Candy | BTD HY10A2TKEX-S | Candy BTD HY10A2TKEX-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy BTD HY10A2TKEX-S Εγχειρίδιο χρήστη
EL
BG
SR
HR
SL
Index
Prosimo vas, da ta navodila pozorno
preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi.
Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za
varno uporabo, namestitev in vzdrževanje
vašega stroja ter tudi uporabne napotke za
doseganje najboljših rezultatov.
Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem,
skrbno shranite, saj jo boste morda še
potrebovali ali pa jo boste Predali drugemu
lastniku.
1. OPOMBE ZA VARNOST
2. ODTOČNA CEV: NAVODILA
ZA PRIKLJUČITEV
3. PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
5. POSODA ZA VODO
Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili
tudi naslednje:
6. VRATA IN FILTER
● navodila za uporabo
● garancijski list
● nalepko o energijski varčnosti
7. TIPKE ZA UPRAVLJANJE
IN SIGNALNE LUČKE
8. IZBIRA PROGRAMA
9. ODPRAVLJANJE NAPAK
Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo,
na lastno odgovornost, da je proizvod
skladen z vsemi evropskimi zahtevami o
varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
Prepričajte se, da med. prevozom stroj ni
bil poškodovan. Če se je poškodoval, pokličite
pooblaščeni servis.Če ne boste upoštevali
zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost
naprave. Če bi napaka na stroju nastala zaradi
nepravilne uporabe, vam lahko zaračunamo
klic servisne službe.
2
veljavnost garancije.
Proizvajalec ne prevzema
nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če
je bil aparat uporabljan v
gospodinjstvu.
● Ta naprava je namenjena
izključno uporabi v
gospodinjstvih, z njo
lahko sušite le gospodinjski
tekstil in oblačila.
●Strojsesmeuporabljatileza
namen, ki je opisan v tem
priročniku.Preduporabostroja
se prepričajte, ali ste
popolnoma razumeli navodila
za namestitev in uporabo.
● Stroja se ne dotikajte, če
imate vlažne oziroma mokre
roke ali noge.
● Med polnjenjem stroja se ne
naslanjajte na njegova vrata in
jih nikoli ne uporabljajte za
dviganje ali premikanje stroja.
● Nikoli ne dovolite otrokom, da
bi se igrali s strojem ali
njegovimi tipkami.
● OPOZORILO: Stroja ne
uporabljajte, če filter za puh ni
pravilno nameščen ali če je
poškodovan; puh se lahko
vžge.
OPOMBE ZA VARNOST
● Aparat lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi,
zaznavnimi ali umskimi
sposobnosti ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in predznanjem,
vendar le pod nadzorom in če so
jim bila razložena navodila za
varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih
tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
●OPOZORILO: Napačna
uporaba sušilnega stroja lahko
povzroči požar.
● Aparat je namenjen samo
uporabi v gospodinjstvih in
podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska
uporaba aparata lahko skrajša
njegovo življenjsko dobo in izniči
3
SL
1.
Installation
●OPOZORILO: Na mestih, kjer je
simbol za vročo površino
, se
lahko temperatura med
delovanjem sušilnega stroja
dvigne na več kot 60 stopinj
Celzija.
● Izvlecite vtič iz električne
vtičnice. Pred čiščenjem stroja
vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
● Če se vam zdi, da stroj ne deluje
pravilno, ga prenehajte
uporabljati.
● Na tleh v okolici stroja se ne
smejo nabirati nitke ali puh.
● Boben v stroju se lahko zelo
segreje. Preden začnete perilo
jemati iz stroja, vedno počakajte,
da sušilni stroj konča fazo
hlajenja.
● Zadnja faza programa sušenja
poteka brez segrevanja (faza
ohlajanja). S tem dosežemo, da
je perilo po koncu sušenja take
temperature, da ni nevarnosti za
poškodbe tkanine.
● V stroju ni dovoljeno sušiti
perila, ki je bilo čiščeno z
industrijskimi kemikalijami.
● OPOZORILO: Če je že nujno
potrebno prekiniti program
sušenja pred koncem, kar
odsvetujemo, takoj poberite
perilo iz bobna in ga razgrnite, da
se toplota razgubi.
● Največja dovoljena količina
perila: glej energijsko oznako.
● Ne uporabljajte adapterjev,
razdelilcev in/ali podaljškov.
●Nikoli ga ne postavite ob zavese
in pazite, da predmeti ne bodo
mogli pasti za sušilni stroj ali se za
njim nabirati.
● Naprave ne smete namestiti za
vrati, ki se dajo zakleniti, drsnimi
vrati ali vrati, ki imajo tečaje na
nasprotni strani kot sušilni stroj.
Pomembno: Med transportom
naj bo sušilni stroj v pokončnem
položaju. Če je nujno, ga nagnite
samo tako, kot je to prikazano na
spodnji sliki:
V nasprotnem primeru počakajte
vsaj 4 ure in šele nato vključite
sušilni stroj, da bo lahko olje steklo
nazaj v kompresor. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost
poškodbe kompresorja!.
4
● Mehčalce perila in podobne
izdelke uporabite, kot je
● V sušilnem stroju ne sušite navedeno v navodilih za
kosov, ki niso bili oprani.
uporabo Mehčalca.
●OPOZORILO: Nikoli ne sušite
tkanin, obdelanih s tekočinami za PRETOK ZRAKA
kemično čiščenje.
V prostoru, kjer stoji sušilni
● OPOZORILO:Materiali iz stroj, je treba zagotoviti
penaste gume lahko včasih pri
segrevanju (pod posebnimi zadostno zračenje, zato da
pogoji) zagorijo zaradi samovžiga. stroj med delovanjem v prostor
Predmetov iz penaste gume ne bi potegnil plinov, ki jih pri
(lateks pena), kap za prhanje, proti izgorevanju izločajo nekatere
vodi odpornih tkanin, izdelkov in naprave, na primer kamini.
oblačil z gumijasto podlogo in ● Zrak, ki izhaja iz stroja, ne
blazin z vložki iz penaste gume NE sme biti speljan v dimnik, na
SMETE sušiti v sušilniku za perilo. k a t e r e g a s o p r i k l j u č e n e
● Da izveste, ali je material naprave, ki za zgorevanje
primeren za sušenje, vedno uporabljajo plin ali druga
poglejte etiketo na tekstilu.
goriva.
● Predendasteoblačilavsušilni ● Sušilni stroj postavite s hrbtno
stroj,morajobitiožetaročnoalis stranjo ob zid ali drugo
centrifugo v pralnemstroju. V vertikalno površino.
sušilni stroj se NE SME dajati
●Redno preverjajte, ali ima
oblačil, iz katerih še kaplja.
zrak, ki teče skozi sušilni stroj,
● Pazite, da v žepih ni vžigalnikov
ali vžigalic, in v bližini sušilnega prosto pot.
stroja NIKOLI ne uporabljajte ● Po uporabi preverite, ali se je
v filtru nabral puh, in filter po
gorljivih tekočin.
potrebi
očistite.
● V stroju NIKOLI ne smete sušiti
zaves iz steklenih vlaken. Če ● Okoli stroja mora biti vsaj 12
steklena vlakna pridejo na druga m m p r a z n e g a p r o s t o r a .
oblačila, lahko pride do draženja Odprtine za vstop in izstop
kože.
zraka morajo biti vedno
● Kose, ki so se umazali s snovmi, neovirane, prav tako mora biti
kot so na primer jedilno olje, omogočeno kroženje zraka
aceton, alkohol, bencin, kerozin, med dnom stroja in tlemi, kar je
o d s t r a n j e v a l e c m a d e ž e v, nujno za zadostno zračenje.
terpentin, vosek ali odstranjevalec
voska, morate najprej oprati v ●Preprečite, da bi predmeti
vroči vodi z nekaj več detergenta, padali za stroj ali se nabirali za
preden jih začnete sušiti v njim, saj bi lahko ovirali pretok
sušilnem stroju.
5
SL
Perilo
zraka (vhode in izhode za zrak).
● NIKOLI ne namestite
sušilnega stroja ob zavesah.
● Redno po vsaki uporabi
preverjajte stanje filtra za delce
tkanine in ga po potrebi očistite.
● Če želite postaviti sušilni stroj
na pralni stroj, morate uporabiti
namenski komplet za
sestavljanje obeh strojev ter
upoštevati navodila.
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35100019: za pralne stroje
globine najmanj 49 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35900120: za pralne stroje
globine najmanj 51 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
izberite glede na globino vašega
pralnega stroja; na voljo so pri p
ooblaščenih servisih. Kompletu
so priložena tudi navodila za
instalacijo in vsi otrebni deli za
pritrditev.
OPOZORILO:
aparat se ne sme napajati
preko
zunanje
stikalne
naprave, kot je na primer
programska ura, niti ne sme
biti priključen na omrežje, ki
ga
ponudnik
energije
nenehno vklaplja in izklaplja.
Aparata ne smete
namestiti v prostoru, kjer je
nizka temperatura oziroma
obstaja tveganje za pojav
zmrzali. Pri temperaturah
okoli ledišča aparat morda
ne bo pravilno deloval:
obstaja tveganje za
poškodbe, saj bi lahko voda
v hidravličnem tokokrogu
zamrznila (ventili, cevi,
črpalke). Za učinkovito
delovanje mora biti
temperatura v prostoru med
5-35°C. Upoštevajte, da
lahko med delovanjem pri
nizkih temperaturah (med +2
in +5°C) pride do
kondenzacije vode in
posledično kapljic vode na
tleh.
Air Outlets in the Base
6
Zahteve za Električno Napeljavo
● Vsi materiali, iz katerih je izdelana
embalaža, so okolju prijazni in jih je mogoče
reciklirati. Prosimo, odvrzite embalažo na
okolju prijazen način. Na vaši občini ali
komunalni službi vam bodo lahko podrobno
povedali več o odstranjevanju odpadkov.
● Ko boste sušilni stroj odvrgli, varnost
zagotovite tako, da stroj izključite iz vtičnice
ter nato prerežete električni kabel in ga
skupaj z vtičem uničite. Da preprečite, da bi
se otroci zaprli v stroj, odlomite tečaje vrat ali
ključavnico na vratih.
Sušilni stroji delujejo na enofazni
izmenični tok s 50 Hz in napetostjo 220
240 V. Prepričajte se, da je nazivna
zmogljivost priključka vsaj 10A.
Električni tok je lahko zelo nevaren.
Ta naprava mora biti ozemljena.
Vtičnica električne napeljave in vtič
morata biti iste vrste.
Ne uporabljajte več adapterjev in/ali
podaljškov.
Vtič mora biti po namestitvi stroja na
dostopnem mestu, da ga lahko po
porabi iztaknete.
European Directive 2012/19/EU
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/ES o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
GWP1430
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine
ali registrirane družbe. V številnih državah je za
večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po
domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Če je razlog za problem v delovanju
vašega stroja nepravilna instalacija, boste
morda morali za obisk serviserja plačati.
Če se poškoduje priključni električni
kabel na aparatu, ga je treba zamenjati s
posebnim priključnim električnim kablom, ki
je na voljo SAMO pri pooblaščenih servisih.
Zamenjavo kabla mora opraviti ustrezno
usposobljena oseba.
Ne potiskajte vtikača v vtičnico in ne
vklapljajte stroja, dokler instalacija ni
dokončana. Zaradi vaše varnosti mora biti
sušilni stroj pravilno instaliran. Če niste
prepričani o pravilni instalaciji, se posvetujte
s strokovnjakom pooblaščenega servisa.
Nastavitev Nivelirnih Nog
Ko boste stroj postavili
na želeno mesto, je
treba nastaviti še
nivelirne noge, da stroj
stoji vodoravno.
Nastavite vse štiri
nivelirne noge tako, da
stroj stoji trdno in
vodoravno.
Pooblaščeni Servis
● Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in
učinkovitega delovanja stroja priporočamo,
da Vse servisne storitve in vsa popravila
izvaja le pooblaščeni serviser.
7
SL
Varovanje Okolja
2. Odtočna Cev: Navodila
4. Priključite črno cev
iz kompleta (uporabite
priloženi priključek in
sponko za cev) na cev,
ki ste jo sneli z nosilca.
Za Priključitev
Da bi se izognili praznjenju posode za vodo po
vsakem programu sušenja lahko napeljemo odtok
vode neposredno v odtok (obstoječi hišni sistem
za odvajanje vode). Neposredna povezava s
površinskim odtokom je z zakonom prepovedana.
Odtok, na katerega priključimo cev za odvajanje
vode, mora biti v bližini sušilnega stroja.
V kompletu sta 1 cev in 1 pipa
4
5. P r i k l j u č i t e n o v o
odtočno cev na odtok.
5
6. Ko ste stroj postavili
na ustrezno mesto,
preverite, da nova cev
ne bo pripognjena, ko
je sušilni stroj
potisnjen v pravilni
položaj.
6
OPOZORILO! Pred kakršnim koli
posegom izklopite vtikač sušilnega stroja iz
električnega omrežja.
Cev priključite na naslednji način.
1. Previdno nagnite
stroj na desno..
1
Priključite stroj na
električno omrežje.
2. Odtok za odpadno
vodo je na desni
strani stroja (gl sliko).
Siva cev ga povezuje
z mostičkom na levi
strani. S kleščami
odstranite držalo cevi
na mostičku.
3. L o č i t e c e v
odpriključka na
mostičku.
2
Pozor: Če je bil stroj pred tem v ležečem
položaju, počakajte vsaj 4 ure in ga šele
nato vklopite, da bo olje steklo nazaj v
kompresor. V nasprotnem primeru lahko
pride do poškodbe kompresorja.
3
8
●Po količini in gostoti blaga
Kadar koli je količina materiala za sušenje
večja od zmogljivosti sušilnega stroja,
razdelite obleke po debelini materiala (npr.
ločite brisače od tankega spodnjega perila).
● Po vrsti materiala
Bombažne/lanene tkanine: brisače, bombažni
jersey, posteljno in namizno perilo.
Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd.,
Izdelane iz poliestra ali poliamida; velja tudi za
mešanice iz bombaža in sintetike.
●Po tem, kako močno jih želite posušiti
Razdelite na: popolnoma suho, primerno za
zlaganje itd. Za občutljivo blago pritisnite tipko
da izberete sušenje pri nizki temperaturi.
PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
Preden prvič uporabite sušilni stroj:
● Skrbno preberite navodila za uporabo;
● Odstranite vse dele, ki so v bobnu;
● Z vlažno krpo obrišite notranjost bobna in vrat,
da odstranite prah, ki se je nabral med prevozom.
Priprava Oblačil
Prepričajte se, ali je perilo, ki ga nameravate dati v
sušilni stroj, primerno za strojno sušenje; to je
prikazano na opozorilnih simbolih na vsakem kosu
perila.
Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno
zapeti in ali so žepi prazni. Obrnite oblačila
navzven. Oblačila položite v boben narahlo (ne
natrpajte jih), da se ne bodo prepletla.
Bobna ne smete preveč napolniti, saj
lahko z velikimi kosi, ko so mokri, prekoračite
najvišjo dovoljeno težo perila (na primer:
spalne vreče, prešite odeje).
V Sušilnem Stroju ne Sušite:
4.
Svila, najlonske nogavice, občutljive
vezenine, tkanine s kovinskimi okraski,
oblačila z obrobami iz polivinila ali usnja.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čiščenje Sušilnega Stroja
POMEMBNO: V stroju ne sušite perila, ki
ste ga čistili s čistili za kemično čiščenje ali
oblačil iz gume (nevarnost požara ali
eksplozije).
● Očistite filter in izpraznite posodo za
vodo po vsakem sušenju.
● Redno čistite kondenzator.
● Po vsaki uporabi obrišite notranjost
bobna in pustite vrata nekaj časa odprta,
da zrak kroži po bobnu in ga posuši.
● Zunanjost stroja in vrata obrišite z
mehko krpo.
● NE UPORABLJAJTE grobih gobic,
krpic ali čistil.
● Da bi preprečili nabiranje delcev tkanin
in oteženo odpiranje/zapiranje vrat po
vsakem zaključenem programu sušenja
obrišite notranjo stran vrat in tesnilo z
vlažno krpo.
Tekom zadnjih 15 minut se perilo suši v
hladnem zraku.
Varčevanje z Energijo
V sušilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga strojno ali
ročno oželi. Čim bolj suho je perilo, tem krajši bo
čas sušenja, kar pomeni manjšo porabo električne
energije.
VEDNO
● Pred sušenjem preverite, ali je filter očiščen.
NIKOLI
● Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblačili, da z
njih še kaplja; tako bi lahko stroj poškodovali.
OPOZORILO! Boben, vrata in perilo
so lahko zelo vroči!
Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:
POMEMBNO! Pred čiščenjem stroj
vedno izklopite in potegnite vtikač iz
vtičnice.
● Po etiketah na oblačilih
Najdete jih na ovratniku ali notranjem šivu:
Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
..
Sušenje v stroju pri visokih temperaturah.
.
Sušenje v stroju le pri nizkih temperaturah.
Podatki o ustreznem električnem
omrežju so navedeni na tablici s podatki na
sprednji strani ohišja (ob odprtih vratih).
Ne sušite v sušilnem stroju.
Če oblačilo nima etikete, ga raje ne sušite Strojno.
9
SL
3.
5. POSODA ZA VODO
Voda, ki se med sušenjem izloči iz perila, se
zbira v posodi v vratih sušilnega stroja. Ko se
posoda napolni, se osvetli indikator
na
stikalni plošči. Takrat MORATE izprazniti
posodo za vodo. Priporočamo pa, da posodo
za vodo izpraznite po vsakem programu
sušenja.
OPOMBA: Ko začnete uporabljati stroj, se
bo po nekaj programih sušenja v nabralo
zelo malo vode, saj se mora najprej napolniti
rezervoar v notranjosti stroja.
C
UPORABA SUŠILNEGA STROJA
2.Nežno zaprite vrata – potisnite jih proti
stroju, dokler se slišno ne zaprejo.
1. Nežno izvlecite
posodo za vodo; primite
jo za ročaj. (A) Ko je
posoda za vodo polna,
tehta približno 6 kg.
Prazno posodo
potisnite nazaj v stroj,
kot je to prikazano na
sliki; (C) najprej
postavite spodnji del
posode v pravilen
položaj, kot je to
prikazano na sliki, (1)
nato pa nežno potisnite
zgornji del v pravilen
položaj (2).
1
1.Odprite vrata in vložite perilo v boben.
Pazite, da perilo ne ovira zapiranje vrat.
Odstranjevanje posode za
kondenzat v vratih
2. Posodo za vodo
nagnite, da voda izteče
iz nje skozi dulec. (B)
OPOMBA: Če je v
bližini sušilnega
stroja odtok, lahko
uredite stalno
odtekanje vode iz
sušilnega stroja s
pomočjo ustreznega
kompleta. V tem
primeru vam ne bo
treba prazniti posode
za vodo.
3.Obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program (gl. razpredelnico
programov).
4.Pritisnite na tipko
Sušilni stroj začne
izvajati izbrani program, kontrolna lučka
nad tipko je stalno osvetljena.
A
5.Če med izvajanjem programa odprete
vrata, da bi preverili suhost perila, po
zapiranju vrat ponovno zaženete program
s pritiskom na tipko.
6.Proti koncu programa opravi stroj fazo
ohlajanja – perilo se med obračanjem
bobna ohlaja s pomočjo hladnega zraka.
7.Ko je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže indikator END
(Konec).
B
8.Po zaključku programa se boben
občasno zavrti, kar prepreči pretirano
mečkanje perila. Ta faza poteka, dokler
ne izklopite stroja oz. dokler ne odprete
vrat.
3. Ponovno zaženite
program s pritiskom na
tipko.
Med izvajanjem samodejnega
programa ne odpirajte vrat, da zagotovite
pravilno sušenje.
10
6. VRATA IN FILTER
SL
Čiščenje filtra kondenzatorja
Za odpiranje vrat potegnite ročico.
Za ponovni zagon sušilnega stroja zaprite
vrata in pritisnite tipko
1.Snemite podnožje.
OPOZORILO! Med delovanjem se
boben .in vrata ZELO SEGREJEJO.
2. Obrnite jezička v levo
in izvlecite sprednji
pokrov.
Filter
POMEMBNO:Zaradi zagotavljanja in
ohranjanja učinkovitosti sušilnega stroja
pred vsakim sušenjem Preverite, ali je filter
za puh čist.
1.Potegnite filter
navzgor.
2. Filter odprite, kot je
prikazano.
3. Z mehko krtačko ali
konicami prstov
narahlo odstranite
nitke.
1
3. Nežno izvlecite okvir
filtra in odstranite prah
in delce tkanine s filtra, 2
uporabite krpo. Filtra ne
čistite z vodo!
1
4. Nežno odstranite
gobico in jo nato
izperite pod tekočo
vodo; pri tem jo
3
obračajte, da z nje
odstranite prah in delce
tkanine.
2
5. Znova namestite
sprednji pokrov, pri tem
pa pazite, da je pravilno
nameščen (gl. 4
puščico!). Zaprite
jezička, ki ga
pridržujeta na mestu.
4. Filter zaprite nazaj
in ga vstavite nazaj
na njegovo Mesto.
Signalna Lučka za Stanje Filtra
se prižge, ko je treba filter očistiti.
Če se perilo ne suši pravilno, preverite, da
ni filter Zamašen.
6.Spet namestite
podnožje..
ČE FILTER OPERETE S CURKOM VODE,
NE POZABITE, DA GA MORATE PRED
PONOVNIM VSTAVLJANJEM V STROJ DO
KONCA POSUŠITI.
5
Pred vsakim programom očistite filtre.
OPOZORILO! Če med izvajanjem
programa odprete vrata stroja, preden je
zaključena faza hlajenja, je lahko ročaj zelo
vroč. Pri praznjenju posode za vodo med
izvajanjem programa bodite zelo previdni!
11
Stroj ima tudi funkcijo upravljanja sušenja. Pri
samodejnih ciklusih sušenja stroj javi vsak
zaključen nivo sušenja pred izbranim končnim
nivojem z utripajočo kontrolno lučko stopnje
trenutno zaključenega sušenja.
V primeru
nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat
zasvetijo in ugasnejo.
A
4. Hitro sušenje / Izbira trajanja ciklusa
Gumb se aktivira, ko z gumbom izberete program
RAPID (30/45/59 min.) za hitro sušenje in zdaj
lahko izbirate med tremi dolžinami, ki so na voljo.
D
C6
E D
B
2
7
3
4
5
V tem primeru morate samodejno sušenje
ponastaviti, če želite izklopiti sušilnik. V primeru
nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat
zasvetijo in ugasnejo.
1
Samodejni
ciklus
lahko
spremenite
v
programiranega in sicer 3 minute po začetku
ciklusa. Če pritisnete gumb večkrat zapored, se
čas podaljšuje v 10-minutnih intervalih. V tem
primeru morate samodejno sušenje ponastaviti,
V
primeru
če
želite
izklopiti
sušilnik.
nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat
zasvetijo in ugasnejo.
F
A - Izbirnik programa - Z obračanjem gumba v
obe smeri lahko izberete želen program sušenja.
Če želite svojo izbiro preklicati ali sušilni stroj
izklopiti, gumb obrnite na izklop (OFF).
5. Proti mečkanju
S to opcijo lahko aktiviramo premikanje bobna
stroja pred začetkom ciklusa, če ste izbrali
zakasnitev začetka, in po končanem ciklusu
sušenja. Aktivira se vsakih 10 minut in sicer še 6
ur po končanem ciklusu sušenja. Premikanje
bobna izključite, če gumb nastavite na IZKLOP
(OFF). Ta funkcija je zelo koristna, če perila ne
morete takoj vzeti iz stroja.
B - Številčni zaslon - Na zaslonu je prikazan
preostal čas sušenja, čas zakasnitve začetka
sušenja in druge nastavitve.
C - Gumbi 1. Gumb Začni/Premor
Gumb za začetek in/ali prekinitev izbranega
programa.
6. Memo
S to funkcijo lahko shranite opcije nastavitev ciklusa.
SPOMIN: med delovanjem izbranega ciklusa
pritisnite gumb "memory" (spomin) in ga držite 3
sekunde. Kontrolna lučka "memory" (spomin)
trikrat zasveti in shrani izbrane opcije ciklusa.
PRIKLIC: po izbiri ciklusa pritisnite gumb
"memory" (spomin) in priklicali boste shranjene
opcije (ne ciklusa).
2. Gumb za zakasnitev začetka delovanja
Z njim lahko prestavite začetek programa za 1-24
ur v 1-urnih intervalih. Izbran čas zakasnitve je
prikazan na zaslonu.
Ko pritisnete gumb START (začetek), se prikazan
čas krajša po urah.
Če ste izbrali zakasnitev začetka delovanja in
odprete vrata stroja, jih ponovno zaprite in nato
ponovno pritisnite start (začetek), da se
odštevanje nadaljuje.
7. Zaklep
S to funkcijo lahko blokirate neželene
spremembe izbranih opcij med fazo sušenja.
Aktiviranje/Neaktiviranje: hkrati pritisnite gumba 3
in 4 in ju držite 2 sekundi. Na zaslonu se prikaže
"LOC". Če se opcija odklene, se na zaslonu
samo enkrat pokaže napis "Unl". Če odprete
'vrata' z aktiviranim zaklepom, se ciklus zaustavi
in zaklep ohrani: za ponovni začetek ciklusa
morate izključiti zaklep in ponovno aktivirati
začetek (Start). Če je sušilni stroj izklopljen, opcija
Zaklep
lahko
samodejno
ni
aktivirana.
spreminjate kadarkoli med ciklusom.
3. Gumb za izbiro sušenja
Z njim lahko izberete želen nivo sušenja in sicer
pet minut po začetku ciklusa sušenja:
Za likanje: Oblačila bodo za lažje likanje še
malo vlažna.
Za
na
obešalnik:
Oblačila
bodo
pripravljena, da jih obesite na obešalnik.
Za v omaro: Oblačila bodo pripravljena, da
jih shranite v omaro.
Zelo suho: Oblačila bodo popolnoma suha,
idealno za poln stroj.
12
SL
7. GUMBI IN KONTROLNE LUČKE
E
0,40 W
0,75 W
rezervoar za kondenz.
D- Led
Zmogljivost
125
Čiščenje filtra
- Zasveti, če je treba očistiti filtre
Technical Specifications
tank
- It lights up when it’s necessary
(na vratih inWater
spodaj).
Glej energijsko
Maksimalna količina
to empty the condensate water tank.
nalepko
Drum
capacity
125
Filter cleaning
- It lights up when the cleaningVišina
85 See
cm energy label
E- Wi-Fi of the
(samo
priisdoločenih
Maximum load
filters
requestedmodelih)
(the door and the lower
ŠirinaHeight
60 85
cm cm
Pri modelihfilter).
z opcijo brezžične povezave Wi-Fi, ikona
Globina
60 60
cm cm
prikazuje, ali sistem Wi-Fi deluje.
Width
Glej energijsko
Depthrazred
60 cm
Energijski
E- Wi-Fi
(some models only)
nalepko
Energy class
See energy label
F- SMARTIn Fi
area - with
Na stroju
je predvideno
the+ models
the Wi-Fi
option, the icon
mesto, na indicates
katero položite
pametni
med
that thesvoj
Wi-Fi
system telefon
is working.
vključevanjem stroja v aplikacijo. Sledite navodilom
na telefonuF- (primerni
so samo
pametni
in
Informacije
za testni
ONE Fi EXTRA
area
- Theretelefoni
is an apposite
Information
for Testlaboratorij
Laboratory
Android, opremljeni
s tehnologijo
NFC). lay the smartphone
place in the
bezel on which
during the enrollment of the machine to the APP.
EN 61121 Izbira primernega programa
Follow the indications on the phone display (only EN 61121 Programme To Use
for Android smartphone equipped with NFC
- STANDARDNO
SUŠENJE
- STANDARD DRY
COTTON BOMBAŽA
technology).
- IRON DRY
COTTON
- BOMBAŽ
ZA LIKANJE
- EASY-CARE TKANINE
TEXTILE
- NEZAHTEVNE
WHITES
BELO
PERILO
SYNTHETICS
SINTETIKA
EN
Pred vsakim programom očistite filtre.
Ciklus sušenja za volno na tem stroju je
The
wool
drying
cycle
of
this
machine
has
potrdila družba Woolmark za sušenje oblačil
been
by thev Woolmark
iz volne, ki
jih approved
lahko peremo
stroju, če Company
so
amount
of load,
of filters
the laundry
due cleanliness
to spin speed,
type and
for the drying
of machine
washable wool
oblačila oprana
in sušena
ob upoštevanju
ambient
temperature.
products provided that the products are
SUŠILNI
STROJ
SAMO
ZA
10 KG
navodil na etiketi oblačila in navodil, ki jih je
washed and dried according to the PERILA: POVEŽITE CEVI ZA KONDENZ KOT
in last page pripravil
shows the proizvajalec
approximate
sušilnega
stroja
M1530.
instructions
on the garment label and those JE NAVEDENO V 2. POGLAVJU NAVODIL
energy consumption of the main
drying
V Veliki Britaniji,
na the
Irskem,
v Hong Kongu
in
issues by
manufacturer
of this machine
es.
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
Indiji je M1524.
blagovna
znamka
Woolmar
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
certificirana
In blagovna
Hong Kong and India the
-mode 0,40
WUK, Eire,znamka.
onsumption of on-mode
Woolmark
0,75
W
mark.
trade mark is a Certification trade
nical Specifications
apacity
m load
class
Maksimalna teža perila za sušenje
Maximum Drying
Weight
125
Določena
maksimalna
Bombažne
tkanine
Cottons
See energy
label
količinaMax. capacity declared
85 cm Synthetics or
Max. 4 kg
Sintetične
ali
60 cm Delicates
maks. 4 kg
občutljive
tkanine
60 cm
CHAPTER
2
RECOVERING
CONDENSER
WATER
Clean the filters before every cycle
ACCORDING
TO sušenja
INSTRUCTION
AT
Dejanski
čas ciklusa
je odvisen
tudi od začetne vlažnosti perila, hitrosti ožemanja, vrste in količine perila, čistosti filtrov
The real
duration of drying cycle
in temperature
okolja.
depends by the starting humidity level of
See energy label
Drying Guide
mation for Test
Laboratory
Navodila
za sušenje
The standard
cycle COTTON DRY (
) is the
most energy efficient and best suited for drying
1 Programme
To
Use
wet cotton
laundry.
Standardninormal
ciklus
sušenja
bombažnih tkanin
D DRY COTTON
COTTON DRY (
Y COTTON in najprimernejši
WHITES
RE TEXTILE
SYNTHETICS
) je energijsko najučinkovitejši
za sušenje srednje mokrega
bombažnega perila.
V razpredelnici na zadnji strani sta prikazana
n the filters before every cycle
okvirni čas in porabljena energija glavnih
programov sušenja.
e real duration of drying cycle
by the starting humidity level of
dry due to Poraba
spin speed,
type and
energije
v stanju
of load, cleanliness of filters and
Poraba
energije
v stanju
temperature.
Y FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
RING
CONDENSER
WATER
izklopa
0,40 W
vklopa
0,75 W
13
13
SL
restart the cycle, you must remove the lock and programmes.
restore Start. When the dryer is off, the option is
automatically inactivated.
Power consumption of off-mode
D- LED Key lock can be modified at any time of the
Power consumption
Tehnični
podatkiof on-mode
Rezervoarcycle.
za vodo
- Zasveti, če je treba izprazniti
8. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV FUNKCIJ
PROGRAM
Belo perilo
OPIS PROGRAMA
Prava izbira za sušenje bombaža, brisač in gobe.
ČAS
ZMOGLJIVOST
SUŠENJA
(kg)
(min)
Polno
*
Hibridna hitrost za
občutljivo perilo
S tem specialnim programom lahko skrajšate čas
sušenja občutljivih tkanin z majhno porabo
energije.
4
*
Hibridna hitrost za
mešano perilo
S tem specialnim programom lahko skrajšate čas
sušenja mešanih tkanin z majhno porabo energije.
4
*
3
*
Polno
*
2.5
*
2.5
*
4
Maks.
220’
4
*
4
*
1
70’
Polno
*
ZOOM
Hibridna hitrost za
bombažne tkanine
Hitro sušenje
Rapid 30-45-59
Srajce
Protialergensko
Športna oblačila
Jeans
Volna
Bombaž
ZOOM je ekskluzivni ciklus za sušenje perila z
različno surovinsko sestavo hkrati (bombaž in
sintetika). Če je perila manj kot je priporočena
količina, ali če je vlaga perila manjša od
pričakovane, se čas sušenja skrajša, da se perilo
ne izsuši prekomerno.
S tem specialnim programom lahko skrajšate čas
sušenja bombažnih tkanin z majhno porabo
energije. Lahko sušite tudi poln boben.
S hitrim programom sušenja so oblačila kmalu na
voljo, izbirate lahko med sušenjem v 30, 45, 59
minutah.
Poseben program je namenjen sušenju srajc in
zmanjšuje možnost prepletanja in gubanja zaradi
posebnih premikov bobna. Priporočamo, da iz
stroja vzamete posteljno perilo takoj po
zaključenem ciklusu sušenja.
Specifični ciklus, ki tkanine posuši in hkrati pomaga
zmanjšati prisotnost glavnih alergenov, kot so
pršice, dlaka, cvetni prah in ostanki detergentov.
Namenjen tehničnim oblačilom za šport in fitnes,
nežno sušenje s specialno nego proti krčenju in
uničenju elastičnih vlaken.
Program za sušenje tkanin kot sta jeans ali denim.
Priporočamo, da oblačila pred sušenjem obrnete.
Volnena oblačila: program se lahko uporablja za
sušenje do 1 kg volnenih oblačil (približno 3
puloverji). Priporočamo, da pred sušenjem oblačila
obrnite. Čas sušenja se lahko spreminja glede na
velikost in debelino perila in glede na centrifugo
med pranjem. Ob koncu sušenja so oblačila
pripravljena, da jih oblečete, če pa so oblačila
debelejša, so lahko robovi še nekoliko vlažni:
priporočamo, da jih posušite naravno na zraku.
Priporočamo, da oblačila vzamete iz stroja takoj po
koncu sušenja. Pozor: muckanje volne je
nepopravljivo; sušite samo oblačila s simbolom
(simbol "dovoljeno sušenje v stroju"); ta program ni
primeren za oblačila iz akrila.
Program za sušenje bombažnih tkanin (za na
obešalnik) je najučinkovitejši program glede porabe
energije. Program je primeren za bombažno in
posteljno perilo.
Temno in
barvno perilo
Poseben in občutljiv ciklus za sušenje temnega ali
barvnega bombaža ali sintetike.
4
*
Osvežitev
Popoln ciklus za odpravljanje neprijetnih vonjav
perila z glajenjem gub.
2.5
*
Ta položaj izberite, če želite omogočiti daljinsko upravljanje z aplikacijo (preko
Wi-Fi). Za več informacij glej odstavek Smart Fi +.
* Dejanski čas ciklusa sušenja je odvisen tudi od začetne vlažnosti perila, hitrosti ožemanja, vrste in količine perila,
čistosti filtrov in temperature okolja.
14
SL
KOMPATIBILNOST PROGRAMOV IN OPCIJ
ZOOM
Hibridna hitrost za
bombažne tkanine
Hitro sušenje Rapid 30-45-59
Srajce
Protialergensko
Športna oblačila
Jeans
Volna
Bombaž
Temno in barvno perilo
Osvežitev
15
Izbira časa sušenja
Spomin (Memo)
Hibridna hitrost za mešano
perilo
Proti mečkanju
Hibridna hitrost za
občutljivo perilo
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ Hitro sušenje
Belo perilo
Izbira sušenja
PROGRAMI
Zakasnitev začetka
MOŽNE OPCIJE
√
√
-
-
- - -
- -
- -
-
√
-
SMART Fi+
Če ne veste, kje na telefonu je
antena NFC, počasi s svojim
pametnim telefonom krožite nad
logotipom SMART Fi+, dokler
aplikacija ne potrdi povezave. Da bi
bil prenos podatkov uspešen, je
ključnega pomena, DA DRŽITE
PAMETNI TELEFON OB STIKALNI
PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam
da vedeti, kdaj lahko odmaknete
telefon.
Ta aparat je opremljen s tehnologijo SMART
Fi+, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi- Fi
omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo
ustrezne aplikacije.
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
● Naložite aplikacijo Candy simply-Fi na
svojo napravo.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za tablice
in pametne telefone.
Podrobnosti o funkcijah SMART Fi+ so na
voljo v sami aplikaciji v načinu DEMO.
Debela ohišja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogočile. Če je potrebno, jih
odstranite.
● Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in včlanite svoj aparat – sledite
navodilom na zaslonu svoje naprave, ali v
"Hitrem vodniku", ki je bil priložen vašemu
aparatu.
Z zamenjavo nekaterih delov
pametnega telefona (npr. pokrovček
na hrbtni strani, baterija ipd.) z
neoriginalnimi nadomestnimi deli
lahko odstranite tudi anteno NFC.
Postopek včlanitve za uporabnike
pametnega telefona Android s tehnologijo
NFC (Near Field Communication) je
poenostavljen (Easy Enrollment); sledite
navodilom na zaslonu telefona,
PRIDRŽITE TELEFON V BLIŽINI
LOGOTIPA SMART Fi+ na stikalni plošči
aparata, ko aplikacija to zahteva.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA
U P R AV L J A N J A ( S P O M O Č J O
APLIKACIJE)
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko
želite daljinsko upravljati aparat s
pomočjo aplikacije, najprej potisniti
perilo v stroj, odmeriti detergent, zapreti
vrata stroja in izbrati položaj SMART Fi+
na stroju. Od tega trenutka dalje je
možno stroj upravljati daljinsko s
pomočjo aplikacije.
Opomba: Če odprete vrata, ko je vklopljeno
daljinsko upravljanje, povezavo z aplikacijo
obnovite tako, da zaprete vrata in pritisnete
gumb za začetek programa. Program se bo
nadaljeval.
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako, da
se položaj antene NFC na hrbtni strani
ujema s položajem logotipa SMART Fi+
na aparatu.
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Standard brezžičnega omrežja
Frekvenčno območje
16
Specifikacije
802.11 b/g/n
Največja moč oddajanja
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Minimalna občutljivost
sprejemanja
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
je ta aparat, označen z oznako , skladen z
bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o
skladnosti, se obrnite na proizvajalca na
naslov:
www.candy-group.com
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Specifikacije
Standard
brezžičnega omrežja ISO/IEC 14443 Type A in NFC Forum Type 4
Frekvenčni pas
13,553-13,567 MHz (center frekvenca 13,560 MHz)
Jakost
magnetnega polja
< 42dBμA/m (pri 10 metrih)
Kaj je Lahko Vzrok, da ...
Napake, ki jih lahko odpravite sami
Preden pokličete pooblaščeni servis za
nasvet, vas prosimo, da pregledate ta
seznam. Če bi se izkazalo, da stroj dela ali da
je bil nepravilno uporabljen ali nameščen,
vam bomo morali storitve servisa zaračunati.
Če težave ne morete odpraviti z nasveti po
tem seznamu, prosimo, pokličite pooblaščeni
servis, saj vam bodo morda lahko pomagali
po telefonu.
Če sušenje traja predolgo oz. če oblačila
niso dovolj suha:
● Ste izbrali pravi program/čas sušenja?
● So bile obleke preveč mokre? Ste oblačila
temeljito ročno ali strojno oželi?
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
● Je sušilni stroj preobremenjen?
● Ali kaj ovira dno sušilnega stroja ali dovodne
in odvodne odprtine?
Sušilni stroj ne deluje ...
● Ali je stroj pod napetostjo? V vtičnico
priključite drugo napravo, da preverite, ali
vtičnica deluje.
● Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
● Je prišlo do napake pri oskrbi z električnim
tokom?
● Je pregorela varovalka?
● So vrata pravilno zaprta?
● Ali je sušilni stroj vklopljen in vključen v
vtičnico?
● Ste izbrali čas sušenja ali program sušenja?
● Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?
● Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za
zbiranje vode polna in jo je treba izprazniti?
17
Sušilni stroj je zelo glasen ...
●Izključite stroj in za nasvet pokličite
pooblaščeni servis.
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba izprazniti posodo za vodo?
Pomoč Strankam
Če vaš sušilni stroj še vedno ne dela niti potem,
ko ste preverili vse točke na tem seznamu, vas
prosimo, da za nasvet pokličete pooblaščeni
servis. Morda vam bodo lahko pomagali po
telefonu ali pa se boste dogovorili za primeren
čas serviserjevega klica skladno z določili
garancije. Vendar pa vam lahko v naslednjih
primerih servisne storitve tudi zaračunamo:
● če stroj deluje;
●če stroj ni bil nameščen v skladu z navodili za
Namestitev;
●če ste stroj uporabljali narobe.
Nadomestni Deli
Ve d n o u p o r a b l j a j t e o r i g i n a l n e
nadomestne dele, ki so na voljo pri
pooblaščenem servisu.
Pooblaščeni Servis
Če potrebujete servisne storitve ali
popravilo stroja, pokličite najbližji
pooblaščeni servis.
Izdelovalec ne odgovarja za morebitne
tiskarske napake v tem priročniku.
Proizvajalec si pridržuje pravico do
primernih sprememb svojih naprav,
tako da ne spreminja njihovih
osnovnih značilnosti.
SL
9. ODPRAVLJANJE NAPAK
Molimo vas, pažljivo pročitajte i pridržavajte se
ovih uputa i postupajte sa strojem u skladu s
njima. Priručnik daje važne smjernice za
sigurno korištenje, instalaciju, održavanje i
neke korisne savjete za najbolje rezultate
prilikom korištenja stroja.
Sadržaj
1.INFORMACIJE O SIGURNOSTI
I PREDOSTROŽNOSTI
2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA
INSTALACIJU
Držite svu dokumentaciju na sigurnom mjestu
za buduće informiranje ili za eventualne
buduće vlasnike.
3.RAZVRSTAVANJE RUBLJA
4.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Molimo vas da provjerite je li sljedeće
isporučeno uz stroj:
●
●
●
5.SPREMNIK ZA KONDENZAT
Priručnik za uporabu
Garantni list
Oznaka napajanja
6.VRATA I FILTER
7.ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
8.ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
Postavljanjem
oznake, pod punom
odgovornošću, potvrđujemo da je ovaj uređaj
u sukladnosti sa svim sigurnosnim,
zdravstvenim
i
ekološkim
zahtjevima
europskog zakonodavstva.
9.UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
Provjerite je li tijekom transporta
došlo do oštećenja stroja. U slučaju da
jeste, nazovite GIAS servis. Nepravilnim
izvršavanjem gore navedenih radnji možete
ugroziti sigurnost stroja. U slučaju problema
prouzročenih krivim korištenjem, servis ćete
morati platiti.
18
Korištenje koje nije u skladu s
ovim uputama može smanjiti
radni vijek uređ aja ili dovesti
do ukidanja jamstva proizvođ
ača. Bilo koji kvar ili šteta na
uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili
onoga koje nije u skladu s
korištenjem u kućanstvu (čak i
ako se uređ aj nalazi u
kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane
proizvođ ača u jamstvenom
roku.
I PREDOSTROŽNOSTI
Uređaj mogu koristiti djeca s
navršenih 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim i
mentalnim sposobnostima i
nedostatkom iskustva i znanja
ukoliko su pod nadzorom ili
upućene u način upotrebe i
moguće opasnosti od strane
osoba odgovornih za njihovu
sigurnost.
Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Čišćenje i održavanje
ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
● UPOZORENJE Nepravilna
upotreba sušilice rublja može
izazvati požar.
- Uređ aj je namijenjen za
kućansku upotrebu i slične
primjene poput:
- u kuhinjama za osoblje u
prodavaonicama, uredima i
ostalim radnim prostorima;
- na gospodarstvima;
- za goste hotela, motela i ostalih
prostora stambenog tipa;
- u prenoćištima.
Ovaj uređ aj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici.
● Uređ aj je namijenjen
isključivo za upotrebu opisanu
u ovom priručniku. Prije
početka upotrebe, pripazite da
je uređaj pravilno postavljen te
da su vam upute u potpunosti
jasne.
●Ne dodirujte uređaj vlažnim
ili mokrim rukama ili nogama.
● Ne naslanjajte se na vrata
kod punjenja rublja i ne koristite
vrata za podizanje ili pomicanje
uređaja.
● Djecu treba držati pod
nadzorom kako uređ aj ne bi
koristila za igru.
19
HR
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
UPOZORENJE Ne koristite
uređ aj ako filter nije pravilno
postavljen ili ako je oštećen: može
doći do požara.
● UPOZORENJE Simbol vruće
površine
označava da
temperatura tijekom rada sušilice
može biti viša od 60 C.
●Isključite utikač iz utičnice prije
svakog čišćenja.
●Ukoliko uočite kvar ili oštećenje,
prekinite s upotrebom uređaja.
● Vlakna i prašina ne se smiju
skupljati na podu oko uređaja.
●Završna faza programa sušenja
odvija se bez zagrijavanja (faza
hlađ enja) kako bi rublje postigla
odgovarajuću temperaturu bez
rizika oštećenja rublja.
● Ne sušite rublje u sušilici,
ukoliko su za njegovo čišćenje
korištena industrijska kemijska
sredstva.
● U P O Z O R E N J E :
Ne
zaustavljajte rad sušilice prije
završetka. Ukoliko to učinite,
rublje je potrebno što prije
rasprostrti kako bi se raspršila
toplina.
●Maksimalan kapacitet sušenja:
vidi energetsku naljepnicu.
●
20
Instalacija
● Ne koristite ispravljače,
višestruke utičnice i/ili produžne
kablove.
●Ne postavljajte sušilicu nasuprot
ili ispod zavjesa i pripazite da iza
uređ aja ne padaju ili se ne
sakupljaju predmeti.
●Ne postavljajte uređaj iza vrata
koja se zaključavaju, kliznih vrata
ili vrata s šarkama na suprotnoj
strani od sušilice rublja.
Važno: Tijekom transporta, uređaj
mora biti u uspravnom položaju,
ukoliko je nužno, možete ga
nagnuti na stranu samo prema
niže prikazanoj slici;
Pažnja: Ukoliko je uređaj bio
okrenut na drugačiji način,
pričekajte barem 4 sata prije
uključenja, kako bi se ulje vratilo u
kompresor i stabiliziralo. U
suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora.
većom količinom deterdženta.
●Omekšivače i slične
●Ne sušite prljavo/neoprano proizvode koristite u skladu s
rublje u sušilici.
uputama proizvođača
●UPOZORENJE Ne sušite
tkanine tretirane sredstvima za
kemijsko čišćenje.
●UPOZORENJE Gumeni ili
pjenasti materijali mogu se, pod
Ventilacija
određenim okolnostima,
s p o n t a n o z a p a l i t i u s l i j e d ● U prostoriji gdje je smještena
zagrijavanja. Predmeti poput sušilica potrebno je osigurati
lateks pjene, kapa za tuširanje, odgovarajuću ventilaciju kako
vodootpornih tkanina, punjenih ne bi došlo do miješanja s
jakni ili jastuka NE SMIJU SE p l i n o v i m a k o j i n a s t a j u
sušiti u sušilici.
izgaranjem kod rada ostalih
●Upute za sušenje uvijek uređaja, uključujući otvoreni
provjerite na etiketama rublja.
plamen.
●Rublje je potrebno temeljito
ocijediti ili centrifugirati prije ● Stražnju stranu uređaja
sušenja u sušilici.
postavite uz zid ili okomitu
●U sušilicu ne stavljajte rublje s površinu.
kojeg kaplje voda.
●Izvadite upaljače i šibice iz ● Između uređaja i ostalih
džepova i NIKADA ne koristite predmeta mora biti barem 12
zapaljive tekućine u blizini mm slobodnog prostora.
uređaja.
Ventilacijski otvori moraju biti
●Zavjese od staklenih vlakana prohodni i bez prepreka. Za
NIKADA ne sušite u sušilici. pravilnu ventilaciju, prostor
Može doći do prijenosa staklenih između uređaja i poda mora biti
vlakana na ostalo rublje što bez prepreka.
izaziva kožne iritacije.
● Rublje zaprljano tvarima poput ● R e d o v i t o p r o v j e r a v a j t e
ulja za kuhanje, acetona, prohodnost ventilacijskih
alkohola, petroleja,
kerozina, otvora.
sredstava za uklanjanje mrlja, ● Redovito provjeravajte
terpentina, voska i sredstava za mekani filter nakon upotrebe, te
uklanjanje vosaka potrebno je ga očistite ukoliko je potrebno.
prije sušenja u
sušilici oprati u toploj vodi s
21
HR
Rublje
● Pripazite da iza sušilice ne
padaju i ne skupljaju se predmeti
kako ne bi zapriječili prohodnost
ventilacijskih otvora.
● NIKADA ne postavljajte sušilicu
nasuprot ili ispod zavjesa.
● U slučaju kada se sušilica
postavlja na perilicu rublja,
potrebno je koristiti odgovarajući
element za spajanje prema
sljedećim uputama:
- element za spoj 35100019: za
perilice rublja minimalne dubine
49 cm
- element za spoj 35900120: za
perilice rublja minimalne dubine
51 cm
Gore navedeni elementi za
spajanje dostupni su kod naših
ovlaštenih servisa.
Isporučuju se uz upute za
instalaciju te potreban pribor za
spajanje.
Air Outlets in the Base
22
UPOZORENJE:
uređaj se ne smije napajati
iz
vanjskog
sklopnog
uređaja,
poput
brojača
vremena, niti se priključiti na
strujni krug koji se redovito
uključuje i isključuje iz
opskrbnog pogona.
Ne postavljajte sušilicu u
prostor niske temperature gdje
postoji mogućnost zamrzavanja.
Na temperaturi oko točke
zamrzavanja, uređaj ne može
pravilno raditi: postoji rizik
oštećenja ukoliko dođe do
zamrzavanja vode u sustavu
hidraulike (ventili, cijevi, pumpe).
Za bolju učinkovitost uređaja,
temperatura prostora mora biti
između 5-35°C. Imajte na umu da
rad u hladnim uvjetima (između
+2 and +5°C) može izazvati
kondenzaciju vode na podu i
zidovima prostorije.
● Sav materijal korišten za ambalažu ekološki je
prihvatljiv i može se reciklirati. Molimo da
zbrinjavanje ambalaže izvršite na za to predviđ
enom odlagalištu. Za upute se obratite
nadležnom lokalnom uredu.
● Za sigurno odlaganje uređaja, isključite utikač
iz utičnice, presijecite glavni kabel i uništite ga
zajedno s utikačem. Uklonite šarke i odvojite
vrata kako biste spriječili da se djeca zatvore
unutar uređaja.
Sušilica rublja radi na jednofaznom
električnom naponu 220-240V, 50 Hz.
Pripazite da je osigurač u električnoj instalaciji
na koji je priključena sušilica snage najmanje
10A.
Električna struja može biti izuzetno opasna.
Uređaj mora biti uzemljen.
Zidna utičnica i utikač sušilice moraju biti
istovrsni.
Ne koristite ispravljače, višestruke utičnice i/ili
produžne kablove.
Nakon postavljanja sušilice, utikač mora biti
lako dostupan.
Europska smjernica 2012/19/EU
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU
Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi
(OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu
imati negativne posljedice za okoliš i
osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule
sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni
materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci
imaju važnu
ulogu; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih
pravila:
OEEO se ne smije tretirati kao kućanski otpad;
OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja
lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke.
U mnogim zemljama, za veći OEEO,
organizirano je skupljanje krupnog otpada. Kod
kupnje novog uređaja, stari možete vratiti kupci
koji ga je dužan preuzeti bez naknade uz uvjet
da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
GIAS ovlašteni servis
Sadrži fluorirane stakleničke
plinove. Hermetički zatvoreno
GWP1430
Popravak kvara i/ili oštećenja
uzrokovanih nepravilnom instalacijom
ide na trošak korisnika .
U slučaju oštećenja glavnog
kabla, treba ga zamijeniti posebnim
kablom dostupnim ISKLJUČIVO kod
ovlaštenog servisa. Kabel mora
postavili ovlašteni servis.
Ne spajajte sušilicu na električnu
mrežu sve dok instalacija nije završena.
Zbog vaše sigurnosti, uređaj mora biti
pravilno postavljen. Ukoliko imate
nedoumica oko instalacije, kontaktirajte
ovlašteni servis.
Podešavanje nožica
● Za siguran i učinkovit rad uređ aja,
savjetujemo da sve servise i popravke obavlja
isključivo GIAS ovlašteni servis.
23
Nakon postavljanja
uređaja, poravnajte
ga pomoću podesivih
nožica.
HR
Uvjeti za električno spajanje
Zaštita okoliša
2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA
INSTALACIJU
Kako biste izbjegli pražnjenje spremnika za
kondenzat nakon svakog ciklusa sušenja,
kondenzat možete isprazniti i izravno u sustav
kućnog odvoda (kao i kod kuhinjskog
sudopera). Propisi o zaštiti okoliša zabranjuju
površinsko ispuštanje otpadnih voda. Odvod za
vodu mora biti smješten neposredno uz sušilicu
rublja.
Komplet za instalaciju sadrži cijev, spojnicu,
obujmicu.
4. Učvrstite crnu cijev
iz kompleta za
instalaciju pomoću
spojnice i obujmice na
cijev izvučenu sa spoja
s mostom.
4
5. Spojite novu
odvodnu cijev na
odvod za vodu.
5
6. Nakon postavljanja
uređaja, pripazite da
nova cijev nije
pretjerano savinuta ili
pritisnuta.
UPOZORENJE! Isključite uređaj i
izvadite utikač iz utičnice prije instalacije.
6
Upute za instalaciju
1. Lagano nagnite
uređaj na desnu
stranu.
2. Odvodna cijev
smještena je na
desnoj strani uređaja
(vidi sliku). Sivu cijev
spojite na most s
lijeve strane uređaja.
Pomoću kliješta,
uklonite obujmicu
cijevi s mosta.
Spojite uređaj na
električnu mrežu
1
2
Pažnja: Ako je uređaj tijekom ove
instalacije bio okrenut na drugačiji način,
pričekajte barem 4 sata prije uključenja
kako bi se ulje vratilo u kompresor i
stabiliziralo. U suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora
3
3. Izvucite cijev iz
spoja s mostom.
24
3. Razvrstavanje rublja
Prikladno za sušenje u sušilici rublja.
Prije prve upotrebe sušilice:
..
Sušenje na visokim temperaturama.
● Pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
● Uklonite sve predmete iz bubnja.
● Obrišite unutrašnjost bubnja vlažnom krpom
kako biste uklonili zaostalu prašinu.
.
Samo sušenje
temperaturama.
Priprema rublja
Pripazite da je rublje namijenjeno sušenju u
sušilici, prema simbolima na etiketama rublja.
Provjerite jesu li svi gumbi i zatvarači zatvoreni, a
džepovi prazni. Okrenite rublje na unutarnju
stranu. Rublje pažljivo složite u bubanj kako se ne
bi zapetljalo.
Ne sušite u sušilici rublja:
Svilu, najlonke, osjetljive izvezene tkanine,
rublje s metalnim, plastičnim ili kožnim
ukrasima.
niskim
Zabranjeno sušenje u sušilici rublja.
Ukoliko rublje nema odgovarajuću etiketu
sa simbolima za sušenje, smatra se da nije
prikladno za sušenje u sušilici rublja.
●Prema količini i debljini materijala
Kada količina rublja prelazi kapacitet
sušilice, odvojite rublje prema debljini
materijala (npr. ručnike od tankog donjeg
rublja).
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, traper, posteljina,
stolnjaci.
Sintetika: Košulje, majice, radna odjela od
poliestera ili poliamida, kao i miješane
tkanine od pamuka I sintetike.
Pripazite na kapacitet bubnja, veliki
komadi rublja kada su mokri prelaze
maksimalan kapacitet (poput vreća za
spavanje, popluna).
VAŽNO: Ne sušite rublje koje je tretirano
sredstvima za kemijsko čišćenje ili gumene
materijale (opasnost od požara ili eksplozije).
Tijekom zadnjih 15 minuta ciklusa, rublje se
suši na hladnom zraku.
4.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje sušilice
Ušteda energije
U sušilici sušite samo rublje koje ste temeljito
ocijedili ili centrifugirali. Što je manja vlažnost
rublja, to je kraće sušenje, time i potrošnja
električne energije.
UVIJEK
●Provjerite čistoću i prohodnost filtera prije
svakog ciklusa sušenja.
NIKAD
● Ne stavljajte u sušilicu mokro rublje s kojeg
kaplje voda, može doći do oštećenja uređaja.
Razvrstavanje rublja
● Prema simbolima na etiketi
Nalaze se na ovratniku ili unutarnjem šavu:
25
● Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite
filter i ispraznite spremnik za kondenzat.
● Redovito čistite kondenzator.
●Nakon svake upotrebe, obrišite
unutrašnjost bubnja i ostavite otvorena
vrata kako bi kruženje zraka osušilo
bubanj.
● Obrišite vrata i ostatak uređaja
mekanom krpom.
●NE KORISTITE abrazivne materijale ili
sredstva za čišćenje
●Da spriječite zapinjanje vrata i
nakupljanje vlakana, nakon svakog
sušenja očistite unutrašnjost i brtvu vrata
vlažnom krpom.
HR
na
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i rublje
mogu biti izuzetno vrući.
VAŽNO Uvijek isključite uređaj i iskopčajte
utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja.
Električne podatke potražite na natpisnoj
pločici s prednje strane kućišta (s otvorenim
vratima).
5. SPREMNIK ZA KONDENZAT
Voda koja se tijekom sušenja uklanja s rublja,
skuplja se u spremnik smješten s unutarnje
strane vrata bubnja. Kada se spremnik
napuni,
uključit će se svjetlosni
indikator na upravljačkoj ploči te se spremnik
MORA isprazniti. Naravno, preporučamo
pražnjenje spremnika nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Kod prvih nekoliko ciklusa
novog uređaja skupit će se mala količina
vode s obzirom da se prvo puni unutarnji
spremnik
Uklanjanje spremnika za kondenzat
1. Nježno povucite
spremnik držeći ga za
ručku. (A)
Kada je pun, spremnik za
kondenzat teži oko 6 kg.
NAPOMENA: Ukoliko
imate mogućnost odvoda
vode, uz pomoć
odgovarajućeg seta za
instalaciju, možete
osigurati stalan odvod
kondenzata. Time ćete
ukloniti potrebu za
pražnjenjem spremnika za
kondenzat. Upute za
instalaciju potražite u
odgovarajućem dijelu
priručnika.
1
C
RAD SA SUŠILICOM RUBLJA
1. Otvorite vrata I stavite rublje u sušilicu.
Pripazite da rublje omogućuje zatvaranje vrata.
2. Laganim pritiskom zatvorite vrata dok ne
čujete klik.
3. Okrenite programator za odabir željenog
programa sušenja. (vidi Tablicu programa).
4. Pritisnite
tipku. Sušilica automatski
započinje s radom, a svjetlosni indikator iznad
tipke ostaje uključen.
5. Ukoliko tijekom programa otvorite vrata, za
nastavak sušenja, potrebno je pritisnut
tipku za nastavak sušenja nakon zatvaranja
vrata.
6. Blizu završetka ciklusa, kreće faza hlađenja,
rublje se suši na hladnom zraku.
7. Nakon završetka ciklusa, bubanj će se
povremeno okretati kako bi se smanjili nabori i
izbjeglo gužvanje rublja. Rotacija bubnja će se
nastaviti sve dok ne isključite uređaj ili otvorite
vrata.
8. Nakon završetka programa, uključit će se
odgovarajući svjetlosni indikator (END)
2. Nagnite spremnik
kako biste ispraznili
kondenzat kroz
odgovarajući otvor. (B)
Kada je prazan, vratite
spremnik kao prikazano;
(C) prvo postavite donji
dio spremnika kao
prikazano (1) , a potom
lagano pritisnite gornji
dio u položaj(2).
A
3. Pritisnite
tipku za
ponovno pokretanje
ciklusa sušenja.
B
Za pravilno sušenje ne otvarajte vrata tijekom
automatskih programa.
26
6. VRATA i FILTER
Čišćenje filtera kondenzatora
Povucite ručku kako biste otvorili vrata.
Za ponovno pokretanje sušenja, zatvorite
vrata i pritisnite Start / Pause tipku.
Filter
VAŽNO: Za održavanje učinkovitog rada
sušilice, provjerite čistoću mekanog filtera
prije svakog ciklusa.
2.Okrenite dvije
preklopne poluge u
smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i
povucite prednji
poklopac.
1
2
1.Povucite filter
prema gore.
3.Lagano uklonite okvir
filtera i očistite ga od
prašine i ostatak
vlakana. Ne koristite
vodu za čišćenje
filtera.
2.Otvorite filter kao
prikazano.
1
3.Nježno uklonite
ostatke vlakana
mekanom četkom ili
vrhovima prstiju.
4.Sklopite filter i vratite
ga na početan položaj.
4.Lagano uklonite
spužvu iz ležišta i
operite je pod
mlazom vode kako
biste uklonili prašinu i
ostatke vlakana.
2
Svjetlosni indikator začepljenog filtera
Uključuje se kada je potrebno očistiti
filter.
Ukoliko rublje nije suho, provjerite da filter
nije začepljen.
3
5.Vratite prednji 4
poklopac na početni
položaj (kao
p r i k a z a n o
strelicama) i čvrsto
utisnite u ležište.
Učvrstite dvije
poluge okretanjem u
smjeru kazaljke na
5
satu.
6. Vratite poklopac
AKO FILTER ČISTITE POD MLAZOM
VODE, NE ZABORAVITE GA OSUŠITI.
Očistite filtre prije svake uporabe
UPOZORENJE! Ako otvorite vrata
tijekom ciklusa, a prije faze hlađenja, ručka
može biti veoma vruća. Koristite izuzetan
oprez kod pražnjenja spremnika za
kondenzat tijekom ciklusa sušenja.
27
HR
1. Uklonite poklopac na
dnu uređaja.
UPOZORENJE! Tijekom rada sušilice,
vrata i bubanj mogu biti IZUZETNO VRUĆI.
Ovaj je stroj opremljen funkcijom upravljanja sušenjem. Pri automatskim ciklusima, svaka
prijelazna razina sušenja prije odabrane razine
označena je treperenjem lampice koja odgovara
fazi sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve
lampice brzo trepere 3 puta.
4. Odabirni gumb Rapids (Brzo sušenje) /
Time Cycle (Vremenski ciklus)
Gumb postaje aktivan kad odaberete brzi
program RAPID (30/45/59 minute) na odabiraču i
omogućava vam i omogućava vam da odaberete
jedno od tri prikazana vremena trajanja.
Nakon što to odaberete, potrebno je isključiti
sušilicu kako bi se resetirale sve automatske
postavke sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve
lampice brzo trepere 3 puta.
Moguće je prebaciti ciklus s automatskog na
programirani do 3 minute nakon početka ciklusa.
Progresivni tlak povećava vrijeme u 10-minutnim
intervalima. Nakon što to odaberete, potrebno je
isključiti sušilicu kako bi se resetirale sve automatske
postavke sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve
lampice brzo trepere 3 puta.
5. Anti Crease (Sprječavanje gužvanja)
Ova vam opcija omogućava da aktivirate kretanje
bubnja prije ciklusa koje sprječava gužvanje u
slučaju aktiviranja odgode i na kraju ciklusa
sušenja. Aktivira se svakih 10 minuta do 6 sati
nakon završetka ciklusa sušenja. Kako biste
zaustavili kretanje, postavite ručku na OFF
(ISKLJUČENO). To je korisno ako nije moguće
odmah izvaditi rublje.
6. Memo
Ova vam opcija omogućava da pohranite opcije
postavljene unutar ciklusa.
POHRANA POSTAVKI: dok je ciklus u radu,
pritisnite gumb „memory“ na tri sekunde. Kontrolna
lampica „memory“ treperi tri puta i pohranjuje opcije
povezane s ciklusom koji je odabran na okviru.
PONIŠTAVANJE: nakon odabira ciklusa, pritisnite
gumb „memory“ kako biste poništili pohranjene opcije
(ne ciklus).
7. Keylock (Zaključavanje tipki)
Ova vam opcija omogućava da blokirate
neželjene izmjene na zadanim postavkama na
okviru tijekom faze sušenja. Aktiviranje/Deaktiviranje:
pritisnite istovremeno gumbe 3 i 4 na dvije
sekunde. Na zaslonu se pojavljuje oznaka „LOC“.
Kad otključate ovu opciju, na zaslonu se samo
jednom prikazuje oznaka „UnI“. U slučaju
otvaranja vrata s aktiviranim zaključavanjem tipki,
ciklus se zaustavlja, ali zaključavanje ostaje na
snazi: kako biste resetirali ciklus, trebate ukloniti
opciju zaključavanja i ponovno pokrenuti sušilicu.
Kad je sušilica isključena, opcija se automatski
deaktivira. Zaključavanje tipki može se mijenjati u
bilo kojem trenutku ciklusa.
A
D
B
C6
2
E D
7
3
4
5
1
F
A - Izbornik programa - Zakretanjem odabirača
u oba smjera moguće je odabrati željeni program
sušenja. Kako biste otkazali odabir ili isključili sušilicu,
zakrenite odabirač na OFF (ISKLJUČENO).
B - Digitalni zaslon - Zaslon prikazuje preostalo
vrijeme sušenja, odgođeno vrijeme u slučaju
odgođenog početka i ostale postavke obavijesti.
C - Gumbi 1. Gumb Start/Pause (Pokretanje/Zaustavljanje)
Za pokretanje/zaustavljanje odabranog programa.
2. Gumb Delay Start (Odgoda početka)
Omogućava odgodu početka programa od 1 do
24 sata u 1-satnim intervalima. Odabrano vrijeme
odgode prikazuje se na zaslonu.
Nakon pritiska gumba START, prikazano se
vrijeme skraćuje sat po sat.
Ako otvorite vrata uz postavku odgode početka,
nakon zatvaranja vrata ponovno pritisnite gumb
za početak kako biste nastavili s odbrojavanjem.
3. Gumb Drying Selection (Odabir sušenja)
Omogućava postavljanje prilagodljive opcije za
odabir stupnja sušenja do 5 minuta nakon
pokretanja ciklusa:
Ready to Iron (Spremno za glačanje):
Ostavlja odjeću vlažnu radi olakšanog
glačanja.
Dry Hanger (Sušenje za vješalicu): Odjeća
je spremna za vješanje.
Dry wardrobe (Sušenje za ormar) : Za
odjeću koja se može odmah slagati u ormar.
Extra-dry (Potpuno sušenje): Za potpuno
sušenje odjeće, idealno za puni kapacitet
sušilice.
28
HR
7. KONTROLE I POKAZATELJI
Maksimalno
Pogledajte energetsku
opterećenje
oznaku
D- Led
Technical Specifications
Visina
85 cm
Water tank
- It lights up when it’s necessary
Širina
60 cm
E- Wi-Fi to empty
(samo
određeni modeli)
the condensate
water tank.
Drum capacity
60125
cm
Na modelima
s opcijom - bežične
ikona
Filter cleaning
It lights up veze
when the
cleaning Dubina
Maximum load
See energy
label
Pogledajte
energetsku
pokazujeofdathe
sustav
veze(the
radi.
filters bežične
is requested
door and the lower Energetski
razred
oznaku
Height
85 cm
filter).
Width
60 cm
F- SMART Fì + - Postoji određeno mjesto na
Depth
60 cm
Wi-Fi
(some
modelspametni
only)
okviru naE-koje
se može
postaviti
telefon
Energy class za laboratorijske
See energy label
tijekom In
spajanja
strojawith
s the
aplikacijom.
Slijedite
the models
Wi-Fi option,
the icon Informacije
indicates
that
the Wi-Fi
system
working. sa
oznake na
zaslonu
telefona
(samo
zaistelefone
testove
sustavom Android opremljene tehnologijom NFC).
EN
In case of opening of 'porthole' with activated key The table in last page shows the approximate
lock, the cycle stops but the lock is kept: to time and energy consumption of the main drying
restart the cycle, you must remove the lock and programmes.
D- Lampica
restore Start. When the dryer is off, the option is Tehničke specifikacije
Spremnik
vode
- Svijetli kad je potrebno
automatically
inactivated.
Power consumption of off-mode 0,40 W
ispraznitiKey
spremnik
kondenzirane
lock can
be modifiedvode.
at any time of the Kapacitet bubnja
125
Power consumption of on-mode 0,75 W
cycle.
Čišćenje filtra
- Svijetli kad je potrebno
-
EN
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite Energy
Information
for Test
class
See Laboratory
energy label
place in the bezel on which lay the smartphone
Clean
the filters before every
EN
61121
za cycle
uporabu
Clean
the
filters Programi
before every cycle
during the enrollment of the machine to the APP.
Information
Test
Clean
the filters beforefor
every
cycle Laboratory
61121
Programme
To (STANDARDNO
Use
Follow the indications on the phone display (onlyEN
- STANDARD
DRY COTTON
Information
for
Test
for Android smartphone equipped with NFC The real duration of drying Laboratory
cycle
The
real duration
of drying cycle
SUŠENJE
PAMUKA)
- STANDARD
DRY
COTTON
depends
by theProgramme
starting
humidity
technology).
EN
61121
Tolevel
Useof
The
real
duration
of
drying
cycle
IRON
DRY
COTTON
(SUŠENJE
the
laundry
due
to
spin
speed,
type
andPAMUKA ZA
- IRON DRY COTTON
WHITES
61121 Programme
EASY-CARE
TEXTILE
S
GLAČANJE)
-EN
STANDARD
DRY
COTTON To Use
ambient temperature.
ge shows the approximate
- WHITES (BIJELO RUBLJE)
STANDARD
DRY
COTTON
umption of Ciklus
the main
drying vune u ovom stroju odobrilo je
sušenja
--EASY-CARE
TEXTILE
SYNTHETICS
EASY-CARE
TEXTILE (LAGANA
NJEGA)
- IRON
DRY COTTON
WHITES
poduzeće „Woolmark Company” za sušenje
Clean
the filters before every
cycle
ONLY FOR 10
KG
CAPACITY TUMBLE
SYNTHETICS
(SINTETIKA)
EASY-CARE
TEXTILE
SYNTHETICS
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
proizvoda od vune perivih u perilici pod
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
of off-modeuvjetom
0,40 WThe
da su
proizvodi
oprani
i osušeni
u has
wool
drying cycle
of this
machine
sbeen
uputama
i uputama
of on-modeskladu
0,75 W
approvednaby etiketi
the Woolmark
Company
Očistite filtre prije svake uporabe
proizvođača
ovogdrying
strojaofM1530.
for the
machine washable wool
Kraljevstvu,
Hong are
U Ujedinjenom
products provided
that Irskoj,
the products
cifications
Kongu i washed
Indiji zaštićeni
žig Woolmark
and dried
according jest
to the
instructions
certificirani
zaštićenion
žig.the garment label and those
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
ZA SUŠILICE S KAPACITETOM
SAMO
issues by the manufacturer of this machine
125
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
M1524.
OD RECOVERING
10 KG: SPOJITE
ISPUSNU CIJEV
ZA
See energy label
CONDENSER
WATER
In UK, Eire, Hong Kong and India the PRAŽNJENJE KONDENZIRANE VODE U
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
85 cm
Maksimalna
težina
sušenja
Woolmark trade mark is a Certification trade SKLADU S UPUTAMA U POGLAVLJU 2.
CHAPTER 2
60 cm
mark.
Maksimalni prijavljeni
Pamuk
60 cm
kapacitet
See energy
label
Sintetika
ili
Maksimalno 4
Drying
Weight
osjetljivoMaximum
rublje
kilograma
Cottons
Synthetics or
r Test Laboratory
Delicates
Uputa
za sušenje
Max. capacity declared
Max. 4 kg
me To Use
Standardni Drying
ciklus COTTON
Guide DRY (SUŠENJE PAMUKA) (
) energetski je najučinkovitiji i
TON
najprikladniji
za sušenje
normalnog
WHITES The standard
cycle COTTON
DRY mokrog
(
) is the
SYNTHETICS
pamučnog
rublja.
most
energy efficient and best suited for drying
Tablica na
posljednjoj
normal
wet cottonstranici
laundry.prikazuje okvirno
vrijeme i potrošnju energije glavnih programa
s before every
cycle
sušenja.
Potrošnja struje u isključenom
ration of načinu
drying cycle
arting humidity
levelstruje
of u uključenom
Potrošnja
o spin speed, type and
načinu
eanliness of filters and
e.
0,40 W
0,75 W
29
KG CAPACITY TUMBLE
The real duration of drying cycle
depends
by the starting
Pravo trajanje
ciklusa humidity
sušenja level
ovisi ofo
the laundry
due vlažnosti
to spin speed,
and
početnom
stupnju
rubljatype
uslijed
amount
of load,
of filters
and
brzine
vrtnje,
vrsti cleanliness
i količini rublja,
čistoći
ambient
temperature.
filtera
i temperaturi
okoline.
HR
čišćenje filtra (vrata i donji filtar).
8.ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Bijelo
Pravi ciklus za sušenje pamučnog rublja, spužvi
i ručnika.
Puni
*
Hibridno sušenje
osjetljivih tkanina
Ovaj vam posebni ciklus omogućava da uvelike
smanjite vrijeme sušenja osjetljivih tkanina uz
nisku potrošnju energije.
4
*
Hibridno sušenje
raznovrsnih tkanina
Ovaj vam posebni ciklus omogućava da uvelike
smanjite vrijeme sušenja raznovrsnih tkanina uz
nisku potrošnju energije.
4
*
3
*
Puni
*
PROGRAM
ZOOM
Hibridno sušenje
pamuka
Zoom je ekskluzivni ciklus za sušenje snopa
rublja od različitih vrsta tkanine (pamuk i sintetika).
Ako je količina rublja manja od preporučene ili
niskog stupnja preostale vlažnosti, ciklus se skraćuje
kako se rublje ne bi presušilo.
Ovaj vam posebni ciklus omogućava da uvelike
smanjite vrijeme sušenja pamučnih tkanina uz
nisku potrošnju energije. Moguće je sušiti uz
puni kapacitet rublja.
Brzi program
30-45-59
Brzi ciklusi omogućavaju vam da brzo osušite
odjeću; možete odabrati program od 30, 45, 59
minuta.
2,5
*
Majice
Ovaj je posebni program napravljen za sušenje
majica uz smanjenje gužvanja i nabora
zahvaljujući posebnim okretajima bubnja.
Preporuča se vađenje platnenog rublja odmah
nakon ciklusa sušenja.
2,5
*
Antialergijsko
Posebni ciklus koji istovremeno suši i pomaže
pri smanjenju alergena poput grinja, životinjskih
dlaka, peludi i ostataka praškastih deterdženata.
4
Maksima
lno 220
minuta
Sportska odjeća
Namijenjen odjeći za sport i rekreaciju, lagano
suši s posebnom pažnjom da se izbjegne
skupljanje odjeće i uništavanje elastičnih
vlakana.
4
*
4
*
1
70
minuta
Traper
Vuna
Za ravnomjerno sušenje tkanina poput trapera.
Preporuča se da naopako izvrnete odjeću prije
sušenja.
Vunena odjeća: program se može upotrebljavati
za sušenje do 1 kg rublja (oko 3 pulovera).
Preporuča se naopako izvrnuti odjeću prije
sušenja. Postavke vremena mogu se mijenjati
zbog dimenzija i debljine rublja i vrtnje koje se
odaberu tijekom pranja. Na kraju ciklusa odjeću
je moguće nositi, no ako je od težeg materijala,
rubovi mogu još uvijek biti vlažni, stoga se
preporuča sušenje na zraku. Preporuča se
izvaditi odjeću na samom završetku ciklusa.
Pažnja: postupak je filcanja nepovratan:
isključivo sušite odjeću s oznakom („ok tumble“
(pogodno za sušilicu)); ovaj se program ne
preporuča za odjeću od akrilnog vlakna.
Pamuk
Pamučni program (sušenje za vješalicu)
najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje
energije. Prigodno za pamuk i platneno rublje.
Puni
*
Tamno i obojano rublje
Lagani posebni ciklus za sušenje tamne i
obojane pamučne ili sintetičke odjeće.
4
*
Osvježavanje
Savršeni ciklus za uklanjanje miomirisa od
2,5
*
ravnanja nabora na platnenom rublju.
Položaj koji trebate odabrati kad želite omogućiti daljinsko upravljanje
pomoću aplikacije (preko bežične mreže). Za više detalja, pogledajte
paragraf Smart Fi +.
* Pravo trajanje ciklusa sušenja ovisi o početnom stupnju vlažnosti rublja uslijed brzine vrtnje, vrsti i količini rublja,
čistoći filtera i temperaturi okoline.
30
KOMPATIBILNOST PROGRAMA I OPCIJA
Drying selection
(Odabir sušenja)
Rapids cycle
(Brzi ciklus)
Time selection
(Odabir vremena)
Anti Crease
(Sprječavanje
gužvanja)
Memory
(Pohrana postavki)
Bijelo
√
√
√
√
√
√
Hibridno sušenje osjetljivih
tkanina
√
-
-
√
√
√
√ - - √ √
√
-
- - -
-
- √
-
√ √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
Traper
√
√ √ √
√
√
√
-
-
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
Vuna
√
-
- - -
√
√
√
√
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√ √
√ PROGRAMI
Hibridno sušenje
raznovrsnih tkanina
ZOOM
Hibridno sušenje pamuka
Brzi program
30-45-59
Majice
Antialergijsko
Sportska odjeća
Pamuk
Tamno i obojano rublje
Osvježavanje
31
-
HR
Delay Start
(Odgoda početka)
ODABIRNE OPCIJE
SMART Fi+
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC antena, laganim kružnim
pokretima pomičite smartphone
preko SMART Fi+ loga dok
aplikacija ne potvrdi spajanje. Za
uspješan prijenos podataka,
ključno je NEPREKIDNO DRŽATI
S M A R T P H O N E
N A
UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o
pravilnom spajanju i kada je
moguće udaljiti smartphone.
Ovaj uređaj opremljen je SMART Fi+
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi
funkciji.
REGISTRACIJA UREĐAJA (U
APLIKACIJI)
● Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
svoj smartphone.
Candy simply-Fi aplikacija dostupna je za
tablete i smartphone s Android i iOS
operativnim sustavima
Isprobajte sve SMART Fi+ funkcije
korištenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije
Deblje maske ili metalne naljepnice na
smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti prijenos podataka između
uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite
ih.
● Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički račun
i registrirajte uređaj prateći upute na
smartphonu ili "Kratki vodič" priložen uz
perilicu rublja.
Zamjenom pojedinih dijelova
smartphona (npr. stražnje maske,
baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima,
možete ukloniti NFC antenu čime
onemogućujete korištenje aplikacije.
Upotrebom Android smartphona s NFC
tehnologijom (NFC – komunikacija bliskog
polja), postupak registracije je
pojednostavljen (Jednostavna registracija);
u tom slučaju, pratite upute na displayu
smartphona, PRISLONITE I DRŽITE
SMARTPHONE UZ SMART Fi+ logo na
upravljačkoj ploči perilice, kada vas na to
uputi aplikacija.
AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NA
DALJINU (PUTEM APLIKACIJE)
Nakon registracije uređaja, kada
perilicom želite upravljati putem
aplikacije, prvo stavite rublje i
deterdžent, zatvorite vrata i okrenite
programator na SMART FI+ položaj.
Tada možete upravljati perilicom
pomoću naredbi aplikacije.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tijekom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite
vrata i pritisnite START tipku. Program će
nastaviti s radom od trenutka u kojem je
prekinut.
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz SMART Fi+ logo na
uređaju.
PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE
Parametar
Bežični standard
Frekventni opseg
Maksimalna snaga
odašiljanja
Minimalna
osjetljivost prijema
32
Tehnički uvjeti
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da ovaj
uređaj nosi oznaku sukladnosti
s osnovnim zahtjevima EU Smjernice
2014/53/EU. Za kopiju izjave o sukladnosti,
molimo kontaktirajte proizvođača na
www.candy-group.com
BEŽIČNI PARAMETRI
Paramètres
Spécifications
Bežični standard
ISO/IEC 14443 tip A i NFC Forum tip 4
Frekventni opseg
13,553-13,567 MHz (središnja frekvencija13,560 MHz)
Ograničenje magnetnog polja < 42dBμA/m (na 10 metara)
Mogući uzroci…
Greške koje možete sami ukloniti
Prije kontaktiranja servisa za tehničku podršku, molim
da proučite niže navedeni popis. Popravak kvara i/ili
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom ide na
trošak korisnika.
Ukoliko se greške nastave i nakon preporučenih
provjera, molimo da kontaktirate ovlašteni servis koji
vam može pomoći i preko telefona.
Prikazano vrijeme do kraja sušenja može se
mijenjati tijekom ciklusa. Sušilica tijekom cijelog
ciklusa provjerava status rublja i podešava
trajanje za optimalnu procjenu. Prikazano trajanje
programa može se smanjiti ili povećati; to je
normalan rad uređaja.
Sušenje traje predugo/rublje nije dovoljno suho…
● Jeste
li odabrali odgovarajuće trajanje
sušenja/program?
● Možda ima previše vlage u rublju? Jeste li u
potpunosti ocijedili ili centrifugirali rublje?
●Možda je potrebno očistiti filter?
● Jeste li prekoračili maksimalan kapacitet?
Sušilica ne radi…
● Provjerite ispravnost utičnice drugim uređ ajem
(npr. stolnom svjetiljkom).
● Provjerite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
● Ima li električne energije?
● Provjerite da nije izgorio osigurač.
● Jesu li vrata pravilno zatvorena?
● Provjerite da je sušilica uključena (utikač u utičnicu,
te ON/OFF tipka).
● Jeste li odabrali trajanje sušenja ili program?
● Jeste li uređ aj ponovno uključili nakon otvaranja
vrata?
Sušilica je bučna…
● Isključite sušilicu i kontaktirajte ovlašteni
servis za savjet.
Uključen je
indikator…
● Potrebno je čišćenje filtera.
● Faut-il nettoyer le condenseur ?
Uključen je
indikator…
●Potrebno je isprazniti spremnik za
kondenzat
KORISNIČKA PODRŠKA
Ukoliko se problemi u radu uređaja nastave
ili sumnjate na kvar, kontaktirajte Candy
tehničku podršku za savjet.
Pomoći će vam putem telefona ili vas uputiti
na ovlašteni servis u skladu s jamstvenim
uvjetima.
Sljedeći slučajevi idu na trošak korisnika:
Utvrđena je potpuna uspravnost uređaja.
●
Uređaj nije instaliran u skladu s uputama.
●
Nepravilna upotreba uređaja.
●
Rezervni dijelovi
Uvijek koristite originalne rezervne
dijelove, dostupne u ovlaštenom Candy
servisu.
Ovlašteni servis
Za servis i popravak uređaja kontaktirajte
lokalni ovlašteni servis
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške. Također zadržava pravo
izmjena na uređajima koje smatra potrebnim
bez promjene njihovih bitnih karakteristika.
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške.
Također zadržava pravo izmjena na uređajima
koje smatra potrebnim bez promjene njihovih
bitnih karakteristika.
33
HR
9. UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
Molimo pročitajte ova uputstva pažljivo i
koristite mašinu u skladu sa istim. Ova knjižica
pruža važna uputstva za bezbednu upotrebu,
instalaciju, održavanje i po neki koristan savet
za najbolje rezultate pri korišćenju mašine.
Sadržaj
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
2. ODVOD VODE : UPUTSTVO ZA
INSTALACIJU
Čuvajte celokupnu dokumentaciju na
bezbednom mestu za referisanje u budućnosti,
ili za buduće korisnike.
3. PRIPREMA VEŠA
Molimo proverite da li su sledeći predmeti
dostavljeni uz aparat:
4. ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
● Uputstvo za upotrebu
● Garantni list
● Energetska nalepnica
5. POSUDA ZA VODU
6. VRATA i FILTER
7. KONTROLA I INDIKATORI
Stavljanjem
oznake na ovaj proizvod,
potvrđujemo saglasnost u svim relevantnim
Evropskim bezbednosnim, zdravstvenim i
ekološkim zahtevima koji su primenjivi na
ovom proizvodu
Proverite da mašina nema nikakvih
fizičkih oštećenja tokom transporta. U
slučaju da ima, pozovite ovlašćeni servis. U
suprotnom, možete ugroziti bezbednost
aparata. U tom slučaju će Vam poziv i
izlazak servisera biti naplaćen, kao i u
slučajevima nepravilnog korišćenja
mašine.
34
8. IZBOR PROGRAMA I FUNKCIJA
9. PRONALAŽENJE REŠENJA
PROBLEMA
Ovaj aparat je namenjen
isključivo za upotrebu od strane
ljudi starijih od 8 godinama, i
ljudima sa ograničenim fizičkim,
osećajnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i ljudima
koji nemaju iskustvo korišćenja
aparata samo ako im je dato
uputstvo, predočeni rizici i
pružen stalan nadzor pri
korišćenju aparata. Deca ne bi
trebalo da se igraju sa aparatom.
Čišćenje i održavanje ne bi
trebalo da rade deca bez
nadzora. Decu mlađ u od 3
godine bi trebalo držati dalje od
aparata.
● UPOZORENJE: nepravilno korišćenje može dovesti do požara.
● Ovaj aparat je namenjen za
upotrebu u domaćinstvu i sličnu
okolinu kao što je:
-Kuhinje u prodavnicama,
kancelarijama I slično.
- Farme i seoska domaćinstva
- Od strane klijenata u hotelima,
motelima i drugim rezidencijalnim tipovima okoline;
- U domaćinstvima koje pružaju
noćenje sa doručkom. Svako
drugačije korišćenje aparata
izvan domaćinskih uslova, kao
što je komercijalna upotreba
●
35
aparata i time poništiti
validnost garancije.
Svaka šteta naneta aparatu ili
bilo kakav drugi gubitak
nastao nepravilnim
korišćenjem ili korišćenjem
nekarakterističnim za kućne
uslove (čak i ako je aparat
lociran u kućnim uslovima)
neće biti prihvaćen na
odgovornost proizvođ ača do
svih granica u skladu sa
zakonom.
● Ovu mašinu treba koristiti
samo za svrhu koja je
navedena, kako je opisano, u
ovom uputstvu. Pobrinite se
da pre prvog korišćenja
potpuno razumete uputstva
za upotrebu I instalaciju.
● Ne dodirujte aparat kada su
vam ruke ili noge mokre.
● Ne naslanjajte se na vrata
kada punite mašinu, i ne
hvatajte se za njih kada želite
da je podignete ili pomerite.
Ne dozvoljavajte deci da se
igraju sa mašinom i njenim
kontrolama
SR
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA može smanjiti životni vek
● UPOZORENJE Ne koristite
aparat u slučaju da filter nije na
mestu ili je oštečen; ostaci van
filtera se mogu zapaliti.
●UPOZORENJE Na mestima na
kojima se nalazi simbol
temperatura tokom rada
aparata može preći 60°C.
●Isključujte aparat iz struje. Uvek
izvadite utikač iz utičnice pre
održavanja.
● Nemojte koristiti aparat u
slučaju da Vam deluje da je
neispravan.
● Vlakna i slične ostatke odeće
koji se sakupljaju u filteru se ne
smeju ostavljati pored mašine, na
podu I sl.
● Poslednji segment ciklusa
sušenja se vrši bez grejanja
(ciklus hlađ enja) kako bi se
vlakna ostavila u temperaturi koja
garantuje da neće biti oštećene.
● Mašinu za sušenje ne treba
koristiti u slučaju da su za pranje
korišćene industrijske hemikalije.
● UPOZORENJE: Nikada
nemojte zaustavljati mašinu pre
kraja sušenja osim u slučaju da
možete brzo da otvorite i zatvorite
mašinu, kako ne bi došlo do
gubitka toplote.
● Maksimalni kapacitet sušenja
je naznačen na energetskoj
nalepnici..
36
Instalacija
●Ne koristite adaptere, produžne
kablove I sl.
● Nikada nemojte instalirati
aparat u neposrednoj blizini
zavesa, i obratite pažnju da
predmeti ne padaju ispod mašine.
● Aparat ne sme biti instaliran iza
vrata koja se zaključavaju, kliznih
vrata i vrata sa šarkom koja je
suprotna od one na mašini.
Važno: Tokom transporta se
pobrinite da je mašina
pozicionirana uspravno, a ako je
neophodno nakrivite je samo u
desno prema prikazu;
Upozorenje: U slučaju da ste
okrenuli proizvod u suprotnom
smeru, sačekajte najmanje 4 sata
pre uključivanja tako da ulje može
da se vrati pravilno u kompresor.
U suprotnom, može doći do
oštećenja kompresora i
prestanka rada mašine.
trebalo pre sušenja oprati u
toploj vodi sa pojačanom
● Ne sušite stvari koje nisu
količinom deterdženta.
prethodno mašinski oprane.
●
UPOZORENJE Ne
Omekšivači i slični proizvodi
sušite stvari koje su tretirane
mogu biti korišćeni na
tečnostima hemijskog čišćenja
stvarima pre sušenja, prema
● UPOZORENJE U određ enim
uputstvima proizvođača.
situacijama, materijali od pene
se mogu zapaliti spontanom
eksplozijom. Stvari koje sadrže
penu (lateks penu), kape za Ventilacija
plivanje, tuširanje, vodootporni
tekstili, stvari sa gumenom ● Adekvatna ventilacija mora
postavom NE SMETE sušiti u biti obezbeđena u prostoriji gde
se nalazi mašina, kako bi se
mašini.
● Uvek pogledajte uputstva sa izbeglo nakupljanje gasova i
stvaranje otvorenog požara
etikete pre sušenja u mašini.
tokom rada mašine.
● Sva odeća mora biti dobro
● Instalacija zadnjeg dela
iscentrifugirana pre sušenja u
aparata treba da bude blizu
mašini.
zida ili slične vertikalne
● Neisceđ enu, veoma mokru
površine.
odeću nikada ne stavljajte u
● Trebalo bi da postoji najmanje
mašinu za sušenja.
12 mm razmaka izmeđ u bilo
Upaljači, šibice i zapaljive
koje strane mašine i bilo kog
tečnosti nikada ne smeju biti
drugog predmeta. Ulaz i izlaz
ostavljeni u džepovima ili
vazduha moraju biti držani bez
držane u blizini mašine.
opstrukcija.
Zavese od staklenih vlakana ne
● Redovno proveravajte da ne
treba NIKADA staviti u mašinu.
postoji problem sa protokom
Iritacija kože može da se desi u
vazduha pri radu mašine.
slučaju da su ostale stvari došle
● Proveravajte i redovno čistite
u dodir sa staklenim vlaknima.
filtere nakon upotrebe.
Stvari prethodno zaprljane
substancama kao što su ulje,
acetoni, alkohol, benzin bi
37
SR
Veš
● Sprečite da stvari padaju i
skupljaju seiza mašine, zato što
time mogu obstruirati ulaze i
izlaze vazduha.
● NIKADA nemojte instalirati
mašinu u blizini zavesa.
● U slučajevima kada je mašina
za sušenje instalirana na veš
mašinu, odgovarajući set za
povezivanje mora biti korišćen u
skladu sa sledećom
konfiguracijom:
- Set za povezivanje Mod.
35100019: za dubinu mašine od
49 cm pa na više.
- Set za povezivanje Mod.
35100120: za dubinu mašine od
51 cm pa na više.
Set za povezivanje bi trebalo da
bude dostupan za naručivanje
kod ovlašćenog servisa.
Uputstva za instalaciju kao i svi
dodatni šrafovi za pričvršćivanje
će biti dopremljeni uz set za
povezivanje.
38
Air Outlets in the Base
UPOZORENJE:
ovaj uređaj se ne sme
napajati strujom pomoću
nekog dodatnog uređaja,
kao što je tajmer, niti se sme
povezivati na napajanje koje
neki
uređaj
redovno
uključuje ili isključuje.
Nemojte instalirati aparat u
prostoriji sa niskom
temperaturom ili u prostoriji u
kojoj može doći do rizika
smrzavanja. Na temperaturi
zamrzavanja aparat neće moći
da funkcioniše kako treba: postoji
rizik oštećenja u slučaju da voda
uspe da se zamrzne u
hidrauličnom sistemu mašine
(ventili, cevi, pumpe). Za najbolje
performanse proizvoda,
temperatura prostorije mora biti
5-35°C. Molimo imajte u vidu da u
hladnim uslovima (između +2 i
+5°C) može dovesti do blage
kondenzacije na zidovima i podu
prostorije.
Električni zahtevi
●Svi korišćeni materijali za pakovanje su pogodni
za životnu sredinu I mogu biti reciklirani. Molimo
da ih odložite na pravilan način. Vaša lokalna
komunalna služba za otpad će moći da vam da
najbolji savet za bezbedno odlaganje.
Kako bi omogućili maksimalnu bezbednost
pri odbacivanju stare mašine, molimo da
presečete stari kabal za struju I polomite
bravicu/vrata kako bi sprečili decu od
zatvaranja u mašini.
●
Mašine za sušenje su napravljene da
funkcionišu na naponu od 220-240V, 50 Hz
jednofazno. Proverite da osigurač na koji je
prikačena mašina ima najmanje 10A.
Struja može biti veoma opasna.
Ovaj aparat mora biti uzemljen.
Vrsta utikača i utičnice na koju je priključena
mašina mora biti ista.
Ne koristite adaptere ili produžne kablove.
Kabal mora biti dostupan za lako isključenje iz
struje kada mašina bude instalirana.
Evropska direktiva 2012/19/EU
Ovaj aparat je označen u skladu sa
evropskom direktivom 2012/19/EU o
električnom otpadu I elektronskoj
opremi (WEEE).
Sadrži f l u o r i n a t e d g r e e n h o
u s e g a s e s . Hermetički zatvoren.
GWP1430
WEEE sadrži zagađujuće substance
(koje mogu dovesti do negativnih posledica po
životnu sredinu) i osnovne komponente (koje
mogu biti ponovo korišćene). Važno je da
ovakav otpad odnesete na pravilnu reciklažu.
Svaki pojedinac igra važnu ulogu u tome da
elektronski otpad ne postane veliki problem;
neophodno je poštovati neka osnovna pravila:
- WEEE ne smete tretirati kao regularni otpad.
- WEEE treba predati odgovarajućim
institucijama za otpad certifikovane od strane
države ili opštine. U mnogim zemljama,
moguća je I kućna otprema.
U mnogim zemljama takođe, kada kupite novi
aparat, stari možete vratiti prodavcu po principu
jedan zajedan, sve dok stari aparat pripada
istoj kategoriji kao I novi
U slučaju da nastane problem izazvan
nepravilnom instalacijom, servis će Vam biti
naplaćen čak iako je mašina pod
garancijom..
U slučaju da dođe do oštećenja kabla
mašine, on mora biti zamenjen iskljulčivo
originalnim koji se može nabaviti kod
ovlašćenog servisera. Mora ga instalirati
kompetentna osoba.
Ne koristite mašinu dok je ne instalirate
pravilno. U slučaju da imate bilo kakvih
nedoumica, molimo kontaktirajte
ovlašćenim servisom.
Prilagođavanje nožica
GIAS Servis
● Kako bi omogućili kontinuirano efikasan rad
aparata, savetujemo da bilo kakvo servisiranje ili
popravke izvrši ovlašćeni GIAS serviser.
39
Kada namestite
mašinu na mesto na
kome treba da stoji,
okretanjem nožica
obezbedite da bude
potpuno nivelisana.
SR
Životna sredina
2. ODVOD VODE : UPUTSTVO ZA
INSTALACIJU
Samo u slučaju da ne želite da praznite posudu
za vodu na kraju svakog sušenja, postoji
mogućnost instalacije cevi za izbacivanje vode
iz mašine slobodnim padom. Cev za
izbacivanje vode treba instalirati da pada pored
mašine.
5. Povežite cevčicu i
novu cev koja je
dopremljena u bubnju
na isti način.
Komplet se sastoji od: 1 crevo, 1 spoj
UPOZORENJE! Isključite aparat iz
struje pre početka bilo kakvih radova na
instalaciji cevi ili održavanju mašine.
6. Kada budete vraćali
mašinu na mesto,
obratite pažnju da se
cevo nigde ne
priklješti, kako bi voda
nesmetano mogla da
se izbacuje.
Uputstvo za nameštanje creva:
1
1. Polako okrenite
mašinu na njenu desnu
stranu.
2. Crevo za izbacivanje
vode se nalazi na
desnoj strani mašine
(vidite sliku).
“Sivo
crevo je spojeno sa
mostom na levoj strain
mašine. Korišćenjem
klješta izvucite držač
creva za most.
4. Zakačite crnu
plastičnu cevčicu koja
dolazi uz mašinu,
(spojnicom koja je
takođe dopremljena),
za sivo crevo koje ste
prethodno otkačili sa
mosta.
4
5
6
Na kraju procesa
uključite aparat u
struju.
2
3
Upozorenje: U slučaju da ste mašinu
okrenuli na drugu stranu, sačekajte
najmanje 4 sata kako bi se ulje vratilo u
kompresor. U slučaju da to ne učinite,
može doči do oštećenja kompresora.
3. Povucite cev sa
spoja mosta.
40
3. PRIPREMA VEŠA
Pre prvog korišćenja mašine za sušenje:
●Molimo detaljno pročitajte ovo uputstvo.
●Izvadite sve stvari iz bubnja.
●Detaljno obrišite vlažnom krpom bubanj I vrata od
eventuale prašine koja se slegla tokom transporta.
Prikladno za sušenje.
..
.
Sušenje na visokoj temperaturi.
Sušenje na niskoj temperaturi.
Priprema odeće
Pobrinite se da svaka etiketa na komadima veša
koji želite da sušite dozvoljava da se veš suši u
mašini.
Zatvorite sve dugmiče i rajsfleršuse i ispraznite sve
džepove. Okrenite stvari na naličje. Stavite stvari
lagano u bubanj tako da se ne izgužvaju.
Ne sušite:
Svilu, najlon, delikatnu čipku, stvari sa metalnim
ukrasima, stvari sa PVC ili kožnim delovima.
U slučaju da stvar ne dolazi sa etiketom, mora se
predpodstaviti da nije prikladna za sušenje u
mašini.
● Po količini I debljini
Kad god je količina veša veća od kapaciteta
sušenja, razdvojite odeću prema debljini (npr.
peškiri i tanke majice)
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/Lan: Peškiri, pamučne majice, stolnjaci I
posteljine.
Sintetika: Bluze, majice, košulje, kompleti itd.
Napravljene od poliestera ili poliamida, kao i za
pamučne/sintetičke mešavine.
Ne pretrpavajte bubanj, velike stvari kada
su mokre prelaze maksimalnu težinu
normalnih stvari koje mašina može da primi
(npr. jorgani, vreće…)
4.
VAŽNO: Nikada ne sušite stvari koje su
bile tretirane tečnostima za hemijsko
čišćenje ili sadrže gumu (postoji opasnost
od vatre ili eksplozije).
ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
Čišćenje mašine
Tokom poslednjih 15 minuta ciklusa, veš se
okreće u hladnom vazduhu.
Ušteda energije
U mašinu stavljajte uvek veš koji je prethodno
dobro izcentrifugiran. Što se bolje veš iscedi, to će
sušenje biti kraće, a samim tim I ušteda energije
veća.
UVEK
●Proverite da je filter čist pre svakog sušenja.
NIKADA
●Ne stavljajte stvari sa kojih kaplje voda u mašinu,
pošto može oštetiti mašinu.
●Očistite filter i ispraznite posudu za vodu
nakon svakog procesa čišćenja.
●Redovno čistite kondenzator.
● Nakon perioda korišćenja, obrišite unutrašnjost
bubnja i vrata vlažnom krpom i ostavite vrata
otvorena kako bi vazduh mogao da cirkuliše.
Obrišite spoljašnjost mašine mekanom
microfiber krpom.
NE KORISTITE abrazivna sredstva za čišćenje!
●Kako bi sprečili elektrostatičnost vrata i privlačenje
vlakna odeče, prebrišite ih vlažnom krpom nakon
svakog sušenja.
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i veš
tokom rada mogu postati veoma topli.
Sortiranje veša
VAŽNO Uvek isključite aparat iz
struje pre bilo kakvog čišćenja ili
održavanja aparata.
●Prema simbolima sa etikete
Mogu se naći na kragni ili unutrašnjem kroju
Za sve električne podatke referišite
nalepnicu na prednjem delu mašine (na
otvoru vrata).
41
SR
Bez sušenja.
5. POSUDA ZA VODU
Voda izvučena iz veša tokom ciklusa sušenja
se skuplja u posudu za vodu u vratima
mašine. Kada se posuda napunim indikator
će zasvetleti i posuda će morati da bude
ispražnjena. Međutim, preporučujemo da
ispraznite posudu nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Veoma mala količina vode će
ostati tokom prvih nekoliko ciklusa, zato što
će se interni rezervoar prvo napuniti
Uputstvo za izvlačenje
posude za vodu
NAPOMENA: U
slučaju da imate
opciju odvoda vode u
blizini mašine,
možete iskoristiti
dodatno komplet
crevo koje dolazi uz
m a š i n u
z a
permanentno i
autmatsko ispuštanje
vode sakupljene u
posudi mašine za
sušenje. Sa ovakom
instalacijom nikada
nećete trebati da
praznite posudu za
vodu.
1
C
REDOSLED KORIŠĆENJA
1. Otvorite vrata i stavite rastresen veš u
bubanj.Pobrinite se da komadi veša ni na
koji način ne blokiraju otvor vrata.
2. Nežno zatvorite vrata tako što ćete ih
gurnuti sve dok ne čujete 'klik'.
3. Okrenite selector programa na željeni
program sušenja (vidite programski
vodič).
4. Pritisnite taster
. Mašina će
automatski krenuti da radi, a svetlosni
indicator će konstantno svetleti.
5. U slučaju da otvorite vrata tokom
ciklusa iz bilo kog razloga, neophodno je
da pritisnete
, kako bi nastavili
ciklus po zatvaranju vrata.
6. Pri kraju ciklusa će mašina ući u fazu
hlađenja u kojoj će odeća biti okretana
bez grejanja kako bi se ohladila.
7. Po završetku ciklusa, mašina ima
automatski system koji povremeno
okreće bubanj kako bi se sprečilo
gužvanje. Ovaj režim traje sve dok se
selector programa ne stavi na poziciju
OFF ili vrata mašine otvore.
8. Kada se program završi, svetleće END
svetlosni indikator.
1. Nežno povucite
posudu za vodu na
gore. (A)
Kada je puna, posuda
za vodu je teška oko 6
kg.
A
2. Nagnite posudu za
vodu kako bi ste je izlili
kroz odgovarajuće
mesto. (B)
Kada se isprazni, vratite
posudu za vodu nazad
kao što je prikazano; (C)
prvo stavite dno posude
za vodu u poziciju kao
što je prikazano (1) a
potom ga nežno
pritisnite na dole u svoju
poziciju (2).
B
3. Pritisnite taster
kako bi ponovo
pokrenuli ciklus, u
slučaju da je bio
prekinut zbog posude.
Ne otvarajte vrata tokom automatskih
(senzorskih) programa, za pravilno
sušenje.
42
6. VRATA i FILTER
Kako bi očistili filter kondenzatora
UPOZORENJE! Dok mašina radi, vrata i
bubanj mogu postati VEOMA TOPLI!
Filter
VAŽNO: Kako bi održali efikasnost mašine,
održavajte i proveravajte da filter bude čist pre
svakog ciklusa sušenja.
1. Skinite masku.
2.Okrenite obe bravice
u smeru suprotnom
od kazaljjke na satu
i povucite poklopac
za ručku.
3. Nežno izvucite ram
filtera i očistite bilo
kakvu prašinu ili
ostatke tkanine sa
mekanom krpom.
Ne koristite vodu za
čišćenje filtera.
1.Izvucite filter na gore.
2. Otvorite filter kako je
prikazano na sl. 2.
1
3. Vrhovima prstiju
nežno očistite filter.
4.Spojite filter nazad iv
r a t i t e g a u
odgovarajuče ležište.
2
Indikator napunjenosti filtera
Svetli kada je filterima potrebno čišćenje.
1
SR
Povucite ručku da bi otvorili vrata.
Kako bi ponovo pokrenuli mašinu, zatvorite
vrata i pritisnite, Start / Pause button.
2
4.Nežno izvucite
sunđer iz njegovog
ležišta i operate ga
pod mlazom vode
sa česme.
3
5. Vratite na prednji
deo poklopac tako
da bude pričvršćen
na pravilan način
(što je prikazano
strelicama) i čvrsto
ga pritisnite na
svoje mesto.
4
U slučaju da mašina ne suši, proverite da
filteri nisu zapušeni.
6. Vratite poklopac za
filter.Zaključajte
bravice tako što ćete
ih okrenuti u smeru
kazaljke na satu.
U SLUČAJU DA ČISTITE FILTER POD
VODOM, NE ZABORAVITE DA GA POTPUNO
OSUŠITE.
UPOZORENJE! U slučaju da otvarate
vrata u toku ciklusa, pre nego što se ciklus
hlađenja završi, ručka bi mogla da bude veoma
topla. Molimo da veoma obratite pažnju pri
pokušaju pražnjenja posude tokom trajanja
ciklusa..
5
Očistite filtere pre svakog ciklusa
43
Ovaj uređaj je opremljen funkcijom za upravljanje
sušenjem. Kod automatskih ciklusa, na svaki
međunivo sušenja, pre dostizanja izabranog
nivoa, ukazuje treperenje svetlosnog indikatora
koje odgovara stepenu dostignutog sušenja. U
slučaju nekompatibilnosti, sve LED lampice brzo
trepere po 3 puta.
A
D
C6
E D
B
2
4. Dugme za brze programe / Izbor vremenskog
ciklusa
Dugme postaje aktivno kada odaberete BRZE
PROGRAME (30/45/59 min.) na točkiću i
omogućava vam da odaberete jednu od tri
navedene dužine programa.
Nakon izbora da se resetuje automatsko sušenje,
neophodno je isključiti mašinu za sušenje. U
slučaju nekompatibilnosti, sve LED lampice brzo
trepere po 3 puta. Određeni ciklus je moguće
prebaciti iz automatskog u programirani, do 3
minuta nakon početka ciklusa. Svaki pritisak
povećava vreme (intervali od 10 minuta). Nakon
izbora da se resetuje automatsko sušenje, neophodno je
isključiti mašinu za sušenje. U slučaju nekompatibilnosti,
sve LED lampice brzo trepere po 3 puta.
5. Protiv gužvanja
Ova opcija omogućava da se u slučaju
odloženog starta kao i po završetku ciklusa
sušenja bubanj i dalje kreće tako da se spreči
gužvanje. Aktivira se na svakih 10 minuta, do
maksimalnih 6 sati nakon završetka ciklusa
sušenja. Da bi se kretanje bubnja zaustavilo
točkić treba okrenuti na OFF. Ova opcija je
korisna kada nije moguće odmah izvaditi veš.
6. Memorija
Ova opcija vam omogućava da sačuvate
podešene opcije ciklusa.
MEMORIJA: Dok je ciklus u toku pritisnite dugme
„memorija“ i zadržite ga tri sekunde. Kontrolna
lampica „memorija“ će zatrepereti tri puta i
podešene opcije povezane sa izabranim ciklusom
biće sačuvane.
PONOVNO POKRETANJE: Nakon izbora
ciklusa pritisnite dugme „memorija“ kako biste
ponovo pokrenuli sačuvane opcije (ne ciklus).
7. Blokada
Ova funkcija omogućava blokiranje neželjenih
izmena u podešavanjima tokom sušenja.
Aktiviranje/Deaktiviranje: Istovremeno pritisnite
dugmiće 3 i 4 i zadržite dve sekunde. Na displeju
će se pojaviti „LOC“. Prilikom otključavanja, na
displeju će se samo jednom pojaviti „Unl“. U
slučaju otvaranja vrata dok je blokada aktivna,
ciklus će se zaustaviti ali će blokada ostati
aktivna te stoga morate prekinuti blokadu i
ponovo pokrenuti start. Kada se mašina za
sušenje isključi, ova opcija se automatski
deaktivira. Blokada se može modifikovati u bilo
koje vreme tokom ciklusa.
7
3
4
5
1
F
A - Izbor programa - Željeni program za sušenje
se bira okretanjem točkića u oba smera. Da biste
otkazali izabrani program ili isključili mašinu za
sušenje okrenite točkić u položaj OFF.
B - Broj na displeju - Displej prikazuje koliko je
vremena preostalo za sušenje, koliko je vremena
ostalo do odloženog starta i druga obaveštenja o
podešavanjima.
C - Dugmići 1. Dugme Start/Pauza
Započinje i/ili prekida izabrani program.
2. Dugme za Odloženi start
Omogućava odlaganje starta programa od 1 do
24 sata u intervalima od jednog sata. Izabrano
odlaganje je prikazano na displeju.
Kada se pritisne dugme START prikazano vreme
se smanjuje svakog sata.
Kada se otvore vrata nakon što je odloženi start
podešen, a zatim se opet zatvore, treba ponovo
pritisnuti start kako bi se odbrojavanje nastavilo.
3. Dugme za Izbor sušenja
Omogućava da se podesi željeni nivo sušenja do
5 minuta nakon početka ciklusa:
Spremno za peglanje: Veš ostaje malo
vlažan kako bi se lakše peglao.
Suvo za kačenje: Veš je spreman za
kačenje.
Suvo za ormar: Veš se može odmah
odložiti.
Jako suvo: Veš je potpuno suv; idealno za
punu mašinu.
44
SR
7. KONTROLE I INDIKATORI
kada je potrebno isprazniti kondenzovanu vodu.
Kapacitet bubnja
125
D- Led
Čišćenje filtera
- Upaliće se lampica kada je
Technical Specifications
Videti etiketu sa
Water tank
- It lights
when it’s
necessaryMaksimalno
potrebno očistiti
filtere (filter
na up
vratima
i donji
opterećenje
energetskim podacima
filter).
125
VisinaDrum capacity
85 cm
Filter
- It lights up when the cleaning
See energy label
ŠirinaMaximum load
60 cm
filters za
is requested
(the door and the lower
E- WI-FI of the(samo
pojedine modele)
Height
85 cm
filter).
Dubina
60
cm
Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj simbol
Width
60 etiketu
cm
Videti
sa
prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
Energetska
Depth klasa
60 cm podacima
energetskim
E- Wi-Fi
(some models only)
Energy class
See energy label
the+ models
with- the
option,delu
the icon
F- SMARTIn Fi
područje
Na Wi-Fi
prednjem
indicates that the Wi-Fi system is working.
mašine postoji pogodno mesto na koje se može
Informacije za laboratoriju za
postaviti pametni telefon tokom povezivanja sa
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite
Information for Test Laboratory
aplikacijom.
Sledite
uputstva
sa
telefona
(samo
place in the bezel on which lay the smartphone testiranje
za Androidduring
opremljen
NFC
tehnologijom).
the enrollment of the machine to the APP.
EN 61121 Programi
Follow the indications on the phone display (only
for Android smartphone equipped with NFC
- STANDARDNO SUV PAMUK
technology).
- SUV PAMUK ZA PEGLANJE
- TEKSTIL KOJI SE LAKO NEGUJE
f the
ssary
aning
icon
osite
hone
APP.
(only
NFC
has
any
ool
are
the
ose
ine
SINTETIKA
TheCiklus
table za
in last
page vune
showskod
the ove
approximate
sušenje
mašine je
time
and energykompanija
consumption of„The
the mainWoolmark
drying
odobrila
Očistite filtere pre svakog ciklusa
The wool drying cycle of this machine has
programmes.
Company“ za sušenje vunenih proizvoda koji
been approved by the Woolmark Company
se peru u mašini
uslovom
da se proizvodi
for the pod
drying
of machine
washable wool
Power
of off-mode
0,40 the
W
peru consumption
i suše
prema
uputstvima
sa etikete
products
provided
that
products are
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
odevnog
predmeta
i uputstvima
washed
and
dried0,75
according
to the
Power
consumption
of on-mode
Wdatim od
SAMO
ZA MAŠINU ZA SUŠENJE KAPADRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
proizvođača
ove mašine
M1530.
instructions
on the
garment label and thoseCITETA
10
KG: POVEŽITE
ODVODNO CREVO
RECOVERING
CONDENSER
WATER
U Ujedinjenom
Irskoj,of this
Hong
issues byKraljevstvu,
the manufacturer
machineZA VODU IZ KONDENZATORA
U SKLADU
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
Technical
Specifications
Kongu i M1524.
Indiji
zaštitni znak Woolmark je
SA UPUTSTVIMA
CHAPTER 2 IZ 2. POGLAVLJA
In UK, Eire, Hong Kong and India the
EN
d key
pt: to
and
n is
BELI VEŠ
sertifikovan zaštitni znak.
Woolmark trade
Drum capacity
125 mark is a Certification trade
mark.
Maximum load
See energy label
Stvarno
ciklusa of
sušenja
Thetrajanje
real duration
dryingzavisi
cycle
Height
Maksimalna težina 85
za cm
sušenje
od toga
kolikoby
je the
veš starting
vlažan, kolika
je brzina
depends
humidity
level of
Width
60
cm
Maximum Drying
Weight
the laundry
to spin
speed, type
and
centrifuge,
koja due
je vrsta
i količina
veša,
Maksimalni
kapacitet
Pamuk
Depth
60
cm Max. capacity declared kolikoamount
Cottons
of filteri
load, icleanliness
of filters and
su čisti
kolika je temperatura
određen
Energy class
label
ambient temperature.
u okruženju.
Sintetika
iSynthetics
osetljiveor See energy
Max. 44kg
Maksimalno
kg
tkanine Delicates
Information for Test Laboratory
Drying Guide
Uputstvo za sušenje
The standard cycle
COTTON DRY (
EN 61121 Programme
To Use
ciklus
)
- Standardni
STANDARD normal
DRY
COTTON
wetSUV
cottonPAMUK
laundry. (
najefikasniji i najprikladniji
ciklus
- energetski
IRON DRY COTTON
WHITES
- sušenje
EASY-CARE
TEXTILE veša normalne
SYNTHETICS
pamučnog
vlažnosti.
) is the
je
za
Tabela na poslednjoj stranici prikazuje okvirno
vreme i potrošnju energije glavnih programa za
Clean the filters before every cycle
sušenje.
Potrošnja energije u režimu
W
The real duration of drying 0.40
cycle
„isključeno“
depends
by
the
starting
humidity
level
of
Potrošnja energije u režimu
0.75
W
the laundry due to spin speed, type
and
„uključeno“
amount of load, cleanliness of filters and
ambient temperature.
45
E
SR
lock, the cycle stops but the lock is kept: to time and energy consumption of the main drying
restart the cycle, you must remove the lock and programmes.
restore Start. When the dryer is off, the option is
automatically inactivated.
Power consumption of off-mode 0,40 W
D- Led Key lock can be modified at any time of the
Tehničke
specifikacije
Power consumption
of on-mode 0,75 W
Rezervoarcycle.
za vodu
- Upaliće se lampica
8. IZBOR PROGRAMA I PODEŠAVANJE OPCIJA
OPIS PROGRAMA
KAPACITET
(kg)
SUŠENJE
VREME
(min)
Beli veš
Odgovarajuć ciklus za sušenje pamučnih tkanina,
sunđera i peškira.
Pun
*
Hibridno sušenje
osetljivog
materijala
Ovaj poseban ciklus vam pruža mogućnost da znatno
smanjite vreme sušenja osetljivih tkanina, uz manju
potrošnju energije.
4
*
Hibridno sušenje
mešanog veša
Ovaj poseban ciklus vam pruža mogućnost da znatno
smanjite vreme sušenja mešanih tkanina, uz manju
potrošnju energije.
4
*
ZOOM
„Zoom“ je poseban ciklus za istovremeno sušenje
različitih tkanina (pamuk i sintetika). Ukoliko je
količina veša manja od preporučene ili veš nije
mnogo vlažan, trajanje ciklusa se skraćuje kako se
odeća ne bi previše sušila.
3
*
Hibridno
sušenje pamuka
Ovaj poseban ciklus vam pruža mogućnost da znatno
smanjite vreme sušenja pamučnih tkanina, uz manju
potrošnju energije. Moguće je sušiti punu mašinu.
Pun
*
Brzi program
30-45-59
Brzi ciklusi vam pružaju mogućnost da za kratko vreme
osušite veš, možete izabrati sušenje za 30, 45, 59 minuta.
2,5
*
Košulje
Ovaj ciklus je posebno namenjen za sušenje košulja
jer se zahvaljujući posebnom kretanju bubnja sprečava
da se košulje upetljaju i izgužvaju. Preporučuje se da
se lanene tkanine izvade odmah nakon ciklusa sušenja.
2,5
*
Antialergijski
Poseban ciklus sušenja veša koji istovremeno pomaže
i da se smanje glavni alergeni poput grinja, dlaka
kućnih ljubimaca, polena i ostataka praška za pranje.
4
Maksima
lno 220’
4
*
4
*
PROGRAM
Sportska odeća
Džins
Vuna
Pamuk
Tamna i šarena
odeća
Osvežavanje
Osmišljeno za odeću za sport i fitnes, suši se lagano
uz posebno vođenje računa da se izbegne skupljanje
i kvarenje elastičnosti vlakana.
Namenjen sušenju uniformnih tkanina kao što je
džins. Preporučuje se da se odevni predmeti prevrnu
pre sušenja.
Vunena odeća: Ovaj program se može koristiti kako
bi se osušila odeća težine do 1 kg odeće (oko 3 džempera). Preporučuje se da se svi odevni predmeti prevrnu
pre sušenja. Vreme trajanja se može razlikovati u
zavisnosti od veličine i debljine odeće kao i u zavisnosti od izabrane centrifuge. Na kraju ciklusa odeća
se može nositi, ali ako je malo teža moguće je da su
ivice još malo vlažne; preporučuje se da se prirodno
osuše. Preporučuje se da se odeća izvadi na samom
kraju ciklusa. Pažnja: Filcanje vune je nepopravljivo;
molimo vas da sušite isključivo onu odeću koja ima
oznaku (oznaka „ok tumble“); ovaj program nije namenjen akrilnim materijalima.
Program za pamuk (suvo za kačenje) je najefikasniji
program za uštedu energije. Odgovarajuć za pamuk i lan.
1
70’
Pun
*
Delikatan i specifičan ciklus u kome se suši tamni ili
šareni veš od pamuka ili sintetike.
4
*
Ovaj ciklus je savršen za otklanjanje neprijatnih
2,5
*
mirisa i sprečavanje gužvanja.
Pozicija koju morate izadabrati kada želite da omogućite daljinsko upravljanje
posredstvom aplikacije (putem Wi-Fi funkcije). Za više detalja videti odlomak
Smart Fi +.
* Stvarno trajanje ciklusa sušenja zavisi od toga koliko je veš vlažan, kolika je brzina centrifuge, koja je vrsta i
količina veša, koliko su čisti filteri i kolika je temperatura u okruženju.
46
KOMPATIBILNOST PROGRAMA I OPCIJA
ZOOM
Hibridno sušenje pamuka
Brzi program 30-45-59
Košulje
Antialergijski
Sportska odeća
Džins
Vuna
Pamuk
Tamna i šarena odeća
Osvežavanje
√
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
-
-
- - -
- -
- -
47
-
√
-
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ SR
√ √
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
Memorija
Protiv gužvanja
Hibridno sušenje mešanog
veša
√
√
√
Brzi ciklus
Hibridno sušenje osetljivog
materijala
√
√
√ - √ - Izbor sušenja
Beli veš
Odloženi start
PROGRAMI
Izbor vremena
RAZLIČITE OPCIJE
SMART Fi+
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte
smartphone kružno, preko SMART
Fi+ logo-a, dok App ne potvrdi da je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspešan, bitno je da
DA DRŽITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
uređaju će vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspešan, te
shodno tome, možete skloniti i
udaljiti telefon.
Ovaj aparat je opremljen SMART Fi+
tehnologijom koja omogućava bežičnu
kontrolu putem Aplikacije zahvaljujući Wi-Fi
mreži.
POVEZIVANJE MAŠINE (SA APLIKACIJOM)
● Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju na
Vaš telefon.
Candy simply-Fi Aplikacija je dostupna za
mobilne telefone, tablete i slične mobilne
uređaje sa Android i iOS operativnim sistemom.
Preuzmite sve detalje o SMART Fi+ funkcijama
ulaskom i listanjem DEMO mode u aplikaciji.
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na vašem smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti
prenos podataka između mašine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
● Otvorite aplikaciju, napravite lični profil i
povežite aparat prateći instrukcije sa displeja
aplikacije ili "Brzom Vodič" zakačenom na
mašini.
Korišćenjem Android telefona koji ima i
NFC (Near Field Communication)
tehnologiju, proces prvog povezivanja
aparata i telefona je znatno olakšan; u tom
slučaju, pratite instrukcije koje prikazuje
aplikacija, STAVITE APARAT I DRŽITE GA
BLIZU loga SMART Fi+ na kontrolnoj tabli,
kada aplikacija to zatraži.
Promena određenih komponenti na
smartfonu (e.g. maska, baterija,
itd...) sa delovima koji nisu
originalni, može dovesti do
uklanjanja NFC antene.
OMOGUĆITE BEŽIČNO KORIŠĆENJE
(PUTEM APLIKACIJE)
Nakon povezivanja mašine, svaki put
kada želite da je bežično kontrolišete
putem aplikacije prvo morate staviti veš,
deterdžent, zatvoriti vrata i okrenuti
selektor programa na SMART Fi+
poziciju. Od tog trenutka ćete moći da
koristite mašinu putem aplikacije.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tokom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite vrata
i pritisnite START taster. Program će nastaviti
sa radom od trenutka u kojem je prekinut.
OBRATITE PAŽNJU:
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i upari
sa pozicijom SMART Fi+ logo-a na
uređaju.
WIRELESS PARAMETRI
Parametri
Bežični Standard
Opseg frekvencije
Najviša snaga prenosa
Najmanja osetljivost primanja
48
Specifikacija
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. PRONALAŽENJE REŠENJA PROBLEMA
Parametar
Specifikacije
Bežični standard
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvencioni opseg
13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)
Limit Magnet. polja
< 42dBμA/m (at 10 meters
Mašina je bučna…
Šta može biti razlog problema…
● Isključite mašinu i kontaktirajte ovlašćeni
Kvarovi koje sami možete izlečiti
Pre zvanja servisa za tehničli savet molimo proverite
sledeću listu pitanja Troškovi servisiranja neće biti
pokriveni pod garancijom u slučaju da serviser nađe
potpuno ispravan aparat ili ako je kvar prouzrokovan
nepravilnom instalacijom/korišćenjem. U slučaju da
problem nastavi da se pojavljuje nakon Vaše provere,
molimo pozovite ovlašćeni servis – oni bi možda
mogli da Vam pruže pomoć telefonom.
Vreme do kraja sušenja se može menjati tokom
ciklusa. Vreme sušenja se konstantno proverava i
koriguje na najpreciznije vreme koje senzori u
datom trenutku prikažu. Normalno je da se
prikazano vreme drastično povisi ili smanji.
Vreme sušenja je previše dugo/stvari nisu
dovoljno suve…
● Da li ste izabrali ispravno vreme sušenja/program?
● Da li je odeća bila previše mokra? Da li je odeća
jako iscentrifugirana pre sušenja?
● Da li je potrebno čišćenje filtera?
● Da li je mašina preopterećena?
Mašina ne radi…
● Da li je sve u redu sa dotokom struje? Proverite
funkcionalnost štekera sa nekim drugim uređ ajem,
kao što je stona lampa.
● Da li je utikač pravilno i potpuno uključen u
utičnicu?
● Da li ima struje?
● Da li je iskočio osigurač?
● Da li su vrata dobro zatvorena?
● Da li je mašina uključena na prekidaču štekera i
selektoru programa?
● Da li je program sušenja dobro izabran?
● Da li je mašina pravilno ponovo pokrenuta nakon
otvaranja i zatvaranja vrata?
49
servis za savet.
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je filterima potrebno čišćenje?
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je potrebno pražnjenje posude za vodu?
KORISNIČKI SERVIS
U slučaju da i dalje postoji problem sa Vašom
mašinom nakon svih preporučenih provera,
molimo pozovite ovlašćeni servis za savet.
Servis će moći da Vam pomogne putem
telefona ili zakaže izlazak servisera pod
uslovima garancije. Međutim, troškovi izlaska
servisera neće biti pokriveni garancijom u
slučaju da:
● Mašina pravilno radi.
● Mašina nije instalirana pravilno i u skladu sa
uputstvima.
● Mašina nije pravilno korišćena.
Rezervni delovi
Za sve popravke koristite originalne
rezervne delove dostupne kod ovl.
servisa.
Servis
Za svo servisiranje i popravke pozovite
Vašeg ovlašćenog servisera.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost u slučaju grešaka pri
štampanju ovog uputstva. Proizvođač
takođe zadržava pravo da napravi
modifikacije na svojim proizvodima
bez menjanja osnovnih karakteristika
aparata.
SR
Sa ovom izjavom, Candy Hoover grupa deklariše
da je naznačeni proizvod u
saglasnosti sa
osnovninm zahtevima Direktive 2014/53/EU.
Kako bi dobili kopiju deklaracije o usaglašenosti,
molimo kontaktirajte proizvođača na:
www.candy-group.com
BEŽIČNI PARAMETRI
Index
Моля, прочетете инструкциите
внимателно и се съобразявайте с тях
по време на употреба на машината.
Тази брошура предоставя важни
насоки за безопасна употреба,
монтаж и поддръжка, както и полезни
съвети за най-добрите резултати при
работа с машината.
Съхранявайте документацията на
сигурно място за бъдещи справки или
за бъдещи собственици.
Моля, проверете, дали следните
документи са доставени с уреда:
1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
6. ВРАТА и ФИЛТЪР
7. КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
● Ръководствозаупотреба
● Гаранционнакарта
● Енергиенетикет
Чрез поставяне на този символ
на
продукта, потвърждаваме, че съответства
с всички необходими Европейски
изисквания за безопасност, здраве и
околна среда, които са приложими в
законодателството за този продукт.
Уверете, че уредът не е повреден при
транспортирането. Ако е повреден, се
обадете за съдействие на GIAS.
Неспазването на тези препоръки може
да застрашават безопасността на уреда.
Можете да бъдете таксувани за
обаждане за сервиз, ако проблемът с
уреда е бил причинен от неправилна
употреба.
50
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
●Този уред може да се
използва от деца, навършили 8
години и лица с намалени
физически, сетивни и умствени
способности или липса на опит
и познания, ако са под
н а б л ю д е н и е и л и
и н с т р у к т и р а н и з а
използването на уреда по
безопасен начин и разбират
свързаните с това опасности.
Почистването и поддръжката
не трябва да се извършват от
деца без надзор. Децата на
възраст под 3 години следва да
се държат далеч от уреда,
освен ако не са наблюдавани
непрекъснато.
● ВНИМАНИЕ Неправилната уп
отреба на сушилнята може да пр
едизвика опасност от пожар.
● Този уред е предназначенза из
ползване в домашни или подобн
и
условия като:
- кухненски области за персонал
а в магазини, офиси и други раб
отни
пространства;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и д
руги жилищни среди;
- стаи за нощувки.
Употребата на този уред в
среда, различна от
домашната, или за функции,
които не са типични за
домакинството, като търговска
употреба от експертни или
51
обучени потребители, се
изключва дори при
описаното по-горе
използване.
Ако уредът се използва по
начин, който не е в
съответствие с този, това
може да скъси живота му и да
отмени гаранцията на
производителя. Всички щети
по уреда или други повреди
или загуби, произтичащи от
използване, което не е в
съответствие с домашната
или битовата употреба (дори
ако се намира в домашна
среда) няма да се приема от
производителя до степента,
позволена
от закона.
●Този уред трябва да бъде
използван само по
предназначение, както е
описано в ръководството.
Уверете се, че инструкциите
за монтаж и употреба са
напълно ясни, преди работа с
уреда.
● Не докосвайте уреда, когато
сте с мокри ръце или крака.
● Не се облягайте на вратата,
докато зареждате машината и
не използвайте вратата, за да
повдигнете
● или преместите машината.
●Не позволявайте на деца да
играят с машината или нейнит
е контроли
●ВНИМАНИЕ Не използвайте
уреда, ако филтърът за мъх не
е п о с т а в е н правилно или е
BG
1.
повреден; мъхът може да се
запали.
●ВНИМАНИЕ На мястото на
символа за гореща повърхност
е
температурата се
повишава по време на работа
на сушилнята и може да
надвиши 60C.
● Извадете щепсела от контакта.
Винаги изваждайте щепсела от к
онтакта,
● преди почистване или дейност
и по поддръжката.
● Прекратете работа с уреда, ак
о изглежда повреден.
● На пода около машината не тря
бва да има мъхчетата и пухчетат
а.
● Финалната част на програмата
за сушене не включва нагряване
(ц и к ъ л на охлаждане), така че
елементите да достигнат
температура, при която да не се
повредят.
● Сушилнята не трябва да се изп
олзва, ако са използвани проми
ш л е н и химикали при
почистване.
● ВНИМАНИЕ: Никога не спирай
те сушилната машина преди кра
я н а цикъла на сушене, освен
ако всички предмети за
извадени бързо и
разпределени, така че
топлината е разсеяна.
● Максимално тегло при суше
не : вижте енергийния етикет..
52
Монтаж
● Не използвайте адаптери, ра
зклонители и/или удължители.
●Никога не монтирайте сушилн
ята зад пердета и се уверете, ч
е зад нея не могат да падат
или да се събират предмети.
● Уредът не трябва да се монтира
зад врата, която се заключва, пл
ъзгаща врата или такава с панта
от страната, противоположна на
тази на вратичката на
сушилната машина.
Важно:Уверете се, че по време
на транспортиране, сушилнята
е в изправено положение, ако е
необходимо можете да
наклоните на едната страна,
както е показано;
Внимание:Ако уредът е на
другата страна, изчакайте поне
4 часа преди да го включите,
така че маслото да може да се
върне обратно в компресора.
Неспазването на това, може да
доведе до повреда на
компресора.
•Не сушете непрани дрехи в
барабанната сушилня.
•ВНИМАНИЕ Не сушете в
машината сухи материи, които
са били третирани с
почистваща течност за
химическо чистене.
•ВНИМАНИЕ Материалите от
пенеста гума могат, при
определени обстоятелства,
при нагряване, да предизвикат
пожар от спонтанно запалване.
Артикулите като микропореста
гума (латексна пяна), шапки за
душ, водоустойчив текстил,
гумирани артикули и дрехи или
възглавници с подложки от
микропореста гума не трябва
да се сушат в барабанната
сушилня.
•Винаги правете справка с
етикетите за грижа при пране,
за подходящи насоки при
сушене.
•Дрехите трябва да са минали
през центрофуга или да са
добре изцедени, преди да се
поставят в сушилнята. Дрехи,
от които тече вода не трябва да
бъдат поставяни в сушилнята.
•Извадете запалки и кибритени
клечки от джобовете и НИКОГА
не използвайте запалими
т еч н о с т и в бл и з о с т д о
машината.
•Никога не поставяйте пердета
от стъклени нишки в машината.
Може да настъпи раздразнение
на кожата, ако по други дрехи
има следи от стъклени нишки.
•Дрехи, които са били
53
замърсени с течности като
олио за готвене, ацетон,
алкохол, петрол, керосин,
препарати за премахване на
петна, терпентин, вакси и
средства за премахване на
вакси следва да се перат с
гореща вода с допълнително
количество препарат, преди
да се сушат в сушилната
машина.
•Омекотителите за тъкани и
подобните продукти следва
да се използват съгласно
инструкциите на
производителя.
Вентилация
•В стаята, където е
разпол ожена сушилнята,
трябва да се предостави
подходяща вентилация, за да
се предотвратят газове от
уреди на гориво, включително
и открит огън.
Монтиране на уреда с гръб,
близо до стена или
вертикална повърхност.
Трябва да има разстояние от
поне 12 mm между машината и
други предмети. Входящите и
изходящите маркучи трябва
да се предпазят от запушване.
За да се осигури подходяща
вентилация, разстоянието
между долната част на
машината и пода, не трябва да
бъде запушено.
• Редовно проверявайте, дали
въздуха, който преминава в
BG
Прането
сушилнята не е ограничен.
• Ре д о в н о п р о в е р я в а й т е
филтъра за мъх след употреба и
почистване, ако е необходимо.
Уверете се, че зад сушилнята
не могат да падат или да се
събират предмети, тъй като те
могат да попречат на входния и
изходния въздух.
• НИКОГА не монтирайте
сушилнята зад пердета.
• В случай, че сушилнята е
монтирана над пералнята,
трябва да се използва подходящ
с в ъ р з в а щ к о м п л е к т, в
съответствие със следната
конфигурация.
-Свързващ к омплек т М од.
35100019: за минимална
дълбочина на пералнята 49 cm
-Свързващ к омплек т М од.
35900120: за минимална
дълбочина на пералнята 51 cm
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или
фик с ир а щи пр ис та в ки, с а
предоставени със свързващия
комплект.
54
Air Outlets in the Base
ВНИМАНИЕ:
уредът не трябва да бъде
захранван чрез външно
превключвателно устройство,
като например таймер, или
да е свързан към електрическа
верига, която постоянно се
включва и изключва от
доставчика на електроенергия.
Не монтирайте уреда в стая
с ниска температура или в стая,
където има опасност от
замръзване. При температури
на замръзване, уредът може
да не работи правилно: има
риск от повреда, ако водата
замръзне в хидравличната
верига (клапани, маркучи,
помпи). За по-добро
изпълнение, стайната
температура трябва да бъде
между 5-35°C. М оля,не
забравяйте,че работата в
студени условия (между +2 и
+5°C) може да доведе до
образуване на воден конденз и
капки вода на пода.
Проблеми в околната среда
Електрически изисквания
● Всички опаковъчни материали са природос
ъобразни и рециклируеми. Моля, изхвърляйте
отпадъците природосъобразно. Местната слу
жба ще ви даде детайли относно правилното
изхвърляне на отпадъците.
●За осигуряване на безопасност при изхвърл
яне на стара сушилня, извадете щепсела от к
онтакта, отрежете захранващия кабел и ги ун
ищожете. За предотвратите затварянето на д
еца в машината, счупете пантите на вратата
или ключа на вратата.
Сушилните работят при волтаж от 220240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че ел.
веригата в поне 10A.
Е л е к т р и ч е с т вото м ож е д а бъ д е
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен. Контактът и щепселът
трябва да са от един и същи вид. Не
използвайте адаптори и/или
удължители. Щепселът трябва да бъде
достъпен за изваждане след като уредът
е монтиран.
Европейската директива 2012/19/EU
BG
Уредът е маркиран в съответствие
с Европейска директива
2 0 1 2 / 1 9 / Е С з а О т п а дъ ц и от
ел е к т р и ч е с к о и ел е к т р о н н о
оборудване (ОЕЕО).
GWP1430
Електрическото и електронно оборудване
съдържа и двете замърсяващи вещества
(което може да причини негативни последици
за околната среда) и основни компоненти
(които могат да се използват отново). Важно е
WEEE да се подлагат на специфично
третиране, за да се отстранят и изхвърлят по
подходящ начин всички замърсители, а
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в
осигуряването на това, че електрическото и
електронно оборудване не се превърне в
проблем за околната среда. Важно е да
спазвате някои основни правила:
- WEEE не трябва да се третират като
домакински отпадъци.
- WEEE следва да се предават в съответните
пунктове за събиране, управлявани от
общинските власти или от регистрирани
компании. В много държави е възможно
събиране на WEEE по домовете.
В много държави при закупуване на нов уред
старият може да се върне на търговеца на
дребно, който трябва да го приеме безплатно
на база "едно към едно", при условие че
устройството е от еквивалентен вид и има
същите функции, като доставеното.
Сервиз GIAS
Можетедабъдететаксуваниза обаждане
засервиз,акопроблемътсуредае билпричи
ненотнеправилнаупотреба.
Акокабелътнауредаеповреден,то
следвадасезаменисъсспециаленкабел,
койтоможедасеполучиСАМОотсервиза за
резервничасти.Трябвадабъдемонтиран от
компетентнолице.
Невключвайтемашината,докато монта
жътнеезавършен.Заваша безопасност,суш
илнятатрябвадабъде монтиранаправилно.
Акоиматесъмнения относномонтажа,сеоба
детенасервиза GIAS засъвет.
Регулиране на крачетата
● Сцелосигуряванепродължителната безопас
ностиефективнаработанауреда, препоръчвам
евсичкиобслужванияи поправкидасеизвършв
атсамоот оторизиранинженеротсервиза GIAS.
55
Когато машината е
монтирана, трябва
да регулирате
крачетата за нивото
на уреда.
2.
МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
За да избегнете източването на водния
резервоар след всеки цикъл, водата може да
бъде изхвърляна директно в отходна тръба
(същата дренажна система като
домакинските мивки). Правилник при водата
затваряща свръзка към повърхност за
източване на вода. Дренажната тръба за вода
трябва да бъде разположена до сушилнята.
4. П р и к р е п е т е
черния маркуч от
комплекта (к ато
и з п о л з в а т е
предоставените
конектор и скоби за
маркуч) към маркуча,
изваден от връзката
с моста.
4
5
Комплектътсесъстоиот: 1 маркучи 1 кран.
5. Свържете новия
маркуч за източване
към маркуча за
мръсна вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Изключетеиизвад
етеотел.захранванесушилнята, предидапро
ведетекакватоидаеработа.
6. С л е д к а т о
м а ш и н а т а е
п о с т а в е н а ,
проверете дъното, за
да се уверите, че
новият маркуч не се
огъва при бутане на
барабана на място.
Монтирайте маркуча, както следва:
1. О б ъ р н е т е
машината бавно на
дясната й страна.
2. М а р к у ч ъ т з а
м р ъ с н а вод а с е
намира от дясната
страна на машината
(вж. картинката).
Сив маркуч се
свързва с моста от
лявата страна на
машината. Като
и з п о л з в а т е
клещите, свалете
скобата, задържаща
маркуча, от моста.
3. Д р ъ п н е т е
маркуча от връзката
с моста.
1
6
С в ъ р ж е т е с
електрозахранващат
а мрежа.
2
Внимание: Ако продуктът е на
различна страна, изчакайте поне 4
часа преди да го включите, за да може
маслото да протече обратно в
компресора. Неизпълнението на това
може да повреди компресора.
3
56
.
Преди да използвате сушилнята за пръв път:
моля, прочетете внимателно тази книжка с
инструкции. Извадете всички предмети от
барабана. Избършете барабана и вратата
свлажна кърпа, за да отстраните праха, който
може да се е събрал по време на
транспортиране.
Подготовка на дрехите
Уверете се, че прането, което ще сушите е
подходящо за сушилня, както е посочено на
етикетите за грижа на всяка дреха.
Уверете се, че всички закопчалки са затворени
и джобовете са празни. Обърнете дрехите на
обратно. Поставете дрехите свободно в
барабана, за да не се оплетат.
Да не се суши в машина:
К о п р и н а , н а й л о н о в и ч о р а п о га щ н и ц и ,
деликатни бродерии, платове с метални
декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове.
ВА Ж Н О : Н е с у ш е т е д р е х и ,
третиране с течност от химическо
чистене, или гумени дрехи (опасност от
пожар или експлозия).
Да не се суши в машина.
Ако предметът няма етикет за грижа, се
предполага, че не е подходящ за сушилня.
●По количество и дебелина
Когато зареждането е по-голямо от
капацитета на сушилнята, разделете
дрехите според дебелината им (например
хавлии от тънко бельо).
●По вид на тъканта
Памук/лен: Хавлии, памучен анцуг, спално
бельо и покривки.
Синтетика: Блузи, тениски, гащеризони и
т.н. от полиестер или полиамид, както и
микс от памук и синтетика.
Не претоварвайте барабана – когато об
емистите предмети са мокри, това може да н
адвиши теглото на дрехите (например: спал
ни чували, завивки).
4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
Почистване на сушилната машина
В последните 15 минути зареждането винаги
се върти с хладен въздух.
Пестене на енергия
В сушилнята поставяйте само пране, което е мина
ло през центрофуга или е изцедено добре. Колк
ото по-сухо в прането, толкова по-малко време ще
се суши и ще спестите електричество.
ВИНАГИ
● Проверявайте,далифилтърътечистпреди
всекицикълнасушене.
НИКОГА
● Поставянетонамокрипредметивсушилнята м
ожедаповредиуреда.
Сортирайте дрехите, както следва
● По символи за грижа
Можете да ги откриете на яката или по вътрешния
шев:
● Почиствайте филтъра и изпразвайте
водния резервоар след всеки цикъл на
сушене.
● Почиствайте редовно кондензатора.
● След всеки период на употреба,
избършете барабана отвътре и оставете
вратата отворена за известно време, за да
може да се изсуши.
● Избършете външната повърхност на
машината и вратата с мека кърпа.
● НЕ използвайте абразивни кърпи или
почистващи препарати.
● За да предотвратите залепване на вратата
или наслагване на мъх, почиствайте
вътрешната врата и уплътненията с влажна
кърпа след всеки цикъл на почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Барабанът,
вратата и прането може да са много
горещи.
ВАЖНО Винаги изключвайте и
изваждайте щепсела от електрическата
мрежа, преди почистване на уреда.
За информация Относно данни за
електричеството, вижте табелката с
данни на предната страна на сушилнята
(при отворена врата).
Подходящи за сушене в сушилня.
..
Сушене в машина при ниска температура.
Сушене в машина при висока температура.
57
BG
3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
5.
ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате
възможност за дренаж,
б
л
и
з
о
до сушилнята, може да
използвате комплекта за
изхвърляне, за да
п р е д о с т а в и т е
постоянно източване на
в о д а т а ,
която се събира в
контейнера след всеки
ц
и
к
ъ
л
.
Това означава, че вие не
трябва да изпразвате
водния резервоар.
Водата от прането, по време на сушене се
събира в контейнер във вратата на
сушилнята. Когато
контейнерът се напълни,
индикаторът на контролното табло ще
светне и контейнера трябва да бъде
изпразнен.Препоръчваме контейнерът да
се изпразва след всеки цикъл на сушене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко
вода по време на първите няколко цикъла,
когато машината е нова, тъй като първо се
пълни вътрешния резервоар.
1
C
РАБОТА
За да извадите резервоара
от вратата
1.Внимателно
извадете резервоара
за вода, като хванете
дръжката. (А) Когато е
пълен, водният
резервоар ще тежи
около 6 кг.
1. Отворете вратата и заредете прането.
Уверете се, че дрехите не възпрепятстват
на затварянето на вратата.
2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе "кликване".
3. Завъртете кръговия селектор на
програми, за да изберете желаната
програма за сушене (вижте Ръководството
за програми).
4. Натиснете бутона
. Сушилнята ще
започне автоматично и индикаторът над
бутона ще свети постоянно.
5. Ако отворите вратата по време на
програмата, за да проверите прането,
необходимо е да натиснете ,
за да
възстановите сушенето, след като
затворите вратата.
6. Когато краят на цикъла наближи,
машината ще влезе във фаза на
охлаждане, дрехите ще се въртят в
барабана със студен въздух, което
позволява охлаждане на прането.
7. След прик лючване на цикъла,
барабанът ще се върти с прекъсвания, за
да се намали намачкването. Това ще
продължи, докато машината не се изключи
или вратата не бъде отворена.
A
2. Наклонете водния
контейнер, за да го
изпразнете през
тръбата. (B)
Когато е празен,
върнете водния
резервоар к акто е
показано; (С)
поставете първо
о с н о в а т а н а
контейнера на място
както е показано (1),
след това внимателно
бутнете горната част
на място (2).
B
Не отваряйте вратата по време на автоматичните програми за да може дрехите да
се изсушат.
3 . Н а т и с н е т е
бутон за рестарт
на програмата.
58
6. ВРАТА и ФИЛТЪР
Почистване на филтър на кондензатор
ВНИМАНИЕ! Когато сушилнята се
използва, барабанът и вратата могат да
са МНОГО ГОРЕЩИ.
Филтър
ВАЖНО: За да поддържате ефективността
на сушилнята, проверявайте дали филтъра
за мъхчета е чист след всеки цикъл на
сушене.
1. И з д ъ р п а й т е
филтъра нагоре.
2. Отворете филтъра,
както е показано.
1.Отстранете капака.
2.Завъртете двете
заключващи лостове
по посока обратна на
часовниковата
стрелкаи издърпайте
предния капак.
1
3.В н и м а т е л н о
отстранете рамката
на филтъра и
почистете праха или
мъхчетата от
филтъра с кърпа. Не
използвайте вода
при почистване на
филтъра.
2
4.О т с т р а н е т е
внимателно гъбата
от мястото и след
това измийте под
течаща вода, като го
въртите, за да
отстраните всякакъв
прах или мъхчета.
3. В н и м а т е л н о
отстранете мъхчетата с 1
мека четка или пръсти.
4 . Щракнете филтъра
и поставете обратно.
2
Индикатор за грижа на филтъра
Светва, когато филтърът се нуждае от
почистване.
Ако прането не се суши, проверете дали
филтърът не е запушен.
АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА
СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.
5.Поставете обратно
предния капак, като
се уверите, че е
поставен правилно
(както е показано със
с т р елк ата ) и го
избутайте силно на
м я с т о т о м у.
З а к л юч ете д вата
лоста, като ги
завъртите по посока
на часовниковата
стрелка.
3
4
5
6. Поставете обратно
капака.
ВНИМАНИЕ! Ако отворите вратата по
средата на програма, преди да завърши
програмата за охлаждане, дръжката може
да е гореща. Моля, бъдете особено внимателни, когато опитвате да изпразните
водния резервоар по време на програма.
Почиствайте филтрите преди всеки цикъл
59
BG
Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете
вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза
Dry wardrobe(Сухо за гардероба): За
директно съхраняване на изпраните
дрехи.
Extra-dry (Допълнително сушене): За
напълно сухи дрехи, идеално подхожда за
пълно натоварване.
Този уред е оборудван с функцията за
управление на сушенето (Drying Manager
Function). При автоматични цикли, всяко
междинно ниво на сушене, преди достигане
на избраното ниво, се показва чрез мигане на
светлинния индикатор, съответстващ на
постигнатото ниво на сушене. В случай на
несъвместимост всички светодиоди ще
примигнат бързо 3 пъти.
A
D
C6
E D
B
2
7
3
4
5
1
4. Бутон Rapid / Избиране на време на цикъл
Бутонът става активен, когато изберете БЪРЗА
(30/45/59 мин.) програма от програматора и
позволява да се избере една от трите
посочени продължителности.
След този избор, за да се нулира действието
на автоматичното сушене, е необходимо
сушилнята да се изключи. В случай на
несъвместимост всички светодиоди ще
примигнат бързо 3 пъти.
Възможно е преминаване от автоматичен към
програмиран цикъл, до 3 минути след
началото на цикъла. При продължаващо
натискане времето се увеличава през
интервали от по 10 минути. След този избор,
за да се нулира действието на автоматичното
сушене, е необходимо сушилнята да се
изключи. В случай на несъвместимост всички
светодиоди ще примигнат бързо 3 пъти.
F
A – Програматор – Чрез завъртане на копчето в
някоя от двете посоки е възможно да се избира
желаната програма за сушене. За анулиране на
избор или за изключване на сушилнята, завъртете
копчето в положение OFF.
B – Цифров дисплей – Дисплеят показва
оставащото време за сушене, отложеното време в
случай на избрано стартиране със закъснение,
както и друга информация за настройки.
C – Бутони –
1. Бутон Start/Pause (Стартиране/Пауза)
За стартиране на избраната програма и/или
за временното й спиране.
2. Бутон Delay Start (Отложен старт)
Дава възможност за отлагане на стартирането
на програмата с между 1 и 24 часа, през
интервали от 1 час. Избраното време за
отлагане се показва на дисплея. След
натискане на бутона за стартиране START
показваното време се намалява с всеки час.
При отваряне на люка (вратичката), когато е
зададен отложен старт, след като затворите
люка, натиснете отново бутона за стартиране,
за да се възобнови отброяването.
3. Бутон за избор на сушене
Той дава възможност за задаване на желаното
ниво на сушене с възможност за нагласяне до 5
минути след започване на цикъла:
Ready to Iron(Готово за гладене): Дрехите
остават леко влажни, за да се улесни
гладенето.
Dry Hanger(Сухо за простиране): За да
бъдат дрехите готови за простиране.
5. Опцията Anti Crease
Тази опция дава възможност за задействане
на движението за отпускане на гънките по
време на предварителния цикъл на барабана в
случай на задействане на отлагане и в края на
цикъла на сушене. Задейства се на всеки 10
минути, до 6 часа след края на цикъла на
сушене. За да спрете тези движения, поставете
копчето в положението за изключено (OFF). Това
е полезно, когато няма възможност прането да
бъде извадено веднага.
6. Memo
Тази опция дава възможност за запаметяване
на зададените опции за цикъла.
MEMORY (ЗАПАМЕТЯВАНЕ): когато цикълът е
задействан, натиснете бутона „memory“ за три
секунди. Индикаторът „memory“ примигва три
пъти и зададените опции, свързани с
избрания цикъл, се запаметяват.
RECALL (ИЗВИКВАНЕ): след избиране на
цикъла, натиснете бутона „memory“, за да
извикате запаметените функции (не цикъла).
60
BG
7. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И ИНДИКАТОРИ
indicates that the Wi-Fi system is working.
EN
Information for Test Laboratory
Информация за лабораторията
indicates
that the Wi-Fi
system is working.
смартфона
по време
на включването
The standard
cycle COTTON
DRY (
) isна
the
за
изпитване
машината
към
приложението.
Следвайте
most energy efficient and best suited for drying
F- ONE
Fi дисплея
EXTRA area
- There is an apposite
Information for Test Laboratory
индикацията
върху
normal wet
cotton
laundry.на телефона (само
DRY COTTON WHITES
WHITES
place
in the bezel on
which lay the
оборудване.
Information
for
Test
Laboratory
за Android
смартфони,
оборудвани
с smartphone
тех- -CARE
EN
61121
Програма
за използване
WHITES
SYNTHETICS
TEXTILE
SYNTHETICS
during the enrollment of the machine to the APP.
Tecla
MEMORIA
нологията NFC).
CARE
TEXTILE
1– STANDARD
EN
61121 Programme
DRY COTTON To Use
Follow the indications on the phone display (only
for Android smartphone equipped with NFC(СТАНДАРТНА ПАМУК)
technology).
– IRON DRY COTTON
(ЗА ГЛАДЕНЕ ПАМУК )
– EASY-CARE TEXTILE
(ОБИКНОВЕН ТЕКСТИЛ )
Цикълът за сушене на вълнени изделия на
тази машина
е одобрен
от „The
Woolmark
The wool
drying cycle
of this
machine has
Company“been
за машинно
на вълнени
approved сушене
by the Woolmark
Company
drying ofчеmachine
washable
продукти, for
приtheусловие,
продуктите
се wool
provided инструкциите
that the products
перат и products
сушат според
на are
washed
and и dried
according от
to the
етикета на
облеклото
тези, посочени
instructions
on машина.
the garment
label and those
производителя
на тази
M1530.
issues
by Woolmark
the manufacturer
of this machine
Търговската
марка
е сертификатна
M1524.
марка в Обединеното
кралство,
Ирландия,
In UK, Eire, Hong Kong and India the
Индия. trade mark is a Certification trade
Хонконг и Woolmark
mark.
Максимално тегло при сушене
Макс. деклариран
ПамучниMaximum Drying Weight
капацитет
Cottons
Синтетични
или
Synthetics
деликатни
тъкани or
Delicates
Max. capacity declared
макс. 4 кг
Max. 4 kg
61
WHITES
( БЕЛЬО)
SYNTHETICS
(СИНТЕТИКА)
Почиствайте филтрите преди всеки цикъл
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
RECOVERING
CONDENSER
WATER
САМО
ЗА СУШИЛНЯ
С ЦЕНТРОФУГА
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
КАПАЦИТЕТ
10
КГ:
СВЪРЖЕТЕ
CHAPTER 2
С
МАРКУЧА ЗА ИЗТОЧВАНЕ, ЗА ДА
РЕГЕНЕРИРАТЕ ВОДНИЯ КОНДЕНЗАТ
СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА В ГЛАВА 2
The real duration of drying cycle
Реалната
продължителност
на цикъла
depends by
the starting humidity
level of
theотlaundry
due to
spinнаspeed,
type на
and
зависи
началното
ниво
влажност
amount
of load,
cleanliness
of filters and
прането
според
оборотите
на центрофугата,
temperature.на натоварването,
видаambient
и количеството
чистотата на филтрите и околната
температура.
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
BG
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite
place in the bezel on which lay the smartphone
7. Keylock
(Заключване на клавишите)
Ръководство за сушене
during the enrollment of the machine to the APP.
Тази функция
възможност
за блокиране
Follow the дава
indications
on the phone
display (only EN 61121 Programme To Use
на нежелателни
промени
на
зададените
опции
for Android smartphone equipped with NFC Стандартният цикъл COTTON DRY (
) е
- STANDARD DRY COTTON
върхуtechnology).
панела, по време на етапа на сушене.
най-икономичният
подхожда за
- IRON DRY COTTON и най-добре
WHITES
Задействане/Спиране: натиснете бутони 3 и 4
- EASY-CARE
TEXTILE влажниSYNTHETICS
сушене
на нормално
памучни тъкани.
едновременно за две секунди. Върху дисплея
Таблицата на последната страница показва
ще се появи „LOC“. При разблокиране на тази приблизителното време и консумираната
опция, на дисплея ще се появи „Unl“, само
Clean
the filters before
every
енергия
за основните
програми
заcycle
сушене.
веднъж. Ако люкът бъде отворен по време на
задействано
заключване на клавишите,
Консумирана енергия в
0,40 W
цикълътThe
щеwool
спре,
но блокирането
ще остане:
drying
cycle of this machine
has
изключено
положение
The real
duration of drying cycle
been
approved
by
the
Woolmark
Company
за да рестартирате цикъла трябва да
Консумирана
енергия
въвhumidity level of
depends by the
starting
0,75 W
for the
drying of machine
wool
прекратите
блокирането
и 'porthole'
да washable
възстановите
the The
laundry
due
to page
spin shows
speed, the
type
and
включено
положение
table
in last
approximate
In case
of opening of
with activated key
productsКогато
provided
that the е products
are
стартирането.
сушилнята
изключена,
amount
of
load,
cleanliness
of
filters
anddrying
lock, the cycle stops but the lock is kept: to time and energy consumption of the main
washed
and dried according to the
тази опция
е деактивирана
temperature.
programmes.
restart
the cycle, youавтоматично.
must remove the lock andambient
instructions
on
the garmentможе
label and бъде
those
Заключването
клавишите
restoreна
Start.
When the dryer is да
off, the option is Технически спецификации
issues by the manufacturer of this machine
automatically
inactivated.
променяно
по
всяко
време
на
цикъла.
Power consumption of off-mode 0,40 W
M1524.
KeyD lock can be modified at any time of the
Капацитет
на
Светодиод
In UK,
Eire, Hong Kong and India the
ONLY
10 KG of
CAPACITY
Power FOR
consumption
on-mode TUMBLE
0,75 W
125
cycle.
барабана
Water tank
светва,
е нужно да
се
Woolmark –trade
markкогато
is a Certification
trade
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
mark.
Максимално
Вижте
енергийния
изпразни
резервоара
за
воден
кондензат.
RECOVERING
CONDENSER
WATER
D- Led
TechnicalTOSpecifications
натоварване
етикет
ACCORDING
INSTRUCTION
AT
Filter cleaning
– светва, когато е нужно да
Water tank
- It lights up when it’s necessary
CHAPTER 2
се почистят
филтрите
(вратата
и
долния
Височина
85 см
to
empty
the
condensate
water
tank.
Maximum Drying Weight
филтър).
Drum capacity
Ширина
60125
см
Filter cleaning
- It lights
up when
the cleaning
Cottons
Max.
capacity
declared
Maximum load
Дълбочина
60See
см energy label
E – Wi-Fi of the(само
някои модели)
filters при
is requested
(the door and the lower
Synthetics or
Max.иконата
4 kg
Вижте
Height
85 cmенергийния
filter). с опция Wi-Fi,
При моделите
показва,
Delicates
Енергиен клас
етикет
Width
60 cm
че Wi-Fi системата работи.
Depth
60 cm
E- Wi-Fi FI + (some
models
only) място
Зона F –Drying
SMART
–
Има
подходящо
Guide
Energy
class
See energy label
In
the
models
with
the
Wi-Fi
option,
the
icon
върху панела, където да се поставя
8. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
ПРОГРАМА
(СУШЕНЕ)
ВРЕМЕ (мин.)
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
(КАПАЦИТЕТ)
(кг)
Бельо
Подходящият цикъл за изсушаване на памучни,
попиващи тъкани и пешкири.
Пълно
*
Хибридна
скорост - деликатни
тъкани
Този специален цикъл дава възможност за значително
намаляване на времето при сушене на деликатни
тъкани, с по-малка консумация на енергия.
4
*
4
*
3
*
Пълно
*
2,5
*
2,5
*
4
Max 220’
4
*
4
*
1
70’
Пълно
*
Деликатен и специален цикъл за сушене на тъмни,
цветни или дрехи от синтетични материали.
4
*
Превъзходен цикъл за премахване на неприятни
миризми от гънките при гладене на тъкани от лен.
2,5
*
Хибридна скорост
– смесени тъкани
ZOOM
Хибридна
скорост - памучни
тъкани
Бързо 30 - 45 - 59
Ризи
Противоалергичен
Спортни
Дънкови панталони
Вълна
Памучни
Тъмни и цветни
дрехи
Освежаване
Този специален цикъл дава възможност за значително
намаляване на времето при сушене на смесени
тъкани, с по-малка консумация на енергия.
Zoom е един изключителен цикъл за съвместно
изсушаване на партида пране от различни тъкани
(памучни и синтетични). Ако прането е по-малко,
отколкото се препоръчва, или не е със значителна
остатъчна влага, препоръчваме цикълът да се
съкрати, за да не пресъхне прането.
Този специален цикъл дава възможност за значително
намаляване на времето при сушене на памучни
тъкани, с по-малка консумация на енергия. Възможно
е сушене при пълно натоварване.
Бързите цикли дават възможност за бързо
изсушаване, можете да избирате между 30, 45 и 59
минути.
Този специален цикъл е предвиден за сушене на ризи
с минимално смачкване и образуване на гънки, което
се постига чрез специални движения на барабана.
Препоръчва се дрехите да се изваждат веднага след
края на цикъла.
Специален цикъл, при който освен сушене се
намаляват основните алергени като акари, косми от
домашни
любимци,
полени
и
остатъци
от
прахообразни почистващи препарати.
Предназначен е за специално облекло за спорт и
фитнес, което се изсушава внимателно и със
специални грижи, за да се избегне мачкането и
повреждането на еластичните нишки.
Предназначен за сушене на еднородни тъкани като
дънкови панталони или джинси. Препоръчва се
обръщане на дрехите преди изсушаването им.
Вълнени дрехи: програмата може да се използва за
изсушаване на до 1 кг пране (например 3 пуловера).
Препоръчва се дрехите да се обърнат наопаки преди
сушене. Времето може да зависи от размерите и
дебелината на дрехите и избраното центрофугиране
по време на прането. В края на цикъла, дрехите са
готови за носене, но ако те са тежки, възможно е
ръбовете да бъдат леко влажни: препоръчва се да
бъдат изсушавани по естествен начин. Препоръчва се
дрехите да се изваждат в самия край на цикъла.
Внимание: сплъстяването на вълната е необратим
процес; изсушавайте само дрехи със символ „ok
tumble“; тази програма не е предназначена за дрехи от
акрил.
Програмата за памучни тъкани (Сухо за простиране)
е най-ефикасната програма от гледна точка на консумацията на енергия. Подходяща е за памучни и
ленени тъкани.
Позиция, която трябва да изберете, когато искате да активирате дистанционното
управление чрез приложението (чрез Wi-Fi). За подробности вижте точка Smart Fi +.
* Реалната продължителност на цикъла зависи от началното ниво на влажност на прането според оборотите на центрофугата,
вида и количеството на натоварването, чистотата на филтрите и околната температура.
62
СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОГРАМИ И ОПЦИИ
Избор на
сушене
Бърз цикъл
Избиране на
време
Против гънки
Запаметяване
(Memo)
√
√
√
√
√
√
Хибридна скорост деликатни тъкани
√
-
-
√
√
√
Хибридна скорост смесени тъкани
√ - - √ √
√
ZOOM
√
-
- - -
√
√ -
- √ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
-
√ - -
√
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√ √
√
√
√
√
√ √
√ ПРОГРАМИ
Бельо
Хибридна скорост памучни тъкани
Бързо 30 - 45 - 59
Ризи
Противоалергичен
Спортни
Дънкови панталони
Вълна
Памучни
Тъмни и цветни дрехи
Освежаване
63
BG
Отложен старт
ИЗБИРАЕМИ ОПЦИИ
Ако не знаете положението на
Вашата NFC антена, бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото
SMART Fi+ докато приложението не
потвърди връзка. За да бъде
успешно извършено прехвърлянето
на данни е от съществено значение
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА
ТА Б Л О Т О Н А М А Ш И Н АТА З А
НЯКОЛКО СЕК УДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение на устройството ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
SMART Fi+
Този уред е оборудван с SMART Fi+
технология, която ви дава възможност да го
контролират дистанционно чрез
приложение App, благодарение на Wi-Fi
функция.
СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)
● Свалете приложението Candy simply- Fi
на вашето устройство.
Приложението Candy simply-Fi е налично
за устройства, работещи и с Android и с
IOS, както таблети така и смартфони.
Научете всички подробности за функциите
на SMART Fi+ работейки с приложенито
App в демонстрационнен режим.
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена
на данни между машината и
телефона. Свалете ги, ако е
необходимо.
● Отварете приложението, създайте си
профил и се свържете с уреда следвайки
инструкциите на дисплея на устройството
или "Бързото ръководство" идващо с
машината.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални такива,
може да даде отражение върху NFC
атената, пречейки на цялостното
използване на приложението.
Използвайки на Android смартфони
оборудвани с NFC технология (Near Field
Communication), процеса на свързване с
уреда опростен (Лесно свързване); в този
случай, следвайте инструкциите на
изписвани на дисплейя на телефона, КАТО
ГО ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО
логото на SMART Fi+ на таблото на
машината, когато това се изисква от App.
приложението.
АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)
След като сте свързали машината веднъж,
всеки път когато искате да я управлявате
дистанционно през пирложенито първо
трябва да заредите парнето и препарата,
да затворите вратата на машината и да
изберете на програматора SMART Fi+. От
този момнет нататък Вие можете да
управлявате машината през команди от
приложението.
Забележка: В случай, че отворите вратата
при активирано дистанционно
управление, трябва да я затворите и да
натиснете бутона за Вкл. Отново, за да
възстановите връзката с приложението.
Цикълът ще стартира от момента, в който е
бил прекъснат.
БЕЛЕЖКИ:
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на SMART
Fi+ на уреда.
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Параметър
Безжичен Стнадарт
Честотна лента
Mаксимална излъчвателна
мощност
Минимална чувствителност
на пиремане
64
Спецификация
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Параметър
Спецификация
Безжичен
Стнадарт
ISO/IEC 14443 Type A и NFC
Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 Mhz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
Каква може да е причината за..
Дефекти, които можете да поправите сами
Преди да се обадите на сервиза GIAS за
технически съвет, моля, прегледайте
следния списък. Ще бъдете таксувани, ако
се окаже, че машината работи или е била
монтирана или използвана неправилно.
А к о п р о бл е м ъ т п р одъ л ж а ва с л ед
извършване на препоръчаните проверки,
моля, обадете се на сервиза GIAS, те могат
да ви асистират по телефона.
Показаното време може да се промени по
време на цикъла на сушене. Времето за край
се проверява постоянно по време на цикъла
на сушене и времето се регулира, за да даде
най-доброто време. Показаното време може
да се увеличи или намали по време на
цикъла на сушене и това е нормално.
Времето за сушене е прекалено
дълго/дрехите не са достатъчно сухи...
● Избрали ли сте правилното време за суше
не/програма?
● Дрехите бяха ли прекалено мокри? Бяха л
и дрехите внимателно изцедени или подсу
шени чрез центрофуга?
● Филтърът има ли нужда от почистване?
● Сушилнята претоварена ли е?
Сушилнята не работи...
● Има ли подаване на електричество към с
ушилнята? Проверете с помощта на друг у
ред като настолна маса.
● Щепселът правилно ли е свързан към еле
ктрическата мрежа?
● Има ли спиране на тока?
● Има ли изгорял предпазител?
● Вратата напълно затворена ли е?
● Включен ли е уредът както към мрежата, т
ака и към машината?
● Избрали ли сте време за сушене или прогр
ама?
● Машината беше ли включена отново след
отварянето на вратата?
65
Сушилнята е
шумна...
● Изключете сушилнята и се свържете с отор
изираният сервиз за съвет.
Индикаторът
е включен...
● Филтърът има ли нужда от почистване?
Индикаторът
е включен...
● Водният резервоар трябва да се изпразни?
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако все още има проблем с вашата
сушилня след приключване на всички
препоръчани проверки, моля обадете се на
оторизирания сервиз за съвет.
Те могат да ви помогнат по телефона или
да организират подходяща среща с
инженер, който да се свърже с вас по
силата на условията на вашата гаранция.
Въпреки това, може да бъдете таксувани,
ако някои от следните неща се отнасят за
машината ви:
● Ако работи нормално.
● Не е монтирана, в съответствие с
инструкциите за монтаж
● Използвана е неправилно
Резервни части
Винаги използвайте оригинални
резервни части, налични директно от
GIAS Service.
GIAS Service
FОтносно сервизни и ремонтни
дейности, обадете се на вашия местен
инженер на GIAS Service
Производителят не поема никаква
отговорност в случай на каквито и да е
печатни грешки в тази книжка.
Производителят също така си запазва
правото да извършва съответни
промени на продукта без да променя
основните характеристики.
BG
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран с
е в съответствие с основните
изисквания на директивата 2014/53/ ЕС. За
да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
www.candy-group.com
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τηρείτε τις πιστά,
εκτελώντας το χειρισμό της συσκευής αντίστοιχα.
Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει σημαντικές οδηγίες
ασφαλούς χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης
και ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις για τα καλύτερα
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σας.
Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης σε ασφαλή
θέση για μελλοντική αναφορά ή για τυχόν
μελλοντικούς κατόχους της συσκευής.
Ελέγξτε ότι στην παράδοση η συσκευή
συνοδεύεται από τα εξής:
●
●
●
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Κάρτα εγγύησης
Ενεργειακή σήμανση
Index
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5. ΔΟΧΕΊΟ ΝΕΡΟΎ
6. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε
αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας
ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης
για την ασφάλεια, υγεία και του
περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη
νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί
ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν έχει, καλέστε για
σέρβις τη GIAS.Η μη τήρηση των παραπάνω
μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της
συσκευής. Μπορεί να χρεωθείτε για την
επίσκεψη του σέρβις αν το πρόβλημα της
συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση.
66
8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
● Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη γ
ια χρήση από παιδιά ηλικίας άνω τω
ν 8 ετών και από άτομα με μειωμένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς προ
γενέστερη εμπειρία και γνώση στη χ
ρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι
θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κα
τανοήσει τους κινδύνους που εγκυμ
ονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφ
ήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσ
κευή ή να ασχολούνται με το καθαρι
σμό και τη συντήρηση της χωρίς την
επίβλεψη ενήλικα.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κακή
χρήση ενός περιστροφικού
στεγνωτηρίου μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
● Η συσκευή αυτή προορίζεται απο
κλειστικά για οικιακή και παρεμφερε
ίς με την οικιακή χρήσεις όπως:
- Στον αγροτουρισμό;
- Από τους πελάτες ξενοδοχείων, μ
οτέλ και παρεμφερών χώρων;
- Α π ό τ ο υ ς π ε λ άτ ε ς τ ω ν bed &
breakfast.
-Χρήση διαφορετική από την κλασι
κή οικιακή χρήση ,όπως επαγγελμα
τική χρήση από ειδήμονες ή
επαγγελματίες ,δεν ενδείκνυται έστ
ω και αν γίνεται στους προαναφερθ
έντες χώρους. Διαφορετική από τ
ην προαναφερθείσα χρήση μπορεί
να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της
67
συσκευής και να ακυρώσει την ισ
χύ της εγγύησης που την συνοδε
ύει. Ζημιές ή βλάβες στη συσκευ
ή ή σε τρίτους που μπορεί να απο
δοθούν σε διαφορετικ ή από την ο
ικιακή , χρήση της συσκευής (έσ
τω και αν η συσκευή είναι εγκατεσ
τημένη σε οικιακό περιβάλλον) δ
εν αναγνωρίζεται από τον κατασκ
ευαστή ούτε ενώπιον των δικαστ
ηρίων.
● Αυτή η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή χρήση,
δηλ. στέγνωμα οικιακών
υφασμάτων και ενδυμάτων.
● Αυτή η συσκευή θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την
προβλεπόμενη χρήση της όπως
αυτή περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι οι
οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης έχουν κατανοηθεί
πλήρως πριν τη λειτουργία της
συσκευής.
● Μην αγγίζετε τη συσκευή αν τα
χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή
βρεγμένα.
● Μη στηρίζεστε στην πόρτα
όταν τοποθετείτε ρούχα στη
συσκευή και μη χρησιμοποιείτε
την πόρτα για ανύψωση ή
μεταφορά της συσκευής.
● Μην επιτρέπετε σε παιδιά να
παίζουν με τη συσκευή ή με τα
στοιχεία χειρισμού της.
EL
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν το
φίλτρο χνουδιού είτε δεν είναι στη
θέση του είτε έχει υποστεί ζημιά. Το
χνούδι μπορεί να αναφλεγεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όπου έχει
τοποθετηθεί το σύμβολο θερμής
επιφάνειας
, η θερμοκρασία
κατά τη λειτουργία του
στεγνωτηρίου μπορεί να
υπερβαίνει τους 60 βαθμούς C.
● Αφαιρέστε το φις από την παροχή
ρεύματος. Πάντα αφαιρείτε το φις
πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
● Μη συνεχίσετε τη χρήση της
συσκευής αν αυτή παρουσιάσει
δυσλειτουργία.
● Δεν πρέπει να επιτρέπετε στις
ίνες και το χνούδι να
συσσωρεύονται στο δάπεδο γύρω
από το εξωτερικό μέρος της
συσκευής.
● Το εσωτερικό του τυμπάνου
μπορεί να είναι πολύ θερμό. Πάντα
επιτρέπετε στο στεγνωτήριο να
ολοκληρώσει την περίοδο ψύξης
του πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
●Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου το
υ στεγνωτηρίου γίνεται χωρίς θερμ
ότητα (κρύος κύκλος) για να εξασφα
λιστεί ότι τα ρούχα εναποθέτονται σε
θερμοκρασία που να διασφαλίζει ότι
δεν θα καταστραφούν οι ίνες τους.
●Το στεγνωτήριο να μη χρησιμοποι
ηθεί σε περίπτωση που χρησιμοποι
ήθηκαν χημικά για τον καθαρισμό
●ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Να μην σταμα
τάτε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτ
68
ηρίου πριν την ολοκλήρωση του κύκλ
ου, εκτός κι αν όλα τα ρούχα απομακ
ρυνθούν και απλωθούν γρήγορα ούτ
ως ώστε να διαχέεται η θερμότητα
●Μέγιστο βάρος φορτίου στεγνώματ
ος:Δείτε ενεργειακή ετικέτα.
Εγκατάσταση
● Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες,
πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.
● Ποτέ μην εγκαταστήσετε το
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες και
φροντίστε απαραίτητα να αποτρέπετε
την πτώση ή τη συσσώρευση
αντικειμένων πίσω από το στεγνωτήριο.
●Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί
πίσω από πόρτα που κλειδώνει,
συρόμενη πόρτα ή πόρτα που έχει
μεντεσέ σε αντίθετη πλευρά από αυτή
του μηχανικού στεγνωτηρίου.
Επισήμανση : Μην γέρνετε τη
συσκευή κατά τη μεταφορά της .
Εάν πρέπει να την γείρετε πρέπει
να το κάνετε από την δεξιά πλευρά
κοιτάζοντας την.(βλέπε φωτό) .
Προσοχή : εάν έχετε γείρει τη
συσκευή σε λάθος πλευρά
,πρέπει να περιμένετε 4 ώρες
πριν την βάλετε σε λειτουργία .Η
αναμονή αυτή είναι απαραίτητη
για να επανέλθει το λιπαντικό στο
κομπρεσέρ ,εάν δεν τηρήσετε
αυτή την οδηγία το κομπρεσέρ της
συσκευής μπορεί να πάθει βλάβη.
● Μη στεγνώνετε στο περιστροφικό
στεγνωτήριο είδη που δεν έχουν
πλυθεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη στεγνώνετε
στο περιστροφικό στεγνωτήριο
υφάσματα επεξεργασμένα με υγρά
στεγνού καθαρισμού.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά από
αφρώδες ελαστικό μπορούν, υπό
ορισμένες συνθήκες, να
αυταναφλεγούν όταν θερμανθούν.
Είδη όπως αφρώδες ελαστικό
(αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους,
αδιάβροχα υφάσματα, είδη με
επένδυση ελαστικού και ενδύματα ή μ
μαξιλάρια με γέμιση από αφρώδες
ελαστικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στεγνώνουν
στο περιστροφικό στεγνωτήριο.
● Πάντα ανατρέχετε στις ετικέτες
φροντίδας των ρούχων για οδηγίες
σχετικά με την καταλληλότητα για
μηχανικό στέγνωμα.
● Τα ρούχα θα πρέπει να στύβονται στο
πλυντήριο ή καλά στο χέρι πριν
τοποθετηθούν στο περιστροφικό
στεγνωτήριο. Δεν πρέπει να
τοποθετούνται στο στεγνωτήριο ρούχα
που είναι τόσο υγρά ώστε να στάζουν.
● Δεν πρέπει να αφήνετε στις τσέπες
αναπτήρες ή σπίρτα και ΠΟΤΕ μη
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά
στη συσκευή.
● ΠΟΤΕ δεν πρέπει να τοποθετούνται
στη συσκευή κουρτίνες με ίνες γυαλιού.
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του
69
δέρματος αν άλλα ενδύματα
μολυνθούν με τις ίνες γυαλιού.
● Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες
όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν,
οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη,
καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά
και αφαιρετικά κεριού, θα πρέπει να
πλένονται σε ζεστό νερό με
πρόσθετη ποσότητα
απορρυπαντικού πριν τα
στεγνώσετε στο περιστροφικό
στεγνωτήριο.
● Μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
όπως καθορίζεται στις οδηγίες του
εκάστοτε προϊόντος.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στο χώρο όπου έχει
τοποθετηθεί το περιστροφικό
σ τ ε γ ν ωτ ή ρ ι ο π ρ έ π ε ι ν α
παρέχεται επαρκής
εξαερισμός ώστε να
αποτραπεί η αναρρόφηση στο
χώρο αερίων από συσκευές
καύσης και από ανοικτές
φωτιές.
●Εγκαταστείστε το πίσω μέρος
της συσκευής κοντά σε έναν
τοίχο ή μια κάθετη επιφάνεια
● Θα πρέπει να παρμβάλλεται
ένα κενό τουλάχιστον 12mm
ανάμεσα στη συσκευή και σε
οποιοδήποτε εμπόδιο.Η
είσοδος και η έξοδος θα πρέπει
να παραμένουν μακριά από
εμπόδια.Για να εξασφαλιστεί ο
επαρκής εξαερισμός της
συσκευής ,το κενό ανάμεσα
στη συσκευή και στο πάτωμα
EL
Τα Pούχα
δεν πρέπει να παρεμβάλλεται
από εμπόδια
● Ο εξαγόμενος αέρας δεν
πρέπει να διοχετεύεται σε
κ α π ν α γ ω γ ό π ο υ
χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή αναθυμιάσεων από
συσκευές καύσης αερίου ή
άλλων καυσίμων.
● Ελέγχετε τακτικά ότι δεν
υπάρχει περιορισμός ροής
αέρα μέσω του στεγνωτηρίου.
● Ελέξτε συχνά το φίλτρο
χνουδιών,ιδανικά μετά από
κάθε χρήση, και καθαρίστε το
εάν είναι απαραίτητο
● Εμποδίζετε να πέφτουν ή να
συσσωρεύονται αντικείμενα
πίσω από το στεγνωτήριο γιατί
αυτά μπορεί να εμποδίσουν την
είσοδο και την έξοδο του αέρα.
● ΠΌΤΕ μην εγκαταστήσετε το
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες.
● Σε περίπτωση που το
στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω
σε ένα πλυντήριο, αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με τη χρήση
κ α τ ά λ λ η λ ο υ
συνδετικού,ακολουθώντας την
παρακάτω συνθήκη.
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
πλυντήριο,Μοντέλο
3 5 1 0 0 0 1 9 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
πλυντηρίου 49εκ
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
πλυντήριο,Μοντέλο
3 5 9 0 0 1 2 0 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
πλυντηρίου 51εκ
Ο σύνδεσμος στεγνωτηρίου θα
πρέπει να είναι ένας από τους
70
παραπάνω, αγορασμένος από
το εξουσιοδοτημένο κατάστημα
ανταλλακτικών μας.Οι οδηγίες
εγκατάστασης παρέχονται στη
συσκεασία του συνδέσμου.
Air Outlets in the Base
ΠΡΟΣΟΧΗ:
η συσκευή δεν πρέπει να
τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής
συσκευής μεταγωγής, όπως ένας
χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται
με ένα κύκλωμα
που
ενεργοποιείται
και
απενεργοποιείται τακτικά από
ένα βοηθητικό πρόγραμμα.
Μην εγκαταστήσετε το
προϊόν σε χώρο με χαμηλή
θερμοκρασία ή σε χώρο όπυ
υπάρχει κίνδυνος
παγετού.Σε θερμοκρασίες
κοντά στο μηδέν, το προϊόν
ενδέχεται να μη μπορεί να
λειτουργήσει κανονικά.
Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν
επιτραπεί να παγώσει το
νερό στο κύκλωμα (βαλβίδες,
λαστιχένιοι σωλήνες,
αντλίες). Για καλύτερη
απόδοση του προϊόντος, η
θερμοκρασία περιβάλλοντος
πρέπει να είναι από έως 535°C.Παρακαλώ σημειώστε
ότι λειτουργώντας σε κρύες
συνθήκες (ανάμεσα στους
+2°C και +5°C) μπορεί να
προκληθεί συμπύκνωση των
υδρατμών με αποτέλεσμα
νερό στο πάτωμα.
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EU, σχετικά
με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να
προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον)
κ α ι β α σ ι κ ά ε ξα ρ τ ή μ α τ α ( π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α
ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε
τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να
αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι
ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα
περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς
βασικούς κανόνες :
Electrical Requirements
Τα περιστροφικά στεγνωτήρια παραδίδονται
διαμορφωμένα για λειτουργία με μονοφασική
τάση 220 - 240 V , 50 Hz. Ελέγξτε ότι το
κύκλωμα παροχής ρεύματος έχει ονομαστική
τιμή ρεύματος τουλάχιστον 10A.
● Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει
εξαιρετικά επικίνδυνο.
● Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
● Η πρίζα και το φις της συσκευής πρέπει να
είναι ίδιου τύπου.
● Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ή
καλώδια επέκτασης.
● Μετά την εγκατάσταση, το φις της
συσκευής πρέπει να είναι προσπελάσιμο για
αποσύνδεση.
GWP1430
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή υποστεί
βλάβη, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα. Για ενδεχόμενες επισκευές
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής
αυτής έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο, το οποίο
διατίθεται ΜΟΝΟ από το τμήμα μας
ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει
από εξειδικευμένο άτομο.
-Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά
απόβλητα.
-Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά
σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή
εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα
ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή,
η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία
όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και
χαρακτηριστικά με το παλαιά.
Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και
μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το
δίκτυο έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Για τη δική σας ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο
πρέπει να εγκατασταθεί σωστά. Αν υπάρχει
οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την
εγκατάσταση, καλέστε για συμβουλές την
υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Ρύθμιση των ποδιών
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
● Για να διασφαλίσετε τη συνεχόμενη ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής,
συνιστούμε τα σέρβις και οι επισκευές να
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
σέρβις της GIAS.
71
Όταν η συσκευή είναι
στη θέση της, θα πρέπει
να ρυθμιστούν τα πόδια
για να διασφαλιστεί η
οριζοντιότητα.
EL
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον
● Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι
φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην απόρριψη των υλικών
συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι
τοπικές σας αρχές θα μπορέσουν να σας ενημερώσουν
για τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων μεθόδων
απόρριψης.
● Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη παλιού
περιστροφικού στεγνωτηρίου, αποσυνδέστε το φις
ρευματοληψίας από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο
ρεύματος και καταστρέψτε το μαζί με το φις. Για να
αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών μέσα στη συσκευή
σπάστε τους μεντεσέδες ή την ασφάλιση της πόρτας.
2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για να απαλλαγείτε από την εργασία αδειάσματος
του δοχείου νερού μετά από κάθε κύκλο ,το νερό
που μαζεύεται μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο
αποχέτευσης του νερού (το δίκτυο που πάει το
νερό από το νιπτήρα) Η ισχύουσες νομοθεσίες
απαγορεύουν τη διοχέτευση του νερού σε
επιφανειακό δίκτυο αποστράγγισης νερών .Το
σύστημα με το σωλήνα αποχέτευσης του νερού
στεγνώματος πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο
στεγνωτήριο συμπύκνωσης.
Το κιτ περιλαμβάνει : 1 εύκαμπτο σωλήνα,ένα
ρακόρ για σωλήνες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τις
εργασίες συναρμολόγησης αποσυνδέστε τη
συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής .
1
1. Γυρίστε με προσοχή
τη συσκευή προς τα
δεξιά.
4
5
5. Συνδέστε τον νέο
σ ω λ ή ν α
αποστράγγισης στον
σωλήνα αποχέτευσης.
6. Όταν έχετε
ολοκληρώσει την
διαδικασία της
αντικατάστασης,
ελέγξτε τη βάση της
συσκευής για να
βεβαιωθείτε ότι ο νέος
εύκαμπτος σωλήνας
δεν θα τσακίσει όταν
θα σπρώξετε το
στεγνωτήριο για να
επανέλθει στη σωστή
θέση.
Οδηγίες για την συναρμολόγηση του κιτ:
2. Ο σωλήνας
αποχέτευσης βρίσκεται
στα δεξιά (δείτε εικόνα).
Ένας γκρι εύκαμπτος
σωλήνας συνδέεται με
τη γέφυρα στα αριστερά
της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε μια
πένσα για να ανοίξετε το
κλιπ συγκράτησης του
σωλήνα που βρίσκεται
στη γέφυρα.
4. Συνδέστε τον μαύρο
εύκαμπτο σωλήνα που
περιέχεται στη
σ υ σ κ ε υ α σ ί α
(χρησιμοποιώντας τον
σύνδεσμο και τα κλιπ
σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς πο υ
παρέχονται) στη θέση
του παλιού σωλήνα
που αφαιρέσατε από
την γέφυρα.
6
Συνδεθείτε στην
κεντρική παροχή
ρεύματος.
2
Προσοχή: Εάν είχατε γείρει τη συσκευή,
από τη στιγμή που θα βρεθεί πάλι σε
όρθια θέση περιμένετε τουλάχιστον 4
ώρες προτού την ενεργοποιήσετε ώστε
το λάδι να έχει επιστρέψει στον
συμπιεστή.
Εάν δεν ακολουθήσετε
αυτή την οδηγία υπάρχει κίνδυνος να
καταστραφεί ο συμπιεστής.
3
3. Αποσυνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα από
τη σύνδεση του στη
γέφυρα.
72
Προετοιμασία των ρούχων
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να
στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
περιστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό
υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε
είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι
κουμπωμένα και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα
ρούχα το μέσα έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο
τύμπανο χωρίς να τα πιέσετε, για να μη
μπερδευτούν.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:
..
.
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία.
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία.
Μην το στεγνώνετε σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει
να θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για
περιστροφικό στέγνωμα.
● Κατά ποσότητα και πάχος
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη
δυναμικότητα του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα
ρούχα ανάλογα με το πάχος (π.χ. πετσέτες από
λεπτά εσώρουχα).
● Κατά τύπο υφάσματος
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ,
λευκά είδη.
Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ.
από πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές
ίνες βαμβάκι/ συνθετικές.
Ρούχα από μετάξι, νάιλον κάλτσες, ρούχα με
κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικά διακοσμητικά,
ρούχα με τελειώματα από PVC ή δέρμα.
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα
μεγάλα είδη (π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα)
όταν είναι υγρά μπορεί να υπερβούν το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τοποθετείτε στο
στεγνωτήριο ρούχα που έχετε προεργαστεί με
υγρά για στεγνό καθάρισμα ή ρούχα από λάτεξ
(κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης).
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του στεγνωτηρίου
Κατά τα τελευταία 15 λεπτά του κύκλου
εισέρχεται κρύος αέρας στον κάδο.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο ρούχα
που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο πλυντήριο. Όσο
πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο μικρότερος είναι ο
χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική
ενέργεια.
ΠΑΝΤΑ
● Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο
ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
● Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος ελέγχετε ότι το
φίλτρο είναι καθαρό.
ΠΟΤΕ
● Μην υπερβείτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται
σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
● Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη τόσο υγρά που
στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής
● Κατά σύμβολα φροντίδας
Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική
ραφή:
Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
73
● Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο
νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
● Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το
συμπυκνωτή .
● Μετά από κάθε περίοδο χρήσης, σκουπίζετε το
εσωτερικό του τυμπάνου και αφήνετε την πόρτα
ανοικτή για λίγο για να επιτραπεί κυκλοφορία του
αέρα για να στεγνώσει.
● Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής και την
πόρτα με ένα απαλό πανί.
● ΜΗ χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, είδη
καθαρισμού ή καθαριστικές ουσίες που χαράζουν.
● Για να αποφύγετε το μάγκωμα της πόρτας ή τη
συσσώρευση χνουδιών, καθαρίζετε το εσωτερικό
της πόρτας & το λάστιχο με ένα υγρό πανί μετά από
κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.
Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στην
πινακίδα στοιχείων στο μπροστινό μέρος του
περιβλήματος του στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοικτή).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να απενεργοποιείτε τη
συσκευή και να απομακρύνετε το βύσμα από την
παροχή ρεύματος προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
Για τις ηλεκτρικές πληροφορίες της συσκευής
σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ε ί τ ε τ η ν π ι ν α κ ί δ α τ ε χ ν ι κώ ν
χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο μπροστινό
μέρος του κάδου του στεγνωτηρίου (με την πόρτα
ανοιχτή).
EL
Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:
● Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών.
● Αφαιρέστε όλα τα είδη που έχουν συσκευαστεί
μέσα στο τύμπανο.
● Σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την
πόρτα με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν
σκόνη που μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.
5. δοχείο νερού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα
στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδύματα δεν
εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
Κατά την διάρκεια του κύκλου το νερό
απομακρύνεται από τα ρούχα και
συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της
συσκευής .
Όταν το
δοχείο γεμίσει στον πίνακα με τα
χειριστήρια ανάβει μια λυχνία ειδοποιώντας ότι
το δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να το αδειάσετε Σκόπιμο
είναι να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε
κύκλο στεγνώματος .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τους πρώτους κύκλους
λειτουργίας το νερό που συγκεντρώνεται στο
δοχείο είναι λιγότερο γιατί γεμίζει το εσωτερικό
ρεζερβουάρ.
2. Κλείστε απαλά την πόρτα σπρώχνοντάς την
αργά έως ότου ακουστεί ο ήχος κλεισίματος 'κλικ'.
3. Περιστρέψτε τον περιστροφικό Επιλογέα
προγράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο
πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Οδηγό
προγραμμάτων).
4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το
στεγνωτήριο θα ξεκινήσει αυτόματα και θα είναι
σταθερά αναμμένη η ενδεικτική λυχνία DRY.
5. Αν στη διάρκεια του προγράμματος ανοίξετε την
πόρτα για να ελέγξετε τα ρούχα, πρέπει να
πατήσετε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει πάλι το
στέγνωμα αφού κλείσει η πόρτα.
Άδειασμα του δοχείου νερού
1. Απομακρύνετε με ήπιες
κινήσεις τη δεξαμενή
νερού κρατώντας την από
τη λαβή της. (A) Όταν η
δεξαμενή νερού είναι
γεμάτη ζυγίζει περίπου 6
κιλά.
2. Γείρετε τη δεξαμενή
νερού για να αδειάσετε το
νερό από το στόμιο. (B)
Όταν η δεξαμενή έχει
α δ ε ι ά σ ε ι ,
επανατοποθετήστε τη
δεξαμενή στη θέση της
σύμφωνα με την εικόνα.
(C) Ξεκινήστε από τη
βάση της δεξαμενής (1)
και έπειτα πιέστε απαλά
το επάνω μέρος για να
κουμπώσει στη σωστή
θέση (2).
3. Πατήστε το κουμπί για
να επανεκκινήσετε τον
κύκλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κοντά
στη συσκευή υπάρχει ένα
σ ι φ ό ν ι α π οχ έ τ ε υ σ η ς
μπορείτε με την βοήθεια
του κιτ να διοχετεύσετε
μόνιμα το νερό στο δίκτυο
αποχέτευσης. Με αυτό το
τρόπο θα απαλλαγείτε
από την υποχρέωση
αδειάσματος του δοχείου.
6. Όταν ο κύκλος πλησιάζει το τέλος του, η συσκευή
θα εισέλθει σε φάση ψύξης και τα ρούχα θα
περιστρέφονται σε κρύο αέρα ώστε να κρυώσουν.
7. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανάψει η
ενδεικτική λυχνία END.
8. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, το τύμπανο
θα περιστρέφεται διακοπτόμενα για να
ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Αυτό θα συνεχιστεί
έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή ή ανοιχτεί η
πόρτα.
A
Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια των
αυτόματων προγραμμάτων προκειμένου να
εξασφαλίσετε το σωστό στέγνωμα του φορτίου.
B
1
C
74
6. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
Για να καθαρίσετε το φίλτρο συμπυκνωτή
Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ξεκινήσει πάλι το στεγνωτήριο, κλείστε την
πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το στεγνωτήριο
λειτουργεί ο κάδος και η πόρτα μπορεί να είναι
ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ.
1.Αφαιρέστε το
κλείστρο στο κάτω
μέρος της συσκευής .
1
Φίλτρο
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ : Γι α ν α δ ι α τ η ρ ή σ ε τ ε τ η ν
αποδοτικότητα του στεγνωτηρίου ελέγχετε ότι το
φίλτρο χνουδιού είναι καθαρό πριν από κάθε κύκλο
στεγνώματος.
2. Περιστρέψτε προς τα
αριστερά τους γάντζους
για να βγάλετε το
καπάκι στήριξης των
φίλτρων
3.Απομακρύνετε
μαλακά το πλέγμα
πιέζοντας τον επάνω
γάντζο, καθαρίστε το
πλέγμα από υπόλοιπα
σκόνης και κατακάθια.
Μην χρησιμοποιήσετε
νερό
3
2.
Ανοίξτε το φίλτρο
όπως δείχνει η εικόνα.
1
3. Αφαιρέστε απαλά ίνες
και χνούδι με μαλακή
βούρτσα ή τα δάκτυλά
σας.
4. Απομακρύνετε
μαλακά το σπογγώδες
φίλτρο από τη βάση του
και πλύνετε κάτω από
τη βρύση ώστε να
απομακρυνθούν τα
κατακάθια και οι 4
βρωμιές .
4. Κουμπώστε πάλι το
φίλτρο και πιέστε το στη
θέση του.
2
Ενδ. λυχνία Φροντίδα φίλτρου
Ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα.
Αν τα ρούχα δεν στεγνώνουν, ελέγξτε μήπως
υπάρχει απόφραξη στο φίλτρο.
ΕΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ανοίξετε την πόρτα στα
μισά του κύκλου, προτού να έχει ολοκληρωθεί
ο κύκλος ψύξης, η λαβή της πόρτας μπορεί να
είναι καίει. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί
όταν επιχειρείτε να αδειάσετε τη δεξαμενή
νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
κύκλου.
5. Τοποθετείστε τα
φίλτρα, το καπάκι στη
σωστή θέση (το τόξο να
κοιτάζει προς τα
επάνω) στερεώστε το 5
καπάκι με τους
γάντζους
6. Τοποθετείστε το
καπάκι του φίλτρου στη
θέση του .
Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε κύκλο
75
EL
2
1. Τραβήξτε το φίλτρο
προς τα πάνω.
Αυτές οι συσκευές είναι εξοπλισµένες µε
λειτουργία
Διαχείρισης
Στεγνώµατος. Σε
αυτόµατους κύκλους, κάθε επίπεδο ενδιάµεσης
ξήρανσης, πριν φτάσει στην επιλεγµένη,
υποδεικνύεται µε το αναβόσβηµα της ενδεικτικής
λυχνίας
που
αντιστοιχεί
στον
βαθµό
στεγνώµατος που επιτεύχθηκε. Σε περίπτωση
LED
ασυµβατότητας,
όλες
οι
λυχνίες
αναβοσβήνουν γρήγορα για 3 φορές.
A
D
C6
E D
B
2
4. Πλήκτρο Γρήγορης λειτουργίας / Επιλογή
Κύκλου Χρόνου
Το πλήκτρο ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
ΓΡΗΓΟΡΟ (30/45/59 λεπτά) πρόγραµµα µε το
πλήκτρο και σας επιτρέπει να επιλέξετε µία από
τις τρεις ενδείξεις που αναφέρονται.
7
3
4
5
1
A - Επιλογέας Προγράµµατος - Περιστρέφοντας
το πλήκτρο προς τις δύο κατευθύνσεις είναι
δυνατή η επιλογή του επιθυµητού προγράµµατος.
Για να ακυρώσετε τις επιλογές ή για να
απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο περιστρέψτε το
πλήκτρο στη θέση Απενεργοποίηση (OFF).
B - Ψηφιακή Οθόνη - Στην οθόνη εµφανίζεται ο
χρόνος στεγνώµατος, ο χρόνος αναβολής σε
περίπτωση επιλογής καθυστερηµένης εκκίνησης
και άλλες ρυθµίσεις ειδοποιήσεων.
Γ - Πλήκτρα 1. Πλήκτρο Εκκίνησης / Παύσης
Για να ξεκινήσετε το επιλεγµένο πρόγραµµα
ή/και να το αναστείλετε.
2. Πλήκτρο Καθυστέρησης Εκκίνησης
Επιτρέπει την καθυστέρηση της έναρξης του
προγράµµατος από 1 έως 24 ώρες σε διαστήµατα της
1 ώρας. Η επιλεγµένη καθυστέρηση εµφανίζεται στην
οθόνη. Μετά το πάτηµα του κουµπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ο
χρόνος δείχνει τη µείωση κατά µία ώρα ανά ώρα.
Ανοίξτε τη θυρίδα µε την καθυστέρηση της εκκίνησης,
αφού ξανακλείσετε το φινιστρίνι, πατήστε ξανά την
εκκίνηση για να συνεχίσετε την καταµέτρηση.
3. Πλήκτρο Επιλογής Στεγνώµατος
Επιτρέπει την ρύθµιση της επιθυµητής
επεξεργασίας επιπέδου στεγνώµατος µέχρι και 5
λεπτά µετά την έναρξη του κύκλου:
Έτοιµο για σίδερο: Αφήνει τα ρούχα ελαφρά
βρεγµένα ώστε να διευκολύνεται το σιδέρωµα.
Στέγνωµα κρεµασµένων: Για να είναι
έτοιµο το ρούχο να κρεµαστεί.
Στέγνωµα για ντουλάπα: Για πλυµένα ρούχα
που µπορούν να µπουν απευθείας στη ντουλάπα.
Εξαιρετικό στέγνωµα: Για να έχετε εντελώς
στεγνά ενδύµατα, ιδανικά για άµεση και
πλήρη ένδυση
Μετά την επιλογή αυτή για την επαναφορά της
λειτουργίας αυτόµατου στεγνώµατος είναι
απαραίτητη
η
απενεργοποίηση
του
στεγνωτηρίου. Σε περίπτωση ασυµβατότητας,
όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα
για 3 φορές.
F
Είναι δυνατή η µετατροπή ενός κύκλου από
αυτόµατο σε προγραµµατισµένο, µέχρι 3 λεπτά
µετά την έναρξη του κύκλου.
Η προοδευτική πίεση αυξάνει τον χρόνο σε
διαστήµατα 10 λεπτών. Μετά την επιλογή αυτή
για την επαναφορά της λειτουργίας αυτόµατου
στεγνώµατος
είναι
απαραίτητη
η
απενεργοποίηση
του
στεγνωτηρίου.
Σε
περίπτωση ασυµβατότητας, όλες οι λυχνίες
LED αναβοσβήνουν γρήγορα για 3 φορές.
5. Προφύλαξη Τσάκισης
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ενεργοποίηση µιας
κίνηση για την προφύλαξη της τσάκισης των
ρούχων στη διάρκεια του κύκλου πριν από τον
κύλινδρο σε περίπτωση ενεργοποίησης της
καθυστέρησης και στο τέλος του κύκλου
στεγνώµατος. Ενεργοποιείται κάθε 10 λεπτά, έως και
6 ώρες µετά το τέλος του κύκλου στεγνώµατος. Για
να σταµατήσετε τις κινήσεις, ρυθµίστε το κουµπί στο
Απενεργοποίηση (OFF). Χρήσιµο όταν δεν µπορείτε
να αφαιρέσετε αµέσως τα ρούχα.
6. Memo
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε
τις επιλογές που έχουν οριστεί σε έναν κύκλο.
ΜΝΗΜΗ: Όταν εκτελείται ο κύκλος, πιέστε το
πλήκτρο "µνήµη" για τρία δευτερόλεπτα. Η
φωτεινή ένδειξη ελέγχου "µνήµη" αναβοσβήνει
για τρεις φορές και αποθηκεύει τις επιλογές
ρύθµισης συνδεδεµένες στον κύκλο που
επιλέχθηκε στη φλάντζα.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ: Μετά την επιλογή του κύκλου
πιέστε το πλήκτρο "µνήµη" για ανάκληση των
αποθηκευµένων επιλογών (όχι του κύκλου).
76
EL
7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Drum capacity
125
Maximum load
See energy label
Height
85 cm
7. Κλειδαριά
Μέγιστο βάρος στεγνώµατος
Width
60 cm
Αυτή η λειτουργία
επιτρέπει την παρεµπόδιση
Μέγιστη δηλωθείσα
Depth
60 cm
els only)
Βαµβακερά
ανεπιθύµητων αλλαγών των επιλογών που
χωρητικότητα
Energy class
See energy label
Wi-Fi option,
the
icon
έχουν οριστεί στη στεφάνη κατά τη διάρκεια
stem is working.
Συνθετικά ή Λεπτά
Μέγιστο 4 κιλά
της φάσης ξήρανσης. Ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση: πιέστε ταυτόχρονα τα κουµπιά
- There is an apposite
Information for Test Laboratory
3 και 4 για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη
ch lay the smartphone
Οδηγός στεγνώµατος
εµφανίζεται
he machine
to the APP.το σύµβολο "LOC" (Κλείδωµα). Εάν
EN
61121
Programme
To
Use
ξεκλειδώσετε
την
επιλογή,
εµφανίζεται
στην
the phone display (only
Ο τυπικός κύκλος ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ
οθόνη
ένδειξη "Unl" (ξεκλείδωµα), µόνο µία
equipped
with η NFC
(
) είναι ο πιο ενεργειακά αποδοτικός και
- STANDARD DRY COTTON
φορά. Σε περίπτωση ανοίγµατος της "θυρίδας"
- IRON DRY COTTON
WHITES
κατάλληλος για το στέγνωµα των κανονικών
µε ενεργοποιηµένο κλείδωµα κλειδιών, ο κύκλος
- EASY-CARE TEXTILE
SYNTHETICS
υγρών βαµβακερών ρούχων.
σταµατά αλλά το κλείδωµα διατηρείται: για να
Ο πίνακας
τελευταία
σελίδα
την
The tableστην
in last
page shows
the δείχνει
approximate
In
case
of
opening
of
'porthole'
with
activated
key
επανεκκινήσετε τον κύκλο, πρέπει να αφαιρέσετε το
κατανάλωση
χρόνου
και
and energy consumption
of the
main drying
lock, the cycle stops but the lock is kept: toκατάtimeπροσέγγιση
κλείδωµα και
να επαναφέρετε
τηνfilters
εκκίνηση.
Όταν
η cycle
Clean
the
before
every
programmes.
restart the cycle, you must remove the lock andενέργειας
των κύριων προγραµµάτων ξήρανσης.
συσκευή στεγνώµατος
είναι
απενεργοποιηµένη,
η
restore Start. When the dryer is off, the option is
επιλογή απενεργοποιείται
αυτόµατα. Το κλείδωµα
Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας 0,40 W
automatically inactivated.
Power consumption of off-mode 0,40 W
πλήκτρων
µπορεί
να τροποποιηθεί
ανά πάσα
of this machine
has
Key lock
canThe
be real
modified
at anyστιγµή
of thecycle
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση
duration
oftime
drying
0,75
Power consumption of on-mode 0,75
W W
τουCompany
κύκλου.cycle. depends by the starting humidity level
Woolmark
of
λειτουργίας
hine washable
D- Led wool
(Φωτάκι the
Led)laundry due to spin speed, type and
t the products
are
D-νερού
Led amount of- load,
cleanliness
of filters and Technical Specifications
Δεξαµενή
Ανάβει
όταν είναι
according to the
Water
tank
It τη
lights
up when νερού
it’s necessary Τεχνικές προδιαγραφές
ambient -temperature.
απαραίτητο
να
αδειάσετε
δεξαµενή
ment label and those
to empty the condensate water tank.
συµπύκνωσης.
Ικανότητα
125125
Drum τυµπάνου
capacity
Filter
cleaning - Ανάβει
- It lights
upαπαιτείται
when the cleaning
Καθαρισµός
φίλτρου
όταν
Μέγιστο
φορτίο
την energy
ετικέτα ενέργειας
Maximum
load ΔείτεSee
label
of
the
filters
is
requested
(the
door
and
the
lower
γίνει οthe
καθαρισµόςONLY
των φίλτρων
πόρτα
και
Kong andναIndia
FOR 10(ηKG
CAPACITY
TUMBLE
Ύψος
85 cm
Height
85
cm
filter).
το κάτωtrade
φίλτρο). DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
s a Certification
Πλάτος
60 cm
Width
60 cm
RECOVERING
WATER
E- Wi-Fi
(µόνο
µερικά µοντέλα)CONDENSER
Βάθος
60 cm
Depth
60 cm
EWi-Fi
(some
models
only)
INSTRUCTION
AT
Στα µοντέλα µεACCORDING
επιλογή Wi-Fi,TOτο εικονίδιο
κλάση
ΔείτεSee
την energy
ετικέτα ενέργειας
Energy class
label
In ότι
theλειτουργεί
models with
the Wi-FiWi-Fi.
option, the icon Ενεργειακή
CHAPTER
υποδεικνύει
το2 σύστηµα
ght
indicates that the Wi-Fi system is working.
F-declared
SMART Fi + περιοχή - Υπάρχει µια
ax. capacity
Πληροφορίες για το εργαστήριο
κατάλληληF- θέση
στεφάνη
στην isοποία
Information for Test Laboratory
ONE Fiστη
EXTRA
area - There
an appositeδοκιµών
ax. 4 kg βρίσκεται το smartphone κατά την εγγραφή του
place in the bezel on which lay the smartphone
µηχανήµατος
στην
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
during
the enrollment
of theΑκολουθήστε
machine to the APP.
τις ενδείξεις
στηνtheοθόνη
του τηλεφώνου
Follow
indications
on the phone(µόνο
display (onlyEN 61121 Πρόγραμμα προς χρήση
for Android
smartphone
with NFC- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
για smartphone
Android
που είναι equipped
εξοπλισµένο
technology).
µε τεχνολογία
NFC).
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΛΕΥΚΑ
TON DRY (
) is the
best suited for drying
- ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε κύκλο
13
ambient
amount
of
cleanliness
of el
filters
and
7.
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
o M2.temperature.
Haload,
de elegir
M1 si es
primer
ambient temperature.
programa
que
guarda.
ΜΟΝΟ
ΜΕΧΡΙ
10
ΚΙΛΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
8.
ΚΥΚΛΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
The wool drying cycle of this machine has
ONLY
FORΚΑΙ
10 ΣΤΕΓΝΩΜΑ:
KG CAPACITY
TUMBLE
ΣΤΙΨΙΜΟ
ΣΥΝΔΕΕΤΕ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
been approved by the Woolmark Company ΓΙΑ
Ο κύκλος στεγνώµατος µαλλιού αυτού του
CONNECT
DRAIN
HOSE
FOR
tecla MEMORIA
ΤΟ Mantenga
ΣΩΛΗΝΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
for the drying of machine washable wool 3)DRYER:
ONLY
FORpulsado
10 THE
KG la
CAPACITY
TUMBLE
µηχανήµατος
έχει εγκριθεί
CONDENSER
WATER
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
products
provided από
that την
the εταιρεία
products are 9.RECOVERING
ONLY
FOR
10
KG
CAPACITY
TUMBLE
durante
unos
3
segundos
para
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
Woolmarkwashed
για το στέγνωµα
προϊόντων
TOCONDENSER
INSTRUCTION
AT
and dried των
according
to the ACCORDING
ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕenΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
DRYER:
CONNECT
THE
DRAIN
HOSE
FOR
ΕΓΓΥΗΣΗ
RECOVERING
WATER
guardar
la
combinación
la
posición
από µαλλίinstructions
που πλένονται
στοgarment
πλυντήριο,
on the
label υπό
and those CHAPTER
2
ΣΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2
RECOVERING
CONDENSER
WATER
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
elegida.
την προϋπόθεση
προϊόντα πλένονται
issues byότι
theταmanufacturer
of this machine ACCORDING
TO humidity
INSTRUCTION
AT
CHAPTER
2 starting
depends
by
the
level
of
Clean
the
filters
before
every
cycle
M1524.σύµφωνα µε τις οδηγίες στην
και στεγνώνουν
recuperarlos
con spin
rapidez.
3.
the ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
laundry due to ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
speed, type and
UK, Eire,και
Hong
and India the
ετικέτα τουInενδύµατος
βάσειKong
των σχετικών
thecleanliness
filters before
every
cycle
Ηof πραγµατική
διάρκεια
του
κύκλου
amountClean
load,
of filters
and
is a Certification
memorizar
un
programa
por
ζητηµάτωνWoolmark
που trade
έχουνmark
τεθεί
από τον tradeCómo
Clean
the filters
before
every
cycle
ambient
temperature.
4.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
στεγνώµατος
εξαρτάται
από
την
αρχική
mark.
primera
vez:
κατασκευαστή αυτού του µηχανήµατος
στάθµη
υγρασίας
του πλυντηρίου
λόγω
της
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
The
real duration
of drying
cycle
M1530.
ταχύτηταςbyπεριστροφής,
του
τύπουlevel
και της
depends
the
starting
humidity
of
1)
Seleccione
el
programa
y cycle
las
The
real
duration
of
drying
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Χονγκ
5.the
ΓΡΗΓΟΡΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ONLY
FOR φορτίου,
10
KG
CAPACITY
TUMBLE type and
ποσότητας
της ΧΡΗΣΗΣ
καθαρότητας
των
laundry
due
to
spin
speed,
Maximum Drying Weight
The
real
duration
of FOR
dryinglevel
cycle
depends
by
the
starting
humidity
of
opciones
que
quiere.
DRYER:
CONNECT
THE
DRAIN
HOSE
Κονγκ και την Ινδία το εµπορικό σήµα Woolmark
φίλτρωνofby
καιtheτης
θερµοκρασίας
περιamount
cleanliness
of filters
and
Cottons
Max. capacity declared
depends
starting
humidity
level
of
RECOVERING
CONDENSER
WATER type
the
laundryload,
due
to spin
speed,
and
6.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
είναι ένα εµπορικό σήµα πιστοποίησης.
βάλλοντος.
ambient
temperature.
Synthetics or
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
thePresione
laundry
due
to spin
speed,
type M1
and
amount
of load,
cleanliness
ofATfilters
Max. 4 kg
2)
la tecla
MEMORIA,
elija
Delicates
CHAPTER 2
77
EL
EN
hts up when the cleaning
(the door and the lower
8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Λευκά
Ο σωστός κύκλος για να στεγνώσει τα βαµβακερά, τα
σφουγγάρια και τις πετσέτες.
Πλήρες
*
Υβριδικά
ευαίσθητα
υφάσµατα
Αυτός ο ειδικός κύκλος σάς επιτρέπει να µειώσετε
σηµαντικά το χρόνο στεγνώµατος για ευαίσθητα
υφάσµατα, µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.
4
*
Υβριδικά µικτού
τύπου υφάσµατα
Αυτός ο ειδικός κύκλος σάς επιτρέπει να µειώσετε
σηµαντικά το χρόνο στεγνώµατος των µικτού τύπου
υφασµάτων, µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.
Το Zoom (ζουµ) είναι ένας αποκλειστικός κύκλος για το
στέγνωµα ενός φορτίου ρούχων µε διαφορετικά υφάσµατα
µαζί (βαµβακερά και συνθετικά). Εάν το φορτίο είναι
µικρότερο από το συνιστώµενο ή µε χαµηλή στάθµη
υπολειµµατικής υγρασίας, ο κύκλος συντοµεύεται για να µην
στεγνώσουν υπερβολικά τα ρούχα.
Αυτός ο ειδικός κύκλος σάς επιτρέπει να µειώσετε
σηµαντικά το χρόνο στεγνώµατος βαµβακερών
υφασµάτων, µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι
δυνατό να στεγνώσετε µε πλήρες φορτίο.
4
*
3
*
Πλήρες
*
2,5
*
2,5
*
4
Μέγιστο
220'
4
*
4
*
1
70'
Πλήρες
*
PROGRAM
ZOOM
Υβριδικά
Βαµβακερά
υφάσµατα
Γρήγορο 30-45-59
Πουκάµισα
Αντιαλλεργικό
Σπορ
Τζιν
Μάλλινα
Βαµβακερά
Οι Γρήγοροι Κύκλοι επιτρέπουν σε εσάς να έχετε έτοιµα όλα
τα αντικείµενα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορείτε να
επιλέξετε να τα στεγνώσετε σε 30, 45, 59 λεπτά.
Αυτός ο συγκεκριµένος κύκλος έχει σχεδιαστεί για να
στεγνώνει τα πουκάµισα ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωµα
και τις τσακίσεις χάρη στις συγκεκριµένες κινήσεις του
τυµπάνου. Συνιστάται να αφαιρείτε τα κλινοσκεπάσµατα
αµέσως µετά τον κύκλο στεγνώµατος.
Ένας ειδικός κύκλος που στεγνώνει και ταυτόχρονα βοηθά στη
µείωση των κύριων αλλεργιογόνων όπως τα ακάρεα σκόνης,
τα µαλλιά κατοικίδιων ζώων, η γύρη των δένδρων και τα
υπολείµµατα των απορρυπαντικών σκόνης.
Ειδικά σχεδιασµένο για τα τεχνικά ενδύµατα για αθλητισµό και γυµναστήριο, στεγνώνει απαλά µε ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση και η
αλλοίωση των ελαστικών ινών.
Σχεδιασµένο ιδανικά για να στεγνώνει οµοιόµορφα
υφάσµατα όπως τζιν ή denim. Συνιστάται να γυρίζετε
τα ρούχα πριν τα στεγνώσετε.
Μάλλινα ρούχα: Το πρόγραµµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να στεγνώσει έως και 1 κιλό
ρούχων (περίπου 3 πουλόβερ). Συνιστάται η
αναστροφή όλων των ρούχων πριν από το στέγνωµα.
Ο συγχρονισµός µπορεί να αλλάξει λόγω των
διαστάσεων και του πάχους του φορτίου και της
περιστροφής που επιλέγεται κατά την πλύση. Στο
τέλος του κύκλου, τα ρούχα είναι έτοιµα να φορεθούν,
αλλά εάν είναι βαρύτερα, επειδή τα άκρα µπορεί να
είναι λίγο βρεγµένα: προτείνεται να τα στεγνώσετε µε
φυσικό τρόπο. Συνιστάται η εκφόρτωση ρούχων στο
άκρο του κύκλου. Προσοχή: η διαδικασία φλούδας του
µαλλιού είναι µη αναστρέψιµη. στεγνώστε αποκλειστικά
τα ρούχα µε σύµβολο (σύµβολο "ok tumble"). Αυτό το
πρόγραµµα δεν ενδείκνυται για ακρυλικά ρούχα.
Το πρόγραµµα για τα βαµβακερά (έτοιµα για τις κρεµάστρες)
είναι το πιο αποτελεσµατικό πρόγραµµα κατανάλωσης
ενέργειας. Κατάλληλο για βαµβακερά και λινά.
Μαύρα &
Χρωµατιστά
Ένας λεπτός και συγκεκριµένος κύκλος για το στέγνωµα
ενδυµάτων από βαµβακερά ή συνθετικά ενδύµατα.
4
*
Φρεσκάρισµα
Ο τέλειος κύκλος για να αφαιρέσετε τις άσχηµες µυρωδιές
από τα λινά εξοµαλύνοντας ταυτόχρονα τις τσακίσεις.
2,5
*
Θέση που πρέπει να επιλέξετε όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισµό µέσω της
εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο
Smart Fi +.
* Η πραγµατική διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος εξαρτάται από την αρχική στάθµη υγρασίας του ρούχου λόγω της ταχύτητας
περιστροφής, του τύπου και της ποσότητας φορτίου, της καθαρότητας των φίλτρων και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος.
78
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Υβριδικά µικτού τύπου
υφάσµατα
ZOOM
Υβριδικά Βαµβακερά
υφάσµατα
Γρήγορο 30-45-59
Πουκάµισα
Αντιαλλεργικό
Σπορ
Τζιν
Μάλλινα
Βαµβακερά
Μαύρα & Χρωµατιστά
Φρεσκάρισµα
-
- - -
- -
- -
79
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
-
√
-
Μνήµη (Σηµείωση)
-
Προφύλαξη
τσάκισης
√
Επιλογή ώρας
√
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ EL
Υβριδικά ευαίσθητα
υφάσµατα
Γρήγορος κύκλος
Λευκά
Επιλογή
στεγνώµατος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Καθυστερηµένη
έναρξη
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το
τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχία πάνω
από το λογότυπο SMART Fi+ μέχρι η
εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η
μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό
να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ
Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ο Ψ Η Γ Ι Α Λ Ι ΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα μήνυμα
στην συσκευή θα σας ενημερώσει για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
θα σας ειδοποιήσει όταν είναι
κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το
τηλέφωνο σας.
SMART Fi+
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία
S M A R T F i + πο υ σ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α
χρησιμοποιείτε απομακρυσμένα τη συσκευή
μέσω της Εφαρμογής (App), χάρη στη
λειτουργία του Wi-Fi.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
● Κατεβάστε την Εφαρμογή Candy simply- Fi
στη συσκευή σας.
Η Εφαρμογή Candy simply-Fi είναι διαθέσιμη
σε συσκευές με λογισμικό Android και iOS, όχι
μόνο σε tablets αλλά και σε smartphones.
Ενημερωθείτε για όλες τις λειτουργίες του
SMART Fi+ ρίχνοντας μια ματιά στην
Εφαρμογή σε κατάσταση DEMO.
Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ή να
αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων
μεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο,
αφαιρέστε τα.
● Ανοίξτε την Εφαρμογή, δημιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής ή σύμφωνα με τον "Γρηγορες
Οδηγιες" που είναι συνημμένος στη συσκευή.
Χρησιμοποιώντας ένα Android
smartphone με τεχνολογία NFC (Near Field
Communication), η διαδικασία εγγραφής
θα είναι πολύ πιο απλή (Εύκολη
Εγγραφή)· σε αυτή την περίπτωση, όταν
σας ζητηθεί από την Εφαρμογή,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΑ στο λογότυπο
SMART Fi+ στο ταμπλό της συσκευής.
Η α ν τ ι κα τά σ τα σ η ο ρ ι σ μ έ ν ω ν
εξαρτημάτων του smartphone (π.χ.
πίσω κάλυμμα, μπαταρία, κτλ....) με
μη αυθεντικά, μπορεί να οδηγήσει
στην αφαίρεση της κεραίας NFC.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε
φορά που θα θέλετε να τη χειριστείτε
απομακρυσμένα μέσω της Εφαρμογής, θα
πρέπει πρώτα να φορτώσετε τα άπλυτα και
το απορρυπαντικό, να κλείσετε την πόρτα
και να επιλέξετε τη θέση SMART Fi+ στη
συσκευή. Από εκείνη τη στιγμή, μπορείτε
να τη χειρίζεστε μέσω των εντολών της
Εφαρμογής.
Σημείωση: Στην περίπτωση του ανοίγματος
της πόρτας εν ώρα τηλεχειρισμού, για να
αποκατασταθεί η σύνδεση με την εφαρμογή,
κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο
έναρξης. Ο κύκλος θα συνεχιστεί από το
σημείο που σταμάτησε.
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο
SMART Fi+, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν
αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας,
έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη
θέση του λογότυπου SMART Fi+ της συσκευή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Παράμετρος
Πρωτόκολο δικτύωσης
Εύρος συχνότητας
80
Χαρακτηριστικά
802.11 b/g/n
Μέγιστη Ισχύς μετάδοσης
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Ελάχιστη
Ευαισθησία Λήψης
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран с
ев
съответствие с основните изисквания на
директивата 2014/53/ ЕС.
За да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
www.candy-group.com
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Specifications
Безжичен Стнадарт ISO/IEC 14443 Type A и NFC Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 MHz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
ο στεγνωτήριο κάνει θόρυβο…
Ποια μπορεί να είναι η αιτία για…
●Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της
GIAS για συμβουλές.
Η ενδεικτική λυχνία Φροντίδα φίλτρου
είναι αναμμένη…
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού
είναι αναμμένη…
●Μήπως το δοχείο νερού χρειάζεται
Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε
μόνοι σας
Πριν καλέσετε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
τεχνικές συμβουλές, ελέγξτε όλη την παρακάτω
λίστα ελέγχου. Θα χρεωθείτε αν βρεθεί ότι η
συσκευή λειτουργεί ή έχει εγκατασταθεί ή
χρησιμοποιείται λανθασμένα. Αν το πρόβλημα
επιμένει μετά την ολοκλήρωση των
συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία
Σέρβις της GIAS. Ίσως να μπορέσουν να σας
βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το
στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων
των συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την
υπηρεσία Σέρβις της GIAS για συμβουλές.
Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου ή να κλείσετε κατάλληλο ραντεβού
για επίσκεψη τεχνικού βάσει των όρων της
εγγύησής σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει
χρέωση αν για τη συσκευή σας ισχύει κάποιο
από τα εξής:
● Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
● Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα
όχι εντελώς στεγνά…
● Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο/ πρόγραμμα
στεγνώματος;
● Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα;
Στύφτηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε
πλυντήριο;
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
● Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί…
● Υπάρχει κανονική παροχή ρεύματος προς το
στεγνωτήριο; Ελέγξτε με χρήση άλλης συσκευής
όπως επιτραπέζιου φωτιστικού.
● Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή
ρεύματος δικτύου;
● Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
● Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
● Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
● Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο στην
παροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
● Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το
πρόγραμμα;
● Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το
άνοιγμα της πόρτας;
● Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
Ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά,
διαθέσιμα απ' ευθείας μέσω της υπηρεσίας Σέρβις
της GIAS.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
Για σέρβις και επισκευές καλέστε τον τοπικό σας
τεχνικό της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα στο παρόν
εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να
επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα
προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιωδών
χαρακτηριστικών.
81
EL
Параметър
Capacity
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capac ty (kg)
Class
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
8
A++
2,50
280
2,20
250
1,94
225
1,08
133
1,55
180
9
A++
2,75
330
2,40
300
2,18
260
1,15
149
1,74
210
Time
10
A++
3,10
379
2,73
336
2,48
305
1,18
152
1,98
244
40013245
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising