruket på dette programmet er omtrent
40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.
Hurtig 30, 44 Min
Et komplett vaskeprogram (vask, skyll
og sentrifugering). Dette programmet er
spesielt egnet til bomull med noe smuss og
blandede tekstiler. Med dette programmet
anbefales det å bruke bare 20% av
vaskemiddelet som vanligvis brukes for å
unngå unødvendig avfall.
Vaskemiddelbeholderen har to nivåstreker:
Vaskeforberedelser
l Anbefalt (nederste strek). Angir anbefalt
Åpning/Lukking av trommel
l Åpne døren på vaskemaskinen.
nivå i rommene for forvask og hovedvask.
l Maks. Angir maksimalt nivå, som ikke må
l Åpne trommelen ved å trykke på knappen
overstiges.
(A) og samtidig legge den andre hånden
på trommelklaffen.
Viktig
l Ikke bruk flytende vaskemiddel i program
l Legg plaggene inn i trommelen, ett av
l
l Trommelen lukkes ved å skyve begge
trommelklaffene mot hverandre, klaffen
med knappen (A) under den andre, helt
til du hører et klikk som tegn på at de er
korrekt lukket.
Hvis du skal vaske tekstiler som har
flekker som må behandles med flytende
blekemidler,
kan
dette
gjøres
i
vaskemaskinen før vanlig vask. Gjør
følgende: Hell blekemidlet i såpeskuffens
“rom II", og sett i gang skylleprogrammet
. Etter at programmet er slutt, sett
programvelgeren på OFF, legg inn resten
av tøyet i maksinen og vask det deretter
normalt med ønsket vaskeprogram.
1) Maks. hovedvask pulvervaskemiddel
2) Maks. hovedvask flytende vaskemiddel
3) Maks. forvask pulvervaskemiddel
4) Anbefalt
5) Maks. skyllemidler (tøymykner osv.)
Fylling av vaskemiddel
Vaskemiddelbeholderen er oppdelt i 3 rom:
l Beholderen I er for pulver vaskemiddel.
l Beholderen II er for flytende vaskemiddel.
l Rom
brukes
til
mykemidler,
parfymeringsmidler og spesielle addititiver
som stivelse, indigopulver etc.
71
NO
med forvask og/eller tidsprogrammert
start.
gangen, men uten å presse dem sammen.
Man må respektere de tøymengdene som
er angitt på “programtabellen”. Fyller man
på for mye tøy, blir ikke vaskeresultatene så
tilfredsstillende og tøyet krølles mer.
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Sørg for at den er korrekt koblet til.
Sørg for at strømmen er på.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
maskinen er korrekt startet.
Pass på at sikringen ikke har gått og at vegguttaket virker, test med et
annet apparat, som for eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Sørg for at timeren er korrekt innstilt.
Vaskemaskinen
fylles ikke med vann
Vaskemaskinen
tømmer ikke ut vann
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Sterke vibrasjoner
høres under
sentrifugering
Om en spesifikk
ERROR (FEIL) lyser
eller blinker
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd.
Sørg for at det ikke er noen fremmedlegemer i filteret.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og
forsyningsslangen; i dette tilfellet må slangen byttes ut og man må
stramme til slangen og kranen.
Dette kan være på grunn av at vannent ikke er helt tømt ut; vent noen
få minutter.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger"-funksjon; pass på at den ikke
er på.
En overdreven mengde vaskemiddel kan forhindre sentrifugering;
reduser mengden ved neste vask.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Pass på at transportbrakettene er fjernet.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt.
Om feil nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 lyser eller blinker må kundeservicesenteret
kontaktes.
Om feil nr. 2 lyser eller blinker tar ikke maskinen inn vann. Sørg for at
vannkranen er åpen.
Om feil nr. 3 lyser eller blinker tømmes ikke maskinen korrekt. Sørg
for at avløpet er fritt og at tappeslangen ikke er bøyd.
Om feil nr. 4 lyser eller blinker er maskinen for full. Lukk vannkranen
og kontakt kundeservicesenteret.
Om feil nr. 9 lyser eller blinker, skru av vaskemaskinen og vent i 10 –
15 sekunder og start programmet på nytt.
72
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Candy anbefaler at du alltid bruker originale
reservedeler som er tilgjengelig fra vårt
kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene og
betingelsene som er angitt på sertifikatet
som følger med produktet. Garantisertifikatet
må fylles ut og tas vare på slik at det kan
vises til autorisert Candy servicesenter
ved behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
73
NO
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
Environmental conditions
This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.
washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for
l WEEE should not be treated as household
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker affixed to
the appliance (porthole area) or in the
document envelope found inside the
product. This code is a sort of specific
product ID card that you will need to
register it and should you need to contact
the Candy Customer Service Centre.
1. GENERAL SAFETY RULES
waste;
l WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Contents
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND
WARRANTY
74
l This
appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
l Children
should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
l Children
of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
l If
the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
l Only
use
the
hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
l Water
pressure must be between
0,05 MPa and 0,8 MPa.
l Make
sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
appliance can be used by l The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
children aged from 8 years and
the programmes control/knob in
above and persons with reduced
the vertical position. Any other
physical, sensory or mental
different position of such control
capabilities or lack of experience
sets the machine in ON condition
and knowledge if they have been
(only for models with programmes
given supervision or instruction
knob).
concerning use of the appliance
l This
75
EN
1. GENERAL SAFETY
RULES
l After
installation, the appliance l In the event of fault and/or
must be positioned so that the
malfunction, turn off the
plug is accessible.
washing machine, close the
water faucet and do not tamper
l The maximum load capacity of
with the appliance.
dry clothes depends on the
Immediately
contact
the
model used (see control panel).
Customer Service Centre and
l To consult the product fiche
only use original spare parts.
please refer to the manufacturer
Failure to observe these
website.
instruction may jeopardise
appliance safety.
Safety instructions
l Before
cleaning or maintaining
the washing machine, unplug
the appliance and turn off the
water faucet.
l Make
sure the electrical system
is grounded. Otherwise, seek
qualified professional assistance.
l Please
do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the
wash cycle.
l Do
not pull on the power cord
or appliance to unplug the
machine.
l Do
not expose the washing
machine to rain, direct sunlight
or other weather elements.
76
Appliance complies with
European Directives:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
and subsequent amendments.
2. INSTALLATION
1
3
4
the 4 screws "A" from
both clamps and the 4 screws
"B" (fig. 1).
EN
l Remove
2
l Replace
the 4 screws "A" and
fit the trims provided "C" (fig. 2).
77
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
than that of the outlet pipe and at a
height of min. 50 cm. and a
maximum of 75 cm. from the floor
(fig. 4).
5
l If
necessary, use the curved
accessory to attach and support
the outlet pipe more securely.
If your model offers this function:
l To
move the washing machine
easily, turn the trolley lever to the
right. Once you have finished
moving the machine, return the lever
to its original position.
l Level
l The
washing machine should be
connected to the water mains via the
new tube supplied with the
appliance (inside the drum). Do not
use the old tube for this purpose.
l Connect
the machine by adjusting the
front feet (fig. 5).
a) Turn the nut clockwise to release
the screw on the foot.
b) Raise or lower the foot by rotating
it until it stands firmly on the floor.
c) Lock the foot in position by turning
the nut anticlockwise until it comes
up against the bottom of the
washing machine.
one end of the water inlet
pipe with the elbow bend to the
electrovalve (top rear part of the l Check that the appliance is properly
machine) and the other end to a tap
levelled.
or a plumbed-in 3/4" gas threaded
connection.
l Check that the washing machine
does not rock by trying to move two
l Place the washing machine close to
diagonally opposite top corners at
the wall, ensuring that there are no
the same time.
bends or kinks anywhere in the tube.
Hook the outlet pipe to the edge of l If you move the washing machine
the sink or preferably to a fixed
from one place to another, you must
level the feet again afterwards.
drainage outlet of a diameter greater
78
Hydraulic connections
6
l Connect the water tube to the faucet, only
using the drain tube supplied with the
washing machine (fig. 6).
DO NOT OPEN THE FAUCET.
l Some models may include one or more of
the following features:
l HOT&COLD (fig. 7):
7
1
EN
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet
and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.
l AQUASTOP (fig. 8):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
8
9
B
D
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 9):
Should water leak from the primary
internal tube "C", the transparent
containment sheath "D" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
79
A
C
Is a hot wash required?
3. PRACTICAL TIPS
l Pretreat stains with stain remover or soak
Load tips
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.
dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
80
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
l Detach the tube from the strap and lower
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
it, fully draining water into a bowl.
l Secure the drain tube with the strap when
finished.
To clean the washing machine exterior, use a
damp cloth, avoiding abrasives, alcohol and/or
solvents. The washing machine does not
require any special care for ordinary cleaning:
clean drawer compartments and the filter;
some tips on how to move the machine or on
long periods of disuse are provided below.
Cleaning the detergent dispenser
and its compartments
l Press button (A).
l Hold down the button and turn the
detergent dispenser outwards.
Filter cleaning
l The washing machine comes with a
compartments, it is advisable to remove any
dried-in remains of detergent which obstruct
the flow of the detergent to the drum.
l In the case of the fabric conditioner
compartment, the trap (S) located at the
rear part of the dispenser should be
removed by pulling them out.
l Remove any solid residue which could
block the holes in the compartments.
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.
l Turn the filter counter-clockwise to the
A
limit stop in the vertical position.
l Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it clockwise.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
S
B
C
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
Fitting
l Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
Fit in the tabs as shown (B).
Turn the detergent dispenser towards the housing
(C) in the door until the tab clicks into place.
l Unplug the washing machine.
81
EN
l Remove the dispenser and clean it.
l In the case of the pre-wash (I) and wash (II)
5. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
l Press the START/PAUSE button to start
E
B
C
D
washing.
F
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.
l The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.
Wait until the porthole locked light
turns off: about 2 minutes after the
program ends.
A Programme selector with OFF
position
B START/PAUSE button
C DELAY START button
D SPIN SELECTION button
E AQUAPLUS button
F COLD WASH button
l Turn off the washing machine.
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
Technical data
Water pressure:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Spin r.p.m.:
See rating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage:
See rating plate.
82
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
WARNING:
Don’t touch the display while inserting
the plug because the machines
calibrates the systems during the first
seconds: touching the display, the
machine couldn’t work property. In
this case, remove the plug and repeat
the operation.
START/PAUSE button
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
Opening the door
l Press to start the selected cycle.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
PROGRAMME selector with OFF
position
l Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
l Wait 2 minutes until the safety device
N.B.: To switch the machine off, turn the
programme selector to the OFF
position.
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
unlocks the door.
l After you have added or removed items,
CANCELLING THE PROGRAMME
l Press the START/PAUSE button to start
the selected cycle.
l To cancel the programme, set the
l Once a programme is selected the
selector to the OFF position.
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
l Select a different programme.
l Re-set the programme selector to the
l Switch off the washing machine by
OFF position.
turning the selector to OFF.
83
EN
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
AQUAPLUS button
The option buttons should be selected
before pressing the START/PAUSE
button.
If an option is selected that is
not compatible with the selected
programme then the option indicator
first flashes and then goes off.
l Thanks to the new SENSOR ACTIVA
SYSTEM, by pressing the key it is
possible to run a special washing cycle
applicable to all programs and types of
fabric, caring for their fibers and the
delicate skin of the users who use them. l Taking on much more water, together
DELAY START button
l The washing machine can be set to start
the program selected 3, 6, or 9 hours
after setting. with the new combined action of drum
rotation cycles and taking on and
discharging water allow you to obtain
perfectly clean, rinsed clothes. l More water is used in the wash to
dissolve the detergent completely,
ensuring an effective washing action. l To do this, proceed as follows: - Select the desired program via the
program selector A.
- Press the delayed start key until the
desired delay indicator lamp lights up.
- Press the start/pause key B.
- The washing machine will start up after
the time selected.
l If you prefer to cancel the programmed
start-up time, press the C key again until
all the delay lights have switched off. l The water in the rinses has also been
increased to eliminate
detergent in the fibers. all
trace
of
l This
function has been specifically
studied for people with delicate, sensitive
skin, who can suffer irritation or allergy
from the slightest detergent residue. l It is also advisable to use this function for
children's clothes and delicate fabrics
in general, especially for washing
bathrobes, whose fibers tend to retain
detergent. l This option is not available for the wool
SPIN SELECTION button
program. l You can use this key to select final spin
speed, but only within the range of
speeds of the program selected. l These speeds are displayed via the
corresponding lamp. l Press the button and keep pressed until
the three speed indicator lights go out. COLD WASH button
l By pressing this button it is possible to
transform every program into a cold
washing one, without modify other
characteristics (water level, times,
rhythm, etc..).
l Curtains,
l You can select the desired speed at any
time during the program. 84
small carpets, handmade
delicate fabrics, non colour fast garments
can be safely washed thanks to this new
device.
Table of programmes
Recommended
Max.
Cottons + Pre
1)
5
5.5
6
6.5
7
60°
90°
Cottons
**
1)
5
5.5
6
6.5
7
30°
60°
Wool
1
1
1
1
1
30°
30°
Hand
1
1
1
1
1
40°
40°
Rinse
-
-
-
-
-
-
-
Spin
-
-
-
-
-
-
-
Drain
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
30°
50°
EcoMix 20°
5
5.5
6
6.5
7
20°
20°
Rapid 44 Min
3
3
3
3
3
30°
40°
Rapid 30 Min
2
2
2
2
2
30°
30°
Mixed
1)
85
DETERGENT
II
I
( )
EN
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES
ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010.
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.
WITH
A
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.
WITH
A
These programmes are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and
they are the most efficient programmes
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton
laundry.
These
programmes
have
been
developed to be compliant with the
temperature on the wash label on the
garments and the actual water
temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
86
An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.
( )
Only with PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).
1)
For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.
IMPORTANT:
Do not use liquid detergent for programs
with a prewash cycle and/or timed start.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button). It is
used for rinsing any type of fabric, for example
after a wash carried out by hand.
Programmes selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
Cottons 30/40/60°C
This program is suitable to clean normally soiled
cotton laundry and it is the most efficient program
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton laundry.
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
Mixed 30/40/50°C
The washing and rinsing are optimized in the
rhythms of rotation of the drum and to the
water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
EcoMix 20°
This innovative programme, allows you to wash
different fabrics and colours together, such as
cottons, synthetics and mixed fabrics at only
20°C and provides an excellent cleaning
performance. Consumption on this program is
about 40% of a conventional 40°C. cottons wash.
Rapid 30 Min / 44 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is particularly suited
to slightly dirty cottons and mixed fabrics.
With this programme it is recommended to
use only 20% of the detergent normally
used to avoid waste.
Hand
Program for hand wash only clothes, the
program ends with 3 rinses and a slow spin.
87
EN
Cottons + Pre
Made to have a perfect washing. The final
spin at maximum speed gives more efficient
removal.
Preparing the wash
The detergent dispenser has two reference
marks:
Opening/ closing the drum
l Open the washing machine lid.
l Recommended (lower reference mark).
This indicates the recommended level
for the pre-wash and main wash
compartments.
l Open the drum by pressing the (A) button
with one hand while pressing down on the
opposite door with the other.
l Place clothes in the drum one item at a
time, and without squashing. Do not
exceed the load limits recommended in
the “programme table”. An overloaded
washing machine will not wash properly,
and will leave clothing wrinkled.
l To close the drum, place the doors so
that the one with the (A) button is below
the other and they fit together perfectly.
l Max. This indicates the maximum level,
which should never be exceeded.
Important:
l Do not use liquid detergent for programs
with a prewash cycle and/or timed start.
l
When the clothes present stains that
need treatment with bleaches liquids
products, you can proceed to their
preliminary cleaning in the washing
machine. For that: Introduce the bleach
product in the "compartment II", and set
the rinse program
. Once finished the
treatment set the programmer to the OFF
position, add the rest of the laundry, and
proceed to the normal washing with the
wanted program.
1) Maximum Main wash washing powder
2) Maximum Main wash washing liquid
3) Maximum pre-wash washing powder
4) Recommended
5) Maximum scenting agent
Detergent load
The detergent dispenser is divided into 3
compartments:
l Compartment I is for powder detergent.
l Compartment II is for liquid detergent.
l The compartment
is for fabric
conditioners, scenting agents and special
additives such as starch, blueing, etc.
88
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work/start
Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.
The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water
Make sure the water faucet is open.
Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
89
EN
Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge
Make sure the timer is correct set.
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Candy Service Centre in
case of need.
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
Register your product!
Don’t waste time. Register your washing
machine at once, and discover the
benefits to which you are entitled.
Discover how at www.registercandy.com
or by calling the number stated on the
related material.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction, immediately contact the
Candy Customer Service Centre.
You can also register for the Candy
service plan to receive free home service
after the warranty expires.
Attention: the call is not toll-free. The cost
will be communicated in a voice message
by your telephone operator's customer
service.
Candy recommends you always use
original spare parts available at our
Customer Service Centre.
90
fkhldsk
- #MODEL_DESC# -
15.12 - 43012472 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising