Candy | CS H9A2DE-S/ | Candy CS H9A2DE-S/ Uživatelský manuál

Candy CS H9A2DE-S/ Uživatelský manuál
RO
HU
SK
CZ
UKR
PL
SPIS TREŚCI
PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją
i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy
poradnik zawiera ważne informacje
dotyczące bezpiecznej instalacji,
użytkowania, konserwacji oraz porady, jak
osiągnąć najlepsze wyniki podczas
korzystania z urządzenia. Dokumentacja
urządzenia powinna być zabezpieczona na
wypadek konieczności skorzystania z niej w
przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. INSTALACJA PRZEWODU
ODPROWADZAJĄCEGO
3. PRZYGOTOWANIE
ŁADUNKU
Keep all documentation in a safe place for
future reference or for any future owners.
PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje
zostały dostarczone wraz z urządzeniem:
4. CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
5. POJEMNIK NA WODĘ
● Instrukcja obsługi
6. DRZWICZKI I FILTR
● Karta gwarancyjna
● Informacja o zużyciu energii
7. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
8. WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na
tym produkcie poświadczamy na własną
odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich wymogów europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
9. WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Niezastosowanie się do powyższego
może wpłynąć na b ezpieczeństwo
korzystania z suszarki. Jeżeli problem
związany z urządzeniem wynika z
niewłaściwego użytkowania, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana
opłata. Sprawdzić, czy nie nastąpiło
uszkodzenie urządzenia podczas
transportu. Jeżeli tak się stało, należy
wezwać serwis GIAS.
2
Użytkowanie sprzętu odmienne
niż typowe dla domowego, jak
na przyk ł ad profesjonalne
u ż ytkowanie przez osoby
przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione tak ż e w
miejscach wyżej opisanych.
U ż ytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować
trwałość produktu i
spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy
innych elementów, wynikające z
użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące
prawo nie będą uznane przez
Producenta.
● Urządzenie sł uży do
zastosowań w gospodarstwie
domowym, do suszenia tkanin I
odzieży.
● Urządzenie powinno być
użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w
instrukcji. Przed rozpoczęciem
obs ł ugi urz ą dzenia nale ż y
upewni ć si ę , ż e instrukcje
instalacji i eksploatacji zostały
dobrze zrozumiane.
● Nie dotyka ć urz ą dzenia
wilgotnymi rękami lub nogami.
● Nie opierać się o drzwiczki
podczas ładowania urządzenia,
nie podnosić ani nie przesuwać
urządzenia przez pociąganie za
drzwiczki.
BEZPIECZEŃSTWO
● Urz ą dzenie to mo ż e by ć
użytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych zdolno ś ciach
fizycznych, czuciowych i
umys ł owych lub niemaj ą ce
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą
nadzorowane lub pouczone
odnośnie bezpiecznego
u ż ytkowania i ż e rozumiej ą
niebezpieczeństwa, jakie
wynikają z użytkowania takiego
sprzętu.
Należy unikać możliwości
zabawy przez dzieci przy użyciu
pralki lub jej czyszczenia czy
konserwacji bez nadzoru.
●OSTRZEŻENIE Nieprawidł owe
użytkowanie suszarki bębnowej
m o ż e s p o w o d o w a ć
niebezpieczeństwo pożaru.
●Urządzenie to przeznaczone
jest do użytku domowego i w
podobnych warunkach, dla
przykładu:
- w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
- w gospodarstwach
agroturystycznych;
- dla klientów hoteli, moteli lub
innych podobnych centrach
pobytowych;
- w ośrodkach typu Bed &
Breakfast.
3
PL
1.
Instalacja
● Nie dopuszczać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem oraz jego
pokrętłami.
● OSTRZEŻENIE Nie używać
wyrobu jeśli filtr kł aczków jest nie
na swoim miejscu lub
uszkodzony; kłaczki mogą
spowodować zapalenie.
● OSTRZEŻENIE Tam gdzie
umieszczony jest symbol gorącej
powierzchni może nastąpić
wzrost temperatury powyżej
60°C
podczas pracy suszarki
bębnowej.
●
Wyjąć wtyczkę ze źródł a
zasilania. Zawsze wyjmować
wtyczkę przed czyszczeniem
urządzenia.
●Nie używać przejściówek,
rozgałęźników ani przedłużaczy.
●Suszarka nie powinna być
instalowana w pobliżu zasłon i
należy upewnić się, aby żadne
przedmioty nie spadały pod, czy
zbierały się za suszarką.
● Zabronione jest ustawianie
urządzenia za drzwiami z
możliwością zamknięcia,
drzwiami przesuwnymi oraz
drzwiami z zawiasami po stronie
przeciwnej względem suszarki..
WA Ż N E : s u s z a r k ę n a l e ż y
transportować w pozycji
pionowej, w razie konieczności
można ją przechylić jedynie na
stronę pokazaną na rysunku:
UWAGA: jeżeli suszarka została
przechylona w niewłaściwą stronę
należy ustawić ją pionowo i
odczekać minimum 4 godziny
przed włączeniem. Nie
przestrzeganie tego zalecenia
może skutkować uszkodzeniem
suszarki.
4
● W suszarce bębnowej nie należy
suszyć ubrań niewypranych.
●OSTRZEŻENIE Nie suszyć tkanin
pranych pł ynami do czyszczenia
chemicznego.
●OSTRZEŻENIE Materiał y z gumy
piankowej mogą w pewnych
okolicznościach, wskutek
nagrzania, samorzutnie się zapalić.
ZABRONIONE JEST suszenie w
suszarce bębnowej takich rzeczy,
jak gumy piankowe (pianki
lateksowe), czepki pod prysznic,
materiały wodoodporne, ubrania
podgumowane oraz ubrania i
poduszki z wkładkami z gumy
Piankowej.
● Przy suszeniu należy zawsze
kierować się zaleceniami nt. prania
odzieży.
●Ubranie powinno być odwirowane
lub dokł adnie wykręcone przed
umieszczeniem w suszarce. NIE
wkładać ubrań ociekających wodą
do suszarki.
● Nie należy pozostawiać w
kieszeniach zapalniczek czy
zapałek oraz NIE używać łatwo
palnych płynów w pobliżu suszarki.
●Zasłony z włókna sztucznego NIE
powinny być wkł adane do tego
urządzenia. Odzież
zanieczyszczona włóknem
szklanym może powodować
podrażnienie skóry.
●Rzeczy, które został y zabrudzone
takimi substancjami, jak olej jadalny,
aceton, alkohol,benzyna, kerosen,
WENTYLACJA
● W pomieszczeniu
umiejscowienia suszarki
bębnowej należy zapewnić
odpowiednią wentylację, aby
podczas pracy suszarki gazy
powstałe przy spalaniu innych
paliw, np. z kominków nie mogły
dostać się do tego
pomieszczenia.
●Tylną ścianę suszarki dosunąc
do ściany lub pionowej
powierzchni.
●Należy pozostawić wolne co
najmniej 12 mm pomiedzy
urządzeniem a innymi
przedmiotami. Wloty i wyloty
muszą być drożne. Dla
zapewnienia prawidłowej
wentylacji przestrzeń pomiędzy
dolną ścianką urzadzenia a
podłogą musi być drożna i wolna
od jakichkolwiek przedmiotów.
● Usuwane powietrze nie
powinno dostać się do
kanału wentylacyjnego,
przeznaczonego do
usuwania wyziewów z urządzeń
spalających gaz lub inne paliwa.
●Sprawdzać regularnie, czy jest
5
PL
odplamiacze, terpentyna, woski i
środki usuwające wosk, powinny
przed rozpoczęciem suszenia
zostać wyprane w gorącej
wodzie z dużą ilością
detergentów.
● Środki zmiękczające tkaniny i
podobne produkty należy
stosować zgodnie z instrukcjami.
Pranie
swobodny przeplyw powietrza
przechodzącego przez suszarkę.
● Sprawdzać często filtr i czyscić go
w razie potrzeby.
● Uważać, aby za suszarką nie
gromadził y się przedmioty,
ponieważ mogą one blokować
wlot i wylot powietrza.
● NIGDY nie ustawiać suszarki
bezpośrednio przy zasłonach.
 W przypadkach, gdy suszarka
jest montowana na pralce,
należy użyć odpowiedniego
zestawu do montażu pionowego,
zgodnie
z
konfiguracją
urządzenia:
- Zestaw do podłączenia pralki
Stacking
kit
"rozmiar
standardowy": do pralek o
minimalnej głębokości 44 cm;
- Zestaw do podłączenia pralki
Stacking kit "typu slim": do
pralek o minimalnej głębokości
40 cm.
 Zestaw do montażu pionowego
można otrzymać z serwisu
części zamiennych. Instrukcje
montażu i wszelkie akcesoria są
dostarczone z zestawem do
montażu pionowego.
 Po zainstalowaniu urządzenia
należy zapewnić swobodny
dostęp do wtyczki umożliwiający
jej wyjęcie z gniazdka.
Air Outlets in the Base
Jeżeli przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis lub
odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Nie instalować urządzenia
w pomieszczeniach o niskiej
temperaturze lub w miejscach,
gdzie może wystapić ryzyko
z a m a r z a n i a . P r z y
temperaturach bliskich granicy
zamarzania urządzenie może
przestać funkcjonować
poprawnie: istnieje bowiem
poważne ryzyko uszkodzenia,
jeżeli dojdzie do zamarznięcia
wody w przewodach
hydraulicznych (zawory, węże,
pompy). Dla zagwarantowania
lepszego działania, temperatura
otoczenia musi być pomiędzy
5- 35°C. Zwracamy uwagę, że
używanie suszarki w niskich
temperaturach (od +2°C do
+5°C) może skutkować
skraplaniem się wody i
okapywaniem wody na podłogę.
UWAGA:
urządzenie nie może być
zasilane z zewnętrznego
urządzenia wyłączającego,
takiego jak zegar sterujący,
ani podłączone do obwodu,
który jest często włączany i
wyłączany
przez
zakład
energetyczny.
6
UWAGA:
Niebezpieczeństwo pożaru /
Materiały palne.
 Urządzenie
UWAGA:
Nie
uszkadzać
chłodniczego.
zawiera R290,
przyjazny dla środowiska gaz
chłodniczy, który jest palny.
W pobliżu urządzenia nie mogą
się znajdować nieosłonięte
płomienie ani źródła zapłonu.
obwodu
 Wszelkie
naprawy lub interwencje w urządzeniu może
przeprowadzić tylko autoryzowany serwis techniczny.
 Sprawdzić,
czy urządzenie nie
ma widocznych uszkodzeń.
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać.
 Niewłaściwa
utylizacja urządzenia może spowodować pożar lub zatrucie.
W
przypadku jakiegokolwiek
problemu proszę się skontaktować z wyspecjalizowanym
sprzedawcą lub jednym z naszych centrów obsługi klienta.
 Urządzenie
należy zutylizować
we właściwy sposób, nie
uszkadzając rur używanych do
cyrkulacji płynu chłodniczego.
7
PL
UWAGA:
Należy
się
upewnić,
że
w otworach
w
urządzeniu
i otworach w komorze, w której
urządzenie jest zainstalowane
(w przypadku modeli do
zabudowy) nie znajdują się
żadne przeszkody.
Ochrona Środowiska
Wymagania Odnośnie Elektryczności
● Wszystkie elementy opakowania są
wykonane z materiałów przyjaznych
środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o
pozbywanie się opakowania w sposób
przyjazny środowisku. Informacje o
aktualnych szczegółach odnośnie do
pozbywania się zużytych urządzeń można
uzyskać u lokalnych władz.
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z
gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go
wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia
zamknięciu się dzieci w starej pralce, wyłamać
zawiasy lub zamek drzwiczek.
Suszarki bębnowe są przygotowane do
pracy z prądem 220 240V, 50 Hz. Należy
upewnić się, że natężenie prądu w
obwodzie wynosi przynajmniej 6A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie
niebezpieczne.
Urządzenie to musi być uziemione.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą
być tego samego typu.
Nie używać przejściówek ani
przedłużaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
powinna być dostępna do odłączenia.
Dyrektywa Europejska 2012/19/EU
Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo
lub przestaje działać, należy wyłączyć
zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilania. W sprawieewentualnych
napraw należy zgłosić się do serwisu
GIAS.
To urządzenie jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EU on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby
dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i
pozbycia się właściwie wszystkich
zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WE EE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
-WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny.
-WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach
duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie
na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak
sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same
funkcje, co sprzęt dostarczony.
Jeżeli problem z urządzeniem wynika
z niewłaściwej instalacji, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana opłata.
Jeżeli przewód zasilający urządzenie
ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić
specjalnym przewodem, dostępnym
WYŁĄCZNIE w serwisie części
zamiennych. Instalację taką musi
przeprowadzić upoważniona osoba.
Nie podłączać urządzenia ani nie
włączaćZasilania do czasu zakończenia
instalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
suszarka musi być prawidłowo
zainstalowana. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości odnośnie do instalacji należy
skontaktować się telefonicznie z serwisem
GIAS.
Regulacja Nóżek
Po ustawieniu
urządzenia na
miejscu należy
upewnić się, że
urządzenie jest
wypoziomowane.
Serwis GIAS
● W celu zapewnienia bezpiecznego i
wydajnego użytkowania tego urządzenia
zaleca się przeprowadzać wszelkiego
rodzaju serwis, czy naprawy przez
autoryzowanego serwisanta GIAS.
8
3. Zdjąć wąż z króćca.
Odprowadzającego
Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika
na wodę po każdym cyklu suszenia, woda
odbierana podczas cyklu suszenia może być
odprowadzana bezpośrednio do rury kanalizacji
ściekowej (do tego samego systemu kanalizacji,
do którego podłączony jest zlewozmywak).
Przepisy zabraniają podłączania się do systemu
odprowadzania wód powierzchniowych.
Rura systemu kanalizacji ściekowej powinna
znajdować się w pobliżu suszarki kondensacyjnej.
4. Czarny wąż z
zestawu podłączyć za
pomocą łącznika i
zacisków do w ęża
zdjętego z króćca.
3
PL
2. Instalacja Przewodu
4
Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 zaślepkę.
5. Przy pomocy
zaślepki zatkać
pozostały przewód.
UWAGA! Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę
i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania
elektrycznego.
5
6 . U s t a w i ć i
wypoziomować
urządzenie zwracając
uwagę aby waż
odpływowy nie został
przycięty ani
załamany. Podłączyć
nowy wąż odpływowy
do kanalizacji
ściekowej.
Zestaw należy zamontować w następujący sposób:
1.Odchylić suszarkę
powoli na jej prawy
bok.
2.Zbiornik na wodê
umieszczony jest po
prawej stronie
urzadzenia (patrz
rysunek ). Szary waz
podlaczony jest do
krócca po lewej
stronie suszarki. Za
pomoca szczypiec
zdjac opaskê z
krócca.
1
6
Podłączyć suszarkę
do źródła zasilania
lektrycznego.
2
UWAGA: Jeżeli urządzenie zostało
przechylone na niewłaściwy (lewy) bok
należy ustawić je pionowo i odczekać
minimum 4 godziny przed włączeniem
suszarki. Nie przestrzeganie tego
zalecenia może uszkodzić suszarkę.
9
3.
PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
Przed pierwszym użyciem suszarki:
● Dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w
bębnie.
● Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną
ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się zebrać
podczas transportu.
Sortować Ładunek Jak Następuje:
Ze względu na symbole użytkowania
Można je znaleźć na kołnierzyku bądź
wewnętrznym szwie:
..
.
Przygotowanie Ubrań
Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do
suszenia może być suszone w suszarce
bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym
wyrobie.
Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są
zamknięte, a kieszenie puste. Odwrócić
wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieścić
ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.
Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:
Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe,
delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami,
odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub
skóry, buty sportowe,przedmioty przestrzenne, takie
jak śpiwory itp.
UWAGA: Nie suszyć wyrobów, które były
traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub
rękawic gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub
wybuchu).
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszenie w suszarce bębnowej
przy wysokiej temperaturze.
Suszenie w suszarce bębnowej
tylko przy niskiej temperaturze.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek
dotyczących prania, należy założyć, że
tkanina nie nadaje się do suszenia w
suszarce.
● Według ilości I grubości
W przypadku ładunku większego niż
pojemność suszarki, oddzielić ubranie w
zależności od jego grubości (np. ręczniki od
bielizny).
● Według typu tkaniny
Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy
bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule,
kombinezony itp., wykonane z poliestru lub
poliamidu, jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
● Pod względem stanu wysuszenia
Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest
zawsze suszony chłodnym powietrzem.
Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem,
do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W
przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk W
celu wybrania niskiej temperatury suszenia.
Nie przeładowywać bębna; duże sztuki mogą po
namoknięciu spowodować przekroczenie
maksymalnego dopuszczalnego Obciążenia
(np.śpiwory, kołdry).
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Oszczędność Energii
Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie
pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub
odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym
krótszy czas jego suszenia i dzięki temu
oszczędność energii elektrycznej.
ZAWSZE
Suszyć jak największą ilość prania ;
oszczędza to czas i energię elektryczną.
●Przed każdym cyklem czyszczenia
sprawdzić
czystość filtra.
NIGDY
● Nie należy przekraczać maksymalnego
ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii
elektrycznej.
●Nie wkładać do suszarki prania
ociekającego wodą,może to doprowadzić od
uszkodzenia urządzenia.
10
9
Czyszczenie Suszarki
●Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić
filtr I opróżnić pojemnik na wodę.
● Czyścić kondensator regularnie.
●Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze
bębna I pozostawić otwarte drzwiczki przez
pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji
powietrza wysuszyć go.
● Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki
przy pomocy miękkiej szmatki.
● NIE używać ostrych czyścików ani
szorujących środków czyszczących.
● Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek I
nagromadzeniu kłaczków, należy od czasu
do czasu czyścić wewnętrzną stronę
drzwiczek i uszczelkę mokrą szmatką.
OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i
ładunek mogą być bardzo gorące.
UWAGA Przed czyszczeniem urządzenie
powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z
gniazdka zasilania.
Odnośnie danych elektrycznych, patrz
etykietka wartości znamionowych na przedniej
części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).
Woda odprowadzona z suszarki podczas
suszenia gromadzi się w zbiorniku w
drzwiach urządzenia. Kiedy zbiornik
wypełnia się, na panelu zapala się lampka
NALEŻY wówczas opróżnić pojemnik.
Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po
każdym cyklu suszenia.
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli w
nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo
wody,ponieważ w pierwszej kolejności
wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.
Aby usunąć zbiornik w drzwiach.
A
Po opróżnieniu założyć
ponownie w drzwiach
najpierw umieszczając
jego; (C) dolną część a
następnie lekko
dopychając górną. (1)
(2).
aby
3. Nacisnąć
powrócić do cyklu
suszenia.
1
C
DZIAŁANIE
1. Otwórz drzwiczki i załaduj pranie do
bębna. Upewnij się, że odzież nie
blokuje zamknięcia drzwiczek.
2. Delikatnie zamknij drzwiczki pchając
je powoli, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Ustaw pokrętło programu na
wymaganej pozycji (patrz Przewodnik
Programów).
4. Naciśnij przycisk
. Suszarka
wystartuje automatycznie a kontrolka
nad przyciskiem będzie stale zapalona.
5. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie
suszenia w celu sprawdzenia prania,
należy nacisnąć przycisk
po
zamknięciu drzwiczek, by wznowić
suszenie.
6. Kiedy cykl zbliży się ku końcowi,
maszyna wejdzie w tryb schładzania i
ubrania będą wirowane w chłodnym
powietrzu.
7. Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu zapali się napis END.
8. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie
się obracał co jakiś czas, aby zapobiec
pognieceniu ubrań do momentu, gdy
maszyna zostanie wyłączona lub
drzwiczki będą zamknięte.
1. Delikatnie wyciągnąć
zbiornik wody z drzwi
trzymając za uchwyt.(A)
Zbiornik wypełniony
wodą waży około 6 kg.
2. Przechylić zbiornik i
wylać wodę.(B)
UWAGA: je żeli w
pobliżu suszarki
znajduje się odpływ
wody, można
podłączyć zestaw
o d p ł y w o w y ,
umożliwiając tym
samym sposób stały
odpływ wody
gromadzącej się w
s u s z a r c e .
O p r ó ż n i a n i e
pojemnika nie będzie
wówczas konieczne.
PL
5. POJEMNIK NA WODĘ
B
Nie otwieraj drzwi podczas trwania
programu automatycznego - może to
zakłócić proces suszenia.
11
6. DRZWICZKI I FILTR
Czyszczenie filtra kondensatora
Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć
drzwiczki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
,aby ponownie uruchomić suszarkę.
1.Zdjąć płytę
zabezpieczającą w 1
dolnej części
urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Gdy suszarka bębna
jest w użyciu, bęben i drzwi mogą być
bardzo gorące.
Filtr
UWAGA: Aby suszarka pracowała wydajnie,
przed każdym cyklem suszenia należy
sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.
1. Wyciągnąć filtr do
góry.
2. Otworzyć filtr, tak jak
pokazano.
3. Delikatnie usunąć
kłaczki przy użyciu
miękkiej
szczoteczki lub 1
palców.
4. Zatrzasnąć filtr i
wsunąć na swoje
miejsce.
2.Przekręcić dwie
dźwigienki mocujące w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
2
zegara i wyjąć przednią
pokrywę.
3. Wyciągnąć delikatnie
ramkę filtra i oczyścić z
kurzu i kłaczków. Nie
używać wody do
3
czyszczenia filtra!.
4. Wyjąć gąbkę z ramki i
umyć ją pod bieżącą
wodą wyciskając tak
a b y
u s u n ą ć
zabrudzenia.
2
Lampka Sygnalizacyjna Filtra
Zapala się, jeżeli filtr wymaga
czyszczenia.
Jeżeli pranie nie jest suszone, sprawdzić,
czy filtr nie jest zatkany.
4
5. Zamontować
przednią pokrywę we
właściwym położeniu
(jak pokazuje strzałka) i
zamknąć dźwigienki
mocujące.
5
JEŚLI CZYŚCISZ FILTR POD WODĄ,
PAMIĘTAJ ABY GO WYSUSZYĆ.
6. Umieścić płytę
zabezpieczającą na
swoim miejscu.
OSTRZEŻENIE! Jeśli otworzysz drzwi w
trakcje cyklu, przed zakończeniem cyklu
chłodzenia, rękojeść może się gorąca.
Podczas próby opróżnienia zbiornika wody
podczas cyklu należy zachować szczególną
ostrożność.
Czyścić filtry przed każdym cyklem
D O C Z Y S Z C Z E N I A F I LT R A
KONDENSATORA NIE NALEŻY UŻYWAĆ
WODY! .
12
WSKAŹNIKI
A
E
B
D
C
2
3
4
5
7
1
6
8
Wybranie programu
A-Wybór cyklu suszenia jest możliwe poprzez obracanie
pokrętła w obu kierunkach. Aby anulować
wybór lub wyłączyć suszenie należy obrócić
pokrętło na pozycję OFF.
B- Cyfry na wyświetlaczu - Na wyświetlaczu
widoczny jest pozostały czas suszenia, czas
opóźnienia w przypadku opóźnionego startu i
inne ustawienia powiadomień.
C-Przycisk 1.Start-Pauza - Aby uruchomić wybrany
program i / lub go zawiesić
2.Wybór czasu cyklu
Możliwe jest przekształcenie cyklu z
automatycznego na zaprogramowany przed
upływem 3 minut od rozpoczęcia cyklu.
Zwiększające się ciśnienie wydłuża czas (3045-59 minut). Aby po wybraniu tej opcji
wyłączyć funkcję automatycznego suszenia,
konieczne jest wyłączenie suszarki.
W przypadku niezgodności wszystkie diody
zamigają szybko 3 razy.
3.Opóźnienie startu
Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu
od 1 do 24 godzin w odstępach
jednogodzinnych.
After pressing the START button the time
showed decrease hour after hour. Wybrane
opóźnienie jest wyświetlane na wyświetlaczu.
Po naciśnięciu przycisku START czas jest
odliczany co godzinę. Otwarcie drzwiczek z
ustawionym opóźnionym startem, po
ponownym zamknięciu, naciśnij ponownie
start, aby wznowić odliczanie.
13
4.Wybór poziomu suszenia
Pozwala ustawi ć pożądany stopień
wysucszenia: możliwość edycji do 5 minut po
rozpoczęciu cyklu:
- Gotowe do prasowania: Pozostawia
ubrania nieco wilgotne w celu ułatwienia
prasowania.
- Suche do powieszenia: przygotowanie
ubrania do powieszenia
- Suche do szafy: do prania, która może
być bezpośrednio odłożone do szafy
- Bardzo suche: aby uzyskać kompletnie
suche ubrania, idealne dla pełnego
obciążenia.
To urządzenie jest wyposażone w funkcję
Drying Manager. Podczas automatycznych
cykli, każdy pośredni poziom wysuszenia
przed osiągnięciem wybranego jest
wskazywany przez miganie wskaźnika
lampki odpowiadającej danemu stopniowi
wysuszenia.
5.Szybkie cykle - Przełączenie
automatycznego programu na program
SZYBKI jest możliwe przed upływem 3 minut
po rozpoczęciu cyklu. Zwiększające się
ciśnienie wydłuża czas (30-45-59 minut).
Aby po wybraniu tej opcji wyłączyć funkcję
automatycznego suszenia, konieczne jest
wyłączenie suszarki.
W przypadku niezgodności wszystkie diody
zamigają szybko 3 razy.
6.Przeciw zagnieceniom - TTa opcja
umożliwia aktywowanie ruchów bębna
przeciwdziałającym zagnieceniom, w
przypadku opóźnienia i po zakończeniu cyklu
suszenia. Jest aktywowana co 10 minut, aż
do 6 godzin od zakończenia cyklu. Aby
zatrzymać obracanie się bębna, ustaw
pokrętło na pozycję OFF.
Cykl przydatny, gdy nie można natychmiast
wyjąć prania; utrzymuje bęben w ruchu,
zapobiega zgniataniu ubrań, i pozostawia je
suche i miękkie.
7. Blokada
- Ta funkcja umożliwia
zablokowanie możliwości wprowadzania
zmian dla ustawionych opcji podczas fazy
suszenia.
Aktywacja / Dezaktywacja: Naciśnij
jednocześnie przyciski 4 i 5 przez dwie
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
"LOC". Po odblokowaniu opcji, na
wyświetlaczu tylko raz pojawi się "Unl". W
przypadku otwarcia drzwiczek z aktywowaną
blokadą, cykl zatrzymuje się, ale blokada jest
zapamiętywana: aby ponownie uruchomić
cykl, musisz usunąć blokadę i przywrócić
Start. Gdy suszarka jest wyłączona, opcja jest
automatycznie dezaktywowana.
Blokada przycisków może być modyfikowana
w dowolnym momencie cyklu.
PL
7. STEROWANIE I
8.Start smart touch-Jeśli programator jest
ustawiony w pozycji Smart Touch, jednoczesne
naciśnięcie przycisku START/PAUZA oraz
przycisku OPCJE pozwala na rozpoczęcie
uprzednio pobranego cyklu z aplikacji (w celu
uzyskania dalszych szczegółów sprawdź
odpowiedni rozdział tej instrukcji obsługi)
D- Ledowe kontrolki
Zbiornik wody
- Zapala się, gdy konieczne
jest opróżnienie zbiornika wody
Czyszczenie filtrów
- Zapala się, gdy
wymagane jest czyszczenie filtrów (drzwi i dolny
filtr)
Chłodzenie
- Zapala się, gdy cykl znajduje się
w końcowej fazie chłodzenia.
EObszar SMART TOUCH - naciśnięcie przycisku
START / PAUZA umożliwia rozpoczęcie
pobranego wcześniej cyklu, gdy pozycja Touch
jest wybrana na pokrętle programowym (przejdź
do w odpowiedniej sekcji tej instrukcji aby uzyskać
informacje na temat pobierania cykli za pomocą
aplikacji).
Program suszenia wyrobów
wełnianych na tym urzadzeniu
został zatwierdzony przez The
Woolmark Company w
zakresie suszenia wyrobów
pranych w pralkach z
zastrzezeniem ,ze wyroby sa
prane i suszone zgodnie z
instrukcja prania na wszywce i zaleceniami
producenta tego urzadzenia. M1530.
Wielka Brytania , Irlandia, Hong Kong i Indie są
k r a j a m i w k t ó r y c h z n a k Wo o l m a r k u j e s t
certyfikowanym znakiem handlowym.
Maksymalny Ciężar Przy Suszeniu
SUCHE BAWEŁNIANE
Zadeklarowana max.pojemność
Syntetyki lub Delikatne
Max.4 Kg
Dane Techniczne
Cykl standardowy (
) BAWEŁNA ma
najlepszą sprawnośc energetyczną i nadaje się
najlepiej do suszenia bielizny bawełnianej.
Tabela na ostatniej stronie pokazuje przybliżony
czas i zużycie energii dla głównych programów
suszenia.
Technical Specifications
Pojemność bębna
Maksymalny ładunek
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Pasmo poziomu
energetycznego
125
zob. etykieta energetyczna
85 cm
60 cm
60 cm
zob. etykieta energetyczna
14
Zużycie energii w trybie wyłączenia
Zużycie energii w trybie czuwania
0,40 W
0,75 W
Informacja dla Laboratoriów Testowych
EN 61121 Programy do zastosowania
BAWEŁN LUB
-SUSZENIE BAWEŁNY
- BAWEŁNA LUB BIAŁE
-DO PRASOWANIA
BAWEŁNIANE
-TEKSTYLIA ŁATWE
W PIELĘGNACJI
- DELIKATNE LUB
SYNTETYCZNE
Czyścić filtry przed każdym cyklem
ambient temperature.
TYLKO DLA SUSZARKI BĘBNOWEJ O
POJEMNOŚCI 10 KG: WĄŻ SPUSTOWY DO
ODZYSKIWANIA KONDENSATU PODŁĄCZYĆ
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W ROZDZIALE 2
3
Clean
the filters
beforeHOSE
every
cycle
DRYER:
CONNECT
THE
DRAIN
FOR
DRYER:
CONNECT
THE
DRAIN
HOSE
FOR
RECOVERING
WATER
ACCORDING
TOCONDENSER
INSTRUCTION
AT
Clean
the filters
before
every
cycle
RECOVERING
CONDENSER
WATER
Rzeczywisty
czas every
trwania
Clean
filters
before
cycle cyklu
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
ONLY
FORthe
10
KG CAPACITY
TUMBLE
suszenia2 zależy od poziomu wilgotności
CHAPTER
The real
duration
of drying
cycle
początkowej
prania
spowodowanej
prędkością
The by
real
duration
ofilością
dryinglevel
cycle
depends
the
starting i humidity
of
wsadu,
wirowania,
rodzajem
RECOVERING
CONDENSER
WATER
The by
real
of
drying
cycle
depends
theduration
starting
level
of
czystością
filtrów
i temperaturą
otoczenia.
the
laundry
due
to
spin humidity
speed,
type
and
the laundry
due cleanliness
to spin speed,
type and
amount
of load,
of filters
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Super łatwe
prasowanie
Wygodne rozwiązanie do suszenia tkanin mieszanych
minimalizujące zagniesenia, zapewniające idealną wilgotność
do prasowania. Przed suszeniem należy strzepnąć materiał
2
*
Bawełna
Program Eco Normatywny (suszenie ręczne). Najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii. Nadaje się do bawełny i
pościeli.
Full
*
Cykl właściwy do suszenia bawełny, gąbek i ręczników
Full
*
4
*
4
*
Koszule
Ten specyficzny cykl został opracowany w celu suszenia koszul - minimalizuje
plątanie i zagniecenia dzięki specjalnym ruchom bębna. Zaleca się
wyjmowanie ubrań bezpośrednio po cyklu suszenia.
2.5
*
Ciemne tkaniny i
koloroweTkaniny
kolorowe
Delikatny i specyficzny cykl do suszenia ciemnych lub
kolorowych tkanin bawełnianych lub syntetycznych.
4
*
Ubranka
dziecięce
Ten cykl jest idealny do odzieży dla dzieci, gdy wymagany jest
wysoki poziom higieny
4
150’
Dżinsy
Dedykowany do suszenia jednorodnych tkanin, takich jak dżinsy czy drelich.
Zaleca się przed suszeniem odwrócenie odzieży na lewą stoną.
4
*
Dedykowany do odzieży sportowej i fitness; suszy
delikatnie, ze szczególną uwagą pozwalającą uniknąć
zbiegnięcia i zniszczenia elastycznych włókien
4
*
Odzież wełniana: program może być wykorzystywany do suszenia
maksymalnie 1 kilograma prania (około 3 swetrów).Zaleca się
wywrócenie ubrań na lewą stronę przed suszeniem.Czas ten może
ulec zmianie z uwagi na rozmiar i grubość wsadu oraz wybraną
prędkość wirowania podczas prania.Na zakończenie cyklu odzież
jest gotowa do założenia, ale w przypadku grubszych ubrań ich
krawędzie mogą być nieco wilgotne: zaleca się wysuszenie ich w
sposób naturalny.Zaleca się wyciągnięcie wszystkich ubrań zaraz
po zakończeniu cyklu.Uwaga: proces sfilcowania wełny jest
nieodwracalny; prosimy suszyć wyłącznie ubrania oznaczone
symbolem (symbol "można suszyć w suszarce bębnowej"); ten
program nie jest wskazany dla odzieży z akrylu.
1
70’
Antyalergiczny
Specjalny cykl, który pozwala wysuszyć, i jednocześnie pozbyć
się głównych alergenów takich jak kurz, sierść, pyłki i resztki
użytego detergentu w proszku.
4
220’
Relax creases
Jest to cykl ciepły, który w ciągu zaledwie 12 minut pomaga
wyprostować fałdy i zagięcia
2.5
12’
Oświeżanie
i wygładzanie
Idealny cykl do usuwania przykrych zapachów z pościeli,
jednocześnie wyrównujący zagniecenia
2.5
*
PROGRAM
Białe
Tkaniny
syntetyczne
Sportowe
Wełniane
wykończenia
PROGRAM DESCRIPTION
Do łącznego suszenia różnych rodzajów tkanin
bawełnianych, bielizny, tkanin mieszanych i syntetycznych.
Do delikatnego suszenia syntetyków i delikatnych tkanin.
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla smartfonów,
i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi sekcja). Pralka posiada
fabrycznie ustawiony program Autoczyszczenie, który przeznaczony jest do dezynfekcji pralki.
* Rzeczywisty czas cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania wynikającej z prędkości
wirowania, rodzaju i ilości ładunku, czystości filtrów i temperatury otoczenia.
15
PL
8. WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
FUNKCJA SMART TOUCH
Urządzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umo ż liwia interakcj ę z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
C o m m u n i c a t i o n ) .
● Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
swój smartfon.
● Smart Diagnostyka – do kontrolowania
prania i "Autoczyszczenie" + przewodnik
po rozwiązywaniu problemów.
● Moje Statystyki – Statystki prania i
porady dotyczące bardziej efektywnego
korzystania z pralki.
Pobierz wszystkie funkcje Smart
Touch, wyszukując w przeglądarce
DEMO dla App lub odwiedź
www.candysmarttouch.com
JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH
Candy simply-Fi App jest dostępna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest
możliwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC, zgodnie z nast ę puj ą cym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wyłącznie treści
Tablet z Androidem
Apple iPhone
Apple iPad
Wyłącznie treści
Wyłącznie treści
Wyłącznie treści
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja
pralki
Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w
menu "Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
N F C m o ż e b y ć r ó ż n y. Wi ę c e j
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
● Przekręć pokrętło na pozycję Smart
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
● Otwórz the App, utwórz profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
postępując zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu lub "Skrócona Instrukcja",
który dołączono do urządzenia.
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to
● Sterowanie głosowe – Przewodnik
pomagający dobrać idealny cykl prania za
pomocą trzech haseł głosowych
( u b r a n i a / t k a n i n y, k o l o r , s t o p i e ń
zabrudzenia).
● Programy – do wgrywania I uruchamiania
nowych programów prania.
16
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obró ć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo Smart
Touch a ż App potwierdzi po łą czenie. W
celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
J E S T, A B Y P R Z Y T R Z Y M A Ć S M A RT F O N
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
S E K U N D T E J D A N E J P R O C E D U RY ; n a
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
mo ż liwe, aby przesun ąć smartfon dalej.
Za każdym razem, gdy chcesz
zarządzać urządzeniem za
pośrednictwem aplikacji, najpierw
przełącz je do trybu Smart Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
● Upewnij się, że masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
została włączona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, należy wykonać
czynności opisane wcześniej.
● Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
● Wybierz żądaną funkcję w aplikacji
(np. uruchomienie programu, cykl
Check-up, aktualizację statystyk, itp...).
● Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo Smart Touch na panelu
urządzenia, gdy wymagane przez
aplikację.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać transmisję danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
k o n i e c z n e ,
z d e j m i j
j e .
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi, może spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za
pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z
bliska: w związku z tym nie jest możliwe
wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI
BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
UWAGI:
Specyfikacja
Standard
łączności
bezprzewodowej
ISO/IEC 14443 Type A e NFC
Forum Type 4
Częstotliwość
13,553-13,567 Mhz (częstotliwość 13,560 MHz)
Pole magnetyczne
< 42dBμA/m (at 10 metrów)
Niniejszym Candy Hoover Group
Srl,deklaruje, że to urządzenie oznaczone
symbolem jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji
zgodności, należy skontaktować się z
producentem:
www.candy-group.com
Umieść inteligentny telefon tak, aby antena
NFC na jego „plecach” dopasowała swoje
położenie do logo Smart Touch na urządzeniu
(patrz zdjęcie poniżej).
17
PL
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
●
9. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
T Y L K O D L A M O D E L I Z F U N K C J Ą S M A R T TO U C H
Dzię ki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Candy simpy-Fi , kontrolują cej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo Smart Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
k a t a l o g i p r ó b o w a ć r o z w i ą z a ć t e n p r o b l e m .
Przyczyny Usterek...
Usterki, które można naprawić samemu
Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do
serwisu GIAS należy sprawdzić listę
następujących problemów. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo,
zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest
niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania
serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem
z urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu
poniższych punktów, najpierw należy
skontaktować się z serwisem GIAS
telefonicznie.
Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z
postępem suszenia. Czas do końca cyklu,
jaki wskazuje wyświetlacz urządzenia, jest
wskazaniem szacunkowym wynikającym ze
sprawdzania przez przez suszarkę poziomu
wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia
jaki wskazuje wyświetlacz może się
zwiększać lub zmniejszać i jest to normalne.
Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest
wystarczająco sucha…
● Czy został wybrany prawidłowy czas/ program
suszenia?
● Czy odzież była zbyt mokra? Czy była
dokładnie wykręcona lub odwirowana?
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
● Czy kondensator wymaga czyszczenia?
● Czy suszarka nie jest przepełniona?
● Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne
od przeszkód?
Suszarka nie działa…
● Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do
suszarki? Sprawdzić posługując się innym
urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
● Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do
źródła zasilania?
●Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
●Czy bezpiecznik nie jest przepalony?
●Czy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
● Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła
prądu, jak i na urządzeniu?
● Czy został wybrany czas suszenia lub
program?
● Czy urządzenie zostało włączone ponownie po
otwarciu drzwiczek?
● Czy suszarka przestała działać z powodu
zapełnienia korytka na wodę, które wymaga
Opróżnienia?
18
Suszarka głośno pracuje…
● Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z
serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy
technicznej.
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
●Czy kondensator wymaga czyszczenia?
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy pojemnik na wodę nie wymaga
opróżnienia?
OBSŁUGA KLIENTA
Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich
punktów problem nadal
występuje,
należy zwrócić się o pomoc do serwisu
GIAS. Możliwe jest uzyskanie pomocy
drogą telefoniczną lub zamówienie
wizyty serwisanta zgodnie z warunkami
gwarancji. Przy zaistnieniu jakiejkolwiek
z wymienionych sytuacji użytkownik
może zostać obciążony kosztami
serwisu:
● Suszarka pracuje prawidłowo.
●Nie została zainstalowana zgodnie z
instrukcją odnośnie instalacji.
● Była nieprawidłowo użytkowana.
Części Zamienne
Należy zawsze korzystać z oryginalnych
części Zamiennych, dostępnych
bezpośrednio w serwisie GIAS.
Serwis GIAS
W sprawie serwisowania i napraw należy
kontaktować się z serwisantem GIAS.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
drukarskie w niniejszym poradniku.
Producent zastrzega sobie również
prawo do dokonania odpowiednich
zmian produktu bez zmiany
zasadniczych jego cech.
ВСТУП
Будь ласка , уважно прочитайте ці
інструкції та дотримуйтесь їх, а також
керуйте машиною відповідно. Ця
брошура надає важливі вказівки щодо
безпечного використання,
встановлення, обслуговування та деяких
корисних рекомендацій для отримання
найкращих результатів при використанні
вашої машини.
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
5. РЕЗЕРВУАРУ В ДВЕРЦЯХ
Зберігайте всю док ументацію в
безпечному місці для подальшого
в и к о р и с та н н я а б о для ма й бу т н і х
власників.
Будь ласка, перевірте наявність наступних
позицій, зазначених нижче, які надаються
разом з приладом:
• Інструкція з експлуатації
• Гарантійний талон
• Маркування енергоефективності
Маркуючи нашу продукцію символом
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
процедуру оцінки відповідності
директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров'я його
споживачів, а також нешкідливий для
навколишнього середовища.
19
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
7. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
8. ВИБІР ПРОГРАМИ
9. TУСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
UKR
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
•
Прилад дозволяється
використовувати дітям від 8
років та людям з обмеженими
фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями, а
також недосвідченим
користувачам за умови
здійснення нагляду за ними або
надання їм пояснень щодо
без п еч н о го в и к о р и с та н н я
приладу та розуміння ними
пов’язаних із цим небезпек. Не
дозволяйте дітям гратися з
п р и л а д о м . Д і т я м
забороняється виконувати
чищення та обслуговування
пральної машини.
• Всі прилади торгової марки
Candy призначені для
використання тільки у
домашньому господарстві.
• Використання цього приладу з
іншою метою, ніж у
домашньому господарстві або
побуті, наприклад, комерційне
використання експертами або
спеціально навченими
к о р и с т у в а ч а м и ,
забороняється.
Використання приладу не за
вищеописаним призначенням
може зменшити строк служби
приладу та стати причиною
анулювання гарантії
виробника.
Будь-які пошкодження приладу
або інші пошкодження чи
20
нанесення шкоди приладу
через використання не у
домогосподарстві або побуті
(навіть, якщо прилад
в с т а н о в л е н о у
домогосподарстві) не
приймаються виробником у
всіх встановлених законом
випадках.
•
Ця машина повинна
використовуватись лише для
цієї мети. Переконайтесь, що
перед експлуатацією приладу
повністю зрозумілі інструкції
по встановленню та
викорисанню.
• Не торкайтесь пристрою,
коли руки або ноги є вологими
а б о
в о л о г и м и .
• Не нахиляйтеся до дверей
під час завантаження машини
або за допомогою дверей,
щоб підняти або перемістити
машину.
• Не дозволяйте дітям грати з
машиною або її елементами
управління.
21
Установка
● Не використовуйте адаптери,
багаторазові з'єднувачі, та/або
подовжувачі.
● Ніколи
не встановлюйте
сушарку близько до занавісок, та
переконайтесь, що речі не
падають за сушарку та не
накопляються там.
● Прилад не повинен бути
встановленим за дверима, що
замикаються, за розсувними
дверима або дверима, з
петлями на протилежній стороні
до сушарки.
Важливо: під час перевезення
переконайтеся, що сушарка
знаходиться у вертикальному
положенні, якщо це необхідно,
ви можете лише перевернути
його в бік, показаний;
Увага: якщо продукт
знаходиться в іншому боці,
зачекайте принаймні 4 години
перед включенням, щоб масло
могло повертатись до
к омпрес ора. Невик онання
цього може призвести до
пошкодження компресора.
UKR
● П Р И В Е Д Е Н Н Я
Не
використовуйте виріб, якщо
ф і л ьт р д л я п у х у н е
знаходиться у положенні або
пошкоджений; пух може бути
запален.
●ПРИВЕДЕННЯ
Якщо
розміщений символ
гарячої
поверхні Підвищення
температури під час роботи
сушарки може перевищувати
60 градусів С.
● Зніміть штепсель із джерела
живлення. Завжди виймайте
вилку перед очищенням
приладу.
●
Не продовжуйте
використовувати цю машину,
якщо вона виявляється
несправною.
● Не
допускати нанесення
покриттів і пуху на підлогу поза
машиною.
● Заключна частина циклу
с у ш і н н я п р оход и т ь без
використання тепла (цикл
охолодження), для того щоб не
пошкодити волокна тканин.
● Заборонено використовувати
сушильну машину, якщо для
чищення білизни бул о
використано промислові
хімікати.
● УВАГА: Ніколи не зупиняйте
сушильну машину до
закінчення циклу сушіння,
хіба що Ви швидко дістаните
та розвісите білизну, щоб
тепло розсіялося.
●
М а к с и м а л ь н е
завантаження Див
енергетичну етикетку..
Білизна
●Не сушіть в сушарці невипрані
речі.
●УВАГА Не сушіть
тканини,
оброблені миючим засобом на
безводній основі.
● У В А ГА
Пористі гумові
матеріали, за деяких обставин,
при нагріванні можуть
загорітися шляхом
самозаймання. Речі, вироблені
з пористої гуми (латексна піна),
шапочки для душу,
в од о н е п р о н и к н і т к а н и н и ,
вироби на резиновій основі та
одяг або подушки з пористогумовою прок ладк ою, НЕ
МОЖНА сушити в сушарці.
● Завжди звертайте увагу на
етикетки на білизні для вказівок
щодо сушіння.
● Перед завантаженням до
сушарки, одяг повинен бути
висушеним в пральній машині у
відповідном у режимі або
вичавлений рук ами. Не
р е к о м е н д у є т ь с я
завантажувати до сушарки
мокрий одяг.
● Кармани
повинні бути
перевірені на наявність в них
запальничок та сірників, та
НІКОЛИ не використовуйте
легкозаймисті рідини біля
приладу.
● НІКОЛИ не завантажуйте до
приладу занавіски із
скловолокна. Взаємодія іншого
одягу з скловолокном може
22
спричинити подразнення
шкіри.
● виведення воску, речі
перед сушінням в сушарці
повинні бути випрані в
гарячій воді з великою
кількістю миючого засобу.
●
К о н д и ц і о н е р и
(пом'якшувачі) для білизни,
або схожі засоби, слід
використовувати згідно з
вказівками щодо їхнього
використання.
ВЕНТИЛЯЦІЯ
Кімната, в якій встановлено
сушарку, повинна мати
надійну вентиляційну
систему, яка забезпечить
запобігання появи газів, що
втягується в кімнату, від
п р и л а д і в ,
щ о
використовують інші види
палива, включаючи
відкритий вогонь
●
Витяжне повітря не
повинно відводитися до
д и м о х о д у, я к и й
використовується для
відведення диму від
п р и л а д і в ,
щ о
використовують газ або інші
види палива.
● Регулярно перевіряйте,
щоб циркуляція повітря в
сушарці не мала перешкод.
● Після
використання
приладу, перевіряйте фільтр
пилу та чистість його у разі
необхідності.
●
здійснюватися без перешкод.
Для забезпечення гарної
вентиляції, простір між
нижньою частиною приладу та
підлогою не повинен бути
закритим. Між приладом та
будь-як ою перешк одою
повинно бути щонайменше 12
мм.
 Запобігайте падінню та
накопиченню речей за
сушаркою, оскільки це може
спричинити перешкоджання
циркуляції повітря.
 НІКОЛИ не встановлюйте
сушарку біля занавісок.
 Якщо
сушильну
машину
встановлюють
на
пральну
машину, слід використовувати
підходящий
комплект
для
встановлення в колону відповідно
до конфігурації приладу:
- Комплект для встановлення
машин у колону „стандартного
формату”: для пральної машини з
мінімальною глибиною 44 см;
- Комплект для встановлення
машин у колону „вузького
формату”: для пральної машини з
мінімальною глибиною 40 см.
 Комплект для встановлення
машин у колону можна придбати
в нашій сервісній службі з
постачання запасних частин.
Інструкції щодо встановлення та
необхідне фіксуюче приладдя
постачаються з комплектом для
встановлення в колону.
● Після встановлення машини
штепсельна вилка має бути
доступною для вимкнення з
розетки.
23
УВАГА:
заборонено
підключати
живлення пристрою через
зовнішній
прилад
з
вимикачем,
наприклад,
таймер, або ж під’єднувати
його
до
мережі,
яку
регулярно вмикає й вимикає
комунальне підприємство.
Air Outlets in the Base
У разі пошкодження кабелю
живлення
для
уникнення
можливої небезпеки його заміну
має проводити виробник, його
сервісний представник або
особи з подібною кваліфікацією.
Н е вс та н о вл ю й те
прилад в приміщенні з
низькою температурою,
або в приміщенні де є
ризик замерзання. При
температурі близькій до
точки замерзання, прилад
не може працювати
правильно, та є ризик
пошкодження, якщо вода
замерзне в гідравлічній
с и с т е м і в и р о б у. Д л я
високої продуктивності
п р и л а д у, н а в к ол и ш н я
температура, повинна
бути в межах від 5 - 35°C.
Будь ласка, зверніть увагу,
що при роботі в холодному
п р и м і щ е н і ,
з
температурою від +2 до +
5°C, може утворюватись
конденсат та краплі води
на підлозі.
UKR
 Вхід та вихід повітря повинні
УВАГА
Переконайтеся, що отвори
пристрою та отвори відсіку,
до
якого
встановлено
пристрій (для вбудовуваних
моделей), не перекрито.
УВАГА
Небезпека пожежі/займисті
матеріали.
 Пристрій містить R290 – еко-
УВАГА
Не пошкодьте охолоджувальний контур.
логічно безпечний охолоджувальний газ, який є займистим.
Слід тримати джерела відкритого вогню та займання
подалі від пристрою.
 Будь-який
ремонт або втручання в роботу пристрою має
проводитися винятково уповноваженою службою сервісу.
 Перевірте
пристрій на наявність видимих пошкоджень.
Заборонено експлуатувати
пошкоджений пристрій.
 Неналежна
утилізація пристрою може призвести до
пожежі або отруєння.
 За
 Правильно
наявності
будь-яких
проблем зверніться до свого
спеціалізованого дилера або
в один із наших центрів
підтримки клієнтів.
утилізуйте пристрій і не пошкоджуйте трубки,
використовувані для циркуляції охолоджувальної рідини.
24
Вимоги до електроживлення
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
220-240B
UKR
6A
Європейська Директива 2012/19/ЄС
Це прилад позначено згідно з
Директивою Європейського Союзу
2012/19/EU щодо відходів
елек тричного та елек тронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини (які
можуть спричиняти негативні наслідки для
довкілля), так і основні елементи (які можна
використовувати повторно). Для належного
видалення всіх забруднюючих речовин і
збирання та утилізації всіх матеріалів важливо,
аби поводження з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням спеціальних процедур.
Громадяни можуть відігравати важливу роль у
запобіганні виникненню загрози довкіллю від
ВЕЕО; для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
не можна поводитися з ВЕЕО, як зі звичайними
домашніми відходами;
-ВЕЕО слід здавати до відповідних пунктів
збирання, організованих місцевими органами
влади або виробниками чи продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО великих
розмірів може збиратися у місцях проживання
споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового приладу
продавцю можна повернути старий прилад,
який той має забрати без додаткової плати,
якщо старе обладнання є еквівалентного типу
та має такі самі функції, як і нове обладнання.
Не підключайте прилад та не приєднуйте
його до мережі, до повної установки. Для вашої
безпеки, сушарка повинна бути встановлена
належним чином. Якщо у вас виникли будь-які
питання щодо установки приладу, зверніться до
сервісного центру за порадою.
Сервісний центр
Регулювання опори
25
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
2. Поточна вода
розташована у
правій частині
машини (див.
Малюнок).
З сірого шлангу
з'єднується з
мостом з лівого боку
м а ш и н и .
Використовуючи
плоскогубці, зніміть
фіксатор труби з
м о с т у .
3. Витягніть шланг з
м о с т о в о г о
з ' є д н а н н я .
4
5. З'єднайте новий
зливний шланг з
в і д х о д а м и
Водопровідна труба.
5
6. Після того, як
машина знаходиться
на місці, перевірте
нижню частину, щоб
переконатись, що
новий шланг не
з н и к а є п р и
н а т и с к а н н і
сушильної машини
н а
м і с ц е .
Встановіть шланг наступним чином
1 . П о в і л ь н о
поверніть машину
до правої сторони.
4. Прикріпіть чорний
шланг з комплекту
(за допомогою
з'єднувача та
трубних затискачів,
що постачаються) до
шланга, знятого з
під'єднання до мосту.
1
6
Підключіть до
електричної мережі
2
Увага: якщо продукт знаходиться в
іншому боці, зачекайте принаймні 4
години перед включенням, щоб масло
могло повертатись до компресора.
Невиконання цього може призвести до
пошкодження компресора.
3
26
3.
Відсортуйте завантажувані речі наступним чином
ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
UKR
• За символами догляду
Ці символи можна знайти на комірці
або на внутрішній стороні шва речей:
..
Підготовка білизни
.
Не сушіть в барабанній сушарці:
Економія електроенергії
пральній машині Чим сухіша
4.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Чищення сушарки
Чистіть
чистіть
27
2 . Н а х и л і т ь
контейнер для води,
щоб злити воду через
носик. (B)
B
Після зливу води
встановіть контейнер
назад як показано;
(C) спочатку
встановіть дно
контейнера в
необхідну позицію як
показано (1) потім
обережно встановіть
кришку в позицію (2).
1
3. Натисніть
к н о п к у д л я
перезапуску циклу.
5. РЕЗЕРВУАРУ В ДВЕРЦЯХ
ВИКОРИСТАННЯ
4.
Для видалення контейнера з
резервуару в дверцях
пральної машини
5.
6.
1. Обережно витягніть
контейнер для води
тримаючи його за
р у ч к у. ( A )
При
повному заповненні
контейнер буде
важити приблизно 6 кг.
7.
8.
A
Не відкривайте двері під час виконання
автоматичної програми, для того, щоб
отримати правильний процес сушіння.
28
C
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
Очистити фільтр конденсатора
УВАГА! Під час роботи сушильної машини
барабан і дверцята можуть бути ДУЖЕ
ГАРЯЧИМИ.
1. Зніміть килимок.
2.Включіть два 1
з а п о б і ж н і в а ж ел і
проти годинникової
стрілки та витягніть
п е р ед н ю к р и ш к у .
Фільтр
3. Обережно зніміть
рамку фільтра та
очистіть будь-який
пил або пух тканиною
в і д ф і л ьт р а . Н е 2
використовуйте воду
для очищення
ф і л ь т р а .
4. Обережно вийміть
губку з її місця, а потім
промийте губку,
тримаючи її під
р о б оч и м к р а н о м , 3
повертаючи її так,
щоб видалити будьяку пил або пух.
1
5. Перевірте передню
панель, забезпечте її
п р а в и л ь н и м
способом (як вказано
стрілкою) і міцно
натиснувши на місце. 4
Зафіксуйте два
важелі, повертаючи їх
з а год и н н и к о в о ю
с т р і л к о ю
2
Індикатор догляду за фільтром
6.Змінити кишеню.
5
Я К Щ О В И О Ч И Щ У Є Т Е Ф І Л ЬТ Р П І Д
СТРУМЕНЕМ ВОДИ , НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОСУШИТИ
ЙОГО.
Чистіть фільтри перед кожним циклом
УВАГА! Якщо ви відкриєте дверцята
посеред циклу до завершення циклу
охолодження, ручка може бути гарячою .
Будь ласка будьте дуже обережні під час
опорожнення резервуару для води під час
циклу.
29
UKR
Щоб відкрити дверцята, потягніть за ручку.
Для повторного запуску сушарки закрийте
дверцята і натисніть
7. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
A
E
B
D
C
2
3
4
5
7
1
6
8
A-Вибір циклів Обертаючи ручку програматора в обох
напрямках, оберіть потрібну програму
сушіння. Щоб скасувати вибір або
вимкнути сушарку, поверніть регулятор на
OFF(викл.).
B- Цифровий дисплей - Дисплей показує
скільки часу залишилося до завершення
сушіння, відк ладений час у разі
відкладення початку запуску та інших
налаштувань повідомлень
C-кнопки 1.Старт-Пауза
Активація вибраної програми та/або її
призупинення.
2 . В и б і р ц и к лу ч а с у - М о ж л и в е
переключення циклу з автоматичного до
запрограмованого, навіть протягом 3
хвилин після початку циклу.Після цього
налаштування для перезапуску
автоматичного функціонування необхідно
вимкнути сушарку У разі несумісності, всі
LED-індикатори тричі швидко спалахують.
3.Затримка запуску- Дозволяє відкласти
початок програми від 1 до 24 годин із
інтервалами в 1 годину. Вибрана затримка
відображається на дисплеї. Після
натискання кнопки "СТАРТ" (START)
показаний час зменшується година за
годиною. Після відкриття ілюмінатора при
відкладеному старті, повторно закрийте
ілюмінатор та знову натисніть кнопку
"Старт" для продовження відліку.
30
4.Вибір рівня сушінняДозволяє встановити бажаний рівень
сухості: можна редагувати протягом п'яти
хвилин після початку циклу:
Готове до прасування: Білизна
з а л и ш а є т ь с я т р о х и в ол о го ю д л я
полегшення прасування.
Сухе розвішення: Білизна готова до
розвішення.
Сухе для гардеробу: Білизну можна
одразу заховати в гардероб
Дуже сухе : Для повного висихання
білизни, ідеально для повного
завантаження.
Даний прилад обладнаний функцією
Drying Manager (Керування сушінням). Під
час автоматичних циклів, кожен рівень
п р о м і ж н о го с у ш і н н я , що п е р ед у є
встановленому, показується за допомогою
спалаху індикатора, який відповідає
досягнутому рівню сушіння.
5.Швидкі цикли-Швидкі цикли: Можливе
переключення від звичайної програми до
ШВИДКОЇ програми, навіть протягом 3
хвилин після початку циклу. Зростаючий
тиск змінює час (30-45-59 хвилин).
Після цього налаштування для
перезапуску автоматичного
функціонування необхідно вимкнути
сушарку
У разі несумісності, всі
LED-індикатори тричі швидко спалахують.
6.Анти складки- Ця функція дозволяє
активувати рух барабану, який попереджає
появу складок, попередній цикл у разі
активації затримки та в кінці циклу сушіння.
Він активується кожні 10 хвилин, до 6
годин після закінчення циклу. Для
вимкнення цієї функції встановіть ручку в
положення "ВИМКНЕНО" (OFF). Ця опція
корисна якщо не можливо одразу вийняти
білизну, вона тримає барабан у русі для
попередження здавлювання білизни,
проте тримає її сухою та м'якою.
7. Блокування клавіш- Дана функція
дозволяє блокувати небажані зміни у
встановлених опціях на лицьовій панелі,
під час фази сушіння.
Активація/ Дезактивація: Одночасно
натисніть і тримайте 4 та 5 кнопки протягом
двох секунд . На дисплеї з’являється знак
"LOC". Розблокування опції, на дисплеї
з'являється знак "Unl" лише раз. У разі
відкриття дверцят при активованому
блокуванні клавіш, цикл зупиняється, але
блокування залишається: для перезапуску
циклу, ви повинні зняти блокування та
запустити цикл знову. Коли сушарка
вимик ається, функція автоматично
дезактивується. Блокування клавіш можна
змінювати у будь-який час роботи циклу.
D- Led-індикатори
Спалахує тоді,
Контейнер для водиколи необхідно очистити контейнер
конденсованої води.
Очисні фільтриСпалахує тоді,
коли необхідне очищення фільтрів
(дверцята та нижній фільтр)
Охолодження
- Спалахує тоді, коли
цикл знаходиться у фінальній стадії
охолодження .
E-ВИБІР РЕЖИМУ SMART TOUCH Одночасне натискання кнопок
ПУСК/ПАУЗА та ОПЦІЙ дозволяє
запустити збережений раніше цикл
прання, при цьому на ручці вибору
програм оберіть режим Smart Touch
(дивіться відповідний розділ цього
п о с і б н и к а д л я от р и м а н н я б і л ь ш
д о к л а д н о ї і н ф о р м а ц і ї ) .
Max.capacity declared
Max.4 Kg
обсяг барабана
Глибина
Буква маркування
енергоефективності
Інформація для випробувальної лабораторії
-ЛЕГКИЙ У ДОГЛЯДІ ТЕКСТИЛЬ
- ДЕЛІКАТНЕ АБО СИНТЕТИКА
Чистіть фільтри перед кожним циклом
ONLY
FOR 10 KG
TUMBLE
DRYER:
CONNECT
THECAPACITY
DRAIN HOSE
FOR
ЛИШЕ
ДЛЯ СУШИЛЬНИХ
БАРАБАНІВ
RECOVERING
CONDENSER
WATER
ОБ’ЄМОМ
10 КГ: ПІД’ЄДНАЙТЕ
ЗЛИВНИЙ
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
ШЛАНГ
ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ
КОНДЕНСОВАНОЇ
CHAPTER
2
ВОДИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ У
РОЗДІЛІ 2
Технічні характеристики
Максимальне завантаження
Висота
Ширина
0,75 W
EN 61121 Програма для використання
Максимально допустима вага білизни для сушіння
Синтетика або делікатне
0,40 W
Power consumption of on-mode
БАВОВНА АБО
-СУШКА БАВОВНИ
-ПРАСУВАННЯ БАВОВНИ -БАВОВНА АБО БІЛЕ
Режим сушіння вовняних
виробів цієї пральної
машини схвалено
компанією The Woolmark
Company. Його можна
в и к о р и с то ву ват и д л я
сушіння вовняних
виробів, які можна прати у пральній машині,
однак прати та сушити їх потрібно відповідно
до вказівок на етикетці та інструкцій виробника
цієї пральної машини. M1530.
СУХА БАВОВНА
Power consumption of off-mode
125 кг
Див. енергетичну етикетку
85 cm
60 cm
60 cm
Див. енергетичну етикетку
Керівництво з експлуатації сушильної машини
Стандартний цикл сушіння ЕКО БАВОВНА
(
) є найбільш енергоефективним, та як
найкраще підходить для.
Таблиця на останній сторінці відображає
приблизний час, і споживання енергії
основних програм сушіння.
31
Фактична
тривалість
сушіння
The real
duration циклу
of drying
cycle
depends by
humidity level
of
залежить
відthe starting
початкового
рівня
the laundry
due to spin
speed, type and
вологості
білизни
відповідно
до
amount віджимання,
of load, cleanliness
of кількості
filters and
швидкості
типу й
ambient temperature.
завантаженої
білизни, чистоти фільтрів
і температури довкілля.
UKR
8.ВИБІР РЕЖИМУ SMART TOUCH Одночасне
натискання кнопок ПУСК/ПАУЗА та ОПЦІЙ
дозволяє запустити збережений раніше цикл
прання, при цьому на ручці вибору програм
оберіть режим Smart Touch (дивіться
відповідний розділ цього посібника для
отримання більш докладної інформації).
8. ВИБІР ПРОГРАМИ
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Зручне рішення для сушки білизни змішаних тканин, мінімізуючи
складки, досягнення ідеального рівня вологості для легкого
прасування. Перед сушінням бажано стряхнути речі
2
*
Програма Еко стандарт (Eco normative) (вивішення для сушіння)
сушіння. Найбільш ефективна програма споживання енергії. Підходить
для бавовняної білизни та білизни з льону.
Full
*
Правильний цикл сушіння бавовни, губок та рушників.
Full
*
4
*
4
*
Даний спеціальний цикл був розроблений для сушіння футболок,
мінімізуючи складки завдяки спеціальним рухам барабану.
Рекомендується одразу дістати речі після завершення циклу сушіння.
2.5
*
Темне&кольорове
Кольорове
Делікатний та специфічний цикл сушіння темних або
кольорових бавовняних або синтетичних речей.
4
*
Дитяче
Даний цикл ідеально підходить для дитячих речей, коли
необхідний високий рівень гігієни.
4
150’
Джинси
Призначений для сушіння одноманітних тканин таких як джинси або
бавовняні речі. Рекомендується перевернути білизну перед
сушінням.
4
*
Спорт
Призначене для спеціального одягу для спорту та фітнесу,
дбайливе сушіння з особливою обережністю для уникнення
усадки та погіршення стану еластичних волокон.
4
*
вовняний одяг: програма може бути використана для сушки
приблизно 1 кг білизни (приблизно 3 джемпери ) .Рекомендуеться
струсити весь одяг перед сушкою.тривалість може бути змінена в
залежності від ваги завантаженної білизни та швидкості
обертання барабану під час прання.Наприкінці циклу одяг
логтип Woolmark готовий для використання, але якщи тканина одягу досить груба і
важка краї можуть бути трішки вогкими. У цьому випадку краще
досушити речі природнім шляхом.Рекомендуеться діставати одяг
після повного закінчення циклу.Увага: процес валяння вовни
(виготовлення) є незворотнім ; Будь ласка , сушіть вовняний одяг
виключно з символом (символ " ok tumble" ) ; ця програма не
вказується на акриловому одязі.
1
70’
Антиалергія
Визначає цикл, який не лише висушує, але й допомагає зменшити
кількість основних алергенів, таких як пилові кліщі, шерсть
домашніх тварин, пилок і залишки пральних порошків.
4
220’
Антискладки
Це теплий цикл, який всього за 12 хвилин допомагає
розгладити брижі та складки
2.5
12’
Освіження&
Розгладження
Ідеальний цикл для видалення неприємних запахів із білизни
та розгладження складок.
2.5
*
ПРОГРАМА
Супер легке прасування
змішаних тканин
Еко Бавовна
Біле або бавовна
Змішане & Сухе
Синтетика
Футболки
ОПИС
Для сушіння усіх типів тканин разом, таких як бавовна,
льон, змішаний тип, синтетика.
Для дбайливого сушіння синтетики та делікатних тканин.
Даний прилад обладнаний технологією Одного Дотику (Smart Touch technology), яка дозволяє за
допомогою додатка взаємодіяти зі смартфонами на основі операційної системи Android та
обладнаними функцією NFC (Near Field Communication (Комунікація ближнього поля)
* Справжня тривалість циклу сушіння залежить від рівня початкової вологості білизни через швидкість
обертання, типу і кількості завантаження, чистоти фільтрів і температури навколишнього середовища.
32
Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією , що дозволяє
взаємодіяти, через додаток, у смартфонах на
базі операційної системи Android і оснащений
функцією NFC (Near Field Communication).
●Завантажте додатоктна Candy simply-Fi
App.
Додаток Candy simply-Fi App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів. Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з пристроєм і скориставшись
можливостями системи Smart
To u c h , д л я с м а р т ф о н і в п і д
у п р а вл і н н я м А n d r o i d , о с н а ще н и х
N F C тех н ол о г і є ю , в і д п о в і д н о д о
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
● Smart Care (Розумне піклування) –
Цикли Smart Check-up (Самоперевірки) та
Auto-Clean (Авто очистка) та керівництво
усунення несправностей.
● My Statistics (Статистик) – Статистика
прання та поради для більш ефективного
використання машини.
Щоб отримати деталі про
фу н кці о н а л S m a r t To u c h ( С ма рт
Сенсор) завантажте App у DEMO
демо режимі чи перейдіть до:
www.candysmarttouch.com
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ СМАРТ
СЕНСОР
ПЕРШИЙ КРОК –реєстрація машини
У в і й д і т ь
д о
м е н ю
"Налаштування/Settings" у вашому
Android смартфоні та активуйте NFC
функцію у "Бездротові мережі та
під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і його
версії Android OS , процес активації NFC
може відрізнятися. Зверніться до
керівництва смартфона для більш
докладної інформації.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити лише
"близьким дотиком": тому не представляється
можливим виконувати віддалені операції
(наприклад: З іншої кімнати, поза домом)..
ФУНКЦІОНАЛ
За допомогою програми доступні основні
функції:
● Voice Assistant (Голосовий помічник) –
допомогає вибрати ідеальний цикл прання за
допомогою трьог голосовх показниківа
(одяг/тканина, колір, рівень забруднення).
● Cycles (Цикли)– Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
33
● Поверніть ручку в положення Smart
Touch (Смарт Сенсор), щоб включити
датчик на панелі приладів.
● Увійдіть до програми, щоб створити
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону а бо "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що
прикріплений до машини.
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.candysmarttouch.com/how-to
UKR
SMART TOUCH
Н АСТ У П Н И Й К РО К – Ре г ул я р н е
використання
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим Smart Touch (Смарт
Сенсор) поворотом ручки в однойменне
положення.
● Переконайтеся, що у вас розблоковано екран
телефону (від можливого режиму очікування) і
активована функція NFC; в іншому випадку,
виконайте дії, описані раніше.
● Якщо ви хочете, почати цикл прання,
завантажте білизну, миючий засіб і закрийте
дверцята.
● Оберіть бажану функцію у додатку (напр.
початок программи, цикл перевірки, оновлення,
статистика тощо.).
● Дотримуйтесь інструкцій на екрані телефону,
УТРИМУЙТЕ ТЕЛЕФОН НАВПРОТИ
ЛОГОТИПУ Smart Touch (Смарт Сенсор) на
приладовій панелі пральної машини, при
активації програми.
Якщо ви не знаєте позицію вашої NFC
антени , перемістіть смартфон в
круговому русі над логотипом Smart
Touch (Смарт Сенсор), поки програма не
підтвердить з'єднання . Для того, щоб
передача даних , була успішною ,
важливо УТРИМУВАТИ СМАРТФОН
НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД ;
повідомлення на пристрої проінформує
про успішний результат операції.
Товсті чохли або металеві наклейки на
вашому смартфоні може вплинути або
запобігти передачі даних між машиною і
телефоном. При необхідності, видаліть
їх.
Заміна деяких неоригінальних
к о м п о н е н т і в с м а рт ф о н а ( н а п р и к л а д ,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або чохла
т . д . ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Можна керувати і керувати машиною лише
через пристрій поблизу пристрою: тому
неможливо вик онувати віддалені дії
(наприклад, з іншої кімнати за межами
м а ш и н и ) . б у д и н о к ) .
● Для того, щоб перезапустити цикл
прання, який було збережено у Smart
Touch, оберіть його на ручці вибору
програм, а тоді одночасно натисніть кнопки
ПУСК/ПАУЗА та ОПЦІЙ, як
вказано на контрольній панелі.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб датчик
NFC відповідав положенню логотипу Smart
Touch (Смарт Сенсор) на пристрою (див
малюнок нижче).
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Параметри Характеристики
Стандартний бездротовий
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
зв’язок
Частотний
діапазон
13,553-13,567 MHz (центральна
частота 13,560 MHz)
Магнітне поле
< 42dBμA/m (при10 м)
Цим Candy Hoover Group Srl
заявляє , що даний пристрій має
маркування
та відповідає
основним вимогам Директиви
2014/53/EU. Для того, щоб отримати
копію декларації про відповідність,
будь ласка, зверніться до
виробник а за адрес ою:
w w w . c a n d y - g r o u p . c o m
34
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SMART TOUCH (СМАРТ СЕНСОР)
Завдяки циклу Smart Check-up (Самоперевірки) вашої App Candy simply-Fi ви можете
перевірити в будь -який час функціональність машини. Вам потрібно всього лише смартфон на
базі Android з технологією NFC. Більш детальну інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні звернутися до App,
включити програму та наблизити свій Android смартфон з NFC на логотип Smart Touch (Смарт
Сенсор) на лицьовій панелі. Тепер можна запустити помічник, щоб вирішити цю проблему.
Причини несправностей
СЛУЖБА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Запасні частини
Служба обслуговування споживачів
35
UKR
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Obsah
Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny.
Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné
použití, instalaci, údržbu a několik užitečných
rad pro nejlepší využití spotřebiče.
Odložte si veškerou dokumentaci na
bezpečném místě pro případné použití v
budoucnosti nebo pro dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky:
1.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.SADA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K
MONTÁŽI
3.PŘÍPRAVA PRÁDLA
4.ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
5.ZÁSOBNÍK VODY
6.DVÍŘKA A FILTR
Návod k obsluze
7.OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
Záruční list
8.VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
Energetický štítek
9.ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
●
●
●
na tento
Umístěním symbolu
spotřebič prohlašujeme shodu se všemi
platnými Evropskými požadavky ohledně
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
týkajícími se tohoto spotřebiče.
Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během
přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte
servis GIAS. Nedodržením výše uvedených
pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost
spotřebiče. V případě závady způsobené
nesprávnou manipulací budete hradit servisní
zásah.
36
● Tento spotřebič smí používat
děti od 8 let a starší a osoby s
omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a
znalostí, pokud byly poučeny o
správném a bezpečném použití
spotřebiče osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost a
porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
Děti do 3 let mějte neustále pod
dohledem.
●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití
sušičky může zvýšit riziko požáru.
● Tento spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobném
prostředí:
- Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích a jiném
pracovním prostředí;
-Na farmách
-Klienty hotelů, motelů a
podobném typu ubytovacího
zařízení;
-V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití spotřebiče od použití
v domácnosti nebo pro typické
domácí využití, jako jsou
komerční účely experty nebo
zkušenými uživateli, jsou
vyloučeny z výše uvedených
způsobu použití.
37
Pokud se spotřebič používá
nesprávně, může se zkrátit
jeho životnost a nebudete mít
práv na záruční opravu.
Jakékoliv poškození
spotřebiče způsobené
nesprávným použitím (i když je
spotřebič v domácnosti) není
akceptováno výrobcem.
●
Tento spotřebič se smí
používat pouze k určenému
účelu podle popisu v tomto
návodu. Ujistěte se, zda
rozumíte všem pokynům
k instalaci a použití před
obsluhou spotřebiče.
● Nedotýkejte se spotřebiče
mokrýma rukama.
● Nesedejte si na dvířka ani je
nepoužívejte k zvedání
samotného spotřebiče.
●Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem nebo ovladači.
CZ
1. Bezpečnostní upozornění
● VAROVÁNÍ.
Nepoužívejte
spotřebič, pokud není jeho filtr na
místě, nebo je poškozený;
chomáče se mohou vznítit.
VA R O V Á N Í . N a m í s t ě
označeném symbolem horkého
povrchu
může teplota
vystoupit nad 60°C.
● Odpojte zástrčku od síťové
zásuvky. Před čištěním odpojte
zástrčku od síťové zásuvky
● Pokud je spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej.
● Zabraňte hromadění chomáčů a
vláken na podlaze v okolí
spotřebiče.
● Konečný cyklus sušičky probíhá
bez ohřevu (cyklus chlazení) k
zajištění teploty prádla, která jej
nepoškodí.
●Sušička se nesmí používat,
pokud jste k čištění prádla použili
průmyslové chemikálie.
● VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje
sušičku před dokončením cyklu,
pokud rychle nevyndáte veškeré
díly prádla a nerozprostřete je pro
odvod tepla.
● Maximální náplň sušení: viz
energetický štítek.
Instalace
N e p o u ž í v e j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
prodloužení.
●
● Nikdy neinstalujte sušičku proti
zácloně a zabraňte pádu
předmětů za sušičku.
● Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné
dveře nebo dveře na opačné
straně k sušičce.
Důležité: Během přepravy
zajistěte, aby spotřebič stál v
horizontální poloze, a v případě
potřeby jej nakloňte na jednu
stranu;
Pozor: Po přemístění spotřebiče
počkejte nejméně 4 hodiny před
opětovným zapnutím, aby mohl
olej natéct zpět do kompresoru.
Nedodržením výše uvedených
pokynů byste mohly poškodit
kompresor.
38
●V sušičce nesušte nevyprané
prádlo.
●VAROVÁNÍ: Nesušte látky
ošetřené čisticími prostředky.
● VAROVÁNÍ:
Materiály z
pěnové gumy se mohou za
určitých okolností vznítit při
nadměrném zahřátí. Předměty
jako je pěnová guma (latexová
pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, gumové
předměty nebo polštáře plněné
pěnou SE NESMÍ sušit v
sušičce.
●Vždy si přečtěte informace o
vhodnosti sušení na štítku
prádla.
● Prádlo před vložením do
sušičky důkladně vyždímejte.
Prádlo, ze kterého kape voda,
nedávejte do sušičky.
●Zapalovače
a zápalky
nenechávejte v kapsách a
NIKDY nepoužívejte v blízkosti
spotřebiče hořlavé tekutiny.
●Záclony se skelným vláknem
NIKDY nedávejte do
spotřebiče. V případě
kontaminace ostatního prádla
skelným vláknem může dojít k
podráždění pokožky.
●Předměty znečištěné olejem,
acetonem, alkoholem,
benzinem, kerozenem,
odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, voskem a
odstraňovačem vosku musíte
Větrání
● V mtnosti instalace spotbi
muse zajistit dostatevr abyste
zabrili vtahovjinh plynze
spotbispalujh jinpaliva do
mtnosti bem provozuuy.
●Instalujte zadnstu spotbi do
blkosti zdi nebo vertiknlochy.
● Mezi spotbim a okolni pkami
musb volnprostor nejm12 mm.
Vstup a vtup vzduchu nikdy
neblokujte. Kaji
obro vrnesme nikdy blokovat
volnprostor mezi dnem spotbi
a podlahou.
● Pravideln kontrolujte volnost
pruchodu vzduchu.
● Po pouziti kontrolujte filtr, v
případě potřeby vyčistěte.
●
.Zabraňte pádu nebo
hromadění předmětů za
sušičkou, neboť tyto mohou
blokovat vstup a výstup
vzduchu.
NIKDY neinstalujte sušičku
naproti zácloně
●
39
CZ
vyprat v horké vodě s
dostatečným množstvím
pracího prostředku před
sušením v bubnové sušičce.
● Aviváže
nebo podobné
prostředky musíte používat
podle pokynů na obalu.
Prádlo
 V případech, kdy se sušička
umisťuje na pračku, se musí
použít
vhodná
stohovací
souprava
podle
konfigurace
vašeho spotřebiče:
- Stohovací souprava „standardní
velikosti“: pro pračku s minimální
hloubkou 44 cm;
- Stohovací souprava „redukované
velikosti“: pro pračku s minimální
hloubkou 40 cm.
 Stohovací souprava je k dostání v
rámci našeho prodeje náhradních
dílů. Společně se soupravou se
dodávají pokyny pro instalaci a
veškeré upevňovací příslušenství.
 Zástrčka musí zůstat po instalaci
spotřebiče snadno přístupná, pro
případné odpojení.
UPOZORNĚNÍ:
spotřebič nesmí být napájen
prostřednictvím
externího
spínacího zařízení, jako je
časovač, ani připojen k
obvodu, který je pravidelně
vypínán obsluhou.
Air Outlets in the Base
40
Pokud je přívodní kabel
poškozený, musí jej vyměnit
výrobce, servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se z abránilo nebezpečí.
Neinstalujte spotřebič v
místnosti, kde je riziko mrazu.
Při teplotách kolem bodu
mrazu nemusí sušička
fungovat správně: riziko
poškození v případě
zamrznutí vody v
hydraulickém okruhu (ventily,
hadice, čerpadla). Pro lepší
funkci spotřebiče musí být
okolní teplota místnosti mezi a
5 - 35°C. Všimněte si, že při
provozu v chladných
podmínkách (od +2 až +5°C)
může trochu kondenzované
vody kapat na podlahu.
 Spotřebič
obsahuje ekologické
plynné chladivo R290, které je
hořlavé.
Nepřibližujte se ke spotřebiči s
otevřeným plamenem a zdroji
vznícení.
 Zkontrolujte, zda není spotřebič
viditelně poškozený. Pokud je
poškozený, nepoužívejte jej.
UPOZORNĚNÍ:
Nepoškoďte okruh chladiva.
 Veškeré
opravy nebo zásahy
do spotřebiče smí provádět
pouze autorizované servisní
středisko.
 Při
nesprávné
likvidaci
spotřebiče by mohl vzniknout
požár nebo by mohlo dojít k
otrávení.
 V případě
jakéhokoli problému
kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo jedno
z našich středisek zákaznické
podpory.
 Likvidujte
spotřebič správným
způsobem a nepoškoďte trubky
sloužící k cirkulaci chladiva.
41
CZ
UPOZORNĚNÍ:
Nebezpečí požáru / hořlavé
materiály.
UPOZORNĚNÍ:
Ujistěte se, že nejsou zakryté
otvory na spotřebiči a otvory
v prostoru, do kterého je
spotřebič zabudován (v případě
vestavných modelů).
GIAS Servis
Životní prostředí
● Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči
životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte
zlikvidovat obalové materiály vhodným
způsobem. Podrobnější informace obdržíte na
místní správě.
● K zajištění neustálé bezpečnosti a
● K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého
spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky,
odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej
společně se zástrčkou. Abyste zabránili
uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčněte
závěsy nebo zámek dvířek
Požadavky na elektrické připojení
spolehlivého provozu spotřebiče musí
opravy provádět autorizovaný servisní
technik GIAS
Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s
napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je
hodnota obvodu zdrojového napájení
nejméně 6 A.
Elektrický proud může být velmi nebezpečný.
Tento spotřebič je nutné uzemnit.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí
být stejného typu.
Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani
prodlužovací kabely.
Evropská směrnice 2012/19/EU
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického vybavení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a
základní komponenty (které lze opětovně
využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné
zpracování, k odstranění a likvidací všech
škodlivin a obnově všech recyklovatelných
materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou
roli v zajištění, že se WEEE nestane
nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat
základní pravidla:
-WEEE se nesmí likvidovat společně s
domovním odpadem.
-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné
místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích
se nacházejí velké sběrny WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý
spotřebič ekvivalentního typu.
Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče
snadno přístupná
V případě nesprávné instalace
uhradíte náklady spojené s opravou
spotřebiče.
V případě poškození přívodního
kabelu se musí vyměnit za speciální
kabel dostupný do autorizovaného
servisu. Musí jej instalovat kompetentní
osoba.
Spotřebič zapojte do sítě teprve
po ukončení instalace. Pro vaší
bezpečnost je nutné, aby sušička byla
řádně instalována. Pokud máte
pochybnosti o instalaci, požádejte
pracovníky servisu o radu.
Nastavení nožiček
Po umístění sušičky
na místo by měli být
nožičky upravené tak,
aby byl spotřebič ve
vodorovné poloze.
42
2. SADA ODTOKOVÉ HADICE:
Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu
sušení, vodu můžete vypouštět přímo do
odpadu (stejné jako u dřezu). Zákon o vodě
zakazuje připojení k odtoku povrchové vody.
Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné
instalovat do blízkosti sušičky.
Sada obsahuje:1 hadici a 1 záslepku.
UPOZORNĚNÍ!
Před prováděním
následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte
od elektrické sítě
Namontujte sadu následovně
4. Připojte černou
h a d i c i z e s a d y,
(pomocí dodané
spojky a spon), k
hadici odpojené z
přemostění.
4
5. Instalujte novou
odtokovou hadici k
hadici odpadní vody.
5
6. Po postavení
spotřebiče na místo
zkontrolujte dno pro
zajištění, aby nebyla
n o v á h a d i c e
přiskřípnuta po
umístění sušičky na
místo.
6
CZ
POKYNY K MONTÁŽI
Připojte k elektrické
síti.
1
1.Nakloňte spotřebič
mírně doprava
2. Trubka
odpadní
vody je instalována na
pravé straně
spotřebiče (viz
obrázek). Šedá hadice
se připojuje k
přemostění na levé
straně spotřebiče
.
Pomocí kleští sundejte
sponu hadice z
přemostění.
2
3
Upozornění: pokud byl spotřebič nakloněn
na jinou stranu, před zapnutím počkejte
nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět
do kompresoru. V opačném případě může
dojít k poškození kompresoru.
3. Stáhněte hadici z
přemostění.
43
3. PŘÍPRAVA PRÁDLA
Před prvním použitím sušičky:
●Přečtěte si důkladně tento návod.
●Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
● Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k
odstranění případného prachu z přepravy.
Příprava prádla
Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit,
vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na
prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy
a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte
lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a
zkontrolujte, zda není spletené
Nesušte v sušičce
Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo
s PVC nebo kůžín.
Důležité: Nesušte prádlo, které bylo
ošetřeno nasucho čiftičem nebo
pogumované oděvy (riziko požáru nebo
exploze).
Během posledních 15 minut se prádlo suší ve
studeném vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné
prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba
sušení a tudíž nižší spotřeba energie.
VŽDY
● Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je
čistý filtr.
NIKDY
●Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste
poškodit spotřebič.
●Dle množství a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla)
● Dle typu látky
Bavlna/len:Ručníky, bavlněný úplet,
ložní a stolní len.
Syntetické: halenky, košile, overaly,
apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs
bavlny/ syntetických látek.
Nepřetěžujte buben, při namočení velkých
kusů prádla může dojít k překročení
maximální náplně (například: spací vaky,
deky)
4.
Čištění a běžná údržba
Čištění sušičky
●Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po
každém cyklu sušení.
●Pravidelně čistěte kondenzátor.
●Po každém použití utřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka pootevřená pro umožnění
cirkulace vzduchu a vysušení.
● Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka
spotřebiče měkkou utěrkou.
● NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí
prostředky.
● Abyste zabránili přilepení dvířek nebo
hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část
dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém
cyklu sušení.
UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo
mohou být velmi horké.
Rozdělte prádlo následovně
DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej
vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
● Podle symbolu ošetření
Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:
Pro elektrické parametry viz výrobní štítek
na přední ftraně skříňky spotřebiče (s
otevřenými dvířky).
Vhodné pro sušení v sušičce.
..
Sušení při vysoké teplotě.
.
Sušení pouze při nízké teplotě.
Nesušit v sušičce.
44
5. Zásobník vody
POZNÁMKA: během prvních cyklů nového
spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství
vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.
1
OBSLUHA
Vyjmutí zásobníku z dvířek
1.Otevřete dvířka a naplňte buben
sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit
zavření dvířek.
2.Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je
zavřete, dokud neuslyšíte «zaklapnutí»
3.Otočením otočného voliče programů
zvolte požadovaný program sušení (viz
Průvodce sušením).
Sušička se
4.Stiskněte tlačítko
automaticky spustí a kontrolka nad
tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5.Pokud v průběhu programu otevřete
dvířka sušičky ke kontrole prádla,po
zavření dvířek musíte stisknout
tlačítko.
6.Když se cyklus blíží ke konci, sušička
přejde do fáze chlazení, prádlo se bude
otáčet ve studeném vzduchu, což
umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7.Po ukončení cyklu se buben otáčí
přerušovaně k minimalizaci pomačkání.
Trvá to až do vypnut spotřebiče nebo
otevření dvířek.
8.Po dokončení programu se rozsvítí
kontrolka
1. Jemně vytáhněte
zásobník vody
uchopením za madlo. 1.
(A)
Když je zásobník vody
plný, váží přibližně 6 kg
A
2. Nakloňte zásobník
vody k vylití vody přes
otvor. (B)
Po vylití nasaďte
zásobník vody dle
obrázku; (C) nejdříve
vložte základnu
zásobníku na místo dle
obrázku
(1), pak jemně zatlačte
horní část do správné
pozice (2).
3.Stisknutím tlačítka
restartujte
cyklus.
POZNÁMKA:Pokud
máte možnost
vypouštění vody v
blízkosti sušičky, lze
použít vypouštěcí
sadu pro trvalé
vypouštění vody ze
sušičky.Poté
již nemusíte
pravidelně manuálně
vyprazdňovat
zásobník.
B
Neotvírejte dvířka během
automatického sušení k zajištění
správných výsledků.
45
C
CZ
Voda odstraněná z prádla během cyklu
sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř
dvířek sušičky.Pokud je zásobník plný,
rozsvítí
se kontrolka
na ovládacím panelu
a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody.
Zásobník doporučujeme vyprázdnit po
každém cyklu.
6. Dvířka a filtr
Čištění filtru kondenzátoru
Potažením madla otevřete dvířka.
K restartování sušičky zavřete dvířka a
stiskněte Start/Pauza.
VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu,
buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ
Filtr
1.Sundejte sokl.
2.Otočte dvě
zajišťovací páčky proti
směru hodinových
ručiček a vytáhněte
přední kryt.
3.Jemně sundejte rám
filtru a odstraňte prach
a jiné nečistoty z filtru.
K čištění filtru
nepoužívejte vodu.
DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost
sušičky, zkontrolujte před každým cyklem
sušení, zda je prachový filtr čistý.
4.Jemně sundejte
pěnový filtr a umyjte jej
pod tekoucí vodou tak,
aby jste z něj odstranili
prach a chomáče.
1. Potáhněte nahoru.
5.Nasaďte přední kryt
správně (podle šipky)
a pevně zatlačte na
místo. Uzamkněte dvě
pojistky otočením ve
směru hodinových
ručiček.
2. Otevřete filtr podle
obrázku.
3. Jemně odstraňte
vlákna pomocí
měkkého kartáče
nebo prstů.,
1
1
2
3
6.Nasaďte sokl.
4. Zacvakněte filtr a
nasaďte na místo.
4
2
Indikátor údržby filtru
Svítí v případě potřeby vyčištění
filtru.Pokud se prádlo nesuší, zkontrolujte,
zda nejsou ucpané filtry.
5
POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU,
NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.
VAROVÁNÍ!
uprostřed cyklu
chlazení, madlo
Zvyšte pozornost
během cyklu.
Před každým cyklem vyčistěte filtr
Pokud otevřete dvířka
před dokončením fáze
může být velmi horké.
při vylití zásobníku vody
46
A
E
B
D
Tento spotřebič je vybavený funkcí správce
sušení. Při automatických cyklech je každý
stupeň sušení před dosažením zvoleného
stupně zobrazený blikající kontrolkou
odpovídající stupni dosaženého sušení. V
případě nekompatibility bliknou třikrát všechny
LED
C
2
3
4
5
7
1
6
4.Tlačítko volby sušení Umožňuje nastavit požadovaný stupeň
sušení, který lze upravit do 5 minut po
zahájení cyklu:
Pro žehlení: zanechá prádlo
mírně vlhké pro snadné žehlení.
Suché k zavěšení: prádlo
můžete pověsit.
Zcela suché: pro prádlo, které
lze rovnou uložit do skříně.
Extra-suché: pro zcela suché
prádlo, ideální pro kompletní náplň.
8
A- Volič programu otáčením voliče do obou směrů lze zvolit
požadovaný program sušení. K zrušení
volby nebo vypnutí sušičky otočte volič
do pozice OFF.
B- Displej- zobrazuje zbývající dobu sušení,
dobu v případě odloženého startu a další
nastavení.
C-Tlačítka -
1.Tlačítko Start/Pauza
K zahájení a/nebo přerušení zvoleného
programu.
2.Volba časového cyklu- Automatický
cyklus můžete upravit na programovaný, do
3 minut po zahájení cyklu. Opakovaným
stisknutím prodloužíte dobu v 10-minutových
krocích. K resetování automatického sušení
je nutné sušičku vypnout. V případě
nekompatibility, rychle bliknou 3-krát
všechny LED kontrolky.
3.Odložený startUmožňuje odložení
spuštění programu o 1 až 24 hodin v 1hodinových intervalech. Zvolený odložený
start se zobrazí na displeji. Po stisknutí
tlačítka START se zobrazený čas zkrátí po
hodině o jednu hodinu. Pokud otevřete
dvířka a je nastaven odložený start, pro
opětovné spuštění odpočítávání musíte opět
stisknout tlačítko START.
47
5.Rychlý - Rychlé cykly: automatický
program lze přepnout na RYCHLÝ program,
do 3 minut od zahájení cyklu. Opakovaným
stisknutím prodloužíte dobu (30-45-59
minut).
K obnovení automatického cyklu po této
volbě je nutné sušičku vypnout. V případě
nekompatibility rychle bliknou 3-krát všechny
LED kontrolky.
6.Ochrana před pomačkáním- Tato
možnost umožňuje aktivovat pohyb bubnu po
skončení sušení pro ochranu před
pomačkáním, v případě aktivace odloženého
startu. Aktivuje se každých 10 minut, až do 6
hodin po konci cyklu. K zastavení pohybu
nastavte volič na pozici OFF.
Užitečné, pokud nelze vyndat prádlo ihned,
udržuje buben v pohybu tak, aby prádlo
netlačilo na sebe, udržuje jej suché a měkké.
7. Uzamčení tlačítek - Tato funkce umožňuje
zabránit nežádoucím změnám na volič
programů, během fáze sušení.
Aktivace/deaktivace: stiskněte najednou 4 a 5
tlačítko na dvě sekundy. Na displeji se
zobrazí nápis "LOC". Při odemčení se na
displeji zobrazí "Unl" pouze jednou. V případě
otevření bubnu s aktivovaným zámkem se
cyklus zastaví, ale zámek zůstává aktivní: k
restartování cyklu musíte deaktivovat zámek
a obnovit Start. Po vypnutí sušičky se zámek
automaticky deaktivuje. Zámek tlačítek lze
upravit kdykoliv během cyklu.
CZ
7. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
8.SPUSTIT SMART TOUCH
Současné stlačení tlačítek START/PAUZA a
MOŽNOSTI umožní spustit dříve stažený program
z aplikace, pokud je otočné kolečko volby
programu v pozici Smart Touch (vice informací
najdete v příslušné části uživatelského manuálu).
D-Led kontrolky
-svítí v případě nutnosti
Zásobník vody
vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.
Čištění filtru
svítí v případě nutnosti
čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)
Chlazení
chlazení
E-
Spotřeba energie ve vypnutém režimu
Spotřeba energie v zapnutém režimu
0,40 W
0,75 W
Information für Prüflabor
EN 61121 Program Program pro použití
- DRY COTTON
- IRON COTTON
- EASY-CARE TEXTILE
-
bavlna nebo
-bavlna nebo bílé
- jemné nebo syntetika
- Svítí během finální fáze
SMART TOUCH oblast - stisknutí tlačítka
START/PAUZA umožňuje spuštění předem
staženého cyklu, když je volič programů v pozici
Touch (o stahování cyklů prostřednictvím
aplikace si přečtěte odpovídající kapitolu tohoto
návodu).
Cyklus sušení vlny této
pračky byl schválen The
Woolmark Company“ pro
sušení vlněných výrobků
určených pro praní v
pračce, pokud se výrobky
perou a suší dle instrukcí
na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto
spotřebiče M1530. Ve Velké Británii, Irsku,
Hong Kongu a Indii je obchodní známka
Woolmark certifikační obchodní známkou.
Maximální hmotnost sušení
Bavlna
Maximální deklarovaná
kapacita
Syntetika nebo jemné
Max.4 Kg
Doporučení k sušení
Standardní cyklus COTTON (
)je
nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení
běžně vlhkého bavlněného prádla.
Tabulka na poslední stránce zobrazuje
odhadovanou dobu a spotřebu energie
hlavních programů sušení.
Technické parametry
Objem bubnu
Maximální náplň
125 litrů
Výška
Šířka
85 cm
60 cm
Hloubka
60 cm
Energetická třída
Viz energetický štítek
Viz energetický štítek
48
Před každým cyklem vyčistěte filtr
the laundry due to spin speed, type and
amount of load, cleanliness of filters and
ambient temperature.
POUZE PRO SUŠIČKU S KAPACITOU
10 KG:
VYPOUŠTĚCÍ
HADICI
PRO
ZNOVUVYUŽITÍ KONDENZOVANÉ VODY
PŘIPOJTE
PODLE
V KAPITOLE
2
ONLY
FORPOKYNŮ
10 KG CAPACITY
TUMBLE
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
RECOVERING
CONDENSER
WATER
ACCORDING
TO before
INSTRUCTION
Clean the filters
every cycle AT
CHAPTER
2 délka trvání cyklu závisí na
Opravdová
počáteční vlhkosti prádla s ohledem na
rychlost odstředění, typu a množství náplně,
The real duration of drying cycle
čistotě filtrů a teplotě okolí.
depends by the starting humidity level of
VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
KAPACITA
(kg)
DOBA
SUŠENÍ
(min)
Pohodlné řešení pro prádlo směsných látek minimalizující
záhyby, nabízející dokonalou vlhkost pro snadné žehlení. Před
sušením prádlo vytřepte.
2
*
Ekonomický normativní program (suché k
zavěšení).Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie.
Vhodný pro bavlnu a len.
Plná
*
Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.
Plná
*
Mx&Dry
Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna,
len, syntetické, směsné.
4
*
Synthetik
Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují
přesné a specifické ošetření.
4
*
Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání
košil díky speciálnímu pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat
ihned po skončení cyklu sušení.
2.5
*
Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné
bavlny nebo syntetického prádla.
4
*
Tento cyklus je ideální pro dětské prádlo, kde se vyžaduje zvýšená
úroveň hygieny.
4
150’
Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim.
Před sušením prádlo převraťte.
4
*
4
*
1
70’
Jeden specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá odstranit
alergeny a roztoče, zvířecí srst, pyly a zbytky pracích prostředků.
4
220’
Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá
uvolnit záhyby a pomačkání.
2.5
12’
Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.
2.5
*
PROGRAM
Baby
Jeans
Sport
POPIS PROGRAMU
Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se
speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení
elastických vláken.
Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla
(přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit.
Časování lze změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a
zvolenému odstředění během praní. Na konci cyklu můžete prádlo
obléct, pokud je ale těžší, okraje mohou být vlhké: doporučujeme
sušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení
cyklu.
Upozornění: proces plstnatění vlny je nezvratný; sušte výhradně
prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není
vhodný pro akrylové prádlo.
Antialergický
Relax creases
Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartfonu a pro stahování
cyklů (viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který dezinfikuje
spotřebič. .
* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a
okolní teplotě.
49
CZ
8.
SMART TOUCH
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci
přes aplikaci ze smartfonů s operačním
systémem Android a vybavenými funkcí NFC
(Near Field Communication)
●Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci
Candy simply-Fi.
Komunikace se
spotřebičem +
obsahem
Android smartfony bez
technologie NFC
Pouze obsah
Android Tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
JAK POUŽÍT SMART TOUCH
PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče
Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení)
vašeho smartfonu s Androidem a
aktivujte funkci NFC v nabídce „Wireless
& Networks“.
Aplikace Candy simply-Fi je
dostupná pro zařízení se systémem
Android a iOS, pro tablety i
smartfony. Nicméné, můžete
komunikovat se spotřebičem a
získat výhody nabízené Smart Touch
pouze se smartfony Android
vybavené technologií NFC, dle
následující funkčního schématu
Android smartfon s
technologií NFC
Získejte všechny podrobnosti
funkcí Smart Touch, prohlížejte
aplikaci v DEMO režimu nebo
přejděte na:
www.candysmarttouch.com
V závislosti na modelu smartfonu a
jeho verzi Androidu může být proces
aktivace NFC odlišný. Viz návod k
obsluze smartfonu
● Nastavte volič na pozici Smart Touch k
aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
● Otevřete aplikaci, \vytvořte uživatelský
profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů
na displeji telefonu nebo v „Příručce
rychlého startu“ dodané se spotřebičem.
Více informací, F.A.Q. a video pro
snadnou registraci je k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Hlavní funkce dostupné použitím
aplikace jsou:
•Voice Assistant – příručka pro volbu
ideálního cyklu pouze třemi hlasovými
příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň
znečištění).
•Cycles – stažení a spuštění nových
pracích programů.
•Smart Care – chytrá kontrola a
automatické cykly čištení a příručka k
řešení případných problémů.
•My Statistics – statistiky praní a tipy
pro efektivnější využití vaší pračky.
50
•Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič
prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat
režim Smart Touch nastavením voliče na
indikátor Smart Touch.
•Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z
pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC
funkce; pak postupujte dle dříve uvedených
kroků.
Pokud neznáte pozici NFC antény
telefonu, jemně pohybujte smartfonem
krouživým pohybem kolem Smart Touch
loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení.
Pro úspěšný přenos dat je NUTNÉ
DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM
PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA
SEKUND PROCESU; zpráva na zařízení
vás bude informovat o správném
výsledku a oznámí, kdy je možné odložit
smartfon.
•Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
•V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.:
spuštění programu, Smart Check-up cyklus,
aktualizace statistiky, apod…).
Silné obaly nebo kovové nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit přenos dat
mezi spotřebičem a smartfonem. Je-li to
nutné, odstraňte je.
Výměna některých komponentů smartfonu
(např. zadní kryt, baterie, apod...) za
neoriginální dály může způsobit odstranění
NFC antény, což brání v plném využití
aplikace.
Správa a ovládání spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná „\jen
zblízka“: proto není možné provést dálkové
operace (např.: z jiné místnosti; mimo
domu).
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
POZNÁMKY:
Parametr
Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC
anténa na zadní straně u Smart Touch loga
na spotřebiči (dle obrázku).
Technické údaje
Bezdrátový standard
ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo
13.553-13.567 MHz (Mittenfrequenz 13.560 MHz)
Limit magnetického pole
< 42dBμA/m (bei 10 metrech)
Společnost Candy Hoover Group Srl,
prohlašuje, že tento spotřebič označený
je v souladu se základními požadavky
směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat
kopii prohlášení o shodě, obraťte se na
výrobce na: www.candy-group.com
51
CZ
DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití
9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
PRO MODELY SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi má funkci Smart Check-up, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost
a stav spotřebiče. Pro použití aplikace Candy simply-Fi potřebujete smartfon se systémem Android
s technologií NFC.
Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem
Android smartfonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartfon k Smart Touch logu na ovládacím
panelu. nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.
Co může být příčinou...
Vady, které můžete opravit sami
Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a
požádáte je o technickou radu, projděte si
následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí,
že spotřebič funguje, že byl nainstalován
nesprávně nebo že byl nesprávně používán,
bude vám účtován poplatek.
Pokud problém po dokončení doporučených
kontrol přetrvává, obrate se na pracovníky
servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu
pomohou.
Doba do konce se může během cyklu měnit.
Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během
sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci.
Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit
během cyklu a to je normální.
Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není
dostatečně suché...
● Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný
program?
● Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně
vyždímáno nebo řádně odstředěno?
●Není nutné vyčistit filtr?
●Není sušička přetížena?
Sušička je hlučná…
● Vypněte sušičku a obraťte se na
autorizovaný servis.
Svítí kontrolka...
●Není nutné vyčistit filtr?
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyprázdnit zásobník vody?
Zákaznický servis
Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i
po dokončení všech doporučených kontrol,
obraťte se na pracovníky servisu.
Pracovníci servisu vám pomohou
prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí
návštěvu technika podle podmínek vaší
záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z
následujících skutečností, bude vám účtován
poplatek.
●Sušička je ve funkčním stavu.
● Sušička není nainstalována v souladu s
pokyny pro instalaci.
●Sušička nebyla používána správně.
Náhradní díly
Sušička nefunguje...
●Má sušička funkční elektrické napájení?
● Napájení zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?
●Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
●Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
●Nejsou spálené pojistky?
●Jsou dvířka úplně zavřená?
●Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak
na spotřebiči?
● Byla provedena volba doby sušení nebo
programu?
●Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?
52
Vždy používejte originální náhradní díly,
které vám poskytnou přímo pracovníci
servisu.
Servis
Ohledně servisu a oprav se obracejte na
pracovníky autorizovaného servisu.
Výrobce neodpovídá za žádné
případné tiskové chyby v tomto
návodu. Výrobce si dále vyhrazuje
p r á v o n a p r o v e d e n í
úprav svých produktů bez nutnosti
změny důležitých vlastností.
Obsah
1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto
pokyny. Tento návod poskytuje dôležité
rady pre bezpečné použitie, inštaláciu,
údržbu a niekoľko užitočných rád pre
najlepšie využitie spotrebiča.
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE:
POKYNY &PRE INŠTALÁCIU
3. PRÍPRAVA BIELIZNE
Odložte si kompletnú dokumentáciu na
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v
budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.
4. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
6. DVIERKA FILTER
●Návod na obsluhu
●Záručný list
●Energetický štítok
7. OVLÁDACIE PRVKY A
KONTROLKY
.Umiestnením symbolu
na tento
spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými
platnými Európskymi požiadavkami
ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.
Skontrolujte, či nebolo zariadenie
počas prepravy poškodené. Pokiaľ
áno, obráťte sa na pracovníkov
servisu.
Nedodržaním vyššie uvedených
pokynov môžete negatívne ovplyvniť
bezpečnosť spotrebiča. V prípade
poruchy spôsobenej nesprávnou
manipuláciou budete hradiť servisný
zásah.
53
8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH
PROBLÉMOV
SK
5. ZÁSOBNÍK VODY
Skontrolujte, či balenie obsahuje
&nasledujúce položky:
1. Bezpečnostné upozornenia
● Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami,
alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, ak
boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť a porozumeli
možným rizikám. Nedovoľte
deťom hrať sa so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
Deti do 3 rokov majte neustále
pod dohľadom.
● VA R O VA N I E : N e s p r á v n e
použitie sušičky môže zvýšiť
riziko požiaru.
● Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a
podobnom prostredí:
- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a inom
pracovnom prostredí;
- Na farmách
- Klientmi hotelov, motelov a v
podobnom type ubytovacieho
zariadenia;
- V mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie spotrebiča od
použitia v domácnosti alebo pre
typické domáce využitie, ako sú
komerčné účely expertmi alebo
skúsenými používateľmi, sú
vylúčené z vyššie uvedených
spôsobov použitia.
54
Ak sa spotrebič používa
nesprávne, môže sa skrátiť
jeho životnosť a nebudete mať
právo na záručnú opravu.
Akékoľvek poškodenie
spotrebiča spôsobené
nesprávnym použitím (aj keď
je spotrebič v domácnosti) nie
je akceptované výrobcom.
● Tento spotrebič sa môže
používať len na určený účel
podľa popise v tomto návodu.
Uistite sa, či rozumiete
všetkým pokynom na
inštaláciu a použitie pred
obsluhou spotrebiča.
●Nedotýkajte sa spotrebiča
mokrými rukami.
●Nesadajte si na dvierka ani
ich nepoužívajte na dvíhanie
samotného spotrebiča.
●Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo ovládačmi.
55
Inštalácia
● N e p o u ž í v a j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
predlžovacie káble.
●Nikdy neinštalujte sušičku oproti
záclone a zabráňte pádu
predmetov za sušičku.
●Spotrebič sa nesmie inštalovať za
uzamykateľné dvere, posuvné
dvere alebo dvere na opačnej
strane k sušičke.
Dôležité: Počas prepravy zaistite,
aby spotrebič stál v horizontálnej
polohe, a v prípade potreby ho
nakloňte na jednu stranu;
Upozornenie: Po premiestnení
spotrebiča počkajte najmenej
4 hodiny pred opätovným
zapnutím, aby mohol olej natiecť
späť do kompresora. Nedodržaním
vyššie uvedených pokynov by ste
mohli poškodiť kompresor.
SK
●VAROVANIE. Nepoužívajte
spotrebič, ak nie je jeho filter na
mieste, alebo je poškodený;
chumáče sa môžu vznietiť.
● VA R O VA N I E . N a m i e s t e
označenom symbolom horúceho
povrchu
, môže teplota vystúpiť
nad 60°C.
●Odpojte zástrčku od sieťové
zásuvky. Pred čistením odpojte
zástrčku od sieťovej zásuvky.
●Ak je spotrebič poškodený,
nepoužívajte ho.
●Zabráňte hromadeniu chumáčov
a vlákien na podlahe v okolí
spotrebiča.
●Konečný cyklus sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus chladenia) pre
zaistenie teploty bielizne, ktorá ju
nepoškodí.
●Sušička sa nesmie používať, ak
ste na čistenie bielizne použili
priemyslové chemikálie.
●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje
sušičku pred dokončením cyklu, ak
rýchlo nevyberiete všetky diely
bielizne a nerozprestriete ich pre
odvod tepla.
●Maximálna náplň sušenia: viď
energetický štítok.
The Laundry
●V sušičke nesušte nevypranú
bielizeň.
●VAROVANIE: Nesušte látky
ošetrené čistiacimi prostriedky.
●VAROVANIE: Materiály z
penovej gumy sa môžu za
určitých okolností vznietiť pri
nadmernom zahriatí. Predmety
ako je penová guma (latexová
pena), kúpacia čiapka,
vodeodolné textílie, gumové
predmety alebo vankúše plnené
penou SA NESMÚ sušiť v
sušičke.
●Vždy si prečítajte informácie o
vhodnosti sušenia na štítku
bielizne.
●Bielizeň pred vložením do
sušičky dôkladne vyžmýkajte.
Bielizeň, z ktorej kvapká voda,
nedávajte do sušičky.
●Zapaľovače a zápalky
nenechávajte vo vreckách a
NIKDY nepoužívajte v blízkosti
spotrebiča horľavé tekutiny.
●Záclony so skleneným vláknom
NIKDY nedávajte do spotrebiča.
V prípade
kontaminácie ostatnej bielizne
skleneným vláknom môže dôjsť
k podráždeniu pokožky.
●Predmety znečistené olejom,
acetónom, alkoholom,
benzínom, kerozénom,
odstraňovačom škvŕn,
terpentínom, voskom a
odstraňovačom vosku musíte
vyprať v horúcej vode s
dostatočným množstvom
pracieho prostriedku pred
56
sušením v bubnovej sušičke.
●Aviváže alebo podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov na obale.
Vetranie
● V miestnosti inštalácie
spotrebiča musíte zaistiť
dostatočné vetranie, aby ste
zabránili vťahovaniu iných
plynov zo spotrebičov
spaľujúcich iné palivá do
miestnosti počas prevádzky
sušičky.
● Inštalujte zadnú stenu
spotrebiča do blízkosti steny
alebo vertikálnej plochy.
● Medzi spotrebičom a
okolitými prekážkami musí byť
voľný priestor najmenej 12
mm. Vstup a výstup vzduchu
nikdy neblokujte. Pre
zaistenie dobrého vetrania
nesmiete nikdy blokovať voľný
priestor medzi dnom
spotrebiča a podlahou.
● Pravidelne kontrolujte
voľnosť priechodu vzduchu.
● Po použití kontrolujte filter, v
prípade potreby vyčistite.
UPOZORNENIE:
spotrebič
nesmie
byť
napájaný prostredníctvom
externého
spínacieho
zariadenia, ako je časovač,
ani pripojený k obvodu,
ktorý je pravidelne vypínaný
obsluhou.
Air Outlets in the Base
57
Ak je napájací kábel
poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, servisný technik alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo nebezpečenstvu.
Spotrebič neinštalujte
v mieste s nízkou teplotou,
alebo kde môže mrznúť. Pri
teplote okolo bodu mrazu
nemusí spotrebič fungovať
správne: hrozí riziko
poškodenia, ak voda
zamrzne v hydraulickom
obvode (ventily, hadice,
čerpadlá). Pre lepšiu funkciu
spotrebiča musí byť okolitá
teplota v rozsahu až 5-35°C.
Prevádzka v studenom
prostredí (od +2 do +5°C)
môže spôsobiť kondenzáciu
a kvapkanie vody na
podlahu.
SK
●Zabráňte
pádu
alebo
hromadeniu predmetov za
sušičkou, pretože tieto môžu
blokovať vstup a výstup
vzduchu.
● NIKDY neinštalujte sušičku
oproti záclone.
 V prípadoch, keď je sušička
inštalovaná na pračke, musí byť
podľa
konfigurácie
Vášho
spotrebiča
použitá
vhodná
súprava na stohovanie:
- Súprava
na
stohovanie
„štandardná veľkosť“: pre práčku
s minimálnou hĺbkou 44 cm:
- Súprava na stohovanie „úzka
veľkosť“:
pre
práčku
s
minimálnou hĺbkou 40 cm.
 Súprava na stohovanie by mala
byť k dispozícii v našom servise
na náhradné diely. Pokyny na
inštaláciu
a
potrebné
upevňovacie prvky sú súčasťou
balenia súpravy na stohovanie.
 Zástrčka musí zostať po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná, pre
prípadné odpojenie.
UPOZORNENIE:
dbajte na to, aby priestor,
v ktorom bude umiestnený
spotrebič, obsahoval otvory
potrebné pre otvory na
spotrebiči
(pre
vstavané
modely),
a
že
nebudú
obsahovať prekážky.
UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo požiaru /
Horľavé materiály.
 Spotrebič
obsahuje R290,
ekologicky schválený chladiaci
plyn, ktorý je horľavý.
Udržujte otvorené plamene
a zdroje
vzplanutia
mimo
dosahu spotrebiča.
UPOZORNENIE:
nepoškoďte chladiaci okruh.
 Akékoľvek opravy alebo zásahy do spotrebiča musia byť vykonané iba autorizovanou
asistenčnou službou.
 Skontrolujte, či spotrebič nie je
viditeľne poškodený. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený.
 Nesprávna
likvidácia spotrebiča môže spôsobiť požiar alebo
otravu.
V
prípade akéhokoľvek problému kontaktujte svojho špecializovaného predajcu alebo
niektorého z našich stredísk na
podporu zákazníkov.
 Vykonajte
správnu likvidáciu
spotrebiča a nepoškoďte rúrky,
ktoré
sa
používajú
na
cirkuláciu chladiacej kvapaliny.
58
Životné prostredie
● Všetky obalové materiály sú šetrné voči
životnému prostrediu a sú recyklovateľné.
Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným
spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na
miestnej správe.
● Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého
spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so
zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v
spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok
dvierok.
Európska smernica 2012/19/EU
Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s
napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je
hodnota obvodu zdrojového napájania
najmenej 6 A.
Elektrický prúd môže byť veľmi
nebezpečný. Tento spotrebič je nutné
uzemniť.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča
musí byť rovnakého typu.
Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani
predlžovacie káble.
Zástrčka musí zostať po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná.
SK
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2012/19/EC o
likvidácii elektrického a elektronického
vybavenia (WEEE)
Požiadavky na elektrické
pripojenie
WEEE obsahuje škodlivé látky
(ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné
prostredie) a základné komponenty (ktoré je
možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre
WEEE správne spracovanie, na odstránenie a
likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých
recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu
zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE
nestane nebezpečným odpadom; je dôležité
dodržiavať základné pravidlá:
- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
domovým odpadom.
- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné
miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých
krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V
mnohých krajinách môžete pri kúpe nového
spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý
spotrebič ekvivalentného typu.
V prípade nesprávnej inštalácie
uhradíte náklady spojené s opravou
spotrebiča.
V prípade poškodenia prívodného
kábla sa musí vymeniť za špeciálny kábel
dostupný v autorizovanom servise. Musí ho
inštalovať kompetentná osoba.
Spotrebič zapojte do siete až po
ukončení inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je
nutné,
aby sušička bola správne inštalovaná. Ak
máte pochybnosti o inštalácii, požiadajte
pracovníkov servisu o radu.
GIAS Servis
● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej
prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať
autorizovaný servisný technik GIAS.
Nastavenie nožičiek
Po umiestnení sušičky
na miesto by mali byť
nožičky upravené tak,
aby bol spotrebič vo
vodorovné polohe.
59
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ
HADICE: POKYNY K MONTÁŽI
Aby ste nemuseli vylievať vodu po každom cykle
sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu
(rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje
pripojenie k odtoku povrchovej vody.
Systém potrubia odtoku odpadovej vody je nutné
inštalovať do blízkosti sušičky.
4. Pripojte čiernu hadicu
z o s a d y, ( p o m o c o u
spojky a spôn), k hadici
odpojenej z premostenia.
5. Inštalujte novú
odtokovú hadicu k hadici
odpadovej vody.
Súprava obsahuje:1 hadicu a 1 záslepku.
4
5
UPOZORNENÍIE Pred vykonávaním
nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte
od elektrickej siete.
Namontujte súpravu následovne:
1. Nakloňte spotrebič
mierne doprava.
6. Po postavení
spotrebiča na miesto
skontrolujte dno pre
zaistenie, aby nebola
nová hadica priškripnutá
po umiestnení sušičky na
miesto.
1
6
Pripojte k elektrickej sieti.
2. Rúrka odpadovej
vody je inštalovaná na
pravej strane spotrebiča
(viď obrázok). Sivá
hadica sa pripája k
premosteniu na ľavej
strane spotrebiča.
Pomocou klieští zložte
sponu hadice z
premostenia.
3. Stiahnite hadicu z
premostení.
2
Upozornenie: ak bol spotrebič naklonený na inú
stranu, pred zapnutím počkajte najmenej 4
hodiny, aby mohol olej natiecť späť do
kompresora. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu kompresora.
3
60
Ak nemá bielizeň symbol o ošetrení, musíte
ju brať ako nevhodnú pre sušenie v
spotrebiči.
● Podľa množstva a hrúbky
PRÍPRAVA BIELIZNE
Pred prvým použitím sušičky:
● Prečítajte si dôkladne tento návod.
● Vyberte všetky predmety z bubna.
● Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou
pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.
Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita
sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr.
uteráky od tenkej spodnej bielizne).
● Podľa typu látky
Príprava bielizne
Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť,
vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na
bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či
sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra.
Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie
je spletená.
Nesušte v sušičke:
Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou,
bielizeň s PVC alebo kožou.
Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný
a stolový ľan.
Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/
syntetických látok.
Nepreťažujte bubon, pri namočení
veľkých kusov bielizne dôjsť k prekročeniu
maximálnej náplne (napríklad: spacáky,
deky).
4. Čistenie a bežná údržba
Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola
ošetrená nasucho čiftičom alebo pogumované
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).
Čistenie sušičky
● Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po
každom cykle sušenia.
● Filtre čistite pravidelne.
● Po každom použití utrite vnútro bubna a
nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie
cirkulácie vzduchu a vysušenie.
● Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka
spotrebiča mäkkou utierkou.
● NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace
prostriedky.
● Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu vláken, vyčistite vnútornú časť
dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom
cykle sušenia.
Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v
studenom vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú
bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas
sušenia a tiež nižšia spotreba energie.
VŽDY
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
čistý filter.
NIKDY
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli
by ste poškodiť spotrebič.
UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a
bielizeň môžu byť veľmi horúce.
Rozdeľte bielizeň následovne
DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča
ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej
siete.
● Podľa symbolu ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:
Vhodné pre sušenie v sušičke.
..
.
Ohľadne elektrických parametrov viď
výrobný štítok na prednej strane skrinky
spotrebiča (s otvorenými dvierkami).
Sušenie pri vysokej teplote.
Sušenie len pri nízkej teplote.
Nesušiť v sušičke.
61
SK
3.
5. Zásobník vody
Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia
sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok
sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa
kontrolka
na ovládacom paneli a MUSÍTE
vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame
vyprázdniť po každom cykle.
POZNÁMKA: Ak máte
možnosť vypúšťania
vody v blízkosti sušičky,
je možné použiť
vypúšťaciu sadu pre
trvalé vypúšťanie vody
zo sušičky. Potom
už nemusíte pravidelne
manuálne vyprázdňovať
zásobník.
1
C
POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového
spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo
vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.
OBSLUHA
Vybratie zásobníka z dvierok
1.Jemne vytiahnite
zásobník vodyuchopením
za rukoväť.(A)
Keď je zásobník vody
plný, váži približne 6kg.
2.Nakloňte zásobníkvody
pre vyliatie vodycez otvor.
(B)
1.Otvorte dvierka a naplňte bubon
bielizňou.Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu
dverí.
2.Pomaly zatlačte a opatrne dvierka
zatvorte,pokým nebudete počuť
„zaklapnutie".
3.Otočením voliča programov zvoľte
požadovaný program sušenia (viď
Sprievodcasušením).
4.Stlačte tlačidlo
. Sušička sa automaticky
spustí a kontrolka nad tlačidlom bude
nepretržite svietiť.
5.Ak v priebehu programu otvoríte
dvierkasušičky pre kontrolu bielizne, po
zatvorenídvierok musíte stlačiť tlačidlo
.
6.Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička
prejdedo fázy chladenia, bielizeň sa bude
otáčať vstudenom vzduchu, čo umožňuje
vychladenienáplne spotrebiča.
7.Po dokončení cyklu sa bubon
otáčaprerušovane pre minimalizáciu
pokrčenia.Toto pokračuje až do vypnutia
spotrebiča alebo do otvorenia dvierok.
8.Po dokončení programu sa
rozsvietikontrolka
A
Po vyliatí nasaďte zásobník
vody podľa obrázka; (C)
najskôr vložte základňu
zásobníka na miesto podľa
obrázka (1), potom jemne
zatlačte hornú časť do
správnej pozície (2).
3.Stlačením
tlačidlareštartujte
cyklus.
B
Neotvárajte dvierka počas automatických
programov pre zaistenie správneho sušenia.
62
6. Dvierka a filter
Čistenie filtra kondenzátora
.Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a
stlačte Štart/Pauza
VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke,
bubon a dvierka môžu byť VEĽMI HORÚCE.
1.Zložte sokel.
1
DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť sušičky,
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
prachový filter čistý .
3.Jemne zložte rám
filtraa odstráňte prach a
iné nečistoty z filtra. Na
čistenie filtra
nepoužívajte vodu.
.
1.Potiahnite hore.
2.Otvorte filter podľa
obrázka.
2.Otočte dve uzamykacie
páčky proti smeru
hodinových ručičiek
avytiahnite predný kryt.
1
4.Jemne zložte penový
filter a umyte ho pod
tečúcou vodou tak,
abyste z neho odstránili
prach a chumáče.
3.Jemne odstráňte
vlákna pomocou mäkkej
kefy aleboprstov.
5.Nasaďte predný
krytsprávne (podľa
šípky)a pevne zatlačte
namiesto. Uzamknitedve
poistky otočenímv smere
hodinovýchručičiek.
4.Zacvaknete filter
anasaďte na miesto.
2
Indikátor údržby filtra
Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté
filtre.
2
3
4
6.Nasaďte sokel.
AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.
5
VAROVANIE! otvoríte dvierka uprostred
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri
vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
63
SK
Filter
4.Tlačidlo voľby sušenia Umožňuje nastaviť požadovaný stupeň
sušenia,ktorý je možné upraviť do 5 minút po
spustenícyklu:
-Pre ž ehlenie: zanechá bielizeň
miernevlhkú pre jednoduché žehlenie.
-Suchá na zavesenie:&bielizeň
môžetezavesiť.
-Úplne suchá: pre bielizeň, ktorú
môžeterovno uložiť do skrine.
-Extra-suchá: pre úplne suchú
bielizeň,ideálny pre kompletnú náplň.
Tento spotrebič je vybavený funkciou správcu
sušenia. Pri automatických cykloch je každý stupeň
sušenia pred dosiahnutím zvoleného stupňa
zobrazený blikajúcou kontrolkou zodpovedajúcou
stupňu dosiahnutého sušenia. V prípade
nekompatibility bliknú trikrát všetky LED.
7. OVLÁDACIE PRVKY
AKONTROLKY
A
E
B
D
C
2
3
4
5
7
1
6
8
A-Volič programu - otá č aním voli č a do
obochsmerov mô ž ete zvoli ť po ž adovaný
programsušenia. Pre zrušenie voľby alebo
vypnutiesušičky otočte volič do pozície OFF.
B- Displej - Displej zobrazuje zostávajúci
čas sušenia, čas v prípade odloženého
štartu a ďalšie nastavenia.
C-Tlačidlá 1.Tlačidlo Štart/PauzaPre spustenie a/alebo
zvolenéhoprogramu.
prerušenie
2.Voľba časového cyklu Automatický cyklus môžete upraviť na
programovaný, do 3 minút od spustenia
cyklu. Opakovaným stlačením predĺžite čas
v 10-minútových krokoch. Pre resetovanie
automatického sušenia je nutné sušičku
vypnúť.V prípade nekompatibility, rýchlo
bliknú 3-krát všetky LED kontrolky.
3.Odložený štart Umožňuje odloženie spustenia programu o 1
až 24 hodín v 1-hodinových intervaloch.
Zvolený odložený štart sa zobrazí na displeji.
Po stlačení tlačidla ŠTART sa zobrazený čas
skrátí po hodine o jednu hodinu. Ak otvoríte
dvierka a je nastavený odložený štart, pre
opätovné spustenie odpočítavania musíte
opäť stlačiť tlačidlo ŠTART.
64
5.Rýchly Rýchle cykly: automatický program je možné
prepnúť na RÝCHLY program, do 3 minút od
spustenia cyklu. Opakovaným stlačením
predĺžite čas (30-45-59 minút).
Pre obnovenie automatického cyklu po tejto
voľbe je nutné sušičku vypnúť. V prípade
nekompatibility rýchlo bliknú 3-krát všetky
LED kontrolky.
6.Ochrana pred pokrčenímTáto možnosť umožňuje aktivovať pohyb
bubna po skončení sušenia pre pred
pokrčením, v prípade aktivácie odloženého
štartu. Aktivuje sa každých 10 minút, až do 6
hodín po konci cyklu. Pre zastavenie pohybu
nastavte volič na pozíciu OFF.
Užitočné, ak nie je možné bielizeň ihneď
vyložiť, udržiava bubon v pohybe tak, aby
bielizeň netlačila na seba, udržiava ju suchú a
mäkkú.
7. Uzamknutie tlačidielTáto funkcia umožňuje zabrániť nežiadúcim
zmenám na voliči programov, počas fázy
sušenia.
Aktivácia/deaktivácia: stlačte súčasne 4 a 5
tlačidlo na dve sekundy. Na displeji sa zobrazí
nápis "LOC". Pri odomknutí sa na displeji
zobrazí "Unl" len raz. V prípade otvorenia
bubna s aktivovanou zámkou sa cyklus
zastaví, ale zámka zostáva aktívna: na
reštartovanie cyklu musíte deaktivovať
zámku a obnoviť Štart. Po vypnutí sušičky sa
zámka automaticky deaktivuje. Zámku
tlačidiel je možné upraviť kedykoľvek počas
cyklu.
D- Led
Led kontrolky
Zásobník vody
- svieti v prípade potreby
vyprázdnenia zásobníka kondenzátora.
Čistenie filtra
- svieti v prípade potreby
čistenia filtrov (filter dvierok a spodný filter.)
Chladenie
- Svieti počas finálnej fázy
chladenia.
E- SMART TOUCH oblasť - stlačenie tlačidla
ŠTART/PAUZA umožňuje spustenie vopred
stiahnutého cyklu, keď je volič programov v pozícii
Touch (o sťahovaní cyklov prostredníctvom
aplikácie si prečítajte príslušnú kapitolu tohto
návodu)..
Cyklus sušenia vlny tejto
práčky bol schválený „The
Woolmark Company" pre
vlnené produkty, ktoré je
možné prať v práčke za
predpokladu, že bielizeň sa
bude prať a sušiť v súlade
s pokynmi na štítku bielizne a podľa pokynov
výrobcu tohto spotrebiča M1530. V UK, Írsku,
Hong Kongu a Indii je značka Woolmark
Certifikačná obchodná známka.
Maximálna deklarovaná
kapacita
Syntetika alebo
jemná bielizeň
Max.4 Kg
Objem bubna
125
Viď energetický
Maximálna náplň štítok
Výška
85 cm
Šírka
60 cm
Hĺbka
60 cm
Viď energetický
Energetická trieda štítok
Spotreba energie vo vypnutom režime.
Spotreba energie v zapnutom režime.
0,40
0,75
Information for Test Laboratory
Informácie pre porovnávacie testy
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
COTTON OR
-COTTON OR WHITES
-DELICATES OR SYNTHETIC
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
IBA PRECONNECT
BUBNOVÚ
SUŠIČKU
S KAPADRYER:
THE
DRAIN HOSE
FOR
CITOU
BUBNA 10 KG:CONDENSER
ZAPOJTE ODTOKOVÚ
RECOVERING
WATER
HADICU
PRE ZNOVU
KONDENACCORDING
TO VYUŽITIE
INSTRUCTION
AT
ZOVANEJ
VODY
ZAŤAŽENIA NA VYHOCHAPTER
2
Maximálna hmotnosť sušenia
Bavlna
Technické parametre
TOVENIE KONDENZÁRNE VODY PODĽA
POKYNOV V KAPITOLE 2
Odporúčania o sušení
Štandardný cyklus COTTON (
) je
najefektívnejší a najvhodnejší pre sušenie
bežne vlhkej bavlnenej bielizne.
Tabuľka na poslednej strane zobrazuje
odhadovaný čas a spotrebu energie
hlavných programov sušenia.
65
Skutočná
dĺžka
cyklu of
sušenia
The real
duration
drying závisí
cycle
depends by úrovne
the starting
humidity
level of
od počiatočnej
vlhkosti
bielizne
v
the laundry
due odstreďovania,
to spin speed, type
dôsledku
rýchlosti
typuand
a
amount
of load, cleanliness
of filters
and
množstva
zaťaženia,
čistoty filtrov
a teploty
ambient temperature.
okolia.
SK
8.SPUSTIŤ SMART TOUCH - Súčasné stlačenie
tlačidiel ŠTART/PAUZA a MOŽNOSTI umožní
spustiť už stiahnutý program z aplikácie, pokiaľ je
otočné koliesko voľby programu v pozícii Smart
Touch (viac informácií nájdete v príslušnej časti
užívateľského manuálu).
8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
PROGRAM
POPIS PROGRAMU
Pohodlné riešenie pre bielizeň zmiešaných látok minimalizujúci záhyby,
poskytujúci dokonalú vlhkosť pre jednoduché žehlenie. Pred sušením
bielizeň vytraste.
Ekonomický normatívny program (suchá na zavesenie). Najúčinnejší
program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pro bavlnu a ľan.
Vhodný cyklus pre sušenie bavlny a uterákov.
2
*
Plná
*
Plná
*
Pre spoločné sušenie všetkých rôznych typov látok ako je bavlna, ľan,
syntetická, zmiešaná.
4
*
Pre sušenie jemných a syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a
špecifické ošetrenie.
4
*
2.5
*
Jemný a špecifický cyklus pre sušenie tmavej alebo farebnej bavlny
alebo syntetickej bielizne.
4
*
Tento cyklus je ideálny pre detskú bielizeň, kde sa vyžaduje zvýšená
úroveň hygieny.
4
150’
4
*
4
*
1
70’
Tento špecifický cyklus bol navrhnutý pre minimalizáciu pokrčenia
košieľ vďaka špeciálnemu pohybu bubna. Bielizeň odporúčame vybrať
ihneď po skončení cyklu sušenia.
Baby
KAPACITA
ČAS
(kg)
SUŠENIA
(min)
Určený pre rovnomerné sušenie látok ako je džínsovina alebo denim.
Pred sušením bielizeň prevráťte
Určený pre technickú bielizeň pre šport a fitness, jemné sušenie so
špeciálnou starostlivosťou pre zabránenie zrazenia a znehodnotenia
elastických vlákien.
Vlnená bielizeň: program je možné použiť pre sušenie až 1 kg bielizne
(približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť.
Časovanie je možné zmeniť vzhľadom na rozmery a hrúbku náplne a
zvolené odstredenie počas prania. Na konci cyklu môžete bielizeň obliecť,
ak je ale ťažšia, okraje môžu byť vlhké: odporúčame sušiť prirodzene.
Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po skončení cyklu. Upozornenie: proces
plstnatenia vlny je nezvratný; sušte výhradne bielizeň so symbolom
(symbol „ok tumble"); tento program nie je vhodný pre akrylovú bielizeň.
Antialergický
Perfektný pre rýchle sušenie až 2 kg náplne. Odporúčame pred sušením
bielizeň odstrediť pri vysokých otáčkach.
4
220’
Relax creases
Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a zároveň pomáha odstrániť alergeny
a roztoče, zvieraciu srsť, pele a zvyšky pracích prostriedkov.
2.5
12’
2.5
*
Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemného zápachu z bielizne.
Prispôsobiteľné nastavenie, ktoré spolupracuje s aplikáciou na vašom android smartfóne a pre sťahovanie
cyklov (viď príslušnú kapitolu). Vo výrobe bol nastavený program Auto-Hygiene, ktorý dezinfikuje spotrebič. .
*Skutočný čas cyklu závisí na počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve
náplne,čistote filtrov a okolitej teplote.
66
SMART TOUCH
Získajte všetky podrobnosti funkcií
Smart Touch, prezerajte aplikáciu v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
Tento spotrebič je vybavený technológiou Smart
Touch, ktorá umožňuje komunikáciu cez
aplikáciu zo smartfónov s operačným systémom
Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
AKO POUŽIŤ SMART TOUCH
• Stiahnite si do vášho smartfónu aplikáciu
Candy simply-Fi.
PRVÉ POUŽITIE - registrácia spotrebiča
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, pre tablety aj smartfóny. Môžete ale
komunikovať so spotrebičom a získať
výhody ponúkané Smart Touch len so
smartfónmi Android vybavenými
technológií NFC, podľa nasledujúcej
funkčnej schémy:
V závislosti od modelu smartfónu a jeho
verzie Androidu môže byť proces
aktivácie NFC odlišný. Viď návod na
obsluhu smartfónu.
•
Nastavte volič na pozíciu Smart Touch
preaktiváciu senzora na ovládacom paneli.
Android smartfón s
technológiou NFC
Komunikácia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfóny bez
technológie NFC
Len obsah
Android Tablet
Len obsah
Apple iPhone
Apple iPad
Len obsah
•
Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
profila zaregistrujte spotrebič podľa pokynov
nadispleji telefónu alebo v „Príručke
rýchlehoštartu" dodanej so spotrebičom.
Len obsah
Viac informácií, F.A.Q. a video pre rýchlu
registráciu sú k dispozícii na:
www.candysmarttouch.com/how-to
FUNKCIE
Hlavné funkcie dostupné použitím aplikácie sú:
•Voice Assistant – príručka pre voľbuideálneho
cyklu len tromi hlasovými príkazmi
(bielizeň/tkanina, farba, stupeň znečistenia).
•Cycles – stiahnutie a spustenie novýchpracích
programov.
•Smart Care – inteligentná kontrola aautomatické
cykly čistenia a príručka nariešenie prípadných
problémov.
•My Statistics – štatistiky prania a tipy
preefektívnejšie využitie vašej práčky.
67
SK
•Otvorte ponuku „Settings"
(nastavenie)vášho smartfónu s Androidem a
aktivujtefunkciu NFC v ponuke „Wireless
&Networks".
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
● Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
● Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom prípade
postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
● Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
● Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
(napr.: spustenie programu, kontrola cyklu,
aktualizácia štatistík a pod…).
● Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
Smart Touch až kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol prenos dát úspešný, JE
NUTNÉ UDRŽIAVAŤ SMART TELEFÓN V
BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU
P O Č A S
C E L É H O
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky na
smartfóne môžu ovplyvniť alebo brániť
prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria atď.)
neoriginálnymi zložkami by mohlo dôjsť k
poškodeniu NFC antény, ktoré by
následne mohlo brániť plnému využitiu
aplikácie.
Správa a ovládanie spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len „v
blízkosti“: nie je možné vykonať operácie
na diaľku (napr.: z inej miestnosti; mimo
domu).
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Parametre
Wi-Fi Štandard
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa na
zadnej strane zodpovedá pozícii Smart
Touch logu spotrebiča (viď obrázok
nižšie).
Špecifikácie
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvenčné pásmo
13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického
poľa
< 42dBμA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group
Srl, prehlasuje, že zariadenia označené
symbolom
spĺňajú základné
požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak
chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode,
prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
68
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
PRE MODELY SMART TOUCH
Aplikácia Candy simply-Fi má funkciu Smart Check-up, ktorá umožňuje kedykoľvek
potvrdiť funkčnosť a stav spotrebiča. Pre použitie aplikácie Candy simply-Fi
potrebujete smartfón so systémom Android s technológiou NFC.
Viac informácií nájdete v aplikácii. Ak displej práčky zobrazuje poruchu (kód alebo
blikajúca LED), musíte zapnúť aplikáciu na smartfóne so zapnutým NFC.
Umiestnite váš smartfón k Smart Touch logu na ovládacom paneli. Teraz by ste mali
mať možnosť prečítať adresár s poruchou pre odstránenie problému.
Poruchy, ktoré môžete opraviť sami
Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a
požiadate ich o technickú radu, prejdite si
nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí,
že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný
nesprávne alebo že bol nesprávne používaný,
bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém
po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva,
obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám
prostredníctvom telefónu pomôže.
Čas do konca sa môže počas cyklu meniť.
Čas do konca sa nepretržite kontroluje
počas sušenia a čas sa upravuje pre
najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa
môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to
je normálne.
Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie
je dostatočne suchá...
● Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny
program?
● Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň
dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne
odstredená?
● Nie je potrebné vyčistiť filter?
● Nie je sušička preťažená?
Sušička nefunguje...
● Má sušička funkčné elektrické napájanie?
Napájanie skontrolujte pripojením iného
spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
● Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej
zásuvky?
● Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej
energie?
● Nie sú vypálené poistky?
● Sú dvierka úplne zatvorené?
● Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania
elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
● Bola vykonaná voľba času sušenia alebo
programu?
● Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?
69
Sušička je hlučná…
● Vypnite sušičku a obráťte sa na
autorizovaný servis.
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyčistiť filter?
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?
Zákaznícky servis
Pokiaľ bude k problémom so sušičkou
dochádzať aj po ukončení všetkých
odporúčaných kontrol, obráťte sa na
pracovníka servisu. Pracovníci servisu
vám pomôžu prostredníctvom telefónu
alebo vám zariadia návštevu technika
podľa podmienok vašej záruky. Ak však
bude zistená niektorá z nasledujúcich
skutočností, bude vám účtovaný
poplatok:
● Sušička je vo funkčnom stave.
● Sušička nie je nainštalovaná v súlade s
pokynmi pre inštaláciu.
● Sušička nebola používaná správne
Náhradné diely
Vždy používajte originálne náhradné
diely, ktoré vám poskytnú priamo
pracovníci servisu.
Service
Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na
pracovníkov autorizovaného servisu.
Výrobca nezodpovedá za žiadne
prípadné tlačové chyby v tomto
návode na obsluhu. Výrobca si ďalej
vyhradzuje právo na vykonanie
úprav svojich produktov bez
potreby zmeny dôležitých
vlastností.
SK
Čo môže byť príčinou...
Tartalomjegyzék
Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az
alábbi utasításokat, és ezeknek megfelelően
működtesse a gépet. A használati utasítás
fontos útmutatást nyújt a készülék biztonságos
használatához, telepítéséhez és
karbantartásához, és néhány hasznos tanácsot
is ad a legjobb eredmény eléréséhez.
Őrizzen meg minden dokumentumot, hogy a
későbbiek során is belelapozhasson vagy
átadhassa az esetleges jövőbeni
tulajdonosoknak.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket
leszállították-e a készülékkel együtt:
● Felhasználói kézikönyv
● Garanciajegy
● Energia-besorolási címke
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
2. ELVEZETŐTÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
5. VÍZTARTÁLY
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
7. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
8. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A
FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
9. HIBAELHÁRÍTÁS
A
jel terméken történő
elhelyezésével igazoljuk, hogy a készülék
minden európai biztonsági, egészségügyi
és környezetvédelmi követelménynek
megfelel.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
gép a szállítás közben. Ha igen, hívja a
Candyszervizt. A fentiek be nem tartása
veszélyeztetheti a készülék biztonságát. Díjat
számíthatunk fel a szerviz kihívásáért, ha a
készülék hibáját a helytelen használat okozta.
70
● A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli
gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkező
személyek, ha felügyeletben
részesülnek, vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlő
veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek. Állandó felügyelet
hiányában a 3 évesnél kisebb
gyerekeket távol kell tartani a
készüléktől.
● FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
helytelen használata tüzet okozhat.
● A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel" típusú
környezetekben. A készülék
háztartási környezettől vagy a
tipikus háztartási feladatoktól eltérő,
például szakemberek vagy képzett
felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent
említett alkalmazások esetében
sem megengedett.
71
Ha a készüléket nem a fentiek
szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja
el a készülék sérülését vagy más
jellegű olyan károsodását vagy
kárát, amely az otthoni vagy a
háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék
otthoni vagy háztartási
környezetben van).
● A készüléket csak
rendeltetésszerűen szabad
használni az itt ismertetett
utasításoknak megfelelően. A
készülék működtetése előtt
nagyon fontos a telepítési és a
használati utasítások alapos
megismerése.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal.
● Ne támaszkodjon az ajtóra a
gép feltöltése közben, illetve ne
használja az ajtót a gép
megemeléséhez vagy
mozgatásához.
● Ne engedje, hogy gyerekek
● játsszanak a géppel vagy a gép
kapcsolóival.
HU
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
● FIGYELMEZTETÉS! Ne
használja a készüléket, ha a
piheszűrő nincs a helyén vagy
sérült; a pihe meggyulladhat.
● FIGYELMEZTETÉS! Ott, ahol a
meleg felületet jelző
szimbólum
el van helyezve,
a szárítógép működése közben a
hőmérséklet-emelkedés
meghaladhatja a 60 °C-ot.
● Húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóaljzatból. A készülék
tisztítása előtt mindig húzza ki a
dugót.
● Ne folytassa a gép használatát,
ha az hibásnak látszik.
● Szösz vagy pihe nem gyűlhet
össze a padlón a gép körül.
● A szárító ciklus befejező része
hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési
ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely nem károsítja őket.
● A szárítógép nem használható,
ha ipari vegyszereket használtak a
tisztításhoz.
● FIGYELMEZTETÉS! Soha ne
állítsa le a szárítógépet a szárítási
ciklus vége előtt, hacsak nem veszi
ki gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
● Maximális szárítási súly: lásd az
energia-besorolási címkét.
72
Telepítés
Ne használjon adaptereket,
elosztókat és/vagy hosszabbítókat.
● Soha ne állítsa a szárítógépet
függöny mellé, és vigyázzon, hogy
ne essen be vagy ne gyűljön össze
semmi sem a szárítógép mögött.
● A készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan
csuklópánttal ellátott ajtó mögé
telepíteni, amely a szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van.
Fontos! Ügyeljen arra, hogy
szállítás közben a szárítógép
függőleges helyzetben legyen.
Szükség esetén csak az ábrán
jelzett oldalra szabad megdönteni.
Vigyázat! Ha a terméket a másik
oldalra döntötte meg, várjon
legalább 4 órát a készülék
bekapcsolása előtt, hogy az olaj
v i s s z a f o l y h a s s o n a
kompresszorba. Ennek
elmulasztása a kompresszor
károsodását idézheti elő.
● Ne szárítson mosatlan
ruhadarabokat a szárítógépben.
● FIGYELMEZTETÉS! Ne szárítson
a gépben vegytisztító folyadékkal
kezelt textíliákat.
● FIGYELMEZTETÉS! A habgumi
bizonyos körülmények között –
meleg hatására – öngyulladással
égni kezdhet. NEM SZABAD a
szárítógépben habgumit
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
szárítani.
● Mindig nézze meg a ruhadarabon
lévő címkét, hogy az anyag
alkalmas-e gépben történő
szárításra.
● A szárítógépbe történő helyezésük
előtt a ruhadarabokat ki kell
centrifugázni vagy alaposan ki kell
csavarni. A víztől csöpögő
ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni.
● Öngyújtót és gyufát nem szabad a
zsebekben hagyni, és SOHA ne
használjon gyúlékony folyadékokat
a gép közelében.
● Üvegszálas függönyöket SOHA
NEM szabad a gépbe helyezni.
Bőrirritáció következhet be, ha a
ruhanemű üvegszálakkal
szennyeződik.
● A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, viasszal és
viaszeltávolítóval szennyezett
ruhadarabokat a szárítógépben
73
történő szárítás előtt meleg
vízben, nagy mennyiségű
mosószerrel ki kell mosni.
● A lágyítószereket és a hasonló
termékeket a lágyítószerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
Szellőzés
● Megfelelő szellőzést kell
biztosítani a szárítógép
helyiségében, nehogy a másfajta
tüzelőanyaggal működtetett
készülékek által kibocsátott
gázok, vagy a nyílt láng által
keltett füst bekerüljön a
helyiségbe a szárítógép
működése közben.
● A készülék hátsó oldalának
elhelyezése fal vagy függőleges
felület közelében.
● Legalább 12 mm távolságnak
kell lennie a gép és más
akadályok között. A bevezető és
a kivezető nyílásokat
akadálymentesen kell tartani. A
megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a gép alja és a padló
közötti teret semmi nem zárhatja
el.
● Rendszeresen ellenőrizze,
hogy nem akadályozza-e valami
a levegő szárítógépen történő
átáramlását.
● Használat után gyakran
ellenőrizze a piheszűrőt, és
szükség esetén tisztítsa meg.
● Vigyázzon, hogy ne essenek
be vagy ne gyűljenek össze
tárgyak a szárítógép mögött és
alatt, mert azok
HU
Tiszta ruha
eltömíthetik a levegő-bevezető
és kivezető nyílásokat.
● SOHA n e
telepítse a
szárítógépet függöny elé.
 Amennyiben a szárítógépet a
mosógép fölé kívánja beszerelni, a
készülék
konfigurációjának
megfelelő összeépítő készlet
alkalmazása javasolt:
- „Standard méretű” összeépítő
készlet: minimum 44 cm-es
mélységgel rendelkezo mosógéphez;
- „Slim méretű” összeépítő készlet:
minimum 40 cm-es mélységgel
rendelkező mosógéphez.
 Az
összeépítő
készlet
beszerezhető a pótalkatrészek
részlegtől. A telepítési utásítások és
az esetleges rögzítőtartozékok az
összeépítő készlet részét képezik.
 A csatlakozó maradjon hozzáférhető
azután is, hogy Ön a készüléket
helyére szerelte, állította.
FIGYELMEZTETÉS:
a készüléket nem szabad
külső
kapcsolóeszközön,
például időzítőn keresztül
bekapcsolni, vagy olyan
áramkörhöz csatlakoztatni,
amelyet egy segédprogram
rendszeresen bekapcsol és
kikapcsol.
74
Air Outlets in the Base
Ha a tápkábel sérült, a
veszély elkerülése érdekében a
gyártó szervizszemélyzetének
vagy
hasonlóan
képzett
szakembereinek kell azt cserélnie.
Ne helyezze a terméket
alacsony hőmérsékletű vagy
fagyveszélyes helyiségbe.
Előfordulhat, hogy fagypont körüli
hőmérsékleten a termék nem
működik megfelelően: károsodás
léphet fel, ha a víz megfagy a
hidraulikus hálózatban (szelepek,
tömlők, szivattyúk). Atermék jobb
teljesítménye érdekében a
környezeti szobahőmérsékletnek 5-35°C között kell lennie.
Ne feledje, hogy a készülék hideg
helyen (+2 és +5°C közötti
hőmérsékleten) történő
működtetése páralecsapódást
okozhat, és vízcseppek
jelenhetnek meg a padlón.
FIGYELMEZTETÉS:
Tűzveszély / Gyúlékony anyagok.
FIGYELMEZTETÉS:
bizonyosodjon meg arról, hogy
a készüléken található nyílások
és a készülék beépítési helyéül
szolgáló
rekesz
nyílásai
(beépített modellek esetén)
mentesek az akadályoktól.
A
FIGYELMEZTETÉS:
kerülje a hűtőközeg
károsítását.
készülék R290 megnevezésű, környezetbarát és fenntartható hűtőközeggázt tartalmaz,
amely gyúlékony.
A nyílt lángot és a szikraforrásokat tartsa a készüléktől távol.
kör
készüléken végzett bármilyen javítás vagy beavatkozás
ügyében kizárólag a hivatalos
szervizképviselet tekinthető illetékesnek.
 Bizonyosodjon meg arról, hogy
a
készüléken
nincsenek
sérülések. Sérült készüléket ne
használjon.
A
készülék helytelen kiselejtezése tüzet vagy mérgezést
okozhat.
 Bármilyen
probléma felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakosodott kiskereskedővel
vagy
valamelyik
ügyfélszolgálati központunkkal.
A
készüléket megfelelőképpen
selejtezze ki, és ne károsítsa a
hűtőközeg folyadék áramlási
útjaként szolgáló csöveket.
75
HU
A
A
szárítógépek
egyfázisú,
220-240
V, 50 Hz
hatékony
hatékony
hatékony
hatékony
működése
működése
működése
működése
érdekében
GIAS
GIAS
szerviz
szerviz
szerviz
szakképzett
GIAS-szerelővel
A
hálózati
és
készülék
el.
a
a
zElektromos
a
za
zGIAS
zGIAS
eelee
le
lklekeszerviz
tkszerviz
trkszerviz
troszerviz
tkészülékek.
rorm
oaljzatnak
m
om
om
ososossáérdekében
árérdekében
árá
aérdekében
rarm
am
m
km
kökökrörarvégeztesse
rnjavasoljuk,
njavasoljuk,
énjavasoljuk,
é
nvévélve
lvhogy
e
lg
leg
eege
gsesess
Elektromos
követelmények
követelmények
GIAS
GIAS
GIAS
feszültségű
Ellenőrizze,
aaaa
szervizelést
szervizelést
szervizelést
aaaa
csak
csak
csak
csak
el.
Környezetvédelem
● A felhasznált csomagolóanyag
környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük,
segítsen a csomagolóanyag környezetbarát
módon történő ártalmatlanításában. Az
ártalmatlanítás aktuális eszközeiről az
önkormányzat szolgálhat részletekkel.
● A régi szárítógép biztonságos
ártalmatlanítása érdekében húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból, vágja le a hálózati
csatlakozókábelt, és a dugóval együtt
semmisítse meg azt. Törje le az ajtópántokat
vagy az ajtózárat, nehogy a gyerekek bezárják
magukat a gépbe.
2012/19/EK európai irányelv
A szárítógépek egyfázisú, 220-240 V, 50 Hz
feszültségű készülékek. Ellenőrizze, hogy
az elektromos áramkör névleges
áramerőssége legalább 6 A legyen.
Az elektromos áram veszélyes lehet. A
készüléket földelni kell.
A hálózati aljzatnak és a készülék
csatlakozódugójának azonos típusúnak
kell lennie.
Ne használjon elosztókat és/vagy
hosszabbítókat.
A készülék telepítése után a
csatlakozódugónak hozzáférhetőnek
kell lennie.
A készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU európai irányelvnek
(WEEE).
Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai (a környezetre
kedvezőtlen következményekkel járó)
szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevőket tartalmaznak. A
szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az
újrahasznosítható anyagok visszanyerése
érdekében különleges kezelésben kell
részesíteni az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy az elektromos és az
elektronikus berendezések hulladékai ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon
fontos néhány alapvető szabály betartása:
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait az önkormányzat
vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében álló
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban az elektromos és az elektronikus
berendezések nagyméretű hulladékait a
lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
GIAS szerviz
Díjat számíthatunk fel a szerviz
kihívásáért, ha a készülék hibáját a
helytelen telepítés okozta.
Ha a készülék hálózati kábele
megsérült, akkor azt olyan speciális
kábellel kell kicserélni, amely csak a
tartalékalkatrész-szolgálattól szerezhető
be. A hálózati kábelt csak arra illetékes
személy szerelheti be.
A telepítés befejezése előtt ne
csatlakoztassa a hálózatra és ne kapcsolja
be a készüléket. Biztonsága érdekében
aszárítógépet megfelelő módon kell
telepíteni. Ha kétségei merülnek fel a
telepítéssel kapcsolatban, hívja tanácsért a
GIAS szerviz telefonszámát.
A lábak beállítása
Miután a gép a helyére
került, be kell állítani a
lábakat, hogy a gép
vízszintes helyzetbe
kerüljön.
● A készülék folyamatos, biztonságos és
hatékony működése érdekében
javasoljuk,
hogy a szervizelést vagy a javítást
csak
szakképzett GIAS-szerelővel végeztesse el.
76
ELVEZETŐ TÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
4. Szerelje fel a
Azért, hogy ne kelljen a víztartályt minden
szárítási ciklus után kiüríteni, a vizet közvetlenül
a szennyvízelvezető csőre (a háztartási
mosogatókkal azonos ürítő rendszerbe) lehet
csatlakoztatni. A vízügyi előírások tiltják a
felszíni vízelvezetőbe történő csatlakoztatást. A
szennyvízelvezető csőnek a szárítógép mellett
kell lennie.
A készlet 1 tömlőből és 1 csapból áll.
FIGYELMEZTETÉS! A munka
megkezdése előtt kapcsolja ki a
szárítógépet és húzza ki a csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
5
6. Miután a gép a
helyére került,
ellenőrizze az alját
annak biztosítása
érdekében, hogy az új
tömlő ne csavarodjon
meg a szárítógép
végleges helyére
történő betolásakor.
1
gépet a jobb oldalára.
2. A szennyvíz-elvezető
cső a gép jobb oldalán
helyezkedik el (lásd az
ábrát). A szürke tömlő
csatlakozik a gép bal
o l d a l á n l é v ő
kengyelhez. Egy fogó
segítségével távolítsa
el a csőrögzítő bilincset
a kengyelről.
készletben lévő fekete
tömlőt (a mellékelt
csatlakozó és csőbilincs
segítségével) a
kengyelcsatlakozóról
eltávolított tömlőre.
5. Csatlakoztassa az új
elvezetőtömlőt a
szennyvízelvezető
csőhöz.
A tömlő felszerelése:
1. Billentse lassan a
4
6
Csatlakoztassa a
készüléket az
elektromos hálózatra.
2
Connect to the mains
electricity supply.
Vigyázat! Ha a terméket a másik oldalra
döntötte meg, várjon legalább 4 órát a
készülék bekapcsolása előtt, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba. Ennek
elmulasztása a kompresszor károsodását
idézheti elő.
3
3. Húzza le a tömlőt a
kengyelcsatlakozóról.
77
HU
2.
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
A szárítógép első alkalommal történő használata
előtt:
● Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az
utasításokat.
● Vegye ki a dobba csomagolt egységeket.
● Törölje le nedves ruhával a dob belsejét és az
ajtót a szállítás közben esetlegesen lerakódott por
eltávolítása céljából.
A ruhanemű előkészítése
Ügyeljen arra, hogy a szárítandó ruha – a rajta
lévő, kezelésre vonatkozó jeleknek megfelelően –
alkalmas legyen a szárítógépben történő
szárításra.
Ellenőrizze, hogy a kapcsok be vannak-e
kapcsolva, és hogy a zsebek üresek-e. Fordítsa ki
a ruhadarabokat. A ruhadarabokat lazán tegye a
dobba, hogy ne kuszálódjanak össze.
Selyem, nejlonharisnya, finom kézimunka,
fémdíszítésű anyagok, PVC vagy bőrdíszítésű
ruhadarabok.
A szárítógép tisztítása
Az utolsó 15 percben a ruhát mindig hideg
levegő szárítja.
Energiamegtakarítás
Csak az alaposan kicsavart vagy kicentrifugázott
ruhaneműt szabad a szárítógépbe tenni. Minél
szárazabb a ruha, annál rövidebb a szárítási idő,
így ezzel energia takarítható meg.
MINDIG
● Ellenőrizze mindegyik szárítási ciklus előtt,
hogy a szűrő tiszta-e.
SOHA
● Ne tegyen nedves, csepegő ruhákat a
szárítógépbe, mert az a készülék károsodását
okozhatja.
● A kezelési szimbólumok szerint
A szimbólumok a galléron vagy a varrás
belsejében találhatók:
Szárítógépben történő szárításra alkalmas.
Szárítás gépben, csak alacsony
hőmérsékleten.
● Minden szárítási ciklus után tisztítsa
meg a szűrőt és ürítse ki a víztartályt.
● Tisztítsa rendszeresen a kondenzátort.
● Minden használat után törölje ki a dob
belsejét és egy darabig hagyja nyitva az
ajtót a levegőáramlás biztosítása
érdekében.
● Puha ruhával törölje át a gép külső
részét és az ajtaját.
● NE használjon dörzsölő hatású
szivacsot vagy tisztítószert.
● Az ajtó beragadásának vagy a pihék
felgyülemlésének megelőzése érdekében
minden szárítási ciklus után tisztítsa meg
egy nedves ruhával a belső ajtót és a
tömítést.
FIGYELMEZTETÉS! A dob, az
ajtó és a ruhanemű nagyon forró lehet.
Sort the Load as Follows
.
● Szövettípus szerint
Pamut/vászon: Törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyag: Poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall stb.,
valamint a pamut és a szintetikus anyagok
keverékei.
4.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FONTOS! Ne szárítson vegytisztító
folyadékkal kezelt vagy gumiból készült
ruhadarabokat (tűz-és robbanásveszély).
Szárítás gépben, magas hőmérsékleten.
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa szét a ruhadarabokat (pl. a
törülközőket az alsóneműtől).
Ne töltse túl a dobot; a nagyméretű
nedves ruhadarabok meghaladhatják a
maximálisan megengedhető adagméretet
(például hálózsákok, paplanok).
Nem szárítható géppel
..
Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató
címke, akkor azt kell feltételezni, hogy a
ruhadarab gépi szárításra nem alkalmas.
● Mennyiség és vastagság szerint
FONTOS!A tisztítás elvégzése
előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
Az elektromos adatokat lásd a
szárítószekrény elején lévő adattáblán
(nyitott ajtó esetén).
Nem szárítható géppel
78
5. VÍZTARTÁLY
A szárítás közben a ruhából távozó víz a
szárítógép ajtajában lévő tartályban gyűlik
össze. Amikor a tartály megtelik,
a
kapcsolólapon kigyullad a jelzőlámpa, ekkor a
tartályt ki KELL üríteni. Javasoljuk azonban,
hogy mindegyik szárítási ciklus után ürítse ki a
tartályt.
MEGJEGYZÉS: Ha lehetősége van a víz
szárítógép közelében történő elvezetésére,
akkor az ürítőkészletet használhatja a
szárítógép tartályában összegyűlt víz
folyamatos elvezetésére. Ez azt jelenti,
hogy nem kell kiürítenie a víztartályt.
MEGJEGYZÉS: Az új gép első néhány
ciklusában nagyon kevés víz gyűlik össze,
mivel először a belső tartály telik meg.
1. A fogantyút
megtartva óvatosan
húzza ki a víztartályt.
(A)
A teli víztartály súlya
körülbelül 6 kg.
1. Nyissa ki az ajtót és tegye be a dobba a
ruhákat. Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne
akadályozzák az ajtó becsukódását.
2. Óvatosan és lassan csukja be az ajtót,
amíg kattanó hangot nem hall.
3. Fordítsa el a programválasztó tárcsát a
kívánt szárítóprogram kiválasztásához
(lásd a Programtájékoztatót).
4.Nyomja le a
gombot. A szárítógép
automatikusan működésbe lép és a gomb
fölötti jelzőlámpa folyamatosan égni fog.
5. Ha a ruha ellenőrzése céljából a program
közben nyitja ki az ajtót, akkor az ajtó
becsukása
után a szárítás
újraindításához le kell nyomni a gombot.
6. Ha a ciklus a végéhez közeledik, a gép a
hűtési fázisba lép, ekkor a ruhaszárítás
hűvös levegővel folytatódik a ruhaadag
lehűtése céljából.
7. A ciklus befejeződése után a dob
szakaszosan forog a gyűrődések
minimálisra csökkentése céljából. Ez a gép
kikapcsolásáig vagy az ajtó kinyitásáig
folytatódik.
8. A program befejeződése után felgyullad
a VÉGE (END) jelzőlámpa.
A
2. Billentse meg a
tartályt a víz kiöntőn
keresztül történő
kiürítéséhez. (B)
B
A kiürítés után tegye
vissza a víztartályt az
ábra szerint; (C)
először illessze a
helyére a tartály alját az
ábra szerint (1), majd
pedig finoman tolja a
helyére a tetejét (2).
A megfelelő szárítás érdekében ne
nyissa ki az ajtót az automatikus
programok közben.
3. Nyomja le a
gombot a ciklus
újraindításához.
1
C
79
HU
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
Az ajtófiókban lévő tartály kivétele
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
A kondenzátorszűrő tisztítása
Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.
A szárítógép újraindításához csukja be az
ajtót és nyomja meg a Start/Szünet gombot.
1. Vegye
védőlemezt.
FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
használata közben a dob és az ajtó NAGYON
FORRÓ lehet.
a
1
Szűrő
FONTOS! A szárítógép hatékonyságának
fenntartása érdekében minden szárítási
ciklus előtt ellenőrizze, hogy a piheszűrő
tiszta-e.
2. Fordítsa el balra a
két rögzítőkart, és
húzza ki az elülső
fedelet.
3. Vegye ki óvatosan a
szűrőkeretet, és egy
ronggyal tisztítsa le a
szűrőről a port és a
pihét. Ne használjon
vizet a szűrő
tisztításához!
1. Húzza a szűrőt
felfelé.
2.Nyissa ki a szűrőt az
ábra szerint.
1
3.Egy puha kefével
vagy ujjaival vegye ki
óvatosan a szöszt.
4. Pattintsa össze a
szűrőt és tegye
vissza a helyére.
ki
2
Szűrőtisztítás-jelző
A jelzőlámpa akkor gyullad fel, ha a szűrő
tisztításra szorul.
Ha nem szárad a ruha, ellenőrizze, hogy nem
tömődött-e el a szűrő.
NE FELEJTSE EL MEGSZÁRÍTANI A
VIZES SZŰRŐT.
2
4. Vegye ki óvatosan a
szivacsot a helyéről és
folyóvíz alá tartva
csavarja ki belőle a port
és a pihét.
3
5. Helyezze vissza az
elülső fedelet a
megfelelő módon (a
nyíl irányában), és
nyomja stabilan a
helyére. Jobbra
fordítva rögzítse a két
kart.
4
6. Helyezze vissza a
védőlemezt.
5
FIGYELMEZTETÉS! Ha szárítási ciklus
közben nyitja ki az ajtót, a hűtési ciklus
befejeződése előtt, akkor a fogantyú forró
lehet. Járjon el nagyon körültekintően, ha
szárítási ciklus közben próbálja meg kiüríteni
a víztartályt.
Minden program előtt tisztítsa meg a szűrőket
80
7. KAPCSOLÓK ÉS
JELZŐLÁMPÁK
A
E
B
D
C
2
3
4
5
7
1
6
8
A-Ciklusválasztó - A tekerőgomb mindkét
irányba tekerhető a kívánt szárítási program
kiválasztásához. A kiválasztott program
törléséhez, és a készülék kikapcsolásához,
tekerje a gombot az 'OFF' pozícióba.
B- Kijelző - A kijelző a szárítás hátralévő idejét,
késleltetés indítás választása esetén a késleltetés
idejét, illetve más beállításokkal kapcsolatos
értesítéseket jelez.
C- Gombok
1. "Start/Szünet" gomb
A kiválasztott program beindításához és/vagy
szüneteltetéséhez. suspend it.
2.Időtartam kiválasztása
A ciklus automatikusról programozottra
kapcsolható át a ciklus kezdete után 3 percen
belül. Minden gombnyomás 10 perccel növeli az
időtartamot.
E választás után az automatikus szárítás
visszaállításához ki kell kapcsolni a szárítógépet.
Összeegyeztethetetlenség esetén mindegyik
LED-lámpa háromszor gyorsan felvillan.
3.Késleltett indítás
Lehetővé teszi a program megkezdésének 1 órás
időközökkel történő késleltetését 1 és 24 óra
között. A kiválasztott késleltetési idő megjelenik a
kijelzőn. A START gomb lenyomása után a
kijelzett idő egy-egy órával csökken. Az ajtó
kinyitása a késleltetéses indítás beállításakor: az
ajtó becsukása után nyomja le ismét a Start
gombot a visszaszámlálás megkezdéséhez.
81
5.Gyors ciklus
Gyors ciklusok: az automatikus program
GYORS programra kapcsolható át a ciklus
kezdete után 3 percen belül. Minden
gombnyomás növeli az időtartamot (30-45-59
perc).
E választás után az automatikus szárítás
visszaállításához ki kell kapcsolni a szárítógépet
Összeegyeztethetetlenség esetén mindegyik
LED-lámpa háromszor gyorsan felvillan.
6.Automatikus gyűrődésgátlás
Ez az opció automatikusan aktiválja a
gyűrődésgátló mozgást a késleltetés
aktiválásakor, és a szárítási ciklus végén 6 órán
keresztül. 10 percenként lép működésbe. A
mozgás kikapcsolásához állítsa a gombot az
OFF helyzetbe
Ez a funkció akkor hasznos, ha nem lehet
azonnal kivenni a ruhákat a gépből. A dob
mozgásban marad, hogy a ruhák ne
nyomódjanak és gyűrődjenek össze, hanem
frissek és puhák maradjanak.
7. Gombok lezárása
Ez a funkció a szárítási fázis közben lehetővé
teszi a beállított opciók nemkívánatos
módosításának megakadályozását a
kezelőpanelen.
Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja le egyszerre
két másodpercig a 4-es és az 5-ös gombot. A
„LOC” felirat jelenik meg a kijelzőn. Az opció
kikapcsolásakor csak egyszer jelenik meg a
kijelzőn az „Unl” felirat. Ha lezárt gombok esetén
nyitja ki az ajtót, akkor a ciklus megáll, de a
lezárás érvényben marad: a ciklus
újraindításához meg kell szüntetni a lezárást, és
újra meg kell nyomni a Start gombot. A
szárítógép kikapcsolása után az opció is
automatikusan kikapcsol.
A gombok lezárása bármikor módosítható a
ciklus közben.
HU
4. Szárítási szint kiválasztása
Lehetővé teszi a kívánt szárítási szint
beállítását: az opció 5 percig módosítható a
ciklus megkezdése után:
- Vasalásra kész: Kissé nedvesen hagyja a
ruhát a vasalás megkönnyítése érdekében.
- Vállfára akasztásra alkalmas
szárazság: A ruha vállfára akasztható
- Szekrényszáraz:
A ruha azonnal
szekrénybe tehető
- Extra száraz: tökéletesen száraz ruha,
teljes adaghoz ideális
Ez a készülék időkezelés funkcióval van éllátva.
Az automatikus ciklusok használata közben
minden köztes szárítási fázis során egy LED
jelzőlámpa kigyulladása jelzi az elért szárazsági
szintet egészen addig, amíg a behelyezett ruhák
a kiválasztott szárazsági szintet el nem érik.
8. A SMART TOUCH INDÍTÁSA
A START/SZÜNET és az OPCIÓK gomb egyidejű
lenyomása lehetővé teszi az alkalmazásból
előzőleg letöltött ciklus megkezdését, miközben a
Smart Touch helyzet kiválasztása történik meg a
programgombon (a további részleteket lásd a
felhasználói kézikönyv megfelelő részében).
Műszaki adatok
A dob űrtartalma:125
L á s d a z e n e rg ia cím ké t
D- LED jelzőlámpák
- Akkor gyullad fel, ha szükségessé
Víztartály
válik a kondenzvíz-tartály ürítése.
Szűrőtisztítás
- Akkor gyullad fel, ha
szükségessé válik a szűrők tisztítása (ajtószűrő és
alsó szűrő).
Ezek a jelzőlámpák a szárítási fázist jelzik:
Hűtés
- Akkor gyullad fel, ha a ciklus az utolsó
hűtőfázisban van.
E- SMART TOUCH terület
A START/SZÜNET lenyomása lehetővé
teszi az előzőleg letöltött ciklus indítását,
miközben a Touch helyzetet választjuk ki a
programválasztó gombon (a cikluso
alkalmazásból történő letöltését lásd a
kézikönyv megfelelő részében).
A „The Woolmark Company
jóváhagyta a gép gyapjúszárítási
ciklusát a gépben mosható
gyapjútermékek szárításához,
azzal a feltétellel, hogy a
termékek mosása és szárítása a
ruhán lévő címke utasításai és a készülékgyártó
előírásai szerint történik. M1530.
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark védjegy
tanúsító védjegy.
Maximális szárítási súly
Pamut
Igazolt maximális
Szintetikus vagy finom
anyagok
Max. 4 kg
Szárítási útmutató
A szabványos COTTON (
) ciklus a
legenergiatakarékosabb és a legalkalmasabb a
normál, nedves pamutruhák szárításához.
Az utolsó oldalon lévő táblázat a fő
szárítóprogramok hozzávetőleges időtartamát
és energiafogyasztását mutatja be.
“Kikapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,40 W
“Bekapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,75 W
82
Maxim ális adag: b e s o ro lá s i
Magas s ág
85 c m
Sz éles s ég
60 c m
Mélys ég:
60 c m
Energiaos z tály
L á s d a z e n e rg ia b e s o ro lá s i cím ké t
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
EN 61121 szabvány szerinti program
- SZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY VASALÓSZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY FEHÉR ANYAG
- KÖNNYEN KEZELHETŐ TEXTIL
- FINOM VAGY SZINTETIKUS ANYAG
Minden használat előtt tisztítsa meg a
szűrőket.
CSAK 10 KG KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓGÉPEKHEZ CSATLAKOZTASSA AZ ELVEZETŐ
TÖMLŐT A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSÉHEZ A
2. FEJEZET ELŐÍRÁSÁNAK MEGFELELŐEN.
A szárítási ciklus tényleges ideje függ a
s z á r í t a n d ó r u h a k e z d e t i
nedvességtartalmától, a centrifugálás
sebességétől, a ruhaadag fajtájától és
méretétől, a szűrők tisztaságától és a
környezeti hőmérséklettől.
CAPACITY
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
Kényelmes megoldás kevertszálas anyagok szárításához, az
összetekeredés minimálisra csökkentése mellett, tökéletes nedvességet
biztosítva a vasaláshoz. A szárítás előtt célszerű kirázni az anyagokat.
Gazdaságos program normál szárításhoz (vállfára akasztásra alkalmas
szárazság). Energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb
program. Alkalmas pamuthoz és vászonhoz.
A legmegfelelőbb program pamut, törlőruha és törülköző
szárításához.
Különböző textíliák, például pamut, vászon, kevertszálas és
szintetikus anyagok együttes szárításához.
Gondos és különleges kezelést igénylő, finom és szintetikus
anyagok szárításához.
Gyerekruhák
(kg)
DRYING
TIME
(min)
2
*
Full
*
Full
*
4
*
4
*
Ez a különleges ciklus ingek szárítására szolgál, a dob sajátos mozgásának
köszönhetően a ruhadarabok összegubancolódásának és
összetekeredésének minimálisra csökkentése mellett. A szárítási ciklus
befejeződése után ajánlatos azonnal kivenni a ruhadarabokat.
2.5
*
Finom és különleges ciklus sötét vagy színes pamut vagy szintetikus
anyagokhoz.
4
*
Ez a ciklus tökéletesen alkalmas gyerekruhák szárításához, ha magas
higiéniai szintet szeretnénk elérni.
4
150’
Farmernadrágok vagy farmeranyagok egyenletes szárításához.
A szárítás előtt ajánlatos a ruhadarabokat kifordítani.
4
*
4
*
1
70’
4
220’
Fitnesz- és sportruházat gondos, gyengéd szárításához, a
rugalmas szálak összezsugorodásának és elhasználódásának
elkerülése érdekében.
Gyapjúruhák: a program legfeljebb 1 kg ruha szárításához
használható (kb. 3 pulóver). Javasoljuk, hogy a szárítás előtt
fordítsa ki a ruhákat. Az időtartam a ruhaadag méretétől és
vastagságától, valamint a mosás során kiválasztott
centrifugálástól függően változhat. A ciklus végén a ruhák
azonnal felvehetők, de ha nagyobb méretűek, akkor a szélük
még kissé nedves lehet: további természetes szárításuk ajánlott.
A ciklus végén célszerű kivenni a ruhákat a gépből. Figyelem! A
gyapjú megnyúlása visszafordíthatatlan folyamat. Kizárólag
megfelelő szimbólummal („szárítógépben történő szárításra
alkalmas" szimbólummal) ellátott ruhákat szárítson. A program
akril anyagokhoz nem használható.
Allergia ellen
Olyan különleges ciklus, amely szárít, és egyidejűleg elősegíti
az allergiát okozó anyagok, például a poratkák, az állatszőr, a
pollenek és a mosópormaradványok csökkentését.
Gyűrődések
csökkentése
Meleg ciklus, amely mindössze 12 perc alatt simítja ki a ráncokat
és a gyűrődéseket.
2.5
12’
Tökéletes ciklus a kellemetlen szagok megszűntetéséhez és a
gyűrődések kisimításához.
2.5
*
Személyre szabható beállítások Android rendszerű okostelefonos alkalmazás
használatához és a ciklusok letöltéséhez (lásd az ezzel foglalkozó részt). Gyárilag az
Auto-Hygiene alapértelmezett program van beállítva, amely a gép tisztításához készült.
* A szárítási ciklus tényleges ideje függ a szárítandó ruha kezdeti nedvességtartalmától, a centrifugálás
sebességétől, a ruhaadag fajtájától és méretétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől.
83
HU
8. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
SMART TOUCH
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az
Android operációs rendszerrel működő és az
NFC (Near Field Communication) funkcióval
ellátott okostelefonokkal való
együttműködést.
● Töltse le okostelefonjára a Candy simplyFi alkalmazást
ELSŐ ALKALOMMAL – A gép
regisztrálása
Lépjen az Android okostelefon
„Beállítások" menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok"
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és
Androidoperációs rendszerének
verziójától függően eltérő lehet az NFC
funkció aktiválásának módja. Olvassa
el a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
Együttműködés
a géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia nélkül Csak tartalom
Android táblagép
Apple iPhone
Apple iPad
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történő böngészésével, vagy
látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
A Candy simply-Fi alkalmazás Android
és iOS operációs rendszerű
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhető el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval ellátott, Android operációs
rendszerrel működő okostelefonok
segítségével lehet a géppel kapcsolatot
teremteni a Smart Touch által kínált
lehetőség használatával, az alábbi
rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
● Smart Care – Smart ellenőrzés és
hibaelhárítási útmutató.
● My Statistics – Szárítási statisztika és
ötletek a gép hatékonyabb
használatához. machine.
● Állítsa a gombot a Smart Touch
helyzetbe a műszerfalon lévő érzékelő
bekapcsolásához.
Csak tartalom
Csak tartalom
Csak tartalom
FUNKCIÓK
Az alkalmazás használatával elérhető fő
funkciók a következők:
● Voice Assistant – Útmutató az ideális
ciklus kiválasztásához mindössze három
hangbevitellel (ruha/textília, szín,
szennyezettségi szint).
● Cycles – Új szárítóprogramok letöltése és
beindítása.
84
● Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő
vagy a készülékhez mellékelt „Rövid
útmutató"-ban található utasításokat
követve.
Az egyszerű regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következő címen
érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to
● Minden alkalommal, amikor az
alkalmazáson keresztül szeretné kezelni a
gépet, először a Smart Touch üzemmódot
kell bekapcsolnia a gomb Smart Touch
pontjára állítva.
● Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefont (a
készenléti üzemmódból), és aktiválta-e az
NFC funkció, majd pedig hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
● Ha el szeretne indítani egy szárítási
ciklust, tegye be a ruhákat, és csukja be az
ajtót.
● Válassza ki az alkalmazásban a kívánt
funkciót (például program indítása, Smart
ellenőrző ciklus, statisztika frissítése stb.).
● Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat, és amikor az alkalmazás kéri,
TARTSA A TELEFONT a készülék
műszerfalán lévő Smart Touch logó fölé.
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el az
NFC antenna, forgassa körkörösen az
okostelefont a Smart Touch logó fölött,
amíg az alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres adatátvitel érdekében fontos, hogy
A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ
MŰVELET IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TA R T S A A Z O K O S T E L E F O N T ; a
készüléken megjelenő üzenet tájékoztat a
művelet eredményéről, és jelzi, mikor lehet
elvenni onnan az okostelefont.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefononlévő fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel történő
kicserélése az NFC antenna eltávolítását
eredményezheti, ami megakadályozza az
alkalmazás teljes körű használatát.
A gép alkalmazáson keresztül történő
kezelése és irányítása csak „közelről"
lehetséges: távvezérlésre nincs lehetőség
(például egy másik helyiségből vagy a
házon kívülről).
A VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT
PARAMÉTEREI
Paraméter
Műszaki adatok
A vezeték nélküli
használat szabványa ISO/IEC 14443 Type A és NFC Forum Type 4
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen a
készüléken lévő Smart Touch logó
helyzetével (az alábbi ábra szerint).
Frekvenciasáv
13,553-13,567 MHz (középfrekvencia: 13,560 MHz)
Mágneses mező
határértéke
< 42dBμA/m (10 méter távolságban)
A CandyHoover Group Srl. kijelenti, hogy a
készülék megfelela 2014/53/EU irányelv
követelményeinek. A megfelelőségi
nyilatkozat példányának
beszerzéséhezkérjük, vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval a következő
címen:www.candy-group.com
85
HU
KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
9. HIBAELHÁRÍTÁS
CSAK A SMART TOUCH TÍPUSOK ESETÉBEN
A Candy simply-Fialkalmazás Smartellenőrző funkcióval rendelkezik, amely bármikor lehetővé
teszi a termék működésének és állapotának megerősítését. A Candy simply-Fialkalmazás
használatához Android rendszerű, NFC funkcióval ellátott okostelefonra van szükség.
További információ az alkalmazásban található.
Ha a gép kijelzője hibát jelez (kód jelenik meg vagy villog a LED-jelző), kapcsolja be az alkalmazást
az Android rendszerű, NFC funkcióval ellátott okostelefonján, a „Help on line" menüben lévő „Read
the error" opció kiválasztásával, éstartsa okostelefonját a kapcsolólapon lévő Smart Touchlogó
fölé. Ekkor leolvashatja a hibajelzést a probléma megoldásához.
Mi lehet az oka?
Saját kezűleg elhárítható hibák
A szerviz hívása előtt kérjük, fussa át az alábbi
ellenőrzőlistát. Díjat számítunk fel abban az
esetben, ha a gépet üzemképes állapotban
találjuk, illetve ha a gépet rosszul telepítették
vagy helytelenül használták. Ha a javasolt
ellenőrzések elvégzése után a probléma
továbbra is fennáll, kérjük, hívja a szervizt, mert
előfordulhat, hogy telefonon keresztül is tudnak
segítséget nyújtani.
A hátralévő idő kijelzése a ciklus során
változhat. A hátralévő időt a rendszer
folyamatosan ellenőrzi a ciklus folyamán, és
a kijelzett idő a legjobb becsült idő
megjelenítése céljából változik. A kijelzett
idő a ciklus folyamán növekedhet vagy
csökkenhet. Ez normális jelenség.
A szárítási idő túl hosszú/a ruha nem szárad
meg eléggé:
● A megfelelő szárítási időt/programot
választotta?
● Túl nedves volt a ruha? Alaposan kicsavarta
vagy kicentrifugálta a ruhát?
● Tisztításra szorul a szűrő?
● Túlterhelt a szárítógép?
A szárítógép nem működik:
● Kap áramot a szárítógép? Ellenőrizze egy
másik készülékkel, pl. egy asztali lámpával.
● Megfelelően be van dugva a csatlakozódugó
a hálózati aljzatba?
● Nincs áramkimaradás?
● Kiégett a biztosíték?
● Az ajtó teljesen zárva van?
● Be van kapcsolva a szárítógép a hálózati
ellátásnál és a gépen egyaránt?
● Választott szárítási időt vagy programot?
● Az ajtónyitás után újra bekapcsolta a gépet?
86
A szárítógép zajos:
● Kapcsolja ki a gépet, és kérjen
tanácsot a GIAS Szerviztől.
A
jelzőlámpa ég:
● Tisztításra szorul a szűrő?
A
jelzőlámpa ég:
● Ki kell üríteni a víztartályt?
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha a javasolt ellenőrzések után is
problémák vannak a szárítógéppel, kérjük,
hívja tanácsért a szervizt.
Előfordulhat, hogy telefonon keresztül is
tudnak segíteni, vagy a garanciális
feltételek keretében időpontot egyeztetnek
a szerelő kihívása céljából. Díjat
számítunk fel azonban, ha az alábbiak
bármelyike érvényes az Ön készülékére:
● a készüléket üzemképes állapotban
találjuk;
● a készüléket nem a telepítési
utasításokkal összhangban telepítették;
● a készüléket helytelenül használták.
Pótalkatrészek
Mindig használjon eredeti alkatrészeket,
amelyek közvetlenül a szerviztől
szerezhetők be.
Szerviz
Szerviz és javítás céljából hívja a helyi
szerviz szerelőjét.
A gyártó minden felelősséget elhárít
az ebben a füzetben esetleg előforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A
gyártó –a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül –fenntartja a
termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
Cuprins
Vă rugăm să păstraţi acest manual de
utilizare pentru referinţe ulterioare.
Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul a
fost livrat împreună cu următoarele
documente:
• Manual de utilizare
• Certificat de garanţie
• Eticheta energetică
Prin aplicarea simbolului
pe
produs, declarăm conformitatea cu
toate reglementările europene cu privire
la siguranță, sănătate și protecția
mediului care sunt în vigoare pentru
a c e s t t i p d e p r o d u s .
Verificaţi să nu prezinte deteriorări
datorate transportului. În cazul în care
există astfel de deteriorări, luaţi legătura
cu centrul de service. Nerespectarea
instrucţiunii de mai sus poate
compromite funcţionarea în siguranţă a
aparatului. Intervenţiile centrului de
service pentru probleme datorate
nerespectării instrucţiunilor de instalare
şi utilizare vor fi efectuate contra cost.
87
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
2 . F U R T U N U L D E E VA C UA R E :
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
5. RECIPIENTUL PENTRU ApĂ
6. UȘA ȘI FILTRUL
7. CONTROALE ȘI INDICATOARE
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
SETAREA FUNCȚIILOR
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
RO
Vă rugăm să citiţi cu atenție aceste
instrucţiuni şi să utilizaţi aparatul în
conformitate cu acestea. În manual sunt
oferite informaţii importante pentru
instalarea, utilizarea în siguranţă și
întreţinerea aparatului, dar şi unele
recomandări pentru obţinerea unor
rezultate cât mai bune la uscarea rufelor.
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Acest aparat poate fi utilizat
de către copii cu vârsta mai mare
de 8 ani şi de către persoane cu
deficienţe fizice, senzoriale sau
mentale numai dacă au fost
instruiţi asupra modului de
utilizare şi dacă se află sub stricta
supraveghere a unui adult
responsabil pentru siguranţa
acestora. Nu permiteţi copiilor
mici să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea
aparatului nu trebuie efectuată de
către copii. Nu permiteţi copiilor
mai mici de 3 ani să se joace cu
aparatul.
• AVERTIZARE: Utilizarea
incorectă a uscătorului reprezintă
pericol de incendiu!
• Acest aparat este destinat
pentru uz casnic şi utilizări în
medii similare, cum ar fi:
- Bucătării de serviciu din
magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
- Ferme;
-De către clienţii din hoteluri,
moteluri şi alte medii de tip
rezidenţial;
- Locaţii tip „bed and
breakfast"
Nu este permisă utilizarea acestui
aparat în alte tipuri de medii decât
cele menţionate mai sus. De
asemenea, nu este permisă
utilizarea aparatului în scopuri
comerciale.
88
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele
menţionate anterior duce la
pierderea garanţiei. Orice
deteriorare sau defecţiune a
aparatului cauzată de
utililizarea neconformă cu
r e c o m a n d ă r i l e
producătorului sau de alte
utilizări decât uz casnic
(chiar dacă aparatul este
amplasat într-o locuinţă
particulară) nu va fi acoperită
de garanţie.
• Acest aparat trebuie
utilizat numai în scopul
descris în acest manual.
Asigurați-vă că instrucţiunile
de instalare și de utilizare
sunt pe deplin înțelese
înainte de a pune aparatul în
funcţiune.
• Nu atingeţi aparatul dacă
aveţi mâinile sau picioarele
ude.
• Nu vă sprijiniţi de uşa
uscătorului atunci când
puneți rufele înăuntru şi nu
ţineţi de uşă când doriți să
ridicați sau să deplasați
aparatul.
• Nu permiteţi copiilor să
se joace la uscător sau cu
butoanele de pe panoul de
control
89
Instalare
•Nu utilizaţi adaptoare, conectori
multipli şi/sau cabluri de
prelungire.
•Nu aşezaţi uscătorul în fața unor
draperii şi verificaţi ca în spatele
aparatului să nu cadă sau să se
strângă alte obiecte.
• Acest aparat nu trebuie instalat
în spatele unei uşi care se poate
bloca, a unei uşi culisante sau în
dreptul unei uşi cu balamale.
Important: În timpul transportului,
verificați ca aparatul să fie în
poziție verticală,înclinați-l puțin în
direcția indicată în figura de mai
jos numai dacă este necesar.
RO
• AVERTIZARE Nu utilizaţi
aparatul dacă filtrul pentru scame
nu este instalat sau dacă este
deteriorat; scamele pot lua foc.
• AVERTIZARE Dacă apare
simbolul pentru suprafețe fierbinți
, înseamnă că temperatura
din interiorul uscătorului poate
ajunge în timpul funcţionării la
peste 60C.
• Scoateţi ştecherul cablului de
alimentare din priză dacă nu mai
utilizaţi aparatul sau înainte de a
efectua operaţiuni de curăţare
sau întreţinere.
• Opriţi funcţionarea aparatului
dacă apar probleme în
funcţionare.
• Nu lăsaţi să se acumuleze puf şi
scame pe podea, în jurul
aparatului.
• Partea finală a programului de
uscare are loc fără a se produce
căldură (faza de răcire) pentru a
se asigura faptul că rufele rămân
la o temperatură la care nu se pot
deteriora.
• Nu uscaţi în uscător rufe care
au fost tratate cu produse chimice
industriale pentru curăţare.
•
AVERTIZARE: Nu opriţi
uscătorul înainte de finalizarea
programului. După finalizarea
programului scoateţi imediat
rufele şi întindeţi-le, pentru a
permite disiparea căldurii.
• Greutatea maximă de rufe care
poate fi uscată: vezi eticheta
energetică.
Avertizare: Dacă produsul a fost
transportat în altă poziție,
așteptați cel puțin 4 ore înainte de
a îl pune în funcțiune, pentru a
permite uleiului să revină în
c o m p r e s o r. N e r e s p e c t a r e a
acestei recomandări poate duce
la deteriorarea compresorului.
The Laundry
• Nu introduceți în uscător rufe
care nu au fost spălate în
prealabil.
• AVERTIZARE Nu puneți la uscat
materiale care au fost tratate
chimic.
• AVERTIZARE Este posibil ca
materialele care conţin sau au
aplicații de cauciuc, în anumite
situaţii, mai ales prin încălzire, să
ia foc în mod spontan. NU uscaţi
în uscător articole din cauciuc
(sau latex) cum ar fi: căşti pentru
duş, articole impermeabile,
articole cu dublură cauciucată,
haine sau perne cu aplicații din
cauciuc.
• Verificaţi informaţiile de pe
etichetele articolelor de
îmbrăcăminte înainte de a le
usca.
• Rufele trebuie să fie bine
centrifugate sau stoarse înainte
de a le introduce în uscător. Nu
introduceţi în uscător rufe din
care se scurge apă.
• Nu lăsaţi în buzunarele hainelor
chibrituri sau brichete şi NU
utilizaţi lichide inflamabile în
apropierea uscătorului.
• NU introduceţi în uscător
draperii sau alte articole care
conţin fibră de sticlă. Pot apărea
iritații ale pielii în cazul în care
articolele de îmbrăcăminte au
fost uscate în uscătorul
contaminat deja cu particule de
fibră de sticlă.
90
• Articolele care au intrat în
contact cu substanţe cum ar fi:
ulei comestibil, acetonă, alcool,
petrol, kerosen, substanţe de
îndepărtare a petelor, ceară sau
substanţe pentru îndepărtarea
cerii, trebuie spălate în apă
fierbinte, cu o cantitate mai mare
de detergent înainte de a fi
uscate în uscător.
• Balsamul de rufe sau alte
produse similare pot fi folosite
numai în conformitate cu
instrucţiunile producătorilor.
Ventilare
• Încăperea în care este
amplasat uscătorul trebuie să
a i b ă o v e n t i l a r e
corespunzătoare, pentru a
preveni acumularea de gaze de
la aparate care funcţionează cu
alte tipuri de combustibil, inclusiv
foc deschis.
• Aparatul trebuie instalat cu
partea din spate către un perete
vertical.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 12
mm între uscător şi obiectele din
jur. Zonele pentru admisia şi
evacuarea aerului trebuie să nu
fie blocate. Pentru a se asigura o
ventilaţie adecvată, spaţiul dintre
partea de jos a maşinii şi podea
nu trebuie să fie blocat.
• Verificaţi periodic ca fantele
care permit admisia aerului în
ATENȚIE:
aparatul nu trebuie alimentat
printr-un
dispozitiv
de
comutare extern, cum ar fi
un cronometru, sau conectat
la un circuit care este pornit
și oprit în mod regulat de
catre un utilizator.
91
Air Outlets in the Base
Dacă cablul de alimentare
este deteriorat, pentru a evita
perico lul. acesta trebuie înlocuit de
producător, de agentul de la
service sau de persoane calificate.
Nu instalaţi acest aparat
în încăperi cu temperatura
scăzută sau în încăperi în
care există pericolul să
îngheţe. La temperaturi
apropiate de punctul de
îngheţ, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze
corect: există pericol de
deteriorare a aparatului dacă
apa este lăsată să îngheţe în
circuitul hidraulic (supape,
furtunuri, pompe). Pentru o
funcţionare corespunzătoare
a aparatului, temperatura
trebuie să fie cuprinsă între
şi 5-35°C. Dorim să vă
atragem atenţia că
funcţionarea aparatului la
temperaturi ma scăzute
(între +2°C şi +5°C) poate
duce la apariţia condensului
şi pe podea se vor observa
picături de apă.
RO
uscător să nu fie blocate.
 După utilizarea uscătorului,
verificaţi filtrul pentru scame şi
curăţaţi-l dacă este necesar.
 Nu lăsaţi să cadă obiecte în
partea din spate a uscătorului,
deoarece acestea pot bloca
fantele de admisie sau de
evacuare a aerului.
 NU instalaţi uscătorul cu spatele
la o draperie sau perdea.
 În cazurile în care uscătorul este
instalat deasupra mașinii de
spălat, trebuie utilizat un kit de
suprapunere adecvat conform
configurației aparatului dvs:
- Kit de suprapunere „dimensiune
standard”: pentru mașină de
spălat cu o adâncime de
minimum 44 cm;
- Kit de suprapunere „dimensiune
îngustă”: pentru mașină de spălat
cu o adâncime de minimum 40 cm.
 Kitul de suprapunere poate fi
obținut de la serviciile noastre de
piese de rezervă. Instrucțiunile de
instalare și orice atașamente de
fixare sunt furnizate împreună cu
kitul de fixare.
 După instalarea aparatului
ștecherul trebuie să fie accesibil
pentru deconectare.
ATENȚIE:
asigurați-vă că fantele de pe
aparat și din compartimentul în
care este fixat aparatul (pentru
modelele
încorporate)
nu
prezintă obstrucțiuni.
ATENȚIE:
Pericol de incendiu/Materiale
inflamabile.
ATENȚIE:
nu deteriorați circuitul refrigerant.
 Aparatul conține gaz refrigerant
R290, care este inflamabil.
Feriți aparatul de flăcări și
surse deschise de aprindere.
 Lucrările
sau intervențiile de
reparații asupra aparatului
trebuie efectuate numai de
către un serviciu de asistență
autorizat.
 Verificați
să nu existe semne
vizibile de deteriorare pe
aparat. Nu utilizați aparatul
dacă este deteriorat.
 Eliminarea
incorectă
a
dispozitivului poate provoca
incendii sau otrăvire.
 În
cazul în care există
probleme, vă rugăm să
contactați distribuitorul dvs.
specializat sau unul dintre
centrele de asistență pentru
clienți.
 Eliminați
corect dispozitivul și
nu deteriorați tuburile utilizate
pentru circularea lichidului
refrigerant.
92
Directiva europeană 2012/19/EU
Acest aparat este marcat în
conformitate cu directiva
europeană 2012/19/EU privind
eliminarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
DEEE conțin atât substanțe poluante (care
pot avea consecințe negative asupra
mediului) cât și componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este foarte important ca
DEEE să fie reciclate corespunzător, pentru
a îndepărta și recicla corespunzător
substanțele poluante și pentru a recupera și
recicla toate materialele. Persoanele fizice
pot juca un rol important prin reciclarea
corectă a DEEE. Eliminarea trebuie să se
facă în conformitate cu reglementările locale
de mediu pentru eliminarea deşeurilor.
-DEEE nu trebuie tratate ca și deșeuri
menajere.
-DEEE trebuie predate la centrele
specializate de colectare.
În majoritatea țărilor, în momentul
achiziționării unui produs nou, cel vechi
poate fi returnat vânzătorului care are
obligația de a îl colecta gratis în baza unui
schimb de unu la unu, cu condiția ca
echipamentul să fie de tip similar și să aibă
aceleași funcții ca cel achiziționat.
Service
•Pentru a se asigura o funcţionare eficientă
şi sigură a acestui produs, orice operaţiune
de verificare sau reparare trebuie efectuată
numai de către personal calificat de la
centrele de service autorizate.
93
Sursa de alimentare
Uscătorul trebuie conectat la o sursă de
alimentare monofazică, de 220-240V, 50
Hz. Verificaţi ca circuitul să fie prevăzut
cu o siguranţă de cel puţin 6A.
Electricitatea este foarte periculoasă.
Acest aparat trebuie conectat la o priză
prevăzută cu împământare.
Priza şi ştecherul trebuie să fie de
acelaşi tip. Nu utilizaţi adaptoare
şi/sau cabluri de prelungire.
Priza trebuie să fie ușor accesibilă
după instalarea și punerea în
funcțiune a aparatului.
În cazul în care solicitaţi o intervenţie de
service pentru o problemă care este cauzată
de instalarea incorectă a aparatului, această
intervenţie va fi realizată contra cost.
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
numai de către o persoană de la un
centru de service autorizat.
Nu introduceţi ștecherul cablului de
alimentare al aparatului în priză decât
după ce finalizaţi instalarea aparatului.
Pentru siguranţa dumneavoastră,
uscătorul trebuie instalat corect. Dacă
aveţi neclarităţi cu privire la instalare,
luaţi legătura cu un centru de service
autorizat.
Aşezarea la nivel
După amplasarea
aparatului, reglaţi
înălţimea picioarelor
acestuia, pentru ca
u s căto r u l s ă f i e
aşezat la nivel.
RO
Protejarea Mediului
•Toate materialele utilizate la ambalarea
acestui produs sunt reciclabile. De aceea, vă
rugăm să eliminați aceste deșeuri în mod
corect, protejând mediul înconjurător. Pentru
mai multe detalii privind centrele de
colectare, luaţi legătura cu autorităţile locale.
•Pentru siguranţă, atunci când scoateți din uz
uscătorul vechi de rufe, mai întâi deconectaţi
cablul de alimentare de la priză, apoi tăiați
cablul şi aruncați-l. Pentru a preveni situații
accidentale cum ar fi cea în care copiii rămân
blocați în uscător, distrugeți balamalele ușii
sau sistemul de închidere.
2. FURTUNUL DE EVACUARE:
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Pentru a evita golirea recipientului pentru apă
după fiecare program de uscare, apa poate fi
evacuată direct într-o ţeavă de scurgere a apei
menajere (la fel ca şi în cazul chiuvetei). Este
interzisă conectarea la o conductă pentru
scurgerea apei de suprafaţă. Ţeava de
scurgere trebuie să se afle în apropierea
uscătorului.
4. Fixaţi furtunul de
culoare neagră din kit
( c u a j u t o r u l
conectorului şi a
clemelor furnizate) la
furtunul scos din
conexiunea punţii.
4
5
Setul
livrat cu aparatul se compune din: 1
.
furtun şi 1 robinet.
5. Conectaţi noul
furtun de evacuare la
conducta de evacuare.
AV E R T I Z A R E ! O p r i ţ i
funcţionarea uscătorului şi scoateţi
ştecherul cablului de alimentare din priză
înainte de a efectua această operaţiune.
6. În momentul în care
aparatul este aşezat
pe poziţie, picioarele
trebuie reglate pentru
a vă asigura că noul
furtun nu este îndoit în
momentul în care
uscătorul va fi împins
la loc în poziţia finală.
A tömlő felszerelése:
1
1. Înclinaţi aparatul
către partea din spate.
2. Furtunul pentru
evacuarea apei este
situat în partea dreaptă
a aparatului (vezi
imaginea). Furtunul de
culoare gri se
conectează la puntea
de pe partea stângă a
aparatului. Cu ajutorul
unui patent, scoateţi
clema de prindere de
p e
p u n t e .
6
Conectaţi ştecherul
cablului de alimentare
al aparatului la o
priză.
2
Avertizare: Dacă produsul a fost transportat
în altă poziție, așteptați cel puțin 4 ore
înainte de a îl pune în funcțiune, pentru a
permite uleiului să revină în compresor.
Nerespectarea acestei recomandări poate
duce la deteriorarea compresorului.
3
3. Scoateţi furtunul din
conexiunea punţii .
94
.
Înainte de a folosi uscătorul pentru prima
dată:
•Citiţi cu atenţie acest manual.
•Scoateţi toate materialele din cuvă.
•Ştergeţi interiorul cuvei şi uşa uscătorului cu
o lavetă umedă pentru a îndepărta
eventualele urme de praf.
Pregătirea rufelor
Verificaţi pe etichetele de întreținere că rufele
care urmează a fi uscate se pretează pentru
uscare în uscător.
Cordoanele trebuie legate, nasturii încheiaţi
şi buzunarele golite. Întoarceţi rufele pe dos.
Rufele nu trebuie înghesuite, pentru a li se
permite mişcarea liberă în cuvă.
Nu se usucă în uscător:
Articole din lână, mătase, ciorapi din nylon,
broderii delicate, materiale cu aplicaţii
metalice, haine cu accesorii din PVC sau
piele.
IMPORTANT: Nu uscaţi articole care
au fost tratate cu substanţe chimice de
curăţare sau realizate din cauciuc (pericol
de incendiu sau explozie).
IÎn ultimele 15 minute ale programului,
rufele sunt uscate cu aer rece.
Reducerea consumului de energie
Uscați în uscător numai rufe care au fost bine
stoarse sau centrifugate. Astfel, durata
programului de uscare este mai scurtă și
consumul de energie va fi mai redus.
ÎNTOTDEAUNA
● Înainte de fiecare program de uscare,
verificaţi ca filtrul să fie curat.
NICIODATĂ
● Nu introduceţi în uscător rufe din care se
scurge apa, deoarece există pericolul
deteriorării aparatului.
Uscare numai la temperatură scăzută
Nu se usucă în uscător
Dacă produsul nu are etichetă de întreținere,
se consideră că articolul respectiv nu este
adecvat pentru uscare în uscător.
● În funcţie de greutate şi grosime
De fiecare dată când încărcătura este mai
mare decât capacitatea uscătorului, separaţi
rufele în funcţie de grosimea acestora (ex.
separaţi prosoapele de lenjeria intimă).
● În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: Prosoape, lenjerie de pat, feţe de
masă.
Sintetice: Bluze, cămăşi, tricouri din poliester
sau poliamidă, precum şi ţesături in amestec
bumbac/sintetic.
Nu supraîncărcaţi cuva. Este posibil
ca articolele voluminoase, atunci când
sunt umede, să depăşească greutatea
maximă admisă (de exemplu: saci de
dormit, pilote).
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Curățarea uscătorului
● Curățați filtrul și goliți recipientul pentru
apă după fiecare program de uscare.
● Curățați în mod regulat condensatorul.
● După fiecare ciclu de utilizare, șterge-ți
interiorul cuvei și lăsați ușa deschisă
pentru o perioadă de timp pentru a
permite circularea aerului în interior.
● Ștergeți partea exterioară a uscătorului
și ușa cu o cârpă moale.
● NU utilizați produse abrazive sau
agenți de curățare.
● Pentru a preveni lipirea garniturii ușii
sau acumularea de scame, curățați
interiorul ușii și garnitura cu o cârpă
umedă după fiecare program de uscare.
AVERTIZARE! Cuva, ușa și rufele
pot fi fierbinți.
IMPORTANT Opriți întotdeauna
uscătorul și scoateți ștecherul din priză
înainte de curățare.
Sortarea rufelor
● În funcţie de simbolurile de întreţinere
Aceste simboluri se regăsesc pe etichetele
aplicate în interiorul rufelor:
Adecvat pentru uscător
. . Uscare la temperatură ridicată
Pentru datele electrice, vezi
eticheta de pe partea frontală a
carcasei uscătorului (cu ușa deschisă).
95
RO
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
5. RECIPIENTUL PENTRU APĂ
OBSERVAȚIE: Dacă aveți o evacuare
pentru apă în apropierea uscătorului,
puteți utiliza dispozitivul de evacuare
pentru a permite scurgerea continuă a
apei strânse în uscător. Acest lucru
înseamnă că nu mai trebuie să goliți
recipientul
Apa rezultată după uscarea rufelor se
strânge într-un recipient aflat în interiorul
ușii uscătorului. Atunci când
recipientul este plin, indicatorul
de pe
panoul de control se va aprinde și
recipientul trebuie golit. Totuși, vă
recomandăm ca recipientul să fie golit
după fiecare program de uscare.
OBSERVAȚIE: La un uscător nou se va
colecta o cantitate mică de apă în timpul
primelor programe de uscare, deoarece
rezervorul intern se umple primul.
UTILIZARE
Pentru a scoate recipientul
pentru apă din sertarul de pe ușă
1. Deschideți ușa și introduceți rufele în
cuvă. Asigurați-vă că rufele nu împiedică
închiderea ușii.
2. Închideți ușor ușa până se aude un
click.
3. Rotiți butonul pentru a selecta
programul de uscare dorit (vezi ghidul
programelor).
4. Apăsați butonul
. Uscătorul va porni
automat iar indicatorul de deasupra
butonului se va aprinde.
5. Dacă deschideți ușa în timpul
programului pentru a verifica rufele, după
închiderea ușii trebuie să apăsați butonul
pentru a reporni programul de uscare.
6. Atunci când programul este aproape
finalizat, uscătorul va intra în modul de
răcire, rufele vor fi rotite în aer rece pentru
a se răci.
7. După terminarea programului de
uscare, cuva se va roti intermitent pentru a
reduce șifonarea. Acest lucru se întâmplă
până când uscătorul este oprit sau ușa
este deschisă.
8. La finalul programului, indicatorul END
se aprinde.
1. Scoateți recipientul cu
apă ținând mânerul cu
ambele mâini (A).
Atunci când este plin,
recipientul cântărește
aproximativ 6 kg.
A
2. Aplecați recipientul pentru
a îl goli (B).
După ce a fost golit, puneți
recipientul la loc, așa cum se
observă în imagine; (C) mai
întâi introduceți baza
recipientului (1), apoi
împingeți ușor partea de sus
a acestuia (2).
B
A megfelelő szárítás érdekében ne nyissa
ki az ajtót az automatikus programok
közben.
3. Apăsați butonul
pentru a reporni
programul.
1
C
96
6. UȘA ȘI FILTRUL
Pentru a curăţa filtrul condensatorului
Trageți de mâner pentru a deschide ușa.
Pentru a reporni uscătorul, închideți ușa și
apăsați butonul
1. Îndepărtați placa.
AVERTIZARE! Atunci când uscătorul
este pornit, cuva și ușa pot fi FOARTE
FIERBINȚI.
2.Rotiți în sens invers
acelor de ceasornic
cele două
dispozitive de
blocare și scoateți
condensatorul
Filtrul
IMPORTANT: Pentru a menține eficiența
uscătorului, verificați înaintea fiecărui
program de uscare dacă filtrul pentru
1. Trageți în sus de
filtru.
1
3
4.Strângeți filtrul și
fixați-l la loc pe poziția sa. 2
4.Scoateți ușor bucata
de burete și spălați-o
sub jet de apă, astfel
încât apa să curgă
pentru a îndepărta
praful și scamele.
2. Deschideți filtrul așa
cum este indicat.
3.Îndepărtați scamele
cu grijă folosind o
perie moale sauc u
degetele.
Indicator protecție filtru
Se aprinde atunci când filtrul trebuie
curățat. Dacă rufele nu se uscă, verificați
dacă filtrul este înfundat.
DUPĂ CE CURĂȚAȚI FILTRUL SUB
JET DE APĂ, LĂSAȚI-L SĂ SE USUCE.
AVERTIZARE! Dacă deschideţi uşa la
jumătatea programului, înainte de faza de
răcire, este posibil ca mânerul să fie
fierbinte. Manevraţi cu grijă recipientul
dacă încercaţi să goliţi recipientul în timpul
derulării programului.
RO
2
1
3. Scoateți ușor cadrul
filtrului și îndepărtați cu
o lavetă praful și
scamele de pe filtru. Nu
utilizați apă pentru a
curăța filtrul.
4
5.Puneți la loc capacul
frontal (așa cum este
indicat de săgeți) și
fixați-l bine la loc.
Blocați cele două
dispozitive de fixare
prin rotirea în sensul
acelor de ceasornic.
5
6.Puneți plăcuța la loc.
Curățați filtrele înainte de fiecare ciclu
97
4.Selectare grad uscare
Permite setarea nivelului de uscare dorit:
opțiune care poate fi activată în maximum 5
minute după începerea programului:
- Ready to Iron : Lasă rufele ușor umede,
pentru a facilita călcarea.
- Dry Hanger : Rufele sunt gata de așezat la
uscat
- Dry wardrobe : Rufele pot fi puse direct în
dulap.
- Extra-dry : pentru uscarea completă a
rufelor, ideal pentru încărcare maximă . Acest
aparat este prevăzut cu funcția Manager uscare.
La programele automate, fiecare nivel de uscare
intermediară, înainte de a se ajunge la cel
selectat, este indicat prin faptul că indicatorul
luminos corespunzător gradului de uscare atins
clipește.
7. CONTROALE ȘI
INDICATOARE
A
E
B
D
C
2
3
4
5
7
1
6
8
A- Selector programe - Prin rotirea butonului în
ambele direcții se poate selecta programul dorit de
uscare. Pentru anularea selecțiilor sau pentru
oprirea uscătorului, rotiți butonul în poziția OPRIT.
B- Afișaj digital - Afișajul indică durata de timp
rămasă din programul de uscare, timpul setat
pentru startul întârziat și alte informații cu privire la
setări
C-Butoane 1.Buton Start/Pauză
Apăsați butonul pentru a începe programul
doritși/sau pentru a îl opri temporar.
2. Selectare durată program
Se poate modifica durata setată automat pentru
un program într-un interval de 3 minute după
începerea acestuia. Prin apăsarea repetată a
acestui buton se mărește durata cu intervale de
câte 10 minute. După selectarea acestei opțiuni,
pentru a reveni la programul automat, este
necesară oprirea uscătorului. În cazul în care
opțiunea nu este compatibilă, toate LED-urile vor
clipi rapid de 3 ori.
3.Start întârziat
Permite întârzierea începerii programului de la 1
oră la 24 de ore, cu intervale de câte 1 oră. Durata
de timp selectată pentru întârziere este indicată pe
afișaj. După apăsarea butonului START, durata de
timp va descrește la fiecare oră. Dacă deschideți
hubloul în intervalul de timp setat pentru
întârzierea începerii programului, după ce
închideți ușa hubloului va trebui să apăsați din nou
butonul pentru a continua numărătoarea inversă.
98
5. Rapid
Programe rapide: este posibil să modificați un
program automat în program RAPID, într-un
interval de 3 minute de la începerea
programului. Prin apăsarea repetată a butonului
se mărește durata de timp (30-45-59 minute).
După efectuarea acestei selecții, pentru a reveni
la funcția de uscare automată trebuie să opriți
funcționarea uscătorului.
În caz de incompatibilitate, toate indicatoarele
luminoase vor clipi rapid de 3 ori.
6.Anti-șifonare
Această opțiune activează automat o fază cu
mișcare anti-șifonare în cazul activării startului
întârziat și la finalul unui program de uscare de
până la 6 ore. Se activează la fiecare 10 minute.
Pentru a opri mișcările, setați butonul în poziția
OFF. Este utilă când nu puteți să scoateți rufele
imediat după terminarea programului. Menține
cuva în mișcare, pentru a menține rufele uscate
și moi.
7. Blocare comenzi
Această funcție permite blocarea efectuării unor
modificări nedorite în timpul programului de
uscare.
Activare/ Dezactivare: Apăsați simultan
butoanele 4 și 5 timp de două secunde . Pe
afișaj apare simbolul "LOC". După dezactivarea
opțiunii, pe afișaj apare simbolul "Unl" numai o
dată. În cazul deschiderii hubolului cu această
funcție activată, programul se oprește, dar
opțiunea de blocare este activă: pentru a relua
programul, trebuie să dezactivați funcția de
blocare și să apăsați din nou butonul Start. Când
uscătorul este oprit, această funcție este
dezactivată în mod automat.
Acestă opțiune poate fi modificată oricând în
timpul proramului.
D- INDICATOARE LUMINOASE
Rezervor apă
- Se aprinde când este necesară
golirea recipientului cu apa rezultată din condens
Curățare filtre - Se aprinde când este necesară
curățarea filtrelor (filtrul de pe ușă și filtrul inferior)
Răcire
- : Se aprinde în timpul fazei finale de
răcire a programului
E- Zona SMART TOUCH – prin apăsarea
butonului START/PAUZĂ este posibilă
activarea unui program descărcat anterior, în
timp ce butonul pentru selectarea
programului este în poziția Touch (pentru
descărcarea programelor din App, citiți
secțiunea corespunzătoare din acest
manual de utilizare).
Programul de uscare rufe din
lână a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru
articolele care pot fi spălate în
mașina de spălat rufe, cu
condiția ca articolele
respective să fie spălate și
uscate în conformitate cu instrucțiunile de pe is
etichetă și cu instrucțiunile producătorului mașinii de
uscat. M 1530.
Greutatea maximă recomandată
pentru uscare
Bumbac
Max. capacitatea declarată
Sintetice sau Delicate
Max. 4 kg
Ghid pentru uscare
Programul standard BUMBAC (
) este cel
mai eficient din punct de vedere energetic și cel
mai adecvat penru uscarea rufelor normale din
bumbac.
Valorile din tabelul de la ultima pagină indică
duratele de timp aproximative și consumul de
energie pentru principalele programe de uscare.
Consum în modul oprit
Consum în modul poprit
0,40 W
0,75 W
99
Specificații tehnice
Capacitate cuvă
125
Încărcare maximă
Vezi eticheta
energetică
Înălțime
Lățime
Adâncime
85 cm
60 cm
60 cm
Clasa energetică
Vezi eticheta
energetică
Informații pentru laboratoarele de testare
Program utilizat EN 61121
-USCARE BUMBAC
BUMBAC SAU
-USCARE BUMBAC PENTRU CĂLCARE -BUMBAC SAU ALBE
- ÎNTREȚINERE UȘOARĂ TEXTILE
- DELICATE SAU SINTETICE
Curățați filtrele înainte de fiecare ciclu
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
NUMAI PENTRU USCĂTOR CU CAPACIDRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
FURTUNUL
TATE RECOVERING
DE 10 KG: CONECTAȚI
CONDENSER
WATER
DE DRENARE
RECUPERAREAAT
ACCORDINGPENTRU
TO
INSTRUCTION
APEI DE
CONDENS
CHAPTER
2 CONFORM INSTRUCȚIUNILOR
DIN CAPITOLUL 2
Durata reală a ciclului de uscare
depinde de nivelul de umiditate de început
al rufelor datorită vitezei de rotație, tipul și
cantitatea de rufe, gradul de curățenie al
ambient
temperature.
filtrelor
și temperatura
ambiantă.
the
RO
8.START SMART TOUCH
Apasarea simultana a butoanelor START/PAUZĂ
si OPȚIUNI permite pornirea unui ciclu descarcat
anterior din Aplicatie, in timp ce butonul
programator se afla in pozitia Smart Touch (citeste
sectiunea relevanta pentru acest lucru in manualul
de instructiuni, pentru mai multe detalii).
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI SETAREA FUNCȚIILOR
PROGRAM
Călcare super
ușoară
Bumbac
Albe
DESCRIERE PROGRAM
O soluție confortabilă pentru uscarea rufelor din țesături mixte și reducerea
șifonării. Se asigură umiditatea perfectă pentru călcarea ușoară a acestora.
Îniante de uscare, se recomandă scuturarea rufelor.
Program Eco normativ pentru uscare (uscare pentru agățare pe umeraș).
Cel mai eficient program din punct de vedere al consumului energetic.
Adecvat pentru bumbac și lenjerii.
Programul adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac și a
celor de timp flaușat.
Cu ajutorul acestui program, puteți usca la un loc articole din
bumbac și din materiale sintetice.
CAPACITATE DURATĂ
USCARE
(kg)
(min)
2
*
Plin
*
Plin
*
4
*
4
*
2.5
*
Sintetice
Pentru uscarea țesăturilor sintetice și delicate care au nevoie
de un tratament delicat.
Cămăși
Acest program a fost special conceput pentru uscarea cămășilor și
pentru a reduce șifonarea cauzată de mișcarea cuvei. Se recomandă
scoaterea rufelor imediat după finalizarea programului de uscare.
Colorate
Un program delicat și special pentru uscarea rufelor de culori închise sau
a celor din țesături sintetice.
4
*
Articole copii
Acest program este perfect pentru uscarea articolelor pentru copii, pentru
care trebuie asigurat un nivel ridicat de igienă.
4
150’
4
*
4
*
1
70’
4
220’
Program dedicat pentru uscarea uniformă a articolelor din jeans
sau denim. Se recomandă întoarcerea articolelor pe dos înainte
de a le usca.
Program dedicat pentru articolele sportive sau pentru
echipament de lucru, uscare delicată pentru a se evita
micșorarea hainelor și deteriorarea fibrelor elastice.
Lână
Antialergic
Rufe din lână: programul poate utilizat pentru uscarea a
maximum 1 kg de rufe (circa 3 pulovere). Se recomandă
întoarcerea pe dos a rufelor înainte de uscare. Durata
programului poate varia în funcție de dimensiunile și grosimea
rufelor, precum și în funcție de tipul de centrifugare ales în timpul
programului de spălare. La finalul programului, rufele sunt gata
de purtare, dacă sunt mai grele este posibil ca marginile să fie
ude puțin. În acest caz se recomandă uscarea în mod natural.
Atenție: procesul de scămoșare al rufelor este ireversibil; vă
rugăm să uscați numai rufe care au simbolul specific pentru
uscare în uscător; acest program nu este indicat pentru țesăturile
cu fibră acrilică.
Program special pentru uscarea rufelor și eliminarea alergenilor,
părului de la animale, polenului și a reziduurilor de detergent
pudră.
Reducere
șifonare
Acest program de încălzire durează numai 12 minute și are
rolul de a reduce cutele și șifonarea.
2.5
12’
Reîmprospătare
Program perfect pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din
rufe și pentru reducerea șifonării.
2.5
*
Setare personalizată care interacționează cu aplicația de pe telefonul smart și pentru
descărcarea programelor (vezi secțiunea corespunzătoare). Programul este setat din
fabricație pe Auto-Hygiene, pentru igienizarea mașinii de spălat.
* Durata reală a programului de uscare depinde de nivelul de umiditate inițial al rufelor, rezultat în urma
centrifugării, de tipul și de cantitatea de rufe, de gradul de curățenie al filtrelor și de temperatura ambientală
100
SMART TOUCH
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea, prin
intermediul aplicațiilor, cu telefoanele cu
sisteme de operare Android și prevăzute cu
funcția NFC (Near Field Communication).
● Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Candy simply-Fi
● Rotiți butonul la poziția Smart Touch
pentru a activa senzorul de pe panoul de
control.
Tabletă Android
iPhone Apple
iPad Apple
● Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicația urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul ”Ghid rapid”
atașat de aparat.
FUNCȚII
Funcțiile principale disponibile utilizând
aplicațiile sunt:
● Asistent voce – Un ghid pentru selectarea
programului ideal cu doar trei intrări vocale
(rufe/țesături, culoare, grad de uscare).
● Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de uscare.
● Smart Care – Smart Check-up și programe
de curățare automate și ghid cu probleme
tehnice.
● Statisticile mele – Statisticile de uscare și
recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a aparatului.
101
Mai multe intrebări, informa ț ii ș i
videoclipuri pentru o înregistrare
ușoară veți găsi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
RO
Doar conținut
Doar conținut
Doar conținut
Doar conținut
P R I M A D AT Ă – Î n r e g i s t r a r e a
aparatului
În funcție de modelul telefonului și
versiunea sistemului Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smart pentru
mai multe detalii.
Interacțiune cu
aparatul + conținut
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
CUM SĂ UTILIZA Ț I SMART
TOUCH
● Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android și activați funcția NFC din
meniul “Wireless & Networks”.
Aplicaț ia Candy simply-Fi este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android și iOS,
pentru tablete și smartphone. Puteți
interac ț iona aparatul ș i pute ț i
beneficia de potențialul oferit de
Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Obțineți toate detaliile privind funcția
Smart Touch, navigând prin aplicație
în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
●De fiecare dată când doriți să setați aparatul
prin intermediul aplicației, va trebui în primul
rând să activați modul Smart Touch prin
rotirea butonului la indicatorul Smart Touch.
●Asigurați-vă de faptul că telefonul este
deblocat (din modul stand-by) și că ați activat
funcția NFC pe telefon; apoi, urmați pașii
menționați anterior.
●Dacă doriți să porniți un program de uscare,
introduceți rufele și închideți ușa.
● Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa de
verificare, statistici actualizare, etc...).
● Urmați instrucțiunile de pe afișajul
telefonului, apropiind-ul de logo-ul Smart
Touch de pe panoul aparatului, așa cum este
solicitat de către aplicație.
Dacă nu cunoașteți poziția antenei NFC,
deplasați ușor circular telefonul peste logo-ul
Smart Touch până când aplicația confirmă
conexiunea. Pentru ca transmisia de date să se
realizeze cu succes, este important SĂ
MENȚINEȚI TELEFONUL MOBIL PE PANOUL
DE CONTROL AL APARATULUI ÎN TIMPUL
PRIMELOR SECUNDE DIN DESFĂȘURAREA
ACESTEI PROCEDURI; pe dispozitiv apare un
mesaj cu privire la faptul că operațiunea s-a
realizat cu succes și vi se comunică momentul
în care puteți să îndepărtați telefonul.
Husele groase sau autocolantele metalice
de pe telefon pot afecta transmisia de date
dintre mașină și telefon. Dacă este nevoie,
îndepărtați-le.
Prin înlocuirea unor componente ale telefonului
smart (ex. carcasa din spate, acumulatorul etc.)
cu componente neoriginale, există riscul
dispariției antenei NFC și astfel nu veți mai
putea utiliza aplicația.
Administrarea și controlul aparatului prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
PARAMETRI WIRELESS
Parametri
OBSERVAȚIE:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu logo-ul
Smart Touch de pe uscător (vezi imaginea
de mai jos).
102
Specificații
Standard Wireless
ISO/IEC 14443 Tipo A e NFC Forum Tipo 4
Bandă de frecvență
13,553-13,567 MHz (frecvență centru 13,560 MHz)
Limită cămp magnetic
< 42dBμA/m (la 10 metri)
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl,
declară că , acest aparat marcat cu
este în conformitate cu cerințele esențiale
ale Directivei 2014/53/UE. Pentru a primi o
copie a declarației de conformitate, vă
rugăm să contactați producătorul la:
www.candy-group.com
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
PENTRU MODELELE SMART-TOUCH
Aplicația Candy simply-Fi are funcția Smart Check-up care vă permite verificarea modului de
funcționare și a stării produsului, în orice moment. Pentru a utiliza aplicația Candy simply-Fi trebuie
să aveți un telefon smart cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe detalii aflați în aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau clipește un LED), trebuie să activați aplicația
de pe telefonul smart, cu NFC activ. Așezați telefonul smart pe logo-ul Smart Touch de pe panoul
de control. În acest moment trebuie să puteți să identificați eroarea și să citiți instrucțiunile pentru
remedierea acesteia
Cauze posibile...
SERVICE
Timpul de uscare este prea lung/hainele nu sunt
uscate suficient...
● Aț i selectat timpul de uscare/programul
corespunzător?
● Hainele erau prea ude? Rufele au fost stoarse sau
centrifugate prea tare?
● Filtrul trebuie curățat?
● Uscătorul este supraîncărcat?
Uscătorul nu funcționează...
●Este uscătorul alimentat de la o sursă de electricitate
ce funcționează corespunzător? Verificați cu ajutorul
unui alt echipament, de exemplu cu ajutorul unei lămpi.
●Techerul este conectat corespunzător la priză?
●Există o pană de curent?
●Siguranțele s-au ars?
●Ușa este închisă complet?
●Uscătorul este pornit?
●Timpul de uscare sau programul au fost selectate?
●Uscătorul a fost repus în funcțiune după deschiderea
ușii?
Uscătorul este zgomotos...
Dacă aveți probleme cu uscătorul, după
efectuarea verificărilor recomandate,
apelați la ajutorul unui centru de service
autorizat.
Veți primi asistență prin telefon sau se va
putea stabili o întâlnire. Verificările vor fi
efectuate contra cost în cazul în care:
● A máquina está em bom estado de
funcionamento.
●Não foi instalada de acordo com as
instruções de instalação.
● Foi utilizada incorrectamente.
RO
Defecțiuni ce pot fi remediate de către
dumneavoastră
Înainte de a apela la un centru de service autorizat,
verificați următoarele informații. Verificarea uscătorului
se va realiza contra cost în cazul în care se descoperă
că acesta a fost utilizat sau instalat necorespunzător.
Dacă problemele persistă, apelați la un centru de
service autorizat.
Afișarea timpului se poate schimba în timpul
derulării programului de uscare. Acest timp este
verificat în mod continuu și este ajustat pentru a fi
cât mai exact. Timpul afișat poate crește sau
descrește în timpul programului și asta este un
lucru normal.
Piese de schimb
Utiliza ț i întotdeauna piese de schimb
originale, disponibile în centrele de service
autorizate.
Service
Pentru service și reparații, apelați la ajutorul
unui centru de service autorizat.
● Opriți uscătorul și contactați un centru de service
autorizat.
Indicatorul
este aprins...
●Filtrul trebuie curățat?
Indicatorul
este aprins...
●Recipientul pentru apă trebuie golit?
103
Producătorul nu se face responsabil
pentru greșelile de tipar apărute în acest
manual. Producătorul își rezervă dreptul
de a aduce modificări produselor fără
însa a le schimba caracteristicile
esențiale de funcționare.
Capacity
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Time
7
8
9
10
A+
A+
A+
A+
2,54
250
2,35
230
2,02
202
1,11
113
1,58
160
2,95
280
2,60
250
2,3
225
1,21
133
1,83
180
3,23
330
2,82
300
2,56
260
1,31
149
2,05
210
3,80
350
3,35
335
3,05
315
1,70
159
2,44
230
7
8
9
10
A++
A++
A++
A++
2,24
250
2,00
230
1,72
202
0,98
113
1,35
160
2,50
280
2,20
250
1,94
225
1,08
133
1,55
180
2,75
330
2,40
300
2,18
260
1,15
149
1,74
210
3,10
379
2,73
336
2,48
305
1,18
152
1,98
244
40013298
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising