Candy | BTD HY10A2TKEX-S | Candy BTD HY10A2TKEX-S Uživatelský manuál

Candy BTD HY10A2TKEX-S Uživatelský manuál
RO
HU
SK
CZ
UKR
PL
SPIS TREŚCI
PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją
i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy
poradnik zawiera ważne informacje
dotyczące bezpiecznej instalacji,
użytkowania, konserwacji oraz porady, jak
osiągnąć najlepsze wyniki podczas
korzystania z urządzenia. Dokumentacja
urządzenia powinna być zabezpieczona na
wypadek konieczności skorzystania z niej w
przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. INSTALACJA PRZEWODU
ODPROWADZAJĄCEGO
3. PRZYGOTOWANIE
ŁADUNKU
Keep all documentation in a safe place for
future reference or for any future owners.
PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje
zostały dostarczone wraz z urządzeniem:
4. CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
● Instrukcja obsługi
● Karta gwarancyjna
5. POJEMNIK NA WODĘ
● Informacja o zużyciu energii
6. DRZWICZKI I FILTR
7. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na
tym produkcie poświadczamy na własną
odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich wymogów europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
8. WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA
9. WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Niezastosowanie się do powyższego
może wpłynąć na bezpieczeństwo
korzystania z suszarki. Jeżeli problem
związany z urządzeniem wynika z
niewłaściwego użytkowania, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana
opłata. Sprawdzić, czy nie nastąpiło
uszkodzenie urządzenia podczas
transportu. Jeżeli tak się stało, należy
wezwać serwis GIAS.
2
Użytkowanie sprzętu odmienne
niż typowe dla domowego, jak
na przykład profesjonalne
użytkowanie przez osoby
przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w
miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować
trwałość produktu i
spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy
innych elementów, wynikające z
użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące
prawo nie będą uznane przez
Producenta.
● Urządzenie sł uży do
zastosowań w gospodarstwie
domowym, do suszenia tkanin I
odzieży.
● Urządzenie powinno być
użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w
instrukcji. Przed rozpoczęciem
obsługi urządzenia należy
upewnić się, że instrukcje
instalacji i eksploatacji zostały
dobrze zrozumiane.
● Nie dotykać urządzenia
wilgotnymi rękami lub nogami.
● Nie opierać się o drzwiczki
podczas ładowania urządzenia,
nie podnosić ani nie przesuwać
urządzenia przez pociąganie za
drzwiczki.
BEZPIECZEŃSTWO
● Urządzenie to może być
użytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i
umysłowych lub niemające
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą
nadzorowane lub pouczone
odnośnie bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie
wynikają z użytkowania takiego
sprzętu.
Należy unikać możliwości
zabawy przez dzieci przy użyciu
pralki lub jej czyszczenia czy
konserwacji bez nadzoru.
●OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe
użytkowanie suszarki bębnowej
m o ż e s p o w o d o w a ć
niebezpieczeństwo pożaru.
●Urządzenie to przeznaczone
jest do użytku domowego i w
podobnych warunkach, dla
przykładu:
- w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
- w gospodarstwach
agroturystycznych;
- dla klientów hoteli, moteli lub
innych podobnych centrach
pobytowych;
- w ośrodkach typu Bed &
Breakfast.
3
PL
1.
Instalacja
● Nie dopuszczać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem oraz jego
pokrętłami.
● OSTRZEŻENIE Nie używać
wyrobu jeśli filtr kł aczków jest nie
na swoim miejscu lub
uszkodzony; kłaczki mogą
spowodować zapalenie.
● OSTRZEŻENIE Tam gdzie
umieszczony jest symbol gorącej
powierzchni może nastąpić
wzrost temperatury powyżej
60°C
podczas pracy suszarki
bębnowej.
●
Wyjąć wtyczkę ze źródł a
zasilania. Zawsze wyjmować
wtyczkę przed czyszczeniem
urządzenia.
●Nie używać przejściówek,
rozgałęźników ani przedłużaczy.
●Suszarka nie powinna być
instalowana w pobliżu zasłon i
należy upewnić się, aby żadne
przedmioty nie spadały pod, czy
zbierały się za suszarką.
● Zabronione jest ustawianie
urządzenia za drzwiami z
możliwością zamknięcia,
drzwiami przesuwnymi oraz
drzwiami z zawiasami po stronie
przeciwnej względem suszarki..
WA Ż N E : s u s z a r k ę n a l e ż y
transportować w pozycji
pionowej, w razie konieczności
można ją przechylić jedynie na
stronę pokazaną na rysunku:
UWAGA: jeżeli suszarka została
przechylona w niewłaściwą stronę
należy ustawić ją pionowo i
odczekać minimum 4 godziny
przed włączeniem. Nie
przestrzeganie tego zalecenia
może skutkować uszkodzeniem
suszarki.
4
● W suszarce bębnowej nie należy
suszyć ubrań niewypranych.
●OSTRZEŻENIE Nie suszyć tkanin
pranych pł ynami do czyszczenia
chemicznego.
● OSTRZEŻENIE Materiał y z gumy
piankowej mogą w pewnych
okolicznościach, wskutek nagrzania,
samorzutnie się zapalić.
ZABRONIONE JEST suszenie w
suszarce bębnowej takich rzeczy, jak
gumy piankowe (pianki lateksowe),
czepki pod prysznic, materiały
wodoodporne, ubrania
podgumowane oraz ubrania i
poduszki z wkładkami z gumy
Piankowej.
● Przy suszeniu należy zawsze
kierowaćsięzaleceniamint.prania
odzieży.
●Ubranie powinno być odwirowane
lub dokł adnie wykręcone przed
umieszczeniem w suszarce. NIE
wkładać ubrań ociekających wodą
do suszarki.
● Nie należy pozostawiać w
kieszeniach zapalniczek czy zapałek
oraz NIE używać łatwo
palnych płynów w pobliżu suszarki.
● Zasłony z włókna sztucznego NIE
powinny być wkł adane do tego
urządzenia. Odzież zanieczyszczona
włóknem szklanym może
powodować podrażnienie skóry.
● Rzeczy, które został y zabrudzone
takimi substancjami, jak olej jadalny,
5
aceton, alkohol,benzyna, kerosen,
odplamiacze, terpentyna, woski i
środki usuwające wosk, powinny
przed rozpoczęciem suszenia
zostać wyprane w gorącej wodzie
z dużą ilością detergentów.
● Środki zmiękczające tkaniny i
podobne produkty należy
stosować zgodnie z instrukcjami.
WENTYLACJA
● W pomieszczeniu
umiejscowienia suszarki
bębnowej należy zapewnić
odpowiednią wentylację, aby
podczas pracy suszarki gazy
powstałe przy spalaniu innych
paliw, np. z kominków nie
mogły dostać się do tego
pomieszczenia.
● Tylną ścianę suszarki
dosunąc do ściany lub
pionowej powierzchni.
● Należy pozostawić wolne co
najmniej 12 mm pomiedzy
urządzeniem a innymi
przedmiotami. Wloty i wyloty
muszą być drożne. Dla
zapewnienia prawidłowej
wentylacji przestrzeń
pomiędzy dolną ścianką
urzadzenia a podłogą musi być
drożna i wolna od
jakichkolwiek przedmiotów.
● Usuwane powietrze nie
powinno dostać się do
kanału wentylacyjnego,
przeznaczonego do
usuwania wyziewów z
PL
Pranie
urządzeń spalających gaz lub
inne paliwa.
● Sprawdzać regularnie, czy
jest swobodny przepływ
powietrza przechodzącego
przez suszarkę.
● Sprawdzać często filtr i
czyscić go w razie potrzeby.
● Uważać, aby za suszarką nie
gromadził y się przedmioty,
ponieważ mogą one blokować
wlot i wylot powietrza.
●NIGDY nie ustawiać suszarki
bezpośrednio przy zasłonach.
● Do zainstalowania suszarki w
kolumnie na pralce konieczny
jest specjalny łacznik według
nastepujacej specyfikacji.
- Łącznik Mod 35100019: dla
pralki o głebokości minimum 49
cm.
- Łącznik Mod 35100120: dla
pralki o głebokości minimum 51
cm.
Konieczny jest jeden z
wymienionych powyzej
łaczników, jest on dostępny w
naszej sieci zajmującej się
sprzedażą części zamiennych.
Instrukcja montażu oraz
wszelkie elementy mocujące
dostarczane są w komplecie z
łącznikem.
Air Outlets in the Base
UWAGA:
urządzenie nie może być
zasilane z zewnętrznego
urządzenia wyłączającego,
takiego jak zegar sterujący,
ani podłączone do obwodu,
który jest często włączany i
wyłączany
przez
zakład
energetyczny.
Nie instalować urządzenia
w pomieszczeniach o niskiej
temperaturze lub w miejscach,
gdzie może wystapić ryzyko
z a m a r z a n i a . P r z y
temperaturach bliskich granicy
zamarzania urządzenie może
przestać funkcjonować
poprawnie: istnieje bowiem
poważne ryzyko uszkodzenia,
jeżeli dojdzie do zamarznięcia
wody w przewodach
hydraulicznych (zawory, węże,
pompy). Dla zagwarantowania
lepszego działania, temperatura
otoczenia musi być pomiędzy
5- 35°C. Zwracamy uwagę, że
używanie suszarki w niskich
temperaturach (od +2°C do
+5°C) może skutkować
skraplaniem się wody i
okapywaniem wody na podłogę.
6
Ochrona Środowiska
Suszarki bębnowe są przygotowane do
pracy z prądem 220 240V, 50 Hz. Należy
upewnić się, że natężenie prądu w
obwodzie wynosi przynajmniej 10A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie
niebezpieczne.
Urządzenie to musi być uziemione.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą
być tego samego typu.
Nie używać przejściówek ani
przedłużaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
powinna być dostępna do odłączenia.
Dyrektywa Europejska 2012/19/EU
To urządzenie jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EU on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
GWP1430
Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo
lub przestaje działać, należy wyłączyć
zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilania. W sprawieewentualnych
napraw należy zgłosić się do serwisu
GIAS.
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby
dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i
pozbycia się właściwie wszystkich
zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
-WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny.
-WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach
duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie
na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak
sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same
funkcje, co sprzęt dostarczony.
Jeżeli problem z urządzeniem wynika
z niewłaściwej instalacji, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana opłata.
Jeżeli przewód zasilający urządzenie
ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić
specjalnym przewodem, dostępnym
WYŁĄCZNIE w serwisie części
zamiennych. Instalację taką musi
przeprowadzić upoważniona osoba.
Nie podłączać urządzenia ani nie
włączaćZasilania do czasu zakończenia
instalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
suszarka musi być prawidłowo
zainstalowana. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości odnośnie do instalacji należy
skontaktować się telefonicznie z serwisem
GIAS.
Regulacja Nóżek
Po ustawieniu
urządzenia na
miejscu należy
upewnić się, że
urządzenie jest
wypoziomowane.
Serwis GIAS
● W celu zapewnienia bezpiecznego i
wydajnego użytkowania tego urządzenia
zaleca się przeprowadzać wszelkiego
rodzaju serwis, czy naprawy przez
autoryzowanego serwisanta GIAS.
7
PL
Wymagania Odnośnie Elektryczności
● Wszystkie elementy opakowania są
wykonane z materiałów przyjaznych
środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o
pozbywanie się opakowania w sposób
przyjazny środowisku. Informacje o
aktualnych szczegółach odnośnie do
pozbywania się zużytych urządzeń można
uzyskać u lokalnych władz.
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z
gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go
wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia
zamknięciu się dzieci w starej pralce, wyłamać
zawiasy lub zamek drzwiczek.
2. Instalacja Przewodu
3. Zdjąć wąż z króćca.
Odprowadzającego
Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika
na wodę po każdym cyklu suszenia, woda
odbierana podczas cyklu suszenia może być
odprowadzana bezpośrednio do rury kanalizacji
ściekowej (do tego samego systemu kanalizacji,
do którego podłączony jest zlewozmywak).
Przepisy zabraniają podłączania się do systemu
odprowadzania wód powierzchniowych.
Rura systemu kanalizacji ściekowej powinna
znajdować się w pobliżu suszarki kondensacyjnej.
4. Czarny wąż z
zestawu podłączyć za
pomocą łącznika i
zacisków do węża
zdjętego z króćca.
3
4
Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 zaślepkę.
5. Przy pomocy
zaślepki zatkać
pozostały przewód.
UWAGA! Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę
i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania
elektrycznego.
5
6 . U s t a w i ć i
wypoziomować
urządzenie zwracając
uwagę aby waż
odpływowy nie został
przycięty ani
załamany. Podłączyć
nowy wąż odpływowy
do kanalizacji
ściekowej.
Zestaw należy zamontować w następujący sposób:
1.Odchylić suszarkę
powoli na jej prawy
bok.
2.Zbiornik na wodê
umieszczony jest po
prawej stronie
urzadzenia (patrz
rysunek ). Szary waz
podlaczony jest do
krócca po lewej
stronie suszarki. Za
pomoca szczypiec
zdjac opaskê z
krócca.
1
6
Podłączyć suszarkę
do źródła zasilania
lektrycznego.
2
UWAGA: Jeżeli urządzenie zostało
przechylone na niewłaściwy (lewy) bok
należy ustawić je pionowo i odczekać
minimum 4 godziny przed włączeniem
suszarki. Nie przestrzeganie tego
zalecenia może uszkodzić suszarkę.
8
PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
Sortować Ładunek Jak Następuje:
Ze względu na symbole użytkowania
Można je znaleźć na kołnierzyku bądź
wewnętrznym szwie:
..
.
Przygotowanie Ubrań
Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do
suszenia może być suszone w suszarce
bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym
wyrobie.
Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są
zamknięte, a kieszenie puste. Odwrócić
wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieścić
ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszenie w suszarce bębnowej
przy wysokiej temperaturze.
Suszenie w suszarce bębnowej
tylko przy niskiej temperaturze.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek
dotyczących prania, należy założyć, że
tkanina nie nadaje się do suszenia w
suszarce.
● Według ilości I grubości
W przypadku ładunku większego niż
pojemność suszarki, oddzielić ubranie w
zależności od jego grubości (np. ręczniki od
bielizny).
● Według typu tkaniny
Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule,
kombinezony itp., wykonane z poliestru lub
poliamidu, jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
● Pod względem stanu wysuszenia
Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:
Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe,
delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami,
odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub
skóry, buty sportowe,przedmioty przestrzenne, takie
jak śpiwory itp.
UWAGA: Nie suszyć wyrobów, które były
traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub
rękawic gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub
wybuchu).
Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest
zawsze suszony chłodnym powietrzem.
Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem,
do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W
przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk W
celu wybrania niskiej temperatury suszenia.
Nie przeładowywać bębna; duże sztuki mogą po
namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego Obciążenia (np.śpiwory,
kołdry).
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie Suszarki
●Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić
filtr I opróżnić pojemnik na wodę.
● Czyścić kondensator regularnie.
●Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze
bębna I pozostawić otwarte drzwiczki przez
pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji
powietrza wysuszyć go.
● Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki
przy pomocy miękkiej szmatki.
● NIE używać ostrych czyścików ani
szorujących środków czyszczących.
● Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek I
nagromadzeniu kłaczków, należy od czasu
do czasu czyścić wewnętrzną stronę
drzwiczek i uszczelkę mokrą szmatką.
Oszczędność Energii
Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie
pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub
odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym
krótszy czas jego suszenia i dzięki temu
oszczędność energii elektrycznej.
ZAWSZE
Suszyć jak największą ilość prania;
oszczędza to czas i energię elektryczną.
●Przed każdym cyklem czyszczenia
sprawdzić
czystość filtra.
NIGDY
● Nie należy przekraczać maksymalnego
ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii
elektrycznej.
●Nie wkładać do suszarki prania
ociekającego wodą,może to doprowadzić od
uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i
ładunek mogą być bardzo gorące.
UWAGA Przed czyszczeniem urządzenie
powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z
gniazdka zasilania.
Odnośnie danych elektrycznych, patrz
etykietka wartości znamionowych na przedniej
części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).
9
PL
3.
Przed pierwszym użyciem suszarki:
● Dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w
bębnie.
● Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną
ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się zebrać
podczas transportu.
5. POJEMNIK NA WODĘ
Woda odprowadzona z suszarki podczas
suszenia gromadzi się w zbiorniku w
drzwiach urządzenia. Kiedy zbiornik
wypełnia się, na panelu zapala się lampka
NALEŻY wówczas opróżnić pojemnik.
Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po
każdym cyklu suszenia.
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli w
nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo
wody,ponieważ w pierwszej kolejności
wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.
Aby usunąć zbiornik w drzwiach.
1. Delikatnie wyciągnąć
zbiornik wody z drzwi
trzymając za uchwyt.(A)
Zbiornik wypełniony
wodą waży około 6 kg.
2. Przechylić zbiornik i
wylać wodę.(B)
A
Po opróżnieniu założyć
ponownie w drzwiach
najpierw umieszczając
jego; (C) dolną część a
następnie lekko
dopychając górną. (1)
(2).
3. Nacisnąć
aby
powrócić do cyklu
suszenia.
B
10
UWAGA: jeżeli w
pobliżu suszarki
znajduje się odpływ
wody, można
podłączyć zestaw
o d p ł y w o w y ,
umożliwiając tym
samym sposób stały
odpływ wody
gromadzącej się w
s u s z a r c e .
O p r ó ż n i a n i e
pojemnika nie będzie
wówczas konieczne.
1
C
6. DRZWICZKI I FILTR
Czyszczenie filtra kondensatora
PL
Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć
drzwiczki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
,aby ponownie uruchomić suszarkę.
1.Zdjąć płytę
zabezpieczającą w 1
dolnej części
urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Gdy suszarka bębna
jest w użyciu, bęben i drzwi mogą być
bardzo gorące.
Filtr
UWAGA: Aby suszarka pracowała wydajnie,
przed każdym cyklem suszenia należy
sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.
1. Wyciągnąć filtr do
góry.
2. Otworzyć filtr, tak jak
pokazano.
3. Delikatnie usunąć
kłaczki przy użyciu
miękkiej
szczoteczki lub 1
palców.
4. Zatrzasnąć filtr i
wsunąć na swoje
miejsce.
2.Przekręcić dwie
dźwigienki mocujące w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
2
zegara i wyjąć przednią
pokrywę.
3. Wyciągnąć delikatnie
ramkę filtra i oczyścić z
kurzu i kłaczków. Nie
używać wody do
3
czyszczenia filtra!.
4. Wyjąć gąbkę z ramki i
umyć ją pod bieżącą
wodą wyciskając tak
a b y
u s u n ą ć
zabrudzenia.
2
Lampka Sygnalizacyjna Filtra
Zapala się, jeżeli filtr wymaga
czyszczenia.
Jeżeli pranie nie jest suszone, sprawdzić,
czy filtr nie jest zatkany.
4
5. Zamontować
przednią pokrywę we
właściwym położeniu
(jak pokazuje strzałka) i
zamknąć dźwigienki
mocujące.
5
JEŚLI CZYŚCISZ FILTR POD WODĄ,
PAMIĘTAJ ABY GO WYSUSZYĆ.
6. Umieścić płytę
zabezpieczającą na
swoim miejscu.
OSTRZEŻENIE! Jeśli otworzysz drzwi w
trakcje cyklu, przed zakończeniem cyklu chłodzenia, rękojeść może się gorąca. Podczas
próby opróżnienia zbiornika wody podczas
cyklu należy zachować szczególną ostrożność.
Czyścić filtry przed każdym cyklem
11
Urządzenie jest wyposażone we funkcję
menedżera suszenia. W cyklach automatycznych
każdy poziom suszenia pośredniego, przed
osiągnięciem
wybranego
poziomu,
jest
sygnalizowany miganiem wskaźnika świetlnego
odpowiadającego
osiągniętemu
poziomowi
suszenia. W przypadku niezgodności wszystkie
diody LED migają szybko 3 razy.
A
D
B
C6
2
4. Przycisk szybkiego programu / wybór cyklu
czasowego
Ta opcja staje się aktywna, gdy na pokrętle zostanie
ustawiony program SZYBKI (RAPID 30/45/59 min).
Wówczas za pomocą przycisku można wybrać jedną
z trzech długości cyklu suszenia.
Po dokonaniu tego wyboru w celu zresetowania
automatycznego działania suszarki konieczne
jest wyłączenie urządzenia. W przypadku
niezgodności wszystkie diody LED migają szybko
3 razy.
Możliwe
jest
przekształcenie
cyklu
z
automatycznego na zaprogramowany, do 3 minut
po rozpoczęciu cyklu. Kolejne naciśnięcia zwiększają
czas w odstępach 10-minutowych. Po dokonaniu
tego wyboru w celu zresetowania automatycznego
działania suszarki konieczne jest wyłączenie
urządzenia. W przypadku niezgodności wszystkie
diody LED migają szybko 3 razy.
E D
7
3
4
5
1
F
A – Wybór programu – Obracając pokrętło w
obu kierunkach można wybrać żądany program
suszenia. Aby anulować wybór lub wyłączyć
suszarkę, należy obrócić pokrętło do położenia
OFF (WYŁ.)
B – Wyświetlacz cyfrowy – Na wyświetlaczu
pokazywany jest pozostały czas suszenia, czas
opóźnienia w przypadku wyboru opóźnionego
startu oraz inne ustawienia powiadomień.
5. Opcja przeciw zagnieceniom
Opcja ta pozwala na aktywację ruchu bębna
przeciwdziałającego zagnieceniom przed cyklem
w przypadku aktywacji opóźnienia i pod koniec
cyklu suszenia. Funkcja uruchamia się co 10
minut, do 6 godzin po zakończeniu cyklu
suszenia. Aby wyłączyć ruch, należy ustawić
pokrętło w położeniu OFF (WYŁ.). Funkcja ta jest
przydatna, gdy nie jest możliwe natychmiastowe
wyjęcie prania.
C – Przyciski –
1. Przycisk Start/Pauza
Uruchomienie
wybranego
programu
i/lub
zawieszenie go.
2. Przycisk opóźnionego startu
Pozwala to na opóźnienie uruchomienia
programu od 1 do 24 godzin w odstępach 1godzinnych. Wybrane opóźnienie jest pokazywane
na wyświetlaczu. Po naciśnięciu klawisza START
czas pokazywany jest z godziny na godzinę.
Otwierając drzwiczki przy ustawionym opóźnieniu
startu, po ponownym zamknięciu drzwiczek
należy ponownie nacisnąć przycisk start, aby
wznowić odliczanie.
3. Przycisk wyboru programu suszenia
Pozwala to na ustawienie żądanego poziomu
wysuszenia do 5 minut po uruchomieniu cyklu:
Gotowe do prasowania: Dla ułatwienia prasowania pozostawia ubranie lekko wilgotne.
Suche do powieszenia: Przygotowuje
odzież do powieszenia.
Suche do szafy: Przygotowuje odzież do
bezpośredniego włożenia do szafy.
Dokładne suszenie: Zapewnia całkowicie
suchą odzież, idealny do pełnego wsadu.
6. Pamięć
Ta funkcja umożliwia zapisanie opcji ustawionych
w cyklu.
ZAPAMIĘTANIE: podczas działania cyklu
nacisnąć przycisk „memory” (pamięć) na trzy
sekundy. Wskaźnik świetlny „memory” mignie trzy
razy, ustawione opcje zostają zapisane w
połączeniu z cyklem wybranym na pokrętle.
WYWOŁANIE: po wybraniu cyklu nacisnąć
przycisk „memory”, aby wywołać zapisane opcje
(ale nie cykl).
7. Blokada przycisków
zablokowanie
Funkcja
ta
umożliwia
niepożądanych zmian opcji ustawionych na
panelu podczas fazy suszenia.
Włączenie/wyłączenie:
nacisnąć
jednocześnie
przyciski 3 i 4 na dwie sekundy. Napis „LOC”
pojawi się na wyświetlaczu. Po odblokowaniu opcji
na wyświetlaczu pojawi się jeden raz napis „Unl”.
12
PL
7. ELEMENTY STEROWANIA I
WSKAŹNIKI
PL
EN
W przypadku otwarcia drzwiczek przy aktywnej Tabela na ostatniej stronie przedstawia
blokadzie cykl zatrzymuje się, ale blokada przybliżony czas i zużycie energii przez główne
zostaje zachowana: w celu ponownego programy suszenia.
uruchomienia cyklu należy wyłączyć blokadę i
przywrócić Start. Opcja zostaje automatycznie
Zużycie energii w trybie
0,40 W
wyłączona wraz z wyłączeniem suszarki.
wyłączenia
Blokadę przycisków można zmienić w dowolnym
Zużycie energii w trybie
0,75 W
momencie cyklu.
włączenia
D- Led
The table in last page shows the approximate
Zbiornik wody
– Wskaźnik włącza się, gdy
time andtechniczne
energy consumption of the main drying
Dane
zachodzirestartpotrzeba
opróżnienia
zbiornika
the cycle, you must remove the lock and programmes.
kondensatu.
restore Start. When the dryer is off, the option is
Pojemność
Czyszczenie
filtra inactivated.
– Włącza się, gdy
automatically
Power consumption125
of off-mode 0,40 W
Key jest
lock czyszczenie
can be modified
at any
time of i the bębna
wymagane
filtrów
(drzwiczki
Power consumptionZob.
of on-mode
0,75 W
cycle.
Maksymalny
etykietę efektywności
dolny filtr).
wsad
energetycznej
E- Wi-FiD- Led(tylko niektóre modele)
Wysokość
85 cm
Technical Specifications
W modelach obsługujących Wi-Fi ta ikona
Water tank
- It lights up when it’s necessary Szerokość
60 cm
sygnalizuje
aktywną
funkcję
Wi-Fi.
to empty the condensate water tank.
Głębokość
60 cm125
Drum
capacity
MiejsceFilter
F- SMART
Fi
+
Na
panelu
znajduje
się
cleaning
- It lights up when the cleaning Klasa
etykietę
efektywności
Maximum load Zob. See
energy
label
of the miejsce,
filters is requested
door and
the lower energetyczna
odpowiednie
w którym(the
należy
umieścić
energetycznej
Height
85 cm
smartfonfilter).
podczas rejestracji urządzenia w
Width
60 cm
aplikacji. Należy postępować zgodnie ze
Depth
60 cm
wskazówkami
E- Wi-Fina wyświetlaczu
(some modelstelefonu
only) (tylko w
Informacja dla laboratorium
przypadku
z the
systemem
Android,
Energy class
See energy label
In thesmartfona
models with
Wi-Fi option,
the icon
badawczego
wyposażonego
technologię
NFC). is working.
indicateswthat
the Wi-Fi system
EN
EN
F- ONE Fi EXTRA area - There is an appositeProgram
Information
for Test Laboratory
do wykorzystania
zgodny z
place in the bezel on which lay the smartphone61121
during the enrollment of the machine to the APP.
dependsThe
by the
humidity
level cycle
of
realstarting
duration
of drying
Follow the indications
BAWEŁNA
STANDARDOWEJ
the– laundry
dueOto
spin speed, typeSUCHOŚCI
and
for Android smartphone equipped with NFC
of load,DO
cleanliness
of filters and
– BAWEŁNA
PRASOWANIA
table in last page shows the approximate amount
tivated key Thetechnology).
ambient
BIAŁAtemperature.
timesuszenia
and energywełny
consumption
of the
main„The
drying
s kept: to Cykl
uzyskał
atest
programmes.
e lock and Woolmark
– TEKSTYLIA ŁATWE W OBSŁUDZE
Company” jako odpowiedni do
e option is
SYNTETYKI
suszenia produktów wełnianych nadających
Power consumption of off-mode 0,40 W
me of the się do prania w pralkach, z zastrzeżeniem, że
produkty
te muszą być
prane i 0,75
suszone
Power consumption
of on-mode
W
zgodnie z instrukcjami podanymi na metce
The wool drying
cycle of this
machine has
oraz zaleceniami
producenta
urządzenia
Technical Specifications
necessary M1530. been approved by the Woolmark Company
for the drying
of machine
Na obszarze
Wielkiej
Brytanii,washable
Irlandii,wool
products
that the products are
Drum
capacity
orazprovided
Indii 125
znak towarowy
he cleaning Hongkongu
washedload
and dried
according
Maximum
See energy
labelto the
jest znakiem certyfikacyjnym.
d the lower Woolmark
instructions on the garment label and those
Height
85
cm
issues by the manufacturer of this machine
Width
60 cm
M1524.masa suszenia
Maksymalna
Depth
60 deklarowana
cm and India the
In UK, Eire, Maks.
Hong
Kong
Bawełna
Woolmark
mark
is energy
a Certification
Energy
class tradepojemność
See
label trade
, the icon
Czyścić filtry przed każdym cyklem
CHAPTER 2
SYNTETYKI
Clean the
filters
before every
cycle
TYLKO
DLA
SUSZARKI
BĘBNOWEJ
O
ONLY FOR
10 KG
CAPACITY
TUMBLE
POJEMNOŚCI
10 KG:
WĄŻ
SPUSTOWY
DO
DRYER: CONNECT
THE DRAINPODŁĄCZYĆ
HOSE FOR
ODZYSKIWANIA
KONDENSATU
RECOVERING
CONDENSER
WATER
ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ
W ROZDZIALE
2
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
mark.
ng.
Syntetyki lub
Maks. 4 kg.
materiały delikatne
n apposite
Information for Test Laboratory
Maximum Drying Weight
martphone
Rzeczywisty czas trwania cyklu
suszeniaThezależy
od poziomu
wilgotności
real duration
of drying
cycle
depends by
the starting
humidity
level of
początkowej
prania
spowodowanej
prędkością
the laundryrodzajem
due to spin
and
wirowania,
i speed,
ilością type
wsadu,
amount of
load,i temperaturą
cleanliness ofotoczenia.
filters and
czystością
filtrów
Cottons
Max. capacity declared
o the APP. Instrukcja
suszenia
Programme
To Use
Synthetics
or
splay (only EN 61121
Max. 4 kg
Delicates
with NFC
Standardowy cykl suszenia COTTON DRY (
)
ambient temperature.
- STANDARD DRY COTTON
jest - IRON
najbardziej
energooszczędny
i najlepiej
DRY COTTON
WHITES
- EASY-CARE
TEXTILE
GuidezwykłejSYNTHETICS
nadaje
sięDrying
do suszenia
mokrej bielizny
bawełnianej.
The standard cycle COTTON DRY (
13
8. WYBÓR PROGRAMU I USTAWIENIE FUNKCJI
PROGRAM
OPIS PROGRAMU
SUSZENIE
CZAS
(min)
Pełny
*
Tkaniny białe
Odpowiedni
cykl
do
suszenia
bawełnianych, gąbek i ręczników.
Prędkość
hybrydowa –
delikatne
Prędkość
hybrydowa –
różne
Ten cykl specjalny pozwala znacznie skrócić czas
schnięcia tkanin delikatnych przy niskim zużyciu
energii.
4
*
Ten cykl specjalny pozwala znacznie skrócić czas
schnięcia tkanin mieszanych przy niskim zużyciu
energii.
4
*
3
*
Pełny
*
2,5
*
2,5
*
4
Maks
220’
4
*
4
*
1
70’
Pełny
*
4
*
2,5
*
ZOOM
Prędkość
hybrydowa –
bawełna
Błyskawiczny
30-45-59
Koszule
Program
antyalergiczny
Sportowe
Dżins
Wełna
Bawełna
Ciemne i kolorowe
Odświeżanie
materiałów
POJEMNOŚĆ
(kg)
Zoom to ekskluzywny cykl suszenia wsadu prania
złożonego z różnorodnych tkanin (bawełnianych
i syntetycznych). Jeżeli wsad jest mniejszy od
zalecanego lub ma niską wilgotność resztkową, cykl
ten jest skracany w celu uniknięcia nadmiernego
wysuszenia odzieży.
Ten cykl specjalny pozwala znacznie skrócić czas
schnięcia tkanin bawełnianych przy niskim zużyciu
energii. Możliwe jest suszenie przy pełnym
obciążeniu.
Szybkie
cykle
umożliwiają
przygotowanie
przedmiotów w krótkim czasie, można je suszyć w
ciągu 30, 45 lub 59 minut.
Ten specyficzny cykl został stworzony z myślą o
suszeniu koszul, minimalizując liczbę splotów i zagnieceń
dzięki specyficznym ruchom bębna. Zaleca się wyjęcie
odzieży natychmiast po cyklu suszenia.
Jeden specjalny cykl, który suszy, a jednocześnie
pomaga zredukować główne alergeny, takie jak
roztocza żyjące w kurzu, sierść zwierząt, pyłki i resztki
detergentów w proszku.
Dedykowany dla odzieży technicznej sportowej i fitness,
suszy delikatnie ze szczególną ostrożnością, aby nie
powodować kurczenia i pogorszenia stanu włókien
elastycznych.
Dedykowany do równomiernego suszenia tkanin
takich jak dżinsy lub drelich. Przed suszeniem zaleca
się odwrócić ubranie na drugą stronę.
Odzież wełniana: program może być używany do
suszenia do 1 kg prania (około 3 swetrów/bluz).
Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na
lewą stronę. Czas może się zmieniać w zależności
od wymiarów i grubości wsadu oraz wybranego
podczas prania wirowania. Pod koniec cyklu ubrania
są gotowe do noszenia, ale jeśli są cięższe,
krawędzie mogą być nieco mokre: zaleca się ich
naturalne wysuszenie. Zaleca się wyjmować ubrania na
samym końcu cyklu. Uwaga: proces filcowania wełny
jest nieodwracalny; należy suszyć wyłącznie ubrania
oznaczone symbolem (symbol „ok wirowanie”);
program ten nie jest przeznaczony do odzieży
akrylowej.
Program do bawełny (do powieszenia) to najbardziej
wydajny i energooszczędny program. Nadaje się do
bawełny i pościeli.
Delikatny i specjalny cykl suszenia ciemnych lub
kolorowych ubrań bawełnianych lub syntetycznych.
Idealny cykl usuwania nieprzyjemnych zapachów z
tkanin z wygładzaniem zagnieceń.
Pozycja, którą należy wybrać w celu włączenia zdalnego sterowania za pomocą
aplikacji (przez Wi-Fi). Aby dowiedzieć się więcej, zob. punkt Smart Fi +.
* Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania spowodowanej
prędkością wirowania, rodzajem i ilością wsadu, czystością filtrów i temperaturą otoczenia.
14
PL
ZGODNOŚĆ PROGRAMÓW I OPCJI
Prędkość hybrydowa bawełna
Błyskawiczny 30-45-59
Koszule
Program antyalergiczny
Sportowe
Dżins
Wełna
Bawełna
Ciemne i kolorowe
Odświeżanie
√
-
-
- - -
- -
- -
15
Pamięć (Memo)
ZOOM
√
Opcja przeciw
zagnieceniom
Prędkość hybrydowa - różne
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
Wybór czasu
Prędkość hybrydowa delikatne
Cykl błyskawiczny
Tkaniny białe
Wybór programu
suszenia
PROGRAMY
Opóźniony start
OPCJE DO WYBORU
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ -
√
-
FUNKCJA SMART Fi+
Jeśli nie znasz swojego położenia
antenyNFC, lekko obróć
smartfonem w ruchu kołowym wokół
logo SMART Fi+ aż App potwierdzi
połączenie. W celu umożliwienia
przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ
SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY
PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na urządzeniu pojawi się
wiadomość, która poinformuje o
prawidłowym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to możliwe, aby
przesunąć smartfon dalej.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
SMART Fi+, która pozwala kontrolować je
zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki
funkcji Wi-Fi.
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za
pomocą aplikacji)
● Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
swoje urządzenie.
Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
SMART Fi+ przeglądając aplikację w
trybie DEMO.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać transmisję danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
● Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika i
zarejestruj urządzenie zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub zawartymi w
dołączonym "Skrócona Instrukcja".
Zastąpienie niektórych komponentów
w smartfonie (np. tylnej nakładki,
akumulatora, itp ...) na inne niż
oryginalne może prowadzić do
usunięcia lub uszkodzenia anteny
NFC.
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android wyposażonym w technologię NFC
(Near Field Communication), proces
uruchomienia jest uproszczony (Proste
Uruchomienie); W tym przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu.
ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w
pobliżu logo SMART Fi+ na panelu
sterowania urządzenia, w przypadku, gdy jest
to wymagane przez aplikację.
MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO
STEROWANIA (za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz
nim zdalnie sterować za pośrednictwem
aplikacji. Najpierw załaduj pranie do
bębna, dodaj detergent, zamknij drzwi i
wybierz ustawienie SMART Fi+ na
panelu sterowania. Od tego momentu
można zarządzać urządzeniem za
pomocą aplikacji.
Uwaga: w przypadku otwarcia drzwi podczas
używania aplikacji, aby ponownie powrócić
do połączenia, należy zamknąć okno drzwi i
przycisnąć Start. Cykl zacznie się w miejscu
w którym został przerwany.
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowała swoje położenie do logo
SMART Fi+ na urządzeniu.
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Standard
Zakres częstotliwości
Maksymalna szybkość
transmisji
Minimalna czułość
16
Specyfikacja
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI
BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Niniejszym Candy Hoover Group Srl,deklaruje,
że to urządzenie oznaczone
symbolem
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami
dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię
deklaracji zgodności, należy skontaktować się z
producentem:
www.candy-group.com
Specyfikacja
Standard
łączności
bezprzewodowej
ISO/IEC 14443 Type A e NFC
Forum Type 4
Częstotliwość
13,553-13,567 Mhz (częstotliwość 13,560 MHz)
Pole magnetyczne
< 42dBμA/m (at 10 metrów)
Przyczyny Usterek...
Usterki, które można naprawić samemu
Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do
serwisu GIAS należy sprawdzić listę
następujących problemów. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo,
zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest
niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania
serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem
z urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu
poniższych punktów, najpierw należy
skontaktować się z serwisem GIAS
telefonicznie.
Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z
postępem suszenia. Czas do końca cyklu,
jaki wskazuje wyświetlacz urządzenia, jest
wskazaniem szacunkowym wynikającym ze
sprawdzania przez przez suszarkę poziomu
wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia
jaki wskazuje wyświetlacz może się
zwiększać lub zmniejszać i jest to normalne.
Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest
wystarczająco sucha…
● Czy został wybrany prawidłowy czas/ program
suszenia?
● Czy odzież była zbyt mokra? Czy była
dokładnie wykręcona lub odwirowana?
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
● Czy kondensator wymaga czyszczenia?
● Czy suszarka nie jest przepełniona?
● Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne
od przeszkód?
Suszarka nie działa…
● Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do
suszarki? Sprawdzić posługując się innym
urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
● Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do
źródła zasilania?
● Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
● Czy bezpiecznik nie jest przepalony?
● Czy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
● Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła
prądu, jak i na urządzeniu?
●Czy został wybrany czas suszenia lub
program?
● Czy urządzenie zostało włączone ponownie po
otwarciu drzwiczek?
● Czy suszarka przestała działać z powodu
zapełnienia korytka na wodę, które wymaga
Opróżnienia?
17
Suszarka głośno pracuje…
● Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z
serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy
technicznej.
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
●Czy kondensator wymaga czyszczenia?
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy pojemnik na wodę nie wymaga
opróżnienia?
OBSŁUGA KLIENTA
Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich punktów
problem nadal występuje, należy zwrócić
się o pomoc do serwisu GIAS. Możliwe jest
uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub
zamówienie wizyty serwisanta zgodnie z
warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu
jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji
użytkownik może zostać obciążony
kosztami serwisu:
● Suszarka pracuje prawidłowo.
●Nie została zainstalowana zgodnie z
instrukcją odnośnie instalacji.
● Była nieprawidłowo użytkowana.
Części Zamienne
Należy zawsze korzystać z oryginalnych
części Zamiennych, dostępnych
bezpośrednio w serwisie GIAS.
Serwis GIAS
W sprawie serwisowania i napraw należy
kontaktować się z serwisantem GIAS.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za błędy drukarskie w niniejszym
poradniku. Producent zastrzega sobie
również prawo do dokonania
odpowiednich zmian produktu bez
zmiany zasadniczych jego cech.
PL
9. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Будь ласка, уважно прочитайте ці
інструкції та дотримуйтесь їх, а також
керуйте машиною відповідно. Ця
брошура надає важливі вказівки щодо
безпечного використання,
встановлення, обслуговування та деяких
корисних рекомендацій для отримання
найкращих результатів при використанні
вашої машини.
ВСТУП
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Зберігайте всю док ументацію в
безпечному місці для подальшого
в и к о р и с та н н я а б о для ма й бу т н і х
власників.
Будь ласка, перевірте наявність наступних
позицій, зазначених нижче, які надаються
разом з приладом:
5. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
7. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
8. ВИБІР ПРОГРАМИ
9. TУСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
• Інструкція з експлуатації
• Гарантійний талон
• Маркування енергоефективності
Маркуючи нашу продукцію символом
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
процедуру оцінки відповідності
директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров'я його
споживачів, а також нешкідливий для
навколишнього середовища.
18
•
Прилад дозволяється
використовувати дітям від 8
років та людям з обмеженими
фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями, а
також недосвідченим
користувачам за умови
здійснення нагляду за ними або
надання їм пояснень щодо
без п еч н о го в и к о р и с та н н я
приладу та розуміння ними
пов’язаних із цим небезпек. Не
дозволяйте дітям гратися з
п р и л а д о м . Д і т я м
забороняється виконувати
чищення та обслуговування
пральної машини.
• Всі прилади торгової марки
Candy призначені для
використання тільки у
домашньому господарстві.
• Використання цього приладу з
іншою метою, ніж у
домашньому господарстві або
побуті, наприклад, комерційне
використання експертами або
спеціально навченими
к о р и с т у в а ч а м и ,
забороняється.
Використання приладу не за
вищеописаним призначенням
може зменшити строк служби
приладу та стати причиною
анулювання гарантії
виробника.
Будь-які пошкодження приладу
або інші пошкодження чи
19
нанесення шкоди приладу
через використання не у
домогосподарстві або побуті
(навіть, якщо прилад
в с т а н о в л е н о
у
домогосподарстві) не
приймаються виробником у
всіх встановлених законом
випадках.
•
Ця машина повинна
використовуватись лише для
цієї мети. Переконайтесь, що
перед експлуатацією приладу
повністю зрозумілі інструкції по
встановленню та викорисанню.
• Не торкайтесь пристрою, коли
руки або ноги є вологими або
вологими.
• Не нахиляйтеся до дверей під
час завантаження машини або
за допомогою дверей, щоб
підняти або перемістити
машину.
• Не дозволяйте дітям грати з
машиною або її елементами
управління.
UKR
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
● П Р И В Е Д Е Н Н Я
Не
використовуйте виріб, якщо
ф і л ьт р д л я п у х у н е
знаходиться у положенні або
пошкоджений; пух може бути
запален.
●ПРИВЕДЕННЯ
Якщо
розміщений символ
гарячої
поверхні Підвищення
температури під час роботи
сушарки може перевищувати
60 градусів С.
● Зніміть штепсель із джерела
живлення. Завжди виймайте
вилку перед очищенням
приладу.
●
Не продовжуйте
використовувати цю машину,
якщо вона виявляється
несправною.
● Не
допускати нанесення
покриттів і пуху на підлогу поза
машиною.
● Заключна частина циклу
с у ш і н н я п р оход и т ь без
використання тепла (цикл
охолодження), для того щоб не
пошкодити волокна тканин.
● Заборонено використовувати
сушильну машину, якщо для
чищення білизни бул о
використано промислові
хімікати.
● УВАГА: Ніколи не зупиняйте
сушильну машину до
закінчення циклу сушіння,
хіба що Ви швидко дістаните
та розвісите білизну, щоб
тепло розсіялося.
●
М а к с и м а л ь н е
завантаження Див
енергетичну етикетку..
20
Установка
●
Не використовуйте
а д а п те р и , ба гато р азо в і
з'єднувачі, та/або
подовжувачі.
● Ніколи
не встановлюйте
сушарку близько до занавісок,
та переконайтесь, що речі не
падають за сушарку та не
накопляються там.
● Прилад не повинен бути
встановленим за дверима,
що замикаються, за
розсувними дверима або
дверима, з петлями на
протилежній стороні до
сушарки.
Важливо: під час
перевезення переконайтеся,
що сушарка знаходиться у
вертикальному положенні,
якщо це необхідно, ви
можете лише перевернути
його в бік, пок азаний;
Увага: якщо продук т
знаходиться в іншому боці,
зачек айте принаймні 4
години перед включенням,
щоб масло могло
повертатись до компресора.
Невиконання цього може
призвести до пошкодження
компресора.
●Не сушіть в сушарці невипрані
речі.
●УВАГА Не сушіть
тканини,
оброблені миючим засобом на
безводній основі.
● У В А ГА
Пористі гумові
матеріали, за деяких обставин,
при нагріванні можуть
загорітися шляхом
самозаймання. Речі, вироблені
з пористої гуми (латексна піна),
ш а п о ч к и д л я д у ш у,
в од о н е п р о н и к н і т к а н и н и ,
вироби на резиновій основі та
одяг або подушки з пористогумовою прок ладк ою, НЕ
МОЖНА сушити в сушарці.
● Завжди звертайте увагу на
етикетки на білизні для вказівок
щодо сушіння.
● Перед завантаженням до
сушарки, одяг повинен бути
висушеним в пральній машині у
відповідном у режимі або
вичавлений рук ами. Не
р е к о м е н д у є т ь с я
завантажувати до сушарки
мокрий одяг.
● Кармани
повинні бути
перевірені на наявність в них
запальничок та сірників, та
НІКОЛИ не використовуйте
легкозаймисті рідини біля
приладу.
● НІКОЛИ не завантажуйте до
приладу занавіски із
скловолокна. Взаємодія іншого
одягу з скловолокном може
21
с п р и ч и н и т и п од р аз н е н н я
шкіри.
● виведення воску, речі перед
сушінням в сушарці повинні
бути випрані в гарячій воді з
великою кількістю миючого
засобу.
● Кондиціонери (пом'якшувачі)
для білизни, або схожі засоби,
слід використовувати згідно з
вк азівк ами щодо їхнього
використання.
ВЕНТИЛЯЦІЯ
● Кімната, в якій встановлено
сушарку, повинна мати надійну
вентиляційну систему, яка
з а б ез п еч и т ь з а п о б і га н н я
появи газів, що втягується в
кімнату, від приладів, що
використовують інші види
палива, включаючи відкритий
вогонь
● Витяжне повітря не повинно
відводитися до димоходу, який
використовується для
відведення диму від приладів,
що використовують газ або інші
види палива.
● Регулярно перевіряйте, щоб
циркуляція повітря в сушарці
не мала перешкод.
● Після використання приладу,
перевіряйте фільтр пилу та
чистість його у разі
необхідності.
UKR
Білизна
Вхід та вихід повітря повинні
здійснюватися без перешкод.
Для забезпечення гарної
вентиляції, простір між
нижньою частиною приладу та
підлогою не повинен бути
закритим. Між приладом та
будь-як ою перешк одою
повинно бути щонайменше 12
мм.
● Запобігайте падінню та
накопиченню речей за
сушаркою, оскільки це може
спричинити перешкоджання
циркуляції повітря.
● НІКОЛИ не встановлюйте
сушарку біля занавісок.
●
Air Outlets in the Base
22
УВАГА:
заборонено
підключати
живлення пристрою через
зовнішній
прилад
з
вимикачем,
наприклад,
таймер, або ж під’єднувати
його
до
мережі,
яку
регулярно вмикає й вимикає
комунальне підприємство.
Н е вс та н о вл ю й те
прилад в приміщенні з
низькою температурою,
або в приміщенні де є
ризик замерзання. При
температурі близькій до
точки замерзання, прилад
не може працювати
правильно, та є ризик
пошкодження, якщо вода
замерзне в гідравлічній
с и с т е м і в и р о б у. Д л я
високої продуктивності
п р и л а д у, н а в к ол и ш н я
температура, повинна
бути в межах від 5 - 35°C.
Будь ласка, зверніть увагу,
що при роботі в холодному
п р и м і щ е н і ,
з
температурою від +2 до +
5°C, може утворюватись
конденсат та краплі води
на підлозі.
Вимоги до електроживлення
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
220-240B
UKR
10A.
Європейська Директива 2012/19/ЄС
Це прилад позначено згідно з
Директивою Європейського Союзу
2012/19/EU щодо відходів
елек тричного та елек тронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини (які
можуть спричиняти негативні наслідки для
довкілля), так і основні елементи (які можна
використовувати повторно). Для належного
видалення всіх забруднюючих речовин і
збирання та утилізації всіх матеріалів важливо,
аби поводження з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням спеціальних процедур.
Громадяни можуть відігравати важливу роль у
запобіганні виникненню загрози довкіллю від
ВЕЕО; для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
не можна поводитися з ВЕЕО, як зі звичайними
домашніми відходами;
-ВЕЕО слід здавати до відповідних пунктів
збирання, організованих місцевими органами
влади або виробниками чи продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО великих
розмірів може збиратися у місцях проживання
споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового приладу
продавцю можна повернути старий прилад,
який той має забрати без додаткової плати,
якщо старе обладнання є еквівалентного типу
та має такі самі функції, як і нове обладнання.
Contains fluorinated
greenhouse gases.
Hermetically sealed.
GWP1430
Не підключайте прилад та не приєднуйте його до
мережі, до повної установки. Для вашої безпеки,
сушарка повинна бути встановлена належним
чином. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо
установки приладу, зверніться до сервісного центру
за порадою.
Регулювання опори
Сервісний центр
23
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
4. Прикріпіть
чорний шланг з
комплекту (за
допомогою
з'єднувача та
т р у б н и х
затискачів, що
постачаються) до
шланга, знятого з
під'єднання до
м о с т у .
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
2. Поточна вода
розташована у
правій частині
машини (див.
Малюнок).
5
5. З'єднайте
новий зливний
ш л а н г
з
в і д х од а м и
Водопровідна
т р у б а .
Встановіть шланг наступним чином
1 . П о в і л ь н о
поверніть машину
до правої сторони.
4
6. Після того, як
м а ш и н а
знаходиться на
місці, перевірте
нижню частину,
щ
о
б
перек онатись,
що новий шланг
не зникає при
натисканні
с у ш и л ь н о ї
машини на місце.
1
2
6
П і д к л юч і т ь д о
електричної
мережі
З сірого шлангу
з'єднується з
мостом з лівого боку
м а ш и н и .
Використовуючи
плоскогубці, зніміть
фіксатор труби з
м о с т у .
3. Витягніть шланг з
м о с т о в о г о
з ' є д н а н н я .
Увага: якщо продукт знаходиться в
іншому боці, зачекайте принаймні 4
години перед включенням, щоб
масл о могл о повертатись до
компресора. Невиконання цього
може призвести до пошкодження
компресора.
3
24
3.
Відсортуйте завантажувані речі наступним чином
ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
UKR
• За символами догляду
Ці символи можна знайти на комірці або
на внутрішній стороні шва речей:
..
Підготовка білизни
.
Не сушіть в барабанній сушарці:
Економія електроенергії
пральній машині Чимсухіша
4.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Чищення сушарки
Чистіть
чистіть
25
2. Нахиліть
контейнер для
води, щоб злити
воду через носик.
(B)
B
Після зливу води
в с т а н о в і т ь
контейнер назад
як показано; (C)
с п о ч а т к у
вс та н о в і т ь д н о
контейнера в
необхідну позицію
як показано (1)
потім обережно
встановіть кришку
в позицію (2).
5. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
3. Натисніть
кнопку для
перезапуску
циклу.
Для видалення контейнера з
резервуару в дверцях
пральної машини
1. Обережно витягніть
контейнер для води
тримаючи його за
р у ч к у. ( A )
При
повному заповненні
контейнер буде
важити приблизно 6 кг.
A
26
1
C
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
Очистити фільтр конденсатора
Щоб відкрити дверцята, потягніть за ручку.
Для повторного запуску сушарки закрийте
дверцята і натисніть
2.Включіть два
запобіжні важелі проти
годинникової стрілки та
в и т я г н і т ь п е р ед н ю
кришку.
Фільтр
3. Обережно зніміть
р а м к у ф і л ьт р а т а
очистіть будь-який пил
або пух тканиною від
ф і л ь т р а . Н е
використовуйте воду
для очищення фільтра.
1
2
1
2
Індикатор догляду за фільтром
4. Обережно вийміть
губку з її місця, а потім
п р о м и й т е г у б к у,
тримаючи її під робочим
краном, повертаючи її
так, щоб видалити будьяку пил або пух.
3
5. Перевірте передню
панель, забезпечте її
правильним способом
(як вказано стрілкою) і
міцно натиснувши на
місце. Зафіксуйте два
важелі, повертаючи їх за
годинниковою стрілкою
4
6.Змінити кишеню.
5
Я К Щ О В И О Ч И Щ У Є Т Е Ф І Л ЬТ Р П І Д
СТРУМЕНЕМ ВОДИ , НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОСУШИТИ
ЙОГО.
Чистіть фільтри перед кожним циклом
УВАГА! Якщо ви відкриєте дверцята
посеред циклу до завершення циклу охолодження, ручка може бути гарячою .
Будь ласка будьте дуже обережні під час опорожнення резервуару для води під час
циклу.
27
UKR
1. Зніміть килимок.
УВАГА! Під час роботи сушильної машини
барабан і дверцята можуть бути ДУЖЕ
ГАРЯЧИМИ.
Сушіння до шафи: білизну можна буде
відразу складати до шафи.
Екстрасушка: для отримання повністю
сухих речей; ідеальний вибір для повного
завантаження.
Цей пристрій обладнано функцією Drying
Manager (Програма керування сушінням). В
автоматичних циклах кожен рівень проміжного
сушіння
перед
досягненням
вибраного
налаштування сушіння позначається блиманням світлового індикатора, який відповідає
досягнутому рівню сушіння. У разі несумісності
налаштувань усі світлодіодні індикатори
швидко блимнуть тричі.
A
D
C6
E D
B
2
7
3
4
5
1
4. Кнопка вибору "Швидке сушіння/час циклу"
Кнопка стає активною, якщо ви за допомогою
ручки вибрали програму ШВИДКЕ ПРАННЯ
(30/45/59 хв), і дозволяє вибрати один із трьох
вказаних параметрів тривалості.
Після цього вибору для скидання автоматичних
функцій сушіння необхідно буде вимкнути
сушильну машину. У разі несумісності
налаштувань усі світлодіодні індикатори
швидко блимнуть тричі.
Можна переключити цикл з автоматичного на
програмований протягом максимум 3 хвилин
після запуску циклу. Послідовні натискання
збільшують тривалість із 10-хвилинними
інтервалами. Після цього вибору для скидання
автоматичних функцій сушіння необхідно буде
вимкнути
сушильну
машину.
У
разі
несумісності налаштувань усі світлодіодні
індикатори швидко блимнуть тричі.
F
A – селектор програм – повертаючи ручку в
обох напрямках, можна вибрати потрібну
програму сушки. Для скасування вибору або
вимкнення сушильної машини поверніть ручку
в положення OFF (ВИМК.).
B – цифровий дисплей – на дисплеї
відображається час сушки, що залишився, час
очікування для вибраного відкладеного пуску
та інші налаштовані повідомлення.
C – кнопки –
5. Захист від зминання
Ця функція дозволяє активувати рухи
барабана для захисту від зминання у випадку
ввімкнення відкладеного пуску, а також
наприкінці циклу сушіння. Вона активується
кожні 10 хвилин протягом максимум 6 годин
після
закінчення
циклу
сушіння.
Для
вимкнення рухів барабана встановіть ручку в
положення OFF (ВИМК.). Ця функція корисна,
коли не вдається вийняти білизну відразу після
сушіння.
1. Кнопка "Пуск/пауза"
Для запуску вибраної програми й (або) її
призупинення.
2. Кнопка "Відкладений запуск"
Дозволяє відкласти запуск програми на термін
від 1 до 24 годин з 1-годинними інтервалами.
Вибраний час затримки відображається на
дисплеї. Після натискання кнопки ПУСК
відображуваний
час
зменшуватиметься
погодинно. Якщо ви відчиняли й зачиняли
дверцята сушильної машини після налаштування
відкладеного запуску, ще раз натисніть цю
кнопку, щоб продовжити зворотний відлік.
6. Memo
Ця функція дозволяє зберегти набір параметрів
циклу.
ПАМ’ЯТЬ: під час виконання циклу натисніть
кнопку пам’яті й утримуйте протягом трьох
секунд.
Контрольний
індикатор
пам’яті
блимнутиме тричі, а набір пов’язаних із циклом
параметрів буде збережено до пам’яті пристрою.
ВИКЛИК: після вибору циклу натисніть кнопку
пам’яті, щоб викликати збережені параметри
(не сам цикл).
3. Кнопка "Вибір режиму сушіння"
Дозволяє встановити потрібний регульований
рівень сухості речей протягом максимум 5
хвилин після запуску циклу:
Готове до прасування: речі залишаться
трохи вологими, щоб полегшити прасування.
Сушіння на вішак: речі будуть готові до
розві-шування.
28
UA
7. ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ Й
ІНДИКАТОРИ
indicates that the Wi-Fi system is working.
issues Start.
by the
manufacturer
of off,
thisthe
machine
restore
When
the dryer is
option is
D – світлодіодний
індикатор
M1524.
automatically
inactivated.
Power consumption
of off-mode 0,40 W
характеристики
Бак для Key
води
світиться,
коли
потрібно
In UK,
Hong
Kong
India
thethe Технічні
lock Eire,
can– be
modified
at and
any
time of
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
Power consumption
on-mode
0,75 WFOR
Woolmark
mark is
a Certification trade
спорожнити
бак дляtrade
водяного
конденсату.
cycle.
DRYER:
CONNECT of
THE
DRAIN HOSE
mark.
Очищення
фільтра
– світиться, коли
RECOVERING
CONDENSER
WATER
Об’єм
барабана
125
Led
потрібно Dпочистити
фільтри (фільтр дверцят і
ACCORDING
TO Див.
INSTRUCTION
AT
Максимальне
етикетку
Technical Specifications
Water tank
- It lights up when it’s necessaryзавантаження
CHAPTER 2
нижній фільтр).
енергоефективності
Maximum
Drying
Weight
to empty the condensate water tank.
E – Wi-FiCottons(лише в деякихMax.
моделях) declared
Висота
85125
см
Drum capacity
Filter cleaning
- It lightscapacity
up when the cleaning
Ширина
60See
см energy label
У моделях
із
функцією
Wi-Fi
піктограма
вказує,
Maximum
load
Synthetics
or
of the filters is requested
(the
door and the lower
Max.
4 kg
Глибина
6085
смcm
Delicates
що система
Height
filter).Wi-Fi працює.
КласWidth
Див.
60 етикетку
cm
F – область SMART Fi + – на лицьовій панелі
енергоспоживання
енергоефективності
Depth
60 cm
є місце, куди
слід помістити
смартфон
E-Drying
Wi-Fi
(some models
only) під час
Guide
Energy class
See energy label
реєстраціїIn машини
в with
додатку.
Дотримуйтеся
the models
the Wi-Fi
option, the icon
вказівок The
наstandard
екрані
(лише
indicates
that cycle
theтелефона
Wi-Fi
systemDRY
is working.
COTTON
( для
) is the
смартфонів
обладнаних
most Android,
energy efficient
and bestтехнологією
suited for drying Інформація для
Information for Test
Laboratory
wet
laundry.
лабораторій
F- ONE
Ficotton
EXTRA
area - There is an apposite випробувальних
NFC). normal
place in the bezel on which lay the smartphone
during the enrollment of the machine to the APP.
13 EN 61121 Programme
Використовувана
програма
To UseEN 61121
Follow the indications on the phone display (only
for Android smartphone equipped with NFC
– СТАНДАРТНЕ
СУШІННЯ
- STANDARD DRY
COTTON БАВОВНИ
technology).
- IRON DRY COTTON
WHITES
– СУШІННЯ БАВОВНИ ПІД ПРАСКУ
- EASY-CARE TEXTILE
SYNTHETICS
БІЛІ
ТКАНИНИ
– ТКАНИНИ, ЩО НЕ ПОТРЕБУЮТЬ
ОСОБЛИВОГО
ДОГЛЯДУ
Clean the
filters beforeСИНТЕТИКА
every cycle
Цикл сушіння вовни у цій машині схвалено
компанією Woolmark для сушіння вовняних
виробів, призначених для машинного
прання, The
якщо
прання
й thisсушіння
wool drying
cycle of
machine has
been approved
by the
виконуються
відповідно
до Woolmark
вказівок Company
на
the drying
of machineвиробника
washable wool
етикеткахforвиробів
та інструкцій
provided that the products are
пральної products
машини M1530.
driedГонконзі
according
to the
У Великійwashed
Британії,and
Ірландії,
та Індії
on the garment
label and those
товарнийinstructions
знак Woolmark
є товарним
issues by the manufacturer of this machine
знаком, який засвідчує відповідність
M1524.
вимогам In
стандартів.
UK, Eire, Hong Kong and India the
Woolmark trade mark is a Certification trade
mark.
Максимальна
вага білизни для сушіння
Макс. заявлене
Бавовна
завантаження
Maximum Drying
Weight
Синтетика
або
Cottons
Макс. 4Max.
кг capacity declared
делікатніSynthetics
тканиниor
Delicates
Max. 4 kg
29
Чистіть фільтри перед кожним циклом
ONLY
FOR 10 KG
TUMBLE
DRYER:
CONNECT
THECAPACITY
DRAIN HOSE
FOR
ЛИШЕ
ДЛЯ СУШИЛЬНИХ
БАРАБАНІВ
RECOVERING
CONDENSER
WATER
ОБ’ЄМОМ
10 КГ: ПІД’ЄДНАЙТЕ
ЗЛИВНИЙ
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
ШЛАНГ
ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ
КОНДЕНСОВАНОЇ
CHAPTER
2
ВОДИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ У
РОЗДІЛІ 2
Фактична
тривалість
сушіння
The real
duration циклу
of drying
cycle
depends by
humidity level
of
залежить
відthe starting
початкового
рівня
the laundry
due to spin
speed, type and
вологості
білизни
відповідно
до
amount віджимання,
of load, cleanliness
of кількості
filters and
швидкості
типу й
ambient temperature.
завантаженої
білизни, чистоти фільтрів
і температури довкілля.
EN
)
- IRON DRY COTTON
WHITES
енергоефективним
і найкраще
Увімкнення/вимкнення: одночасно протягом двох є найбільш
- EASY-CARE
SYNTHETICS
для TEXTILE
сушіння
звичайної
вологої
секунд натискайте кнопки 3 і 4. На дисплеї пасує
бавовняної
білизни.
з’явиться значок "LOC". Після розблокування
на останній сторінці зазначено
кнопок на дисплеї один раз з’явиться значок У таблиці
Clean the filters before every cycle
"Unl". У випадку відчинення дверцят машини з приблизну тривалість і енергоспоживання для
активованим
блокуванням
кнопок
цикл основних програм сушіння.
зупиниться,
буде
знято:has
Theале
woolблокування
drying cycle не
of this
machine
The real duration
of drying cycle
у
для відновлення
циклу слід
зняти
блокування
been approved
by the
Woolmark
Company Енергоспоживання
0,40level
Вт of
depends by
the starting humidity
режимі
й
натиснути
кнопку
пуску. washable
Функція
for the drying
of machine
wool вимкненому
the laundry due to spin speed, type and
Енергоспоживання
у
products
provided
that
the
products
are
tableofin load,
last page
shows the
approximate
In caseдеактивується
of opening of 'porthole'
with activated key The
автоматично
із вимкненням
amount
cleanliness
of0,75
filters
Вт and
washed
and
dried butaccording
the toввімкненому
time
and energy
consumption of the main drying
lock,
the cycle
stops
the lockможна
isto kept:
режимі
сушильної
машини.
Блокування
кнопок
ambient
temperature.
instructions
the
label
and
those
the cycle,
yougarment
mustчас
remove
the lock
and programmes.
вмикати йrestart
вимикати
вon
будь-який
циклу.
UKR
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite
Information for Test Laboratory
place in the bezel on which lay the smartphone
7. Блокування
кнопок
during the
enrollment of the machine to the APP. Посібник із сушіння
Ця функція
запобігти
небажаним
Followдозволяє
the indications
on the phone
display (only EN 61121 Programme To Use
змінам налаштованих
параметрів
із лицьової
for Android smartphone
equipped
with NFC
Стандартний
СУШІННЯ БАВОВНИ (
- STANDARDцикл
DRY COTTON
панелі пристрою
під час сушіння.
technology).
8. ВИБІР ПРОГРАМИ Й НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ
ОПИС ПРОГРАМИ
ЗАВАНТ
АЖЕННЯ
(кг)
ЧАС
СУШІННЯ
(хв)
Білі тканини
Ідеальний цикл для сушіння бавовни, серветок і
рушників.
Повне
*
Гібридне
швидке сушіння
делікатних тканин
Цей спеціальний цикл дозволяє суттєво
скоротити час сушіння делікатних тканин при
низькому енергоспоживанні.
4
*
Гібридне швидке
сушіння змішаних
тканин
Цей спеціальний цикл дозволяє суттєво
скоротити час сушіння змішаних тканин при
низькому енергоспоживанні.
4
*
3
*
Повне
*
2,5
*
2,5
*
4
Макс.
220 хв
4
*
4
*
1
70 хв.
Повне
*
4
*
ПРОГРАМА
Гібридне
швидке сушіння
бавовни
Zoom – це ексклюзивний цикл для сушіння разом
речей із тканин різних типів (бавовни й синтетики).
Якщо завантаження менше рекомендованого або
з низьким рівнем остаточної вологості, цикл буде
скорочено, щоб не пересушити речі.
Цей спеціальний цикл дозволяє суттєво
скоротити час сушіння бавовняних тканин при
низькому енергоспоживанні. Він доступний для
сушіння із повним завантаженням.
Швидке сушіння
30-45-59
Швидкий цикл дозволяє висушити речі за короткий
час; можна вибрати тривалість сушки 30, 45, 59
хвилин.
ZOOM
Сорочки
Антиалергічне
сушіння
Спортивні речі
Джинси
Вовна
Бавовна
Темні й кольорові
тканини
Освіжити
Цей спеціальний цикл розроблено для сушіння
сорочок з мінімальним сплутуванням речей та
для запобігання утворенню складок. Радимо
виймати речі відразу після циклу сушіння.
Спеціальний цикл, під час якого разом із сушінням
видаляються основні алергени, такі як пилові
кліщі, шерсть домашніх тварин, пилок і залишки
пральних засобів.
Цей цикл призначено для спеціалізованого одягу
для спорту й фітнесу, з обережним сушінням і
спеціальним доглядом для запобігання збіганню
й пошкодженню еластичних волокон.
Спеціальний цикл для рівномірного сушіння
джинсових речей. Радимо перед сушінням
вивернути речі навиворіт.
Шерстяний одяг: програму можна використовувати
для сушіння максимум 1 кг речей (приблизно 3
светри). Перед сушінням рекомендуємо вивернути
весь одяг навиворіт. Тривалість може змінюватися
залежно від розмірів і товщини речей, а також
швидкості віджимання, вибраної під час прання.
Наприкінці циклу речі можна буде надягати,
однак якщо вони важкі, то краї будуть дещо
вологими: радимо досушити їх природним чином.
Радимо виймати речі в самому кінці циклу. Увага!
Процес звалювання шерсті є незворотним; сушіть
лише речі з символом (символ "ok tumble"); ця
програма не призначена для одягу з акрилу.
Програма сушіння бавовни (сушіння на вішак) є
найефективнішою
щодо
енергоспоживання.
Підходить для бавовняних і лляних тканин.
Делікатний спеціальний цикл для сушіння темних
або фарбованих бавовняних чи синтетичних
речей.
Ідеальний цикл для усунення запахів постільної
2,5
*
білизни з розгладжуванням складок.
Положення, яке слід вибрати, якщо ви хочете використовувати дистанційне
керування за допомогою програмного додатка (через Wi‑Fi). Докладніше див.
у параграфі Smart Fi +.
* Фактична тривалість циклу сушіння залежить від початкового рівня вологості білизни відповідно до
швидкості віджимання, типу й кількості завантаженої білизни, чистоти фільтрів і температури довкілля.
30
Відкладений пуск
Вибір сушіння
Швидкі цикли
Вибір часу
Захист від
зминання
Пам’ять (Memo)
ДОСТУПНІ ДЛЯ ВИБОРУ ФУНКЦІЇ
Білі тканини
√
√
√
√
√
√
Гібридне швидке сушіння
делікатних тканин
√
-
-
√
√
√
Гібридне швидке сушіння
змішаних тканин
- - -
- √ - √
ZOOM
√ √
-
√
√
Гібридне швидке сушіння
бавовни
√ -
- √ √
√ -
√ - -
√
-
-
-
-
√
√
√
-
-
Джинси
√ √
√
√
√
-
-
√
√
√
√
√ √
√
√
√
Вовна
√
-
- - -
√
Бавовна
√
√
√
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√ √
√ ПРОГРАМИ
Швидке сушіння 30-45-59
Сорочки
Антиалергічне сушіння
Спортивні речі
Темні й кольорові тканини
Освіжити
31
UKR
СУМІСНІСТЬ ПРОГРАМ І ФУНКЦІЙ
SMART Fi+
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над логотипом
SMART Fi+, поки програма не
підтвердить з'єднання. Для того,
щоб передача даних, була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ
ПРИЛАДОВОЇ ПАНЕЛІ ПРОТЯГОМ
ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД; повідомлення
на пристрої проінформує про
успішний результат операції.
Цей прилад оснащений технологією
SMART Fi+, яка дозволяє керувати ним
дистанційно через додаток завдяки
функції Wi-Fi.
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЛАДУ (В ДОДАТКУ)
● Завантажте додаток Candy simply-Fi на
ваш прилад.
Додаток Candy simply-Fi доступний
для пристроїв на базі Android і iOS, як
для планшетів, так і для смартфонів.
Товсті чохли або металеві наклейки на
вашому смартфоні може вплинути або
запобігти передачі даних між машиною
і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
Додаткову інформацію про функції
SMART Fi+ можна отримати за допомогою
перегляду Додатку в режимі DEMO.
● Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача і зареєструйте прилад,
дотримуючись інструкцій, що
відображаються на дисплеї пристрою, або в
«Стислому керівництві», яке додається до
приладу.
Заміна деяких компонентів
смартфона (наприклад, задньої
кришки, батареї і т.д ...)
неоригінальними компонентами може
призвести до видалення антени NFC.
За допомогою смартфона на базі Android,
оснащеного технологією NFC (стандарт
бл и ж н ь о г о р а д і о з в ' я з к у ) , п р о ц е с
реєстрації можна спростити (Easy
Enrollment (Спрощена реєстрація)); в
цьому випадку дотримуйтеся інструкцій
на екрані телефону, ПОМІСТІТЬ І
ТРИМАЙТЕ ЙОГО ПОРУЧ з логотипом
SMART Fi+ на панелі інструментів
приладу, коли отримаєте відповідне
повідомлення від програми.
А К Т И В А Ц І Я Д И С ТА Н Ц І Й Н О Г О
КЕРУВАННЯ (ЧЕРЕЗ ДОДАТОК)
Після реєстрації приладу, коли ви
захочете керувати ним дистанційно
через додаток, спочатку вам необхідно
завантажити білизну, миючий засіб,
закрити дверцята і вибрати положення
SMART FI+ на приладі. Тепер і надалі ви
м о ж ет е к е р у в а т и п р и л а д о м з а
допомогою команд через додаток.
Примітка: В разі відкриття дверей із
активним дистанційним контролем, для
відновлення зв’язку із додатком закрийте
оглядове вікно та натисніть на кнопку старт.
Цикл відновиться з моменту, в який його
було перервано.
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Параметри
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу SMART Fi+ на пристрою.
Бездротовий стандарт
Дiапазон частоти
32
Характеристики
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
Мах передавана потужнють
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Min чутпивють сигналу
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що
даний пристрій має маркування
та
відповідає основним вимогам Директиви
2014/53/EU. Для того, щоб отримати копію
декларації про відповідність, будь ласка,
зверніться до виробника за адресою:
www.candy-group.com
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Параметри Характеристики
Стандартний бездротовий
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
зв’язок
Частотний
діапазон
13,553-13,567 MHz (центральна
частота 13,560 MHz)
Магнітне поле
< 42dBμA/m (при10 м)
Причини несправностей
СЛУЖБА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Запасні частини
Служба обслуговування споживачів
33
UKR
9.
Obsah
Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny.
Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné
použití, instalaci, údržbu a několik užitečných
rad pro nejlepší využití spotřebiče.
Odložte si veškerou dokumentaci na
bezpečném místě pro případné použití v
budoucnosti nebo pro dalšího majitele.
1.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.SADA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K
MONTÁŽI
3.PŘÍPRAVA PRÁDLA
4.ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky:
5.ZÁSOBNÍK VODY
Návod k obsluze
6.DVÍŘKA A FILTR
Záruční list
7.OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
Energetický štítek
8.VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
●
●
●
9.ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Umístěním symbolu
na tento
spotřebič prohlašujeme shodu se všemi
platnými Evropskými požadavky ohledně
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
týkajícími se tohoto spotřebiče.
Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během
přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte
servis GIAS. Nedodržením výše uvedených
pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost
spotřebiče. V případě závady způsobené
nesprávnou manipulací budete hradit servisní
zásah.
34
● Tento spotřebič smí používat
děti od 8 let a starší a osoby s
omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a
znalostí, pokud byly poučeny o
správném a bezpečném použití
spotřebiče osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost a
porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
Děti do 3 let mějte neustále pod
dohledem.
●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití
sušičky může zvýšit riziko požáru.
● Tento spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobném
prostředí:
-Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích a jiném
pracovním prostředí;
-Na farmách
-Klienty hotelů, motelů a
podobném typu ubytovacího
zařízení;
-V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití spotřebiče od použití
v domácnosti nebo pro typické
domácí využití, jako jsou
komerční účely experty nebo
zkušenými uživateli, jsou
vyloučeny z výše uvedených
způsobu použití.
35
Pokud se spotřebič používá
nesprávně, může se zkrátit
jeho životnost a nebudete mít
práv na záruční opravu.
Jakékoliv poškození
spotřebiče způsobené
nesprávným použitím (i když je
spotřebič v domácnosti) není
akceptováno výrobcem.
●
Tento spotřebič se smí
používat pouze k určenému
účelu podle popisu v tomto
návodu. Ujistěte se, zda
rozumíte všem pokynům
k instalaci a použití před
obsluhou spotřebiče.
● Nedotýkejte se spotřebiče
mokrýma rukama.
● Nesedejte si na dvířka ani je
nepoužívejte k zvedání
samotného spotřebiče.
●Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem nebo ovladači.
CZ
1. Bezpečnostní upozornění
● VAROVÁNÍ.
Nepoužívejte
spotřebič, pokud není jeho filtr na
místě, nebo je poškozený;
chomáče se mohou vznítit.
VA R O V Á N Í . N a m í s t ě
označeném symbolem horkého
povrchu
může teplota
vystoupit nad 60°C.
● Odpojte zástrčku od síťové
zásuvky. Před čištěním odpojte
zástrčku od síťové zásuvky
● Pokud je spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej.
● Zabraňte hromadění chomáčů a
vláken na podlaze v okolí
spotřebiče.
● Konečný cyklus sušičky probíhá
bez ohřevu (cyklus chlazení) k
zajištění teploty prádla, která jej
nepoškodí.
●Sušička se nesmí používat,
pokud jste k čištění prádla použili
průmyslové chemikálie.
● VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje
sušičku před dokončením cyklu,
pokud rychle nevyndáte veškeré
díly prádla a nerozprostřete je pro
odvod tepla.
● Maximální náplň sušení: viz
energetický štítek.
Instalace
● Nepoužívejte
a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
prodloužení.
● Nikdy neinstalujte sušičku proti
zácloně a zabraňte pádu
předmětů za sušičku.
● Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné
dveře nebo dveře na opačné
straně k sušičce.
Důležité: Během přepravy
zajistěte, aby spotřebič stál v
horizontální poloze, a v případě
potřeby jej nakloňte na jednu
stranu;
Pozor: Po přemístění spotřebiče
počkejte nejméně 4 hodiny před
opětovným zapnutím, aby mohl
olej natéct zpět do kompresoru.
Nedodržením výše uvedených
pokynů byste mohly poškodit
kompresor.
36
●V sušičce nesušte nevyprané
prádlo.
●VAROVÁNÍ: Nesušte látky
ošetřené čisticími prostředky.
● VAROVÁNÍ:
Materiály z
pěnové gumy se mohou za
určitých okolností vznítit při
nadměrném zahřátí. Předměty
jako je pěnová guma (latexová
pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, gumové
předměty nebo polštáře plněné
pěnou SE NESMÍ sušit v
sušičce.
●Vždy si přečtěte informace o
vhodnosti sušení na štítku
prádla.
● Prádlo před vložením do
sušičky důkladně vyždímejte.
Prádlo, ze kterého kape voda,
nedávejte do sušičky.
●Zapalovače
a zápalky
nenechávejte v kapsách a
NIKDY nepoužívejte v blízkosti
spotřebiče hořlavé tekutiny.
●Záclony se skelným vláknem
NIKDY nedávejte do
spotřebiče. V případě
kontaminace ostatního prádla
skelným vláknem může dojít k
podráždění pokožky.
●Předměty znečištěné olejem,
acetonem, alkoholem,
benzinem, kerozenem,
odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, voskem a
odstraňovačem vosku musíte
Větrání
● V mtnosti instalace spotbi
muse zajistit dostatevr abyste
zabrili vtahovjinh plynze
spotbispalujh jinpaliva do
mtnosti bem provozuuy.
●Instalujte zadnstu spotbi do
blkosti zdi nebo vertiknlochy.
● Mezi spotbim a okolni pkami
musb volnprostor nejm12 mm.
Vstup a vtup vzduchu nikdy
neblokujte. Kaji
obro vrnesme nikdy blokovat
volnprostor mezi dnem spotbi
a podlahou.
● Pravideln kontrolujte volnost
pruchodu vzduchu.
● Po pouziti kontrolujte filtr, v
případě potřeby vyčistěte.
●
.Zabraňte pádu nebo
hromadění předmětů za
sušičkou, neboť tyto mohou
blokovat vstup a výstup
vzduchu.
NIKDY neinstalujte sušičku
naproti zácloně
●
37
CZ
vyprat v horké vodě s
dostatečným množstvím
pracího prostředku před
sušením v bubnové sušičce.
● Aviváže
nebo podobné
prostředky musíte používat
podle pokynů na obalu.
Prádlo
● V případě instalace sušičky na
pračku musíte použít vhodný
podstavec podle následující
konfigurace.
Montážní sada 35100019:
pro pračky s minimální hloubkou
49 cm
Montážní sada 35900120:
pro pračky s minimální hloubkou
51 cm
Sada musí být z výše uvedených,
k dostání v našem servisním
středisku nebo u prodejce.
Pokyny k montáži sady jsou
dodané s montážní sadou.
Air Outlets in the Base
38
UPOZORNĚNÍ:
spotřebič nesmí být napájen
prostřednictvím
externího
spínacího zařízení, jako je
časovač, ani připojen k
obvodu, který je pravidelně
vypínán obsluhou.
Neinstalujte spotřebič v
místnosti, kde je riziko mrazu. Při
teplotách kolem bodu mrazu
nemusí sušička fungovat
správně: riziko poškození v
případě zamrznutí vody v
hydraulickém okruhu (ventily,
hadice, čerpadla). Pro lepší
funkci spotřebiče musí být okolní
teplota místnosti mezi a 5 - 35°C.
Všimněte si, že při provozu v
chladných podmínkách (od +2 až
+5°C) může trochu
kondenzované vody kapat na
podlahu.
GIAS Servis
● Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči
životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte
zlikvidovat obalové materiály vhodným
způsobem. Podrobnější informace obdržíte na
místní správě.
● K zajištění neustálé bezpečnosti a
● K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého
spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky,
odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej
společně se zástrčkou. Abyste zabránili
uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčněte
závěsy nebo zámek dvířek
Požadavky na elektrické připojení
spolehlivého provozu spotřebiče musí
opravy provádět autorizovaný servisní
technik GIAS
Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s
napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je
hodnota obvodu zdrojového napájení
nejméně 10 A.
Elektrický proud může být velmi nebezpečný.
Tento spotřebič je nutné uzemnit.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí
být stejného typu.
Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani
prodlužovací kabely.
Evropská směrnice 2012/19/EU
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického vybavení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a
základní komponenty (které lze opětovně
využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné
zpracování, k odstranění a likvidací všech
škodlivin a obnově všech recyklovatelných
materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou
roli v zajištění, že se WEEE nestane
nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat
základní pravidla:
-WEEE se nesmí likvidovat společně s
domovním odpadem.
-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné
místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích
se nacházejí velké sběrny WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý
spotřebič ekvivalentního typu.
Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče
snadno přístupná
Obsahuje fluorované skleníkové
plyny. Hermeticky uzavřené.
GWP1430
V případě nesprávné instalace
uhradíte náklady spojené s opravou
spotřebiče.
V případě poškození přívodního
kabelu se musí vyměnit za speciální
kabel dostupný do autorizovaného
servisu. Musí jej instalovat kompetentní
osoba.
Spotřebič zapojte do sítě teprve
po ukončení instalace. Pro vaší
bezpečnost je nutné, aby sušička byla
řádně instalována. Pokud máte
pochybnosti o instalaci, požádejte
pracovníky servisu o radu.
Nastavení nožiček
Po umístění sušičky
na místo by měli být
nožičky upravené tak,
aby byl spotřebič ve
vodorovné poloze.
39
CZ
Životní prostředí
2. SADA ODTOKOVÉ HADICE:
POKYNY K MONTÁŽI
Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu
sušení, vodu můžete vypouštět přímo do
odpadu (stejné jako u dřezu). Zákon o vodě
zakazuje připojení k odtoku povrchové vody.
Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné
instalovat do blízkosti sušičky.
Sada obsahuje:1 hadici a 1 záslepku.
UPOZORNĚNÍ!
Před prováděním
následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte
od elektrické sítě
4. Připojte černou
h a d i c i z e s a d y,
(pomocí dodané
spojky a spon), k
hadici odpojené z
přemostění.
4
5. Instalujte novou
odtokovou hadici k
hadici odpadní vody.
5
6. Po postavení
spotřebiče na místo
zkontrolujte dno pro
zajištění, aby nebyla
n o v á h a d i c e
přiskřípnuta po
umístění sušičky na
místo.
6
Namontujte sadu následovně
Připojte k elektrické
síti.
1
1.Nakloňte spotřebič
mírně doprava
2
2. Trubka
odpadní
vody je instalována na
pravé straně
spotřebiče (viz
obrázek). Šedá hadice
se připojuje k
přemostění na levé
straně spotřebiče.
Pomocí kleští sundejte
sponu hadice z
přemostění.
3
Upozornění: pokud byl spotřebič nakloněn
na jinou stranu, před zapnutím počkejte
nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět
do kompresoru. V opačném případě může
dojít k poškození kompresoru.
3. Stáhněte hadici z
přemostění.
40
Příprava prádla
Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit,
vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na
prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy
a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte
lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a
zkontrolujte, zda není spletené
Nesušte v sušičce
Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo
s PVC nebo kůžín.
Důležité: Nesušte prádlo, které bylo
ošetřeno nasucho čiftičem nebo
pogumované oděvy (riziko požáru nebo
exploze).
Během posledních 15 minut se prádlo suší ve
studeném vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné
prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba
sušení a tudíž nižší spotřeba energie.
VŽDY
● Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je
čistý filtr.
NIKDY
●Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste
poškodit spotřebič.
●Dle množství a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla)
● Dle typu látky
Bavlna/len:Ručníky, bavlněný úplet,
ložní a stolní len.
Syntetické:halenky, košile, overaly,
apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs
bavlny/ syntetických látek.
Nepřetěžujte buben, při namočení velkých
kusů prádla může dojít k překročení
maximální náplně (například: spací vaky,
deky)
4.
Čištění a běžná údržba
Čištění sušičky
●Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po
každém cyklu sušení.
●Pravidelně čistěte kondenzátor.
●Po každém použití utřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka pootevřená pro umožnění
cirkulace vzduchu a vysušení.
● Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka
spotřebiče měkkou utěrkou.
● NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí
prostředky.
● Abyste zabránili přilepení dvířek nebo
hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část
dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém
cyklu sušení.
UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo
mohou být velmi horké.
Rozdělte prádlo následovně
DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej
vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
● Podle symbolu ošetření
Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:
Pro elektrické parametry viz výrobní štítek
na přední ftraně skříňky spotřebiče (s
otevřenými dvířky).
Vhodné pro sušení v sušičce.
..
Sušení při vysoké teplotě.
.
Sušení pouze při nízké teplotě.
Nesušit v sušičce.
41
CZ
3. PŘÍPRAVA PRÁDLA
Před prvním použitím sušičky:
●Přečtěte si důkladně tento návod.
●Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
● Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k
odstranění případného prachu z přepravy.
5. Zásobník vody
Voda odstraněná z prádla během cyklu
sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř
dvířek sušičky.Pokud je zásobník plný,
rozsvítí
se kontrolka
na ovládacím panelu
a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody.
Zásobník doporučujeme vyprázdnit po
každém cyklu.
POZNÁMKA: během prvních cyklů nového
spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství
vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.
Vyjmutí zásobníku z dvířek
1. Jemně vytáhněte
zásobník vody
uchopením za madlo. 1.
(A)
Když je zásobník vody
plný, váží přibližně 6 kg
A
2. Nakloňte zásobník
vody k vylití vody přes
otvor. (B)
Po vylití nasaďte
zásobník vody dle
obrázku; (C) nejdříve
vložte základnu
zásobníku na místo dle
obrázku
(1), pak jemně zatlačte
horní část do správné
pozice (2).
B
42
3.Stisknutím tlačítka
restartujte
cyklus.
POZNÁMKA:Pokud
máte možnost
vypouštění vody v
blízkosti sušičky, lze
použít vypouštěcí
sadu pro trvalé
vypouštění vody ze
sušičky.Poté
již nemusíte
pravidelně manuálně
vyprazdňovat
zásobník.
1
C
6. Dvířka a filtr
Čištění filtru kondenzátoru
Potažením madla otevřete dvířka.
K restartování sušičky zavřete dvířka a
stiskněte Start/Pauza.
VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu,
buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ
Filtr
1.Sundejte sokl.
2.Otočte dvě
zajišťovací páčky proti
směru hodinových
ručiček a vytáhněte
přední kryt.
4.Jemně sundejte
pěnový filtr a umyjte jej
pod tekoucí vodou tak,
aby jste z něj odstranili
prach a chomáče.
1. Potáhněte nahoru.
5.Nasaďte přední kryt
správně (podle šipky)
a pevně zatlačte na
místo. Uzamkněte dvě
pojistky otočením ve
směru hodinových
ručiček.
2. Otevřete filtr podle
obrázku.
1
CZ
3.Jemně sundejte rám
filtru a odstraňte prach
a jiné nečistoty z filtru.
K čištění filtru
nepoužívejte vodu.
DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost
sušičky, zkontrolujte před každým cyklem
sušení, zda je prachový filtr čistý.
3. Jemně odstraňte
vlákna pomocí
měkkého kartáče
nebo prstů.,
1
2
3
6.Nasaďte sokl.
4. Zacvakněte filtr a
nasaďte na místo.
4
2
Indikátor údržby filtru
Svítí v případě potřeby vyčištění
filtru.Pokud se prádlo nesuší, zkontrolujte,
zda nejsou ucpané filtry.
5
POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU,
NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.
VAROVÁNÍ!
uprostřed cyklu
chlazení, madlo
Zvyšte pozornost
během cyklu.
Pokud otevřete dvířka
před dokončením fáze
může být velmi horké.
při vylití zásobníku vody
43
Tento spotřebič je vybaven funkcí Správce
sušení. V automatických cyklech je, před
dosažením zvolené úrovně sušení, každý aktuální
stupeň sušení označen blikající kontrolkou.
V případě nekompatibility zablikají všechny LED
kontrolky 3× rychle za sebou.
A
D
B
C6
2
4. Tlačítko Rychlé / Výběr času cyklu
Tlačítko se aktivuje, když vyberete otočným
ovladačem program RYCHLÉ (30/45/59 min)
a můžete vybrat jeden ze tří zobrazených časů.
Po tomto výběru je nutno pro resetování funkce
automatického sušení nutné vypnout sušičku. V
případě nekompatibility zablikají všechny LED
kontrolky 3× rychle za sebou.
Změna programu cyklu z automatického na
programovaný je možná do 3 minut po začátku
cyklu. Opakované stisknutí prodlužuje čas v
10minutových intervalech. Po tomto výběru je
nutno pro resetování funkce automatického
sušení nutné vypnout sušičku. V případě
nekompatibility zablikají všechny LED kontrolky
3× rychle za sebou.
E D
7
3
4
5
1
F
A – Výběr programu – Otočením otočného
ovladače v obou směrech je možné vybrat
požadovaný sušicí program. Pro zrušení výběru
nebo vypnutí sušičky otočte otočným ovladačem
do pozice VYPNUTO.
B – Číslice displeje – Displej zobrazuje zbývající
čas sušení, čas odložení v případě výběru odloženého
spuštění a další nastavení upozornění.
C – Tlačítka –
1. Tlačítko Start/Pauza
Pro spuštění vybraného programu a/nebo jeho
pozastavení.
2. Tlačítko Odložený start
Umožňuje odložit start programu v rozmezí 1 až
24 hodin v hodinových intervalech. Vybrané
zpoždění je zobrazeno na displeji. Po stisknutí
tlačítka START se zobrazený čas hodinu po
hodině snižuje. Otevření plnicího otvoru při
nastaveném odloženém spuštění. Po opětovném
zavření plnicího otvoru stiskněte znovu tlačítko
Start, aby odečet pokračoval.
3. Tlačítko Výběr sušení
Umožňuje nastavit požadovanou úroveň sušení,
kterou lze v prvních 5 minutách po zapnutí cyklu ještě
upravovat:
Na žehlení: Ponechá oděvy mírně vlhké pro
snadnější žehlení.
Suché na pověšení: Oděvy budou připraveny
k pověšení.
Suché do skříně: Pro prádlo, které se může
ihned uložit.
Extra suché: Pro získání úplně suchých
oděvů, ideální pro plnou várku.
5. Proti pomačkání
Tato možnost umožňuje aktivovat pohyby bubnu
proti pomačkání před zapnutím cyklu, v případě
aktivace odložení a na konci sušícího cyklu. Je
aktivováno každých 10 minut po dobu až 6 hodin
po konci cyklu sušení. Pro zastavení pohybů
nastavte otočný ovladač do polohy VYPNUTO.
Užitečné, pokud není možné ihned vyjmout prádlo.
6. Paměť
Tato volba umožňuje uložit volby nastavené na
cyklu.
PAMĚŤ: když je cyklus v chodu, stiskněte
tlačítko „Paměť“ po dobu 3 sekund. Kontrolka
„Paměť“ třikrát zabliká a nastavené volby se uloží
ve spojení s cyklem vybraným na otočném
ovladači.
VYVOLÁNÍ Z PAMĚTI: po výběru cyklu stiskněte
tlačítko „Paměť“ pro vyvolání uložených možností
(ne cyklu).
7. Zámek
Tato funkce umožňuje blokovat nechtěné změny
nastavených možností na otočném ovladači v
průběhu sušení. Aktivace/deaktivace: stiskněte
současně tlačítka 3 a 4 po dobu dvou sekund. Na
displeji se objeví nápis „LOC“. Odemčení volby,
na displeji se pouze jedenkrát objeví „Unl“. V
případě otevření „plnicího otvoru“, když je
aktivovaný zámek, cyklus se zastaví, ale zámek
zůstane aktivní: pro opětovné zapnutí cyklu
musíte odstranit zámek a znovu zmáčknout
tlačítko Start. Když je sušička vypnutá, je tato
možnost automaticky neaktivní. Zámek lze
upravovat kdykoli během cyklu.
44
CZ
7. OVLÁDACÍ PRVKY A
KONTROLKY
he
ry
ng
er
on
te
ne
P.
ly
C
Power consumption of off-mode
0,40 W
Power consumption of on-mode
0,75 W
D– Kontrolky
Technické údaje
D- Led
Zásobník na vodu
– rozsvítí se, když je
Technical Specifications
Water
tank
It
lights
up
when
it’s
necessary
nutné vyprázdnit nádrž kondenzované vody.
to empty the condensate water tank.
Kapacita bubnu
125
Čištění filtru
– rozsvítí se, když je potřeba
Drum capacity
125
Filter cleaning
- It lights up when the cleaningMaximální náplň
Viz energetický štítek
vyčistit filtryof(filtr
ve
dveřích
a
spodní
filtr).
Maximum
load
See energy label
the filters is requested (the door and the lowerVýška
85 cm
Height
85 cm
filter).
Šířka
60 cm
Width
E– Wi-Fi
(pouze některé modely)
Hloubka
60 60
cm cm
Depth
60
cm
(some models
U modelů E-sWi-Fi
funkcí Wi-Fi
indikujeonly)
ikona, že
Energetická třída
Viz energetický
štítek
Energy class
See energy label
systém Wi-Fi
funguje.
In the
models with the Wi-Fi option, the icon
area
area- -
site
Před každým cyklem vyčistěte filtr
The table in last page shows the approximate
The
wool drying
cycle
this machine has
the laundry due to spin speed, type and
time and
energy sušení
consumption
of the
mainofdrying
Program
vlněného
této pračky
been approved
byprádla
the Woolmark
Company
amount of load, cleanliness of filters and
programmes.
byl schválen
„Thedrying
Woolmark
Company“
pro wool
for the
of machine
washable
ambient temperature.
POUZE PRO SUŠIČKU S KAPACITOU
sušení v products
pračce praného
prádla, are
provided vlněného
that the products
VYPOUŠTĚCÍ
HADICI
PRO
Power
consumption
of off-mode
0,40
washed
and dried
to the10 KG:
které
je práno
a sušeno
podleWaccording
pokynů na
KONDENZOVANÉ VODY
instructions
the0,75
garment
label této
and thoseZNOVUVYUŽITÍ
štítku
prádla
a on-mode
podleon pokynů
výrobce
Power
consumption
of
W
PODLE
V KAPITOLE
2
ONLY
FORPOKYNŮ
10 KG CAPACITY
TUMBLE
issues by the manufacturer of this machinePŘIPOJTE
pračky M1530.
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
M1524.království, Irsku, Hongkongu
Ve Spojeném
RECOVERING
CONDENSER
WATER
In UK, Eire, Hong Kong and India the
Technical
Specifications
a Indii je
obchodní známka Woolmark
Woolmark trade mark is a Certification trade
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
Clean the filters before every cycle AT
známkou Certifikace.
CHAPTER
2 délka trvání cyklu závisí na
Opravdová
Drum capacitymark. 125
Maximum load
See energy label
Height
85Drying
cm
Maximum
Maximální hmotnost
pro Weight
sušení
Width
Cottons 60 cmMax. udávaná
Max. capacity declared
Bavlna Synthetics60
Depth
cm
or
kapacita
Max. 4 kg
Energy
classDelicates
Syntetické
nebo See energy label
Max. 4 kg
Jemné
počáteční vlhkosti prádla s ohledem na
rychlost odstředění, typu a množství náplně,
The real duration of drying cycle
čistotě filtrů a teplotě okolí.
depends by the starting humidity level of
Drying Guide
Information for Test Laboratory
The standard cycle
Průvodce
sušením
COTTON DRY (
) is the
most energy
EN 61121 Programme
Toefficient
Use and best suited for drying
normal wet cotton laundry.
Standardní
)
- STANDARD
DRY cyklus
COTTONBAVLNA SUCHÉ (
- IRON
DRY COTTON
WHITES
geticky
nejúčinnější a nejvhodnější
pro
- EASY-CARE
SYNTHETICS
normálněTEXTILE
mokrého bavlněného
prádla.
je enersušení
13
Tabulka na poslední straně ukazuje přibližné
časy a spotřebu energie hlavních sušících
Clean the filters before every cycle
programů.
Spotřeba energie v režimu
0,40 W
The real duration of drying cycle
vypnuto
depends
by the
starting
humidity level of
Spotřeba
energie
v režimu
0,75 W
the laundry
zapnuto due to spin speed, type and
amount of load, cleanliness of filters and
ambient temperature.
45
CZ
F- -ONE Fi
F-Fi + oblast
Fi
- rámečku
F– SMART
– smartphone
Na
je
cleaning
en el
smartphone
pro zkušební
laboratoře
F- during
ONE the
Fiplace
EXTRA
- on
There
islay
anthe
apposite
the
bezel
which
enrollment
ofarea
the
machine
to the
APP.
vhodné
proin umístění
chytrého
telefonu
po site Informace
Information
for Test Laboratory
during místo
the
enrollment
of
the
machine
to uno
the
APP.
mando
y
te
permite
seleccionar
de los
during
the
enrollment
of
the
Follow
the
indications
on
the
phone
display
(only
place
inzavádění
theindications
bezel on
which
lay display
the
smartphone
smartphone
dobu
spotřebiče
do
aplikace.
Follow
the
on
the
phone
(only
tres
ciclos
indicados.
for
Android
smartphone
with NFC
the indications
during
the Follow
enrollment
of equipped
the
- the APP.
machine
to
for
Android
smartphone
equipped
with NFC
Postupujte
podle
pokynů
na displeji
telefonu
EN 61121 použijte program
technology).
for
Android
- (only
Follow
the
indications
on
the
phone
display
technology).
on
the
display
(only EN 61121 Programme To Use
(pouze chytré
telefony Androidphone
vybavené
technology).
- EASY- for
NIVEL
DE SUCIEDAD
Android
technologií NFC).
STANDARDNĚ
SUCHÝ
BAVLNA
- STANDARD DRY
COTTON
technology).
technology)
- IRON DRY BAVLNA
COTTON
WHITES
- NA ŽEHLENÍ
BÍLÉ
- EASY-CARE
TEXTILE
SYNTHETICS
- TEXTIL
EASY-CARE
SYNTETICKÉ
EN
ey
o
nd
is
automatically inactivated.
Key lock can be modified at any time of the
cycle.
8. VÝBĚR PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCE
POPIS PROGRAMU
KAPACITA
(kg)
SUŠENÍ
ČAS
(min)
Bílé
Ten správný cyklus pro sušení bavlny, houbiček
a ručníků.
Plný
*
Hybridní čas
Jemné
Tento speciální cyklus umožňuje výrazně snížit
čas sušení jemných tkanin, s nízkou spotřebou
energie.
Tento speciální cyklus umožňuje výrazně snížit
čas sušení směsových tkanin, s nízkou
spotřebou energie.
Zoom je exkluzivní cyklus pro sušení dávky
prádla, ve které jsou různé materiály (bavlna
a syntetika). Pokud je náplň nižší než doporučená
nebo s nízkou úrovní zbytkové vlhkosti, je cyklus
zkrácen, aby nedošlo k přesušení oděvů.
Tento speciální cyklus umožňuje výrazně snížit
čas sušení bavlněných tkanin, s nízkou spotřebou
energie. Je možné sušit plnou várku.
Rychlé cykly umožňují mít suché oděvy ve velmi
krátkém čase. Můžete si vybrat z délky 30, 45,
59 minut.
Tento specifický cyklus byl navržen pro sušení
košil, tak aby díky specifickým pohybům bubnu
minimalizoval pomačkání a tvorbu skladů.
Doporučuje se vyjmout prádlo ihned po ukončení
sušícího cyklu.
Specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá
omezit hlavní alergeny, jako jsou částice prachu,
zvířecí chlupy, pyly a zbytky sypkých pracích
prášků.
Určeno pro oděvy z technických tkanin pro sport
a fitness. Jemné sušení se speciální péčí, která
omezí srážení a znehodnocení elastických
vláken.
Určeno pro sušení látek jako jsou džíny nebo
denim. Doporučuje se oděvy před sušením otočit
naruby.
Vlněné oděvy: tento program lze využít
k usušení až 1 kg prádla (asi 3 svetry).
Doporučuje se před sušením obrátit všechno
prádlo naruby. Čas se může změnit s ohledem
na
rozměry
a hustotu
náplně
a stupeň
odstředění během praní. Na konci cyklu jsou
oděvy připraveny k nošení, ale jsou-li těžší,
mohou mít trochu vlhké okraje: doporučuje se je
usušit na vzduchu. Doporučuje se vyjmout prádlo
na samém konci cyklu. Pozor: proces plstění
vlny je nevratný; sušte prosím výhradně oděvy
se symbolem (symbol „vhodné do sušičky“); tento
program není určen pro oděvy z akrylu.
Program bavlna (do skříně) je nejúčinnějším
programem s ohledem na spotřebu energie.
Vhodný na bavlnu a ložní prádlo.
4
*
4
*
3
*
Plný
*
2,5
*
2,5
*
4
Max
220 min
4
*
4
*
1
70’ min
Plný
*
PROGRAM
Hybridní čas Mix
ZOOM
Hybridní čas
Bavlna
Rychlé 30-45-59
Košile
Antialergenní
Sportovní
Džíny
Vlna
Bavlna
Tmavé barvy
Jemný program speciálně určený pro tmavé
nebo barevné bavlněné nebo syntetické oděvy.
4
*
Osvěžení
Ideální cyklus pro odstranění zápachu a vyhlazení
pomačkání oděvů.
2,5
*
Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete umožnit dálkové ovládání
z aplikace (přes Wi-Fi). Pro více podrobností viz odstavec Smart Fi +.
* Opravdová délka trvání cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla s ohledem na rychlost odstředění, typu a množství
náplně, čistotě filtrů a teplotě okolí.
46
PROGRAMY A MOŽNOSTI KOMPATIBILITY
Hybridní čas Bavlna
Rychlé 30-45-59
Košile
Antialergenní
Sportovní
Džíny
Vlna
Bavlna
Tmavé barvy
Osvěžení
47
√
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ √
-
-
- - -
- -
- -
-
√
-
CZ
Paměť (Paměť)
ZOOM
Proti pomačkání
Hybridní čas Mix
Časová volba
Hybridní čas Jemné
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
Rychlý cyklus
Bílé
Výběr sušení
PROGRAMY
Odložené spuštění
VOLITELNÉ MOŽNOSTI
SMART Fi+
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem
SMART Fi+ dokud aplikace
nepotvrdí připojení. Aby byl přenos
dat úspěšný, je nutné UDRŽOVAT
CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM
CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude
zařízení informovat o správném
výsledku operace a oznámí Vám, že
je možné přesunout se s chytrým
telefonem kamkoliv.
Tento přístroj je vybaven SMART Fi+
technologií, která vám umožní přístroj
ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky
funkci Wi-Fi.
REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)
● Stáhněte aplikaci Candy simply-Fi na
Vašem zařízení.
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro zařízení se systémem Android a iOS, a
to jak pro tablety i pro smartphony.
Získejte všechny podrobnosti o funkcích
SMART Fi+ procházením aplikace v
režimu DEMO.
Silné obaly nebo metalické nálepky
na smartfonu mohou ovlivnit nebo
bránit přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
● Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele a
zaregistrujte přístroj podle pokynů na displeji
zařízení nebo pomocí "Rychlého
průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje.
Nahrazení některých komponentů
smartphonu (např. zadní kryt,
baterie, atd.) neoriginálním, by
mohlo vést k odstranění NFC antény.
Použitím Android smartphonu vybaveného
technologií NFC (Near Field
Communication) je proces registrace
zjednodušen (Rychlá registrace); v
takovém případě postupujte podle pokynů
na displeji telefonu, umístěte a držte jej
poblíž loga SMART Fi+ na ovládacím panelu
přístroje, pokud k tomu aplikace vyzývá.
POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
(PŘES APLIKACI)
Po registraci přístroje, pokaždé když
chcete, aby bylo možné ovládat přístroj
vzdáleně prostřednictvím aplikace,
nejprve musíte vložit prádlo, čisticí
prostředek, zavřít dveře a vybrat pozici
SMART Fi+ na přístroji. Od té chvíle jej
můžete ovládat pomocí příkazů
aplikace.
Poznámka: V případě otevření dveří s
aktivním dálkovým ovládáním, resetujte
připojení k aplikaci, zavřete dveře a stiskněte
start. Cyklus bude pokračovat od bodu
přerušení.
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici SMART
Fi+ logu spotřebiče.
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Parametr
Wi-Fi standard
Rozsah frekvencí
Maximální rychlost přenosu
Minimální přijímací citlivost
48
Specifikace
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
Parametr
Technické údaje
Bezdrátový standard
ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo
13.553-13.567 MHz (Mittenfrequenz 13.560 MHz)
Limit magnetického pole
< 42dBμA/m (bei 10 metrech)
Co může být příčinou...
Vady, které můžete opravit sami
Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a
požádáte je o technickou radu, projděte si
následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí,
že spotřebič funguje, že byl nainstalován
nesprávně nebo že byl nesprávně používán,
bude vám účtován poplatek.
Pokud problém po dokončení doporučených
kontrol přetrvává, obrate se na pracovníky
servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu
pomohou.
Doba do konce se může během cyklu měnit.
Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během
sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci.
Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit
během cyklu a to je normální.
Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není
dostatečně suché...
● Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný
program?
● Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně
vyždímáno nebo řádně odstředěno?
●Není nutné vyčistit filtr?
●Není sušička přetížena?
Společnost Candy Hoover Group Srl,
prohlašuje, že tento spotřebič označený
je v souladu se základními požadavky
směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete
získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se
na výrobce na: www.candy-group.com
Sušička je hlučná…
● Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný
servis.
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyčistit filtr?
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyprázdnit zásobník vody?
Zákaznický servis
Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po
dokončení všech doporučených kontrol, obraťte
se na pracovníky servisu.
Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím
telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle
podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna
některá z následujících skutečností, bude vám
účtován poplatek.
●Sušička je ve funkčním stavu.
● Sušička není nainstalována v souladu s pokyny
pro instalaci.
●Sušička nebyla používána správně.
Náhradní díly
Vždy používejte originální náhradní díly,
které vám poskytnou přímo pracovníci
servisu.
Sušička nefunguje...
Servis
●Má sušička funkční elektrické napájení?
● Napájení zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?
●Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
●Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
●Nejsou spálené pojistky?
●Jsou dvířka úplně zavřená?
●Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak
na spotřebiči?
● Byla provedena volba doby sušení nebo
programu?
●Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?
49
Ohledně servisu a oprav se obracejte na
pracovníky autorizovaného servisu.
Výrobce neodpovídá za žádné případné
tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si
dále vyhrazuje právo na provedení úprav
svých produktů bez nutnosti změny
důležitých vlastností.
CZ
9.ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Obsah
1. BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA
Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto
pokyny. Tento návod poskytuje dôležité
rady pre bezpečné použitie, inštaláciu,
údržbu a niekoľko užitočných rád pre
najlepšie využitie spotrebiča.
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ
HADICE: POKYNY &PRE
INŠTALÁCIU
Odložte si kompletnú dokumentáciu na
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v
budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.
3. PRÍPRAVA BIELIZNE
4. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Skontrolujte, či balenie obsahuje
&nasledujúce položky:
5. ZÁSOBNÍK VODY
●Návod na obsluhu
●Záručný list
●Energetický štítok
6. DVIERKA FILTER
.Umiestnením symbolu
na tento
spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými
platnými Európskymi požiadavkami
ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.
Skontrolujte, či nebolo zariadenie
počas prepravy poškodené. Pokiaľ
áno, obráťte sa na pracovníkov
servisu.
Nedodržaním vyššie uvedených
pokynov môžete negatívne ovplyvniť
bezpečnosť spotrebiča. V prípade
poruchy spôsobenej nesprávnou
manipuláciou budete hradiť servisný
zásah.
50
7. OVLÁDACIE PRVKY A
KONTROLKY
8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH
PROBLÉMOV
● Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami,
alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, ak
boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť a porozumeli
možným rizikám. Nedovoľte
deťom hrať sa so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
Deti do 3 rokov majte neustále
pod dohľadom.
● VA R O VA N I E : N e s p r á v n e
použitie sušičky môže zvýšiť
riziko požiaru.
● Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a
podobnom prostredí:
- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a inom
pracovnom prostredí;
- Na farmách
- Klientmi hotelov, motelov a v
podobnom type ubytovacieho
zariadenia;
- V mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie spotrebiča od
použitia v domácnosti alebo pre
typické domáce využitie, ako sú
komerčné účely expertmi alebo
skúsenými používateľmi, sú
vylúčené z vyššie uvedených
spôsobov použitia.
51
Ak sa spotrebič používa
nesprávne, môže sa skrátiť jeho
životnosť a nebudete mať právo
na záručnú opravu. Akékoľvek
poškodenie spotrebiča
spôsobené nesprávnym
použitím (aj keď je spotrebič v
domácnosti) nie je akceptované
výrobcom.
● Tento spotrebič sa môže
používať len na určený účel
podľa popise v tomto návodu.
Uistite sa, či rozumiete všetkým
pokynom na inštaláciu a použitie
pred obsluhou spotrebiča.
●Nedotýkajte sa spotrebiča
mokrými rukami.
●Nesadajte si na dvierka ani ich
nepoužívajte na dvíhanie
samotného spotrebiča.
●Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo ovládačmi.
SK
1. Bezpečnostné upozornenia
●VAROVANIE. Nepoužívajte
spotrebič, ak nie je jeho filter na
mieste, alebo je poškodený;
chumáče sa môžu vznietiť.
● VA R O VA N I E . N a m i e s t e
označenom symbolom horúceho
povrchu
, môže teplota vystúpiť
nad 60°C.
●Odpojte zástrčku od sieťové
zásuvky. Pred čistením odpojte
zástrčku od sieťovej zásuvky.
●Ak je spotrebič poškodený,
nepoužívajte ho.
●Zabráňte hromadeniu chumáčov
a vlákien na podlahe v okolí
spotrebiča.
●Konečný cyklus sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus chladenia) pre
zaistenie teploty bielizne, ktorá ju
nepoškodí.
●Sušička sa nesmie používať, ak
ste na čistenie bielizne použili
priemyslové chemikálie.
●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje
sušičku pred dokončením cyklu, ak
rýchlo nevyberiete všetky diely
bielizne a nerozprestriete ich pre
odvod tepla.
●Maximálna náplň sušenia: viď
energetický štítok.
52
Inštalácia
● N e p o u ž í v a j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
predlžovacie káble.
●Nikdy neinštalujte sušičku
oproti záclone a zabráňte pádu
predmetov za sušičku.
●Spotrebič sa nesmie inštalovať
za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere alebo dvere na
opačnej strane k sušičke.
Dôležité: Počas prepravy
zaistite, aby spotrebič stál v
horizontálnej polohe, a v
prípade potreby ho nakloňte na
jednu stranu;
Upozornenie: Po premiestnení
spotrebiča počkajte najmenej
4 hodiny pred opätovným
zapnutím, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
Nedodržaním vyššie
uvedených pokynov by ste
mohli poškodiť kompresor.
●V sušičke nesušte nevypranú
bielizeň.
●VAROVANIE: Nesušte látky
ošetrené čistiacimi prostriedky.
●VAROVANIE: Materiály z
penovej gumy sa môžu za
určitých okolností vznietiť pri
nadmernom zahriatí. Predmety
ako je penová guma (latexová
pena), kúpacia čiapka,
vodeodolné textílie, gumové
predmety alebo vankúše plnené
penou SA NESMÚ sušiť v
sušičke.
●Vždy si prečítajte informácie o
vhodnosti sušenia na štítku
bielizne.
●Bielizeň pred vložením do
sušičky dôkladne vyžmýkajte.
Bielizeň, z ktorej kvapká voda,
nedávajte do sušičky.
●Zapaľovače a zápalky
nenechávajte vo vreckách a
NIKDY nepoužívajte v blízkosti
spotrebiča horľavé tekutiny.
●Záclony so skleneným vláknom
NIKDY nedávajte do spotrebiča.
V prípade
kontaminácie ostatnej bielizne
skleneným vláknom môže dôjsť
k podráždeniu pokožky.
●Predmety znečistené olejom,
acetónom, alkoholom,
benzínom, kerozénom,
odstraňovačom škvŕn,
terpentínom, voskom a
odstraňovačom vosku musíte
vyprať v horúcej vode s
dostatočným množstvom
pracieho prostriedku pred
53
sušením v bubnovej sušičke.
● Av i v á ž e a l e b o p o d o b n é
prostriedky musíte používať
podľa pokynov na obale.
Vetranie
● V miestnosti inštalácie
s p o tr e b i č a m u s í te z a i s ti ť
dostatočné vetranie, aby ste
zabránili vťahovaniu iných
plynov zo spotrebičov
spaľujúcich iné palivá do
miestnosti počas prevádzky
sušičky.
● Inštalujte zadnú stenu
spotrebiča do blízkosti steny
alebo vertikálnej plochy.
● Medzi spotrebičom a okolitými
prekážkami musí byť voľný
priestor najmenej 12 mm. Vstup
a výstup vzduchu nikdy
neblokujte. Pre zaistenie
dobrého vetrania nesmiete nikdy
blokovať voľný priestor medzi
dnom spotrebiča a podlahou.
● Pravidelne kontrolujte voľnosť
priechodu vzduchu.
● Po použití kontrolujte filter, v
prípade potreby vyčistite.
SK
The Laundry
● Zabráňte pádu alebo
hromadeniu predmetov za
sušičkou, pretože tieto môžu
blokovať vstup a výstup vzduchu.
● NIKDY neinštalujte sušičku
oproti záclone.
● V prípade inštalácie sušičky na
práčku musíte použiť vhodný
podstavec podľa - Montážna
súprava 35100019: pre práčky s
minimálnou hĺbkou 49 cm
- Montážna súprava 35900120:
pro pračky s minimálnou hĺbkou
51 cm Súprava musí byť z vyššie
uvedených, zakúpite v našom
servisnom stredisku alebo u
predajcu.
nasledujúcej konfigurácie.
Pokyny k montáži súpravy sú
dodané s montážnou súpravou.
Air Outlets in the Base
54
UPOZORNENIE:
spotrebič
nesmie
byť
napájaný prostredníctvom
externého
spínacieho
zariadenia, ako je časovač,
ani pripojený k obvodu,
ktorý je pravidelne vypínaný
obsluhou.
Spotrebič neinštalujte v mieste
s nízkou teplotou, alebo kde môže
mrznúť. Pri teplote okolo bodu
mrazu nemusí spotrebič fungovať
správne: hrozí riziko poškodenia,
ak voda zamrzne v hydraulickom
obvode (ventily, hadice, čerpadlá).
Pre lepšiu funkciu spotrebiča musí
byť okolitá teplota v rozsahu až 535°C.
Prevádzka v studenom prostredí
(od +2 do +5°C) môže spôsobiť
kondenzáciu a kvapkanie vody na
podlahu.
Požiadavky na elektrické pripojenie
Životné prostredie
● Všetky obalové materiály sú šetrné voči
životnému prostrediu a sú recyklovateľné.
Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným
spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na
miestnej správe.
● Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého
spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so
zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v
spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok
dvierok.
Európska smernica 2012/19/EU
Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s
napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je
hodnota obvodu zdrojového napájania najmenej
10 A.
Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný.
Tento spotrebič je nutné uzemniť.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča musí
byť rovnakého typu.
Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani
predlžovacie káble.
Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča
ľahko prístupná.
GWP1430
WEEE obsahuje škodlivé látky
(ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné
prostredie) a základné komponenty (ktoré je
možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre
WEEE správne spracovanie, na odstránenie a
likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých
recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu
zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE
nestane nebezpečným odpadom; je dôležité
dodržiavať základné pravidlá:
- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
domovým odpadom.
- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné
miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých
krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V
mnohých krajinách môžete pri kúpe nového
spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý
spotrebič ekvivalentného typu.
GIAS Servis
● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej
prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať
autorizovaný servisný technik GIAS.
55
V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte
náklady spojené s opravou spotrebiča.
V prípade poškodenia prívodného kábla
sa musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v
autorizovanom servise. Musí ho inštalovať
kompetentná osoba.
Spotrebič zapojte do siete až po ukončení
inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné, aby
sušička bola správne inštalovaná. Ak máte
pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov
servisu o radu.
Nastavenie nožičiek
Po umiestnení sušičky na
miesto by mali byť nožičky
upravené tak, aby bol
spotrebič vo vodorovné
polohe.
SK
Obsahuje fluorované skleníkové
plyny. Hermeticky zatvorené.
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2012/19/EC o
likvidácii elektrického a elektronického
vybavenia (WEEE)
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ
HADICE: POKYNY K MONTÁŽI
Aby ste nemuseli vylievať vodu po každom cykle
sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu
(rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje
pripojenie k odtoku povrchovej vody.
Systém potrubia odtoku odpadovej vody je nutné
inštalovať do blízkosti sušičky.
4. Pripojte čiernu
hadicu zo sady,
(pomocou spojky a
spôn), k hadici
odpojenej z
premostenia.
4
5
Súprava obsahuje:1 hadicu a 1 záslepku.
5. Inštalujte novú
odtokovú hadicu k
hadici odpadovej
vody.
UPOZORNENÍIE Pred vykonávaním
nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte
od elektrickej siete.
Namontujte súpravu následovne:
1. Nakloňte spotrebič
mierne doprava.
2. Rúrka odpadovej
vody je inštalovaná na
pravej strane spotrebiča
(viď obrázok). Sivá
hadica sa pripája k
premosteniu na ľavej
strane spotrebiča.
Pomocou klieští zložte
sponu hadice z
premostenia.
3. Stiahnite hadicu z
premostení.
6
1
6. Po postavení
spotrebiča na
miesto skontrolujte
dno pre zaistenie,
aby nebola nová
hadica priškripnutá
po umiestnení
sušičky na miesto.
P r i p o j t e
elektrickej sieti.
2
k
Upozornenie: ak bol spotrebič naklonený
na inú stranu, pred zapnutím počkajte
najmenej 4 hodiny, aby mohol olej natiecť
späť do kompresora. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu kompresora.
3
56
3.
Ak nemá bielizeň symbol o ošetrení, musíte ju
brať ako nevhodnú pre sušenie v spotrebiči.
● Podľa množstva a hrúbky
PRÍPRAVA BIELIZNE
Pred prvým použitím sušičky:
● Prečítajte si dôkladne tento návod.
● Vyberte všetky predmety z bubna.
● Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou
pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.
Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušičky,
rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od
tenkej spodnej bielizne).
● Podľa typu látky
Príprava bielizne
Nepreťažujte bubon, pri namočení veľkých
kusov bielizne dôjsť k prekročeniu maximálnej
náplne (napríklad: spacáky, deky).
SK
Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť,
vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na
bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či
sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra.
Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie
je spletená.
Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný a
stolový ľan.
Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/
syntetických látok.
Nesušte v sušičke:
4. Čistenie a bežná údržba
Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou,
bielizeň s PVC alebo kožou.
Čistenie sušičky
● Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po
každom cykle sušenia.
● Filtre čistite pravidelne.
● Po každom použití utrite vnútro bubna a
nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie
cirkulácie vzduchu a vysušenie.
● Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka
spotrebiča mäkkou utierkou.
● NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace
prostriedky.
● Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu vláken, vyčistite vnútornú časť
dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom
cykle sušenia.
Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola
ošetrená nasucho čiftičom alebo pogumované
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).
Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v
studenom vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú
bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas
sušenia a tiež nižšia spotreba energie.
VŽDY
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
čistý filter.
UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a bielizeň
môžu byť veľmi horúce.
NIKDY
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli
by ste poškodiť spotrebič.
DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča ho
vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Rozdeľte bielizeň následovne
Ohľadne elektrických parametrov viď
výrobný štítok na prednej strane skrinky
spotrebiča (s otvorenými dvierkami).
● Podľa symbolu ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:
Vhodné pre sušenie v sušičke.
..
.
Sušenie pri vysokej teplote.
Sušenie len pri nízkej teplote.
Nesušiť v sušičke.
57
5. Zásobník vody
Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia
sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok
sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa
kontrolka
na ovládacom paneli a MUSÍTE
vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame
vyprázdniť po každom cykle.
POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového
spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo
vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.
Vybratie zásobníka z dvierok
1.Jemne vytiahnite
zásobník vodyuchopením
za rukoväť.(A)
Keď je zásobník vody
plný, váži približne 6kg.
2.Nakloňte zásobníkvody
pre vyliatie vodycez otvor.
(B)
A
Po vyliatí nasaďte zásobník
vody podľa obrázka; (C)
najskôr vložte základňu
zásobníka na miesto podľa
obrázka (1), potom jemne
zatlačte hornú časť do
správnej pozície (2).
3.Stlačením
tlačidlareštartujte
cyklus.
B
58
POZNÁMKA: Ak máte
možnosť vypúšťania
vody v blízkosti sušičky,
je možné použiť
vypúšťaciu sadu pre
trvalé vypúšťanie vody
zo sušičky. Potom
už nemusíte pravidelne
manuálne vyprázdňovať
zásobník.
1
C
6. Dvierka a filter
Čistenie filtra kondenzátora
.Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a
stlačte Štart/Pauza
VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke,
bubon a dvierka môžu byť VEĽMI HORÚCE.
1.Zložte sokel.
1
DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť sušičky,
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
prachový filter čistý .
2.Otočte dve uzamykacie
páčky proti smeru
hodinových ručičiek
avytiahnite predný kryt.
1.Potiahnite hore.
3.Jemne zložte rám
filtraa odstráňte prach a
iné nečistoty z filtra. Na
čistenie filtra
nepoužívajte vodu.
2.Otvorte filter podľa
obrázka.
2
1
4.Jemne zložte penový
filter a umyte ho pod
tečúcou vodou tak,
abyste z neho odstránili
prach a chumáče.
3.Jemne odstráňte
vlákna pomocou mäkkej
kefy aleboprstov.
4.Zacvaknete filter
anasaďte na miesto.
2
Indikátor údržby filtra
Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté
filtre.
5.Nasaďte predný
krytsprávne (podľa
šípky)a pevne zatlačte
namiesto. Uzamknitedve
poistky otočenímv smere
hodinovýchručičiek.
3
4
6.Nasaďte sokel.
AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.
5
VAROVANIE! otvoríte dvierka uprostred
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
59
SK
Filter
Tieto spotrebiče sú vybavené funkciou Drying
Manager. Pri automatických cykloch je každá
úroveň prostredného sušenia pred dosiahnutím
zvolenej úrovne indikovaná blikaním indikátora
zodpovedajúcemu dosiahnutému stupňu sušenia.
V prípade nezlučiteľnosti, všetky LED diódy rýchlo
trikrát zablikajú.
A
D
B
C6
2
4. Tlačidlo Rapid (rýchly program) / výber
časového cyklu
Toto tlačidlo sa aktivuje, keď na otočnom
ovládači vyberiete program RÝCHLY (30/45/59
Min.) a umožní Vám vybrať jedno z troch
uvedených trvaní.
Po tejto voľbe, aby ste vynulovali funkciu automatického sušenia, je potrebné vypnúť sušičku.
V prípade nezlučiteľnosti, všetky LED diódy rýchlo
trikrát zablikajú.
Je možné transformovať cyklus z automatického
na naprogramovaný až do 3 minút od začiatku
spustenia cyklu. Progresívny tlak zvyšuje čas v
10-minútových intervaloch. Po tejto voľbe, aby
ste vynulovali funkciu automatického sušenia, je
potrebné vypnúť sušičku. V prípade nezlučiteľnosti,
všetky LED diódy rýchlo trikrát zablikajú.
E D
7
3
4
5
1
F
A - Volič programu - Otáčaním voliča v oboch
smeroch je možné zvoliť požadovaný program
sušenia. Ak chcete zrušiť voľby alebo vypnúť
sušičku, otočte volič do polohy OFF.
5. Proti krčeniu
V prípade aktivácie oneskorenia a na konci cyklu
sušenia, táto možnosť aktivuje v pred cyklu
pohyb bubna proti krčeniu. Aktivuje sa každých
10 minút, až 6 hodín po ukončení cyklu sušenia.
Ak chcete zastaviť pohyby, nastavte volič do
pozície OFF. (VYP.) Táto funkcia je užitočná,
keď nie je možné okamžite vybrať bielizeň.
B - Digitálny displej - Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas sušenia, odložený čas v prípade
odloženého výberu štartu a ďalšie nastavenia
upozornení.
C - Tlačidlá 1. Tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza)
Spustenie vybratého programu a / alebo jeho
pozastavenie.
2. Tlačidlo Odložený štart
Umožňuje odložiť spustenie programu od 1 do 24
hodín v 1-hodinových intervaloch. Zvolené
oneskorenie sa zobrazí na displeji.
Po stlačení tlačidla ŠTART sa zobrazi na displeji
zostávajúci čas poklesom po 1 hodine.
Ak otvoríte okenné dvierka, keď je na spotrebiči
nastavený oneskorený štart, po opätovnom zatvorení pkenných dvierok, stlačte tlačidlo Štart pre
pokračovanie odpočítavania.
6. Memo
Táto možnosť Vám umožňuje uložiť nastavenia
nastavené v cykle.
MEMORY (PAMÄŤ): po spustení cyklu stlačte
tlačidlo "memory" na tri sekundy. Kontrolka "memory" trikrát blikne a uloží nastavené možnosti
pripojené k zvolenému cyklu.
RECALL (VYVOLANIE): po výbere cyklu, stlačte
tlačidlo "memory" pre vyvolanie uložených volieb
(nie pre cyklus)
7. Zámok
Táto funkcia umožňuje zablokovať nežiaduce
zmeny v nastavených možnostiach počas sušenia.
Aktivácia / deaktivácia: súčasne stlačte tlačidlá 3
a 4 na dve sekundy. Na displeji sa zobrazí nápis
"LOC". Ak odomknete túto možnosť, na displeji
sa zobrazí len raz symbol "Unl". V prípade
otvorenia "okenných dvierok" s aktivovaným
zámkom sa cyklus zastaví, ale zámok sa
zachová: pri opätovnom spustení cyklu musíte
odstrániť zámok a obnoviť štart. Keď je sušička
vypnutá, táto možnosť sa automaticky deaktivuje.
Uzamknutie tlačidiel sa dá v danom cykle kedykoľvek zmeniť.
3. Tlačidlo výberu sušenia
Umožňuje nastaviť požadovanú možnosť úrovne
sušenia, ktorá je upraviteľná až do 5 minút po
začiatku spustenia cyklu:
Pripravené na žehlenie: Ponecháva oblečenie mierne vlhké, aby sa uľahčilo žehlenie.
Suché na zavesenie: Pripraví odev na zavesenie.
Suché do skrine: Pre bielizeň, ktorú je možné
priamo uložiť.
Extra suché: Získa úplne suché odevy,
ideálne pre okamžité použitie.
60
SK
7. OVLÁDACIE PRVKY A
UKAZOVATELE
he
ry
ng
er
on
te
ne
P.
ly
C
Power consumption of off-mode
0,40 W
Power consumption of on-mode
0,75 W
D- Led D- Led
Technické
špecifikácie
Technical
Specifications
Nádrž na vodu
- Rozsvieti sa, keď je potrebWater tank
- It lights up when it’s necessary
né vyprázdniť
nádrž
na
kondenzovanú
vodu.
to empty the condensate water tank.
Kapacita bubna
125
Čistenie filtra
- Rozsvieti sa, keď je potrebné
Drum capacity
125
Filter cleaning
- It lights up when the cleaning
Maximálne
zaťaženie
Pozri
energetický
štítok
vyčistiť filtre
(filter
vo
dverách
a
spodný
filter).
Maximum
load
See
energy label
of the filters is requested (the door and the lower
Výška
85 cm
Height
85 cm
filter).
Šírka
60 cm
Width
60 cm
E- Wi-Fi
(iba niektoré modely)
Hĺbka
60 cm
Depth
60 cm
Na modeloch
s možnosťou
táto
ikona oznaE- Wi-Fi
(someWi-Fi
models
only)
Energetická trieda
Pozri energetický štítok
Energy class
See energy label
muje, že Wi-Fi
In thesystém
modelspracuje.
with the Wi-Fi option, the icon
indicates that the Wi-Fi system is working.
- SUCHÁ BAVLNA NA ŽEHLENIE
- JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ
O TEXTIL
wool
dryingthecycle
of this machine has
The table in lastThe
page
shows
approximate
been
approved
the
Woolmark
Company
time and
energytohto
consumption
of by
thena
main
drying vlny
Cyklus
zariadenia
sušenie
for the drying
machine Company“
washable wool
programmes.
schválila spoločnosť
„TheofWoolmark
products
provided
thatumývateľných
the products are
na sušenie
vlnených
produktov
washed
and driedsa tieto
according
to the
v práčke
za
predpokladu,
produkty
Power
consumption
of off-mode že0,40
W
instructions on the garment label and those
umývajú a sušia podľa
pokynov
na
oblečení
0,75 W of this machine
issues by -mode
the manufacturer
a podľaCottons
pokynov
tohto zariadenia M1530.
M1524.výrobcu Max.
V Spojenom
kráľovstve,
Írsku,
In UK,
Eire, Hong
KongHongkongu
and India the
Technical
a Indii je Specifications
ochranná trade
známka
certifi- trade
Woolmark
markWoolmark
is a Certification
kačnou ochrannou
známkou.
mark.
BIELA
SYNTETIKA
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
Drum capacity
125
Maximum load
See energy label
Maximum85Drying
Height
cm priWeight
Maximálna
hmotnosť
sušení
Cottons
Max. capacity declared
Width
60 cm
Maximálna
Synthetics
or
Bavlna
Max. 4 kg
Depth
60
cm
deklarovaná
kapacita
Delicates
Energy
class alebo See energy label
Syntetické
Max. 4 kg
jemné látky
Drying Guide
Information for Test Laboratory
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
IBA PRECONNECT
BUBNOVÚ
SUŠIČKU
S KAPADRYER:
THE
DRAIN HOSE
FOR
CITOU
BUBNA 10 KG:CONDENSER
ZAPOJTE ODTOKOVÚ
RECOVERING
WATER
HADICU
PRE ZNOVU
KONDENACCORDING
TO VYUŽITIE
INSTRUCTION
AT
ZOVANEJ
VODY
ZAŤAŽENIA NA VYHOCHAPTER
2
TOVENIE KONDENZÁRNE VODY PODĽA
POKYNOV V KAPITOLE 2
Skutočná
dĺžka
cyklu of
sušenia
The real
duration
drying závisí
cycle
depends by úrovne
the starting
humidity
level of
od počiatočnej
vlhkosti
bielizne
v
the laundry
due odstreďovania,
to spin speed, type
dôsledku
rýchlosti
typuand
a
amount
of load, cleanliness
of filters
and
množstva
zaťaženia,
čistoty filtrov
a teploty
ambient temperature.
okolia.
The standard cycle COTTON DRY (
) is the
and best suited for drying
EN 61121 Programme
To Use
normal wet cotton
laundry.
most energy
efficient
Sprievodca
sušenia
Štandardný
cyklus COTTON DRY (
- STANDARD
DRY COTTON
- IRON
DRY COTTON
WHITES
geticky
najvýhodnejší a najvhodnejší
- EASY-CARE
TEXTILE
bežne mokrej
bavlny.. SYNTHETICS
) je enerna sušenie
Tabuľka na poslednej strane zobrazuje približnú
časovú a energetickú spotrebu hlavných sušiacich
Clean the filters before every cycle
programov.
Spotreba energie v režime
The real duration of drying cycle
0,40 W
vypnutia
depends by the starting humidity level of
energie
v režime
the Spotreba
laundry due
to spin
speed, type 0,75
and W
zapnutia
amount
of load, cleanliness of filters and
ambient temperature.
61
SK
F- SMART Fi + oblasť - Na rámčeku je vhodné
pre skúšobné
laboratóriá
F- ONE Fi EXTRA area - There is an appositeInformácie
Information
for Test Laboratory
miesto, na ktorom je položený smartphone počas
place in the bezel on which lay the smartphone
zápisu spotrebiča
APP (aplikácie).
Postupujte
during thedo
enrollment
of the machine
to the APP.
DRY COTTON
SYNTHETICS
WHITESTest Laboratory
podľa pokynov
displeji
EN
61121
použitie
WHITES forna
Follow zobrazených
the indications na
on the
phonetelefónu
display (only
ENInformation
61121 Program
Programme
To Use
-CARE TEXTILE
SYNTHETICS
SYNTHETICS
(iba pre smartphone
s
Androidom
a
s
technolófor Android smartphone equipped with NFC
ŠTANDARDNE
SUCHÁ
BAVLNA
giou NFC).
technology).
EN
ey
to
nd
is
automatically inactivated.
Key lock can be modified at any time of the
cycle.
8. VÝBER PROGRAMU A NASTAVENIE FUNKCIE
PROGRAM
Biela bielizeň
Hybridná rýchlosť jemná bielizeň
Hybridná rýchlosť zmiešaná bielizeň
ZOOM
Hybridná rýchlosť bavlna
Rýchly 30-45-59'
Košele
Antialergický
program
Športový
Džínsy
Vlna
Bavlna
Tmavá a farebná
bielizeň
Oživenie
OPIS PROGRAMU
Pravý cyklus sušenia bavlny, špongií a uterákov.
Tento špeciálny cyklus umožňuje výrazne skrátiť
čas vysušenia jemnej bielizne s nízkou spotrebou
energie.
Tento špeciálny cyklus umožňuje výrazne skrátiť
dobu vysušenia zmiešaných textílií s nízkou
spotrebou energie.
Zoom je exkluzívny cyklus na sušenie bielizne s
rôznymi tkaninami (bavlna a syntetické). Ak je
zaťaženie nižšie ako odporúčané alebo s nízkou
úrovňou zvyškovej vlhkosti, cyklus sa skráti, aby
sa nepresušilo oblečenie.
Tento špeciálny cyklus umožňuje výrazne skrátiť
čas vysušenia bavlnených textílií s nízkou
spotrebou energie. Je možné ju sušiť pri plnom
zaťažení.
Rýchle cykly Vám umožnia pripraviť položky v
krátkom čase, môžete si ich vysušiť za 30, 45, 59
minút.
Tento špecifický cyklus bol koncipovaný na suché
košele minimalizujúce spletence a záhyby vďaka
špecifickým pohybom bubna. Odporúča sa vyložiť
bielizeň ihneď po ukončená cyklu sušenia.
Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a súčasne
pomáha redukovať hlavné alergény ako prachové
roztoče, vlasy domácich zvierat, peľ a zvyšky
práškových čistiacich prostriedkov.
Určené technickým odevom pre šport a fitnes,
jemne sušenie so špeciálnou starostlivosťou, aby
sa
zabránilo
zmršťovaniu
a
poškodeniu
elastických vlákien.
Určené na sušenie rovnomerných tkanín ako sú
džínsy
alebo
džínsoviny.
Pred
sušením
odporúčame prevrátiť odev naruby.
Vlnené oblečenie: program je možné použiť na
vysušenie až 1 kg bielizne (okolo 3 ľahkých
svetrov). Odporúča sa, aby ste pred sušením
prevrátili všetky odevy naruby. Časovanie sa
môže meniť vzhľadom na rozmery a hrúbku
položiek a na volbe odstreďovania, ktoré sa zvolilo
počas prania. Na konci cyklu je oblečenie
pripravené na nosenie, ale ak je ťažšie, okraje
môžu byť trochu mokré: odporúča sa ich nechať
prirodzene vyschnúť. Odporúča sa vyložiť
oblečenie až na samom konci cyklu. Pozor:
proces plstenia vlny je nezvratný; sušte výhradne
oblečenie so symbolom (symbol "ok tumble");
tento program nie je určený pre akrylové
oblečenie.
Program bavlny (suché na zavesenie) je
najefektívnejším programom spotreby energie.
Vhodný pre bavlnu a bielizeň.
Šetrný a špecifický cyklus na suché tmavé alebo
farebné odevy z bavlny alebo syntetiky.
KAPACITA
kg
SUŠENIE
ČAS
(min)
PLNÁ
*
4
*
4
*
3
*
Plná
*
2,5
*
2,5
*
4
Max 220’
4
*
4
*
1
70’
Plná
*
4
*
Dokonalý cyklus na odstránenie zápachu z
2,5
*
bielizne vyhladzujúci záhyby.
Poloha, ktorú musíte zvoliť, keď chcete aktivovať diaľkové ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Ďalšie podrobnosti nájdete v odseku
Smart Fi +.
* Skutočná dĺžka cyklu sušenia závisí od počiatočnej úrovne vlhkosti bielizne v dôsledku rýchlosti odstreďovania, typu a
množstva zaťaženia, čistoty filtrov a teploty okolia.
62
KOMPATIBILITA PROGRAMOV A MOŽNOSTI
Hybridná rýchlosť - bavlna
Rýchly 30-45-59'
Košele
Antialergický program
Športový
Džínsy
Vlna
Bavlna
Tmavá a farebná bielizeň
Oživenie
√
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
-
-
- - -
- -
- -
-
√
-
SK
√ √
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
63
Pamäť (Memo)
ZOOM
Proti krčeniu
Hybridná rýchlosť zmiešaná bielizeň
√
√
√
Cyklus Rapid
Hybridná rýchlosť jemná bielizeň
√
√
√ - √ - Výber sušenia
Biela bielizeň
Odložený štart
PRORGAMY
Výber času
VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
SMART Fi+
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad
logom SMART Fi+ až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS
CELÉHO NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovať o správnom
výsledku operácie a oznámi Vám, že
je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Tento prístroj je vybavený SMART Fi+
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
● Stiahnite aplikáciu Candy simply-Fi na
Vašom zariadení.
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, a to ako pre tablety aj pre smartphony.
Získajte všetky podrobnosti o funkciách
SMART Fi+ prechádzaním aplikácie v
režime DEMO.
Hrubé obaly alebo metalické
nálepky na smartfóne môžu
ovplyvniť alebo brániť prenosu dát
medzi telefónom a spotrebičom. V
prípade potreby ich odstráňte.
● Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa a
zaregistrujte prístroj podľa pokynov na
displeji zariadenia alebo pomocou "Príručky
rýchleho štartu" priloženého u Vášho
prístroja.
Nahradenie niektorých
komponentov smartphonu (napr.
zadný kryt, batérie, atď.)
neoriginálnym, by mohlo viesť k
odstráneniu NFC antény.
Použitím Android smartfónu vybaveného
technológiou NFC (Near Field
Communication) je proces registrácie
zjednodušený (Rýchla registrácia); v takom
prípade postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu, umiestnite a držte ho v
blízkosti loga SMART Fi+ na ovládacom
paneli prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.
POVOLIŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene prostredníctvom aplikácie,
najprv musíte vložiť bielizeň, čistiaci
prostriedok, zavrieť dvere a vybrať
pozíciu SMART Fi+ na zariadení. Od tej
chvíle ho môžete ovládať pomocou
príkazov aplikácie.
Poznámka: V prípade otvorenia dverí s
aktívnym diaľkovým ovládaním, resetujte
pripojenie k aplikácii, zatvorte dvierka a
stlačte tlačidlo štart. Cyklus sa obnoví od
okamihu prerušenia.
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa
na zadnej strane zodpovedá pozícii
SMART Fi+ logu spotrebiča.
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Parametre
Wi-Fi štandard
Frekvencia
Maximálny výkon prenosu
Minimálna citlivosť príjmu
64
Špecifikácie
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group
Srl, prehlasuje, že zariadenia označené
symbolom
spĺňajú základné
požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak
chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode,
prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
Parametre
Wi-Fi Štandard
Špecifikácie
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvenčné pásmo
13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického
poľa
< 42dBμA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)
Čo môže byť príčinou...
Poruchy, ktoré môžete opraviť sami
Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a
požiadate ich o technickú radu, prejdite si
nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí,
že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný
nesprávne alebo že bol nesprávne používaný,
bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém
po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva,
obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám
prostredníctvom telefónu pomôže.
Čas do konca sa môže počas cyklu meniť.
Čas do konca sa nepretržite kontroluje
počas sušenia a čas sa upravuje pre
najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa
môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to
je normálne.
Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie
je dostatočne suchá...
● Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny
program?
● Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň
dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne
odstredená?
● Nie je potrebné vyčistiť filter?
● Nie je sušička preťažená?
Sušička nefunguje...
● Má sušička funkčné elektrické napájanie?
Napájanie skontrolujte pripojením iného
spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
● Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej
zásuvky?
● Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej
energie?
● Nie sú vypálené poistky?
● Sú dvierka úplne zatvorené?
● Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania
elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
● Bola vykonaná voľba času sušenia alebo
programu?
● Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?
65
Sušička je hlučná…
● Vypnite sušičku a obráťte sa na
autorizovaný servis.
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyčistiť filter?
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?
Zákaznícky servis
Pokiaľ bude k problémom so sušičkou
dochádzať aj po ukončení všetkých
odporúčaných kontrol, obráťte sa na
pracovníka servisu. Pracovníci servisu
vám pomôžu prostredníctvom telefónu
alebo vám zariadia návštevu technika
podľa podmienok vašej záruky. Ak však
bude zistená niektorá z nasledujúcich
skutočností, bude vám účtovaný
poplatok:
● Sušička je vo funkčnom stave.
● Sušička nie je nainštalovaná v súlade s
pokynmi pre inštaláciu.
● Sušička nebola používaná správne
Náhradné diely
Vždy používajte originálne náhradné
diely, ktoré vám poskytnú priamo
pracovníci servisu.
Service
Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na
pracovníkov autorizovaného servisu.
Výrobca nezodpovedá za žiadne
prípadné tlačové chyby v tomto
návode na obsluhu. Výrobca si ďalej
vyhradzuje právo na vykonanie
úprav svojich produktov bez
potreby zmeny dôležitých
vlastností.
SK
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az
alábbi utasításokat, és ezeknek megfelelően
működtesse a gépet. A használati utasítás
fontos útmutatást nyújt a készülék biztonságos
használatához, telepítéséhez és
karbantartásához, és néhány hasznos tanácsot
is ad a legjobb eredmény eléréséhez.
Őrizzen meg minden dokumentumot, hogy a
későbbiek során is belelapozhasson vagy
átadhassa az esetleges jövőbeni
tulajdonosoknak.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket
leszállították-e a készülékkel együtt:
Tartalomjegyzék
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
2. ELVEZETŐTÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
5. VÍZTARTÁLY
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
● Felhasználói kézikönyv
● Garanciajegy
● Energia-besorolási címke
7. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
8. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A
FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
A
jel terméken történő
elhelyezésével igazoljuk, hogy a készülék
minden európai biztonsági, egészségügyi
és környezetvédelmi követelménynek
megfelel.
9. HIBAELHÁRÍTÁS
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
gép a szállítás közben. Ha igen, hívja a
Candyszervizt. A fentiek be nem tartása
veszélyeztetheti a készülék biztonságát. Díjat
számíthatunk fel a szerviz kihívásáért, ha a
készülék hibáját a helytelen használat okozta.
66
● A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli
gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkező
személyek, ha felügyeletben
részesülnek, vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlő
veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek. Állandó felügyelet
hiányában a 3 évesnél kisebb
gyerekeket távol kell tartani a
készüléktől.
● FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
helytelen használata tüzet okozhat.
● A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel" típusú
környezetekben. A készülék
háztartási környezettől vagy a
tipikus háztartási feladatoktól eltérő,
például szakemberek vagy képzett
felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent
említett alkalmazások esetében
sem megengedett.
67
Ha a készüléket nem a fentiek
szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja
el a készülék sérülését vagy más
jellegű olyan károsodását vagy
kárát, amely az otthoni vagy a
háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék
otthoni vagy háztartási
környezetben van).
● A készüléket csak
rendeltetésszerűen szabad
használni az itt ismertetett
utasításoknak megfelelően. A
készülék működtetése előtt
nagyon fontos a telepítési és a
használati utasítások alapos
megismerése.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal.
● Ne támaszkodjon az ajtóra a
gép feltöltése közben, illetve ne
használja az ajtót a gép
megemeléséhez vagy
mozgatásához.
● Ne engedje, hogy gyerekek
● játsszanak a géppel vagy a gép
kapcsolóival.
HU
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
● FIGYELMEZTETÉS! Ne
használja a készüléket, ha a
piheszűrő nincs a helyén vagy
sérült; a pihe meggyulladhat.
● FIGYELMEZTETÉS! Ott, ahol a
meleg felületet jelző
szimbólum
el van helyezve,
a szárítógép működése közben a
hőmérséklet-emelkedés
meghaladhatja a 60 °C-ot.
● Húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóaljzatból. A készülék
tisztítása előtt mindig húzza ki a
dugót.
● Ne folytassa a gép használatát,
ha az hibásnak látszik.
● Szösz vagy pihe nem gyűlhet
össze a padlón a gép körül.
● A szárító ciklus befejező része
hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési
ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely nem károsítja őket.
● A szárítógép nem használható,
ha ipari vegyszereket használtak a
tisztításhoz.
● FIGYELMEZTETÉS! Soha ne
állítsa le a szárítógépet a szárítási
ciklus vége előtt, hacsak nem veszi
ki gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
● Maximális szárítási súly: lásd az
energia-besorolási címkét.
68
Telepítés
Ne használjon adaptereket,
elosztókat és/vagy hosszabbítókat.
● Soha ne állítsa a szárítógépet
függöny mellé, és vigyázzon, hogy
ne essen be vagy ne gyűljön össze
semmi sem a szárítógép mögött.
● A készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan
csuklópánttal ellátott ajtó mögé
telepíteni, amely a szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van.
Fontos! Ügyeljen arra, hogy
szállítás közben a szárítógép
függőleges helyzetben legyen.
Szükség esetén csak az ábrán
jelzett oldalra szabad megdönteni.
Vigyázat! Ha a terméket a másik
oldalra döntötte meg, várjon
legalább 4 órát a készülék
bekapcsolása előtt, hogy az olaj
v i s s z a f o l y h a s s o n a
kompresszorba. Ennek
elmulasztása a kompresszor
károsodását idézheti elő.
● Ne szárítson mosatlan
ruhadarabokat a szárítógépben.
● FIGYELMEZTETÉS! Ne szárítson
a gépben vegytisztító folyadékkal
kezelt textíliákat.
● FIGYELMEZTETÉS! A habgumi
bizonyos körülmények között –
meleg hatására – öngyulladással
égni kezdhet. NEM SZABAD a
szárítógépben habgumit
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
szárítani.
● Mindig nézze meg a ruhadarabon
lévő címkét, hogy az anyag
alkalmas-e gépben történő
szárításra.
● A szárítógépbe történő helyezésük
előtt a ruhadarabokat ki kell
centrifugázni vagy alaposan ki kell
csavarni. A víztől csöpögő
ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni.
● Öngyújtót és gyufát nem szabad a
zsebekben hagyni, és SOHA ne
használjon gyúlékony folyadékokat
a gép közelében.
● Üvegszálas függönyöket SOHA
NEM szabad a gépbe helyezni.
Bőrirritáció következhet be, ha a
ruhanemű üvegszálakkal
szennyeződik.
● A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, viasszal és
viaszeltávolítóval szennyezett
ruhadarabokat a szárítógépben
69
történő szárítás előtt meleg
vízben, nagy mennyiségű
mosószerrel ki kell mosni.
● A lágyítószereket és a hasonló
termékeket a lágyítószerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
Szellőzés
● Megfelelő szellőzést kell
biztosítani a szárítógép
helyiségében, nehogy a másfajta
tüzelőanyaggal működtetett
készülékek által kibocsátott
gázok, vagy a nyílt láng által
keltett füst bekerüljön a
helyiségbe a szárítógép
működése közben.
● A készülék hátsó oldalának
elhelyezése fal vagy függőleges
felület közelében.
● Legalább 12 mm távolságnak
kell lennie a gép és más
akadályok között. A bevezető és
a kivezető nyílásokat
akadálymentesen kell tartani. A
megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a gép alja és a padló
közötti teret semmi nem zárhatja
el.
● Rendszeresen ellenőrizze,
hogy nem akadályozza-e valami
a levegő szárítógépen történő
átáramlását.
● Használat után gyakran
ellenőrizze a piheszűrőt, és
szükség esetén tisztítsa meg.
● Vigyázzon, hogy ne essenek
be vagy ne gyűljenek össze
tárgyak a szárítógép mögött és
alatt, mert azok
HU
Tiszta ruha
eltömíthetik a levegő-bevezető és
kivezető nyílásokat
● SOHA ne telepítse a
szárítógépet függöny elé.
● A szárítógép mosógép tetején
történő elhelyezése esetén az
alábbi kialakításnak megfelelően
rögzítőkészletet kell használni.
- 35100019 számú
rögzítőkészlet: minimális
mosógép-mélység = 49 cm
- 35900120 számú
rögzítőkészlet: minimális
mosógép-mélység = 51 cm
A tartalékalkatrész-ellátó
központunkból beszerezhető
valamelyik fenti rögzítőkészletet
kell használni.
A szerelési utasítást és a
rögzítőelemeket a rögzítőkészlettel együtt szállítjuk.
Air Outlets in the Base
70
FIGYELMEZTETÉS:
A készüléket nem szabad
külső
kapcsolóeszközön,
például időzítőn keresztül
bekapcsolni, vagy olyan
áramkörhöz csatlakoztatni,
amelyet egy segédprogram
rendszeresen bekapcsol és
kikapcsol.
Ne helyezze a terméket
alacsony hőmérsékletű vagy
fagyveszélyes helyiségbe.
Előfordulhat, hogy fagypont körüli
hőmérsékleten a termék nem
működik megfelelően: károsodás
léphet fel, ha a víz megfagy a
hidraulikus hálózatban (szelepek,
tömlők, szivattyúk). Atermék jobb
teljesítménye érdekében a
környezeti szobahőmérsékletnek 5-35°C között kell lennie.
Ne feledje, hogy a készülék hideg
helyen (+2 és +5°C közötti
hőmérsékleten) történő
működtetése páralecsapódást
okozhat, és vízcseppek
jelenhetnek meg a padlón.
A
szárítógépek
egyfázisú,
220-240
V, 50 Hz
hatékony
hatékony
hatékony
hatékony
működése
működése
működése
működése
érdekében
GIAS
GIAS
GIAS
szerviz
szerviz
szerviz
szerviz
szakképzett
GIAS-szerelővel
A
hálózati
és
arvégeztesse
készülék
el.
a
a
zElektromos
a
za
zGIAS
zGIAS
eelee
le
lklekeszerviz
tkszerviz
trkszerviz
troszerviz
tkészülékek.
rorm
oaljzatnak
m
om
om
oskövetelmények
okövetelmények
sossáérdekében
árérdekében
árá
aérdekében
rarm
am
aEllenőrizze,
m
km
kökökrörö
rnjavasoljuk,
njavasoljuk,
énjavasoljuk,
é
nvévélve
lvhogy
e
lg
leg
eege
gsesess
Elektromos
Elektromos
Elektromos
követelmények
követelmények
GIAS
GIAS
GIAS
feszültségű
aaaa
szervizelést
szervizelést
szervizelést
szervizelést
aaaa
csak
csak
csak
csak
el.
● A felhasznált csomagolóanyag
környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük,
segítsen a csomagolóanyag környezetbarát
módon történő ártalmatlanításában. Az
ártalmatlanítás aktuális eszközeiről az
önkormányzat szolgálhat részletekkel.
● A régi szárítógép biztonságos
ártalmatlanítása érdekében húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból, vágja le a hálózati
csatlakozókábelt, és a dugóval együtt
semmisítse meg azt. Törje le az ajtópántokat
vagy az ajtózárat, nehogy a gyerekek bezárják
magukat a gépbe.
2012/19/EK európai irányelv
készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU európai irányelvnek
(WEEE).
Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai (a környezetre
kedvezőtlen következményekkel járó)
szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevőket tartalmaznak. A
szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az
újrahasznosítható anyagok visszanyerése
érdekében különleges kezelésben kell
részesíteni az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy az elektromos és az
elektronikus berendezések hulladékai ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon
fontos néhány alapvető szabály betartása:
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait az önkormányzat
vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében álló
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban az elektromos és az elektronikus
berendezések nagyméretű hulladékait a
lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
GIAS szerviz
● A készülék folyamatos, biztonságos és
hatékony működése érdekében javasoljuk,
hogy a szervizelést vagy a javítást csak
szakképzett GIAS-szerelővel végeztesse el.
71
A szárítógépek egyfázisú, 220-240 V, 50 Hz
feszültségű készülékek. Ellenőrizze, hogy
az elektromos áramkör névleges
áramerőssége legalább 10 A legyen.
Az elektromos áram veszélyes lehet. A
készüléket földelni kell.
A hálózati aljzatnak és a készülék
csatlakozódugójának azonos típusúnak
kell lennie.
Ne használjon elosztókat és/vagy
hosszabbítókat.
A készülék telepítése után a
csatlakozódugónak hozzáférhetőnek
kell lennie.
. Fluorozott üvegházhatású
gázokat tartalmaz.
Hermetikusan zárt.
GWP1430
Díjat számíthatunk fel a szerviz
kihívásáért, ha a készülék hibáját a
helytelen telepítés okozta.
Ha a készülék hálózati kábele
megsérült, akkor azt olyan speciális
kábellel kell kicserélni, amely csak a
tartalékalkatrész-szolgálattól szerezhető
be. A hálózati kábelt csak arra illetékes
személy szerelheti be.
A telepítés befejezése előtt ne
csatlakoztassa a hálózatra és ne kapcsolja
be a készüléket. Biztonsága érdekében
aszárítógépet megfelelő módon kell
telepíteni. Ha kétségei merülnek fel a
telepítéssel kapcsolatban, hívja tanácsért a
GIAS szerviz telefonszámát.
A lábak beállítása
Miután a gép a helyére
került, be kell állítani a
lábakat, hogy a gép
vízszintes helyzetbe
kerüljön.
HU
Környezetvédelem
2.
ELVEZETŐ TÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
4. Szerelje fel a
Azért, hogy ne kelljen a víztartályt minden
szárítási ciklus után kiüríteni, a vizet közvetlenül
a szennyvízelvezető csőre (a háztartási
mosogatókkal azonos ürítő rendszerbe) lehet
csatlakoztatni. A vízügyi előírások tiltják a
felszíni vízelvezetőbe történő csatlakoztatást. A
szennyvízelvezető csőnek a szárítógép mellett
kell lennie.
A készlet 1 tömlőből és 1 csapból áll.
FIGYELMEZTETÉS! A munka
megkezdése előtt kapcsolja ki a
szárítógépet és húzza ki a csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
5
6. Miután a gép a
helyére került,
ellenőrizze az alját
annak biztosítása
érdekében, hogy az új
tömlő ne csavarodjon
meg a szárítógép
végleges helyére
történő betolásakor.
1
gépet a jobb oldalára.
2. A szennyvíz-elvezető
cső a gép jobb oldalán
helyezkedik el (lásd az
ábrát). A szürke tömlő
csatlakozik a gép bal
o l d a l á n l é v ő
kengyelhez. Egy fogó
segítségével távolítsa
el a csőrögzítő bilincset
a kengyelről.
készletben lévő fekete
tömlőt (a mellékelt
csatlakozó és csőbilincs
segítségével) a
kengyelcsatlakozóról
eltávolított tömlőre.
5. Csatlakoztassa az új
elvezetőtömlőt a
szennyvízelvezető
csőhöz.
A tömlő felszerelése:
1. Billentse lassan a
4
6
Csatlakoztassa a
készüléket az
elektromos hálózatra.
2
Vigyázat! Ha a terméket a másik oldalra
döntötte meg, várjon legalább 4 órát a
készülék bekapcsolása előtt, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba. Ennek
elmulasztása a kompresszor károsodását
idézheti elő.
3
3. Húzza le a tömlőt a
kengyelcsatlakozóról.
72
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
A szárítógép első alkalommal történő használata
előtt:
● Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az
utasításokat.
● Vegye ki a dobba csomagolt egységeket.
● Törölje le nedves ruhával a dob belsejét és az
ajtót a szállítás közben esetlegesen lerakódott por
eltávolítása céljából.
A ruhanemű előkészítése
Ügyeljen arra, hogy a szárítandó ruha – a rajta
lévő, kezelésre vonatkozó jeleknek megfelelően –
alkalmas legyen a szárítógépben történő
szárításra.
Ellenőrizze, hogy a kapcsok be vannak-e
kapcsolva, és hogy a zsebek üresek-e. Fordítsa ki
a ruhadarabokat. A ruhadarabokat lazán tegye a
dobba, hogy ne kuszálódjanak össze.
4.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FONTOS! Ne szárítson vegytisztító
folyadékkal kezelt vagy gumiból készült
ruhadarabokat (tűz-és robbanásveszély).
A szárítógép tisztítása
Az utolsó 15 percben a ruhát mindig hideg
levegő szárítja.
Energiamegtakarítás
Csak az alaposan kicsavart vagy kicentrifugázott
ruhaneműt szabad a szárítógépbe tenni. Minél
szárazabb a ruha, annál rövidebb a szárítási idő,
így ezzel energia takarítható meg.
MINDIG
● Ellenőrizze mindegyik szárítási ciklus előtt,
hogy a szűrő tiszta-e.
SOHA
● Ne tegyen nedves, csepegő ruhákat a
szárítógépbe, mert az a készülék károsodását
okozhatja.
● A kezelési szimbólumok szerint
A szimbólumok a galléron vagy a varrás
belsejében találhatók:
Szárítógépben történő szárításra alkalmas.
Szárítás gépben, csak alacsony
hőmérsékleten.
● Minden szárítási ciklus után tisztítsa
meg a szűrőt és ürítse ki a víztartályt.
● Tisztítsa rendszeresen a kondenzátort.
● Minden használat után törölje ki a dob
belsejét és egy darabig hagyja nyitva az
ajtót a levegőáramlás biztosítása
érdekében.
● Puha ruhával törölje át a gép külső
részét és az ajtaját.
● NE használjon dörzsölő hatású
szivacsot vagy tisztítószert.
● Az ajtó beragadásának vagy a pihék
felgyülemlésének megelőzése érdekében
minden szárítási ciklus után tisztítsa meg
egy nedves ruhával a belső ajtót és a
tömítést.
FIGYELMEZTETÉS! A dob, az
ajtó és a ruhanemű nagyon forró lehet.
Sort the Load as Follows
.
● Szövettípus szerint
Pamut/vászon: Törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyag: Poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall stb.,
valamint a pamut és a szintetikus anyagok
keverékei.
FONTOS!A tisztítás elvégzése
előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
Az elektromos adatokat lásd a
szárítószekrény elején lévő adattáblán
(nyitott ajtó esetén).
Nem szárítható géppel
73
HU
Selyem, nejlonharisnya, finom kézimunka,
fémdíszítésű anyagok, PVC vagy bőrdíszítésű
ruhadarabok.
Szárítás gépben, magas hőmérsékleten.
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa szét a ruhadarabokat (pl. a
törülközőket az alsóneműtől).
Ne töltse túl a dobot; a nagyméretű
nedves ruhadarabok meghaladhatják a
maximálisan megengedhető adagméretet
(például hálózsákok, paplanok).
Nem szárítható géppel
..
Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató
címke, akkor azt kell feltételezni, hogy a
ruhadarab gépi szárításra nem alkalmas.
● Mennyiség és vastagság szerint
5. VÍZTARTÁLY
A szárítás közben a ruhából távozó víz a
szárítógép ajtajában lévő tartályban gyűlik
össze. Amikor a tartály megtelik,
a
kapcsolólapon kigyullad a jelzőlámpa, ekkor a
tartályt ki KELL üríteni. Javasoljuk azonban,
hogy mindegyik szárítási ciklus után ürítse ki a
tartályt.
MEGJEGYZÉS: Az új gép első néhány
ciklusában nagyon kevés víz gyűlik össze,
mivel először a belső tartály telik meg.
Az ajtófiókban lévő tartály kivétele
1. A fogantyút
megtartva óvatosan
húzza ki a víztartályt.
(A)
A teli víztartály súlya
körülbelül 6 kg.
A
2. Billentse meg a
tartályt a víz kiöntőn
keresztül történő
kiürítéséhez. (B)
A kiürítés után tegye
vissza a víztartályt az
ábra szerint; (C)
először illessze a
helyére a tartály alját az
ábra szerint (1), majd
pedig finoman tolja a
helyére a tetejét (2).
B
.
3. Nyomja le a
gombot a ciklus
újraindításához.
1
C
74
MEGJEGYZÉS: Ha lehetősége van a víz
szárítógép közelében történő elvezetésére,
akkor az ürítőkészletet használhatja a
szárítógép tartályában összegyűlt víz
folyamatos elvezetésére. Ez azt jelenti,
hogy nem kell kiürítenie a víztartályt.
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
A kondenzátorszűrő tisztítása
Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.
A szárítógép újraindításához csukja be az
ajtót és nyomja meg a Start/Szünet gombot.
1. Vegye
védőlemezt.
FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
használata közben a dob és az ajtó NAGYON
FORRÓ lehet.
a
1
FONTOS! A szárítógép hatékonyságának
fenntartása érdekében minden szárítási
ciklus előtt ellenőrizze, hogy a piheszűrő
tiszta-e.
2. Fordítsa el balra a
két rögzítőkart, és
húzza ki az elülső
fedelet.
3. Vegye ki óvatosan a
szűrőkeretet, és egy
ronggyal tisztítsa le a
szűrőről a port és a
pihét. Ne használjon
vizet a szűrő
tisztításához!
1. Húzza a szűrőt
felfelé.
2.Nyissa ki a szűrőt az
ábra szerint.
1
3.Egy puha kefével
vagy ujjaival vegye ki
óvatosan a szöszt.
2
Szűrőtisztítás-jelző
A jelzőlámpa akkor gyullad fel, ha a szűrő
tisztításra szorul.
Ha nem szárad a ruha, ellenőrizze, hogy nem
tömődött-e el a szűrő.
NE FELEJTSE EL MEGSZÁRÍTANI A
VIZES SZŰRŐT.
2
HU
Szűrő
4. Pattintsa össze a
szűrőt és tegye
vissza a helyére.
ki
4. Vegye ki óvatosan a
szivacsot a helyéről és
folyóvíz alá tartva
csavarja ki belőle a port
és a pihét.
3
5. Helyezze vissza az
elülső fedelet a
megfelelő módon (a
nyíl irányában), és
nyomja stabilan a
helyére. Jobbra
fordítva rögzítse a két
kart.
4
6. Helyezze vissza a
védőlemezt.
5
FIGYELMEZTETÉS! Ha szárítási ciklus
közben nyitja ki az ajtót, a hűtési ciklus befejeződése előtt, akkor a fogantyú forró lehet.
Járjon el nagyon körültekintően, ha szárítási
ciklus közben próbálja meg kiüríteni a víztartályt.
Minden program előtt tisztítsa meg a szűrőket
75
A gép Szárítás kezelő funkcióval rendelkezik.
Automatikus ciklusoknál a közbenső szárítás
minden szintje, mielőtt elérte a kiválasztott
értéket, a jelzett villogó fényjelző villogásával jelzi
szárítási
fokozatot.
az
elért
megfelelő
Inkompatibilitás esetén valamennyi LED 3-szor
gyorsan villog.
A
D
B
C6
2
4.Gyorsprogram / program idő kiválasztása
A gomb akkor aktiválódik, amikor a GYORS
(30/45/59 perc.) programot válassza ki a
gombon, három programhossz kiválasztására
van lehetőség.
Az automatikus szárítási funkció helyreállításának
kiválasztása után kapcsolja le a szárítógépet.
Inkompatibilitás esetén valamennyi LED 3-szor
gyorsan villog. Lehetőség van automatikus
ciklusból
programozott
ciklusba
kapcsolni
maximum 3 perccel a program indítása után. Az
egymást követő megnyomás növeli az időt 10
perces időközökben. Az automatikus szárítási
funkció helyreállításának kiválasztása után
kapcsolja le a szárítógépet. Inkompatibilitás
esetén valamennyi LED 3-szor gyorsan villog.
E D
7
3
4
5
1
F
A - Program kiválasztó - Ha a gombot mindkét
irányba fordítja, kiválasztható a megfelelő szárító
program. A kiválasztás törléséhez vagy a szárító
kikapcsolásához fordítsa a gombot OFF állásba.
B - Digitális kijelző - A kijelző megjeleníti a
fennmaradó szárítási időt, a késleltetett indítás
kiválasztása esetén a javasolt időt, és egyéb
értesítési beállításokat.
C - Gombok 1.Indítás/Szünet gomb
A kiválasztott program indításához és/vagy
felfüggesztéséhez.
2.Késleltetett indítás gomb
Lehetővé teszi a program késleltetettindítását 1 - 24
óra között 1 órás intervallumokban. A kiválasztott
késleltetés a kijelzőn jelenik meg. A START gomb
megnyomása után a megjelenített idő óráról
órára csökken. Az ajtó újbóli zárását követően a
késleltetett
indítás
beállítással
történő
ajtónyitással nyomja meg újra a start gombot a
számlálás újraindításához.
3.Szárítás kiválasztása gomb
Lehetővé teszi a használni kívánt szárítási szint
beállítását maximum 5 beállítható szinten a
program indítása után:
Vasalásra kész: A ruhákat enyhén nedvesen
hagyja, így megkönnyíti a vasalást.
Vállfára kész szárítás: A ruhákat
vállfakészen hagyja.
Ruhásszekrényre kész szárítás: Olyan
szennyeshez, mely azonnal tárolható.
Extra szárítás: A teljes szárításhoz, ideális
teljes betöltéshez.
5.Gyűrődésgátló
Ez az opció aktiválja a dob előciklus gyűrődésgátló
mozgását a késleltetés aktiválása esetén és a
szárítási program végén. Minden 10 percben
aktiválódik maximum 6 órával a szárítási program
végén. A mozgás leállításához állítsa a gombot
OFF állásba. Ez a funkció akkor hasznos, amikor
nem lehet azonnal eltávolítani a ruhákat.
6.Memória
Ezzel a funkcióval az egyes ciklusokban beállított
opciók tárolása lehetséges.
MEMÓRIA: amikor a program fut, nyomja meg a
„memória” gombot három másodpercig. A
„memória” ellenőrző lámpa háromszor villog,
majd elmenti a karimán beállított ciklushoz tartozó
beállított opciókat.
LEKÉRÉS: a program kiválasztása tán nyomja
meg a „memória” gombot a tárolt opciók (nem a
program) lekérdezéséhez.
7. Gombzár
Ez a funkció megakadályozza az előlapon az
opciók beállításainak váratlan módosítását a
szárítási fázis alatt. Aktiválás/kikapcsolás: nyomja
meg a 3 és 4 gombokat egyszerre két
másodpercig. A „LOC” jelzés megjelenik a kijelzőn.
A funkció kioldásakor a kijelzőn megjelenik az
„Unl” jelzés egyszer. Ha az ajtó a gombzár
aktiválásakor nyílik ki, a program leáll, de a zár
aktív marad: a program újraindításához távolítsa
el a zárat és nyomja meg a Start gombot. Ha a
szárítógép kikapcsol, a funkció automatikusan
kikapcsol. A gombzár a program alatt bármikor
módosítható.
76
HU
7. VEZÉRLŐK ÉS
JELZŐBERENDEZÉSEK
restart the cycle, you must remove the lock and
restore Start. When the dryer is off, the option is
automatically inactivated.
Key lock can be modified at any time of the
D- Led cycle.
programmes.
Power consumption of off-mode
0,40 W
Power consumption of on-mode
0,75 W
Műszaki specifikációk
Víztartály
- Akkor világít, amikor ki kell
üríteni a Dkondenzvíz
tartályt.
Led
Technical Specifications
Szűrő tisztítása
világít,
a
Water tank
- It- Akkor
lights up
when amikor
it’s necessary
Dob kapacitása
125
szűrő (ajtó
alsóthe
szűrő)
tisztítására
vantank.
szükség.
to és
empty
condensate
water
Maximális töltés
Lásd energia címke
Drum capacity
125
Filter cleaning
- It lights up when the cleaning Magasság
85 cm
Maximum load
See energy label
filters néhány
is requested
(the door and the lower Szélesség
E- Wi-Fiof the (csak
modellnél)
60 cm
Height
85 cm
filter).
Wi-Fi funkcióval rendelkező modelleknél az ikon
Mélység
60 cm
Width
60 cm
a Wi-Fi rendszer működését jelzi.
Energia besorolás
Lásd energia címke
Depth
60 cm
E- Wi-Fi
(some models only)
In the
Wi-Fi option,
the icon
F- SMART
Fi +models
területwith
- azthe
előlapnak
egy olyan
indicates
that the Wi-Fi
system isamíg
working.
része, ahol
az okostelefont
tárolhatja,
a gép
az alkalmazásba lép. Kövesse a telefon kijelzőjén
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite
lévő utasításokat
(csak NFC technológiával
place in the bezel on which lay the smartphone
rendelkező
Androidos okostelefonok esetén).
during the enrollment of the machine to the APP.
Energy class
See energy label
Információ tesztlaboratóriumok
részére
Information for Test Laboratory
he approximate
A gép
EN
gyapjú szárító ciklusát a „The
The wool drying cycle of this machine has
Woolmark Company” hagyta jóvá géppel
been approved by the Woolmark Company
moshatófor gyapjú
termékek szárításához,
the drying of machine washable wool
Minden program előtt tisztítsa meg a szűbiztosítva,
hogy provided
a termékek
mosása
és are
products
that the
products
0,40 W
rőket
szárításawashed
a ruha
címkéjén
található
and dried
according
to the
0,75 W előírásoknak
és az on
M1530
gép gyártója
általthose
instructions
the garment
label and
előírt utasításoknak
történik.
issues by themegfelelőn
manufacturer
of this machine
M1524.
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
Az Egyesült
Királyságban, Írországban, Hong
s
Hong Kong
and India the
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
KongbanIn UK,
és Eire,
Indiában
a
Woolmark
CSAK
10 CONDENSER
KG
KAPACITÁSÚ
Woolmark traderendelkező
mark is a Certification
RECOVERING
WATER
védjegytanúsítvánnyal
védjegy. trade
SZÁRÍTÓGÉPEKHEZ
CSATLAKOZTASSA
mark.
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
AT
2 TÖMLŐT A KONDENZVÍZ
AZ CHAPTER
ELVEZETŐ
ergy label
ELVEZETÉSÉHEZ
A
2.
FEJEZET
Maximális
szárítási
súlyWeight
Maximum
Drying
ELŐÍRÁSÁNAK MEGFELELŐEN
Pamut Cottons
Maximális
kapacitás
Max. capacity
declared
Szintetikus
vagy or
Synthetics
Max. 4Max.
kg 4 kg
finom anyagok
Delicates
ATheszárítási
program
tényleges
real duration
of drying
cycle
depends by
starting
humidity
level of
időtartama
a the
ruhák
kezdő
nedvesség
Drying Guide
the laundry
due to spin speed,
type anda
boratory
szintjétől,
a centrifugálás
sebességétől,
Szárítási útmutató
amount
of load,
cleanliness of filters
and
ruhák
típusától
és mennyiségétől,
a szűrők
ambient temperature.
The standard cycle COTTON DRY (
) is the tisztaságától
és
a
környezeti
hőmérséklettől
e
mostCOTTON
energy efficient
and best SZÁRÍTÁS)
suited for drying függ.
A standard
DRY (PAMUT
normal wet cotton laundry.és legalkalmasabb
(
) a legenergiatakarékosabb
13
a normál nedves pamut mosáshoz.
HITES
NTHETICSAz utolsó oldalon lévő táblázat ismerteti a fő
szárítási programok hozzávetőleges időtartamás
és energiafogyasztását.
ery cycle
Off-mód teljesítmény fogyasztása
0,40 W
drying cycle
On-mód teljesítmény fogyasztása
midity level of
ed, type and
of filters and
0,75 W
77
HU
Follow the indications on the phone display (onlyEN 61121 Használt program
for Android smartphone equipped with NFC
- STANDARD PAMUT SZÁRÍTÁS
technology).
- VASALÁSRA KÉSZ PAMUT SZÁRÍTÁS
FEHÉREK
- KÖNNYEN KEZELHETŐ TEXTIL
SZINTETIKUS
8. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
PROGRAM
Fehérek
Hibrid sebesség,
Kényes anyagok
Hibrid sebesség,
Vegyes
ZOOM
Hibrid sebesség,
Pamut
Gyors 30-45-59
Ingek
Antiallergén
Sportfelszerelések
Farmer
Gyapjú
Pamut
Sötét & Színes
Frissítés
PROGRAM LEÍRÁSA
A megfelelő program
törölközők szárításához.
pamutok,
szivacsok
és
Ez a speciális program nagyban csökkenti a
szárítási időt kényes szöveteknél, alacsony
energiafogyasztással.
Ez a speciális program nagyban csökkenti a
szárítási időt vegyes szöveteknél, alacsony
energiafogyasztással.
A Zoom egy exkluzív program különböző szövet
típusú ruhák együttes szárításához (pamut és
szintetikus). Ha a terhelés kisebb, mint az ajánlott,
vagy alacsony maradék nedvességtartalommal
rendelkezik, akkor a program lerövidül a ruházat
túlszáradása miatt.
Ez a speciális program nagyban csökkenti a
szárítási időt pamut szöveteknél, alacsony
energiafogyasztással. A szárítás teljes feltöltéssel
lehetséges.
Gyors program, mely lehetővé teszi a ruhák rövid
időn belüli szárítását, választható szárítási idő: 30, 45,
59 perc.
Ez a program minimalizálja az ingek szárítása alatt
az összegabalyodást és a gyűrődés a dob speciális
forgásának köszönhetően. Javasoljuk, hogy a
ruhákat közvetlenül a szárítási program után
távolítsa el.
Speciális program, mely szárítja, és ugyanakkor
csökkenti a fő allergéneket, mint a port, atkát,
háziállat szőrt, valamint tisztítópor maradványt.
Sport és fitness felszerelések kímélő, speciális
szárításához, mellyel elkerülhető a rugalmas szálak
összezsugorodása és károsodása.
Farmer vagy durva pamutszövet szárítására
alkalmas. Szárítás előtt javasoljuk, hogy fordítsa
meg a ruhákat.
Gyapjú ruhák: a program maximum 1 kg ruha
szárításához használható (körülbelül 3 pulóver)
Javasoljuk, hogy szárítás előtt fordítsa meg a
ruhákat. Az idő a töltet méretének és vastagságának
és a mosáshoz kiválasztott centrifugálásnak
megfelelően módosítható. A program végén a ruhák
viselésre készek, de nehezebb ruhák esetén az élek
nedvesek maradhatnak: javasoljuk, hogy szárítsa meg
ezeket természetes módon. Javasoljuk, hogy a
program lejártakor távolítsa el a ruhákat. Figyelem: a
gyapjú nemeződése elkerülhetetlen, kérjük, kizárólag
a szimbólummal (centrifugálható szimbólum) ellátott
ruhákat szárítsa; ez a program nem ajánlott akril
ruhákhoz.
A pamut program (vállfára kész szárítás) a
leghatékonyabb
energiafogyasztású
program.
Alkalmas pamuthoz és vászonhoz.
Kímélő és speciális program sötét és színes pamut
vagy szintetikus ruhák szárításához.
Optimális program a kellemetlen
gyűrődésekből való eltávolításához.
szagoknak
a
KAPACITÁS
(kg)
SZÁRÍTÁS
IDŐ (min)
Tele
*
4
*
4
*
3
*
Tele
*
2,5
*
2,5
*
4
Max
220’
4
*
4
*
1
70’
Tele
*
4
*
2,5
*
Az a pozíció, amit az alkalmazáson (Wi-Fi-n) keresztül történő távvezérléshez
engedélyez. További információkért tanulmányozza a Smart Fi + bekezdést.
* A szárítási program tényleges időtartama a ruhák kezdő nedvesség szintjétől, a centrifugálás sebességétől, a
ruhák típusától és mennyiségétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől függ.
78
PROGRAMOK ÉS OPCIÓ KOMPATIBILITÁS
Hibrid sebesség, Pamut
Gyors 30-45-59
Ingek
Antiallergén
Sportfelszerelések
Farmer
Gyapjú
Pamut
Sötét & Színes
Frissítés
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ -
-
- - -
- -
- -
-
√
-
HU
√
√
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
79
Memória (Memo)
ZOOM
Gyűrődésgátló
Hibrid sebesség, Vegyes
Idő kiválasztása
Hibrid sebesség,
Kényes anyagok
Gyorsprogramok
Fehérek
Szárítás
kiválasztása
PROGRAMOK
Késleltetett indítás
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
SMART Fi+
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a
SMART Fi+ logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres adatátvitel érdekében
fontos, hogy A NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken megjelenő üzenet
tájékoztat a művelet eredményéről,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan
az okostelefont.
A készülék SMART Fi+ technológiájának
köszönhetően a készülék Wi-Fi kapcsolaton
keresztül irányítható
HASZNÁLAT (APPLIKÁCIÓ)
● Töltse le Candy simply-Fi applikációt a
készülékére.
A Candy simply-Fi applikáció Android és
iOS operációs rendszerű telefonokra és
tabletekre elérhető.
Ismerje meg a SMART Fi+ funkcióit a
DEMO mód használatával.
● Nyissa meg az applikációt, hozzon létre új
felhasználói fiókot és kösse össze készüléket
az applikációval a képernyőn megjelenő
utasításokat követve, vagy használja a
"Rövid útmutató"-ot, amelyet a
készülékhez mellékelve talál.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
befolyásolhatják vagy
akadályozhatják a gép és a telefon
közötti adatátvitelt. Szükség esetén
távolítsa el azokat.
Androidos, NFC-képes készülék esetén
az összekötés egyszerű – kövesse a
telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat ÉS HELYEZZE A TELEFONT
A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEN található
SMART Fi+ logó közvetlen közelébe,
amikor az applikáció erre utasítja.
Egyes alkatrészek cseréje (hátlap,
akkumulátor, stb.) nem eredeti
alkatrészekre az NFC antenna
sérüléséhez vezethet.
TÁVIRÁNYÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSE
(APPLIKÁCIÓVAL)
A készülék applikációval való
összekapcsolása után a készüléket tudja
telefonjáról vagy tabletjéről is irányítani.
Ehhez a szennyest helyezze a készülékbe,
töltse be a mosószert és öblítőt és a
készülék gombját kapcsolja a SMART Fi+
pozícióba. Onnantól az applikáció
segítségével tudja irányítani a készüléket.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha aktív
távirányítás közben nyitja ki a készülék
ajtaját, az applikációhoz való
újrakapcsolódáshoz zárja be az ajtót, és
nyomja meg a START gombot. A program
onnan folytatódik majd, ahol félbe szakadt.
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna
egybeessen a készüléken lévő SMART
Fi+ logó helyzetével.
VEZETEK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI
Paraméter
Szabvány
Frekvenciasáv
Maximális datátvitel
Minimális vételi érzékenység
80
Specifikáció
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. HIBAELHÁRÍTÁS
A CandyHoover Group Srl. kijelenti, hogy a
készülék megfelela 2014/53/EU irányelv
követelményeinek. A megfelelőségi
nyilatkozat példányának
beszerzéséhezkérjük, vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval a következő
címen:www.candy-group.com
Paraméter
Műszaki adatok
A vezeték nélküli
használat szabványa ISO/IEC 14443 Type A és NFC Forum Type 4
Frekvenciasáv
13,553-13,567 MHz (középfrekvencia: 13,560 MHz)
Mágneses mező
határértéke
< 42dBμA/m (10 méter távolságban)
Mi lehet az oka?
Saját kezűleg elhárítható hibák
A szerviz hívása előtt kérjük, fussa át az alábbi
ellenőrzőlistát. Díjat számítunk fel abban az
esetben, ha a gépet üzemképes állapotban
találjuk, illetve ha a gépet rosszul telepítették
vagy helytelenül használták. Ha a javasolt
ellenőrzések elvégzése után a probléma
továbbra is fennáll, kérjük, hívja a szervizt, mert
előfordulhat, hogy telefonon keresztül is tudnak
segítséget nyújtani.
A hátralévő idő kijelzése a ciklus során
változhat. A hátralévő időt a rendszer
folyamatosan ellenőrzi a ciklus folyamán, és
a kijelzett idő a legjobb becsült idő
megjelenítése céljából változik. A kijelzett
idő a ciklus folyamán növekedhet vagy
csökkenhet. Ez normális jelenség.
A szárítási idő túl hosszú/a ruha nem szárad
meg eléggé:
● A megfelelő szárítási időt/programot
választotta?
● Túl nedves volt a ruha? Alaposan kicsavarta
vagy kicentrifugálta a ruhát?
● Tisztításra szorul a szűrő?
● Túlterhelt a szárítógép?
A szárítógép nem működik:
● Kap áramot a szárítógép? Ellenőrizze egy
másik készülékkel, pl. egy asztali lámpával.
● Megfelelően be van dugva a csatlakozódugó
a hálózati aljzatba?
● Nincs áramkimaradás?
● Kiégett a biztosíték?
● Az ajtó teljesen zárva van?
● Be van kapcsolva a szárítógép a hálózati
ellátásnál és a gépen egyaránt?
● Választott szárítási időt vagy programot?
● Az ajtónyitás után újra bekapcsolta a gépet?
81
A szárítógép zajos:
● Kapcsolja ki a gépet, és kérjen
tanácsot a GIAS Szerviztől.
A
jelzőlámpa ég:
● Tisztításra szorul a szűrő?
A
jelzőlámpa ég:
● Ki kell üríteni a víztartályt?
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha a javasolt ellenőrzések után is
problémák vannak a szárítógéppel, kérjük,
hívja tanácsért a szervizt.
Előfordulhat, hogy telefonon keresztül is
tudnak segíteni, vagy a garanciális
feltételek keretében időpontot egyeztetnek
a szerelő kihívása céljából. Díjat
számítunk fel azonban, ha az alábbiak
bármelyike érvényes az Ön készülékére:
● a készüléket üzemképes állapotban
találjuk;
● a készüléket nem a telepítési
utasításokkal összhangban telepítették;
● a készüléket helytelenül használták.
Pótalkatrészek
Mindig használjon eredeti alkatrészeket,
amelyek közvetlenül a szerviztől
szerezhetők be.
Szerviz
Szerviz és javítás céljából hívja a helyi
szerviz szerelőjét.
A gyártó minden felelősséget elhárít
az ebben a füzetben esetleg előforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A
gyártó –a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül –fenntartja a
termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
HU
A VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT
PARAMÉTEREI
Vă rugăm să citiţi cu atenție aceste
instrucţiuni şi să utilizaţi aparatul în
conformitate cu acestea. În manual sunt
oferite informaţii importante pentru
instalarea, utilizarea în siguranţă și
întreţinerea aparatului, dar şi unele
recomandări pentru obţinerea unor
rezultate cât mai bune la uscarea rufelor.
Vă rugăm să păstraţi acest manual de
utilizare pentru referinţe ulterioare.
Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul a
fost livrat împreună cu următoarele
documente:
• Manual de utilizare
• Certificat de garanţie
• Eticheta energetică
Prin aplicarea simbolului
pe
produs, declarăm conformitatea cu
toate reglementările europene cu privire
la siguranță, sănătate și protecția
mediului care sunt în vigoare pentru
a c e s t t i p d e p r o d u s .
Verificaţi să nu prezinte deteriorări
datorate transportului. În cazul în care
există astfel de deteriorări, luaţi legătura
cu centrul de service. Nerespectarea
instrucţiunii de mai sus poate
compromite funcţionarea în siguranţă a
aparatului. Intervenţiile centrului de
service pentru probleme datorate
nerespectării instrucţiunilor de instalare
şi utilizare vor fi efectuate contra cost.
82
Cuprins
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
2 . F U RT U N U L D E E VAC UA R E :
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
5. RECIPIENTUL PENTRU ApĂ
6. UȘA ȘI FILTRUL
7. CONTROALE ȘI INDICATOARE
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
SETAREA FUNCȚIILOR
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
• Acest aparat poate fi utilizat de
către copii cu vârsta mai mare de
8 ani şi de către persoane cu
deficienţe fizice, senzoriale sau
mentale numai dacă au fost
instruiţi asupra modului de
utilizare şi dacă se află sub stricta
supraveghere a unui adult
responsabil pentru siguranţa
acestora. Nu permiteţi copiilor
mici să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea
aparatului nu trebuie efectuată de
către copii. Nu permiteţi copiilor
mai mici de 3 ani să se joace cu
aparatul.
• AVERTIZARE: Utilizarea
incorectă a uscătorului reprezintă
pericol de incendiu!
• Acest aparat este destinat
pentru uz casnic şi utilizări în
medii similare, cum ar fi:
- Bucătării de serviciu din
magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
- Ferme;
-De către clienţii din hoteluri,
moteluri şi alte medii de tip
rezidenţial;
- Locaţii tip „bed and
breakfast"
Nu este permisă utilizarea acestui
aparat în alte tipuri de medii decât
cele menţionate mai sus. De
asemenea, nu este permisă
utilizarea aparatului în scopuri
comerciale.
83
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele menţionate
anterior duce la pierderea
garanţiei. Orice deteriorare sau
defecţiune a aparatului
cauzată de utililizarea
neconformă cu recomandările
producătorului sau de alte
utilizări decât uz casnic (chiar
dacă aparatul este amplasat
într-o locuinţă particulară) nu
va fi acoperită de garanţie.
• Acest aparat trebuie utilizat
numai în scopul descris în
acest manual. Asigurați-vă că
instrucţiunile de instalare și de
utilizare sunt pe deplin înțelese
înainte de a pune aparatul în
funcţiune.
• Nu atingeţi aparatul dacă
aveţi mâinile sau picioarele
ude.
• Nu vă sprijiniţi de uşa
uscătorului atunci când puneți
rufele înăuntru şi nu ţineţi de
uşă când doriți să ridicați sau
să deplasați aparatul.
• Nu permiteţi copiilor să se
joace la uscător sau cu
butoanele de pe panoul de
control
RO
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• AVERTIZARE Nu utilizaţi
aparatul dacă filtrul pentru scame
nu este instalat sau dacă este
deteriorat; scamele pot lua foc.
• AVERTIZARE Dacă apare
simbolul pentru suprafețe fierbinți
, înseamnă că temperatura
din interiorul uscătorului poate
ajunge în timpul funcţionării la
peste 60C.
• Scoateţi ştecherul cablului de
alimentare din priză dacă nu mai
utilizaţi aparatul sau înainte de a
efectua operaţiuni de curăţare
sau întreţinere.
• Opriţi funcţionarea aparatului
dacă apar probleme în
funcţionare.
• Nu lăsaţi să se acumuleze puf şi
scame pe podea, în jurul
aparatului.
• Partea finală a programului de
uscare are loc fără a se produce
căldură (faza de răcire) pentru a
se asigura faptul că rufele rămân
la o temperatură la care nu se pot
deteriora.
• Nu uscaţi în uscător rufe care
au fost tratate cu produse chimice
industriale pentru curăţare.
•
AVERTIZARE: Nu opriţi
uscătorul înainte de finalizarea
programului. După finalizarea
programului scoateţi imediat
rufele şi întindeţi-le, pentru a
permite disiparea căldurii.
• Greutatea maximă de rufe care
poate fi uscată: vezi eticheta
energetică.
84
Instalare
•Nu utilizaţi adaptoare,
conectori multipli şi/sau cabluri
de prelungire.
•Nu aşezaţi uscătorul în fața
unor draperii şi verificaţi ca în
spatele aparatului să nu cadă
sau să se strângă alte obiecte.
• Acest aparat nu trebuie
instalat în spatele unei uşi care
se poate bloca, a unei uşi
culisante sau în dreptul unei
uşi cu balamale.
Important: În timpul
transportului, verificați ca
aparatul să fie în poziție
verticală,înclinați-l puțin în
direcția indicată în figura de
mai jos numai dacă este
n e c e s a r .
Avertizare: Dacă produsul a
fost transportat în altă poziție,
așteptați cel puțin 4 ore înainte
de a îl pune în funcțiune,
pentru a permite uleiului să
r e v i n ă î n c o m p r e s o r.
Nerespectarea acestei
recomandări poate duce la
deteriorarea compresorului.
• Nu introduceți în uscător rufe
care nu au fost spălate în
prealabil.
• AVERTIZARE Nu puneți la uscat
materiale care au fost tratate
chimic.
• AVERTIZARE Este posibil ca
materialele care conţin sau au
aplicații de cauciuc, în anumite
situaţii, mai ales prin încălzire, să
ia foc în mod spontan. NU uscaţi
în uscător articole din cauciuc
(sau latex) cum ar fi: căşti pentru
duş, articole impermeabile,
articole cu dublură cauciucată,
haine sau perne cu aplicații din
cauciuc.
• Verificaţi informaţiile de pe
etichetele articolelor de
îmbrăcăminte înainte de a le
usca.
• Rufele trebuie să fie bine
centrifugate sau stoarse înainte
de a le introduce în uscător. Nu
introduceţi în uscător rufe din
care se scurge apă.
• Nu lăsaţi în buzunarele hainelor
chibrituri sau brichete şi NU
utilizaţi lichide inflamabile în
apropierea uscătorului.
• NU introduceţi în uscător
draperii sau alte articole care
conţin fibră de sticlă. Pot apărea
iritații ale pielii în cazul în care
articolele de îmbrăcăminte au
fost uscate în uscătorul
contaminat deja cu particule de
fibră de sticlă.
85
• Articolele care au intrat în
contact cu substanţe cum ar fi:
ulei comestibil, acetonă, alcool,
petrol, kerosen, substanţe de
îndepărtare a petelor, ceară sau
substanţe pentru îndepărtarea
cerii, trebuie spălate în apă
fierbinte, cu o cantitate mai mare
de detergent înainte de a fi
uscate în uscător.
• Balsamul de rufe sau alte
produse similare pot fi folosite
numai în conformitate cu
instrucţiunile producătorilor.
Ventilare
• Încăperea în care este
amplasat uscătorul trebuie să
a i b ă o v e n t i l a r e
corespunzătoare, pentru a
preveni acumularea de gaze de
la aparate care funcţionează cu
alte tipuri de combustibil, inclusiv
foc deschis.
• Aparatul trebuie instalat cu
partea din spate către un perete
vertical.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 12
mm între uscător şi obiectele din
jur. Zonele pentru admisia şi
evacuarea aerului trebuie să nu
fie blocate. Pentru a se asigura o
ventilaţie adecvată, spaţiul dintre
partea de jos a maşinii şi podea
nu trebuie să fie blocat.
• Verificaţi periodic ca fantele
care permit admisia aerului în
RO
The Laundry
uscător să nu fie blocate.
• După utilizarea uscătorului,
verificaţi filtrul pentru scame şi
curăţaţi-l dacă este necesar.
• Nu lăsaţi să cadă obiecte în
partea din spate a uscătorului,
deoarece acestea pot bloca
fantele de admisie sau de
evacuare a aerului.
• NU instalaţi uscătorul cu spatele
la o draperie sau perdea.
• În cazul în care uscătorul va fi
instalat deasupra unei maşini de
spălat rufe, se va utiliza un kit
special, în funcţie de dimensiunile
aparatelor:
- Kit instalare Mod 35100019:
pentru maşini de spălat cu
adâncimea de minimum 49 cm
- Kit instalare Mod 35900120:
pentru maşini de spălat cu
adâncimea de minimum 51 cm
Vă recomandăm să utilizați unul
din kit-urile menționate mai sus,
care pot fi achiziționate de la
centrele se service autorizate.
Instrucţiunile pentru instalare şi
pentru fixarea accesoriilor sunt
furnizate împreună cu kit-ul
special.
Air Outlets in the Base
86
ATENȚIE:
aparatul nu trebuie alimentat
printr-un
dispozitiv
de
comutare extern, cum ar fi
un cronometru, sau conectat
la un circuit care este pornit
și oprit în mod regulat de
catre un utilizator.
Nu instalaţi acest aparat
în încăperi cu temperatura
scăzută sau în încăperi în
care există pericolul să
îngheţe. La temperaturi
apropiate de punctul de
îngheţ, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze
corect: există pericol de
deteriorare a aparatului dacă
apa este lăsată să îngheţe în
circuitul hidraulic (supape,
furtunuri, pompe). Pentru o
funcţionare corespunzătoare
a aparatului, temperatura
trebuie să fie cuprinsă între
şi 5-35°C. Dorim să vă
atragem atenţia că
funcţionarea aparatului la
temperaturi ma scăzute
(între +2°C şi +5°C) poate
duce la apariţia condensului
şi pe podea se vor observa
picături de apă.
Directiva europeană 2012/19/EU
Acest aparat este marcat în
conformitate cu directiva
europeană 2012/19/EU privind
eliminarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
DEEE conțin atât substanțe poluante (care
pot avea consecințe negative asupra
mediului) cât și componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este foarte important ca
DEEE să fie reciclate corespunzător, pentru
a îndepărta și recicla corespunzător
substanțele poluante și pentru a recupera și
recicla toate materialele. Persoanele fizice
pot juca un rol important prin reciclarea
corectă a DEEE. Eliminarea trebuie să se
facă în conformitate cu reglementările locale
de mediu pentru eliminarea deşeurilor.
-DEEE nu trebuie tratate ca și deșeuri
menajere.
-DEEE trebuie predate la centrele
specializate de colectare.
În majoritatea țărilor, în momentul
achiziționării unui produs nou, cel vechi
poate fi returnat vânzătorului care are
obligația de a îl colecta gratis în baza unui
schimb de unu la unu, cu condiția ca
echipamentul să fie de tip similar și să aibă
aceleași funcții ca cel achiziționat.
Service
•Pentru a se asigura o funcţionare eficientă
şi sigură a acestui produs, orice operaţiune
de verificare sau reparare trebuie efectuată
numai de către personal calificat de la
centrele de service autorizate.
87
Sursa de alimentare
Uscătorul trebuie conectat la o sursă de
alimentare monofazică, de 220-240V, 50
Hz. Verificaţi ca circuitul să fie prevăzut cu o
s i g u r a n ţ ă d e c e l p u ţ i n 10 A .
Electricitatea este foarte periculoasă.
Acest aparat trebuie conectat la o priză
prevăzută cu împământare.
Priza şi ştecherul trebuie să fie de acelaşi
tip. Nu utilizaţi adaptoare şi/sau cabluri
de prelungire.
Priza trebuie să fie ușor accesibilă după
instalarea și punerea în funcțiune a
aparatului.
Conține gaze de seră
fluorinate. Închis ermetic.
GWP1430
În cazul în care solicitaţi o intervenţie de
service pentru o problemă care este cauzată de
instalarea incorectă a aparatului, această
intervenţie va fi realizată contra cost.
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
numai de către o persoană de la un centru
de service autorizat.
Nu introduceţi ștecherul cablului de
alimentare al aparatului în priză decât
după ce finalizaţi instalarea aparatului.
Pentru siguranţa dumneavoastră,
uscătorul trebuie instalat corect. Dacă aveţi
neclarităţi cu privire la instalare, luaţi
legătura cu un centru de service autorizat.
Aşezarea la nivel
După amplasarea
a p a ra t u l u i , re g l a ţ i
înălţimea picioarelor
acestuia, pentru ca
uscătorul să fie aşezat la
nivel.
RO
Protejarea Mediului
•Toate materialele utilizate la ambalarea
acestui produs sunt reciclabile. De aceea, vă
rugăm să eliminați aceste deșeuri în mod
corect, protejând mediul înconjurător. Pentru
mai multe detalii privind centrele de
colectare, luaţi legătura cu autorităţile locale.
•Pentru siguranţă, atunci când scoateți din uz
uscătorul vechi de rufe, mai întâi deconectaţi
cablul de alimentare de la priză, apoi tăiați
cablul şi aruncați-l. Pentru a preveni situații
accidentale cum ar fi cea în care copiii rămân
blocați în uscător, distrugeți balamalele ușii
sau sistemul de închidere.
2. FURTUNUL DE EVACUARE:
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Pentru a evita golirea recipientului pentru apă
după fiecare program de uscare, apa poate fi
evacuată direct într-o ţeavă de scurgere a apei
menajere (la fel ca şi în cazul chiuvetei). Este
interzisă conectarea la o conductă pentru
scurgerea apei de suprafaţă. Ţeava de
scurgere trebuie să se afle în apropierea
uscătorului.
4. Fixaţi furtunul
de culoare neagră
din kit (cu ajutorul
conectorului şi a
c l e m e l o r
furnizate) la
furtunul scos din
conexiunea
p u n ţ i i .
4
5
Setul
livrat cu aparatul se compune din: 1
.
furtun şi 1 robinet.
AVERTIZARE! Opriţi funcţionarea uscătorului
şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare din
priză înainte de a efectua această operaţiune.
5. Conectaţi noul
f u r t u n d e
evacuare la
conducta de
e v a c u a r e .
A tömlő felszerelése:
1
6. În momentul în
care aparatul este
aşezat pe poziţie,
picioarele trebuie
reglate pentru a
vă asigura că noul
furtun nu este
î n d o i t î n
momentul în care
uscătorul va fi
împins la loc în
poziţia finală.
1. Înclinaţi aparatul
către partea din spate.
2. Furtunul pentru
evacuarea apei este
situat în partea dreaptă
a aparatului (vezi
imaginea). Furtunul de
culoare gri se
conectează la puntea
de pe partea stângă a
aparatului. Cu ajutorul
unui patent, scoateţi
clema de prindere de
p e
p u n t e .
6
2
C o n e c t a ţ i
ştecherul cablului
de alimentare al
aparatului la o
priză.
Avertizare: Dacă produsul a fost
transportat în altă poziție, așteptați cel
puțin 4 ore înainte de a îl pune în
funcțiune, pentru a permite uleiului să
revină în compresor. Nerespectarea
acestei recomandări poate duce la
deteriorarea compresorului.
3
3. Scoateţi furtunul din
conexiunea punţii .
88
.
Înainte de a folosi uscătorul pentru prima
dată:
•Citiţi cu atenţie acest manual.
•Scoateţi toate materialele din cuvă.
•Ştergeţi interiorul cuvei şi uşa uscătorului cu
o lavetă umedă pentru a îndepărta
eventualele urme de praf.
Pregătirea rufelor
Verificaţi pe etichetele de întreținere că rufele
care urmează a fi uscate se pretează pentru
uscare în uscător.
Cordoanele trebuie legate, nasturii încheiaţi
şi buzunarele golite. Întoarceţi rufele pe dos.
Rufele nu trebuie înghesuite, pentru a li se
permite mişcarea liberă în cuvă.
Nu se usucă în uscător:
Articole din lână, mătase, ciorapi din nylon,
broderii delicate, materiale cu aplicaţii
metalice, haine cu accesorii din PVC sau
piele.
IMPORTANT: Nu uscaţi articole care
au fost tratate cu substanţe chimice de
curăţare sau realizate din cauciuc (pericol
de incendiu sau explozie).
IÎn ultimele 15 minute ale programului,
rufele sunt uscate cu aer rece.
Reducerea consumului de energie
Uscați în uscător numai rufe care au fost bine
stoarse sau centrifugate. Astfel, durata
programului de uscare este mai scurtă și
consumul de energie va fi mai redus.
ÎNTOTDEAUNA
● Înainte de fiecare program de uscare,
verificaţi ca filtrul să fie curat.
NICIODATĂ
● Nu introduceţi în uscător rufe din care se
scurge apa, deoarece există pericolul
deteriorării aparatului.
Uscare numai la temperatură scăzută
Nu se usucă în uscător
Dacă produsul nu are etichetă de întreținere, se
consideră că articolul respectiv nu este adecvat
pentru uscare în uscător.
● În funcţie de greutate şi grosime
De fiecare dată când încărcătura este mai mare
decât capacitatea uscătorului, separaţi rufele în
funcţie de grosimea acestora (ex. separaţi
prosoapele de lenjeria intimă).
● În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: Prosoape, lenjerie de pat, feţe de
masă.
Sintetice: Bluze, cămăşi, tricouri din poliester sau
poliamidă, precum şi ţesături in amestec
bumbac/sintetic.
Nu supraîncărcaţi cuva. Este posibil ca
articolele voluminoase, atunci când sunt
umede, să depăşească greutatea maximă
admisă (de exemplu: saci de dormit,
pilote).
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Curățarea uscătorului
● Curățați filtrul și goliți recipientul pentru apă
după fiecare program de uscare.
● Curățați în mod regulat condensatorul.
● După fiecare ciclu de utilizare, șterge-ți
interiorul cuvei și lăsați ușa deschisă pentru
o perioadă de timp pentru a permite
circularea aerului în interior.
● Ștergeți partea exterioară a uscătorului și
ușa cu o cârpă moale.
● NU utilizați produse abrazive sau agenți de
curățare.
● Pentru a preveni lipirea garniturii ușii sau
acumularea de scame, curățați interiorul ușii
și garnitura cu o cârpă umedă după fiecare
program de uscare.
AVERTIZARE! Cuva, ușa și rufele
pot fi fierbinți.
IMPORTANT Opriți întotdeauna
uscătorul și scoateți ștecherul din priză
înainte de curățare.
Sortarea rufelor
● În funcţie de simbolurile de întreţinere
Aceste simboluri se regăsesc pe etichetele
aplicate în interiorul rufelor:
Adecvat pentru uscător
. . Uscare la temperatură ridicată
Pentru datele electrice, vezi eticheta de
pe partea frontală a carcasei uscătorului (cu
ușa deschisă).
89
RO
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
5. RECIPIENTUL PENTRU APĂ
Apa rezultată după uscarea rufelor se
strânge într-un recipient aflat în interiorul
ușii uscătorului. Atunci când
recipientul este plin, indicatorul
de pe
panoul de control se va aprinde și
recipientul trebuie golit. Totuși, vă
recomandăm ca recipientul să fie golit
după fiecare program de uscare.
OBSERVAȚIE: La un uscător nou se va
colecta o cantitate mică de apă în timpul
primelor programe de uscare, deoarece
rezervorul intern se umple primul.
Pentru a scoate recipientul
pentru apă din sertarul de pe ușă
1. Scoateți recipientul cu
apă ținând mânerul cu
ambele mâini (A).
Atunci când este plin,
recipientul cântărește
aproximativ 6 kg.
A
2. Aplecați recipientul pentru
a îl goli (B).
După ce a fost golit, puneți
recipientul la loc, așa cum se
observă în imagine; (C) mai
întâi introduceți baza
recipientului (1), apoi
împingeți ușor partea de sus
a acestuia (2).
B
3. Apăsați butonul
pentru a reporni
programul.
1
C
90
OBSERVAȚIE: Dacă aveți o
evacuare pentru apă în apropierea
uscătorului, puteți utiliza dispozitivul
de evacuare pentru a permite
scurgerea continuă a apei strânse în
uscător. Acest lucru înseamnă că nu
mai trebuie să goliți recipientul
6. UȘA ȘI FILTRUL
Pentru a curăţa filtrul condensatorului
Trageți de mâner pentru a deschide ușa.
Pentru a reporni uscătorul, închideți ușa și
apăsați butonul
1. Îndepărtați placa.
AVERTIZARE! Atunci când uscătorul
este pornit, cuva și ușa pot fi FOARTE
FIERBINȚI.
1
Filtrul
2.Rotiți în sens invers
a c e l o r
d e
c e a s o r n i c
cele două
dispozitive de
blocare
și scoateți condensatorul
IMPORTANT: Pentru a menține eficiența
uscătorului, verificați înaintea fiecărui
program de uscare dacă filtrul pentru
1. Trageți în sus de
filtru.
2
3. Scoateți ușor cadrul
filtrului și îndepărtați cu o
lavetă praful și scamele
de pe filtru. Nu utilizați
apă pentru a curăța filtrul.
3.Îndepărtați scamele
cu grijă folosind o
perie moale
sau
c u
degetele.
1
4.Scoateți ușor bucata
de burete și spălați-o
sub jet de apă, astfel
încât apa să curgă
pentru a îndepărta praful
și scamele.
4.Strângeți filtrul și 2
fixați-l la loc pe.
Indicator protecție filtru
Se aprinde atunci când filtrul trebuie
curățat. Dacă rufele nu se uscă, verificați
dacă filtrul este înfundat.
DUPĂ CE CURĂȚAȚI FILTRUL SUB
JET DE APĂ, LĂSAȚI-L SĂ SE USUCE.
AVERTIZARE! Dacă deschideţi uşa la
jumătatea programului, înainte de faza de
răcire, este posibil ca mânerul să fie
fierbinte. Manevraţi cu grijă recipientul
dacă încercaţi să goliţi recipientul în timpul
derulării programului.
3
RO
2. Deschideți filtrul așa
cum este indicat.
4
5.Puneți la loc capacul
frontal (așa cum este
indicat de săgeți) și
fixați-l bine la loc. Blocați
cele două dispozitive de
fixare prin rotirea în
sensul acelor de
ceasornic.
5
6.Puneți plăcuța la loc.
Curățați filtrele înainte de fiecare ciclu
91
Acest aparat este dotat cu funcție de manager de
uscare. La ciclurile automate, fiecare nivel de
uscare intermediară, înainte de ajunge la cel
selectat, este indicat de indicatorul luminos
intermitent care corespunde gradului de uscare
atins. În cazul unei incompatibilități, toate ledurile
clipesc intermitent de 3 ori.
A
D
C6
E D
B
2
4. Selectare rapidă a butonului/duratei ciclului
Butonul se activează atunci când selectați
programul RAPID (30/45/59 Min.) pe butonul
rotativ și vă permite să selectați una din cele trei
durate indicate.
După această selectare de resetare a funcției de
uscare automată trebuie să opriți uscătorul. În
cazul unei incompatibilități, toate ledurile clipesc
intermitent de 3 ori. Se poate transforma un ciclu
din automat în programat timp de până la 3 minute
după inițierea ciclului.
Presiunea progresivă crește durata în intervale
de 10 minute. După această selectare de
resetare a funcției de uscare automată trebuie să
opriți uscătorul. În cazul unei incompatibilități, toate
ledurile clipesc intermitent de 3 ori.
7
3
4
5
1
F
A - Selector de programe - Dacă rotiți butonul
rotativ în ambele direcții, puteți selecta programul
de uscare dorit. Pentru a anula selecțiile sau a
opri uscătorul, rotiți butonul rotativ pe poziția
OPRIT.
B - Afișaj digital - Afișajul vă arată timpul rămas
pentru uscare, perioada amânată în cazul
selectării unei porniri amânate și setarea altor
notificări.
C - Butoane 1. Butonul Start/Pauză
Pentru a porni programul selectat și/sau a-l
suspenda.
2. Buton Amânare pornire
Acesta permite amânarea pornirii programului de
la 1 la 24 de ore în intervale de 1 oră. Amânarea
selectată este indicată pe afișaj.
După ce apăsați butonul START, durata indicată
scade oră după oră.
Dacă deschideți hubloul cu pornirea amânată
setată, după reînchiderea acestuia, apăsați din
nou start pentru a relua numărătoarea.
3. Buton Selectare stoarcere
Acesta permite setarea nivelului de uscare dorit,
opțiune care poate fi editată cu până la 5 minute
după inițierea ciclului:
Pregătit pentru călcat: Aceasta lasă
hainele ușor umede pentru a facilita călcatul.
Uscare pentru umeraș: Pentru a pregăti
hainele în vederea agățării pe umeraș.
Uscare în dulap: Pentru rufele care pot fi
depozitate direct.
Foarte uscate: Pentru a usca complet
hainele, ideal pentru o cuvă plină.
5 Anti-cute
Această opțiune permite activarea unei mișcări
anti-cute a tamburului înainte de ciclu în cazul
activării amânării și la sfârșitul ciclului de uscare.
Acesta se activează la fiecare 10 minute timp de
până la 6 ore după sfârșitul ciclului de uscare.
Pentru a opri mișcarea, setați butonul rotativ la
poziția OPRIT. Util când nu rufele nu pot fi
scoase imediat.
6. Memo
Această opțiune vă permite să stocați opțiunile
setate pentru un ciclu.
MEMORIE: atunci când ciclul este în desfășurare,
apăsați butonul „Memorie” timp de trei secunde.
Lumina de control a „memorizării” clipește intermitent
de trei ori și stochează opțiunile setate aferente
ciclului selectat în interval.
REVOCARE: după selectarea ciclului, apăsați
butonul „Memorie” pentru a revoca opțiunile setate
(nu ciclul).
7. Blocare taste
Această funcție permite blocarea modificările
nedorite ale opțiunilor setate pe interfață, în
timpul fazei de uscare. Activare/dezactivare:
apăsați butoanele 3 și 4 simultan timp de două
secunde. Pe afișaj apare semnul „LOC”. Deblocarea
opțiunii, pe afișaj apare semnul „Debl” o singură dată.
În cazul deschiderii hubloului cu blocarea tastelor
activată, ciclul se oprește, dar blocarea este
menținută: pentru a restarta ciclul, trebuie să eliminați
blocarea și să reluați Pornirea. Când uscătorul este
oprit, opțiunea este dezactivată automat. Blocarea
tastelor poate fi modificată în orice moment al ciclului.
92
RO
7. COMENZI ȘI INDICATOARE
EN
In case of opening of 'porthole' with activated key The table in last page shows the approximate
lock, the cycle stops but the lock is kept: to time and energy consumption of the main drying
restart the cycle, you must remove the lock and programmes.
restore Start. When the dryer is off, the option is
Led D
automatically inactivated.
Specificații
tehnice
Power consumption
of off-mode 0,40 W
Rezervor de
apă
se aprinde
Key
lock can- Acesta
be modified
at anyatunci
time of the
Power
consumption
of on-mode 0,75 W
când trebuie
să
goliți
rezervorul
de
apă
cycle.
Capacitate cuvă
125
condensată.
Vezi eticheta de
Curățarea filtrului
- Acesta se aprinde când
D- Led
SarcinăTechnical
maximă
Specifications
energie
trebuie să curățați
filtrele
(ușa
și
filtrul
inferior).
Water tank
- It lights up when it’s necessary
Înălțime
85 cm
to empty the condensate water tank.
125
E- Wi-Fi Filter
(numai
la anumite
LățimeDrum capacity 60 cm
cleaning
- Itmodele)
lights up when the cleaning
Maximum load 60 cm
See energy label
La modelele
Wi-Fi, pictograma
indică
Adâncime
of cu
theopțiunea
filters is requested
(the door and
the lower
faptul că sistemul
Height
cm de
filter). Wi-Fi funcționează.
Vezi85
eticheta
Clasa de energie
Width
60 cm
energie
F- Zona SMART
Fi + - Există
un loc opus în nișă
Depth
60 cm
E- Wi-Fi
(some models only)
în care să așezați smartphone-ul în timpul
Energy class
See energy label
In the models with the Wi-Fi option, the icon
înregistrării mașinii în APLICAȚIE. Urmați
indicates that the Wi-Fi system is working.
Informații pentru laboratorul de
indicațiile de pe afișajul telefonului (numai pentru
testare
smartphone-urile
cu Android
și tehnologie
F- ONEdotate
Fi EXTRA
area - There
is an apposite
Information for Test Laboratory
NFC).
place in the bezel on which lay the smartphone
during the enrollment of the machine to the APP.
EN 61121 Program de utilizat
Follow the indications on the phone display (only
for Android smartphone equipped with NFC
- USCARE BUMBAC STANDARD
technology).
- USCARE BUMBAC PENTRU CĂLCAT
ALBE
- TEXTILE CU ÎNGRIJIRE FACILĂ
SINTETICE
sary
aning
ower
icon
osite
hone
APP.
only
NFC
as
ny
ool
are
he
se
ne
Curățați filtrele înainte de fiecare ciclu
fost aprobat de „Compania Woolmark” pentru
uscarea
la The
mașină
adrying
produselor
din
lână
cu
wool
cycle
machine
has
Power
consumption
of off-mode
0,40of
Wthis
condiția cabeen
aceste
produse
spălate Company
și
approved
by să
thefie
Woolmark
ONLY FOR 10 KG CAPACITY TUMBLE
NUMAI PENTRU USCĂTOR CU CAPACIPower consumption of on-mode 0,75 W
for theinstrucțiunilor
drying of machine
washable wool
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR
uscate conform
de pe eticheta
FURTUNUL
DE 10 KG: CONECTAȚI
thatproducătorul
the products areTATE RECOVERING
CONDENSER
WATER
hainelor șiproducts
a celor provided
emise de
DE DRENARE
PENTRU
RECUPERAREAAT
washed
and
dried
according
to
the
ACCORDING
TO
INSTRUCTION
acestei
mașini
M1530.
Technical Specifications
APEI
DE
CONDENS
CONFORM
INSTRUCȚIUNILOR
instructions
on Kong
the garment
and those
CHAPTER 2
marca
În Marea Britanie,
Hong
și India,label
issues by the manufacturer of this machineDIN CAPITOLUL 2
de lână
Woolmark 125
este o marcă comercială
Drum
capacity
M1524.
Certificată.
Maximum
load
See energy
label and India the
In UK, Eire,
Hong Kong
RO
the
The table in last page shows the approximate
time and energy consumption of the main drying
Ciclul de uscare a lânii al acestei mașini a
programmes.
EN
key
: to
and
on is
Woolmark85
trade
Height
cm mark is a Certification trade
Durata
cicluluiof de
uscare
Thereală
real aduration
drying
cycle
mark.
Width
60uscare
cm
Greutate maximă
la
depinde
de nivelul
destarting
umiditate
de început
depends
by the
humidity
level of
Depth
60Capacitate
cm
max.
the laundry
to spin
speed, tipul
type și
and
al rufelor
datorită due
vitezei
de rotație,
Bumbac
declarată
Energy class
energy
label
amount
load,gradul
cleanliness
of filters al
and
cantitatea
de ofrufe,
de curățenie
MaximumSee
Drying
Weight
ambient
temperature.
Sintetice sau
filtrelor
și temperatura
ambiantă.
is the
Cottons
Max. 4 kgMax. capacity declared
delicate Synthetics or
Max. 4 kg
Information
for Test Laboratory
Delicates
Ghid Programme
de uscareTo Use
EN 61121
Drying Guide
Ciclul standard
USCARE BUMBAC (
) este
- STANDARD
DRY COTTON
The standard cycle
COTTON
DRY ( și)
- IRON
DRYeficient
COTTONdin punct de
WHITES
cel mai
vedere energetic
most energy efficient and best suited for drying
- EASY-CARE
cel mai TEXTILE
adecvat pentru SYNTHETICS
uscarea rufelor de
normal wet cotton laundry.
bumbac cu nivel de umiditate normal.
Tabelul de la ultima pagină indică durata
Clean the filters
before every de
cycleenergie al
aproximativă
și consumul
principalelor programe de uscare.
Consum
de energie
al modului
The real
duration
of drying 0,40
cycle
W
oprit by the starting humidity level of
depends
the
laundrydedue
to spin
speed, type and
Consum
energie
al modului
0,75 W
amount
pornit of load, cleanliness of filters and
ambient temperature.
93
he
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI SETAREA FUNCȚIEI
PROGRAM
Rufe albe
Delicate la viteză
hibridă
Fibre mixte la
viteză hibridă
ZOOM
Bumbac la
viteză hibridă
Rapid 30-45-59
Cămăși
Antialergie
Haine de sport
Blugi
Lână
Bumbac
DESCRIEREA PROGRAMULUI
Ciclul corect pentru uscarea bumbacului
materialelor din spumă și a prosoapelor.
alb,
Acest ciclu special vă ajută foarte mult să reduceți
durata de uscare pentru hainele delicate, cu consum
redus de energie.
Acest ciclu special vă ajută foarte mult să reduceți
durata de uscare pentru hainele cu fibre mixte, cu
consum redus de energie.
Zoom este un ciclu exclusiv pentru uscarea unei
sarcini de rufe cu diverse tipuri de materiale
împreună (bumbac și sintetice). Dacă sarcina este
mai mică decât cea recomandată sau cu un nivel
scăzut de umiditate reziduală, ciclul este scurtat
pentru a nu usca în exces hainele.
Acest ciclu special vă ajută foarte mult să reduceți
durata de uscare pentru hainele din bumbac, cu
consum redus de energie. Uscarea este posibilă la
cuva plină.
Ciclurile rapide vă permit să aveți gata hainele în
scurt timp, puteți alege să le uscați în 30, 45, 59 de
minute.
Acest ciclu specific a fost conceput pentru a usca
cămăși, reducând nodurile și pliurile datorită
mișcărilor specifice ale tamburului. Se recomandă să
scoateți haine din pânză imediat după ciclul de
uscare.
Un ciclu specific care usucă și în același timp ajută
la reducerea principalilor alergeni, cum ar fi
acarienii, părul de animale, polen și reziduuri de
detergent pudră.
Dedicat hainelor tehnice pentru sport și fitness,
uscând delicat cu o atenție specială pentru a evita
micșorarea și deteriorarea fibrelor elastice.
Dedicat uscării uniforme a materialelor, precum
blugi. Se recomandă întoarcerea pe dos a hainelor
înainte de uscare.
Haine din lână: programul poate fi utilizat pentru a
usca până la 1 kg de rufe (în jur de 3 hanorace). Se
sugerează întoarcerea tuturor hainelor pe dos
înainte de uscare. Durata se poate modifica datorită
dimensiunilor și grosimii hainelor și rotației alese în
timpul spălării. La sfârșitul ciclului, hainele sunt gata
de a fi purtate, dar, dacă sunt mai grele, marginile
pot fi puțin umede: se sugerează să le lăsați să se
usuce natural. Se recomandă să descărcați hainele
chiar la sfârșitul ciclului. Atenție: procesul de împâslire este ireversibil; vă rugăm să uscați hainele
exclusiv cu acest simbol (simbol „ok pentru uscare”);
acest program nu este indicat pentru hainele acrilice.
Acest program (uscare pentru agățare pe umeraș)
este cel mai eficient program în ceea ce privește
consumul de energie. Adecvat pentru bumbac și
pânză.
CAPACITATE
(kg)
USCAREA
DURATĂ
(min)
Plin
*
4
*
4
*
3
*
Plin
*
2,5
*
2,5
*
4
Max.
220’
4
*
4
*
1
70’
Plin
*
4
*
Culori închise și
colorate
Un ciclu delicat și specific de usca bumbacul închis
la culoare sau colorat sau hainele sintetice.
Reîmprospătare
Ciclul perfect pentru a elimina mirosurile grele din
2,5
*
hainele din bumbac cutate.
Poziționați ceea ce trebuie să selectați atunci când doriți să activați controlul la
distanță prin intermediul aplicației (Wi-Fi). Pentru mai multe detalii, consultați
paragraful Smart Fi +.
* Durata reală a ciclului de uscare depinde de nivelul de umiditate de început al rufelor datorită vitezei de rotație, tipul
și cantitatea de rufe, gradul de curățenie al filtrelor și temperatura ambiantă.
94
COMPATIBILITATE PROGRAME ȘI OPȚIUNI
Fibre mixte la viteză hibridă
ZOOM
Bumbac la viteză hibridă
Rapid 30-45-59
Cămăși
Antialergie
Haine de sport
Blugi
Lână
Bumbac
Culori închise și colorate
Reîmprospătare
-
-
- - -
- -
- -
95
√
√
√
√ √
√
√ - √ - √
-
-
-
-
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
- - -
-
- - -
√
-
-
-
-
-
√
√
-
√
-
Memorie (Memo)
√
Anti-cute
√
Selectare durată
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ RO
Delicate la viteză hibridă
Ciclu rapid
Rufe albe
Selectare uscare
PROGRAME
Amânare pornire
OPȚIUNI CARE SE POT SELECTA
SMART Fi+
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca circular incet telefonul
deasupra logo-ului SMART Fi+ pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
un mesaj pe dispozitiv te va informa cu
privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
Acest aparat este prevăzut cu tehnologie
SMART Fi+ care îți permite controlul de la
distanță prin intermediul aplicației, datorită
funcției Wi-Fi.
ÎNREGISTRAREA APARATULUI (PE APLICAȚIE)
● Descărcă aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul tău .
Aplicația Candy simply-Fi este
disponibilă pentru atât pentru dispozitive
cu Android cât și pentru cele cu iOS,
pentru tablete și pentru telefoane smart.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
Pentru detalii complete cu privire la
funcțiile SMART Fi+ rulează aplicația în
modul DEMO.
● Deschide aplicația, crează profilul de
utilizator și înregistrează aparatul,
respectând instrucțiunile de pe afișaj sau din
"Ghidul rapid" care este atașat pe aparat.
Prin înlocuirea unor componente ale
telefonului smart (ex. capacul din
spate, bateria etc.) cu componente
neoriginale, este posibil să se înlăture
antena NFC.
Dacă utilizezi un telefon smart cu Android
prevăzut cu tehnologie NFC (Near Field
Communication), procesul de înregistrare
este mai simplu (Easy Enrollment); în acest
caz, urmează instrucțiunile de pe afișajul
telefonului, AȘEAZĂ-L ȘI MENȚINE-L LÂNGĂ
logoul SMART Fi+ de pe pannoul mașinii de
spălat atunci când ți se solicită să procedezi
astfel de către aplicație.
ACTIVARE CONTROL DE LA DISTANȚĂ
(PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI)
După înregistrare mașinii, de fiecare dată
când dorești să controlezi mașina de la
distanță prin intermediul aplicației, mai întâi
trebuie să adaugi rufele, apoi detergentul,
închide ușa și selectează poziția SMART
FI+ pe mașina de spălat. Din acel moment
poți să controlezi mașina prin intermediul
aplicației.
Observație: În cazul deschiderii ușii aparatului
în timp ce este activat controlul de la distanță,
pentru a restabili conexiunea cu aplicația,
închideți hubloul și apăsați butonul Start.
Programul va continua din momentul unde a fost
întrerupt.
OBSERVAȚII:
PARAMETRI WIRELESS
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul SMART Fi+ de pe mașina de
spălat.
Parametri
Standard Wireless
Interval frecventä
96
Specificatii
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
Putere max. transmisie
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Senzitivitate minimä receptie
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl,
declară că , acest aparat marcat cu
este în conformitate cu cerințele esențiale
ale Directivei 2014/53/UE. Pentru a primi o
copie a declarației de conformitate, vă rugăm
să contactați producătorul la:
www.candy-group.com
PARAMETRI WIRELESS
Specificații
Standard Wireless
ISO/IEC 14443 Tipo A e NFC Forum Tipo 4
Bandă de frecvență
13,553-13,567 MHz (frecvență centru 13,560 MHz)
Limită cămp magnetic
< 42dBμA/m (la 10 metri)
Cauze posibile...
SERVICE
Defecțiuni ce pot fi remediate de către
dumneavoastră
Înainte de a apela la un centru de service autorizat,
verificați următoarele informații. Verificarea uscătorului
se va realiza contra cost în cazul în care se descoperă
că acesta a fost utilizat sau instalat necorespunzător.
Dacă problemele persistă, apelați la un centru de
service autorizat.
Afișarea timpului se poate schimba în timpul
derulării programului de uscare. Acest timp este
verificat în mod continuu și este ajustat pentru a fi
cât mai exact. Timpul afișat poate crește sau
descrește în timpul programului și asta este un
lucru normal.
Timpul de uscare este prea lung/hainele nu sunt
uscate suficient...
● Ați selectat timpul de uscare/programul
corespunzător?
● Hainele erau prea ude? Rufele au fost stoarse sau
centrifugate prea tare?
● Filtrul trebuie curățat?
● Uscătorul este supraîncărcat?
Uscătorul nu funcționează...
●Este uscătorul alimentat de la o sursă de electricitate
ce funcționează corespunzător? Verificați cu ajutorul
unui alt echipament, de exemplu cu ajutorul unei lămpi.
●Techerul este conectat corespunzător la priză?
●Există o pană de curent?
●Siguranțele s-au ars?
●Ușa este închisă complet?
●Uscătorul este pornit?
●Timpul de uscare sau programul au fost selectate?
●Uscătorul a fost repus în funcțiune după deschiderea
ușii?
Uscătorul este zgomotos...
● Opriți uscătorul și contactați un centru de service
autorizat.
Indicatorul
este aprins...
●Filtrul trebuie curățat?
Indicatorul
este aprins...
●Recipientul pentru apă trebuie golit?
97
Dacă aveți probleme cu uscătorul, după
efectuarea verificărilor recomandate,
apelați la ajutorul unui centru de service
autorizat.
Veți primi asistență prin telefon sau se va
putea stabili o întâlnire. Verificările vor fi
efectuate contra cost în cazul în care:
● A máquina está em bom estado de
funcionamento.
●Não foi instalada de acordo com as
instruções de instalação.
● Foi utilizada incorrectamente.
RO
Parametri
Piese de schimb
Utilizați întotdeauna piese de schimb
originale, disponibile în centrele de service
autorizate.
Service
Pentru service și reparații, apelați la ajutorul
unui centru de service autorizat.
Producătorul nu se face responsabil
pentru greșelile de tipar apărute în acest
manual. Producătorul își rezervă dreptul
de a aduce modificări produselor fără
însa a le schimba caracteristicile
esențiale de funcționare.
Capacity
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capac ty (kg)
Class
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
Energy kWh
T me
Mn.
8
A++
2,50
280
2,20
250
1,94
225
1,08
133
1,55
180
9
A++
2,75
330
2,40
300
2,18
260
1,15
149
1,74
210
Time
10
A++
3,10
379
2,73
336
2,48
305
1,18
152
1,98
244
40011998
2964
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising