Candy | CS C8LF-S | Candy CS C8LF-S Uživatelský manuál

Candy CS C8LF-S Uživatelský manuál
RO
HU
SK
CZ
UK
PL
SPIS TREŚCI
PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją
i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy
poradnik zawiera ważne informacje
dotyczące bezpiecznej instalacji,
użytkowania, konserwacji oraz porady, jak
osiągnąć najlepsze wyniki podczas
korzystania z urządzenia. Dokumentacja
urządzenia powinna być zabezpieczona na
wypadek konieczności skorzystania z niej w
przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. INSTALACJA PRZEWODU
ODPROWADZAJĄCEGO
3. PRZYGOTOWANIE
ŁADUNKU
Keep all documentation in a safe place for
future reference or for any future owners.
PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje
zostały dostarczone wraz z urządzeniem:
4. CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
● Instrukcja obsługi
● Karta gwarancyjna
5. POJEMNIK NA WODĘ
● Informacja o zużyciu energii
6. DRZWICZKI I FILTR
7. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na
tym produkcie poświadczamy na własną
odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich wymogów europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
8. WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA
9. WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Niezastosowanie się do powyższego
może wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania
z suszarki. Jeżeli problem związany z
urządzeniem wynika z niewłaściwego
użytkowania, za wezwanie serwisu może
zostać pobrana opłata.Sprawdzić, czy nie
nastąpiło uszkodzenie urządzenia podczas
transportu. Jeżeli tak się stało, należy
wezwać serwis GIAS.
2
Użytkowanie sprzętu
odmienne ni ż typowe dla
domowego, jak na przykład
profesjonalne u ż ytkowanie
przez osoby przeszkolone i
specjalistów, jest zabronione
tak ż e w miejscach wy ż ej
opisanych.
U ż ytkowanie
niezgodne z opisanym może
zredukować trwałość produktu
i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy
innych elementów, wynikające z
użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w
środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie
będą uznane przez Producenta.
● Urz ą dzenie s ł u ż y do
zastosowań w gospodarstwie
domowym, do suszenia tkanin
I odzieży.
● Urządzenie powinno być
użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w
instrukcji. Przed rozpoczęciem
obs ł ugi urz ą dzenia nale ż y
upewnić się, że instrukcje
instalacji i eksploatacji zostały
dobrze zrozumiane.
● Nie dotykać urzą dzenia
wilgotnymi rękami lub nogami.
● Nie opierać się o drzwiczki
podczas ł adowania
urządzenia, nie podnosić ani
nie przesuwać urządzenia
przez pociąganie za drzwiczki.
BEZPIECZEŃSTWO
● Urz ą dzenie to mo ż e by ć
użytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych zdolno ś ciach
fizycznych, czuciowych i
umys ł owych lub niemaj ą ce
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą
nadzorowane lub pouczone
odnośnie bezpiecznego
u ż ytkowania i ż e rozumiej ą
niebezpieczeństwa, jakie
wynikają z użytkowania takiego
sprzętu.
Należy unikać możliwości
zabawy przez dzieci przy użyciu
pralki lub jej czyszczenia czy
konserwacji bez nadzoru.
●OSTRZEŻENIE Nieprawidł owe
użytkowanie suszarki bębnowej
m o ż e s p o w o d o w a ć
niebezpieczeństwo pożaru.
●Urządzenie to przeznaczone
jest do użytku domowego i w
podobnych warunkach, dla
przykładu:
- w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
- w gospodarstwach
agroturystycznych;
- dla klientów hoteli, moteli lub
innych podobnych centrach
pobytowych;
- w ośrodkach typu Bed &
Breakfast.
3
PL
1.
● Nie dopuszczać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem oraz jego
pokrętłami.
● OSTRZEŻENIE Nie używać
wyrobu jeśli filtr kłaczków jest nie
na swoim miejscu lub
uszkodzony; kłaczki mogą
spowodować zapalenie.
● OSTRZEŻENIE Tam gdzie
umieszczony jest symbol gorącej
powierzchni może nastąpić
wzrost temperatury powyżej
60°C
podczas pracy suszarki
bębnowej.
●
Wyjąć wtyczkę ze źródł a
zasilania. Zawsze wyjmować
wtyczkę przed czyszczeniem
urządzenia.
Instalacja
●Nie używać przejściówek,
rozgałęźników ani przedłużaczy.
●Suszarka nie powinna być
instalowana w pobliżu zasłon i
należy upewnić się, aby żadne
przedmioty nie spadały pod, czy
zbierały się za suszarką.
● Zabronione jest ustawianie
urządzenia za drzwiami z
możliwością zamknięcia,
drzwiami przesuwnymi oraz
drzwiami z zawiasami po stronie
przeciwnej względem suszarki..
4
● W suszarce bębnowej nie należy
suszyć ubrań niewypranych.
●OSTRZEŻENIE Nie suszyć tkanin
pranych pł ynami do czyszczenia
chemicznego.
● OSTRZEŻENIE Materiał y z gumy
piankowej mogą w pewnych
okolicznościach, wskutek nagrzania,
samorzutnie się zapalić.
ZABRONIONE JEST suszenie w
suszarce bębnowej takich rzeczy, jak
gumy piankowe (pianki lateksowe),
czepki pod prysznic, materiały
wodoodporne, ubrania
podgumowane oraz ubrania i
poduszki z wkładkami z gumy
Piankowej.
● Przy suszeniu należy zawsze
kierować się zaleceniami nt. prania
odzieży.
●Ubranie powinno być odwirowane
lub dokł adnie wykręcone przed
umieszczeniem w suszarce. NIE
wkładać ubrań ociekających wodą
do suszarki.
● Nie należy pozostawiać w
kieszeniach zapalniczek czy zapałek
oraz NIE używać łatwo
palnych płynów w pobliżu suszarki.
● Zasłony z włókna sztucznego NIE
powinny być wkł adane do tego
urządzenia. Odzież zanieczyszczona
włóknem szklanym może
powodować podrażnienie skóry.
● Rzeczy, które został y zabrudzone
takimi substancjami, jak olej jadalny,
WENTYLACJA
● W pomieszczeniu
umiejscowienia suszarki
bębnowej należy zapewnić
odpowiednią wentylację, aby
podczas pracy suszarki gazy
powstałe przy spalaniu innych
paliw, np. z kominków nie
mogły dostać się do tego
pomieszczenia.
● Tyln ą ścianę suszarki
dosunąc do ściany lub
pionowej powierzchni.
● Należy pozostawić wolne co
najmniej 12 mm pomiedzy
urządzeniem a innymi
przedmiotami. Wloty i wyloty
muszą być drożne. Dla
zapewnienia prawidłowej
wentylacji przestrzeń
pomiędzy dolną ścianką
urzadzenia a podłogą musi być
drożna i wolna od
jakichkolwiek przedmiotów.
● Usuwane powietrze nie
powinno dostać się do
kanału wentylacyjnego,
przeznaczonego do
usuwania wyziewów z
5
PL
aceton, alkohol,benzyna, kerosen,
odplamiacze, terpentyna, woski i
środki usuwające wosk, powinny
przed rozpoczęciem suszenia
zostać wyprane w gorącej wodzie
z dużą ilością detergentów.
● Środki zmiękczające tkaniny i
podobne produkty nale ż y
stosować zgodnie z instrukcjami.
Pranie
urządzeń spalających gaz lub
inne paliwa.
● Sprawdzać regularnie, czy jest
swobodny przepływ powietrza
przechodzącego przez suszarkę.
● Sprawdzać często filtr i czyscić
go w razie potrzeby.
● Uważać, aby za suszarką nie
gromadził y się przedmioty,
ponieważ mogą one blokować
wlot i wylot powietrza.
●NIGDY nie ustawiać suszarki
bezpośrednio przy zasłonach.
● Do zainstalowania suszarki w
kolumnie na pralce konieczny jest
specjalny łacznik według
nastepujacej specyfikacji.
- Łącznik Mod 35100019: dla
pralki o głebokości minimum 49
cm.
- Łącznik Mod 35100120: dla
pralki o głebokości minimum 51
cm.
Konieczny jest jeden z
wymienionych powyzej
łaczników, jest on dostępny w
naszej sieci zajmującej się
sprzedażą części zamiennych.
Instrukcja montażu oraz wszelkie
elementy mocujące dostarczane
są w komplecie z łącznikem.
Nie instalować urządzenia
w pomieszczeniach o niskiej
temperaturze lub w miejscach,
gdzie może wystapić ryzyko
z a m a r z a n i a . P r z y
temperaturach bliskich granicy
zamarzania urządzenie może
przestać funkcjonować
poprawnie: istnieje bowiem
poważne ryzyko uszkodzenia,
jeżeli dojdzie do zamarznięcia
wody w przewodach
hydraulicznych (zawory, węże,
pompy). Dla zagwarantowania
lepszego działania, temperatura
otoczenia musi być pomiędzy
5- 35°C. Zwracamy uwagę, że
używanie suszarki w niskich
temperaturach (od +2°C do
+5°C) może skutkować
skraplaniem się wody i
okapywaniem wody na podłogę.
6
Ochrona Środowiska
Suszarki bębnowe są przygotowane do
pracy z prądem 220 240V, 50 Hz. Należy
upewnić się, że natężenie prądu w
obwodzie wynosi przynajmniej 10A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie
niebezpieczne.
Urządzenie to musi być uziemione.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą
być tego samego typu.
Nie używać przejściówek ani
przedłużaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
powinna być dostępna do odłączenia.
Jeżeli urządzenie działa
nieprawidłowo lub przestaje działać,
należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilania. W
sprawieewentualnych napraw należy
zgłosić się do serwisu GIAS.
Dyrektywa Europejska 2012/19/EU
To urządzenie jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EU on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby
dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i
pozbycia się właściwie wszystkich
zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WE EE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego ;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
-WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny.
-WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach
duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie
na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak
sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same
funkcje, co sprzęt dostarczony.
Jeżeli problem z urządzeniem wynika
z niewłaściwej instalacji, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana opłata.
Jeżeli przewód zasilający urządzenie
ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić
specjalnym przewodem, dostępnym
WYŁĄCZNIE w serwisie części
zamiennych. Instalację taką musi
przeprowadzić upoważniona osoba.
Nie podłączać urządzenia ani nie
włączaćZasilania do czasu zakończenia
instalacji. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa suszarka musi być
prawidłowo zainstalowana. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do
instalacji należy skontaktować się
telefonicznie z serwisem GIAS.
Regulacja Nóżek
Po ustawieniu
urządzenia na
miejscu należy
upewnić się , że
urządzenie jest
wypoziomowane.
Serwis GIAS
● W celu zapewnienia bezpiecznego i
wydajnego użytkowania tego urządzenia
zaleca się przeprowadzać wszelkiego
rodzaju serwis, czy naprawy przez
autoryzowanego serwisanta GIAS.
7
PL
Wymagania Odnośnie Elektryczności
● Wszystkie elementy opakowania są
wykonane z materiałów przyjaznych
środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o
pozbywanie się opakowania w sposób
przyjazny środowisku. Informacje o
aktualnych szczegółach odnośnie do
pozbywania się zużytych urządzeń można
uzyskać u lokalnych władz.
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z
gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go
wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia
zamknięciu się dzieci w starej pralce, wyłamać
zawiasy lub zamek drzwiczek.
2. Instalacja Przewodu
3. Zdjąć wąż z króćca.
Odprowadzającego
Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika
na wodę po każdym cyklu suszenia, woda
odbierana podczas cyklu suszenia może być
odprowadzana bezpośrednio do rury kanalizacji
ściekowej (do tego samego systemu kanalizacji,
do którego podłączony jest zlewozmywak).
Przepisy zabraniają podłączania się do systemu
odprowadzania wód powierzchniowych.
Rura systemu kanalizacji ściekowej powinna
znajdować się w pobliżu suszarki kondensacyjnej.
4. Czarny wąż z
zestawu podłączyć za
pomocą łącznika i
zacisków do w ęża
zdjętego z króćca.
3
Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 zaślepkę.
5. Przy pomocy
zaślepki zatkać
pozostały przewód.
UWAGA! Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę
i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania
elektrycznego.
6 . U s t a w i ć i
wypoziomować
urządzenie zwracając
uwagę aby waż
odpływowy nie został
przycięty ani
załamany. Podłączyć
nowy wąż odpływowy
do kanalizacji
ściekowej.
Zestaw należy zamontować w następujący sposób:
1.Odchylić suszarkę
powoli na jej prawy
bok.
2.Zbiornik na wodê
umieszczony jest po
prawej stronie
urzadzenia (patrz
rysunek ). Szary waz
podlaczony jest do
krócca po lewej
stronie suszarki. Za
pomoca szczypiec
zdjac opaskê z
krócca.
4
5
Podłączyć suszarkę
do źródła zasilania
lektrycznego.
1
6
2
8
PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
Sortować Ładunek Jak Następuje:
Ze względu na symbole użytkowania
Można je znaleźć na kołnierzyku bądź
wewnętrznym szwie:
Przed pierwszym użyciem suszarki:
● Dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w
bębnie.
● Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną
ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się zebrać
podczas transportu.
..
.
Przygotowanie Ubrań
Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do
suszenia może być suszone w suszarce
bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym
wyrobie.
Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są
zamknięte, a kieszenie puste. Odwrócić
wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieścić
ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszenie w suszarce bębnowej
przy wysokiej temperaturze.
Suszenie w suszarce bębnowej
tylko przy niskiej temperaturze.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek
dotyczących prania, należy założyć, że
tkanina nie nadaje się do suszenia w
suszarce.
● Według ilości I grubości
W przypadku ładunku większego niż
pojemność suszarki, oddzielić ubranie w
zależności od jego grubości (np. ręczniki od
bielizny).
● Według typu tkaniny
Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy
bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule,
kombinezony itp., wykonane z poliestru lub
poliamidu, jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
● Pod względem stanu wysuszenia
Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:
Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe,
delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami,
odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub
skóry, buty sportowe,przedmioty przestrzenne, takie
jak śpiwory itp.
UWAGA: Nie suszyć wyrobów, które były
traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub
rękawic gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub
wybuchu).
Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest
zawsze suszony chłodnym powietrzem.
Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem,
do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W
przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk W
celu wybrania niskiej temperatury suszenia.
Nie przeładowywać bębna; duże sztuki mogą po
namoknięciu spowodować przekroczenie
maksymalnego dopuszczalnego Obciążenia
(np.śpiwory, kołdry).
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie Suszarki
●Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić
filtr I opróżnić pojemnik na wodę.
● Czyścić kondensator regularnie.
●Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze
bębna I pozostawić otwarte drzwiczki przez
pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji
powietrza wysuszyć go.
● Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki
przy pomocy miękkiej szmatki.
● NIE używać ostrych czyścików ani
szorujących środków czyszczących.
● Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek I
nagromadzeniu kłaczków, należy od czasu
do czasu czyścić wewnętrzną stronę
drzwiczek i uszczelkę mokrą szmatką.
Oszczędność Energii
Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie
pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub
odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym
krótszy czas jego suszenia i dzięki temu
oszczędność energii elektrycznej.
ZAWSZE
Suszyć jak największą ilość prania ;
oszczędza to czas i energię elektryczną.
●Przed każdym cyklem czyszczenia
sprawdzić
czystość filtra.
NIGDY
● Nie należy przekraczać maksymalnego
ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii
elektrycznej.
●Nie wkładać do suszarki prania
ociekającego wodą,może to doprowadzić od
uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i
ładunek mogą być bardzo gorące.
UWAGA Przed czyszczeniem urządzenie
powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z
gniazdka zasilania.
Odnośnie danych elektrycznych, patrz
etykietka wartości znamionowych na przedniej
części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).
9
PL
3.
5. POJEMNIK NA WODĘ
Woda odprowadzona z suszarki podczas suszenia gromadzi się w zbiorniku w drzwiach
urządzenia. Kiedy zbiornik wypełnia się, na panelu zapala się lampka.
NALEŻY wówczas
opróżnić pojemnik. Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po każdym cyklu suszenia.
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli w
nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo wody,ponieważ w pierwszej kolejności wypełniany
jest zbiornik wewnętrzny.
Aby usunąć zbiornik w drzwiach.
1. Delikatnie wyciągnąć
zbiornik wody z drzwi
trzymając za uchwyt.(A)
Zbiornik wypełniony
wodą waży około 6 kg.
2. Przechylić zbiornik i
wylać wodę.(B)
1.Podkręcamy dno
koparki tak, aby
odsunął się od
suszarki.Następna
część może zostać
odłączona,
A
Po opróżnieniu założyć
ponownie w drzwiach
najpierw umieszczając
jego; (C) dolną część a
następnie lekko
dopychając górną. (1)
(2).
2.Doś mocno wsuń do
uchwytu i wyjmij
pojemnik z suszarki. (B)
Podeprzeć pojemnik
obiema rękami. (C) Po
napełnieniu pojemnik
na wodę waży około 4
kg.
aby
3. Nacisnąć
powrócić do cyklu
suszenia.
U WA G A : j e ż e l i w
pobliżu suszarki
znajduje się odpływ
wody, można podłączyć
zestaw odpływowy,
umożliwiając tym
samym sposób stały
o d p ł y w w o d y
gromadzącej się w
suszarce. Opróżnianie
pojemnika nie będzie
wówczas konieczne.
Aby usunąć dolny zbiornik.
B
1
A
B
3. Otwórz pokrywę
umieszczoną na górze
pojemnika i opróżnij
wodę (D)
4. Założyć pokrywę i
wsunąć zbiornik wody z
powrotem na pozycję.
(RE)
PUSH W MIEJSCE.
C
5. Zamontuj płytę
główki, łącząc zawiasy
na górze i zatrzaskuj
dolne klipsy
10
C
D
6. DRZWICZKI I FILTR
1. Retire o encosto
2.Rode as duas
alavancas de fixação no
sentido inverso ao dos
ponteiros de um relógio
e tire o conden-sador.
OSTRZEŻENIE! Gdy suszarka bębna
jest w użyciu, bęben i drzwi mogą być
bardzo gorące.
Filtr
UWAGA: Aby suszarka pracowała wydajnie,
przed każdym cyklem suszenia należy
sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.
1. Wyciągnąć filtr do
góry.
2. Otworzyć filtr, tak
jak pokazano.
1
3. Delikatnie usunąć
kłaczki przy użyciu
miękkiej szczoteczki
lub palców.
3.Tire a unidade do
condensador.
4.Limpe cuidadosamente quaisquer
poeiras ou cotão com
um pano, lavando de
seguida a unidade
debaixo de uma
torneira, virando-a de
modo a que água flua
entre as armaduras
para remover eventuais poeiras e cotão.
5.Após a limpeza,
verifique a posição da
junta de vedação.
Ajuste a vedação ao
sulco, se estiverem
desalinhados.
2
Lampka Sygnalizacyjna Filtra
Zapala się, jeżeli filtr wymaga
czyszczenia.
Jeżeli pranie nie jest suszone, sprawdzić,
czy filtr nie jest zatkany.
JEŚLI CZYŚCISZ FILTR POD WODĄ,
PAMIĘTAJ ABY GO WYSUSZYĆ.
OSTRZEŻENIE! Jeśli otworzysz drzwi w
trakcje cyklu, przed zakończeniem cyklu
chłodzenia, rękojeść może się gorąca.
Podczas próby opróżnienia zbiornika wody
podczas cyklu należy zachować szczególną
6.Reinstale o condensador, assegurando que fica encaixado firmemente na
posição devida
(talcomo é indicado
pela seta). Fixe as duas
alavancas, rodando-as
no sentido dos
ponteiros de um
relógio.Certifique-se de
que o secador fica bem
apertado na base.
7. Reinstale o encosto
Do czyszczenia filtra kondensatora nie
należy używać wody! .
11
UP
4. Zatrzasnąć filtr i
wsunąć na swoje
miejsce.
PL
Para Retirar o Condensador
Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć
drzwiczki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
,aby ponownie uruchomić suszarkę.
7. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
- Suche do szafy: do prania, która może
być bezpośrednio odłożone do szafy
- Bardzo suche: aby uzyskać kompletnie
suche ubrania, idealne dla pełnego
obciążenia.
To urządzenie jest wyposażone w funkcję
Drying Manager. Podczas automatycznych
cykli, każdy pośredni poziom wysuszenia
przed osiągnięciem wybranego jest
wskazywany przez miganie wskaźnika
lampki odpowiadającej danemu stopniowi
wysuszenia.
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
A
D
C
220'
END
4.Opóźnienie startu
Aby opóźnić start programu o 3, 6 lub 9
godzin. Przy aktywnej opcji opóźnienia startu
po otwarciu i zamknięciu drzwi należy
ponownie naciśnąć przycisk START, co
spowoduje dalsze odliczanie czasu
pozostałego do uruchomienia programu.
120'
90'
3h
6h
9h
60'
B
4
3
2
1
A-Wybór cyklu Wybranie programu suszenia jest możliwe
poprzez obracanie pokrętła w obu
kierunkach. Aby anulować wybór lub
wyłączyć suszenie należy obrócić pokrętło
na pozycję OFF.
C- Ledowe kontrolki
Zbiornik wody
- Zapala się, gdy
konieczne jest opróżnienie zbiornika wody
Czyszczenie filtrów
- Zapala się, gdy
wymagane jest czyszczenie filtrów (drzwi i
dolny filtr)
Te lampki kontrolne zapalają się w celu
wskazania etapu suszenia:
B-Przycisk 1.Start-Pauza
Aby uruchomić wybrany program i / lub go
zawiesić
2.Wybór czasu cyklu
Mo żliwe jest przekształcenie cyklu z
automatycznego na zaprogramowany przed
upływem 3 minut od rozpoczęcia cyklu. Aby
po wybraniu tej opcji wyłączyć funkcję
automatycznego suszenia, konieczne jest
wyłączenie suszarki.
W przypadku niezgodności wszystkie diody
zamigają szybko 3 razy.
3.Wybór poziomu suszenia
Pozwala ustawi ć pożądany stopień
wysucszenia: możliwość edycji do 5 minut po
rozpoczęciu cyklu:
- Gotowe do prasowania: Pozostawia
ubrania nieco wilgotne w celu ułatwienia
prasowania.
- Suche do powieszenia: przygotowanie
ubrania do powieszenia
12
- SUCHY /
świeci się, gdy uruchomiony
jest cykl suszenia
świeci się, gdy cykl znajduje się w
fazie chłodzenia
- KONIEC: świeci się po zakończeniu cyklu
DObszar SMART TOUC - naci śnięcie
przycisku START / PAUZA umożliwia
rozpoczęcie pobranego wcześniej cyklu, gdy
pozycja Touch jest wybrana na pokrętle
programowym (przejdź do w odpowiedniej
sekcji tej instrukcji aby uzyskać informacje na
temat pobierania cykli za pomocą aplikacji).
Wielka Brytania , Irlandia, Hong Kong i Indie są
krajami w których znak Woolmarku jest
certyfikowanym znakiem handlowym.
Maksymalny Ciężar Przy Suszeniu
SUCHE BAWEŁNIANE
Zadeklarowana max.pojemność
Syntetyki lub Delikatne
Max.4 Kg
Dane Techniczne
Cykl standardowy (
) BAWEŁNA ma
najlepszą sprawnośc energetyczną i nadaje się
najlepiej do suszenia bielizny bawełnianej.
Tabela na ostatniej stronie pokazuje przybliżony
czas i zużycie energii dla głównych programów
suszenia.
Zużycie energii w trybie wyłączenia
Zużycie energii w trybie czuwania
0,40 W
0,75 W
Technical Specifications
Pojemność bębna
Maksymalny ładunek
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Pasmo poziomu
energetycznego
DZIAŁANIE
1. Otwórz drzwiczki i załaduj pranie do
bębna. Upewnij się, że odzież nie
blokuje zamknięcia drzwiczek.
2. Delikatnie zamknij drzwiczki pchając
je powoli, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Ustaw pokrętło programu na
wymaganej pozycji (patrz Przewodnik
Programów).
4. Naciśnij przycisk
. Suszarka
wystartuje automatycznie a kontrolka
nad przyciskiem będzie stale zapalona.
5. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie
suszenia w celu sprawdzenia prania,
należy nacisnąć przycisk
po
zamknięciu drzwiczek, by wznowić
suszenie.
6. Kiedy cykl zbliży się ku końcowi,
maszyna wejdzie w tryb schładzania i
ubrania będą wirowane w chłodnym
powietrzu.
7. Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu zapali się napis END.
8. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie
się obracał co jakiś czas, aby zapobiec
pognieceniu ubrań do momentu, gdy
maszyna zostanie wyłączona lub
drzwiczki będą zamknięte.
115
zob. etykieta energetyczna
85 cm
60 cm
60 cm
zob. etykieta energetyczna
Nie otwieraj drzwi podczas trwania
programu automatycznego - może to
zakłócić proces suszenia.
Informacja dla Laboratoriów Testowych
EN 61121 Programy do zastosowania
BAWEŁN LUB
-SUSZENIE BAWEŁNY
- BAWEŁNA LUB BIAŁE
-DO PRASOWANIA
BAWEŁNIANE
-TEKSTYLIA ŁATWE
W PIELĘGNACJI
Rzeczywisty czas trwania cyklu
suszenia zależy od początkowego
poziomu wilgotności prania ze względu
prędkość wirowania, rodzaj i ilość prania,
czystość filtrów i temperaturę otoczenia
Do czyszczenia filtra kondensatora nie
należy używać wody! .
- DELIKATNE LUB
SYNTETYCZNE
13
PL
Program suszenia wyrobów
wełnianych na tym
urzadzeniu został
zatwierdzony przez The
Woolmark Company w
zakresie suszenia wyrobów
pranych w pralkach z
zastrzezeniem ,ze wyroby sa prane i suszone
zgodnie z instrukcja prania na wszywce i
zaleceniami producenta tego urzadzenia. M1524.
8. WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
PROGRAM
Super łatwe
prasowanie
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Wygodne rozwiązanie do suszenia tkanin mieszanych minimalizujące
zagniesenia, zapewniające idealną wilgotność do prasowania. Przed
suszeniem należy strzepnąć materiał
2
*
Program Eco Normatywny (suszenie ręczne). Najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii. Nadaje się do bawełny i pościeli.
6
*
Full
*
Do łącznego suszenia różnych rodzajów tkanin bawełnianych, bielizny,
tkanin mieszanych i syntetycznych.
4
*
Do delikatnego suszenia syntetyków i delikatnych tkanin.
4
*
Ten specyficzny cykl został opracowany w celu suszenia koszul minimalizuje plątanie i zagniecenia dzięki specjalnym ruchom bębna.
Zaleca się wyjmowanie ubrań bezpośrednio po cyklu suszenia.
2.5
*
Delikatny i specyficzny cykl do suszenia ciemnych lub kolorowych tkanin
bawełnianych lub syntetycznych.
4
*
Ten cykl jest idealny do odzieży dla dzieci, gdy wymagany jest wysoki
poziom higieny
4
150’
Dedykowany do suszenia jednorodnych tkanin, takich jak dżinsy czy
drelich. Zaleca się przed suszeniem odwrócenie odzieży na lewą stoną.
4
*
Dedykowany do odzieży sportowej i fitness; suszy delikatnie, ze
szczególną uwagą pozwalającą uniknąć zbiegnięcia i zniszczenia
elastycznych włókien
4
*
1
70’
Idealny do szybkiego suszenia wsadu o maks. wadze 2 kg.
Przed suszeniem zaleca się wirowanie z dużą prędkością.
1
*
Jest to cykl ciepły, który w ciągu zaledwie 12 minut pomaga wyprostować
fałdy i zagięcia
2.5
12’
Idealny cykl do usuwania przykrych zapachów z pościeli, jednocześnie
wyrównujący zagniecenia
2.5
*
Cykl właściwy do suszenia bawełny, gąbek i ręczników
Odzież wełniana: program może być wykorzystywany do suszenia
maksymalnie 1 kilograma prania (około 3 swetrów).Zaleca się
wywrócenie ubrań na lewą stronę przed suszeniem.Czas ten może ulec
zmianie z uwagi na rozmiar i grubość wsadu oraz wybraną prędkość
wirowania podczas prania.Na zakończenie cyklu odzież jest gotowa do
założenia, ale w przypadku grubszych ubrań ich krawędzie mogą być
nieco wilgotne: zaleca się wysuszenie ich w sposób naturalny.Zaleca się
wyciągnięcie wszystkich ubrań zaraz po zakończeniu cyklu.Uwaga:
proces sfilcowania wełny jest nieodwracalny; prosimy suszyć wyłącznie
ubrania oznaczone symbolem (symbol "można suszyć w suszarce
bębnowej"); ten program nie jest wskazany dla odzieży z akrylu.
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla
smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi sekcja).
Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autoczyszczenie, który przeznaczony jest do dezynfekcji
pralki.
* Rzeczywisty czas cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania wynikającej z prędkości
wirowania, rodzaju i ilości ładunku, czystości filtrów i temperatury otoczenia.
14
Urządzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji App
na smartfonach z Androidem, wyposażonych
w funkcję NFC (Near Field Communication).
● Pobierz aplikację Candy simply-Fi na swój
smartfon.
Candy simply-Fi App jest dostępna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest
możliwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC, zgodnie z nast ę puj ą cym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wyłącznie treści
Tablet z Androidem
Apple iPhone
Apple iPad
Wyłącznie treści
Wyłącznie treści
Wyłącznie treści
● Smart Diagnostyka – do kontrolowania
prania i "Autoczyszczenie" + przewodnik
po rozwiązywaniu problemów.
● Moje Statystyki – Statystki prania i
porady dotyczące bardziej efektywnego
korzystania z pralki.
Pobierz wszystkie funkcje Smart
Touch, wyszukując w przeglądarce
DEMO dla App lub odwiedź
www.candysmarttouch.com
JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja
pralki
Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
N F C m o ż e b y ć r ó ż n y. Wi ę c e j
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
● Przekręć pokrętło na pozycję Smart
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
● Otwórz the App, utwórz profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
postępując zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu lub "Skrócona Instrukcja",
który dołączono do urządzenia.
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
● Sterowanie głosowe – Przewodnik
pomagający dobrać idealny cykl prania za
pomocą trzech haseł głosowych
( u b r a n i a / t k a n i n y, k o l o r , s t o p i e ń
zabrudzenia).
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to
● Programy – do wgrywania I uruchamiania
nowych programów prania.
15
PL
FUNKCJA SMART TOUCH
KOLEJNY RAZ – Regularne
stosowanie
● Za każdym razem, gdy chcesz
zarządzać urządzeniem za
pośrednictwem aplikacji, najpierw
przełącz je do trybu Smart Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
●Upewnij się, że masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
została włączona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, należy wykonać
czynności opisane wcześniej.
●Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
● Wybierz żądaną funkcję w aplikacji
(np. uruchomienie programu, cykl
Check-up, aktualizację statystyk, itp...).
● Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo Smart Touch na panelu
urządzenia, gdy wymagane przez
aplikację.
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obró ć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo Smart
Touch a ż App potwierdzi po łą czenie. W
celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
J E S T, A B Y P R Z Y T R Z Y M A Ć S M A RT F O N
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
S E K U N D T E J D A N E J P R O C E D U RY ; n a
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
mo ż liwe, aby przesun ąć smartfon dalej.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać transmisję danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
k o n i e c z n e ,
z d e j m i j
j e .
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi, może spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za
pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z
bliska: w związku z tym nie jest możliwe
wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI
BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Specyfikacja
Standard
łączności
bezprzewodowej
ISO/IEC 14443 Type A e NFC
Forum Type 4
Częstotliwość
13,553-13,567 Mhz (częstotliwość 13,560 MHz)
Pole magnetyczne
< 42dBμA/m (at 10 metrów)
Niniejszym Candy Hoover Group
Srl,deklaruje, że to urządzenie oznaczone
symbolem jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji
zgodności, należy skontaktować się z
producentem:
www.candy-group.com
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby antena
NFC na jego „plecach” dopasowała swoje
położenie do logo Smart Touch na urządzeniu
(patrz zdjęcie poniżej).
16
T Y L K O D L A M O D E L I Z F U N K C J Ą S M A R T TO U C H
Dzię ki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Candy simpy-Fi , kontrolują cej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo Smart Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
k a t a l o g i p r ó b o w a ć r o z w i ą z a ć t e n p r o b l e m .
Przyczyny Usterek...
Usterki, które można naprawić samemu
Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do
serwisu GIAS należy sprawdzić listę
następujących problemów. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo,
zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest
niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania
serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem
z urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu
poniższych punktów, najpierw należy
skontaktować się z serwisem GIAS
telefonicznie.
Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z
postępem suszenia. Czas do końca cyklu,
jaki wskazuje wyświetlacz urządzenia, jest
wskazaniem szacunkowym wynikającym ze
sprawdzania przez przez suszarkę poziomu
wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia
jaki wskazuje wyświetlacz może się
zwiększać lub zmniejszać i jest to normalne.
Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest
wystarczająco sucha…
● Czy został wybrany prawidłowy czas/ program
suszenia?
● Czy odzież była zbyt mokra? Czy była
dokładnie wykręcona lub odwirowana?
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
● Czy kondensator wymaga czyszczenia?
● Czy suszarka nie jest przepełniona?
● Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne
od przeszkód?
Suszarka nie działa…
● Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do
suszarki? Sprawdzić posługując się innym
urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
● Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do
źródła zasilania?
●Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
●Czy bezpiecznik nie jest przepalony?
●Czy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
● Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła
prądu, jak i na urządzeniu?
● Czy został wybrany czas suszenia lub
program?
● Czy urządzenie zostało włączone ponownie po
otwarciu drzwiczek?
● Czy suszarka przestała działać z powodu
zapełnienia korytka na wodę, które wymaga
Opróżnienia?
17
Suszarka głośno pracuje…
● Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z
serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy
technicznej.
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
●Czy kondensator wymaga czyszczenia?
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy pojemnik na wodę nie wymaga
opróżnienia?
OBSŁUGA KLIENTA
Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich
punktów problem nadal
występuje,
należy zwrócić się o pomoc do serwisu
GIAS. Możliwe jest uzyskanie pomocy
drogą telefoniczną lub zamówienie
wizyty serwisanta zgodnie z warunkami
gwarancji. Przy zaistnieniu jakiejkolwiek
z wymienionych sytuacji użytkownik
może zostać obciążony kosztami
serwisu:
● Suszarka pracuje prawidłowo.
●Nie została zainstalowana zgodnie z
instrukcją odnośnie instalacji.
● Była nieprawidłowo użytkowana.
Części Zamienne
Należy zawsze korzystać z oryginalnych
części Zamiennych, dostępnych
bezpośrednio w serwisie GIAS.
Serwis GIAS
W sprawie serwisowania i napraw należy
kontaktować się z serwisantem GIAS.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
drukarskie w niniejszym poradniku.
Producent zastrzega sobie również
prawo do dokonania odpowiednich
zmian produktu bez zmiany
zasadniczych jego cech.
PL
9. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Будь ласка , уважно прочитайте ці
інструкції та дотримуйтесь їх, а також
керуйте машиною відповідно. Ця
брошура надає важливі вказівки щодо
безпечного використання,
встановлення, обслуговування та деяких
корисних рекомендацій для отримання
найкращих результатів при використанні
вашої машини.
ВСТУП
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Зберігайте всю док ументацію в
безпечному місці для подальшого
в и к о р и с та н н я а б о для ма й бу т н і х
власників.
Будь ласка, перевірте наявність наступних
позицій, зазначених нижче, які надаються
разом з приладом:
5. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
7. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
8. ВИБІР ПРОГРАМИ
9. TУСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
• Інструкція з експлуатації
• Гарантійний талон
• Маркування енергоефективності
Маркуючи нашу продукцію символом
ми підтверджуемо що цей виріб
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
процедуру оцінки відповідності
директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров'я його
споживачів, а також нешкідливий для
навколишнього середовища.
18
•
Прилад дозволяється
використовувати дітям від 8
років та людям з обмеженими
фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями, а
також недосвідченим
користувачам за умови
здійснення нагляду за ними або
надання їм пояснень щодо
без п еч н о го в и к о р и с та н н я
приладу та розуміння ними
пов’язаних із цим небезпек. Не
дозволяйте дітям гратися з
п р и л а д о м . Д і т я м
забороняється виконувати
чищення та обслуговування
пральної машини.
• Всі прилади торгової марки
Candy призначені для
використання тільки у
домашньому господарстві.
• Використання цього приладу з
іншою метою, ніж у
домашньому господарстві або
побуті, наприклад, комерційне
використання експертами або
спеціально навченими
к о р и с т у в а ч а м и ,
забороняється.
Використання приладу не за
вищеописаним призначенням
може зменшити строк служби
приладу та стати причиною
анулювання гарантії
виробника.
Будь-які пошкодження приладу
або інші пошкодження чи
19
нанесення шкоди приладу
через використання не у
домогосподарстві або побуті
(навіть, якщо прилад
в с т а н о в л е н о у
домогосподарстві) не
приймаються виробником у
всіх встановлених законом
випадках.
•
Ця машина повинна
використовуватись лише для
цієї мети. Переконайтесь, що
перед експлуатацією приладу
повністю зрозумілі інструкції
по встановленню та
викорисанню.
• Не торкайтесь пристрою,
коли руки або ноги є вологими
а б о
в о л о г и м и .
• Не нахиляйтеся до дверей
під час завантаження машини
або за допомогою дверей,
щоб підняти або перемістити
машину.
• Не дозволяйте дітям грати з
машиною або її елементами
управління.
UK
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
● П Р И В Е Д Е Н Н Я
Не
використовуйте виріб, якщо
ф і л ьт р д л я п у х у н е
знаходиться у положенні або
пошкоджений; пух може бути
запален.
●ПРИВЕДЕННЯ
Якщо
розміщений символ
гарячої
поверхні Підвищення
температури під час роботи
сушарки може перевищувати
60 градусів С.
● Зніміть штепсель із джерела
живлення. Завжди виймайте
вилку перед очищенням
приладу.
●
Не продовжуйте
використовувати цю машину,
якщо вона виявляється
несправною.
● Не
допускати нанесення
покриттів і пуху на підлогу поза
машиною.
● Заключна частина циклу
с у ш і н н я п р оход и т ь без
використання тепла (цикл
охолодження), для того щоб не
пошкодити волокна тканин.
● Заборонено використовувати
сушильну машину, якщо для
чищення білизни бул о
використано промислові
хімікати.
● УВАГА: Ніколи не зупиняйте
сушильну машину до
закінчення циклу сушіння,
хіба що Ви швидко дістаните
та розвісите білизну, щоб
тепло розсіялося.
●
М а к с и м а л ь н е
завантаження Див
енергетичну етикетку..
20
Установка
● Не використовуйте адаптери,
багаторазові з'єднувачі, та/або
подовжувачі.
● Ніколи
не встановлюйте
сушарку близько до занавісок, та
переконайтесь, що речі не
падають за сушарку та не
накопляються там.
● Прилад не повинен бути
встановленим за дверима, що
замикаються, за розсувними
дверима або дверима, з
петлями на протилежній стороні
до сушарки.
●Не сушіть в сушарці невипрані
речі.
●УВАГА Не сушіть
тканини,
оброблені миючим засобом на
безводній основі.
● У В А ГА
Пористі гумові
матеріали, за деяких обставин,
при нагріванні можуть
загорітися шляхом
самозаймання. Речі, вироблені
з пористої гуми (латексна піна),
шапочки для душу,
в од о н е п р о н и к н і т к а н и н и ,
вироби на резиновій основі та
одяг або подушки з пористогумовою прок ладк ою, НЕ
МОЖНА сушити в сушарці.
● Завжди звертайте увагу на
етикетки на білизні для вказівок
щодо сушіння.
● Перед завантаженням до
сушарки, одяг повинен бути
висушеним в пральній машині у
відповідном у режимі або
вичавлений рук ами. Не
р е к о м е н д у є т ь с я
завантажувати до сушарки
мокрий одяг.
● Кармани
повинні бути
перевірені на наявність в них
запальничок та сірників, та
НІКОЛИ не використовуйте
легкозаймисті рідини біля
приладу.
● НІКОЛИ не завантажуйте до
приладу занавіски із
скловолокна. Взаємодія іншого
одягу з скловолокном може
21
спричинити подразнення
шкіри.
● виведення воску, речі
перед сушінням в сушарці
повинні бути випрані в
гарячій воді з великою
кількістю миючого засобу.
●
К о н д и ц і о н е р и
(пом'якшувачі) для білизни,
або схожі засоби, слід
використовувати згідно з
вказівками щодо їхнього
використання.
ВЕНТИЛЯЦІЯ
Кімната, в якій встановлено
сушарку, повинна мати
надійну вентиляційну
систему, яка забезпечить
запобігання появи газів, що
втягується в кімнату, від
п р и л а д і в ,
щ о
використовують інші види
палива, включаючи
відкритий вогонь
●
Витяжне повітря не
повинно відводитися до
д и м о х о д у, я к и й
використовується для
відведення диму від
п р и л а д і в ,
щ о
використовують газ або інші
види палива.
● Регулярно перевіряйте,
щоб циркуляція повітря в
сушарці не мала перешкод.
● Після
використання
приладу, перевіряйте фільтр
пилу та чистість його у разі
необхідності.
●
UK
Білизна
● Вхід та вихід повітря повинні
здійснюватися без перешкод.
Для забезпечення гарної
вентиляції, простір між
нижньою частиною приладу та
підлогою не повинен бути
закритим. Між приладом та
будь-як ою перешк одою
повинно бути щонайменше 12
мм.
● Запобігайте падінню та
накопиченню речей за
сушаркою, оскільки це може
спричинити перешкоджання
циркуляції повітря.
● НІКОЛИ не встановлюйте
сушарку біля занавісок.
22
Не встановлюйте прилад в
приміщенні з низькою
температурою, або в
приміщенні де є ризик
замерзання. При температурі
близькій до точки замерзання,
прилад не може працювати
правильно, та є ризик
пошкодження, якщо вода
замерзне в гідравлічній
системі виробу. Для високої
продук тивності приладу,
навколишня температура,
повинна бути в межах від 5 35°C. Будь ласка, зверніть
увагу, що при роботі в
хол одном у приміщені, з
температурою від +2 до + 5 ° C,
може утворюватись конденсат
та краплі води на підлозі.
Вимоги до електроживлення
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
220-240B
UK
10 A
Європейська Директива 2012/19/ЄС
Це прилад позначено згідно з
Директивою Європейського Союзу
2012/19/EU щодо відходів
елек тричного та елек тронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини (які
можуть спричиняти негативні наслідки для
довкілля), так і основні елементи (які можна
використовувати повторно). Для належного
видалення всіх забруднюючих речовин і
збирання та утилізації всіх матеріалів важливо,
аби поводження з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням спеціальних процедур.
Громадяни можуть відігравати важливу роль у
запобіганні виникненню загрози довкіллю від
ВЕЕО; для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
не можна поводитися з ВЕЕО, як зі звичайними
домашніми відходами;
-ВЕЕО слід здавати до відповідних пунктів
збирання, організованих місцевими органами
влади або виробниками чи продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО великих
розмірів може збиратися у місцях проживання
споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового приладу
продавцю можна повернути старий прилад,
який той має забрати без додаткової плати,
якщо старе обладнання є еквівалентного типу
та має такі самі функції, як і нове обладнання.
Сервісний центр
23
Не підключайте прилад та не приєднуйте
його до мережі, до повної установки. Для вашої
безпеки, сушарка повинна бути встановлена
належним чином. Якщо у вас виникли будь-які
питання щодо установки приладу, зверніться до
сервісного центру за порадою.
Регулювання опори
2. ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ:
4. Прикріпіть чорний
шланг з комплекту
(за допомогою
з'єднувача та
трубних затискачів,
що постачаються)
до шланга, знятого з
під'єднання до
мосту.
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
4
5. З'єднайте новий
зливний шланг з
в і д х о д а м и
Водопровідна труба.
6. Після того, як
м а ш и н а
знаходиться на
місці, перевірте
нижню частину, щоб
переконатись, що
новий шланг не
з н и к а є п р и
н а т и с к а н н і
сушильної машини
на місце.
Встановіть шланг наступним чином
1 . П о в і л ь н о
поверніть машину
до правої сторони.
2. Поточна вода
розташована у
правій частині
машини (див.
Малюнок).
З сірого шлангу
з'єднується з
мостом з лівого боку
м а ш и н и .
Використовуючи
плоскогубці, зніміть
фіксатор труби з
м о с т у .
3. Витягніть шланг з
м о с т о в о г о
з ' є д н а н н я .
1
5
6
Підключіть до
електричної мережі
2
3
24
3.
Відсортуйте завантажувані речі наступним чином
ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ
UK
• За символами догляду
Ці символи можна знайти на комірці
або на внутрішній стороні шва речей:
..
Підготовка білизни
.
Не сушіть в барабанній сушарці:
Економія електроенергії
пральній машині Чим сухіша
4.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Чищення сушарки
Чистіть
чистіть
25
Для того, щоб зняти
нижню частину контейнера
1.Жовно потягніть
нижню частину
кухонної плити так,
щ о б
в о н а
від'єдналася від
сушильної машини.
Після цього верхню
частину можна
розстебнути, щоб
можна було повністю
зняти пістолет.
2.Протягніть міцно на
рукоятку та висуньте
водяний контейнер з
сушарки. (B)
П і д т р и м у й т е
контейнер обома
руками. (C) Після
заповнення водяний
к о н те йн е р ва ж ит ь
близько 4 кг.
5. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
3. Відкрийте кришку,
розташовану на
верхній частині
контейнера, і вийміть
воду. (D)
Для видалення контейнера з
резервуару в дверцях
пральної машини
1. Обережно витягніть
к онтейнер для води
тримаючи його за ручку.
(A)
При повному
заповненні контейнер
буде важити приблизно 6
кг.
2. Нахиліть контейнер
для води, щоб злити воду
через носик. (B)
Після зливу води
встановіть контейнер
назад як показано; (C)
спочатку встановіть дно
контейнера в необхідну
позицію як показано (1)
потім обережно
встановіть кришку в
позицію (2).
3. Натисніть
кнопку
для перезапуску циклу.
4. Встановіть кришку
та вставте контейнер
для води назад у
положення. (D)
ПУШ ПЕРЕДАЧИ В
МІСЦЕ.
A
5. Закріпіть шарнірну
з а г л у ш к у з а
допомогою шарнірів із
верхньої частини і
зніміть нижні кліпи на
місце..
B
1
C
26
A
B
C
D
6. ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР
Щоб зняти конденсатор
Щоб відкрити дверцята, потягніть за ручку.
Для повторного запуску сушарки закрийте
дверцята і натисніть
UK
УВАГА! Під час роботи сушильної машини
барабан і дверцята можуть бути ДУЖЕ
ГАРЯЧИМИ.
Фільтр
1
2
Індикатор догляду за фільтром
UP
Я К Щ О В И О Ч И Щ У Є Т Е Ф І Л ЬТ Р П І Д
СТРУМЕНЕМ ВОДИ , НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОСУШИТИ
ЙОГО.
УВАГА! Якщо ви відкриєте дверцята
посеред циклу до завершення циклу
охолодження, ручка може бути гарячою .
Будь ласка будьте дуже обережні під час
опорожнення резервуару для води під час
циклу.
27
7. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Сухе для гардеробу: Білизну можна
одразу заховати в гардероб
Дуже сухе : Для повного висихання
білизни, ідеально для повного
завантаження.
Даний прилад обладнаний функцією
Drying Manager (Керування сушінням). Під
час автоматичних циклів, кожен рівень
п р о м і ж н о го с у ш і н н я , що п е р ед у є
встановленому, показується за допомогою
спалаху індикатора, який відповідає
досягнутому рівню сушіння.
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
A
D
C
220'
END
4.Затримка запуску Відкласти запуск програми на 3, 6 або 9
год. При відкритті люка з налаштуванням
відкладенного запуска, після закриття
люк а натисніть кнопк у старт для
відновлення налаштувань відкладеного
запуска.
120'
90'
3h
6h
9h
60'
B
4
3
2
1
C- Led-індикатори
A-Вибір циклів Обертаючи ручку програматора в обох
напрямках, оберіть потрібну програму
сушіння. Щоб скасувати вибір або
вимкнути сушарку, поверніть регулятор на
OFF(викл.).
Спалахує тоді,
Контейнер для водиколи необхідно очистити контейнер
конденсованої води.
Очисні фільтриСпалахує тоді,
коли необхідне очищення фільтрів
(дверцята та нижній фільтр)
B-кнопки -
Дані контрольні індикатори, спалахують і
вказують на фазу сушіння:
- СУХЕ /
спалахує тоді, к оли
запускається цикл сушіння.
спалахує тоді, коли в
циклі настає фаза охолодження.
- КІНЕЦЬ :
спалахує тоді, к оли
робота циклу завершена.
1.Старт-Пауза
Активація вибраної програми та/або її
призупинення.
2. Вибір циклу часу Можливе
переключення циклу з автоматичного до
запрограмованого, навіть протягом 3
хвилин після початку циклу.Після цього
налаштування для перезапуску
автоматичного функціонування необхідно
вимкнути сушарку
У разі несумісності, всі LED-індикатори
тричі швидко спалахують.
3.Вибір рівня сушінняДозволяє встановити бажаний рівень
сухості: можна редагувати протягом п'яти
хвилин після початку циклу:
Готове до прасування: Білизна
з а л и ш а є т ь с я т р ох и вол о го ю д л я
полегшення прасування.
Сухе розвішення: Білизна готова
до розвішення.
28
DВИБІР РЕЖИМУ SMART TOUCH Одночасне натискання кнопок
П У С К / П АУЗ А та О П Ц І Й д оз вол я є
запустити збережений раніше цикл
прання, при цьому на ручці вибору
програм оберіть режим Smart Touch
( дивіться відповідний розділ цього
посібник а для отримання більш
д о к л а д н о ї і н ф о р м а ц і ї ) .
Справжня тривалість циклу сушіння
залежить від рівня початкової вологості
білизни через швидкість обертання, типу і
кількості завантаження, чистоти фільтрів і
температури навколишнього середовища.
ВИКОРИСТАННЯ
У Великобританії, Ірландії, Гонконзі та Індії
торгова марка The Woolmark є
сертифікаційним знаком.
Максимально допустима вага білизни для сушіння
СУХА БАВОВНА
Max.capacity declared
Синтетика або делікатне
Max.4 Kg
4.
5.
Керівництво з експлуатації сушильної машини
Стандартний цикл сушіння ЕКО БАВОВНА
(
) є найбільш енергоефективним, та як
найкраще підходить для.
Таблиця на останній сторінці відображає
приблизний час, і споживання енергії
основних програм сушіння.
Power consumption of off-mode
0,40 W
Power consumption of on-mode
0,75 W
Максимальне завантаження
Висота
Ширина
Глибина
Буква маркування
енергоефективності
8.
115 кг
Див. енергетичну етикетку
85 cm
60 cm
60 cm
П е р е д в и ко н а н н я м кож н о го ц и к л у
необхідно очищати фільтр.
Див. енергетичну етикетку
Інформація для випробувальної лабораторії
EN 61121 Програма для використання
БАВОВНА АБО
-СУШКА БАВОВНИ
-ПРАСУВАННЯ БАВОВНИ -БАВОВНА АБО БІЛЕ
-ЛЕГКИЙ У ДОГЛЯДІ ТЕКСТИЛЬ
7.
Не відкривайте двері під час виконання
автоматичної програми, для того, щоб
отримати правильний процес сушіння.
Технічні характеристики
обсяг барабана
6.
- ДЕЛІКАТНЕ АБО СИНТЕТИКА
29
UK
Режим сушіння вовняних
виробів цієї пральної
машини схвалено
компанією The Woolmark
Company. Його можна
в и к о р и с то ву ват и д л я
сушіння вовняних
виробів, які можна прати у пральній машині,
однак прати та сушити їх потрібно відповідно
до вказівок на етикетці та інструкцій виробника
цієї пральної машини. M1524.
8. ВИБІР ПРОГРАМИ
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Супер легке
Зручне рішення для сушки білизни змішаних тканин, мінімізуючи
складки, досягнення ідеального рівня вологості для легкого
прасування
змішаних тканин прасування. Перед сушінням бажано стряхнути речі
2
*
Програма Еко стандарт (Eco normative) (вивішення для сушіння)
сушіння. Найбільш ефективна програма споживання енергії.
Підходить для бавовняної білизни та білизни з льону.
6
*
ПРОГРАМА
ОПИС
Full
*
Для сушіння усіх типів тканин разом, таких як бавовна, льон,
змішаний тип, синтетика.
4
*
Для дбайливого сушіння синтетики та делікатних тканин.
4
*
Даний спеціальний цикл був розроблений для сушіння футболок,
мінімізуючи складки завдяки спеціальним рухам барабану.
Рекомендується одразу дістати речі після завершення циклу сушіння.
2.5
*
Делікатний та специфічний цикл сушіння темних або кольорових
бавовняних або синтетичних речей.
4
*
Даний цикл ідеально підходить для дитячих речей, коли необхідний
високий рівень гігієни.
4
150’
Призначений для сушіння одноманітних тканин таких як джинси або
бавовняні речі. Рекомендується перевернути білизну перед сушінням.
4
*
Призначене для спеціального одягу для спорту та фітнесу, дбайливе
сушіння з особливою обережністю для уникнення усадки та
погіршення стану еластичних волокон.
4
*
1
70’
Ідеально підходить для швидкого сушіння до 2 кг завантаження.
Рекомендується віджим із високою швидкістю перед сушінням.
1
*
Це теплий цикл, який всього за 12 хвилин допомагає розгладити брижі
та складки.
2.5
12’
Ідеальний цикл для видалення неприємних запахів із білизни та
розгладження складок.
2.5
*
Правильний цикл сушіння бавовни, губок та рушників.
Змішане & Сухе
вовняний одяг: програма може бути використана для сушки
приблизно 1 кг білизни (приблизно 3 джемпери ) .Рекомендуеться
струсити весь одяг перед сушкою.тривалість може бути змінена в
залежності від ваги завантаженної білизни та швидкості обертання
барабану під час прання.Наприкінці циклу одяг готовий для
використання, але якщи тканина одягу досить груба і важка краї
можуть бути трішки вогкими. У цьому випадку краще досушити речі
природнім шляхом.Рекомендуеться діставати одяг після повного
закінчення циклу.Увага: процес валяння вовни (виготовлення) є
незворотнім ; Будь ласка , сушіть вовняний одяг виключно з
символом (символ " ok tumble" ) ; ця програма не вказується на
акриловому одязі.
Даний прилад обладнаний технологією Одного Дотику (Smart Touch technology), яка дозволяє за
допомогою додатка взаємодіяти зі смартфонами на основі операційної системи Android та
обладнаними функцією NFC (Near Field Communication (Комунікація ближнього поля)
* Справжня тривалість циклу сушіння залежить від рівня початкової вологості білизни через швидкість
обертання, типу і кількості завантаження, чистоти фільтрів і температури навколишнього середовища.
30
Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією , що дозволяє
взаємодіяти, через додаток, у смартфонах на
базі операційної системи Android і оснащений
функцією NFC (Near Field Communication).
●Завантажте додатоктна Candy simply-Fi
App.
Додаток Candy simply-Fi App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів. Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з пристроєм і скориставшись
можливостями системи Smart
To u c h , д л я с м а р т ф о н і в п і д
у п р а вл і н н я м А n d r o i d , о с н а ще н и х
N F C тех н ол о г і є ю , в і д п о в і д н о д о
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
● Smart Care (Розумне піклування) –
Цикли Smart Check-up (Самоперевірки) та
Auto-Clean (Авто очистка) та керівництво
усунення несправностей.
● My Statistics (Статистик) – Статистика
прання та поради для більш ефективного
використання машини.
Щоб отримати деталі про
фу н кці о н а л S m a r t To u c h ( С ма рт
Сенсор) завантажте App у DEMO
демо режимі чи перейдіть до:
www.candysmarttouch.com
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ СМАРТ
СЕНСОР
ПЕРШИЙ КРОК –реєстрація машини
У в і й д і т ь
д о
м е н ю
"Налаштування/Settings" у вашому
Android смартфоні та активуйте NFC
функцію у "Бездротові мережі та
під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і його
версії Android OS , процес активації NFC
може відрізнятися. Зверніться до
керівництва смартфона для більш
докладної інформації.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити лише
"близьким дотиком": тому не представляється
можливим виконувати віддалені операції
(наприклад: З іншої кімнати, поза домом)..
ФУНКЦІОНАЛ
За допомогою програми доступні основні
функції:
● Voice Assistant (Голосовий помічник) –
допомогає вибрати ідеальний цикл прання за
допомогою трьог голосовх показниківа
(одяг/тканина, колір, рівень забруднення).
● Cycles (Цикли)– Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
31
● Поверніть ручку в положення Smart
Touch (Смарт Сенсор), щоб включити
датчик на панелі приладів.
● Увійдіть до програми, щоб створити
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону а бо "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що
прикріплений до машини.
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.candysmarttouch.com/how-to
UK
SMART TOUCH
Н АСТ У П Н И Й К РО К – Ре г ул я р н е
використання
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим Smart Touch (Смарт
Сенсор) поворотом ручки в однойменне
положення.
● Переконайтеся, що у вас розблоковано екран
телефону (від можливого режиму очікування) і
активована функція NFC; в іншому випадку,
виконайте дії, описані раніше.
● Якщо ви хочете, почати цикл прання,
завантажте білизну, миючий засіб і закрийте
дверцята.
● Оберіть бажану функцію у додатку (напр.
початок программи, цикл перевірки, оновлення,
статистика тощо.).
● Дотримуйтесь інструкцій на екрані телефону,
УТРИМУЙТЕ ТЕЛЕФОН НАВПРОТИ
ЛОГОТИПУ Smart Touch (Смарт Сенсор) на
приладовій панелі пральної машини, при
активації програми.
Якщо ви не знаєте позицію вашої NFC
антени , перемістіть смартфон в
круговому русі над логотипом Smart
Touch (Смарт Сенсор), поки програма не
підтвердить з'єднання . Для того, щоб
передача даних , була успішною ,
важливо УТРИМУВАТИ СМАРТФОН
НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД ;
повідомлення на пристрої проінформує
про успішний результат операції.
Товсті чохли або металеві наклейки на
вашому смартфоні може вплинути або
запобігти передачі даних між машиною і
телефоном. При необхідності, видаліть
їх.
Заміна деяких неоригінальних
к о м п о н е н т і в с м а рт ф о н а ( н а п р и к л а д ,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або чохла
т . д . ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Можна керувати і керувати машиною лише
через пристрій поблизу пристрою: тому
неможливо вик онувати віддалені дії
(наприклад, з іншої кімнати за межами
м а ш и н и ) . б у д и н о к ) .
● Для того, щоб перезапустити цикл
прання, який було збережено у Smart
Touch, оберіть його на ручці вибору
програм, а тоді одночасно натисніть кнопки
ПУСК/ПАУЗА та ОПЦІЙ, як
вказано на контрольній панелі.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб датчик
NFC відповідав положенню логотипу Smart
Touch (Смарт Сенсор) на пристрою (див
малюнок нижче).
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Параметри Характеристики
Стандартний бездротовий
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
зв’язок
Частотний
діапазон
13,553-13,567 MHz (центральна
частота 13,560 MHz)
Магнітне поле
< 42dBμA/m (при10 м)
Цим Candy Hoover Group Srl
заявляє , що даний пристрій має
маркування
та відповідає
основним вимогам Директиви
2014/53/EU. Для того, щоб отримати
копію декларації про відповідність,
будь ласка, зверніться до
виробник а за адрес ою:
w w w . c a n d y - g r o u p . c o m
32
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SMART TOUCH (СМАРТ СЕНСОР)
Завдяки циклу Smart Check-up (Самоперевірки) вашої App Candy simply-Fi ви можете
перевірити в будь -який час функціональність машини. Вам потрібно всього лише смартфон на
базі Android з технологією NFC. Більш детальну інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні звернутися до App,
включити програму та наблизити свій Android смартфон з NFC на логотип Smart Touch (Смарт
Сенсор) на лицьовій панелі. Тепер можна запустити помічник, щоб вирішити цю проблему.
Причини несправностей
СЛУЖБА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Запасні частини
Служба обслуговування споживачів
33
UK
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Obsah
Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny.
Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné
použití, instalaci, údržbu a několik užitečných
rad pro nejlepší využití spotřebiče.
Odložte si veškerou dokumentaci na
bezpečném místě pro případné použití v
budoucnosti nebo pro dalšího majitele.
1.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.SADA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K
MONTÁŽI
3.PŘÍPRAVA PRÁDLA
4.ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky:
5.ZÁSOBNÍK VODY
Návod k obsluze
6.DVÍŘKA A FILTR
Záruční list
7.OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
Energetický štítek
8.VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
●
●
●
9.ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
na tento
Umístěním symbolu
spotřebič prohlašujeme shodu se všemi
platnými Evropskými požadavky ohledně
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
týkajícími se tohoto spotřebiče.
Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během
přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte
servis GIAS. Nedodržením výše uvedených
pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost
spotřebiče. V případě závady způsobené
nesprávnou manipulací budete hradit servisní
zásah.
34
● Tento spotřebič smí používat
děti od 8 let a starší a osoby s
omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a
znalostí, pokud byly poučeny o
správném a bezpečném použití
spotřebiče osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost a
porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
Děti do 3 let mějte neustále pod
dohledem.
●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití
sušičky může zvýšit riziko požáru.
● Tento spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobném
prostředí:
- Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích a jiném
pracovním prostředí;
-Na farmách
-Klienty hotelů, motelů a
podobném typu ubytovacího
zařízení;
-V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití spotřebiče od použití
v domácnosti nebo pro typické
domácí využití, jako jsou
komerční účely experty nebo
zkušenými uživateli, jsou
vyloučeny z výše uvedených
způsobu použití.
35
Pokud se spotřebič používá
nesprávně, může se zkrátit
jeho životnost a nebudete mít
práv na záruční opravu.
Jakékoliv poškození
spotřebiče způsobené
nesprávným použitím (i když je
spotřebič v domácnosti) není
akceptováno výrobcem.
●
Tento spotřebič se smí
používat pouze k určenému
účelu podle popisu v tomto
návodu. Ujistěte se, zda
rozumíte všem pokynům
k instalaci a použití před
obsluhou spotřebiče.
● Nedotýkejte se spotřebiče
mokrýma rukama.
● Nesedejte si na dvířka ani je
nepoužívejte k zvedání
samotného spotřebiče.
●Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem nebo ovladači.
CZ
1. Bezpečnostní upozornění
● VAROVÁNÍ.
Nepoužívejte
spotřebič, pokud není jeho filtr na
místě, nebo je poškozený;
chomáče se mohou vznítit.
VA R O V Á N Í . N a m í s t ě
označeném symbolem horkého
povrchu
může teplota
vystoupit nad 60°C.
● Odpojte zástrčku od síťové
zásuvky. Před čištěním odpojte
zástrčku od síťové zásuvky
● Pokud je spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej.
● Zabraňte hromadění chomáčů a
vláken na podlaze v okolí
spotřebiče.
● Konečný cyklus sušičky probíhá
bez ohřevu (cyklus chlazení) k
zajištění teploty prádla, která jej
nepoškodí.
●Sušička se nesmí používat,
pokud jste k čištění prádla použili
průmyslové chemikálie.
● VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje
sušičku před dokončením cyklu,
pokud rychle nevyndáte veškeré
díly prádla a nerozprostřete je pro
odvod tepla.
● Maximální náplň sušení: viz
energetický štítek.
36
Instalace
N e p o u ž í v e j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
prodloužení.
●
● Nikdy neinstalujte sušičku proti
zácloně a zabraňte pádu
předmětů za sušičku.
● Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné
dveře nebo dveře na opačné
straně k sušičce.
●V sušičce nesušte nevyprané
prádlo.
●VAROVÁNÍ: Nesušte látky
ošetřené čisticími prostředky.
● VAROVÁNÍ:
Materiály z
pěnové gumy se mohou za
určitých okolností vznítit při
nadměrném zahřátí. Předměty
jako je pěnová guma (latexová
pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, gumové
předměty nebo polštáře plněné
pěnou SE NESMÍ sušit v
sušičce.
●Vždy si přečtěte informace o
vhodnosti sušení na štítku
prádla.
● Prádlo před vložením do
sušičky důkladně vyždímejte.
Prádlo, ze kterého kape voda,
nedávejte do sušičky.
●Zapalovače
a zápalky
nenechávejte v kapsách a
NIKDY nepoužívejte v blízkosti
spotřebiče hořlavé tekutiny.
●Záclony se skelným vláknem
NIKDY nedávejte do
spotřebiče. V případě
kontaminace ostatního prádla
skelným vláknem může dojít k
podráždění pokožky.
●Předměty znečištěné olejem,
acetonem, alkoholem,
benzinem, kerozenem,
odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, voskem a
odstraňovačem vosku musíte
Větrání
● V mtnosti instalace spotbi
muse zajistit dostatevr abyste
zabrili vtahovjinh plynze
spotbispalujh jinpaliva do
mtnosti bem provozuuy.
●Instalujte zadnstu spotbi do
blkosti zdi nebo vertiknlochy.
● Mezi spotbim a okolni pkami
musb volnprostor nejm12 mm.
Vstup a vtup vzduchu nikdy
neblokujte. Kaji
obro vrnesme nikdy blokovat
volnprostor mezi dnem spotbi
a podlahou.
● Pravideln kontrolujte volnost
pruchodu vzduchu.
● Po pouziti kontrolujte filtr, v
případě potřeby vyčistěte.
●
.Zabraňte pádu nebo
hromadění předmětů za
sušičkou, neboť tyto mohou
blokovat vstup a výstup
vzduchu.
NIKDY neinstalujte sušičku
naproti zácloně
●
37
CZ
vyprat v horké vodě s
dostatečným množstvím
pracího prostředku před
sušením v bubnové sušičce.
● Aviváže
nebo podobné
prostředky musíte používat
podle pokynů na obalu.
Prádlo
● V případě instalace sušičky na
pračku musíte použít vhodný
podstavec podle následující
konfigurace.
Montážní sada 35100019:
pro pračky s minimální hloubkou
49 cm
Montážní sada 35900120:
pro pračky s minimální hloubkou
51 cm
Sada musí být z výše uvedených,
k dostání v našem servisním
středisku nebo u prodejce.
Pokyny k montáži sady jsou
dodané s montážní sadou.
38
Neinstalujte spotřebič v
místnosti, kde je riziko mrazu.
Při teplotách kolem bodu mrazu
nemusí sušička fungovat
správně: riziko poškození v
případě zamrznutí vody v
hydraulickém okruhu (ventily,
hadice, čerpadla). Pro lepší
funkci spotřebiče musí být
okolní teplota místnosti mezi
5 - 35°C. Všimněte si, že při
provozu v chladných
podmínkách (od +2 až +5°C)
může trochu kondenzované
vody kapat na podlahu.
GIAS Servis
● Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči
životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte
zlikvidovat obalové materiály vhodným
způsobem. Podrobnější informace obdržíte na
místní správě.
● K zajištění neustálé bezpečnosti a
spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy
provádět autorizovaný servisní technik GIAS
● K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého
spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky,
odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej
společně se zástrčkou. Abyste zabránili
uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčněte
závěsy nebo zámek dvířek
Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s
napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je
hodnota obvodu zdrojového napájení
nejméně 10 A.
Evropská směrnice 2012/19/EU
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického vybavení (WEEE).
Požadavky na elektrické připojení
Elektrický proud může být velmi nebezpečný.
Tento spotřebič je nutné uzemnit.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí
být stejného typu.
Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani
prodlužovací kabely.
Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče
snadno přístupná
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a
základní komponenty (které lze opětovně
využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné
zpracování, k odstranění a likvidací všech
škodlivin a obnově všech recyklovatelných
materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou
roli v zajištění, že se WEEE nestane
nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat
základní pravidla:
-WEEE se nesmí likvidovat společně s
domovním odpadem.
-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné
místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích
se nacházejí velké sběrny WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý
spotřebič ekvivalentního typu.
V případě nesprávné instalace
uhradíte náklady spojené s opravou
spotřebiče.
V případě poškození přívodního
kabelu se musí vyměnit za speciální kabel
dostupný do autorizovaného servisu. Musí
jej instalovat kompetentní osoba.
Spotřebič zapojte do sítě teprve po
ukončení instalace. Pro vaší
bezpečnost je nutné, aby sušička byla
řádně instalována. Pokud máte
pochybnosti o instalaci, požádejte
pracovníky servisu o radu.
Nastavení nožiček
Po umístění sušičky
na místo by měli být
nožičky upravené tak,
aby byl spotřebič ve
vodorovné poloze.
39
CZ
Životní prostředí
2. SADA ODTOKOVÉ HADICE:
POKYNY K MONTÁŽI
Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu
sušení, vodu můžete vypouštět přímo do
odpadu (stejné jako u dřezu). Zákon o vodě
zakazuje připojení k odtoku povrchové vody.
Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné
instalovat do blízkosti sušičky.
Sada obsahuje:1 hadici a 1 záslepku.
4. Připojte černou
h a d i c i z e s a d y,
(pomocí dodané
spojky a spon), k
hadici odpojené z
přemostění.
4
5. Instalujte novou
odtokovou hadici k
hadici odpadní vody.
6. Po postavení
spotřebiče na místo
zkontrolujte dno pro
zajištění, aby nebyla
n o v á h a d i c e
přiskřípnuta po
umístění sušičky na
místo.
UPOZORNĚNÍ!
Před prováděním
následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte
od elektrické sítě
Namontujte sadu následovně
5
Připojte k elektrické
síti.
1.Nakloňte spotřebič
mírně doprava
6
1
2. Trubka odpadní
vody je instalována
na pravé straně
spotřebiče (viz
obrázek). Šedá
hadice se připojuje k
přemostění na levé
straně spotřebiče.
Pomocí kleští
sundejte sponu
hadice z přemostění.
2
3. Stáhněte hadici z
přemostění.
3
40
Příprava prádla
Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit,
vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na
prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy
a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte
lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a
zkontrolujte, zda není spletené
Nesušte v sušičce
Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo
s PVC nebo kůžín.
Důležité: Nesušte prádlo, které bylo
ošetřeno nasucho čiftičem nebo
pogumované oděvy (riziko požáru nebo
exploze).
Během posledních 15 minut se prádlo suší ve
studeném vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné
prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba
sušení a tudíž nižší spotřeba energie.
VŽDY
● Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je
čistý filtr.
NIKDY
●Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste
poškodit spotřebič.
●Dle množství a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla)
● Dle typu látky
Bavlna/len:Ručníky, bavlněný úplet,
ložní a stolní len.
Syntetické: halenky, košile, overaly,
apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs
bavlny/ syntetických látek.
Nepřetěžujte buben, při namočení velkých
kusů prádla může dojít k překročení
maximální náplně (například: spací vaky,
deky)
4.
Čištění a běžná údržba
Čištění sušičky
●Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po
každém cyklu sušení.
●Pravidelně čistěte kondenzátor.
●Po každém použití utřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka pootevřená pro umožnění
cirkulace vzduchu a vysušení.
● Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka
spotřebiče měkkou utěrkou.
● NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí
prostředky.
● Abyste zabránili přilepení dvířek nebo
hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část
dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém
cyklu sušení.
UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo
mohou být velmi horké.
Rozdělte prádlo následovně
DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej
vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
● Podle symbolu ošetření
Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:
Pro elektrické parametry viz výrobní štítek
na přední ftraně skříňky spotřebiče (s
otevřenými dvířky).
Vhodné pro sušení v sušičce.
..
Sušení při vysoké teplotě.
.
Sušení pouze při nízké teplotě.
Nesušit v sušičce.
41
CZ
3. PŘÍPRAVA PRÁDLA
Před prvním použitím sušičky:
●Přečtěte si důkladně tento návod.
●Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
● Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k
odstranění případného prachu z přepravy.
5. Zásobník vody
Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek
sušičky.Pokud je zásobník plný, rozsvítí
se kontrolka
na ovládacím panelu a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. Zásobník
doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.
POZNÁMKA: během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody,
jelikož se nejprve naplní interní nádrž.
Odstraňte zásuvku zásobníku
na kondenzát umístěný ve
spodní části sušičky
Vysuňte zásuvku ze zásobníku
umístěného ve dveřích sušičky.
1. Jemně vytáhněte
zásobník vody
uchopením za madlo.
1. (A)
Když je zásobník vody
plný, váží přibližně 6
kg
1.Opatrně zatáhněte za
spodní část krytu a
uvolněte ho ze sušičky.
Poté můžete otevřít
horní část, a tak kryt
zcela uvolníte. (A)
A
2. Pevně zatáhněte za
držadlo a vytáhněte
sběrnou nádržku na
vodu ze sušičky. (B)
Nádržku držte oběma
rukama. (C) Když je
nádržka na vodu plná,
váží přibližně 4 kg.
3. Otevřete kryt v horní B
části nádržky a vodu
vylijte. (D)
4. Kryt znovu nasaďte a
nádržku na vodu
nainstalujte do sušičky,
zasouvejte, dokud
nebude ve své poloze.
(D) PEVNĚ NA NI C
Z AT L A Č T E , A B Y
SPRÁVNĚ USEDLA.
5. Nainstalujte zpět
kryt, nasaďte ho na
závěs horní části a
nasaďte na háčky
vespod, zaklapněte.
A
2. Nakloňte zásobník
vody k vylití vody přes
otvor. (B)
P o v y l i tí n a s a ďte
zásobník vody dle
obrázku; (C) nejdříve
vložte základnu
zásobníku na místo
dle obrázku
(1), pak jemně zatlačte
horní část do správné
pozice (2).
B
3. Stisknutím tlačítka
restartujte cyklus.
POZNÁMKA:Pokud
máte možnost
vypouštění vody v
blízkosti sušičky, lze
použít vypouštěcí sadu
pro trvalé vypouštění
vody ze sušičky.Poté
již nemusíte pravidelně
manuálně vyprazdňovat
zásobník.
1
C
D
42
6. Dvířka a filtr
Jak vyjmout kondenzátor
Potažením madla otevřete dvířka.
K restartování sušičky zavřete dvířka a
stiskněte Start/Pauza.
VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu,
buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ
DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost
sušičky, zkontrolujte před každým cyklem
sušení, zda je prachový filtr čistý.
CZ
2 . K v y j m u t í
kondenzátoru otočte
obě blokovací páčky
doleva.
Filtr
3. Vyjměte kondenzátor.
4. Pomocí utěrky
opatrně odstraňte prach
a chmýří a poté díl
umyjte pod proudem
t e k o u c í v o d y. D í l
otáčejte, aby voda
protékala mezi
destičkami a případné
znečištění prachem a
chmýřím bylo zcela
odstraněno.
1. Potáhněte nahoru.
2. Otevřete filtr podle
obrázku.
1
3. Jemně odstraňte
vlákna pomocí
měkkého kartáče
nebo prstů.,
4. Zacvakněte filtr a
nasaďte na místo.
1. Odstraňte ochrannou
desku.
5. Po dokončení čištění
zkontrolujte polohu
těsnění. V případě, že
došlo k posunutí těsnění
z původního umístění,
vložte ho zpět.
2
Indikátor údržby filtru
POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU,
NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.
VAROVÁNÍ!
uprostřed cyklu
chlazení, madlo
Zvyšte pozornost
během cyklu.
Pokud otevřete dvířka
před dokončením fáze
může být velmi horké.
při vylití zásobníku vody
6. Kondenzátor
nainstalujte zpět a
zasouvejte (jak ukazuje
šipka), dokud nebude na
svém místě. Zablokujte
obě dvě páčky otočením
doprava. Ujistěte se, že
kondenzační jednotka je
pevně upevněna na
základně.
7. Nainstalujte kryt zpět.
43
UP
Svítí v případě potřeby vyčištění
filtru.Pokud se prádlo nesuší, zkontrolujte,
zda nejsou ucpané filtry.
7. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
A
D
4.Tlačítko odloženého startu
Umožňuje odložit start programu 3, 6 nebo 9
hodin. K pokračování odpočítávání po otevření
dvířek s nastaveným odloženým startem
musíte po jejich zavření stisknout tlačítko start.
C
5. Led kontrolky
220'
END
120'
-svítí v případě nutnosti
Zásobník vody
vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.
90'
3h
6h
9h
Tento spotřebič je vybavený funkcí správce
sušení. Při automatických cyklech je každý
stupeň sušení před dosažením zvoleného
stupně zobrazený blikající kontrolkou
odpovídající stupni dosaženého sušení. V
případě nekompatibility bliknou třikrát všechny
LED
60'
svítí v případě nutnosti
Čištění filtru
čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)
B
4
3
2
1
Tyto kontrolky svítí pro indikaci fáze sušení:
A- Volič programu otáčením voliče do obou směrů lze zvolit
požadovaný program sušení. K zrušení
volby nebo vypnutí sušičky otočte volič
do pozice OFF
B.Tlačítka
1.Tlačítko Start/Pauza
K zahájení a/nebo přerušení zvoleného
programu.
2.Volba časovaného cyklu
Cyklus můžete upravit z automatického
na programovaný, až do 3 minut po
zahájení cyklu. K resetování automatické
funkce sušení po uskutečnění této volby
musíte sušičku vypnout. V případě
nekompatibility bliknou všechny LED
třikrát.
3.Tlačítko volby sušení
Umožňuje nastavit požadovaný stupeň
sušení, který lze upravit do 5 minut po
zahájení cyklu:
Pro žehlení: zanechá prádlo
mírně vlhké pro snadné žehlení.
Suché k zavěšení: prádlo
můžete pověsit.
Zcela suché: pro prádlo, které lze
rovnou uložit do skříně.
Extra-suché: pro zcela suché
prádlo, ideální pro kompletní náplň.
44
-DRY /
svítí v průběhu cyklu sušení
svítí, když je cyklus ve fázi chlazení.
END: svítí po skončení cyklu.
D- ESMART TOUCH oblast - stisknutí tlačítka
START/PAUZA umožňuje spuštění předem
staženého cyklu, když je volič programů v pozici
Touch (o stahování cyklů prostřednictvím
aplikace si přečtěte odpovídající kapitolu tohoto
návodu).
Maximální hmotnost sušení
Bavlna
Maximální deklarovaná
kapacita
Syntetika nebo jemné
Max.4 Kg
Doporučení k sušení
Standardní cyklus COTTON (
)je
nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení
běžně vlhkého bavlněného prádla.
Tabulka na poslední stránce zobrazuje
odhadovanou dobu a spotřebu energie
hlavních programů sušení.
Spotřeba energie ve vypnutém režimu
Spotřeba energie v zapnutém režimu
0,40 W
0,75 W
115 litrů
Výška
Šířka
85 cm
60 cm
Hloubka
60 cm
Energetická třída
Viz energetický štítek
OBSLUHA
1.Otevřete dvířka a naplňte buben
sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit
zavření dvířek.
2.Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je
zavřete, dokud neuslyšíte «zaklapnutí»
3.Otočením otočného voliče programů
zvolte požadovaný program sušení (viz
Průvodce sušením).
Sušička se
4.Stiskněte tlačítko
automaticky spustí a kontrolka nad
tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5.Pokud v průběhu programu otevřete
dvířka sušičky ke kontrole prádla,po
zavření dvířek musíte stisknout
tlačítko.
6.Když se cyklus blíží ke konci, sušička
přejde do fáze chlazení, prádlo se bude
otáčet ve studeném vzduchu, což
umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7.Po ukončení cyklu se buben otáčí
přerušovaně k minimalizaci pomačkání.
Trvá to až do vypnut spotřebiče nebo
otevření dvířek.
Technické parametry
Objem bubnu
Maximální náplň
Skutečná doba cyklu závisí na
počáteční vlhkosti prádla po
odstředění, typu a množství náplně,
čistotě filtrů a okolní teplotě.
8.Po dokončení programu se rozsvítí
kontrolka
Viz energetický štítek
Neotvírejte dvířka během
automatického sušení k zajištění
správných výsledků.
Information für Prüflabor
EN 61121 Program Program pro použití
- DRY COTTON
- IRON COTTON
- EASY-CARE TEXTILE
-
Před každým cyklem čištění filtrů.
bavlna nebo
-bavlna nebo bílé
- jemné nebo syntetika
45
CZ
Cyklus sušení vlny této
pračky byl schválen The
Woolmark Company“ pro
sušení vlněných výrobků
určených pro praní v
pračce, pokud se výrobky
perou a suší dle instrukcí
na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto
spotřebiče M1524. Ve Velké Británii, Irsku,
Hong Kongu a Indii je obchodní známka
Woolmark certifikační obchodní známkou.
8.
VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
PROGRAM
POPIS PROGRAMU
KAPACITA
(kg)
DOBA
SUŠENÍ
(min)
Pohodlné řešení pro prádlo směsných látek minimalizující záhyby,
nabízející dokonalou vlhkost pro snadné žehlení. Před sušením prádlo
vytřepte.
2
*
Ekonomický normativní program (suché k zavěšení).Nejúčinnější
program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.
6
*
Full
*
Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len,
syntetické, směsné.
4
*
Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a
specifické ošetření.
4
*
Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil
díky speciálnímu pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po
skončení cyklu sušení.
2.5
*
Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné bavlny nebo
syntetického prádla.
4
*
Tento cyklus je perfektní pro dětské prádlo, pokud očekáváte vysokou
úroveň hygieny.
4
150’
Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před
sušením prádlo převraťte.
4
*
Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se
speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických vláken.
4
*
1
70’
Perfektní pro rychlé sušení až 2 kg náplně. Doporučujeme před
sušením prádlo odstředit při vysokých otáčkách.
1
*
Toto je ohřívací cyklus, který trvá jen 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a
pomačkání
2.5
12’
Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.
Mix & Dry
Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3
svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování lze
změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a zvolenému odstředění
během praní. Na konci cyklu můžete prádlo obléct, pokud je ale těžší,
okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo
doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu.
Upozornění: proces plstnatění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo
se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro
akrylové prádlo.
Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.
2.5
*
Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartfonu a pro stahování
cyklů (viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který dezinfikuje
spotřebič.
* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a
okolní teplotě.
46
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci
přes aplikaci ze smartfonů s operačním
systémem Android a vybavenými funkcí NFC
(Near Field Communication)
● Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci
Candy simply-Fi.
Komunikace se
spotřebičem +
obsahem
Android smartfony bez
technologie NFC
Pouze obsah
Android Tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
JAK POUŽÍT SMART TOUCH
PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče
Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení)
vašeho smartfonu s Androidem a
aktivujte funkci NFC v nabídce „Wireless
& Networks“.
Aplikace Candy simply-Fi je
dostupná pro zařízení se systémem
Android a iOS, pro tablety i
smartfony. Nicméné, můžete
komunikovat se spotřebičem a
získat výhody nabízené Smart Touch
pouze se smartfony Android
vybavené technologií NFC, dle
následující funkčního schématu
Android smartfon s
technologií NFC
Získejte všechny podrobnosti
funkcí Smart Touch, prohlížejte
aplikaci v DEMO režimu nebo
přejděte na:
www.candysmarttouch.com
V závislosti na modelu smartfonu a
jeho verzi Androidu může být proces
aktivace NFC odlišný. Viz návod k
obsluze smartfonu
● Nastavte volič na pozici Smart Touch k
aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
● Otevřete aplikaci, \vytvořte uživatelský
profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů
na displeji telefonu nebo v „Příručce
rychlého startu“ dodané se spotřebičem.
Více informací, F.A.Q. a video pro
snadnou registraci je k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Hlavní funkce dostupné použitím
aplikace jsou:
•Voice Assistant – příručka pro volbu
ideálního cyklu pouze třemi hlasovými
příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň
znečištění).
•Cycles – stažení a spuštění nových
pracích programů.
•Smart Care – chytrá kontrola a
automatické cykly čištení a příručka k
řešení případných problémů.
•My Statistics – statistiky praní a tipy
pro efektivnější využití vaší pračky.
47
CZ
SMART TOUCH
DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití
•Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič
prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat
režim Smart Touch nastavením voliče na
indikátor Smart Touch.
•Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z
pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC
funkce; pak postupujte dle dříve uvedených
kroků.
Pokud neznáte pozici NFC antény
telefonu, jemně pohybujte smartfonem
krouživým pohybem kolem Smart Touch
loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení.
Pro úspěšný přenos dat je NUTNÉ
DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM
PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA
SEKUND PROCESU; zpráva na zařízení
vás bude informovat o správném
výsledku a oznámí, kdy je možné odložit
smartfon.
•Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
•V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.:
spuštění programu, Smart Check-up cyklus,
aktualizace statistiky, apod…).
Silné obaly nebo kovové nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit přenos dat
mezi spotřebičem a smartfonem. Je-li to
nutné, odstraňte je.
Výměna některých komponentů smartfonu
(např. zadní kryt, baterie, apod...) za
neoriginální dály může způsobit odstranění
NFC antény, což brání v plném využití
aplikace.
Správa a ovládání spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná „\jen
zblízka“: proto není možné provést dálkové
operace (např.: z jiné místnosti; mimo
domu).
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
POZNÁMKY:
Parametr
Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC
anténa na zadní straně u Smart Touch loga
na spotřebiči (dle obrázku).
Technické údaje
Bezdrátový standard
ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo
13.553-13.567 MHz (Mittenfrequenz 13.560 MHz)
Limit magnetického pole
< 42dBμA/m (bei 10 metrech)
Společnost Candy Hoover Group Srl,
prohlašuje, že tento spotřebič označený
je v souladu se základními požadavky
směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat
kopii prohlášení o shodě, obraťte se na
výrobce na: www.candy-group.com
48
9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Co může být příčinou...
Vady, které můžete opravit sami
Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a
požádáte je o technickou radu, projděte si
následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí,
že spotřebič funguje, že byl nainstalován
nesprávně nebo že byl nesprávně používán,
bude vám účtován poplatek.
Pokud problém po dokončení doporučených
kontrol přetrvává, obrate se na pracovníky
servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu
pomohou.
Doba do konce se může během cyklu měnit.
Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během
sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci.
Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit
během cyklu a to je normální.
Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není
dostatečně suché...
● Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný
program?
● Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně
vyždímáno nebo řádně odstředěno?
●Není nutné vyčistit filtr?
●Není sušička přetížena?
Sušička je hlučná…
● Vypněte sušičku a obraťte se na
autorizovaný servis.
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyčistit filtr?
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyprázdnit zásobník vody?
Zákaznický servis
Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i
po dokončení všech doporučených kontrol,
obraťte se na pracovníky servisu.
Pracovníci servisu vám pomohou
prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí
návštěvu technika podle podmínek vaší
záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z
následujících skutečností, bude vám účtován
poplatek.
●Sušička je ve funkčním stavu.
● Sušička není nainstalována v souladu s
pokyny pro instalaci.
●Sušička nebyla používána správně.
Náhradní díly
Sušička nefunguje...
●Má sušička funkční elektrické napájení?
● Napájení zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?
●Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
●Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
●Nejsou spálené pojistky?
●Jsou dvířka úplně zavřená?
●Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak
na spotřebiči?
● Byla provedena volba doby sušení nebo
programu?
●Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?
49
Vždy používejte originální náhradní díly,
které vám poskytnou přímo pracovníci
servisu.
Servis
Ohledně servisu a oprav se obracejte na
pracovníky autorizovaného servisu.
Výrobce neodpovídá za žádné
případné tiskové chyby v tomto
návodu. Výrobce si dále vyhrazuje
p r á v o n a p r o v e d e n í
úprav svých produktů bez nutnosti
změny důležitých vlastností.
CZ
PRO MODELY SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi má funkci Smart Check-up, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost
a stav spotřebiče. Pro použití aplikace Candy simply-Fi potřebujete smartfon se systémem Android
s technologií NFC.
Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem
Android smartfonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartfon k Smart Touch logu na ovládacím
panelu. nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.
Obsah
1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto
pokyny. Tento návod poskytuje dôležité
rady pre bezpečné použitie, inštaláciu,
údržbu a niekoľko užitočných rád pre
najlepšie využitie spotrebiča.
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE:
POKYNY &PRE INŠTALÁCIU
3. PRÍPRAVA BIELIZNE
Odložte si kompletnú dokumentáciu na
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v
budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.
4. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
5. ZÁSOBNÍK VODY
Skontrolujte, či balenie obsahuje
&nasledujúce položky:
6. DVIERKA FILTER
●Návod na obsluhu
●Záručný list
●Energetický štítok
7. OVLÁDACIE PRVKY A
KONTROLKY
.Umiestnením symbolu
na tento
spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými
platnými Európskymi požiadavkami
ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.
Skontrolujte, či nebolo zariadenie
počas prepravy poškodené. Pokiaľ
áno, obráťte sa na pracovníkov
servisu.
Nedodržaním vyššie uvedených
pokynov môžete negatívne ovplyvniť
bezpečnosť spotrebiča. V prípade
poruchy spôsobenej nesprávnou
manipuláciou budete hradiť servisný
zásah.
50
8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH
PROBLÉMOV
● Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami,
alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, ak
boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť a porozumeli
možným rizikám. Nedovoľte
deťom hrať sa so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
Deti do 3 rokov majte neustále
pod dohľadom.
● VA R O VA N I E : N e s p r á v n e
použitie sušičky môže zvýšiť
riziko požiaru.
● Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a
podobnom prostredí:
- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a inom
pracovnom prostredí;
- Na farmách
- Klientmi hotelov, motelov a v
podobnom type ubytovacieho
zariadenia;
- V mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie spotrebiča od
použitia v domácnosti alebo pre
typické domáce využitie, ako sú
komerčné účely expertmi alebo
skúsenými používateľmi, sú
vylúčené z vyššie uvedených
spôsobov použitia.
51
Ak sa spotrebič používa
nesprávne, môže sa skrátiť
jeho životnosť a nebudete mať
právo na záručnú opravu.
Akékoľvek poškodenie
spotrebiča spôsobené
nesprávnym použitím (aj keď
je spotrebič v domácnosti) nie
je akceptované výrobcom.
● Tento spotrebič sa môže
používať len na určený účel
podľa popise v tomto návodu.
Uistite sa, či rozumiete
všetkým pokynom na
inštaláciu a použitie pred
obsluhou spotrebiča.
●Nedotýkajte sa spotrebiča
mokrými rukami.
●Nesadajte si na dvierka ani
ich nepoužívajte na dvíhanie
samotného spotrebiča.
●Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo ovládačmi.
SK
1. Bezpečnostné upozornenia
●VAROVANIE. Nepoužívajte
spotrebič, ak nie je jeho filter na
mieste, alebo je poškodený;
chumáče sa môžu vznietiť.
● VA R O VA N I E . N a m i e s t e
označenom symbolom horúceho
povrchu
, môže teplota vystúpiť
nad 60°C.
●Odpojte zástrčku od sieťové
zásuvky. Pred čistením odpojte
zástrčku od sieťovej zásuvky.
●Ak je spotrebič poškodený,
nepoužívajte ho.
●Zabráňte hromadeniu chumáčov
a vlákien na podlahe v okolí
spotrebiča.
●Konečný cyklus sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus chladenia) pre
zaistenie teploty bielizne, ktorá ju
nepoškodí.
●Sušička sa nesmie používať, ak
ste na čistenie bielizne použili
priemyslové chemikálie.
●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje
sušičku pred dokončením cyklu, ak
rýchlo nevyberiete všetky diely
bielizne a nerozprestriete ich pre
odvod tepla.
●Maximálna náplň sušenia: viď
energetický štítok.
52
Inštalácia
● N e p o u ž í v a j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
predlžovacie káble.
●Nikdy neinštalujte sušičku oproti
záclone a zabráňte pádu
predmetov za sušičku.
●Spotrebič sa nesmie inštalovať za
uzamykateľné dvere, posuvné
dvere alebo dvere na opačnej
strane k sušičke.
●V sušičke nesušte nevypranú
bielizeň.
●VAROVANIE: Nesušte látky
ošetrené čistiacimi prostriedky.
●VAROVANIE: Materiály z
penovej gumy sa môžu za
určitých okolností vznietiť pri
nadmernom zahriatí. Predmety
ako je penová guma (latexová
pena), kúpacia čiapka,
vodeodolné textílie, gumové
predmety alebo vankúše plnené
penou SA NESMÚ sušiť v
sušičke.
●Vždy si prečítajte informácie o
vhodnosti sušenia na štítku
bielizne.
●Bielizeň pred vložením do
sušičky dôkladne vyžmýkajte.
Bielizeň, z ktorej kvapká voda,
nedávajte do sušičky.
●Zapaľovače a zápalky
nenechávajte vo vreckách a
NIKDY nepoužívajte v blízkosti
spotrebiča horľavé tekutiny.
●Záclony so skleneným vláknom
NIKDY nedávajte do spotrebiča.
V prípade
kontaminácie ostatnej bielizne
skleneným vláknom môže dôjsť
k podráždeniu pokožky.
●Predmety znečistené olejom,
acetónom, alkoholom,
benzínom, kerozénom,
odstraňovačom škvŕn,
terpentínom, voskom a
odstraňovačom vosku musíte
vyprať v horúcej vode s
dostatočným množstvom
pracieho prostriedku pred
53
sušením v bubnovej sušičke.
●Aviváže alebo podobné
prostriedky musíte používať
podľa pokynov na obale.
Vetranie
● V miestnosti inštalácie
spotrebiča musíte zaistiť
dostatočné vetranie, aby ste
zabránili vťahovaniu iných
plynov zo spotrebičov
spaľujúcich iné palivá do
miestnosti počas prevádzky
sušičky.
● Inštalujte zadnú stenu
spotrebiča do blízkosti steny
alebo vertikálnej plochy.
● Medzi spotrebičom a
okolitými prekážkami musí byť
voľný priestor najmenej 12
mm. Vstup a výstup vzduchu
nikdy neblokujte. Pre
zaistenie dobrého vetrania
nesmiete nikdy blokovať voľný
priestor medzi dnom
spotrebiča a podlahou.
● Pravidelne kontrolujte
voľnosť priechodu vzduchu.
● Po použití kontrolujte filter, v
prípade potreby vyčistite.
SK
The Laundry
● Zabráňte pádu alebo
hromadeniu predmetov za
sušičkou, pretože tieto môžu
blokovať vstup a výstup vzduchu.
● NIKDY neinštalujte sušičku
oproti záclone.
● V prípade inštalácie sušičky na
práčku musíte použiť vhodný
podstavec podľa - Montážna
súprava 35100019: pre práčky s
minimálnou hĺbkou 49 cm
- Montážna súprava 35900120:
pro pračky s minimálnou hĺbkou
51 cm Súprava musí byť z vyššie
uvedených, zakúpite v našom
servisnom stredisku alebo u
predajcu.
nasledujúcej konfigurácie.
Pokyny k montáži súpravy sú
dodané s montážnou súpravou.
54
Spotrebič neinštalujte v
mieste s nízkou teplotou, alebo kde
môže
mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu
nemusí spotrebič fungovať správne:
hrozí riziko poškodenia, ak voda
zamrzne v hydraulickom obvode
(ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu
funkciu spotrebiča musí byť okolitá
teplota v rozsahu 5 - 35°C.
Prevádzka v studenom prostredí (od
+2 do +5°C) môže spôsobiť
kondenzáciu a kvapkanie vody na
podlahu.
Európska smernica 2012/19/EU
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2012/19/EC o
likvidácii elektrického a elektronického
vybavenia (WEEE)
WEEE obsahuje škodlivé látky
(ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné
prostredie) a základné komponenty (ktoré je
možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre
WEEE správne spracovanie, na odstránenie a
likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých
recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu
zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE
nestane nebezpečným odpadom; je dôležité
dodržiavať základné pravidlá:
- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
domovým odpadom.
- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné
miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých
krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V
mnohých krajinách môžete pri kúpe nového
spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý
spotrebič ekvivalentného typu.
GIAS Servis
● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej
prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať
autorizovaný servisný technik GIAS.
55
Požiadavky na elektrické
pripojenie
Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s
napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je
hodnota obvodu zdrojového napájania
najmenej 10 A.
Elektrický prúd môže byť veľmi
nebezpečný. Tento spotrebič je nutné
uzemniť.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča
musí byť rovnakého typu.
Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani
predlžovacie káble.
Zástrčka musí zostať po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná.
V prípade nesprávnej inštalácie
uhradíte náklady spojené s opravou
spotrebiča.
V prípade poškodenia prívodného
kábla sa musí vymeniť za špeciálny kábel
dostupný v autorizovanom servise. Musí ho
inštalovať kompetentná osoba.
Spotrebič zapojte do siete až po
ukončení inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je
nutné, aby sušička bola správne inštalovaná.
Ak máte pochybnosti o inštalácii, požiadajte
pracovníkov servisu o radu.
Nastavenie nožičiek
Po umiestnení sušičky
na miesto by mali byť
nožičky upravené tak,
aby bol spotrebič vo
vodorovné polohe.
SK
Životné prostredie
● Všetky obalové materiály sú šetrné voči
životnému prostrediu a sú recyklovateľné.
Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným
spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na
miestnej správe.
● Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého
spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so
zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v
spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok
dvierok.
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ
HADICE: POKYNY K MONTÁŽI
Aby ste nemuseli vylievať vodu po každom cykle
sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu
(rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje
pripojenie k odtoku povrchovej vody.
Systém potrubia odtoku odpadovej vody je nutné
inštalovať do blízkosti sušičky.
4. Pripojte čiernu hadicu
zo sady, (pomocou
spojky a spôn), k hadici
o d p o j e n e j z
premostenia.
4
5. Inštalujte novú
odtokovú hadicu k hadici
odpadovej vody.
Súprava obsahuje:1 hadicu a 1 záslepku.
UPOZORNENÍIE Pred vykonávaním
nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte
od elektrickej siete.
5
Namontujte súpravu následovne:
6. Po postavení
spotrebiča na miesto
skontrolujte dno pre
zaistenie, aby nebola
nová hadica priškripnutá
po umiestnení sušičky
na miesto.
1. Nakloňte spotrebič
mierne doprava.
1
Pripojte k elektrickej
sieti.
2. Rúrka odpadovej
vody je inštalovaná na
pravej strane spotrebiča
(viď obrázok). Sivá
hadica sa pripája k
premosteniu na ľavej
strane spotrebiča.
Pomocou klieští zložte
sponu hadice z
premostenia.
2
3. Stiahnite hadicu z
premostení.
3
56
6
Ak nemá bielizeň symbol o ošetrení, musíte
ju brať ako nevhodnú pre sušenie v
spotrebiči.
● Podľa množstva a hrúbky
PRÍPRAVA BIELIZNE
Pred prvým použitím sušičky:
● Prečítajte si dôkladne tento návod.
● Vyberte všetky predmety z bubna.
● Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou
pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.
Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita
sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr.
uteráky od tenkej spodnej bielizne).
● Podľa typu látky
Príprava bielizne
Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť,
vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na
bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či
sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra.
Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie
je spletená.
Nesušte v sušičke:
Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou,
bielizeň s PVC alebo kožou.
Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný
a stolový ľan.
Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/
syntetických látok.
Nepreťažujte bubon, pri namočení
veľkých kusov bielizne dôjsť k prekročeniu
maximálnej náplne (napríklad: spacáky,
deky).
4. Čistenie a bežná údržba
Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola
ošetrená nasucho čiftičom alebo pogumované
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).
Čistenie sušičky
● Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po
každom cykle sušenia.
● Filtre čistite pravidelne.
● Po každom použití utrite vnútro bubna a
nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie
cirkulácie vzduchu a vysušenie.
● Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka
spotrebiča mäkkou utierkou.
● NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace
prostriedky.
● Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu vláken, vyčistite vnútornú časť
dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom
cykle sušenia.
Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v
studenom vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú
bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas
sušenia a tiež nižšia spotreba energie.
VŽDY
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
čistý filter.
NIKDY
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli
by ste poškodiť spotrebič.
UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a
bielizeň môžu byť veľmi horúce.
Rozdeľte bielizeň následovne
DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča
ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej
siete.
● Podľa symbolu ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:
Vhodné pre sušenie v sušičke.
..
.
Ohľadne elektrických parametrov viď
výrobný štítok na prednej strane skrinky
spotrebiča (s otvorenými dvierkami).
Sušenie pri vysokej teplote.
Sušenie len pri nízkej teplote.
Nesušiť v sušičke.
57
SK
3.
5. Zásobník vody
Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok sušičky. Ak
je zásobník plný, rozsvieti sa
kontrolka
na ovládacom paneli a MUSÍTE vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame
vyprázdniť po každom cykle.
POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo vody, pretože
sa najskôr naplní interná nádrž.
Odstráňte zásuvku zásobníka na
kondenzát umiestnený v
spodnej časti sušičky
Vysuňte zásuvku zo zásobníka
umiestneného vo dverách sušičky.
1.Jemne vytiahnite
zásobník vodyuchopením
za rukoväť.(A)
Keď je zásobník vody
plný, váži približne 6kg.
2.Nakloňte zásobníkvody
pre vyliatie vodycez otvor.
(B)
1. Opatrne potiahnite
za spodnú časť krytu,
čím ho odpojíte od
s u š i č k y. N á s l e d n e
môžete otvoriť hornú
časť, čo umožní úplne
A
vybrať kryt. (A)
2. Pevne potiahnite za
rúčku a vytiahnite
zbernú nádobu zo
sušičky. (B) Uchopte ju
oboma rukami. (C) Ak je
plná, váži približne
4 kg.
3. Vytiahnite zátku na
B
hornej časti nádoby a
vylejte z nej vodu. (D)
4. Nasaďte zátku a
zasuňte nádobu na
svoje miesto. (D)
PEVNE NA ŇU
Z AT L A Č T E , A B Y
ZAPADLA NA MIESTO
.
C
5. Znovu nasaďte kryt
založením pántov v
hornej časti tak, aby
spodné háčiky po
zatlačení zapadli na
miesto.
A
Po vyliatí nasaďte zásobník
vody podľa obrázka; (C)
najskôr vložte základňu
zásobníka na miesto podľa
obrázka (1), potom jemne
zatlačte hornú časť do
správnej pozície (2).
3.Stlačením
tlačidlareštartujte
B
cyklus.
POZNÁMKA: Ak máte
možnosť vypúšťania vody
v blízkosti sušičky, je
možné použiť vypúšťaciu
sadu pre trvalé vypúšťanie
vody zo sušičky. Potom už
nemusíte pravidelne
manuálne vyprázdňovať
zásobník.
1
C
D
58
6. Dvierka a filter
Ako vybrať kondenzátor
.Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a
stlačte Štart/Pauza
VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke,
bubon a dvierka môžu byť VEĽMI HORÚCE.
2. Otočte príchytné
páčky doľava a
vytiahnite kondenzátor.
Filter
DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť sušičky,
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
prachový filter čistý .
3. Vyberte kondenzátor.
1
3.Jemne odstráňte
vlákna pomocou mäkkej
kefy aleboprstov.
SK
4. Handrou opatrne
utrite prach a vlákna a
potom jednotku umyte
prúdom vody z
vodovodu, pričom ju
otáčajte tak, aby voda
stekala pomedzi
doštičky a vypudila
prach a vlákna, ktoré by
sa tam mohli nachádzať.
1.Potiahnite hore.
5. Po umytí skontrolujte
polohu tesnenia. Ak sa
odchýlilo od pôvodnej
polohy, zasuňte ho do
príslušného potrubia.
4.Zacvaknete filter
anasaďte na miesto.
2
Indikátor údržby filtra
Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté
filtre.
AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.
VAROVANIE! otvoríte dvierka uprostred
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri
vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.
6. Kondenzátor vráťte na
miesto, pričom dbajte na
to, aby ste ho tlačili
správnym spôsobom
(podľa smeru šípky),
kým nezapadne na
miesto. Páčky otočte
doprava. Skontrolujte, či
je kondenzačná
jednotka pevne
pripevnená k základni.
7. Znovu nasaďte kryt.
59
UP
2.Otvorte filter podľa
obrázka.
1. Vyberte ochrannú
dosku.
7. OVLÁDACIE PRVKY
Tento spotrebič je vybavený funkciou správcu
sušenia. Pri automatických cykloch je každý stupeň
sušenia pred dosiahnutím zvoleného stupňa
zobrazený blikajúcou kontrolkou zodpovedajúcou
stupňu dosiahnutého sušenia. V prípade
nekompatibility bliknú trikrát všetky LED.
AKONTROLKY
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
A
4.Tlačidlo odloženého štartu
Umožňuje odložiť štart programu 3, 6 alebo9 hodín.
Pre. pokračovanie odpočítavania pootvorení
dvierok s nastaveným odloženým
štartom musíte po ich zatvorení stlačiť tlačidloštart
D
5 - Led kontrolky
Zásobník vody
- svieti v prípade
potreby vyprázdnenia zásobníka
kondenzátora.
C
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
Čistenie filtra - svieti v prípade potreby
čistenia filtrov (filter dvierok a spodný filter.)
60'
B
4
3
2
Tieto kontrolky svietia pre indikáciu fázy
sušenia:
1
A-Volič programu - otáčaním voliča do
obochsmerov môžete zvoliť požadovaný
programsušenia. Pre zrušenie voľby alebo
vypnutiesušičky otočte volič do pozície OFF.
C-Tlačidlá 1.Tlačidlo Štart/Pauza
Pre spustenie a/alebo
zvolenéhoprogramu.
prerušenie
2.Voľba časovaného cyklu
Cyklus môžete upraviť z automatického
naprogramovaný, až do 3 minút po spustení
cyklu.Pre resetovanie automatickej funkcie
sušenia pouskutočnení tejto voľby musíte sušičku
vypnúť. Vprípade nekompatibility bliknú všetky
LED trikrát.
3.Tlačidlo voľby sušenia
Umožňuje nastaviť požadovaný stupeň
sušenia,ktorý je možné upraviť do 5 minút po
spustenícyklu:
-Pre žehlenie: zanechá bielizeň miernevlhkú
pre jednoduché žehlenie.
-Suchá na zavesenie:&bielizeň
môžetezavesiť.
-Úplne suchá: pre bielizeň, ktorú môžeterovno
uložiť do skrine.
-Extra-suchá: pre úplne suchú bielizeň,ideálny
pre kompletnú náplň.
60
- DRY/
svieti v priebehu cyklu sušenia.
: svieti, keď je cyklus vo fáze chladenia.
- END: svieti po skončení cyklu.
E- ESMART TOUCH oblasť - stlačenie tlačidla
ŠTART/PAUZA umožňuje spustenie vopred
stiahnutého cyklu, keď je volič programov v
p o z í c i i To u c h ( o s ť a h o v a n í c y k l o v
prostredníctvom aplikácie si prečítajte
príslušnú kapitolu tohto návodu).
Maximálna hmotnosť sušenia
Bavlna
Maximálna deklarovaná
kapacita
Syntetika alebo
jemná bielizeň
Max.4 Kg
Odporúčania o sušení
Štandardný cyklus COTTON (
) je
najefektívnejší a najvhodnejší pre sušenie
bežne vlhkej bavlnenej bielizne.
Tabuľka na poslednej strane zobrazuje
odhadovaný čas a spotrebu energie
hlavných programov sušenia.
Spotreba energie vo vypnutom režime.
Spotreba energie v zapnutom režime.
0,40
0,75
Skutočný čas cyklu závisí na
počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení,
type a množstve náplne, čistote filtrov a
okolitej teplote.
OBSLUHA
1.Otvorte dvierka a naplňte bubon
bielizňou.Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu
dverí.
2.Pomaly zatlačte a opatrne dvierka
zatvorte,pokým nebudete počuť
„zaklapnutie".
3.Otočením voliča programov zvoľte
požadovaný program sušenia (viď
Sprievodcasušením).
4.Stlačte tlačidlo
. Sušička sa automaticky
spustí a kontrolka nad tlačidlom bude
nepretržite svietiť.
5.Ak v priebehu programu otvoríte
dvierkasušičky pre kontrolu bielizne, po
zatvorenídvierok musíte stlačiť tlačidlo
.
6.Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička
prejdedo fázy chladenia, bielizeň sa bude
otáčať vstudenom vzduchu, čo umožňuje
vychladenienáplne spotrebiča.
7.Po dokončení cyklu sa bubon
otáčaprerušovane pre minimalizáciu
pokrčenia.Toto pokračuje až do vypnutia
spotrebiča alebo do otvorenia dvierok.
8.Po dokončení programu sa
rozsvietikontrolka
Technické parametre
Objem bubna
115
Viď energetický
Maximálna náplň štítok
Výška
85 cm
Šírka
60 cm
Hĺbka
60 cm
Viď energetický
Energetická trieda štítok
Information for Test Laboratory
Neotvárajte dvierka počas automatických
programov pre zaistenie správneho sušenia.
Informácie pre porovnávacie testy
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
COTTON OR
-COTTON OR WHITES
-DELICATES OR SYNTHETIC
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
61
SK
Cyklus sušenia vlny tejto
práčky bol schválený „The
Woolmark Company" pre
vlnené produkty, ktoré je
možné prať v práčke za
predpokladu, že bielizeň sa
bude prať a sušiť v súlade
s pokynmi na štítku bielizne a podľa pokynov
výrobcu tohto spotrebiča M1524. V UK, Írsku,
Hong Kongu a Indii je značka Woolmark
Certifikačná obchodná známka.
8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
PROGRAMMA
POPIS PROGRAMU
Pohodlné riešenie pre sušenie zmiešanej bielizne s minimalizáciou
záhybov, poskytuje perfektnú vlhkosť pre jednoduché žehlenie. Pred
sušením je vhodné bielizeň vytriasť.
2
*
Program sušenia Eco normative (suchá na zavesenie). Najúčinnejší
program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pre bavlnu a ľan.
6
*
Full
*
Pre spoločné sušenie rôznych typov látok ako je bavlna, ľan a zmiešaná
syntetika.
4
*
Pre sušenie jemných a syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a
špecifické ošetrenie.
4
*
Tento špecifický cyklus bol koncipovaný pre minimalizáciu záhybov,
vďaka špecifickému pohybu bubna. Bielizeň odporúčame vybrať ihneď
po skončení sušenia.
2.5
*
Jemný a špecifický cyklus pre sušenie tmavej alebo farebnej bavlnenej
alebo syntetickej bielizne.
4
*
Tento cyklus je perfektný pre detskú bielizeň, ak očakávate vysokú úroveň
hygieny.
4
150’
Určený pre rovnomerné sušenie látok, ako sú džínsy alebo denim. Pred
sušením odporúčame prevrátiť na rubovú stranu.
4
*
Určený pre technickú bielizeň, pre šport a fitness, suší jemne so
špeciálnou starostlivosťou, aby sa zabránilo zrazeniu a znehodnoteniu
elastických vlákien.
4
*
1
70’
Perfektný pre rýchle sušenie až 2 kg náplne. Odporúčame pred sušením
bielizeň odstrediť pri vysokých otáčkach.
1
*
Toto je ohrievací cyklus, ktorý trvá len 12 minút a pomáha uvoľnite záhyby
a pokrčenie.
2.5
12’
Vhodný cyklus pre sušenie bavlny, savých materiálov a uterákov.
Mix & Dry
ČAS
KAPACITA
SUŠENIA
(kg)
(min)
Vlnená bielizeň: program je možné použiť pre sušenie až 1 kg bielizne
(približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť na
rubovú stranu. Časovanie je možné zmeniť z dôvodu rozmerov a hrúbky
náplne a zvolenému odstredeniu počas prania. Na konci cyklu je bielizeň
pripravená na nosenie, ale ak je ťažšia, okraje môžu byť mokré:
odporúčame ho sušiť prirodzeným spôsobom. Bielizeň odporúčame na
konci cyklu vybrať. Pozor: plstnatenie vlny je nenávratné; sušte výhradne
bielizeň so symbolom (symbol "ok tumble"); tento program nie je určený
pre akrylovú bielizeň.
Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemných zápachov z bielizne s
vyhladením pokrčenia.
2.5
*
Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na stiahnutie cyklov. viď
zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný program Auto-Clean, navrhnutý na čistenie
spotrebiča.
*Skutočný čas cyklu závisí na počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne,čistote
filtrov a okolitej teplote.
62
SMART TOUCH
Získajte všetky podrobnosti funkcií
Smart Touch, prezerajte aplikáciu v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
Tento spotrebič je vybavený technológiou Smart
Touch, ktorá umožňuje komunikáciu cez
aplikáciu zo smartfónov s operačným systémom
Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
AKO POUŽIŤ SMART TOUCH
• Stiahnite si do vášho smartfónu aplikáciu
Candy simply-Fi.
PRVÉ POUŽITIE - registrácia spotrebiča
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, pre tablety aj smartfóny. Môžete ale
komunikovať so spotrebičom a získať
výhody ponúkané Smart Touch len so
smartfónmi Android vybavenými
technológií NFC, podľa nasledujúcej
funkčnej schémy:
V závislosti od modelu smartfónu a jeho
verzie Androidu môže byť proces
aktivácie NFC odlišný. Viď návod na
obsluhu smartfónu.
•
Nastavte volič na pozíciu Smart Touch
preaktiváciu senzora na ovládacom paneli.
Android smartfón s
technológiou NFC
Komunikácia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfóny bez
technológie NFC
Len obsah
Android Tablet
Len obsah
Apple iPhone
Apple iPad
Len obsah
•
Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
profila zaregistrujte spotrebič podľa pokynov
nadispleji telefónu alebo v „Príručke
rýchlehoštartu" dodanej so spotrebičom.
Len obsah
Viac informácií, F.A.Q. a video pre rýchlu
registráciu sú k dispozícii na:
www.candysmarttouch.com/how-to
FUNKCIE
Hlavné funkcie dostupné použitím aplikácie sú:
•Voice Assistant – príručka pre voľbuideálneho
cyklu len tromi hlasovými príkazmi
(bielizeň/tkanina, farba, stupeň znečistenia).
•Cycles – stiahnutie a spustenie novýchpracích
programov.
•Smart Care – inteligentná kontrola aautomatické
cykly čistenia a príručka nariešenie prípadných
problémov.
•My Statistics – štatistiky prania a tipy
preefektívnejšie využitie vašej práčky.
63
SK
•Otvorte ponuku „Settings"
(nastavenie)vášho smartfónu s Androidem a
aktivujtefunkciu NFC v ponuke „Wireless
&Networks".
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
● Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
● Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom prípade
postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
● Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
● Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
(napr.: spustenie programu, kontrola cyklu,
aktualizácia štatistík a pod…).
● Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
Smart Touch až kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol prenos dát úspešný, JE
NUTNÉ UDRŽIAVAŤ SMART TELEFÓN V
BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU
P O Č A S
C E L É H O
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky na
smartfóne môžu ovplyvniť alebo brániť
prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria atď.)
neoriginálnymi zložkami by mohlo dôjsť k
poškodeniu NFC antény, ktoré by
následne mohlo brániť plnému využitiu
aplikácie.
Správa a ovládanie spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len „v
blízkosti“: nie je možné vykonať operácie
na diaľku (napr.: z inej miestnosti; mimo
domu).
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Parametre
Wi-Fi Štandard
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa na
zadnej strane zodpovedá pozícii Smart
Touch logu spotrebiča (viď obrázok
nižšie).
Špecifikácie
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvenčné pásmo
13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického
poľa
< 42dBμA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group
Srl, prehlasuje, že zariadenia označené
symbolom
spĺňajú základné
požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak
chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode,
prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
64
9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
PRE MODELY SMART TOUCH
Aplikácia Candy simply-Fi má funkciu Smart Check-up, ktorá umožňuje kedykoľvek
potvrdiť funkčnosť a stav spotrebiča. Pre použitie aplikácie Candy simply-Fi
potrebujete smartfón so systémom Android s technológiou NFC.
Viac informácií nájdete v aplikácii. Ak displej práčky zobrazuje poruchu (kód alebo
blikajúca LED), musíte zapnúť aplikáciu na smartfóne so zapnutým NFC.
Umiestnite váš smartfón k Smart Touch logu na ovládacom paneli. Teraz by ste mali
mať možnosť prečítať adresár s poruchou pre odstránenie problému.
Poruchy, ktoré môžete opraviť sami
Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a
požiadate ich o technickú radu, prejdite si
nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí,
že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný
nesprávne alebo že bol nesprávne používaný,
bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém
po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva,
obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám
prostredníctvom telefónu pomôže.
Čas do konca sa môže počas cyklu meniť.
Čas do konca sa nepretržite kontroluje
počas sušenia a čas sa upravuje pre
najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa
môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to
je normálne.
Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie
je dostatočne suchá...
● Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny
program?
● Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň
dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne
odstredená?
● Nie je potrebné vyčistiť filter?
● Nie je sušička preťažená?
Sušička nefunguje...
● Má sušička funkčné elektrické napájanie?
Napájanie skontrolujte pripojením iného
spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
● Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej
zásuvky?
● Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej
energie?
● Nie sú vypálené poistky?
● Sú dvierka úplne zatvorené?
● Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania
elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
● Bola vykonaná voľba času sušenia alebo
programu?
● Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?
65
Sušička je hlučná…
● Vypnite sušičku a obráťte sa na
autorizovaný servis.
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyčistiť filter?
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?
Zákaznícky servis
Pokiaľ bude k problémom so sušičkou
dochádzať aj po ukončení všetkých
odporúčaných kontrol, obráťte sa na
pracovníka servisu. Pracovníci servisu
vám pomôžu prostredníctvom telefónu
alebo vám zariadia návštevu technika
podľa podmienok vašej záruky. Ak však
bude zistená niektorá z nasledujúcich
skutočností, bude vám účtovaný
poplatok:
● Sušička je vo funkčnom stave.
● Sušička nie je nainštalovaná v súlade s
pokynmi pre inštaláciu.
● Sušička nebola používaná správne
Náhradné diely
Vždy používajte originálne náhradné
diely, ktoré vám poskytnú priamo
pracovníci servisu.
Service
Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na
pracovníkov autorizovaného servisu.
Výrobca nezodpovedá za žiadne
prípadné tlačové chyby v tomto
návode na obsluhu. Výrobca si ďalej
vyhradzuje právo na vykonanie
úprav svojich produktov bez
potreby zmeny dôležitých
vlastností.
SK
Čo môže byť príčinou...
Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az
alábbi utasításokat, és ezeknek megfelelően
működtesse a gépet. A használati utasítás
fontos útmutatást nyújt a készülék biztonságos
használatához, telepítéséhez és
karbantartásához, és néhány hasznos tanácsot
is ad a legjobb eredmény eléréséhez.
Tartalomjegyzék
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
2. ELVEZETŐTÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
Őrizzen meg minden dokumentumot, hogy a
későbbiek során is belelapozhasson vagy
átadhassa az esetleges jövőbeni
tulajdonosoknak.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket
leszállították-e a készülékkel együtt:
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
● Felhasználói kézikönyv
● Garanciajegy
● Energia-besorolási címke
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
5. VÍZTARTÁLY
7. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
A
jel terméken történő elhelyezésével
igazoljuk, hogy a készülék minden európai
biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi követelménynek megfelel.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
gép a szállítás közben. Ha igen, hívja a
Candyszervizt. A fentiek be nem tartása
veszélyeztetheti a készülék biztonságát. Díjat
számíthatunk fel a szerviz kihívásáért, ha a
készülék hibáját a helytelen használat okozta.
66
8. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A
FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
9. HIBAELHÁRÍTÁS
● A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli
gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkező
személyek, ha felügyeletben
részesülnek, vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlő
veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek. Állandó felügyelet
hiányában a 3 évesnél kisebb
gyerekeket távol kell tartani a
készüléktől.
● FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
helytelen használata tüzet okozhat.
● A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel" típusú
környezetekben. A készülék
háztartási környezettől vagy a
tipikus háztartási feladatoktól eltérő,
például szakemberek vagy képzett
felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent
említett alkalmazások esetében
sem megengedett.
67
Ha a készüléket nem a fentiek
szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja
el a készülék sérülését vagy más
jellegű olyan károsodását vagy
kárát, amely az otthoni vagy a
háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék
otthoni vagy háztartási
környezetben van).
● A készüléket csak
rendeltetésszerűen szabad
használni az itt ismertetett
utasításoknak megfelelően. A
készülék működtetése előtt
nagyon fontos a telepítési és a
használati utasítások alapos
megismerése.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal.
● Ne támaszkodjon az ajtóra a
gép feltöltése közben, illetve ne
használja az ajtót a gép
megemeléséhez vagy
mozgatásához.
● Ne engedje, hogy gyerekek
● játsszanak a géppel vagy a gép
kapcsolóival.
HU
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
● FIGYELMEZTETÉS! Ne
használja a készüléket, ha a
piheszűrő nincs a helyén vagy
sérült; a pihe meggyulladhat.
● FIGYELMEZTETÉS! Ott, ahol a
meleg felületet jelző
szimbólum
el van helyezve,
a szárítógép működése közben a
hőmérséklet-emelkedés
meghaladhatja a 60 °C-ot.
● Húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóaljzatból. A készülék
tisztítása előtt mindig húzza ki a
dugót.
● Ne folytassa a gép használatát,
ha az hibásnak látszik.
● Szösz vagy pihe nem gyűlhet
össze a padlón a gép körül.
● A szárító ciklus befejező része
hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési
ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely nem károsítja őket.
● A szárítógép nem használható,
ha ipari vegyszereket használtak a
tisztításhoz.
● FIGYELMEZTETÉS! Soha ne
állítsa le a szárítógépet a szárítási
ciklus vége előtt, hacsak nem veszi
ki gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
● Maximális szárítási súly: lásd az
energia-besorolási címkét.
68
Telepítés
Ne használjon adaptereket,
elosztókat és/vagy hosszabbítókat.
● Soha ne állítsa a szárítógépet
függöny mellé, és vigyázzon, hogy
ne essen be vagy ne gyűljön össze
semmi sem a szárítógép mögött.
● A készüléket nem szabad zárható
ajtó, tolóajtó vagy olyan
csuklópánttal ellátott ajtó mögé
telepíteni, amely a szárítógép
csuklópántjával ellentétes oldalon
van.
● Ne szárítson mosatlan
ruhadarabokat a szárítógépben.
● FIGYELMEZTETÉS! Ne szárítson
a gépben vegytisztító folyadékkal
kezelt textíliákat.
● FIGYELMEZTETÉS! A habgumi
bizonyos körülmények között –
meleg hatására – öngyulladással
égni kezdhet. NEM SZABAD a
szárítógépben habgumit
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
szárítani.
● Mindig nézze meg a ruhadarabon
lévő címkét, hogy az anyag
alkalmas-e gépben történő
szárításra.
● A szárítógépbe történő helyezésük
előtt a ruhadarabokat ki kell
centrifugázni vagy alaposan ki kell
csavarni. A víztől csöpögő
ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni.
● Öngyújtót és gyufát nem szabad a
zsebekben hagyni, és SOHA ne
használjon gyúlékony folyadékokat
a gép közelében.
● Üvegszálas függönyöket SOHA
NEM szabad a gépbe helyezni.
Bőrirritáció következhet be, ha a
ruhanemű üvegszálakkal
szennyeződik.
● A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, viasszal és
viaszeltávolítóval szennyezett
ruhadarabokat a szárítógépben
69
történő szárítás előtt meleg
vízben, nagy mennyiségű
mosószerrel ki kell mosni.
● A lágyítószereket és a hasonló
termékeket a lágyítószerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
Szellőzés
● Megfelelő szellőzést kell
biztosítani a szárítógép
helyiségében, nehogy a másfajta
tüzelőanyaggal működtetett
készülékek által kibocsátott
gázok, vagy a nyílt láng által
keltett füst bekerüljön a
helyiségbe a szárítógép
működése közben.
● A készülék hátsó oldalának
elhelyezése fal vagy függőleges
felület közelében.
● Legalább 12 mm távolságnak
kell lennie a gép és más
akadályok között. A bevezető és
a kivezető nyílásokat
akadálymentesen kell tartani. A
megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a gép alja és a padló
közötti teret semmi nem zárhatja
el.
● Rendszeresen ellenőrizze,
hogy nem akadályozza-e valami
a levegő szárítógépen történő
átáramlását.
● Használat után gyakran
ellenőrizze a piheszűrőt, és
szükség esetén tisztítsa meg.
● Vigyázzon, hogy ne essenek
be vagy ne gyűljenek össze
tárgyak a szárítógép mögött és
alatt, mert azok
HU
Tiszta ruha
eltömíthetik a levegő-bevezető és
kivezető nyílásokat
● SOHA ne telepítse a szárítógépet
függöny elé.
● A szárítógép mosógép tetején
történő elhelyezése esetén az alábbi
kialakításnak megfelelően
rögzítőkészletet kell használni.
- 35100019 számú rögzítőkészlet:
minimális mosógép-mélység = 49 cm
- 35900120 számú rögzítőkészlet:
minimális mosógép-mélység = 51 cm
A tartalékalkatrész-ellátó
központunkból beszerezhető
valamelyik fenti rögzítőkészletet kell
használni.
A szerelési utasítást és a
rögzítőelemeket a rögzítő-készlettel
együtt szállítjuk.
70
Ne helyezze a terméket
alacsony hőmérsékletű vagy
fagyveszélyes helyiségbe.
Előfordulhat, hogy fagypont körüli
hőmérsékleten a termék nem
működik megfelelően: károsodás
léphet fel, ha a víz megfagy a
hidraulikus hálózatban (szelepek,
tömlők, szivattyúk). Atermék jobb
teljesítménye érdekében a
környezeti szobahőmérsékletnek 5-35°C között kell lennie.
Ne feledje, hogy a készülék hideg
helyen (+2 és +15°C közötti
hőmérsékleten) történő
működtetése páralecsapódást
okozhat, és vízcseppek
jelenhetnek meg a padlón.
Környezetvédelem
GIAS szerviz
2012/19/EK európai irányelv
készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU európai irányelvnek
(WEEE).
Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai (a környezetre
kedvezőtlen következményekkel járó)
szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevőket tartalmaznak. A
szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az
újrahasznosítható anyagok visszanyerése
érdekében különleges kezelésben kell
részesíteni az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy az elektromos és az
elektronikus berendezések hulladékai ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon
fontos néhány alapvető szabály betartása:
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait az önkormányzat
vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében álló
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban az elektromos és az elektronikus
berendezések nagyméretű hulladékait a
lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
GIAS Service
● To ensure the continued safe and efficient
operation of this appliance we recommend that
any servicing or repairs are only carried out by
an authorised GIAS service engineer.
71
● A készülék folyamatos, biztonságos és
hatékony működése érdekében javasoljuk,
hogy a szervizelést vagy a javítást csak
szakképzett GIAS-szerelővel végeztesse
el.
A szárítógépek egyfázisú, 220-240 V, 50 Hz
feszültségű készülékek. Ellenőrizze, hogy
az elektromos áramkör névleges
áramerőssége legalább 10 A legyen.
Az elektromos áram veszélyes lehet. A
készüléket földelni kell.
A hálózati aljzatnak és a készülék
csatlakozódugójának azonos típusúnak
kell lennie.
Ne használjon elosztókat és/vagy
hosszabbítókat.
A készülék telepítése után a
csatlakozódugónak hozzáférhetőnek
kell lennie.
Díjat számíthatunk fel a szerviz
kihívásáért, ha a készülék hibáját a
helytelen telepítés okozta.
Ha a készülék hálózati kábele
megsérült, akkor azt olyan speciális
kábellel kell kicserélni, amely csak a
tartalékalkatrész-szolgálattól szerezhető
be. A hálózati kábelt csak arra illetékes
személy szerelheti be.
A telepítés befejezése előtt ne
csatlakoztassa a hálózatra és ne kapcsolja
be a készüléket. Biztonsága érdekében
aszárítógépet megfelelő módon kell
telepíteni. Ha kétségei merülnek fel a
telepítéssel kapcsolatban, hívja tanácsért a
GIAS szerviz telefonszámát.
A lábak beállítása
Miután a gép a helyére
került, be kell állítani a
lábakat, hogy a gép
vízszintes helyzetbe
kerüljön.
HU
● A felhasznált csomagolóanyag
környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük,
segítsen a csomagolóanyag környezetbarát
módon történő ártalmatlanításában. Az
ártalmatlanítás aktuális eszközeiről az
önkormányzat szolgálhat részletekkel.
● A régi szárítógép biztonságos
ártalmatlanítása érdekében húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból, vágja le a hálózati
csatlakozókábelt, és a dugóval együtt
semmisítse meg azt. Törje le az ajtópántokat
vagy az ajtózárat, nehogy a gyerekek bezárják
magukat a gépbe.
2. ELVEZETŐ TÖMLŐ KÉSZLET:
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
Azért, hogy ne kelljen a víztartályt minden
szárítási ciklus után kiüríteni, a vizet közvetlenül
a szennyvízelvezető csőre (a háztartási
mosogatókkal azonos ürítő rendszerbe) lehet
csatlakoztatni. A vízügyi előírások tiltják a
felszíni vízelvezetőbe történő csatlakoztatást. A
szennyvízelvezető csőnek a szárítógép mellett
kell lennie.
4
5. Csatlakoztassa az új
elvezetőtömlőt a
szennyvízelvezető
csőhöz.
A készlet 1 tömlőből és 1 csapból áll.
FIGYELMEZTETÉS! A munka
megkezdése előtt kapcsolja ki a szárítógépet
és húzza ki a csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A tömlő felszerelése:
6. Miután a gép a
5
helyére került,
ellenőrizze az alját
annak biztosítása
érdekében, hogy az új
tömlő ne csavarodjon
me g a szá rító g é p
végleges helyére
történő betolásakor.
1. Billentse lassan a
gépet a jobb oldalára.
1
2. A szennyvízelvezető cső a gép
jobb oldalán
helyezkedik el (lásd az
ábrát). A szürke tömlő
csatlakozik a gép bal
o l d a l á n l é v ő
kengyelhez. Egy fogó
segítségével távolítsa
el a csőrögzítő
bilincset a kengyelről.
4. Szerelje fel a
készletben lévő fekete
tömlőt (a mellékelt
csatlakozó és
c s ő b i l i n c s
segítségével) a
kengyelcsatlakozóról
eltávolított tömlőre.
Csatlakoztassa a
készüléket az
elektromos hálózatra.
Connect to the mains
electricity supply.
2
3. Húzza le a tömlőt a
kengyelcsatlakozóról.
3
72
6
3. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
A szárítógép első alkalommal történő használata
előtt:
● Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az
utasításokat.
● Vegye ki a dobba csomagolt egységeket.
● Törölje le nedves ruhával a dob belsejét és az
ajtót a szállítás közben esetlegesen lerakódott por
eltávolítása céljából.
A ruhanemű előkészítése
Ügyeljen arra, hogy a szárítandó ruha – a rajta
lévő, kezelésre vonatkozó jeleknek megfelelően –
alkalmas legyen a szárítógépben történő
szárításra.
Ellenőrizze, hogy a kapcsok be vannak-e
kapcsolva, és hogy a zsebek üresek-e. Fordítsa ki
a ruhadarabokat. A ruhadarabokat lazán tegye a
dobba, hogy ne kuszálódjanak össze.
4.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FONTOS! Ne szárítson vegytisztító
folyadékkal kezelt vagy gumiból készült
ruhadarabokat (tűz-és robbanásveszély).
A szárítógép tisztítása
Az utolsó 15 percben a ruhát mindig hideg
levegő szárítja.
Energiamegtakarítás
Csak az alaposan kicsavart vagy kicentrifugázott
ruhaneműt szabad a szárítógépbe tenni. Minél
szárazabb a ruha, annál rövidebb a szárítási idő,
így ezzel energia takarítható meg.
MINDIG
● Ellenőrizze mindegyik szárítási ciklus előtt,
hogy a szűrő tiszta-e.
SOHA
● Ne tegyen nedves, csepegő ruhákat a
szárítógépbe, mert az a készülék károsodását
okozhatja.
● A kezelési szimbólumok szerint
A szimbólumok a galléron vagy a varrás
belsejében találhatók:
Szárítógépben történő szárításra alkalmas.
Szárítás gépben, csak alacsony
hőmérsékleten.
● Minden szárítási ciklus után tisztítsa
meg a szűrőt és ürítse ki a víztartályt.
● Tisztítsa rendszeresen a kondenzátort.
● Minden használat után törölje ki a dob
belsejét és egy darabig hagyja nyitva az
ajtót a levegőáramlás biztosítása
érdekében.
● Puha ruhával törölje át a gép külső
részét és az ajtaját.
● NE használjon dörzsölő hatású
szivacsot vagy tisztítószert.
● Az ajtó beragadásának vagy a pihék
felgyülemlésének megelőzése érdekében
minden szárítási ciklus után tisztítsa meg
egy nedves ruhával a belső ajtót és a
tömítést.
FIGYELMEZTETÉS! A dob, az
ajtó és a ruhanemű nagyon forró lehet.
Sort the Load as Follows
.
● Szövettípus szerint
Pamut/vászon: Törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyag: Poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall stb.,
valamint a pamut és a szintetikus anyagok
keverékei.
FONTOS!A tisztítás elvégzése
előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
Az elektromos adatokat lásd a
szárítószekrény elején lévő adattáblán
(nyitott ajtó esetén).
Nem szárítható géppel
73
HU
Selyem, nejlonharisnya, finom kézimunka,
fémdíszítésű anyagok, PVC vagy bőrdíszítésű
ruhadarabok.
Szárítás gépben, magas hőmérsékleten.
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa szét a ruhadarabokat (pl. a
törülközőket az alsóneműtől).
Ne töltse túl a dobot; a nagyméretű
nedves ruhadarabok meghaladhatják a
maximálisan megengedhető adagméretet
(például hálózsákok, paplanok).
Nem szárítható géppel
..
Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató
címke, akkor azt kell feltételezni, hogy a
ruhadarab gépi szárításra nem alkalmas.
● Mennyiség és vastagság szerint
5. VÍZTARTÁLY
A szárítás közben a ruhából távozó víz a szárítógép ajtajában lévő tartályban gyűlik össze. Amikor a
tartály megtelik,
a kapcsolólapon kigyullad a jelzőlámpa, ekkor a tartályt ki KELL üríteni.
Javasoljuk azonban, hogy mindegyik szárítási ciklus után ürítse ki a tartályt.
MEGJEGYZÉS: Az új gép első néhány ciklusában nagyon kevés víz gyűlik össze, mivel először a
belső tartály telik meg.
A készülék alján található
víztartály eltávolítása
Az ajtóban található víztartály
eltávolítása
1.
1. Óvatosan húzza ki a
védőelemet alsó
részénél fogva a
szárítógépből való
kioldásához. Ezután
nyissa ki a felső részt, és
távolítsa el teljesen a
védőelemet. (A)
2. Határozottan húzza ki
a markolatot, és
csúsztassa ki a
v í z t a r t á l y t a
szárítógépből.
(B)Tartsa a tartályt
mindkét kezével. (C) A
vízzel teli tartály tömege
körülbelül 4 kg.
3. Nyissa ki a tartály
felső részén található
kupakot, és öntse ki a
vizet. (D)
4 . Te g y e v i s s z a a
kupakot, és helyezze
vissza a víztartályt addig
csúsztatva, amíg a
helyére nem kerül. (D)
N Y O M J A M E G
H AT Á R O Z O T TA N ,
HOGY A HELYÉRE
KERÜLJÖN.
5. Helyezze vissza a a
védőelemet, és a felső
részen lévő pántokat
illessze vissza úgy, hogy
az alsó kampók a
helyükre kerüljenek egy
határozott ütéssel.
A
fogantyút
megtartva óvatosan
húzza ki a víztartályt.
(A) A teli víztartály
súlya körülbelül 6 kg.
2. Billentse meg a
tartályt a víz kiöntőn
keresztül történő
kiürítéséhez. (B)
A
A kiürítés után tegye
vissza a víztartályt az
ábra szerint; (C)
először illessze a
helyére a tartály alját az
ábra szerint (1), majd
pedig finoman tolja a
helyére a tetejét (2).
3. Nyomja le a
gombot a ciklus
újraindításához.
MEGJEGYZÉS: Ha
lehetősége van a víz
szárítógép közelében
történő elvezetésére,
akkor az ürítőkészletet
használhatja a
szárítógép tartályában
összegyűlt víz
f o l y a m a t o s
elvezetésére. Ez azt
jelenti, hogy nem kell
kiürítenie a víztartályt.
B
1
C
74
A
B
C
D
6. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
Védőkondenzátor
Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.
A szárítógép újraindításához csukja be az
ajtót és nyomja meg a Start/Szünet gombot.
FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
használata közben a dob és az ajtó NAGYON
FORRÓ lehet.
1. Távolítsa el a
védőlemezt.
2. Fordítsa el balra a két
rögzítő kart, majd húzza
ki a kondenzátort.
Szűrő
1. Húzza a szűrőt
felfelé.
2.Nyissa ki a szűrőt az
ábra szerint.
1
ki
a
4 . E g y r o n g y
segítségével óvatosan
távolítsa el a port és a
bolyhokat, majd mossa
le az egységet a vízcsap
alá tartva. Forgassa
körbe, hogy a víz
befolyjon a két lemez
közé, és kimossa az
ezek között található
port és bolyhokat is.
5. A tisztítás után
e l l e n ő r i z z e a
tömítőzsinór helyzetét.
Helyezze a tömítőzsinórt
a mélyedésébe, ha
elmozdult volna az
eredeti helyzetéből.
2
Szűrőtisztítás-jelző
A jelzőlámpa akkor gyullad fel, ha a szűrő
tisztításra szorul.
Ha nem szárad a ruha, ellenőrizze, hogy nem
tömődött-e el a szűrő.
NE FELEJTSE EL MEGSZÁRÍTANI A
VIZES SZŰRŐT.
6. Helyezze vissza a
kondenzátort, ügyelve
arra, hogy helyesen
nyomja vissza (a nyíl
által jelzett módon) a
helyére. Szorítsa meg a
karokat jobbra elfordítva
őket. Győződjön meg
róla, hogy a kondenzációs egységet szilárdan
rögzítette az alaphoz.
7. Helyezze vissza a
védőelemet.
FIGYELMEZTETÉS! Ha szárítási ciklus
közben nyitja ki az ajtót, a hűtési ciklus
befejeződése előtt, akkor a fogantyú forró
lehet. Járjon el nagyon körültekintően, ha
szárítási ciklus közben próbálja meg kiüríteni
a víztartályt.
75
UP
3.Egy puha kefével
vagy ujjaival vegye ki
óvatosan a szöszt.
4. Pattintsa össze a
szűrőt és tegye
vissza a helyére.
3. Vegye
kondenzátort.
HU
FONTOS! A szárítógép hatékonyságának
fenntartása érdekében minden szárítási
ciklus előtt ellenőrizze, hogy a piheszűrő
tiszta-e.
A készülék szárításkezelő funkcióval
rendelkezik. Az automatikus ciklusok
esetében, a kiválasztott szint elérése előtt
minden közbenső szárítási szintet az elért
szárítási szintnek megfelelő jelzőlámpa
villogása jelzi. Összeegyeztethetetlenség
esetén mindegyik LED-lámpa háromszor
gyorsan felvillan.
7. KAPCSOLÓK ÉS
JELZŐLÁMPÁK
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
A
D
4. „Késleltetett indítás" gomb
A program kezdetének 3, 6 vagy 9 órával
történő elhalasztásához. Az ajtó kinyitása a
késleltetett indítás beállításakor: az ajtó
becsukása után nyomja le ismét a Start
gombot a visszaszámlálás megkezdéséhez.
C
220'
END
120'
C- Led
90'
3h
6h
9h
60'
B
4
3
2
1
A – Programválasztó –
A gomb mindkét irányba történő
elforgatásával választható ki a kívánt
szárítóprogram. A választás törléséhez vagy
a szárítógép kikapcsolásához fordítsa el a
gombot a KI helyzetbe.
B – Gombok
1. „Start/Szünet" gomb
A kiválasztott program beindításához
és/vagy szüneteltetéséhez.
.2. Időtartam kiválasztása
A ciklus automatikusról programozottra
kapcsolható át a ciklus kezdete után 3
percen belül. E választás után az
automatikus szárítás visszaállításához ki kell
kapcsolni a szárítógépet.
Összeegyeztethetetlenség esetén
mindegyik LED-lámpa háromszor gyorsan
felvillan.
3. „Szárításválasztás" gomb
Lehetővé teszi a kívánt szárítási szint
beállítását: az opció 5 percig módosítható a
ciklus megkezdése után:
- Vasalásra kész: Kissé nedvesen hagyja
a ruhát a vasalás megkönnyítése
érdekében.
- Vállfára akasztásra alkalmas
szárazság: A ruha vállfára akasztható.
-Szekrényszáraz: A ruha azonnal
szekrénybe tehető.
-Extra száraz: tökéletesen száraz ruha,
teljes adaghoz ideális.
76
Víztartály
– Akkor gyullad fel, ha
szükségessé válik a kondenzvíz-tartály
ürítése.
Szűrőtisztítás
– Akkor gyullad fel, ha
szükségessé válik a szűrők tisztítása
(ajtószűrő és alsó szűrő).
Ezek a jelzőlámpák a szárítási fázist jelzik:
- SZÁRAZ /
A szárítási ciklus működése
közben ég.
Akkor gyullad fel, ha a ciklus az utolsó
hűtőfázisban van.
- VÉGE: A ciklus végén gyullad fel.
D – SMART TOUCH terület
A START/SZÜNET lenyomása lehetővé teszi
az előzőleg letöltött ciklus indítását,
miközben a Touch helyzetet választjuk ki a
programválasztó gombon (a ciklusok
alkalmazásból történő letöltését lásd a
kézikönyv megfelelő részében).
A „The Woolmark
Company" jóváhagyta a
gép gyapjúszárítási
ciklusát a gépben
m o s h a t ó
gyapjútermékek
szárításához, azzal a
feltétellel, hogy a termékek mosása és
szárítása a ruhán lévő címke utasításai és a
készülékgyártó előírásai szerint történik.
M1524.
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
védjegy tanúsító védjegy.
Igazolt maximális
Max. 4 kg
A szabványos COTTON (
) ciklus a
legenergiatakarékosabb és a legalkalmasabb
a normál, nedves pamutruhák szárításához.
Az utolsó oldalon lévő táblázat a fő
szárítóprogramok hozzávetőleges
időtartamát és energiafogyasztását mutatja
be.
“Kikapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,40 W
“Bekapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,75 W
5. Ha a ruha ellenőrzése céljából a
program közben nyitja ki az ajtót, akkor
az ajtó becsukása
után a szárítás
újraindításához le kell nyomni a gombot.
6. Ha a ciklus a végéhez közeledik, a gép
a hűtési fázisba lép, ekkor a ruhaszárítás
hűvös levegővel folytatódik a ruhaadag
lehűtése céljából.
7. A ciklus befejeződése után a dob
szakaszosan forog a gyűrődések
minimálisra csökkentése céljából. Ez a
gép kikapcsolásáig vagy az ajtó
kinyitásáig folytatódik.
Műszaki adatok
A dob űrtartalma:115
Energiaosztály
2. Óvatosan és lassan csukja be az ajtót,
amíg kattanó hangot nem hall.
4.Nyomja le a
gombot. A szárítógép
automatikusan működésbe lép és a
gomb fölötti jelzőlámpa folyamatosan
égni fog.
Szárítási útmutató
Maximális adag:
Magasság
Szélesség
Mélység:
1. Nyissa ki az ajtót és tegye be a dobba a
ruhákat. Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne
akadályozzák az ajtó becsukódását.
Lás d az energiabes orolás i cím két
85 cm
60 cm
60 cm
8. A program befejeződése után
felgyullad a VÉGE (END) jelzőlámpa.
Lás d az energiabes orolás i cím két
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
EN 61121 szabvány szerinti program
- SZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY VASALÓSZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY FEHÉR ANYAG
- KÖNNYEN KEZELHETŐ TEXTIL
- FINOM VAGY SZINTETIKUS ANYAG
A megfelelő szárítás
érdekében ne nyissa ki az ajtót
az automatikus programok
közben.
Minden használat előtt tisztítsa meg a
szűrőket.
77
HU
Pamut
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
3. Fordítsa el a programválasztó tárcsát
a kívánt szárítóprogram kiválasztásához
(lásd a Programtájékoztatót).
Maximum Drying Weight
Szintetikus vagy finom
anyagok
A szárítási ciklus tényleges ideje függ
a szárítandó ruha kezdeti
nedvességtartalmától, a centrifugálás
sebességétől, a ruhaadag fajtájától és
méretétől, a szűrők tisztaságától és a
környezeti hőmérséklettől.
8. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Kényelmes megoldás kevertszálas anyagok szárításához, az
összetekeredés minimálisra csökkentése mellett, tökéletes nedvességet
biztosítva a vasaláshoz. A szárítás előtt célszerű kirázni az anyagokat.
2
*
Gazdaságos program normál szárításhoz (vállfára akasztásra alkalmas
szárazság). Energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb
program. Alkalmas pamuthoz és vászonhoz.
6
*
Full
*
Különböző textíliák, például pamut, vászon, kevertszálas és szintetikus
anyagok együttes szárításához.
4
*
Gondos és különleges kezelést igénylő, finom és szintetikus anyagok
szárításához.
4
*
Ez a különleges ciklus ingek szárítására szolgál, a dob sajátos
mozgásának köszönhetően a ruhadarabok összegubancolódásának és
összetekeredésének minimálisra csökkentése mellett. A szárítási ciklus
befejeződése után ajánlatos azonnal kivenni a ruhadarabokat.
2.5
*
Finom és különleges ciklus sötét vagy színes pamut vagy szintetikus
anyagokhoz.
4
*
Ez a ciklus tökéletesen alkalmas gyerekruhák szárításához, ha magas
higiéniai szintet szeretnénk elérni.
4
150’
Farmernadrágok vagy farmeranyagok egyenletes szárításához. A
szárítás előtt ajánlatos a ruhadarabokat kifordítani.
4
*
Fitnesz- és sportruházat gondos, gyengéd szárításához, a rugalmas
szálak összezsugorodásának és elhasználódásának elkerülése
érdekében.
4
*
1
70’
Legfeljebb 2 kg ruhanemű gyors szárításához. A szárítás előtt
nagy fordulatszámú centrifugálás ajánlott.
1
*
Középmeleg ciklus, amely mindössze 12 perc alatt simítja ki a
gyűrődéseket.
2.5
12’
A legmegfelelőbb program pamut, törlőruha és törülköző szárításához.
Mix & Dry
Gyapjúruhák: a program legfeljebb 1 kg ruha szárításához használható
(kb. 3 pulóver). Javasoljuk, hogy a szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Az
időtartam a ruhaadag méretétől és vastagságától, valamint a mosás
során kiválasztott centrifugálástól függően változhat. A ciklus végén a
ruhák azonnal felvehetők, de ha nagyobb méretűek, akkor a szélük még
kissé nedves lehet: további természetes szárításuk ajánlott. A ciklus
végén célszerű kivenni a ruhákat a gépből. Figyelem! A gyapjú
megnyúlása visszafordíthatatlan folyamat. Kizárólag megfelelő
szimbólummal („szárítógépben történő szárításra alkalmas"
szimbólummal) ellátott ruhákat szárítson. A program akril anyagokhoz
nem használható.
Tökéletes ciklus a kellemetlen szagok megszűntetéséhez és a
gyűrődések kisimításához.
2.5
*
Személyre szabható beállítások Android rendszerű okostelefonos alkalmazás használatához és a
ciklusok letöltéséhez (lásd az ezzel foglalkozó részt). Gyárilag az Auto-Hygiene alapértelmezett
program van beállítva, amely a gép tisztításához készült.
* A szárítási ciklus tényleges ideje függ a szárítandó ruha kezdeti nedvességtartalmától, a centrifugálás
sebességétől, a ruhaadag fajtájától és méretétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől.
78
SMART TOUCH
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az
Android operációs rendszerrel működő és az
NFC (Near Field Communication) funkcióval
ellátott okostelefonokkal való
együttműködést.
● Töltse le okostelefonjára a Candy simplyFi alkalmazást
Lépjen az Android okostelefon
„Beállítások" menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok"
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és
Androidoperációs rendszerének
verziójától függően eltérő lehet az NFC
funkció aktiválásának módja. Olvassa
el a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
Együttműködés
a géppel + tartalom
● Állítsa a gombot a Smart Touch
helyzetbe a műszerfalon lévő érzékelő
bekapcsolásához.
Csak tartalom
Csak tartalom
Csak tartalom
FUNKCIÓK
Az alkalmazás használatával elérhető fő
funkciók a következők:
● Voice Assistant – Útmutató az ideális
ciklus kiválasztásához mindössze három
hangbevitellel (ruha/textília, szín,
szennyezettségi szint).
● Cycles – Új szárítóprogramok letöltése és
beindítása.
79
● Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő
vagy a készülékhez mellékelt „Rövid
útmutató"-ban található utasításokat
követve.
Az egyszerű regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következő címen
érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to
HU
ELSŐ ALKALOMMAL – A gép
regisztrálása
Android okostelefon
NFC technológia nélkül Csak tartalom
Android táblagép
Apple iPhone
Apple iPad
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történő böngészésével, vagy
látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
A Candy simply-Fi alkalmazás Android
és iOS operációs rendszerű
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhető el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval ellátott, Android operációs
rendszerrel működő okostelefonok
segítségével lehet a géppel kapcsolatot
teremteni a Smart Touch által kínált
lehetőség használatával, az alábbi
rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
● Smart Care – Smart ellenőrzés és
hibaelhárítási útmutató.
● My Statistics – Szárítási statisztika és
ötletek a gép hatékonyabb
használatához. machine.
KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
● Minden alkalommal, amikor az
alkalmazáson keresztül szeretné kezelni a
gépet, először a Smart Touch üzemmódot
kell bekapcsolnia a gomb Smart Touch
pontjára állítva.
● Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefont (a
készenléti üzemmódból), és aktiválta-e az
NFC funkció, majd pedig hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
● Ha el szeretne indítani egy szárítási
ciklust, tegye be a ruhákat, és csukja be az
ajtót.
● Válassza ki az alkalmazásban a kívánt
funkciót (például program indítása, Smart
ellenőrző ciklus, statisztika frissítése stb.).
● Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat, és amikor az alkalmazás kéri,
TARTSA A TELEFONT a készülék
műszerfalán lévő Smart Touch logó fölé.
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el az
NFC antenna, forgassa körkörösen az
okostelefont a Smart Touch logó fölött,
amíg az alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres adatátvitel érdekében fontos, hogy
A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ
MŰVELET IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TA R T S A A Z O K O S T E L E F O N T ; a
készüléken megjelenő üzenet tájékoztat a
művelet eredményéről, és jelzi, mikor lehet
elvenni onnan az okostelefont.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefononlévő fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel történő
kicserélése az NFC antenna eltávolítását
eredményezheti, ami megakadályozza az
alkalmazás teljes körű használatát.
A gép alkalmazáson keresztül történő
kezelése és irányítása csak „közelről"
lehetséges: távvezérlésre nincs lehetőség
(például egy másik helyiségből vagy a
házon kívülről).
A VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT
PARAMÉTEREI
Paraméter
Műszaki adatok
A vezeték nélküli
használat szabványa ISO/IEC 14443 Type A és NFC Forum Type 4
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen a
készüléken lévő Smart Touch logó
helyzetével (az alábbi ábra szerint).
Frekvenciasáv
13,553-13,567 MHz (középfrekvencia: 13,560 MHz)
Mágneses mező
határértéke
< 42dBμA/m (10 méter távolságban)
A CandyHoover Group Srl. kijelenti, hogy a
készülék megfelela 2014/53/EU irányelv
követelményeinek. A megfelelőségi
nyilatkozat példányának
beszerzéséhezkérjük, vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval a következő
címen:www.candy-group.com
80
9. HIBAELHÁRÍTÁS
CSAK A SMART TOUCH TÍPUSOK ESETÉBEN
A Candy simply-Fialkalmazás Smartellenőrző funkcióval rendelkezik, amely bármikor lehetővé
teszi a termék működésének és állapotának megerősítését. A Candy simply-Fialkalmazás
használatához Android rendszerű, NFC funkcióval ellátott okostelefonra van szükség.
További információ az alkalmazásban található.
Ha a gép kijelzője hibát jelez (kód jelenik meg vagy villog a LED-jelző), kapcsolja be az alkalmazást
az Android rendszerű, NFC funkcióval ellátott okostelefonján, a „Help on line" menüben lévő „Read
the error" opció kiválasztásával, éstartsa okostelefonját a kapcsolólapon lévő Smart Touchlogó
fölé. Ekkor leolvashatja a hibajelzést a probléma megoldásához.
Saját kezűleg elhárítható hibák
A szerviz hívása előtt kérjük, fussa át az alábbi
ellenőrzőlistát. Díjat számítunk fel abban az
esetben, ha a gépet üzemképes állapotban
találjuk, illetve ha a gépet rosszul telepítették
vagy helytelenül használták. Ha a javasolt
ellenőrzések elvégzése után a probléma
továbbra is fennáll, kérjük, hívja a szervizt, mert
előfordulhat, hogy telefonon keresztül is tudnak
segítséget nyújtani.
A hátralévő idő kijelzése a ciklus során
változhat. A hátralévő időt a rendszer
folyamatosan ellenőrzi a ciklus folyamán, és
a kijelzett idő a legjobb becsült idő
megjelenítése céljából változik. A kijelzett
idő a ciklus folyamán növekedhet vagy
csökkenhet. Ez normális jelenség.
A szárítási idő túl hosszú/a ruha nem szárad
meg eléggé:
● A megfelelő szárítási időt/programot
választotta?
● Túl nedves volt a ruha? Alaposan kicsavarta
vagy kicentrifugálta a ruhát?
● Tisztításra szorul a szűrő?
● Túlterhelt a szárítógép?
A szárítógép nem működik:
● Kap áramot a szárítógép? Ellenőrizze egy
másik készülékkel, pl. egy asztali lámpával.
● Megfelelően be van dugva a csatlakozódugó
a hálózati aljzatba?
● Nincs áramkimaradás?
● Kiégett a biztosíték?
● Az ajtó teljesen zárva van?
● Be van kapcsolva a szárítógép a hálózati
ellátásnál és a gépen egyaránt?
● Választott szárítási időt vagy programot?
● Az ajtónyitás után újra bekapcsolta a gépet?
81
A szárítógép zajos:
● Kapcsolja ki a gépet, és kérjen
tanácsot a GIAS Szerviztől.
A
jelzőlámpa ég:
● Tisztításra szorul a szűrő?
A
jelzőlámpa ég:
● Ki kell üríteni a víztartályt?
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha a javasolt ellenőrzések után is
problémák vannak a szárítógéppel, kérjük,
hívja tanácsért a szervizt.
Előfordulhat, hogy telefonon keresztül is
tudnak segíteni, vagy a garanciális
feltételek keretében időpontot egyeztetnek
a szerelő kihívása céljából. Díjat
számítunk fel azonban, ha az alábbiak
bármelyike érvényes az Ön készülékére:
● a készüléket üzemképes állapotban
találjuk;
● a készüléket nem a telepítési
utasításokkal összhangban telepítették;
● a készüléket helytelenül használták.
Pótalkatrészek
Mindig használjon eredeti alkatrészeket,
amelyek közvetlenül a szerviztől
szerezhetők be.
Szerviz
Szerviz és javítás céljából hívja a helyi
szerviz szerelőjét.
A gyártó minden felelősséget elhárít
az ebben a füzetben esetleg előforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A
gyártó –a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül –fenntartja a
termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
HU
Mi lehet az oka?
Vă rugăm să citiţi cu atenție aceste
instrucţiuni şi să utilizaţi aparatul în
conformitate cu acestea. În manual sunt
oferite informaţii importante pentru
instalarea, utilizarea în siguranţă și
întreţinerea aparatului, dar şi unele
recomandări pentru obţinerea unor
rezultate cât mai bune la uscarea rufelor.
Vă rugăm să păstraţi acest manual de
utilizare pentru referinţe ulterioare.
Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul a
fost livrat împreună cu următoarele
documente:
• Manual de utilizare
• Certificat de garanţie
• Eticheta energetică
Prin aplicarea simbolului
pe
produs, declarăm conformitatea cu
toate reglementările europene cu privire
la siguranță, sănătate și protecția
mediului care sunt în vigoare pentru
acest tip de produs.
Verificaţi să nu prezinte deteriorări
datorate transportului. În cazul în care
există astfel de deteriorări, luaţi legătura
cu centrul de service. Nerespectarea
instrucţiunii de mai sus poate
compromite funcţionarea în siguranţă a
aparatului. Intervenţiile centrului de
service pentru probleme datorate
nerespectării instrucţiunilor de instalare
şi utilizare vor fi efectuate contra cost.
82
Cuprins
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
2 . F U R T U N U L D E E VA C UA R E :
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
5. RECIPIENTUL PENTRU ApĂ
6. UȘA ȘI FILTRUL
7. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
SETAREA FUNCȚIILOR
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
• Acest aparat poate fi utilizat
de către copii cu vârsta mai mare
de 8 ani şi de către persoane cu
deficienţe fizice, senzoriale sau
mentale numai dacă au fost
instruiţi asupra modului de
utilizare şi dacă se află sub stricta
supraveghere a unui adult
responsabil pentru siguranţa
acestora. Nu permiteţi copiilor
mici să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea
aparatului nu trebuie efectuată de
către copii. Nu permiteţi copiilor
mai mici de 3 ani să se joace cu
aparatul.
• AVERTIZARE: Utilizarea
incorectă a uscătorului reprezintă
pericol de incendiu!
• Acest aparat este destinat
pentru uz casnic şi utilizări în
medii similare, cum ar fi:
- Bucătării de serviciu din
magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
- Ferme;
-De către clienţii din hoteluri,
moteluri şi alte medii de tip
rezidenţial;
- Locaţii tip „bed and
breakfast"
Nu este permisă utilizarea acestui
aparat în alte tipuri de medii decât
cele menţionate mai sus. De
asemenea, nu este permisă
utilizarea aparatului în scopuri
comerciale.
83
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele
menţionate anterior duce la
pierderea garanţiei. Orice
deteriorare sau defecţiune a
aparatului cauzată de
utililizarea neconformă cu
r e c o m a n d ă r i l e
producătorului sau de alte
utilizări decât uz casnic
(chiar dacă aparatul este
amplasat într-o locuinţă
particulară) nu va fi acoperită
de garanţie.
• Acest aparat trebuie
utilizat numai în scopul
descris în acest manual.
Asigurați-vă că instrucţiunile
de instalare și de utilizare
sunt pe deplin înțelese
înainte de a pune aparatul în
funcţiune.
• Nu atingeţi aparatul dacă
aveţi mâinile sau picioarele
ude.
• Nu vă sprijiniţi de uşa
uscătorului atunci când
puneți rufele înăuntru şi nu
ţineţi de uşă când doriți să
ridicați sau să deplasați
aparatul.
• Nu permiteţi copiilor să
se joace la uscător sau cu
butoanele de pe panoul de
control
RO
1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• AVERTIZARE Nu utilizaţi
aparatul dacă filtrul pentru scame
nu este instalat sau dacă este
deteriorat; scamele pot lua foc.
• AVERTIZARE Dacă apare
simbolul pentru suprafețe fierbinți
, înseamnă că temperatura
din interiorul uscătorului poate
ajunge în timpul funcţionării la
peste 60C.
• Scoateţi ştecherul cablului de
alimentare din priză dacă nu mai
utilizaţi aparatul sau înainte de a
efectua operaţiuni de curăţare
sau întreţinere.
• Opriţi funcţionarea aparatului
dacă apar probleme în
funcţionare.
• Nu lăsaţi să se acumuleze puf şi
scame pe podea, în jurul
aparatului.
• Partea finală a programului de
uscare are loc fără a se produce
căldură (faza de răcire) pentru a
se asigura faptul că rufele rămân
la o temperatură la care nu se pot
deteriora.
• Nu uscaţi în uscător rufe care
au fost tratate cu produse chimice
industriale pentru curăţare.
•
AVERTIZARE: Nu opriţi
uscătorul înainte de finalizarea
programului. După finalizarea
programului scoateţi imediat
rufele şi întindeţi-le, pentru a
permite disiparea căldurii.
• Greutatea maximă de rufe care
poate fi uscată: vezi eticheta
energetică.
84
Instalare
•Nu utilizaţi adaptoare, conectori
multipli şi/sau cabluri de
prelungire.
•Nu aşezaţi uscătorul în fața unor
draperii şi verificaţi ca în spatele
aparatului să nu cadă sau să se
strângă alte obiecte.
• Acest aparat nu trebuie instalat
în spatele unei uşi care se poate
bloca, a unei uşi culisante sau în
dreptul unei uşi cu balamale.
• Nu introduceți în uscător rufe
care nu au fost spălate în
prealabil.
• AVERTIZARE Nu puneți la uscat
materiale care au fost tratate
chimic.
• AVERTIZARE Este posibil ca
materialele care conţin sau au
aplicații de cauciuc, în anumite
situaţii, mai ales prin încălzire, să
ia foc în mod spontan. NU uscaţi
în uscător articole din cauciuc
(sau latex) cum ar fi: căşti pentru
duş, articole impermeabile,
articole cu dublură cauciucată,
haine sau perne cu aplicații din
cauciuc.
• Verificaţi informaţiile de pe
etichetele articolelor de
îmbrăcăminte înainte de a le
usca.
• Rufele trebuie să fie bine
centrifugate sau stoarse înainte
de a le introduce în uscător. Nu
introduceţi în uscător rufe din
care se scurge apă.
• Nu lăsaţi în buzunarele hainelor
chibrituri sau brichete şi NU
utilizaţi lichide inflamabile în
apropierea uscătorului.
• NU introduceţi în uscător
draperii sau alte articole care
conţin fibră de sticlă. Pot apărea
iritații ale pielii în cazul în care
articolele de îmbrăcăminte au
fost uscate în uscătorul
contaminat deja cu particule de
fibră de sticlă.
85
• Articolele care au intrat în
contact cu substanţe cum ar fi:
ulei comestibil, acetonă,
alcool, petrol, kerosen,
substanţe de îndepărtare a
petelor, ceară sau substanţe
pentru îndepărtarea cerii,
trebuie spălate în apă fierbinte,
cu o cantitate mai mare de
detergent înainte de a fi uscate
în uscător.
• Balsamul de rufe sau alte
produse similare pot fi folosite
numai în conformitate cu
instrucţiunile producătorilor.
Ventilare
• Încăperea în care este
amplasat uscătorul trebuie să
a i b ă o v e n t i l a r e
corespunzătoare, pentru a
preveni acumularea de gaze
de la aparate care
funcţionează cu alte tipuri de
combustibil, inclusiv foc
deschis.
• Aparatul trebuie instalat cu
partea din spate către un
perete vertical.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin
12 mm între uscător şi
obiectele din jur. Zonele pentru
admisia şi evacuarea aerului
trebuie să nu fie blocate.
Pentru a se asigura o ventilaţie
adecvată, spaţiul dintre partea
de jos a maşinii şi podea nu
trebuie să fie blocat.
RO
The Laundry
• Verificaţi periodic ca fantele care
permit admisia aerului în uscător
să nu fie blocate.
• După utilizarea uscătorului,
verificaţi filtrul pentru scame şi
curăţaţi-l dacă este necesar.
• Nu lăsaţi să cadă obiecte în
partea din spate a uscătorului,
deoarece acestea pot bloca
fantele de admisie sau de
evacuare a aerului.
• NU instalaţi uscătorul cu spatele
la o draperie sau perdea.
• În cazul în care uscătorul va fi
instalat deasupra unei maşini de
spălat rufe, se va utiliza un kit
special, în funcţie de dimensiunile
aparatelor:
- Kit instalare Mod 35100019:
pentru maşini de spălat cu
adâncimea de minimum 49 cm
- Kit instalare Mod 35900120:
pentru maşini de spălat cu
adâncimea de minimum 51 cm
. Vă recomandăm să utilizați unul
din kit-urile menționate mai sus,
care pot fi achiziționate de la
centrele se service autorizate.
Instrucţiunile pentru instalare şi
pentru fixarea accesoriilor sunt
furnizate împreună cu kit-ul
special.
86
Nu instalaţi acest aparat în
încăperi cu temperatura scăzută
sau în încăperi în care există
pericolul să îngheţe. La
temperaturi apropiate de
punctul de îngheţ, este posibil
ca aparatul să nu funcţioneze
corect: există pericol de
deteriorare a aparatului dacă
apa este lăsată să îngheţe în
circuitul hidraulic (supape,
furtunuri, pompe). Pentru o
funcţionare corespunzătoare a
aparatului, temperatura trebuie
să fie cuprinsă între 5-35 °C.
Dorim să vă atragem atenţia că
funcţionarea aparatului la
temperaturi ma scăzute (între
+2°C +5°C) poate duce la
apariţia condensului şi pe podea
se vor observa picături de apă.
2. FURTUNUL DE EVACUARE:
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Pentru a evita golirea recipientului pentru apă
după fiecare program de uscare, apa poate fi
evacuată direct într-o ţeavă de scurgere a apei
menajere (la fel ca şi în cazul chiuvetei). Este
interzisă conectarea la o conductă pentru
scurgerea apei de suprafaţă. Ţeava de
scurgere trebuie să se afle în apropierea
uscătorului.
Setul livrat cu aparatul se compune din: 1
furtun şi 1 robinet.
AVERTIZARE! Opriţi funcţionarea
uscătorului şi scoateţi ştecherul cablului de
alimentare din priză înainte de a efectua
această operaţiune.
4
5. Conectaţi noul
furtun de evacuare la
conducta de
evacuare.
5
A tömlő felszerelése:
6. În momentul în care
aparatul este aşezat
pe poziţie, picioarele
trebuie reglate pentru
a vă asigura că noul
furtun nu este îndoit în
momentul în care
uscătorul va fi împins
la loc în poziţia finală.
1. Înclinaţi aparatul
către partea din spate.
2. Furtunul pentru
evacuarea apei este
situat în partea
dreaptă a aparatului
(vezi imaginea).
Furtunul de culoare gri
se
conectează la puntea
de pe partea stângă a
aparatului. Cu ajutorul
unui patent, scoateţi
clema de prindere de
pe punte.
4. Fixaţi furtunul de
culoare neagră din kit
( c u a j u t o r u l
conectorului şi a
clemelor furnizate) la
furtunul scos din
conexiunea punţii.
1
Conectaţi ştecherul
cablului de alimentare
al aparatului la o
priză.
2
3. Scoateţi furtunul din
conexiunea punţii.
3
88
6
Protejarea Mediului
Sursa de alimentare
Directiva europeană 2012/19/EU
Acest aparat este marcat în
conformitate cu directiva
europeană 2012/19/EU privind
eliminarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
DEEE conțin atât substanțe poluante (care
pot avea consecințe negative asupra
mediului) cât și componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este foarte important ca
DEEE să fie reciclate corespunzător, pentru
a îndepărta și recicla corespunzător
substanțele poluante și pentru a recupera și
recicla toate materialele. Persoanele fizice
pot juca un rol important prin reciclarea
corectă a DEEE. Eliminarea trebuie să se
facă în conformitate cu reglementările locale
de mediu pentru eliminarea deşeurilor.
-DEEE nu trebuie tratate ca și deșeuri
menajere.
-DEEE trebuie predate la centrele
specializate de colectare.
În majoritatea țărilor, în momentul
achiziționării unui produs nou, cel vechi
poate fi returnat vânzătorului care are
obligația de a îl colecta gratis în baza unui
schimb de unu la unu, cu condiția ca
echipamentul să fie de tip similar și să aibă
aceleași funcții ca cel achiziționat.
Service
•Pentru a se asigura o funcţionare eficientă
şi sigură a acestui produs, orice operaţiune
de verificare sau reparare trebuie efectuată
numai de către personal calificat de la
centrele de service autorizate.
87
Uscătorul trebuie conectat la o sursă de
alimentare monofazică, de 220-240V, 50
Hz. Verificaţi ca circuitul să fie prevăzut
cu o siguranţă de cel puţin 10A.
Electricitatea este foarte periculoasă.
Acest aparat trebuie conectat la o
priză prevăzută cu împământare.
Priza şi ştecherul trebuie să fie de
acelaşi tip. Nu utilizaţi adaptoare
şi/sau cabluri de prelungire.
Priza trebuie să fie ușor accesibilă
după instalarea și punerea în
funcțiune a aparatului.
În cazul în care solicitaţi o intervenţie de
service pentru o problemă care este cauzată
de instalarea incorectă a aparatului, această
intervenţie va fi realizată contra cost.
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
numai de către o persoană de la un
centru de service autorizat.
Nu introduceţi ștecherul cablului de
alimentare al aparatului în priză decât
după ce finalizaţi instalarea aparatului.
Pentru siguranţa dumneavoastră,
uscătorul trebuie instalat corect. Dacă
aveţi neclarităţi cu privire la instalare,
luaţi legătura cu un centru de service
autorizat.
Aşezarea la nivel
După amplasarea
aparatului, reglaţi
înălţimea picioarelor
acestuia, pentru ca
u s căto r u l s ă f i e
aşezat la nivel.
RO
•Toate materialele utilizate la ambalarea
acestui produs sunt reciclabile. De aceea, vă
rugăm să eliminați aceste deșeuri în mod
corect, protejând mediul înconjurător. Pentru
mai multe detalii privind centrele de
colectare, luaţi legătura cu autorităţile locale.
•Pentru siguranţă, atunci când scoateți din uz
uscătorul vechi de rufe, mai întâi deconectaţi
cablul de alimentare de la priză, apoi tăiați
cablul şi aruncați-l. Pentru a preveni situații
accidentale cum ar fi cea în care copiii rămân
blocați în uscător, distrugeți balamalele ușii
sau sistemul de închidere.
.
Înainte de a folosi uscătorul pentru prima
dată:
•Citiţi cu atenţie acest manual.
•Scoateţi toate materialele din cuvă.
•Ştergeţi interiorul cuvei şi uşa uscătorului cu
o lavetă umedă pentru a îndepărta
eventualele urme de praf.
Pregătirea rufelor
Verificaţi pe etichetele de întreținere că rufele
care urmează a fi uscate se pretează pentru
uscare în uscător.
Cordoanele trebuie legate, nasturii încheiaţi
şi buzunarele golite. Întoarceţi rufele pe dos.
Rufele nu trebuie înghesuite, pentru a li se
permite mişcarea liberă în cuvă.
Nu se usucă în uscător:
Articole din lână, mătase, ciorapi din nylon,
broderii delicate, materiale cu aplicaţii
metalice, haine cu accesorii din PVC sau
piele.
IMPORTANT: Nu uscaţi articole care
au fost tratate cu substanţe chimice de
curăţare sau realizate din cauciuc (pericol
de incendiu sau explozie).
IÎn ultimele 15 minute ale programului,
rufele sunt uscate cu aer rece.
Reducerea consumului de energie
Uscare numai la temperatură scăzută
Nu se usucă în uscător
Dacă produsul nu are etichetă de întreținere,
se consideră că articolul respectiv nu este
adecvat pentru uscare în uscător.
● În funcţie de greutate şi grosime
De fiecare dată când încărcătura este mai
mare decât capacitatea uscătorului, separaţi
rufele în funcţie de grosimea acestora (ex.
separaţi prosoapele de lenjeria intimă).
● În funcţie de tipul de ţesătură
Bumbac/in: Prosoape, lenjerie de pat, feţe de
masă.
Sintetice: Bluze, cămăşi, tricouri din poliester
sau poliamidă, precum şi ţesături in amestec
bumbac/sintetic.
Nu supraîncărcaţi cuva. Este posibil
ca articolele voluminoase, atunci când
sunt umede, să depăşească greutatea
maximă admisă (de exemplu: saci de
dormit, pilote).
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Curățarea uscătorului
● Curățați filtrul și goliți recipientul pentru
apă după fiecare program de uscare.
● Curățați în mod regulat condensatorul.
● După fiecare ciclu de utilizare, șterge-ți
interiorul cuvei și lăsați ușa deschisă
pentru o perioadă de timp pentru a
permite circularea aerului în interior.
● Ștergeți partea exterioară a uscătorului
și ușa cu o cârpă moale.
● NU utilizați produse abrazive sau
agenți de curățare.
● Pentru a preveni lipirea garniturii ușii
sau acumularea de scame, curățați
interiorul ușii și garnitura cu o cârpă
umedă după fiecare program de uscare.
Uscați în uscător numai rufe care au fost bine
stoarse sau centrifugate. Astfel, durata
programului de uscare este mai scurtă și
consumul de energie va fi mai redus.
ÎNTOTDEAUNA
● Înainte de fiecare program de uscare,
verificaţi ca filtrul să fie curat.
NICIODATĂ
● Nu introduceţi în uscător rufe din care se
scurge apa, deoarece există pericolul
deteriorării aparatului.
AVERTIZARE! Cuva, ușa și rufele
pot fi fierbinți.
Sortarea rufelor
● În funcţie de simbolurile de întreţinere
IMPORTANT Opriți întotdeauna
uscătorul și scoateți ștecherul din priză
înainte de curățare.
Aceste simboluri se regăsesc pe etichetele
aplicate în interiorul rufelor:
Adecvat pentru uscător
. . Uscare la temperatură ridicată
Pentru datele electrice, vezi
eticheta de pe partea frontală a
carcasei uscătorului (cu ușa deschisă).
89
RO
3. PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂTURII
5. RECIPIENTUL PENTRU APĂ
Apa rezultată după uscarea rufelor se strânge într-un recipient aflat în interiorul ușii
uscătorului. Atunci când
recipientul este plin, indicatorul
de pe panoul de control se va aprinde și recipientul
trebuie golit. Totuși, vă recomandăm ca recipientul să fie golit după fiecare program de
uscare.
OBSERVAȚIE: La un uscător nou se va colecta o cantitate mică de apă în timpul primelor
programe de uscare, deoarece rezervorul intern se umple primul.
Pentru a scoate recipientul
pentru apă din sertarul de pe ușă
Pentru a scoate recipientul
din sertarul de la bază
1. Trageți ușor partea
inferioară a plăcuței de
despicare astfel încât
aceasta să se
desprindă de uscător,
secțiunea superioară
poate fi apoi
dezasamblată,
permițând scoaterea
completă a plăcuței (A)
1. Scoateți recipientul
cu apă ținând mânerul
cu ambele mâini (A).
Atunci când este plin,
recipientul cântărește
aproximativ 6 kg.
2. Aplecați recipientul
pentru a îl goli (B).
După ce a fost golit, puneți
recipientul la loc, așa cum
se observă în imagine; (C)
mai întâi introduceți baza
recipientului (1), apoi
împingeți ușor partea de
sus a acestuia (2) .
A
2. Trageți cu fermitate
mânerul și glisați
recipientul de apă din
uscător. (B)
Susțineți recipientul cu
ambele mâini. (C) Când
este plin, recipientul de
apă va cântări
aproximativ 4 kg.
3. Apăsați butonul
pentru a reporni
programul.
B
OBSERVAȚIE: Dacă
aveți o evacuare pentru
apă în apropierea
uscătorului, puteți utiliza
dispozitivul de evacuare
pentru a permite
scurgerea continuă a
apei strânse în uscător.
Acest lucru înseamnă că
nu mai trebuie să goliți
recipientul
3. Deschideți capacul
situat în partea
s u p e r i o a r ă a
recipientului și goliți-l.
(D)
A
B
C
4. Remontați capacul și
glisați recipientul cu
apă înapoi în poziție.
(D) Puneți-vă pe loc.
1
C
90
5. Repoziționați placa
de prindere prin
angajarea balamalelor
din partea superioară și
prinzând clemele
inferioare în poziție.
D
6. UȘA ȘI FILTRUL
De Condensator Verwijderen
1.Verwijder
schopplaat.
Filtrul
IMPORTANT: Pentru a menține eficiența
uscătorului, verificați înaintea fiecărui program
deuscaredacăfiltrulpentruscameestecurat
2.Draai de twee
sluithendels tegen de
klok in en haal de
condensator uit de
machine.
3.Haal de condens-unit
uit de machine.
3.Îndepărtați scamele 1
cu grijă folosind o perie
moale sau
c u
degetele.
4. Haal voorzichtig alle
stof of pluizen met een
doek weg, was de unit
daarna door hem onder
een stromende kraan te
houden en hem zo te
draaien dat er water
tussen de platen
stroomt, waardoor alle
stof of pluizen
verwijderd worden.
4.Strângeți filtrul și
fixați-l la loc pe poziția
sa.
5.Controleer de positie
van de gasklep na
reiniging. Positioneer
de gasklep goed in de
groef.
1.Tragețiînsusdefiltru.
2. Deschideți filtrul așa
cumesteindicat.
2
Indicator protecție filtru
Se aprinde atunci când filtrul trebuie
curățat. Dacă rufele nu se uscă, verificați
dacă filtrul este înfundat.
Ha nem szárad a ruha, ellenőrizze, hogy nem
tömődött-e el a szűrő.
După ce curățați filtrul sub jet de apă,
lăsați-l să se usuce.
AVERTIZARE! Dacă deschideţi uşa la
jumătatea programului, înainte de faza de
răcire, este posibil ca mânerul să fie
fierbinte. Manevraţi cu grijă recipientul
dacă încercaţi să goliţi recipientul în timpul
derulării programului.
6 . P l a a t s d e
condensator opnieuw.
Zorg ervoor dat u hem
in de juiste richting
plaatst (volgens de pijl)
en druk hem stevig aan.
Draai de twee hendels
weer met de klok mee
aan.Zorg ervoor dat de
condensunit stevig is
bevestigd aan de
onderkant.
7.Breng de schopplaat
weer op haar plats.
91
RO
AVERTIZARE! Atunci când uscătorul este
pornit, cuva și ușa pot fi FOARTE FIERBINȚI.
de
UP
Trageți de mâner pentru a deschide ușa.
Pentru a reporni uscătorul, închideți ușa și
apăsați butonul
- Gata pentru călcare: Rufele rămân
puțin umede pentru a facilita călcarea.
7. KAPCSOLÓK ÉS
JELZŐLÁMPÁK
- Uscate pentru a fi puse pe umeraș:
Rufele pot fi așezate pe umeraș.
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
NFC ANTENNA
60'
-Uscate pentru a fi așezate în dulap:
Rufele pot fi așezate direct în dulap.
A
D
-Foarte uscate: Pentru uscarea completă
a rufelor, ideal pentru încărcările complete.
C
220'
END
120'
90'
3h
6h
9h
60'
B
4
3
2
1
A – Selector programe
Butonul poate fi rotit în ambele direcții pentru
selectarea programului dorit de uscare.
Pentru a anula selecția sau pentru a opri
uscătorul, rotiți butonul în poziția OFF (oprit).
B – Butoane
1.Buton Start/Pauză
Apăsați butonul pentru a începe programul
doritși/sau pentru a îl opri temporar.
2.Buton selectare durată
Este posibil ca în primele 3 minute după
începerea programului să îi modificați durata
stabilită automat în durata de timp dorită.
După efectuarea acestei selecții, pentru a
reseta uscătorul la funcționare cu durată de
timp stabilită automat, va trebui să opriți
uscătorul. În cazul în care această opțiune
este incompatibilă cu programul, toate
indicatoarele luminoase vor clipi rapid de 3
ori
3.Buton selectare grad uscare
Puteți să selectați gradul de uscare dorit, la 5
minute după începerea programului:
92
Acest aparat este prevăzut cu funcția Drying
Manager. La programele automate, fiecare
nivel de uscare intermediară, înainte de a se
ajunge la cel selectat, este indicat de clipirea
indicatorului luminos corespunzător gradului
de uscare atins. În caz de incompatibilitate,
toate indicatoarele luminoase vor clipi rapid
de 3 ori.
4. Buton Start întârziat
Pentru a întârzia începerea programului cu
3h, 6h sau 9h. Dacă deschideți hubloul când
este setată opțiunea start întârziat, după ce
închideți hubloul va trebui să apăsați din nou
butonul pentru a continua numărătoarea
inversă.
C-Indicatoare luminoase
Recipient apă
– Se aprinde când trebuie
să goliți recipientul de colectare a apei
rezultată din condens.
Curățare filtru
– Se aprinde când este
necesară curățarea filtrului (filtrul de pe ușă și
filtrul inferior).
Aceste indicatoare de control se aprind
pentru a indica faza de uscare:
- DRY /
Se aprinde în timpul
programului de uscare.
: Se aprinde când programul este în
faza de răcire.
- END: Se aprinde la finalul programului.
D – Zona SMART TOUCH – prin apăsarea
butonului START/PAUZĂ este posibilă
activarea unui program descărcat anterior, în
timp ce butonul pentru selectarea
programului este în poziția Touch (pentru
descărcarea programelor din App, citiți
secțiunea corespunzătoare din acest manual
de utilizare).
Programul de uscare rufe
din lână a fost aprobat de
The Woolmark Company
pentru articolele care pot fi
spălate în mașina de
spălat rufe, cu condiția ca
articolele respective să fie
spălate și uscate în conformitate cu
instrucțiunile de pe etichetă și cu instrucțiunile
producătorului mașinii de uscat. M 1524.
Greutatea maximă recomandată
pentru uscare
Sintetice sau Delicate
Max. 4 kg
3. Rotiți butonul pentru a selecta
programul de uscare dorit (vezi ghidul
programelor).
Ghid pentru uscare
Programul standard BUMBAC (
) este cel
mai eficient din punct de vedere energetic și cel
mai adecvat penru uscarea rufelor normale din
bumbac.
Valorile din tabelul de la ultima pagină indică
duratele de timp aproximative și consumul de
energie pentru principalele programe de uscare.
Specificații tehnice
Încărcare maximă
Vezi eticheta
energetică
Înălțime
Lățime
Adâncime
85 cm
60 cm
60 cm
Clasa energetică
Vezi eticheta
energetică
5. Dacă deschideți ușa în timpul
programului pentru a verifica rufele, după
închiderea ușii trebuie să apăsați butonul
pentru a reporni programul de uscare.
6. Atunci când programul este aproape
finalizat, uscătorul va intra în modul de
răcire, rufele vor fi rotite în aer rece pentru
a se răci.
0,40 W
0,75 W
115
4. Apăsați butonul
. Uscătorul va porni
automat iar indicatorul de deasupra
butonului se va aprinde.
7. După terminarea programului de
uscare, cuva se va roti intermitent pentru
a reduce șifonarea. Acest lucru se
întâmplă până când uscătorul este oprit
sau ușa este deschisă.
8. La finalul programului, indicatorul
END se aprinde.
Informații pentru laboratoarele de testare
A megfelelő szárítás érdekében ne nyissa
ki az ajtót az automatikus programok közben.
Program utilizat EN 61121
-USCARE BUMBAC
BUMBAC SAU
-USCARE BUMBAC PENTRU CĂLCARE
-BUMBAC SAU ALBE
- ÎNTREȚINERE UȘOARĂ TEXTILE
-DELICATE SAU SINTETICE
Curățați filtrele înainte de a derula un program.
93
RO
Max. capacitatea declarată
Capacitate cuvă
UTILIZARE
1. Deschideți ușa și introduceți rufele în
cuvă. Asigurați-vă că rufele nu împiedică
închiderea ușii.
2. Închideți ușor ușa până se aude un
click.
Bumbac
Consum în modul oprit
Consum în modul poprit
Durata reală a programului de uscare
depinde de nivelul de umiditate inițial al
rufelor, rezultat în urma centrifugării, de
tipul și de cantitatea de rufe, de gradul de
curățenie al filtrelor și de temperatura
ambientală.
8. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI SETAREA FUNCȚIILOR
PROGRAM
Călcare super
ușoară
Mix & Dry
DESCRIERE PROGRAM
CAPACITY DURATĂ
USCARE
(kg)
(min)
O soluție confortabilă pentru uscarea rufelor din țesături mixte și
reducerea șifonării. Se asigură umiditatea perfectă pentru călcarea
ușoară a acestora. Îniante de uscare, se recomandă scuturarea rufelor.
2
*
Program Eco normativ pentru uscare (uscare pentru agățare pe umeraș).
Cel mai eficient program din punct de vedere al consumului energetic.
Adecvat pentru bumbac și lenjerii.
6
*
Programul adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac și a celor de timp
flaușat.
Full
*
Cu ajutorul acestui program, puteți usca la un loc articole din bumbac și
din materiale sintetice.
4
*
Pentru uscarea țesăturilor sintetice și delicate care au nevoie de un
tratament delicat.
4
*
Acest program a fost special conceput pentru uscarea cămășilor și
pentru a reduce șifonarea cauzată de mișcarea cuvei. Se recomandă
scoaterea rufelor imediat după finalizarea programului de uscare.
2.5
*
Un program delicat și special pentru uscarea rufelor de culori închise sau
a celor din țesături sintetice.
4
*
Acest program este perfect pentru îmbrăcămintea copiilor, pentru a se
atinge un nivel de igienă mai ridicat.
4
150’
Program dedicat pentru uscarea uniformă a articolelor din jeans sau
denim. Se recomandă întoarcerea articolelor pe dos înainte de a le usca.
4
*
Program dedicat pentru articolele sportive sau pentru echipament de
lucru, uscare delicată pentru a se evita micșorarea hainelor și
deteriorarea fibrelor elastice.
4
*
1
70’
Program perfect pentru uscarea rapidă a maximum 2 kg de
rufe. Se recomandă centrifugare la viteză maximă înainte de
uscare.
1
*
Program cu aer cald, care reduce șifonarea în numai 12 minute.
2.5
12’
Program perfect pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din rufe și
pentru reducerea șifonării.
2.5
*
Rufe din lână: programul poate utilizat pentru uscarea a maximum 1 kg
de rufe (circa 3 pulovere). Se recomandă întoarcerea pe dos a rufelor
înainte de uscare. Durata programului poate varia în funcție de
dimensiunile și grosimea rufelor, precum și în funcție de tipul de
centrifugare ales în timpul programului de spălare. La finalul programului,
rufele sunt gata de purtare, dacă sunt mai grele este posibil ca marginile
să fie ude puțin. În acest caz se recomandă uscarea în mod natural.
Atenție: procesul de scămoșare al rufelor este ireversibil; vă rugăm să
uscați numai rufe care au simbolul specific pentru uscare în uscător;
acest program nu este indicat pentru țesăturile cu fibră acrilică.
Setare personalizată care interacționează cu aplicația de pe telefonul smart și pentru descărcarea
programelor (vezi secțiunea corespunzătoare). Programul este setat din fabricație pe Auto-Hygiene,
pentru igienizarea mașinii de spălat.
* Durata reală a programului de uscare depinde de nivelul de umiditate inițial al rufelor, rezultat în urma
centrifugării, de tipul și de cantitatea de rufe, de gradul de curățenie al filtrelor și de temperatura ambientală
94
SMART TOUCH
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea, prin
intermediul aplicațiilor, cu telefoanele cu
sisteme de operare Android și prevăzute cu
funcția NFC (Near Field Communication).
● Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Candy simply-Fi
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
Doar conținut
Tabletă Android
iPhone Apple
iPad Apple
Doar conținut
Doar conținut
Doar conținut
P R I M A D AT Ă – Î n r e g i s t r a r e a
aparatului
În funcție de modelul telefonului și
versiunea sistemului Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smart pentru
mai multe detalii.
● Rotiți butonul la poziția Smart Touch
pentru a activa senzorul de pe panoul de
control.
● Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicația urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul ”Ghid rapid”
atașat de aparat.
FUNCȚII
Funcțiile principale disponibile utilizând
aplicațiile sunt:
● Asistent voce – Un ghid pentru selectarea
programului ideal cu doar trei intrări vocale
(rufe/țesături, culoare, grad de uscare).
● Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de uscare.
● Smart Care – Smart Check-up și programe
de curățare automate și ghid cu probleme
tehnice.
● Statisticile mele – Statisticile de uscare și
recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a aparatului.
95
Mai multe intrebări, informa ț ii ș i
videoclipuri pentru o înregistrare
ușoară veți găsi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
RO
Interacțiune cu
aparatul + conținut
CUM SĂ UTILIZA Ț I SMART
TOUCH
● Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android și activați funcția NFC din
meniul “Wireless & Networks”.
Aplicaț ia Candy simply-Fi este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android și iOS,
pentru tablete și smartphone. Puteți
interac ț iona aparatul ș i pute ț i
beneficia de potențialul oferit de
Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Obțineți toate detaliile privind funcția
Smart Touch, navigând prin aplicație
în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
●De fiecare dată când doriți să setați aparatul
prin intermediul aplicației, va trebui în primul
rând să activați modul Smart Touch prin
rotirea butonului la indicatorul Smart Touch.
●Asigurați-vă de faptul că telefonul este
deblocat (din modul stand-by) și că ați activat
funcția NFC pe telefon; apoi, urmați pașii
menționați anterior.
●Dacă doriți să porniți un program de uscare,
introduceți rufele și închideți ușa.
● Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa de
verificare, statistici actualizare, etc...).
● Urmați instrucțiunile de pe afișajul
telefonului, apropiind-ul de logo-ul Smart
Touch de pe panoul aparatului, așa cum este
solicitat de către aplicație.
Dacă nu cunoașteți poziția antenei NFC,
deplasați ușor circular telefonul peste logo-ul
Smart Touch până când aplicația confirmă
conexiunea. Pentru ca transmisia de date să se
realizeze cu succes, este important SĂ
MENȚINEȚI TELEFONUL MOBIL PE PANOUL
DE CONTROL AL APARATULUI ÎN TIMPUL
PRIMELOR SECUNDE DIN DESFĂȘURAREA
ACESTEI PROCEDURI; pe dispozitiv apare un
mesaj cu privire la faptul că operațiunea s-a
realizat cu succes și vi se comunică momentul
în care puteți să îndepărtați telefonul.
Husele groase sau autocolantele metalice
de pe telefon pot afecta transmisia de date
dintre mașină și telefon. Dacă este nevoie,
îndepărtați-le.
Prin înlocuirea unor componente ale telefonului
smart (ex. carcasa din spate, acumulatorul etc.)
cu componente neoriginale, există riscul
dispariției antenei NFC și astfel nu veți mai
putea utiliza aplicația.
Administrarea și controlul aparatului prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
PARAMETRI WIRELESS
Parametri
OBSERVAȚIE:
Specificații
Standard Wireless
ISO/IEC 14443 Tipo A e NFC Forum Tipo 4
Bandă de frecvență
13,553-13,567 MHz (frecvență centru 13,560 MHz)
Limită cămp magnetic
< 42dBμA/m (la 10 metri)
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl,
declară că , acest aparat marcat cu
este în conformitate cu cerințele esențiale
ale Directivei 2014/53/UE. Pentru a primi o
copie a declarației de conformitate, vă
rugăm să contactați producătorul la:
www.candy-group.com
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu logo-ul
Smart Touch de pe uscător (vezi imaginea
de mai jos).
96
9. PROBLEME ÎN FUNCȚIONARE
PENTRU MODELELE SMART-TOUCH
Aplicația Candy simply-Fi are funcția Smart Check-up care vă permite verificarea modului de
funcționare și a stării produsului, în orice moment. Pentru a utiliza aplicația Candy simply-Fi trebuie
să aveți un telefon smart cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe detalii aflați în aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau clipește un LED), trebuie să activați aplicația
de pe telefonul smart, cu NFC activ. Așezați telefonul smart pe logo-ul Smart Touch de pe panoul
de control. În acest moment trebuie să puteți să identificați eroarea și să citiți instrucțiunile pentru
remedierea acesteia
Cauze posibile...
SERVICE
Timpul de uscare este prea lung/hainele nu sunt
uscate suficient...
● Ați selectat timpul de uscare/programul
corespunzător?
● Hainele erau prea ude? Rufele au fost stoarse sau
centrifugate prea tare?
● Filtrul trebuie curățat?
● Uscătorul este supraîncărcat?
Uscătorul nu funcționează...
●Este uscătorul alimentat de la o sursă de electricitate
ce funcționează corespunzător? Verificați cu ajutorul
unui alt echipament, de exemplu cu ajutorul unei lămpi.
●Techerul este conectat corespunzător la priză?
●Există o pană de curent?
●Siguranțele s-au ars?
●Ușa este închisă complet?
●Uscătorul este pornit?
●Timpul de uscare sau programul au fost selectate?
●Uscătorul a fost repus în funcțiune după deschiderea
ușii?
Uscătorul este zgomotos...
● Opriți uscătorul și contactați un centru de service
autorizat.
Indicatorul
este aprins...
●Filtrul trebuie curățat?
Indicatorul
este aprins...
●Recipientul pentru apă trebuie golit?
97
Dacă aveți probleme cu uscătorul, după
efectuarea verificărilor recomandate,
apelați la ajutorul unui centru de service
autorizat.
Veți primi asistență prin telefon sau se va
putea stabili o întâlnire. Verificările vor fi
efectuate contra cost în cazul în care:
● A máquina está em bom estado de
funcionamento.
●Não foi instalada de acordo com as
instruções de instalação.
● Foi utilizada incorrectamente.
RO
Defecțiuni ce pot fi remediate de către
dumneavoastră
Înainte de a apela la un centru de service autorizat,
verificați următoarele informații. Verificarea uscătorului
se va realiza contra cost în cazul în care se descoperă
că acesta a fost utilizat sau instalat necorespunzător.
Dacă problemele persistă, apelați la un centru de
service autorizat.
Afișarea timpului se poate schimba în timpul
derulării programului de uscare. Acest timp este
verificat în mod continuu și este ajustat pentru a fi
cât mai exact. Timpul afișat poate crește sau
descrește în timpul programului și asta este un
lucru normal.
Piese de schimb
Utiliza ț i întotdeauna piese de schimb
originale, disponibile în centrele de service
autorizate.
Service
Pentru service și reparații, apelați la ajutorul
unui centru de service autorizat.
Producătorul nu se face responsabil
pentru greșelile de tipar apărute în acest
manual. Producătorul își rezervă dreptul
de a aduce modificări produselor fără
însa a le schimba caracteristicile
esențiale de funcționare.
Capacity
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
6
B
4,44
162
4,18
141
3,70
120
2,05
74
2,96
99
7
B
5,04
183
4,75
159
4,20
135
2,31
80
3,36
111
6
C
4,86
176
4,58
153
4,05
130
2,26
80
3,24
107
8
B
5,64
204
5,31
177
4,70
150
2,56
87
3,76
123
7
C
5,46
197
5,14
171
4,55
145
2,52
85
3,64
119
Time
9
B
6,24
225
5,88
199
5,20
168
2,80
96
4,16
137
8
C
6,06
218
5,71
189
5,05
160
2,77
93
4,04
131
10
B
6,80
230
6,44
210
5,70
180
3,01
100
4,56
147
9
C
6,65
230
6,26
210
5,54
180
3,01
102
4,43
147
40012070
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising