Candy | LBCTS102TUNI | Candy LBCTS102TUNI Ohjekirja

Candy LBCTS102TUNI Ohjekirja
CTS 102 T
46 001 004
02-03
SV
Bruksanvisning
FI
Käyttöopas
CZ
Návod k obsluze
PL
Instrukcja uzytkowania
RU
SV
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i denna skrift.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra de ändringar som anses vara
fördelaktiga för produkten utan att förändra dess grundläggande egenskaper.
FI
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjeessa mahdollisesti esiintyvistä
painovirheistä.Valmistajalla on oikeus tehdä tarpeellisiksi katsomiaan
muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta niiden keskeisiä ominaispiirteitä.
CZ Vyrobce odmítá odpovednost za prípadné chyby tisku této brozurky.
Soucasne si vyhrazuje právo na provedení nálezitych úprav svych vyrobku,
aniz by ucinil zmeny v jejich základních technickych vlastnostech.
PL Producent nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajacej z mozliwych bledów
drukarskich, które moga pojawic sie w niniejszej instrukcji. Rezerwuje sobie
takze prawo do wprowadzenia zmian, uznanych przezen za przydatne w
odniesieniu do produkowanych wyrobów, bez zmiany ich podstawowych
charakterystyk w sposób znaczacy.
RU
SV
sid 3
FI
sivu 15
CZ
str. 27
PL
str. 39
RU
51
SV
INLEDNING
Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din
tvättmaskin på bästa sätt.
Denna
bruksanvisning
innehåller allt du behöver veta
för att använda maskinen.
Spara den!
En
Installationsoch
underhållsanvisning bifogas.
Du behöver den när du
installerar maskinen och när
du gör underhåll på den. Här
finns också information om
felsökning, sortering av tvätt,
skötselsymboler och råd om
behandling av svåra fläckar.
1.- PANEL
2.- LOCK
3.- TRUMMA
4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
5.- SOCKEL
6.- FILTER
Om du kontaktar CANDYs Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken
modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och
serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom
sockeln, eller på garantisedeln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om
du har denna information till hands får du snabbare och effektivare
hjälp.
3
INNEHÅLL
sid
GARANTI ....................................................................................... 5
TEKNISKA UPPGIFTER ................................................................. 6
ÖPPNA TRUMMAN ....................................................................... 7
TVÄTTMEDEL ............................................................................... 8
AUTOMATISK VATTENNIVÅ .......................................................... 9
VAL AV PROGRAM ........................................................................ 9
REGLAGE .................................................................................. 10
PROGRAMTABELL .................................................................... 12
Placera den självhäftande etiketten på
ditt språk i utrymmet på bakre delen
av panelen.
4
GARANTI
1.
Med maskinen följer en garantisedel.
A
2.
Fyll i och behåll del A. Du ska visa den för
servicepersonal jämte fakturan om du behöver
service.
-
SERVICE
5
TEKNISKA UPPGIFTER
CTS 102 T
Kapacitet för torr tvätt ............................................................ kg.
4,5
Spänning ................................................................................. V.
230
Effekt, tvättmotor .................................................................... W.
175
Effekt, centrifugmotor ............................................................. W.
340
Effekt, pump ........................................................................... W.
30
Effekt, värmepatron ................................................................ W.
1.950
Effekt, max .............................................................................. W.
2.200
Nätsäkring .............................................................................. A.
10
Tryck i vattenkretsen .......................................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
Hastighet centrifug .................................................... Varv/min
1000
Vattenförbrukning (60° program) .............................................. l.
54
Energiförbrukning (60° program)/4,5 kg. ............................ kWh
1,03
Energiklass ..................................................................................
B
6
ÖPPNA TRUMMAN
A
1.
Öppna bänkluckan A helt. Öppna därefter trumman på
följande sätt:
2.
Tryck in spärren B och håll den intryckt.
Tryck på den övre luckan C så att båda luckorna C och D
frigörs.
FR
ON
T
C
3.
Öppna den nedre luckan D. /Öppna den övre luckan C.
Lägg i tvätten.
LO
CK
B
D
4.
Stäng luckan C.
Stäng luckan D så att skåran griper i haken på luckan C,
och släpp dem.
FR
O
NT
C
5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.
D
FR
O
NT
VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ
ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!
C
2 min.
D
T
ON
FR
C
D
7
Varning:
En säkerhetsanordning
spärrar bänkluckan under
och omedelbart efter
tvättprogrammet. Vänta 2
minuter
efter
centrifugering innan du
öppnar luckan!
TVÄTTMEDEL
Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :
• Fack I är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet 60 g
(för 4,5 kg tvätt).
• Fack II är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet
120 g (för 4,5 kg tvätt).
• Facket
är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet 7 cl.
• Facket
är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som
stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet 5 cl.
Tvättmedelslådan har två märken:
• Rekommenderas (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och
huvudtvätt.
• Max. Högsta nivån, som inte får överstigas.
MAX
(HUVUDTVÄTT)
MAX
(FÖRTVÄTT)
MAX
(SKÖLJMEDEL, PARFYM)
REKOMMENDERAS
8
AUTOMATISK VATTENNIVÅ
Denna tvättmaskin anpassar vattennivån automatiskt till kvantiteten tvätt. Tvätten görs helt
efter användarens behov, även ut energisynpunkt.
Detta system bidrar till att spara vatten och elektricitet, och minskar tvättiden avsevärt.
VAL AV PROGRAM
SE TILL ATT STARTKNAPPEN INTE ÄR INTRYCKT NÄR DU VÄLJER PROGRAM.!
Gör så här för att välja program:
• Välj program med programvredet A. Se Programtabellen för rätt program.
• Välj temperatur med temperaturvredet.
• Välj andra eventuella alternativ med knapparna.
9
REGLAGE
CTS 102 T
Programvred ...............................................................................
A
Temperaturvred ...........................................................................
B
Knapp för att variera centrifugering 1000/400 ...........................
D
Kraftig sköljning ..........................................................................
E
Indikatorlampa ............................................................................
G
Startknapp ..................................................................................
H
10
ANVÄNDNING AV REGLAGE
A. PROGRAMVRED
Med detta reglage väljer du tvättprogram.
VRID ALDRIG MOTSOLS och tryck inte på startknappen
(H) innan du har valt program.
Om ett tvättprogram har startat och du vill flytta fram vredet
eller byta program, måste du trycka ut startknappen, vrida
på vredet och därefter trycka in startknappen igen.
B. TEMPERATURVRED
Med detta reglage väljer du tvättemperatur.
Om du vill använda kallt vatten ska du vrida fram vredet till
symbolen
.
DETTA REGLAGE KAN VRIDAS I BÅDA
RIKTNINGARNA.
Överskrid inte temperaturen som rekommenderas för varje
typ av tvätt.
˙
D. KNAPP FÖR ATT VARIERA CENTRIFUGERING 1000/400
Om du trycker in denna knapp görs centrifugeringen efter sista sköljningen
med 400 varv per minut i stället för 1000.
OBS: Centrifugering under programmen för blandade, syntetiska och ömtåliga
tyger görs alltid vid 400 varv per minut.
E.
KRAFTIG SKÖLJNING
Om denna knapp trycks in sköljs tvätten med större kvantitet vatten, och
tvättmedelsrester avlägsnas effektivt.
G.
INDIKATORLAMPA
H.
STARTKNAPP
11
PROGRAMTABELL
YP TYG
MYCKET ÖMTÅLIGA
TYGER
BLANDADE
SYNTETMATERIAL
TÅLIGA TYGER
SNABBPROGRAM
Max
PROkvantitet GR.
kg
PROGRAM FÖR
TVÄTTMEDELSFACK
TEMP. ºC
I
II
2
32´
Kallt …50º
•
INTENSIV- OCH FÖRTVÄTT
4,5
1
Kallt …90º
•
INTENSIVTVÄTT
4,5
2
*
Kallt …90º
TÅLIGA KULÖRER
4,5
3
Kallt …60º
•
•
ÖMTÅLIGA KULÖRER
3,5
4
Kallt …40º
•
•
BLEKMEDEL
Organiska fläckar
—
—
INTENSIV SKÖLJNING
—
—
SISTA SKÖLJNING INTENSIV
—
—
INTENSIV CENTRIFUGERING
—
—
BLANDADE MATERIAL
2
5
Kallt …60º
•
•
KULÖRER
2
6
Kallt …50º
•
•
AKRYL
2
7
Kallt …40º
•
•
EXTRASNABBT PROGRAM, 32 MIN.
SKONSAM SKÖLJNING
—
—
SISTA SKÖLJNING SKONSAM
—
—
SKONSAM CENTRIFUGERING
—
—
SKONTVÄTT
1,5
8
Kallt …40º
MASKINTVÄTTBART YLLE
1
9
Kallt …40º
HANDTVÄTT
1,5
10
Kallt …30º
SKONSAM SKÖLJNING
—
SISTA SKÖLJNING SKONSAM
—
—
SKONSAM CENTRIFUGERING
—
—
TÖMNING
Tömning vatten
—
—
Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
Program , enligt Normen EN 60456.
*
De första programmen i varje programgrupp är de längsta, och de som tvättar mest effektivt vid oförändrad temperatur.
Välj följande program om tvätten bara är lätt smutsad eller ömtålig.
12
VIKTIGT:
1. Om du tvättar kraftigt smutsad tvätt rekommenderas max kvantitet tvätt 3 kg.
2. Med programmen 1-2 kan du dosera blekmedel automatiskt genom att hälla detta i
facket
.
3. Tvättmaskinen doserar sköljmedel automatiskt under sista sköljningen.
SNABBPROGRAM 32 MINUTER
Med snabbprogrammet på kan du tvätta ett helt program
på 30 minuter, med högst 2 kg tvätt och 50°C. Det är möjligt
att minska temperaturen och använda det specifika
programmet B. När detta program används får mängden
tvättmedel inte överstiga märket 32' i medföljande
doseringsmått. Tvättmedelsfacket för förtvätt I ska användas.
32:minuters snabbprogrammet kan dessutom användas
som förtvätt om tvätten är kraftigt smutsad. Därefter väljs
önskat program för huvudtvätt.
13
14
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennusja
Huoltooppaissa on hyödyllistä tietoa
pesukoneesi asentamisesta
ja sen huollosta. Ohjeet
sisältävät myös tietoa
m a h d o l l i s i s t a
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten,
vaatteiden
tuotemerkkien selitykset ja
vinkkejä
sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- SUODATIN
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
15
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ........................................................................................ 17
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 18
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ...................... 19
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 20
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU ......................... 21
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 21
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS .................................................... 22
OHJELMATAULUKKO ................................................................ 24
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
16
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
A
2.
Säilytä takuulomakkeen A-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman laskun kanssa.
SERVICE
17
TEKNISET TIEDOT
CTS 102 T
Kapasiteetti, kuiva pyykki ...................................................... kg.
4,5
Jännite ..................................................................................... V.
230
Moottorin pesuteho ................................................................. W.
175
Moottorin linkousteho ............................................................. W.
340
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ................................. W.
30
Vastuksen teho ....................................................................... W.
1.950
Maksimi kulutus ...................................................................... W.
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä .............................................. A.
10
Hydraulisen piirin paine ...................................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
Linkouksen kierrosnopeus ...................................... r.p.m./min
1000
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ................................................. l.
54
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/4,5 kg. ............................ kWh
1,03
Käyttötehosuhteen luokka ...........................................................
B
18
RUMMUN AVAAMINEN
A
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
C
EN
NE
O I
UK ANS
S
PE K
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
B
D
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C
kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
19
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu lipeälle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineille, hajusteille ja erityisille lisäaineille,
kuten tärkki, valkaisuaine, jne. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(lipeä ja hajusteet)
SUOSITELTU
20
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin
on mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös
energiankäytön kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI OLE
ALASPAINETTUNA.
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita
ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
21
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
CTS 102 T
Ohjelmanvalitsin .........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeuden vaihtelu-painike 1000/400 .......................
D
Tehohuuhtelupainike ...................................................................
E
Toimintavalo ................................................................................
G
Käynnistys – pysäytys –painike ..................................................
H
22
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesuohjelman.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone
painikkeesta Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa
haluamallasi tavalla ja paina kone uudelleen käyntiin.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan.
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua
suositeltua maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
˙
D. LINKOUKSEN NOPEUDEN VAIHTELU-PAINIKE 1000/400
Tätä painiketta painamalla viimeisen huuhtelun jälken tapahtuva
linkous suoritetaan 400 kierroksella minuutissa normaalin 1000 r.p.m.
nopeuden sijasta. HUOMAUTUS: Sekakuiduille, synteettisille ja aroille
kuiduille tarkoitetuissa pesuohjelmissa linkous tapahtuu aina 400 r.p.m.
nopeudella.
E.
TEHOHUUHTELUPAINIKE
Tällä painikkeella vähäisimmätkin pesuaineen jäännökset saadaan poistettua
kuiduista huuhtelutoiminnossa käytetyn runsaamman vesimäärän ansiosta.
G.
TOIMINTAVALO
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE
23
OHJELMATAULUKKO
TEKSTIILITYYPPI
SEKOITTEET
TEKOKUIDUT
KESTÄVÄT TEKSTIILIT
PIKAOHJELMA
MAKSIMI- OHJELTÄYTTÖ- MANVAMÄÄRÄ
Kg LITSIN
OHJELMA
PESUAINEEN KÄYTTÖ
I
II
2
32´
Kylmästä
50ºC:een
•
SYVÄPESU & ESIPESU
4,5
1
Kylmästä
90ºC:een
•
SYVÄPESU
4,5
2
*
KESTÄVÄT VÄRIT
4,5
ARAT VÄRIT
3,5
VALKAISUAINE
Orgaaniset tahrat
—
—
VOIMAKKAAT HUUHTELUT
—
—
VIIMEINEN HUUHTELU VOIMAKAS
—
—
VOIMAKAS LINKOUS
—
—
SEKOITTEET
2
5
Kylmästä
60ºC:een
•
•
KIRJOPYYKKI
2
6
Kylmästä
50ºC:een
•
•
TEKOKUIDUT
2
7
Kylmästä
40ºC:een
•
•
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
—
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
—
HIENOPESU
1,5
8
Kylmästä
40ºC:een
KONEPESTÄVÄ VILLA
1
9
Kylmästä
40ºC:een
KÄSINPESU
1,5
10
Kylmästä
30ºC:een
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
—
TYHJENNYS
Veden poisto
—
32 minuutin pikaohjelma
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
ERITTÄIN ARAT
TEKSTIILIT
LÄMPÖTILAN
VALITSIN
Cº
•
•
•
Kylmästä
90ºC:een
•
•
•
3
Kylmästä
60ºC:een
•
•
4
Kylmästä
40ºC:een
•
•
—
Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
Ohjelma , Normin EN 60456 mukaan.
*
Jokaisen ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman pesun samassa
lämpötilassa. Valitse jälkimmäiset ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista tai kyseessä on erityisen arka tekstiili.
24
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
1. Mikäli kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme koneen kuormituksen
vähentämistä korkeintaan 3 kiloon.
2. Ohjelmissa 1-2 voidaan käyttää myös automaattista valkaisua, lisäämällä lipeää
annostelulaatikon osioon
.
3. Pesukone voi ottaa automaattisesti huuhteluainetta jokaisen pesujakson viimeisen
huuhtelukerran aikana.
32:N MINUUTIN PIKAPESUOHJELMA
32:n minuutin nopea ohjelma suorittaa 30:ssä minuutissa
kokonaisen pesuohjelman korkeintaan 2 kg:n
pyykkimäärällä ja 50 asteen lämpötilassa. Pesulämpötilaa
voidaan vähentää käyttämällä erikoisvalitsinta (valitsin B).
Suurin sallittu tämän ohjelman yhteydessä käytettävä
pesuainemäärä on ilmoitettu varusteisiin kuuluvassa
annostelijassa 32´.
Pesuaine tulee annostella pesuaineen annostelulokeron
esipesuosioon (osio I).
32:n minuutin pikapesuohjelmaa voi käyttää tämän lisäksi
myös esipesuohjelmana silloin, kun pyykki on erityisen
likaista ja pikapesuohjelman jälkeen tulee valita haluttu
varsinainen pesuohjelma.
25
26
CZ
ÚVOD
27
OBSAH
str.
............................................................................29
...........................................................30
........................ 31
................................... 32
.................................. 33
........................................................ 33
........................................34
..................................................36
28
ZÁRUKA
A
SERVICE
29
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
CTS 102 T
4,5
230
175
340
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1000
54
1,03
B
30
OTEVÍRÁNÍ BUBNU
A
C
B
D
C
D
C
2 min.
D
C
D
31
^
VSYPÁNÍ PRACÍHO PROSTREDKU
32
AUTOMATICKÁ ÚPRAVA PROVOZU
VOLBA PROGRAMU
33
^
POPIS OVLÁDACÍCH TLACÍTEK NA PANELU
CTS 102 T
........................................... A
.................................................... B
...... D
...................................... E
............................................. G
............................................... H
34
^
^
POUZITÍ OVLÁDACÍCH TLACÍTEK
A.
B.
D. TLAČÍTKO NA ZMĚNU RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ 1000/400
Při stisknutí tohoto tlačitka probíhá odstřed´ování, které následuje po
posledním máchání, v rychlosti 400 otáček za minutu namísto běžných
1000 otáček za minutu.
E.
G.
H.
35
36
37
38
PL
39
................................................................................. 41
.........................................................................42
.................................... 43
..................................................44
.................. 45
........................................................................ 45
.......................................46
................................................. 48
40
A
SERVICE
41
CTS 102 T
............................................ kg.
4,5
................................................................................V.
230
.............................................................W.
175
...........................................................W.
340
.................................... W.
30
..................................................................W.
1.950
.......................................W.
2.200
........................................................A.
..........................MPa
10
0,05 min.
0,8 max.
........................obr./min
......................................... l.
.............................kWh
.........................................
42
1000
54
1,03
B
A
C
B
D
C
D
C
2 min.
D
C
D
43
44
45
CTS 102 T
..................................................
A
..................................
B
1000/400..........
D
...................................................
E
..................................................
G
............................................
H
46
A.
B.
D. PRZYCISK «ZMIANA PRĘDKOŚCI ODWIROWANIA» 1000/400
E.
G.
H.
47
TKANINY BARDZO
DELIKATNE
TKANINY MIESZANE
SYNTETYCZNE
TKANINY ODPORNE
TABELA PROGRAMÓW
48
1.
2.
1-2
3.
49
50
RU
51
53
54
55
56
57
57
58
60
52
A
SERVICE
53
CTS 102 T
4,5
230
175
340
30
1.950
2.200
10
0,05 vby.
0,8 vfx.
1000
54
1,03
B
54
A
C
B
D
C
D
C
2 min.
D
C
D
55
56
57
CTS 102 T
A
B
Ryjgrf crjhjcnb wtynhbaeubhjdfybz 1000/400 . . . . . . . . . D
................ ...... E
G
H
58
A.
B.
D.
1000/400
E.
G.
H.
59
•
60
61
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising